Umowa ramowa dotycząca dostarczania usług płatniczych

Komentáře

Transkript

Umowa ramowa dotycząca dostarczania usług płatniczych
UMOWA RAMOWA DOTYCZĄCA
DOSTARCZANIA USŁUG PŁATNICZYCH I
INWESTYCYJNYCH
RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ
PLATEBNÍCH A INVESTIČNÍCH SLUŽEB
do umowy numer:
(wersja 2/2014)
ke smlouvě č.:
(verze 2/2014)
Strony Umowy / Smluvní strany:
AKCENTA CZ a.s. z siedzibą w Pradze 1 - Staré Město, Ovocný trh 572/11, kod poczt. 110 00, REGON (IČ): 251 63 680, NIP: CZ 251
63 680, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, oddział B, nr 9662
AKCENTA se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, IČ 251 63 680, DIČ CZ 251 63 680, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9662
Adres korespondencyjny: AKCENTA CZ a.s.,Gočárova třída 312, 500 02 Hradec Králové, [email protected]
Korespondenční adresa: AKCENTA CZ a.s., Gočárova třída 312, 500 02 Hradec Králové, [email protected]
(dalej tylko „AKCENTA“) między / (dále jen "AKCENTA") na straně jedné
i/a
Firma handlowa / imię:
Obchodní firma / Název:
Sąd okręgowy, rejestr handlowy:
Oddział:
Krajský soud, obchodní rejstřík v:
Nr:
Oddíl:
č.p.:
Siedziba:
Miejscowość:
Dzielnica:
Obec:
Část obce:
Ulica:
Nr domu:
Ulice:
Państwo:
Stát:
Nr mieszk.:
Č.p.:
Kod poczt.:
Č.o.:
PSČ:
Adres korespondencyjny:
Miejscowość:
Dzielnica:
Obec:
Část obce:
Ulica:
Nr domu:
Ulice:
Państwo:
Stát:
Nr mieszk.:
č.p.:
Kod poczt.:
č.o.:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Www:
Regon / IČO:
NIP / DIČ:
PSČ:
Przedmiot działalności (wg ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru handlowego) / Předmět podnikání (dle ŽL nebo OR):
EMIR 1:
EMIR 1:
Informacja handlowa 2:
Obchodní sdělení 2:
Tak:
Nie:
Ano:
Ne:
Tak:
Nie:
Ano:
Ne:
U.S. person 3:
1 / 51 /
Tak:
Nie:
Osoba kontrolująca/Rzeczywisty właściciel4:
Ovládající osoba/Skutečný majitel4:
Osoba kontrolująca Klienta U.S. person5:
Tak:
Nie:
Osoba kontrolująca OEP6:
Tak:
Nie:
Ovládající osoba Klienta U.S. person5:
6
Ovládající osoba PEP :
Reprezentowana przez / Zastoupená
Imię i nazwisko:
Jméno a příjmení:
PESEL:
Data urodzenia:
Dzielnica:
Państwo:
Rodné číslo:
Datum nar.:
Pobyt w / Trvalý pobyt:
Miejscowość:
Obec:
Část obce:
Ulica:
Stát:
Nr domu:
Ulice:
Nr mieszk.:
Č.p.:
Nr DO (dowód tożsamości):
Kod poczt.:
Č.o.:
PSČ:
Wydany przez:
Číslo OP:
Vystaveno kým:
Dnia:
Ważny do:
Dne:
Platnost do:
Miejsce urodzenia:
Płeć:
Místo narození:
Obywatelstwo:
Pohlaví:
Státní příslušnost:
Tel.:
Tel. kom./Mobil:
E-mail:
Autoryzacja SMS:
Mobil pro aut. SMS:
Tak:
OEP7:
Nie:
Tak:
U.S. person 8:
Nie:
Reprezentowana przez / Zastoupená
Imię i nazwisko:
Jméno a příjmení:
PESEL:
Data urodzenia:
Dzielnica:
Państwo:
Rodné číslo:
Datum nar.:
Pobyt w / Trvalý pobyt:
Miejscowość:
Obec:
Část obce:
Ulica:
Stát:
Nr domu:
Ulice:
Nr mieszk.:
Č.p.:
Nr DO (dowód tożsamości):
PSČ:
Wydany przez:
Číslo OP:
Vystaveno kým:
Dnia:
Ważny do:
Dne:
Platnost do:
Miejsce urodzenia:
Płeć:
Místo narození:
Pohlaví:
Tel.:
Obywatelstwo:
Státní příslušnost:
Tel. kom./Mobil:
E-mail:
OEP7:
Kod poczt.:
Č.o.:
Autoryzacja SMS:
Mobil pro aut. SMS:
Tak:
Nie:
U.S. person 8:
2 / 51 /
Tak:
Nie:
Reprezentowana przez / Zastoupená
Imię i nazwisko:
Jméno a příjmení:
PESEL:
Data urodzenia:
Dzielnica:
Państwo:
Rodné číslo:
Datum nar.:
Pobyt w / Trvalý pobyt:
Miejscowość:
Obec:
Část obce:
Ulica:
Stát:
Nr domu:
Ulice:
Nr mieszk.:
Č.p.:
Nr DO (dowód tożsamości):
PSČ:
Wydany przez:
Číslo OP:
Vystaveno kým:
Dnia:
Ważny do:
Dne:
Platnost do:
Miejsce urodzenia:
Płeć:
Místo narození:
Obywatelstwo:
Pohlaví:
Státní příslušnost:
Tel.:
Tel. kom./Mobil:
E-mail:
OEP7:
Kod poczt.:
Č.o.:
Autoryzacja SMS:
Mobil pro aut. SMS:
Tak:
Nie:
U.S. person 8:
Tak:
Nie:
(zwana dalej „Klientem“) z drugiej strony / (dále jen „Klient“) na straně druhé
Strony umowy zawarły w niżej podanym dniu, miesiącu i roku na podstawie § 1746 ust. 2 ustawy nr 89/2012 Sb., Kodeks cywilny, z
pózn. zm. (zwanym dalej „Kodeks cywilny“), oraz zgodnie z § 74 ust. 1 i nast. ustawy nr 284/2009 Sb., o usługach płatniczych, z
pózn. zm. (zwana dalej „ZPS”) oraz w rozumieniu § 15 i następnych ustawy nr 256/2004 Sb. o prowadzeniu działalności
gospodarczej na rynku kapitałowym, z pózn. zm., (zwaną dalej „ZPKT”) niniejszą Umowę Ramową dotyczącą wykonywania
transakcji terminowych w walutach obcych (zwaną dalej „Umową“):
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), a ve smyslu ustanovení § 74 odst. 1 a násl. zákona č. 284/2009
Sb., o platebním styku, v platném znění (dále jen „ZPS“) a ve smyslu ustanovení § 15 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen „ZPKT“) tuto Rámcovou smlouvu o provádění termínových obchodů s cizími
měnami (dále jen „Smlouva“):
1
Zgoda Klienta na upoważnienie AKCENTY, aby w imieniu Kliena i na jego rzecz wykonywała obowiązek dokonywania zgłaszania na
podstawie EMIR zgodnie z art. IV ust. 5 niniejszej Umowy
2
3
4
5
6
Zgoda na przesyłanie informacji handlowych zgodnie z art. VII. 1 ust. .10. OWH
Oświadczenie Klienta dotyczące swojej pozycji w rozumieniu FATCA. Definicja pojęcia zawarta jest w art. II. OWH
W przypadku rzeczywistego właściciela podawane są dane jak w przypadku Osoby Uprawnionej.
Oświadczenie osoby kontrolującej dotyczące swojej pozycji w rozumieniu FATCA. Definicja pojęcia zawarta jest w art. II. OWH
Oświadczenie osoby kontrolującej dotyczące swojej pozycji jako Osoby Politycznie Eksponowanej, zgodnie z definicją pojęcia
zawartą w art. II OWH
7
Oświadczenie osoby uprawnionej dotyczące swojej pozycji jako Osoby Politycznie Eksponowanej, zgodnie z definicją pojęcia
zawartą w art. II OWH
8
Oświadczenie osoby uprawnionej dotyczące swojej pozycji w rozumieniu FATCA. Definicja pojęcia zawarta jest w art. II. OWH
1
Souhlas Klienta s pověřením AKCENTY, aby za Klienta jeho jménem a na jeho účet plnila oznamovací povinnosti podle EMIR v
souladu s čl. IV odst. 5 této Smlouvy
2
3
4
5
6
7
8
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle čl. VII.1 odst. 10 VOP
Prohlášení Klienta ohledně svého postavení ve smyslu FATCA. Tento pojem je vymezen v čl. II VOP
U ovládající osoby se uvádějí shodné údaje jako v případě Oprávněné osoby.
Prohlášení ovládající osoby ohledně svého postavení ve smyslu FATCA. Tento pojem je vymezen v čl. II VOP
Prohlášení ovládající osoby ohledně svého postavení jako Politicky exponovaná osoba jak je tento pojem vymezen v čl. II VOP
Prohlášení oprávněné osoby ohledně svého postavení jako Politicky exponovaná osoba, jak je tento pojem vymezen v čl. II VOP
Prohlášení oprávněné osoby ohledně svého postavení ve smyslu FATCA. Tento pojem je vymezen v čl. II VOP
3 / 51 /
Artykuł I - Definicja
Dla celów niniejszej Umowy lub któregokolwiek z jej załączników zawarte w niej terminy i definicje wyjaśnione są w art. I. punkt 1
Ogólnych Warunków Handlowych (zwanych dalej „OWH“), które stanowią nieodłączną część niniejszej Umowy.
Článek I -Definice
Pro účely této Smlouvy nebo kterékoli její přílohy jsou termíny a definice vysvětleny v čl. I. 1 Všeobecných obchodních podmínek
(dále jen „VOP“), které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.
Artykuł II - Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest stanowienie warunków, praw i obowiązków Stron Umowy w celu wykonywania Usług
Płatniczych, Usług Inwestycyjnych a w szczególności
2.
i. Transakcji Spotowych w ramach kursu walutowego proponowanego przez AKCENTĘ, zgodnie ze Zleceniami Klienta, i
ii. wykonywanie Usług Inwestycyjnych w ramach kursu walutowego proponowanego przez AKCENTĘ, zgodnie
udzielonymi Wytycznymi Klienta
AKCENTA zobowiązuje się do dostarczania Klientowi, na podstawie właściwego pozwolenia wydanego przez Czeski Bank
Narodowy, Usług Płatniczych i Inwestycyjnych zgodnie z Wytycznymi lub Zleceniami Klienta. Klient ponadto uzyskuje dostęp
3.
do OLB, założony jest i prowadzony WRP.
Klient podpisując Umowę zobowiązuje się do płacenia AKCENCIE z tytułu dostarczania Usług Płatniczych i Inwestycyjnych
opłatę zgodną z warunkami stanowionymi w niniejszej Umowie i Cennikiem AKCENTY. Klient wyraża zgodę na to, aby
wszelkie Usługi Płatnicze i Inwestycyjne świadczone przez AKCENTĄ na podstawie niniejszej Umowy zostały objęte opłatami
4.
zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem AKCENTY, który opublikowany jest na Stronach Internetowych AKCENTY.
Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Strony Umowy zobowiązują się do podporządkowania warunkom w niej zawartym i
obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności AKCENTA będzie przestrzegać zasady stanowione w celu wykonywania
usług płatniczych określonych w § 74 i następnych ZPS a dla wykonywania usług inwestycyjnych określonych w § 15 i
następnych ZPKT.
Článek II. - Předmět Smlouvy
1. Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek, práv a povinností Smluvních stran pro provádění Platebních služeb a
Investičních služeb, zejména:
i. Spotových obchodů, za směnný kurz nabízený AKCENTOU, v souladu s Příkazy Klienta, a
ii. provádění Investičních služeb, a to za směnný kurz nabízený AKCENTOU, a v souladu s udělenými Pokyny Klienta.
2. AKCENTA se zavazuje poskytovat Klientovi na základě příslušného povolení vydaného ČNB Platební a Investiční služby a to
vždy na základě Pokynů anebo Příkazů Klienta. Klientovi je dále zřízen přístup do OLB, zřízen a veden IPÚ.
3. Klient se podpisem této Smlouvy zavazuje platit AKCENTĚ za provádění Platebních a Investičních služeb úplatu, a to za
podmínek stanovených touto Smlouvou a Sazebníkem AKCENTY. Klient výslovně souhlasí s tím, že veškeré Platební a
Investiční služby poskytované AKCENTOU na základě této Smlouvy jsou zpoplatněny dle aktuálně platného Sazebníku
AKCENTY, který je zveřejněn na Internetových stránkách AKCENTY.
4. Smluvní strany se zavazují postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s podmínkami v ní smluvených a v souladu s
platnými právními předpisy. AKCENTA bude zejména dodržovat pravidla stanovená pro poskytování platebních služeb
v ustanovení § 74 a násl. ZPS a pro poskytování investičních služeb v ustanovení § 15 a násl. ZPKT.
Artykuł III. - Zawieranie porozumień dotyczących dostarczania Usług
Płatniczych i Inwestycyjnych
1. Poszczególne porozumienia dotyczące dostarczania Usług Płatniczych będą zawierane między AKCENTĄ i Klientem:
i. za pośrednictwem nagrywanych połączeń telefonicznych określonych przez AKCENTĘ; lub
ii. za pośrednictwem OLB.
2. Poszczególne Usługi Inwestycyjne będą między AKCENTĄ i Klientem zawierane za pośrednictwem połączeń telefonicznych
określonych przez AKCENTĘ.
3. AKCENTA przekaże Klientowi przed zawarciem porozumienia dotyczącego wykonania zlecanej Usługi Płatniczej lub
Inwestycyjnej Ogólne Parametry (zwłaszcza kurs wymiany walut) oraz wysokość opłat za świadczone usługi zgodnie z
aktualnym Cennikiem AKCENTY. Porozumienie o dostarczeniu Usługi Płatniczej lub Usługi Inwestycyjnej następuje w chwili, w
której Klient wyrazi zgodę na Ogólne Parametry transakcji. Następnie Klient otrzyma Potwierdzenie (Konfirmację)
potwierdzające warunki wykonania Usługi Płatniczej lub Usługi Inwestycyjnej (szczegóły patrz OWH art. IV.4.).
4. W celu wykluczenia wątpliwości ustala się, że potwierdzenie Ogólnych Parametrów nie może zawierać żadnych dodatkowych
informacji, zastrzeżeń, ograniczeń, korekt lub innych zmian. Każda zmiana stanowi nowy wniosek Klienta. Porozumienie o
dostarczeniu Usługi Płatniczej jest w takim przypadku zawarte wyłącznie wtedy, gdy wniosek ten zostanie przez AKCENTĘ
jednoznacznie potwierdzony.
Článek III. - Uzavírání dohod o poskytnutí Platební a Investiční služby
1. Jednotlivé dohody o poskytnutí Platební služby budou mezi AKCENTOU a Klientem uzavírány:
i. prostřednictvím nahrávaných telefonních linek určených AKCENTOU; nebo
ii. prostřednictvím OLB.
4 / 51 /
2. Jednotlivé Investiční služby budou mezi AKCENTOU a Klientem uzavírány prostřednictvím telefonních linek určených
AKCENTOU.
3. AKCENTA sdělí Klientovi před uzavřením dohody o provedení požadované Platební služby nebo Investiční služby Celkové
Parametry (zejména směnný kurz) a poplatky za poskytnuté služby dle aktuálního Sazebníku AKCENTY. K dohodě o poskytnutí
Platební služby nebo Investiční služby dochází v okamžiku, kdy Klient projeví bezpodmínečný souhlas s Celkovými Parametry
obchodu. Následně Klient obdrží Konfirmaci, která potvrdí podmínky poskytnutí Platební nebo Investiční služby (blíže viz VOP
čl. IV. 4.).
4. Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že potvrzení Celkových Parametrů nesmí obsahovat žádné dodatky, výhrady,
omezení, opravy nebo jiné změny. Každá změna představuje nový návrh Klienta. Dohoda o poskytnutí Platební služby je
v takovém případě uzavřena pouze tehdy, pokud tento návrh AKCENTA Klientovi výslovně potvrdí.
Artykuł IV - Oświadczenie Klienta
1. Klient oświadcza, że:
i. jest osobą posiadającą zdolność prawną do zawarcia niniejszej Umowy i wykonywania wynikających z niej obowiązków;
ii. zawarcie niniejszej Umowy, wykonywanie praw i obowiązków wynikających z Umowy nie narusza przepisów prawa i
zgodne jest z posiadanymi przez siebie dokumentami założycielskimi i przepisami wewnętrznymi, ani także
jakichkolwiek zobowiązań, których jest stroną;
iii. nie istnieją żadne zagrożenia , jak np. upadłość Klienta, złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego w
stosunku do Klienta, postępowania sądowego, arbitrażowego lub administracyjnego, likwidacja, zarząd przymusowy,
itp., które uniemożliwiałyby Klientowi wykonywanie jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub mogłyby
posiadać istotny, negatywny wpływ na zdolności Klienta do wykonywania obowiązków z niniejszej Umowy;
iv. jest w pełni uprawniony bez ograniczeń do dysponowania narzędziami inwestycyjnymi ewentualnie środkami
pieniężnymi, które stanowią przedmiot Wytycznych lub Zlecenia;
v. nie uświadamia sobie, aby złożeniem Wytycznych lub Zlecenia, lub ich wykonaniem doszłoby do naruszenia przepisów
prawa;
vi. przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznał się w pełnym zakresie z obowiązującymi OWH, Cennikiem AKCENTY,
Instrukcją OLB, Broszurą Informacyjną, Regulaminem Reklamacji oraz pozostałymi załącznikami wymienionymi w
wykazie załączników oraz projektem niniejszej Umowy, zrozumiał treść tych dokumentów i bez zastrzeżeń zgadza się z
zawartą w nich treścią. Świadomy jest, że AKCENTA przygotowana jest do tego, aby dostarczyć mu ponownie te
informacje kiedykolwiek w czasie trwania umowy oraz o tym, że wszystkie informacje opublikowane są na Stronach
Internetowych AKCENTY: www.akcenta.pl;
vii. zawarcie niniejszej Umowy zgodne jest z jego dokumentami założycielskimi i przepisami wewnętrznymi regulującymi
proces podejmowania decyzji i czynności prawnych wykonywanych w imieniu Klienta;
viii. przed zawarciem niniejszej Umowy został poinformowany o możliwych ryzykach związanych z udzielaniem Usług
Płatniczych i Inwestycyjnych; świadomy jest tego i rozumie warunki, zobowiązania i możliwe ryzyka związane z
wykonywaniem Usług Płatniczych i Inwestycyjnych i akceptuje te warunki, zobowiązania i ryzyka, a w przypadku gdy
nie będzie w stanie sam zrozumieć tych warunków, zobowiązań i ryzyk, będzie przeprowadzał konsultacje i zwracał się
do osób wyspecjalizowanych w celu uzyskania szczegółowych informacji;
ix. jest niefinansową stroną umowy w rozumieniu EMIR, której nie dotyczą postanowienia art. 10 ust. 1 EMIR, spełnia
wszystkie swoje zobowiązania wynikające dla niego z EMIR i nie podlega obowiązkowi rozliczania (clearingu);
x. przed zawarciem każdego porozumienia o dostarczeniu Usługi Płatniczej lub Inwestycyjnej starannie rozważy, czy jest
dla niego dana Transakcja odpowiednia ze względu na posiadane doświadczenie i wiedzę z zakresu inwestycji, jego
celom finansowym i źródłom finansowania; jednocześnie oświadcza, że nie doprowadzi do zawarcia z AKCENTĄ żadnej
Transakcji dopóki nie będzie całkowicie rozumieć warunków takiej Transakcji;
xi. został zapoznany z tym, że informacje o historycznym rozwoju kursów narzędzi inwestycyjnych i ich aktywów
zabezpieczających, a zwłaszcza walut, służą wyłącznie dla celów informacyjnych i nie stanowią gwarancji jakichkolwiek
przyszłych zysków oraz że wartość narzędzi inwestycyjnych może zarówno wzrastać, jak i maleć;
xii. nie wie o żadnych okolicznościach, które uniemożliwiałyby mu korzystanie z usług AKCENTY na podstawie niniejszej
Umowy, a zwłaszcza przy świadczeniu Usług Płatniczych i Inwestycyjnych;
xiii. środki pieniężne w związku z świadczeniem usług na podstawie niniejszej Umowy nie pochodzą z zysków z działalności
przestępczej, a celem zawarcia transakcji lub wykonywanie Usług Płatniczych nie jest zamiar legalizacji ich
pochodzenia;
xiv. udzielił AKCENCIE wszelkich informacji w celu przeprowadzenia kategoryzacji swojej osoby, oraz w celu oceny
adekwatności wymaganych usług inwestycyjnych i narzędzi inwestycyjnych, a przekazane dane są kompletne,
dokładne i rzetelne i nie wprowadzają w błąd;
xv. wszelkie informacje, które udzielił AKCENCIE w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy są kompletne,
dokładne i rzetelne i nie wprowadzają w błąd;
xvi. Osobami Uprawnionymi Klienta są osoby, które Klient prawidłowo upoważnił do tego, aby w jego imieniu i na jego rzecz
zawierały w wymaganym zakresie Usługi Płatnicze oraz wykorzystywały także pozostałe usługi dostarczane przez
AKCENTĘ na podstawie niniejszej Umowy;
xvii. zawierając Umowę AKCENTA i Klient uzgodnili, że AKCENTA nie jest zobowiązana do wykonywania swoich obowiązków
wynikających z Umowy w stosunku do Klienta, dopóki Klient nie spełni swoich zobowiązań wynikających z Umowy w
stosunku do AKCENTY.
2. Oświadczenie Klienta zawarte w ustępie 1 przyjmuje się jako powtarzalne zawsze przy zawieraniu Transakcji a także w
dowolnym czasie przez cały okres trwania Transakcji.
5 / 51 /
3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że niektóre z oświadczeń podanych w ustępie 1 nie odpowiada prawdzie, wprowadzają
w błąd lub doszło do zmiany jego pozycji jako Strony Umowy w ramach kategoryzacji EMIR, lub oczekuje, że taka sytuacja
nastąpi, powinien bezzwłocznie, pisemnie powiadomić AKCENTĘ i udzielić AKCENCIE wszelkich niezbędnych lub wymaganych
przez AKCENTĘ informacji w celu udowodnienia przekazywanych faktów. Jednocześnie Klient zobowiązuje się do podjęcia
wszelkich środków w tym celu, aby Klient i AKCENTA mogli wykonywać wszystkie swoje zobowiązania wynikające z EMIR i aby
na stanowisko AKCENTY nie wpłynęły negatywnie fakty związane z tym, że oświadczenie Klienta nie odpowiada prawdzie.
Wszystkie koszty związane z podjęciem środków prowadzących do wykonania obowiązków wnikających z EMIR (włącznie ze
środkami rozważnie wprowadzonymi przez AKCENTĘ lub na jej rachunek) pokrywa Klient.
4. W przypadku, gdy AKCENTA poniesie szkodę, dalsze koszty lub jakiekolwiek inne rzeczywiste lub przewidywane zobowiązania
(włącznie z właściwym podatkiem od wartości dodanej lub inne obowiązki podatkowe, podobnie jak jakiekolwiek rozważnie
wydane wewnętrzne lub zewnętrzne kaszty na usługi prawne) z tego powodu, że jakiekolwiek oświadczenie Klienta złożone na
podstawie niniejszego artykułu okaże się niekompletne lub niezgodne z prawdą, bądź w konsekwencji niedotrzymania
jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, jej załączników lub obowiązków stanowionych przez przepisy prawa np. EMIR
ze strony Klienta, Klient zobowiązuje się udzielić AKCENCIE wynagrodzenie szkód, innych kosztów lub jakichkolwiek innych
rzeczywistych lub przewidywanych zobowiązań, które powstały z tego powodu. Nie dotyczy przypadków, gdy szkoda, koszty lub
zobowiązanie powstało wyłącznie z powodu oszustwa, umyślnego naruszenia obowiązków lub poważnego zaniedbania ze strony
AKCENTY.
5. Ponadto Klient oświadcza, że zgadza się z tym, aby zgłoszenie danych dotyczących Transakcji Terminowych, wykonywane na
podstawie rozporządzenia EMIR, do Rejestru Danych Handlowych zawartych między Klientem I AKCENTĄ wykonywała w jego
imieniu AKCENTA I w tym celu upoważnia AKCENTĘ do wykonywania obowiązku zgłaszania. W przypadku, gdy Klient nie wyraża
zgody na upoważnienie AKCENTY zgodnie z poprzednim zdaniem, wyrazi swój brak zgody na pierwszej stronie niniejszej
Umowy.
6. Klient przyjmuje do wiadomości, że:
i. Moment osiągnięcia kursu wymiany wymaganego przez Klienta w ramach zleconej Usługi określony będzie przez
AKCENTĘ;
ii. AKCENTA uprawniona jest do odmowy przyjęcia Wytycznych lub Zlecenia bez podania przyczyny;
iii. AKCENTA nie ponosi odpowiedzialności za potrącenia dokonane w celu zabezpieczenia podatku, a także za prawidłowe
wykonanie obowiązków podatkowych Klienta;
iv. w przypadku, gdy którekolwiek z oświadczeń Klienta podanych w ustępie 1 okaże się, choćby częściowo, nieprawdziwe
lub stanie się nieprawdziwe, wtedy AKCENTA ma prawo do odmówienia wykonania Usług oraz wykonania Transakcji,
odstąpienia od uzgodnionej Transakcji lub odstąpienia od niniejszej Umowy;
v. AKCENTA nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek straty, którą poniósł Klient w konsekwencji ryzyk rynkowych
związanych z Transakcjami Terminowymi;
vi. AKCENTA nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w związku
a. decyzją AKCENTY podjętą na podstawie punktu (ii) i (iv);
b. nieprawidłowych Wytycznych lub Zlecenia Klienta
c. ujawnienia, utraty lub kradzieży hasła dostępu do WRP, hasła do OLB, hasła lub kodu bezpieczeństwa lub
innego środka zabezpieczającego, lub utraty lub kradzieży telefonu komórkowego lub innego urządzenia, na
które hasła bezpieczeństwa lub kody są przesyłane, które wystąpiły po stronie Klienta. Nie narusza to
odpowiedzialność AKCENTY wynikającej z właściwych postanowień ZPS;
d. braku prawidłowej i terminowej realizacji przez Klienta zleconej transakcji płatniczej jeśli nie zostały spełnione
warunki stanowione przez przepisy prawa, na podstawie Umowy i OWH;
e. odstąpienia od Umowy lub wstrzymania wykonania Usługi, do którego doszło zgodnie z wymaganiami
przepisów prawa i Umowy, a w szczególności w przypadku Odroczenia płatności Usługi Płatniczej;
f. niemożliwości zrealizowania sposobu zawarcia porozumienia dotyczącego Usług Płatniczych określonego w art.
IV.4. OWH lub Transakcji określonej w art. V.2 OWH z przyczyn leżących poza kontrolą AKCENTY, zwłaszcza w
przypadku Awarii Rynku, awarii za którą odpowiedzialność ponosi Klient lub jakakolwiek osoba trzecia,
okoliczności związanych z siłą wyższą, braku działania OLB, itp.
vii. Przed podpisaniem przeprowadzona została identyfikacja Klienta lub jego pełnomocnika przez AKCENTĘ zgodnie z
zasadami identyfikacji wynikającymi z ustawy AML.
6 / 51 /
Článek IV. - Prohlášení Klienta
1. Klient prohlašuje, že:
i. je osobou mající právní osobnost způsobilou k uzavření této Smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících;
ii. uzavřením této Smlouvy, plněním povinností a výkonem práv z ní vyplývajících neporušuje právní předpisy, ani svoje
zakladatelské dokumenty nebo interní předpisy, ani jakékoli závazky, jejichž je stranou;
iii. neexistují ani nehrozí žádné okolnosti, jako např. úpadek Klienta, podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení vůči
Klientovi, soudní, rozhodčí nebo správní řízení, likvidace, nucená správa apod., které by bránily Klientovi v plnění jeho
povinností plynoucích z této Smlouvy nebo by mohly mít podstatný negativní vliv na schopnost Klienta plnit povinnosti
dle této Smlouvy;
iv. je plně oprávněn bez omezení disponovat s investičními nástroji, resp. peněžními prostředky, které jsou předmětem
Pokynu nebo Příkazu;
v. není si vědom, že by podáním Pokynu nebo Příkazu ani jeho provedením došlo k porušení právních předpisů;
vi. před podpisem této Smlouvy se v plném rozsahu seznámil s platnými VOP, Sazebníkem AKCENTY, Informační brožurou,
Reklamačním řádem a dalšími přílohami uvedenými v seznamu příloh a návrhem této Smlouvy, těmto dokumentům
porozuměl a s jejich obsahem bez výhrady souhlasí. Je si vědom, že AKCENTA je připravena mu poskytnout tyto
informace kdykoliv za trvání smluvního vztahu opětovně a všechny informace jsou zveřejněné na Internetových
stránkách AKCENTY: www.akcenta.pl;
vii. uzavření této Smlouvy je v souladu s jeho zakladatelskými dokumenty a interními předpisy upravujícími proces
přijímání rozhodnutí a právní jednání za Klienta;
viii. byl před uzavřením této Smlouvy upozorněn na možná rizika spojená s poskytovanými Platebními a Investičními
službami; a je si vědom a rozumí podmínkám, závazkům a možným rizikům v souvislosti s prováděnými Platebními a
Investičními službami a tyto podmínky, závazky a rizika akceptuje, a není-li schopen takovým podmínkám, závazkům a
rizikům sám porozumět, konzultoval je a nechal se o nich podrobně informovat odborně způsobilou osobou;
ix. je nefinanční smluvní stranou ve smyslu EMIR, na kterou se nevztahují ustanovení čl. 10 odst. 1 EMIR, plní veškeré své
závazky vyplývající mu z EMIR a nepodléhá povinnosti clearingu;
x. před uzavřením každé dohody o poskytnutí Platební nebo Investiční služby pečlivě zváží, zda je pro něj příslušný
Obchod vhodný vzhledem k jeho zkušenostem a znalostem v oblasti investic, jeho finančním cílům a finančním
zdrojům; přičemž dále prohlašuje, že neuzavře s AKCENTOU žádný Obchod, pokud nebude plně rozumět podmínkám
takového Obchodu;
xi. je srozuměn s tím, že informace o minulém vývoji kurzů investičních nástrojů a jejich podkladových aktiv, zejména
měn, slouží pouze pro informativní účely a nejsou zárukou jakýchkoli budoucích výnosů, a že hodnota investičních
nástrojů může s časem jak stoupat, tak i klesat;
xii. nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by mu bránily ve využívání služeb AKCENTY dle této Smlouvy, zejména při
poskytování Platebních a Investičních služeb;
xiii. peněžní prostředky užívané v souvislosti s poskytováním služeb podle této Smlouvy nepocházejí z výnosů z trestné
činnosti a účelem uzavírání obchodů není snaha o legalizaci jejich původu;
xiv. poskytl AKCENTĚ veškeré nezbytné údaje pro provedení kategorizace své osoby a pro vyhodnocení přiměřenosti
požadovaných Investičních služeb a Investičních nástrojů, a že tyto poskytnuté údaje jsou úplné, pravdivé a
nezkreslené;
xv. veškeré informace, které AKCENTĚ poskytl v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy, jsou úplné, přesné,
správné a nejsou zavádějící;
xvi. Oprávněné osoby Klienta jsou osobami, které Klient řádně zmocnil k tomu, aby za něj jeho jménem a na jeho účet
uzavíraly v příslušném rozsahu Platební a Investiční služby a využívaly i ostatních služeb poskytovaných AKCENTOU na
základě této Smlouvy;
xvii. Uzavřením Smlouvy se AKCENTA a Klient výslovně dohodli, že AKCENTA není povinna splnit své závazky ze Smlouvy
vůči Klientovi, dokud Klient nesplní své závazky ze Smlouvy vůči AKCENTĚ.
2. Prohlášení klienta dle odstavce 1 se považuje za zopakované vždy při uzavření Obchodu a dále kdykoli po celou dobu trvání
Obchodu.
3. V případě, že Klient zjistí, že některé z prohlášení uvedených v odstavci 1 neodpovídá skutečnosti, je zavádějící nebo že došlo
ke změně jeho postavení jako Smluvní strany v rámci kategorizace EMIR, nebo očekává, že k takové situaci dojde, bez
odkladu písemně informuje AKCENTU a poskytne AKCENTĚ veškeré nezbytné nebo AKCENTOU požadované informace
dokládající tvrzené skutečnosti. Klient se současně zavazuje učinit veškerá opatření k tomu, aby Klient i AKCENTA mohli plnit
veškeré své závazky vyplývající z EMIR a aby postavení AKCENTY nebylo negativně dotčeno skutečností, že prohlášení Klienta
neodpovídají skutečnosti. Veškeré náklady související s provedením opatření vedoucích k plnění povinností dle EMIR (včetně
opatření provedených rozumně AKCENTOU či na její účet) uhradí Klient.
4. Pokud AKCENTĚ vznikne škoda, další náklady nebo jakékoli jiné skutečné či předpokládané závazky (včetně příslušné daně
z přidané hodnoty nebo jiné daňové povinnosti, stejně jako jakéhokoli rozumně interně či externě vynaloženého nákladu na
právní služby) v důsledku toho, že se jakákoli prohlášení Klienta dle tohoto článku ukážou jako neúplná či neodpovídající
skutečnosti, či v důsledku nedodržení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, jejich příloh nebo povinnosti stanovené právním
předpisem např. EMIR, ze strany Klienta, Klient se zavazuje poskytnout AKCENTĚ náhradu škody, dalších nákladů nebo
jakýchkoliv jiných skutečných či předpokládaných závazků vzniklých v jejich důsledku. To neplatí, pokud škoda, náklad či
závazek vznikl výhradně v důsledku podvodu, úmyslného porušení povinnosti či hrubé nedbalosti ze strany AKCENTY.
7 / 51 /
5. Klient dále prohlašuje, že souhlasí, aby hlášení údajů o Termínových obchodech dle nařízení EMIR do Registru obchodních
údajů uzavřených mezi Klientem a AKCENTOU za něj prováděla AKCENTA a za tímto účelem pověřuje AKCENTU k plnění
oznamovací povinnosti. Pokud klient nesouhlasí s pověřením AKCENTY dle předchozí věty, projeví svůj nesouhlas na úvodní
stránce této Smlouvy.
6. Klient bere na vědomí, že:
i. okamžik dosažení směnného kurzu požadovaného Klientem v rámci požadované Služby bude stanovena
ii. AKCENTOU; AKCENTA je oprávněná odmítnout přijetí Pokynu anebo Příkazu bez uvedení důvodu;
iii. AKCENTA není odpovědná za srážky pro účely zajištění daně, ani za řádné plnění daňových povinností Klienta;
iv. pokud se kterékoli prohlášení Klienta uvedené v odstavci 1, ač jen částečně, ukáže jako nepravdivé anebo se
nepravdivým stane, má AKCENTA právo odmítnout poskytnutí Služeb a provedení Obchodu, odstoupit od
sjednaného Obchodu nebo odstoupit od této Smlouvy;
v. AKCENTA nenese žádnou odpovědnost za ztráty, které mohou Klientovi vzniknout jako důsledek tržních rizik
spojených s Termínovými obchody;
vi. AKCENTA neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou Klientovi v důsledku:
a. rozhodnutí AKCENTY podle bodu (ii) a (iv);
b. nesprávného Pokynu nebo Příkazu Klienta
c. vyzrazení, ztráty či odcizení přístupového hesla k IPÚ, hesla k OLB, bezpečnostního hesla nebo kódu nebo
jiného zabezpečovacího prostředku, či ztráty nebo odcizení mobilního telefonu nebo jiného zařízení, na který
jsou bezpečnostní hesla či kódy zasílány, na straně Klienta. Tím není dotčena odpovědnost AKCENTY dle
příslušných ustanovení ZPS;
d. neuskutečnění Klientem požadované platební transakce řádně a včas, pokud nebyly splněny podmínky
stanovené právními předpisy, Smlouvou a VOP;
e. odstoupení od Smlouvy nebo zdržení poskytnutí Služby, ke kterému došlo v souladu s Požadavky právních
předpisů a Smlouvy, zejména v případě Odložené splatnosti Platební služby;
f. nemožnosti realizovat způsob uzavírání dohod o Platebních službách specifikovaný v čl. IV.4 VOP nebo
Obchodů specifikovaný v čl. V. 2 VOP z důvodů, které jsou mimo kontrolu AKCENTY, zejména v případě
Poruchy trhu, poruchy, za kterou je odpovědný Klient nebo kterákoliv třetí osoba; okolností přičitatelných
vyšší moci, Nefunkčnosti OLB apod.
vii. Před podpisem proběhla identifikace Klienta nebo jeho zástupce AKCENTOU ve smyslu identifikace dle AML zákona.
Artykuł V. - Postanowienia końcowe
1. W ramach wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy AKCENTA gromadzi lub będzie gromadzić i
przetwarzać dane osobowe Klienta i jego pracowników, ewentualnie innych osób związanych z Klientem, Klient podpisując
niniejszą Umowę potwierdza, że wyraża zgodę na takie gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, a tam, gdzie jest
to wymagane przepisami prawa, zapewnił lub zapewni na takie gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodę
swoich pracowników, ewentualnie innych osób z nim związanych, w zakresie wymaganym przez właściwe przepisy prawa i
takie zgody, na wniosek AKCENTY przekaże. Niniejsza zgoda jest ważna i skuteczna wyłącznie w okresie trwania niniejszej
Umowy. Po wygaśnięciu niniejszej Umowy AKCENTA powinna odpowiednie dane osobowe zlikwidować, chyba że właściwe
przepisy prawa lub jakakolwiek decyzja administracyjna lub sądowa dotycząca Kliena lub AKCENTY stanowi inaczej.
2. Warunki nieuzgodnione w niniejszej Umowie, w szczególności proces uzgadniania i rozliczania Usług Płatniczych lub
Inwestycyjnych, regulowane są na podstawie OWH i Warunków Produktów, które stanowią warunki przeprowadzania
transakcji zgodnie z § 1751 Kodeksu cywilnego i właściwych przepisów prawa. W przypadkach, w których niektóre
postanowienia niniejszej Umowy będą sprzeczne z postanowieniami zawartymi w OWH i w Warunkach Produktu,
pierwszeństwo posiadają regulacje danych zagadnień zawarte w niniejszej Umowie.
3. Strony Umowy zobowiązane są do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy dotyczącego przedmiotu niniejszej
Umowy, wszystkich spraw, o których dowiedziały się w związku z niniejszą Umową, jak również pozostałych zagadnień
związanych z niniejszą Umową i z przedmiotem Umowy. W celu wykluczenia wątpliwości ustala się, że przekazanie
informacji wynikających ze zdania pierwszego Pracownikom Operacyjnym AKCENTY, ewentualnie pełnomocnikom AKCENTY
nie stanowi naruszenia tajemnicy wynikającego z ZPS ewentualnie z ZPKT.
4. Niniejszą Umowę zawiera się na czas nieokreślony przy czym obowiązuje, że Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania
przez obie strony umowy.
5. W przypadku, gdyby niniejsza Umowa nie była zawierana jednocześnie w warunkach obecności obu Stron Umowy
obowiązuje zasada, że Umowa nie zostanie zawarta jeśli podpisze ją Klient wnosząc jednocześnie jakiekolwiek zmiany lub
odstępstwa, nawet nieistotne lub za pomocą aneksu, chyba że AKCENTA taką zmianę lub odstępstwo następnie zatwierdzi.
6. Umowa może być zmieniona wyłącznie na zasadnie porozumienia Stron Umowy, w formie numerowanych aneksów
podpisanych przez obie Strony. AKCENTA uprawniona jest do wnioskowania zmiany niniejszej Umowy przekazując listę
proponowanych zmian Klientowi na trwałym nośniku danych przekazanym najpóźniej na dwa miesiące przed dniem, w
którym zmiany Umowy wejdą w życie. Klient ma prawo odrzucić proponowane zmiany. W przypadku, gdy Klient odrzuci
wniosek AKCENTY dotyczący zmiany Umowy ma prawo do wypowiedzenia Umowy przed dniem, w którym zmiany mają
wejść życie, bezpłatnie i ze skutkiem natychmiastowym. Nie narusza to postanowień art. VII ust. 8 OWH.
7. Umowa sporządzona została w języku czeskim i polskim, w przypadku powstania sporu decydujące znaczenie posiada
czeskie brzmienie umowy. Strony Umowy uzgodniły, że niniejsza Umowa podlega regulacjom prawnym właściwym dla
porządku prawnego Republiki Czeskiej, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, ZPS i ZPKT. Do rozwiązywania sporów wynikających
z niniejszej umowy właściwe są sądy Republiki Czeskiej.
8 / 51 /
8. Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) egzemplarzach posiadających ważność i skuteczność oryginału, przy
czym każda Strona otrzymuje po 1 (jednym) egzemplarzu Umowy.
9. Niniejsza Umowa, wraz z wszystkimi załącznikami, które stanowią jej nieodłączną część, przedstawia pełne porozumienie
zawarte między Stronami i zastępuje wszelkie poprzedzające ustne i/lub pisemne uzgodnienia dotyczące przedmiotu
niniejszej Umowy.
10. Nieodłączną częścią niniejszej Umowy są poniższe załączniki:
Załącznik nr 1 - Lista osób uprawnionych, tj osób uprawnionych do występowania w imieniu Klienta (identyfikację
osób upoważnionych przez Klienta do wykonywania Usług Płatniczych, wykorzystywania pozostałych Usług
świadczonych przez Spółkę i podpisywania Potwierdzenia w imieniu Klienta; Wzory podpisów upoważnionych osób);
Załącznik nr 2 - Wykaz rachunków płatniczych Klienta;
Załącznik nr 3 - Ogólne Warunki Handlowe spółki AKCENTA CZ a.s.;
Załącznik nr 4 - Broszura Informacyjna AKCENTA CZ a.s..;
Załącznik nr 5 - Cennik
Załącznik nr 6 - Ogólne informacje o rynkach Transakcji Terminowych
Załącznik nr 7 - Ankieta Inwestycyjna
Załącznik nr 8 - Ocena ankiety Inwestycyjnej
Załącznik nr 9 - Zasady kategoryzacji Klientów
Załącznik nr 10 - Zawiadomienie o kategoryzacji Klienta
Załącznik nr 11 - Zabezpieczenie finansowe – stanowienie prawa zastawu dla osoby prawnej i osoby fizycznej -
przedsiębiorcy
11. Niniejszym AKCENTA szczególnie zapoznaje Klienta, a Klient niniejszym przyjmuje poniższe postanowienia OWH: art. III ust.
1 punkt 6, 11, 20, 21 a 24, art. III ust. 3 punkt 1 a 4, art. III ust. 7 punkt 3, art. V ust. 5 punkt 2, art. VII ust. 6 a 7.
12. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy staną się nieważne, nieskuteczne, niezgodne z prawem lub
niepotrzebne i można je wyłączyć, nie narusza to ważności pozostałych postanowień niniejszej Umowy.
Pracownik Operacyjny lub pracownik AKCENTY oświadcza, że przeprowadził na podstawie przedłożonych dokumentów identyfikację
Klienta włącznie z Osobami Uprawnionymi, jeśli są wymieniane i Umowa została podpisana w jego obecności.
Článek V. - Závěrečná ustanovení
1. V rámci plnění povinností dle této Smlouvy byly či budou AKCENTOU shromažďoványa zpracovávány osobní údaje Klienta
či jeho zaměstnanců, případně dalších osob spojených s Klientem, Klient podpisem této Smlouvy stvrzuje, že s takovým
shromažďováníma zpracováváním osobních údajů souhlasí a tam, kde to platné právní předpisy vyžadují, obstaral anebo
obstará k takovému shromažďovánía zpracovávání osobních údajů od svých zaměstnanců, případně dalších osob s ním
spojených, souhlas v rozsahu vyžadovaném příslušnými právními předpisy a takový souhlas AKCENTĚ na požádání
poskytne. Tento souhlas je platný a účinný pouze po dobu trvání této Smlouvy. AKCENTA je po zániku této Smlouvy povinna
příslušné osobní údaje zlikvidovat, nestanoví-li příslušné právní předpisy nebo jakékoliv správní či soudní rozhodnutí týkající
se Klienta anebo AKCENTY jinak.
2. Podmínky neupravené touto Smlouvou, zejména pak proces sjednávání a vypořádání Platebních a Investičních služeb, se
řídí VOP a Produktovými podmínkami, které představují obchodní podmínky ve smyslu § 1751 Občanského zákoníku, a
příslušnými právními předpisy. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy bude v rozporu s ustanoveními VOP
a Produktovými
podmínkami,
má
přednost
úprava
příslušné
otázky
obsažená
v této
Smlouvě.
3. Smluvní strany jsou povinny dodržovat povinnost mlčenlivosti o předmětu plnění této Smlouvy, o všech věcech, které se
v souvislosti s touto Smlouvou dozvěděly, jakož i o ostatních otázkách s touto Smlouvou a předmětem jejího plnění
souvisejících. Pro vyloučení pochybností se za porušení mlčenlivosti nepovažuje sdělení informací dle věty první Obchodním
zástupcům, resp. vázaným zástupcům, AKCENTY dle ZPS, resp. ZPKT.
4. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž platí, že nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za současné přítomnosti obou Smluvních stran, platí, že Smlouva nebude
uzavřena, pokud ji Klient podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byťnepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže AKCENTA
takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
6. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran, a to formou číslovaných písemných dodatků,
podepsaných oběma Smluvními stranami. AKCENTA je oprávněna navrhnout změnu této Smlouvy poskytnutím výčtu
požadovaných změn Klientovi na trvalém nosiči dat, předaném nejpozději dva měsíce přede dnem, kdy nabude změna
Smlouvy účinnosti. Klient má právo návrh změn odmítnout. Pokud Klient odmítne návrh AKCENTY na změnu Smlouvy, má
právo Smlouvu přede dnem, kdy má její změna nabýt účinnosti, bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět. Ustanovení
čl. VII odst. 8 VOP tím není dotčeno.
7. Smlouva je vyhotovena v jazyce českém a polském, v případě jakéhokoli sporu je rozhodující české znění. Smluvní strany se
výslovně dohodly na tom, že se tato Smlouva řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, ZPS a
ZPKT. K řešení sporů z této smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.
8. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech s platností a účinností originálu, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží 1 (jedno) vyhotovení Smlouvy.
9. Tato Smlouva spolu se všemi svými přílohami, které jsou její nedílnou součástí, představuje úplnou dohodu Smluvních stran
a nahrazuje veškerá předchozí ústní a/nebo písemná ujednání týkající se předmětu této Smlouvy.
9 / 51 /
10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Seznam oprávněných osob tj. osob oprávněných jednat za Klienta (identifikace osob zmocněných
Klientem k provádění Termínových obchodů, využívání dalších služeb poskytovaných Společností a podepisování
Konfirmací jménem Klienta; Podpisové vzory zmocněných osob);
Příloha č. 2 - Seznam platebních účtů Klienta;
Příloha č. 3 - Všeobecné obchodní podmínky společnosti AKCENTA CZ a.s.;
Příloha č. 4 - Informační brožura AKCENTA CZ a.s.
Příloha č. 5 - Sazebník
Příloha č. 6 - Obecné informace o rizicích Termínových obchodů
Příloha č. 7 - Investiční dotazník
Příloha č. 8 - Vyhodnocení investičního dotazníku
Příloha č. 9 - Pravidla kategorizace Klientů
Příloha č. 10 - Oznámení o kategorizaci Klienta
Příloha č. 11 - Finanční zajištění – zřízení zástavního práva pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele
11. AKCENTA tímto Klienta zvláště seznamuje a Klient tímto výslovně přijímá tato ustanovení VOP: čl. III odst. 1 bod 6, 11,
20, 21 a 24, čl. III odst. 3 bod 1 a 4, čl. III odst. 7bod 3, čl. V odst. 5 bod 2, čl. VII odst. 6 a 7.
12. V případě, že se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné, nezákonné či nevynutitelné a lze jej
oddělit, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy nedotčena.
Obchodní zástupce nebo zaměstnanec AKCENTY prohlašuje, že provedl na základě předložených dokumentů identifikaci Klienta
včetně Oprávněných osob, pokud jsou uvedeny, a smlouva byla podepsána v jeho přítomnosti.
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Funkcja:
Funkcja:
Funkcja:
AKCENTA CZ a.s.
Klient
Klient
W/V
W/V
W/V
Dnia:
Dnia:
Dnia:
Funkce:
Funkce:
Funkce:
Partner Handlowy/Przedstawiciel
Handlowy na podstawie
pełnomocnictwa
Zástupce na základě plné moci
Dne:
Dne:
Dne:
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Funkcja:
Funkce:
Klient
W/V
Dnia:
Dne:
10 / 51 /
LISTA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO
DZIAŁANIA W IMIENIU KLIENTA
Seznam oprávněných osob
Dodatek nr 1
do umowy numer:
(dalej „Dodatek”)
(wersja 2/2014)
ke smlouvě č.:
Příloha č.1
(dále jen „Příloha“)
(verze 2/2014)
Firma handlowa / imię:
Obchodní firma/Název:
Klient przekazuje firmie AKCENTA CZ a.s. (dalej „Firma”) dane identyfikacyjne osób, które są upoważnione w imieniu Klienta do
zawierania Transakcji i składania zleceń płatniczych, jak również wykorzystywania innych usług ustanowionych w Umowie oraz
podpisywania Konfirmacji i zleceń płatniczych. W związku z tym Klient załącza poniższą listę osob upoważnionych przez niego, za
której kompletność, dokładność, poprawność i aktualność bierze pełną odpowiedzialność.
Klient tímto sděluje společnosti AKCENTA CZ a.s. (dále jen „Společnost“) identifikační údaje o osobách, které jsou oprávněny
jménem Klienta a na jeho účet uzavírat Obchody a zadávat platební příkazy, využívat dalších služeb stanovených Smlouvou a
podepisovat Konfirmace a platební příkazy. Za uvedený seznam Oprávněných osob, za jeho úplnost, přesnost, správnost a
aktuálnost nese Klient plnou odpovědnost.
Klient i Osoby Upoważnione są zobowiązane podpisać niniejszy dodatek oraz ewentulane zmiany danych w nim zawarte w
obecności pracownika Firmy lub upoważnionej przez Firmę osoby, która przeprowadzi identyfikacje/pośrednią identyfikację Osób
Upoważnionych. Firma nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe na szkodę Klienta na skutek, niekompletnych,
niedokładnych, niepoprawnych i/lub nieaktualnych danych zawartych w niniejszym Dodatku.
Klient a Oprávněné osoby jsou povinni podepsat tuto Přílohu a případné změny údajů v ní obsažených před zaměstnancem
Společnosti nebo jí určenou osobou, která provede identifikaci/zprostředkovanou identifikaci Oprávněných osob. Společnost
neodpovídá za škodu vzniklou Klientovi v důsledku neúplných, nepřesných, nesprávných anebo neaktuálních údajů.
Osoby Upoważnione przez Klienta, swoim własnoręcznym podpisem, przyjmują pełnomocnictwo udzielone im przez Klienta do
składania zleceń płatniczych i zawierania Transakcji oraz korzystania z innych usług świadczonych przez Firmę jak i podpisywania
Potwierdzeń Transakcji i zleceń płatniczych, w imieniu Klienta. Osoby Upoważnione dołączając swój własnoręczny podpis,
jednoznacznie wyrażają zgodę na to, że ich podpis jest równocześnie wzorem podpisu, którym będzie się identyfikować podczas
negocjacji związanych z Umową.
Oprávněné osoby Klienta svým níže připojeným vlastnoručním podpisem přijímají plnou moc udělenou jim Klientem k zadávání
platebních příkazů a uzavírání Obchodů, využívání dalších služeb poskytovaných Společností a podepisování Konfirmací a
platebních příkazů. Oprávněné osoby souhlasí s tím, že jejich níže uvedený podpis je zároveň vzorem podpisu, kterým se budou
prokazovat při jednání v souvislosti se Smlouvou.
Podpisując niniejszy Dodatek, Klient zobowiązuje się do poinformowania Firmy, bez zbytecznej zwłoki, o wszelkich zmianach
dotyczących niniejszego Załącznika oraz danych w nim zawartych.
Podpisem této Přílohy se Klient zavazuje bez zbytečného odkladu informovat společnost o jakýchkoliv změnách týkajících se této
Přílohy a údajů v ní obsažených.
11 / 51 /
Informacje o osobach upoważnionych przez klienta / Údaje
o oprávněné osobě
Imię i nazwisko:
Jméno a příjmení:
PESEL:
Data urodzenia:
Dzielnica:
Państwo:
Rodné číslo:
Datum nar.:
Funkcja:
Funkce:
Pobyt w:
Miejscowość:
Obec:
Část obce:
Ulica:
Stát:
Nr domu:
Ulice:
Nr mieszk.:
Č.p.:
Nr DO (dowód tożsamości):
Kod poczt.:
Č.o.:
PSČ:
Wydany przez:
Číslo OP:
Vystaveno kým:
Dnia:
Ważny do:
Dne:
Platnost do:
Miejsce urodzenia:
Płeć:
Místo narození:
Pohlaví:
Tel.:
Obywatelstwo:
Státní příslušnost:
Tel. kom. / Mobil:
E-mail:
OPE1:
OLB – pełny dostęp
OLB – tylko do odczytu
Autoryzacja SMS:
Mobil pro aut. SMS:
Tak:
Nie:
U.S. person 2:
Wzór
podpisu:
12 / 51 /
Tak:
Nie:
Informacje o osobach upoważnionych przez klienta / Údaje o oprávněné
osobě
Imię i nazwisko:
Jméno a příjmení:
PESEL:
Data urodzenia:
Dzielnica:
Państwo:
Rodné číslo:
Datum nar.:
Funkcja:
Funkce:
Pobyt w:
Miejscowość:
Obec:
Část obce:
Ulica:
Stát:
Nr domu:
Ulice:
Nr mieszk.:
Č.p.:
Nr DO (dowód tożsamości):
Vystaveno kým:
Dnia:
Ważny do:
Dne:
Platnost do:
Miejsce urodzenia:
Płeć:
Místo narození:
Pohlaví:
Tel.:
OLB – tylko do odczytu
Obywatelstwo:
Státní příslušnost:
Tel. kom. / Mobil:
E-mail:
OLB – pełny dostęp
PSČ:
Wydany przez:
Číslo OP:
OPE1:
Kod poczt.:
Č.o.:
Autoryzacja SMS:
Mobil pro aut. SMS:
Tak:
Nie:
U.S. person 2:
Wzór
podpisu:
13 / 51 /
Tak:
Nie:
Informacje o osobach upoważnionych przez klienta / Údaje o oprávněné
osobě
Imię i nazwisko:
Jméno a příjmení:
PESEL:
Data urodzenia:
Dzielnica:
Państwo:
Rodné číslo:
Datum nar.:
Funkcja:
Funkce:
Pobyt w:
Miejscowość:
Obec:
Část obce:
Ulica:
Stát:
Nr domu:
Ulice:
Nr mieszk.:
Č.p.:
Nr DO (dowód tożsamości):
Kod poczt.:
Č.o.:
PSČ:
Wydany przez:
Číslo OP:
Vystaveno kým:
Dnia:
Ważny do:
Dne:
Platnost do:
Miejsce urodzenia:
Płeć:
Místo narození:
Pohlaví:
Tel.:
Obywatelstwo:
Státní příslušnost:
Tel. kom. / Mobil:
E-mail:
OPE1:
OLB – pełny dostęp
OLB – tylko do odczytu
Autoryzacja SMS:
Mobil pro aut. SMS:
Tak:
Nie:
U.S. person 2:
Wzór
podpisu:
14 / 51 /
Tak:
Nie:
Informacje o osobach upoważnionych przez klienta / Údaje o oprávněné
osobě
Imię i nazwisko:
Jméno a příjmení:
PESEL:
Data urodzenia:
Dzielnica:
Państwo:
Rodné číslo:
Datum nar.:
Funkcja:
Funkce:
Pobyt w:
Miejscowość:
Obec:
Část obce:
Ulica:
Stát:
Nr domu:
Ulice:
Nr mieszk.:
Č.p.:
Nr DO (dowód tożsamości):
PSČ:
Wydany przez:
Číslo OP:
Vystaveno kým:
Dnia:
Ważny do:
Dne:
Platnost do:
Miejsce urodzenia:
Płeć:
Místo narození:
Obywatelstwo:
Pohlaví:
Státní příslušnost:
Tel.:
Tel. kom. / Mobil:
E-mail:
OPE1:
Autoryzacja SMS:
Mobil pro aut. SMS:
Tak:
Nie:
Tak:
U.S. person 2:
Nie:
Wzór
OLB – pełny dostęp
podpisu:
OLB – tylko do odczytu
1
Kod poczt.:
Č.o.:
Oświadczenie osoby uprawnionej dotyczące swojej pozycji jako Osoby Politycznie Eksponowanej, zgodnie z definicją pojęcia zawartą
w art. II OWH
Prohlášení oprávněné osoby ohledně svého postavení jako Politicky exponovaná osoba, jak je tento pojem vymezen v čl. II VOP
2
Oświadczenie Klienta dotyczące swojej pozycji w rozumieniu FATCA. Definicja pojęcia zawarta jest w art. II. OWH
Prohlášení oprávněné osoby ohledně svého postavení ve smyslu FATCA. Tento pojem je vymezen v čl. II VOP
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Funkcja:
Funkcja:
Funkcja:
AKCENTA CZ a.s.
Klient
Klient
W/V
W/V
W/V
Dnia:
Dnia:
Dnia:
Funkce:
Funkce:
Funkce:
Partner Handlowy/Przedstawiciel
Handlowy na podstawie
pełnomocnictwa
Zástupce na základě plné moci
Dne:
Dne:
Dne:
15 / 51 /
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Funkcja:
Funkce:
Klient
W/V
Dnia:
Dne:
16 / 51 /
Rachunek bankowy klienta
Bankovní spojení klienta
Dodatek nr 2
do umowy numer:
(dalej „Dodatek”)
(wersja 2/2014)
ke smlouvě č.:
Příloha č.2
(verze 2/2014)
(dále jen „Příloha“)
Firma handlowa/imię:
Obchodní firma/Název:
Nazwa rachunku:
Waluta:
Název účtu:
Měna:
IBAN:
BIC / SWIFT:
Nr. konta / Číslo účtu:
Nazwa banku / Název banky:
Kod banku / Kód banky:
Adres banku / Adresa banky:
Nazwa rachunku:
Waluta:
Název účtu:
Měna:
IBAN:
BIC / SWIFT:
Nr. konta / Číslo účtu:
Nazwa banku / Název banky:
Kod banku / Kód banky:
Adres banku / Adresa banky:
Nazwa rachunku:
Waluta:
Název účtu:
Měna:
IBAN:
BIC / SWIFT:
Nr. konta / Číslo účtu:
Nazwa banku / Název banky:
Kod banku / Kód banky:
Adres banku / Adresa banky:
Nazwa rachunku:
Waluta:
Název účtu:
Měna:
IBAN:
BIC / SWIFT:
Nr. konta / Číslo účtu:
Nazwa banku / Název banky:
Kod banku / Kód banky:
Adres banku / Adresa banky:
Nazwa rachunku:
Waluta:
Název účtu:
Měna:
IBAN:
BIC / SWIFT:
Nr. konta / Číslo účtu:
Nazwa banku / Název banky:
Kod banku / Kód banky:
Adres banku / Adresa banky:
Nazwa rachunku:
Waluta:
Název účtu:
Měna:
IBAN:
BIC / SWIFT:
Nr. konta / Číslo účtu:
Nazwa banku / Název banky:
Kod banku / Kód banky:
Adres banku / Adresa banky:
17 / 51 /
Nazwa rachunku:
Waluta:
Název účtu:
Měna:
IBAN:
BIC / SWIFT:
Nazwa banku / Název banky:
Nr. konta / Číslo účtu:
Kod banku / Kód banky:
Adres banku / Adresa banky:
Nazwa rachunku:
Waluta:
Název účtu:
Měna:
IBAN:
BIC / SWIFT:
Nazwa banku / Název banky:
Nr. konta / Číslo účtu:
Kod banku / Kód banky:
Adres banku / Adresa banky:
Nazwa rachunku:
Waluta:
Název účtu:
Měna:
IBAN:
BIC / SWIFT:
Nazwa banku / Název banky:
Nr. konta / Číslo účtu:
Kod banku / Kód banky:
Adres banku / Adresa banky:
Nazwa rachunku:
Waluta:
Název účtu:
Měna:
IBAN:
BIC / SWIFT:
Nazwa banku / Název banky:
Nr. konta / Číslo účtu:
Kod banku / Kód banky:
Adres banku / Adresa banky:
Nazwa rachunku:
Waluta:
Název účtu:
Měna:
IBAN:
BIC / SWIFT:
Nazwa banku / Název banky:
Nr. konta / Číslo účtu:
Kod banku / Kód banky:
Adres banku / Adresa banky:
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Funkcja:
Funkcja:
Funkcja:
AKCENTA CZ a.s.
Klient
Klient
W/V
W/V
W/V
Dnia:
Dnia:
Dnia:
Funkce:
Funkce:
Funkce:
Partner Handlowy/Przedstawiciel
Handlowy na podstawie
pełnomocnictwa
Zástupce na základě plné moci
Dne:
Dne:
Dne:
18 / 51 /
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Funkcja:
Funkce:
Klient
W/V
Dnia:
Dne:
19 / 51 /
INFORMACJE OGÓLNE O RYZYKU
Obecné informace o rizicích obchodu
Dodatek nr 6
do umowy numer:
(dalej „Dodatek”)
(wersja 2/2014)
Příloha č.6
ke smlouvě č.:
(verze 2/2014)
(dále jen „Příloha“)
Firma handlowa / imię:
Obchodní firma/Název:
Niniejsze informacje zawierają przegląd podstawowych rodzajów ryzyka związanych z inwestowaniem w instrumenty inwestycyjne
w związku z usługami inwestycyjnymi świadczonymi przez firmę AKCENTA CZ a.s. (dalej „Firma“). Niniejszych informacji nie można
uważać za kompletne i wyczerpujące pouczenie o wszystkich aspektach związanych z ryzykiem inwestowania w instrumenty
inwestycyjne.
Klient powinien się zapoznać w jak największej mierze z możliwym ryzykiem planowanej inwestycji w instrumenty inwestycyjne. W
przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań Klient powinien zapoznać się bardziej szczegółowo z poszczególnymi rodzajami
ryzyka związanymi z inwestowaniem w instrumenty inwestycyjne, ew. zażądać kolejnych niezbędnych informacji od Firmy jak
również osoby zawierającej transakcje na rynku kapitałowym.
Tyto informace obsahují přehled základních druhů rizik spojených s investováním do investičních nástrojů v souvislosti s
investičními službami poskytovanými společností AKCENTA CZ a.s. (dále jen „Společnost"). Tyto informace nelze považovat za
úplné a vyčerpávající poučení o všech aspektech spojených s riziky investování do investičních nástrojů.
Klient je povinen se v co největší míře seznámit s riziky jím zamýšlené investice do investičních nástrojů. V případě jakýchkoli
nejasností či otázek je dále povinen seznámit se podrobněji s jednotlivými riziky spojenými s investováním do investičních nástrojů,
případně si od Společnosti jakožto obchodníka s cennými papíry vyžádat další potřebné informace.
Ogólne ostrzeżenia dotyczące ryzyka związanego z inwestycjami
Všeobecná upozornění na rizika spojená s investováním
Dochody poszczególnych narzędzi inwestycyjnych osiągnięte w poprzednim okresie nie stanowią gwarancji dochodów
osiągniętych przez to samo narzędzie inwestycyjne również w przyszłości.
Klient bierze pełną odpowiedzialność za prawidłowe odprowadzenie podatku z tytułu uzyskanych dochodów z tytułu
narzędzi inwestycyjnych.
Długość trwania inwestycji wpływa na stopień podejmowanego ryzyka.
Wszystkie formy inwestowania w instrumenty inwestycyjne są ściśle związane z ryzykiem; ogólnie obowiązuje zasada, że im
wyższy oczekiwany dochód i/lub szerszy horyzont inwestycji, tym wyższe jest potencjalne ryzyko strat.
Obniżenie ryzyka jest możliwe za pomocą inwestowania w różne rodzaje instrumentów inwestycyjnych. Dostępność lub
zdolności sprzedażowe narzędzi inwestycyjnych może się różnić, stąd istnieje ryzyko trudności podczas kupowania/
sprzedawania określonych narzędzi inwestycyjnych zgodnie z parametrami Dyspozycji Klienta, które dostarczył Firmie.
Klient musi być świadomy tego, że wybrana przez niego strategia oraz cele finansowe powinny odpowiadać jego profilu
ryzyka.
Jeśli Klient nie w pełni rozumie warunki prowadzenia interesów oraz zakresu potencjalnej straty inwestowanych środków
finansowych, które mogą w niektórych przypadkach nawet przekroczyć sumę zainwestowanych środków, nie powinien brać
udziału w takich działaniach.
W celu ograniczenia ryzyka, na które jest Klient narażony podczas inwestowania w instrumenty inwestycyjne, powinien na
bieżąco obserwować dane oraz informacje podawane do wiadomości publicznej przez Firmę jak i osób zawierających
transakcje na rynku kapitałowym lub przekazywane przez Firmę Klientowi; jeśli zajdzie potrzeba uzyskania aktualnych
informacji lub udzielenia wyjaśnień do podanych do wiadomości publicznej i/lub przekazanych informacji, Klient powinien
bezzwłocznie skontaktować się z Firmą.
výnosy jednotlivých investičních nástrojů dosažené v minulém období nejsou zárukou výnosů dosažených stejným
investičním nástrojem i v budoucnosti;
Klient nese plnou odpovědnost za správné zdanění výnosů z investičních nástrojů;
délka trvání investice ovlivňuje míru rizika;
všechny formy investic do investičních nástrojů jsou úzce spjaty s rizikem; obecně platí, že čím vyšší je očekávaný výnos a/
nebo delší horizont investice, tím vyšší je potenciální riziko ztráty;
snížení rizika je možné investicí do různých druhů investičních nástrojů;
20 / 51 /
dostupnost nebo prodejnost investičních nástrojů se může lišit, z tohoto důvodu může být obtížné koupit/prodat určitý
investiční nástroj v souladu s parametry pokynu Klienta Společnosti;
Klient si musí být vědom, že jím zvolená strategie a finanční cíle by měli odpovídat jeho rizikovému profilu;
pokud Klient plně nerozumí podmínkám provádění obchodů a rozsahu potenciální ztráty, investovaných peněžních prostředků,
která může v některých případech i přesahovat investované prostředky, neměl by se takových obchodů účastnit;
v zájmu omezení rizik, kterým je Klient při investování do investičních nástrojů vystaven, by Klient měl průběžně sledovat
údaje a informace Společností jakožto Obchodníkem s cennými papíry zveřejňované nebo Klientovi Společností sdělované;
v případě potřeby aktuálních informací či poskytnutí vysvětlení k uveřejněným a/nebo sděleným informacím by měl Klient bez
zbytečného odkladu kontaktovat Společnost).
Podstawowe rodzaje ryzyka
Základní druhy rizik
Podstawowymi rodzajami ryzyka powiązanymi z narzędziami inwestycyjnymi oraz usługami inwestycyjnymi są następujące rodzaje
ryzyka: kredytowe, rynkowe, operacyjne, płynności i zaangażowania. Ryzyko rynkowe ponadto zawiera głównie: ryzyko stopy
procentowej, walutowe oraz ryzyko finansowe, ponadto można również wyróżnić inne rodzaje ryzyka, m.in. ryzyko inflacji.
Opis wybranych podstawowych rodzajów ryzyka związanych z narzędziami inwestycyjnymi oraz usługami inwestycyjnymi
świadczonymi przez Firmę:
ryzyko kredytowe - polega na tym, że dłużnik nie wywiąże się ze swoich zobowiązań (nie wypełni swoich obowiązków), na
skutek niezdolności finansowej lub niechęci do wywiązania się ze zobowiązań finansowych; niezdolność finansowa lub niechęć
do wywiązania się ze zobowiązań finansowych dłużników do uregulowania swoich zobowiązań może powstać w przypadku
spłacanych kredytów lub odsetek, z tytułu papierów wartościowych, udzielonych gwarancji, interesów walutowych, działań
prowadzonych na rynku finansowym lub innych stosunków określonych w Umowie;
ryzyko rynkowe - chodzi o ryzyko straty na skutek zmian cen rynkowych w wyniku zmian warunków rynkowych. Na ryzyko
finansowe ma wpływ fluktuacja dochodów na skutek chwiejności rynku, wystawione są na nie wszystkie narzędzia
inwestycyjne, głównie akcje;
ryzyko operacyjne - chodzi o możliwość powstania strat z powodu niewystarczalności lub fiaska procesów wewnętrznych,
osób oraz systemów emitenta narzędzia inwestycyjnego, osób zawierających transakcje na rynku kapitałowym lub osoby
trzeciej lub na skutek wydarzeń zewnętrznych. To ryzyko jest determinowane przez straty wynikające z nieodpowiednich i/lub
błędnych procesów wewnętrznych, systemów oraz pierwiastka ludzkiego albo na skutek wydarzeń wewnętrznych, włącznie z
ryzykiem prawnym. Powodem strat może być np. wysyłanie środków finansowych na nieprawidłowe konto, zniszczenie danych
elektronicznych w wyniku spadku napięcia elektrycznego w sieci elektrycznej lub pożaru itp.;
ryzyko płynności - to ryzyko straty w przypadku małej płynności rynku narzędzi inwestycyjnych, uniemożliwiającej szybką
płynność pozycji, przez co dochodzi do ograniczenia dostępu do środków finansowych; płynność oznacza zdolność podmiotu do
pokrycia, za pomocą środków pieniężnych, swoich zobowiązań w odpowiedniej wysokości i w określonym terminie, ew.
zdolność obiektu uregulowania w każdej chwili swoich zobowiązań (ta zdolność jest naturalnie naruszona w przypadku
niedostatecznej płynności). Jeśli dojdzie do sytuacji, że majątek podmiotu nie może zostać szybko sprzedany, podmiot, choć w
zasadzie finansowo zdrowy/kompetentny, staje w obliczu problemów - głównie na skutek spadku wiarygodności/zaufania do
danego podmiotu, które zazwyczaj objawia się wzrostem wymagań co do jego płynności. W przypadku inwestycji w
instrumenty inwestycyjne należy się liczyć z ryzykiem, że na kurs danego narzędzia inwestycyjnego wpłynie prawdopodobnie
(negatywnie) niska płynność i/lub że nie będzie można danego narzędzia inwestycyjnego w wybranym momencie sprzedać lub
kupić;
ryzyko finansowe - ogólnie można je zdefiniować jako potencjalną stratę finansową podmiotu, tj. w żadnym razie już
istniejącą realizowaną bądź nierealizowaną stratę finansową, ale stratę w przyszłości, na skutek danego narzędzia
inwestycyjnego lub portfela;
ryzyko inflacyjne - oznacza niebezpieczeństwo przyśpieszenia wzrostu cen towarów i usług w ekonomice, na skutek czego
spadnie siła kupna inwestycji, co wpłynie na rzeczywistą dochodowość narzędzia inwestycyjnego; wysoka inflacja może
spowodować również osiągnięcie dochodów ujemnych,
ryzyko kredytowe - wpływa na dochody narzędzia inwestycyjnego w ten sposób, że zmienia się poziom stawek odsetkowych
(chodzi o ryzyko straty na skutek zmian cen narzędzi inwestycyjnych czułych na stopnie odsetek); można ogólnie ustalić, że na
podwyższenie stopni odsetek reagują spadkiem cen zarówno akcje jak i obligacje, na obniżenie stawek odsetkowych reagują
wzrostem cen akcje jak i obligacje; wysokość tego ryzyka zależy od przedmiotowego instrumentu inwestycyjnego, od struktury
aktywów i pasywów emitenta, ew. od ich wrażliwości na stopień odsetek jak również od innych czynników i okoliczności;
ryzyko walutowe - w przypadku inwestycji w instrumenty inwestycyjne denominowanych w walucie obcej, ryzyko jak i
możliwy zysk czy też ewentualna strata zależą nie tylko od całkowitego rozwoju ceny rynkowej danego narzędzia
inwestycyjnego, ale również rozwoju kursu wymiany; niesprzyjający rozwój kursu wymiany może w negatywny sposób wpłynąć
na całkowity rozwój inwestycji, zarówno w przypadku pozytywnego rozwoju danego narzędzia inwestycyjnego. To ryzyko
można złagodzić poprzez odpowiednie zarządzanie, dzięki któremu zostaną ograniczone możliwe odchylenia w wartości
narzędzia inwestycyjnego od planowanej lub oczekiwanej wysokości, w zależności od zmian kursu walut.
Základními druhy rizik v souvislosti s investičními nástroji a investičními službami jsou následující rizika: úvěrové, tržní, operační,
likvidity a koncentrace. Tržní riziko dále zahrnuje zejména úrokové, měnové a finanční riziko, nicméně lze v něm identifikovat i rizika
další, mj. riziko inflační.
21 / 51 /
Popis vybraných základních druhů rizik v souvislosti s investičními nástroji a investičními službami poskytovanými Společností:
Úvěrové riziko - spočívá v tom, že dlužník nedostojí svým závazkům (nesplatí své závazky), ať už z důvodu platební
neschopnosti či platební nevůle; platební neschopnost či nevůle dlužníků platit své závazky může nastat ze splatných úvěrů či
úroků, z cenných papírů, z poskytnutých záruk, s obchodů s měnami, z obchodů na peněžním trhu či jiných smluvních vztahů;
Tržní riziko - jedná se o riziko ztráty ze změn tržních cen v důsledku změn tržních podmínek. Tržní riziko ovlivňuje kolísání
výnosových měr v důsledku fluktuace trhu a jsou mu vystaveny všechny investiční nástroje, primárně však akcie;
Operační riziko - představuje možnost vzniku ztráty z důvodů nedostatečnosti nebo selhání vnitřních procesů, osob a
systémů emitenta investičního nástroje, obchodníka s cennými papíry či třetí osoby anebo z externích událostí. Toto riziko je
determinováno ztrátami plynoucími z nepřiměřených a/nebo chybných vnitřních procesů, systémů a lidského faktoru nebo z
vnějších událostí, včetně rizika právního. Důvodem ztráty může být např. odeslání peněžních prostředků na chybný účet,
zničení elektronických dat v důsledku poklesu elektrického napětí v elektrické síti či požáru, apod.;
Riziko likvidity - je rizikem ztráty v případě malé likvidity trhu s investičními nástroji, bránící rychlé likvidaci pozic, čímž je
omezen přístup k peněžním prostředkům; likvidita představuje schopnost subjektu krýt peněžními prostředky své závazky v
potřebné výši a v požadovaném čase, resp. schopnost subjektu dostát v každém okamžiku svým splatným závazkům (tato
schopnost je přirozeně v případě nedostatečné likvidity narušena). Pokud nastane situace, že majetek subjektu nemůže být
rychle prodán, dostává se i v zásadě finančně zdravý subjekt do problémů, a to zejména poklesem důvěry v daný subjekt,
která se zpravidla projevuje nárůstem požadavků na likviditu daného subjektu. U investic do investičních nástrojů je nutné
počítat s rizikem, že kurz daného investičního nástroje bude pravděpodobně (negativně) ovlivněn nízkou likviditou a/nebo že
nebude daný investiční nástroj možno ve zvoleném okamžiku prodat či koupit;
Finanční riziko - obecně jej lze definovat jako potenciální finanční ztrátu subjektu, tj. nikoli již existující realizovanou či
nerealizovanou finanční ztrátu, ale ztrátu v budoucnosti vyplývající z daného investičního nástroje či portfolia;
Inflační riziko - znamená nebezpečí zrychlení růstu cen zboží a služeb v ekonomice, v důsledku čehož klesne kupní síla
investice, což tedy ovlivňuje reálnou výnosnost investičního nástroje; vysoká inflace může způsobit i dosažení záporného
výnosu;
Úrokové riziko - ovlivňuje výnos investičního nástroje tím, že se mění hladina úrokových sazeb (jedná se o riziko ztráty ze
změn cen investičních nástrojů citlivých na úrokové míry); obecně lze stanovit, že na zvýšení úrokových měr reagují akcie i
dluhopisy poklesem ceny, na snížení úrokových sazeb reagují ceny akcií a dluhopisů růstem; Výše tohoto rizika závisí na
předmětném investičním nástroji, na struktuře aktiv a pasiv emitenta, resp. na jejich citlivosti na úrokovou míru, jakož i na
dalších faktorech a okolnostech;
Měnové riziko - při investicích do investičních nástrojů denominovaných v cizí měně závisí riziko a možný zisk nebo případná
ztráta nejen na celkovém vývoji tržní ceny daného investičního nástroje, ale i na vývoji měnového kurzu; nepříznivý měnový
vývoj může negativně ovlivnit celkový vývoj investice, a to i v případě pozitivního vývoje daného investičního nástroje. Toto
riziko lze zmírnit jeho řízením způsoby, které omezí možné odchylky v hodnotě investičního nástroje od její plánované nebo
očekávané výše v závislosti na změně měnového kurzu.
Oświadczenie klienta
Prohlášení Klienta
Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty inwestycyjne, rozumiem podane
tu informacje i jestem w pełni świadomy ryzyka związanego z przedsięwzięciami przy wykorzystaniu instrumentów inwestycyjnych i
jestem w stanie dostatecznie ocenić związany z tym stopień ryzyka, co potwierdzam poniższym podpisem.
Prohlašuji, že jsem byl seznámen s informacemi o rizicích spojených s investováním do investičních nástrojů, informacím zde
uvedeným rozumím, a plně si uvědomuji rizika spojená s obchodováním s investičními nástroji a jsem schopen dostatečně posoudit s
tím související míru rizika, což potvrzuji svým níže uvedeným podpisem.
22 / 51 /
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Funkcja:
Funkcja:
Funkcja:
AKCENTA CZ a.s.
Klient
Klient
W/V
W/V
W/V
Dnia:
Dnia:
Dnia:
Funkce:
Funkce:
Funkce:
Partner Handlowy/Przedstawiciel
Handlowy na podstawie
pełnomocnictwa
Zástupce na základě plné moci
Dne:
Dne:
Dne:
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Funkcja:
Funkce:
Klient
W/V
Dnia:
Dne:
23 / 51 /
KWESTIONARIUSZ INWESTYCYJNY
Investiční dotazník
Dodatek nr 7
do umowy numer:
(dalej „Dodatek”)
(wersja 2/2014)
ke smlouvě č.:
Příloha č.7
(verze 2/2014)
(dále jen „Příloha“)
Firma handlowa / imię:
Obchodní firma/Název:
Firma AKCENTA CZ a.s., zgodnie z postanowieniami § 15 Ustawy nr 256/2004 Dz. U. Republiki Czeskiej, o przedsięwzięciach na
rynku kapitałowym, w brzmieniu późniejszym przepisów (dalej „Ustawa”), głównie postanowienia § 15h i 15i Ustawy, powinna
poprosić Klienta o udzielenie informacji o niezbędnej wiedzy specjalistycznej oraz doświadczeniach Klienta w sferze inwestycji.
Firma postępuje w ten sposób, korzystając z niniejszego Kwestionariusza Inwestycyjnego. Informacje, o których udostępnienie
Firma prosi Klienta w niniejszym Kwestionariuszu Inwestycyjnym, służą do tego, żeby Firma podczas świadczenia usług
inwestycyjnych oraz przygotowania oferty narzędzi inwestycyjnych mogła postępować jak najbardziej kompetentnie, honorowo i
sprawiedliwie a głównie w najlepszym interesie Klienta.
AKCENTA CZ a.s. je povinna v souladu s ustanoveními zákona č. 2S6/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon"), získat informace o potřebných odborných znalostech a zkušenostech Klienta v oblasti
investic.V případě Klientů právnických osob se tyto informace získávají s ohledem na znalosti a zkušenosti osob pověřených
Klientem k sjednávání a uzavírání transakcí. Společnost tak činí na základě tohoto Investičního dotazníku. Informace požadované
Společností po Klientovi v tomto Investičním dotazníku slouží k tomu, aby Společnost při poskytování investičních služeb a nabídce
investičních nástrojů mohla postupovat maximálně kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a zejména v nejlepším zájmu Klienta.
Pytania w Kwestionariuszu Inwestycyjnym
Otázky Investičního dotazníku
W ten sposób Firma prosi o, w nawiązaniu do ww. powodów, pełne, dokładne oraz prawdziwe udzielenie odpowiedzi na następujące
pytania. Jeśli Klient w ogóle nie rozumie danego pytania lub nie jest pewien jego znaczenia lub sformułowania, Firma udzieli mu
wszelkich niezbędnych wyjaśnień. Wszelkie pytania dotyczą specyfiki zakresu usług inwestycyjnych świadczonych przez Firmę
AKCENTA CZ a.s. Jeśli Klient jest osobą prawną, należy, odpowiadając na pytania, traktować Klienta jako osobę prawną.
Společnost tímto žádá v návaznosti na shora uvedené důvody o úplné, přesné a pravdivé zodpovězení následujících otázek. Pokud
Klient některé otázce zcela nerozumí či si není jistý jejím smyslem či formulací, Společnost mu poskytne veškerá potřebná
vysvětlení. Veškeré otázky zohledňuji specifika rozsahu investičních služeb poskytovaných Společností AKCENTA CZ a.s. V případě,
kdy je Klient právnickou osobou, je třeba odpovídat ve vztahu Klienta jako právnické osobě.
Wiedza specjalistyczna i doświadczenia w sferze inwestycji
Znalosti a zkušenosti v oblasti investování
24 / 51 /
1. Jakie zna Pan / Pani rodzaje narzędzi inwestycyjnych, tnz. te, ktoré w przypadku
których potrafi Pan / Paní wyjaśnić ich cechy i różnice?
1. Jaké typy finančních nástrojů znáte, tzn. že dokážete vysvětlit jejich vlastnosti a
rozdíly?
walutowa transakcja na rynku kasowym/měnový spot (FX spot)
walutowa transakcja terminowa typu forward / měnový forward (FX forward)
walutowa transakcja typu swap / měnový swap (FX swap)
certyfikat inwestycyjny / podílový list
wkład terminowy / termínovaný vklad
inne niż ww. instrumenty pochodne rynku walutowego (opcje, krzyżowy swap walutowy, swap na stopę procentową
itp.) / Jiné než uvedené FX deriváty (opční deriváty, cross- currency swap, interest rate swap apod.)
żadne z wyżej wymienionych
2. Z jakich typów usług inwestycyjnych Państwo korzystali lub korzystają?
2. Jaké typy investičních služeb využíváte nebo jste využíval?
zarządzanie portfelem/zarządzanie aktywami/powiernictwo aktywów / Portfolio management / správa aktiv /
obhospodařování aktiv
działalność maklerska/zlecenie dyspozycji/usługi doradztwa inwestycyjnego / Brokerage / podávání pokynů / služby
invest.zprostředkovatele
doradztwo inwestycyjne / Investiční poradenství
Inne usługi inwest / Jiné investiční služby
3. Jakie typy transakcji z narzędziami inwestycyjnymi, zawarli Państwo i w jakim
zakresie, w przeciągu ostatnich trzech lat?
3. Jaké typy transakcí s investičními nástroji jste uzavřel, v jaké četnosti a celkovém
rozsahu za poslední 3 roky?
a) walutowa transakcja na rynku kasowym / měnový spot (FX spot)
w ogóle
do 10 transakcji
ponad 10 transakcji
do 15 000 PLN
od 15 000 PLN do 80 000 PLN
więcej
b) walutowa transakcja terminowa typu forward / měnový forward (FX forward)
w ogóle
do 10 transakcji
ponad 10 transakcji
do 15 000 PLN
od 15 000 PLN do 80 000 PLN
więcej
c) walutowa transakcja typu swap / měnový swap (FX swap)
w ogóle
do 10 transakcji
ponad 10 transakcji
do 15 000 PLN
od 15 000 PLN do 80 000 PLN
więcej
d) inne niż ww. instrumenty pochodne rynku walutowego / jiné než uvedené FX deriváty
w ogóle
ponad 10 transakcji
powyżej 10 transakcji
do 15 000 PLN
od 15 000 PLN do 80 000 PLN
więcej
25 / 51 /
4. Z jakimi transakcjami związanymi z ryzykiem mieli Państwo doświadczenie?
4. S jakými rizikovými transakcemi máte zkušenosti?
inwestowanie w instrumenty finansowe, gdzie jest zawsze zagwarantowana płatności wartości nominalnej /
Investice do investičních nástrojů, kde je vždy zajištěna splatnost nominálu
inwestowanie, gdy występuje ryzyko niedotrzymania zainwestowanej kwoty /Investice, kde hrozí nižší
návratnost než je investovaná částka
inwestowanie, gdy występuje ryzyko niedotrzymania zainwestowanej kwoty, a ponadto powstanie kolejnych
zobowiązań (np. zawieranie transakcji na kredyt, derywaty spekulacyjne, krótkie sprzedaże itp.) / Investice,
kde hrozí nižší návratnost než je investovaná částka a navíc vznik dalších závazků (např. obchodování na úvěr,
spekulativní deriváty, krátké prodeje apod.)
niemam doświadczenia / nemám zkušenost
5. Poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe we sferze finansów
5. Úroveň vzdělání, profesní zkušenosti ve finanční oblasti
Klient osoba prawna – Istnieje w ramach firmy/organizacji specjalna jednostka
organizacyjna zajmująca się działaniami finansowymi, posiadająca
doświadczenie w pracy z instrumentami finansowymi?
Klient právnická osoba - Existuje v rámci společnosti / organizace zvláště
organizační jednotka zaměřená na finanční aktivity se zkušenostmi s finančními
instrumenty?
TAK/ano
NIE/ne
Klient osoba prawna – realizuje lub realizowała w ostatnim czasie, osoba
upoważniona wydawania w imieniu firmy/organizacji dyspozycji, działania w
sferze finansów?
Klient právnická osoba - Vykonává nebo vykonávala osoba oprávněná zadávat
za společnost / organizaci v poslední době pracovní činnost ve finanční oblasti?
TAK/ano
NIE/ne
Oświadczenie klienta:
Oświadczam, że wszystkie wyżej wymienione dane są aktualne, a zabowiązuję się niezwłocznie informować spółke AKCENTA
CZ a.s. o jakichkolwiek zmianach dotyczących tych danych.
Prohlášení klienta:
Prohlašuji, že veškeré výše uvedené údaje jsou aktuální, přesné a úplné a zavazuji se bez zbytečného odkladu informovat
společnosti AKCENTA CZ a.s. o jakýchkoli změnách týkajících se těchto údajů.
Na pytania zawarte w Kwestionariuszu Inwestycyjnym nie chcę odpowiadać – a jestem świadomy/a, że bez udzielenia
informacji zawartych w tym kwestionariuszu Spółka jako makler papierów wartościowych nie będzie mogła w
dostatecznie posądzić odpowiedność oferowanych usług i zawieranych transakcji.
Na otázky uvedené v tomto Investičním dotazníku nechci odpovídat - a jsem si vědom/a toho, že bez poskytnutí
informací uvedených v tomto dotazníku Společnosti jako Obchodník s cennými papíry nebude moci řádně posoudit
přiměřenost poskytovaných služeb a sjednávaných obchodů.
W przypadku Klienta osoby prawnej informacje odnośnie wiedzy specjalistycznej i doświadczenia uzyskuje się od osób
upoważnionych Klientem do zawierania transakcji.
26 / 51 /
V případě Klientů právnických osob se tyto informace získávají s ohledem na znalosti a zkušenosti osob pověřených Klientem k
sjednávání a uzavírání transakcí.
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Funkcja:
Funkcja:
Funkcja:
AKCENTA CZ a.s.
Klient
Klient
W/V
W/V
W/V
Dnia:
Dnia:
Dnia:
Funkce:
Funkce:
Funkce:
Partner Handlowy/Przedstawiciel
Handlowy na podstawie
pełnomocnictwa
Zástupce na základě plné moci
Dne:
Dne:
Dne:
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Funkcja:
Funkce:
Klient
W/V
Dnia:
Dne:
27 / 51 /
OCENA KWESTIONARIUSZA
INWESTYCYJNEGO
Vyhodnocení investičního dotazníku
do umowy numer:
Dodatek nr 8
(dalej „Dodatek”)
(wersja 2/2014)
Příloha č.8
(verze 2/2014)
ke smlouvě č.:
(dále jen „Příloha“)
Firma handlowa / imię:
Obchodní firma/Název:
a) walutowa transakcja na rynku
ODPOWIEDNIA/ Přiměřený
NIEODPOWIEDNIA/ Nepřiměřený
b) walutowa transakcja terminowa typu
ODPOWIEDNIA/ Přiměřený
NIEODPOWIEDNIA/ Nepřiměřený
c) walutowa transakcja typu swap /
ODPOWIEDNIA/ Přiměřený
NIEODPOWIEDNIA/ Nepřiměřený
kasowym / měnový spot (FX spot)
forward / měnový forward (FX forward)
měnový swap (FX swap)
Jeśli Firma otrzyma od Klienta dyspozycje w związku z jednym z ww. nieodpowiednich narzędzi inwestycyjnych, zgodnie z Ustawą,
poinformuje Klienta, że dane narzędzie inwestycyjne, ew. świadczenie danej usługi inwestycyjnej, nie jest dla Klienta odpowiednie,
i że realizując taką dyspozycję, Klient wystawia się na ryzyko, które wykracza poza jego wiedzę specjalistyczną oraz
doświadczenia. Oznacza to, że Klient nie musi być w stanie danego rodzaju ryzyka, na skutek niewystarczającej wiedzy
specjalistycznej i doświadczeń odpowiednio ocenić i próbować zmniejszyć ich możliwe rezultaty. W ten sam sposób Firma
poinformuje Klienta również w sytuacji, kiedy nie będzie w stanie ocenić przydatności narzędzi inwestycyjnych ew. świadczenia
usług inwestycyjnych, jeśli Klient odmówił Firmie podania informacji dot. swoich wiedzy specjalistycznej i doświadczeń.
Pokud Společnost obdrží od Klienta pokyn ohledně některého z výše uvedených nepřiměřených investičních nástrojů, v souladu se
Zákonem upozorňuje tímto Klienta ve vztahu ke každému takovému pokynu, že dotčený investiční nástroj resp. poskytnutí takové
investiční služby není pro Klienta přiměřené a že se provedením takového pokynu Společností může Klient vystavovat rizikům,
která jsou mimo rámec jeho odborných znalostí a zkušeností. To znamená, že Klient nemusí být schopen tato rizika v důsledku
nedostatečných odborných znalostí a zkušeností správně vyhodnotit a řídit zmírněním jejich možných důsledků. Identicky
Společnost upozorňuje Klienta i v případě, kdy Společnost nebyla schopna vyhodnotit přiměřenost investičních nástrojů resp.
poskytnutí investičních služeb z důvodu, kdy Klient Společnosti odmítl podat informace ohledně svých odborných znalostí a
zkušeností.
Aby wyjaśnić wątpliwości, podkreśla się, że niniejsze ostrzeżenie zgłasza się Klientowi w związku ze wszelkimi opisanymi
dyspozycjami z wyprzedzeniem i uważa się je za obowiązujące, również przez Firmę automatycznie powtarzane dla każdej,
przekazanej przez Klienta w przyszłości, dyspozycji dotyczącej narzędzi inwestycyjnych, które zostały ocenione jako
nieodpowiednie.
Pro vyloučení pochybností se zdůrazňuje, že toto upozornění se Klientovi předkládá ohledně všech zmíněných dotčených pokynů
předem a považuje se za platné a automaticky Společností zopakované pro každý v budoucnu Klientem předaný pokyn ohledně
investičních nástrojů, které byly vyhodnoceny jako nepřiměřené.
Jeśli Klient zdobędzie wiedzę specjalistyczną i doświadczenia dot. danego narzędzia inwestycyjnego, które zostało powyżej
ocenione jako nieodpowiednie, Firma zmieni przedmiotową ocenę Kwestionariusza Inwestycyjnego w danej części, wyłącznie na
podstawie nowego uzupełnienia Kwestionariusza Inwestycyjnego z inicjatywy Klienta; w żadnym razie Firma nie ma obowiązku
aktualizowania Kwestionariusza Inwestycyjnego jednostronnie.
Pokud Klient nabude odborných znalostí a zkušeností ohledně investičního nástroje, který je výše vyhodnocen jako nepřiměřený,
Společnost změní předmětné vyhodnocení Investičního dotazníku v této části výhradně na základě nového vyplnění Investičního
dotazníku z iniciativy Klienta; Společnost není povinna v žádném případě aktualizovat Investiční dotazník jednostranně.
Ostrzeżenie
Jeśli Klient odmówił udzielenia informacji wymaganych przez ww. pytania Kwestionariusza Inwestycyjnego lub nie udzielił ich w
odpowiednim zakresie, Firma poinformuje Klienta, że taka postawa uniemożliwia jej ocenę, czy świadczenie danej usługi
inwestycyjnej, rady (informacji) w związku z narzędziem inwestycyjnym lub prowadzenie transakcji przy wykorzystaniu narzędzia
inwestycyjnego w ramach usługi inwestycyjnej, jest odpowiednie względem wiedzy specjalistycznej i doświadczeniom Klienta,
niezbędnym do zrozumienia powiązanych ryzyk. W takim przypadku Firma uważa dane narzędzia inwestycyjne, ew. świadczone
usługi inwestycyjne za nieodpowiednie.
28 / 51 /
Upozornění!
V případě, že Klient odmítl informace požadované výše uvedenými otázkami investičního dotazníku poskytnout anebo je neposkytl
v požadovaném rozsahu, Společnost tímto upozorňuje Klienta, že takový postoj jí neumožňuje vyhodnotit, zda poskytnutí příslušné
investiční služby, rady (informace) ohledně investičního nástroje nebo provedení obchodu s investičním nástrojem v rámci
investiční služby odpovídá odborným znalostem a zkušenostem Klienta potřebným pro pochopení souvisejících rizik. V takovém
případě považuje Společnost dotčené investiční nástroje resp. poskytované investiční služby za nepřiměřené.
Potwierdzenie Klienta
Firma, podczas oceny niniejszego Kwestionariusza Inwestycyjnego oraz jego aplikacji, wychodzi z informacji, których udzielił jej
Klient. Jeśli dane informacje przestałyby być aktualne, Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o zaistniałym fakcie
Firmy oraz do aktualizacji Kwestionariusza Inwestycyjnego. Firma nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe na
niekorzyść Klienta, które są wynikiem udzielenia przez niego niedostatecznych, niepełnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych
informacji, stanowiących treść Kwestionariusza Inwestycyjnego.
Tym samym Klient jednoznacznie potwierdza, że Firma zapoznała go z informacjami dotyczącymi głównie:
a. jego zaklasyfikowania do danej kategorii klientów;
b. pouczenie o ochronie Klienta związanej z przedmiotową kategorią, wraz z prawem do zażądania zmiany kategorii; Firma
c. jako dostawca usług inwestycyjnych oraz świadczonych przez nią usług inwestycyjnych;
d. narzędzi inwestycyjnych;
e. możliwych rodzajów ryzyka, które mogą się łączyć z usługą inwestycyjną lub narzędziem inwestycyjnym oraz ich możliwą
minimalizacją;
f. cennika Firmy;
g. zasad operowania majątkiem Klienta i jego ochrony wraz z możliwościami Funduszu Gwarancyjnego osób zawierających
transakcje na rynku kapitałowym papierami wartościowymi;
h. polityki realizacji dyspozycji;
i. polityki konfliktu interesów wraz z bodźcami;
j. zasad składania skarg i reklamacji.
Klient potwierdza, że jest świadomy podanych informacji i pouczenia, rozumie je, ew. otrzymał wyjaśnienia uzupełniające i
zaakceptował je, jednoznacznie zgadza się z Polityką Realizacji Dyspozycji, wraz z upoważnieniem Firmy do realizacji dyspozycji
klientów również poza regulowanym rynkiem lub wielostronnym systemem handlowym.
Tym samym Klient następnie jednoznacznie potwierdza, że przed podpisaniem danej Umowy dotyczącej świadczenia usług
inwestycyjnych, Firma udzieliła szczegółowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowego zobowiązania
umownego oraz w sposób zrozumiały wyjaśniła istotę usługi inwestycyjnej, wraz z warunkami Umowy dotyczącymi świadczenia
danej usług inwestycyjnej, i że, w przypadku zainteresowania, miał do dyspozycji wystarczająco dużo czasu, żeby zapoznać się z
warunkami Umowy.
Firma ostrzega Klienta, że niektóre informacje obowiązkowo przekazywane Klientowi (głównie ww.), na ile jej to umożliwia treść
Ustawy, udostępnia też do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych. Klient ma zawsze prawo otrzymać
przedmiotowe informacje również na piśmie i w tejże formie będą zawsze do odebrania w odpowiednich oddziałach Firmy, jeśli
Klient preferuje ten sposób udzielania informacji. Ostrzeżenie o zmianie zakresu przedmiotowych informacji Firma udzieli Klientowi
zawsze na piśmie (głównie jako część składowa raportów dot. kontraktów); w związku z dostępnością zmienionych informacji
obowiązują zasady wcześniejsze. Informacje o charakterze osobistym Firma udostępnia zawsze wyłącznie samemu Klientowi.
Potvrzení Klienta
Společnost při vyhodnocení tohoto Investičního dotazníku a jeho aplikaci vychází z informací, které jí Klient poskytl. Pokud by se
příslušné informace měly stát neaktuálními, Klient se zavazuje neprodleně Společnost o tomto informovat a Investiční dotazník
aktualizovat. Společnost nenese jakoukoli odpovědnost za škodu, která by Klientovi mohla vzniknout jako důsledek poskytnutí
nedostatečných, neúplných, nepravdivých či neaktuálních informací, které jsou obsahem investičního dotazníku ze strany Klienta.
Klient tímto výslovně potvrzuje, že byl Společností seznámen s informacemi týkajícími se zejména:
a. jeho zařazení do příslušné zákaznické kategorie;
b. poučení o ochraně Klienta související s předmětnou kategorií, včetně práva požádat o změnu kategorie;
c. Společnosti jakožto poskytovatele investičních služeb a jí poskytovaných investičních služeb;
d. investičních nástrojů;
e. možných rizik, která mohou být spojena s investiční službou nebo nástrojem a jejich možné minimalizaci;
f. ceníku Společnosti;
g. pravidel nakládání s majetkem Klienta a jeho ochrany včetně institutu Garančního fondu obchodníků s cennými papíry;
h. politiky provádění pokynů;
29 / 51 /
i. politiky střetu zájmů včetně pobídek;
j. pravidel pro podávání stížností a reklamací.
Klient potvrzuje, že vzal uvedené informace a poučení na vědomí, porozuměl jim, resp. obdržel případná doplňující vysvětlení a
akceptoval je, zejména pak výslovně souhlasí s Politikou provádění pokynů, včetně oprávnění Společnosti provádět pokyny zákazníků
též mimo regulovaný trh nebo mnohostranný obchodní systém.
Klient tímto dále výslovně potvrzuje, že mu ještě před podpisem příslušné smlouvy týkající se poskytování investiční služby byly
Společností poskytnuty detailní informace a vysvětlení o obsahu předmětného závazkového vztahu a srozumitelně vysvětlena podstata
investiční služby, včetně smluvních podmínek týkajících se poskytnutí požadované investiční služby a že měl v případě zájmu k
dispozici dostatečný předchozí časový rámec pro prostudování smluvních podmínek.
Společnost upozorňuje Klienta, že některé informace povinně předávané Klientovi (zejména viz výše), jak jí to umožňuje Zákon,
uveřejňuje též prostřednictvím svých internetových stránek. Klient má právo obdržet předmětné informace vždy též v papírové formě
a v této formě budou vždy k vyzvednutí na příslušných obchodních místech Společnosti, pokud by tuto formu poskytování informací
preferoval. Upozornění na změnu v obsahu předmětných informací poskytne Společnost Klientovi vždy v papírové formě (zejména jako
součást reportingu o obchodech.); ohledně dostupnosti samotných změněných informací platí pak předchozí pravidla. Informace osobní
povahy Společnost vždy zpřístupní výhradně jen samotnému Klientovi.
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Funkcja:
Funkcja:
Funkcja:
AKCENTA CZ a.s.
Klient
Klient
W/V
W/V
W/V
Dnia:
Dnia:
Dnia:
Funkce:
Funkce:
Funkce:
Partner Handlowy/Przedstawiciel
Handlowy na podstawie
pełnomocnictwa
Zástupce na základě plné moci
Dne:
Dne:
Dne:
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Funkcja:
Funkce:
Klient
W/V
Dnia:
Dne:
30 / 51 /
ZASADY KLASYFIKACJI KLIENTÓW
Pravidla Kategorizace klientů
do umowy numer:
Dodatek nr 9
(wersja 2/2014)
(dalej „Dodatek”)
ke smlouvě č.:
Příloha č.9
(verze 2/2014)
(dále jen „Příloha“)
Firma handlowa/ imię:
Obchodní firma/Název:
Zgodnie z ustaleniami § 15d akap. 1 pkt h) Ustawy nr 256/2004 Dz. U. Republiki Czeskiej, o przedsięwzięciach na rynku
kapitałowym, w obowiązującym brzmieniu (potem “UPRK") firma AKCENTA CZ,a.s. jako osoba zawierająca transakcje na rynku
kapitałowym
„Firma“) wprowadziła następujące zasady klasyfikacji swoich klientów do poszczególnych kategorii (dalej „Zasady“).
(dalej
Klientem jest każda osoba fizyczna lub prawna (dalej „Klient“), której Firma, na podstawie zawartej Umowy Ramowej o realizacji
kontraktów bezgotówkowych na obcą walutę oraz świadczeniu usług finansowych, świadczy usługi inwestycyjne (dalej „Klient“).
Dzięki klasyfikacji Klientów, Firma chce zapewnić każdemu z nich odpowiedni stopień ochrony podczas świadczenia usług
inwestycyjnych, w zależności od ich wiedzy jak i doświadczeń w sferze inwestycji oraz ryzyka wiążącego się z inwestycjami w
instrumenty inwestycyjne. Klasyfikacja Klientów nie ma bezpośredniego wpływu na zakres usług inwestycyjnych świadczonych
przez Firmę.
Klasyfikacja przebiega na podstawie oceny informacji udzielonych Firmie przez Klienta.
V souladu s ustanovením § lSd odst. l písm. h) zákona č. 2S6/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen
„ZPKT") společnost AKCENTA CZ a.s. jakožto obchodník s cennými papíry (dále jen „Společnost") zavedla následující pravidla třídění
svých Klientů do kategorií (dále jen „Pravidla").
Klientem se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, které jsou Společností na základě uzavřené rámcové smlouvy o provádění
termínových obchodů s cizími měnami, bezhotovostních obchodů s cizími měnami a platebních službách poskytovány investiční
služby (dále jen „Klient").
Smyslem kategorizace Klientů je zajistit každému Klientovi Společnosti příslušnou míru ochrany při poskytování investičních služeb,
a to v závislosti na jeho znalostech a zkušenostech v oblasti investic a vztahu k rizikům souvisejícím s investicemi do investičních
nástrojů. Kategorizace Klientů nemá bezprostřední vliv na rozsah Společností poskytovaných investičních služeb.
Kategorizace probíhá na základě vyhodnocení informací poskytnutých Klientem Společnosti.
KLASYFIKACJA KLIENTÓW
Kategorizace klienta
W celu świadczenia usług inwestycyjnych Firma dzieli swoich Klientów na następujące kategorie:
1. Klient Profesjonalny (włącznie z Klientem Profesjonalnym na życzenie)
2. Klient Nieprofesjonalny (włącznie z Klientem Nieprofesjonalnym na życzenie)
3. Podmiot kwalifikowany (włącznie z Podmiotem Kwalifikowanym na życzenie)
Wobec Klientów podchodzących pod kategorię Podmiot Kwalifikowany Firma nie ma obowiązku przestrzegania zasad postępowania
wobec klientów ustalonych w UPRK.
Klientom Profesjonalnym Firma nie świadczy takiego samego stopnia ochrony jak w przypadku Klientów Nieprofesjonalnych, a to
głównie w sferach:
udzielania informacji Klientom;
żądania informacji od Klientów co do ich wiedzy specjalistycznej i doświadczeń w celu oceny, czy dana usługa inwestycyjna
lub narzędzie inwestycyjne jest dla Klienta odpowiednie lub właściwe,
przekazywanie raportów Klientom o przetwarzaniu i realizacji ich dyspozycji.
Firma gwarantuje Klientowi Nieprofesjonalnemu maksymalny, określony przez przepisy prawne, stopień ochrony.
W przypadku, jeśli Klient nie zgadza się z przeprowadzoną klasyfikacją do danej kategorii klientów, może zażądać od Firmy
sprawdzenia przesłanek, z których wychodzono podczas procesu klasyfikacji. Klient ma prawo zażądać o przekwalifikowanie/
przeniesienie do innej kategorii w warunkach podanych niżej.
31 / 51 /
Společnost rozděluje své Klienty pro účely poskytování investičních služeb do následujících kategorií:
1. Profesionální Klient (včetně Profesionálního Klienta na žádost)
2. Neprofesionální Klient (včetně Neprofesionálního Klienta na žádost)
3. Způsobilá protistrana (včetně Způsobilé protistrany na žádost)
Vůči Klientům spadajícím do kategorie Způsobilá protistrana není Společnost povinna dodržovat pravidla jednání k zákazníkům
stanovená v ZPKT.
Profesionálním Klientům není Společností poskytována stejná míra ochrany jako Neprofesionálním Klientům, a to zejména v oblastech:
poskytování informací Klientům;
vyžadování informací od Klientů ohledně jejich znalosti a zkušenosti za účelem posouzení, zda investiční služba nebo
investiční nástroj jsou pro Klienta vhodné nebo přiměřené;
podávání zpráv Klientům o zpracování a provádění jejich pokynů.
Neprofesionální Klient požívá ze strany Společnosti maximální právními předpisy předepsanou míru ochrany.
V případě, kdy Klient nesouhlasí s provedeným zařazením do příslušné kategorie Klientů, může Společnost požádat o prověření
předpokladů, z kterých bylo při kategorizaci vycházeno. Klient má právo požádat o přeřazení/přestup do jiné kategorie za podmínek
uvedených níže.
Klient Profesjonalny:
Profesionální Klient:
Za Klienta Profesjonalnego w brzmieniu § 2a UPRK uważa się:
i. bank oraz instytucje obracające pieniędzmi elektronicznymi;
ii. spółdzielnię oszczędnościową i kredytową;
iii. osobę zawierającą transakcje na rynku kapitałowym;
iv. zakład ubezpieczeń;
v. reasekurator;
vi. firmę inwestycyjną;
vii. fundusz inwestycyjny;
viii. fundusz inwestycyjny;
ix. osobę, która w ramach swojej głównej działalności przeprowadza sekuratyzację;
x. osobę, która prowadzi interesy na własny rachunek przy wykorzystaniu narzędzi inwestycyjnych w celu obniżenia ryzyka
(hedging) z tytułu kontraktów przy wykorzystaniu instrumentów inwestycyjnych określonymi w ustaleniach § 3 akap. 1 pkt d)
do k) i dane czynności należą do jej głównych działań;
xi. osobę, która prowadzi interesy na własny rachunek przy wykorzystaniu narzędzi inwestycyjnych podanych w ustaleniach § 3
akap. 1 pkt g) do i) UPRK lub towaru i dana czynność należy do jej głównych działań;
xii. osobę prawną, która jest ma prawo gospodarować majątkiem państwa podczas gwarantowania zakupu, sprzedaży lub
zarządzania jego zobowiązaniami lub innymi aktywami, albo podczas restrukturyzacji firm handlowych lub innych osób
prawnych z udziałem skarbu państwa;
xiii. osobę zagraniczną prowadzącą podobną działalność jak jedna z osób wymienionych powyżej pod punktem (i) do (xii);
xiv. państwo lub państwo członkowskie wchodzące w skład federacji;
xv. Czeski Bank Narodowy (Česká národní banka), zagraniczny bank centralny lub Europejski Bank Centralny;
xvi. Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny lub inna międzynarodowa instytucja
finansowa;
xvii. osobę zagraniczną założoną w celach handlowych, która spełnia warunki podane w przypadku osób w punkcie (xvii).
a. całkowita wysokość aktywów odpowiadająca kwocie przynajmniej 20 000 000 EUR,
b. roczny obrót netto odpowiadający kwocie przynajmniej 40 000 000 EUR,
c. własny kapitał odpowiadający kwocie przynajmniej 2 000 000 EUR,
xviii. osobę zagraniczną założoną w celach handlowych, która spełnia warunki podane w przypadku osób w punkcie (xvii).
xix. Klient Profesjonalny na życzenie (zobacz poniżej).
Zanim Firma zacznie świadczyć Klientowi usługi inwestycyjne, musi go poinformować o tym, że na podstawie informacji, których im
udzielił, uważa go za Klienta Profesjonalnego. Klient Profesjonalny może na piśmie zażądać od Firmy, żeby postępowała z nim jak z
Klientem Nieprofesjonalnym – z tego podania musi jednoznacznie wynikać, o jaki kontrakt lub kontrakty przy wykorzystaniu
instrumentów inwestycyjnych lub o jaką usługę inwestycyjną chodzi. Jeśli Klient Profesjonalny uważa, że nie jest w stanie w
odpowiedni sposób ocenić lub zarządzać danym ryzykiem, ma obowiązek poprosić Firmę o przesunięcie go do kategorii Klient
Nieprofesjonalny
(zobacz dalej). Jeśli Firma uważa, że Klient przestał spełniać warunki kwalifikujące go do pierwotnej kategorii, ma obowiązek podjąć
odpowiednie kroki.
Profesionálním Klientem se ve smyslu § 2a ZPKT rozumí:
i. banka a instituce elektronických peněz;
ii. spořitelní a úvěrní družstvo;
32 / 51 /
iii. obchodník s cennými papíry;
iv. pojišťovna;
v. zajišťovna;
vi. investiční společnost;
vii. investiční fond;
viii. penzijní fond;
ix. osoba, která jako svou rozhodující činnost provádí sekuritizaci;
x. osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji za účelem snížení rizika (hedging) z obchodů s investičními
nástroji uvedenými v ustanovení § 3 odst. l písm. d) až k) a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti;
xi. osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji uvedenými v ustanovení § 3 odst. l písm. g) až i) ZPKT nebo
komoditami a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti;
xii. právnická osoba, která je příslušná hospodařit s majetkem státu při zajišťování nákupu, prodeje nebo správy jeho pohledávek
nebo jiných aktiv, anebo při restrukturalizaci obchodních společností nebo jiných právnických osob s majetkovou účastí státu;
xiii. zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených výše pod bodem (i) až (xii);
xiv. stát nebo členský stát federace;
xv. česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka;
xvi. Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka nebo jiná mezinárodní finanční instituce;
xvii. právnická osoba založená za účelem podnikání, která podle poslední účetní závěrky splňuje alespoň dvě ze tří kritérií, kterými
jsou:
a. celková výše aktiv odpovídající částce alespoň 20.000.000,- EUR;
b. čistý roční obrat odpovídající částce alespoň 40.000.000,- EUR;
c. vlastní kapitál odpovídající částce alespoň 2.000.000,- EUR
xviii. zahraniční osoba založená za účelem podnikání, která splňuje podmínky uvedené u osoby pod bodem (xvii)
xix. profesionální Klient na žádost (viz níže).
Společnost musí Klienta před poskytnutím investičních služeb informovat o tom, že na základě informací, které jí byly poskytnuty, je
Klient považován za Profesionálního Klienta. Profesionální Klient má možnost písemně požádat Společnost, aby s ním zacházela jako s
Neprofesionálním Klientem - z této žádosti musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké
investiční služby se týká. Pokud se Profesionální Klient domnívá, že není schopen řádně vyhodnotit nebo řídit příslušná rizika, je
povinen požádat Společnost o přeřazení do kategorie Neprofesionální Klient (viz dále). Pokud se Společnost domnívá, že Klient přestal
splňovat podmínky pro původní zařazení do příslušné kategorie, je povinna přijmout příslušná opatření.
Klient Nieprofesjonalny:
Neprofesionální Klient:
Za Klienta Nieprofesjonalnego Firma uważa wszystkie osoby fizyczne lub prawne, którym świadczy usługi inwestycyjne a którzy nie są
Klientami Profesjonalnymi w wyjaśnionym wyżej znaczeniu.
Firma
ma
również
prawo,
bez
stosownego
podania,
poinformować
Klienta
Profesjonalnego,
że
uważa
go
za
Klienta
Nieprofesjonalnego, przy czym z tego komunikatu musi jednoznacznie wynikać, jakiego kontraktu lub przy wykorzystaniu
instrumentów inwestycyjnych lub jakiej usługi inwestycyjnej to dotyczy.
Za Neprofesionálního Klienta Společnost považuje všechny fyzické nebo právnické osoby, kterým jsou poskytovány z její strany
poskytovány investiční služby, a kteří nejsou Profesionálními Klienty ve smyslu výše uvedeného.
Společnost je oprávněna i bez žádosti sdělit Profesionálnímu Klientovi, že jej považuje za Neprofesionálního Klienta, přičemž z tohoto
sdělení musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se toto zařazení týká.
Podmiot Kwalifikowany:
Způsobilá protistrana:
Za Podmiot Kwalifikowany oznacza się Klientów Profesjonalnych podanych wyżej w punkcie (i) do (vxi), względem których Firma nie
ma obowiązku przestrzegania zasad postępowania oraz obowiązków informacyjnych podanych w ustaleniach § 15 do 15r UPRK, jeśli
chodzi o świadczenie następujących głównych usług inwestycyjnych (usługi inwestycyjne ustalone w § 4 akap. 2 pkt a) do c) UPRK):
a. przyjmowanie i przekazywanie dyspozycji dotyczących narzędzi inwestycyjnych;
b. przeprowadzanie dyspozycji dotyczących narzędzi inwestycyjnych na konto Klient;
c. przedsięwzięcia przy wykorzystaniu instrumentów inwestycyjnych na własny rachunek.
33 / 51 /
Za Podmiot Kwalifikowany uważana jest również, jeśli z tym dosłownie zgadza się, również osoba fizyczna z miejscem zamieszkania
lub osoba prawna z siedzibą w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, w stosunku, do której, zgodnie z porządkiem prawnym
danego państwa członkowskiego osoba zagraniczna, która uzyskała pozwolenie danego państwa członkowskiego na świadczenie
usług inwestycyjnych, nie ma obowiązku bez stosownego podania, podczas świadczenia głównych usług inwestycyjnych podanych
wyżej w punkcie a) do c) wypełniać obowiązków podobnych do obowiązków informacyjnych ustalonym w § 15 do 15r UPRK, przy czym
obowiązuje zasada, że w przypadku zgody musi być z dokumentów jednoznacznie wynikać, którego kontraktu lub przy wykorzystaniu
instrumentów inwestycyjnych lub jakiej usługi inwestycyjnej to dotyczy.
Firma wymaga od Klienta jednoznacznego potwierdzania, że ten zgadza się z zaklasyfikowaniem go do danej kategorii, w zakresie
ogólnym lub tylko w przypadku poszczególnych kontraktów. Klient, który jest uważany za Podmiot Kwalifikowany, ma prawo zażądać
o przesunięcie go do kategorii Klient Profesjonalny/Klient Nieprofesjonalny. Z przedłożonego wniosku musi jednoznacznie wynikać,
jakiego kontraktu lub kontraktów z narzędziem inwestycyjnym lub usługi inwestycyjnej dany wniosek dotyczy. W innych przypadkach
obowiązuje tryb działania dla kategorii Klienta Profesjonalnego.
Způsobilou protistranou se rozumí Profesionální Klienti uvedení výše pod bodem (i) až (vxi), vůči kterým Společnost není povinna
plnit pravidla jednání a informační povinnosti uvedené v ustanovení § lS až lSr ZPKT, pokud jde o poskytování následujících hlavních
investičních služeb (investiční služby stanovené v § 4 odst. 2 písm. a) až c) ZPKT):
a. přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů;
b. provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet Klient;
c. obchodování s investičními nástroji na vlastní účet.
Za Způsobilou protistranu se rovněž považuje, pokud s tím výslovně souhlasí, také fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba
se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, ve vztahu ke které podle právního řádu tohoto členského státu není zahraniční
osoba, která má povolení tohoto členského státu k poskytování investičních služeb, povinna bez její žádosti při poskytování hlavních
investičních služeb uvedených výše pod písm. a) až c) plnit povinnosti obdobné informačním povinnostem stanoveným v § lS až lSr
ZPKT, přičemž platí, že ze souhlasu musí být zřejmé, kterého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční
služby se týká.
Společnost vyžaduje od Klienta výslovné potvrzení o tom, že souhlasí se zařazením do této kategorie, a to obecně nebo pouze pro
jednotlivé obchody. Klient, který je Způsobilou protistranou, je oprávněn požádat o přeřazení do kategorie Profesionální
Klient/Neprofesionální Klient. Z žádosti musí být přitom zřejmé jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo investiční
služby se tato žádost týká. V ostatních případech se uplatní režim Profesionálního Klienta.
Klient Profesjonalny na życzenie:
Profesionální Klient na žádost:
Pod pojęciem Klienta Profesjonalnego na życzenie rozumie się:
i. osobę, która na piśmie zażądała od Firmy, żeby postępowano z nią jak z Klientem Profesjonalnym, na co Firma się zgodziła i
ii. która spełnia przynajmniej dwa z następujących kryteriów:
a. za każdy z ostatnich czterech kolejnych kwartałów przeprowadziła na danym rynku regulowanym z siedzibą w państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub w danym wielostronnym systemie handlowym prowadzonym przez osobę z siedzibą
w państwie członkowskim Unii Europejskiej, kontrakty przy wykorzystaniu instrumentów inwestycyjnych, którego
b. dotyczy dany wniosek, w znacznym zakresie oraz przynajmniej 10 kontraktów w ciągu kwartału;
zakres jej majątku tworzonego przez środki finansowe oraz narzędzia inwestycyjne odpowiada kwocie przynajmniej 500
000 EUR;
c. wykonuje przez okres przynajmniej jednego roku lub w związku z wykonywaniem swojego zawodu, profesji lub
stanowiska działania w sferze rynku finansowego, wymagającego wiedzy o kontraktach lub usługach, których dany
wniosek dotyczy.
Z wniosku Klienta musi być, prócz jego chęci, żeby postępowano z nim jak Klientem Profesjonalnym, jednoznacznie wynikać, jakiego
kontraktu lub kontraktów przy wykorzystaniu instrumentów inwestycyjnych lub jakiej usługi inwestycyjnej dany wniosek dotyczy. Wraz
z tym wnioskiem należy złożyć pisemne oświadczenie Klienta, w którym ogłasza on, że jest świadomy, że:
niniejsza zmiana może oznaczać stratę prawa do roszczeń z tytułu zagranicznego systemu zabezpieczającego, podobnego do
systemu zabezpieczającego udzielanego przez Fundusz Gwarancyjny osób zawierających transakcje na rynku kapitałowym oraz
obowiązki określone w ustaleniach § 15 do 15r UPRK w związku z Klientem Profesjonalnym Firma spełnia w bardziej
ograniczonym zakresie niż w stosunku do Klienta Nieprofesjonalnego; o tych okolicznościach Firma ma obowiązek powiadomić
Klienta, który wystąpił z wnioskiem o postępowanie z nim jak z Klientem Profesjonalnym.
Firma może przedmiotową zgodę udzielić dopiero po tym, jak będzie pewne, że Klient, który zażądał, żeby postępowano z nim jak z
Klientem Profesjonalnym, spełnia wszystkie, podane wyżej, warunki i posiada, w związku z kontraktem lub kontraktami przy
wykorzystaniu instrumentów inwestycyjnych lub usługą inwestycyjną, których danych wniosek dotyczy, odpowiednie doświadczenia i
wiedzę specjalistyczną, jest w stanie podejmować samodzielne decyzje inwestycyjne i rozumie wszelkie związane z tym rodzaje ryzyka.
Dopiero potem Firma może danemu Klientowi udzielić swojej zgody na przesunięcie go do kategorii Klient Profesjonalny.
34 / 51 /
Firma ma obowiązek na bieżąco sprawdzać i regularnie oceniać, czy Klient, który został Klientem Profesjonalnym na podstawie
swojego wniosku, nie przestał spełniać ustalonych warunków.
Profesionálním Klientem na žádost se rozumí:
i. osoba, která Společnost písemně požádá, aby s ní bylo zacházeno jako s Profesionálním Klientem, s čímž Společnost vysloví
svůj souhlas a
ii. která splňuje alespoň dvě z následujících kritérií:
a. za každé z posledních čtyř po sobě jdoucích čtvrtletí provedla na příslušném regulovaném trhu se sídlem v členském
státě Evropské unie nebo v příslušném mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v
členském státě Evropské unie obchody s investičním nástrojem, jehož se žádost týká, ve významném objemu a v
průměrném počtu alespoň l0 obchodů za čtvrtletí;
b. objem jejího majetku tvořeného peněžními prostředky a investičními nástroji odpovídá částce alespoň 500.000,- EUR;
c. vykonávala po dobu nejméně jednoho roku nebo v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce
činnost v oblasti finančního trhu vyžadující znalost obchodů nebo služeb, jichž se žádost týká.
Ze žádosti Klienta musí být kromě jeho zájmu, aby s ním bylo zacházeno jako s Profesionálním Klientem, zřejmé, jakého obchodu
nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se týká. Spolu s touto žádostí musí být předloženo písemné
prohlášení Klienta o tom, že si je vědom toho, že:
tato změna může znamenat ztrátu nároku na náhradu ze zahraničního garančního systému účelem obdobnému systému
zabezpečovanému Garančním fondem obchodníků s cennými papíry, a
povinnosti stanovené v ustanovení § lS až lSr ZPKT ve vztahu k Profesionálnímu Klientovi plní Společnost v užším rozsahu než
ve vztahu k Neprofesionálnímu Klientovi; na tyto skutečnosti je Společnost povinna Klienta, který požádal o zacházení jako by
byl Profesionálním Klientem, výslovně upozornit.
Společnost může předmětný souhlas udělit až poté, co se ujistí, že Klient, který požádal o to, aby s ním bylo zacházeno jako s
Profesionálním Klientem, splňuje výše uvedené podmínky a má ohledně obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo
investiční služby, jichž se žádost týká, potřebné zkušenosti a odborné znalosti, je schopen činit vlastní investiční rozhodnutí a chápe
veškerá související rizika. Teprve poté může Společnost danému Klientovi udělit svůj souhlas s přestupem do kategorie Profesionální
Klient.
Společnost je povinna průběžně ověřovat a pravidelně hodnotit, zda Klient, který se stal Profesionálním Klientem na základě své
žádosti, nepřestal splňovat stanovené podmínky.
Klient Nieprofesjonalny na życzenie:
Neprofesionální Klient na žádost:
Klient Profesjonalny może w pisemnym wniosku zażądać od Firmy, żeby postępowała z nim jak z Klientem Nieprofesjonalnym. Z tego
wniosku musi jednoznacznie wynikać, o jaki kontrakt lub kontrakty przy wykorzystaniu instrumentów inwestycyjnych lub o jaką usługę
inwestycyjną chodzi.
Klient Profesjonalny uważa się za Klienta Nieprofesjonalnego w zakresie kontraktów przy wykorzystaniu instrumentów inwestycyjnych
lub usługami inwestycyjnymi, które uzgodni z Firmą. Z takiej umowy musi jasno wynikać, o jaki kontrakt lub kontrakty przy
wykorzystaniu instrumentów inwestycyjnych lub o jaką usługę inwestycyjną chodzi. Jeśli taka umowa nie została zawarta na piśmie,
Firma ma obowiązek wydać Klientowi, na jego wniosek, potwierdzenie o tym, o jaki kontrakt lub kontrakty przy wykorzystaniu
instrumentów inwestycyjnych lub o jaką usługę inwestycyjną chodzi. Firma powinna przychylić się do tego wniosku.
Profesionální Klient může Společnost písemně požádat, aby se k němu chovala a plnila pravidla jednání, jako kdyby byl
Neprofesionálním Klientem. Z této žádosti musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké
investiční služby se tato žádost týká.
Profesionální Klient se považuje za Neprofesionálního Klienta v rozsahu obchodů s investičním nástrojem nebo investičních služeb, na
kterém se se Společností dohodne. Z takové dohody musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo
jaké investiční služby se dohoda týká. V případě, že tato dohoda nebyla uzavřena v písemné formě, je Společnost povinna Klientovi
vydat na jeho žádost potvrzení o tom, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se dohoda
týká. Této žádosti je Společnost povinna vyhovět.
Podmiot Kwalifikowany na życzenie
Způsobilá protistrana na žádost
Za Podmiot Kwalifikowany na życzenie rozumie się Klienta Profesjonalnego, który spełnia ustalone kryteria i zażąda, żeby postępować
z nim jak z Podmiotem Kwalifikowanym a Firma pozytywnie rozpatrzy ten wniosek. Z wniosku musi jednoznacznie wynikać, o jaki
kontrakt lub kontrakty przy wykorzystaniu instrumentów inwestycyjnych lub o jaką usługę inwestycyjną chodzi. Firma powinna
przychylić się do tego wniosku.
35 / 51 /
Podmiot Kwalifikowany może, w formie pisemnej, zażądać o przeniesienie go do kategorii Klient Profesjonalny, wobec którego Firma
przestrzega niektórych obowiązków informacyjnych. Z wniosku musi jednoznacznie wynikać, o jaki kontrakt lub kontrakty przy
wykorzystaniu instrumentów inwestycyjnych lub o jaką usługę inwestycyjną chodzi.
Podmiot Kwalifikowany uważa się za Klienta Nieprofesjonalnego, jeśli Firma go poinformuje, że uważa go za Klienta
Nieprofesjonalnego. Przy czym z dokumentów musi jednoznacznie wynikać, o jaki kontrakt lub kontrakty przy wykorzystaniu
instrumentów inwestycyjnych lub o jaką usługę inwestycyjną chodzi w tym przypadku.
Firma ma prawo do wywiązania się z obowiązków określonych w ustaleniach § 15 do 15r UPRK również wobec Podmiotów
Kwalifikowanych, wobec których, w przeciwnym razie, nie powinna mieć takich obowiązków. Ponadto z takiego postępowania musi
jednoznacznie wynikać, o jaki kontrakt lub kontrakty przy wykorzystaniu instrumentów inwestycyjnych lub o jaką usługę inwestycyjną
chodzi.
Způsobilou protistranou na žádost se rozumí Profesionální Klient, který splní předepsaná kritéria a požádá o zacházení v režimu
Způsobilé protistrany a Společnost s touto žádostí souhlasí. Ze žádosti musí být patrné jakého obchodu nebo obchodů s investičním
nástrojem nebo jaké investiční služby se taková žádost týká. Společnost této žádosti vyhoví.
Způsobilá protistrana může písemně požádat o zařazení do kategorie Profesionální Klient, vůči které Společnost dodržuje některé
informační povinnosti. Ze žádosti musí být patrné jakého obchodu nebo obchodů a nebo služby se taková žádost týká.
Způsobilá protistrana se považuje za Neprofesionálního Klienta, pokud jí Společnost sdělí, že jej za Neprofesionálního Klienta
považuje. Přitom musí být zřejmé jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se tento postup
Společnosti týká.
Společnost je oprávněna plnit povinnosti stanovené v ustanovení § lS až lSr ZPKT i vůči Způsobilým protistranám, vůči kterým je jinak
není povinna plnit. Přitom musí být zřejmé jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se
tento postup Společnosti týká.
Zasady informowania Klientów
Pravidla informování Klientů
Firma na bieżąco sprawdza i ocenia, czy Klient nie przestał spełniać podanych kryteriów niezbędnych do zaklasyfikowania go do danej
kategorii.
Klient Profesjonalny oraz Podmiot Kwalifikowany mają obowiązek poinformować Firmę o wszelkich zmianach, które mogłyby mieć
wpływ na ich zaklasyfikowanie do danej kategorii. Jeśli żadna podobna informacja nie zostanie udzielona Firmie, uważa się, że Klient
spełnia wszelkie ustalone kryteria dla Podmiotu Kwalifikowanego lub Klienta Profesjonalnego, bez naruszenia podanego wyżej
jakiegokolwiek obowiązku Firmy co do bieżącego sprawdzania i oceny, jeśli dane kryteria klasyfikacji zostały spełnione. Jeśli Firma
podejrzewa, że Klient przestał spełniać warunki niezbędne do pierwotnej klasyfikacji, ma obowiązek podjąć odpowiednie działania.
Firma, prócz informacji podanych w ustaleniach § 15d UPRK ma obowiązek każdemu (również obecnemu) Klientowi udzielić informacji,
w formie pisemnej lub na każdym nośniku danych, który umożliwia przechowanie takich informacji tak, żeby mogły być
wykorzystywane przez odpowiedni okres, o tym, do jakiej kategorii Klientów został zaklasyfikowany (wraz z pouczeniem o prawie
wnioskowania o zmianę klasyfikacji i ograniczenia ochrony, która jest z tym związana).
Společnost průběžně ověřuje a hodnotí, zda Klient nepřestal splňovat uvedená kritéria pro zařazení do příslušné kategorie.
Profesionální Klient a Způsobilá protistrana jsou povinni informovat Společnost o jakékoli změně, která by mohla mít vliv na jejich
zařazení do příslušné kategorie. Pokud nebude žádná taková informace Společnosti sdělena, má se za to, že Klient splňuje veškerá
předepsaná kritéria pro kategorii Způsobilá protistrana nebo Profesionální Klient, aniž by tím byla jakkoli dotčena výše uvedená
povinnost Společnosti průběžně ověřovat a hodnotit, zda jsou stanovená kritéria pro zařazení do příslušné kategorie splněna. Pokud se
Společnost domnívá, že Klient přestal splňovat podmínky pro původní zařazení do příslušné kategorie, je povinna přijmout příslušná
opatření.
Společnost je kromě informací uvedených v ustanovení § lSd ZPKT povinna každému (i stávajícímu) Klientovi poskytnout informace, a
to v listinné podobě či na jakémkoliv nosiči informací, který umožňuje uchování těchto informací tak, aby mohly být využívány po dobu
přiměřenou jejich účelu, o tom, do jaké kategorie Klientů je zařazen (včetně poučení o právu požádat o změnu zařazení a omezení
ochrany, která s tímto souvisí).
Oświadczenie klienta:
Prohlášení Klienta:
Oświadczam, że przejąłem(am), przeczytałem(am) i rozumiem treść powyższych informacji.
Prohlašuji, že jsem výše uvedené informace převzal(a), přečetl(a) si je a rozumím jejich obsahu.
36 / 51 /
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Funkcja:
Funkcja:
Funkcja:
AKCENTA CZ a.s.
Klient
Klient
W/V
W/V
W/V
Dnia:
Dnia:
Dnia:
Funkce:
Funkce:
Funkce:
Partner Handlowy/Przedstawiciel
Handlowy na podstawie
pełnomocnictwa
Zástupce na základě plné moci
Dne:
Dne:
Dne:
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Funkcja:
Funkce:
Klient
W/V
Dnia:
Dne:
37 / 51 /
OŚWIADCZENIE O KLASYFIKACJI KLIENTA
Oznámení o kategorizaci klienta
Dodatek nr 10
do umowy numer:
(dalej „Dodatek”)
(wersja 2/2014)
Příloha č.10
ke smlouvě č.:
(verze 2/2014)
(dále jen „Příloha“)
Firma handlowa / imię:
Obchodní firma/Název:
Szanowny kliencie,
Niniejszym,
zgodnie
z
ustaleniami
§
15d
akap.
1
pkt
h)
Ustawy
nr
256/2004
Dz.
U.
Republiki
Czeskiej,
o przedsięwzięciach na rynku kapitałowym, w obowiązującym brzmieniu (dalej „Ustawa o przedsięwzięciach na rynku
kapitałowym“), informujemy, że został(a) Pan(i) na podstawie dostarczonych nam informacji zgodnie z ustaleniami §2a do 2d
Ustawy o przedsięwzięciach na rynku kapitałowym zaklasyfikowany(a) do kategorii:
Vážený Kliente,
tímto Vám ve smyslu ustanovení § lSd odst. l písm. h) zákona č. 2S6/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění
(dále jen „Zákon o podnikání na kapitálovém trhu"), sdělujeme, že jste byl na základě Vámi poskytnutých informací dle ustanovení
§ 2a až 2d Zákona o podnikání na kapitálovém trhu zařazen ve smyslu uvedených ustanovení do kategorie:
Klient Profesjonalny/ Profesionální klient
Klient Nieprofesjonalny/ Neprofesionální klient
Podmiot Kwalifikowany/ Způsobilá protistrana
Więcej informacji dotyczących poszczególnych kategorii, jak również warunki klasyfikacji do poszczególnych kategorii, podano w
Zasadach Klasyfikacji Klientów, zawartych w Załączniku nr 7 do Umowy Ramowej.
Ponadto pozwalamy sobie poinformować, że zgodnie z ustaleniami § 2a i nast. Ustawy o przedsięwzięciach na rynku kapitałowym
oraz w warunkach tam podanych, ma Pan(i) prawo zażądać przeniesienia z kategorii o niższym stopniu ochrony do kategorii o
wyższym stopniu ochrony.
Bližší informace týkající se uvedených kategorií, jakož i podmínky pro zařazení do jednotlivé kategorie, jsou uvedeny v Pravidlech
kategorizace Klientů, které jsou přílohou č. 7 k rámcové smlouvě.
Dále si Vám dovolujeme oznámit, že jste v souladu s ustanovením § 2a an. Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a za podmínek
tam uvedených oprávněn požádat o přeřazení z kategorie s nižší mírou ochrany do kategorie s vyšší mírou ochrany.
Oświadczenie Klienta:
Prohlášení Klienta:
Oświadczam, że niniejsze Oświadczenie, jak również Zasady Klasyfikacji Klientów, przeczytałem(am), rozumiem ich treść i zgadzam
się z zaklasyfikowaniem mnie do danej kategorii.
Prohlašuji, že jsem si toto oznámení, stejně jako Pravidla kategorizace Klientů, přečetl, rozumím jejich obsahu a souhlasím se
zařazením do výše uvedené kategorie.
38 / 51 /
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Funkcja:
Funkcja:
Funkcja:
AKCENTA CZ a.s.
Klient
Klient
W/V
W/V
W/V
Dnia:
Dnia:
Dnia:
Funkce:
Funkce:
Funkce:
Partner Handlowy/Przedstawiciel
Handlowy na podstawie
pełnomocnictwa
Zástupce na základě plné moci
Dne:
Dne:
Dne:
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Funkcja:
Funkce:
Klient
W/V
Dnia:
Dne:
39 / 51 /
ZABEZPIECZENIE FINANSOWE I KOŃCOWE
ROZLICZENIE
FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A ZÁVĚREČNÉ
VYROVNÁNÍ
Dodatek nr 11
do umowy numer:
(dalej „Dodatek”)
(wersja 2/2014)
ke smlouvě č.:
Příloha č.11
(dále jen „Příloha“)
(verze 2/2014)
Firma handlowa / imię:
Obchodní firma/Název:
ZABEZPIECZENIE FINANSOWE I ROZLICZENIE KOŃCOWE
FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A ZÁVĚREČNÉ VYROVNÁNÍ
Strony umowy ustaliły Zabezpieczenie Finansowe w rozumieniu ustawy o zabezpieczeniu finansowym w formie prawa zastawu
zabezpieczenia finansowego na rzecz AKCENTY oraz o końcowym rozliczeniu w rozumieniu ZPKT na poniższych warunkach:
Smluvní strany se výslovně dohodly na sjednání Finančního zajištění ve smyslu Zákona o finančním zajištění formou zástavního
práva k finančnímu kolaterálu ve prospěch AKCENTY a o závěrečném vyrovnání ve smyslu ZPKT, a to za následujících podmínek:
Artykuł I.
Článek I.
1. W przypadku, gdy w niniejszym Załączniku nie uzgodniono inaczej przyjmuje się, że stosowane w nim pojęcia posiadają
takie
samo znaczenie jakie mają w Umowie i w OWH, które stanowią załącznik nr 3 do Umowy.
2. Na podstawie Umowy AKCENTA prowadzi dla Klienta Wewnętrzny Rachunek Płatniczy (zwany dalej „WRP“).
3. Klient
zobowiązany
jest
do
utrzymywania
Zabezpieczenia, zgodnie z art. V.3 OWH.
na
WRP
kwoty
w
wysokości
odpowiadającej
Wymaganej
Wartości
4. Na środki pieniężne, o których mowa w ustępie 3, AKCENTA ustanowi prawo zastawu, zgodnie z art. V.3 OWH,
obowiązującym aż do dnia rozliczenia należności AKCENTY w stosunku do Klienta, zgodnie z art. II niniejszego Załącznika.
5. W przypadkach naruszenia lub wcześniejszego zakończenia Umowy na podstawie art. VIII niniejszego Załącznika, dojdzie
do
wykonania
prawa
do
zaspokojenia
roszczeń
zabezpieczenia
finansowego
poprzez
przepadek
zastawionego
zabezpieczenia finansowego w procedurze określonej w art. IX niniejszego Załącznika. Klient wyraża zgodę na ten sposób
wykonania prawa AKCENTY do zaspokojenia z zabezpieczenia finansowego.
1. Pokud není v této Příloze uvedeno jinak, mají zde použité pojmy stejný význam, jaký mají ve Smlouvě a VOP, které jsou
přílohou č. 3 Smlouvy.
2. Na základě Smlouvy vede AKCENTA pro Klienta Interní platební účet (dále jen „IPÚ“).
3. Klient je povinen udržovat na IPÚ částku ve výši odpovídající Požadované hodnotě zajištění dle čl. V.3 VOP.
4. K peněžním prostředkům dle odstavce 3 bude AKCENTOU zřízeno zástavní právo dle čl. V.3 VOP, a to až do dne vypořádání
pohledávek AKCENTA za Klientem dle čl. II této Přílohy.
5. V případech porušení nebo předčasného ukončení dle čl. VIII této Přílohy dojde k výkonu práva na uspokojení z finančního
kolaterálu propadnutím zastaveného finančního kolaterálu postupem podle čl. IX této Přílohy. Klient s tímto způsobem
výkonu práva AKCENTY na uspokojení z finančního kolaterálu souhlasí.
40 / 51 /
Artykuł II.
[Zabezpieczone należności]
Článek II.
[Zajištěné pohledávky]
1. Niniejszym Strony Umowy uzgadniają Zabezpieczenie Finansowe, którego przedmiotem jest zabezpieczenie finansowe
określone w art. III niniejszego Załącznika, w celu zabezpieczenia wszystkich istniejących i przyszłych należności AKCENTY od
Klienta powstałych na podstawie Umowy, a w szczególności:
i. istniejących lub przyszłych należności AKCENTY od Klienta do zapłacenia Opłat i Wynagrodzeń za Usługi dostarczone
Klientowi przez AKCENTĘ na podstawie Umowy, określonych w Cenniku, które już powstały lub powstaną od dnia
podpisania Umowy, całkowitej wysokości kwoty, którą tworzy Zabezpieczenie Finansowe, zgodnie z postanowieniami
art. III. niniejszego Załącznika;
ii. przyszłych należności AKCENTY od Klienta do zapłacenia wszelkich szkód, które powstaną z przyszłych, uzgodnionych
na podstawie Umowy Transakcji, a zwłaszcza w konsekwencji braku realizacji Transakcji Terminowych, które zostaną
uzgodnione od dnia podpisania Umowy do wysokości kwoty, którą tworzy zabezpieczenie finansowe, zgodnie z art. III.
niniejszego Załącznika;
iii. przyszłe należności AKCENTY od Klienta do zapłacenia celowo poniesionych kosztów, opłat sądowych,
administracyjnych oraz innych opłat oraz kosztów zastępstwa prawnego w przypadku prowadzenia egzekucji i ochrony
praw AKCENTY, powstałych zgodnie z Umową, do zapłacenia opłat bankowych i podobnych opłat oraz innych
ewentualnych kosztów, które powstaną AKCENCIE w ramach świadczenia usług Klientowi na podstawie Umowy, do
zapłacenia kar umownych, przyszłych należności powstałych z tytułu roszczeń AKCENTY w stosunku do Klienta w celu
wynagrodzenia szkód oraz pozostałych przyszłych należności AKCENTY od Klienta powstałych z Umowy, które
wystąpią od dnia podpisania Umowy, do ogólnej wysokości kwoty którą tworzy zabezpieczenie finansowe, zgodnie z
postanowieniami art. III. niniejszego Załącznika;
iv. innych przyszłych należności AKCENTY od Klienta powstałych na podstawie Umowy i Załącznika, w szczególności
należności wynikających z kary umownej w przypadku szkód powstałych w konsekwencji braku wypełnienia
zobowiązań ze strony Klienta oraz szkód wznikłych AKCENCIE w konsekwencji niedotrzymania zobowiązań ze strony
Klienta, które wystąpią od dnia podpisania Umowy, do ogólnej wysokości kwoty którą tworzy zabezpieczenie
finansowe, zgodnie z postanowieniami art. III. niniejszego Załącznika;
(zwane wspólnie dalej „Zabezpieczone należności”).
1. Smluvní strany tímto sjednávají Finanční zajištění, jehož předmětem je finanční kolaterál specifikovaný v čl. III této Přílohy, a to
za účelem zajištění všech existujících a všech budoucích pohledávek AKCENTY za Klientem vzniklých na základě Smlouvy, a to
zejména:
i. existujících či budoucích pohledávek AKCENTY za Klientem na zaplacení Poplatků a Odměn za Služby poskytnuté
AKCENTOU Klientovi na základě Smlouvy, stanovených dle Sazebníku, které již vznikly či vzniknou ode dne podpisu
Smlouvy, a to až do celkové výše částky, která tvoří Finanční kolaterál, jak je specifikován v čl. III. této Přílohy;
ii. budoucích pohledávek AKCENTY za Klientem na zaplacení veškeré újmy jí vzniklé z budoucích sjednaných Obchodů dle
Smlouvy, zejména v důsledku nerealizace sjednaných Termínových obchodů, které budou dohodnuty ode dne podpisu
Smlouvy, a to až do celkové výše částky, která tvoří finanční kolaterál, jak je specifikován v čl. III. této Přílohy;
iii. budoucích pohledávek AKCENTA za Klientem na zaplacení účelně vynaložených nákladů, soudních, správních a jiných
poplatků a nákladů na zaplacení právního zastoupení v případě vymáhání a ochrany práv AKCENTY vzniklých na
základě Smlouvy, na zaplacení bankovních a obdobných poplatků a případných jiných nákladů, které AKCENTĚ
vzniknou při poskytování služeb Klientovi na základě Smlouvy, na zaplacení smluvní pokuty, budoucích pohledávek
vzniklých z titulu nároku AKCENTY za Klientem na náhradu újmy a dalších budoucích pohledávek AKCENTY za Klientem
na základě Smlouvy, které vzniknou ode dne podpisu Smlouvy, a to až do celkové výše částky, která tvoří finanční
kolaterál, jak je specifikován v čl. III. této Přílohy;
iv. jiných budoucích pohledávek AKCENTY za Klientem vzniklých na základě Smlouvy a této Přílohy, zejména pohledávek
na zaplacení smluvní pokuty v případě porušení závazků Klienta a pohledávek na náhradu újmy vzniklé AKCENTĚ
porušením závazků Klientem, které vzniknou ode dne podpisu Smlouvy, a to až do celkové výše částky, která tvoří
finanční kolaterál, jak je specifikován v čl. III. této Přílohy;
(společně dále jen „Zajištěné pohledávky“).
41 / 51 /
Artykuł III.
[Zabezpieczenie finansowe]
Článek III.
[Finanční kolaterál]
1. W celu zabezpieczenia wyżej wymienionych Zabezpieczonych Należności Klient oraz AKCENTA niniejszym uzgodnili
Zabezpieczenie Finansowe w rozumieniu Ustawy o zabezpieczeniu finansowym, posiadające charakter prawa zastawu do
zabezpieczenia finansowego na rzec AKCENTY.
2. Zabezpieczeniem finansowym, które jest przedmiotem uzgodnionego zabezpieczenia finansowego , są środki pieniężne Klienta,
które złożone są przez Klienta na WRP zgodnie z art. I. ust. 2 niniejszego Załącznika (zwane dalej „Zabezpieczenie
finansowe“). W celu wykluczenia niejasności za zabezpieczenie finansowe uważana jest jakakolwiek kwota złożona przez
Klienta na WRP jako zabezpieczenie, zgodnie z art. V.3 OWH i to zarówno przy uzgadnianiu Usługi jak również jakiekolwiek
uzupełnienie zabezpieczenia. Klient informowany jest o złożeniu i wysokości zabezpieczenia finansowego na podstawie art. V.3
OWH.
1. K zajištění výše uvedených Zajištěných pohledávek Klient a AKCENTA tímto sjednali Finanční zajištění ve smyslu Zákona o
finančním zajištění mající povahu zástavního práva k finančnímu kolaterálu ve prospěch AKCENTY.
2. Finančním kolaterálem, jenž je předmětem sjednaného Finančního zajištění, jsou peněžní prostředky Klienta, jež jsou Klientem
složeny na IPÚ dle čl. I. odst. 2 této Přílohy (dále jen „Finanční kolaterál“). Pro vyloučení pochybností se za Finanční kolaterál
považuje jakákoliv částka složená Klientem na IPU jako zajištění dle čl. V.3 VOP a to jak při sjednání Služby, tak i jakékoliv
doplnění zajištění. O složení a výši Finančního kolaterálu je Klient informován dle čl. V.3 VOP.
Artykuł IV.
[Obowiązki Klienta]
Článek IV.
[Povinnosti Klienta]
1. Klient zobowiązany jest do:
i. nie przekazywania Zabezpieczenia Finansowego na rzecz innej osoby bez pisemnej zgody AKCENTY;
ii. wstrzymania się z jakimikolwiek dyspozycjami dotyczącymi Zabezpieczenia Finansowego, które utrudniłyby możliwości
AKCENTY przy realizacji prawa do zaspokojenia z Zabezpieczenia Finansowego.
iii. niezwłocznego pisemnego informowania AKCENTY o zmianie danych charakteryzujących Klienta, a zwłaszcza o
informowaniu o zmianie miejsca prowadzenia działalności/siedziby lub zmianie firmy;
iv. udzielania na wniosek AKCENTY niezbędnej pomocy w przypadku realizowania prawa do zaspokojenia z Zabezpieczenia
Finansowego;
v. w przypadku niespełnienia swych zobowiązań w stosunku do AKCENTY wynikających z Umowy a dotyczących
uzgodnionego świadczenia lub zapłacenia opłaty, do umożliwienia AKCENCIE zaspokojenia wszystkich Zabezpieczonych
Należności włącznie z dodatkowymi należnościami z Zabezpieczenia Finansowego.
1. Klient je povinen:
i. bez předchozího písemného souhlasu AKCENTY nepostoupit Finanční kolaterál na jinou osobu;
ii. zdržet se jakékoliv dispozice s Finančním kolaterálem, která by znesnadňovala možnost AKCENTY realizovat právo na
uspokojení z Finančního kolaterálu;
iii. neprodleně písemně AKCENTU informovat o změně ve skutečnostech charakterizujících Klienta, zejména pak
informovat o změně místa podnikání/sídla, či změně firmy;
iv. na požádání AKCENTY poskytnout v případě realizace práva na uspokojení z Finančního kolaterálu nezbytnou
součinnost;
v. v případě, že nesplní své závazky vůči AKCENTĚ ze Smlouvy ohledně poskytnutí sjednaného plnění či úhrady poplatků,
umožnit AKCENTĚ uspokojení všech Zajištěných pohledávek včetně příslušenství z Finančního kolaterálu.
Artykuł V.
[Oświadczenie Klienta]
Článek V.
[Prohlášení Klienta]
1. Klient oświadcza i zapewnia AKCENTĘ, że:
i. posiada pełny tytuł prawny do Zabezpieczenia Finansowego i AKCENTA, na podstawie Umowy i niniejszego załącznika,
uzyska zabezpieczenie finansowe w stosunku do Zabezpieczonych Należności posiadających charakter prawa zastawu
w stosunku do Zabezpieczenia Finansowego na rzecz AKCENTY;
42 / 51 /
ii. Zabezpieczenie Finansowe nie jest obciążone żadnym prawem zastawu i żadna osoba trzecia nie posiada do
Zabezpieczenia Finansowego prawa wynikającego z umowy lub innego prawa, które mogłoby mieć wpływ na prawo
AKCENTY do swobodnego dysponowania Zabezpieczeniem Finansowym;
iii. podczas trwania Umowy nie ustanowi na rzecz osoby trzeciej prawa zastawu do Zabezpieczenia Finansowego;
iv. zgodnie z najlepszą wiedzą Klienta nie istnieje żadna okoliczność, która uniemożliwiłaby lub podważyła powstanie
Zabezpieczenia Finansowego uzgodnionego zgodnie z art. III niniejszego Załącznika, lub która mogłaby wpłynąć na
ważność, skuteczność, moc wiążącą lub wymagalność niniejszego załącznika Umowy lub zdolność Klienta do spełniania
swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Załącznika;
v. zgodnie z jego wiedzą nie nastał ani nie trwa żaden Przypadek naruszenia wynikający z art. VII niniejszego Załącznika,
ani przypadek, który wraz z upływem czasu lub na podstawie zawiadomienia ( lub ich kombinacji), mógłby stać się
Przypadkiem Naruszenia, ani nie wystąpił ani nie trwa żaden Przypadek Wcześniejszego Zakończenia w rozumieniu art.
VII niniejszego Załącznika w stosunku do niego;
vi. zapoznał się z treścią wszystkich swoich zobowiązań powstałych w związku lub na podstawie uzgodnionego
Zabezpieczenia Finansowego.
2. Każde z wyżej wymienionych oświadczeń i zapewnień Klienta uważa się za powtarzalne, ważne i skuteczne w każdym dniu w
okresie trwania Umowy i uzgodnionego Zabezpieczenia Finansowego.
3. Klient zobowiązany jest zapewnić i ponosi odpowiedzialność za to, że wyżej wymienione oświadczenia i zapewnienia są
prawdziwe. Nieprawdziwość oświadczeń i zapewnień Klienta wymienionych w niniejszym artykule stanowi poważne naruszenie
Zabezpieczenia Finansowego i Umowy.
1. Klient prohlašuje a ujišťuje AKCENTU, že:
i. má plný právní titul k Finančnímu kolaterálu, a že AKCENTA na základě Smlouvy a této přílohy získá finanční zajištění k
Zajištěným pohledávkám mající povahu zástavního práva k Finančnímu kolaterálu ve prospěch AKCENTY;
ii. Finanční kolaterál není zatížen žádným zástavním právem, a že žádná třetí osoba nemá k Finančnímu kolaterálu
smluvní nebo jiné právo, které by mohlo ovlivnit právo AKCENTY volně nakládat s Finančním kolaterálem;
iii. za trvání Smlouvy nezřídí ve prospěch třetí osoby zástavní právo k Finančnímu kolaterálu;
iv. dle nejlepšího vědomí Klienta neexistuje žádná skutečnost, která by znemožnila nebo zpochybnila vznik Finančního
zajištění sjednaného dle čl. III této Přílohy, nebo která by mohla ovlivnit platnost, účinnost, závaznost nebo
vymahatelnost této Přílohy Smlouvy nebo schopnost Klienta plnit své závazky vyplývající z této Přílohy;
v. dle jeho vědomí nenastal ani netrvá žádný Případ porušení dle čl. VII této Přílohy, ani případ, který by se mohl
uplynutím času nebo na základě uskutečnění oznámení (či kombinací obého) stát Případem porušení, ani nenastala a
netrvá žádný Případ předčasného ukončení dle čl. VII této Přílohy ve vztahu k ní;
vi. se seznámil s obsahem všech svých závazků vzniklých v souvislosti nebo na základě sjednaného Finančního zajištění.
2. Každé z prohlášení a ujištění Klienta uvedené výše v tomto článku se považuje za zopakované, platné a účinné ke každému dni
v období trvání Smlouvy a sjednaného Finančního zajištění.
3. Klient je povinen zajistit a odpovídá za to, že výše uvedená prohlášení a ujištění jsou pravdivá. Nepravdivost prohlášení a
ujištění Klienta uvedených v tomto článku představuje hrubé porušení Finančního zajištění a Smlouvy.
Artykuł VI.
[Zaspokojenie należności ]
Článek VI.
[Uspokojení pohledávek]
1. W przypadku powstania należności AKCENTY od Klienta, z powodu niezrealizowania Transakcji lub wcześniejszego zakończenia
Transakcji lub odstąpienia od Umowy, AKCENTA uprawniona jest do zaspokojenia swojej należności od Klienta, zabezpieczonej
Zabezpieczeniem Finansowym ustanowionym na podstawie Umowy i niniejszego Załącznika, a która stała się na podstawie
jednej z wyżej wymienionych okoliczności spłacalna, poprzez wykonanie prawa do zaspokojenia z Zabezpieczenia Finansowego
(patrz art. I ust. 5 niniejszego Załącznika), chyba że dojdzie do zaspokojenia tych spłacalnych należności w inny sposób. W
takim przypadku Klient zobowiązany jest do udzielenia AKCENCIE wszelkiej współpracy niezbędnej do wykonania prawa do
zaspokojenia z Zabezpieczenia Finansowego, zgodnie z § 17 Ustawy o zaspokojeniu finansowym.
2. Strony Umowy uzgodniły, że w takim przypadku dojdzie do wykonania prawa do zaspokojenia należności z Zabezpieczenia
Finansowego w sposób określony w art. IX niniejszego Załącznika.
1. V případě vzniku pohledávky AKCENTY za Klientem v důsledku neuskutečnění Obchodu či předčasného ukončení Obchodu
nebo odstoupení od Smlouvy, je AKCENTA oprávněna svou pohledávku za Klientem, která je zajištěna Finančním zajištěním
zřízeným na základě Smlouvy a této Přílohy a která se stala na základě některé z výše uvedených skutečností splatnou,
uspokojit výkonem práva na uspokojení z Finančního zajištění (viz čl. I odst. 5 této Přílohy), nedojde-li k uspokojení těchto
splatných pohledávek jiným způsobem. V takovém případě je Klient povinen poskytnout AKCENTĚ veškerou součinnost
nezbytnou k výkonu práva na uspokojení z Finančního zajištění dle ustanovení § 17 Zákona o finančním zajištění.
2. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě dojde k výkonu práva na uspokojení pohledávek z Finančního kolaterálu
postupem uvedeným v čl. IX této Přílohy.
43 / 51 /
Artykuł VII.
[Naruszenie i wcześniejsze zakończenie]
Článek VII.
[Porušení a předčasné ukončení]
1. W przypadku, gdy w stosunku do Strony Umowy nastanie jedno z następujących zdarzeń, wtedy takie zdarzenie dla celów
niniejszego załącznika Umowy stanowi przypadek naruszenia („Przypadek naruszenia“):
i. Klient nie wykona płatności lub świadczenia z Umowy nawet w dodatkowym terminie dwóch (2) Dni Roboczych po
otrzymaniu ostrzeżenia od AKCENTY;
ii. Klient nie dotrzyma warunku, nie wypełni prawidłowo lub w terminie lub w inny sposób naruszy jakiekolwiek inne
zobowiązanie z Umowy niż wymienione w poprzednim podpunkcie a), a zobowiązanie to nie wykona także w
dodatkowym terminie dwóch (2) Dni Roboczych po otrzymaniu ostrzeżenia od AKCENTY;
iii. dojdzie do wygaśnięcia lub istotnego pogorszenia wartości udzielonego zabezpieczenia Transakcji i zabezpieczenie to
nie jest bezzwłocznie uzupełnione;
iv. Klient stanie się niewypłacalny lub niezdolny do spłacania swoich długów lub składając pisemne oświadczenie
dopuszcza swoją niezdolność do spłacania swoich długów w terminie ich płatności;
v. Klient (w przypadku Klienta, który jest osobą fizyczną, także jego żona/mąż) wnioskuje w stosunku do siebie lub w
stosunku do niego wnioskowane jest wszczęcie postępowania upadłościowego, przeprowadzenia działania
naprawczego lub jakiegokolwiek innego środka wynikającego z Ustawy o upadłości lub innej ustawy dotyczącej praw
wierzycieli lub podobnego zagranicznego przepisu prawnego, dopóki taki wniosek nie jest przez właściwy sąd
odrzucony. Za przypadek naruszenia uważany będzie przypadek, w którym w stosunku do Kliena trzecia osoba
wnioskuje o wszczęcie upadłości lub zastosowanie innego środka wynikającego z Ustawy o upadłości lub innej ustawy
dotyczącej praw wierzycieli, a Klient udowodni AKCENCIE (w szczególności przez przedstawienie zewnętrznej opinii
prawnej) , że wniosek o upadłość jest całkowicie nieuzasadniony i złożony został w celu zastraszenia;
vi. Strona Umowy wykonała lub można zasadnie przypuszczać, że wykona warunki do wprowadzenia przymusowego
zarządu (przy czym, jako przymusowy zarząd należy rozumieć jakiekolwiek ograniczenie prawa Strony Umowy do
rozporządzania swoim majątkiem na rzecz osoby mianowanej przez sąd lub organ administracyjny, włącznie z CNB i
podobnymi zagranicznymi instytucjami );
vii. Strona Umowy podejmie decyzję o wygaśnięciu działalności bez następcy prawnego lub przeniesieniu całego mienia
Strony Umowy lub jej zasadniczej części na inne osoby lub taką decyzję podejmie w stosunku do Strony Umowy
jakakolwiek inna osoba prawna ( w szczególności sąd prowadzący rejestr handlowy lub podobna instytucja
zagraniczna);
viii. jakiekolwiek oświadczenie uczynione przez którąkolwiek ze Stron Umowy w Umowie okaże się nieprawdziwe w dniu
składania takiego oświadczenia, a druga strona w dobrej wierze stwierdzi, że w wyniku takiego nieprawdziwego
oświadczenia (lub w konsekwencji nieprawdziwie podanych faktów rzeczowych lub prawnych) wpłynęło to wyraźnie
negatywnie na zrównoważenie ryzyk lub zalet wynikających z Umowy;
ix. dojdzie do znaczącego obniżenia ogólnej zdolności Klienta do spłacania swoich długów w sposób prawidłowy i
terminowy i to bez względu na przyczynę takiego obniżenia. Takim przypadkiem jest w szczególności jest to, gdy
powstaną w sytuacji finansowej w działalności gospodarczej Klienta niekorzystne zmiany, które mogłyby mieć
zasadniczy
negatywny
wpływ
na
zdolność
Klienta
do
spłacania
swoich
długów
zgodnie
z
Umowy;
x. na majątku Klienta ustanowiono ustawowe prawo zastawu lub wydano orzeczenie o wykonaniu decyzji wpływającej na
majątek Klienta w takim stopniu, który mógłby zagrozić możliwości rozliczenia Transakcji lub mógłby prowadzić do nie
wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy;
xi. Klient (a) przeprowadził fuzję lub w inny sposób połączył się lub złączył z innym podmiotem, (b) rozdzielił się lub (c)
przeniósł całą zasadniczą część swojego majątku handlowego na osobę trzecią, a w czasie fuzji, złączenia, połączenia,
rozdzielenia lub przeniesienia następca prawny lub osoba nabywająca nie przejęła odpowiedzialności zgodnie z ustawą
lub zgodnie z umową w celu zaspokojenia praw AKCENTY w stosunku do wszystkich zobowiązań wygaszających lub
przenoszonych na podstawie Umowy oraz wszystkich zamkniętych lecz do chwili obecnej nierozliczonych Transakcji,
xii. jeśli Strony Umowy w Warunkach Produktu uzgodnią, że na określoną Transakcję lub typ Transakcji („Wybrane
Transakcje”) , które objęte będą niniejszym Załącznikiem, Strona Umowy nie dokona płatności lub dodania w
zależności od „Wybranej Transakcji”, a takie naruszenie:
a. spowoduje wygaśnięcie, wcześniejsze zakończenie lub wcześniejsze spłacenie zobowiązań wynikających z
takiej Wybranej Transakcji ; lub
b. trwa, także po upływie właściwego terminu do naprawy (lub w przypadku nieistnienia takiego terminu, w czasie
co najmniej trzech Dni Roboczych) od ostatniego dnia terminu płatności lub dodania w ramach Wybranej
Transakcji,
i to przy założeniu, że w żadnym takim przypadku opisanym pod literą a. lub b. takie naruszenie nie jest spowodowane
okolicznościami, które w przypadku powstania zgodnie z Umową oznaczałyby Przypadek Wcześniejszego Zakończenia
opisany w ustępie 2 (ii);
xiii. Klient oświadczy, że nie wykona jakiegokolwiek istotnego zobowiązania wynikającego z Umowy lub z niniejszego
Załącznika do Umowy (w inny sposób niż w ramach sporu prowadzonego w dobrej wierze dotyczącego istnienia,
charakteru lub zakresu takiego zobowiązania);
44 / 51 /
xiv. Klient nie spełni, lub oświadczy że nie spłaci jakiegokolwiek swojego podstawowego długu w stosunku do osoby, która
jest członkiem tego samego koncernu jak AKCENTA (w inny sposób niż w ramach sporu prowadzonego w dobrej wierze
dotyczącego istnienia, charakteru lub zakresu takiego zobowiązania). Podstawowym długiem jest dług Klienta w
stosunku do jednej osoby [lub osobom, które stanowią część jednego koncernu] przekraczający [5 %] kapitału
własnego Klienta, co najmniej jednak [15.200,- PLN] wynikający z jednego lub kilku zobowiązań.
2. Przypadkiem wcześniejszego zakończenia Umowy („Przypadek wcześniejszego zakończenia”) są następujące zdarzenia:
i. jeśli w wyniku Niekorzystnej zmiany regulacyjnej lub Przypadku niemożliwości wykonania stanie się dla takiej Strony
Umowy stan niezgodny z prawem lub stanie się niemożliwe:
a. spełnienie któregokolwiek zobowiązania wynikającego z takiej Umowy,
b. wykonanie lub przyjęcie płatności lub dodania w ramach takiej Transakcji w terminie płatności, lub
c. dokładne wykonanie jakiegokolwiek innego istotnego zobowiązania wynikającego z Umowy w odniesieniu do
danej Transakcji; lub
ii. jeśli w wyniku przyjęcia jakiejkolwiek ustawy lub jakiejkolwiek zmiany w ustawie po dacie zawarcia niniejszego
załącznika do Umowy lub jego wiążącej interpretacji, będzie którakolwiek ze Stron Umowy zobowiązana (w
szczególności na podstawie ustawy nr 586/1992 Sb., o podatku dochodowym, z pózn. zm. ) do przeprowadzenia
potrącenia podatku lub opłaty w odniesieniu do jakiejkolwiek płatności wynikającej z Umowy, za wyjątkiem płatności
odsetek z tytułu zwłoki, w stosunku do której przed przyjęciem takiej ustawy lub zmiany do ustawy takiego obowiązku
nie było.
3. Jako Niekorzystną zmianę regulacyjną uważa się przyjęcie jakiejkolwiek ustawy lub przepisu prawnego lub jakiejkolwiek
zmiany w ustawie lub w przepisie prawnym po dacie zawarcia niniejszego Załącznika lub po jego wiążącej interpretacji, która
będzie posiadać, zgodnie z decyzją Strony Umowy dokonaną w dobrej wierze, poniższy skutek:
i. zarządzenie lub istotną niekorzystną zmianę jakichkolwiek korygowanych pozycji, obowiązkowych minimalnych rezerw,
obowiązku specjalnego wkładu w organie regulacyjnym lub podobne wymagania,
ii. zasadniczy wpływ na wysokość adekwatności kapitałowej, lub
iii. powstanie zasadniczej straty w wyniku nowej klasyfikacji jakichkolwiek płatności lub innych świadczeń, które powinny
być wykonane na podstawie tej Transakcji.
Jeśli zdarzenie lub okoliczność, która normalnie stanowiłaby lub oznaczała Przypadek Poruszenia, lub Niekorzystną zmianę
Regulacyjną, wtedy będzie uważana za Niekorzystną Zmianę Regulacyjną, a nie za Przypadek naruszenia.
4. Przypadkiem Niemożliwości wykonania stanowi jakakolwiek katastrofa, konflikt wojenny, atak terrorystyczny, rebelia lub
inna okoliczność naruszająca działanie strony, na którą Strona Umowy nie może w sposób rozważny wpłynąć.
1. Nastane-li u Smluvní strany jakákoliv z následujících událostí, je taková událost pro účely této Přílohy Smlouvy případem
porušení („Případ porušení“):
i. Klient neprovede jakoukoliv platbu nebo plnění podle Smlouvy ani v dodatečné lhůtě dvou (2) Obchodních dnů od
obdržení upozornění AKCENTY;
ii. Klient nedodrží, nesplní řádně a včas či jinak poruší jakýkoliv jiný závazek ze Smlouvy než uvedený v předchozím
pododstavci (i), a takový závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě dvou (2) Obchodních dnů po upozornění AKCENTY;
iii. dojde k zániku nebo podstatnému zhoršení hodnoty poskytnutého zajištění Transakce a takové zajištění není bez
odkladu doplněno;
iv. Klient se stane nesolventním nebo neschopným plnit své dluhy nebo připustí písemně svoji neschopnost plnit své
dluhy při jejich splatnosti;
v. Klient (v případě Klienta, který je fyzickou osobou, také jeho manžel/manželka, je-li to relevantní) vůči sobě navrhuje
nebo je vůči ní navrženo zahájení řízení o prohlášení konkurzu, reorganizace nebo jakéhokoliv jiného opatření podle
Zákona o úpadku či jiného zákona dotýkajícího se práv věřitelů nebo obdobného zahraničního právního předpisu,
dokud takový návrh není příslušným soudem zamítnut. Za Případ porušení nebude považován případ, kdy je vůči
Klientovi třetí osobou navrženo zahájení řízení o prohlášení konkurzu nebo jakéhokoliv jiného opatření podle Zákona
o úpadku dotýkající se práv věřitelů a Klient prokáže AKCENTĚ k její plné spokojenosti, že návrh na konkurz je zcela
neopodstatněný a šikanózní (zejm. předložením externího právního posudku);
vi. Smluvní strana splnila či se lze důvodně domnívat, že splní, podmínky pro zavedení nucené správy (přičemž nucenou
správou se rozumí jakékoli omezení práva Smluvní strany nakládat se svým majetkem ve prospěch osoby jmenované
soudem či správním orgánem, včetně ČNB a obdobné zahraniční instituce);
vii. Smluvní strana přijme rozhodnutí o zániku bez právního nástupce nebo o převodu veškerého jmění Smluvní strany
nebo její podstatné části na jiné osoby či toto rozhodnutí přijme, vzhledem ke Smluvní straně, jakákoli jiná oprávněná
osoba (zejména soud vedoucí obchodní rejstřík nebo obdobná zahraniční instituce);
viii. jakékoli prohlášení učiněné kteroukoli ze Smluvních stran ve Smlouvě se ukáže jako nepravdivé ke dni takového
prohlášení a druhá strana v dobré víře zjistí, že v důsledku takového nepravdivého prohlášení (nebo v důsledku
nesprávně uvedených věcných či právních skutečností) byla výrazně negativně ovlivněna vyváženost jejích rizik a
výhod vyplývajících ze Smlouvy;
ix. dojde k významnému snížení obecné způsobilosti příslušného Klienta plnit své dluhy řádně a včas, a to bez ohledu na
důvod takového snížení. Takovým případem je zejména, dojde-li ve finanční situaci nebo podnikání Klienta k
nepříznivé změně, která by mohla mít podstatný nepříznivý účinek na schopnost Klienta plnit jeho dluhy podle
Smlouvy;
x. k majetku Klienta je zřízeno zákonné zástavní právo nebo je vydáno rozhodnutí o výkonu rozhodnutí vůči majetku
Klienta postihující majetek Klienta v takovém rozsahu, který by mohl ohrozit vypořádání Obchodů nebo by mohl vést
k neplnění závazků vyplývajících ze Smlouvy;
45 / 51 /
xi. Klient (a) provede fúzi nebo se jinak sloučí nebo splyne s jiným subjektem, (b) rozdělí se, nebo (c) převede celé nebo
podstatnou část svého obchodního jmění na třetí osobu a, v době fúze, splynutí, sloučení, rozdělení nebo převodu
nástupnická nebo nabývající osoba nepřevezme, podle zákona nebo podle smlouvy přiměřeně uspokojivě pro
AKCENTU, veškeré závazky zanikající nebo převádějící podle Smlouvy a všech uzavřených, avšak dosud
nevypořádaných Obchodů;
xii. pokud se Smluvní strany v Produktových podmínkách dohodnou, že na určitý Obchod nebo typ Obchodů ("Vybrané
obchody"), na které se bude vztahovat tato Příloha, Smluvní strana neprovede platbu nebo dodání podle Vybraného
obchodu a takové porušení:
a. způsobí zánik, předčasné ukončení nebo předčasnou splatnost závazků vyplývajících z takové Vybrané
transakce; nebo
b. trvá i po uplynutí příslušné lhůty k nápravě (nebo, v případě neexistence takové lhůty, po dobu alespoň tří
Obchodních dnů) od posledního dne splatnosti nebo dodání v rámci Vybrané transakce,
a to za předpokladu, že v žádném takovém případě dle písmene a. anebo b. není takové porušení způsobeno
okolnostmi, které by při výskytu podle Smlouvy znamenaly Případ předčasného ukončení popsaný v odstavci 2 (ii);
xiii. Klient prohlásí, že nesplní jakýkoli podstatný závazek ze Smlouvy nebo z této přílohy Smlouvy (jinak než v rámci sporu
v dobré víře týkajícího se existence, povahy nebo rozsahu takového závazku);
xiv. Klient nesplní nebo prohlásí, že nesplní, jakýkoli svůj podstatný dluh vůči jakékoliv osobě, která je členem stejného
koncernu jako AKCENTA (jinak než v rámci sporu v dobré víře týkajícího se existence, povahy nebo rozsahu takového
závazku). Podstatným dluhem je dluh Klienta vůči jedné osobě [nebo osobám, které jsou součástí stejného koncernu]
větší než [5 %] vlastního kapitálu Klienta, nejméně však [15.200, -PLNč], vyplývající z jednoho nebo několika závazků.
2. Případem předčasného ukončení Smlouvy („Případ předčasného ukončení“), jsou následující události:
i. pokud se v důsledku Nepříznivé regulační změny nebo Případu nemožnosti plnění pro takovou Smluvní stranu stane
nezákonným nebo nemožným:
a. plnění kteréhokoliv závazku podle takové Smlouvy,
b. provedení nebo přijetí platby nebo dodání v rámci takového Obchodu v termínu splatnosti, nebo
c. přesné splnění jakéhokoliv dalšího podstatného závazku vyplývajícího ze Smlouvy ve vztahu k příslušnému
Obchodu.
ii. pokud v důsledku přijetí jakéhokoliv zákona nebo jakékoliv změny v zákoně po datu, kdy byla uzavřena tato příloha
Smlouvy, nebo jeho závazného výkladu, bude kterákoli Smluvní strana povinna (zejména na základě zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění) provést srážku daně nebo poplatku ve vztahu k jakékoli platbě podle
Smlouvy s výjimkou platby úroků z prodlení, ke které před přijetím takového zákona nebo změny v něm povinna
nebyla.
3. Za Nepříznivou regulační změnu se považuje přijetí jakéhokoliv zákona či právního předpisu nebo jakékoliv změny v
zákoně či právním předpise po datu, kdy byla uzavřena tato Příloha, nebo podle jeho závazného výkladu, která bude mít, podle
rozhodnutí Smluvní strany učiněného v dobré víře, za účinek:
i. nařízení nebo podstatné nepříznivé upravení jakýchkoliv opravných položek, povinných minimálních rezerv, povinnosti
zvláštního vkladu u regulačního orgánu nebo podobný požadavek;
ii. podstatné ovlivnění výše kapitálové přiměřenosti; nebo
iii. vznik podstatné ztráty v důsledku nové klasifikace jakýchkoliv plateb nebo jiných plnění, jež mají být provedeny podle
tohoto Obchodu.
Je-li událost nebo okolnost, která by jinak představovala nebo znamenala Případ porušení, rovněž Nepříznivou regulační
změnou, bude považována na Nepříznivou regulační změnu a nikoliv za Případ porušení.
4. Případem Nemožnosti plnění se rozumí jakákoli katastrofa, vojenský konflikt, teroristický čin, vzpoura nebo jiná okolnost
postihující činnost strany, kterou nemůže Smluvní strana rozumně ovlivnit.
Artykuł VIII.
[Minimalna wartość zabezpieczenia finansowego/Wymagana wartość
zabezpieczenia]
Článek VIII.
[Minimální hodnota finančního kolaterálu / Požadovaná hodnota
zajištění]
1. Strony Umowy uzgodniły, że w okresie ważności Umowy spełniany będzie wymóg udzielenia Wymaganej Wartości
Zabezpieczenia przez Klienta na rzecz AKCENTY, wynikający z Umowy i OWH, dopóki wartość środków pieniężnych udzielonych
jako zabezpieczenie osiągać będzie w każdym momencie wysokość stanowionej przez AKCENTĘ Całkowitej Wymaganej
Wartości zabezpieczenia dla wszystkich uzgodnionych Transakcji, zgodnie z art. V.3 OWH.
2. Strony Umowy uzgodniły, że AKCENTA uprawniona jest do pozostawienia sobie złożonego Zabezpieczenia Finansowego również
po spełnieniu długu, który odpowiada Zabezpieczonej Należności, dla celów zabezpieczenia innych Zabezpieczonych
Należności.
46 / 51 /
1. Smluvní strany se dohodly, že po dobu platnosti Smlouvy bude naplněn požadavek na poskytnutí Požadované hodnoty zajištění
Klientem ve prospěch AKCENTY, vyplývající ze Smlouvy a z VOP, pokud hodnota peněžních prostředků poskytnutých jako
zajištění bude v každém okamžiku dosahovat výše AKCENTOU stanovené Celkové požadované hodnoty zajištění pro všechny
sjednané Obchody dle Smlouvy v souladu s čl. V.3 VOP.
2. Smluvní strany se dohodly, že AKCENTA je oprávněna ponechat si poskytnutý Finanční kolaterál i po splnění dluhu, který
odpovídá Zajištěné pohledávce, pro účely zajištění jiných Zajištěných pohledávek.
Artykuł IX.
[Wypowiedzenie i Końcowe Rozliczenie]
Článek IX.
[Výpověď a Závěrečné vyrovnání]
1. Jeśli w którymkolwiek momencie obowiązywania umowy
i. jedna ze Stron Umowy dopuści się Przypadku Naruszenia („Strona Naruszająca”) , druga Strona Umowy („Strona
nienaruszająca”) może przez pisemne wypowiedzenie doręczoną Stronie Naruszającej wypowiedzieć ze skutkiem
natychmiastowym:
a. Umowę oraz wszystkie Transakcje i określić datę ich wcześniejszego zakończenia („Data Wcześniejszego
Zakończenia”), lub
b. Transakcję, przy której doszło do Przypadku Naruszenia i określić Datę Wcześniejszego Zakończenia takiej
Transakcji.
ii. nastąpi Przypadek Wcześniejszego Zakończenia, wtedy którakolwiek Strona Umowy pisemnym wypowiedzeniem
doręczonym drugiej Stronie Umowy może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym wszystkie Transakcje
naruszone Przypadkiem Wcześniejszego Zakończenia i określić Datę Wcześniejszego Zakończenia wszystkich
Transakcji. („Zakończone Transakcje”).
2. Datą Wcześniejszego Zakończenia wg punktu (i) i (ii) nie może być data wcześniejsza niż data doręczenia wypowiedzenia. Jeśli
nastąpi lub zostanie skutecznie ustanowiona Data Wcześniejszego Zakończenia, wtedy Zakończone Transakcje zostaną
zakończone do Dnia Wcześniejszego Zakończenia, a wszelkie wzajemne należności Stron Umowy, w związku z takimi
Umowami i Transakcjami, wygasną i zostaną zastąpione należnościami jednej Strony Umowy na rzecz drugiej Strony
przeznaczonymi do zapłacenia kwoty określonej zgodnie z postanowieniami ustępu 4 („Płatność Końcowa”).
3. Dla celów niniejszego artykułu należy rozumieć
i. „Kwotę Rozliczenia“ w odniesieniu do Strony Umowy na Dzień Wcześniejszego Zakończenia kwotę, którą AKCENTA
określi w następujący sposób:
a. Rynkowe Strony Umowy (niezależnie od tego czy dodatnia lub ujemna) dla wszystkich Zakończonych Transakcji
zgodnie z ustępem 1 lub grupy Zakończonych Transakcji, dla których ustanowione są Notowania Rynkowe;
PLUS
b. Strata Strony Umowy (niezależnie od tego czy dodatnia lub ujemna) dla wszystkich Zakończonych Transakcji
lub grupy Zakończonych Transakcji, dla których nie można stanowić Notowań Rynkowych lub nie dostarczyłyby
one (zgodnie z odpowiednią opinią AKCENTY wydaną w dobrej wierze) odpowiednie komercyjne wyniki;
ii. „Notowania Rynkowe” w odniesieniu do jednej lub wielu Zakończonych Transakcji, kwota stanowiona AKCENTĄ na
podstawie co najmniej 2 niezależnych źródeł informacyjnych (np. REUTERs, lub notowania dealera papierami
wartościowymi) wybranych przez AKCENTĘ („Maklerzy Referencyjni”) przy zachowaniu następujących zasad:
a. Każde notowanie zostanie obliczone do kwoty, która została zapłacona tej Stronie Umowy (kwota wyrażona
jako liczba ujemna) lub zapłacona przez taką Stronę Umowy (kwota wyrażona jako liczba dodatnia) jako
płatność w ramach Umowy między taką Stroną Umowy a prowadzącym notowania Maklerem Referencyjnym o
zawarcie zastępczej transakcji („Zastępcza Transakcja”), przy czym jako Zastępczą Transakcję należy
uważać transakcję, której efekt zachowałby takiej Stronie Umowy ekonomiczny ekwiwalent którejkolwiek
płatności lub świadczenie przez Strony Umowy dotyczące takiej Zakończonej Transakcji lub grupy
Zakończonych Transakcji, które miały być zrealizowane po takiej dacie, gdyby nie wystąpiła dana Data
Wcześniejszego Zakończenia (bez względu na to, czy wyjściowe zobowiązanie było bezwzględne lub
uwarunkowane i przy założeniu wykonania wszystkich właściwych warunków zawieszających);
b. Dla celu określenia Notowań Rynkowych Niezapłacone Kwoty dotyczące Zakończonej Transakcji lub grupy
Zakończonych
Transakcji
zostaną
wyłączone
z
obliczenia
Notowań
Rynkowych;
c. AKCENTA wystąpi do każdego z Maklerów Referencyjnych, aby udostępnił swoje notowania, i o ile to możliwe
na tę samą datę i czas, do którego odnosi się dana Data Wcześniejszego Zakończenia lub możliwie
najwcześniej po tej dacie. Data i czas, w stosunku do których mają być dane notowania uzyskane, zostaną
przez AKCENTĘ wybrane w dobrej wierze;
d. Notowania Rynkowe będą stanowi arytmetyczną
Referencyjnych;
średnią
notowań
udostępnionych
przez
Maklerów
e. W przypadku uzyskania mniej niż dwa notowania przyjmuje się, że Notowania Rynkowe dla takiej zakończonej
Transakcji lub grupy zakończonych Transakcji nie można stanowić;
47 / 51 /
iii. „Kwoty Niezapłacone” kwoty długu jakiejkolwiek Strony Umowy dotyczące jakiegokolwiek Przypadku Wcześniejszego
Zakończenia lub Przypadku Naruszenia, które stały się wymagalne takiej Stronie Umowy do Daty Wcześniejszego
Zakończenia i które pozostają niezapłacone do takiego Dnia Wcześniejszego Zakończenia;
4. Jeśli nastanie przed lub najpóźniej do Daty Wcześniejszego Zakończenia
i. Przypadek Naruszenia, wzajemne należności Stron Umowy wynikające ze wszystkich Zakończonych Transakcji wygasną
i zostaną w pełni zastąpione należnością jednej Strony Umowy na rzec drugiej Strony Umowy do zapłacenia Płatności
Końcowej określonej przez AKCENTĘ na podstawie niniejszego ustępu
a. Kwoty rozliczeniowe w stosunku do Nienaruszającej Strony i
b. różnicy (A) Kwoty Niezapłaconej płatnej przez Stronę Naruszającą Stronie Nienaruszającej i (B) Kwoty
Niezapłacone płatne Stronie Nienaruszającej przez Stronę Naruszającą.
W przypadku, gdy kwota wynikowa będzie liczbą dodatnią, wtedy Kwota Końcowa będzie zapłacona przez Stronę
Naruszającą Stronie Nienaruszającej; w przypadku, gdy kwota wynikowa będzie liczbą ujemną, wtedy jej wartość
bezwzględna zostanie zapłacona przez Stronę Nienaruszającą Stronie Naruszającej;
ii. Przypadek wcześniejszego zakończania, zobowiązania Stron Umowy wypływający ze wszystkich Zakończonych
Transakcji zastąpione w pełnym zakresie zobowiązaniem jednej Strony Umowy do zapłacenia drugiej Stronie Umowy
Kwoty Końcowej. Końcowa Kwota zostanie obliczona w dobrej wierze przez AKCENTĘ, przy czym będzie równa sumie
a. Kwoty rozliczeniowej jednej Strony Umowy (taka Strona Umowy dla celów niniejszego ustępu zwana dalej tylko
„Strona X”) w stosunku do drugiej Strony Umowy (taka Strona Umowy dla celów niniejszego ustępu zwana
dalej tylko „Strona Y”) i
b. różnicy (A) wszystkich Niezapłaconych Kwot płaconych Stroną X Stronie Y i (B) wszystkich Niezapłaconych Kwot
płaconych Stroną Y Stronie X.
Jeśli kwota wynikowa będzie liczbą dodatnią, zostanie zapłacona przez Stronę X Stronie Y; w przypadku gdy kwota
wynikowa będzie liczbą ujemną wtedy jej wartość bezwzględna zostanie zapłacona przez Stronę Y Stronie X.
5. Strony Umowy zgodnie oświadczają, że kwoty płacone zgodnie z niniejszym artykułem niniejszego Załącznika stanowią
odpowiednie wstępne szacunki i nie stanowią kary umownej. Kwoty te określają sumę szkody powstałe ze straconego zysku i
rzeczywistej szkody (zwłaszcza szkody spowodowanej stratą ochrony przed przyszłymi ryzykami) . W przypadku, gdy w Umowie
nie stanowiono inaczej, wtedy żadna Strona Umowy nie będzie mieć praw do odszkodowania w wyniku innej szkody z
zastrzeżeniem wyraźnie określonym w Umowie. Strony Umowy oświadczają, że możliwość powstania obowiązku zapłacenia
Kwoty Końcowej w wyniku powstania Przypadku Naruszenia lub Przypadku Wcześniejszego Zakończenia (włącznie ze sposobem
ustalenia wysokości Straty i charakteru Straty) było możliwe do przewidzenia w pełnym zakresie przy zawieraniu umowy.
6. Wszelkie Płatności Końcowe zostaną rozliczone w PLN, chyba że porozumienie między Stronami Umowy dotyczące niektórej
takiej płatności stanowi inaczej. W przypadku konieczności przeliczenia z jednej waluty na inną walutę będzie stosowany
rynkowy kurs wymiany, który zostanie określony przez AKCENTĘ jako kurs, za który można w danym momencie na krajowym
rynku dewizowym (lub na podstawie swobodnego rozważenia przez AKCENTĘ także na takim zagranicznym rynku dewizowym,
na którym w danym momencie prowadzone są transakcje dewizowe) zakupić lub sprzedać (wymienić) odpowiednią ilość jednej
waluty za inną walutę z natychmiastowym rozliczeniem (kurs spotowy).
7. Płatność końcowa płacona jest w drugim Dniu Roboczym po dniu, w którym jej obliczenie zostało doręczone Stronie Umowy,
która jest zobowiązana zapłacić Płatność Końcowa, ewentualnie w przypadku, gdy taką Stroną Umowy będzie AKCENTA , wtedy
w Dzień Roboczy, w którym Płatność Końcowa zostanie obliczona.
8. Jeśli zobowiązana Strona Umowy nie zapłaci (dla celów niniejszego ustępu „Strona A”) drugiej Stronie Umowy (dla celów
niniejszego ustępu „Strona B”) Płatności Końcowej prawidłowo i terminowo, zgodnie z ustępami 4 do 7, a niniejsze naruszenie
obowiązku wynikającego z Umowy trwa nadal, wtedy Strona B uprawniona jest dokonać zaliczenia jakiejkolwiek kwoty już
wymagalnej (lub jakichkolwiek kwot wymagalnych) lub płatnych w przyszłości, i to także po ustaleniu wykonania jakiego
warunku, bez względu na walutę, miejsce płatności lub ewidencję zobowiązań na rzecz zobowiązania do zapłacenia Płatności
Końcowej.
9. Jednocześnie Właściwe kwoty (lub ich część) mogą być przeliczone przez Stronę B na walutę, w której wyrażona jest Płatność
Końcowa za pomocą kursu wymiany w jakim by Strona B była zdolna, działając we właściwy sposób i w dobrej wierze, zakupić
w danej chwili odpowiednią kwotę takiej waluty na rynku. W przypadku, gdy nie jest znana dokładna wysokość długu w celu
przeliczenia, Strona B może działając w dobrej wierze oszacować tę wysokość z tym zastrzeżeniem, że Strona B przedłoży
Stronie A rozliczenie bez zwłoki po tym, gdy wysokość długu będzie jej znana.
i. Właściwe kwoty (lub ich część) mogą być przeliczone przez Stronę B na walutę, w której wyrażona jest Płatność
Końcowa za pomocą kursu wymiany w jakim by Strona B była zdolna, działając we właściwy sposób i w dobrej wierze,
zakupić w danej chwili odpowiednią kwotę takiej waluty na rynku. W przypadku, gdy nie jest znana dokładna wysokość
długu w celu przeliczenia, Strona B może działając w dobrej wierze oszacować tę wysokość z tym zastrzeżeniem, że
Strona B przedłoży Stronie A rozliczenie bez zwłoki po tym, gdy wysokość długu będzie jej znana.
ii. Niniejszy ustęp nie należy interpretować w taki sposób, że tworzy zabezpieczenie; nie skraca lecz uzupełnia
jakiekolwiek inne prawo dotyczące zaliczenia, zabezpieczenia, lub inne prawo, do którego stosowania którakolwiek ze
Stron jest uprawniona ( czy to na podstawie ustawy , umowy lub z innej podstawy).
48 / 51 /
10. Niniejszy załącznik (zwłaszcza postanowienia niniejszego artykułu) stanowią w odniesieniu do wszystkich Transakcji (włącznie
ze związanymi uzgodnieniami o ustanowieniu prawa zastawu do odpowiedniej ilości środków pieniężnych Klienta na WRP
zgodnie z art. I.3. niniejszego Załącznika) uzgodnienia o rozliczeniu końcowym w rozumieniu ZPKT lub takiego przepisu, który
zastąpi ZPKT oraz w rozumieniu Ustawy o upadłości lub takiego przepisu, który zastąpi Ustawę o upadłości.
W celu usunięcia wątpliwości Strony Umowy zgodnie przyjmują, że w przypadku powstania Przypadku Naruszenia, należność
do zapłacenia Płatności Końcowej stanowi dla celów końcowego rozliczenia należność wyrównującą, która zastępuje wszystkie
wzajemne należności Stron Umowy z Umów, które wygasną zgodnie z ustępem 1 i/lub 3 niniejszego artykułu niniejszego
Załącznika.
11. Zawiadomienia realizowane na podstawie niniejszego Załącznika podlegają odpowiednim regulacjom OWH.
1. Pokud po dobu trvání smluvního vztahu
i. se jedna ze Smluvních stran dopustí Případu porušení ("Porušující strana"), druhá Smluvní strana („Neporušující
strana“) může písemnou výpovědí doručenou Porušující straně uvádějící příslušný Případ porušení vypovědět s
okamžitou účinností:
a. Smlouvu a všechny Obchody a určit datum jejich předčasného ukončení („Datum předčasného ukončení“),
nebo
b. Obchod, u nějž došlo k Případu porušení a určit Datum předčasného ukončení takového Obchodu.
ii. nastane Případ předčasného ukončení, může kterákoliv Smluvní strana písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvní
straně vypovědět s okamžitou účinností všechny Obchody dotčené Případem předčasného ukončení a určit Datum
předčasného ukončení předmětných Obchodů,
("Ukončené obchody").
2. Jako Datum předčasného ukončení dle bodu (i) a (ii) nesmí být určeno dřívější datum než datum doručení výpovědi. Nastane-li
nebo je-li účinně stanoveno Datum předčasného ukončení, budou Ukončené obchody ukončeny k Datu předčasného ukončení
a veškeré vzájemné pohledávky Smluvních stran v souvislosti s takovými Smlouvami a Transakcemi zaniknou a budou
nahrazeny pohledávkou jedné Smluvní strany za druhou Smluvní stranou na zaplacení částky určené v souladu s ustanovením
odstavce 4 („Závěrečná platba“).
3. Pro účely tohoto článku se rozumí:
i. „Vypořádací částkou“ ve vztahu k Smluvní straně k Datu předčasného ukončení částka, kterou určí AKCENTA
následovně:
a. Tržní kotace Smluvní strany (ať kladné nebo záporné) pro všechny Ukončené obchody podle odstavce 1 nebo
skupinu Ukončených obchodů, pro něž je Tržní kotace stanovena;
PLUS
b. Ztráta Smluvní strany (ať kladná nebo záporná) pro všechny Ukončené obchody nebo skupinu Ukončených
obchodů, pro něž nelze stanovit Tržní kotaci nebo by (podle přiměřeného názoru AKCENTY v dobré víře)
neposkytla komerčně přiměřený výsledek;
ii. „Tržní kotací“ ve vztahu k jednomu nebo více Ukončeným Obchodům, částka stanovená AKCENTOU na základě
nejméně 2 nezávislých informačních zdrojů (např. REUTERs, nebo kotace obchodníka s cennými papíry) vybraných
AKCENTOU („Referenční obchodníci“) při zachování následujících principů:
a. Každá kotace bude vypočtena na částku, která by byla uhrazena takové Smluvní straně (částka vyjádřená jako
záporné číslo) nebo uhrazena takovou Smluvní stranou (částka vyjádřená jako kladné číslo) jako platba v rámci
Smlouvy mezi takovou Smluvní stranou a kotujícím Referenčním obchodníkem o uzavření náhradního obchodu
(„Náhradní obchod“), přičemž za Náhradní obchod se považuje obchod, jehož účinek by zachoval takové
Smluvní straně ekonomický ekvivalent kterékoli platby nebo plnění Smluvními stranami týkající se takového
Ukončeného obchodu nebo skupiny Ukončených obchodů, které se měly uskutečnit po takovém datu, nebýt
vzniku příslušného Data předčasného ukončení (bez ohledu na to, zda byl výchozí závazek absolutní nebo
podmíněný a za předpokladu splnění všech příslušných odkládacích podmínek);
b. Pro účel určení Tržní kotace budou Neuhrazené částky týkající se Ukončeného obchodu nebo skupiny
Ukončených obchodů vyloučeny z výpočtu Tržní kotace;
c. AKCENTA požádá každého z Referenčních obchodníků, aby poskytl svou kotaci, pokud možno, ke stejnému
datu a času, ke kterému je určeno příslušné Datum předčasného ukončení nebo co možná nejdříve po tomto
datu. Datum a čas, k nimž mají být příslušné kotace získány, budou AKCENTOU vybrány v dobré víře;
d. Tržní kotace bude aritmetickým průměrem kotací poskytnutých Referenčními obchodníky;
e. Budou-li získány méně než dvě kotace, má se za to, že Tržní kotaci pro takový ukončený Obchod nebo skupinu
ukončených Obchodů nelze stanovit;
iii. „Neuhrazené částky“ částky dlužné jakékoli Smluvní straně ohledně jakéhokoli Případu předčasného ukončení nebo
Případu porušení, které se staly splatnými takové Smluvní straně do Data předčasného ukončení a které zůstávají
neuhrazené k takovému Datu předčasného ukončení;
4. Nastane-li před či nejpozději k Datu předčasného ukončení
i. Případ porušení, vzájemné pohledávky Smluvních stran vyplývající ze všech Ukončených obchodů zaniknou a budou
plně nahrazeny pohledávkou jedné Smluvní strany za druhou Smluvní stranou na zaplacení Závěrečné platby určené
AKCENTOU podle tohoto odstavce. Závěrečná platba se bude rovnat součtu
a. Vypořádací částky ve vztahu k Neporušující straně a
49 / 51 /
b. rozdílu (A) Neuhrazené částky splatné Porušující stranou Neporušující straně a (B) Neuhrazené částky splatné
Neporušující stranou Porušující straně.
ii. Bude-li výsledná částka kladným číslem, bude Závěrečná platba zaplacena Porušující stranou Neporušující straně;
bude-li výsledná částka záporným číslem, bude její absolutní hodnota zaplacena Neporušující stranou Porušující straně;
Případ předčasného ukončení, budou závazky Smluvních stran vyplývající ze všech Ukončených obchodů nahrazeny v
plném rozsahu závazkem jedné Smluvní strany zaplatit druhé Smluvní straně Závěrečnou platbu. Závěrečná platba
bude vypočtena v dobré víře AKCENTOU, přičemž se bude rovnat součtu
a. Vypořádací částky jedné Smluvní strany (taková Smluvní strana pro účely tohoto odstavce dále jen „Strana X“)
ve vztahu k druhé Smluvní straně (taková Smluvní strana pro účely tohoto odstavce dále jen „Strana Y“) a
b. rozdílu (A) všech Neuhrazených částek splatných Stranou X Straně Y a (B) všech Neuhrazených částek
splatných Stranou Y Straně X.
Bude-li výsledná částka kladným číslem, bude zaplacena Stranou X Straně Y; bude-li výsledná částka záporným číslem,
bude její absolutní hodnota zaplacena Stranou Y Straně X.
5.
Smluvní strany shodně prohlašují, že částky placené podle tohoto článku této Přílohy jsou přiměřenými předběžnými odhady
škody a nejsou smluvní pokutou. Tyto částky představují součet škody vzniklé z ušlého zisku a skutečné škody (zejména škody
způsobené ztrátou ochrany proti budoucím rizikům). Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, žádná Smluvní strana nebude mít
nárok na odškodnění v důsledku jiné újmy škod s výhradou výslovně uvedenou ve Smlouvě. Smluvní strany prohlašují, že si
jsou vědomy, že vznik povinnosti uhradit Závěrečnou platbu v důsledku vzniku Případu porušení či Případu předčasného
ukončení (včetně způsobu určení výše Ztráty a charakteru Ztráty) bylo možné při uzavření Smlouvy v plném rozsahu
předvídat.
6. Veškeré Závěrečné platby budou prováděny v Kč, nestanoví-li dohoda mezi Smluvními stranami o některé takové platbě jinak.
Bude-li nutné provést přepočet z jedné měny do druhé měny, bude pro přepočet použito tržního směnného kursu, který
AKCENTA určí jako kurs, za který může být v daný okamžik na tuzemském devizovém trhu (nebo na základě volné úvahy
AKCENTY na takovém zahraničním devizovém trhu, kde se v daný okamžik provádějí devizové obchody) nakoupeno nebo
prodáno (směněno) příslušné množství jedné měny za jinou měnu s promptním vypořádáním (spotový kurz).
7. Závěrečná platba je splatná druhý Obchodní den po dni, kdy byl její výpočet doručen AKCENTOU Smluvní straně povinné
zaplatit Závěrečnou platbu, resp. v případě, pokud bude AKCENTA takovou povinnou Smluvní stranou, Obchodní den, kdy bude
výpočet Závěrečné platby proveden.
8.
Je-li Závěrečnou platbu povinen provést Klient, AKCENTA zohlední přijatý Finanční kolaterál dle čl. 3 z hlediska způsobu úhrady
Závěrečné platby Klientem. V rámci uspokojení z finančního kolaterálu propadnutím zastaveného finančního kolaterálu dle čl. 1
odst. 5 této Přílohy, je AKCENTA oprávněna inkasovat z IPU Klienta příslušnou část nebo všechny zastavené peněžní prostředky
Klienta tvořící Finanční kolaterál dle čl. 3 ve lhůtě dle odstavce 7. Klient je povinen doplatit zbývající část Závěrečné platby ve
lhůtě dle odstavce 7.
9. Nezaplatí-li povinná Smluvní strana (pro účely tohoto odstavce „Strana A“) druhé Smluvní straně (pro účely tohoto odstavce
„Strana B“) Závěrečnou platbu řádně a včas dle odstavců 4 až 7 a toto porušení smluvní povinnosti nadále trvá, je Strana B
oprávněna provést započtení jakékoliv částky již splatné (nebo jakýchkoliv částek splatných) nebo splatné v budoucnosti, a to i
po splnění nějaké podmínky, bez ohledu na měnu, místo platby nebo evidenci závazku, proti závazku zaplatit Závěrečnou
platbu. Přitom
i. Příslušné částky (nebo jejich část) mohou být přepočteny Stranou B do měny, v níž je vyjádřena Závěrečná platba,
směnným kurzem, v jakém by Strana B byla schopna, jednajíc přiměřeným způsobem a v dobré víře, koupit v daný
okamžik příslušnou částku takové měny na trhu. Není-li známa přesná výše dluhu k započtení, Strana B může v dobré
víře odhadnout tuto výši a provést zápočet v této odhadnuté výši, s tou výhradou, že Strana B předloží Straně A
vyúčtování bez odkladu poté, co jí budou výše dluhů známy;
ii.Tento odstavec nebude vykládán tak, že by vytvářel zajištění; nezkracuje, nýbrž doplňuje jakékoliv jiné právo na
zápočet, zajištění nebo jiné právo, k němuž je kterákoliv Smluvní strana oprávněna jinak (ať již ze zákona, smluvně
nebo z jiného důvodu).
10. Tato příloha (zejména ustanovení tohoto článku) je ve vztahu ke všem Obchodům (včetně souvisejících ujednání o zřízení
zástavního práva k příslušnému množství peněžních prostředků Klienta na IPU dle čl. I.3 této Přílohy) ujednáním o závěrečném
vyrovnání ve smyslu ZPKT nebo takového předpisu, který ZPKT nahradí a ve smyslu Zákona o úpadku nebo takového předpisu,
který Zákon o úpadku nahradí.
11. Pro odstranění pochyb Smluvní strany shodně rozumí, že v případě, pokud nastane Případ porušení, pohledávka na zaplacení
Závěrečné platby je pro účely závěrečného vyrovnání pohledávkou, která nahrazuje všechny vzájemné pohledávky Smluvních
stran
ze
Smluv,
které
zaniknou
v
souladu
s
odstavcem
Oznamování dle této Přílohy se řídí příslušnými ustanoveními VOP.
50 / 51 /
1
a/nebo
2
tohoto
článku
této
Přílohy.
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Funkcja:
Funkcja:
Funkcja:
AKCENTA CZ a.s.
Klient
Klient
W/V
W/V
W/V
Dnia:
Dnia:
Dnia:
Funkce:
Funkce:
Funkce:
Partner Handlowy/Przedstawiciel
Handlowy na podstawie
pełnomocnictwa
Zástupce na základě plné moci
Dne:
Dne:
Dne:
Imię i nazwisko / Jméno a příjmení
Funkcja:
Funkce:
Klient
W/V
Dnia:
Dne:
51 / 51 /

Podobné dokumenty