příručka - gymnaziumrajec.cz

Komentáře

Transkript

příručka - gymnaziumrajec.cz
Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním ropo tem eské republiky.
Gymnázium a SOŠ Rájec-Jest ebí, o. p. s. dává svolení k využívání i kopírování ástí publikace, a to výhradn bezúplant ke vzd lávacím ú el m.
Auto i: Ing. Stanislav Lašt vka, Ji í Koumar, Mgr. Jana Adamová, Mgr. Ivana ernošková, Mgr. Michal Hnili ka, Ing. Pavel Kopecký, Ph.D.,
Mgr. Michaela Mí ková, Kate ina Mrázková, Mgr. Monika Nováková, Mgr. Eliška Pant ková, Mgr. Kate ina Pernicová, Mgr. Zlatuše Prudká,
Mgr. Josef Sychra, Mgr. Miroslav Tesa
Gymnázium a St ední odborná škola Rájec-Jest ebí, o. p. s.
Komenského 240
679 02 Rájec-Jest ebí
Kontakt: [email protected]
Lekce k výuce p írodov dných p edm t s využitím interaktivní tabule
Publikace obsahuje p ehled produkt (lekcí – témat pro interaktivní tabuli), které byly vytvo eny v rámci ešení výše uvedeného projektu.
Interaktivní tabule vyžaduje software, který z pracovní plochy pro psaní ud lá aktivní sou ást výukových hodin. ešitelé projektu pracovali
s programem ActivStudio. Jednotlivé lekce se skládají z p edvád cích sešit a každý sešit je tvo en ur itým po tem list . Publikace by m la
krom p edstavení již vytvo ených lekcí, také motivovat u itele k vytvá ení dalších. Tvorba lekcí podn cuje kreativitu u itele a vede studenty
k neot elým postup m p i ešení úloh. V lekcích se snažíme, v souladu s prom ujícími se nároky na profil absolvent , klást d raz na úkoly
rozvíjející dovednosti a kompetence k ešení problém . Témata zpracovaná jednotlivými vyu ujícími pak reflektují probírané u ivo p esn ji,
nebo erpají z r zných zdroj a studenti tak nejsou závislí pouze na u ebních materiálech, které opomíjejí n které jevy. U itel má také možnost
p izp sobit lekce svým metodickým postup m, na které jsou studenti zvyklí. Lekce postavená na p esné p edstav o o ekávaných výstupech
probraného u iva, vede k v tšímu pocitu úsp šnosti, a tím má i výrazný kladný motiva ní dopad. Do publikace byly vloženy p ehledy list
jednotlivých sešit pro vybraná témata. P ehled všech lekcí a témat není možné, vzhledem k rozsahu, do této publikace vložit. Popisované lekce
obsahují více než 1000 list – obrazovek. Všechny popisované lekce pro interaktivní tabuli jsou uloženy na samostatném CD a ve formátu pdf je
možné si je prohlédnout i na webových stránkách www.gymnaziumrajec.cz.
Úvod
íslo opera ního programu: CZ.1.07
Název opera ního programu: OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost
íslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Po áte ní vzd lávání
íslo oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzd lávání
Název výzvy: Jihomoravský kraj – Výzva . 1 pro GP – oblast podpory 1.1.
Projekt: Klí ové kompetence student p írodov dných p edm t na Gymnáziu v Rájci-Jest ebí a jejich rozvíjení pomocí ICT
íslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0062
P íjemce: Gymnázium a St ední odborná škola Rájec-Jest ebí, o. p. s.
Geografické informa ní systémy (GIS)
Goniometrické funkce pro interaktivní tabuli
Elementární funkce pro interaktivní tabuli
Biochemie
Organická chemie
Fyzika mikrosv ta
Optika
Elekt ina a magnetismus
Název lekce pro interaktivní tabuli
Obsah:
Mgr. Miroslav Tesa
Fyzika
2. ro ník, kvarta, 3. ro ník, kvinta
Elekt ina a magnetismus
ANOTACE INTERAKTIVNÍCH LEKCÍ
CZ.1.07/1.1.02/01.0062
Klí ové kompetence student p írodov dných p edm t na Gymnáziu v Rájci-Jest ebí a jejich
rozvíjení pomocí ICT
Gymnázium a St ední odborná škola Rájec-Jest ebí, o. p. s.
Lekce k výuce p írodov dných p edm t s využitím interaktivní tabule
P ehled interaktivních lekcí k tématu Elekt ina a magnetismus:
Bezpe nost práce s elektrickým proudem – kritéria ochrany, limity proud a nap tí, bezpe nostní prvky elektrických spot ebi ,
zásuvka, jisti e a pojistky, výstražné a informa ní zna ení. P edvád cí sešit obsahuje 27 stránek.
Elektrostatika - elektrování t les, elektrický náboj a jeho m ení, silo áry elektrického pole, Coulomb v zákon, permitivita prost edí,
práce elektrických sil, potenciál, nap tí, kapacita, kondenzátor. P edvád cí sešit obsahuje 35 stránek.
Elektrický proud v kovech - vodi e a izolanty, elektrický proud, elektrický odpor, Ohm v zákon, voltampérová charakteristika,
zat žovací charakteristika zdroje, základní prvky elektrického obvodu, azení rezistor , potenciometr a reostat, m icí p ístroje, Ohm v
zákon pro uzav ený obvod, Kirchhoffovy zákony. P edvád cí sešit obsahuje 23 stránek.
Interaktivní lekce rozsahem pokrývají oblasti u iva probíraného ve 2. a 3. ro níku ty letého gymnázia a odpovídajícího vyššího stupn
šestiletého studia v souladu s Rámcovým vzd lávacím programem pro gymnaziální vzd lávání a vytvo eným školním vzd lávacím programem.
Lekce se obsahem adí do vzd lávací oblasti lov k a p íroda, zahrnuje okruh problém spojených se zkoumáním p írody.
Jedná se výukové lekce vytvo ené v programu ActivStudio, které jsou interaktivn prezentovány v pr b hu výuky. Jsou ur eny student m 2. a 3.
ro níku ty letého studia a student m odpovídajícího ro níku šestiletého studia. Dále je možné je využít pro p ípravu student m, kte í budou
maturovat z p edm tu fyzika.
Jméno ešitele
Vyu ovací p edm t
T ída (ro ník) / období
Název lekce
Název p íjemce
Registra ní íslo projektu
Název projektu
Lekce k výuce p írodov dných p edm t s využitím interaktivní tabule
Elektrický proud v polovodi ích – polovodi ové materiály, vlastnosti, vlastní a nevlastní polovodi e, PN p echod, polovodi ová dioda,
tranzistor. P edvád cí sešit obsahuje 12 stránek.
Elektrický proud v kapalinách – elektrolyt, elektrolýza, galvanický lánek, Faradayovy zákony, voltampérová charakteristika, rozkladné
nap tí, polarizace elektrod, galvanické pokovování. P edvád cí sešit obsahuje 17 stránek.
Elektrický proud v plynech – ionizace plynu, plazma, voltampérová charakteristika výboje, samostatné a nesamostatné výboje v plynech
a jejich využití. P edvád cí sešit obsahuje 15 stránek.
Stacionární magnetické pole – zdroje magnetického pole, magnetická indukce, magnetické induk ní áry, magnetické pole vodi e
s proudem a cívky, Ampérovo pravidlo, Flemingovo pravidlo, vodi v magnetickém poli, nabitá ástice v magnetickém poli, vzájemné silové
p sobení magnetických polí. P edvád cí sešit obsahuje 29 stránek.
Nestacionární magnetické pole – zdroje, zm ny magnetického induk ního toku, vlastní indukce cívky, induk nost, Faraday v zákon
elektromagnetické indukce, Lenz v zákon, ví ivé proudy, generátor st ídavého nap tí. P edvád cí sešit obsahuje 14 stránek.
St ídavý proud – generování st ídavého proudu, obvody st ídavého proudu, rezistance, kapacitance, induktance, impedance, ú iník,
výkon st ídavého proudu, efektivní hodnoty st ídavých veli in. P edvád cí sešit obsahuje 17 stránek.
Výroba elektrické energie – alternátor, jednofázový a t ífázový st ídavý proud, fázové vodi e a nulovací vodi , transformátor, zapojení
spot ebi , p enos elektrické energie, t ífázová soustava, další napájecí soustavy. P edvád cí sešit obsahuje 18 stránek.
Elektrárny – p enosová soustava, statistiky výroby a spot eby, obnovitelné s neobnovitelné zdroje energie, popis funkce a vlastností
elektráren: tepelná, jaderná, vodní (turbíny), p e erpávací, p ílivová, v trná, solární, geotermální, plynová, využití biomasy, podíly výroby,
možnosti využití, cena elektrické energie. P edvád cí sešit obsahuje 68 stránek.
Elektromotory – t ífázový asynchronní elektromotor, zapojení, stavba, funkce, skluz, výkon, ú iník, využití elektromotor , stejnosm rné
elektromotory. P edvád cí sešit obsahuje 14 stránek.
Stejnosm rný elektromotor – vysv tlení stavby a funkce stejnosm rného elektromotoru. P edvád cí sešit obsahuje 23 stránek.
Usm r ova – princip usm r ování st ídavého proudu, využití diody a kondenzátoru, jednocestný a vícecestný usm r ova , Grätz v
m stek, použití usm r ova . P edvád cí sešit obsahuje 8 stránek.
Elektromagnetické kmitání a vln ní – elektromagnetický oscilátor, Thompson v vztah, rezonance obvodu, vznik elektromagnetického
vln ní, postupná elektromagnetická vlna, anténa, polarizace vln, radar, radiová a televizní pásma, kódování a p enos signálu. P edvád cí sešit
obsahuje 49 stránek.
Elektromagnetické zá ení – obecné vlastnosti elektromagnetických vln, druhy zá ení v etn zdroje, vlastností, ú ink a využití: gama,
rentgenové, ultrafialové, sv telné, infra ervené, mikrovlnné, radiové. P edvád cí sešit obsahuje 42 stránek.
Lekce k výuce p írodov dných p edm t s využitím interaktivní tabule
Charakteristika lekcí:
Napomáhají p ímé výuce – vedou k utvá ení a rozvíjení klí ových kompetencí d ležitých pro osvojení základ všeobecného vzd lání
v oblasti fyziky, rozvíjí kompetence k ešení problém , kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence
pracovní.
Poskytují p ehledné, ucelené a názorn zpracované informace vedoucí k úsp šnému zvládnutí u iva.
Napomáhají hlubšímu porozum ní zákonitostí p írodních proces a ukazují užite nost p írodov dných poznatk s následnou aplikací
v praktickém život .
Podn cují studenty k tvo ivému myšlení, logickému uvažování a k ešení problém .
Pomáhají student m poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplat ovat je spolu s osvojenými
v domostmi a dovednostmi.
Lekce využívají ICT technologií, tím napomáhají k rozvoji vzd lání v oblasti informa ní a komunika ní technologie.
Vedou ke zlepšení schopnosti pracovat s moderními informa ními technologiemi.
Lekce napomáhají p ímé výuce za využití multimediálních prost edk a tím dopl ují jakoukoliv u ebnici užívanou ve výuce zpracovávající
požadovanou problematiku. Jsou vytvo eny komplexn tak, aby m li p ímou návaznost na problematiku zpracovanou v p íslušných
e-learningových kurzech. Používané formy v lekcích jsou textové, grafické, obrazové a interaktivní.
Mgr. Miroslav Tesa
Fyzika
3. ro ník, kvinta
Optika
ANOTACE INTERAKTIVNÍCH LEKCÍ
CZ.1.07/1.1.02/01.0062
Klí ové kompetence student p írodov dných p edm t na Gymnáziu v Rájci-Jest ebí a jejich
rozvíjení pomocí ICT
Gymnázium a St ední odborná škola Rájec-Jest ebí, o. p. s.
Lekce k výuce p írodov dných p edm t s využitím interaktivní tabule
P ehled interaktivních lekcí k tématu Optika:
Základní vlastnosti - ší ení sv tla, rychlost ší ení, d je na rozhraní dvou prost edí, odraz, lom, index lomu, Snell v zákon, totální odraz,
disperze sv tla, dvojlom. P edvád cí sešit obsahuje 31 stránek.
Zobrazovací metody – možnosti vzniku obrazu, vlastnosti obrazu, zobrazování tenkou o kou – spojky a rozptylky, zobrazování
rovinným zrcadlem, zobrazování kulovým zrcadlem – duté a vypuklé, zobrazovací rovnice pro o ky a zrcadla, zv tšení. P edvád cí sešit
obsahuje 59 stránek.
Zákon lomu 1 – úloha ešící lom sv telného paprsku. P edvád cí sešit obsahuje 2 stránek.
Zákon lomu 2 - úloha ešící lom sv telného paprsku. P edvád cí sešit obsahuje 2 stránek.
Totální odraz 1 - úloha ešící totální odraz sv telného paprsku. P edvád cí sešit obsahuje 2 stránek.
Interaktivní lekce rozsahem pokrývají oblasti u iva probíraného ve 3. ro níku ty letého gymnázia a odpovídajícího vyššího stupn šestiletého
studia v souladu s Rámcovým vzd lávacím programem pro gymnaziální vzd lávání a vytvo eným školním vzd lávacím programem. Lekce se
obsahem adí do vzd lávací oblasti lov k a p íroda, zahrnuje okruh problém spojených se zkoumáním p írody.
Jedná se výukové lekce vytvo ené v programu ActivStudio, které jsou interaktivn prezentovány v pr b hu výuky. Jsou ur eny student m
3. ro níku ty letého studia a student m odpovídajícího ro níku šestiletého studia. Dále je možné je využít pro p ípravu student m, kte í budou
maturovat z p edm tu fyzika.
Jméno ešitele
Vyu ovací p edm t
T ída (ro ník) / období
Název lekce
Název p íjemce
Registra ní íslo projektu
Název projektu
Lekce k výuce p írodov dných p edm t s využitím interaktivní tabule
Lekce napomáhají p ímé výuce za využití multimediálních prost edk a tím dopl ují jakoukoliv u ebnici užívanou ve výuce zpracovávající
požadovanou problematiku. Jsou vytvo eny komplexn tak, aby m li p ímou návaznost na problematiku zpracovanou v p íslušných
e-learningových kurzech. Používané formy v lekcích jsou textové, grafické, obrazové a interaktivní.
Totální odraz 2 - úloha ešící totální odraz sv telného paprsku. P edvád cí sešit obsahuje 2 stránek.
o ka 1 – úloha na po etní a geometrické ur ení obrazu p i zobrazení tenkou o kou. P edvád cí sešit obsahuje 4 stránek.
o ka 2 – úloha na po etní a geometrické ur ení obrazu p i zobrazení tenkou o kou. P edvád cí sešit obsahuje 4 stránek.
o ka 3 – úloha na po etní a geometrické ur ení obrazu p i zobrazení tenkou o kou. P edvád cí sešit obsahuje 4 stránek.
o ka 4 – úloha na po etní a geometrické ur ení obrazu p i zobrazení tenkou o kou. P edvád cí sešit obsahuje 4 stránek.
Zrcadla 1 – úloha na po etní a geometrické ur ení obrazu p i zobrazení kulovým zrcadlem. P edvád cí sešit obsahuje 5 stránek.
Zrcadla 2 – úloha na po etní a geometrické ur ení obrazu p i zobrazení kulovým zrcadlem. P edvád cí sešit obsahuje 4 stránek.
Zrcadla 3 – úloha na po etní a geometrické ur ení obrazu p i zobrazení kulovým zrcadlem. P edvád cí sešit obsahuje 4 stránek.
Zrcadla 4 – úloha na po etní a geometrické ur ení obrazu p i zobrazení kulovým zrcadlem. P edvád cí sešit obsahuje 4 stránek.
Oko – stavba oka, optické funkce jeho ástí, akomodace, barevné vid ní, prostorový vjem, vady oka, korekce vad oka, barvoslepost, o ní
klamy, testy správného vid ní. P edvád cí sešit obsahuje 90 stránek.
Vlnová optika – vlnové vlastnosti sv tla, interference sv tla, koherence, Young v pokus, interference na tenké vrstv a její využití,
hologram, difrakce sv tla, difrakce na hran , na ter íku, na št rbin , na m ížce, polarizace sv tla, Brewster v úhel, polarizace dvojlomem,
polarimetrie, fotoelasticimetrie. P edvád cí sešit obsahuje 53 stránek.
Optické p ístroje – objektivní a subjektivní p ístroje, popis a funkce mikroskopu, lupy, dalekohledu, druhy dalekohled , fotoaparát,
digitální po izování záznamu. P edvád cí sešit obsahuje 29 stránek.
Teorie elektromagnetického zá ení – zá ení t les, absolutn erné t leso, Wien v posunovací zákon, Stefan v-Boltzmann v zákon,
Planck v zákon, spektra látek – árové, pásmové a spojité emisní spektrum, árové absorp ní spektrum, spektrální analýza. P edvád cí sešit
obsahuje 17 stránek.
Fotometrické veli iny – svítivost, sv telný tok, osv tlení – popis, vztahy a využití fotometrických veli in, prostorový úhel. P edvád cí
sešit obsahuje 14 stránek.
Elektromagnetické zá ení – obecné vlastnosti elektromagnetických vln, druhy zá ení v etn zdroje, vlastností, ú ink a využití: gama,
rentgenové, ultrafialové, sv telné, infra ervené, mikrovlnné, radiové. P edvád cí sešit obsahuje 43 stránek.
Lekce k výuce p írodov dných p edm t s využitím interaktivní tabule
Napomáhají p ímé výuce – vedou k utvá ení a rozvíjení klí ových kompetencí d ležitých pro osvojení základ všeobecného vzd lání
v oblasti fyziky, rozvíjí kompetence k ešení problém , kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence
pracovní.
Poskytují p ehledné, ucelené a názorn zpracované informace vedoucí k úsp šnému zvládnutí u iva.
Napomáhají hlubšímu porozum ní zákonitostí p írodních proces a ukazují užite nost p írodov dných poznatk s následnou aplikací
v praktickém život .
Podn cují studenty k tvo ivému myšlení, logickému uvažování a k ešení problém .
Pomáhají student m poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplat ovat je spolu s osvojenými
v domostmi a dovednostmi.
Lekce využívají ICT technologií, tím napomáhají k rozvoji vzd lání v oblasti informa ní a komunika ní technologie.
Vedou ke zlepšení schopnosti pracovat s moderními informa ními technologiemi.
Charakteristika lekcí:
Mgr. Miroslav Tesa
Fyzika
3. ro ník, kvinta
Jméno ešitele
Vyu ovací p edm t
T ída (ro ník) / období
Lekce k výuce p írodov dných p edm t s využitím interaktivní tabule
P ehled interaktivních lekcí k tématu Fyzika mikrosv ta:
Fyzika elektronového obalu – historický vývoj, objev elektronu, modely atomu, chování mikro ástic, Bohr v model, elektronová
konfigurace, Pauliho vylu ovací princip, systém periodické soustavy prvk , vazby a vazebná energie, zá ení vznikající v elektronovém obalu,
princip nerozlišitelnosti ástic, laser, LED, luminiscence. P edvád cí sešit obsahuje 31 stránek.
Jaderná fyzika – objev protonu a neutronu, složení jader, vazebná energie a hmotnostní schodek, radioaktivita, druhy radioaktivního
zá ení a jejich vlastnosti, um lá radioaktivita, aktivita zá i e, rozpadový zákon, p em nové ady, využití radionuklidy, magnetická rezonance,
jaderná syntéza a jaderné št pení, ízená et zová reakce, jaderná elektrárna. P edvád cí sešit obsahuje 41 stránek.
Fyzika ástic – detekce ástic, výzkum ástic, urychlova e, anihilace, systém ástic, druhy interakcí, neutrina, kosmické zá ení.
P edvád cí sešit obsahuje 12 stránek.
Interaktivní lekce rozsahem pokrývají oblasti u iva probíraného ve 3. ro níku ty letého gymnázia a odpovídajícího vyššího stupn šestiletého
studia v souladu s Rámcovým vzd lávacím programem pro gymnaziální vzd lávání a vytvo eným školním vzd lávacím programem. Lekce se
obsahem adí do vzd lávací oblasti lov k a p íroda, zahrnuje okruh problém spojených se zkoumáním p írody.
Jedná se výukové lekce vytvo ené v programu ActivStudio, které jsou interaktivn prezentovány v pr b hu výuky. Jsou ur eny student m
3. ro níku ty letého studia a student m odpovídajícího ro níku šestiletého studia. Dále je možné je využít pro p ípravu student m, kte í budou
maturovat z p edm tu fyzika.
Fyzika mikrosv ta
ANOTACE INTERAKTIVNÍCH LEKCÍ
CZ.1.07/1.1.02/01.0062
Klí ové kompetence student p írodov dných p edm t na Gymnáziu v Rájci-Jest ebí a jejich
rozvíjení pomocí ICT
Gymnázium a St ední odborná škola Rájec-Jest ebí, o. p. s.
Název lekce
Název p íjemce
Registra ní íslo projektu
Název projektu
Lekce k výuce p írodov dných p edm t s využitím interaktivní tabule
Charakteristika lekcí:
Napomáhají p ímé výuce – vedou k utvá ení a rozvíjení klí ových kompetencí d ležitých pro osvojení základ všeobecného vzd lání
v oblasti fyziky, rozvíjí kompetence k ešení problém , kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence
pracovní.
Poskytují p ehledné, ucelené a názorn zpracované informace vedoucí k úsp šnému zvládnutí u iva.
Napomáhají hlubšímu porozum ní zákonitostí p írodních proces a ukazují užite nost p írodov dných poznatk s následnou aplikací
v praktickém život .
Podn cují studenty k tvo ivému myšlení, logickému uvažování a k ešení problém .
Pomáhají student m poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplat ovat je spolu s osvojenými
v domostmi a dovednostmi.
Lekce využívají ICT technologií, tím napomáhají k rozvoji vzd lání v oblasti informa ní a komunika ní technologie.
Vedou ke zlepšení schopnosti pracovat s moderními informa ními technologiemi.
Lekce napomáhají p ímé výuce za využití multimediálních prost edk a tím dopl ují jakoukoliv u ebnici užívanou ve výuce zpracovávající
požadovanou problematiku. Jsou vytvo eny komplexn tak, aby m li p ímou návaznost na problematiku zpracovanou v p íslušných
e-learningových kurzech. Používané formy v lekcích jsou textové, grafické, obrazové a interaktivní.
Kvantová fyzika – Planckova hypotéza, foton, korpuskulárn -vlnový dualismus, fotoelektrický jev, výstupní práce, Compton v rozptyl,
vývoj p edstav o sv tle, de Broglieho hypotéza, vlnové vlastnosti ástic, elektronový mikroskop, základy kvantové fyziky, vlnová funkce,
Schrödingerova rovnice, kvantová ísla, kvantování energie ástice, Heisenbergova relace neur itosti. P edvád cí sešit obsahuje 33 stránek.
Speciální teorie relativity – Albert Einstein, základní axiomy, relativnost sou asnosti, dilatace asu, kontrakce délek, relativistické
skládání rychlostí, relativistická hmotnost, energie. P edvád cí sešit obsahuje 20 stránek.
Ing. Pavel Kopecký, Ph. D.
Chemie
2. ro ník, kvarta, 3. ro ník, kvinta
Organická chemie
ANOTACE INTERAKTIVNÍCH LEKCÍ
CZ.1.07/1.1.02/01.0062
Klí ové kompetence student p írodov dných p edm t na Gymnáziu v Rájci-Jest ebí a jejich
rozvíjení pomocí ICT
Gymnázium a St ední odborná škola Rájec-Jest ebí, o. p. s.
Lekce k výuce p írodov dných p edm t s využitím interaktivní tabule
Interaktivní lekce ORGANICKÁ CHEMIE obsahuje následující kapitoly:
Úvod do organické chemie – v dní obor, základní pravidla a pou ky, klasifikace organických reakcí a reagent , surovinové zdroje
organické chemie, metody izolace organických látek, apod. P edvád cí sešit obsahuje 54 stránek.
Alkany, Alkeny, Alkyny – obecná charakterizace, názvosloví, chemické vlastnosti. P edvád cí sešit obsahuje 31 stránek.
Areny – obecná charakterizace, názvosloví, chemické vlastnosti. P edvád cí sešit obsahuje 17 stránek.
Halogenderiváty – obecná charakterizace, názvosloví, chemické vlastnosti. P edvád cí sešit obsahuje 13 stránek.
Dusíkaté deriváty – obecná charakterizace, nitroslou eniny, aminy, diazoniové soli, azoslou eniny – obecná charakterizace, názvosloví,
chemické vlastnosti. P edvád cí sešit obsahuje 12 stránek.
Jedná se o lekce vytvo ené v programu ActivStudio, které jsou interaktivn prezentovány v pr b hu výuky. Jsou ur eny student m 2. a 3.
ro níku ty letého studia a student m odpovídajícího ro níku šestiletého studia gymnázia. Dále je možné je využít pro p ípravu student m, kte í
budou maturovat z p edm tu chemie.
Interaktivní lekce rozsahem pokrývají díl í oblasti u iva probíraného ve 2. ro níku ty letého gymnázia a odpovídajícího vyššího stupn
šestiletého studia a u iva probíraného ve 3. ro níku ty letého gymnázia a odpovídajícího vyššího stupn šestiletého studia v souladu
s Rámcovým vzd lávacím programem pro gymnaziální vzd lávání a vytvo eným školním vzd lávacím programem. Lekce se obsahem adí do
vzd lávací oblasti lov k a p íroda, zahrnuje okruh problém spojených se zkoumáním p írody.
Jméno ešitele
Vyu ovací p edm t
T ída (ro ník) / období
Název lekce
Název p íjemce
Registra ní íslo projektu
Název projektu
Lekce k výuce p írodov dných p edm t s využitím interaktivní tabule
Charakteristika lekcí:
Napomáhají p ímé výuce – vedou k utvá ení a rozvíjení klí ových kompetencí d ležitých pro osvojení základ všeobecného vzd lání
v oblasti chemie, rozvíjí kompetence k ešení problém , kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence
pracovní.
Poskytují p ehledné, ucelené a názorn zpracované informace vedoucí k úsp šnému zvládnutí u iva.
Napomáhají hlubšímu porozum ní zákonitostí p írodních proces a ukazují užite nost p írodov dných poznatk s následnou aplikací
v praktickém život .
Podn cuje studenty k tvo ivému myšlení, logickému uvažování a k ešení problém .
Pomáhá student m poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplat ovat je spolu s osvojenými
v domostmi a dovednostmi.
Lekce využívají ICT technologií, tím napomáhá k rozvoji vzd lání v oblasti informa ní a komunika ní technologie.
Vede ke zlepšení schopnosti pracovat s moderními informa ními technologiemi.
Lekce napomáhají p ímé výuce za využití multimediálních prost edk a tím dopl ují jakoukoliv u ebnici užívanou ve výuce zpracovávající
požadovanou problematiku. Jsou vytvo eny komplexn tak, aby m li p ímou návaznost na problematiku zpracovanou v p íslušných
e-learningových kurzech. Používané formy v lekcích jsou textové, grafické, obrazové a interaktivní.
Kyslíkaté deriváty – alkoholy, fenoly, ethery, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny a jejich deriváty – obecná charakterizace,
názvosloví, chemické vlastnosti. P edvád cí sešit obsahuje 62 stránek.
Sirné deriváty a deriváty kyseliny uhli ité – obecná charakterizace, názvosloví, chemické vlastnosti. P edvád cí sešit obsahuje 9 stránek.
Heterocyklické slou eniny a alkaloidy – obecná charakterizace, názvosloví, struktura, p ehled zástupc , chemické vlastnosti. P edvád cí
sešit obsahuje 26 stránek.
Makromolekulární látky syntetické – rozd lení, názvosloví, struktura, výroba a syntézní mechanismy, p ehled zástupc , fyzikální
a chemické vlastnosti. P edvád cí sešit obsahuje 38 stránek.
Ing. Pavel Kopecký, Ph. D.
Chemie
3. ro ník, kvinta
Biochemie
ANOTACE INTERAKTIVNÍCH LEKCÍ
CZ.1.07/1.1.02/01.0062
Klí ové kompetence student p írodov dných p edm t na Gymnáziu v Rájci-Jest ebí a jejich
rozvíjení pomocí ICT
Gymnázium a St ední odborná škola Rájec-Jest ebí, o. p. s.
Lekce k výuce p írodov dných p edm t s využitím interaktivní tabule
Interaktivní lekce BIOCHEMIE obsahuje následující kapitoly:
Lipidy – obecná charakterizace, rozd lení, struktura, p ehled zástupc , chemické vlastnosti. P edvád cí sešit obsahuje 16 stránek.
Terpeny (ISOPRENOIDY) – obecná charakterizace, rozd lení, p ehled zástupc , chemické vlastnosti. Sou ástí lekce je i nauka
o steroidech (steroly, žlu ové kyseliny, steroidní hormony). P edvád cí sešit obsahuje 15 stránek.
Sacharidy – obecná charakterizace, rozd lení, názvosloví, struktura, p ehled zástupc , chemické vlastnosti. P edvád cí sešit obsahuje 20
stránek.
Aminokyseliny – obecná charakterizace, rozd lení, názvosloví, struktura, p ehled zástupc , chemické vlastnosti. P edvád cí sešit obsahuje
10 stránek.
Bílkoviny – obecná charakterizace, rozd lení, názvosloví, struktura, p ehled zástupc , chemické vlastnosti. P edvád cí sešit obsahuje 18
stránek.
Jedná se o lekce vytvo ené v programu ActivStudio, které jsou interaktivn prezentovány v pr b hu výuky. Jsou ur eny student m 2. a 3.
ro níku ty letého studia a student m odpovídajícího ro níku šestiletého studia gymnázia. Dále je možné je využít pro p ípravu student m, kte í
budou maturovat z p edm tu chemie.
Interaktivní lekce rozsahem pokrývají díl í oblasti u iva probíraného ve 3. ro níku ty letého gymnázia a odpovídajícího vyššího stupn
šestiletého studia v souladu s Rámcovým vzd lávacím programem pro gymnaziální vzd lávání a vytvo eným školním vzd lávacím programem.
Lekce se obsahem adí do vzd lávací oblasti lov k a p íroda, zahrnuje okruh problém spojených se zkoumáním p írody.
Jméno ešitele
Vyu ovací p edm t
T ída (ro ník) / období
Název lekce
Název p íjemce
Registra ní íslo projektu
Název projektu
Lekce k výuce p írodov dných p edm t s využitím interaktivní tabule
Charakteristika lekci:
Napomáhají p ímé výuce – vedou k utvá ení a rozvíjení klí ových kompetencí d ležitých pro osvojení základ všeobecného vzd lání
v oblasti chemie, rozvíjí kompetence k ešení problém , kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence
pracovní.
Poskytují p ehledné, ucelené a názorn zpracované informace vedoucí k úsp šnému zvládnutí u iva.
Napomáhají hlubšímu porozum ní zákonitostí p írodních proces a ukazují užite nost p írodov dných poznatk s následnou aplikací
v praktickém život .
Podn cuje studenty k tvo ivému myšlení, logickému uvažování a k ešení problém .
Pomáhá student m poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplat ovat je spolu s osvojenými
v domostmi a dovednostmi.
Lekce využívají ICT technologií, tím napomáhá k rozvoji vzd lání v oblasti informa ní a komunika ní technologie.
Vede ke zlepšení schopnosti pracovat s moderními informa ními technologiemi.
Lekce napomáhají p ímé výuce za využití multimediálních prost edk a tím dopl ují jakoukoliv u ebnici užívanou ve výuce zpracovávající
požadovanou problematiku. Jsou vytvo eny komplexn tak, aby m li p ímou návaznost na problematiku zpracovanou v p íslušných
e-learningových kurzech. Používané formy v lekcích jsou textové, grafické, obrazové a interaktivní.
Nukleové kyseliny – obecná charakterizace, rozd lení, struktura, p ehled zástupc , chemické vlastnosti, zápis a p epis genetické informace
(replikace), proteosyntéza. P edvád cí sešit obsahuje 16 stránek.
Enzymy – obecná charakterizace, rozd lení, názvosloví, struktura, p ehled zástupc , chemické vlastnosti. P edvád cí sešit obsahuje 13
stránek.
Ji í Koumar
Matematika
1. a 2. ro ník, tercie a kvarta
Elementární funkce pro interaktivní tabuli
ANOTACE INTERAKTIVNÍCH LEKCÍ
CZ.1.07/1.1.02/01.0062
Klí ové kompetence student p írodov dných p edm t na Gymnáziu v Rájci-Jest ebí a jejich
rozvíjení pomocí ICT
Gymnázium a St ední odborná škola Rájec-Jest ebí, o. p. s.
Lekce k výuce p írodov dných p edm t s využitím interaktivní tabule
V p edvád cích sešitech je popis základních vlastností funkcí a uveden graf. Dále jsou zde grafy funkcí, které se dají umis ovat do p iložené
m ížky se sou adnými osami. S grafy nebo m ížkami se dá na interaktivní tabuli pohybovat, tím se mohou m nit vlastnosti funkcí. Na stejných
stranách p edvád cího sešitu jsou také všechny vlastnosti funkcí uvedeny. P i práci se tedy mohou vlastnosti vybírat, p ípadn dopl ovat
intervaly nebo body, pro které daná vlastnost platí. Vyu ujícím tak odpadá sestrojování p ípadn ná rtky graf funkcí na tabuli a mohou se více
soust edit na vlastní vysv tlování a kontakt se žáky, navíc je výuka samoz ejm mnohem názorn jší. Následuje ást p edvád cích sešit , kde jsou
ešené p íklady v etn graf . Na záv r pak jsou úlohy k procvi ování, k nim je vždy uveden výsledný graf funkce.
Lekce jsou ur eny student m 1. a 2. ro níku gymnázia a odpovídajících t íd víceletého gymnázia pro výuku témat funkce. Dopl uje u ebnice
Matematika pro gymnázia - Funkce (autor Old ich Odvárko), vydané nakladatelstvím Prometheus, spol. s r. o.
Interaktivní lekce obsahují následující p edvád cí sešity:
1. Kvadratické funkce. P edvád cí sešit obsahuje 29 stránek.
2. Lineární lomené funkce. P edvád cí sešit obsahuje 19 stránek.
3. Mocninné funkce. P edvád cí sešit obsahuje 32 stránek.
4. Exponenciální funkce. P edvád cí sešit obsahuje 14 stránek.
5. Logaritmické funkce. P edvád cí sešit obsahuje 15stránek.
6. Lineární funkce s absolutní hodnotou. P edvád cí sešit obsahuje 9 stránek.
7. Funkce s absolutní hodnotou. P edvád cí sešit obsahuje 17 stránek.
Jméno ešitele
Vyu ovací p edm t
T ída (ro ník) / období
Název lekce
Název p íjemce
Registra ní íslo projektu
Název projektu
Ji í Koumar
Matematika
2. ro ník, kvarta
Goniometrické funkce pro interaktivní tabuli
ANOTACE INTERAKTIVNÍCH LEKCÍ
CZ.1.07/1.1.02/01.0062
Klí ové kompetence student p írodov dných p edm t na Gymnáziu v Rájci-Jest ebí a jejich
rozvíjení pomocí ICT
Gymnázium a St ední odborná škola Rájec-Jest ebí, o. p. s.
Lekce k výuce p írodov dných p edm t s využitím interaktivní tabule
V p edvád cích sešitech je popis základních vlastností funkcí a uveden graf. Dále jsou zde grafy funkcí, které se dají umis ovat do p iložené
m ížky se sou adnými osami. S grafy nebo m ížkami se dá na interaktivní tabuli pohybovat, tím se mohou m nit vlastnosti funkcí. Na stejných
stranách p edvád cího sešitu jsou také všechny vlastnosti funkcí uvedeny. P i práci se tedy mohou vlastnosti vybírat, p ípadn dopl ovat
intervaly nebo body, pro které daná vlastnost platí. Vyu ujícím tak odpadá sestrojování p ípadn ná rtky graf funkcí na tabuli a mohou se více
soust edit na vlastní vysv tlování a kontakt se žáky, navíc je výuka samoz ejm mnohem názorn jší. Následuje ást p edvád cích sešit , kde jsou
ešené p íklady v etn graf . Na záv r pak jsou úlohy k procvi ování, k nim je vždy uveden výsledný graf funkce.
Interaktivní lekce jsou ur eny student m 2. ro níku gymnázia a odpovídajících t íd víceletého gymnázia pro výuku témat goniometrické
funkce. Dopl uje u ebnice Matematika pro gymnázia – Goniometrie (autor Old ich Odvárko), vydané nakladatelstvím Prometheus, spol. s r. o.
Lekce obsahují následující p edvád cí sešity:
1. Funkce y = sin x. P edvád cí sešit obsahuje 18 stránek.
2. Funkce y = cos x. P edvád cí sešit obsahuje 16 stránek.
3. Funkce y = tg x. P edvád cí sešit obsahuje 12 stránek.
4. Funkce y = cotg x. P edvád cí sešit obsahuje 13 stránek.
Jméno ešitele
Vyu ovací p edm t
T ída (ro ník) / období
Název lekce
Název p íjemce
Registra ní íslo projektu
Název projektu
Lekce k výuce p írodov dných p edm t s využitím interaktivní tabule
Charakteristika lekcí:
Poskytují p ehledné, ucelené a názorn zpracované informace vedoucí k úsp šnému zvládnutí u iva.
Vedou ke zlepšení schopnosti pracovat s moderními informa ními technologiemi.
Napomáhají p ímé výuce – vedou k utvá ení a rozvíjení klí ových kompetencí d ležitých pro osvojení základ všeobecného vzd lání v oblasti
matematiky, rozvíjí kompetence k ešení problém , kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence pracovní.
Napomáhají hlubšímu porozum ní zákonitostí p írodních proces a ukazují užite nost p írodov dných poznatk s následnou aplikací
v praktickém život .
Podn cují studenty k tvo ivému myšlení, logickému uvažování a k ešení problém .
Pomáhají student m poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplat ovat je spolu s osvojenými v domostmi
a dovednostmi.
Lekce využívají ICT technologií, tím napomáhají k rozvoji vzd lání v oblasti informa ní a komunika ní technologie.
Ji í Koumar, Kate ina Mrázková
Zem pis
1. ro ník, 2. ro ník a 4. ro ník, tercie, kvarta a sexta
Geografické informa ní systémy
ANOTACE INTERAKTIVNÍCH LEKCÍ
CZ.1.07/1.1.02/01.0062
Klí ové kompetence student p írodov dných p edm t na Gymnáziu v Rájci-Jest ebí a jejich
rozvíjení pomocí ICT
Gymnázium a St ední odborná škola Rájec-Jest ebí, o. p. s.
Lekce k výuce p írodov dných p edm t s využitím interaktivní tabule
V prvním p edvád cím sešitu GIS – úvod je seznámení s geografickými informa ními systémy, co je pot eba pro práci s GIS, jakým zp sobem
pracuje a jaké je jejich využití. P edvád cí sešit obsahuje 9 stránek.
V druhém p edvád cím sešitu (cvi ení 1a) Za ínáme s GIS je popsána práce s vrstvami a základními nástroji ve voln stažitelném programu
ArcExplorer – Java Edition for Education (AEJEE). V p edvád cím sešitu je také odkaz na pracovní list. P edvád cí sešit obsahuje 11 stránek.
V t etí p edvád cí sešit (cvi ení 1b) je zam en procvi ovací práce s nástroji a vrstvami v programu AEJEE. Je k tomu využita úloha pro
studenty - vytvo ení politické mapy. P edvád cí sešit obsahuje 11 stránek.
Ve tvrtém p edvád cím sešitu (cvi ení 2) získají studenti p edstavu o vyhledávání a zpracování geografické informace pomocí GIS. Studenti
pracují s modelem geografického zkoumání a v ur ité ásti budou pot ebovat i kalkula ku. P edvád cí sešit obsahuje 12 stránek.
V pátém p edvád cím sešitu (cvi ení 3) je práce s kartografickými zobrazeními. P edvád cí sešit obsahuje 16 stránek.
Další dva p edvád cí sešity (cvi ení 4, 4a) jsou zam eny na zem t esení a sope nou innost. P edvád cí sešit (cvi ení 4) obsahuje 13 stránek
a p edvád cí sešit (cvi ení 4a) obsahuje 12 stránek.
V p edposledním p edvád cím sešit se studenti u í vytvá et mapy podnebných oblastí pomocí GIS. P edvád cí sešit (cvi ení 5) obsahuje 14
stránek.
Interaktivní lekce Geografické informa ní systémy (GIS) se skládá z 9 p edvád cích sešit . GIS je informa ní systém, který umož uje ukládat,
spravovat a analyzovat prostorová data – data o geografické poloze prvk i jev v území. Sou ástí p edvád cích sešit jsou i odkazy na webové
stránky ú ad a firem, které pro svoji práci GIS využívají.
Jméno ešitele
Vyu ovací p edm t
T ída (ro ník) / období
Název lekce
Název p íjemce
Registra ní íslo projektu
Název projektu
Lekce k výuce p írodov dných p edm t s využitím interaktivní tabule
Charakteristika lekcí:
Vedou ke zlepšení schopnosti pracovat s moderními informa ními technologiemi.
Napomáhají p ímé výuce – vedou k utvá ení a rozvíjení klí ových kompetencí d ležitých pro osvojení základ všeobecného vzd lání v oblasti
zem pisu, rozvíjí kompetence k ešení problém , kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence pracovní.
Poskytují p ehledné, ucelené a názorn zpracované informace vedoucí k úsp šnému zvládnutí u iva.
Napomáhají hlubšímu porozum ní zákonitostí p írodních proces a ukazují užite nost p írodov dných poznatk s následnou aplikací
v praktickém život .
Podn cují studenty k tvo ivému myšlení, logickému uvažování a k ešení problém .
Pomáhají student m poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplat ovat je spolu s osvojenými v domostmi
a dovednostmi.
Lekce využívají ICT technologií, tím napomáhají k rozvoji vzd lání v oblasti informa ní a komunika ní technologie.
V každém z výše uvedených p edvád cích sešitech jsou odkazy na pracovní listy, které se dají v p edvád cím sešit otev ít, vytisknout a pro
práci student využívat. Lekce je ur ena pro práci v 1. ro níku a odpovídající t íd víceletého gymnázia p i výuce kartografie a fyzické
geografie, kde slouží p edevším pro lepší názornost a zpest ení výuky. Dále se dá využít p i výuce regionální geografie ve 2. ro níku a p edevším
p i výuce zem pisného seminá e v posledním ro níku studia, v tomto ro níku by m li studenti práci s GIS již zvládnout.
V posledním p edvád cím sešit se pracuje s klimadiagramy a srážkami v n kterých regionech sv ta. Hlavní zkoumanou oblastí je Jižní Asie.
Tato ást je dopln na i o spoustu otázek. P edvád cí sešit (cvi ení 6) obsahuje 10 stránek.

Podobné dokumenty

KARTOGRAFIE II

KARTOGRAFIE II Projektování a redigování kartografických d l zasahuje do nejr zn jších obor a disciplin p írodov dných, technických a socioekonomických v d a praktických inností. Projektanti i redakto i kartograf...

Více

REF 610 - VF servis

REF 610 - VF servis s nižším rozsahem se iditelnosti • T ífázová nesm rová nadproudová ochrana s asov nezávislou charakteristikou nebo s mžikovým p sobením, stupe s vyšším rozsahem se iditelnosti • T ífázová nesm rová...

Více

Znalecký posudek - Cyrrus Corporate Finance

Znalecký posudek - Cyrrus Corporate Finance nebo lux daly jméno výrobku. Zna ka BOTAS vznikla v roce 1963 pro sportovní obuv, na kterou se tehdy n.p.Botana za al specializovat. Ve sportovní obuvi se zna kou botas získali eskoslovenští volejb...

Více

Znalecký posudek - Cyrrus Corporate Finance

Znalecký posudek - Cyrrus Corporate Finance 2001, stran 367, ISBN 80-7179-529-1. MUSELÍK, P. Trhy cenných papír , 1.vydání, Praha Ekopress, s.r.o., 2002, stran 459, ISBN 80-86119-55-6. 34. Šet ení za ú elem dopln ní a ov ení údaj . 35. Zákon

Více

Rozhovor – agentura GAIA

Rozhovor – agentura GAIA Dle mého názoru, nejde jen o zastoupení pohlaví, jako takového, jde zejména o vyznávané a uznávané hodnoty.

Více

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie Alternátor: Dynamo:

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie Alternátor: Dynamo: – zásobována elektrickým proudem z t ífázových alternátor : U nás je ve spot ebitelské síti fázové nap tí 220 V (230 V) a sdružené 380 V (400 V). Spot ebitelská sí je provedena tak, že jednotlivé f...

Více

8.5 Multikanálové regulátory a ídící systémy pro pitnou vodu a pro

8.5 Multikanálové regulátory a ídící systémy pro pitnou vodu a pro Mící a regulaní zaízení DULCOMETER nabízejí vysokou míru provozní spolehlivosti a velmi široké aplikaní spektrum. Pesnost je stálá v celém širokém mí® cím rozsahu. Mící a regulaní zaíze...

Více