UZP převodovky

Transkript

UZP převodovky
2
UNIVERZÁLNE ZÁVITOVKOVÉ
PREVODOVKY
UNIVERZAL WORM GEARBOXES
UNIVERSALE SCHNECKENGETRIBE
UZP
2.1
ROZDELENIE PREVODOVIEK UZP
TYPES OF UZP GEARBOXES
TYPENREIHEN
Závitovková
prevodovka
Typ: Z
Worm gearbox
Type: Z
Schneckengetriebe
Typ: Z
Závitovková
prevodovka
s elektromotorom
Typ: EZ
Worm gearbox with
electric motor
Type: EZ
Schneckengetriebe
mit Elektromotor
Typ: EZ
Prevodovka s èelným
a závitovkovým
súkolesím
Typ: CZ
Gearbox with worm
and spur gearings
Type: CZ
Getriebe
mit Stirn- und
Schneckengetriebe
Typ: CZ
Prevodovka s èelným
a závitovkovým
súkolesím
s elektromotorom
Typ: ECZ
Gearbox with worm
and spur gearings and
electric motor
Type: ECZ
Getriebe
mit Stirn- und
Schneckengetriebe
sowie mit Elektromotor
Typ: ECZ
Prevodovka
s dvojitým
závitovkovým
súkolesím
Typ: ZZ
Gearbox with double
worm gearing
Type: ZZ
Getriebe
mit doppeltem
Schneckengetriebe
Typ: ZZ
Prevodovka
s dvojitým
závitovkovým
súkolesím
s elektromotorom
Typ: EZZ
Gearbox with double
worm gearing with
electric motor
Type: EZZ
Getriebe
mit doppeltem
Schneckengetriebe
sowie mit Elektromotor
Typ: EZZ
8
2.2
INFORMÁCIE O PREVODOVKÁCH UZP
l
l
l
l
l
l
l
Prevodovky UZP sú riešené stavebnicovým systémom. Môžu pracova v pracovných polohách s vodorovným alebo
zvislým výstupným hriade¾om.
Základná závitovková prevodovka s pripojeným elektromotorom má kompaktnú nedelenú skriòu, univerzálnu pre všetky
pracovné polohy. Závitovka je povrchovo vytvrdená, brúsená. Koleso je zo špeciálneho bronzu. Profil ozubenia ZK 1.
Hriadele sú uložené vo valivých ložiskách.
Prevodovka má viacero možností upevnenia a tvarov výstupných hriade¾ov, èím sa zvyšujú jej možnosti uplatnenia
v rôznych situáciách pod¾a požiadaviek zákazníka.
Základnú prevodovku typ EZ je možné upravi na dvojstupòovú pridaním èelnej alebo závitovkovej predlohy za úèelom
výraznejšej zmeny prevodového pomeru.
- EZ - jednostupòová, závitovková
- ECZ - dvojstupòová, èelno - závitovková
- EZZ - dvojitá závitovková
Každý typ prevodovky sa dodáva s pripojeným elektromotorom pod¾a IEC. Štandardne sa dodávajú zo sortimentu
SIEMENS - MOHELNICE v izolaènej triede F, krytie IP 54 ( IP 55 ), tvar 3041 ( FF ). Na prianie zákazníka je možné
použi aj iný motor, prípadne použi frekvenèný meniè.
Motor je s prevodovkou spojený pomocou pružnej spojky. Svorkovnicu motora možno pootáèa po 90° pod¾a potreby
zákazníka.
Je možné objedna prevodovku aj bez elektromotora – typy Z, CZ, ZZ
Mazanie prevodoviek je zabezpeèené brodením ozubených súkolí v oleji.
Typ maziva sa volí z tabu¾ky mazív. Množstvo oleja je uvedené na štítku. Prevodovka sa dodáva bez olejovej náplne.
Výstupný hriade¾ prevodoviek je možné zaaži axiálnym aj radiálnym zaažením. Prípustné axiálne a radiálne zaaženie
vstupného hriade¾a treba konzultova s výrobcom.
l
Valcové konce hriade¾ov majú strediaci otvor so závitom v súlade s STN 01 4917.
l
Perá na koncoch hriade¾ov sú pod¾a STN 02 2507, na požiadanie DIN 6885.
l
l
Povrchová úprava je farba S 2013 v odtieni 1100 - sivá pre normálne pracovné prostredie.
Iný druh odtieòa alebo úpravu pre sažené klimatické podmienky je treba objedna.
Na prianie zákazníka je možné vyhotovi atypické prevedenie hriade¾ov, upevòovacích prvkov alebo aj prevodových
pomerov.
INFORMATION ABOUT UZP UNIVERSAL WORM GEARBOXES
l
l
l
l
l
UZP gearboxes have a modular design. They are capable of operation in positions with horizontal or vertical output shaft.
The basic worm gearbox with attached electric motor has a compact, single-piece housing, universal for all operating
positions. The worm is surface hardened, ground. The wheel is made of special bronze. Profile of toothing ZK 1. The
shafts are mounted in roller bearings.
There are several possibilities for gearbox mounting and output shaft design, which increases the possibilities of
application in different situations, in accordance with the customer's specification.
The basic gearbox type EZ can be modified by addition of spur or worm pre-step into a two-stage gearbox, in order to
achieve a more marked change of gear ratio.
EZ - single reduction worm gear
ECZ - double reduction spur and worm gear
EZZ - double reduction worm gear
Each type of gearbox is supplied with attached electric motor in accordance with IEC. Standard motor type is from the
SIEMENS - MOHELNICE production, insulation class F, enclosure IP 54 (IP55) shape 3041(FF). It is possible to use
other type of motor or to use frequency changer at customer's request.
The motor is connected to the gearbox by means of a flexible coupling. The motor terminal board can be rotated in 90°
9
increments according to customer's specification.
It is also possible to order the gearbox without an electric motor - types Z, CZ and ZZ.
l
l
Lubrication of the gearboxes is by means of oil bath.
The lubricant type is selected by reference to the lubrication chart. Oil capacity is specified in the
gearbox nameplate. The gearbox is supplied without oil fill.
The gearbox output shaft can be loaded with both axial and radial load. The allowed axial and radial loads of the input
shaft should be consulted with the manufacturer.
l
The cylindrical shaft ends are provided with threaded centering holes according to STN 01 4917.
l
Keys on shaft ends are in accordance with STN O2 2507, or DIN 6885 if specified.
l
l
Surface finish paint S 2013, shade 1100 - grey for normal working environment.
Any other shade or surface finish for heavy duty weather conditions may be provided upon order.
It is also possible to supply the gearboxes with non-typical shaft design, special fixing elements or gear ratios upon
customer's request.
GETRIEBEREIHE UZP - INFORMATION
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Die Getriebe der UZP Baureihe sind als Baukasten konstruiert. Sie können mit waagerechter oder mit senkrechter Lage
der Abtriebswelle eingesetzt werden.
Das Grundgetriebe ist ein Schneckengetriebe in einem kompakten, ungeteilten Gehäuse, mit einem angeflanschten
Elektromotor. Es ist universal für alle Arbeitslagen einsetzbar. Die Schnecke ist oberflächengehärtet und geschliffen. Das
Schneckenrad ist aus einem Spezialbronze gefertigt. Die Verzahnung hat ein ZK1 Zahnprofil. Die Wellen sind in
Wälzlagern gelagert.
Das Getriebe hat mehrere Anbaumöglichkeiten und mehrere Arten von Abtriebswellen, was viele
Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Situationen anbietet, nach dem Wunsche des Kunden.
Das Grundgetriebe EZ kann auf zwei Stufen erweitert werden durch anschalten einer Vorgelege mit einer Stirnrad- oder
Schneckenradstufe für die Erweiterung der Reihe der Übersetzungen.
EZ - einstufig, Schneckenradgetriebe,
ECZ - zweistufig, Stirnrad - Schneckenradgetriebe,
EZZ - zeistufig, Schneckenrad - Schneckenradgetriebe.
Jedes Getriebetyp wird standardmässig mit einem angeflanschten IEC. Elektromotor der Motorenreihe SIEMENS MOHELNICE mit der Isolationsklasse F, Schutzart IP54 (IP55), Bauform 3041 (FF) geliefert. Auf Kundenwunsch können
auch Motoren mit einem Frequenzumrichter, bzw. Motoren anderer Hersteller verwendet werden.
Das Motor ist mit dem Getriebe mit einer flexiblen Kupplung verbunden. Der Klemmkasten kann um 90° verdreht
werden, nach Kundenwunsch.
Es ist möglich auch Getriebe ohne Motoren, als Baureihe Z, CZ, ZZ zu liefern.
Die Schmierung der Getriebe erfolgt mit Getriebeöl, durch Tauchschmierung. Das Öl wird nach der Schmieröltabelle
gewählt. Die Ölmenge ist vom Leistungsschild am Getriebe zu entnehmen. Die Getriebe werden ohne Ölfüllung geliefert.
Die Abtriebswelle ist sowohl radial, als axial belastbar. Die Zulässige axiale und radiale Belastung ist mit dem Hersteller zu
vereinbaren.
Die Enden der vollen Abtriebswellen sind mit Gewindebohrungen nach STN 01 4917 versehen.
Die Passfedern an den Wellenenden entsprechen STN 02 2507, auf Wunsch können sie nach DIN 6885 ausgeführt
werden.
Der Anstrich der Gehäuse ist S 2013 grau für normale Umgebung. Ein anderer Farbton oder eine Ausführung für
schwierige klimatische Bedingungen muss vorher mit dem Hersteller besprochen werden.
Auf Kundenwunsch ist eine Sonderausführung der Abtriebswelle, der Befestigungselemente oder auch der Übersetzung
möglich.
10
2.3
TYPOVÉ OZNAÈENIE
Pozostáva z alfanumerických znakov, ktoré jednoznaène špecifikujú koneèný tvar prevodovky a jej pracovnú
polohu.
U prevodoviek s elektromotorom je typové oznaèenie
Elektromotor, typ
a poèet pólov
napätie
frekvencia
prac. prostredie
EZ
100
034
J
–
L
x
31,5
4 AP 90S – 4
400 V
50 Hz
TH2
prevodový pomer
usporiadanie hriade¾ov, tab. 3.3
tvar výstupného hriade¾a, tab. 3.3
èís. montáž. vyhotov., tab. 3.4 až 3.6
Ve¾kos prevodovky
Typ prevodovky, tab. 3.1
U prevodoviek bez elektromotora je typové oznaèenie
Z
100
034
J
–
L
x
31,5
–
900
–
TH2
pracovné prostredie
vstupné otáèky
prevodový pomer
usporiadanie hriade¾ov, tab. 3.3
tvar výstupného hriade¾a, tab. 3.3
èís. montáž. vyhotov., tab. 3.4 až 3.6
Ve¾kos prevodovky
Typ prevodovky, tab. 3.1
11
Typ
EZ, ECZ, EZZ
Z, CZ, ZZ
s pripojeným elektromotorom,
bez elektromotora.
Ve¾kos prevodovky
Je daná ve¾kosou osovej vzdialenosti základného závitovkového súkolesia, oznaèenie
v rozmerových tabu¾kách. Ve¾kosti sú odstupòované v rade 80, 100, 125, 160.
Montážne vyhotovenie prevodovky
Je oznaèená èíslom, ktoré jednoznaène urèuje pracovnú polohu prevodovky (ZD, ZH,
HD, HH, VD, VH) a jej spôsob upevnenia (D, H, B, V, M, R) tab. 3.4 až tab. 3.6.
010 - 065 prevodovky EZ,
100 - 165 prevodovky ECZ,
200 - 265 prevodovky EZZ.
Zároveò je uvedené aj oznaèenie pod¾a IEC 34-7.
Montážna poloha prevodovky:
ZD - závitovka horizontálna pod kolesom,
ZH - závitovka horizontálna nad kolesom,
HD - závitovka horizontálna, výstupný hriade¾ dole,
HH - závitovka horizontálna, výstupný hriade¾ hore,
VD - závitovka vertikálna, vstupný hriade¾ dole,
VH - závitovka vertikálna, vstupný hriade¾ hore.
Spôsob upevnenia je v tab. 3.2.
Vyhotovenie výstupného hriade¾a
J - hriade¾ jednostranný,
X - hriade¾ obojstranný,
D - dutý hriade¾.
Usporiadanie hriade¾ov
L - ¾avé, vo všetkých tabu¾kách a obrázkoch je nakreslené ¾avé,
P - pravé, v obrázkoch kapitoly 7 je naznaèené èiarkovane.
Pracovné prostredie
bez oznaèenia - normálne,
TA2 - suché tropické,
TH2 - vlhké tropické.
12
TYPE CODING
The type code consists of alphanumeric characters that specify the gearbox design and its working
position.
Gearboxes with electric motor have the following type code:
El. motor, type
and no. of poles
voltage
frequency
EZ
100
034
J
–
L
x
31,5
4 AP 90S – 4
400 V
50 Hz
TH2
gear ratio
arrangement of shafts, Tab. 3.3
output shaft design, Tab. 3.3
no. of mounting design, Tab. 3.4 – 3.6
gearbox size
gearbox type, Tab.3.1
Type codes of gearboxes without electric motor:
Z
100
034
J
–
L
x
31,5
–
900
–
TH2
ambient conditions
input revolutions
gear ratio
arrangement of shafts, Tab. 3.3
output shaft design, Tab. 3.3
no. of mounting design, Tab. 3.4 – 3.6
gearbox size
gearbox type, Tab.3.1
13
Type
EZ, ECZ, EZZ
Z, CZ, ZZ
with attached electric motor
without electric motor.
Gearbox size
Is given by the centre distance value of the basic worm gear marked in the dimension
tables. The sizes are stepped in sequence 80, 100, 125, 160.
Gearbox mounting design
It is marked by a number, which determines the mounting position of the gearbox (ZD,
ZH, HD, HH, VD, VH) and the manner of its fixing in position (D, H, B, V, M, R) - Tab. 3.4
to Tab. 3.6.
010 - 065 EZ gearboxes
100 - 165 ECZ gearboxes
200 - 265 EZZ gearboxes
Also is said marking in accordance with IEC 34-7.
Gearbox mounting
ZD - worm horizontally down
ZH - worm horizontally up
HD - worm horizontally, output shaft down
HH - worm horizontally, output shaft up
VD - worm vertically, input shaft down
VH - worm vertically, input shaft up
Gearbox fixing designs in Tab. 3.2.
Output shaft design
J - one-sided shaft
X - two-sided shaft
D - hollow shaft
Arragement of shafts
L - left, all tables and figures show left-side arrangement
P - right, shown by interrupted line in figures in chapter 7
Working environment
no marking - normal
TA2 - dry tropical
TH2 - wet tropical
14
TYPENBEZEICHNUNG
Die Typenbezeichnung besteht aus alphanumerischen Zeichenkombinationen, die die Bauform und
Arbeitslage des Getriebes eindeutig bestimmen.
Die Getriebe haben die folgende Bezeichnung:
Mit angebautem Elektromotor (Getriebemotor):
Elektromotor, typ
und Anzahl der Polpaare
Spannung
Frequenz
Umgebung
EZ
100
034
J
–
L
x
31,5
4 AP 90S – 4
400 V
50 Hz
TH2
Übersetzung
Wellenanordnung, Tab.3.3
Ausführung der Abtriebswelle,
Tab. 3.3
Getriebeausführung, Tab. 3.4 - 3.6
Getriebegrösse
Getriebetyp, Tab.3.1
Ohne Elektromotor:
Z
100
034
J
–
L
x
31,5
–
900
–
TH2
Umgebung
Antriebsdrehzahl
Übersetzung
Wellenanordnung, Tab. 3.3
Ausführung der Abtriebswelle,
Tab. 3.3
Getriebeausführung, Tab. 3.4 to 3.6
Getriebegrösse
Getriebetyp, Tab.3.1
15
Typ
EZ, ECZ, EZZ
Z, CZ, ZZ
mit angebautem Elektromotor
ohne Elektromotor
Getriebegrösse
wird durch den Achsabstand des Schneckenradpaares bestimmt. Sie ist aus der
Bezeichnung und von den Masstabellen zu entnehmen. Die Getriebegrössen sind in der
Reihe 80, 100, 125, 160 eingestuft.
Ausführung des getriebes
Wird durch eine Zahl angegeben, die die Betriebslage (ZD, ZH, HD, HH, VD, VH) und
die Befestigungsart (D, H, B, V, M, R) nach Tab. 3.4. - 3.6 bestimmt.
010 - 065 EZ Getriebe
100 - 165 ECZ Getriebe
200 - 265 EZZ Getriebe
Gleichzeitig ist auch die Bezeichnung nach IEC aufgeführt
Einbaulage des Gatriebekastens:
ZD - Schnecke horizontal unten
ZH - Schnecke horizontal oben
HD - Schnecke horizontal, Abtriebswelle unten
HH - Schnecke horizontal, Abtriebswelle oben
VD - Schnecke vertikal, Abtriebswelle unten
VH - Schnecke vertikal, Abtriebswelle oben
Die Befestigung des Getriebes ist in Tab. 3.2.angezeigt
Form der abtriebswelle
J - Abtriebswelle an einer Seite
X - Abtriebswelle an beiden Seiten
D - Hohlwelle
Wellenanordnung
L - Linksausführung, in allen Tabellen und Abbildungen ist die Linksausführung
gezeichnet
P - Rechtsausführung, an den Abbildungen in Kap. 7 gestrichelt angedeutet
Umgebung
Ohne Bezeichnung - normale Bedingungen
TA2 - trocken - tropisch
TH2 - nass - tropisch
16
Typ prevodovky
Gearbox type
Getriebetyp
Tab. 3.1
EZ
Jednostupòová závitovková s elektromotorom.
Prevodový pomer 5 až 63, ve¾kos motorov 80 až 180.
Single reduction worm gearbox with el. motor.
Gear ratio 5 to 63, motor size 80 to 180.
Einstufiges Schneckengetriebe mit Elektromotor.
Übersetzung 5 - 63, Motorengrösse 80 - 180.
ECZ
Dvojstupòová èelno - závitovková s elektromotorom.
Prevodový pomer 31,5 až 315, ve¾kos motorov 71 až 132.
Double reduction spur-worm gearbox with el. motor.
Gear ratio 3,1 to 315, motor size 71 to 132.
Zweistufiges Schnecken - Stirnrad-Getriebe mit
Elektromotor.
Übersetzung 31,5 - 315, Motorengrösse 71 - 132.
EZZ
Dvojstupòová závitovkovo - závitovková s elektromotorom.
Prevodový pomer 160 až 4000, ve¾kos motorov 71 až 112
Double reduction worm-worm gearbox with el. motor.
Gear ratio 160 to 4000, motor size 71 to 112.
Zweistufiges Schnecken - Schneckenrad-Getriebe mit
Elektromotor.
Übersetzung 160 - 4000, Motorengrösse 71 - 112.
Z
Jednostupòová závitovková
Prevodový pomer 5 až 63
Single reduction worm gearbox.
Gear ratio 5 to 63.
Einstufiges Schneckengetriebe.
Übersetzung 5 - 63.
CZ
Dvojstupòová èelno - závitovková
Prevodový pomer 31,5 až 315
Double reduction spur-worm gearbox.
Gear ratio 31,5 to 315
Zweistufiges Schnecken - Stirnrad-Getriebe.
Übersetzung 31,5 - 315
ZZ
Dvojstupòová závitovkovo - závitovková
Prevodový pomer 160 až 4000
Double reduction worm-worm gearbox.
Gear ratio 160 to 4000.
Zweistufiges Schnecken - Schneckenrad-Getriebe.
Übersetzung 160 - 4000.
17
Spôsob upevnenia prevodoviek
Getriebebefestigung
Gearbox fixing designs
Tab. 3.2
D - pätka v telese
Je súèasou prevodovky
D - foot in housing
It is part of the gear housing
D - Anbaufläche am Gehäuse
Ist Bestandteil des Getriebes
H - horná pätka
Pripevnená k hornej ploche telesa skrine
Vhodná pri pracovnej polohe ZH
H - upper foot
Fixed to the upper surface of the housing body
Suitable for operating position ZH
H - Obere
FussplatteAngeschraubt zur oberen Fläche des Getriebes
Betriebslagen ZH
B - boèná pätka
Vhodné hlavne pri vertikálnom vstupnom hriadeli
Pracovné polohy VD a VH
B - side foot
Suitable mainly with vertical input shaft
Operating positions VD and VH
B - Seitenfüsse
Insbesondere bei senkrechter Antriebswelle günstig
Betriebslagen VD und VH
V - ve¾ká príruba
Upevnenie prevodovky k stene zvonku
V - large flange
Fixing of gearbox to machine housing from outside
V - Grosser Flansch
Befestigung des Getriebes an die Wand von Aussen.
M - malá príruba
Upevnenie prevodovky k stene zvnútra
M-small flange
Fixing of gearbox to machine housing from inside
M - Kleiner Flansch
Befestigung des Getribes an die Wand von Innen
R - torzné rameno
Uchytenie reakèného momentu prevodovky natiahnutej na hriade¾
poháòaného stroja. Používa sa iba s dutým hriade¾om.
R-torsion arm
Fixing of reaction moment of gearbox mounted on the driven
machine shaft. Used only with hollow shaft.
R - Reaktionshebel
Aufnahme des Drehmoments des auf die Maschinenwelle
angesteckten Getriebes. Wird nur mit Hohlwelle verwendet.
18
Vyhotovenie výstupného hriade¾a a usporiadanie hriade¾ov
Output shaft design and shaft arrangement
Form der abtriebswelle und wellenanordnung
Tab. 3.3
J - jednostranný hriade¾
J - one-sided shaft
J - Vollwelle
L - ¾avé usporiadanie
L - Left-hand arrangement
L - Linksausführung
P - pravé usporiadanie
P - Right-hand arrangement
P - Rechtsausführung
X - obojstranný výstupný hriade¾
X - two-sided shaft
X - Abtriebswelle an beiden Seiten
L - ¾avé usporiadanie
L - Left-hand arrangement
L - Linksausführung
P - pravé usporiadanie
P - Right-hand arrangement
P - Rechtsausführung
D - dutý hriade¾
D - hollow shaft
D - Hohlwelle
L - ¾avé usporiadanie
L - Left-hand arrangement
L - Linksausführung
P - pravé usporiadanie
P - Right-hand arrangement
P - Rechtsausführung
¼avé a pravé usporiadanie platí aj pre typ ECZ, EZZ a typy bez elektromotora.
The left-hand and right-hand execution is valid also for the ECZ, EZZ types and for the types without electromotor.
Die Rechts- und Linksausführung gilt auch für die Typen ECZ, EZZ und für die Typen ohne Motor.
19
20
D
B7
061
060
B6
B6
051
050
B7
V6
041
040
V6
V5
031
030
V5
B3
021
020
B8
B8
011
B3
010
H
B
B3
062
B8
052
V6
042
V5
032
B6
022
B7
012
V
B5/4
063
B5/3
053
V3
043
V1
033
B5/2
023
B5/1
013
M
Naznaèené montážne vyhotovenia majú ¾avé usporiadanie hriade¾ov. Platia aj pre typ Z a vyhotovenie hriade¾a X, D.
The mounting designs shown have left-hand arrangement of shafts. They are valid for type Z, and X and D shaft design.
Die abgebildeten Ausführungen gelten für die Ausführung Abtriebswelle links. Sie gelten auch für den Typ Z und Wellenausführung X und D.
VH
VD
HH
HD
ZH
ZD
Tab. 3.4
Montážne vyhotovenia prevodoviek EZ (Z)
Mounting designs of EZ (Z) type gearbox
Montageausführungen der Getriebe EZ (Z)
B30/4
065
064
B14/4
B30/3
055
V31
045
V30
035
B14/3
054
V19
044
V18
034
B30/2
025
024
B14/2
B30/1
015
B14/1
014
R
21
D
B7
161
160
B6
B6
151
150
B7
V6
141
140
V6
V5
131
130
V5
B3
121
120
B8
B8
111
B3
110
H
B
B3
162
B8
152
V6
142
V5
132
B6
122
B7
112
V
B5/4
B14/4
164
163
B30/4
165
B30/3
155
154
B14/3
V31
145
V30
135
B30/2
V19
144
V18
134
B14/2
125
124
115
B30/1
R
B14/1
114
B5/3
153
V3
143
V1
133
B5/2
123
B5/1
113
M
Naznaèené montážne vyhotovenia majú ¾avé usporiadanie hriade¾ov. Platia aj pre typ CZ a vyhotovenie hriade¾a X, D.
The mounting designs shown have left-hand arrangement of shafts. They are valid for type CZ, and X and D shaft design.
Die abgebildeten Ausführungen gelten für die Ausführung Abtriebswelle links. Sie gelten auch für den Typ CZ und Wellenausführung X und D.
VH
VD
HH
HD
ZH
ZD
Tab. 3.5
Montážne vyhotovenia prevodoviek ECZ (CZ)
Mounting designs of ECZ (CZ) type gearbox
Montageausführungen der Getriebe ECZ (CZ)
22
D
B7
261
260
B6
B6
251
250
B7
V6
241
240
V6
V5
231
230
V5
B3
221
220
B8
B8
211
B3
210
H
B
B3
262
B8
252
V6
242
V5
232
B6
222
B7
212
V
B5/4
263
B14/4
B30/4
265
264
255
V31
245
V30
235
B30/2
225
B30/1
215
B30/3
R
B14/3
254
253
B5/3
V19
244
V18
234
B14/2
224
B14/1
214
V3
243
V1
233
B5/2
223
B5/1
213
M
Naznaèené montážne vyhotovenia majú ¾avé usporiadanie hriade¾ov. Platia aj pre typ ZZ a vyhotovenie hriade¾a X, D.
The mounting designs shown have left-hand arrangement of shafts. They are valid for type ZZ, and X and D shaft design.
Die abgebildeten Ausführungen gelten für die Ausführung Abtriebswelle links. Sie gelten auch für den Typ ZZ und Wellenausführung X und D.
VH
VD
HH
HD
ZH
ZD
Tab. 3.6
Montážne vyhotovenia prevodoviek EZZ (ZZ)
Mounting designs of EZZ (ZZ) type gearbox
Montageausführungen der Getriebe EZZ (ZZ)
Montážne polohy
Mounting positions
Montagepositionen
1. Svorkovnica elektromotora:
Štandardné sú tie polohy, ktoré sú v tab. 3.4 - 3.6.
1. Motor Terminal Board:
Positions shown in Fig. 3.4 to 3.6 are standard.
1. Klemmenkasten des Motors:
Die Standardlagen sind in den Tabellen 3.4 - 3.6.
2. Èelná predloha ECZ, CZ:
Štandardne sa používa poloha 1.
2. Spur pre-step ECZ, CZ:
Position 1 is the standard one.
2. Stirnradvorstufe ECZ, CZ:
Die Standardlage ist die Lage 1.
3. Závitovková predloha EZZ, ZZ
Elektromotor (vstupný hriade¾) je možné pripoji z pravej alebo ¾avej strany. Štandardné sú tie polohy, ktoré sú v tab. 3.4-3.6.
Èiarkované polohy (1P, 2L, 3L, 4P) je nutné konzultova.
3. Worm pre-step EZZ, ZZ
The electromotor (input shaft) can be attached on LH or RH side.Standard positions are shown in charts 3.4-3.6. The positions
(1P, 2L, 3L, 4P) shown in dashed line are to be consulted.
3. Schneckenradvorstufe EZZ, ZZ
Der Elektromotor kann an die linke oder die rechte Seite angeschaltet werden. Die Standardlagen sind diejenige, die in den
Tabellen 3.4 - 3.6 angegeben sind. Die gestrichelt angedeutete Lagen (1P, 2L, 3L, 4P) sind nach Rücksprache möglich.
4. Torzné rameno
Štandardne sa používa poloha 1.
4. Torque Arm:
Position 1 is the standard one.
4. Reaktionshebel:
Die Standardlage ist die Lage 1.
Štandardné polohy sú uprednostòované. Ak je z priestorových dôvodov požadovaná iná poloha, je to potrebné uvies
v objednávacom liste.
The standard positions are to be preferred. If other positions are required out of space requirements, it is to be shown in the
ordering sheet.
Die Staandardlagen sind zu bevorzugen. Wenn jedoch aus Platzgründen eine unterschiedliche Lage erfordert wird, ist diese
Tatsache in der Bestellung aufzuführen.
23
2. 4. VO¼BA VE¼KOSTI PREVODOVKY
4.1 VÝPOÈET
Pre vo¾bu vhodnej prevodovky treba zoh¾adni viacero faktorov, ktoré majú vplyv pre spo¾ahlivé a dlhodobé
fungovanie prevodovky v danom pohone.
Oznaèenia použité v ïalšom texte:
i
isk
menovitý prevodový pomer, usporiadaný v rade R10,
skutoèný (presný) prevodový pomer,
i1
prevodový pomer na prvom stupni,
i2
prevodový pomer na druhom stupni,
h
úèinnos prevodovky η =
P2
,
P1
sf
servisný faktor
M2max
,
M2
sf =
n1
otáèky na vstupnom hriadeli prevodovky (1/min),
n2
otáèky na výstupnom hriadeli prevodovky (1/min),
n
otáèky poháòaného stroja n÷n2, (1/min),
P2
výkon na výstupnom hriadeli prevodovky (kW),
P1
výkon elektromotora (príkon na vstupnom hriadeli prevodovky) (kW),
P
príkon poháòaného stroja (kW),
M
M2
krútiaci moment poháòaného stroja (Nm),
krútiaci moment prevodovky s motorom (Nm),
M2max maximálny krútiaci moment prevodovky pri sf = 1 (Nm).
Vstupnou hodnotou pre vo¾bu prevodovky je ve¾kos potrebného krútiaceho momentu M pri otáèkach n poháòaného stroja.
M = 9550
P
n
(Nm)
Aby sme zoh¾adnili vplyv spôsobu zaaženia a aj iných okolností na prevádzku prevodovky, zistíme prevádzkové koeficienty
k1 až k4.
k1
vplyv charakteru zaaženia zatriedením pohonu do skupiny A, B alebo C - tab.4.1.
k2
využitie hodinovej doby prevádzky - tab.4.2.
k3
vplyv poètu zapnutí - tab.4.3.
k4
vplyv teploty okolia prevodovky - tab.4.4.
k1 - vplyv charakteru zaaženia
Tab. 4.1
Denná doba
prevádzky v hod.
<2
2 - 10
10 - 24
Rozdelenie pracovných strojov
A
B
C
0,9
1
1,25
1
1,25
1,5
1,25
1,5
1,75
Pozn. Uvedená tabu¾ka platí, ak hnací stroj je elektromotor, turbína alebo hydromotor. Ak hnací stroj je spa¾ovací motor, je
potrebné príslušný koeficient zväèši o 15 %.
A - rovnomerné zaaženie bez rázov, malá urých¾ovaná hmota (ventilátory, dopravné šneky, miešadlá tekutín),
B - prevádzka so strednými rázmi, väèšie urých¾ované hmoty (výahy, navijaky, transportné pásy, miešadlá),
C - nerovnomerná prevádzka so silnými rázmi, ve¾ké urých¾ované hmoty (lisovacie stroje, mlyny, drvièe, valcovacie trate).
Pozn. Ak sa jedná o reverzný pohon, treba ho zaradi do skupiny C.
24
k2 - využitie hodinovej doby prevádzky
Tab. 4.2
Doba prevádzky
poèas 1 hod. [%]
100
80
60
40
20
k2
1
0,94
0,86
0,74
0,56
Poèet rozbehov
za 1 hod.
do 10
10 - 60
viac ako 60
k3
1
1,1
1,2
k3 - vplyv poètu zapnutí
Tab. 4.3
k4 - vplyv teploty okolia prevodovky
Tab. 4.4
Teplota okolia
prevodovky °C
10
20
30
40
50
k4
0,9
1
1,2
1,45
1,85
Vhodnú ve¾kos prevodovky volíme takto:
l
Elektroprevodovky - typy EZ, ECZ, EZZ:
v tab. 5.1 až 5.3 h¾adáme krútiaci moment prevodovky M2 pri otáèkach n2 (n÷n2) tak aby
M2 ≥ M
a tiež
l
M2 . sf ≥ M . k1. k2 . k3 . k4
Prevodovky bez elektromotora - typy Z, CZ, ZZ:
v tab. 6.1 až 6.3 h¾adáme krútiaci moment prevodovky M2 pri n2 (n÷n2) tak aby
M2max ≥ M . k1. k2 . k3 . k4
4.2 KONTROLA VO¼BY
Správnos takto zvolenej prevodovky treba ešte kontrolova.
Rozbehová úèinnos ηR
4.2.1 Úèinnos
Úèinnos je uvedená v tabu¾kách výkonov a platí pre dobre zabehnuté súkolie, ktoré je zaažené menovitým
zaažením.
Pri rozbehu prevodovky pod plným zaažením v dôsledku polosuchého trenia medzi zubami ozubenia je znaène nižšia
úèinnos ako nominálna. Je to tzv. rozbehová úèinnos.
Prevodový pomer i
obr. 4.1
Rozbehová úèinnos zvyšuje nároky na príkon prevodovky. Treba poèíta s rezervou 40 % oproti nominálnemu príkonu. Pri
pohone elektromotorom je táto rezerva v záberovom momente motora.
25
4.2.2 Zotrvaèné hmoty a samosvornos
Je treba dba na to, aby poháòané zariadenie závitovkový prevod nenamáhalo ve¾kými
zotrvaènými hmotami a spätnými rázmi na výstupnom hriadeli. Preto sa zavádza faktor
zrých¾ujúcich hmôt mf.
mf =
Ired
Im
Ired - všetky momenty zotrvaènosti poháòaného stroja redukované na vstupný hriade¾ prevodovky.
Im - moment zotrvaènosti hnacieho motora.
Vypoèítané mf posúdi pod¾a tab. 4.5.
Tab. 4.5
Prevodový pomer
i
5 - 6,3
8 - 16
20 - 63
mf
max. 10
max. 3
max. 0,25
Samosvornos je stav, keï závitovkový prevod nie je možné roztoèi zo strany výstupného hriade¾a. Vtedy je uhol
stúpania ozubenia menší ako trecí uhol. Úèinnos takého súkolia je menšia ako 50 %.
Tab. 4.6
Prevodový pomer
5 - 12,5
16 - 20
25 - 31,5
40 - 63
i
Vlastnosti
¼ahké reverzovanie
ažké reverzovanie
Èiastoèná samosvornos
Takmer samosvornos
Ak sa požaduje dokonalá samosvornos, je treba použi brzdový motor (zdvíhacie zariadenia).
Poznámka: U dvojstupòových prevodoviek je potrebné v tab. 4.5 a 4.6 za i dosadi prevodový pomer väèší - viï
skladba prevodov, pre typy ECZ (CZ) tab. 6.2, pre typy EZZ (ZZ) tab. 6.3.
4.2.3 Zaaženie výstupného hriade¾a
Z tab. 4.7 skontrolova èi radiálne a axiálne zaaženie výstupného hriade¾a zvolená prevodovka dovo¾uje.
Obr. 4.2
26
Dovolené sily na výstupný hriade¾ [N]
Tab. 4.7
a
80
100
125
160
Fr
Fa
Fr
Fa
Fr
Fa
Fr
Fa
< 10
6 200
1 260
7 200
1 400
8 500
1 700
18 000
3 600
n2 - otáèky výstupného hriade¾a
25
50
75
100
5 500
4 700
3 800
3 400
1 100
940
760
680
6 500
5 600
4 600
4 000
1 300
1 100
900
800
7 000
6 000
5 200
4 600
1 400
1 200
1 000
900
16 000
14 000
12 500
11 000
3 200
2 800
2 500
2 200
150
3 100
600
3 500
700
4 000
800
10 000
2 000
200
2 800
560
3 000
600
3 500
700
9 000
1 800
300
2 000
400
2 500
500
2 800
550
8 000
1 600
Pôsobenie prídavných síl na vstupný hriade¾ je potrebné konzultova s výrobcom.
V prípade, že niektorá z podmienok nie je splnená, treba voli prevodovku o stupeò väèšiu s tým istým
prevodovým pomerom.
Takto zvolenej prevodovke sa priradí typové èíslo, ktoré sa uvedie v objednávke.
4.2.4 Príklad vo¾by prevodovky
Je potrebné navrhnú závitovkovú prevodovku pre pohon miešadla.
Požaduje sa:
Krútiaci moment
M=450 Nm,
Otáèky miešadla
n=29-31 1/min,
Denná doba práce
8 hod,
Poèet spustení za hod.
2 krát,
Využitie hodinovej doby behu
80 %,
Teplota okolia
30 °C.
Výpoèet
Z prevádzkových podmienok urèíme prevádzkové koeficienty:
k1=1,25 (skupina B); k2=0,94; k3=1; k4=1,2.
1. Prevodovka s motorom:
Z tab.5.1. h¾adáme pri n2=29-31 1/min prevodovku, ktorej M2 > 450 Nm. Je to EZ 125 s motorom 2.2 kW, prevodový
pomer je 31. Má n2=30,6 1/min, M2=507 Nm a sf=1,9.
1. 507 > 450
2. 507.1,9 ≥ 450.1,25.0,94.1.1,2
1. Prevodovka vyhovuje.
2. Prevodovka bez motora:
Z tab.6.1 h¾adáme M2max ≥ 450.1,25.0,94.1.1,2=634,5 Nm. Vyhovuje Z125, i=31. Má pri n2=29 1/min,
M2=1035 Nm/ 900 1/min, P1=4,23 kW, η=0,74.
2. Potrebný výkon motora: P1 =
M . n2
450 . 29
=
= 1,84 kW
9550 . η 9550 . 0,74
2. z elektromotorov je vhodný 4AP112M-6s, 2,2kW/ 950 1/min. Potom n2 =
Kontrola vo¾by
l
Pod¾a 4.2.1 prevodovka sa rozbieha pod plným zaažením.
Pre i=31 je ηR=0,54. S touto úèinnosou a s príkonom 2,2 kW sa dosiahne
27
950
= 30,6 l/min.
31
M = 9550
2,2 . 0,54
= 371 Nm.
30,6
Inštalovaný motor 112M-6s má
l
= 2,2 a je schopný aj pri rozbehovej úèinnosti vyvinú 816Nm èo postaèuje.
Mn
Pod¾a 4.2.2 vrtu¾a miešadla je zotrvaèná hmota, ktorá redukovaná na otáèky motora má Ired=0,0024kg.m2.
mf =
l
Mz
Ired
0, 0024
=
= 0,218 ≤ 0,25, pod¾a tab. 4.5 vyhovuje. Im z tab. 8.1.
Im
0,011
Pod¾a 4.2.3 na výstupný hriade¾ prevodovky pôsobí iba axiálna sila od vrtule miešadla 1000N.
Pod¾a tab. 4.7 vyhovuje.
GEARBOX SIZING
4.1. CALCULATION
Selection of a suitable gearbox is subject to evaluation of several factors that effect the reliable and long-term operation of
the gearbox in the particular drive unit.
Signs used in text below:
i
isk
nominal ratio in the geometrical progression R10,
real (precise) gear ratio,
i1
gear ratio in the first stage,
i2
gear ratio in the second stage,
h
gearbox efficiency
η=
P2
,
P1
sf
service factor
sf =
M2max
,
M2
n1
input shaft speed (1/min),
n2
output shaft speed (1/min),
n
driven machine speed n÷n2, (1/min),
P2
power output at output shaft (kW),
P1
electric motor power output (power input at gearbox input shaft)
P
power requirement of the driven machine (kW),
M
M2
driven machine torque (Nm),
gearbox torque (Nm),
(kW),
M2max max. gearbox torque by sf = 1 (Nm).
The input value for gearbox sizing is the value of the required torque M at the speed n of the driven machine.
M = 9550
P
n
(Nm)
In order to consider the influence of the character of load as well as of other factors on the operation of the gearbox, it is
necessary to find out the values of operational factors k1 to k4.
k1
influence of character of load, classification of drive into group A, B or C - Tab.4.1.
k2
exploitation of 1 hour operation time - Tab.4.2.
k3
influence of number of starts in one hour - Tab.4.3.
k4
influence of ambient temperature - Tab.4.4.
28
k1 - Influence of character of load
Tab. 4.1
Daily Running Working Equipment Classification
Time in hrs.
A
B
C
<2
2 - 10
10 - 24
0,9
1
1,25
1
1,25
1,5
1,25
1,5
1,75
Note: The above table is valid if driving unit is an electric motor, turbine or hydraulic actuator. If the driving unit is a
combustion engine, the relevant coefficient should be increased by 15%.
A - uniform load without impacts, small accelerated mass (fans, screw conveyers, liquid agitators),
B - operation with medium impacts, larger accelerated mass (lifts, winches, conveying belts, mixers),
C - non-uniform operation, large accelerated mass (machines with alternating sense of rotation, presses, mills, crushers,
rolling mills).
Note: Reversing drives should always be classified as group C.
k2 - Exploitation of 1 hour operation time
Tab. 4.2
Operation time
during 1 hour [%]
100
80
60
40
20
k2
1
0,94
0,86
0,74
0,56
10 - 60
over 60
1,1
1,2
k3 - Influence of number of starts
Tab. 4.3
Number of starts
less than10
in1 hour
k3
1
k4 - Influence of ambient temperature
Tab. 4.4
Ambient
temperature °C
10
20
30
40
50
k4
0,9
1
1,2
1,45
1,85
The suitable size of gearbox shall be selected as follows:
l
Gearboxes with electric motor - types EZ, ECZ, EZZ:
Look for gearbox torque value M2 at n2 (n÷n2) in Tab. 5.1 to 5.3 so that the conditions will be fulfilled
M2 ≥ M
and also
l
M2 . sf ≥ M . k1. k2 . k3 . k4
Gearboxes without electric motor - types Z, CZ, ZZ:
Look for gearbox torque value M2 at n2 (n÷n2s) in Tab. 6.1 to 6.3 so that:
M2max ≥ M . k1. k2 . k3 . k4
4.2 GEARBOX SIZING CHECK
The correct selection of the gearbox is to be checked.
4.2.1 Efficiency
Efficiency is specified in power output tables and is valid for well run-in gearing at rated load.
At start-up of gearbox under full load, due to semi-solid friction between the gearing teeth, the efficiency is
substantially lower than rated. This is the so called start-up efficiency.
29
Starting efficiency ηR
Ratio i
Fig. 4.1
Start-up efficiency increases the requirements for gearbox power input. A reserve of 40% against rated power input has to
be provided for. In case the drive unit is an electric motor, the said reserve is in the static torque of the motor.
4.2.2 Inertial mass and self-locking design
It is important to insure that the driven equipment does not strain the worm gear by large inertial mass and
return impact on the output shaft. Inertial mass factor mf is introduced for this purpose.
mf =
Ired
Im
Ired - all moments of inertia of the driven equipment reduced to the gearbox input shaft.
Im - moment of inertia of the driving motor.
The calculated mf has to be checked according to Tab. 4.5.
Tab. 4.5
Gear ratio
i
5 - 6,3
8 - 16
20 - 63
mf
max. 10
max. 3
max. 0,25
Self-locking is a state when it is impossible to rotate the worm gearing from the side of the output shaft. In this
situation, the helix angle is smaller than the friction angle. The efficiency of such gearing is lower than 50%.
Tab. 4.6
Gear ratio i
Characteristic
5 - 12,5
16 - 20
25 - 31,5
40 - 63
Easy reversing
Difficult reversing
Partially self-locking
Almost self-locking
If absolute self-locking ability is required, it is necessary to use a braking motor (lifting equipment).
Note: With double reduction gearboxes it is necessary to substitute the larger gear ratio for i in Tab. 4.5 and
4.6 - see gear composition, Tab. 6.2 for types ECZ (CZ), Tab. 6.3 for types EZZ (ZZ).
30
4.2.3 Output shaft load
Check in Tab. 4.7 whether the selected size of gearbox permits radial and axial load of
output shaft.
Fig. 4.2
Permitted forces at output shaft [N]
Tab. 4.7
a
80
100
125
160
Fr
Fa
Fr
Fa
Fr
Fa
Fr
Fa
< 10
6 200
1 260
7 200
1 400
8 500
1 700
18 000
3 600
25
5 500
1 100
6 500
1 300
7 000
1 400
16 000
3 200
n2 - output shaft revolutions
50
75
100
4 700
3 800
3 400
940
760
680
5 600
4 600
4 000
1 100
900
800
6 000
5 200
4 600
1 200
1 000
900
14 000
12 500
11 000
2 800
2 500
2 200
150
3 100
600
3 500
700
4 000
800
10 000
2 000
200
2 800
560
3 000
600
3 500
700
9 000
1 800
300
2 000
400
2 500
500
2 800
550
8 000
1 600
Action of additional forces at input shaft should be consulted with the gearbox manufacturer.
In cases when any of the quoted conditions is not met, one size larger gearbox with the same gear ratio should
be selected.
The selected gearbox is assigned a type code, which will be specified in the customer's order.
4.2.4 Example of the gear selection
A worm gear is to be selected to drive an agitator.
Required data are:
Torque
Agitator speed
Daily working time
Number of starts per hour
Utilisation of the hourly running time
Ambient temperature
Calculation
From the working conditions the operational factors have to be determined:
k1=1,25 (group B); k2=0,94; k3=1; k4=1,2.
31
M=450 Nm,
n=29-31 1/min,
8 hod,
2 times,
80 %,
30 °C.
1. Geared motor:
For n2=29-31 1/min in the table 5.1. find a gear, which gives a torque M2>450 Nm. It is the type EZ
125 with a 2,2 kW, motor and a ratio i=31. It gives an output speed of n2=30,6 1/min, output
torque M2=507 Nm and sf=1,9.
1. 507 > 450,
2. 507.1,9 ≥ 450.1,25.0,94.1.1,2
1. The selected geared motor fulfils the requirements.
2. Gear without motor:
Find in the table 6.1 M2max ≥ 450.1,25.0,94.1.1,2 = 634,5 Nm. For this torque the type Z125, is suitable with i=31,.
which gives n2=29 1/min, M2=1035 Nm/ 900 1/min, the power is P1=4,23 kW, efficiency η=0,74.
2. The necessary power of the motor:
P1 =
M . n2
450 . 29
=
= 1,84 kW
9550 . η 9550 . 0,74
2. The most suitable electromotor is 4AP112M-6s, giving 2,2kW/ 950 1/min. Then n2 =
950
= 30,6 l/min.
31
Check of the selection
l
In compliance with 4.2.1, the gear starts under full load.
For i=31 the efficiency is ηR=0,54. With this efficiency at a power of 2,2 kW the torque achieved will be
M = 9550
2,2 . 0,54
= 371 Nm.
30,6
The installed motor is 112M-6s it has
l
= 2,2 and at the starting efficiency it gives 816Nm which is sufficient.
Mn
In compliance with 4.2.2, the impeller of an agitator has a moment of inertia reduced to the input shaft of
Ired=0,0024kg.m2.
mf =
l
Mz
Ired
0, 0024
=
= 0,218 ≤ 0,25, which is suitable - table 4.5. Im in table 8.1.
0,011
Im
In compliance with 4.2.3 The axial load on the output shaft is 1000N due only to the agitator impeller.
According to the table 4.7 it is allowed.
GETRIEBEAUSWAHL
4.1 BERECHNUNG
Für die richtige Auswahl sind mehrere Faktoren in Betracht zu nehmen, die einen Einfluss auf die richtige Funktion für eine
lange Zeitspanne in dem gegebenen Antrieb haben.
Im weiteren Text werden die folgende Bezeichnungen verwendet:
i
isk
Nenn Übersetzung in Reihe R10,
Tatsächliche Übersetzung,
i1
Übersetzung der ersten Stufe,
i2
Übersetzung der zweiten Stufe,
h
Wirkungsgrad
η=
P2
,
P1
sf
Betriebsbeiwert
sf =
M2max
,
M2
n1
Drehzahl der Antriebswelle des Getriebes pro Minute
32
(1/min),
n2
Drehzahl der Abtriebswelle des Getriebes pro Minute (1/min),
n
Drehzahl der angetriebenen Maschine n÷n2, (1/min),
P2
Leistung an der Abtriebswelle des Getriebes (kW),
P1
Leistung des Elektromotors (Leistungsaufnahme an der Antriebswelle des Getriebes) (kW),
P
Leistungsaufnahme der Maschine (kW),
M
M2
Drehmoment der angetriebenen Maschine (Nm),
Drehmoment des Getriebes (Nm) an der Abtriebswelle,
M2max Max. Drehmoment des Getriebes bei sf = 1 (Nm).
Ausgangswert für die Auswahl eines Getriebes ist die Grösse des erforderlichen Drehmoments M bei der Drehzahl der
angetriebenen Maschine.
M = 9550
P
n
(Nm)
Um die verschiedenen Einflüsse zu berücksichtigen, die im Betrieb an das Getriebe auswirken, werden die
Betriebsbeiwerte k1 bis k4 festgestellt.
k1
Einfluss der Belastungsart durch die Einteilung des Getriebes in die entsprechende Betribsgruppe A, B, bzw. C
k2
nach der Tab.4.1.
Anteil der Betriebszeit pro Stunde - Tab.4.2.
k3
Einfluss der Anzahl der Einschaltungen - Tab.4.3.
k4
Einfluss der Umgebungstemperatur - Tab.4.4.
k1 - Einfluss des Betriebs
Tab. 4.1
Einordnung der Arbeitsmaschinen
Tägliche
Betriebsdauerin Stunden
A
B
C
<2
2 - 10
10 - 24
0,9
1
1,25
1
1,25
1,5
1,25
1,5
1,75
Diese Tabelle gilt, wenn die Antriebsmaschine ein Elektromotor, Turbine oder Hydromotor ist. Wenn die Antriebsmaschine
ein Verbrennungsmotor ist, ist der jeweilige Beiwert stets um 15% höher zu wählen.
A - Gleichmässige stossfreie Belastung kleine zu beschleunigenden Massen (Ventilatoren, Förderschnecken,
Flüssigkeitsrührer),
B - Betrieb mit mittleren Stössen, grössere zu beschleunigenden Massen (Aufzüge, Winden, Förderbänder,
Rührmaschinen),
C - Ungleichmässiger Betrieb mit starken Stössen, grosse zu beschleunigenden Massen (Maschinen mit Reversierbetrieb,
Pressen, Mühlen, Walzen).
Bei einem Reversierbetrieb ist der Antrieb stets in die Klasse C einzuordnen.
k2 - Zeitfaktor
Tab. 4.2
Betriebszeit in
einer Stunde [%]
100
80
60
40
20
k2
1
0,94
0,86
0,74
0,56
Einschalten pro
Stunde
unter 10
10 - 60
über 60
k3
1
1,1
1,2
k3 - Einschaltzahlfaktor
Tab. 4.3
33
k4 - Umgebungstemperatur-faktor
Tab. 4.4
Umgebungstemperatur °C
10
20
30
40
50
k4
0,9
1
1,2
1,45
1,85
Die geeignete Grösse des Getriebes wird folgendermassen bestimmt:
l
Getriebemotoren - Typen EZ, ECZ, EZZ:
In den Tab. 5.1 bis 5.3 für die benötigte Drehzahl der Arbeitsmaschine bei n2 (n÷n2) wählt man das Getriebe so, dass die
Bedingung:
M2 ≥ M
und zugleich
l
M2 . sf ≥ M . k1. k2 . k3 . k4 erfüllt wird.
Getriebe ohne Motor - Typen Z, CZ, ZZ:
In den Tab. 6.1. bis 6.3. wird das Drehmoment M2 bei n2 (n÷n2) gefunden so, dass:
M2max ≥ M . k1. k2 . k3 . k4 wird.
4.2 ÜBERPRÜFUNG DER AUSWAHL
Diese Auswahl ist zu überprüfen.
Anlaufwirkungsgrad ηR
4.2.1 Wirkungsgrad
Der Wirkungsgrad ist in den Leistungstabellen angegeben und gilt für gut eingelaufene, mit Nennlast belastete
Radpaare.
Bei dem Anlauf des Getriebes unter Volllast ist dank der Halbtrockenreibung der Wirkungsgrad erheblich
niedriger, als der Nennwert. Das ist der sogenannte Anlauf-Wirkungsgrad.
Übersetzung i
Abb. 4.1
Der Anlauf-Wirkungsgrad stellt höhere anforderungen an die Leistungsaufnahme des Getriebes. Es ist mit einer Reserve
etwa 40% gegenüber der nominellen Leistung zu rechnen. Bei einem Antrieb durch einen Elektromotor ist diese Reserve
in dem Anlaufmoment des Motors enthalten.
4.2.2 Trägheitsmomente und Selbsthemmung
Es ist darauf zu achten, dass die angetriebene Maschine das Schneckengetriebe nicht mit zu grossen
Trägheitsmomenten und Rückstössen an der Abtriebswelle belastet. Darum wird der Trägheitsfaktor eingeführt:
mf =
Ired
Im
Ired - Trägheitsmoment der angetriebenen Maschine, reduziert auf die Antriebswelle des Getriebes.
Im - Trägheitsmoment des Antriebsmotors.
34
Der berechnete Wert des mf wird mit dem Tabellenwert verglichen.
Tab. 4.5
Übersetzung
i
5 - 6,3
8 - 16
20 - 63
mf
max. 10
max. 3
max. 0,25
Als Selbsthemmung wird der Zustand bezeichnet, wenn es nicht möglich ist, das Schneckengetriebe von der
Seite der Abtriebswelle in Bewegung zu setzen. In diesem Falle ist der Steigungswinkel kleiner, als der
Reibungswinkel. Der Wirkungsgrad eines solchen Getriebes ist kleiner als 50%.
Tab. 4.6
Übersetzung
i
5 - 12,5
16 - 20
25 - 31,5
40 - 63
Eigenschaften
Leicht reversierbar
Schwierig reversierbar
Teilweise selbsthemmend
Beinahe selbsthemmend
Wenn eine vollkommene Selbsthemmung gefordert ist, muss immer ein Bremsmotor verwendet werden
(z.B. bei Hebezeugen).
Bemerkung: Bei mehrstufigen Getrieben ist für die Anwendung der Tabellen 4.5 und 4.6 die grössere
Schneckenradübersetzung gem. Tab. 6.2 für die Typen ECZ (CZ) bzw. 6.3 für die Typen EZZ (ZZ)
zu verwenden.
4.2.3 Belastung der Abtriebswelle
In der Tabelle 4.7 ist nachzuprüfen, ob das ausgewählte Getriebe eine radiale und axiale Belastung der
Abtriebswelle zulässt.
Abb. 4.2
Zugelassene belastung der Abtriebswelle [N]
Tab. 4.7
a
80
100
125
160
Fr
Fa
Fr
Fa
Fr
Fa
Fr
Fa
< 10
6 200
1 260
7 200
1 400
8 500
1 700
18 000
3 600
25
5 500
1 100
6 500
1 300
7 000
1 400
16 000
3 200
n2 - Drehzahl der Abtriebswelle
50
75
100
4 700
3 800
3 400
940
760
680
5 600
4 600
4 000
1 100
900
800
6 000
5 200
4 600
1 200
1 000
900
14 000
12 500
11 000
2 800
2 500
2 200
35
150
3 100
600
3 500
700
4 000
800
10 000
2 000
200
2 800
560
3 000
600
3 500
700
9 000
1 800
300
2 000
400
2 500
500
2 800
550
8 000
1 600
Die Belastung der Antriebswelle ist stets mit dem Hersteller zu besprechen.
Wenn eine der Bedingungen nicht erfüllt ist, soll ein um eine Stufe grösseres Getriebe mit der selben
Übersetzung gewählt werden.
Dem so ausgewählten Getriebe wird dann die Typenbezeichnung zugeteilt, die in der Bestellung
aufgeführt wird.
4.2.4 Beispiel der Auswahl eines Getriebes
Gesucht wird ein Schneckengetriebe für den Antrieb eines Rührwerks.
Es ist angegeben:
Drehmoment
M=450 Nm,
Drehzahl des Rührers
n=29-31 1/min,
Anzahl der Anläufe in der Stunde
8 Stunden,
Poèet spustení za hod.
2-mal,
Ausnutzung der täglichen Arbeitszeit
80 %,
Umgebungstemperatur
30 °C.
Berechnung
Auf Grund der Arbeitsbedingungen werden die Betriebsbeiwerte bestimmt:
k1=1,25 (Gruppe B); k2=0,94; k3=1; k4=1,2.
1. Getriebemotor:
In der Tab. 5.1 wird für die Drehzahl n2=29-31 1/min ein Getriebe gesucht, das einen Drehmoment M2>450 Nm hat. Es
ist im Beispiel das Getriebe EZ 125 mit einem Motor von 2,2 kW, und einer Überstzung i=31. Die tatsächliche Drehzahl
an der Abtriebswelle ist dann n2=30,6 1/min und das Drehmoment M2=507 Nm a sf=1,9.
1. 507 > 450,
2. 507.1,9 ≥ 450.1,25.0,94.1.1,2
1. Das Getriebe ist ausreichend dimensioniert.
2. Getriebe ohne Motor::
Aus der Tabelle 6.1 sucht man M2max ≥ 450.1,25.0,94.1.1,2 = 634,5Nm. Diesem Drehmoment entspricht das Getriebe
Z125, i=31. Es kann bei n2=29 1/min, ein Drehmoment M2=1035 Nm/ 900 1/min, P1=4,23 kW übertragen bei einem
Wirkungsgrad von η=0,74.
2. Die benötigte Motorenleistung: P1 =
M . n2
450 . 29
=
= 1,84 kW
9550 . η 9550 . 0,74
2. Von den vorhandenen Elektromotoren wählt man den Typ 4AP112M-6s, 2,2kW/ 950 1/min.
Damit ist n2 =
950
= 30,6 l/min.
31
Nachprüfung der Wahl
l
Nach 4.2.1 das Getriebe läuft bei voller Belastung an.
Der Wirkungsgrad bei i=31 ist ηR=0,54. Mit diesem Wirkungsgrad und mit einer Leistung von 2,2 kW kann
M = 9550
2,2 . 0,54
= 371 Nm erreicht werden.
30,6
Der Motor 112M-6s hat
l
= 2,2 und kann auch bei dem Anlaufwirkungsgrad 816Nm leisten, was ausreichend ist.
Mn
Nach 4.2.2 der Impeller des Rührwerks hat ein auf die Motorwelle reduziertes Massenträgheitsmoment von Ired=0,0024kg.m2.
mf =
l
Mz
Ired
0, 0024
=
= 0,218 ≤ 0,25, was nach Tab. 4.5 ausreichend ist. Im nach Tab. 8.1.
Im
0,011
Nach 4.2.3 wirkt auf die Abtriebswelle des Getriebes nur eine Axialbelastung von 1000N von dem Impeller des Rührers.
Nach der Tab. 4.7 ist diese Belastung zulässig.
36
2.5
VÝKONY A KRÚTIACE MOMENTY EZ, ECZ, EZZ
POWER OUTPUT AND TORQUE EZ, ECZ, EZZ
LEISTUNG UND DREHMOMENT EZ, ECZ, EZZ
Tab. 5.1
VÝKONY A KRÚTIACE MOMENTY ELEKTROPREVODOVIEK EZ
POWER OUTPUT AND TORQUE ELECTRIC GEARBOXES EZ
LEISTUNG UND DREHMOMENT DER GETRIEBEMOTOREN EZ
Výkon motora P1, otáèky výstupného hriade¾a n2, krútiaci moment na výstupnom hriadeli M2, servisný faktor sf, skutoèný
prevodový pomer isk.
Motor power output P1, output shaft speed n2, torque on output shaft M2, service factor sf, real gear ratio isk.
Motorleistung P1, Abtriebsdrehzahl n2, Drehmoment der Abtriebswelle M2, Betriebsbeiwert sf, Tatsächliche
Übersetzung isk.
P1 [kW]
n2 [min-1]
M2 [Nm]
sf
isk
Typ a ve¾kos
Type and size
Typ, Getriebegrösse
Motor Ve¾kos - poèet pólov
Motor Size - Number of poles
Motor Grösse - Polenzahl
0,25
0,25
0,25
0,25
0,55
0,55
0,55
0,55
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
22,3
17,3
13,8
11,0
29,4
22,8
18,2
14,4
53,7
44,5
44,2
34,5
33,4
27,6
26,9
26,9
22,1
21,9
17,1
13,7
10,9
134,8
108,2
91,6
89,0
72,9
71,0
67,3
60,0
56,8
45,4
45,1
36,5
36,5
30,0
23,3
75
93
111
126
127
159
185
215
112
119
130
147
169
174
203
203
230
203
289
335
389
69
85
92
101
121
114
133
142
137
185
163
219
222
256
316
4,7
3,6
3,0
2,5
2,4
1,8
1,5
1,3
2,1
2,3
2,5
1,7
1,8
1,4
1,4
2,4
2,8
1,2
2,3
1,7
1,5
2,7
2,1
1,9
2,5
1,6
1,5
1,8
2,4
1,2
1,4
1,0
1,1
1,9
2,2
1,7
31
40
50
63
31
40
50
63
12,75
31
15,5
40
20,5
50
25,5
25,5
31
63
40
50
63
5,12
6,375
31
7,75
12,75
40
10,25
15,5
50
20,5
63
25,5
25,5
31
40
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 100
EZ 100
EZ 80
EZ 100
EZ 100
EZ 100
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 100
EZ 100
EZ 100
80-8
80-8
80-8
80-8
80-6
80-6
80-6
80-6
90L-8
80-4
90L-8
80-4
90L-8
80-4
90L-8
90L-8
90L-8
80-4
90L-8
90L-8
90L-8
100L-8
100L-8
80-2
100L-8
90L-6
80-2
100L-8
90L-6
80-2
90L-6
80-2
90L-6
90L-6
90L-6
90L-6
37
P1 [kW]
n2 [min-1]
M2 [Nm]
sf
isk
Typ a ve¾kos
Type and size
Typ, Getriebegrösse
Motor Ve¾kos - poèet pólov
Motor Size - Number of poles
Motor Grösse - Polenzahl
1,1
1,1
1,1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
18,6
14,8
11,0
183,6
147,5
121,3
110,6
91,7
91,0
68,8
55,3
55,3
45,5
35,3
28,2
22,4
14,9
224,7
184,8
139,8
112,4
112,4
92,4
74,5
71,6
61,3
57,3
54,9
48,7
45,5
45,2
38,8
35,9
30,6
28,6
23,8
22,9
22,6
19,0
19,0
17,5
15,1
14,0
14,0
11,1
556,6
447,1
367,7
279,3
278,0
224,3
184,5
146,7
139,5
112,2
373
455
585
70
86
103
111
134
131
169
202
207
239
297
351
410
605
82
98
128
155
151
180
242
223
281
264
325
349
314
377
428
462
507
574
637
616
670
752
796
840
934
990
1 051
1 229
47
58
69
92
92
115
137
176
179
230
1,3
1,1
1,8
2,3
1,8
2,1
1,6
1,6
1,8
1,3
1,0
1,7
2,0
1,6
1,2
1,0
1,4
1,4
1,6
1,2
0,9
1,6
1,7
1,4
1,4
1,7
1,1
1,3
1,3
0,9
1,5
1,7
1,1
1,9
1,5
1,5
1,2
1,8
1,2
2,0
1,4
1,7
1,1
1,9
1,5
2,0
1,6
1,8
1,4
1,4
1,2
1,4
1,8
1,0
1,3
50
63
63
5,12
6,375
7,75
12,75
10,25
15,5
20,5
25,5
25,5
31
40
50
63
63
12,75
15,5
20,5
25,5
25,5
31
12,75
40
15,5
50
12,75
19,5
63
15,5
24,5
19,5
31
24,5
40
63
31
50
50
40
63
50
50
63
5,12
6,375
7,75
5,12
10,25
6,375
7,75
4,875
10,25
6,375
EZ 100
EZ 100
EZ 125
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 100
EZ 100
EZ 100
EZ 100
EZ 100
EZ 125
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 100
EZ 100
EZ 100
EZ 100
EZ 100
EZ 100
EZ 100
EZ 100
EZ 100
EZ 100
EZ 125
EZ 100
EZ 125
EZ 125
EZ 125
EZ 125
EZ 125
EZ 125
EZ 160
EZ 125
EZ 160
EZ 125
EZ 160
EZ 160
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 80
EZ 100
EZ 80
EZ 100
90L-6
90L-6
100L-8
100L-6
100L-6
100L-6
90L-4
100L-6
90L-4
90L-4
90L-4
90L-4
90L-4
90L-4
90L-4
90L-4
100L-6
90L-2
90L-2
90L-2
90L-2
90L-2
90L-2
112M-6s
90L-2
112M-6s
90L-2
112M-8
112M-6s
90L-2
112M-8
112M-6s
112M-8
112M-6s
112M-8
112M-6s
100L-4s
112M-8
112M-6s
112M-6s
112M-8
112M-6s
112M-8
112M-8
112M-8
100L-2
100L-2
100L-2
100L-4
100L-2
100L-4
100L-4
132S-8
100L-4
132S-8
38
P1 [kW]
n2 [min-1]
M2 [Nm]
sf
isk
Typ a ve¾kos
Type and size
Typ, Getriebegrösse
Motor Ve¾kos - poèet pólov
Motor Size - Number of poles
Motor Grösse - Polenzahl
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
7,5
92,3
73,3
58,4
46,1
45,2
36,7
28,0
23,1
17,9
227,5
196,9
187,1
150,6
148,7
123,9
118,4
112,9
98,5
93,5
92,9
78,4
73,8
72,5
61,9
58,8
58,0
58,0
49,2
46,5
46,0
37,6
36,0
31,0
28,8
28,8
24,0
22,9
297,4
227,5
187,1
148,7
148,6
118,5
118,4
93,5
93,5
74,4
74,4
56,9
56,9
46,8
46,8
36,3
35,4
596,9
273
340
427
515
443
633
828
944
1 170
146
177
176
228
216
274
265
287
341
335
341
429
429
416
518
526
501
520
636
641
622
832
796
950
942
982
1 194
1 153
161
210
250
314
332
403
395
477
505
629
586
804
767
898
966
1 116
1 248
109
1,7
1,2
1,6
2,0
1,1
1,4
2,0
2,2
1,7
1,4
1,5
1,6
1,1
1,2
1,4
1,5
1,0
1,0
1,6
1,2
1,4
0,9
1,3
1,7
1,1
1,0
1,7
1,2
1,3
1,3
1,6
1,0
1,8
0,8
1,4
1,4
1,1
1,4
1,1
1,3
1,0
1,8
1,3
1,3
1,5
1,6
1,2
1,1
1,6
1,5
1,6
2,0
1,3
1,4
1,4
7,75
9,75
12,25
15,5
63
19,5
25,5
31
40
12,75
4,875
15,5
6,375
19,5
7,75
24,5
12,75
9,75
31
15,5
12,25
19,5
40
15,5
24,5
50
50
19,5
31
63
25,5
40
31
50
50
40
63
4,875
6,375
7,75
9,75
4,88
6,12
12,25
15,5
7,75
9,75
19,5
12,75
25,5
31
15,5
40
20,5
4,875
EZ 100
EZ 100
EZ 125
EZ 125
EZ 125
EZ 125
EZ 160
EZ 160
EZ 160
EZ 100
EZ 100
EZ 100
EZ 100
EZ 100
EZ 100
EZ 125
EZ 100
EZ 100
EZ 125
EZ 100
EZ 125
EZ 100
EZ 125
EZ 125
EZ 125
EZ 125
EZ 160
EZ 125
EZ 125
EZ 160
EZ 160
EZ 125
EZ 160
EZ 125
EZ 160
EZ 160
EZ 160
EZ 100
EZ 100
EZ 100
EZ 100
EZ 125
EZ 125
EZ 125
EZ 125
EZ 125
EZ 125
EZ 125
EZ 160
EZ 160
EZ 160
EZ 160
EZ 160
EZ 160
EZ 100
132S-8
132S-8
132S-8
132S-8
100L-2
132S-8
132S-8
132S-8
132S-8
112M-2s
132S-6
112M-2s
132S-6
112M-2s
132S-6
112M-2s
112M-4
132S-6
112M-2s
112M-4
132S-6
112M-4
112M-2s
132S-6
112M-4
112M-2s
112M-2s
132S-6
112M-4
112M-2s
132S-6
112M-4
132S-6
112M-4
112M-4
132S-6
112M-4
132S-4
132S-4
132S-4
132S-4
160M08
160M08
132S-4
132S-4
160M08
160M08
132S-4
160M08
132S-4
132S-4
160M08
132S-4
160M08
132S-2
39
P1 [kW]
n2 [min-1]
M2 [Nm]
sf
isk
Typ a ve¾kos
Type and size
Typ, Getriebegrösse
Motor Ve¾kos - poèet pólov
Motor Size - Number of poles
Motor Grösse - Polenzahl
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
15
15
15
15
18,5
18,5
18,5
18,5
22
22
22
22
456,5
375,5
298,5
237,6
197,7
187,7
157,7
149,2
124,5
114,1
99,0
93,9
75,7
72,8
62,3
47,1
596,3
475,5
375,5
298,5
298,2
237,7
228,2
187,7
187,7
149,2
142,4
142,0
114,5
114,1
94,2
93,9
71,2
71,0
190,2
152,9
125,8
95,1
285,9
229,8
189,0
142,9
572,7
460,4
378,7
286,3
141
170
211
268
344
328
418
403
523
533
644
633
823
797
989
1 293
166
201
255
317
335
411
396
492
515
634
686
636
853
810
1 015
974
1 328
1 258
700
862
1 048
1 370
581
715
860
1 125
338
420
499
653
1,1
1,3
1,0
1,2
1,4
1,5
1,1
1,1
1,3
1,4
1,0
1,5
1,3
1,1
1,6
1,2
1,6
1,2
1,5
1,1
1,2
0,9
1,5
1,7
1,1
0,8
1,6
1,3
1,2
1,1
1,5
1,3
1,1
1,0
1,3
1,0
1,2
0,9
1,3
1,0
1,2
0,9
1,4
1,1
1,3
1,0
6,375
7,75
9,75
12,25
4,88
15,5
6,12
19,5
7,75
25,5
9,75
31
12,75
40
15,5
20,5
4,88
6,12
7,75
9,75
4,88
6,12
12,75
15,5
7,75
9,75
5,125
20,5
6,375
12,75
7,75
15,5
10,25
20,5
5,125
6,375
7,75
10,25
5,125
6,375
7,75
10,25
5,125
6,375
7,75
10,25
EZ 100
EZ 100
EZ 100
EZ 125
EZ 125
EZ 125
EZ 125
EZ 125
EZ 125
EZ 160
EZ 125
EZ 160
EZ 160
EZ 160
EZ 160
EZ 160
EZ 125
EZ 125
EZ 125
EZ 125
EZ 125
EZ 125
EZ 160
EZ 160
EZ 125
EZ 125
EZ 160
EZ 160
EZ 160
EZ 160
EZ 160
EZ 160
EZ 160
EZ 160
EZ 160
EZ 160
EZ 160
EZ 160
EZ 160
EZ 160
EZ 160
EZ 160
EZ 160
EZ 160
EZ 160
EZ 160
132S-2
132S-2
132S-2
132S-2
160M06
132S-2
160M06
132S-2
160M06
132S-2
160M06
132S-2
160M06
132S-2
160M06
160M06
160MK02
160MK02
160MK02
160MK02
160M04
160M04
160MK02
160MK02
160M04
160M04
180L08
160MK02
180L08
160M04
180L08
160M04
180L08
160M04
180L06
180L06
180L06
180L06
180M04
180M04
180M04
180M04
180M02
180M02
180M02
180M02
40
Tab. 5.2
VÝKONY A KRÚTIACE MOMENTY ELEKTROPREVODOVIEK ECZ
POWER OUTPUT AND TORQUE ELECTRIC GEARBOXES ECZ
LEISTUNG UND DREHMOMENT DER GETRIEBEMOTOREN ECZ
Výkon motora P1, otáèky výstupného hriade¾a n2, krútiaci moment na výstupnom hriadeli M2, servisný faktor sf, skutoèný
prevodový pomer isk.
Motor power output P1, output shaft speed n2, torque on output shaft M2, service factor sf, real gear ratio isk.
Motorleistung P1, Abtriebsdrehzahl n2, Drehmoment der Abtriebswelle M2, Betriebsbeiwert sf, Tatsächliche
Übersetzung isk.
P1 [kW]
n2 [min-1]
M2 [Nm]
sf
isk
Typ a ve¾kos
Type and size
Typ, Getriebegrösse
Motor Ve¾kos - poèet pólov
Motor Size - Number of poles
Motor Grösse - Polenzahl
0,12
0,12
0,12
0,12
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,37
0,37
0,37
0,37
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
4,2
3,4
2,7
2,1
13,9
10,2
8,7
7,0
5,7
5,7
8,0
4,5
4,5
3,6
3,5
2,9
2,8
2,8
2,2
2,2
8,7
7,0
5,6
4,4
18,3
17,9
14,3
13,4
11,5
11,4
9,2
9,1
7,5
7,2
6,0
4,6
3,7
3,7
2,9
2,9
163
194
230
263
125
150
178
216
257
261
187
305
327
361
409
414
494
443
526
536
255
303
360
398
212
188
210
258
297
267
366
307
449
465
555
727
781
781
897
912
2,9
2,1
2,0
1,6
2,7
2,4
2,6
2,2
1,6
1,9
3,4
1,2
2,9
1,2
2,3
0,9
1,7
3,0
1,4
2,6
1,6
1,3
1,1
1,0
1,5
1,7
1,7
1,4
1,4
1,2
1,2
1,1
1,0
1,9
1,6
1,2
1,0
1,7
0,8
1,5
156,8
196
245
308,7
49,6
67,76
79,05
99,2
156,8
121,52
86
196
152,52
245
196,8
308,7
246
246
309,96
309,96
156,8
196
245
308,7
49,6
156,8
196
67,76
79,05
245
99,2
308,7
121,52
125,86
152,52
196,8
246
246
310,96
309,96
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 100
ECZ 80
ECZ 100
ECZ 80
ECZ 100
ECZ 80
ECZ 100
ECZ 125
ECZ 100
ECZ 125
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 100
ECZ 100
ECZ 100
ECZ 100
ECZ 125
ECZ 100
ECZ 125
71-8
71-8
71-8
71-8
80-8
80-8
80-8
80-8
71-6
80-8
80-8
71-6
80-8
71-6
80-8
71-6
80-8
80-8
80-8
80-8
71-4
71-4
71-4
71-4
80-6
71-2
71-2
80-6
80-6
71-2
80-6
71-2
80-6
80-6
80-6
80-6
80-6
80-6
80-6
80-6
41
P1 [kW]
n2 [min-1]
M2 [Nm]
sf
isk
Typ a ve¾kos
Type and size
Typ, Getriebegrösse
Motor Ve¾kos - poèet pólov
Motor Size - Number of poles
Motor Grösse - Polenzahl
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
27,8
22,7
20,4
17,9
17,3
14,3
13,9
11,4
11,0
10,9
9,0
8,7
7,1
7,0
5,6
5,6
5,4
4,5
4,5
4,2
3,4
2,8
2,2
57,3
41,9
35,9
30,8
28,6
23,5
23,4
22,6
21,9
19,4
18,6
17,6
14,8
14,4
14,0
11,9
11,5
11,5
11,0
9,7
9,2
9,2
8,8
7,4
7,2
6,8
5,7
5,5
4,6
4,2
3,8
3,5
196
259
239
228
310
382
340
410
431
494
507
533
643
654
728
741
829
837
853
1 036
1 210
1 429
1 641
145
180
202
263
250
339
310
317
364
418
372
460
540
459
563
585
537
555
632
716
631
642
788
910
936
1 087
1 137
1 326
1 330
1 533
1 571
1 843
1,7
1,5
1,5
1,6
1,3
2,1
1,2
1,0
1,9
1,7
1,6
1,6
1,4
1,3
1,0
1,9
1,9
0,9
1,6
1,7
1,4
2,3
1,8
2,0
1,7
1,4
1,3
1,3
1,1
1,1
2,0
2,0
1,7
1,8
1,7
1,4
1,5
2,2
1,3
1,1
2,1
2,4
1,1
0,9
1,7
2,1
1,6
1,8
2,4
1,3
1,9
1,1
2,1
1,8
1,8
49,6
30,23
67,76
77,05
39,53
48,05
99,2
121,52
125,86
62,93
152,52
78,43
96,1
196,8
246
246
125,86
309,96
309,96
162,4
203
244
307,74
49,6
67,76
79,05
30,23
99,2
39,52
121,52
125,86
31,47
48,05
152,52
39,22
62,93
196,8
49,335
78,43
246
246
62,93
96,1
309,96
309,96
78,43
125,86
96,1
102
162,4
124,44
203
162,4
244
195,2
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 100
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 100
ECZ 100
ECZ 100
ECZ 100
ECZ 100
ECZ 100
ECZ 100
ECZ 125
ECZ 125
ECZ 100
ECZ 125
ECZ 125
ECZ 125
ECZ 160
ECZ 160
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 100
ECZ 100
ECZ 100
ECZ 100
ECZ 100
ECZ 100
ECZ 100
ECZ 125
ECZ 100
ECZ 100
ECZ 125
ECZ 125
ECZ 100
ECZ 100
ECZ 125
ECZ 125
ECZ 125
ECZ 125
ECZ 160
ECZ 125
ECZ 160
ECZ 125
ECZ 160
ECZ 160
ECZ 160
80-4
90L-8
80-4
80-4
90L-8
90L-8
80-4
80-4
80-4
90L-8
80-4
90L-8
90L-8
80-4
80-4
80-4
90L-8
80-4
80-4
90L-8
90L-8
90L-8
90L-8
80-2
80-2
80-2
90L-6
80-2
90L-6
80-2
80-2
100L-8
90L-6
80-2
100L-8
90L-6
80-2
100L-8
90L-6
80-2
80-2
100L-8
90L-6
80-2
80-2
100L-8
90L-6
100L-8
100L-8
90L-6
100L-8
90L-6
100L-8
90L-6
100L-8
42
P1 [kW]
n2 [min-1]
M2 [Nm]
sf
isk
Typ a ve¾kos
Type and size
Typ, Getriebegrösse
Motor Ve¾kos - poèet pólov
Motor Size - Number of poles
Motor Grösse - Polenzahl
1,1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3,0
46,6
35,7
29,9
29,3
24,0
22,4
19,1
18,0
14,9
14,7
12,0
11,2
9,8
9,2
8,7
7,6
6,9
5,9
5,8
4,8
4,6
94,8
72,5
59,6
45,5
36,5
30,2
29,8
24,2
22,8
22,2
17,9
17,6
14,1
11,7
9,3
90,6
72,7
57,8
45,4
45,3
36,5
36,3
29,7
29,0
23,7
22,7
18,9
18,2
14,9
14,7
14,0
11,5
11,5
1 808
249
313
369
381
460
492
556
542
662
664
813
857
967
1 119
1 056
1 365
1 237
1 536
1 463
1 874
1 688
177
229
278
360
408
543
493
538
646
727
706
798
938
1 091
1 286
250
319
397
492
468
613
576
696
781
969
883
1 197
1 100
1 309
1 497
1 533
1 838
1 845
1,5
1,2
1,1
1,7
1,8
1,5
1,5
2,0
1,3
2,0
1,1
1,8
1,8
1,5
2,0
1,3
1,7
1,1
1,8
1,8
1,6
1,5
1,3
1,1
1,8
1,6
1,3
1,8
1,1
1,5
1,8
1,6
1,3
1,4
1,1
1,9
1,5
1,6
1,5
1,9
1,1
1,8
1,0
1,6
1,5
1,3
2,5
1,3
2,2
1,2
1,0
1,9
1,4
1,2
1,2
307,74
30,23
39,53
31,47
48,05
39,22
62,93
49,335
78,43
62,93
96,1
78,43
125,86
96,1
102
162,4
124,44
203
160
244
195,2
307,74
30,23
39,53
48,05
62,93
78,43
31,47
96,1
39,215
125,86
31,47
39,215
162,4
203
244
307,74
31,47
39,22
49,335
31,47
62,93
39,22
78,43
96,1
49,335
30,23
62,93
37,82
78,43
96,1
48,515
102
62
124,44
ECZ 160
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 100
ECZ 100
ECZ 100
ECZ 100
ECZ 125
ECZ 100
ECZ 125
ECZ 100
ECZ 125
ECZ 125
ECZ 125
ECZ 160
ECZ 125
ECZ 160
ECZ 125
ECZ 160
ECZ 160
ECZ 160
ECZ 160
ECZ 80
ECZ 80
ECZ 100
ECZ 100
ECZ 100
ECZ 125
ECZ 100
ECZ 125
ECZ 125
ECZ 125
ECZ 125
ECZ 125
ECZ 125
ECZ 160
ECZ 160
ECZ 100
ECZ 100
ECZ 125
ECZ 100
ECZ 125
ECZ 100
ECZ 125
ECZ 125
ECZ 125
ECZ 160
ECZ 125
ECZ 160
ECZ 125
ECZ 125
ECZ 160
ECZ 160
ECZ 160
ECZ 160
90L-6
90L-4
90L-4
100L-6
90L-4
100L-6
90L-4
100L-6
90L-4
100L-6
90L-4
100L-6
90L-4
100L-6
100L-6
90L-4
100L-6
90L-4
100L-6
90L-4
100L-6
90L-4
90L-2
90L-2
90L-2
90L-2
90L-2
112M-6s
90L-2
112M-6s
90L-2
112M-8
112M-8
90L-2
90L-2
90L-2
90L-2
100L-2
100L-2
100L-2
100L-4
100L-2
100L-4
100L-2
100L-2
100L-4
132S-8
100L-4
132S-8
100L-4
100L-4
132S-8
100L-4
132S-8
100L-4
43
P1 [kW]
n2 [min-1]
M2 [Nm]
sf
isk
Typ a ve¾kos
Type and size
Typ, Getriebegrösse
Motor Ve¾kos - poèet pólov
Motor Size - Number of poles
Motor Grösse - Polenzahl
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
8,9
8,7
7,3
92,2
74,0
45,8
36,7
31,8
28,4
25,4
23,3
19,8
18,1
15,5
14,9
11,7
48,0
38,3
29,9
23,4
17,7
96,3
76,9
60,0
46,9
35,5
2 116
2 399
2 542
336
377
660
697
986
1 021
1 219
1 262
1 525
1 433
1 900
1 774
2 447
909
1 137
1 424
1 819
2 317
618
763
979
1 251
1 615
1,2
1,2
1,1
2,1
1,5
1,4
1,0
2,1
1,5
1,9
1,4
1,6
1,4
1,2
1,2
1,0
2,0
1,8
1,6
1,3
1,0
2,1
1,9
1,7
1,5
1,1
160
82
195,2
31,47
39,215
31,47
39,215
30,23
102
37,82
124,44
48,515
160
62
195,2
82
30,23
37,82
48,515
62
82
30,23
37,82
48,515
62
82
ECZ 160
ECZ 160
ECZ 160
ECZ 125
ECZ 125
ECZ 125
ECZ 125
ECZ 160
ECZ 160
ECZ 160
ECZ 160
ECZ 160
ECZ 160
ECZ 160
ECZ 160
ECZ 160
ECZ 160
ECZ 160
ECZ 160
ECZ 160
ECZ 160
ECZ 160
ECZ 160
ECZ 160
ECZ 160
ECZ 160
100L-4
132S-8
100L-4
112M-2s
112M-2s
112M-4
112M-4
132S-6
112M-2s
132S-6
112M-2s
132S-6
112M-2s
132S-6
112M-2s
132S-6
132S-4
132S-4
132S-4
132S-4
132S-4
132S-2
132S-2
132S-2
132S-2
132S-2
44
Tab. 5.3
VÝKONY A KRÚTIACE MOMENTY ELEKTROPREVODOVIEK EZZ
POWER OUTPUT AND TORQUE ELECTRIC GEARBOXES EZZ
LEISTUNG UND DREHMOMENT DER GETRIEBEMOTOREN EZZ
Výkon motora P1, otáèky výstupného hriade¾a n2, krútiaci moment na výstupnom hriadeli M2, servisný faktor sf, skutoèný
prevodový pomer isk.
Motor power output P1, output shaft speed n2, torque on output shaft M2, service factor sf, real gear ratio isk.
Motorleistung P1, Abtriebsdrehzahl n2, Drehmoment der Abtriebswelle M2, Betriebsbeiwert sf, Tatsächliche
Übersetzung isk.
P1 [kW]
n2 [min-1]
M2 [Nm]
sf
isk
Typ a ve¾kos
Type and size
Typ, Getriebegrösse
Motor Ve¾kos - poèet pólov
Motor Size - Number of poles
Motor Grösse - Polenzahl
0,04
0,04
0,04
0,04
0,09
0,09
0,09
0,09
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,18
0,18
0,18
0,18
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,3
0,26
0,21
0,17
0,5
0,37
0,30
0,24
1,4
1,2
0,9
0,7
0,56
0,56
0,44
0,44
0,34
0,28
0,22
0,17
0,73
0,56
0,45
0,36
3,8
2,9
2,4
1,9
1,9
1,9
1,6
1,52
1,4
1,2
1,2
1,18
0,95
0,94
0,9
0,8
306
318
346
387
536
553
602
690
334
388
430
551
614
675
723
801
967
1 042
1 103
1 181
711
886
963
1 107
353
416
506
555
605
541
646
581
732
875
796
628
1 033
740
902
1 011
4,5
3,5
2,3
1,8
2,0
1,9
1,1
0,9
3,3
2,8
2,6
2,1
1,9
3,4
1,6
2,9
2,3
1,9
1,3
1,2
1,6
1,2
0,8
0,6
2,7
2,3
1,9
1,9
3,4
1,9
1,6
1,8
2,9
2,5
1,4
1,6
2,1
1,0
1,2
1,0
1860
2400
3024
3780
1860
2400
3024
3780
480,5
573,5
728,5
961
1178
1178
1488
1488
1920
2400
3024
3780
1860
2400
3024
3780
182,125
240,25
286,75
364,25
364,25
480,5
573,5
1860
480,5
573,5
728,5
2400
728,5
3024
961
1178
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 125
EZZ 100
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 125
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 125
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
63-8
63-8
63-8
63-8
63-6
63-6
63-6
63-6
71-8
71-8
71-8
71-8
71-8
71-8
71-8
71-8
71-8
71-8
71-8
71-8
63-4
63-4
63-4
63-4
80-8
80-8
80-8
80-8
80-8
71-6
71-6
63-2
80-8
80-8
71-6
63-2
80-8
63-2
71-6
71-6
45
P1 [kW]
n2 [min-1]
M2 [Nm]
sf
isk
Typ a ve¾kos
Type and size
Typ, Getriebegrösse
Motor Ve¾kos - poèet pólov
Motor Size - Number of poles
Motor Grösse - Polenzahl
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,8
0,75
0,72
0,72
0,6
0,6
0,56
0,5
0,45
0,37
0,35
0,29
0,27
0,24
0,22
0,17
2,9
2,4
1,9
1,4
1,2
1,16
0,92
0,9
0,71
0,57
0,45
0,36
5,8
5,0
4,9
3,84
3,8
3,2
2,91
2,5
2,5
2,38
2,38
1,9
1,88
1,88
1,6
1,46
1,2
1,17
0,95
0,95
0,93
0,74
0,73
0,59
0,47
0,36
0,29
1 106
829
1 197
1 297
1 158
1 317
1 588
1 597
1 877
1 803
2 095
1 866
2 441
2 028
2 507
2 884
570
680
827
967
1 185
1 155
1 343
1 266
1 634
1 857
2 106
2 340
460
610
516
642
735
877
793
967
1 051
906
884
1 276
1 033
1 033
1 490
1 333
1 808
1 486
2 108
2 274
1 645
1 915
2 791
3 310
3 720
4 509
4 545
2,0
0,8
1,9
3,5
0,9
1,7
2,9
1,8
2,5
1,1
2,2
0,8
1,7
0,6
1,2
1,0
1,8
1,5
1,3
1,1
0,9
1,8
1,6
0,9
1,2
1,0
0,7
0,6
1,9
1,5
1,8
1,5
1,2
0,5
1,2
1,0
1,9
1,1
1,9
1,6
1,0
1,6
1,4
1,4
1,1
1,2
1,0
1,9
0,9
0,7
1,6
1,4
1,2
0,9
0,7
1178
3780
961
961
1488
1488
1240
1920
1550
2400
1953
3024
2520
3780
3150
3969
480,5
573,5
728,5
961
1178
1178
1488
1488
1920
2400
3024
3780
480,5
182,125
573,5
728,5
240,25
286,75
961
364,25
364,25
1178
1178
480,5
1488
1488
573,5
1920
728,5
2400
961
961
3024
3780
1240
1550
1953
2520
3150
EZZ 125
EZZ 100
EZZ 125
EZZ 160
EZZ 100
EZZ 125
EZZ 160
EZZ 125
EZZ 160
EZZ 125
EZZ 160
EZZ 125
EZZ 160
EZZ 125
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 100
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 125
EZZ 100
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 100
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 160
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
71-6
63-2
80-8
80-8
71-6
71-6
80-8
71-6
80-8
71-6
80-8
71-6
80-8
71-6
80-8
80-8
71-4
71-4
71-4
71-4
71-4
71-4
71-4
71-4
71-4
71-4
71-4
71-4
71-2
80-6
71-2
71-2
80-6
80-6
71-2
80-6
80-6
71-2
71-2
80-6
71-2
71-2
80-6
71-2
80-6
71-2
80-6
80-6
71-2
71-2
80-6
80-6
80-6
80-6
80-6
46
P1 [kW]
n2 [min-1]
M2 [Nm]
sf
isk
Typ a ve¾kos
Type and size
Typ, Getriebegrösse
Motor Ve¾kos - poèet pólov
Motor Size - Number of poles
Motor Grösse - Polenzahl
0,55
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
0,23
7,6
5,7
4,8
4,8
4,5
3,8
3,8
3,7
2,9
2,9
2,4
2,4
1,9
1,7
1,43
1,4
1,4
1,1
1,08
0,9
0,87
0,7
0,55
0,44
0,35
15,6
11,8
9,9
7,8
7,8
6,5
6,2
5,91
5,1
4,95
4,3
3,9
3,9
3,3
3,2
2,96
2,96
2,9
2,4
2,29
2,2
1,9
1,83
1,5
1,45
1,18
1,13
0,90
0,72
5 269
586
711
848
899
948
945
983
1 153
1 222
1 256
1 499
1 459
1 701
2 066
2 361
2 095
2 245
2 703
3 057
3 218
3 637
3 649
4 316
4 578
5 356
438
542
626
741
714
1 004
1 058
942
1 266
976
1 451
1 411
1 240
1 919
1 587
1 600
1 671
1 939
2 366
2 018
2 467
2 660
2 293
3 446
2 601
4 018
3 449
3 729
4 404
0,6
1,5
1,3
1,1
1,1
1,6
1,0
1,8
1,4
1,6
1,6
1,3
1,4
1,2
2,0
1,9
1,0
1,9
1,6
1,5
1,4
1,2
1,2
0,9
0,7
0,6
1,7
1,5
1,3
1,2
1,8
1,7
1,3
1,8
1,1
1,4
2,2
1,3
1,1
1,7
1,1
1,2
2,1
2,0
1,6
1,6
1,6
1,5
1,3
1,2
1,1
1,0
1,1
0,8
0,7
3969
182,125
240,25
286,75
143,375
151,12
364,25
364,25
183,75
480,5
240,25
286,75
573,5
728,5
395,25
480,5
961
961
1240
635,5
1550
790,5
1953
2520
3150
3969
182,125
240,25
286,75
364,25
364,25
143,375
151,12
480,5
183,75
573,5
158,87
240,25
728,5
210,12
286,75
961
961
240,25
395,25
1240
317,75
480,5
1550
635,5
1953
790,5
2520
3150
3969
EZZ 160
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 125
EZZ 100
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 125
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 100
EZZ 125
EZZ 100
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 160
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 160
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
80-6
80-4
80-4
80-4
90L-8
90L-8
80-4
80-4
90L-8
80-4
90L-8
90L-8
80-4
80-4
90L-8
90L-8
80-4
80-4
80-4
90L-8
80-4
90L-8
80-4
80-4
80-4
80-4
80-2
80-2
80-2
80-2
80-2
90L-6
90L-6
80-2
90L-6
80-2
100L-8
90L-6
80-2
100L-8
90L-6
80-2
80-2
100L-8
90L-6
80-2
100L-8
90L-6
80-2
90L-6
80-2
90L-6
80-2
80-2
80-2
47
P1 [kW]
n2 [min-1]
M2 [Nm]
sf
isk
Typ a ve¾kos
Type and size
Typ, Getriebegrösse
Motor Ve¾kos - poèet pólov
Motor Size - Number of poles
Motor Grösse - Polenzahl
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
3
3
3
3
3
3
3
3
9,8
9,3
7,7
5,9
5,9
4,9
4,5
3,9
3,6
3,0
2,9
2,2
1,8
20,0
19,0
15,6
11,9
10,0
7,2
6,0
4,51
3,62
17,9
13,6
11,9
9,0
9,0
6,8
6,0
4,5
947
983
1 195
1 525
1 342
1 602
2 017
2 014
2 168
2 615
2 538
3 164
3 855
673
720
849
1 022
1 199
1 507
1 973
2 423
2 783
1 086
1 373
1 473
1 853
2 069
2 694
2 792
3 565
0,9
1,4
1,2
1,9
1,3
1,1
1,5
1,8
1,6
1,4
1,5
1,2
1,0
1,1
1,5
1,1
1,4
1,1
1,5
1,7
1,3
1,0
1,9
1,4
1,9
1,4
1,3
1,0
1,2
1,0
143,375
151,12
183,75
158,87
240,25
286,75
210,12
240,25
395,25
317,75
480,5
635,5
790,5
143,375
151,12
183,75
240,25
286,75
395,25
480,5
635,5
790,5
158,87
210,12
240,25
317,75
158,87
210,12
240,25
317,75
EZZ 100
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 160
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 100
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 125
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
EZZ 160
90L-4
90L-4
90L-4
100L-6
90L-4
90L-4
100L-6
100L-6
90L-4
100L-6
90L-4
90L-4
90L-4
90L-2
90L-2
90L-2
90L-2
90L-2
90L-2
90L-2
90L-2
90L-2
100L-2
100L-2
100L-2
100L-2
100L-4
100L-4
100L-4
100L-4
48
2.6
VÝKONY A KRÚTIACE MOMENTY Z, CZ, ZZ
POWER OUTPUT AND TORQUE Z, CZ, ZZ
LEISTUNG UND DREHMOMENT Z, CZ, ZZ
Tab. 6.1
VÝKONY A KRÚTIACE MOMENTY TYP A VE¼KOS Z 80
POWER OUTPUT AND TORQUE TYPE AND SIZE Z 80
LEISTUNG UND DREHMOMENT TYP UND GRÖSSE Z 80
pre sf=1
for sf=1
für sf=1
Prevodový pomer i a isk, otáèky hriade¾ov n1 a n2, krútiaci moment na výstupnom hriadeli M2max, vstupný výkon P1,
úèinnos η.
Gear ratio i and isk, shaft speed n1 and n2, output shaft torque M2max, input power P1, efficiency η.
Übersetzung i und isk, Wellendrehzahlen n1 und n2, Drehmoment der Abtriebswelle M2max, Antriebsleistung P1,
Wirkungsgrad η.
i
isk
5
5,12
6,3
6,375
8
7,75
10
10,25
12,5
12,75
16
15,5
n1
[min-1]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1
[kW]
η
[%]
2800
1400
900
700
450
546,9
273,4
175,8
136,7
87,9
95
130
165
185
210
5,97
4,11
3,38
2,97
2,20
91
90
90
89
88
2800
1400
900
700
450
439,2
219,6
141,2
109,8
70,6
92
135
160
175
200
4,67
3,46
2,66
2,28
1,69
91
90
89
88
87
2800
1400
900
700
450
361,3
180,6
116,1
90,3
58,1
130
190
230
255
290
5,50
4,08
3,20
2,79
2,07
89
88
87
86
85
2800
1400
900
700
450
273,2
136,6
87,8
68,3
43,9
130
185
220
240
275
4,17
3,04
2,35
2,02
1,50
89
87
86
85
84
2800
1400
900
700
450
219,6
109,8
70,6
54,9
35,3
120
175
205
225
255
3,13
2,35
1,80
1,55
1,14
88
86
84
84
82
800
1400
900
700
450
180,6
90,3
58,1
45,2
29,0
165
235
285
315
355
3,61
2,68
2,13
1,87
1,37
86
83
81
80
79
i
isk
20
20,5
25
25,5
31,5
31
40
40
50
50
63
63
49
n1
[min-1]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1
[kW]
η
[%]
2800
1400
900
700
450
136,6
68,3
43,9
34,1
22,0
160
225
265
295
330
2,70
1,98
1,53
1,34
0,99
85
81
80
79
77
2800
1400
900
700
450
109,8
54,9
35,3
27,5
17,6
145
205
240
270
300
2,02
1,50
1,16
1,03
0,76
83
78
76
76
73
2800
1400
900
700
450
90,3
45,2
29,0
22,6
14,5
180
265
315
350
400
2,14
1,69
1,34
1,18
0,89
80
74
71
70
68
2800
1400
900
700
450
70,0
35,0
22,5
17,5
11,3
175
250
295
325
365
1,67
1,29
1,01
0,89
0,66
77
71
69
67
65
2800
1400
900
700
450
56,0
28,0
18,0
14,0
9,0
170
240
285
315
355
1,35
1,04
0,84
0,74
0,55
74
67
64
63
61
2800
1400
900
700
450
44,4
22,2
14,3
11,1
7,1
170
240
285
315
355
1,14
0,90
0,72
0,63
0,48
70
62
59
58
56
Tab. 6.1- pokraèovanie - continuation - Fortsetzung
VÝKONY A KRÚTIACE MOMENTY TYP A VE¼KOS Z 100
POWER OUTPUT AND TORQUE TYPE AND SIZE Z 100
LEISTUNG UND DREHMOMENT TYP UND GRÖSSE Z 100
pre sf=1
for sf=1
für sf=1
Prevodový pomer i a isk, otáèky hriade¾ov n1 a n2, krútiaci moment na výstupnom hriadeli M2max, vstupný výkon P1,
úèinnos η.
Gear ratio i and isk, shaft speed n1 and n2, output shaft torque M2max, input power P1, efficiency η.
Übersetzung i und isk, Wellendrehzahlen n1 und n2, Drehmoment der Abtriebswelle M2max, Antriebsleistung P1,
Wirkungsgrad η.
i
isk
5
4,875
6,3
6,375
8
7,75
10
9,75
12,5
12,75
16
15,5
n1
[min-1]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1
[kW]
η
[%]
2800
1400
900
700
450
574,4
287,2
184,6
143,6
92,3
155
235
285
325
375
10,26
7,74
6,03
5,41
4,05
91
91
91
90
89
2800
1400
900
700
450
439,2
219,6
141,2
109,8
70,6
155
230
280
315
365
7,93
5,78
4,59
4,03
3,22
90
91
90
90
84
2800
1400
900
700
450
361,3
180,6
116,1
90,3
58,1
225
335
410
465
540
9,61
7,09
5,58
4,99
3,78
89
89
89
88
87
2800
1400
900
700
450
287,2
143,6
92,3
71,8
46,2
215
315
380
425
490
7,37
5,32
4,19
3,68
2,76
88
89
88
87
86
2800
1400
900
700
450
219,6
109,8
70,6
54,9
35,3
205
305
365
410
465
5,41
4,11
3,15
2,78
2,06
87
85
86
85
83
2800
1400
900
700
450
180,6
90,3
58,1
45,2
29,0
285
420
510
575
665
6,25
4,76
3,78
3,36
2,55
86
83
82
81
79
i
isk
20
19,5
25
25,5
31,5
31
40
40
50
50
63
63
50
n1
[min-1]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1
[kW]
η
[%]
2800
1400
900
700
450
143,6
71,8
46,2
35,9
23,1
265
385
465
520
595
4,76
3,51
2,79
2,46
1,85
84
83
81
79
78
2800
1400
900
700
450
109,8
54,9
35,3
27,5
17,6
245
360
430
480
550
3,46
2,59
2,06
1,81
1,37
81
80
77
76
74
2800
1400
900
700
450
90,3
45,2
29,0
22,6
14,5
315
470
570
640
730
3,78
2,94
2,38
2,13
1,61
79
76
73
71
69
2800
1400
900
700
450
70,0
35,0
22,5
17,5
11,3
325
475
570
640
730
3,14
2,38
1,91
1,71
1,30
76
73
70
69
66
2800
1400
900
700
450
56,0
28,0
18,0
14,0
9,0
290
425
510
570
650
2,36
1,80
1,46
1,31
0,99
72
69
66
64
62
2800
1400
900
700
450
44,4
22,2
14,3
11,1
7,1
285
415
500
560
640
1,96
1,50
1,17
1,11
0,86
68
64
64
59
56
Tab. 6.1- pokraèovanie - continuation - Fortsetzung
VÝKONY A KRÚTIACE MOMENTY TYP A VE¼KOS Z 125
POWER OUTPUT AND TORQUE TYPE AND SIZE Z 125
LEISTUNG UND DREHMOMENT TYP UND GRÖSSE Z 125
pre sf=1
for sf=1
für sf=1
Prevodový pomer i a isk, otáèky hriade¾ov n1 a n2, krútiaci moment na výstupnom hriadeli M2max, vstupný výkon P1,
úèinnos η.
Gear ratio i and isk, shaft speed n1 and n2, output shaft torque M2max, input power P1, efficiency η.
Übersetzung i und isk, Wellendrehzahlen n1 und n2, Drehmoment der Abtriebswelle M2max, Antriebsleistung P1,
Wirkungsgrad η.
i
isk
5
4,88
6,3
6,12
8
7,75
10
9,75
12,5
12,25
16
15,5
n1
[min-1]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1
[kW]
η
[%]
2800
1400
900
700
450
573,8
286,9
184,4
143,4
92,2
280
425
530
605
715
17,82
13,44
10,80
9,70
7,38
94
95
95
94
94
2800
1400
900
700
450
457,5
228,8
147,1
114,4
73,5
260
395
485
555
650
13,62
10,17
8,10
7,28
5,49
91
93
92
91
91
2800
1400
900
700
450
361,3
180,6
116,1
90,3
58,1
395
605
750
855
1010
16,42
12,50
9,99
8,96
6,93
91
92
91
90
89
2800
1400
900
700
450
287,2
143,6
92,3
71,8
46,2
365
545
670
760
890
12,22
9,14
7,29
6,44
4,95
90
90
89
89
87
2800
1400
900
700
450
228,6
114,3
73,5
57,1
36,7
345
520
635
720
840
9,33
7,00
5,58
4,94
3,78
89
89
88
87
85
2800
1400
900
700
450
180,6
90,3
58,1
45,2
29,0
500
755
930
1060
1245
11,01
8,40
6,75
6,06
4,68
86
85
84
83
81
i
isk
20
19,5
25
24,5
31,5
31
40
40
50
50
63
63
51
n1
[min-1]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1
[kW]
η
[%]
2800
1400
900
700
450
143,6
71,8
46,2
35,9
23,1
450
670
820
930
1080
8,02
6,06
4,86
4,31
3,28
84
83
82
81
80
2800
1400
900
700
450
114,3
57,1
36,7
28,6
18,4
415
620
755
850
990
6,06
4,57
3,69
3,27
2,52
82
81
79
78
76
2800
1400
900
700
450
90,3
45,2
29,0
22,6
14,5
555
845
1035
1180
1380
6,44
5,13
4,23
3,85
2,99
82
78
74
72
70
2800
1400
900
700
450
70,0
35,0
22,5
17,5
11,3
555
830
1010
1145
1325
5,15
4,06
3,32
2,99
2,31
79
75
72
70
67
2800
1400
900
700
450
56,0
28,0
18,0
14,0
9,0
530
790
965
1090
1265
4,09
3,25
2,68
2,44
1,89
76
71
68
66
63
2800
1400
900
700
450
44,4
22,2
14,3
11,1
7,1
500
745
910
1030
1195
3,32
2,59
2,17
1,98
1,55
70
67
63
61
58
Tab. 6.1- pokraèovanie - continuation - Fortsetzung
VÝKONY A KRÚTIACE MOMENTY TYP A VE¼KOS Z 160
POWER OUTPUT AND TORQUE TYPE AND SIZE Z 160
LEISTUNG UND DREHMOMENT TYP UND GRÖSSE Z 160
pre sf=1
for sf=1
für sf=1
Prevodový pomer i a isk, otáèky hriade¾ov n1 a n2, krútiaci moment na výstupnom hriadeli M2max, vstupný výkon P1,
úèinnos η.
Gear ratio i and isk, shaft speed n1 and n2, output shaft torque M2max, input power P1, efficiency η.
Übersetzung i und isk, Wellendrehzahlen n1 und n2, Drehmoment der Abtriebswelle M2max, Antriebsleistung P1,
Wirkungsgrad η.
i
isk
5
5,125
6,3
6,375
8
7,75
10
10,25
12,5
12,75
16
15,5
n1
[min-1]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1
[kW]
η
[%]
2800
1400
900
700
450
546,3
273,2
175,6
136,6
87,8
495
775
975
1130
1360
30,79
23,70
19,26
17,35
13,59
92
94
93
93
92
2800
1400
900
700
450
439,2
219,6
141,2
109,8
70,6
470
735
920
1060
1270
23,42
18,19
14,85
13,16
10,26
92
93
92
93
91
2800
1400
900
700
450
361,3
180,6
116,1
90,3
58,1
685
1070
1350
1560
1870
28,92
22,02
17,91
16,23
12,60
90
92
92
91
90
2800
1400
900
700
450
273,2
136,6
87,8
68,3
43,9
685
1050
1315
1510
1790
22,02
16,42
13,32
11,94
9,27
89
91
91
90
89
2800
1400
900
700
450
219,6
109,8
70,6
54,9
35,3
615
940
1170
1340
1580
16,42
12,32
9,90
8,86
6,84
86
88
87
87
85
2800
1400
900
700
450
180,6
90,3
58,1
45,2
29,0
865
1340
1680
1940
2310
18,66
14,65
11,88
10,73
8,37
88
87
86
86
84
i
isk
20
20,5
25
25,5
31,5
31
40
40
50
50
63
63
52
n1
[min-1]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1
[kW]
η
[%]
2800
1400
900
700
450
136,6
68,3
43,9
34,1
22,0
845
1300
1610
1840
2180
14,00
10,92
8,73
7,84
6,12
86
85
85
84
82
2800
1400
900
700
450
109,8
54,9
35,3
27,5
17,6
760
1160
1440
1650
1940
10,26
8,02
6,48
5,88
4,55
85
83
82
81
79
2800
1400
900
700
450
90,3
45,2
29,0
22,6
14,5
965
1500
1870
2160
2570
11,01
8,86
7,38
6,72
5,31
83
80
77
76
74
2800
1400
900
700
450
70,0
35,0
22,5
17,5
11,3
950
1450
1800
2060
2430
8,58
6,90
5,67
5,14
4,05
81
77
75
73
71
2800
1400
900
700
450
56,0
28,0
18,0
14,0
9,0
900
1380
1710
1950
2300
6,72
5,50
4,50
4,11
3,26
79
74
72
70
67
2800
1400
900
700
450
44,4
22,2
14,3
11,1
7,1
870
1330
1650
1890
2240
5,38
4,46
3,69
3,38
2,72
75
69
67
65
62
Tab. 6.2
VÝKONY A KRÚTIACE MOMENTY TYP A VE¼KOS CZ 80
POWER OUTPUT AND TORQUE TYPE AND SIZE CZ 80
LEISTUNG UND DREHMOMENT TYP UND GRÖSSE CZ 80
pre sf=1
for sf=1
für sf=1
Prevodový pomer i1, i2 a isk, otáèky hriade¾ov n1 a n2, krútiaci moment na výstupnom hriadeli M2max, vstupný výkon P1,
úèinnos η.
Gear ratio i1, i2 and isk, shaft speed n1 and n2, output shaft torque M2max, input power P1, efficiency η.
Übersetzung i1, i2 und isk, Wellendrehzahlen n1 und n2, Drehmoment der Abtriebswelle M2max, Antriebsleistung P1,
Wirkungsgrad η.
i
isk
i1xi2
31,5
30,23
2x16
40
39,53
2,5x16
50
49,6
3,15x16
63
67,76
4x16
80
79,05
2,5x31,5
100
99,2
3,15x31,5
n1
[min-1]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1
[kW]
η
[%]
2800
1400
900
700
450
92,6
46,3
29,8
23,2
14,9
235
310
355
380
415
2,85
1,87
1,43
1,12
0,81
80
81
77
82
80
2800
1400
900
700
450
70,8
35,4
22,8
17,7
11,4
265
340
380
405
430
2,47
1,62
1,19
1,00
0,70
79
78
76
75
73
2800
1400
900
700
450
56,5
28,2
18,1
14,1
9,1
285
330
330
330
315
2,15
1,28
0,85
0,67
0,43
79
76
74
73
69
2800
1400
900
700
450
41,3
20,7
13,3
10,3
6,6
310
360
355
350
340
1,87
1,14
0,75
0,59
0,39
72
68
66
64
61
2800
1400
900
700
450
35,4
17,7
11,4
8,9
5,7
290
375
420
450
480
1,57
1,21
0,77
0,64
0,46
69
57
65
65
62
2800
1400
900
700
450
28,2
14,1
9,1
7,1
4,5
320
400
440
465
495
1,40
0,90
0,66
0,54
0,36
68
66
64
63
65
i
isk
i1xi2
125
121,52
4x31,5
160
156,8
4x40
200
196
5x40
250
245
5x50
315
308,7
5x63
53
n1
[min-1]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1
[kW]
η
[%]
2800
1400
900
700
450
23,0
11,5
7,4
5,8
3,7
345
425
460
480
605
1,21
0,78
0,56
0,47
0,32
69
65
64
62
72
2800
1400
900
700
450
17,9
8,9
5,7
4,5
2,9
320
390
420
440
460
0,93
0,58
0,41
0,35
0,24
64
63
61
60
58
2800
1400
900
700
450
14,3
7,1
4,6
3,6
2,3
345
375
375
375
375
0,91
0,47
0,31
0,25
0,17
57
60
58
57
54
2800
1400
900
700
450
11,4
5,7
3,7
2,9
1,8
330
390
420
430
440
0,68
0,41
0,29
0,24
0,16
58
57
55
54
52
2800
1400
900
700
450
9,1
4,5
2,9
2,3
1,5
330
385
385
385
385
0,59
0,36
0,23
0,19
0,13
53
50
50
49
47
Tab. 6.2 - pokraèovanie - continuation - Fortsetzung
VÝKONY A KRÚTIACE MOMENTY TYP A VE¼KOS CZ 100
POWER OUTPUT AND TORQUE TYPE AND SIZE CZ 100
LEISTUNG UND DREHMOMENT TYP UND GRÖSSE CZ 100
pre sf=1
for sf=1
für sf=1
Prevodový pomer i1, i2 a isk, otáèky hriade¾ov n1 a n2, krútiaci moment na výstupnom hriadeli M2max, vstupný výkon P1,
úèinnos η.
Gear ratio i1, i2 and isk, shaft speed n1 and n2, output shaft torque M2max, input power P1, efficiency η.
Übersetzung i1, i2 und isk, Wellendrehzahlen n1 und n2, Drehmoment der Abtriebswelle M2max, Antriebsleistung P1,
Wirkungsgrad η.
i
isk
i1xi2
31,5
31,47
2x16
40
39,22
2,5x16
50
48,05
3,15x16
63
62,93
4x16
80
78,43
2,5x31,5
100
96,1
3,15x31,5
n1
[min-1]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1
[kW]
η
[%]
2800
1400
900
700
450
89,0
44,5
28,6
22,2
14,3
420
575
660
720
790
4,94
3,42
2,58
2,21
1,58
79
78
77
76
75
2800
1400
900
700
450
71,4
35,7
22,9
17,8
11,5
475
625
710
765
830
4,40
2,99
2,21
1,87
1,33
81
78
77
77
75
2800
1400
900
700
450
58,3
29,1
18,7
14,6
9,4
520
670
750
800
860
4,03
2,63
1,92
1,60
1,13
79
78
77
76
74
2800
1400
900
700
450
44,5
22,2
14,3
11,1
7,2
580
725
795
840
890
3,46
2,19
1,58
1,31
0,90
78
77
76
75
74
2800
1400
900
700
450
35,7
17,9
11,5
8,9
5,7
525
695
785
845
920
2,75
1,90
1,42
1,21
0,87
71
68
66
65
63
2800
1400
900
700
450
29,1
14,6
9,4
7,3
4,7
575
745
830
885
950
2,52
1,68
1,24
1,05
0,75
70
68
66
64
62
i
isk
i1xi2
125
125,86
4x31,5
160
152,52
5x31,5
200
196,8
5x40
250
246
5x50
315
309,96
5x63
54
n1
[min-1]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1
[kW]
η
[%]
2800
1400
900
700
450
22,2
11,1
7,2
5,6
3,6
645
800
880
930
985
2,20
1,41
1,03
0,85
0,60
68
66
64
63
61
2800
1400
900
700
450
18,4
9,2
5,9
4,6
3,0
680
825
895
935
985
1,99
1,23
0,88
0,73
0,50
66
64
63
62
60
2800
1400
900
700
450
14,2
7,1
4,6
3,6
2,3
680
815
875
915
955
1,60
0,95
0,66
0,57
0,40
63
64
64
60
57
2800
1400
900
700
450
11,4
5,7
3,7
2,8
1,8
605
720
775
810
845
1,22
0,75
0,54
0,42
0,30
59
57
55
58
54
2800
1400
900
700
450
9,0
4,5
2,9
2,3
1,5
595
710
750
750
750
1,03
0,64
0,46
0,36
0,24
55
52
50
49
47
Tab. 6.2- pokraèovanie - continuation - Fortsetzung
VÝKONY A KRÚTIACE MOMENTY TYP A VE¼KOS CZ 125
POWER OUTPUT AND TORQUE TYPE AND SIZE CZ 125
LEISTUNG UND DREHMOMENT TYP UND GRÖSSE CZ 125
pre sf=1
for sf=1
für sf=1
Prevodový pomer i1, i2 a isk, otáèky hriade¾ov n1 a n2, krútiaci moment na výstupnom hriadeli M2max, vstupný výkon P1,
úèinnos η.
Gear ratio i1, i2 and isk, shaft speed n1 and n2, output shaft torque M2max, input power P1, efficiency η.
Übersetzung i1, i2 und isk, Wellendrehzahlen n1 und n2, Drehmoment der Abtriebswelle M2max, Antriebsleistung P1,
Wirkungsgrad η.
i
isk
i1xi2
31,5
31,47
2x16
40
39,215
2,5x16
50
49,335
2,5x20
63
62,93
2x31,5
80
78,43
2,5x31,5
100
96,1
3,15x31,5
n1
[min-1]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1
[kW]
η
[%]
2800
1400
900
700
450
89,0
44,5
28,6
22,2
14,3
750
930
1040
1130
1240
8,58
5,46
4,01
3,43
2,52
81
79
78
77
74
2800
1400
900
700
450
71,4
35,7
23,0
17,9
11,5
600
740
830
900
1000
6,16
4,11
3,24
2,80
1,98
73
67
62
60
61
2800
1400
900
700
450
56,8
28,4
18,2
14,2
9,1
750
1015
1150
1250
1360
5,60
3,83
2,99
2,46
1,76
80
79
74
75
74
2800
1400
900
700
450
44,5
22,2
14,3
11,1
7,2
840
1180
1380
1510
1680
5,32
3,91
3,04
2,65
1,95
74
70
68
66
64
2800
1400
900
700
450
35,7
17,9
11,5
8,9
5,7
950
1295
1490
1610
1770
4,85
3,46
2,65
2,28
1,66
73
70
68
66
64
2800
1400
900
700
450
29,1
14,6
9,4
7,3
4,7
1045
1375
1560
1640
1600
4,40
3,09
2,32
1,96
1,25
72
68
66
64
63
i
isk
i1xi2
125
125,86
4x31,5
160
162,4
4x40
200
203
4x50
250
246
5x50
315
309,96
5x63
55
n1
[min-1]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1
[kW]
η
[%]
2800
1400
900
700
450
22,2
11,1
7,2
5,6
3,6
1185
1520
1530
1510
1460
3,97
2,63
1,80
1,40
0,91
70
67
64
63
60
2800
1400
900
700
450
17,2
8,6
5,5
4,3
2,8
1140
1430
1580
1680
1800
3,08
2,02
1,48
1,24
0,87
67
64
62
61
60
2800
1400
900
700
450
13,8
6,9
4,4
3,4
2,2
1095
1385
1530
1620
1720
2,50
1,66
1,22
1,03
0,72
63
60
58
57
55
2800
1400
900
700
450
11,4
5,7
3,7
2,8
1,8
1180
1380
1350
1310
1255
2,30
1,41
0,94
0,75
0,53
61
58
55
52
45
2800
1400
900
700
450
9,0
4,5
2,9
2,3
1,5
1100
1350
1400
1400
1400
1,86
1,20
0,83
0,66
0,45
56
53
51
50
48
Tab. 6.2- pokraèovanie - continuation - Fortsetzung
VÝKONY A KRÚTIACE MOMENTY TYP A VE¼KOS CZ 160
POWER OUTPUT AND TORQUE TYPE AND SIZE CZ 160
LEISTUNG UND DREHMOMENT TYP UND GRÖSSE CZ 160
pre sf=1
for sf=1
für sf=1
Prevodový pomer i1, i2 a isk, otáèky hriade¾ov n1 a n2, krútiaci moment na výstupnom hriadeli M2max, vstupný výkon P1,
úèinnos η.
Gear ratio i1, i2 and isk, shaft speed n1 and n2, output shaft torque M2max, input power P1, efficiency η.
Übersetzung i1, i2 und isk, Wellendrehzahlen n1 und n2, Drehmoment der Abtriebswelle M2max, Antriebsleistung P1,
Wirkungsgrad η.
i
isk
i1xi2
31,5
30,23
2x16
40
37,82
2,5x16
50
48,515
3,15x16
63
62
4x16
80
82
4x20
100
102
4x25
n1
[min-1]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1
[kW]
η
[%]
2800
1400
900
700
450
92,6
46,3
29,8
23,2
14,9
1310
1890
2250
2500
2840
15,39
11,01
8,55
7,56
5,67
83
83
82
80
78
2800
1400
900
700
450
74,0
37,0
23,8
18,5
11,9
1490
2090
2450
2690
3000
14,09
9,80
7,56
6,59
4,89
82
83
81
79
76
2800
1400
900
700
450
57,7
28,9
18,6
14,4
9,3
1700
2310
2660
2890
3150
12,60
8,58
6,53
5,64
4,10
82
81
79
77
75
2800
1400
900
700
450
45,2
22,6
14,5
11,3
7,3
1940
2390
2380
2265
2165
11,20
7,00
4,68
3,64
2,39
82
81
77
74
69
2800
1400
900
700
450
34,1
17,1
11,0
8,5
5,5
1840
2360
2650
2830
3050
8,21
5,41
4,04
3,46
2,45
80
78
75
73
72
2800
1400
900
700
450
27,5
13,7
8,8
6,9
4,4
1630
2110
2360
2520
2710
6,17
4,06
3,04
2,59
1,84
76
75
72
70
68
i
isk
i1xi2
125
124,44
5x25
160
160
4x40
200
195,2
5x40
250
244
5x50
315
307,74
5x63
56
n1
[min-1]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1
[kW]
η
[%]
2800
1400
900
700
450
22,5
11,3
7,2
5,6
3,6
1790
2270
2470
2450
2410
5,50
3,59
2,61
2,06
1,35
77
74
72
70
68
2800
1400
900
700
450
17,5
8,8
5,6
4,4
2,8
2030
2630
2950
3150
3350
5,46
3,65
2,76
2,34
1,66
68
66
63
62
60
2800
1400
900
700
450
14,3
7,2
4,6
3,6
2,3
2240
2840
3150
3340
3350
4,86
3,27
2,43
2,02
1,35
69
65
63
62
60
2800
1400
900
700
450
11,5
5,7
3,7
2,9
1,8
2100
2690
2980
3160
3370
4,11
2,76
2,03
1,71
1,22
61
59
57
56
54
2800
1400
900
700
450
9,1
4,5
2,9
2,3
1,5
2030
2570
2850
2850
2850
3,39
2,25
1,67
1,33
0,90
57
54
52
51
48
Tab. 6.3
VÝKONY A KRÚTIACE MOMENTY TYP A VE¼KOS ZZ 100
POWER OUTPUT AND TORQUE TYPE AND SIZE ZZ 100
LEISTUNG UND DREHMOMENT TYP UND GRÖSSE ZZ 100
pre sf=1
for sf=1
für sf=1
Prevodový pomer i1, i2 a isk, otáèky hriade¾ov n1 a n2, krútiaci moment na výstupnom hriadeli M2max, vstupný výkon P1,
úèinnos η.
Gear ratio i1, i2 and isk, shaft speed n1 and n2, output shaft torque M2max, input power P1, efficiency η.
Übersetzung i1, i2 und isk, Wellendrehzahlen n1 und n2, Drehmoment der Abtriebswelle M2max, Antriebsleistung P1,
Wirkungsgrad η.
i
isk
i1xi2
160
143,375
10x16
200
182,125
12,5x16
250
240,25
16x16
315
286,75
20x16
400
364,25
12,5x31,5
500
480,5
16x31,5
630
573,5
20x31,5
800
728,5
25x31,5
n1
[min-1]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1
[kW]
η
[%]
2800
1400
900
700
450
19,5
9,8
6,3
4,9
3,1
750
860
910
935
965
2,40
1,34
0,96
0,80
0,56
64
65
62
60
57
2800
1400
900
700
450
15,4
7,7
4,9
3,8
2,5
760
870
905
930
950
1,88
1,13
0,80
0,67
0,46
65
62
58
56
53
2800
1400
900
700
450
11,7
5,8
3,7
2,9
1,9
815
895
925
945
960
1,62
0,96
0,68
0,57
0,40
61
57
53
50
47
2800
1400
900
700
450
9,8
4,9
3,1
2,4
1,6
840
910
940
950
970
1,45
0,82
0,59
0,48
0,33
59
57
53
51
48
2800
1400
900
700
450
7,7
3,8
2,5
1,9
1,2
860
960
1000
1025
1050
1,27
0,77
0,56
0,47
0,33
55
50
46
44
41
2800
1400
900
700
450
5,8
2,9
1,9
1,5
0,9
900
990
1025
1040
1060
1,07
0,66
0,48
0,40
0,29
51
46
42
40
36
2800
1400
900
700
450
4,9
2,4
1,6
1,2
0,8
930
1000
1030
1050
1070
0,99
0,56
0,40
0,34
0,25
48
46
42
39
35
2800
1400
900
700
450
3,8
1,9
1,2
1,0
0,6
960
1025
1050
1060
1070
0,83
0,47
0,34
0,31
0,21
47
44
40
34
33
i
isk
i1xi2
1000
961
31,5x31,5
1250
1178
40x31,5
1600
1488
50x31,5
2000
1860
63x31,5
2500
2400
63x40
3150
3024
50x63
4000
3780
63x63
57
n1
[min-1]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1
[kW]
η
[%]
2800
1400
900
700
450
2,9
1,5
0,9
0,7
0,5
990
1040
1060
1070
1080
0,68
0,41
0,30
0,25
0,18
44
39
35
33
29
2800
1400
900
700
450
2,4
1,2
0,8
0,6
0,4
1005
1055
1070
1080
1085
0,61
0,34
0,26
0,23
0,16
41
39
32
30
28
2800
1400
900
700
450
1,9
0,9
0,6
0,5
0,3
1025
1065
1075
1085
1090
0,55
0,32
0,23
0,19
0,14
37
33
29
28
24
2800
1400
900
700
450
1,5
0,8
0,5
0,4
0,2
1040
1070
1080
1085
1090
0,45
0,28
0,18
0,18
0,15
37
30
30
24
18
2800
1400
900
700
450
1,2
0,6
0,4
0,3
0,2
1005
1030
1040
1045
1045
0,39
0,22
0,17
0,14
0,12
31
29
24
22
17
2800
1400
900
700
450
0,9
0,5
0,3
0,2
0,1
700
700
700
700
700
0,24
0,14
0,10
0,09
0,06
29
25
21
19
17
2800
1400
900
700
450
0,7
0,4
0,2
0,2
0,1
650
650
650
650
650
0,19
0,11
0,08
0,07
0,07
26
23
19
17
12
Tab. 6.3 - pokraèovanie - continuation - Fortsetzung
VÝKONY A KRÚTIACE MOMENTY TYP A VE¼KOS ZZ 125
POWER OUTPUT AND TORQUE TYPE AND SIZE ZZ 125
LEISTUNG UND DREHMOMENT TYP UND GRÖSSE ZZ 125
pre sf=1
for sf=1
für sf=1
Prevodový pomer i1, i2 a isk, otáèky hriade¾ov n1 a n2, krútiaci moment na výstupnom hriadeli M2max, vstupný výkon P1,
úèinnos η.
Gear ratio i1, i2 and isk, shaft speed n1 and n2, output shaft torque M2max, input power P1, efficiency η.
Übersetzung i1, i2 und isk, Wellendrehzahlen n1 und n2, Drehmoment der Abtriebswelle M2max, Antriebsleistung P1,
Wirkungsgrad η.
i
isk
i1xi2
160
151,12
8x20
200
183,75
10x20
250
240,25
8x31,5
315
286,75
10x31,5
400
364,25
12,5x31,5
500
480,5
16x31,5
630
573,5
20x31,5
800
728,5
25x31,5
n1
[min-1]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1
[kW]
η
[%]
2800
1400
900
700
450
18,5
9,3
6,0
4,6
3,0
1100
1350
1450
1500
1550
3,27
2,05
1,47
1,21
0,86
65
64
62
60
57
2800
1400
900
700
450
15,2
7,6
4,9
3,8
2,4
980
1400
1500
1550
1600
2,50
1,75
1,26
1,04
0,72
63
64
61
60
57
2800
1400
900
700
450
11,7
5,8
3,7
2,9
1,9
1480
1750
1870
1950
2050
3,09
1,94
1,40
1,18
0,84
58
55
52
50
48
2800
1400
900
700
450
9,8
4,9
3,1
2,4
1,6
1400
1820
1930
1990
2060
2,49
1,69
1,22
1,01
0,71
57
55
52
50
48
2800
1400
900
700
450
7,7
3,8
2,5
1,9
1,2
1300
1760
1980
2030
2100
1,96
1,36
1,02
0,85
0,59
53
52
50
48
46
2800
1400
900
700
450
5,8
2,9
1,9
1,5
0,94
1750
1950
2030
2070
2150
2,03
1,21
0,87
0,72
0,51
53
49
46
44
41
2800
1400
900
700
450
4,9
2,4
1,6
1,2
0,78
1540
1990
2060
2100
2200
1,57
1,04
0,75
0,62
0,43
50
49
45
44
42
2800
1400
900
700
450
3,8
1,9
1,2
0,96
0,62
1400
1950
2100
2130
2220
1,23
0,87
0,63
0,52
0,36
46
45
43
41
40
i
isk
i1xi2
1000
961
31,5x31,5
1250
1178
40x31,5
1600
1488
50x31,5
2000
1920
50x40
2500
2400
50x50
3150
3024
50x63
4000
3780
63x63
58
n1
[min-1]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1
[kW]
η
[%]
2800
1400
900
700
450
2,9
1,5
0,94
0,73
0,47
1900
2100
2150
2200
2250
1,29
0,77
0,55
0,47
0,32
45
42
38
36
34
2800
1400
900
700
450
2,4
1,2
0,76
0,59
0,38
1700
2100
2150
2200
2240
1,04
0,68
0,49
0,41
0,29
40
38
35
33
31
2800
1400
900
700
450
1,9
0,94
0,60
0,47
0,30
1600
2150
2200
2230
2250
0,86
0,60
0,42
0,35
0,25
37
35
33
31
28
2800
1400
900
700
450
1,5
0,73
0,47
0,36
0,23
1900
2000
2050
2060
2080
0,77
0,46
0,33
0,28
0,19
37
33
31
29
26
2800
1400
900
700
450
1,2
0,58
0,38
0,29
0,19
1840
1900
1900
1900
1900
0,67
0,38
0,27
0,23
0,17
33
30
28
25
22
2800
1400
900
700
450
0,93
0,46
0,30
0,23
0,15
1400
1400
1400
1400
1400
0,47
0,25
0,19
0,16
0,12
29
27
23
21
18
2800
1400
900
700
450
0,74
0,37
0,24
0,19
0,12
1300
1300
1300
1300
1300
0,37
0,21
0,16
0,14
0,12
27
24
20
18
14
Tab. 6.3 - pokraèovanie - continuation - Fortsetzung
VÝKONY A KRÚTIACE MOMENTY TYP A VE¼KOS ZZ 160
POWER OUTPUT AND TORQUE TYPE AND SIZE ZZ 160
LEISTUNG UND DREHMOMENT TYP UND GRÖSSE ZZ 160
pre sf=1
for sf=1
für sf=1
Prevodový pomer i1, i2 a isk, otáèky hriade¾ov n1 a n2, krútiaci moment na výstupnom hriadeli M2max, vstupný výkon P1,
úèinnos η.
Gear ratio i1, i2 and isk, shaft speed n1 and n2, output shaft torque M2max, input power P1, efficiency η.
Übersetzung i1, i2 und isk, Wellendrehzahlen n1 und n2, Drehmoment der Abtriebswelle M2max, Antriebsleistung P1,
Wirkungsgrad η.
i
isk
i1xi2
160
158,87
8x20
200
210,12
10x20
250
240,25
8x31,5
315
317,75
10x31,5
400
395,25
12,5x31,5
500
480,5
16x31,5
630
635,5
20x31,5
800
790,5
25x31,5
n1
[min-1]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1
[kW]
η
[%]
2800
1400
900
700
450
17,6
8,8
5,7
4,4
2,8
2100
2800
3000
3150
3300
5,69
3,97
2,84
2,41
1,67
68
65
63
60
59
2800
1400
900
700
450
13,3
6,7
4,3
3,3
2,1
2000
2800
3200
3300
3450
4,29
3,03
2,30
1,91
1,32
65
64
63
60
58
2800
1400
900
700
450
11,7
5,8
3,7
2,9
1,9
2800
3400
3700
3900
4100
5,60
3,60
2,66
2,24
1,60
61
58
55
53
50
2800
1400
900
700
450
8,8
4,4
2,8
2,2
1,4
2700
3650
3900
4000
4200
4,29
2,99
2,13
1,80
1,27
58
56
54
51
49
2800
1400
900
700
450
7,1
3,5
2,3
1,8
1,1
2400
3400
4000
4100
4300
3,40
2,35
1,80
1,52
1,07
52
54
53
50
48
2800
1400
900
700
450
5,8
2,9
1,9
1,5
0,9
3400
3900
4100
4250
4350
3,73
2,29
1,66
1,39
0,99
56
52
49
47
43
2800
1400
900
700
450
4,4
2,2
1,4
1,1
0,7
3150
4000
4250
4350
4450
2,80
1,87
1,32
1,10
0,78
52
49
48
46
43
2800
1400
900
700
450
3,5
1,8
1,1
0,9
0,6
2750
3900
4300
4400
4500
2,13
1,51
1,13
0,93
0,65
48
48
45
44
41
i
isk
i1xi2
1000
961
31,5x31,5
1250
1240
40x31,5
1600
1550
50x31,5
2000
1953
63x31,5
2500
2520
63x40
3150
3150
50x63
4000
3969
63x63
59
n1
[min-1]
n2
[min-1]
M2max
[Nm]
P1
[kW]
η
[%]
2800
1400
900
700
450
2,9
1,5
0,9
0,7
0,5
3550
4250
4350
4450
4500
2,30
1,46
1,04
0,87
0,62
47
45
41
39
36
2800
1400
900
700
450
2,3
1,1
0,7
0,6
0,4
3350
4300
4400
4450
4500
1,79
1,20
0,86
0,72
0,50
44
42
39
37
34
2800
1400
900
700
450
1,8
0,9
0,6
0,5
0,3
3100
4400
4500
4550
4600
1,46
1,05
0,75
0,62
0,44
40
40
37
35
32
2800
1400
900
700
450
1,4
0,7
0,5
0,4
0,2
2950
4300
4500
4550
4600
1,22
0,91
0,66
0,55
0,39
36
36
33
31
29
2800
1400
900
700
450
1,1
0,6
0,4
0,3
0,2
3800
4000
4100
4100
4150
1,18
0,70
0,50
0,43
0,30
37
33
31
28
26
2800
1400
900
700
450
0,9
0,4
0,3
0,2
0,1
3000
3000
3000
3000
3000
0,88
0,49
0,36
0,30
0,22
32
28
25
23
21
2800
1400
900
700
450
0,7
0,4
0,2
0,2
0,1
3000
3000
3000
3000
3000
0,75
0,43
0,32
0,26
0,19
30
26
23
21
19
60
MAIN DIMENSIONS
215 190
260 225
315 265
100
125
160
F
170 160
E
80
Ve¾kos
Size
Grösse
a
35
28
25
22
22
18
14
14
68
63
50
50
65
60
50
40
Upevòovacie rozmery
Mounting dimensions
Befestigungsmasse
G
O
f
c
n
T
244 M12
A
85
M2
150
90
70
81
38 k6
168 101 48 k6
103
250 225
82
82
58
l2
474 M20 145 300 140 264 141 60 m6 105
200 190 365 M20 120 225 100 195 115 55 m6
165 160 303 M16 105 190
130 130
m
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
H
h
e1 e2
d2
EZ JEDNOSTUPÒOVÁ ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
EZ SINGLE REDUCTION WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
EZ EINSTUFIGES SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
2.7
ZÁKLADNÉ ROZMERY
FULL SHAFT J
VOLLWELLE J
FIXING D
BEFESTIGUNG D
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
D
P
L
L1
HG
u2
t2
154
200
228
181
118
80
10 41,3
172
200
262
185
124
90
198
250
323
203
141
100
172
200
262
224
124
90
240
250
366
237
155
112
14 51,5
280
300
403
279
174
132
198/240
250
323/366
279
141/155
100/112
280
300
403
308
174
132
16 58,8
324
350
567
332
238
160
240
250
366
315
155
112
280
300
403
357
174
132
18 64,2
324
350
567
367
238
160
364
350
664
367
268
180
PLNÝ HRIADE¼ J
UPEVNENIE D
HAUPTABMESSUNGEN
61
215 190
260 225
315 270
100
125
160
F
170 165
E
80
Ve¾kos
Size
Grösse
a
35
28
25
22
22
18
14
14
85
-
-
-
65
60
50
40
Upevòovacie rozmery
Mounting dimensions
Befestigungsmasse
G
O
f
c
n
A
T
85
M2
118 198 103
81
38 k6
250 230
82
82
58
l2
512 M20 145 212 372 264 141 60 m6 105
200 190 395 M20 120 170 295 195 115 55 m6
165 160 330 M16 105 140 240 168 101 48 k6
130 130 268 M12
m
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
H
h
e1 e2
d2
EZ JEDNOSTUPÒOVÁ ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
EZ SINGLE REDUCTION WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
EZ EINSTUFIGES SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
FULL SHAFT J
VOLLWELLE J
FIXING H
BEFESTIGUNG H
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
D
P
L
L1
HG
u2
t2
154
200
228
181
118
80
10 41,3
172
200
262
185
124
90
198
250
323
203
141
100
172
200
262
224
124
90
240
250
366
237
155
112
14 51,5
280
300
403
279
174
132
198/240
250
323/366
279
141/155
100/112
280
300
403
308
174
132
16 58,8
324
350
567
332
238
160
240
250
366
315
155
112
280
300
403
357
174
132
18 64,2
324
350
567
367
238
160
364
350
664
367
268
180
PLNÝ HRIADE¼ J
UPEVNENIE H
62
242 165 190
285 200 225
374 248 265
100
125
160
F
204 148 160
E2
80
Ve¾kos
Size
Grösse
E1
a
35
28
25
22
22
18
14
14
60
60
50
40
65
57
50
52
Upevòovacie rozmery
Mounting dimensions
Befestigungsmasse
G
O
f
c
m2
n
T
85
M2
118 103
81
38 k6
82
82
58
354 228 225 M20 145 265 264 141 60 m6 105
265 180 190 M20 120 225 195 115 55 m6
227 150 160 M16 105 190 168 101 48 k6
186 130 130 M12
m1
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
H
e1 e2
d2
l2
EZ JEDNOSTUPÒOVÁ ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
EZ SINGLE REDUCTION WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
EZ EINSTUFIGES SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
FULL SHAFT J
VOLLWELLE J
FIXING B
BEFESTIGUNG B
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
D
P
L
L1
HG
u2
t2
154
200
228
181
118
80
10 41,3
172
200
262
185
124
90
198
250
323
203
141
100
172
200
262
224
124
90
240
250
366
237
155
112
14 51,5
280
300
403
279
174
132
198/240
250
323/366
279
141/155
100/112
280
300
403
308
174
132
16 58,8
324
350
567
332
238
160
240
250
366
315
155
112
280
300
403
357
174
132
18 64,2
324
350
567
367
238
160
364
350
664
367
268
180
PLNÝ HRIADE¼ J
UPEVNENIE B
63
215 4x14 12
250 4x14 12
320 4x18 16
380 6x18 16
100
125
160
415
340
355 280
275 225
245 185
5
5
4
4
Upevòovacie rozmery
Mounting dimensions
Befestigungsmasse
O3 G3 P3 R3 h8 S3
80
Ve¾kos
Size
Grösse
D3
a
M16
M12
T
474
M20
365 M20
303
244
A
145
120
105
85
M2
170
135
120
102
M3
140
100
90
70
264
195
168
103
141
115
101
81
60 m6
55 m6
48 k6
38 k6
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
h
e1
e2
d2
105
82
82
58
l2
EZ JEDNOSTUPÒOVÁ ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
EZ SINGLE REDUCTION WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
EZ EINSTUFIGES SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
18
16
14
10
u2
FULL SHAFT J
VOLLWELLE J
FIXING V
BEFESTIGUNG V
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
D
P
L
L1
HG
t2
154
200
228
181
118
80
41,3
172
200
262
185
124
90
198
250
323
203
141
100
172
200
262
224
124
90
51,5
240
250
366
237
155
112
280
300
403
279
174
132
198/240
250
323/366
279
141/155
100/112
280
300
403
308
174
132
58,8
324
350
567
332
238
160
240
250
366
315
155
112
280
300
403
357
174
132
64,2
324
350
567
367
238
160
364
350
664
367
268
180
PLNÝ HRIADE¼ J
UPEVNENIE V
64
248 M12
305 M16 25
125
160
25
195 M10 20
100
18
160 M8
80
165
130
336 260
270 200
216
180
5
4
4
4
Upevòovacie rozmery
Ve¾kos
Mounting dimensions
Size
Befestigungsmasse
Grösse
D4 8xO4 G4 P4 R4 h8 S4
a
M16
M12
T
474
M20
365 M20
303
244
A
145
120
105
85
M2
134
115
100
80
M4
140
100
90
70
141
115
101
81
264
195
168
103
60 m6
55 m6
48 k6
38 k6
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
h
e1
e2
d2
105
82
82
58
l2
EZ JEDNOSTUPÒOVÁ ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
EZ SINGLE REDUCTION WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
EZ EINSTUFIGES SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
18
16
14
10
u2
FULL SHAFT J
VOLLWELLE J
FIXING M
BEFESTIGUNG M
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
D
P
L
L1
HG
t2
154
200
228
181
118
80
41,3
172
200
262
185
124
90
198
250
323
203
141
100
172
200
262
224
124
90
51,5
240
250
366
237
155
112
280
300
403
279
174
132
198/240
250
323/366
279
141/155
100/112
280
300
403
308
174
132
58,8
324
350
567
332
238
160
240
250
366
315
155
112
280
300
403
357
174
132
64,2
324
350
567
367
238
160
364
350
664
367
268
180
PLNÝ HRIADE¼ J
UPEVNENIE M
65
215 190
260 225
315 265
100
125
160
F
170 160
E
80
Ve¾kos
Size
Grösse
a
35
28
25
22
22
18
14
14
68
63
50
50
65
60
50
40
Upevòovacie rozmery
Mounting dimensions
Befestigungsmasse
G
O
f
c
n
250 225
200 190
165 160
130 130
m
474
365
303
244
A
145
120
105
85
M2
300
225
190
150
H
140
100
90
70
264
195
168
103
161
129
118
94
60
55
48
38
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
h
e1
e2
D2 H7
EZ JEDNOSTUPÒOVÁ ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
EZ SINGLE REDUCTION WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
EZ EINSTUFIGES SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
18
16
14
10
u2
HOLLOW SHAFT D
HOHLWELLE D
FIXING D
BEFESTIGUNG D
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
D
P
L
L1
HG
t2
154
200
228
181
118
80
41,3
172
200
262
185
124
90
198
250
323
203
141
100
172
200
262
224
124
90
240
250
366
237
155
112
51,5
280
300
403
279
174
132
198/240
250
323/366
279
141/155
100/112
280
300
403
308
174
132
58,8
324
350
567
332
238
160
240
250
366
315
155
112
280
300
403
357
174
132
64,2
324
350
567
367
238
160
364
350
664
367
268
180
DUTÝ HRIADE¼ D
UPEVNENIE D
66
215 190
260 225
315 270
100
125
160
F
170 165
E
80
Ve¾kos
Size
Grösse
a
35
28
25
22
22
18
14
14
85
-
-
-
65
60
50
40
Upevòovacie rozmery
Mounting dimensions
Befestigungsmasse
G
O
f
c
n
250 230
200 190
165 160
130 130
m
512
395
330
268
A
145
120
105
85
M2
212
170
140
118
H
372
295
240
198
264
195
168
103
161
129
118
94
60
55
48
38
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
h
e1
e2
D2 H7
EZ JEDNOSTUPÒOVÁ ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
EZ SINGLE REDUCTION WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
EZ EINSTUFIGES SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
18
16
14
10
u2
HOLLOW SHAFT D
HOHLWELLE D
FIXING H
BEFESTIGUNG H
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor Baugrösse
D
P
L
L1
HG
t2
154
200
228
181
118
80
41,3
172
200
262
185
124
90
198
250
323
203
141
100
172
200
262
224
124
90
240
250
366
237
155
112
51,5
280
300
403
279
174
132
198/240
250
323/366
279
141/155
100/112
280
300
403
308
174
132
58,8
324
350
567
332
238
160
240
250
366
315
155
112
280
300
403
357
174
132
64,2
324
350
567
367
238
160
364
350
664
367
268
180
DUTÝ HRIADE¼ D
UPEVNENIE H
67
242 165 190
285 200 225
374 248 265
100
125
160
F
204 148 160
E2
80
Ve¾kos
Size
Grösse
E1
a
35
28
25
22
22
18
14
14
60
60
50
40
65
57
50
52
Upevòovacie rozmery
Mounting dimensions
Befestigungsmasse
G
O
f
c
m2
n
354 228 225
265 180 190
227 150 160
186 130 130
m1
145
120
105
85
M2
265
225
190
118
H
264
195
168
103
161
129
118
94
60
55
48
38
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
e1
e2
D2 H7
EZ JEDNOSTUPÒOVÁ ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
EZ SINGLE REDUCTION WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
EZ EINSTUFIGES SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
18
16
14
10
u2
64,2
58,8
51,5
41,3
t2
HOLLOW SHAFT D
HOHLWELLE D
FIXING B
BEFESTIGUNG B
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
D
P
L
L1
HG
154
200
228
181
118
80
172
200
262
185
124
90
198
250
323
203
141
100
172
200
262
224
124
90
240
250
366
237
155
112
280
300
403
279
174
132
198/240
250
323/366
279
141/155
100/112
280
300
403
308
174
132
324
350
567
332
238
160
240
250
366
315
155
112
280
300
403
357
174
132
324
350
567
367
238
160
364
350
664
367
268
180
DUTÝ HRIADE¼ D
UPEVNENIE B
68
215 4x14 12
250 4x14 12
320 4x18 16
380 6x18 16
100
125
160
415
340
355 280
275 225
245 185
5
5
4
4
Upevòovacie rozmery
Mounting dimensions
Befestigungsmasse
O3 G3 P3 R3 h8 S3
80
Ve¾kos
Size
Grösse
D3
a
474
365
303
244
A
145
120
105
85
M2
170
135
120
102
M3
140
100
90
70
264
195
168
103
161
129
118
94
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
h
e1
e2
60
55
48
38
D2 H7
EZ JEDNOSTUPÒOVÁ ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
EZ SINGLE REDUCTION WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
EZ EINSTUFIGES SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
18
16
14
10
u2
64,2
58,8
51,5
41,3
t2
HOLLOW SHAFT D
HOHLWELLE D
FIXING V
BEFESTIGUNG V
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
D
P
L
L1
HG
154
200
228
181
118
80
172
200
262
185
124
90
198
250
323
203
141
100
172
200
262
224
124
90
240
250
366
237
155
112
280
300
403
279
174
132
198/240
250
323/366
279
141/155
100/112
280
300
403
308
174
132
324
350
567
332
238
160
240
250
366
315
155
112
280
300
403
357
174
132
324
350
567
367
238
160
364
350
664
367
268
180
DUTÝ HRIADE¼ D
UPEVNENIE V
69
248 M12
305 M16 25
125
160
25
195 M10 20
100
18
160 M8
80
165
130
336 260
270 200
216
180
5
4
4
4
Upevòovacie rozmery
Ve¾kos
Mounting dimensions
Size
Befestigungsmasse
Grösse
D4 8xO4 G4 P4 R4 h8 S4
a
474
365
303
244
A
145
120
105
85
M2
134
115
100
80
M4
140
100
90
70
264
195
168
103
161
129
118
94
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
h
e1
e2
60
55
48
38
D2 H7
EZ JEDNOSTUPÒOVÁ ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
EZ SINGLE REDUCTION WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
EZ EINSTUFIGES SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
18
16
14
10
u2
64,2
58,8
51,5
41,3
t2
HOLLOW SHAFT D
HOHLWELLE D
FIXING M
BEFESTIGUNG M
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
D
P
L
L1
HG
154
200
228
181
118
80
172
200
262
185
124
90
198
250
323
203
141
100
172
200
262
224
124
90
240
250
366
237
155
112
280
300
403
279
174
132
198/240
250
323/366
279
141/155
100/112
280
300
403
308
174
132
324
350
567
332
238
160
240
250
366
315
155
112
280
300
403
357
174
132
324
350
567
367
238
160
364
350
664
367
268
180
DUTÝ HRIADE¼ D
UPEVNENIE M
70
R5
175
220
270
360
Ve¾kos
Size
Grösse
a
80
100
125
160
30
25
20
16
45
40
35
30
8
5
5
3
Upevòovacie rozmery
Mounting dimensions
Befestigungsmasse
D5 H8
d5
g5
25
25
20
20
G5
474
365
303
244
A
145
120
105
85
M2
140
100
90
70
264
195
168
103
161
129
118
94
60
55
48
38
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
h
e1
e2
D2 H7
EZ JEDNOSTUPÒOVÁ ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
EZ SINGLE REDUCTION WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
EZ EINSTUFIGES SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
18
16
14
10
u2
64,2
58,8
51,5
41,3
t2
HOLLOW SHAFT D
HOHLWELLE D
FIXING R
BEFESTIGUNG R
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
D
P
L
L1
HG
154
200
228
181
118
80
172
200
262
185
124
90
198
250
323
203
141
100
172
200
262
224
124
90
240
250
366
237
155
112
280
300
403
279
174
132
198/240
250
323/366
279
141/155
100/112
280
300
403
308
174
132
324
350
567
332
238
160
240
250
366
315
155
112
280
300
403
357
174
132
324
350
567
367
238
160
364
350
664
367
268
180
DUTÝ HRIADE¼ D
UPEVNENIE R
71
215 190
260 225
315 265
100
125
160
F
170 160
E
80
Ve¾kos
Size
Grösse
a
35
28
25
22
22
18
14
14
68
63
50
50
65
60
50
40
Upevòovacie rozmery
Mounting dimensions
Befestigungsmasse
G
O
f
c
16
60
250 225 474 M20 145 300 140 220 80 264 141 m6 105 18
10
55
200 190 365 M20 120 225 100 163 63 195 115 m6 82
130 130 244 M12 85 150 70 120 50 103 81
14
u2
82
H
48
165 160 303 M16 105 190 90 153 63 168 101 k6
M2
58
T
38
k6
A
l2
n
d2
m
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
h h1 a1 e1 e2
ECZ DVOJSTUPÒOVÁ ÈELNO-ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
ECZ DOUBLE REDUCTION SPUR-WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
ECZ ZWEISTUFIGES STIRNRAD-SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
FULL SHAFT J
VOLLWELLE J
FIXING D
BEFESTIGUNG D
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
D
P
L
L1
HG
t2
132
160
201
258
102
71
154
200
228
258
118
80
41,3
172
200
262
262
124
90
154
200
228
298
118
80
172
200
262
308
124
90
51,5
198
250
323
318
141
100
154
200
228
323
118
80
58,8
172
200
262
333
124
90
198/240
250
323/366
343
141/155
100/112
172
200
262
388
124
90
250
323/366
398
141/155
100/112
64,2 198/240
280
300
403
453
174
132
PLNÝ HRIADE¼ J
UPEVNENIE D
72
215 190
260 225
315 270
100
125
160
F
170 165
E
80
Ve¾kos
Size
Grösse
a
35
28
25
22
22
18
14
14
85
-
-
-
65
60
50
40
Upevòovacie rozmery
Mounting dimensions
Befestigungsmasse
G
O
f
c
n
A
T
M2
H
250 230 512 M20 145 212 292 80 264 141
200 190 395 M20 120 170 232 63 195 115
165 160 330 M16 105 140 177 63 168 101
130 130 268 M12 85 118 148 50 103 81
m
60 m6
55 m6
48 k6
38 k6
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
h1 a1 e1 e2
d2
16
14
10
u2
105 18
82
82
58
l2
ECZ DVOJSTUPÒOVÁ ÈELNO-ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
ECZ DOUBLE REDUCTION SPUR-WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
ECZ ZWEISTUFIGES STIRNRAD-SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
FULL SHAFT J
VOLLWELLE J
FIXING H
BEFESTIGUNG H
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
D
P
L
L1
HG
t2
132
160
201
258
102
71
154
200
228
258
118
80
41,3
172
200
262
262
124
90
154
200
228
298
118
80
172
200
262
308
124
90
51,5
198
250
323
318
141
100
154
200
228
323
118
80
58,8
172
200
262
333
124
90
198/240
250
323/366
343
141/155
100/112
172
200
262
388
124
90
250
323/366
398
141/155
100/112
64,2 198/240
280
300
403
453
174
132
PLNÝ HRIADE¼ J
UPEVNENIE H
73
242 165 190
285 200 225
374 248 265
100
125
160
F
204 148 160
E2
80
Ve¾kos
Size
Grösse
E1
a
35
28
25
22
22
18
14
14
60
60
50
40
65
57
50
52
Upevòovacie rozmery
Mounting dimensions
Befestigungsmasse
G
O
f
c
m2
n
T
M2
H
38 k6
82
82
58
l2
16
14
10
u2
354 228 225 M20 145 265 80 264 141 60 m6 105 18
265 180 190 M20 120 225 63 195 115 55 m6
227 150 160 M16 105 190 63 168 101 48 k6
186 130 130 M12 85 118 50 103 81
m1
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
a1 e1 e2
d2
ECZ DVOJSTUPÒOVÁ ÈELNO-ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
ECZ DOUBLE REDUCTION SPUR-WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
ECZ ZWEISTUFIGES STIRNRAD-SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
FULL SHAFT J
VOLLWELLE J
FIXING B
BEFESTIGUNG B
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
D
P
L
L1
HG
t2
132
160
201
258
102
71
154
200
228
258
118
80
41,3
172
200
262
262
124
90
154
200
228
298
118
80
172
200
262
308
124
90
51,5
198
250
323
318
141
100
154
200
228
323
118
80
172
200
262
333
124
90
58,8
198/240
250
323/366
343
141/155
100/112
172
200
262
388
124
90
250
323/366
398
141/155
100/112
64,2 198/240
280
300
403
453
174
132
PLNÝ HRIADE¼ J
UPEVNENIE B
74
215 4x14 12
250 4x14 12
320 4x18 16
380 4x18 16
100
125
160
415 340
355 280
275 225
245 185
5
5
4
4
Upevòovacie rozmery
Mounting dimensions
Befestigungsmasse
O3 G3 P3 R3 h8 S3
80
Ve¾kos
Size
Grösse
a
D3
T
85
M2
102
M3
474 M20 145 170
365 M20 120 135
303 M16 105 120
244 M12
A
80
63
63
50
81
38 k6
153 168 101 48 k6
120 103
d2
82
82
58
l2
140 220 264 141 60 m6 105
100 163 195 115 55 m6
90
70
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
a1
h
h1 e1 e2
18
16
14
10
u2
ECZ DVOJSTUPÒOVÁ ÈELNO-ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
ECZ DOUBLE REDUCTION SPUR-WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
ECZ ZWEISTUFIGES STIRNRAD-SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
FULL SHAFT J
VOLLWELLE J
FIXING V
BEFESTIGUNG V
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
t2
D
P
L
L1
HG
132
160
201
258
102
71
41,3
154
200
228
258
118
80
172
200
262
262
124
90
154
200
228
298
118
80
172
200
262
308
124
90
51,5
198
250
323
318
141
100
154
200
228
323
118
80
58,8
172
200
262
333
124
90
198/240
250
323/366
343
141/155
100/112
172
200
262
388
124
90
64,2 198/240
250
323/366
398
141/155
100/112
280
300
403
453
174
132
PLNÝ HRIADE¼ J
UPEVNENIE V
75
248 M12
305 M16 25
125
160
25
195 M10 20
100
18
160 M8
80
336 260
270 200
216 165
180 130
5
4
4
4
Ve¾kos
Upevòovacie rozmery
Size
Mounting dimensions
Grösse
Befestigungsmasse
a
D4 8xO4 G4 P4 R4 h8 S4
T
85
M2
80
M4
474 M20 145 134
365 M20 120 115
303 M16 105 100
244 M12
A
80
63
63
50
81
38 k6
153 168 101 48 k6
120 103
d2
82
82
58
l2
140 220 264 141 60 m6 105
100 163 195 115 55 m6
90
70
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
a1
h
h1 e1 e2
18
16
14
10
u2
ECZ DVOJSTUPÒOVÁ ÈELNO-ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
ECZ DOUBLE REDUCTION SPUR-WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
ECZ ZWEISTUFIGES STIRNRAD-SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
FULL SHAFT J
VOLLWELLE J
FIXING M
BEFESTIGUNG M
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
t2
D
P
L
L1
HG
132
160
201
258
102
71
41,3
154
200
228
258
118
80
172
200
262
262
124
90
154
200
228
298
118
80
172
200
262
308
124
90
51,5
198
250
323
318
141
100
154
200
228
323
118
80
58,8
172
200
262
333
124
90
198/240
250
323/366
343
141/155
100/112
172
200
262
388
124
90
64,2 198/240
250
323/366
398
141/155
100/112
280
300
403
453
174
132
PLNÝ HRIADE¼ J
UPEVNENIE M
76
215 190
260 225
315 265
100
125
160
F
170 160
E
80
Ve¾kos
Size
Grösse
a
35
28
25
22
22
18
14
14
68
63
50
50
65
60
50
40
Upevòovacie rozmery
Mounting dimensions
Befestigungsmasse
G
O
f
c
n
244
A
85
M2
250 225
474 145
200 190 365 120
165 160 303 105
130 130
m
80
63
63
50
a1
90
70
94
153 168 118
120 103
300 140 220 264 161
225 100 163 195 129
190
150
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
H
h
h1 e1 e2
60
55
48
38
D2 H7
18
16
14
10
u2
ECZ DVOJSTUPÒOVÁ ÈELNO-ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
ECZ DOUBLE REDUCTION SPUR-WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
ECZ ZWEISTUFIGES STIRNRAD-SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
HOLLOW SHAFT D
HOHLWELLE D
FIXING D
BEFESTIGUNG D
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
D
P
L
L1
HG
t2
132
160
201
258
102
71
154
200
228
258
118
80
41,3
172
200
262
262
124
90
154
200
228
298
118
80
172
200
262
308
124
90
51,5
198
250
323
318
141
100
154
200
228
323
118
80
58,8
172
200
262
333
124
90
198/240
250
323/366
343
141/155
100/112
172
200
262
388
124
90
250
323/366
398
141/155
100/112
64,2 198/240
280
300
403
453
174
132
DUTÝ HRIADE¼ D
UPEVNENIE D
77
215 190
260 225
315 270
100
125
160
F
170 165
E
80
Ve¾kos
Size
Grösse
a
35
28
25
22
22
18
14
14
85
-
-
-
65
60
50
40
Upevòovacie rozmery
Mounting dimensions
Befestigungsmasse
G
O
f
c
n
250 230
200 190
165 160
130 130
m
512
395
330
268
A
145
120
105
85
M2
212
170
140
118
H
80
63
63
50
292
232
177
148
264
195
168
103
161
129
118
94
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
a1
h1
e1
e2
60
55
48
38
D2 H7
18
16
14
10
u2
ECZ DVOJSTUPÒOVÁ ÈELNO-ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
ECZ DOUBLE REDUCTION SPUR-WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
ECZ ZWEISTUFIGES STIRNRAD-SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
HOLLOW SHAFT D
HOHLWELLE D
FIXING H
BEFESTIGUNG H
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
D
P
L
L1
HG
t2
132
160
201
258
102
71
154
200
228
258
118
80
41,3
172
200
262
262
124
90
154
200
228
298
118
80
172
200
262
308
124
90
51,5
198
250
323
318
141
100
154
200
228
323
118
80
58,8
172
200
262
333
124
90
198/240
250
323/366
343
141/155
100/112
172
200
262
388
124
90
250
323/366
398
141/155
100/112
64,2 198/240
280
300
403
453
174
132
DUTÝ HRIADE¼ D
UPEVNENIE H
78
242 165 190
285 200 225
374 248 265
100
125
160
F
204 148 160
E2
80
Ve¾kos
Size
Grösse
E1
a
35
28
25
22
22
18
14
14
60
60
50
40
65
57
50
52
Upevòovacie rozmery
Mounting dimensions
Befestigungsmasse
G
O
f
c
m2
n
354 228 225
265 180 190
227 150 160
186 130 130
m1
145
120
105
85
M2
265
225
190
118
H
80
63
63
50
264
195
168
103
161
129
118
94
60
55
48
38
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
a1
e1
e2 D2 H7
18
16
14
10
u2
ECZ DVOJSTUPÒOVÁ ÈELNO-ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
ECZ DOUBLE REDUCTION SPUR-WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
ECZ ZWEISTUFIGES STIRNRAD-SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
HOLLOW SHAFT D
HOHLWELLE D
FIXING B
BEFESTIGUNG B
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
t2
D
P
L
L1
HG
132
160
201
258
102
71
154
200
228
258
118
80
41,3
172
200
262
262
124
90
154
200
228
298
118
80
172
200
262
308
124
90
51,5
198
250
323
318
141
100
154
200
228
323
118
80
172
200
262
333
124
90
58,8 198/240
250
323/366
343
141/155
100/112
172
200
262
388
124
90
198/240
250
323/366
398
141/155
100/112
64,2
280
300
403
453
174
132
DUTÝ HRIADE¼ D
UPEVNENIE B
79
215 4x14 12
250 4x14 12
320 4x18 16
380 6x18 16
100
125
160
415 340
355 280
275 225
245 185
5
5
4
4
Upevòovacie rozmery
Mounting dimensions
Befestigungsmasse
O3 G3 P3 R3 h8 S3
80
Ve¾kos
Size
Grösse
a
D3
474
365
303
244
A
145
120
105
85
M2
170
135
120
102
M3
80
63
63
50
a1
140
100
90
70
220
163
153
120
264
195
168
103
161
129
118
94
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
h
h1
e1
e2
60
55
48
38
D2 H7
18
16
14
10
u2
ECZ DVOJSTUPÒOVÁ ÈELNO-ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
ECZ DOUBLE REDUCTION SPUR-WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
ECZ ZWEISTUFIGES STIRNRAD-SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
HOLLOW SHAFT D
HOHLWELLE D
FIXING V
BEFESTIGUNG V
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
t2
D
P
L
L1
HG
132
160
201
258
102
71
41,3
154
200
228
258
118
80
172
200
262
262
124
90
154
200
228
298
118
80
172
200
262
308
124
90
51,5
198
250
323
318
141
100
154
200
228
323
118
80
58,8
172
200
262
333
124
90
198/240
250
323/366
343
141/155
100/112
172
200
262
388
124
90
64,2 198/240
250
323/366
398
141/155
100/112
280
300
403
453
174
132
DUTÝ HRIADE¼ D
UPEVNENIE V
80
248 M12
305 M16 25
125
160
25
195 M10 20
100
18
160 M8
80
336 260
270 200
216 165
180 130
5
4
4
4
Ve¾kos
Upevòovacie rozmery
Size
Mounting dimensions
Grösse
Befestigungsmasse
a
D4 8xO4 G4 P4 R4 h8 S4
474
365
303
244
A
145
120
105
85
M2
134
115
100
80
M4
80
63
63
50
a1
140
100
90
70
220
163
153
120
264
195
168
103
161
129
118
94
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
h
h1
e1
e2
60
55
48
38
D2 H7
18
16
14
10
u2
ECZ DVOJSTUPÒOVÁ ÈELNO-ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
ECZ DOUBLE REDUCTION SPUR-WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
ECZ ZWEISTUFIGES STIRNRAD-SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
HOLLOW SHAFT D
HOHLWELLE D
FIXING M
BEFESTIGUNG M
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
t2
D
P
L
L1
HG
132
160
201
258
102
71
41,3
154
200
228
258
118
80
172
200
262
262
124
90
154
200
228
298
118
80
172
200
262
308
124
90
51,5
198
250
323
318
141
100
154
200
228
323
118
80
58,8
172
200
262
333
124
90
198/240
250
323/366
343
141/155
100/112
172
200
262
388
124
90
64,2 198/240
250
323/366
398
141/155
100/112
280
300
403
453
174
132
DUTÝ HRIADE¼ D
UPEVNENIE M
81
R5
175
220
270
360
Ve¾kos
Size
Grösse
a
80
100
125
160
30
25
20
16
45
40
35
30
8
5
5
3
Upevòovacie rozmery
Mounting dimensions
Befestigungsmasse
D5 H8
d5
g5
25
25
20
20
G5
474
365
303
244
A
145
120
105
85
M2
80
63
63
50
a1
140
100
90
70
220
163
153
120
264
195
168
103
161
129
118
94
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
h
h1
e1
e2
60
55
48
38
D2 H7
18
16
14
10
u2
ECZ DVOJSTUPÒOVÁ ÈELNO-ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
ECZ DOUBLE REDUCTION SPUR-WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
ECZ ZWEISTUFIGES STIRNRAD-SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
HOLLOW SHAFT D
HOHLWELLE D
FIXING R
BEFESTIGUNG R
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
D
P
L
L1
HG
t2
132
160
201
258
102
71
154
200
228
258
118
80
41,3
172
200
262
262
124
90
154
200
228
298
118
80
172
200
262
308
124
90
51,5
198
250
323
318
141
100
154
200
228
323
118
80
58,8
172
200
262
333
124
90
198/240
250
323/366
343
141/155
100/112
172
200
262
388
124
90
250
323/366
398
141/155
100/112
64,2 198/240
280
300
403
453
174
132
DUTÝ HRIADE¼ D
UPEVNENIE R
82
260 225
315 265
125
160
F
215 190
E
100
Ve¾kos
Size
Grösse
a
35
28
25
22
18
14
68
63
50
65
60
50
Upevòovacie rozmery
Mounting dimensions
Befestigungsmasse
G
O
f
c
n
A
T
M2
H
h1
250 225
474 M20 145 300 220
200 190 365 M20 120 225 163
165 160 303 M16 105 190 153
m
80
63
63
280 189 141
190 157 115
165 128 101
94
66
66
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
a1
b
e1 e2 e3
82
82
l2
60 m6 105
55 m6
48 k6
d2
EZZ DVOJSTUPÒOVÁ ZÁVITOVKOVO-ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
EZZ TWO-STAGE WORM-WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
EZZ ZWEISTUFIGES SCHNECKENRAD-SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
FULL SHAFT J
VOLLWELLE J
FIXING D
BEFESTIGUNG D
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
u2
t2
D
P
L
L1
HG
118 140 182 183 95
63
132 160 201 183 102
71
14 51,5
154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
132 160 201 183 102
71
16 58,8 154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
154 200 228 183 118
80
18 64,2 172 200 262 193 124
90
198 250 323 203 141
100
PLNÝ HRIADE¼ J
UPEVNENIE D
83
260 225
315 270
125
160
F
215 190
E
100
Ve¾kos
Size
Grösse
a
35
28
25
22
18
14
85
-
-
65
60
50
Upevòovacie rozmery
Mounting dimensions
Befestigungsmasse
G
O
f
c
n
A
T
M2
H
h1
250 230
512 M20 145 212 292
200 190 395 M20 120 170 232
165 160 330 M16 105 140 177
m
80
63
63
280 189 141
190 157 115
165 128 101
94
66
66
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
a1
b
e1 e2 e3
82
82
l2
60 m6 105
55 m6
48 k6
d2
EZZ DVOJSTUPÒOVÁ ZÁVITOVKOVO-ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
EZZ TWO-STAGE WORM-WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
EZZ ZWEISTUFIGES SCHNECKENRAD-SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
FULL SHAFT J
VOLLWELLE J
FIXING H
BEFESTIGUNG H
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
u2
t2
D
P
L
L1
HG
118 140 182 183 95
63
132 160 201 183 102
71
14 51,5
154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
132 160 201 183 102
71
16 58,8 154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
154 200 228 183 118
80
18 64,2 172 200 262 193 124
90
198 250 323 203 141
100
PLNÝ HRIADE¼ J
UPEVNENIE H
84
285 200 225
374 248 265
125
160
F
242 165 190
E2
100
Ve¾kos
Size
Grösse
E1
a
35
28
25
22
18
14
60
60
50
65
57
50
Upevòovacie rozmery
Mounting dimensions
Befestigungsmasse
G
O
f
c
m2
n
T
M2
H
h1
354 228 225 M20 145 265 545
265 180 190 M20 120 225 415
227 150 160 M16 105 190 355
m1
80
63
63
280 141
190 115
165 101
94
66
66
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
a1
b
e2 e3
82
82
l2
60 m6 105
55 m6
48 k6
d2
EZZ DVOJSTUPÒOVÁ ZÁVITOVKOVO-ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
EZZ TWO-STAGE WORM-WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
EZZ ZWEISTUFIGES SCHNECKENRAD-SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
FULL SHAFT J
VOLLWELLE J
FIXING B
BEFESTIGUNG B
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
D
P
L
L1
HG
u2
t2
118 140 182 183 95
63
132 160 201 183 102
71
14 51,5
154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
132 160 201 183 102
71
16 58,8 154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
154 200 228 183 118
80
18 64,2 172 200 262 193 124
90
198 250 323 203 141
100
PLNÝ HRIADE¼ J
UPEVNENIE B
85
250 4x14 12
320 4x18 16
380 6x18 16
125
160
415 340
355 280
275 225
5
5
4
Upevòovacie rozmery
Mounting dimensions
Befestigungsmasse
O3 G3 P3 R3 h8 S3
100
Ve¾kos
Size
Grösse
D3
a
T
M2
474 M20 145
365 M20 120
303 M16 105
A
170
135
120
M3
163
153
h1
140 220
100
90
h
80
63
63
157
128
280 189
190
165
141
115
101
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
a1
b
e1
e2
94
66
66
e3
60 m6
55 m6
48 k6
d2
105
82
82
l2
EZZ DVOJSTUPÒOVÁ ZÁVITOVKOVO-ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
EZZ TWO-STAGE WORM-WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
EZZ ZWEISTUFIGES SCHNECKENRAD-SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
18
16
14
64,2
58,8
51,5
t2
VOLLWELLE J
BEFESTIGUNG V
u2
FULL SHAFT J
FIXING V
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
D
P
L
L1
HG
118 140 182 183 95
63
132 160 201 183 102
71
154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
132 160 201 183 102
71
154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
198 250 323 203 141
100
PLNÝ HRIADE¼ J
UPEVNENIE V
86
248 M12
305 M16 25
125
160
25
195 M10 20
100
336 260
270 200
216 165
5
4
4
Ve¾kos
Upevòovacie rozmery
Size
Mounting dimensions
Grösse
Befestigungsmasse
a
D4 8xO4 G4 P4 R4 h8 S4
T
M2
474 M20 145
365 M20 120
303 M16 105
A
134
115
100
M4
163
153
h1
140 220
100
90
h
80
63
63
157
128
280 189
190
165
141
115
101
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
a1
b
e1
e2
94
66
66
e3
60 m6
55 m6
48 k6
d2
105
82
82
l2
18
16
14
u2
64,2
58,8
51,5
t2
VOLLWELLE J
FULL SHAFT J
PLNÝ HRIADE¼ J
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
D
P
L
L1
HG
118 140 182 183 95
63
132 160 201 183 102
71
154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
132 160 201 183 102
71
154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
198 250 323 203 141
100
EZZ DVOJSTUPÒOVÁ ZÁVITOVKOVO-ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
UPEVNENIE M
FIXING M
EZZ TWO-STAGE WORM-WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
EZZ ZWEISTUFIGES SCHNECKENRAD-SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
BEFESTIGUNG M
87
260 225
315 265
125
160
F
215 190
E
100
Ve¾kos
Size
Grösse
a
35
28
25
22
18
14
68
63
50
65
60
50
Upevòovacie rozmery
Mounting dimensions
Befestigungsmasse
G
O
f
c
n
250 225
200 190
165 160
m
474
365
303
A
145
120
105
M2
300
225
190
H
220
163
153
h1
80
63
63
280
190
165
189
157
128
161
129
118
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
a1
b
e1
e2
94
66
66
e3
60
55
48
D2 H7
EZZ DVOJSTUPÒOVÁ ZÁVITOVKOVO-ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
EZZ TWO-STAGE WORM-WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
EZZ ZWEISTUFIGES SCHNECKENRAD-SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
18
16
14
64,2
58,8
51,5
t2
HOHLWELLE D
BEFESTIGUNG D
u2
HOLLOW SHAFT D
FIXING D
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
D
P
L
L1
HG
118 140 182 183 95
63
132 160 201 183 102
71
154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
132 160 201 183 102
71
154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
198 250 323 203 141
100
DUTÝ HRIADE¼ D
UPEVNENIE D
88
260 225
315 270
125
160
F
215 190
E
100
Ve¾kos
Size
Grösse
a
35
28
25
22
18
14
85
-
-
65
60
50
Upevòovacie rozmery
Mounting dimensions
Befestigungsmasse
G
O
f
c
n
250 230
200 190
165 160
m
512
395
330
A
145
120
105
M2
212
170
140
H
292
232
177
h1
80
63
63
280
190
165
189
157
128
161
129
118
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
a1
b
e1
e2
94
66
66
e3
60
55
48
D2 H7
EZZ DVOJSTUPÒOVÁ ZÁVITOVKOVO-ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
EZZ TWO-STAGE WORM-WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
EZZ ZWEISTUFIGES SCHNECKENRAD-SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
18
16
14
64,2
58,8
51,5
t2
HOHLWELLE D
BEFESTIGUNG H
u2
HOLLOW SHAFT D
FIXING H
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
D
P
L
L1
HG
118 140 182 183 95
63
132 160 201 183 102
71
154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
132 160 201 183 102
71
154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
198 250 323 203 141
100
DUTÝ HRIADE¼ D
UPEVNENIE H
89
285 200 225
374 248 265
125
160
F
242 165 190
E2
100
Ve¾kos
Size
Grösse
E1
a
35
28
25
22
18
14
60
60
50
65
57
50
Upevòovacie rozmery
Mounting dimensions
Befestigungsmasse
G
O
f
c
m2
n
354 228 225
265 180 190
227 150 160
m1
145
120
105
M2
265
225
190
H
545
415
355
h1
80
63
63
280
190
165
161
129
118
94
66
66
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
a1
b
e2
e3
60
55
48
D2 H7
EZZ DVOJSTUPÒOVÁ ZÁVITOVKOVO-ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
EZZ TWO-STAGE WORM-WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
EZZ ZWEISTUFIGES SCHNECKENRAD-SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
18
16
14
64,2
58,8
51,5
t2
HOHLWELLE D
BEFESTIGUNG B
u2
HOLLOW SHAFT D
FIXING B
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
D
P
L
L1
HG
118 140 182 183 95
63
132 160 201 183 102
71
154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
132 160 201 183 102
71
154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
198 250 323 203 141
100
DUTÝ HRIADE¼ D
UPEVNENIE B
90
250 4x14 12
320 4x18 16
380 6x18 16
125
160
415 340
355 280
275 225
5
5
4
Upevòovacie rozmery
Mounting dimensions
Befestigungsmasse
O3 G3 P3 R3 h8 S3
100
Ve¾kos
Size
Grösse
a
D3
474
365
303
A
145
120
105
M2
170
135
120
M3
140
100
90
h
220
163
153
h1
80
63
63
280
190
165
189
157
128
161
129
118
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
a1
b
e1
e2
94
66
66
e3
60
55
48
D2 H7
EZZ DVOJSTUPÒOVÁ ZÁVITOVKOVO-ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
EZZ TWO-STAGE WORM-WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
EZZ ZWEISTUFIGES SCHNECKENRAD-SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
18
16
14
64,2
58,8
51,5
t2
HOHLWELLE D
BEFESTIGUNG V
u2
HOLLOW SHAFT D
FIXING V
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
D
P
L
L1
HG
118 140 182 183 95
63
132 160 201 183 102
71
154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
132 160 201 183 102
71
154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
198 250 323 203 141
100
DUTÝ HRIADE¼ D
UPEVNENIE V
91
248 M12
305 M16 25
125
160
25
195 M10 20
100
336 260
270 200
216 165
5
4
4
Ve¾kos
Upevòovacie rozmery
Size
Mounting dimensions
Grösse
Befestigungsmasse
D4 8xO4 G4 P4 R4 h8 S4
a
474
365
303
A
145
120
105
M2
134
115
100
M4
140
100
90
h
220
163
153
h1
80
63
63
280
190
165
189
157
128
161
129
118
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
a1
b
e1
e2
94
66
66
e3
60
55
48
D2 H7
18
16
14
u2
64,2
58,8
51,5
t2
HOHLWELLE D
HOLLOW SHAFT D
DUTÝ HRIADE¼ D
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
D
P
L
L1
HG
118 140 182 183 95
63
132 160 201 183 102
71
154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
132 160 201 183 102
71
154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
198 250 323 203 141
100
EZZ DVOJSTUPÒOVÁ ZÁVITOVKOVO-ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
UPEVNENIE M
FIXING M
EZZ TWO-STAGE WORM-WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
EZZ ZWEISTUFIGES SCHNECKENRAD-SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
BEFESTIGUNG M
92
R5
220
270
360
Ve¾kos
Size
Grösse
a
100
125
160
30
25
20
45
40
35
8
5
5
Upevòovacie rozmery
Mounting dimensions
Befestigungsmasse
D5 H8
d5
g5
25
25
20
G5
474
365
303
A
145
120
105
M2
140
100
90
h
220
163
153
h1
80
63
63
280
190
165
189
157
128
161
129
118
Zastavovacie rozmery
Build-in dimensions
Raummasse
a1
b
e1
e2
94
66
66
e3
60
55
48
D2 H7
EZZ DVOJSTUPÒOVÁ ZÁVITOVKOVO-ZÁVITOVKOVÁ PREVODOVKA S ELEKTROMOTOROM
EZZ TWO-STAGE WORM-WORM GEARBOX WITH ELECTRIC MOTOR
EZZ ZWEISTUFIGES SCHNECKENRAD-SCHNECKENRADGETRIEBE MIT MOTOR
18
16
14
64,2
58,8
51,5
t2
HOHLWELLE D
BEFESTIGUNG R
u2
HOLLOW SHAFT D
FIXING R
Rozmery s elektromotorom
Ve¾kos motora
Dimensions with electric motor
Motor size
Masse mit Motor
Motor
Baugrösse
D
P
L
L1
HG
118 140 182 183 95
63
132 160 201 183 102
71
154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
132 160 201 183 102
71
154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
154 200 228 183 118
80
172 200 262 193 124
90
198 250 323 203 141
100
DUTÝ HRIADE¼ D
UPEVNENIE R
7.1
DUTÝ HRIADE¼
HOLLOW SHAFT
HOHLWELLE
U všetkých typov a ve¾kostí prevodoviek je možnos použi dutý hriade¾. Zvl᚝ výhodná je kombinácia s torzným ramenom.
Hollow shaft can be used with all types and sizes of gearboxes. Combination with a torque arm is especially useful.
Bei allen typen und Grössen ist es möglich eine Hohlwelle zu verwenden. Besonders günstig ist die Kombination mit dem
Reaktionshebel aus.
Upevnenie prevodovky na hriadeli
Assembly of gearbox to shaft
Befestigung des Getriebes an der Welle der Arbeitsmaschine
Poistná doska – dodáva sa na požiadanie
Securing plate – delivered on request
Endplatte – nur auf Anforderung geliefert
Stiahnutie prevodovky z hriade¾a
Disassembly of gearbox from shaft
Abziehen des Getriebes von der Welle der Arbeitsmaschine
Podložka
Plate
Unterlage
a
L
D2 H7
b
c
t
80
100
125
160
170
210
240
290
38
48
55
60
13
15
25
22
12
12
12
16
3
5
5
5
l
min
120
145
165
200
max
130
175
190
240
93
Z1
Z2
M12
M16
M20
M20
M16
M20
M24
M24
7.2
PREVODOVKY S VO¼NÝM VSTUPNÝM HRIADE¼OM
GEARBOXES WITH FREE INPUT SHAFT
GETRIEBE MIT FREIER ANTRIEBSWELLE
Typ Z
Type Z
Typ Z
Typ Z - Type Z - Typ Z
a
80
100
125
160
d1
22js6
28js6
32js6
38js6
l1
36
42
58
58
M1
108
130
160
195
u1
6
8
10
10
Typ ZZ
Type ZZ
Typ ZZ
Typ CZ - Type CZ - Typ CZ
Typ ZZ - Type ZZ - Typ ZZ
i ≤ 3,15
t1
24,5
30,9
35,5
41,3
Typ CZ
Type CZ
Typ CZ
d1
16js6
22js6
22js6
28js6
l1
28
36
36
42
u1
5
6
6
8
i > 3,15
t1
18,1
24,5
24,5
30,9
d1
14js6
16js6
16js6
22js6
l1
30
28
28
36
u1
5
5
5
6
M1
t1
16,1
18,1
18,1
24,5
d1
l1
M1
u1
t1
180
220 22js6 36
245 22js6 36
300 22js6 36
105
105
108
6
6
6
24,5
24,5
24,5
Ostatné rozmery sú v príslušných tabu¾kách elektroprevodoviek.
Remaining dimension can be found in the relevant electric gearbox tables.
Die übrigen Masse sind mit denen der Getriebemotoren identisch.
7.3
PRIEMERNÉ HMOTNOSTI PREVODOVIEK v kg
AVERAGE GEARBOX WEIGHTS in kg
DURCHSCHNITTLICHES GEWICHT DER GETRIEBE in kg
Typ - Type - Typ
EZ
ECZ
EZZ
Z
CZ
ZZ
80
31
35
26
32
-
Ve¾kos - Size - Baugrösse
100
125
51
80
57
83
55
80
43
67
53
77
52
76
160
153
157
160
130
146
156
1. Hmotnosti elektroprevodoviek sú bez hmotnosti motora a olejovej náplne.
2. Hmotnosti sú bez upevòovacích prvkov. Pri spôsobe upevnenia H, V, M, B, R, je hmotnos asi o 10 % vyššia.
1. Gearbox weights do not include weight of motor and oil fill.
2. The weights do not include fixing elements. If H, V, M, B, R fixing is used, the weight is increased by approx. 10%.
1. Das Gewicht der Getriebe ist ohne Motor und ohne Ölfüllung angegeben.
2. Die Gewichte sind ohne Befestigungselementen zu verstehen. Bei der Verwendung der Befestigungen H, V, M, B, R
ist das Gewicht um etwa 10 % grösser.
94
2.8
ELEKTROMOTORY
K prevodovkám prevažne montujeme elektromotory dodávané výrobcom Siemens - Mohelnice. V tab. 8.1 sú uvedené
základné údaje o elektromotoroch. Tieto údaje nepodliehajú zmenám. Špeciálne prevedenie alebo presné technické
informácie o motoroch je potrebné konzultova s výrobcom.
Elektromotory sú v prírubovom prevedení s montážnymi rozmermi v súlade s IEC 72 / DIN 42673.
Chladenie vonkajšie IC 411 pod¾a IEC 34 - 6.
Krytie IP 54(IP 55).
Trieda izolácie F (max. teplota 155° C).
K elektromotorom dodávame na prianie zákazníka frekvenèné menièe, ktoré podstatne rozširujú možností využitia
prevodovky.
ELECTRIC MOTORS
Standard electric motors used in our gearboxes are from Siemens - Mohelnice supply. The basic data of electromotors are
given in the table 8.1. These data will not be subject to changes. Special designs or technical information on motors should
be consulted with the manufacturer.
Electric motors used are of flanged design with mounting dimensions according to IEC 72/DIN 42673.
External cooling IC 411 according to IEC 34 - 6.
Enclosure IP 54 (IP 55).
Insulation F (max. temperature 155°C).
At customer's request the electric motors can be supplied with frequency changers, which substantially increase the
application possibilities of the gearbox.
ELEKTROMOTOREN
Die Getriebemotoren werden mit Elektromotoren von Siemens - Mohelnice versehen. In der Tabelle 8.1. sind die
grundlegenden Angaben der Elektromotoren angegeben. Diese Angaben sind nicht den Veränderungen unterworfen.
Spezialausführungen, oder technische Einzelheiten sind mit dem Hersteller zu besprechen.
Die Elektromotroen sind in Flanschausführung. Die Anbaumasse stimmen mit IEC 72/DIN 42673 überein.
Aussenkühlung IC 411 gemäss IEC 34-6.
Schutzart IP 54 (IP 55).
Isolierung Klasse F (Höchsttemperatur 155°C).
Auf Wunsch liefern wir zu den Elektromotoren Frquenzumrichter, die die Anwendbarkeit der Gertriebemotoren erheblich
erweitern.
95
Technické dáta motorov 4AP pre 50 Hz a zaaženie S1
Technical specification of 4AP motors for 50 Hz, load type S1
Motordaten 4AP für 50 Hz und Belastung S1
Tab. 8.1
Typ
Type
Typ
Stroje dvojpólové
2 pole
2 - polig
4AP 56 - 2s
4AP 56 - 2
4AP 63 - 2s
4AP 63 - 2
4AP 71 - 2s
4AP 71 - 2
4AP 80 - 2s
4AP 80 - 2
4AP 90S - 2
4AP 90L - 2
Stroje štvorpólové
4 pole
4 - polig
4AP 56 - 4s
4AP 56 - 4
4AP 63 - 4s
4AP 63 - 4
4AP 71 - 4s
4AP 71 - 4
4AP 80 - 4s
4AP 80 - 4
4AP 90S - 4
4AP 90L - 4
Stroje šespólové
6 pole
6 - polig
4AP 56 - 6
4AP 63 - 6
4AP 71 - 6s
4AP 71 - 6
4AP 80 - 6s
4AP 80 - 6
4AP 90S - 6
4AP 90L - 6
Stroje osempólové
8 pole
8 - polig
4AP 63 - 8
4AP 71- 8s
4AP 71 - 8
4AP 80 - 8s
4AP 80- 8
4AP 90S - 8
4AP 90L - 8
4AP 90L - 8
Statorový prúd
Otáèky
Výkon
Stator current
RevoPower lutions
Statorstrom
Leistung
[A]
Drehzahl
[kW]
-1
[min ] 230V 400V 500V
0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,76
1,1
1,5
2,2
0,06
0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
0,04
0,09
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
0,04
0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
3000 otáèok synchrónnych
synchronous revolutions 3000 min
3000 Synchrondrehzahl
2 710 0,43
0,25
0,20
2 800 0,55
0,32
0,26
2 820 0,86
0,49
0,40
2 830
1,15
0,67
0,53
2 800 1,53
0,88
0,68
2 800 2,06
1,20
0,95
2 840
3,0
1,70
1,37
2 840 4,30
2,50
2,0
2 870 5,50
3,20
2,54
2 865 7,80
4,50
3,60
1500 otáèok synchrónnych
synchronous revolutions 1500 min
1500 Synchrondrehzahl
1 315 0,43
0,25
0,19
1 250 0,54
0,31
0,25
1 380 0,78
0,45
0,36
1 350 0,99
0,57
0,46
1 380 1,34
0,77
0,62
1 370 1,82
1,05
0,84
1 380
2,5
1,42
1,14
1 380
3,3
1,90
1,52
1 410
4,6
2,70
2,15
1 410 5,95
3,40
3,75
1000 otáèok synchrónnych
synchronous revolutions 1000 min
1000 Synchrondrehzahl
825
0,45
0,26
895
0,78
0,45
0,36
900
1,17
0,67
0,54
890
1,49
0,85
0,68
910
1,90
1,10
0,87
910
2,60
1,52
1,22
940
3,60
2,10
1,67
930
5,10
3,0
2,40
750 otáèok synchrónnych
synchronous revolutions 750 min
750 Synchrondrehzahl
635
0,50
0,29
0,24
660
1,02
0,59
0,47
660
1,17
0,67
0,54
690
1,42
0,81
0,65
690
1,80
1,05
0,84
705
2,30
1,32
1,05
705
3,40
1,95
1,56
685
4,60
2,66
2,13
Hmotnos
Moment
Moment
zotrvaènosti
Weight
pásmo
Moment of inertial
Gewicht
Torque zone
Massen-trägheits[kg]
Moment
moment
beriech IM 1081 IM 3041
Im [kgm2]
cosϕ
η [%]
Mz/Mn
Iz/ln
0,82
0,80
0,78
0,79
0,87
0,85
0,85
0,86
0,87
0,88
63
68
68
69
72
75
75
76
79
81
1,9
2,9
2,4
2,15
2,2
2,4
2,0
2,0
2,2
2,5
3,3
4,6
4,6
4,6
4,7
5,0
5,3
5,3
6,1
6,0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2,8
3,7
4,0
4,5
5,5
6,5
9,0
10,0
13,0
15,5
3,1
4,0
4,5
5,0
6,2
7,2
10,3
11,3
14,2
16,7
0,0000803
0,0001037
0,0001703
0,0002112
0,0003796
0,0003845
0,0008815
0,0010171
0,0017206
0,0020763
0,66
0,74
0,67
0,75
0,73
0,77
0,76
0,73
0,80
0,82
53
56
59
60
64
68
74
72
74
77
2,0
1,8
2,1
1,8
1,9
1,9
1,8
1,8
2,0
2,3
2,3
2,2
3,2
3,2
3,4
3,1
4,2
3,8
4,6
4,8
5
5
5
5
5
5
3
3
2
3
2,9
3,3
4,0
4,5
5,5
6,5
9,0
10,0
13,0
15,5
3,2
3,6
4,5
5,0
6,2
7,2
10,3
11,3
14,2
16,7
0,0001133
0,0001540
0,0002911
0,0003674
0,0005596
0,0006815
0,0010628
0,0012339
0,0028210
0,0034524
0,62
0,61
0,70
0,73
0,73
0,76
0,73
0,75
36
47
55
58
67
70
72
74
1,8
1,7
1,9
1,8
1,8
2,0
1,9
2,0
1,7
2,2
2,5
2,5
3,3
3,4
3,9
4,1
4
4
4
4
4
4
4
4
3,4
4,0
5,5
6,5
9,0
10,0
13,0
15,5
3,7
4,5
6,2
7,2
10,3
11,3
14,2
16,7
0,0001504
0,0003674
0,0007134
0,0008711
0,0014615
0,0019333
0,0032483
0,0046008
0,58
0,61
0,61
0,62
0,63
0,60
0,63
0,60
34
39
44
52
55
66
66
68
1,8
2,0
2,2
2,0
2,0
1,8
2,0
2,0
1,6
2,0
2,0
2,6
2,7
3,3
3,3
3,0
6
6
6
6
6
6
6
6
4,0
5,5
6,5
9,0
10,0
13,0
15,5
15,5
4,5
6,2
7,2
10,3
11,3
14,2
16,7
16,7
0,0003674
0,0007134
0,0008711
0,0014615
0,0019333
0,0032483
0,0046008
0,0046008
96
Technické dáta motorov 7AA pre 50 Hz a zaaženie S1
Technical specification of 7AA motors for 50 Hz, load type S1
Motordaten 7AA für 50 Hz und Belastung S1
Tab. 8.1 - pokraèovanie - continuation - Fortsetzung
Typ
Type
Typ
Stroje dvojpólové
2 pole
2 - polig
7AA 100L 02
7AA 100L 02V
7AA 112M 02
7AA 112M 02V
7AA 132S 02K
7AA 132S 02
7AA 132M 02V
7AA 160M 02K
7AA 160M02
7AA 160L 02
Stroje štvorpólové
4 pole
4 - polig
7AA 100L 04K
7AA 100L 04
7AA 112M 04
7AA 112M 04V
7AA 132S 04
7AA 132M 04
7AA 132M 04V
7AA 160M 04
7AA 160L 04
Stroje šespólové
6 pole
6 - polig
7AA 100L 06
7AA 112M 067
AA 112M 06V
7AA 132S 06
7AA 132S 06V
7AA 132M 06K
7AA 132M 06
7AA 160M 06
7AA 160L 06
Stroje osempólové
8 pole
8 - polig
7AA 100L 08K
7AA 100L 08
7AA 112M 08X
7AA 112M 08V
7AA 132S 08
7AA 132S 08V
7AA 132M 08
7AA 132M 08V
7AA 160M 08K
7AA 160M 08
7AA 160L 08
Statorový Menovitý
prúd moment
Rated
Stator torque
Mz/Mn
cosϕ current
Nenn
Statorstrom moment
400V [A] [Nm]
3000 otáèok synchrónnych
synchronous revolutions 3000 min
3000 Synchrondrehzahl
2 895 83,5
0,85
6,1
9,9
2,6
2 880 85,0
0,79
9,9
15,3
3,8
2 900 85,5
0,88
7,7
13,2
2,4
2 900 86,0
0,87
10,7
18,1
2,6
2 915 84,5
0,85
11,1
18,0
2,0
2 915 86,0
0,86
14,7
24,6
2,3
2 900 85,0
0,91
20,6
36,2
2,6
2 915 87,0
0,85
21,2
36,0
1,9
2 925 88,5
0,87
28,2
49,0
2,2
2 935 90,0
0,85
34,4
60,2
2,6
1500 otáèok synchrónnych
synchronous revolutions 1500 min
1500 Synchrondrehzahl
1 420 80,0
0,82
4,9
14,8
2,6
1 420 81,5
0,83
6,5
20,2
2,7
1 440 84,0
0,83
8,3
26,5
2,8
1 435 81,0
0,77
12,7
36,6
3,3
1 455 86,0
0,81
11,4
36,1
2,4
1 455 87,5
0,82
15,1
49,2
2,7
1 440 85,0
0,81
21,0
66,3
3,3
1 460 88,5
0,84
21,5
71,95
2,2
1 460 90,5
0,84
28,5
98,1
2,8
1000 otáèok synchrónnych
synchronous revolutions 1000 min
1000 Synchrondrehzahl
925
74,0
0,75
3,9
15,5
2,2
940
78,0
0,78
5,2
22,35
2,2
930
78,0
0,75
7,4
30,8
2,2
950
79,0
0,76
7,2
30,15
2,0
950
80,5
0,76
9,4
40,2
2,1
950
80,5
0,76
9,4
40,2
2,1
950
82,0
0,76
12,8
55,3
2,3
960
85,0
0,74
17,0
74,6
2,0
960
87,5
0,74
24,5 109,4
2,3
750 otáèok synchrónnych
synchronous revolutions 750 min
750 Synchrondrehzahl
680
66,0
0,76
2,15
10,5
1,7
680
72,0
0,76
2,9
15,5
1,9
710
72,0
0,71
4,2
20,2
1,8
695
73,0
0,70
6,2
30,2
2,2
695
75,0
0,74
5,7
30,2
1,9
700
77,0
0,74
7,6
40,9
2,1
700
77,0
0,73
7,5
40,0
2,1
690
74,0
0,68
11,5
55,4
2,2
715
80,0
0,72
10,0
53,4
2,2
710
83,5
0,73
13,0
74,0
2,3
715
85,5
0,72
17,7 100,2
2,7
Otáèky
Výkon
Power Revolutions η [%]
Leistung
Drehzahl
[kW]
[min-1]
3
4,6
4
5,5
5,5
7,5
11
11
15
18,5
2,2
3
4
5,5
5,5
7,5
10
11
15
1,5
2,2
3
3
4
4
5,5
7,5
11
0,75
1,1
1,5
2,2
2,2
3
3
4
4
5,5
7,5
97
Hmotnos
Moment
Moment
zotrvaènosti
Weight
pásmo
Moment of inertial
Gewicht
Ik/ln Mmax/Mn Torque zone
Massen-trägheits[kg]
Moment
moment
beriech IM 1081 IM 3041
Im [kgm2]
6,8
7,8
7,2
7,5
5,5
7,1
7,5
6,0
6,4
7,1
2,8
4,5
2,9
3,4
2,6
3,5
3,6
2,8
3,1
3,4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
21,5
26,5
29
37
40,5
48,5
58
68,5
76,5
87
24
29
31
39
44
52
61,5
74,5
82,5
93
0,0038
0,0051
0,0055
0,0077
0,016
0,021
0,026
0,034
0,040
0,052
5,5
6,2
6,5
6,5
6,3
7,2
7,0
6,3
7,3
2,8
3,0
3,0
3,4
3,3
3,3
3,7
2,9
3,2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
21,5
24,5
31
37
42,5
49
62
68
93,5
24
27
33
39
46
52,5
65,5
74
99,5
0,0048
0,0058
0,011
0,014
0,018
0,024
0,031
0,040
0,052
4,2
4,6
4,6
4,2
4,5
4,5
5,0
4,6
4,8
2,4
2,5
2,3
2,3
2,4
2,4
2,6
2,5
2,6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
22,5
26
31
37,5
44,5
44
52
73,5
94
25
28
33
41
48
47,5
55,5
79,5
100
0,2263
0,011
0,015
0,015
0,019
0,019
0,025
0,041
0,049
3,0
3,4
4,0
3,9
3,9
4,1
4,2
3,9
4,5
4,7
5,3
1,9
2,1
2,1
2,3
2,3
2,4
2,4
2,4
2,6
2,7
3,0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
18,5
21,5
24
30
40,5
37,5
45
52
63,5
73,5
94
21
24
26
32
44
41
48,5
55,5
69,5
79,5
100
0,0053
0,0070
0,013
0,019
0,014
0,019
0,019
0,025
0,035
0,043
0,062
2.9
FREKVENÈNÉ MENIÈE
Informácie o frekvenèných menièoch sú od MITSUBISHI ELECTRIC.
Pre návrh frekvenèného menièa je rozhodujúci výkon elektrického motoru, rozsah otáèok a požiadavka krútiaceho
momentu.
Pre jednoduché aplikácie sa používa frekvenèný meniè so skalárnym riadením (viï. bod 9.1).
Ak požadujete ve¾ký rozsah otáèok, používa sa frekvenèný meniè s druhým typom skalárneho riadenia (viï. bod 9.2.).
Pre pohony nároèné na krútiaci moment a ve¾ký rozsah otáèok sa používa frekvenèný meniè s vektorovým riadením
(viï. bod 9.3.).
9.1 SKALÁRNE RIADENIE U/f PRI VÝSTUPNEJ FREKVENCII 5 ÷ 50 Hz
Charakteristika:
l Vysoký rozbehový moment a ve¾ký maximálny moment s možnosou preaženia frekvenèného menièa.
l Rozsah do menovitých hodnôt motora.
l Rozsah otáèok n
max / nmin (tu = 20 °C)
- 3,5
- 3,5...10
bez cudzieho chladenia motora,
s cudzím chladením motora.
Nastavenia parametrov menièa:
l Základná frekvencia je výrobcom menièa nastavená (Pr.3 = 50).
l Nastavenie prúdového obmedzenia (maximálny moment Pr.22).
l Ïalšie parametre sú uvedené a popísané v manuáli frekvenèného menièa.
Technické poznámky:
l Maximálny krútiaci moment M
max je frekvenèným menièom èasovo obmedzený (150 % Mn po dobu 1 min, 200 % mn
po dobu 0,5 s).
Ak je výstupná frekvencia menièa > 15 Hz, môže by motor prevádzkovaný bez cudzieho chladenia.
l Pri výstupnej frekvencii menièa < 15 Hz je nutné sledova teplotu motora.
l Pri frekvencii < 5 Hz sa prejavuje ve¾ký sklz motora a znižuje sa moment motora.
l
Tab. 9.1
Frekvenèný
meniè
F-U 120S-K EC
FR-A 024-K EC
FR-A 044-K EC
FR-A 240-K EC
Sieové
napätie
1 x 230 V
50,60 Hz
3 x 400 V
50,60 Hz
Zapojenie motora
Motor P1 > 3 kW
Motor P1 ≤ 3 kW
230 V
∆
400 V
400 V
Y
∆
obr. 9.1
98
9.2 SKALÁRNE RIADENIE U/f PRI VÝSTUPNEJ FREKVENCIÍ 5 ÷ 87 Hz
Charakteristika:
l Vysoký rozbehový moment a ve¾ký maximálny moment kvôli preažite¾nosti frekvenèného menièa.
l Ve¾mi dobré vlastné chladenie pri zvýšených otáèkach motora.
l Rozsah nad menovité otáèky motora.
l Rozsah otáèok n
max/nmin (tu = 20 °C)
-6
- 6...17
bez cudzieho chladenia motora,
s cudzím chladením motora.
Nastavenie parametrov menièa:
l Základné frekvencie sa musia nastavi na 87 Hz (Pr.3 = 87).
l Nastavenie prúdového obmedzenia (maximálny moment Pr.22).
l Ïalšie parametre sú uvedené a popísané v manuáli frekvenèného menièa.
Technické poznámky:
l Maximálny moment M
max je frekvenèným menièom èasovo obmedzený (150 % Mn po dobu 1 min, 200 % Mn
po dobu 0,5 s).
Ak sú výstupné frekvencie menièa > 15 Hz, môže by motor prevádzkovaný bez cudzieho chladenia.
l Pri výstupnej frekvencii menièa < 15 Hz je nutné sledova teplotu motora.
l Pri frekvencii < 5 Hz sa prejavuje ve¾ký sklz motora.
l Kontrola momentu zvratu v celom pracovnom rozsahu.
l Zvýšenie napätia motora na 400 V a základnej frekvencie na 87 Hz pri konštantnom prúde motora (motor musí by
zapojený 230 V ∆) dôjde k zvýšeniu výkonu motora 1,73 krát.
l
Tab. 9.2
Frekvenèný
meniè
FR-A 044-K EC
Sieové
napätie
3 x 400 V
50,60 Hz
Zapojenie motora
Motor P1 ≤ 3 kW
230 V
∆
obr. 9.2
obr. 9.3
99
9.3 VEKTOROVÉ RIADENIE PRI VÝSTUPNEJ FREKVENCIÍ 5 ÷ 50 Hz
Charakteristika:
l Ve¾ký záberový a maximálny moment, stabilné otáèky i pri spomalenom zaažení (možnos
nastavenia kompenzácie sklzu motora).
l Možnos momentového preaženia i pri nízkych otáèkach motora.
l Rozsah otáèok n
max/nmin (tu = 20 °C)
-6
bez cudzieho chladenia motora,
- 6...25
s cudzím chladením motora.
l Kvôli vektorovému riadeniu je nižšia spotreba elektrickej energie.
Nastavenie parametrov menièa:
l Nastavenie vektorového riadenia (Pr.80 = výkon motora [kW]).
l Nastavenie prúdového obmedzenia (maximálny moment Pr.22).
l Ïalšie parametre sú uvedené a popísané v manuáli frekvenèného menièa.
Technické poznámky:
l Maximálny moment M
max je frekvenèným menièom èasovo obmedzený (150 % Mn po dobu 1 min, 200 % Mn
po dobu 0,5 s).
Ak sú výstupné frekvencie menièa > 15 Hz, môže by motor prevádzkovaný bez cudzieho chladenia.
l Pri výstupnej frekvencii menièa < 15 Hz je nutné sledova teplotu motora.
l Pri frekvencii < 2 Hz sa prejavuje ve¾ký sklz motora, motor pracuje s menovitým momentom od 2 Hz do 50 Hz.
l
Tab. 9.3
Frekvenèný
meniè
F-U 120S-K EC
FR-A 024-K EC
FR-A 044-K EC
FR-A 240-K EC
Sieové
napätie
1 x 230 V
50,60 Hz
3 x 400 V
50,60 Hz
Zapojenie motora
Motor P1 ≤ 3 kW
Motor P1 > 3 kW
230 V
∆
400 V
400 V
Y
∆
obr. 9.4
100
FREQUENCY CHANGERS
Information on frequency changers is supplied by MITSUBISHI ELECTRIC.
The data important for the specification of the frequency changer are: power output of electric motor,
revolutions range and torque's requirements.
For simple applications, frequency changers with scalar control are used (see Item 9.1).
In case large range of revolutions is required, frequency changers of type two scalar control are used (see Item 9.2).
For drives with high requirements for torque and for large range of revolutions, frequency changers with vector control are
used (see Item 9.3).
9.1 SCALAR CONTROL U/f AT OUTPUT FREQUENCY 5 ÷ 50 Hz
Characteristic:
l high starting torque and high maximum torque with possibility of overloading frequency changer,
l range up to rated values of motor.
l Revolutions range n
max/nmin (tu= 20 °C)
- 3,5
- 3,5...10
without separate cooling of motor,
with separate cooling of motor.
Frequency changer settings:
l base frequency is set by manufacturer,
l setting of current limit,
l for further technical details please refer to the frequency changer manual.
Technical notes:
l maximum torque M
max is time-limited by the frequency changer (150 % Mn for duration of 1 min, 200 % Mn for duration
of 0,5 s),
in case output frequency of the changer is > 15 Hz, the motor can be employed without separate cooling,
l in case output frequency of the changer is < 15 Hz, surveillance of the motor temperature is necessary,
l frequency < 5 Hz results in large motor slip and the motor torque is reduced.
l
Tab. 9.1
Frequency
changer
F-U 120S-K EC
FR-A 024-K EC
FR-A 044-K EC
FR-A 240-K EC
Supply
voltage
1 x 230 V
50,60 Hz
3 x 400 V
50,60 Hz
Motor connection
Motor P1 ≤ 3 kW
Motor P1 > 3 kW
230 V
∆
400 V
400 V
Y
∆
Fig. 9.1
101
9.2 SCALAR CONTROL U/f AT OUTPUT FREQUENCY 5 ÷ 87 Hz
Characteristic:
l high starting torque and high maximum torque for overloading capacity of frequency changer,
l very good self-cooling capacity at increased motor revolutions,
l range exceeding rated motor revolutions,
l Revolutions range n
max/nmin (tu= 20 °C)
-6
- 6...17
without separate cooling of motor,
with separate cooling of motor.
Frequency changer settings:
l basic frequencies must be set to 87 Hz,
l setting of current limit,
l for further technical details please refer to the frequency changer manual.
Technical notes:
l maximum torque M
max is time-limited by the frequency changer (150 % Mn for duration of 1 min, 200 % Mn
for duration of 0,5 s),
in case output frequency of the changer is > 15 Hz, the motor can be employed without separate cooling,
l in case output frequency of the changer is < 15 Hz, surveillance of the motor temperature is necessary,
l frequency < 5 Hz results in large motor slip and the motor torque is reduced,
l control of moment of transition over whole operation cycle,
l by increase of motor voltage to 400 V and of base frequency to 87 Hz at constant current of motor (motor must be
connected 230 V ∆) the motor output will be increased 1,73 times.
l
Tab. 9.2
Frequency
changer
FR-A 044-K EC
Supply
voltage
3 x 400 V
50,60 Hz
Motor connection
Motor P1 ≤ 3 kW
230 V
∆
Fig. 9.2
Fig. 9.3
102
9.3 VECTOR CONTROL AT OUTPUT FREQUENCY 5 ÷ 50 Hz
Characteristic:
l large static torque and maximum torque, steady revolutions even at slowed down loading.
(Possibility of setting motor slip compensation),
l possibility of moment overload also at low motor revolutions.
l Revolutions range n
max/nmin (tu= 20 °C)
-6
without separate cooling of motor,
- 6...25
with separate cooling of motor.
l Vector control reduces electric energy consumption.
Frequency changer settings:
l vector control setting,
l setting of current limit,
l for further technical details please refer to the frequency changer manual.
Technical notes:
l maximum torque M
max is time-limited by the frequency changer (150 % Mn for duration of 1 min, 200 % Mn
for duration of 0,5 s),
in case output frequency of the changer is > 15 Hz, the motor can be employed without separate cooling,
l in case output frequency of the changer is < 15 Hz, surveillance of the motor temperature is necessary,
l at frequency value < 2 Hz large motor slip is present, the motor operates with rated torque from 2 Hz to 50 Hz.
l
Tab. 9.3
Frequency
changer
F-U 120S-K EC
FR-A 024-K EC
FR-A 044-K EC
FR-A 240-K EC
Supply
voltage
1 x 230 V
50,60 Hz
3 x 400 V
50,60 Hz
Motor connection
Motor P1 > 3 kW
Motor P1 ≤ 3 kW
230 V
∆
400 V
400 V
Y
∆
Fig. 9.4
103
FREQUENZUMRICHTER
Die Informationen über die Frequenzumrochter entstammen von MITSUBISHI ELECTRIC.
Für den Entwurf eines Frequenzumrichters ist die Leistung des Elektromotors, der Drehzahlbereich
und die Anforderungen an das Drehmoment entscheidend.
Für einfache Anwendungen wird ein Frequenzumrichter mit skalarer Steuerung (S. Punkt 9.1.) verwendet.
Wenn ein grosser Regelbereich notwendig ist, verwendet man einen Umrichter mit dem zweiten Typ der skalarer Steuerung
(S. Punkt 9.2.).
Für hohe Ansprüche an Drehmoment und grossen Drehzahlbereich verwendet man einen Frequenzumrichter mit
Vektorsteuerung (S. Punkt 9.3.).
9.1 SKALARE STEUERUNG U/f BEI EINER BASISFREQUENZ 5 ÷ 50 Hz
Charakteristik:
l Hohes Anlaufmoment und Maximalmoment, ermöglicht die Überlastung des Frequenzumrichters.
l Regelbereich bis zu den Nennwerten des Motors.
l Drehzahlbereich n
max/nmin (tu= 20 °C)
- 3,5
- 3,5...10
Ohne Fremdbelüftung des Motors.
mit Fremdbelüftung des Motors.
Einstellung der Parametern des Umrichters:
l Die Basisfrequenz ist vom Hersteller eingestellt.
l Einstellung der Strombegrenzung.
l Weitere Parameter sind in dem Manual des Umrichters beschrieben.
Technische Bemerkungen:
l Das max. Drehmoment M
max ist durch den Umrichter zeitlich begrenzt (150 % Mn auf 1 min, 200 % Mn auf 0,5 s).
Wenn die Ausgangsfrequenz des Umrichters > 15 Hz ist, kann der Motor ohne Fremdbelüftung arbeiten.
Bei einer Frequenz < 15 Hz ist die Temperatur des Motors zu überwachen.
l Bei einer Frequenz < 5 Hz ist der Schlupf sehr gross und das Drehmoment verringert sich.
l
l
Tab. 9.1
Frequenzumrichter
F-U 120S-K EC
FR-A 024-K EC
FR-A 044-K EC
FR-A 240-K EC
Netzspannung
1 x 230 V
50,60 Hz
3 x 400 V
50,60 Hz
Motorschaltung
Motor P1 > 3 kW
Motor P1 ≤ 3 kW
230 V
∆
400 V
400 V
Y
∆
Abb. 9.1
104
9.2 SKALARE STEUERUNG U/f BEI EINER BASISFREQUENZ 5 ÷ 87 Hz
Charakteristik:
l Hohes Anlaufmoment und hohes Maximalmoment, weil der Frequenzumrichteer überlastbar ist.
l Sehr gute Eigenkühlung bei erhöhter Motordrehzahl.
l Der Steuerbereich geht über die nominelle Drehzahl des Motors.
l Drehzahlbereich n
max/nmin (tu= 20 °C)
-6
- 6...17
ohne Fremdbelüftung.
mit Fremdbelüftung.
Einstellung der Umrichterparametern:
l Die Basisfrequenzen sind auf 87 Hz einzustellen.
l Einstellung der Strombegrenzung.
l Weitere Parametern sind im Manual des Umrichters beschrieben.
Technische Bemerkungen:
l Das Maximalmoment M
max ist durch den Umrichter zeitlich begrenzt (150 % Mn auf 1 min, 200 % Mn auf 0,5 s).
Wenn die Basisfrequenz des Umrichters > 15 Hz ist, kann der Motor ohne Fremdbelüftung arbeiten.
Bei einer Frequenz < 15 Hz ist die Temperatur des Motors zu überwachen.
l Bei einer Frequenz < 5 Hz ist ein Grosser Schlupf vorhanden.
l Überwachung des Kippmoments im gesamten Arbeitsbereich.
l Erhöhung der Motorspannung auf 400 V und der Basisfrequenz auf 87 Hz bei einer konstanten Stromaufnahme (Der
Motor muss eine Schaltung 320 V ∆ haben). Die Leistung erhöht sich 1,73-mal.
l
l
Tab. 9.2
Frequenzumrichter
FR-A 044-K EC
Netzspannung
3 x 400 V
50,60 Hz
Motorschaltung
Motor P1 ≤ 3 kW
230 V
∆
Abb. 9.2
Abb. 9.3
105
9.3 VEKTORENREGELUNG BASISFREQUENZ 5 ÷ 50 Hz
Charakteristik:
l Grosses Anlauf- und Maximalmoment, stabile Drehzahl auch bei langsamer Erhöhung der
Belastung (Einstellung der Schlupfkompensation möglich).
l Belastbarkeit mit hohem Drehmoment auch bei einer niedrigen Drehzahl.
l Drehzahlbereich n
max/nmin (tu= 20 °C)
-6
ohne Fremdbelüftung.
- 6...25
mit Fremdbelüftung.
l Niedriger Energieverbrauch durch die Vektorsteuerung.
Einstellung der Parametern des Umrichters:
l Einstellung der Vektorsteuerung.
l Einstellunng der Strombegrenzung.
l Weitere Parameter sind in dem Manual des Umrichters angegeben.
Technische Bemerkungen:
l Das Maximalmoment M
max ist durch den Frequenzumrichter zeitlich begrenzt (150 % Mn auf 1 min, 200 % Mn auf 0,5 s).
Bei einer Ausgangsfrequenz des Umrichters > 15 Hz kann der Motor ohne Fremdbelüftung arbeiten.
Bei einer Frequenz des Umrichters < 15 Hz ist eine Überwachung der Motortemperatur notwendig.
l Bei einer Frequenz < 2 Hz ist ein Grosser Schlupf vorhanden, der Motor arbeitet mit dem Nenndrehmoment von 2 Hz
bis zu 50 Hz.
l
l
Tab. 9.3
Frequenzumrichter
F-U 120S-K EC
FR-A 024-K EC
FR-A 044-K EC
FR-A 240-K EC
Netzspannung
1 x 230 V
50,60 Hz
3 x 400 V
50,60 Hz
Motorschaltung
Motor P1 ≤ 3 kW
Motor P1 > 3 kW
230 V
∆
400 V
400 V
Y
∆
Abb. 9.4
106
Tab. 9.4
Typ frekvenèného menièa
Typ motora
Motor type
Motortyp
Výkon
Power
Leistung
[kW]
2 pólové, synchrónne otáèky 3000 1/min
2 pole, synchronous revolutions 3000 1/min
2-polig, Synchrondrehzahl 3000 1/min
4AP 56
2
0,12
4AP 63
2s
0,18
4AP 63
2
0,25
4AP 71
2s
0,37
4AP 71
2
0,55
4AP 80
2s
0,75
4AP 80
2
1,1
4AP 90S
2
1,5
4AP 90L
2
2,2
4AP 100L
2
3
4AP 112M
2s
4
4AP 112M
2
5,5
4AP 132S
2
7,5
4AP 132M
2
10
4 pólové, synchrónne otáèky 1500 1/min
4 pole, synchronous revolutions 1500 1/min
4-polig, Synchrondrehzahl 1500 1/min
4AP 56
4s
0,06
4AP 56
4
0,09
4AP 63
4s
0,12
4AP 63
4
0,16
4AP 71
4s
0,26
4AP 71
4
0,37
4AP 80
4s
0,55
4AP 80
4
0,75
4AP 90S
4
1,1
4AP 90L
4
1,5
4AP 100L
4s
2,2
4AP 100L
4
3
4AP 112M
4
4
4AP 132S
4
5,5
4AP 132M
4
7,5
6 pólové, synchrónne otáèky 1000 1/min
6 pole, synchronous revolutions 1000 1/min
6-polig, Synchrondrehzahl 1000 1/min
4AP 63
6
0,09
4AP 71
6s
0,18
4AP 71
6
0,26
4AP 80
6s
0,37
4AP 80
6
0,55
4AP 90S
6
0,75
4AP 90L
6
1,1
4AP 100L
6
1,5
4AP 112M
6s
2,2
4AP 112M
6
3
4AP 132S
6
4
4AP 132M
6
5,5
Otáèky
Revolutions
Drehzahl
[1/min]
Frequency changer type
Frequenzumrichter - typ
Skalárne riadenie
Scalar control
Skalare Regelung
Skalárne riadenie
Scalar control
Skalare Regelung
Vektorové riadenie
Vector control
Vektorenregelung
(5 - 50 Hz)
(5 - 87 Hz)
(2 - 50 Hz)
2795
2820
2830
2800
2800
2840
2840
2870
2865
2850
2900
2910
2910
2940
FRU-120-0,2 EC
FRU-120-0,2 EC
FRU-120-0,4 EC
FRU-120-0,4 EC
FRU-120-0,75 EC
FRU-120-0,75 EC
FRA-024 1,5 EC
FRA-024 1,5 EC
FRA-024 2,2 EC
FRA-044 3,7 EC
FRA-240 5,5 EC
FRA-240 5,5 EC
FRA-240 7,5 EC
FRA-240 11 EC
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,75 EC
FRA-044 0,75 EC
FRA-044 1,5 EC
FRA-044 1,5 EC
FRA-044 2,2 EC
FRA-044 3,7 EC
-
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,75 EC
FRA-044 0,75 EC
FRA-044 1,5 EC
FRA-044 1,5 EC
FRA-044 2,2 EC
FRA-044 3,7 EC
FRA-240 5,5 EC
FRA-240 5,5 EC
FRA-240 7,5 EC
FRA-240 11 EC
1315
1300
1380
1350
1380
1370
1380
1380
1410
1410
1440
1430
1440
1450
1460
FRU-120-0,2 EC
FRU-120-0,2 EC
FRU-120-0,2 EC
FRU-120-0,2 EC
FRU-120-0,4 EC
FRU-120-0,4 EC
FRU-120-0,75 EC
FRU-120-0,75 EC
FRA-024 1,5 EC
FRA-024 1,5 EC
FRA-024 2,2 EC
FRA-044 3,7 EC
FRA-240 5,5 EC
FRA-240 5,5 EC
FRA-240 7,5 EC
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,75 EC
FRA-044 0,75 EC
FRA-044 1,5 EC
FRA-044 1,5 EC
FRA-044 2,2 EC
FRA-044 3,7 EC
-
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,75 EC
FRA-044 0,75 EC
FRA-044 1,5 EC
FRA-044 1,5 EC
FRA-044 2,2 EC
FRA-044 3,7 EC
FRA-240 5,5 EC
FRA-240 5,5 EC
FRA-240 7,5 EC
895
900
890
910
910
940
930
940
960
940
980
950
FRU-120-0,2 EC
FRU-120-0,2 EC
FRU-120-0,4 EC
FRU-120-0,4 EC
FRU-120-0,75 EC
FRU-120-0,75 EC
FRA-024 1,5 EC
FRA-024 1,5 EC
FRA-024 2,2 EC
FRA-044 3,7 EC
FRA-240 5,5 EC
FRA-240 5,5 EC
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,75 EC
FRA-044 0,75 EC
FRA-044 1,5 EC
FRA-044 1,5 EC
FRA-044 2,2 EC
FRA-044 3,7 EC
-
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,75 EC
FRA-044 0,75 EC
FRA-044 1,5 EC
FRA-044 1,5 EC
FRA-044 2,2 EC
FRA-044 3,7 EC
FRA-240 5,5 EC
FRA-240 5,5 EC
107
Tab. 9.4 - pokraèovanie - continuation - Fortsetzung
Typ frekvenèného menièa
Typ motora
Motor type
Motortyp
Výkon
Power
Leistung
[kW]
8 pólové, synchrónne otáèky 750 1/min
8 pole, synchronous revolutions 750 1/min
8-polig, Synchrondrehzahl 750 1/min
4AP 63
8
0,04
4AP 71
8s
0,09
4AP 71
8
0,12
4AP 80
8s
0,18
4AP 80
8
0,25
4AP 90S
8
0,37
4AP 90L
8
0,55
4AP 90L
8
0,75
4AP 100L
8
0,75
4AP 100L
8
1,1
4AP 112M
8s
1,5
4AP 112M
8
2,2
4AP 132S
8
3
4AP 112M
8
4
Otáèky
Revolutions
Drehzahl
[1/min]
635
660
660
690
680
705
705
685
700
690
710
700
715
715
Frequency changer type
Frequenzumrichter - typ
Skalárne riadenie
Scalar control
Skalare Regelung
Skalárne riadenie
Scalar control
Skalare Regelung
Vektorové riadenie
Vector control
Vektorenregelung
(5 - 50 Hz)
(5 - 87 Hz)
(2 - 50 Hz)
FRU-120-0,2 EC
FRU-120-0,2 EC
FRU-120-0,2 EC
FRU-120-0,2 EC
FRU-120-0,4 EC
FRU-120-0,4 EC
FRU-120-0,75 EC
FRU-120-0,75 EC
FRU-120-0,75 EC
FRA-024 1,5 EC
FRA-024 1,5 EC
FRA-024 2,2 EC
FRA-044 3,7 EC
FRA-240 5,5 EC
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,4 EC
FRA-044 0,75 EC
FRA-044 0,75 EC
FRA-044 0,75 EC
FRA-044 1,5 EC
FRA-044 1,5 EC
FRA-044 2,2 EC
FRA-044 3,7 EC
-
-
108
2.10
MAZANIE
Prevodovky sú dodávané bez olejovej náplne. Predlohové prevodovky majú spoloènú olejovú náplò so
základnou. Ložiská, ktoré ležia nad olejovou náplòou, sú mazané tukom.
Prevodovka je štandardne upravená pre použitie minerálneho oleja.
Výmena oleja:
l minerálny olej každých 4 000 hod,
l domazávanie ložísk závitovky cez mazaciu hlavicu - po 10 000 hod.
Množstvo oleja je uvedené na štítku. Vo¾bu oleja si prevedie zákazník sám pod¾a tab. 10.1, kde sú uvedené rovnocenné
ekvivalenty rôznych výrobcov.
Preh¾ad mazacích miest a orientaèného množstva oleja je v tab. 10.2.
LUBRICATION
The gearboxes are supplied without oil fill. Gearboxes with pre-step share a common oil fill with the main gearbox. The
bearings situated above the oil level are lubricated by grease.
The standard type gearboxes are adjusted for use of mineral oil.
Oil change:
l mineral oil - once every 4 000 hrs,
l greasing of worm bearings through grease nipple - after 10 000 hrs.
Oil capacity is quoted on the nameplate. Choice of oil is done by customer in accordance with Tab. 10.1, which specifies
equivalent products of different manufacturers.
Summary of lubrication points and approximate oil fill capacities are shown in Tab. 10.2.
SCHMIERUNG
Die Getriebe werden ohne Ölfüllung geliefert. Die Getriebe mit Vorgelege haben eine gemeinsame Ölfüllung mit dem
Grundgetriebe. Die Lager, die über dem Ölspiegel liegen, sind fettgeschmiert.
Die Standardausführung ist für die Verwendung von Mineralöl ausgelegt.
Ölwechsel:
l Mineralöl nach 4 000 Stunden.
l Nachschmieren der Lager durch die Schmiernippel nach 10 000 Stunden.
Die Ölmenge ist auf dem Typenschild am Getriebe angegeben. Die Ölwahl hat der Kunde selbst zu treffen nach der Tabelle
10.1., wo verschiedene äquivalente Ölsorten angegeben sind.
Ein Übersicht der Schmierstellen und der angenäherten Ölmenge befindet sich in der Tab. 10.2.
109
Výber mazív
Choise of lubricants
Schmierstoffwahl
valivé ložiská
Roller Bearings
Wälzlager
základná a predlohová prevodovka
Main and Gearbox with pre-step
Grundgetriebe und Vorgelegegetriebe
Tab. 10.1
ISO
VG
Teplota okolia v °C
Ambient temperature °C
Umgebungstemperatur °C
220
-15 ... +20
ESSO
BP
MOBIL
KLÜBER
SHELL
BENZINOL
BENZINA
Spartan
EP 220
Energol
SR-XP-220
Mobilgear
630
Lamora
220
Omala oil
220
PP
90
Spartan
EP 320
Energol
SR-XP-320
Mobilgear
632
Lamora
320
Omala oil
320
K 18
Spartan
EP 460
Energol
460
Mobilgear
634
Lamora
460
Omala oil
460
+5 ... +50
Spartan
EP 680
Energol
680
Mobilgear
636
Lamora
680
Omala oil
680
-30 ... +60
Beacon 3
Energrease
LS 3
Mobilux 2
Staburags
NBU 8 EP
Alvania R 3
320
-5 ... +30
460
680
110
LV 2 - 3
Mazanie - preh¾ad mazacích miest a množstva oleja
Lubrication - summary of lubrication points and oil fill capacity
Schmierung - übersicht der Schmierstellen und Ölmenge
Tab. 10.2
Mont. pol.
Mount. pos.
Mont. Pos.
EZ, Z
ECZ, CZ
EZZ, ZZ
množstvo oleja pre ve¾kos
oil capacity for size
Ölmenge für die Baugrösse
množstvo oleja pre ve¾kos
oil capacity for size
Ölmenge für die Baugrösse
množstvo oleja pre ve¾kos
oil capacity for size
Ölmenge für die Baugrösse
80
100
125
160
80
100
125
160
-
100
125
160
0,8
1,6
2,1
3,9
1,2
2,1
2,6
4,5
-
2,4
2,9
3,2+1,9
1,9
4
6,4
13,5
2,4
4,6
7
14,3
-
4,6
7,1
12,6+0,8
1,5
3
4,6
9,9
1,9
3,6
5,2
10,6
-
3,8
5,4
9,2+1,9
1,3
2,7
4
8,3
1,7
3,3
4,6
9
-
3,5
4,6
7,6+1,9
1,4
3,4
5,3
11
1,9
4,6
6,5
12,5
-
4
5,9
8,5+1,4
1,8
2,6
4,5
9,9
2,2
3,2
5,1
10,7
-
2,8
4,7
8,5+1,4
ZD
ZH
HD
HH
VD
VH
- plnenie - filling - Einfüllstelle
- olejoznak - oil level mark - Ölstandsauge
111
- výpus - drain - Ölablass
2.11
TECHNICKÉ INŠTRUKCIE
11.1 SKLADOVANIE
Pri expedovaní od výrobcu sú vonkajšie funkèné plochy krátkodobo chránené pred koróziou. Takto môžu by skladované v
suchom a bezprašnom prostredí.
Pri dlhodobom skladovaní (nad 6 mesiacov) je nutné prevodovku konzervova. Takúto požiadavku je nutné uvies v
objednávke.
11.2 UVEDENIE DO PREVÁDZKY
Prevodovky sa dodávajú zmontované a odskúšané, bez olejovej náplne.
Pri ich montáži doporuèujeme:
l zbavi funkèné plochy konzervaèných náterov,
l natiahnu príslušné spojky pomocou závitových otvorov na konci hriade¾a,
l prevodovku montova na rovnú opracovanú plochu,
l zabezpeèi súosovos spojovacích hriade¾ov a spo¾ahlivé upevnenie prevodovky,
l prevodovku naplni vhodným olejom do výšky olejoznaku. Množstvo oleja uvedené v tab. 10.2 alebo na štítku je iba
orientaèné.
11.3 ZÁBEH
Doporuèujeme pred uvedením do prevádzky prevodovku zabehnú. Zábeh sa dosiahne buï:
a) postupným zvyšovaním zaaženia až po dobu približne 50 hod,
b) prerušovaným nominálnym zaažením približne 10 hodín. Doba prevádzky od nieko¾kých minút sa postupne predlžuje
až po trvalý chod. Po zaažovacej perióde sa nechá dlhšia pauza na ochladenie prevodovky.
Teplota oleja v oboch prípadoch nesmie prekroèi 90 °C.
Dokonalý zábeh sa dosiahne až po 300 ... 500 hodinách, kedy je treba olej vymeni.
11.4 ÚDRŽBA
Prevodovky UZP nevyžadujú okrem kontroly oleja žiadnu zvláštnu údržbu.
TECHNICAL INSTRUCTIONS
11.1 STORAGE
On leaving the factory, the outside active surfaces are provided with short-term corrosion protection. Storage should be in
dry dustfree environment.
For long-term storage (exceeding 6 months) the gearbox has to be suitably protected against corrosion. This requirement
should be specified in the customer's order.
11.2 COMMISSIONING
The gearboxes are supplied assembled and tested, without oil fill.
On installation of the gearbox, it is recommended to:
l remove protective films from active surfaces,
l mount the relevant couplings by means of threaded holes at shaft end,
l mount the gearbox on level machined surface,
l insure alignment of connecting shafts and reliable fixing of the gearbox,
l fill the gearbox up to oil level mark with suitable oil. The oil fill quoted in Tab. 10.2 or on the nameplate is only
informative.
112
11.3 RUNNING IN
It is recommended to run in the gearbox prior to putting it in operation. Running-in can be achieved
either by:
a) gradual increase of load during a period of up to approx. 50 hrs,
b) interrupted rated load for approx. 10 hrs. Operation time of several minutes is gradually increased until continuous
run. Following the loading period, a longer period should be allowed for gearbox cooling.
In both cases oil temperature must not exceed 90°C.
Complete running-in can only be achieved after 300 to 500 hours, when oil should be changed.
11.4 MAINTENANCE
With the exception of oil level checking, UZP gearboxes do not require any special maintenance.
TECHNISCHE INSTRUKTIONEN
11.1 LAGERUNG
Bei der Ablieferung an den Kunden sind die äusseren Funktionsoberflächen kurzfristig gegen Korrosion geschützt. In
diesem Zustande können die Getriebe in einer trockenen und staubfreien Umgebung gelagert werden.
Bei einer langfristigen Lagerung (über 6 Monate) ist eine Konservierung notwendig. Diese Forderung ist im Auftrag
anzugeben.
11.2 INBETRIEBNAHME
Die Getriebe werden komplett montiert, geprüft, jedoch ohne Ölfüllung geliefert.
Bei der Montage ist empfohlen:
l Die Funktionellen Flächen von Konservierungsmittel zu befreien,
l Die Kupplungsteile unter Zuhilfenahme der Gewindebohrungen in den Wellenenden an die Wellenenden montieren,
l Das Getriebe an ebene Auflageflächen zu befestigen,
l Die Fluchtung der Achsen sicherzustellen,
l Das Getriebe mit der vorgeschriebenen Sorte des Schmiertoffes bis an die Mitte des Ölstandsauges füllen. Die in der
Tab. 10.2 oder an dem Typenschild angegebene Ölmenge ist als Orientierungswert zu betrachten.
11.3 EINLAUF
Wir empfehlen das Getriebe vor der vollen Belastung einzulaufen. Das kann man entweder durch:
a) allmähliche Steigerung der Belastung während mindestens 50 Stunden, oder,
b) durch unterbrochene Belastung mit Volllast erreichen. Dabei wird die Laufzeit schrittweise verlängert von einigen
Minuten bis zum Dauerbetrieb. Nach jedem Schritt folgt eine Pause für das Abkühlen.
Die Öltemperatur darf in beiden Fällen 90°C nicht überschreiten.
Ein vollkommener Einlauf erfolgt nach etwa 300 - 500 Betriebsstunden, danach ist die Ölfüllung auszuwechseln.
11.4 WARTUNG
Ausser einer regelmässigen Kontrolle des Ölstands und ggf. Nachfüllen brauchen die UZP Getriebe keine Wartung.
113

Podobné dokumenty