Senohrabská hláska - 2/2015

Transkript

Senohrabská hláska - 2/2015
201 5
Vydává OÚ Senohraby
Nezapomeneme
Dne 1, února odeše! na svou poslední a nejdelší cestu pan Jarostav Žádník, náš dIouhotetý
kamarád.
Sportem
mnoha podobách by| naplněn celý jeho život. Byl od dětských let
vášnivým skautem, později skautským vedoucím po zákazu skautingu hlavně
turistou. Jezdil všemi možnými prostředky
pěšky, na kole, na |odi, vlakem
a v mládí i létal na větroni. Cestova! sám, s několika přáte|i i v partě a řadu let vedl
senohrabský odbor Klubu českých turistů, jehož vedení předal až v osmdesáti letech.
v
-
Ale i potom, pokud
zdraví
dovolilo,
v turistice pokraěoval
a akce turistů do konce
života velice pečlivě
a
Str. 2
sledoval.
Vyhlášená
sportovní akce Senohrab
,,Okolo hvězdárny k Ladově
chalupě"
Járovým
dítětem. v letošním roce
se bude konat již 45, ročník
pochodu.
Jarda nejen aktivně
spoňoval,
několik
desítek let pracoval ve
výboru TJ Sokol Senohraby
by| nejen jedním
,,nejdéle sloužících",
nejpracovitějších
nejpreciznějších ělenů
výboru. Aktivní práci
přerušila až v poslední době nemoc, na kterou jeho síly už
nestačily.
Loučímese za jeho skauty, turisty, členy sokolské jednoty,
kamarády a přátele slovy legendárního Jaroslava Foglara,
která zanechal svým skautům:
je
ale
a
z
ale i
a
,,Kdo je trvale vzpomínán, nezemřel, je tady s námi"
A my na Tebe, milý Járo, budeme stále vzpomínat.
Výbor TJ a odbor KČT
Sokol Senohraby
ZPRÁVY Z OBCE
Str.4
HASlČl
Str. 9
LYŽA
Ř
l
Str. 10
NÁZoRY
Str.
1
1
RoZHovoR
lN
FORMACE Z CBCE
Nové zajímavéknihy v místníknihovně
Michala Frank Barnová
Vlasta Vostřebalová Fi scherová
OÚ informuje
V pondělí dne 16. Z, 2015 ca od
l0 hod. do večerníchhodin došlo
v našíobci Senohraby k výpadku
(1 898-1 963)
Kniha pojednává o životě a umělecké tvorbě malířky, která je spjata s naší
obcí, Matífua proto v knize často vzpomíná na své dětství v Senohrabech,
kde si její otec - karlínský lékárníkKarel Vostřebal nechal postavit vilu na
konciulice Šxotni (býltalý PAL).
elektrického proudu. Pokud byl v této
době poškozen Váš spotřebič, nahlašte
způsobenou škodu bud' písemně
e-mailem na [email protected] nebo poštou
na adresu: CEZ Zákaznické služby,
s.r.o., Guldenerova 2577ll9, 326 00
Plzeň. Vaše dotazy zodpoví téžna
Zákaznické lince 840 840 840 , která
Jan BěIobrádek: Jaroslav Celba, Melodie, které zná každý
Jméno sktadatele je spojeno s metodiemi, které doprovázely desítky filmů
.
je k dispozici nepřetržitě.
Jana svašková
jako Pohádky z mechu a kapradí, O makové
včetně známých večerníčků
panence a motýIu Emanuelovi, ŠtalrXa Špagetka, O hajném Robátkovi
znělky a složil dvě hudební mše.
a další.Je také autorem večerníčkové
Téměř celý život strávil v našem regionu, žil se svojí rodinou ve vile na
Myšlíně,
Václav Větvička: Cesíou necesíou českou krajinou
Je to půvabnévyprávění o htedání pramenů řek, potoků a přírody vůbec,
Někdy autor natézá zajímavékvětiny, jindy zapomenutou minulost či
je
poničené
kostelíky, statky a božímuka,
stále
Upozorňujeme občany, že
Jak rád jsem žil...
Bezděk:
Ctibor
v platnosti usnesení č. 0910512012 o částečné
podtitulkem
Ctibora Bezděka
PamětiMUDr,
s
kompenzaci nákladů na likvidaci odpadů.
pohled na svět konce 19. a začátku
zprostředkovává
memoárů
plateb
za
Kniha
Tento příspěvek má zrrrírnit dopad
kterého osud složitě zavlál až do
lékaře
a
spisovatele,
stotetíočima
20.
svozové nádoby pro občany Senohrab, kteří
kde se seznámilse syou ruskou
ve
vídni,
studovat
Medicínu
popisným
senohrab.
jsou vlastníky nemovistí s číslem
pozadíjeho
osudů defilují prekotné
životních
barvitých
jediným
Na
jejichž
příjmem
manželkou.
nebo evidenčním a
proudy
doby,
této
i
myšlenkové
události
je důchod nebo sociální dávka v mateřství.
Knihu představí editorka PhDr. olga Bezděková a vnuk Mgr. Alexej Bezděk
Podmínky poskytnutí příspěvku jsou:
spo/u s přáteli, kteří se ujmou ukázek četby z knihy, v sobotu 7. března
- občan(é)- důchodce (i) bydlí ve svém domě
jsou
v něm trvale 2015 v 17 hod. v sále restaurace U Andělů,
(s čp. nebo če.) sám(i) a
Zároveň si dovoluji upozornit čtenáře, že výpůjčnídoba knih je 1-2 měsíce,
hlášeni v obci Senohraby,
- musí být splněny povinnosti vůčiobci Na návštěvu se íěšiknihovnice zdena konvičková,
vyplývající z vyhlášek č.2l20l5 a č.1212012,
V poslední době si místníobčanéstěžujína obtěžování ,,nočnínriltipálky".
občan nesmí obci dlužit,
Vtip spočívá v tom, že zastrčísirku do zvonku -nejlépe kolem jedné hodiny
- občan uzavře s obcí písemnou smloul,tt
o příspěvku na kompenzaci nákladů na ráno. A než rozespalý člověk odemkne, zjistí co se děje a sirku vydoluje ze
zvonku,,,vtipálci" odjedou neosvětleným autem.
likvidaci odpadů,
některyrni
je
- obsahem smlouvy prohlášení občana Toto obtěžování již bylo nahlášeno na Policii ČRu i spolicie
také
viníků.
k
odlralení
povedou
brzy,
ktpré
snad
podrobnostnri,
o užívánínemovitosti a předložení potwzení
v
Senohrabeclr.
hlídky
je
noční
častější
slíbila
neveřejná,
o rnýši důchodu. Smlouva
Kdyby snad kdokoli z vás měl nějaké dalšíinformace, nebo snad jste viděli
obsahuje čestnéprohlášení o podaných údaj ích,
tyto ,,vtipálky v akci", nahlaste to přímo policii, na lirrku 72596150l.
Na příspěvek není prár,rrí nárok.
Sazba příspěvku
je stanovena s ohledem
na
takto:
občan - důchodce sám
v}še důchodu Kč/měsíc příspěvek
900 Kč
do 7.000 Kč
700 Kč
7.001 Kč - 8.000 Kč
500 Kč
8.001 Kč - 9.000 Kč
9.00l Kč - 10.000 Kč 300 Kč
Kč
důchodci dvojice
rnýše důchodu
do 10.500 Kč
Kč/měsíc příspěvek Kč
l0.50l Kč - 12.000 Kč
12.001 Kč - l3.500 Kč
13.501 Kč - 15.000 Kč
&
2/2015
900 Kč
700 Kč
500 Kč
300 Kč
Jana svašková
v íoce 2015
svozu
v}ši důchodu nebo sociální dáv§ v mateřství
březen
duben
květen
1
cer\Ien
cervenec
sípen
zatl
rrten
listopad
Drosinec
2
6
3
1
§
2
7
4
9
18
15
13
1o
8
L2
9
L4
11
29
20
L7
15
L9
16
2l
18
27
24
22
26
23
28
25
,'l::, j-
29
3o
..:,§O
Rozmarný duch v Senohrabech
.:
:jxŤlli
.:
i .!:.|j:.:,
] ::l' :r,i],{l1
Venku sníh a mráz, jak se ostatně na poslední |ednovou sobotu roku 201 5 patří, Sál hostince U Andělů
''§";
$voboda Ladislav
Jirák Miloš
Douda Jiří
přibíková Marta
šec! vtadimír
činarova Anna
Táborská Jana
Popelková Jana
Malá Růžena
Krejěí Jan
Pšeniěková Miluše
je příjemně vytopen a pomalu se plní návštěvníky, kteří se pňšli podivat na divadelní představení
Noěla Cowarda Rozmarný duch v podání Strančického divadla Pro radost,
Jak v Úvodu před představením vysvětlil režiséra představitel jedné z hlavních rolí František
Schneiberg, názuem divadla Pro radost chtěli členovésouboru vyádňt, že hrqíjak pro radost publika,
tak hercŮ samých. A bylo to opravdu znát: plné nasazení všech účinkujících,
nápaditá scéna i kostýmy,
vtipné režijnínápady - třeba příjezdy a odjezdy spiritistky Madame Arcati na kole... Představení mělo
spád a švih a obecenstvo se zjevně skvěle bavilo a oceňovalo herecké výkony četným potleskem.
Duchařská komedie Rozmarný duch (Blithe Spirit An lmprobable Farce)je svižná konvezační hra
o tom, že hrát si se spintismem se nevyplácí. zqména, pokud si za tím účelempozvete domů,
stejně jako Charles
condomine, mírně
praštěné,byt
zkušenémédium
Madame
Naši mi!í jubiIanti!
ze srdce vám k vašemu
pohody.
2a OÚ
šárra §ovová
totiž
stane, že po seanci
výroěi gratulujeme a
dodalšíchlet přeieme
mnoho zdravi
Arcati,
se
potom
máte doma na krku
dvě manželky, vedle
a životní
skutečnéRuth ještě
tu bývalou
-
ducha
Elvíru, která nejenže
rozbije vaši domácí
pohodu, ale také
láskyplně usiluje
Mnoho zdraví,
optimismu
a spousÍU
št'astných
kilometrů
v bíléstopě k
životnímu jubileu
paní Jitce Syrovatské
přejí Senohrabští lyžníci.
o váš život.
Autor hry spisovatel
Noél Coward
1973),
899-
mezi nimi i Rozmarný duch, kde si hlavní roli zahrál Rex Harrison.
Strančickédivadlo Pro radost, hrají: František Schneiberg, Jana Svašková, Jitka Štolbová, Milda
Hejda, Petr Čermák, lrena Burdunová a Věra Dandová Hejdová, režie: František Schneiberg, výběr
hudby, světla, scéna a zvuk: Lád'a Král, kostýmy: Eva Svašková, ostatní: Václav Tocháček.
Helena Osvaldová
Pozvánka.: B, Senohrabské Velikonoce
§;í {._šSŠ
Děkujeme všem,
kteří se zúčastnili
posledního rozloučení
s panem Jaroslavem
Žádníkem. Ve|mi si
vážíme květinových
darů a slov útěchy.
Rodina Žádníkova.
f_ ,:::,",fr"*d"
Děkujeme za účasta květinové
dary při posledním rozloučení
s našídrahou maminlu
a babičkou O. K|auzovou
Rodina klauzova a Bradáčova
.=
po
G, B. Shawovi jedním z nejpopulámějších britských dramatiků. Napsal četnékomedie, vycházející ze
situačníkomiky (například Senná rýma, lntimní život, Až naprší a uschne). Mnohé byly zfilmovány,
..Mgr.
(D.*l4ffi
(1
se stal
ď*
]]ížtradičně,Ietos po osmé, vás zveme na
w6.Uvelikonočníjarmark a na pohódku.
V neděli 29. 3. 2075 v zahradním pavilonu
hotelu SEN pro vás Senohrabská beseda
připravila od 70 hod. jarmark s velikonočním
tvořením pro děti a od 74.00 hod. pohádku,,O kouzelné
kuličce, aneb jakVojta k šikovnosti přišel" v podání Vojty Vrtka
a Jendy Brůčka.
Pohádka vychózí z klasické pohádky a ,,kouzelné kulíčce",jejížsíla
tkví ve víře ve vlastní schopnosti čIavěka a dívúciuvidí divadelní
představení s velkýmí jarmarečními loutkamí a kejklířskym
vystoupením.
Přijměte naše pozvání a pojdte pěkně prožít
pře d sv áte čníča s v eliko no ční,
za senohrabskou besedu Alexandra koužková
c@,@)
3
2/2015
ffi
VESELÉ LYŽoVÁNí s MlKeŠeul
lí;
Ye dnech 18. - 20. února se děti ze škollgl
a první třídy ZŠzúčastnilylyžařského
vrch
kurzu v lyžařském areálu Šibeniční
-
Mnichovice. Celkem 24 dětí vyróželo
autobusem za jedinym zasněženým kopcem
nad Myšlínsbým rybníkem. Na svahu na
ně čekal kocour Mikeš se svymi kamará$l
- tyžařsbými instruktory. Po rozdělení do
družstev začala opravdová vyuka lyžování.
Vše probíhaloformou
hry a děti dělalyvelké
Na zaýěr byly uspořádány malé
zavody, kde nítězil každy!
Kocour Mikeš předal dětem medaile a
diplomy a pozval je zase na příštírok.
Protože se nám tato akce líbila a děti byly
polcrolE.
velmi šikovné, určitě zase přijedeme!
FotlE z akce najdete na: skolkasenohraby.
J. Tichovská
rajce.idnes.cz
\n
]]]
\
:
..i
i
ZPRÁVY OD HAS|ČŮ
l
Od začátku roku byla
vyslána celkem ke 12 událostem. O
naše jednotka
první události letošníhoroku se postarala
vichřice. Jednotka několikrát zasahovala
při likvidaci padlých stromů v okolních
obcích a na silnici č. 3, Ke zlomení
stromu, došlo iv Senohrabech v lese pod
Vávrovým paloukem.
Jednotka byla dne 11. 1, 2015 vyslána
k průzkumu lesa, kde mělo dojít ke
zlomení stromů. Průzkumem bylo
zjištěno, že v lese je několik zlomených
stromů a jeden strom je zavěšen přímo
nad chatou, Na pomoc byla povolána
jednotka profesionálních hasičůz Řičan
s vysokozdvižnou plošinou. Z důvodu
špatné přístupnosti a zhoršených
povětrnostních podmínek, se zásah
protáhl až do pozdních večerníchhodin.
Místo zásahu bylo proto nutné osvětlit.
Zásah trval bez mála pět hodin.
Jednotka dále vyjela k dopravním
nehodám na rychlostní silnici č. 3,
dálnici D1 a silnici č. 0312 (Zaječice -
poskytli první pomoc zraněné osobě,
která byla následně předána do péče
zdravotníků a letecky transpotlována
do nemocnice, Jednotky dále provedly
zajištění vozidel a protipožární opatření,
Dne 4, 2. 2015 byla jednotka hasičů
Senohraby vyslána společně s HZS
Benešov k dopravní nehodě autobusu
linky č. 401 u obce Zaleóice, V autobuse
cestovalo asi 10 cestujících. Při nehodě
Senohraby)
nebyl nikdo zraněn. Průzkumem bylo
byla
operačním
Na začátku měsíce února
že autobus se nachází zcela
jednotka
zjištěno,
vyslána
k
dopravní
střediskem
silnici
a hrozí jeho převrácení.
mimo
Mělo
D1.
nehodě na 19. km dálnice
jednoho
po
a půl byl autobus
hodině
Zhruba
jednat
nehodu
o dopravní
se
provoz na
a
obnoven
vyprošťen
Do
zranění.
osobního automobilu bez
příjezdu na komunikaci. Nehoda je v šetření policie
místo nehody,
se
situace na
místě nehody
změnila
a
výsledkem
byla dopravní
nehoda dvou
automobilů
s následným
těžkým
zlaněním
jedné osoby.
Hasiči
senohrab
2/2015
profesionální jednotka hasičůz Říčan,
4
ze
a
čn.
Jednotka vyjiždík mnoha typům
událostí, jedná se o požáry, dopravní
nehody i technické pomoci. Na všechny
tyto události musí být vždy připravená.
Každou středu se proto scházejí členové
výjezdové jednotky,
aby
prováděli
drobné
opravy. Od začátku proběhlo ve zbrojnici
několik školení o právech a povinnostech
hasičůpři provádění zásahů.
Dalšízprávy o činnosti jednotky vám
budeme přinášet v průběhu roku.
|vana Fajstavrová
nezbytnou údržbu techniky
a
::::=,@e
z
lil
ln ._
jednání zastupitelstva obce Senohraby konaného
{.{,,,
dne 9.2. 2015 od 19:00 hodin, v kongresovém sále
EA Hotelového resortu §EN
71712 a
Přítomni: Ing. Jana Svaškov;á, Milan Krau! PhDr.
Vladimír Dvořálq Václav Krebs, Michal Bílý, Zbyrrěk
Pruša, PhDr. Viktor Kopper, Ing, Jří Zatrradník
Omluveni: Ing. Miroshv Čihák
obce Senohraby.
kontrola účasti.
Zuedani zasfupitelstva obce zahájila starostka obce
v 19:00 hodin. Konstatovala" že dle prezenčnílistiny
-
příloha zápisu č. l je přítomno 8 členůzastupitelstva
id. 1/2 pozemku č. 440l| na kat. území Výsledek lr]asování:
Růmé.
Pan Za}nadník: nawhl doplrrit do pťogramu
Diskr-rze,
Připomínky a návrhy k programu:
Pan Zahradník: navrhl doplnit do programu
nový bod 6: Proplacení stabilizačního finančního
příspěvku
u
poplatku
za sběr
komunáLního
odpadu.
nový bod 16: Proplacení stabilizačního
ťrnančníhopříspěvku u poplatku za sběr
komunálního odpadu,
Usnesen[ č.07/01/201 5 : Zastupitelstvo obce
souhlasí, aby na program byl zařazen nový
bod 16 Proplacení stabilizačního finančního
příspěvku u poplatku za sběr komunólního
obce. Zastupitelstvo obce je tedy usniášeníschopné.
Usnesení č.02/01/20]5: Zastupitelsuo
Na návrh pu:aZafuadnka zastupitelstvo
souhlasí, aby na program byl zařazen nory bod 6
odpadu.
Proplacení stabilizačního finančního příspěvku
Výsledek hlasování:
a
přítomní
občanéuctili minutou ticha památku nedávno
zesnulého pana Jaíoslava Žádníka.
Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
zápisu,
8 hlasů pro
Usnesení č,06/0I/201 5 bylo schváleno.
obce
u
poplatku za sběr komunólního odpadu.
Výsledek hlasovárrí: 4 hlasy pro: Kopper,
Zaíuadník, Pruša Bílý
3 proti: Svaškovrá,
Usnesení
č. 07/0
pro
8 hlasů
l /20 l 5
bylo s chváleno.
Pm Zahradnk: navrhl doplnit do píograínu
nový bod 17: Hodnocení činnosti pracovní
Dvořá! Krebs
Jmenování zapisovatele.
l
Starostka obce jmenovala zapisovatelem zápisu
pana Vladimíra Dvořáka. K tomuto nebyly vzneseny
žádné připomínl7.
Usnesení č.02/01/201 5 nebylo schváleno.
Pan Zahradník:navrhl doplnit do programu
Starostka obce navrhla na ověřovatele zápisu pana
bod 8: Hodnocení činnosti pracovní čety obce.
obce
a pana Bílého.
Usnesení č.01/01/2015: Ověřovateli zápisu byli
zvoleni Václav Krebs a Michal Bílý.
Usnesení č.03/01/2a15: Zastupitelslllo obce
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
souhlasí, aby na program byl zařazen nory bod 8
Usnesení č.08/0l/201 5 bylo schváleno.
Krebse
se
zdržel: kraut
čety obce.
Výsledek hlasování: 4 hlasy
Usnesení č.0]/01/20I 5 bylo schváleno.
Zafuatnk, Pniša, Bílý
3 proti: Svaškoviá" Dvořiilg
pro:
Kopper,
Kraut
Program dnešního jednání zastupitelstva.
1 se
přivítání, kontrola účasti.
Usnesení č.Oj/0 1 /20 l 5 nebylo schváleno.
a
nolii
Pan Pruša: navrhl prohodit body 4 a 5 programu,
Schválení programu jednání zastupitelstva obce.
Usnesení č.04/01/20]5: Zastupitelstvo obce
ze
zasedéni ZO na
Paní starostka nechala hlasovat o progíamu
jednání zastupitelstva doplněného o nové
body č. l 5: Pracovní schůze všech zastupitelů,
zápisu.
Zveřejňovéní audionahrávky
čety
body l5,16 17.
Usnesení č.09/01/201 5: Zastupitelsno obce
schvaluje programjednání, hery byl doplněn o
zdržel: Krebs
jmenování zapisovatele
souhlasí, aby
v
programu byly prohozeny body 4
Schválení záplsu ze zasedání ZO ze dne 16. 12.
a5.
Výsledek hlasoviiní: 4 blasy
2014.
Zafuadnk, Pruša, Bílý
webových sfoiánkách obce.
bod ]7 Hodnocení činnosti pracovní
Hodnocení činnosti pracovní čety obce.
Výsledek hlasovrání: 8 hlasů pro
Volba ověřovatelů zápisu
Usnesení č.08/01 /201 5 : Zastupitelstvo obce
souhlasí, aby na program byl zařazen nový
pro:
16: Proplacení stabilizačníhofinančního
příspěvku u poplatku za sběr komunálního
odpadu a ]7: Hodnocení činnosti pracovní
čety obce.
Kopper,
Výsledek hlasování:
8 hlasů
pro
Usnesení č.09/0 l/20 1 5 bylo schváleno.
Zrušeni lyhlášlq č. lll2011 o stanovení systému 3 proti: Svašková, Krebs, Kraut
shromaždbvrání, sběru, přepravy, Ťíděni, využivéni l sezdržel: Dvořák
Zveřejňoviirrí audionahrávky ze zasedini ZO
a odsfoaňování komunálních odpadů a nakládrání se
Usnesení č.04/01/20l 5 nebylo schváleno.
na webových stránlcích
stavebním odpadem na územíobce Senohraby.
Usnesení č.10/01/20]5: ZO souhlasí, aby
Paní starostka: navrhuje hlasovat o původním audionahróvka zjednání ZO byla wnísťována
Schválení lyhlášky
é.2l20l5 o stanovení systému
sbromažďoviiní, sběru, přepravy, řídění, využívání návrhu programu jednání.
na webových stránkach obce.
a odstraňování komunálních odpadů a nakládiiLrí se
Usnesení č.05/0]/2015: Zastupitelstvo
obce
Výsledek h]asování: 7 hlasů pro: Svaškoviá,
stavebním odpadem na územíobce Senohraby.
schvaluje program jednání ve znění na pozvánce
Uzavřeni dodatku ke smlouvě se společnostíMarius
na zas e dání zas tup
Krebs, Kraut, Dvořiik, Koppe1 Zabradnk
Baý
Pedersen
-
svoz a likvidace bioodpadu
Z áv ěr e čná úprav a r ozp o
a
kovů.
Výsledek hlasování:
čtl č. 5 l 20 l 4.
l
Předložení projektu Revitalizace školnízahrady do
MMR - Podpora zapojeni
4
hlasy pro: Svašková, Kraut,
Dvořák, Krebs
Úprava rozpočtu č. ll2015.
dotačníhotitulu č, 2
ite l s týa.
dětí a
3 se zdrželi: Pruša,
Bílý, Kopper
Usnesení č.05/0 l /20 l 5 nebylo schváleno.
Nrárodního programu podpory cestovního ruchu.
Pan Bílý: lavrhl zařadit do programu nový bod
l5: Pracovní schůze všech zastupitelů,
Předložení projellu Revitalizace školnízahrady do
Usnesení č.06/01/2015: Zastupitelstvo
dotačníhoprogramlČEZ - Oranžovéhřiště.
souhlasí, aby
Podání nabídky Úřadu pro zastupoviiní státu ve
věcech majetkových na koupi id.l/2 pozemku čpp.
Pracovní schůze všech zastupitelů před jednónía
Zo.
OG.,:.li.j|š
se
zdržel: pruša
l /20 l 5 bylo
schváleno.
proti: Zabradník
mládeže do komr-rnitního života v obci.
Předložení projektu Revitalizace školnízahrady do
l
Usnesení č. ] 0/0
5
na
obce
program byl zařazen novy bod l 5
Schválení zápisu ze dne 16. 12.2014
Starostka obce nejdříve uvedla 3 chybné
údaje, které se v zápisu z minulého 4,5
hodinového jednání zastupitelstva objevily,
a následně vyz}Iala ostatní zastupitele, aby
vmesli případnédalšípřipomínky.
Pan Pruša následně přečetl své l}hrady
k
zápisu, na základě kteých se roáodl
neověřit zápis č.612014 ze dne 16. 12.2014.
2/2015
ffi
již rozpočtována
KrauL Dvořák, IGebs, Bílý
Na základě úhrad navrh1 pan Pruša doplnění
že čóstka 103 000 Kč byla
(Jsnesení č.]1/01/2015:ZO souhlasí, aby bod
č. 4 zápisu č.06/2014 byl doplněn o odstavec:
,,Pan Kopper uvedl, že zápis ustavující schtlze
Paní Kloužkovó: Řekla, že žádost za r. 20]3 a
2014 byla podána v prosinci 20lj a vyplaceny
byly jen ty peníze za r 20]3, letošníne. Paní
Zrušenívyhlášky é. l1,120ll
Požádal o předložení předóvacího protokolu
na územíobce Senohraby.
roce 20]3.
zápisu é.612014 ze dne 16. 12.20|4.
ZO byl
v
nereaguje na problémy v řízení schůze. Důsledkem
toho nebyl řádně zdůvodněn návrh na volbu
uvolněného místostarosty ani návrh na síarostu,
Dále připomínkayal, že ý rozpota s metodikou
mezi paní Svaškoýou a panem Pangrácem všem
bodům jednóní
zastupitelům. Pan Kopper: Kritizoval, že návrh
vyžadováno stanovisko zličastněnych občanů,
Kopper,
hlasy
Výsledek hlasoviání:
s tím, že ,ie takto snížena možnost objektivního
k projednóvaným
rozpočtu byl předložen v paragrafovém znění
pro:
4
Zaííadnk, Bílý, Pruša
3
l
sezdňei': Dvořiák
1
5 nebylo schvóleno,
(Jsnesení č.12/0]/2015: ZO souhlasí, aby bod
1
zákona o obcích.
č. ]
6/0]/20] 5: ZO souhlasí, aby bod č,
zahradník, pruša
Kraut
zdňelí Dvořák, Bílý
1
/20
1
100 000
5 nebylo schváleno,
č. 12 zápisu č.06/2014 byl doplněn o
Kč na celkoyých 200 000 Kč a navrhl,
aby tuto částku mohl Sokol použítv roce 20]5
jako investičníbez ohledu na to, zda Sokol získá
(Jsnesení č.]3/01/2015: ZO souhlasí, aby bod
odstayec:
Paní Kloužková řekla, že jinde jsou nižšípoplatlql
kompenzovóny nýšením daně z nemovitostí a aby
uýši poplatků zjistil pan místostarosta,
Výsledek hlasovaní: 7 hlasů pro: Svašková, Krau!
Dvořák, Bílý Kopper, Zahradník, Průša
l
4
spoluičast a její uýši Sokolu, aby Sokol věděl
na, co a do jaké ryše můžeo dotaci žádat. Dále
navrhl navýšení rozpočtové částlql TJ Sokol o
Výsledek hlasoviání: 3 hlasy pro: Kopper,
č. ] 2/0
o
stanovení
se zdržel: krebs
Tato lyhláška se rušíz toho důvodu, že byla
schválena novela zákona o odpadech a lyhláška
obce č. l1l2011 není v souladu s novelou zákona
o odpadech.
každéhoodpadu něco stojí a není dobrá motivace
nechat lidi vyhazovat odpad před dům s tím, že
zápku č.06/20 1 4 byl doplněn o odstavec: Pan
Požódal, aby do rozpočtu obce pro rok
Průša:
projednóvaného bodu a obrácení se na zúčastněné
zařazena předložená žádost Sokola,
byla
2015
2
c,
d,
občany ajejich stanovisko dle par. l6, odst,
Navrhl přijmout usnesení, kde by obec schválila
Usnesení
5 bylo schváleno.
4 se zdržel|. Svaškovrá, Kraut, Dvořiák, Krebs
Usnesení č. ] 5 /0 l /20 1 5 nebylo s chvóleno,
Usnesení
zápisu č.06/20]4 byl doplněn o odstavec: ,,Pan
Kopper upozornil řidícíhona prostor k rozpravě
2 se
1
Pan Zahradník navrhuie odvážet větve
č,
11
3 proti: Svašková, Krebs,
č. ] 7 /0 l /20
rozhodovóní.
Výsledek hlasování: 4 hlasy pro: Kopper,
Za|lradnk, Pruša, Bílý
proti: Svašková, Krebs, Kraut
Usnes ení č. t ] /0 l /20
U snesení
systému shromažďování, strěru, přepravy,
Svaškovó: Řekla, že o tomto nevÍ, v předávacím
komunálních
protokolu od pana Pangráce žódnou takovouto třídění, lyužívánía odstraňováni
odpadem
se
stavebním
a
nak|ádání
informaci nemá, ale prověří to. Pan Průša: odpadů
zpracován formólně správně, avšak
MV ČR nebylo
3 proti: Kopper, Zahradnflc, Pruša
či nezíská donci.
Paní Kloužkovó: TJ Sokol dotačni tituly sleduje,
v r. 2011 podal dotačnítitul ve spolupróci s WS
Posázaví, Nyní probíhá příprava na dotačnítitul
vypsaný MŠMT pro oblast sportu vyvěšený dne
je spoluúčastna rekonstrukci
1 5, t2. 2014, kde
sportovišť 30oÁ, termín podání 3l. 1. 2015, TJ
Sokol podklady aktualizuje aje připraven žádost
a
bioodpady od občanůzdarma. Pani Jobertová
s tímto náwhem nesouhlasí, neboť likvidace
ho někdo zdarma zlikviduje.
(Isnesení č.18/01/20]5: Zastupitelsno obce
schvaluje obecně záyaznou ryhlóšku č. 1/201 5,
kterou se zrušuje obecně závazná t,yhláška č,
11/201
1,
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
Usnesení č.]8/01/20l 5 bylo schvóleno,
Schvá|ení vyhlášky é. 212015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívánía odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na územíobce Senohraby,
Nová systémová lyhláška o odpadech byla
zpracovéna v souladu
s
novelou zákona o
odpadech a
rozložitelných odpadů a kovú.
IJsnesení č,19/0]/2015: Zastupitelsno obce
schvaluje obecně závaznou ryhlášku č. 2/2015,
řeší nově likvidaci biologicky
o
stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění,vsnlžívánía odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním
podat. Krajské dotace by měly být vypsóny
hejtmanem v lednu 2015. Pan Průša:Navrhl
do výdajolé části rozpočtu finanční odpadem na územíobce Senohraby.
zařadit
(Jsnesení č.11/01/2015: ZO souhlasí, aby bod
ve ýši 10,000 Výsledek hlasovrání: 8 hlasů pro
č. 11 zápisu č.06/20]4 byl doplněn o odstavec: příspěvek Senohrabské,besedě
jako yšem ostatním sdruženíma dále navrhl Llsnesení č. ] 9/0 } /20 l 5 bylo s chváleno,
Pan Průša: Finančnívybor má funkci kontrolní Kč
podél chodníku k
a doporučující,nelze, aby souhlasil s návrhem tybudovat veřejné osvětlení
Uzavření dodatku ke sm|ouvě se společností
hotelu
SEN.
(Ipozornil,
že zápis č, 3
starostlql! Pan Kopper:
pro: Kopper, Marius Pedersen - svoz a lilgidace bioodpadu
FV kteú nasvědčuje, že starostka obce nahlíží Výsledek hlasování: 4 hlasy
a kovů.
Zďtadnk, Pruša, Bílý
na postavení a funkci vyboru v rozporu s pax
zákona o odpadech ukládá povinnost
Novela
Krebs
Dvořák,
Kraut,
Svašková"
zdržeiri:
jen
4
se
úkoly,
118 Zákona o obcích, tj. že vybor plní
Llsnesení
č. ]
3/0 l /20 l 5
bylo schváleno,
kterymi ho poýěří zastupitelstvo. Paní Kloúkovó:
Finančnívýbor má funkci kontrolní a doporučuj ící,
nelze, aby souhlasil s nóvrhem starostlql,
Výsledek hlasování:
Zahradník,Pruša, Bílý
4 hlasy pro:
Kopper,
4 se zdňeli: Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs
Usnesení
č. ] 4/0
1
/20 l 5 nebylo
schváleno,
(Jsnesení č.15/01/2015: ZO souhlasí, aby bod
č,
14 zápisu č.06/2014 byl doplněn o odstavec: Pan
Průša:upozornil,
že příspěvek z
hazardu uhrazený
Sokolu v letošnímroce je příspěvkem za rok 20]
Tbnto příspěvek
3,
za rok 20]4 nebyl dosud obcí
proplacen. Citoval zápis ZO č.2/20]4 z 28, 5, 201 4,
kde starosta Pangrác t,ysvětluje panu Dvořákovi,
ffi
2l2o15
Usnesení
č. ] 6/0 l /20 l
5 nebylo schváleno,
(Jsnesení č.17/01/20l5: Zastupitelstvo obce
schvaluje zápis ze zasedání ZO ze dne ]6, ]2,
řídit biologicL7 roziožitelný odpad a
kovy,
Drobné kovy bude možnéodkládat do sběmých
nádob o objemu 240 1 šedé barvy. Bioodpad
20]4 s těmito opravami: místo konání chybně
bude možnéodkládat do popelnic o objemu l20
1 nebo 240 l. Popelnice 1ze objednat na obecním
uveden
úřadě
ťestaurace U Andělů, správně
hoíelu SEN; chyba v návrhu
sál
kongresový
pana Zahradníka - pan Zahradník navrhl na
ověřovatele zápisu pana Krauta nebo pana
Dvořóka, správně nayrhl na zapisovatele;
sál
hlasovóní
v
usnesení č.]1/06/2014 - chybně
zapsóno že pan Zahradník se zdržel hlasování,
správně pan Zahradník hlasollal proti.
Výsledek hlasovifurí: 5 hlasů pro: Svaškovtá,
6
mámky na odvoz těchto popelnic tamtéž,
Bioodpad lze rovnéž odkládat do domácích
a
kompostu a zahtadnich kompostéru, Dále bude
možnébioodpad odkládat do kontejneru. Odvoz
bioodpadu bude možné objednat prosřednictvím
obecního uřadu. Odvoz bioodpadu bude placená
služba. Kontejner bude přistavoviiLrr dle poťeby
a na zákJadě objednávky, kterou vystaví obecrrí
úřad, Přistavení kontejneru bude zajišťovat
.ffillw.-
společnost Marius Pedersen. Dále bude v obci
umístěna nádoba o objemu 240 l hnědé banry,
která bude sloužit pro odkládání jedlých olejů a
tr-rků. Oleje a tuky mohou by,t odkládány pouze v
uzaťených nádobách.
Parr
Bílý upozomil, že jedlé oleje je
možné
odevzdávat do školníjídelny. Bude prověřeno,
zda tento způsob likvidace formálně naplňuje
požadavek ziikona na obec zajistit likvidacijedlých
Předložení projektu Revitalizace školní Podání nabídky Úřadu
zahrady do dotačníhotiúulu č. 2 MMR
- Podpora zapojení dětí a mládeže do
pro
zastupování
státu ve věcech majetkových na koupi id.1/2
pozemku čpp.7l112 aid. 1,12 pozemku ó.440lI
na kat. území obce Senohraby.
komunitního života v obci.
Úvodem starostka uvedla, že je nutrost hlásit Jedná se o pozemek za b;fualým hotelem Hrušov,
se do co největšího počtu lrypsaných dotačních kterlf je mezi komunikací Siázavská a nemovitostí
titulů. Natento projektje možnévyužítřiaktuální
dotační tituly. Konkrétně sejedná o
výměnu dvou
skluzavek, instalace stojanů na kola, vybudování
pana Mikoláška. Vlastníkem jedné ideáIní
je
poloviny pozemku
společnost lkušovská
pole a vlastníkem druhé ideální poloviny je stát.
o1ejrr/hrků.
let-ní venkovní učebny na
Minimální nabídka činí200.000 Kč.
(Jsnesení č.20/0]/2a15: Zastupitelstvo obce
schvaluje dodatek ke smlouvě s firmou Marius
školní zahradě. Do
je
zapojelazál<|adní škola včetně
tohoto projektu
žáků. Toto se t}lcí bodů ll, 12, 13,
souhlasí s podáním nabídl<y na koupi ideální
(Jsnesení č.28/0]/2015: Zastupitelstvo obce
Pedersen formou objednávlry, na syoz bioodpadu
kontejnerem s dopravou Atego dle Cenové nabídlql
(Jsnesení č.25/01/2015: Zastupitelstvo obce
poloviny pozemku st.ppč.7l7/2 a ppč.440/1 na
souhlasí s realizacíprojektu, ktery bude předložen
ú. Senohraby. Cena
pro rok 2015.
do dotačníhotitulu č. 2
Výsledek hlasoviání: 8 hlasů pro
Usnesení č.20/0 1 /20 l 5 bylo schváleno.
MMR
Podpora zapojení
Výsledek hlasovriní:
hlasů pro : Svašková" Kraut,
7
dětí a mládeže do komunitního žiýota v obci.
Obsahem projektuje pořízení dvou herních prvků
Dvořrák, Krebs, Bílý, Kopper,
a stojanu na kola.
Usnesení
1 se
k,
podáníje 230.000 Kč.
Zaíuadnk
zdržel: Pruša
č. 28/0
1
/20
}
5 bylo schváleno.
hlasů pro
Výsledek hlasoviání: 8
Závéreéná úprava rozpočtu é. 512014.
Celkové příjmy po úpravě rozpočtu é.5l20l4 činí: Usnesení č.2 5/0 1 /20 l 5 bylo s chváleno.
14.109.485,14
Kč
Celkové l]daje po úpravě rozpočtu č.5l20l4 ébn:
12.211.304,64Kč
(Jsnesení č.2I/01/2015: Zastupitelst1)o obce
schvaluje úpravu rozpočtu č.5/2014
-
7 hlasů pro:
Svašková, Krau!
Dvořák, Krebs, Bílý, Kopper, Pruša
l
Předloženíprojektu Revitalizace školní
zahrady do Národního programu podpory
cestovního ruchu.
závěrečnou
úprava k 31. 12. 2a14.
Výsledek hlasování:
Proplacení stabilizačního finančníhopříspěvku
u poplatku za sběr komunálního odpadu.
proti: Zabradník
{Jsnesení č.26/01/2015: Zastupitelstvo obce
Senohraby souhlasí s realizací projektu, kteú
bude předložen do programu Národní program
podpory cestovního ruchu
(2010-201 5),
Úprava rozpočtu č. 112015.
podprogramu Cestování dostupné všem 20]5.
Obsahem projektu je pořízení dvou herních
prvků, alnnu včetně posezení, stojanu na kola
Celkové příjmy po úpravě rozpoětu č.1/2015 činí:
dle předloženého rozpočtu ve uýši
Usnesení č.2 1 /0 l /20 1 5 bylo schyáleno.
12.529,810,00
Kč
Výsledek hlasoviirrí:
(Jsnesení č,22/01/2015: Zastupitelstvo obce
3
5 hlasů pro:
nemovitost za komunální odpad trvale hlášeným
občanůmv obci Senohraby.
Po diskuzi se zastupitelstvo obce rozhodlo o
projednání tohoto bodu na příštímzasedéni
Hodnocení pracovní čety obce.
pan zahradník nawhl usnesení:
proti: Kopper, Pruša, Zahradník
č. 26/0
Senokaby.
Zastupitelstvo obce schvaluje finanórí příspěvek
obce Senohraby 200 Kč za :úbradl poplatků za
Svaškovr!
Kraut, Dvořák. Krebs. Bílý
Usnesení
svoz komunálního odpadu sníženímpoplatku
za popelrrici o 200 Kč tam, kde v nemovitosti
jsou hlášeni občanék trvalému pobytu v obci
zastupitelstva,
767. 965,83 Kč.
Celkové l"ýdaje po úpravě rozpočtu č.l/2015 činí:
l2.529.8l0,00 Kč
schvaluje navýšenírozpočtu na položce 41 l 2
o částku ]6.600 Kč a současně schvaluje navýšení
Zahradníknavrhl tato usnesení: Zastupitelstvo
obce schvaluje finanční stabilizační příspěvek na
Parr
l /20
1
(Jsnesení č.29/01/2015: Zastupitelstvo obce
5 bylo schvóleno.
dále souhlasí a uklódá starostce přijmout takové
výdajů na § jj49 o částku 16.600 Kč.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro: Svašková, Krau1
Předložení projektu Revitalizace ško|ní opatření, aby na webotych stránkách obce
zahrady do dotačníhoprográmu ČnZ - Senohraby, na titulní strónce byl vž$l na ten kteú
Dvořák, Krebs, Bílý, Koppeq Pruša
oranžovéhřiště.
(Jsnesení č.27/01/2015: Zastupitelstllo obce
a občan bude mít možnost si toto zkontrolovat.
souhlasí s realizacíprojektu, ktery bude předložen
Výsledek hlasovrání:1 trlas pro: Zahradník
1 se
zdržel: Za7uadnk
Usnesení č.22/0 l /20 1 5 bylo schvóleno.
(Jsnesení č.23/01/2015: Zastupitelstvo obce
schvaluje navýšenírozpočtu na položce 4ll 3
o
částku 456,300
Kč a
navyšení rozpočtu na
položce 42]3 o částku 854,910 Kč a současně
schvaluje navýšenívýdajů na § 2310 o částku
do
programu Národní program podpory
cestovního ruchu (20l0-20l5), podprogramu
Cestování dostupné všem 2015. Obsahem
projektu je pořízení dvou herních pnků, altónu
včetně posezení, stojanu na kola a nezbytného
tyden rozpis prací, které bude pracovní četa dělat
7 proti: Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs, Bílý,
Kopper, Pruša
Usnesení
č. 2
9/0 I /20 l 5
nebylo schváleno,
Pracovní schůze všech zastupitelů před
marketingu, Projeh bude omezen částkou
jednáním ZO.
650.000 Kč,
Pan
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
Výsledek blasoviáLrrí: 7 hlasů pro: Svašková.
Bílý nawhl usnesení:
(Jsnesení č,30/01/2015: Zastupitelstvo obce
Usnesení č.2 3/0 l /20 1 5 bylo schváleno.
Kraut, Dvořák, IGebs, Bílý, Kopper, Pruša
souhlasí, aby před sestavením programu na každé
1.3]1.2]0Kč.
1
IJsnesení č.24/01/20]5: Zastupitelstvo obce
schvaluje sníženíuýdajové čósti rozpočtu na §
6]7] o čóstku 150.000 Kč a současně schvaluje
navýšenívýdajů na § 36j6 o částku ] 50.000 Kč.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro: Svašková, Kraut,
Dvořák, Krebs, Bílý, Kopper, Pruša
1 se
zdržel: Zaluadnk
jednání zastupitelsua byla svolána pracovni
proti: Zahradník
Usnesení č.27/0l /201 5 bylo schváleno.
s
c hůzka v še
ch
z as tupi t e lů.
Výsledek hlasování:8 hlasů pro
Pan Kopper navrhuje zařadlt na příštíbod
zastupitelstva projednrání návrhů na úprarry
Usnesení
veřejných prosffaílství atd. Starostka
18.
s
tímto
počítána březnové schůzi a vítá veškerénáwhy
i z řad občanů.
č, 30/0
l /20
1
5 bylo schváleno.
Různé.
18.1. Paní starostka navrhla usnesení:
(Jsnesení č.31/01/2015: Zastupitelstvo obce
(Jsnesení č. 24/0]/2015 bylo schváleno.
e.W':,:::,:,1h
7
2l2o15
ffi
F|NANCE VE SPORTU ANEB NA CO MAME
Naši předci stavěli v dobách první republiky výbor TJ už v r. 7992 požádal o poskytnuť nebo nájemce s dlouhodobým pronájmem, dát
sokolovny především z darů sportu fandících peněz ,,z hazardu", které byly dříve státem na spoluúčast. Je potřeba ponechat část peněz
sponzorů a příspěvků svrých členů.Později dávány přímo tělovýchovným jednotám na provoz a mít finanční rezervu na případné
při stavbách velkokapacitních škol vznikaly
školnítělocvičny a starší generace pamatuje
budování tělocvičen ČSTv v akci z. Na jejich
provoz stát přispíval ze zisku Sazky, Ta doba,
nyní je posílán obcím (o tuto částku akutní opravy. Z tohoto důvodu bylo letos u
a je na obci zda částku dotačního ťtulu MšMT s neomezenou horní
posílá průběžně nebo na konci příslušného hranicí čerpánízažádáno o invesťčnídotaci
a
požádala většina jednot
období). Naše TJ obdržela platbu za r. 2012 na instalaci vzduchotechniky do tělocvičny
a 20L3. Výše uvedené usnesení z r. 2OI4 v celkové výši 1,25 mil. Kč se spoluúčasť
Vesnické sportovnízařízenímůže
být v majetku schválilo každoročnípříspěvek z,,výtěžku 30 %. Podklady ktéto akci obsahovaly 52 stran
včetně projektu, technické zprávy, rozpočtu,
obce nebo tělovýchovné jednoty. V prvním zhazardu" do výše ].00 ťs. Kč,
případě je jeho provoz financován v rámci . o druhou část TJ žádá každoročněpřed zdůvodněníinvesťčníhozáměru, hlavních
obecního rozpočtu i proto, že se velice často sestavováním rozpočtu písemně s přiloženým a vedlejšíchkritériíi doporučeníČUS, obce
jedná o školní tělocvičnu, která byla pořízena v rozpisem plánovaných oprav a invesťc,
a školy. Všichni, kteří navštěvují sokolovnu,
rámci dotací do obce, popř. do školství.Pokud 4) z dotací, žádosť o dotace Sokol každoročně znají problém s větráním tělocvičny a jistě
stejně jako uvedená společnost, je pryč.
bylo sportoviště pořízeno Sokolem nebo ČStV
je nadále v majetku nástupnických sdružení
(Sokol či TJ) má jejich financování plně na svých
bedrech a je známo, že tato zařízení obecně
a
vykazuj
V
í vysoký stu
peň opotřebení.
případě sportovního zařízení TJ
Sokol
Senohraby jsou jeho provoz a opravy hrazeny z:
podává jak na provoz, tak na opravy chápou, že je třeba jej řešit. Naději na
a invesťce, prozaťm jsme úspěšnív dotacích úspěch při získání dotace má především
na údržbu(částky ve výši cca 20-30 tis. Kč), projekt odpovídaj ícísoučasným pa ra metrů m
invesťčnídotaci jsme bohužel nezí§kali a normám, samozřejmosť je rekuperační
(loni jsme např. žádali o grant na opravu jednotka atd. Program byl vyhlášen 15. 12.
elektroinstalace a světel atd., nakonec jsme 2014, projekty se podávaly do 31. 1. 2015
světla a částopravy elektroinsta lacefi na ncova li a metodika poskytování této podpory byla
popsána 12. 2. 2075, hodnocení probíhá
z příspěvku obce a vlastních zdrojů).
1) příspěvků členůTJ (dospělí 300 Kč; děť,
studenť, senioři, maminky na mateřské 150 Letošnírok je TJ financována opět ze
Kč), příspěvky oddílovéputují na financování všech čtyř položek, první a druhá probíhají
činnosťoddílů(fotbalisté z něj hradí i údržbu průběžně. Třeť tj. příspěvek v rámci obecního
rozpočtu byl rozpoČtován po jednání na VZ
hřiště)
v únoru až dubnu, verdikt padne v
dubnu
až květnu, celková částka k rozdělení mezi
žadatele jsou 3 miliardy Kč, Na dalšídotační
titul (FROM)jsou podklady připraveny a čeká
2l pronájmů (samotné tělocvičny jednotlivým (viz audionahrávka ze zastupitelstva na webu) se na vyhlášení a pak nastane doplňování
oddílům a případným dalšímzájemcům, škole místo původně navržených 90 tis. Kč, na a finančnírozvaha. Až to bude za námi,
a garáž obci - viz rozpočet obce, konzum celkových 200 ťs (tj. 100 ťs. z hazardu + 100 půjdeme si konečně zasportovat, provedeme
nájemci apod.),
tis. Kč investičních).V září 2074 byla podána několik dechových cvičenía pusťme se do
3) příspěvku od obce, ten se skládá ze dvou žádost na provozní dotaci pro rok 2015. Co se dalšíhodotačníhoťtulu.
týče podávání invesťčníchdotací,je vždy nutné Sportu zdar, za výbor TJ Sokol Senohraby
čásť:
rprvní je dána usnesením č.2I/02/201,4,
spočítat,kolik můžežadatel-to je vždy majitel
Alexandra kloužková
nádražímČD, které jsou nakloněny nad
pověřuje starostku obstaróním dotačníhotitulu a seznámili s inftastrukturou obce.
nezbytné související dokumentace na následující Paní Svašková: V současnédobě se připralrrje
akce: vodovod v ulici ve vilách a příčná, dokončení nový pasport komunikací, v kterém budou, mimo
Pan Kopper: Byla podiána zastupitelstlu
kanalizace y obci, rekonstrukce Mš - odstranění jiné, zarreseny veškeré fužen;fuskésítě.
vlhkosti, revitalizace veřejných prostlansví a
majitelů lgry?
opravu
m
is m
ich
kom
Výsledek hlasování:
u n ik
ac í,
8 hlasů
pro
Usnesení č.3 ]/01/20l 5 bylo schváleno.
Panístarostka podala informaci ojednáních
zástupci ŘSD ohledně připravované opravě a
rozšířenísilnice I/3. Na základě těchto jednání ŘSD
souhlasí, že na silnici V3, v úseku podél našíobce,
bude položen nový, žv, tichý asfalt. Díky tomuto
opaření se snížíhlučnost u nemovitostí, které
silnici.
informace, jak pokračuje jednání se ziástupci
Byla
zaplacena finanční
Parrí Kubelová: Upozomi14 že delšídobu nesvítí zá|oha?
světlo ve výtahu na nádražíČD,
Paní Svašková: Po mnoha jednáních se zástupci
ČD mrirn kontakt na příslušnéhopracovníka,
Paní Svašková: Nemovitost není ve špatném
stavu, ale není v takovém stavu, že by stálo
za to ji kupovat za cenu 23 mil. Kč. Vlastník
l 8.2.
se kterym budu řešit problémy, které se týkají nemovitosti v prosinci ozniámil, že má
se
nádraži.
Pan Pruša: Proč je rozpočet obce na webových
stránkách uváděn u zastupitelstva obce. Je to
nelogické.
Paní Svašková: Rozpočet bude vrácen
na
v
iůného
zájemce, ktery chce nemovitost koupit.
V současné době je však nemovitost sále na
prodej.
Paní K]oužková:
Informoval4
že TJ
Sokol podal žádost o dotaci na áotovení
vzduchotechni§ v tělocviórě na MŠMT,
přímo s touto komrrrrikací sousedí. Po skončení původní místo.
prací provede ŘSD měření hlučnosti a pokud pan pruša: Bude audiozámam z minulého Obdobnou žádost podal i v loňském roce, kdy
naměřené hodnoty překročí stanovené limity, musí jednání zastupitelstva zve€něn na weboých žádost nebyla úspěšná.
strránkách obce?
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva
ŘSD ze zákona postavit protihlukové stěny.
Diskuze.
Paní Svašková: Ano.
Pan Topol: Vyzval členy zastupitelstva k jednání,
Pan Bílý: Požádal, aby bylo vyvoláno jednání
ohledně proíezénístromů podél silnice pod
aby mohli splnit své předvolební sliby a aby se
2/2015
8
obce ve 23:35 hod,
Zapsal: Vladimír Dvořák
€}D
vEčERNíxnlrÉnluM v eĚHu
run
lyžícH
na
Lichtenberg (bydlištěm V. Popovice). l mezi
plnohodnotné
lyžařské muži nastoupil a celou dlouhou trať v pěkném
Vávráku uspořádat
V úteni 10. 2. se po 3 letech podařilo
závody
s
pěknou atmosférou,
a
přes
fatální oblevu, na dané možnosťi kvalitně
připravenou trať. Závodilo se klasickou
technikou, na zahřáť hořel táborový oheň
slibované buřty. Celkem
se zúčastnilo47 závodníkůve 12 kategoriích
a po závodě došlo i na
(ze 16 vypsaných).
Kromě domácích závodníků, jichž se
čase dokončiljeden dorostenec - Matěj Plášil zdárný držitel tradic slavného Senohrabského
několik tréninků- v době, kdy už opravdu
široko daleko nebylo po sněhu ani památky.
Letošní Večerníkriterium bylo věnováno
památce Jardy Žádníka. Kromě skautingu,
turistiky a dalších aktivit byl Jarda i nadšeným
svižném lyžařem, a pokud mohl, tak za dlouhá
rozhodčích
desetileť nevynechal jediný závod pořádaný
tempu díky sehranému týmu
naším oddílem. Na startu stál vždy jako
pořadate|ů
Alena
lva
ve složení
Skořepová,
a
závodník
nebo rozhodčía obětav,ý pořadatel.
Monika
Přibíková,
Vlčková, Monika Štolbová,
památce
Karel
Kumsta,
Čest
Jardově
Pavel Kos, Honza Veselý
lyžařského rodu Plášilů.
Závod proběhl hladce
a ve
Milan Veselý Míla Svoboda, Tomáš Vondrák
a Honza Oberlánder. Za nezištnou pomoc
Uhříněvse, Louňovic, V. Popovic atd.
Soutěžníprogram začal v 1"7 hod., kdy se s technickou přípravou závodu patří dík též
v závodě na 100 m v ktg. do 6 let představil Jardovi Sládkovi, Za morální podporu jako
náš lyžařský potěr - Karolína Kosová, Julča vždy Frantovi Konvičkovi a sněžný skútr
Veselá a Mára Štolba, obě holky nechaly i s plnou nádrží dodal Luboš Havel.
gentlemansky zvítězit Máru. Poté už všichni Závodu předcházel pěkný zimní týden - celý
diváci byli svědky moc pěkných soubojů první únorový týden byla v našem kraji pravá
a skvělých výkonů všech mládežníků. Ladovská zima, na Vávráku jsme pocťvě
zúčastnilo celkem 20, nechyběli lyžaři z Říčan,
V nejpočetněji obsazené kategorii. ml. žáků upravovali tratě a věnovali se tréninku
na 2 km domácí závodník Matěj Skořepa zejména s našímsportovním potěrem.
v
Hned na sobotu ]-4. 2. jsme měli
plánu
uspořádání Senohrabské 15, Tomuto slavnému
závodu je letos již 60 let! 1. ročníkse jel v roce
1955 a prvním vítězem nemohl být nikdo jiný
než Ála Syrovatský (vítězswív průběhu dalších
let ještě několikrát zopakoval). Dosud
se
uskutečnilo 36. ročníkůa posledním vítězem byl
v
r.
2010 Vláda Blažek ml.
a
Bohužel, počasív Senohrabech
okolí
nadchnul všechny přítomné trenéry a diváky
přímo učebnicovým klasickým stylem - tzv.
V onom čase se navíc podařilo členůmnašeho
uspořádání Senohrabské 15 moc nepřeje,
tak se ještě necháme překvapit, co
přinesou zbylé zimní dny a týdny. Ovšem
oddílu několikrát skútrem upravit stopy mezi
na horách se naštěsť letos sníh docela drží.
,,střídákem". Matějův lyžařský projev byl
přímo pastva pro již unavené oči nás diváků
Třemblaty a Zvánovicemi (cca 7 km okruh pro
Senohrabšť lyžnícise tak mj.
klasický styl běhu). Ovšem, den před závodem
dalšíhosvětového závodu Konig
zúčastnili
-
Ludwig
- lauf (L. Havel, T. Lukeš, V. Douda),
závodů
Ski - Tour Kašperská 30 (J. Veselá, l. Vlčková,
Skořepová,E. Spilková, M. Plášil,
H. Veselý, R. Skořepa, Obik) nebo závodu
seriálu Stopa pro život Jilemnické 50
A.
Krušnohorské30 (A. Skořepová,
E. Spilková, H. Veselý Obik). Za sebou
máme téžpovedené ,,rodiné soustředění"
(L. Havel). Dále
,.",W§
tís:;l 6_:'' ,
$llilill ilEÉ:,irlaŤ
il&
L]!l
Nl...@ '_]:=.1,&....
L.
":=
ffi:.
l'
M. Pazderského ,,jak je hezky na ski".
§,,,;;
&,-
-bo
TV přenosů ze závodů Skiclassics, kde
Mj,
zde návrat do bíléstopy (dle svých slov po
26 letech) slavila Běla Kohoutová (rozená
Franclová), jížzdárné sekundovali potomci
se
elitní závodníci z ve|ké čásťprezentují trochu
nudnou a jednotvárnou (bohužel ovšem
nejrychlejší) technikou ,,běhu" - tzv. soupaží.
V závodu žen na 3,2 km se z vítězství
radovala naše závodnice lva Vlčková před
v Senohrabech a
okolízimnípohádka skončila
a bylo opět jako na jaře. Sníh mizel doslova
před očima, Původní velký okruh byl tak
postupně minimalizován na stále slušně
dlouhý a kvalitně sněhem pokrytý cca 400 m
okru h.
Markétou Vávrovou (Rolníci) a domácí
Za to, že bylo nakonec na čem závodit, patří
Alenou Skořepovou. S ženami odstartovala,
a stejně dlouhou trať absolvovala téžnaše
dorostenka Eliška Spilková. V dorostenkách
neměla konkurenci a zvítězíla, mezi ženami
pak dojela celkově na 5. místě. V kategorii
poděkování několika nadšencům. Např. Pavel
Kos si obrazně řečeno na Vávráku s lopatou
mužůna 4km zvítězil Jan Ferdinand polášek
z MFF Praha před Vítem Řehákem (Rolníci)
a Vítem Pospíši|em (Zdravotník Praha). Na
5. místě dojel náš závodník Honza ,,Máza"
Veselý a na 7, místě dalšínášzávodník Martin
ě=
na Benecku v době pololetních prázdnin za
účasť31Senohrabských lyžníků(za útulnou
základnu na Benecku patří dík Spilkovům),
U pana Krakonoše vládla pravá zimní idylka,
a tak se zase jednou naplnila slova klasika
a
hrablem objel
2 - 3 Vasáky! S
výše
uvedenými nástroji se dále činil Petr Štolba
a my, co jsme si to vymysleli: A. Skořepová,
l. Vlčková a Obik.
Největší radosť a odměnou nakonec bylo
nejen bezmála 50 spokojených závodníků,
ale i fakt, že okruh dále držel celý následující
týden a podařilo se na něm uskutečnit ještě
9
Julča s Adamem. Jen tak dál!
Za Senohrabské Lyžníky:Alena Skořepová,
lva Vlčková, Honza Veselý Honza Oberlander
sKoL!
Pronájem nebytových
prostor
Firma JAS, spol. § r.o.,
Hlavní 33, 25166 Senohraby
n^bízík pronájmu (i po
částech) nebytové pro§tory
v senohrabech u nádraží.
Výměra celkem 760 m2
Blřšíinformace na tel.
777321339
2/2015
w
T)
l{
í
íD
řečeno, starosta obce nenÍ,, správce obce", tím
zastupitelstvo obce o nich nerozhoduje.
U
@
Jakto vidím
Stejně tak je nutno k polemice o dodržování
je zastupitelstvo. Je přirozené, že v případě
pracovní doby otevřeně říci, že výkon funkce
starosty a místostarosty není nijak vázán na
zákonem stanovenou pracovní dobu, není
téměř nulových zkušenostíz řízení kolektivního
časově, hodinovým rozvrhem, omezen na
orgánu,je nesnadnéto hned pochopita podřídit
tomu své konání.
Nekompromisní trvání na přesném vymezení
působnosti, práv a povinností jednotlivých
orgánů obce, jejich dodržování a respektovánL
Ustavujícím zasedáním zastupitelstva obce rozdíl od zaměstnanců ou.
Senohraby v listopadu 2014, bylo započato Dalšímproblémem, který má počátek
jeho čtyřletéfunkčníobdobí.
Mnohými občany v nedostatcích ustavující schŮze zastupitelstva
byly výsledky tohoto zasedání, zejména je spor o formu a obsah zápisu ze zasedání
je
s nadšením, mnohými s rozpaky, někteří je
v
zastupitelstva, k jehož zpracování je zatím
přistupováno velmi formálně, je podceňován
odmítají dodnes, zejména co do rozložení a relativizován jeho význam. Uvážlivéa věcné
funkcí v zastupitelstvu v konfrontaci s výsledky připomínky zastupitelů k doplnění zápisu,
voleb. Do čela obce byla zvolena ing. Jana či jeho úpravě jsou často chápany spíše jako
pak volba starostky a místostarosty přijaty
Svašková, která od počátku funkčníhoobdobí
přes absenci zkušeností z veřejné správy,
vystupuje sebevědomě, s nepřehlédnutelnou
touhou i snahou být úspěšnou starostkou
obce.
a věcnými
důstojnějšíprůběh jednání zastupitelstva
zastupitelstva je jediný velmi vážný dokument,
Prvním takovým opatřením, které bylo opozicí
neúspěšně navrhováno již od samého počátku
funkčníhoobdobí zastupitelstva, budou
starostkou organizované žv. pracovní porady
veřejná listina jisté právní síly, který nejen
osvědčuje rozhodnutí zastupitelstva,
ale
činnév trestním řízení,mj. o nekorektní zápis
jejichž důsledky a zejména jejich neřešení jednání Rady města.
poznamenává i průběh současných jednání Výše uvedené problémy, které mají převážně
zastupitelstva obce, v podobě vzájemné procedurální charakter, se staly obsahem
nedůvěry, napětí, nechuti 5e vzájemně vyčerpávajícípolemikyzastupitelů i na zasedání
pochopit a vyhovět. Návrhy opozice jsou 9. února t .r. Chápu rozhořčenost přítomných
nedostatky,
de facto bez rozpravy odmítány převahou
jednoho hlasu. Že by se naplňovaly obavy,
které jsem vyjádřil v prosincovém vydání SH
lidovým rčením:,,Zapne-li se první knoflík
závěrečnéčásti únorovéhozasedání
zastupitelstva, po všech těch peripetiích,
však bylo překvapivě dosaženo shody na
dvou významných opatřeních, umožňujících
osobní útok a jakási nepřímá kritika vedení
obce za každou cenu. Přitom zápis z jednání
Nelze nevzpomenout, že ustavující schůze i důvody, které k němu vedly . Např. současné
zastupitelstva byla negativně poznamenána ,,stíhání" exprimátora Prahy, opírajíorgány
procedurálními
způsob, jak zabránit upřednostňování
osobních či skupinových zájmů, před zájmy a
potřebami obce.
občanů,kteří místo věcného, kultivovaného
a rozhodování zastupitelů, jsou
svědky nekultivované, zbytečně zdlouhavé
jednání
výměny názorů, stanovisek, které na první
pohled nic obci nepřináší a v ničem obec
špatně,je celé zapínáníšpatně" ?
V důsledku opomenutí vysvětlit a zejména neobohacují. Avšak podmínkou věcného a
pak zdůvodnit, případně obhájit, na ustavující odpovědného rozhodování zastupitelstva je
schůzi zastupitelstva, objektivní potřebu, d ůvěra a p roced u rá n í j stota jed ná n í, vzáj em n é
vytvořit vedle uvolněné funkce starostky respektování postavení a práv jednotlivých
i
vyšší
efektivnost práce orgánů obce.
zastupitelů, s cílem řádně připravit program
zastupitelstva, zabezpečit podklady pro jeho
jednání a předejít tak případným rozporům a
procesním nedostatkům.
Druhou významnou shodou bylo rozhodnutí
zastupitelstva sestavit
plán
uvažovaných
rekonstrukcí, výstavby, oprav a údržby obce.
Bude tak z jednání zastupitelstva odstraněna
nahodilost či nekoncepčnost v předkládání
návrhů azajištěna efektivnějšíalokacefi na nčn ích
prostředků obce v návaznosti na dotačnítituly.
Uvedená dvě opatření mají ambici i potřebný
potenciál příznivě změnit průběh,formu i obsah
jednání zastupitelstva.
orgá nů obce. Nedostatečné osvojován ízákonné
smyslu je cenný přístup M. Bílého
výkonu funkce zastupitele, který spolu
se Z. Průšou,svým vystupováním, věcnou
dodnes jednání zastupitelstva obce atakována
působnosti
odpovědnosti jednotlivých
argumentací a návrhy vnášído jednání obce
kritikou a výčitkami, četnými dotazy na obsah
orgánů obce, pak vyvolává vzájemné střety,
napětí a v konečnémdůsledku snižuje výkon
samosprávy obce. To, že funkce starosty je
objektivnosti rozhodování zastupiteIstva.Vidím
to tak. že jsme i bez dramatických výstupů
l
i
funkci uvolněného místostarosty, jsou
pracovní náplně starostky
a
místostarosty,
a
i
zaměstnanců OÚ, včetně jejich odměňování.
Spolu s tím je poukazováno na vyššífinanční zákonem převážně postavena na povinnostech
náročnost činnosti orgánů obce, oproti a méně na právech a že u zastupitelstva je tomu
minulým obdobím, zvláště pak s ohledem na takřka obráceně, je prostě fakt. Zjednodušeně
odmítnutí návrhu zastupitelů z řad Sokola,
ustavit funkci 2. místostarosty, jako výraz
respektu koalice k výsledku voleb, avšak bez
,,nároku" na odměnu.
S nepochopením je proto opozicí přijímán
odmítavý přístup starostky
k
požadavkům řady
občanůna dodatečné vysvětlení
a
zdůvodnění
výše uvedených rozhodnutí neboť nebyl
a
není sebemenší důvod tyto údaje a informace
nějak zatajovat , nebo komplikovat přístup
občanů k těmto údajůmnapř. odkazováním
na webové stránky obce a nechtěně tak dát
prostor závisti a fámám. Jak měsíčníodměna
33.302 Kč pro místostarostu, tak 40.853 Kč pro
starostku, byla přiznána zcela v souladu se
zákonem oobcích a Nařízením vládyč.37zroku
V tomto
k
potřebný klid, rozvahu
a
výrazně se tak podílí na
zřejmě vyměnili zapínání za nové a první knofl ík
je již zapnut dobře.
PhDr. V. Kopper
OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ
každémuzá|<azníkovi se snažímindividuálně věnovat
maximální moŽné míře lyhovět i termínově. Dodací
termíny jsou dle složitosti zakáz|<y. Provádím kvalitně,
za přijatelné ceny:
. zwácení, prodlouženídétky všech typů oděvů
. qýměnu zipůo podšívky,
av
. drobné opravy,
. šitía opravy bytového textilu (záclony, závěsy, ložní
prádlo),
. qýrobu oděvŮ nazakázku)
Dominika Raková, U transformátoru 402, Senohraby
Tel.:724 301 596
2003, které stanoví podmínky i výši odměny a
ffi
2/2015
10
t§*F{Hb,O
a r
RoZHoVoR
Na výlet autobusem? Proč ne!
Núsledujícířótlh, nemají být reklnmou, ale někdo na poslední chvi|izájezd, odřekne, obsadí
pouhou ukúzkou seniorům" jah zajímavě jeho místo něktený z náhradníků.
vyplnil léíaatslouženého odpočinku. Vedle
univerzit třetího věku, širokénabídlq Jak vůbec probíhá organizace záiezdů?
různých kurzů je jednou z možných vflrianí Zájezd zaŤizuje jednoduše ten z členůsdružení,
také poznóvóní tuzemshých či zahraničních kdo ho zaíizovat chce. Řídícíorgány Klubu
regionů. Teď se asi ve vašich hlavóch rozvíjejí do výběru nezasahují. Pořadatel však musí
myšlenlql na nízkédůchotl!, zvyšujícíse ceny určit cíl cesty. zarezervovat autobus a naplnit
potravin, služeb a léků,a ve zrychleném jeho kapacitu. Je samozřejmé, že za ta léta
řízení odbudeíe cestovdní seniorů ívrzením ..vykrystalizovali" z davu stálí organizátoři
@
@
už jako řidič opravdu velmi dobře zažité.
Loňský rok jsme zavital'i do Bratislaly
a jejiho okolí. Tam jsme navi2a|i
i
1etos
připojiIi ještě výlet do mad'arské Budapešti.
Zájem o cesty za hranice je také určiým
a
měřitkem vzrustající náročnosti
turistů.
S pražským klubem jezdím už páým rokem
a kromě už vyjmenovaných regionů mám za
o výleíech jen pro několik vyvolených. a oblrykle se i potkávám s partami lidí sebou i cesty do pňmořských oblastí Itálie
Jenomže to tak není, ,,CeIé je ío o tom chtít. podobného složení.Léta zkušenostínahrávají a Chorvatska, krátce jsme navštívili i českou
Jezdí s ndmi například babičLlt, které celý rok i obdivuhodnému pruběhu organizace, s kterou menšinu v Rumunsku. Vedle pražských
šetří,abv na lěch několik dní mohly s ndmi jsou zájezdy spojovány. Například k přespání důchodců jezdím i s kladenským klubem
vyrazit na aójefi," říká Jakub Janovský. jsou lybírány osvědčenéhotely, které nabizeji seniorů, jehož členovés cestováním teprve
Prdvě rodilý Senohrabdh a pokračovatel náročným zákaznikúm, jalcými důchodci jistě začinaji. U nich je ted' pwořadý zájem
rodinné Jirmy s autobusovou dopravou je se jsou, skvělé podmínky i za sniženéceny. Tamní poznávat památky, města a kraje Čech.
suý m olce m vy h ledóvaný m přepravcem Klu bu
hoteliéři totiž dobře vědí. že pečujío stálou Moravy a Slezska. Počítám s tím, že i jejich
tlůchotlcůpruha
klientelu.
rozhled jednou překročí hraničníčáru.
Které skupiny důchodcůjsou na zájezdech
nejvíce zastoupeny?
Je pravda, že ta společnost je o něco užší.
Většina zájezdů je turistická. proto na nich
převažují ženy, které jsou ve stáří o něco
aktivnější. Častéje také obsazení kapacit míst
lidmi s lysokoškolským vzděliánim. To bych
ale daleko více přičítalskutečnosti, že mnoho
ostatnich důchodcůo takoých možnostech
nemá moc informací. Zván
je
samozřejmě
kdokoliv.
Jaké druhy zájezdů jsou mezi seniory
vyhledávané?
Jezdíme nejčastěji poznávaci a turistické
zájezdy. které jsou, ve své valné většině,
směřovány do zahraniči. Výjimkou jsou cesý
Zmínil si se o seniorech jako o náročných
zákaznících. V čem jsou jejich požadavky
Jaká obvykle panuje
atm osféra
společenská
na zájezd ech?
odlišné od mladších cestovatelů?
To je samozřejmě proměnlivé. Podle
Penzisté jsou oproti jiným skupinám turistů atmosféry zájezdu člověk nejlépe pozná jeho
podstatně pohod|nější, Některé věci vyvěrají úspěšnost. Pokud se lidé nebavi, jsou s něčím
z jejich sníženépohyblivosti. Dožadujíse nespokojení. je to neklamný projev toho. že
například ubytování v nižšíchpatrech hotelů. je něco špatně. Když se naopak lidé baví.
chtějí parkovat vždy co nejblíženavštěvovaným
nemají čas o věcech přemýšlet, je postaráno o
místům,což s autobusem není vždy úplně to, aby bylo stále co dělat,jinak sejede i mně
jednoduché. Zatímco střední generace berou za volantem. Známkou povedeného zájezdu
jízdu autobusem jen jako nedílnou součást je lítostivékonstatování na jeho konci. .,tak
výletu, senioři i v tomto ohledu dávají důrazna jsme zase doma."
vybavení dopravního prostředku i na řidičské
umění a ochotu šoféra. Důležitéje také zajistit
stravování v místě pobytu. Obecně, penzisté
rádi vyhledávají kvalitu za přijatelnou cenu.
Poodhal nám nějaké problémy, se kterými se
právě na cestách s důchodci setkáváš?
Třeba je to pro někoho úsměvné, ale je faktem,
že některé věci dokáži nadělat plno starostí,
žádané.
Stává se, že v momentě, kdy číšníci
začínďli
roznášet jidla, dochází i ke změně předešlých
Daří se vždy naplnit autobus?
objednávek. Sousedi totiž dostali najíst dříve,
Během výletu upozomí pořadatel účastníka. vypadá to dobře a voní to až k nám. Nejednou
že kdo bude na konci zájezdu spokojený a jsme takto způsobili rozruch u restauračního
měl by o dalši cesty zájem, aby se mu o tom personálu. Červenám se vždycky studem, když
před závěrem putování připomněl. Zájemce si někdo z výpravy odnáší od švédskéhostolu
pak na začátku kalendá.řního roku obdrží kromě plného talíře i výslužku v igelitové tašce.
program na následující sezonu. Zároveň Tohle jsou jen některé nápadné případy. Těch
se tím i automaticky prodlužuje jeho další problémů je daleko více.
J. Sládek
doláznina léčebnéprogramy, na které obvykle
odjíždime do východomoravsloých Luhačovic,
Děje se tak zejména na začátku jara a konci
podzimu, kdy jsou takové výpravy nejvíce
setrvání v klubu důchodců. Jako člen tím
totiž prokáže, že nejen využivá qýhod, které
mu členstvípřináší, ale byl i na některém
ze zájezdú a lyvíjítím i v Klubu nějakou
aktivitu. Následkem takového organizačního
pořádku ie pak obvykle p|ný autobus. I když
--,ťiiJ]
OOq,,t
Vrátím se maličko zpět. Hovořil si o časfých
cestách do zahraničí.Které země jsou pro
turisty z Klubu nejvíce preferované?
Především jsou to sousední země. Německé a
rakouské příhraničís Českou republikou mám
11
Obecní zpravodaj Senohra bská
hláska vydává Obec Senohraby.
Redaktoři: Jana Vrbová, Saša Kloužková,
Kresby: Milada Bláhová
Grafická úprava: J. Vrbová
Tisk: Masopustovi, Zaječice
Kontakt: oÚ Senohraby, Příčná6'|,
tel.:323 655 336, fax: 323 655 53
www.senoh ra by.cz
Příjem inzerce e-mailem:
inzerce6senoh raby.cz
E-mail do redakce: hlaska@5enohraby,cz
Nevyžádané podklady
nevracei
k
tisku se
í.
Povolenb MKčR B 12710
Čísloz/zol5,ročník56
vychází 2, 3. 201 5
2/2015
E
Kosmonet navyšuje konektivitu
obecn
í úřad Senohra by si Vás
:::::::HJ,;
,,lalí Édisem žil..."
o MUDr. Ctiboru Bezděkovi,
muži, jehož jméno mělo být zapomenuto.
Setkání se uskuteční v sobotu
7.
Ur.rn"lOtS
v 17 hod. v sále restaurace U Andělů.
O šťastnézáchraně pamětí
vydání knihy zavzpomíná editorka
PhDr. Olga Bezděková.
l
S poděkováním za záJem o o§obnost
dr. Bezděka a se svojívzpomínkou na děda
Ctibora se připojí vnuk Mgr. Alexej Bezděk.
a o
Přátelé a známí se ujmou četby
ukízek z vydané knihy.
Všlchni jste
-t srdečně zváni.
-a
|!;#i!i:
síťkosmonet, dříve komunitní síťMnichovicka,
nabízí své služby v Senohrabech už od roku 2008.
Od samého počátku v roce 2008, bylo hlavním
záměrem provozovatelů sítě nabídnout co možná
nejkvalitnější služby a zároveň udržet přijatelnou
cenu za dodávané služby. Díky kvalitním službám
síťvyužívalostále více občanů.
Vzrůstajícípočet uživatelů s sebou nese ale také
výzvy pro poskytovatele. Každý připojený uživatel
požaduje kvalitníslužby a navíc nároky uživatelů
neustále exponenciálně rostou,
Kosmonet na tyto výzvy musel reagovat a také
reaguje. Před dvěma lety nauýšil celkovou
internetovou konektivitu do celé sítě napojením
páteřních tras na optické kabely a posílil hlavní
bezdrátové spoje do Senohrab.
V loňském roce dále pokračoval s posilováním
páteřních tras přechodem na vyššífrekvenční
pásma a rychlejší a dražšítechnologie. A také
v letošním roce má Kosmonet v plánu další
zkvalitňování služeb. Podle předběžných odhadů
navýší,zřejmě na podzim, ještě více internetovou
konektivitu, která tak už přesáhne hranici 1Gbps.
Kosmonet tak dokazuje, že je schopen pružně
reagovat na narůstajícípožadavky klientů a že je
schopen i nadále dodávat kvalitníslužbyza velmi
dobré ceny.
Jiří Mareš
|]l@
7ř
MW*-a,t
aj e*rn*- r M-a*^i/ V e-tj,k^a*^ate-
{i§$S<DrD ,i::-.]O

Podobné dokumenty

obvodnii bansky i]rad

obvodnii bansky i]rad odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řárlu, ve znění pozdějších předpisů obvodní báňský úřad pro územíltra.|ů Moravskoslezského a olomoucltého (dále jen oBÚ),.iako správní orgán věcně příslušný...

Více

IMG_0003. - Obec Hoštice

IMG_0003. - Obec Hoštice 30900.00 ostatní osobní výdaje 8400.00 Dlobný hmotný d1ouhodobý majet 56500.00 Nákup materiálu jinde nezaiaze

Více

zde

zde DURDOV, V.

Více

VI. MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM – přednášky

VI. MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM – přednášky MDS/AA (2,5%, 56r., 58m.), stabilizované cytopenie vysokého věku nad 70let (2,5%, 82r., 51m.) a konečně nehomogenní skupinu anemií (2,5%, 68r., 30m.?). Z hlediska prognosy byly nejpříznivější param...

Více

Dopis bratřím řádu kazatelského

Dopis bratřím řádu kazatelského života a zřekli se každé známky vnější moci. Jordán Saský nám říká, že „od té chvíle začal být Dominik nazýván ne už podpřevor, ale bratr Dominik“.1 Protože i já jsem bratr mezi bratry, chci vám na...

Více

ZO č. 5 ze dne 23. července 2003

ZO č. 5 ze dne 23. července 2003 Zápis ze obecníhozastupitelstvaČernolicekonanéhodne23'7.2003

Více