zprava auditora - Brno

Transkript

zprava auditora - Brno
PKí
ZPRAVA AUDITORA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009
a ověření účetnízdvěrky k 31.12.2009
Statutární město Brno
Městská čdst Brno-židenice
březen 2010
Tel +420 226 220
010
Fax +4202)6 220012
EÍnailiní[email protected]ícz.comwwwpKc'com
PKF Czech
Republic
Hz Praha
Zap9ná Městským Qldem v Plaze,
5.ío_ (arloýa 48 l10o0Praha]
ďdílc vloŽká ]9o8, lc 17049644, Dlt cz17ug44
1. Název a
sídlo územního samosprávného celku
Niízev organizace:
Adresa pro
Bmo, statutríLrní město, MČ Bmo - Židenice
doručovríní:Gajdošova 7
ó15 00 Bmo
IČ:
Právní
449927 85
forma:
městská část územně členěnéhostatutámího města
2. označ,eníosob provádějících přezkoumání
I.
PKF Czech Republic, HZ Praha, spol.
il.
Ing. Hana Filipcová _ odpovědný auditor
s r.o.,
Karlova 48, 110 00 Praha
1
Ing. Vladimír Huňa
Bc.
- senior asistent auditora
Šárka Mikulicsová, Bc. Lenka Sussmilichovrá' Ing. Zuzana Klirllovil,
Ing. Lucie Kďábová _ asistenti auditora
3. ověřované období a místo přezkoumání
Předmětem ověření bylo přezkoumiírrí hospodďení městské čristi za rok 2009 a ověření
úěetníávěrky městské části k
Brna
k
1
.2009 která
'
j
e součrístíúěetnízávěrky statutíLrního města
31.12.2009. Přezkoumrírri se uskutečnilo ve dnech 21.09.2009
15.03.2010
ó
31 .12
-
-
25.09.2009
'
19.03.2010 na adrese Úřadu městské části Bmo-Židenice, Gajdošova 7'
5 00 Bmo a v sídle auditorské společnosti od
24 .03
.2010 * 29
.03
.2010 .
.
Strana 1 (celkem 9)
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Provedli jsme přezkoumríní hospodďení Městské časti města Bma" Bmo
za rok 2009 na
zrákladě údajůo ročnímhospodďení účetníjednotky.
_ Židence
Za hospodďení,
které bylo předmětem přezkoumrání, a za jeho zobrazeni v účetnícha ťrnančníchvýkazech
je odpovědný
statutií'rní orgiín Městské črásti Bmo
na zíkladě provedeného přezkoumárrí závěr o
_
Židenice. Našíú|ohou je vyjádřit
ýsledcích přezkoumríní hospodďení.
Přezkoumrírri hospodďení jsme provedli v souladu se zákonem
č. 42012004
sb.'
o přezkoumávrírrí hospodďení územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí'
ve znění pozdějších předpisů, zá,konem č,.9312009 Sb. o auditorech a o změně někteých
zíkonů,a v souladu
s
mezinrírodnímauditorsloým standardem ISAE 3000. Rozsah prací
požadovaných pro přezkoumríní hospodďení nesplňuje požadavky pro vydríníauditorského
yýroku' a proto tato črístzprávy není zpnívou o provedení auditu účetnízávěrky.
Přezkoumríní hospodďení
bylo
naplríLrrovríno
a
provedeno qýběrovým způsobem
ýmamnost jednotliqých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu
pro své vyjáďení (v souladu s $ 6 odst. 3 písm. b) ziíkona č. 420/2004 sb.).
s ohledem na
Přezkoumríní hospodďení zahmovalo ověření údajůo plnění příjmů a qýdajů rozpočtu
a
o ostatrrích peněŽních operacích včetně údajůo tvorbě a použitípeněžních fondů, údajů
o nríkladech
se
a qýnosech podnikatelské činnosti, údajůo peněžníchoperacích týkajících
cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých
z
Nrárodního fondu a dalších
prostředků ze zahrariči poskytnutých na zíkladě mezinrírodních smluv a údajůo výčtováLní
a
qpořádrírrí finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtůmkrajů a obcí' kjiným
rozpočtum, ke státním fondům a dalšímosobrírn.
Předmětem přezkoumrí,rrí bylo rovněž nakládání
a
hospodďení
s
majetkem
ve vlastnictví účetníjednotky a nakládrírrí a hospodďení s majetkem stítu, s nímžhospodaří
účetníjednotka. Předmětem ověřování bylo rovněŽ zadávéni a uskutečňovárrí veřejných
zakázek, s výjimkou úkonůa postupů přezkoumávaných orgiínem dohledu podle zvlaštního
stÍana 2 (celk€m 9)
právního předpisu, stav pohledávek
a
a
nakládrírrís nimi, ručeni za zÁvazky fyzických
právnických osob, zastavoviíní moviých a nemoviých věcí ve prospěch třetích osob,
zšizovénívécných břemen k majetku městské ěásti a účetnictvívedené městskou črístí.
Při
přezkoumrlLrrí
bylo ověřeno
dodrŽování povinnosti uložených zákonem
č.25012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech územníchrozpočtu, ve znění pozdějšíchpředpisů'
a dalšímiprávními předpisy upravujícími finančníhospodďení územníchsamosprávných
celků, soulad vedení účetnictvíse zíkonem č.56311991 Sb., o účetnictví,ve zrrění pozdějších
předpisů' a právními předpisy vydanými
k
jeho provedení, a souladu
hospodďení
s finančnímiprostředky ve srovnání s rozpočtem.
4.
A Výsledek dílčíhoa závěrečného přezkoumáni
I.
Chyby a nedostatky zjištěnév pruběhu dilčíhopřezkoumáni
Chyby a nedostatky méně závažného charakteru oodle ustanovení $
l0
odst. 3 písm. b)
zékola ě. 42012004 Sb. (v členěnípodle ustanovení $ 2 odst'
1
a2 zlkona ó. 420/2004 Sb.):
{ 2 odst. 2. písm. d) _ stav pohledávek a
s
nimi
úvazk'ůa nakládání
Město Bmo, zastoupené městskou črístíBmo - Židenice uzavřelo se společnostíeuro
AWK
s. r. o. (dále společnost) ,,Smlouvu o podmínkách umístěnía provozování reklamních
zaÍizeni a reklamy na městských pozemcich". Podle čl. V smlouvy se společnost zavazuje
platit městu podíl z čistéhoobratu z reklamy provozované na čekámách pod|e této smlouly,
podíl z čistéhoobratu z reklamy provozované ve vitrínách City
- Light
a podíl z čistého
obratu z reklamy provozované na velkoplošných reklamních panelech. Společnost předloží
městu podle dodatku
č. 1
k této smlouvě vyričtovriníza uplynulý kalendrířní rok vždy
do 30.04. nrásledujícího roku' Městská část Brno - Židenice neúčtujeo předpisu pohledrívky
vzniklé Z titulu této smlouvy. Zjišténýnedostatek uvedený
le
zprávě z dílčíhopřezkoumiání
byl do ukončenípřezkoumiání hospodďení opÍaven.
Strana 3 (celkem 9)
il.
Chyby a nedostatky zjištěnév průběhu závěrečného přezkoumání
V pruběhu závěrečného přezkoumání hospodďení nebyly zjištěny žádné chyby
a nedostatky.
4.BZávér
I.
Při přezkoumríní hospodďení byl zjištěn nedostatek méně závažnéhocharakteru
(ust. $ 10 odst. 3 písm. b) zákona č:. 42012004 sb.)' který byl do ukoněení přezkoumání
hospodďení opraven.
u.
Při
přezkoumárrí hospodďení Městské črístiměsta Bma, Bmo _ Židenice nebyly
zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení $ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 42012004 sb.,
spočívajícív porušení rozpočtovékázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprukaznosti
vedení účetnictví,v pozrněňovairrí ziunarrl]ů nebo dokladů v Íozporu se zvláštními předpisy.
v porušení povinností nebo překročení působnosti územníhocelku stanovených zvlďtními
právními předpisy' v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodďení
za pÍedchozi roky, v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodďení podle ust. $ 7
odst. 2 ziíkona č.420/2004 Sb., zrremožňujícísplnit požadavky stanovené v ust. $ 2 a ust. $ 3
uvedeného zákona.
III.
Upozorněn
i na
nzika ve smyslu ustanovení $ 10 odst.
4
písm. a) zákona
č.42012004 Sb.:
Při přezkoumaní Městské črístiměsta Bm4 Brno - Židenice nebyla zjištěna žádná rizika.
ry.
Podil pohledávek
a
závazků na rozpočtu městské ěásti a podil zasÚaveného najetku
na celkovém majetku městské ěásti Brno - Židenice podle ust. $ 10 odst.4 písm. b) zíkona
ě.420/2004 sb.
stíana 4 (celkem 9)
Podíl oohledávek na rozpoětu
Vymezcnl pohledávek
Pohlcdávky celkem (pol.
75) +
pohlcdávky vedené na podrozvahovém účtu_
49s94'25 tis. Kč
vnitropodnikové pohlcdávky
vymezenl rozpoětových přljmů
Příjmy celkem
po
konsolidaci
+
Celkem
výnosy
260.209'79 tis.
z hospodáIské činnosti
Výpočď podílu pohlcdávok na rozpočfu
Celkem
odepsané
A/B*100%
Kč
19'06 Yo
Podíl pohledávek na rozpočtu městské části Bmo
_
Židenice k 31.12.2009 čtni 19,06 %.
Podíl ávazků ng rozpočtu
vymezenl zava?ki
Závazky dlouhodobé (pol. ló6)
kátkodobé (pol' l89) - zÁvazky za
(pol. l78)
-
+
Cclkem
zÁÝazky
zaměstnanci
úýazky ze soc. zabezpečcnía
zdravotního pojiŠtěnl (pol. l79) + ávazky z titulu
fin. vypořádánl
Vymezení rozpočtových přÍjmú
- vnitopodnikové
Přljmy cclkem
po
z hospodářské činnosti
výpočet podílu závazků na íozpočtu
52.917'53 tis.
závazky
konsolidaci
+
Kč
Celkem
Únosy
260.209'79 tb.
c/B*100%
Kč
2034 vo
Podíl závazků na Íozpočtuměstské části Brno - Židenice k31.12.2009 čiru 20,34 %.
Stmna 5 (celkem 9)
Podíl zastaveného maietku ne celkovém maietku
zastavený movitý
vymczenl zastaveného majetku
a
nemoviý majotek dle
Celkem
inventumích soupisů a analytických účtů'případně
op€rativní evidenc€,
doložcný výpisem z lisfu
10.07l tis. Kě
}'lastnÍka a úvěrcvými smlouvami
vymezení majetku
pro
\.ýpočet
stálá aktiva (pot'
l)
Celkem
1.019.404.93 tisKě
ukazatele
výpočet podílu zastaveného majctku na
D/E*100%
celkovém majetku
0'99 Y.
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku městské časti Brno - Židenice k 31'12.2009
č:o:ri 099%.
Vvhotoveno dne 29.03.2010
7r-/Urrr-/r(rg
Ing. Hána Filipcová
auditor _ oprávnění
PKF Czech Republic
KA ČR ě. 0649
auditor
- oprávnění KA ČR č. 31
Karlova 48, 1 10 00 Praha
Datum předrínía projednání zprávy:
1
05. 2010
Jméno a podpis příjemce zprávy:
Strana 6 (celkem 9)
5. Zpráva auditora o ověření účetnízávěrlcy za
rok2o09
ověřili jsme přiloženou účetnízávěrku Městské črístiměsta Bma, Bmo - Židenice,
tj. rozvahu k 3|.12.2009,
ýkaz zisku a
a přílohu této účetnízávěrky,
zrráÍy za období od 01.01.2009 do 31.12.2009
včetně popisu pouŽitých výmamných účetníchmetod.
Tato účetnízávěrka je součástíúčetníávěrky Statutrírníhoměsta Bma.
odpovědnost statutárniho orgánu účetníjednotky za účetnízávěrku
Za sestavení a vérrrézobrazení účetnízávěrky v souladu
odpovídá statutámí orgrírr Městské časti města
s
českými úěetnímipředpisy
Bm4 Bmo-Židenice.
Souč!ístítéto
odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věmým
zobtazením účetníávěrky tak' aby neobsahovala význarnné nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetnímetody a provrídět dané situaci
přiměřené účetníodhady.
odpovědnost auditora
Našíúlohou je lrydat na zÍMadé provedeného auditu v'.hok
k této účetnízáv&ce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem č.9312009 Sb., o auditorech a o změně někteých
zríkonů, Mezinrírodnímiauditorskými standardy
Komory auditoru Českérepubliky. V souladu
a
souvisejícími aplikačními doložkami
s těmito předpisy jsme
normy a naplrínovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou
neobsahuj e
povinni dodržovat etické
j
istotu, že iěetní úvěrka
ýznamné nespnívnosti.
Audit zahmuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní
informace
o
částkách a skutečnostech uvedených v účetnízávěrce. Výběr auditorských
postupů závisi na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, Že účetnízávěrka obsahuje
ýznamné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzovrírrí těchto rizik
auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a vémézobrazeni
účetníávěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je nawhnout vhodné auditorské postupy,
Strana 7 (celkern 9)
nikoli vyjádřit se k účinnostivnitřních kontrol. Audit téŽ zahmuje posouzení vhodnosti
pouŽiých účetníchmetod, přiměřenosti účetníchodhadů provedených vedením i posouzení
celkové prezenlaa írěetníávěrky.
Domnívríme se' Že získanédůkazníinformace tvoff dostateěný
a vhodný
základ
pro vy'jádření na-šebo výroku.
Výrok auditora
Podle nďeho uízoru účetnízávěrka podává ve všech ýznamných ohledech věmý
a poctivý obraz altiv. ziNazkn, vlastních zdrojů krytí strílých a oběžných aktiv, cizích zdrojů
a finančnísituace Městské části města Bma, Brno-Židenice k 3l'12.2009 a nríkladů, výnosů
a ýsledku jejího trocpodaření za rok 2009 v souladu s českými účetnímipředpisy.
V Praze
dne 29.03.2010
i1/ i /.
l/r-J {/-7
Í1Z Prah4 spol. s r.o.
auditor
- oprávnení KÁ ČR č. 0ó49
PKF Czech Republic
auditor
-
oprávnění
KA ČR č. 31
Karlova 48, I 10 00 Praha
Datum předání a projednáď zprávy:
1 1..05.
1
2010
Jméno a podpis příjemce zprávy:
Strana 8 (celkem 9)
Pfflohv:
účetnívykary (Rozvaha organizačníchsložek státu,
územních
samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad a ýkaz
zisku a ztráý;
(Výkaz pro hďnocení plnění rozpďtu územních
finanční
samosprávných celků' regionálních rad a dobrovolných svazků obcí);
příloha organizačních složek strítu, územníchsamosprávných celků,
příspěvkových organizací a regionálních rad sestavená podle ust. $ l8 ákona
č- 563ll99l Sb., o účetnictvía
příloha účetníávěrky sestavená podle přílohy č. 3 k vyhlrášce č. 505/2002
ýkaz
Sb., kterou se provádějí někteťá ustanovení zákona č' 563/1991 Sb.'
o účetnicfuí,ve mění pozdějších předpisů, pro účetníjednotky' které jsou
územními samosprávnými celky, příspěvkoými organizacemi, stítními
fondy a organizačními složkami stiítu.
Strana 9 (celkem 9)

Podobné dokumenty

p dekra - FCD.eu

p dekra - FCD.eu DEKRA Automobi! a.s. se síďlem Tijrkova 1au, 149 0a Praha 4 zapsaná u Městskéha soudu v Praze, oddíI B, vloŽka 1967

Více

ne znšrňNízÁ.rrprců oKoupIA vysRÁNí ysooNÉno Kupcn

ne znšrňNízÁ.rrprců oKoupIA vysRÁNí ysooNÉno Kupcn rno srÁr NrporŘnnNÉ,Ho MAJETKu česk{ repub|ika - Ministerstvo obranv.

Více

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok Úlohou auditora ie, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu wýsledkrr pŤezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření provedl auditor a přibrané osoby v souladu se o audiiorec...

Více

Nařízení Krajské veterinární správy

Nařízení Krajské veterinární správy Krajskéveterinárnísprávypro Olomouckýkraj č.2912008 ze dne23.9.2008 o mimořádnýchveterinárníchopatřeníchk prevencia t|umenínebezpečné nákazy - varroary včel Krajskáveterinámíspráva pro olomoucký ka...

Více

es - prohlášení o shodě

es - prohlášení o shodě Šindele jsou vyrobeny ze skleněné rohože potažené vrsvtou asfaltu modifikovaného SBS. Ochranu proti povětrnostním vlivům zajišťují na vrchní straně barevný hrubozrnný posyp nebo minerální granule. ...

Více