Radniční listy 1/2014

Komentáře

Transkript

Radniční listy 1/2014
Z obsahu:
strana 2 - 3
Havířov ocenil významné
osobnosti společenského
života
strana 4
Finišuje projekt
protipovodňové ochrany
Harmonogram svozu
separovaného odpadu
strana 5
Rozhovor s náměstkem
primátora o kultuře ve městě
Zdravotně postižení
si zahráli bowling
Havířov má 90 veřejně
prospěšných pracovníků
strana 6
Miss Karkulka je z Karviné
ADRA poděkovala
dobrovolníkům
Vedení města Havířova u stromečku letos poprvé instalovaného na rekonstruovaném náměstí
Nad Terasou v Havířově-Podlesí.
Milí spoluobčané,
končí advent, který předchází nejkrásnějším svátkům v roce - Vánocům. Dovolte mi, abych Vám všem
prostřednictvím těchto řádků popřál za vedení města Havířova, za všechny radní i zastupitele města
Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu. Ať prožijete ten krásný čas rodinných a přátelských setkání
v porozumění a předsevzetí slibů do dalšího období.
My na radnici chceme přispívat k tomu, aby se Vám v našem městě dobře žilo, abychom Vám dokázali
poskytnout dobrou kulturní, sportovní a občanskou vybavenost, abyste mohli slušně bydlet, vychovávat
své děti, pracovat, vzdělávat se a v klidu spolu žít napříč generacemi havířovských obyvatel. Každodenně
usilujeme o to být společensky odpovědným městem, neslibujeme nemožné a snažíme se být dobrými
hospodáři. Chceme, aby Havířov byl městem, kde stojí za to bydlet a žít.
Přeji Vám, aby čarovná atmosféra předvánočního času i samotných svátků v nás všech přetrvala a aby
úspěchy a splněná přání a předsevzetí příštího roku předstihly roky minulé.
Zdeněk Osmanczyk
primátor statutárního města Havířova
strana 7 - 10
Kulturní servis MKS Havířov
strana 13
Klub českých turistů zve
strana 14
TJ Slovan přibírá mladé
fotbalisty do přípravek
strana 15
Tříkrálová sbírka
už pomalu klepe na dveře
POZVÁNKA
Jednání Zastupitelstva města
Havířova je naplánováno na
pondělí 27. ledna 2014 od 13 h.
v sále Kulturního domu Radost.
Jednání je přístupné veřejnosti.
Termín bude potvrzen
po schválení zastupitelstvem
(16.12.) případné změny na
www.havirov-city.cz
2
HAVÍŘOV OCENIL OSOBNOSTI
Zástupci města předali ocenění osobnostem našeho města 4. prosince na slavnostním večeru konaném u příležitosti oslav
výročí založení města v Kulturním domě
Leoše Janáčka.
Jako každoročně byli vybráni lidé z oblasti
společensky potřebných aktivit, ze sportu
i kultury, kteří se nemalou měrou podílejí na
reprezentaci města, projevují aktivní přínos
v kulturním životě nebo kvalitně dlouhodobě
pracují s dětmi a mládeží.
Po třech letech se vedení Havířova rozhod-
OBLAST SPOLEČENSKY
POTŘEBNÝCH AKTIVIT
v kategoriích:
„Kolektiv v sociální oblasti“
kolektiv pracovníků zdravotního úseku
Domova seniorů Havířov
- domovy seniorů Luna a Helios
lo udělit nejvyšší městské ocenění - Cenu
města, kterou získávají lidé jako projev
uznání za činnost, která má zřetelný časový
přesah a úzký vztah k městu Havířovu. Na
Cenu města byli letos navrženi dva kandidáti,
zastupitelé schválili udělení ceny oběma.
„Ocenění za dlouhodobou
práci s dětmi a mládeží“
Michaela Hlívová
ocenění za dlouhodobou kvalitní práci s dětmi, s významným podílem na
rozvoji oblasti volného času a kulturního dění ve městě
„Talent“
NEBE, hudební skupina
ocenění za vynikající reprezentaci města Havířova
ocenění za dlouholetou obětavou práci pro seniory města Havířova
„Talent“
„Osobnost v sociální oblasti“
Michal Polák
ocenění za dlouholetý aktivní přínos městu v kulturní oblasti
Ing. Tomáš Gorecki
ocenění za dlouholetou podporu
a zaměstnávání osob s mentálním handicapem Havířově
„Osobnost kultury“
PaedDr. Libor Lenčo
ocenění za dlouholetý aktivní přínos v kulturní oblasti
SPORTOVNÍ OBLAST
v kategoriích:
„Sportovec roku“
- žáci
Ladislava Pokorná, Sportovní klub vzpírání Baník
Havířov
mistryně ČR starších žákyň a juniorek do 17 let ve vzpírání
- junioři
Kateřina Pauláthová, Ski klub Paulát Havířov
mistryně ČR juniorek a žen ve sjezdovém lyžování, 6x vítězství v závodech FIS - obří slalom, 5. místo Světového poháru ve Schladmingu
- dorost
David Hájek, TJ Start Havířov, atletický oddíl
3
Mistr ČR v desetiboji v roce 2013
3. místo na halovém MČR ve vícebojích v roce 2012 (sedmiboj dorostenců)
- dospělí
Alexandr Jurečka, Judo Club Havířov
mistr ČR mužů v karate, 3. místo Světového poháru v Ulanbátáru,
5. místo ME v Praze
- dospělí (družstvo mužů)
Rugby Club Havířov
2. místo v extralize ragby
„Trenér“
Ing. Radomír Kloda, Rugby club Havířov
45 let trenérské činnosti
- handicapovaní sportovci
Ivan Karabec, Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov
vítěz US Open ve dvouhře mužů tělesně handicapovaných, 5. místo ve
dvouhře mužů na Paralympiádě v Londýně
„Zasloužilý pracovník
tělovýchovy“
František Horváth, Sportovní klub volejbalu Havířov
předseda Sportovního klubu volejbalu Havířov, od roku 1974 funkcionář
klubu
CENA MĚSTA
Jaroslava Jelínková
nar. 23. 9. 1933
Jaroslava Jelínková získala cenu města za významný přínos v oblasti tanečního umění a vzornou reprezentaci města Havířova a za třicetiletou práci při výchově děti a mládeže k uměleckým a kulturním návykům - lásce k tanci.
Jaroslava Jelínková se v roce 1979 stala na
základě konkurzu vedoucí nového tanečního
kolektivu nazvaného Horizonty. Již na počátku
osmdesátých let se průměrný počet vystoupení
Horizontů vyšplhal na 70 ročně. Od roku 1985
Horizonty spolupracovaly s Českou Televizí –
vystupovaly v celkem osmnácti pořadech ČT.
Absolvovaly také zájezdy s dechovou hudbou
Azeťanka do Polska a Německa. V tomtéž roce
pak zaznamenaly Horizonty triumf a staly se
absolutním vítězem „Dělnického mládí“
v Gottwaldově. Jednalo se o soutěž ve scénickém tanci, parketových kompozicích a poloakrobatickém rokenrolu. V roce 1988 reprezentovaly Horizonty město Havířov ve Velké Británii.
V roce 1999 vyjely Horizonty reprezentovat za
hranice znovu, tentokrát do Litvy.
Soubor vychoval velké množství tanečníků
a tanečnic a dal náležitý základ současným
havířovským cvičitelkám (např. I. Kožmínová –
Maniak aerobik, P. Slamečková – mažoretky
Dixi,
R.
Hloušová
–
TK
Andria,
K. Charvátová – mažoretky Kala a další)
Horizonty se staly pojmem nejen v našem
městě, ale i v celé republice.
Paní Jaroslava Jelínková obdržela v roce 2000
městské ocenění Osobnost kultury. Taneční
škola Horizonty pod jejím vedením obdržela
stejné ocenění v roce 2009.
František Vystavěl
nar. 11.9.1926
František Vystavěl přišel do Havířova v roce
1952 jako zaměstnanec podniku Pozemní stavby Brno a osobně se jako zedník podílel na
výstavbě domů v jádru nového města.
Od roku 1956 byl zastupitelem města Havířova
a v roce 1971 byl zvolen poslancem do ONV
Karviná. Od roku 1975 do roku 1986 vykonával
funkci předsedy Městského národního výboru v
Havířově. V jeho funkčním období byl Havířov
vyhlášen nejlepším městem v republice.
V rámci akce "Z" byl spoluiniciátorem vybudování pěti mateřských škol, haly vzpírání, muzea
u památníku v Životicích, nákupního střediska,
hasičské zbrojnice, zasadil se o výstavbu
Společenského domu Reneta a Kulturního
domu Leoše Janáčka, rekonstrukci letního kina,
prosadil výstavbu Lidové školy umění na ulici
Vrchlického a domů s pečovatelskou službou na
ulici Mládežnické a Generála Svobody.
4
V Havířově finišuje projekt lepší
protipovodňové ochrany
V závěru roku finišuje v Havířově projekt budování protipovodňového
systému města. Zahrnuje mimo jiné základní ozvučení venkovními akustickými jednotkami, elektronickými sirénami a zajišťuje kontinuální měření
s detekcí zvýšení vodní hladiny pro včasné varování obyvatel. Součástí
projektu je vytvoření digitálního povodňového plánu, který je pro všechny
potřebné složky umístěn na webu města Havířova. Cílem projektu je zajistit prevenci a ochranu před případnými povodněmi.
Celkové náklady projektu jsou cca 24,8 milionu korun, podpora z Fondu
soudržnosti je 21,11 milionu korun, město ze svého rozpočtu hradí necelých 2,5 milionu korun. V rámci realizace byly například obměněny 3 stávající rotační sirény za elektronické (Šumbark, Bludovice, Životice), čtvrtá
siréna v Havířově-Šumbarku na Jedlové ulici je nově vybudovaná. Na
sloupy veřejného osvětlení v částech Havířova Město, Podlesí, Šumbark,
Životice, Bludovice, Dolní a Prostřední Suchá a Dolní Datyně přibylo přes
400 bezdrátových hlásičů a dalších 1065 tlakových reproduktorů. Čidla
měření úrovně hladiny pro určení povodňových stavů jsou zřízena na přemostěních toků Lučiny a Sušanky. V rámci projektu rovněž proběhla instalace řídícího softwaru a vybavení pracovišť, řídící pracoviště je na Městské
policii Havířov.
Přístup k systému budou mít pověření pracovníci MP Havířov, členové
krizového štábu, odboru životního prostředí havířovského magistrátu
a oddělení informatiky.
-red-
HARMONOGRAM SVOZU
separovaného odpadu
u rodinných domků ve městě Havířově v roce 2014
Od 1.1. 2014 pokračuje sběr separace skla (např. láhve od nápojů,
skleněné nádoby, tabulové sklo), separovaného papíru (společně
s papírem třídíme i obaly z materiálu tetrapack např. obaly od džusů,
mléka apod.), separace plastů (PET lahví, obdobně jako v r. 2013),
od měsíce dubna 2014 bude pokračovat svoz BRKO obdobně jako
v roce 2013. Vzhledem k tomu, že svoz bude prováděn od 6.00 hod., je
vhodné igelitové pytle přistavit k popelové nádobě den předem. Svoz
bude organizován v níže uvedených termínech:
SKLO
Sběrný den čtvrtek
městská část
Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město
2.1., 13.2., 3.4., 15.5., 26.6., 7.8., 18.9., 6.11.
městská část
Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark
9.1., 20.2., 10.4., 22.5., 3.7., 14.8., 25.9., 13.11.
Občanům, kteří pytel zaplní sklem a předají ke svozu, bude při
svozu provedena výměna za prázdný obal - igelitový pytel.
Do pytlů se sklem nepatří: porcelán, keramika, autoskla, drátěná skla,
zrcadla a skleněné obaly se zbytky obsahů.
PAPÍR
Sběrný den středa
městská část
Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město
8.1., 5.2., 5.3., 2.4., 7.5., 4.6., 2.7., 6.8., 3.9.,
1.10., 5.11., 3.12.
městská část
Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark
15.1., 12.2., 12.3., 9.4., 14.5., 11.6., 9.7., 13.8.,
10.9., 8.10., 12.11., 10.12.
Občanům, kteří pytel zaplní papírem a předají ke svozu, bude při
svozu provedena výměna za prázdný obal - igelitový pytel.
PLASTY
Sběrný den středa
městská část
Bludovice, Životice, Dolní Datyně, Město
22.1., 19.2., 19.3., 16.4., 21.5., 18.6., 16.7., 20.8.,
17.9., 15.10., 19.11., 16.12.(!úterý)
městská část
Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Šumbark
29.1., 26.2., 26.3., 23.4., 28.5., 25.6., 23.7., 27.8.,
24.9., 22.10, 26.11., 17.12.
Občanům, kteří pytel zaplní plasty a předají ke svozu, bude při
svozu provedena výměna za prázdný obal - igelitový pytel.
BRKO - biologicky rozložitelné odpady
Termíny svozu budou upřesněny v měsíci březnu 2014.
Opravu mobiliáře na dětských hřištích
realizoval Havířov s podporou Nadace
ArcelorMittal
Stejně jako v minulých letech také letos podpořila Nadace ArcelorMittal
Ostrava a.s. výstavbu mobiliáře na dětských hřištích v Havířově. Nadace
ArcelorMittal je nezisková organizace, která se zaměřuje na formalizaci
a rozvoj sociální odpovědnosti společnosti ArcelorMittal vůči veřejnosti.
V rámci projektu pro rok 2013 se jednalo o doplnění dětských herních
prvků do vnitrobloku ul. Kmochova a Kosmonautů v Havířově-Podlesí
a rovněž do vnitrobloku ul. Mládí a M. Pujmanové v Havířově-Šumbarku.
Bc. Martin Petr, odbor komunálních služeb
UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE
O DOTACE V ROCE 2014
Termín pro podávání nových žádostí pro rok 2014 a vyúčtování
poskytnutých dotací v roce 2013 zůstává nezměněn, tj. do 31. 1. 2014.
Žádosti o dotace v roce 2014
Zastupitelstvo města Havířova
schválilo dne 23. 9. 2013 (číslo
usnesení 944/20ZM/2013) nové
Zásady pro poskytování dotací
z rozpočtu statutárního města
Havířova, včetně nových formulářů
pro podání žádosti o dotaci. Text
nových Zásad pro poskytování
dotací z rozpočtu statutárního
města Havířova, včetně příslušných předepsaných formulářů, je
zveřejněn na webových stránkách
města: www: havirov-city.cz, rubrika Potřebuji vyřídit.
K žádosti o dotaci v roce 2014
musí být přiloženy všechny požadované doklady.
Zásady pro poskytování dotací
z rozpočtu statutárního města
Havířova pro rok 2014, včetně formulářů k žádostem o dotaci, jsou
od měsíce prosince 2013 k dispozici na:
a) informacích ve vstupní hale MMH,
b) webových stránkách města
Havířova,
c) příslušných odborech Magistrátu města Havířova: - odbor
školství a kultury (kód: TV, K, Š,
P, PKDB, BZ), informace na tel.
596 803 109,
596 803 110, 596 803 132,
596 803 135, - odbor sociálních
věcí (kód: S), informace na
tel.: 596 803 147.
Vyúčtování dotací za rok 2013
Vyúčtování dotací se řídí dosud
platnými Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Havířova schválenými dne
14.11. 2011 (č. usn. 321/8ZM/2011).
Příjemci dotací v roce 2013 provedou vyúčtování dle dohod
o poskytnutí dotace.
Koncert Canticorum
přispěl k předvánoční náladě
Kulturní život v Havířově před
Vánocemi je bohatý. Centrum
města je krásně vyzdobené.
Hodně se dělá pro seniory, a to
nejen v období Vánoc.
V
evangelickém
kostele
v Bludovicích jsem absolvovala
koncert pěveckého sboru Canticorum pod vedením Vítěz-slava
Soukupa. No, není co závidět,
ukočírovat třicet žen! Ale pozor: je
třeba se zamyslet - žena - pracující
- maminka - manželka. Přesto si
tyto ženy udělají čas a přinesou
pohlazení na duši jiným.
V závěru programu se připojil
s bubínkem 12letý Jeník. Byl to
strhující zážitek. Jeníku, jen tak
dál pokračuj!
Všem za krásný koncert děkuje
a do roku 2014 přeje pevné zdraví a hodně úspěchů
Jarmila Müllerová
5
Kultura, to nejsou jen koncerty a divadelní představení
30. listopadu se v Havířově na náměstí
Republiky rozzářil vánoční stromeček. Více
než tři týdny v době adventu zde mají obyvatelé Havířova (a pochopitelně nejen oni)
možnost přijít se předvánočně naladit
u každodenního kulturního programu, odpočinout si od předvánočního shonu, podívat
se na ukázky vánočních tradic, lidových
řemesel, prohlédnout si dřevěný betlém vyřezaný z havířovských lip
O necelý týden později si Havířov připomínal výročí svého založení a při této příležitosti převzalo ocenění také několik
Havířovanů za významný přínos městu
v oblasti kultury
Ideální čas pro bilancování. O fakta a názory na téma "Havířov a kultura" se s námi podělil náměstek primátora Bc. Daniel Pawlas.
Je Havířov kulturní nebo nekulturní město?
Pro posouzení, zda je město kulturní nebo
nekulturní, vidím jako základní měřítko počet
a šíři akcí, které se v této oblasti konají, a také
v neposlední řadě objem financí vložených do
kulturního dění. Co se týče výčtu kulturních akcí,
tak je v režii města nebo s jeho dotací pořádáno
tolik akcí, že jen jejich výčet by přesáhl možnosti tohoto rozhovoru. Z těch největších a nejdůležitějších bych chtěl připomenout květinové korzo
Havířov v květech, tradiční třídenní zářijové
Havířovské slavnosti, velikonoční a vánoční
městečko, mezinárodní přehlídku Miniteatro,
Májové slavnosti, Noc s Andersenem, oslavy
Dne dětí, řezbářské sympozium Havířovská lípa,
festival Zdravého životního stylu, Týden mobility
Počet veřejně
prospěšných
pracovníků
v Havířově stoupl
na devadesát
Počet lidí, kteří v Havířově zabezpečují
výkon veřejně prospěšných prací, se od
letošního 1. prosince zvýšil ze 70 na 90.
"Vzhledem k podpoře veřejně prospěšných
prací ze strany státu jsme navrhli vytvořit
další pracoviště s dvaceti zaměstnanci, kteří
budou působit v Prostřední Suché,"
uvedl tajemník havířovského magistrátu
Milan Menšík.
Dosavadních 70 lidí ve veřejně prospěšných pracích zajišťuje úklid na Šumbarku,
v Havířově-Městě a stará se o veřejná prostranství také na Podlesí.
Dvě desítky nových "vépépáků" budou
působit především v Prostřední Suché, kde
je pro ně v objektu tribuny fotbalového
stadionu
zřízeno
nové
pracoviště.
"Zefektivňujeme tím jejich práci, protože se
zkrátí přepravní doby do této části města,"
vysvětluje Milan Menšík.
Zaměstnance VPP budou využívat také na
Správě sportovních a rekreačních zařízení
především k úklidu sportovních ploch
a odklízení sněhu z plochy fotbalového
stadiónu.
-red-
a mnohé další. Je toho opravdu hodně a při
posuzování, zda je toto množství či škála dostatečné, je nutné se podívat, jak vypadá situace
jinde. Slyšel jsem kritiku ve znění "Tady nic není"
od lidí, kteří nemají přehled, jaké je kulturní dění
ve srovnatelných městech v našem okolí.
A právě z těchto měst jsem slyšel hlasy obyvatel, kteří nám množství a šíři kultury mnohdy
závidějí.
Většinu z akcí, které jste vyjmenoval, má na
starosti Městské kulturní středisko. Není to
omezující, když kulturu "tvoří" pouze jeden
subjekt?
Městské kulturní středisko má na starosti převážnou část kulturní nabídky v našem městě.
Spravuje také největší část městských peněz,
vkládaných do kultury. Velkým pozitivem tohoto
řešení je koncepčnost kultury ve městě a garance její kvality. V neposlední řadě je tato velká
organizace schopná pořádat velké celoměstské
akce, které nezřídka trvají několik dní i týdnů připomenu Havířovské slavnosti, Miniteatro,
vánoční a velikonoční městečko, Havířovskou
lípu, varhanní festival či různé konference.
Také nesmím zapomenout, že Městskému kulturnímu středisku v Havířově co se kultury týče
vydatně sekunduje Městská knihovna, jejíchž
dvanáct poboček ročně předkládá havířovskému
obyvatelstvu nabídku více než 700 kulturních
akcí.
Kolik peněz dává město ročně ze svého rozpočtu na kulturu? Je tato částka dostatečná?
Město ze svého rozpočtu dává na kulturu cel-
kem 63,5 milionů korun. Největší část dostává
MKS (cca 42 mil. Kč) a knihovna (cca 19 mil.
Kč). Zbývající část (2,2 mil. Kč) město rozděluje
v rámci dotací různým subjektům na základě
projednání jednotlivých žádostí kulturní komisí
rady města a jejich doporučení ke schválení.
Celková částka, kterou Havířov vynakládá na
kulturu, je 2,55% výdajů městského rozpočtu.
Schválený dokument Ministerstva kultury Státní
kulturní politika České republiky 2009-2014
doporučuje vyčlenit na kulturu z rozpočtu 1%.
Tato čísla myslím říkají mnohé - není potřeba je
komentovat.
Co havířovskou kulturu čeká v dalším období? Dá se očekávat, že bude město dotace do
kultury a celkově kulturní dění omezovat?
Dotace pro kulturu se nám daří v Havířově držet
na stejné výši. Vzhledem k tomu, že městu neustále ubývá obyvatel, a to se okamžitě projevuje
na klesání příjmové strany rozpočtu, měla by
i výdajová částka na kulturu adekvátně klesat.
To se neděje, a proto si myslím, že má kultura
v našem městě poměrně silnou pozici.
Dovolte mi, prosím, na závěr poděkovat všem
těm, kteří pomáhají tvořit kulturu v našem městě,
za jejich činnost a popřát jim do dalšího období
mnoho úspěchů a tvůrčích sil. Zároveň bych
chtěl všem občanům města Havířova popřát
příjemné prožití vánočních svátků a šťastný
nový rok 2014.
-red-
Zdravotně postižení si zahráli bowling
Foto: Václav Štětka
Turnaj v bowlingu pro mentálně hendikepovanou mládež uspořádala v rámci sportovní olympiády
Sport pro každého havířovská organizace Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením.
Každoroční bowlingové klání SPMP pořádá ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a za podpory Magistrátu města Havířova. Turnaj se konal v první dekádě listopadu v restauraci Střela
v Havířově-Podlesí. Kluci a děvčata změřili své síly nabyté celoročním tréninkem. Ceny a poháry
vítězům předal náměstek primátora pro sociální rozvoj Daniel Pawlas.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením má v Havířově svou pobočku již od roku
1978. Jedná se o dobrovolnou organizaci rodičů a příbuzných lidí s mentálním postižením, odborníků a dalších osob včetně lidí s mentálním postižením. "Pořádáme různé výlety, rehabilitační pobyty, společenské a sportovní akce, v rámci klubové činnosti pak pracujeme na zvyšování dovedností
a motoriky a organizujeme setkání s odborníky," uvedla předsedkyně společnosti Ing. Barbora
Závadová. Organizace sídlí na Studentské 26 v Havířově-Podlesí, kde se její členové setkávají ve
čtvrtek odpoledne, velmi oblíbené jsou bowlingové středy. www.spmpcr.cz
-red-
6
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ZŠ Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14.1. 2014 v době od 9.00 do 17.30 hodin
V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH JE MOŽNÉ ZHLÉDNOUT VÝUKU
SRDEČNĚ VÁS ZVEME
ZŠ Moravská DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Úterý
14.1. 2014 9.30 - 11.00 hodin
Čtvrtek 16.1. 2014 9.30 - 11.00 hodin
Sraz v oba dny bude ve vestibulu v 9.25 hodin.
Pro návštěvníky jsou připraveny soutěže a hry, návštěva 1. třídy,
prohlídka školy a malé občerstvení.
Miss Karkulka 2013
aneb Havířov vs. Karviná 2:3
XXIV. ročník Miss Karkulka aneb volbu nejšikovnější a nejvtipnější středoškolačky okresu Karviná hostila v závěru listopadu VŠ sociálně-správní
v Havířově.
Na děvčata čekaly soutěžní úkoly z vysokoškolského prostředí - promenáda v aule, zkouška, hodina tělocviku a hlavně vědomostní test, který
rozhodl o vítězství osmnáctileté Natálie Wilczynské z Karviné. Studentka
SOŠ managementu a práva s.r.o. získala i titul od publika.
Druhé místo zůstalo v Havířově zásluhou Lucie Vachulové, ale třetí
putuje zásluhou Michaely Andrisové opět do města na řece Olši. Poslední
titul Miss Karkulka Internet "ukořistila" havířovská studentka Gymnázia
Studentská Kateřina Roskošná. Ve výsledku tedy Havířov vs. Karviná 2:3.
-red-
Úterý
14.1. 2014
14.00 - 17.00 hodin
Na návštěvníky bude ve vestibulu školy čekat průvodce - učitel, se
kterým si projdou budovu školy. Odpoví jim na případné dotazy.
Hosté mohou přijít v čase od 14.00 do 17.00 hodin kdykoliv.
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2014/15
pondělí 3. února 2014 od 14.00 do 17.30 hodin
úterý 4. února 2014 od 14.00 do 17 hodin.
Na budoucí prvňáčky čeká mnoho zábavných akcí,
zahrají si golf, zkusí si práci s interaktivní tabulí, vyfotografují se
s maskotem školy.
Rodičům učitelé zodpoví otázky nejen ty, které se budou týkat výuky
v 1. ročníku, ale i o aktivitách školy mimo vyučování.
Rodiče, nezapomeňte vzít s sebou rodný list dítěte a svůj občanský
průkaz.
ZŠ a MŠ Na Nábřeží „Dveře dokořán“
Zveme všechny děti a rodiče 21. ledna 2014 na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Od 8 do 16 hodin si můžete prohlédnout školní třídy, odborné učebny
přírodopisu, chemie, fyziky, výtvarné a hudební výchovy, jazykové,
interaktivní, počítačové učebny a další. Uvidíte své budoucí učitele
i spolužáky. Na 1. stupni se můžete spolu s dětmi zúčastnit výuky.
Žáci a učitelé ZŠ Na Nábřeží
ZŠ Jarošova DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Kdy: 23.1. 2014 Dopoledne od 8.00 do 11.40 h. můžete nahlédnout
do vyučování všech tříd na 1. a 2. stupni. Odpoledne od 15.30
do 17.00 hod. si můžete prohlédnout školu a zapojit se do zajímavých
aktivit pro rodiče i děti.
Zleva: I. Vicemiss Karkulka 2013 Lucie Vachulová, Miss Karkulka
a Miss Karkulka Publikum 2013 Natálie Wilczynská a II. Vicemiss
Karkulka 2013 Michaela Andrisová.
Foto: Michal Polák
596 411 064, [email protected]
7. ledna v 18.00 hodin v Komorním sále
Novoroční koncert cembalistky Jarmily Paclové, MA MA
21. ledna v 17.30 hodin v Komorním sále - Kytarový koncert
28. ledna v 17.30 hodin v Komorním sále - Koncert žáků
ZUŠ L. Janáčka,
Havířovská ADRA poděkovala
za činnost svým dobrovolníkům
Sedm svých nejaktivnějších dobrovolníků ocenila za činnost v letošním
roce havířovská ADRA. Ocenění převzali na slavnostním večeru
v Kulturním domě Radost v Havířově lidé, kteří poskytují svůj volný čas
a svoji empatii potřebným v obou střediscích Domova seniorů Havířov,
v Help klubu, v Santé nebo u pacientů v havířovské nemocnici.
Své aktivity zahájila ADRA v Havířově naplno v roce 2010, od roku 2009
tady 16 dobrovolníků působilo ještě pod hlavičkou frýdecko-místeckého
dobrovolnického centra. Už v roce 2010 počet dobrovolníků ADRY v nejmladším městě ČR stoupl na 66, dnes je do dobrovolnictví zapojeno okolo
stovky lidí, kteří věnují tomuto poslání tisíce hodin svého volného času
ročně.
V dubnu 2012 otevřela ADRA v Havířově sociální šatník pro potřebné,
který provozuje v prostorách města pronajatých za symbolickou cenu. Lidé
sem nosí nepotřebné věci, oblečení, obutí, deky, přikrývky, nádobí a další
věci, které ještě mohou posloužit jiným. U sociálního šatníku funguje charitativní obchod, kde rovněž působí dobrovolníci. "Vážíme si činnosti ADRY
v našem městě podobně jako dalších organizacích, které se starají
o potřebné a lidi v nouzi. Bohužel, takových lidí přibývá a stát se o ně nedokáže postarat, proto se i město snaží činnost těchto organizací různou
formou podporovat," říká primátor Zdeněk Osmanczyk.
-red-
Ocenění dobrovolníkům předával také náměstek primátora Daniel Pawlas.
Foto: Josef Talaš
7
exkluzivně
Krásné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2014 přeje všem návštěvníkům
s poděkováním za přízeň v roce 2013 Městské kulturní středisko Havířov.
GALERIE MARYČKA
Otevřeno: po - pá 14 - 18 h., mimo otevírací dobu zpřístupní
výstavu pracovník informací, vstupné dobrovolné
balet
výstava
Kulturní dům Petra Bezruče - KDPB
Je esperanto mrtvý jazyk?
Putovní výstava o umělém dorozumívacím prostředku
divadlo
přednáška
pohádky
Vernisáž ve čtvrtek 2. 1. od 16 hodin,
od 11. 1. bude přesunuta do KD L. Janáčka
TĚŠÍNSKÉ DIVADLO - ČESKÁ SCÉNA
7.1. v 19 h. - KDPB - pro skupinu HAA
Carlo Goldoni: BENÁTSKÁ VDOVIČKA
28.1. v 19 h. - KDPB - pro skupinu HAC Molière: DON JUAN
8
kurzy
výstava
přednáška
Kulturní dům Radost
Nabídka kurzů - jaro 2014
Jazykové kurzy - angličtina, němčina, italština
Odborné a praktické kurzy - šití a střihů pro
ženy, ruční práce
Hudební kurzy - výuka hry na klávesy, klavír, kytaru,
flétnu, akordeon, bicí
Pohybové kurzy - zdravotní cvičení, pilates, jóga, taiPohybové cvičení pro děti od 4 let
- kuřátka, koťata, bambíny, baleríny, zumba-aerobic, hip-hop,
street dance, modeling
pohádky
Přihlášky a informace v KD P. Bezruče - 2.p., dv.
č. 310-311, 596 808 031, 596 808 047, 777 767 090
koncerty
či, powerjóga, zumba
Ne 12.1. v 15 h. - loutkový sál KDPB
AŤ PADÁ SNÍH
Divadélko Ententýky Rychvald
Zimní pohádka o koloběhu vody a vzájemné pomoci s písničkami
a legrací.
Vstupné: 65 Kč
Ne 19.1. v 15 h. - loutkový sál KDPB
POHÁDKY Z TISÍCE A JEDNÉ NOCI
Po 13.1. v 10.00 h - velký sál KDPB
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
Vstupné: 80 Kč
Út 28.1. v 10.00 h - velký sál KDPB
RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK
Divadlo Scéna Zlín
Vstupné: 50 Kč
připravujeme
zábava
Společenský dům
KD Leoše Janáčka
výstava
kultura školám
Divadlo Křesadlo Třinec
Program plný soutěží a písniček pro všechny milovníky pohádek.
Vstupné: 65 Kč
9
GALERIE V KINĚ CENTRUM - 2. 1. - 31. 1. 2014
VÝSTAVA FILMOVÝCH PLAKÁTŮ k přehlídce KOMIKS VE FILMU
KINO CENTRUM - velký sál
Vstup zdarma
Aktuálně a bližší info o slevách na www.mkshavirov.cz
V LEDNU PRO VÁS ZA LEVNÉ VSTUPNÉ !!!
2. - 8.1. v 15.30 h.
P
MRŇOUSKOVÉ - ÚDOLÍ
ZTRACENÝCH MRAVENCŮ
Animovaná komedie, Francie/
Belgie 2013, 80´. Originální
a zábavné příběhy ze světa hmyzu
ukazují jedinečný mikrokosmos
plný barev a fantazie.
110 Kč
2. - 8.1. v 17.45 h.
47 RÓNINŮ 3D
P
Dobrodružný, fantasy, USA 2013,
119´. Legenda o 47 válečnících
patří k nejznámějším příběhům
japonské historie. Ve středověku
byl rónin samurajem, který ale ztratil svého pána a tím i svou čest.
150 Kč
2. - 8.1. ve 20.00 h.
P
ZPÁTKY DO RINGU
Sportovní komedie, USA 2013
Dva boxeři ve výslužbě mají stále
nevyřešený spor. Hrají je Sylvester
Stallone a Robert de Niro. 100 Kč
5.1. v 10.00 h.
JUSTIN:
JAK SE STÁT RYTÍŘEM
Animovaná komedie, Španělsko
2013, 96´. Vtipem nabité dobrodružství o Justinovi, který měl svůj
velký sen - stát se středověkým
rytířem.
30 Kč
8.1. v 9.00 h.
KŘÍDLA VÁNOC
Úsměvné drama, Česko 2013, 110´
Co všechno prožije Richard Krajčo,
když se ubytuje nedaleko obchodního centra.
60/110 Kč
9. - 15.1. v 15.30 h.
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 3D
Animovaný, rodinný, USA 2013,
109´. Adaptace klasické pohádky
Hanse Christiana Andersena.
130 Kč
9. - 15.1. v 17.45 h.
P
NĚŽNÉ VLNY
Komedie, Česko 2013, 103´
Režisér Jiří Vejdělek, autor diváckých hitů jako
jsou Účastníci
zájezdu nebo
Ženy v pokušení nás zavede
do jedné rodiny, ale v roce
1989. 140 Kč
9. - 12.1. ve 20.00 h.
PARANORMAL ACTIVITY:
P
PROKLETÍ
Horror, USA 2014, 84´. Nešmírujte
sousedy, zvláště když u nich řádí
temné síly. Pokračování slavné
horrorové série.
110 Kč
12.1. v 10.00 h.
RANGO
Animovaná komedie, USA 2011,
103´. Znuděný chameleon v havajské košili se nešťastnou náhodou
ocitne uprostřed vyprahlé pouště.
30 Kč
13. - 15.1. ve 20.00 h.
47 RÓNINŮ 2D
Dobrodružný, fantasy, USA 2013,
119´. Legenda o 47 válečnících
patří k nejznámějším příběhům
japonské historie. Ve středověku
byl rónin samurajem, který ale ztratil svého pána a tím i svou čest.
120 Kč
15.1. v 9.00 h.
FRAJEŘI VE VEGAS
Komedie, USA 2013, 105´.
Celoživotní přátelé (de Niro,
Douglas, Freeman, Kline) se rozhodnou na stará kolena ještě
jednou to pořádně roztočit.
50/100 Kč
16. - 22.1. v 15.30 h.
P
NIKO 2
Animovaná komedie, Finsko 2012,
75´. Sobík Niko musí vyřešit své
trable. Vydá se zachránit svého
nevlastního bratra, který byl unesen zlými orly.
90 Kč
KOMIKS VE FILMU
OD 16.1. DO 19.1.
16.1. již v 17.15 h.
ALOIS NEBEL
Animované drama, Česko 2011,
81´. Příběh nás zavede na železniční stanici v Jeseníkách a to na
podzim roku 1989. Zde slouží
jako výpravčí Alois Nebel.
Natočeno podle knihy Jaroslava
Rudiše.
17.1. již v 17.15 h.
PERSEPOLIS
Animované drama, Francie/ USA
2007, 95´. Marjane Satrapi
napsala a nakreslila první iránský
komiks všech dob a na tomto
základě vznikl i tento film.
18.1. již v 17.15 h.
RED 2
Akční komedie, USA/ Francie
2013, 116´. Pokračování úspěšného filmu o bývalém agentovi
CIA, který stále leží někomu
v žaludku.
19.1. již v 17.15 h.
THOR: TEMNÝ SVĚT 2D
Akční, USA 2013, 111´.
Asgardský bůh hromu Thor usiluje o nastolení míru v celém
vesmíru.
Jednotné vstupné na přehlídku
KOMIKS VE FILMU 80 Kč
16. - 22.1. již v 19.30 h.
P
VLK Z WALL STREET
Životopisné drama, USA 2013,
179´. Atraktivní příběh ze světa velkých peněz a velkých pádů. Hlavní
role Leonardo DiCaprio.
110 Kč
19.1. v 10.00 h.
HUSITI
Animovaná komedie, Česko 2013,
85´. Co když se klíčové pasáže
našich dějin odehrály úplně jinak?
30 Kč
20. - 22.1. již v 17.15 h.
GRAVITACE 3D
Sci-fi, thriller, USA 2013, 91´
Vesmírnou katastrofu přežijí jen
dva kosmonauti, které ve filmu
představují
Sandra
Bullock
a Geoerge Clooney.
100 Kč
22.1. v 9.00 h.
KLAUNI
Komedie, Česko/ Lucembursko/
Finsko 2013, 120´. Pozdní shledání
klaunského tria, jejichž popularita
začala v bývalém Československu.
50/100 Kč
23. - 29.1. v 15.30 h.
LETADLA 2D
Animovaná komedie, USA 2013,
92´. Práškovací letoun s velkým
srdcem a rychlými křídly sní
o leteckém závodě kolem světa.
70 Kč
P - premiéra
23. - 29.1. již v 17.15 h.
VEJŠKA
P
Komedie, Česko 2014, 85´
Uchazeč o studium na UMPRUM
se bezhlavě zamiluje do krásné
spolužačky.
120 Kč
23. - 29.1. již v 19.30 h.
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ
POUŠŤ 3D
Dobrodružný, fantasy, USA 2013,
170´. Naši známí hrdinové musejí
překonávat nové nástrahy bez
mocného čaroděje Gandalfa. Kam
se ale poděl?
130 Kč
26.1. v 10.00 h.
TURBO
Animovaná komedie, USA 2013,
96´. Turbo je obyčejný malý šnek,
který má velký sen - zvítězit v rychlostním závodě Indy 500. 30 Kč
29.1. v 9.00 h.
VŠE JE ZTRACENO
Drama, USA 2013, 106´. Robert
Redford sám na jachtě uprostřed
Tichého oceánu. Překoná bouřky
a útočící žraloky? „Je to takový
Stařec a moře pro 21. století“ říká
samotný režisér.
60/110 Kč
30. - 31.1. v 15.30 h.
ŠMOULOVÉ 3D
Animovaná komedie, USA 2013,
105´. V tomto pokračování vytvoří
zlý čaroděj Gargamel pár nezbedných stvoření podobných Šmoulům
a nazve je Neplechy.
110 Kč
30. - 31.1. v 17.45 h.
P
ANGELIKA
Romantický, dobrodružný, Francie/
Belgie/ Česko 2014, 113´. Nové
zpracování nesmrtelného příběhu
lásky, který okouzlil milióny diváků
po celém světě.
120 Kč
P
30. - 31.1. ve 20.00 h.
JACK RYAN: V UTAJENÍ
Thriller, USA 2013, 100´. Skvělého
finančního analytika angažuje do
svých řad CIA. Tam se začíná s přípravou globálního teroristického
útoku.
120 Kč
Sleva pro důchodce
Kulturní dům Petra Bezruče, Hlavní tř. 31a, Havířov-Město, informace 596 808 011, pokladna 596 808 015, otevřena PO - PÁ 14 - 19 h.
Kulturní dům Radost, Alšova 11, Havířov-Město, informace 597 317 580, pokladna otevřena 1 hodinu před konáním akce
Kulturní dům Leoše Janáčka (kino Úsvit), Dlouhá tř. 46a, Havířov-Podlesí, informace 596 411 277, pokladna otevřena PO - PÁ 14 - 18 h.
Společenský dům, Dlouhá tř. 19a, Havířov-Město, informace 596 811 217, pokladna otevřena 1 hodinu před konáním akce 596 812 049
Kino Centrum, nám. Republiky, Havířov-Město pokladna 597 317 599 otevřena od 14.00 do 21.00 hodin
KULTURA - měsíčník, vydavatel MKS Havířov www.mkshavirov.cz Vstupenky v předprodeji v pokladnách MKS Havířov. V den konání akce
1 hodinu před začátkem - pouze v místě konání. Rezervace vstupenek jsou přijímány vždy od 2. dne zahájení prodeje v trvání nejdéle 7 dní.
V pokladnách MKS Havířov lze hradit vstupenky formou Flexi Passů společností Le Chèque Déjeuner, s.r.o., Edenred cz, s.r.o.
10
KINO CENTRUM - malý sál
2. - 5.1. v 18.00 h.
P
JEN 17
Romantický obrázek, Francie 2013,
94´. Portrét sedmnáctileté dívky
během čtyř sezón a čtyř písní...
90 Kč
2. - 8.1. ve 20.30 h.
P
NYMFOMANKA, část I.
Drama, Dánsko 2013, 110´.
Otevřená studie ženské sexuality
podle kontroverzního dánského
režiséra Larse von Triera.
80 Kč
6.1. a 8.1. v 18.00 h.
P
CYRIL A METODĚJ
- APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ
Dobrodružný, naučný, Česko 2013,
85´. Příběh z 9. století ve strhujících obrazech ukazuje počátek
křesťanství na Velké Moravě. Režie
se ujal Petr Nikolaev, autor Příběhu
Kmotra.
90 Kč
9. - 12.1. v 18.00 h.
VELKÝ ZÁVOD
P
Drama, Francie 2013, 98´. Fanoušek cyklistického závodu Tour de
France se dobrovolně přihlásí na
brigádu. Má zajišťovat servis pro
závodníky, ale před sebou pořád
vidí žlutý trikot.
90 Kč
9. - 15.1. ve 20.30 h.
P
NYMFOMANKA, část II.
Drama, Dánsko 2013, 110´. Pokračování otevřené studie ženské
sexuality podle kontroverzního
dánského režiséra Larse von
Triera.
80 Kč
15.1. v 18.00 h.
P
17 DÍVEK
Drama, Francie 2011, 86´. Provokativní portrét skupiny znuděných
puberťaček, které uzavřou dohodu,
že až jedna otěhotní, budou jí
ostatní hned následovat.
90 Kč
16. - 19.1. v 18.00 h.
P
ZLODĚJKA KNIH
Válečné drama, USA 2014, 131´.
Příběh děvčete, které se dostane
během druhé světové války do
pěstounské rodiny.
110 Kč
16. - 19.1. ve 20.30 h.
P
NA ŽIVOT A NA SMRT
Válečné drama, USA 2013. Filmová adaptace románu napsaného
podle skutečných událostí z června
2005. Tehdy čtyři mariňáci dostali
za úkol zajmout vůdce Talibánu.
100 Kč
20.1. a 22.1. v 18.00 h.
P
S MOLIÉREM NA KOLE
Komedie, Francie 2013, 104´. Oblíbený herec z televizního seriálu se
připlete do ambiciózního divadelního projektu, ve kterém nám
PŘIPRAVUJEME
ukáže malebné pobřeží Atlantiku.
90 Kč
20. - 22.1. ve 20.30 h.
RIVALOVÉ
Sportovní, životopisný, USA/ Německo 2013, 123´. Biografie legendárního pilota Formule 1. Děj filmu
vrcholí osudovou nehodou v roce
1976. Dnes působí Niki Lauda jako
sportovní komentátor.
90 Kč
23. - 26.1. v 18.00 h.
P
12 LET V ŘETĚZECH
Životopisné drama, USA 2014,
134´. Pravdivý příběh z roku 1841,
kdy byl dvanáct let držen v otroctví
na plantážích v Lousianě kdysi svobodný černoch.
100 Kč
23. - 26.1. ve 20.30 h.
P
ŠPINAVÝ TRIK
Multižánrový příběh, USA 2014,
138´. Fiktivní příběh je založen na
skutečnostech nejpozoruhodnějšího skandálu v dějinách USA.
Špičkový podvodník je přinucen
spolupracovat s agentem FBI.
140 Kč
P
27. - 29.1. ve 20.30 h.
KLUB POSLEDNÍ NADĚJE
Drama, USA 2013, 117´. Příležitostný jezdec rodea se dozví, že
mu zbývá asi 30 dnů života. Vydá
se do Mexika, kde nehledá drogy,
ale neschválené léky.
110 Kč
29.1. v 18.00 h.
POZDRAVY
P
ZE SPERMABANKY
Komedie, USA 2013, 103´. Nejprve
si náš hrdina všeho jen užíval a teď
ho čeká 533 pozdravů ze spermabanky!
90 Kč
30. - 31.1. v 18.00 h.
KRÁSNO
Krimi, komedie, Česko 2014.
P
de do jedné rodiny, ale v roce 1989.
120 Kč
Filmový klub:
7.1. v 18.00 h.
PŘÍBĚH FILMU: ODYSEA
- epizoda 1 a 2
Dějiny světové kinematografie,
Velká Británie 2011, 120´.
Zrod filmu a hollywoodský sen.
14.1. v 18.00 h.
PŘÍBĚH FILMU: ODYSEA
P
- epizoda 3 a 4
Dějiny světové kinematografie,
Velká Británie 2011, 120´
Expresionismus, impresionismus,
surrealismus a příchod zvuku.
21.1. v 18.00 h.
PŘÍBĚH FILMU: ODYSEA
P
- epizoda 5 a 6
Dějiny světové kinematografie,
Velká Británie 2011, 120´.
Poválečná kinematografie, sex
a melodrama.
28.1. v 18.00 h.
PŘÍBĚH FILMU: ODYSEA
P
- epizoda 7 a 8
Dějiny světové kinematografie,
Velká Británie 2011, 120´.
Evropská nová vlna, noví režiséři
a nové formy.
Jednotné vstupné 80/100 Kč
Dokumentární klub:
13.1. v 18.00 h.
DOBRÝ ŘIDIČ SMETANA P
Veselý dokument, Česko 2013,
77´. V plném znění a bez nutné
cenzury se seznámíme s olomouckým řidičem autobusu.
27.1. v 18.00 h.
P
VĚZENÍ UMĚNÍ
Umělecký dokument, Česko 2012,
97´. Omezený vězeňský prostor
a nekonečná fantazie umělců.
Jednotné vstupné 80/100 Kč
KINOKAVÁRNA
9.1.
Osobitá černá komedie ve stylu
bratrů Coenových nás zavede nad
město Šumperk, kde se nachází
jezero Krásno.
110 Kč
30. - 31.1. ve 20.30 h.
NĚŽNÉ VLNY
Komedie, Česko 2013 103´.
Režisér Jiří Vejdělek, autor diváckých hitů jako jsou Účastníci zájezdu nebo Ženy v pokušení nás zave-
P
POLÁRNÍ PŘÍBĚH
Rodinný, dobrodružný,
USA 2007, 96´.
Polární medvídě a mládě
mrože bojují o přežití
v Antarktidě.
23.1. KRÁLOVSTVÍ
SURIKAT:
PŘÍBĚH ZAČÍNÁ
Rodinný, dobrodružný,
USA 2008, 73´.
Neuvěřitelné příhody
surikatiho mláděte
v poušti Kalahari.
Začátky promítání v 9.00, 14.00,
16.00 a ve 20.30 hodin.
Z důvodu přesunu termínů premiérových filmů distributorem - změna programu vyhrazena
3.2. - kino Centrum
HAVÍŘOVSKÝ HORSKÝ FILM
pásmo amatérských horských filmů
Ne 9.2. ve 14 a 16 h.
Společenský dům
POHÁDKOVÝ KARNEVAL
ZPÍVÁME A TANČÍME
S MÍŠOU
Zábavná show pro děti od 2 let je sestavena z bloků tanečních písniček
a soutěží.
10.2. velký sál KDPB
Murray Schisgal:
LÁSKA
hrají herci
Divadla Bez zábradlí Praha
Ivana Chýlková, Karel
Heřmánek a Zdeněk Žák
Vstupné: 320,- 270,- 220 Kč
Předprodej od 11.12. 2013
12.2. 19.00 h. - KD Radost
Koncert vážné hudby
Julie Svěcená/housle
Václav Mácha/klavír
13.2. loutkový sál KDPB
Velehorská dobrodružství
- přednáškový cyklus
Michala Klesla
17.3. v 19 h. - velký sál KDPB
David Seidler: KRÁLOVA ŘEČ
Hrají herci
Divadla Pod Palmovkou Praha
KD P. Bezruče
Restaurace Varieté
596 808 017
www.restaurace-variete.cz
KD Radost
Klub Pavilon
776 765 151
www.restauraceradost.cz
• soboty - vždy od 20.00 hod.
diskotéka - DjDr. Lumír Šenkýř
KD L. Janáčka
Kavárna Jenůfa
773 451 111
www.kavarnajenufa.cz
Jazz club
termíny koncertů na
www.jazzclub-havirov.com
Společenský dům
Bar Co kdyby......
608 748 297
AKČNÍ NABÍDKY na
www.cokdyby.cz
Prestige club Oldies & POP
596 811 518
www.facebook.com/PrestigeClubMuza
Kino Centrum
597 317 596
www.facebook.com/pages/KinokavárnaCentrum
• filmová představení rodinného typu
Kinokavárna
POPCORN BAR - POPCORN
vždy 1 h. před filmovým představením!
11
ASTERIX
- středisko volného času, Havířov, p. o.,
Středisko Na Nábřeží 41, Havířov-Město,
596 811 175, [email protected]
ČT 16.1. od 14 h. Sněhové sochy
před Asterixem, od 6 let, koná se
za dobrých sněhových podmínek,
lopaty, rukavice s sebou, čaj
zajištěn
ČT 23.1. od 14 h.
Vzpomínáme na léto, kresba,
malba, od 6 let, 10 Kč s sebou
ČT 30.1. od 14 h.
Malujeme na kameny, kamenný
dáreček, od 6 let, 10 Kč s sebou.
Výtvarné studio pro mládež
a dospělé, od ledna kurz smaltu,
keramiky a malby na hedvábí.
Psí tlapky od 10 let, pro ty, kdo
nemůžou mít vlastního pejska, ST,
540 Kč.
Chobot 8 - 11 let, chov a péče
o zvířata a rostliny, PO 16 hod.,
450 Kč.
Na farmě od 10 let, chov koní,
péče i jízda, ST, 17 hod.,
540 Kč, /X. - XI., III. - VI./.
Kuchtík 9 - 14 let, základy vaření,
stolování, dekorace.
PO od 16 hod., 540 Kč
Akce pro ZŠ - Městská kola:
v mini kopané, ve šplhu,
ve vybíjené I. stupeň,
11.1. krajský přebor v šachu.
Více na www.asterix-havirov.cz.
ST v 18.30 h. - aerobik
pro veřejnost. 135 Kč/3 měs.
Středisko na ul. M. Kudeříkové 14, Havířov-Město,
596 811 031
Jarní tábor
Hledání Země Nezemě
15.2. - 22.2. - dobrodružství ve
Pstruží
se
blíží!
Info
na
www.asterix-havirov.cz
15.1. v 15 h.
Neseď doma, Asterix tě volá tvořivé odpoledne, od 6 let
25.1. od 8 h.
Veřejná soutěž plastikových
modelářů, kat. letadla Ia, Ib, Ic,
bojová technika 1:35, 1:48, věk.
kateg. - ml. žáci, kadeti, senioři.
Startovné žáci 15 Kč, senioři 30 Kč/
model.
10.1. v 15 h.
Klíče od pevnosti Asterix - zábavná a napínavá soutěž pro děti
od 6 let.
PO 6.1.v 15 h.
Cvičíme a soutěžíme.
Cvičky a pití s sebou.
ČT 9.1. v 15 h.
Vyrábíme karnevalovou škrabošku. Od 6 let.
PÁ 24.1. v 15 h.
Z pohádky do pohádky. Soutěž
pro rodinné týmy. Přezůvky
s sebou.
Game maker - tvorba pc, her ve
stejnojmenném progr., 2D/3D,
základy grafiky, PO 14.30 h. 540 Kč
Pc pro nejmenší - úplné základy
práce s počítačem nebo tabletem
pro nejmenší děti, pátek, 14 h.
450 Kč
Face2face
pro začínající spisovatele a novináře, pondělí v 15 hod., 220 Kč.
Angličtina - doučování, individuální přístup, PO 16 h., jen 270 Kč.
PROGRAM AKCÍ NA LEDEN 2014
STŘEDISKO MĚSTO: (Haškova 1)
(úterý a čtvrtek od 14.00 - doučování)
8.1.
16.00
Quilling - výroba nálepek, poplatek 20 Kč
16.1.
15.00
Stavění sněhuláků
23.1.
15.00
Stavění iglú
30.1.
16.00
Olympiáda k svátku Dona Boska
Každou středu od 16.00 do 18.00 "Šikulky" pro rodiče s dětmi
Každé pondělí bouldrovací horolezecká stěna 15.30 - 16.30 mladší,
16.30 - 17.30 starší
STŘEDISKO ŠUMBARK: (Lomená 9)
(úterý a čtvrtek od 14.00 - doučování)
17.1.
15.00
Stavění sněhuláků
25.1.
9.00
Turnaj ve florbalu pro mladší žáky
(ročník 2002 a mladší)
30.1.
16.00
Oslava svátku Dona Boska
KLUB MAJÁK: (Boženy Němcové 3)
(od 13.00 doučování, od 14.00 Malý Maják, od 17.00 Velký Maják)
10.1.
15.00
Den rekordů
11.1.
Výlet Lysá hora
24.1.
15.00
Turnaj ve stolním tenise dvojic
30.1.
15.00
Akademie k Donu Boskovi
KLUB PŘÍSTAV: (ul. Kpt. Jasioka, Prostřední Suchá)
Taneční podložky, výtvarné aktivity, stolní tenis, florbal, žonglování
Otevřeno vždy v pondělí a úterý od 14.00 do 17.00 hodin
28.1.
14.00
Olympiáda k svátku Dona Boska
KDO JE DON BOSKO?
Pocházel z chudé venkovské rodiny v Piemontě. R. 1841 byl vysvěcen
na kněze a začal apoštolát mezi zanedbanou mládeží. Shromažďoval
konfliktní chlapce, o které se nikdo nestaral. Pečoval, aby neměli hlad,
vychovával je a každého nechal vyučit řemeslu. Stal se zakladatelem
učňovských škol. S velkou předvídavostí se snažil předcházet chybám
a životním omylům mladých lidí. Považoval se více za jejich přítele než
učitele a zakusil proto mnoho nepříjemností. Říkal, že: "I ten největší
nezbeda má v sobě něco dobrého a krásného. Je třeba to objevit a rozvíjet. Mladý člověk musí cítit, že je milován. Láska se nerozčiluje
a zapomíná, když jí někdo ublíží."
Městská knihovna Havířov
Akce pro děti:
Kpt. Jasioka. Na ní si můžete vyrobit škrabošku.
Dětské odd. Šrámkova
Dětské oddělení knihovny na ul. Šrámkova
vyhlašuje v lednu literárně výtvarný projekt
"Můj život v komiksu", určený žákům ZŠ
a SŠ, kolektivům i jednotlivcům. Rozsah
komiksu není určen - od komiksového proužku po několikastránkovou knihu.
Bližší informace v knihovně,
[email protected], tel. 597 317 223.
Pro soutěživé malé čtenáře je připraven
vědomostní kvíz zaměřený na zimní sporty.
Pobočka Občanská, Dolní Datyně
23. 1. od 13.00 hodin
ODPOLEDNE S KOMIKSEM.
Přijďte i vy namalovat svůj příběh.
Pobočka Dělnická
20. 1. od 13.30 hodin
ODPOLEDNE S KOMIKSEM.
Přijďte i vy namalovat svůj příběh.
28. 1. v 15.00 hodin
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
- vernisáž výstavky prací dětí ŠD při ZŠ
Akce pro dospělé:
Oddělení pro hudbu a umění:
6. 1. - 24. 1. KOMIKS
- výstava k historii i současnosti komiksu.
29. 1. v 17.00 hodin (pozor změna)!!!
OBRAZY Z KRAJINY - vernisáž výstavy obrazů
M. Bezděkové, R. Cimmrové, J. Kalové,
S. Habrové, O. Bubeníkové, I. Podešvové,
D. Kristýnkové, J. Ochmanové a S. Vysloužilové.
V hudební části večera vystoupí Smyčcové trio
ze ZUŠ L. Janáčka v Havířově.
Výstava potrvá do pátku 21. 2. 2014.
Pobočka J. Seiferta
15. 1. v 17.00 hodin
REVOLUCE V LÉČENÍ VŠECH NEMOCÍ
- přednáška Vlastimila Rajta s ukázkami
vlastních substancí bylinných směsí.
30. 1. v 18.30 hodin
VEČER NEJEN POEZIE
s havířovskou folkovou kapelou Hajaja.
Půjčovna pro dospělé Šrámkova:
22. 1. v 17.00 hodin
POSEZENÍ NAD KNIHAMI tentokrát nad šálkem čaje.
ROK ČESKÉ HUDBY, LEDNOVÁ VÝROČÍ
- výstavky knih
Výstavy fotografií Šrámkova:
MAROKO 2 - výstava Vladimíra Havláska
Od 9. 1. Výstava Ivana Hledíka
12
Andílci, hvězdičky, komety
Světluška má zdravé zuby
provoněné
medem a skořicí
Takto
vypadala
středeční
výtvarná výchova s paní Lucií
Bitterovou z Asterixu.
Po
úvodním
povídání
o Vánocích a vánočních zvycích
se děti pustily do předem připraveného vláčného těsta. Nejprve si
uválely pod dohledem Lucky
pěknou placičku, ze které následovně vykrajovaly nejrůznější
tvary. Své výtvory potřely
vajíčkem a Lucčiny šikovné ruce
vložily plechy do trouby. Perníčky
po malé chvíli krásně zbaculatěly
a zrůžověly. Svou vůní provoněly
celou kuchyňku a všem se začaly
sbíhat sliny. Ovšem to nejsladší
na děti teprve čekalo - zdobení
sladkou bílkovou polevou. U mnohých bylo opravdu zajímavé.
Nezřídka i třípatrové. Zřejmě si
děti vzaly příklad z Kočičky
a Pejska, jak pekli dort: „Dáme-li
tam tři vrstvy, bude perníček třikrát sladší.“ A taky že byl. Děti se oblizovaly skoro až za ušima. Nakonec však odolaly, snad i z obavy z bolavého
bříška, a převážnou většinu perníčků donesly domů maminkám a tatínkům. Věřím, že jim chutnaly stejně dobře jako nám.
Za třídu 5.B, ZŠ F. Hrubína, pí. uč. Slívová
ZŠ Gen. Svobody vítězem
Havířovské ligy základních škol
Žáci Základní školy Generála Svobody zvítězili v ročníku 2012/2013
Havířovské ligy základních škol (HLZŠ). Do celoroční soutěže se započítávají výsledky ze sportovních klání organizovaných dobrovolníky z řad
škol, sportovních klubů a střediska volného času Asterix. Celou ligu pak
zastřešuje a finančně podporuje město Havířov.
V loňském školním roce se do celkového pořadí započítávaly výsledky
z 19 sportovních soutěží. Ve výčtu jednotlivých turnajů se nacházely populární míčové hry jako jsou fotbal, florbal, volejbal nebo vybíjená, dále mj.
plavání, šachy, stolní tenis, pohybové skladby, šplh a v neposlední řadě
samozřejmě různé atletické disciplíny. Alespoň jedné soutěže spadající
pod HLZŠ se zúčastnilo celkem 22 základních škol z Havířova a přilehlých
obcí, což v reálu znamená zapojení se několika stovek dětí do projektu.
V tomto tkví především smysl celé ligy: přivést děti k pohybu.
ZŠ Gen. Svobody si vítězství zajistila jednak pravidelnou účastí na
většině soutěží, ale především nejvyrovnanějšími výkony ze všech zúčastněných škol. Z celkového počtu 15 soutěží získala naše škola 132 body.
Na kvalitě výkonů se vedle zájmu o sport, talentu a přirozené soutěživosti
žáků ZŠ Gen. Svobody projevila rovněž výuka volitelného předmětu
tělesné výchovy a podpora sportu na škole z řad pedagogů, rodičů a vedení školy.
Mgr. Petr Šlachta
Začátkem listopadu navštívily ZŠ K. Světlé studentky medicíny - oboru
stomatologie, aby všechny žáky školy seznámily s pravidly správného
dodržování ústní hygieny. V úvodní zábavné prezentaci na interaktivní
tabuli se děti dozvěděly, jak vzniká zubní kaz a jak jeho vzniku předcházet.
Pak došlo k praktickému nácviku, při kterém si školáci vyzkoušeli správnou techniku mytí zoubků. Na konci hodiny přišla zkouška jejich pečlivosti. Budoucí lékařky natřely dětem zoubky „kouzelnou vodičkou“, díky
které špatně umyté zoubky zfialověly. Dětem se návštěva studentek velmi
líbila, proto jim za skvěle připravenou přednášku moc děkujeme a přejeme
hodně úspěchů v dalším studiu.
Markéta Fonioková
Jakub Svoboda
z Gymnázia Komenského v Havířově
patří k nejúspěšnějším studentům
v Moravskoslezském kraji
Ve čtvrtek 25. října 2013 ve
velkém sále Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě proběhlo již tradiční slavnostní shromáždění reprezentantů škol a vrcholných představitelů kraje, na němž
získaly certifikáty školy za své ekologické projekty. Zástupci kraje dále
ohodnotili nejúspěšnější žáky
středních škol v Moravskoslezském kraji, které oceňuje již dvanáctým rokem za jejich úspěchy
v soutěžích a dalších mimoškolních
aktivitách. V kategorii jednotlivců
získalo certifikáty, dárkové poukazy
na nákup knih i sportovního zboží
a prezentační předměty kraje 25
nejúspěšnějších žáků, v kategorii
školní tým převzalo ocenění 5 nejlepších kolektivů. Speciální ocenění obdrželo ještě 6 výrazných mladých talentů, které náš kraj úspěšně reprezentovaly v mezinárodních kolech soutěží vyhlašovaných
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy. Náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro
oblast školství Věra Palková,
náměstek hejtmana MSK pro
oblast životního prostředí Daniel
Havlík a ředitel Krajského úřadu
MSK Tomáš Kotyza zdůraznili aktivitu, samostatnost i kreativitu
oceněných žáků a jejich přínos pro
celý kraj.
Opět se potvrdilo, že na
Gymnáziu Komenského v Havířově
studují velmi talentovaní žáci
v řadě oborů, neboť mezi oceněnými, tak jako v předchozích
letech, nechyběl jeho reprezentant.
Jakub Svoboda, žák letošní oktávy,
zcela jistě patří k výrazným
a poměrně všestranným talentům.
Jeho doménou jsou však zcela jistě
přírodní vědy a z nich především
matematika, fyzika a programování. V uplynulém školním roce
Jakub úspěšně reprezentoval školu
v krajském i ústředním kole matematické olympiády kategorie A i P,
totéž platí i pro Astronomickou
olympiádu, Logickou olympiádu,
Internetovou matematickou olympiádu, Moravskoslezský matematický šampionát či Škomam Cup
(Školu matematického modelování). Ve výčtu jeho úspěchů by
bylo možné pokračovat. K dokreslení jeho všestrannosti lze doplnit
i pravidelné články ve školním
časopise Komár či četbu filozofických děl. Tím vším se zařadil
k nejúspěšnějším studentům v historii
Gymnázia
Komenského
v Havířově a lze si jen přát, aby měl
co nejvíce následovníků.
Petr Šimek
13
ZŠ Žákovská: Čtvero ročních období
Podzim je díky ubývání slunečního svitu vnímán jako období nepohody. Člověk propadá smutným
náladám. Tak tomu ale není v naší škole. Rozhodli jsme se totiž bojovat proti podzimnímu splínu
prací, která nám přinese radost a vnese do našich tříd a chodeb krásu, kterou nám podzim přináší.
První podzimní den jsme na 1. stupni vyhlásili soutěž s názvem Čtvero ročních období.
Během měsíce října se děti se svými vyučujícími věnovaly různým výtvarným technikám a zaplavily školu nádhernými a nápaditými pracemi. Při vyhodnocování však nebylo vítězů ani poražených.
Všechny děti byly za svou snahu oceněny.
Mgr. Dagmar Bastová
Strašidelná noc
na ZŠ Školní
V pátek 1. listopadu 2013 se v odpoledních
hodinách k naší škole začali slétat skřítci, čarodějnice, smrťáci a jiná strašidla. Strašidýlka nejprve dlabala dýně a poté se s dýňovými lampičkami vydala na průvod ztemnělým Šumbarkem.
Po návratu ke škole strašidýlka prošla stezkou
odvahy, následovalo vystoupení mažoretek se
skladbou Mrtvá nevěsta. A nakonec přišla tolik
očekávaná strašidelná noc plná soutěží v tělocvičně. Malá strašidla si v sobotu ráno vyzvedli
rodiče - unavená, ale šťastná.
Putování se
Stromovousem na
ZŠ Mládežnická
Každoroční Den stromů oslavily 1. - 3. ročníky
naší
školy
projektem
Putování
se
Stromovousem. Ten se svými pomocníky - lesními skřítky - přivítal děti v kouzelném lese, kde
si žáci při plnění zajímavých úkolů opakovali
poznávání některých stromů, jejich listů, plodů
i kůry. Také se seznámili s dalšími obyvateli,
kteří ve stromě žijí, tentokrát z říše zvířat.
Na závěr pověřil Stromovous děti ještě jedním
úkolem: vymyslet si přání pro všechny lidi na
světě. Toto pak děti zavěsily na „strom přání“
a nyní už čekají, jestli se některá z nich vyplní.
Hlavním cílem projektu bylo uvědomit si důležitost stromu jako místa, které poskytuje úkryt,
útočiště a v neposlední řadě i potravu mnoha
živočichům, a samozřejmě i probudit v dětech
hlubší vztah k přírodě v současné přetechnizované době.
Poděkování patří našim deváťákům, kteří se
na organizaci dopoledních hrátek pro spolužáky
s nadšením podíleli.
Mgr. Iveta Bednarzová
ZŠ Kudeříkové:
Brambory
a brambory
Pátek 15. listopadu 2013 byl v naší školní
družině "BRAMBOROVÝ DEN".
Z brambor se vyráběla zvířátka, auta či
panáčci, tiskla se předvánoční záložka,
navlékaly korále, brambory se počítaly,
hledaly, strouhaly, škrábaly, dozvěděli jsme
se o nich zajímavé věci, naučili jsme se básničku i taneček a v tělocvičně dokonce
proběhly "sportovní bramborové hry".
Některé maminky přinesly na ochutnání
bramborové placky a z jídelny k nám dorazilo na závěr překvapení v podobě bramborových hranolků. Děti odcházely spokojené
a s perníkovou medailí na krku, pochopitelně
ve tvaru bramboru :-)
Šárka Dzurinová,
ved. vychovatelka ŠD M. Kudeříkové
14
Havířov hostil
TJ Slovan
Havířov fotbal mistrovství republiky
mládeže v karate
pořádá
nábor nových
členů
do přípravek
a mladších žáků
pro jarní sezónu
Skončila podzimní část letošní
fotbalové soutěže v okrese Karviná
a náš oddíl reprezentoval tým starší přípravky, ročníky 2003 a 2004,
a čtyři týmy mladší přípravky, především ročníky 2005, 2006 a 2007.
V oddíle funguje i fotbalová školička, ve které se učí hrát s míčem
děti už od 5 let.
Ti nejstarší pak hrají už za mladší přípravku. Na rozdíl od ostatních
fotbalových oddílů ve městě, které
pořádají výběry těch nejlepších, my
na Slovanu jsme se nerozhodli jít
cestou výběru, ale umožnit hru
s míčem pro všechny přihlášené
děti, tedy i ty méně talentované.
Takže každý má u nás možnost
zahrát si fotbal, nebo udělat jen
něco pro rozvoj svých pohybových
schopností. V dnešní počítačové
době je tato forma přece jen nejlepším způsobem pohybu. I finančně
není tak náročná jako jiné sporty.
Přes zimní sezónu trénujeme
v tělocvičnách a také budeme
pořádat týdenní fotbalové soustředění o jarních prázdninách.
Naše základna je především
v Havířově-Šumbarku, kde máme
zázemí na fotbalovém stadionu
u krytého bazénu, ale hrát fotbal
u nás může každý, kdo bude chtít.
Pro jarní část a následnou sezónu
přijímáme stále děti od 5 let, ale
hledáme i děti starší, pro budoucí
mladší žáky, ročníky 2003
a 2002.
Kontakt najdete na našich
webových stránkách:
www.slovanhavirov.cz/fotbal
Václav Harbáček,
předseda FO TJ Slovan Havířov
Ziskem sedmi medailí skončilo pro pořádající SK Budo
Havířov Mistrovství republiky mládeže v karate 2013,
které se konalo 7. - 8. prosince v Městské sportovní hale.
Havířovstí nasadili do bojů deset závodníků, v Havířově
zůstalo pět bronzových a dvě stříbrné. Ty si odnesli
Radek Macurák a Grigorijan Samson v kategorii kumite
juniorů a dorostenců. Největší medailové žně měly
oddíly z Českých Budějovic a Liberce.
SKK Budo Havířov ukázal, že dokáže uspořádat závody na velmi vysoké úrovni, soutěžící si pochvalovali prostory Městské sportovní haly a líbil se jim také samotný
Havířov.
Desetiletá Barbora Baloghová z SK Budo, TJ Start
Havířov (červené doplňky) vybojovala bronzovou příčku
v kategorii kumite mladších žákyň (10 - 11 let) ve váze
do 35kg.
Foto: Daniel Balogh
Kickboxeři
bodují
aneb mezi vlky
GYMNASTIKA-ME HAVÍŘOV
ZVE NOVÉ MALÉ GYMNASTKY
tělocvična na ul. Palackého
www.gymnastika-me.cz, tel. 777 103 903
JÓGOVÉ STUDIO VZNIKLO V CENTRU MĚSTA
Jógové studio, vyučující několik tisíc let staré umění jógy, zahájilo provoz ve třetím patře bytové části domu Redon u Centrálního parku v polovině října. Surya Yoga Studio je přátelským místem pro setkání lidí
s obdobným záměrem, kterým je sebepoznání. Nejedná se o fitness
nebo duchovní centrum, ale o prostor pro hru, kterou je práce s tělem,
myslí, duší.
"Jóga pochází z Indie a její tradice trvá již téměř pět tisíc let," uvedla
zakladatelka Surya Yoga Studia Mgr. Tereza Klečková. "Díky svým blahodárným účinkům a otevřenému přístupu pronikla na Západ velice
rychle. Přestože původním záměrem všech, kteří chodí na jógu, je definitivní fakt, že se cítí dobře, mnozí si časem najdou v józe více, než je
radost z uvolnění a pohybu. Holistický přístup vás naučí pozornosti
a komunikaci se svým tělem a myslí, s nimiž jste s to vědomě pracovat."
Nabídka stylů a druhů jógy je široká, existují druhy vysoce fyzické
či relaxační, specifické, jako je například jóga pro děti či těhotné ženy.
"Již nyní vedeme v Surya Yoga Studiu lekce a kurzy dynamické
i klidné jógy pro začátečníky i pokročilé, muže i ženy a děti. Dále
nabízíme tematické workshopy, semináře, ale i individuální lekce
a nabídku pro firmy. Prostor zde mají také spřátelené dílny z oblasti alternativního umění – taneční, divadelní, hudební i výtvarné terapie. Na své
si přijde opravdu každý," doplnila Klečková.
- red-
www.surya-yoga.cz
Po celoroční důkladné a náročné
přípravě naši mladí kickboxeři pod
vedením trenéra p. Maria Bortoliho
ukázali skvělou formu a dosáhli
výborných výsledků. Završením
sezóny byl kvalitně obsazený mezinárodní turnaj Czech Open (378
účastníků z 10 zemí) a hlavně
mistrovství republiky, odkud si naši
borci odvezli i kovy nejvyšší.
Mistry republiky se stali ve svých
kategoriích Adam Janek, Klára
Janková a Viktor Žíla v double teamech. Vicemistra republiky vybojoval Jan Opálenský.
Havířovští vlci ukořistili 3x třetí
místo, 2x druhé místo a jedno
prvenství z Czech Open 2013 a 4x
bronz, 4x stříbro a 3x zlato z mistrovství republiky.
Velká gratulace všem oceněným
sportovcům za vzornou reprezentaci klubu i svého města.
Více informací o klubu poskytne
pan Radim Janek
na tel. 603 459 145,
nebo případně zodpoví dotazy
na emailu
[email protected]
Najdete nás i na Facebooku
Radim Janek
RADNIČNÍ LISTY - měsíčník města Havířova, redakce: Magistrát města Havířova, [email protected], tel.: 596 803 398, vydává Městské kulturní
středisko Havířov, Hlavní třída 31a, Havířov-Město, www.mkshavirov.cz, příjem inzerce 596 808 039, fax 596 808 020, [email protected], tisk:
Tiskárna Ringier Axel Springer Print CZ a.s., registrováno pod č. j. MK ČR E 11005, uzávěrka příštího čísla 14.1. 2014, náklad 36 000 ks, distribuce - Pošta
- Havířov 1, N E P R O D E J N É
15
Tříkrálová sbírka už pomalu klepe na dveře
K vánočním svátkům už tradičně patří charitní
Tříkrálová sbírka, a tak se po roce opět
u našich dveří během prvních dní nového roku
objeví tříkráloví koledníčci.
„Tříkrálová sbírka trvá již více než deset let
a za tu dobu se stala tradicí. Jejím smyslem je
především předat přání pokoje v začínajícím se
roce,“ popisuje Martin Hořínek, ředitel Charity
Český Těšín, která se do sbírky také zapojí.
Protože se jedná o veřejnou sbírku, která je spojena se sbíráním finančních prostředků na předem daný účel, má tato akce také sociální
a pomáhající rozměr. Podle pravidel sbírky se
65% výnosu sbírky vrací zpět Charitám, které
finanční prostředky od dárců získaly, zbytek připadá na podporu projektů Diecézní charity
ostravsko-opavské, projektů Charity Česká
republika a humanitární pomoc do zahraničí.
„Charita Český Těšín ze svého podílu Tříkrálové
sbírky 2013, který činil půl milionu korun, podpořila opravy a úpravy, stejně jako rozvojové aktivity v našich zařízeních, podíleli jsme se také na
povodňové pomoci v Čechách. I pro nadcházející ročník chceme podpořit všechna naše střediska, tak aby byla šíře pomoci co nejširší,“ sděluje k využití sbírky ředitel Hořínek. Mezi zaříze-
ními Charity Český Těšín se nachází domovy
pro seniory a matky v tísni, terénní služby pro
seniory, nemocné a osoby s omezenou soběstačností, ambulantní zařízení pro děti i seniory
a další. Kompletní seznam schválených záměrů
sbírky bude v prosinci zveřejněn na internetových stránkách Charity Český Těšín.
Charitní tříkrálové koledníčky poznáte podle
jednoznačných znaků - jsou vybaveni plastovými kasičkami s červenobílým logem, rozdávají jako upomínku kalendáříky a cukříky a vedoucí skupinek jsou zároveň v souladu s legislativou
vybaveni kartičkami, které slouží jako plné moci
a na vyžádání si můžete údaje na průkazkách
ověřit dle občanských průkazů.
(chčt)
ADVENT A VÁNOCE V EVANGELICKÉM KOSTELE V HAVÍŘOVĚ-BLUDOVICÍCH
17. 12. v 18.00 h.
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ B. MARTINŮ
18. 12. v 17.00 h.
KONCERT ŽÁKŮ
A PĚVECKÝCH SBORŮ ZŠ ŽÁKOVSKÁ
19. 12. v 18.00 h.
BENEFIČNÍ KONCERT STUDENTŮ
GYMNÁZIA KOMENSKÉHO Z HAVÍŘOVA
24. 12. ve 22.00 h.
ŠTĚDROVEČERNÍ BOHOSLUŽBA
S VYSTOUPENÍM HUDEBNÍ
Klub věrných turistů
plánuje na leden 2014
následující akce :
středa 1.1. sraz na AN
ve 13 hodin - novoroční pochod
okolo Havířova
SKUPINY DOUDA BAND
25. 12. BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ, v 8.30 h.
VYSTOUPENÍ MÍSTNÍHO SMÍŠENÉHO
PĚVECKÉHO SBORU V RÁMCI
BOHOSLUŽBY
26. 12. BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ, 8.30 h.
VYSTOUPENÍ ŽENSKÉHO PĚVECKÉHO
SBORU LAUDATE V RÁMCI BOHOSLUŽBY
31. 12. v 16.00 h.
SILVESTROVSKÁ BOHOSLUŽBA
1. 1. 2014 v 8.30 h.
NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA
5. 1. TŘÍKRÁLOVÁ BOHOSLUŽBA v 8.30 h.
v 10 h. VERNISÁŽ UMĚLECKÝCH DĚL,
VYTVOŘENÝCH POMOCÍ POČÍTAČOVÉ
GRAFIKY, AUTOŘI MGR. VLADIMÍRA
ŠOMODIOVÁ A JAROMÍR PÁTRA
5. 1. v 17.00 h.
III. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
NA ZÁCHRANU VARHAN, VYSTOUPÍ:
MODERÁTORKA JOLANA VOLDÁNOVÁ,
HEREC A ZPĚVÁK ROMAN VOJTEK
VÁNOČNÍ
V
VÁ
ÁNO
NOČN
NÍ K
NÍ
KO
KONCERT
ONC
CERT
Fusion
Fus
F
sio
on
o
n
sobota 18.1.
autobusový zájezd na Pustevny náš tradiční každoroční výšlap spojený s výstavou ledových soch.
Odjezd jako vždy v 7.30 hodin od
haly Slávie - cena zájezdu je
160 Kč. Zájezd je nutno zaplatit
nejpozději do 7.1. 2014.
Info : Honza Marek 731 588 336,
Jarka Půrová 777 977 458
6.1. (pondělí) - od 15 hodin přednáška p. Gelnarové na téma
„Vánoce, Vánoce ODCHÁZEJÍ“
!!!ZMĚNA!!! - kroužek studené
kuchyně JE LIMITOVÁN
počtem 20 osob/1 lekce
- po sobě následující pondělí
a úterý mají
STEJNÝ program!!!
Horymírova 1511/9,
Havířov-Město, tel. 596 811 688
22.1. (středa) - od 15.00 hodin
přednáška p. Szottkové na téma
„Londýn“
čtvrtek 30.1. sraz na AN
ve 13 hodin - podle počasí
půjdeme okolo Havířova.
Přejeme všem věrným turistům
a našim příznivcům v novém roce
pevné zdraví a hodně
našlapaných kilometrů, abychom
poznávali krásy naší přírody.
Centrum
volnočasových aktivit
15.1. (středa) - od 9.30 hodin
přednáška MUDr. Vránové na téma
„Psychosomatika II.“
Informace o akcích
v restauraci Beskyd
na Národní třídě
v úterý 7. a 14.1. 2014.
C VA
119.12.
19
9
9.12.
112 2013
2
| 19:00|
19:00
0| HAVÍŘOV
HAVÍŘOV
DŮM
DŮ
ŮM
M KULTURY
KU
UL
LT
TUR
RY LEOŠE
LEO
OŠE JANÁČKA
JANÁČK
KA
KA
SOUČASNÉ
S
OUČ
Č A SNÉ
NÉ HITY
HI
H TY I KOLEDY
KOLEDY V NE
NEVŠEDNÍM
EVŠEDNÍM
M PROVEDENÍ
PROVEDENÍ
STUDENTSKÉHO
STUD
TU
UD
U
DENTSKÉH
É O ROCK-POP
ROCK-PO
OP SBORU
SBORU FUSION
FUSION
PŘEDPRODEJ
P
ŘEDPRODEJ A R
REZERVACE
EZERV
VACE V
VSTUPENEK
STUP
T ENEK
on-line
na
www.fusionhavirov.cz
on-lin
ne n
a ww
ww.ffusio
u onhavirov.cz
20.1. a 21.1. od 9.30 do 11.30
hodin p. Studnická - kroužek studené kuchyně
27.1. a 28.1. od 9.30 do 11.30
hodin p. Studnická - kroužek studené kuchyně
Pravidelný program najdete na
stránkách www.havirov-city.cz
(volný čas – Centrum volnočasových aktivit) a na nástěnce
umístěné přímo v budově CVA.
11/14
9/14
16
„Směr život“ v Havířově
Železničářů 1 (u parkoviště
Autosalón Škoda Vrána)
www.smerzivot.cz
VODA - TOPENÍ - PLYN
VYBAVENÍ KOUPELEN
10/14
Prodej materiálů
7/14
4/14
12/14
Firma Trias a spol. s r. o.
oděvní firma přijme vyučené
s praxí, bez praxe i nevyučené
zájemce o práci
v oboru šití oděvů.
Dále přijmeme dělníka
s rentou s částečnou znalostí
práce na počítači.
Volejte v pondělí a ve středu
od 8 do 10 hodin
596 411 317
nebo 596 411 375
8/14
5/14
2/14
1/14
UZÁVĚRKA
RADNIČNÍCH LISTŮ
na únor 2014
je 14. ledna 2014
13/14
14/14
NOVÉ CENTRUM ZDRAVÍ
prodejna
DANEX-PLAST, s.r.o.
www.danex.cz
6/14
Havířov-Šumbark
U Nádraží 1204/2a
Po - Pá 7 - 17 h, So 8 - 12 h
Tel.: 596 881 084
e-mail: [email protected]
3/14
Další činnost:
topení pro vytápění
průmyslových hal.

Podobné dokumenty

Radničních listů - Útěk v řetězech

Radničních listů - Útěk v řetězech Středisko Luna havířovského Domova seniorů má 20 let Dvacet let od slavnostního otevření tehdejšího Domova-penzionu pro důchodce oslaví počátkem listopadu středisko Domova seniorů Havířov Luna. Ved...

Více