Kardiopulmonální resuscitace

Transkript

Kardiopulmonální resuscitace
Kardiopulmonální resuscitace
Srdeční zástava - Epidemiologie
• Evropa - KV příčina 40% z celkového počtu úmrtí do 75 let
• mimonemocniční zástava oběhu (OHCA)
– Incidence 38/100 000
– celkové přežití po OHCA mezi 5 – 13 %
• zástava oběhu v nemocnici
–
–
–
–
–
Incidence 1 – 5 zástav oběhu na 1000 příjmů do nemocnice
prvotní rytmus KF nebo KT je zachycen přibližně v 25 %
přežití do propuštění z nemocnice celkem činí 22 %
přežití do propuštění při KF/KT činí 37 %
přežití do propuštění po asystolii nebo bezpulsové elektrické aktivitě (PEA)
činí 11 %
Příznaky zástavy oběhu
• Bezvědomí
• Lapavé dýchání (gasping)
• Cyanóza, mramorování, popř. bledost
Adult Basic Life Support - BLS
Nereaguje ?
Zavolej o pomoc
Uvolni dýchací cesty
Nedýchá normálně ?
Zavolej tísňovou linku
155 / 112
30 kompresí hrudníku
2 vdechy :
30 kompresí
Nereaguje ? – Zavolej o pomoc !
> > > tel.
155 or 112
( event. Resuscitační tým kl. 2666 ve FNOL)
Uvolnění dýchacích cest :
Záklon hlavy a zvednutí brady
Nepřímá srdeční masáž 30:2
Frekvence 100/min
Hloubka 5 – 6 cm
Po každém stlačení zcela uvolnit tlak na hrudník, ale ruce stále v kontaktu s
hrudní stěnou
… nezbytná správná technika !!
Ambuvak
30 : 2
Frekvence 12 (10-15) /min
Algoritmus s použitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED)
Nereaguje
Zavolej o pomoc ( 155)
otevři dýchací cesty, nedýchá
normálně
Pošli pro AED
KPR 30 : 2 do připojení AED
AED zhodnotí
srdeční
rytmus
Výboj doporučen
Výboj nedoporučen
1 šok
Okamžitě pokračuj 2
min v KPR
30 : 2
Okamžitě pokračuj 2
min v KPR
30 : 2
Nepřetržitě sleduj, jestli se postižená osoba nehýbá,
neotevírá oči nebo nedýchá normálně
Automated External Defibrilator - AED
Umístění elektrod
špatně
správně
Kdy je výboj indikován ?
• Defibrilovatelné rytmy
– Fibrilace komor (VF, FK, FiK)
– Komorová tachykardie
• Nedefibrilovatelné rytmy
– asystole
– Bezpulsová electrická aktivita (PEA)
Advanced Life Support (ALS)
- rozšířená podpora života
(rozšířená neodkladná resuscitace)
 Navazuje na základní resuscitaci
 Používá se speciálních postupů a pomůcek
 Diferencovaně poskytují všichni lékaři dle své
odbornosti a vybavení
 Plný rozsah ALS poskytuje RLP, JIP, KARIM/ARO
Bezvědomí
Zástava dechu nebo občasné lapavé
nadechnutí
Přivolejte resuscitační tým 2666
KPR
v poměru 30: 2
Připojte defibrilátor/monitor
Minimalizujte přerušení
Zhodnoťte srdeční
rytmus
Defibrilovatelný
(VF/VT bezpulzová)
Nedefibrilovatelný
(PEA/Asystolie)
Obnovení spontánního oběhu
1 defibrilační výboj
bifázický 150 –200J
monofázický 360 J,
nebo AED
Okamžitě pokračujte 2 min KPR
30 : 2
Minimalizujte přerušení
masáže
•
•
•
•
•
Bezprostřední léčba po srdeční zástavě
Postup ABCDE
Řízená oxygenace a ventilace
12 svodové EKG
Léčba vyvolávající příčiny
Kontrola tělesné teploty/ léčebná hypotermie
Okamžitě pokračujte 2 min KPR 30 :
2
Minimalizujte přerušení masáže
BĚHEM KPR
REVERZIBILNÍ PŘÍČINY
• Zajistěte správnou frekvenci a hloubku kompresí hrudníku i jeho úplné
uvolňování
• Před každým přerušením KPR si další činnost dopředu naplánujte
• Podejte kyslík
• Zvažte definitivní způsob zajištění dýchacích cest a kapnometrii
• Po definitivním zajištění dýchacích cest nepřerušujte srdeční masáž
• Zajistěte vstup do cévního řečiště (periferní žíla nebo intraoseální vstup)
• Podejte adrenalin každých 3-5 min
• Zajistěte léčbu reverzibilních příčin
• Hypoxie
• Hypovolémie
• Hypokalémie/hyperkalémie/metabolické příčiny
• Hypotermie
• Trombóza (koronární tepny/plicní embolie)
• Tamponáda srdeční
• Toxické látky (intoxikace)
• Tenzní pneumotorax
Defibrilace
1.Monofázická křivka - energie výboje
• 360 J
dospělí
• 4 J / kg děti
2.Bifázická křivka - energie výboje
Chybné
• 150 J a více první výboj, lze eskalovat umístění
• 4 J na kg děti
3. Umístění elektrod
• Anterolaterální pozice
• Anteroposteriorní pozice
Správné
umístění
• Biaxillární pozice
4. Pacienti s PM/ICD
• anteroposteriorní
• Riziko poškození PM/ICD
• Vektor proudu kolmo na polohu elektrod !
Automatizované masážní systémy
při KPR
• lze je využít při déletrvajících KPR
• neprokázáno jednoznačné zvýšení
dlouhodobého přežívání
• transport
• během koronární angioplastiky (LUCAS)
• Masáž pomocí pistonu LUCAS
(LUND UNIVERSITY CARDIAC ASSIST SYSTEM)
• KPR pomocí pásu – Lifeband
Autopulse (Zoll)
Prekordiální úder jen při monitoraci !
• Nízká účinnost
• přínos pouze při provedení
během několika sekund od
vzniku KF/KT
ńízká účinnost ˂ 2% při KT
• KF/KT u monitorovaného
pacienta - není okamžitě k
dispozici defibrilátor
• nikdy nesmí oddálit přivolání
pomoci či použití defibrilátoru
KPR u dětí
• zahájení 5 vdechy !!!
• poměr kompresí a ventilace
30 : 2 / 15:1
• frekvence kompresí 120 /min
• místo kompresí dolní polovina sterna
• na komprese lze užít 1 nebo 2 ruce
• komprese max. do 1/3 hrudníku (5 cm)
Resuscitace novorozenců
 2 prsty nebo palci
 hlava jen v mírném záklonu
 hloubka kompresí 4 cm
 frekvence kompresí120 /min
 Dýchání do úst a nosu
 Poměr 3 : 1 (komprese/ vdechy)
Srdeční zástava v těhotenství
 uložení pacientky na levém boku nebo manuální
posun dělohy vlevo (zábrana aortokavální kompresi)
 podávat 100% kyslík
 bolus tekutin
 zhodnotit potřebu podání léků
 Při ALS v nemocnici provedení S.C. není –li do 5 min
obnoven oběh
Adrenalin
Lék první volby u zástavy oběhu jakékoliv etiologie i.v./i.o.
 1 mg každých 3- 5min KPR, při FiK po 3 neúspěšném výboji
 Lze kontinuální infuzi 0,1 – 0,5 µg/kg/min
 Nedoporučeno tracheální podání
Děti
 10 - 30ug/kg
 10ug/kg tj. 0,1mg/10kg - naředit 1mg do 10 ml FR a pak 1ml/10 kg

Intratracheální podání doporučeno při nemožnosti zajištění i.v. /i.o
vstupu: 50 - 100ug/kg
Amiodaron (Cordarone)
Antiarytmikum III.třídy (dle Vaughan-Wiliamse), stabilizuje
membrány, prodlužuje repolarizační fázi
Indikace:
• Refrakterní KF/KT
• Hemodynamicky stabilní VT a jiné přetrvávající tachyarytmie
• Po 3. defibrilačním výboji 300 mg (ve 20ml G5%)
• Další možná dávka 150mg po 5. neúspěšném výboji při
přetrvávající VF/VT
• Pokračovat kontinuální infúzí 900 mg/24hod v G 5%
Mesocain 1%
Potlačuje aktivitu depolarizovaných arytmogenních tkání
minimálně interferuje s elektrickou aktivitou normálních tkání
Mesocain inj. 1% 10ml (100 mg)
INDIKACE
• Pouze jako alternativa při nedostupnosti amiodaronu,
nesmí se nekombinovat!
Dávkování:
• 1 - 1,5mg / kg t.hm.
• nepřekročit dávku 3 mg/kg t.hm
MgSO4 – Magnesium
Hypomagnezémie je často spojena s hypokalémií, hypofosfatemií,
hyponatremií a hypokalcemií
Často vede k dysrytmiím nebo rezistentní komorové fibrilaci
Indikace:
• KF nebo SVT při podezření na hypomagnezémii
• torsades de pointes
• intoxikace digitalisem
Dávkování:
• 1 - 2 g v 50 - 100 ml 5% glukózy (pomalu)
Vápník
(Calcium chloratum 10%)
Indikace při KPR :
• hyperkalemie
• hypokalcemie
• předávkování léky blokujícími vápníkový kanál
Dávkování:
• 10 ml 10% chloridu vápenatého, lze opakovat
• Nepodávat dohromady nebo stejným vstupem s NaHCO3
NaHCO3 - bikarbonát
•
vlastnosti: alkalizující látka v infuzním roztoku 8,4% (1ml = 1 mmol) nebo
4,2 % (1 ml = 0,5 mmol).
•
nežádoucí účinky: posun disociační křivky Hb doleva se zhoršením
uvolňování O2, hyperosmolarita a hypernatremie, zhoršení acidózy vlivem
tvorby CO2 nebo alkalóza při předávkování, inaktivace současně podávaných
katecholaminů
•
indikace:
• známá preexistující hyperkalemie
• metabolická acidóza
• otrava tricyklickými antidepresivy nebo fenobarbitalem
•
dávkování:
•
úvodní dávka 1 mmol/kg, po deseti minutách dávka poloviční
Alternativa i.v. vstupu
Intraoseální jehla
manuální zavrtání
• obtížnější zavedení
• Cook Med. Inc., USA
nastřelovací
• jednoduchost, rychlost
• B.I.G Bone Injection
Gun, USA
zavrtání (vrtačka)
• rychlost
• EZ-IO Vidacare, USA
Ukončení KPR
Individuální
• rozhoduje vedoucí týmu – lékař
• vyčerpány všechny možnosti
• délka (dospělí ) - 20 min asystolie
Prodloužená KPR
• utonutí až do známek smrti
• hypotermie až po ohřátí tělesného jádra
Chyby během KPR








Podcenění varovných příznaků
Pozdní zahájení KPR
Nekvalitní masáž
Pozdní defibrilace
Nesprávná ventilace
Nesprávná farmakoterapie
Neprovedení koniotomie
Spoléhání na KPR tým
Právní problematika
 Neposkytnutí pomoci - Trestní sazba pro osoby, které jsou s ohledem na
své povolání povinny pomoc poskytovat, se zvýšila na 3 roky, současně
může být uložen zákaz činnosti.
 Chyba v diagnóze sama o sobě ještě nemusí mít charakter nedbalosti ani
jednání non lege artis

Podobné dokumenty

„Když se žíla nedaří“ - Pelhřimovský podvečer

„Když se žíla nedaří“ - Pelhřimovský podvečer cévního řečiště IO = PIV podání Miller, LJ, Kuhn JG, Von Hoff, DD. Does IO equal IV? Prehosp Emerg Care 2005; 9:102

Více

Akutní stavy v chirurgii Diferenciální diagnostika NPB

Akutní stavy v chirurgii Diferenciální diagnostika NPB  co nejdříve objemová náhrada do povodí HDŽ  farmaka stejná u těhotné i netěhotné ženy Nedaří-li se při KPR obnova spontánního oběhu  lze dle legislativy provést na umírající (ukončení gravidity...

Více

Trauma a těhotenství

Trauma a těhotenství nejlepším postupem překlad a další sledování a monitorování gravidity   na porodnické jednotce (ultrasonografie, kardiotokografie), zde může být provedena porodnická intervence, kdykoliv by to stav...

Více

lifepak5oo - Zahas sro

lifepak5oo - Zahas sro elektrodami nebo krytem konektoru. Výboj: MIL-STD-810E, metoda 516.4, postup 1 (40g, 6-9 ms puls, 1/2 vlny každá osa) Vibrace: Letadlo: Bifázická verze: MIL-STD-810E, metoda 514.4, Vrtulník kategor...

Více