Příručka dobré Praxe

Komentáře

Transkript

Příručka dobré Praxe
Gymnázium F. X. Šaldy
Příručka
dobré
praxe
Jak používat elektronickou verzi příručky
Náhledy
Záložky
Přílohy
Prohlížení publikace
Publikaci je nejvhodnější prohlížet v aplikaci Adobe Reader. Zde stučně popíšeme její funkce.
Po otevření souboru se aplikace (pokud to uživatel nezakáže) automaticky přepne do celoobrazovkového režimu. Mezi tímto režimem a normálním zobrazením lze přepínat ručně stiskem
CTRL L. Z normálního režimu lze zapnout také režim čtení stiskem CTRL H.
Ve všech režimech lze použít jednoduché navigační prvky: šipky pro posun o stránku vpřed,
resp. vzad a tlačítko pro skok na obsah publikace. Na následující stránku lze přeskočit také
kliknutím do plochy dokumentu (mimo tlačítka a jiné aktivní prvky). K pohybu dokumentem
lze také užít tlačítka Page Up a Page Down.
předchozí stránka
obsah
V normálním zobrazení najdeme obvykle v levé části pracovní plochy pruh, na němž můžeme
ikonami aktivovat další nástroje:
Náhledy stránek publikace – lze použít k pohybu pro elektronické publikaci.
Záložky – odkazují na začátky jednotlivých částí publikaci i na jednotlivé články.
Elektronické přílohy – v samostatných, často editovatelných souborech (uživatel si je může
podle potřeby upravit) např. pro MS Word.
následující stránka
Ikona nastavenÍ
Panel Záložek
Záložky dokumentu mají hiearchickou strukturu; záložky jednotlivých článků
jsou vnořeny do záložek hlavních oddílů publikace. Podle potřeby lze záložky
sbalit (tlačítko se symbolem –) či rozbalit (tlačítko +).
Poklepání na ikonu v pruhu nad záložkami vyvolá kontextové menu, kde je možno ovlivnit velikost písma záložek a případné zalamování jejich textu.
Grafické záložky na okraji publikace slouží zejména k orientaci v tištěné publikaci a v elektronické publikaci nejsou aktivní (kliknutí na tuto grafickou záložku
způsobí skok na další stránku podobně jako kliknutí kdekoliv jinde v ploše strany), k navigaci a rychlému pohybu po dokumentu je nutno užít výše popsané
záložky dokumentu pdf.
Hypertextové odkazy na webové adresy byly ověřeny ke dni vydání publikace.
Odkazy na lokální disky fungují pouze v intranetu Gymnázia F. X. Šaldy.
Rozbalená záložka
sbalená záložka

Jak používat elektronickou verzi příručky
Elektronická verze Příručky dobré praxe obsahuje navíc oproti tištěné verzi:
▶▶ barevné ilustrace
▶▶ aktivní hypertextové odkazy
▶▶ aktivní odkazy v obsahu
▶▶ záložky
▶▶ elektronické přílohy jako součást dokumentu
▶▶ jednoduché navigační nástroje.
Autoři příspěvků
RNDr. Irena Přádná
RNDr. Věra Voršilková
Mgr. Eva Ehlová
Mgr. Rudolf Folke
Mgr. Jan Goll
PaedDr. Markéta Havrdová
Mgr. Eva Hlaváčková
RNDr. Věra Jandíková
Mgr. Oldřich Kvasnička
Mgr. Tomáš Minster
Mgr. Leoš Pelc
RNDr. Irena Přádná
Mgr. Šárka Šimková
Mgr. Olga Šulcová
Pavel Taibr
Mgr. Radka Tichá
Mgr. Václav Ulvr
PhDr. Martina Ulvrová
Mgr. Jana Vaňková
RNDr. Věra Voršilková
Mgr. Jan Voženílek
Lektoři dalšího vzdělávání
PhDr. Milan Adamec
Mgr. Michal Knězů Mrvka
Mgr. Šárka Košková
Mgr. Karolina Koubová
Mgr. Oldřich Kvasnička
Mgr. Zdeněk Novotný
Jan Průša
PhDr. Jan Šolc
Obsah
Příručky dobré praxe
Úvod do Příručky dobré praxe / Irena Přádná
Redakční poznámky / Radka Tichá, Václav Ulvr, Jan Voženílek
7
9
Týmová spolupráce
11
O týmové spolupráci / Oldřich Kvasnička
Tvorba Příručky dobré praxe / Jan Voženílek
Význam soutěží pro motivaci studia / Věra Jandíková
Určování objemu těles / Věra Jandíková
Matematický klokan / Jana Vaňková, Jan Voženílek
Sedm a sedm problémů o fysikálních jednotkách / Jan Voženílek
Model sluneční soustavy / Jan Voženílek
Plocha Veseckého rybníka / Pavel Taibr
Ve stopách Eratosthénových / Pavel Taibr
Cvičení ochrany obyvatel za mimořádných událostí / Pavel Taibr
Založení firmy / Tomáš Minster Hledá se špion / Eva Ehlová
Akvárium / Eva Ehlová
Hledá se zločinec! / Eva Ehlová
Setkání po prázdninách / Martina Ulvrová
Variace na píseň ve výuce cizích jazyků / Radka Tichá
Jak se dostane sedlák přes řeku? / Eva Hlaváčková
Námořní bitva / Radka Tichá
Psychologický výklad pohádek / Tomáš Minster
Pantomima aneb Dějiny literatury trochu jinak / Tomáš Minster
Taková normální rodinka / Věra Voršilková
11
13
16
18
20
25
39
42
44
46
50
53
56
58
61
64
67
70
73
76
78
© Gymnázium F. X. Šaldy, 2012
Vedení porad a workshopů
83
ISBN 978-80-903729-3-1
O vedení porad a workshopů / Oldřich Kvasnička, Irena Přádná
83
ICT administrátor projektu
Mgr. Vítězslav Pěnička
Redaktoři Příručky dobré praxe
Mgr. Radka Tichá
Mgr. Václav Ulvr
Mgr. Jan Voženílek

Gymnázium F. X. Šaldy
5
Obsah příručky dobré praxe
Vedení projektu
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
86
89
Komunikace s veřejností
103
O komunikaci s veřejností / Oldřich Kvasnička, Irena Přádná
Tvorba školní ročenky / Jan Voženílek
Spolupráce s Československou obcí legionářskou / Rudolf Folke, Radka Tichá
Publikace Rozmluvy G / Jan Goll, Šárka Šimková, Jan Voženílek
103
106
111
114
Právní minimum
119
Právní minimum pro učitele / Irena Přádná
Poučení žáků o BOZP a PO / Věra Voršilková
Příprava vícedenní exkurze z hlediska BOZP / Věra Voršilková, Leoš Pelc
119
128
134
Etika jednání
141
O etice jednání učitele / Irena Přádná, Věra Voršilková
Příběh o Abigail / Eva Ehlová
Příběh jako řešení internetového vyhrožování / Jan Voženílek
(Ne)omluvená absence / Tomáš Minster
Hierarchie hodnot / Tomáš Minster
Šikana a její řešení / Markéta Havrdová
Konflikt s majitelem kempu / Olga Šulcová
Alkohol při školní akci / Oldřich Kvasnička
Otrava alkoholem na školní akci / Olga Šulcová
Nevítaná návštěva / Tomáš Minster
Perspektiva méně nadaných, ale pilných žáků / Věra Jandíková
141
145
149
152
154
156
158
160
162
164
166
Závěr169
Závěr
Mapa týmové efektivity / Oldřich Kvasnička, Věra Voršilková
Účastníci projektu Společně to jde lépe
169
174
Život kolem nás se stále zrychluje a vyžaduje od nás, abychom se změnám přizpůsobovali a vyrovnávali se s nimi. V současné době probíhá v našich školách kurikulární reforma. Žáci si mají
osvojit řadu kompetencí, mezi něž patří kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence
komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní a kompetence k podnikání. Úkolem
pedagogů je žáky vést, aby uvedené schopnosti získali a mohli je řádně natrénovat. Základním
předpokladem ovšem je, že tyto kompetence mají jejich učitelé. Proto bylo nutné, abychom se
zamysleli nad novými nároky a společně aktivně vytvořili moderní fungující tým, který bude na
neustále se měnící vnější podmínky průběžně reagovat.
Efektivně fungující škola
Základem efektivně fungující školy jsou znaky, které pojmenoval např. Scheerens v r. 2003:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
Důraz na výkony žáků, vysoká očekávání
Důraz vedení školy na pedagogický proces
Soudržnost pedagogického sboru
Kvalita kurikula, příležitost se učit
Klima školy
Důraz na hodnocení výsledků žáků i práce školy
Zapojení rodičů
Klima třídy
Efektivita využití času
Strukturovanost výuky
Míra samostatné práce žáků
Diferenciace/individualizace výuky
Kvalita záznamů o pokroku žáků
Kvalita a četnost zpětné vazby
Z těchto znaků jsme se v projektu soustředili především na ty, které podporují soudržnost pedagogického sboru, klima školy, zapojení rodičů a efektivitu využití času.
Projekt „Společně to jde lépe“
Projekt, s registračním číslem CZ.1.07/1.3.03/02.0013, který jsme nazvali „Společně to jde lépe“,
je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Byl zahájen
1. 10. 2009 a končí 31. 5. 2012. Tvořilo jej šest klíčových aktivit, které byly navzájem propojeny
a byly určeny pro všechny zaměstnance školy.
Zkušenosti z prvních čtyř aktivit (Vzdělávání k týmové spolupráci, Práce v menších týmech a předmětových komisích, Vedení rozhovorů – komunikace s veřejností, Právní minimum a etika jednání)
jsou popsané v Příručce dobré praxe, jejíž vznik byl pátou klíčovou aktivitou. Poslední aktivita,
závěrečná konference, uzavře celý projekt 9. května 2012.
Spojujícím motivem bylo efektivní nastavení týmové spolupráce na našem gymnáziu a získání
potřebných dovedností. Vzdělávání probíhalo jak ve velké skupině účastníků, tak – pro zvýšení
efektivity – v menších skupinách, kde měl každý pracovník možnost aktivně se do tréninku
zapojit. Během trvání projektu došlo k personálním změnám v kolektivu pracovníků, a tak
6
Příručka dobré praxe

Gymnázium F. X. Šaldy
7
Úvod do příručky dobré praxe
Etika
jednání
Kompetence pro život / Radka Tichá
Dny poznávání pro první ročníky / Václav Ulvr
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
http://www.gfxs.cz/spolecne-to-jde-lepe/
Spolupráce se společností Aperta, spol. s r. o.
Na základě výběrového řízení realizovala vzdělávací program a konzultační služby společnost
Aperta, spol. s r. o. Výstupem z projektu je kromě Příručky dobré praxe i nový systém nastavení
interních komunikačních procesů ve škole, který je ke stažení na internetu na webových stránkách školy http://www.gfxs.cz/spolecne-to-jde-lepe/.
Udržitelnost projektu bude zajištěna po dobu pěti let společným předáváním zkušeností a řešením nových problémů, neboť vývoj nelze zastavit. Principy týmové spolupráce, kterým jsme
se v projektu naučili, budeme uplatňovat při každodenní práci a postupně s nimi budou seznámeni i noví pracovníci.
Liberec 29. 2. 2012
Radka Tichá, Václav Ulvr, Jan Voženílek
Právní
minimum
Právní
minimum
Některé rozsáhlejší přílohy k článkům (mapy, formuláře pro žáky, rozsáhlé přehledy pravidel
chování, návody k užití počítačových aplikací) jsou zařazeny v samostatných souborech v elektronické příloze příručky. Tam, kde to bylo účelné, byla navíc dána přednost takovému formátu
souborů, který běžnému uživateli umožní editaci dokumentu a úpravu obsahu podle vlastních
potřeb.
Příručka je vyrobena ve dvou verzích: v černobílé tištěné verzi a v barevné elektronické verzi.
Elektronická verze má oproti tištěné verzi navíc aktivní obsah a aktivní odkazy na internetové
zdroje; elektronická příloha je k ní připojena. Majitelé tištěné verze si mohou soubory elektronické přílohy stáhnout z webu školy z adresy
Komunikace
s veřejností
Každá kapitola obsahuje teoretický úvod a pak jsou uvedeny konkrétní případové techniky
a kazuistiky, které mohou inspirovat pracovníky dalších škol ke zlepšení týmové spolupráce.
Všechny techniky a kazuistiky jsou koncipovány podle jednotné osnovy pro snazší práci s danými materiály. I když se některé příklady týkají konkrétního předmětu nebo situace, mohou
se stát inspirací i v jiných předmětech a za jiných okolností.
Je jisté, že čas investovaný do školení se škole vrátí v podobě vyšší efektivity procesů ve škole.
Výhodou našeho projektu bylo, že jsme si mohli stanovit termíny školení tak, aby nebyla narušena výuka.
Dvě verze příručky, elektronická příloha
Vedení
porad
Etika
jednání
Liberec 2. 2. 2012Irena Přádná
Závěr
Závěr
Etika
jednání
Publikace je rozdělena na tyto části:
▶▶ Týmová spolupráce
▶▶ Vedení porad a workshopů
▶▶ Komunikace s veřejností
▶▶ Právní minimum pro pedagogy
▶▶ Etika jednání
Redakční zpracování Příručky dobré praxe bylo provedeno týmem pedagogů a bylo také součástí aktivit podporovaných projektem. Podrobněji je popsáno v samostatném článku na s. 13.
V přípravě publikace byly dále sjednoceny grafické prvky (schémata, diagramy) v textech jednotlivých autorů a upraveny citace literatury. Ilustrace připravili zpravidla autoři článků; několik ilustrací podle dodaných vzorů připravil vektorovým grafickým editorem Inkscape student
oktávy Tomáš Novotný.
Členění do četných kapitol a podkapitol, řada vzorců vysazených na samostatném řádku a další prvky sazby neumožnily smysluplné dodržení řádkového rejstříku. Domníváme se však, že
přehlednost a logické uspořádání mají mít v úpravě odborné publikace přednost.
Týmová
spolupráce
Členění příručky
Redakční zpracování
Úvod
jsme se snažili i nové kolegy co nejrychleji začlenit. Celkem se aktivit zúčastnilo 83 pracovníků,
z nichž 64 bylo úspěšně podpořených – mělo minimálně 60% účast na školeních. 28 pracovníků mělo dokonce 100% účast. Některé aktivity uplatňujeme nejen ke zvýšení efektivní spolupráce v různých týmech, ale využíváme je i ve výuce žáků, neboť i oni budou v praxi řešit řadu
úkolů v týmu.
8
Příručka dobré praxe

Gymnázium F. X. Šaldy
9
Cílem vzdělávacího programu Týmová spolupráce bylo posílení týmové práce nejen v pedagogickém sboru školy. Vzhledem k důležitosti týmového pojetí pedagogické práce v souvislosti
s kurikulární reformou jsme seminář zaměřili na všechny učitele i nepedagogické pracovníky
naší školy.
Pojali jsme jej jako seminář převážně prožitkový, což znamená, že jsme se soustředili na rozbor modelových situací a diskusi v malých skupinách. Podrobněji jsme se věnovali především
procesům probíhajícím v týmu a zajímalo nás, jak je aktivně pozitivně ovlivňovat. Tím jsme se
dostávali i do oblastí vlivu pochvaly a kritiky a k inspiracím, jak zvládat obtížné situace, které
v týmu mohou nastat.
Týmová práce – realita, nebo fikce?
Samostatní, zodpovědní a kvalifikovaní jednotlivci podávají špičkové výkony v samostatných
týmech.
Z tohoto důvodu schopnost pracovat v týmu nabyla na významu. Práce v týmu je oboustranně
výhodná: Mít přínosného jednotlivce je pro tým atraktivní (přináší nové podněty, roste efektivita práce). Být členem úspěšného týmu je v některých oborech výhodné (lépe placená práce,
možnost se něco naučit).
Každá pracovní skupina ještě není týmem. Některé pracovní skupiny jsou vinou nesprávné organizace málo produktivní. Být členem takové skupiny není příliš výhodné. Charakterizují ji
tyto znaky:
▶▶ spolupráce s druhými vás spíše zdržuje (zbytečné porady, těžko hledáte základní principy
vzájemné spolupráce, jde jen o jakousi „hru na týmovou spolupráci“),
▶▶ podněty ke své práci od druhých téměř nezískáváte,
▶▶ neustále se musíte hlídat, abyste se choval „takticky“ (někomu něco neřekl; nesmíte mnohdy říci ani to, co je evidentní; komunikace není otevřená),
▶▶ soutěž mezi jednotlivci v týmu je neproduktivní,
▶▶ členové skupiny si nerozumí v podstatných věcech,
▶▶ čas není vnímán jako podstatná hodnota,
▶▶ skupina si nese nevýhodné návyky z minulosti, které odmítá změnit.
Podstatou týmové spolupráce na Gymnáziu F. X. Šaldy je budování dvou rovin:
▶▶ orientace na cíle a efektivní dosahování požadovaných výsledků;
▶▶ posilování vzájemných vztahů v týmu (loajalita, důvěra) – tvůrčí atmosféra.

Gymnázium F. X. Šaldy
11
Týmová spolupráce
Organizace včetně školských zařízení se v posledních 15–20 letech velmi proměnily. Důraz je
kladen na pružnost (schopnost rychle reagovat na změny při současném zachování kvality
nebo jejím zvyšování). Podmínkou, která pomáhá naplňovat tyto trendy, je rozvolnění hierarchických struktur a předávání zodpovědnosti menším, většinou projektově zaměřeným
týmům.
Jednotlivé školy si začínají více než kdy jindy konkurovat, a tím se dostávají do popředí mimo
jiné i sociální vazby a vztahy v učitelském sboru, pověst školy, organizační kultura, podpora
tvořivosti či předávání zkušeností a znalostí. Potvrzuje se, že za celkové prostředí a atmosféru
ve škole nesou zodpovědnost všichni.
Úvod
Příprava
▶▶ Zformulovat cíl – definovat úkol
Týmová
spolupráce
Jaký typ přístupu k lidem bude nejvhodnější?
Vedení
porad
Vnější podmínky
▶▶ Sdělit úkol + získat pro něj lidi
▶▶ Instruovat : podporovat
▶▶ Závěr
Popisovaný příklad týmové spolupráce se odehrál během přípravy PDP; popisovaná aktivita
probíhala po celou dobu trvání projektu, ve vyšší intenzitě od srpna 2011 do března 2012.
Příručka dobré praxe
Závěr
Postup
V souladu s popisem projektu byla v příslušných termínech vydána přihláška příspěvků. Ta měla zabezpečit, aby několik autorů nevědomky paralelně nepracovalo na týchž

Gymnázium F. X. Šaldy
13
Závěr
12
KOLAJOVÁ, L. Týmová spolupráce. Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků.
Praha: Grada Publishing, a. s., 2006. ISBN 80-247-1764-6.
GLEGG, B.; BIRCH, P. Teamwork. Budování týmu a zvedání jeho výkonu. Praha: Computers
Press, 2002. ISBN 80-7226-670-5.
PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem. Praktický atlas managementu. 2. vyd. Praha: Grada
Publishing, a. s., 2005. ISBN 80-247-1092-7.
Jednou z klíčových aktivit projektu „Společně to jde lépe“ je i tvorba Příručky dobré praxe. Její existence v tištěné a elektronické podobě je dokonce monitorovacím indikátorem
celého projektu. V popisu projektu se o ní uvádí: „Otevřenost a využitelnost výstupů
z projektu i mimo zaměstnanecký tým gymnázia je spojena s tvorbou příručky. Budou
na ní pracovat lektoři dodavatelské společnosti spolu s pedagogy, kteří budou mít zájem se na jejím vzniku podílet. Příručka bude obsahovat příklady dobré praxe, které
se v rámci projektu objeví a jsou jedním z cílů každé klíčové aktivity. Obsahovat bude
doporučení k nastavení procesu efektivní týmové spolupráce. Tvorba příručky je i tréninkem týmové spolupráce na gymnáziu, jenž přinese zpětnou vazbu na její úroveň –
posílení sebedůvěry, konkrétní náměty ke zlepšení; zaznamenání příkladů dobré praxe
vytvoří z gymnázia konzultativní pracoviště pro jiná školská zařízení.“
Příprava zmíněné příručky je tedy sama o sobě nutně typem skupinové práce. Při tvorbě
příručky byly proto definovány a prakticky ověřeny procesy, které lze analogicky užít při
dalších „skupinových“ činnostech v gymnáziu – proto je dále stručně popíšeme.
Příručka dobré praxe má v tištěné podobě formát 135 mm × 225 mm. Blok je tištěn na
papír o gramáži 80 g/m2, barevnost 1/1; obálka na křídovém papíru 250 g/m2, barevnost
4/0, povrchová úprava lesklé lamino. Publikace má vazbu V2.
Etika
jednání
Literatura:
Výstupy
Právní
minimum
Jednou z prvních aktivit projektu bylo určení týmových rolí jednotlivých pracovníků. (K tomu
lze použít např. Belbinův test.) Výsledek jsme porovnali s výsledky získanými jednoduchou
metodou zvanou metoda duhových mozků. Velmi nás překvapila výsledná shoda. Při dalších
aktivitách jsme si uvědomili, že pro tým je velmi důležitá přítomnost pracovníků, kteří zastávají
různé role.
Na počátku projektu byla pracovníky firmy Aperta provedena analýza týmové efektivity, abychom věděli, co zlepšit. Zda se to povedlo, ukázala opakovaná analýza na konci projektu, které
se podrobně věnuje úvodní text oddílu Vedení porad a workshopů.
[3]
Klíčová slova: týmová spolupráce, redakční práce, textový editor, sazba publikace
Zařazení: týmová spolupráce, řízení týmu
Pomůcky: textový editor (Microsoft Word), program pro sazbu (Adobe InDesign CS5)
Realizace
Reflexe týmů zaměstnanců školy
[2]
Charakteristika
Komunikace
s veřejností
Komunikace
s veřejností
volnost?
Vedení
porad
Právní
minimum
druzí?
zhodnotit úkol  zhodnotit práci lidí
[1]
Týmová
spolupráce
já sám? 
▶▶ Zvolit styl řízení lidí
Jan Voženílek
Jakým zpusobem dosáhnout výsledku?
přísnost? 
Etika
jednání
Co má být výsledkem úsilí?
k řešení?  k lidem?
▶▶ Vymyslet způsob řešení
Úvod
Tvorba
Příručky dobré praxe
Schéma: Jak dobře řídit tým při práci?
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Etika
jednání
Závěr
[2]
DVOŘÁKOVÁ, Z.: DTP a předtisková příprava. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1881-8.
PŘÁDNÁ, I. a kol.: Společně to jde lépe. <https://www.eu-zadost.cz/>
[citováno 19. 10. 2011].
Elektronická příloha: Materiály pro autory příspěvků do PDP
Vzor TEchniky a kazuistiky

Závěr
Příručka dobré praxe
[1]
Etika
jednání
14
Literatura
Právní
minimum
1Slovo mapování nelze v této souvislosti odsoudit jako prázdné mediální klišé; pojem je nutno chápat jako terminus technicus z oblasti ICT, jeho původ je však třeba hledat v matematice: mapping je anglický termín pro zobrazení, tedy předpis, který každému prvku x množiny
A přiřazuje právě jeden prvek y množiny B; zde je každému stylu z textového editoru jednoznačně přiřazen styl sázecího programu.
Závěrečné vyhodnocení procesů popsaných v tomto příspěvku ukázalo na možné modifikace. Zvýšení efektivity práce může přinést:
■ Užití dalších nástrojů textových editorů. Zatímco připomínky k textům byly recenzenty zpravidla vpisovány odlišnou barvou přímo do textu, efektivnější postupy
nabízejí režimy Sledování změn, resp. Korektura textových editorů. Protože k práci
s nimi by někteří účastníci projektu potřebovali (další) zaškolení, nebyly používány.
■ Užití vhodnějších metod skupinové komunikace. Soubory mezi autory, redakcí,
dodavatelskou firmou a sazečem byly posílány elektronickou poštou. V rámci projektu však byl – jako součást jiné klíčové aktivity – modifikován informační systém školy; výstupy různých informačních zdrojů byly integrovány v platformě Google Apps.
Toto prostředí může být v budoucnu použito k efektivnější skupinové práci a modifikaci dokumentů než pouhé přeposílání souborů prostřednictvím elektronické pošty.
Komunikace
s veřejností
Sazba
Redakčně připravený text převzal sazeč publikace a připravil sazbu podle typografické
osnovy navržené ve spolupráci s grafičkou publikace. Důsledné užití stylů odstavců
na úrovni rukopisu bylo předpokladem mapování1 stylů odstavce textového editoru
na styly odstavce sázecího programu – tak se výrazně urychlila tato fáze přípravy publikace.
Podle podkladů dodaných autory byla v jednotné úpravě připravena schémata; ilustrace byly pro tištěnou verzi publikace převedeny z barevného prostoru RGB do stupňů šedé.
Reflexe
Vedení
porad
Redakční zpracování textu
Čtyřčlenná redakční rada publikace (tvořili ji pedagogičtí zaměstnanci Gymnázia
F. X. Šaldy: vyučující jazyků, vyučující dějepisu, vedoucí projektového týmu a koordinátorka vzdělávání) vyhodnotila, zda dodané příspěvky vyhovují odborným kritériím
kladeným na příspěvky do Příručky dobré praxe; na případné nedostatky autory ihned
upozornila. Zároveň zkontrolovala, zda příspěvky splňují kritéria formální a zda byly
v rukopisu užity k formátování výhradně styly odstavce (na úrovni formátu textu se připouštělo pouze vyznačování kurzivou či tučným písmem). Drobné chyby opravili členové redakční rady obvykle sami. Redakční rada zároveň shromáždila všechny ilustrace
(fotografie, schémata) a přílohy k textu; případně projednala s technickým redaktorem
jejich formát, rozlišení apod.
Korektury
Publikace prošla několika korekturami. Text kazuistik rovněž přehlédli lektoři dodavatelské firmy Aperta. Zásadnější připomínky byly projednány s autory a text byl po dohodě upraven.
Týmová
spolupráce
Úprava rukopisu
Efektivní redakční příprava i sazba publikace předpokládají dobré zpracování na úrovni
rukopisu. Z formálních požadavků jde zejména o dodržení základních typografických
pravidel (k tomu byl připraven jejich stručný přehled) a dodržení osnovy textu, děleného do stanovených podkapitol. Ty byly připraveny vedoucí projektového týmu a koordinátorkou vzdělávání ve spolupráci s dodavatelem služeb – firmou Aperta – a mírně
modifikovány technickým redaktorem: jedno schéma pro techniky, jiné pro kazuistiky.
Technický redaktor publikace připravil v textovém editoru šablony obsahující jednak
zmíněné názvy podkapitol, jednak komplexní sadu stylů, jež autoři poté použili k formátování příspěvků. Protože pro některé autory bylo využití této (samozřejmé) součásti
textových editorů novinkou, byl zároveň připraven návod podrobně popisující, jak připravené styly odstavců použít. Obě pomůcky uvádíme v elektronické příloze.
Elektronická verze publikace
Elektronickou verzi publikace ve formátu pdf připravoval sazeč po dokončení verze
pro tisk; části textu, vyznačované pro černobílý tisk různým stupněm šedi, byly vyznačeny barevně. Elektronická verze publikace navíc obsahuje aktivní („klikací“) odkazy
a záložky.
Úvod
tématech technik; případní zájemci o totéž téma byli vyzváni k autorské spolupráci.
Naopak v případě kazuistik je „pluralita pohledů“ na řešení určité situace žádoucí.
Každá přihláška obsahovala termín odevzdání příspěvků k dalšímu redakčnímu zpracování.
Návod k použití vzoru
Gymnázium F. X. Šaldy
15
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Řešený problém – příběh
Kontext – okolnosti
Na toto téma mluvím s rodiči na prvních třídních schůzkách a snažím se, aby své děti
motivovali. Podpora rodiny nemůže přijetím skončit, ale naopak začít.
Přesvědčovat žáky, že přijetí na gymnázium není konec snažení, ale teprve začátek. Že
musejí využít svůj potenciál i zdravě konkurenční prostředí, které vytvářejí spolužáci. Že
jsou tu učitelé, kteří jsou ochotni se jim bez zaručené finanční odměny věnovat jen pro ten
16
Příručka dobré praxe
Výsledek
Navrhuji, abychom požadovali od svých žáků aktivní přístup nejen k povinnému studiu, ale
chtěli po nich i víc. Soutěží je v celé řadě předmětů široká škála a každý žák na nižším stupni
si může vybrat předmět, který ho baví a ve kterém pro sebe i pro nás jako školu vynikne. Přechod z prvního stupně na víceleté gymnázium není tak bolestný jako pro většinu žáků, kteří
nastoupí do čtyřletého studia, proto navrhuji právě nižší stupeň jako pilotní pro toto snažení.
Závěr
Pokud se podaří, dříve se může nastartovat budoucí profesní orientování. Navíc se v takové třídě bude mnohem lépe učit. Žáci nebudou pouze trpícími konzumenty vědomostí, což je bohužel čím dál častější, ale aktivně spolupracujícími jedinci. Bude to přínos
pro ně i pro nás a bude nás to vzájemně motivovat k lepší práci.

Gymnázium F. X. Šaldy
17
Závěr
Závěr
Formální vyřešení
Je třeba vysvětlit rodičům a žákům význam soutěží a olympiád pro žáky samotné a získat
je na svou stranu. Žáci získají větší samostatnost, rozvinou své studijní dovednosti, naučí
se překonávat překážky, někam se podívají, navážou nová přátelství, naučí se spolupracovat v týmu – některé soutěže jsou organizovány jako týmové. Existuje mnoho možností,
jak se zapojit. Domácí příprava, prezenční i on-line soutěže, postupy do vyšších kol. Žáci
mají úžasnou možnost vyniknout tak, že budou oceněni nejen v rámci třídy, ale i gymnázia – ceny GYTA – nebo dokonce na úrovni Libereckého kraje.
Etika
jednání
Díky větší koncentraci studijních typů bych očekávala, že se žáci budou snažit vyniknout
dobrým prospěchem, že se budou aktivně zapojovat do soutěží, aby reprezentovali nejen
sebe, ale i školu. Očekávala bych, že se budou sami pídit po možnosti účastnit se soutěží,
kde by mohli uplatnit a rozvinout své schopnosti a dovednosti, získat zkušenosti. Paradoxně ale jejich zájem o tyto mimoškolní činnosti není velký.
Postup a vyřešení na sociální úrovni
Právní
minimum
Na nižší gymnázium jsou přijímáni žáci, kteří na základní škole zvládají velice dobře
učivo, nemusejí se věnovat přípravě do školy. Snad kromě psaní úkolů skoro žádný další
čas přípravě do školy nevěnují a mají tak zákonitě řadu koníčků z různých oblastí, kterým se intenzivně věnují. Vynikají např. ve vrcholovém sportu, hře na hudební nástroje,
ve zpěvu. Nástup na gymnázium znamená, že se dostanou mezi intelektuálně sobě rovné. Stimulující prostředí by mělo soutěživé jedince, kteří se chtějí rozvíjet, motivovat.
Větší nároky na množství a kvalitu jejich práce by měly pro mnohé znamenat dříve či
později nutnost pravidelně se připravovat a „obětovat“ čas, který byli zvyklí trávit po
svém. Získat ale dobrovolníky pro účast v nabízených soutěžích není tak jednoduché, jak
bych očekávala. Dokonce je to rok od roku horší. A přitom nabídka soutěží, olympiád
a korespondenčních seminářů klasických i on-line je stále bohatší. Proč klesají počty
účastníků?
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Klíčová slova: olympiáda, soutěžení, motivace ke studiu
Zařazení: vedení týmu
Podaří se přesvědčit rodiče, že podporovat dítě v aktivitách, které jsou lehce nad rámec
školních povinností, se vyplatí? Nebo pro ně jen chtěli lepší prostředí – to dostali a to
stačí – a dál jim záleží například jen na tom, jak dítě hraje tenis?
Už několikrát jsem v praxi zažila, že žáci i jejich rodiče se domnívali, že tím, že jsou na
gymnáziu, už přece musejí být lepší než jejich vrstevníci na základní škole. Když se mi
konečně podařilo, aby šli do soutěže, když jsou tak „skvělí“, spousta dětí ze ZŠ dopadla
v porovnání s nimi mnohem lépe. Na základní škole totiž nezůstaly jen „hloupé děti“. Je
tam i spousta těch chytrých, kteří se jen na gymnázium nehlásili.
Mám právo na to, chtít od žáků aktivity, které zasahují do jejich volného času? Opravdu
se mám spokojit jen s tím, že tam mám sice vybrané, ale mnohdy i pro školní práci neochotné děti? Už jsou přece tady, tak co ještě chci? Nebude tato nadstandardní aktivita
důvodem pro pokles počtu přihlášených zájemců o studium na naší škole?
Dost možná, že to takhle někomu z kolegů vyhovuje. Odučí si své a bez dalších nároků
na invenci, čas a energii nemusí nic dalšího řešit. Ale opravdu jsme prestižní gymnázium, když s tím nebudeme nic dělat? Vždyť výsledky našich žáků bohužel už nejsou
zdaleka tak dobré, jak bývaly.
Vedení
porad
Etika
jednání
Charakteristika
Náměty k přemýšlení
Týmová
spolupráce
Věra Jandíková
pocit, že podporují jejich rozvoj a vytvářejí si tím i lepší prostředí pro výuku i v pozdějších
letech. Při účasti na soutěžích se budou srovnávat i s výbornými žáky ze základních škol.
Úvod
Význam soutěží
pro motivaci studia
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Vnější podmínky
Skupinová práce nejlépe ve fyzikální laboratoři nebo ve třídě; využití výsledků lze využít
v rámci přírodovědné vycházky.
Právní
minimum
Právní
minimum
■ Sběr hornin včetně jejich určení lze spojit s předchozí přírodovědnou vycházkou do
okolí (mezipředmětové vztahy s přírodopisem, zeměpisem, popř. geologií).
■ Žáci mohou zkusit nejprve objem a hmotnost jednotlivých vzorků odhadnout. Lze
doplnit i úkolem určit hustotu a ověřit hodnotu ve vhodných tabulkách.
■ Mohou provádět terénní měření. Odhadovat a hrubým měřením určovat rozměry,
objem a hmotnost balvanů.
■ S geologickými vzorky lze využít i pro 1. ročník čtyřletého studia v rámci opakování
laboratorních metod určení základních fyzikálních veličin a určení odchylek měřené
a počítané veličiny a v souvislosti s geologií.
Komunikace
s veřejností
Klíčová slova: týmová spolupráce, učení ve skupinách, heuristická metoda, laboratorní
práce
Zařazení: týmová spolupráce – motivace v týmu, řízení týmu
Doba: 1–2 vyučovací hodiny nejlépe v laboratoři
Věk: 12–15 let
Pomůcky: posuvné měřidlo, pravítko, kalkulačka, odměrné válce, cejchované kádinky,
ve vodě nerozpustná tělesa jak pravidelných tvarů (nejlépe krychle, kvádr, popř. pro starší žáky válec, koule – jejich objem lze po změření rozměrů určit výpočtem), tak i nepravidelných tvarů (např. kusy hornin – čedič, žula); dále (ne prvoplánově, ale dostupné na
vyžádání): nejlépe průhledné nádoby větších průměrů, samolepky, lihový fix
Varianty
Vedení
porad
Výstupy
Opakovaný nácvik měření délek (popř. opakované měření, statistické zpracování a práce
s chybou), výpočet objemu vhodných těles pomocí naměřených rozměrů (popř. určení
chyby počítané veličiny), určení objemu tělesa jako objemu jím vytlačené vody přímo
v odměrném válci. Nalezení způsobu, jak určit objem vytlačené vody, není-li nádoba
cejchovaná, prezentace různých postupů jednotlivých skupin, hledání nejpřesnějšího
postupu, diskuse. Rozdělení rolí v týmu.
Etika
jednání
Etika
jednání
Charakteristika
Týmová
spolupráce
Věra Jandíková
lze ponořit. Žáci musejí navrhnout, provést, zakreslit situaci a popsat postup a zapsat
výsledek. U starších žáků trváme i na určení krajní chyby či nejistoty měření.
Dále stanovíme úkol ověřit správnost zjištěného objemu jinou metodou a vybídneme
žáky k hledání postupu pro určení objemu pravidelného nebo nepravidelného tělesa,
které nelze kvůli rozměru většímu než průměr ponořit do odměrného válce.
Vyzveme skupiny, ať si promyslí, co k tomu budou potřebovat. Pak si necháme vysvětlit
jejich postup a požadované pomůcky zapůjčíme.
Žáci musí svůj postup navrhnout, nárokovat pomůcky, měření provést a zpracovat protokol.
Úvod
Určování
objemu těles
Rozdělení žaků do skupin (stanovíme složení skupin nebo určíme vedoucí skupin a oni
si vyberou tým nebo určíme jen počet žáků ve skupině).
Skupiny dostanou pomůcky. Společně zopakujeme na jednom vybraném odměrném
válci určení nejmenšího a největšího objemu, který lze jednorázově určit, hodnotu nejmenšího dílku stupnice a odchylku měření (popř. krajní chybu či nejistotu měření). Stanovíme úkol změřit pomocí odměrného válce objem pravidelného tělesa, které do něj
18
Příručka dobré praxe
Závěr
Závěr
Postup

Gymnázium F. X. Šaldy
19
Příručka dobré praxe
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
■ Za léta konání Matematického klokana jsme vzhledem k zajištění řádného průběhu
výuky zkoušeli různé časové varianty organizace soutěže. Nejlepší variantou se ukázala
varianta řešení úloh v jedné (stejné) vyučovací hodině ve všech třídách a kategoriích.
■ Školní důvěrník soutěže připraví ve spolupráci s vedením školy harmonogram soutěže – výběr žáků, učeben a personální zajištění dohledu nad žáky. Pro každou zúčastněnou třídu (skupinu) nakopíruje zadání úloh, karty odpovědí a napíše instrukce
zadávajícím kolegům.
■ Zadávající učitelé si v den konání soutěže vyzvednou desky s veškerými materiály
(zadání úloh, karty odpovědí, cvičné papíry a pokyny pro zadavatele) u školního důvěrníka soutěže.
■ Jelikož doba konání soutěže přesahuje rámec jedné vyučovací hodiny, dochází ke
střídání dozoru u zúčastněných tříd. Po ukončení soutěže střídající vyučující donese
desky s kartami odpovědí zúčastněných žáků školnímu důvěrníkovi.
■ Školní důvěrník rozdělí karty odpovědí z jednotlivých tříd pro každou kategorii
zvlášť vyučujícím matematiky, kteří úlohy opraví. V dalším výkladu podrobněji popisujeme jednu z používaných metod oprav a statistického zpracování.

Gymnázium F. X. Šaldy
21
Závěr
20
Postup
Etika
jednání
Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii. Počátky této soutěže jsou spojeny se jménem australského matematika Petera O’Hallorana.
Jeho záměrem nebylo vytvořit novou soutěž pro talentované matematiky, ale získávat
pro matematiku „normální“ žáky. Chtěl jim ukázat, že matematika nemusí být nezáživný a obávaný školní předmět. Chtěl jim poskytnout radost ze soutěžení při řešení
netradičních úloh, kterých stále ještě není v učebnicích dostatek, a dopřát jim možnost
porovnání vlastních schopností se stejně starými kamarády ve třídě, škole, ale i v širším
okresním, regionálním či celostátním měřítku. Možná právě z tohoto důvodu si soutěž
získala v krátké době značnou oblibu u žáků i učitelů v celé Austrálii.
V roce 1991 zorganizovala skupina francouzských matematiků, inspirovaná australským
příkladem, soutěž, pro niž užila symbol klokana. Z Francie se Matematický klokan dále
úspěšně rozšířil do řady evropských zemí. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři
čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan
bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži.
Soutěžní úlohy jsou zástupci účastnických států pečlivě a společně vybírány, takže ve
všech zemích se zadávají podobné příklady, a to v jediný den (obvykle v polovině března). Žáci a studenti tak absolvují školní, oblastní, republikové i mezinárodní kolo na své
základní nebo střední škole. Každá pořadatelská země má právo změnit nejvýš 5 úloh ze
společného zadání.
Článek popisuje zadání, opravu a vyhodnocení soutěže Matematický klokan. Soustřeďuje se především na organizaci této soutěže v Gymnáziu F. X. Šaldy, nikoliv na obsah
a konstrukci úloh; pro ilustraci však výběr několika úloh uvádíme v ukázce. Výstupem
týmové aktivity jsou obecněji použitelné organizační postupy, které byly několik let ověřovány v praxi.
Právní
minimum
Etika
jednání
Vnější podmínky
Výstupy
Komunikace
s veřejností
Klíčová slova: týmová spolupráce
Zařazení: týmová spolupráce – spolupráce v malých kolektivech, řízení týmu
Věk: soutěžící jsou podle věku rozděleni do pěti kategorií: Klokánek (4.–5. třída ZŠ),
Benjamín (6.–7. třída ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií), Kadet (8.–9. třída
ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií), Junior (1.–2. ročník SŠ a odpovídající
ročníky víceletých gymnázií), Student (3.–4. ročník SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií); v roce 2005 byla v České republice experimentálně vyzkoušena varianta
matematického klokana pro žáky 2. a 3. tříd ZŠ nazvaná Cvrček – od roku 2006 je již
nedílnou součástí soutěže
Pomůcky: zadání testu, karty odpovědí, barevné papíry, nůžky, tabulkový kalkulátor
Vedení
porad
Závěr
Charakteristika
Týmová
spolupráce
Jana Vaňková, Jan Voženílek
Pořadatelem Klokana v ČR je JČMF ve spolupráci s katedrou matematiky PdF UP a katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Týden před termínem konání soutěže
jsou soubory se zadáním úloh, správnými výsledky a materiály pro statistické zpracování
distribuovány do přihlášených škol přes velmi dobře fungující síť oblastních důvěrníků
soutěže. Zpravidla tři týdny po konání soutěže zašlou učitelé zpracované výsledky okresním důvěrníkům Matematického klokana a ti po zpracování postoupí výsledky za okres
oblastnímu (krajskému) důvěrníkovi, který zpracuje statistiku v jednotlivých kategoriích
za příslušný kraj a odešle do olomouckého centra. V olomouckém centru se vyhodnocují
statistické výsledky za celou Českou republiku, nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou
odměněni věcnou cenou. Statistické výsledky spolu se zadáním soutěžních úloh a správnými odpověďmi jsou uveřejněny ve sborníku kaž­dého ročníku, který vydává JČMF
a bývá rozesílán jednotlivým oblastním důvěrníkům této soutěže.
Na naší škole organizujeme soutěž od jejího 1. ročníku, tj. od roku 1995. Zúčastňují se
jí všichni přítomní studenti nižšího stupně gymnázia v kategoriích Benjamín a Kadet
a v kategoriích Junior a Student žáci vyššího stupně gymnázia mimo žáky tříd humanitního zaměření a tříd dvojjazyčných. Pro studenty maturitních ročníků je účast v soutěži
dobrovolná.
Úvod
Matematický
klokan
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Etika
jednání
Funkce vypočte počet výskytů hodnot v rámci oblasti hodnot a vrátí vertikální matici
čísel. Jelikož funkce ČETNOSTI vrací matici, musí být zadána jako maticový vzorec.
Syntaxe funkce je
ČETNOSTI(data;hodnoty)
Data je matice nebo odkaz na množinu hodnot, jejichž četnosti chcete vypočítat,
v příkladu je to M9:M488, tedy bodové zisky jednotlivých žáků v dané kategorii soutěže.
Hodnoty je matice intervalů (nebo odkaz na ně), do kterých chcete seskupit hodnoty
uvedené v argumentu data, v našem případě jsou uvedeny v příslušných řádcích sloupce
E. Počet prvků ve vrácené matici je o jeden větší než počet prvků argumentu hodnoty.
Prvek, který vrácená matice obsahuje navíc, vrací počet všech hodnot převyšujících
nejvyšší interval.
Vzorce, jejichž výsledkem je matice, musejí být zadány jako maticové vzorce, tedy
v MS Excel klávesami CTRL+SHIFT+ENTER; tabulkový kalkulátor takové vzorce opatří
složenými závorkami.
Reflexe skupinové práce
■ Organizace soutěže týmem učitelů je nutností.
■ Opravování týmem v rozdělení podle kategorií je výhodou. Opravovatel vystačí
s jednou šablonou pro všechny opravované karty, zpracování výsledků v tabulkovém
kalkulátoru provede zároveň pro všechny soutěžící dané kategorie.
■ Počítačové zpracování je efektivnější než postup, kdy se celkový bodový zisk žáka
počítá zpaměti či kalkulačkou a statistika zpracovává „čárkovací“ metodou. Úspora
času při užití popsaného postupu je značná.

Gymnázium F. X. Šaldy
23
Závěr
Příručka dobré praxe
{=ČETNOSTI(Benjamin!M9:M488;V_BEN!E20:E45)}
Etika
jednání
22
Statistika se vytváří především pomocí maticové funkce ČETNOSTI, která počítá četnost
jisté hodnoty v zadané oblasti. Např. ve všech buňkách sloupce F je vloženo:
Právní
minimum
=24+3*D9+4*G9+5*J9-F9-I9-L9
Obr. 2
Komunikace
s veřejností
Ve všech pěti kategoriích řeší soutěžící 24 soutěžní úlohy, každý soutěžící ve všech
kategoriích vstupuje do soutěže s 24 body. Úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle
bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů), za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný
bod (0 bodů); za každou špatně zodpovězenou úlohu se 1 bod odečítá (nikoli 3, 4 nebo
5 bodů). Proto je celkový bodový zisk žáka dán vzorcem
Obr. 1
Vedení
porad
Počítačové zpracování
Všechny ostatní činnosti – výpočet bodů soutěžících, výsledkové listiny, statistiku – lze
jednoduše provést pomocí tabulkového procesoru – ukázka viz obr. 1.
Do listu Údaje vyplníme požadovaná data, která se pak automaticky zobrazí na
potřebných místech. Pro každou kategorii si vytvoříme jmenný seznam žáků (získáme
jej exportováním dat z evidenčního systému školy), který nakopírujeme do políček
ve sloupci A listu příslušné kategorie. Sloupec B lze užít k zápisu třídy, do sloupce C
napíšeme šesticiferné číslo z karty odpovědí (zápis šesticiferného čísla je rychlejší než
zápis šesti čísel do šesti různých buněk). Zbylé údaje vypočítá tabulkový kalkulátor:
v dalších sloupcích se tak objevují počty správně (+) a chybně (–) zodpovězených otázek
a otázek nezodpovězených (0). Celkový součet je ve sloupci M. Chybí-li řádky pro další
soutěžící, vytvoříme je; zkopírujeme vzorce z předchozích řádků.
Po zadání všech soutěžících dané kategorie označíme oblast buněk s daty (levým
horním rohem oblasti je buňka A10, pravým dolním rohem oblasti je buňka ve sloupci
M posledního řádku se jménem soutěžícího) a funkcí Data/Seřadit… seřadíme data
sestupně podle sloupce M.
Na výsledkovém listu (označeném V_ a zkratkou kategorie) se objeví údaje o škole,
pořadí prvních tří žáků a přehled četnosti jednotlivých bodových zisků (viz obr. 2);
tento list stačí vytisknout a poslat příslušnému důvěrníkovi.
Stručné vysvětlení: Šesticiferný kód je funkcí ČÁST rozřezán na jednotlivé znaky, které
jsou (automaticky) konvertovány na čísla. Počet chybných odpovědí např. žáka na
řádku 9 se spočítá z počtu otázek podle vzorce
Týmová
spolupráce
Práce s kartou odpovědí
Kartu odpovědí (dostupná na http://www.glouny.cz/klokan/) si (kvůli kontrastu)
okopírujeme na barevný papír, vyznačíme správné odpovědi a políčka správných
odpovědí prostříháme. Rovněž prostřihneme všechna políčka označená A, B, … , E
a pod posledním řádkem tabulek papír zcela odstřihneme. Tato úprava umožňuje
lépe šablonu přikládat a psát přímo na žákovu kartu odpovědí. Šablonu přiložíme
a pod každý sloupec napíšeme počet správných odpovědí (tj. počet křížků viditelných
v okénkách šablony). Po sejmutí dopíšeme pod každý sloupec ještě druhé číslo – počet
nezodpovězených otázek (tj. počet prázdných polí). Pod každým sloupcem jsou tedy dvě
jednociferná čísla, která dávají (zleva doprava) číslo šesticiferné.
=8-(D9+E9)
Závěr
Úvod
Úvod
■ Statistické zpracování odevzdají opravující školnímu důvěrníkovi. Ten výsledky za
celou školu odešle za každou kategorii zvlášť okresnímu důvěrníkovi.
Na obr. 3 je nakreslen čtverec a dvě půlkružnice s průměry AB a AD. Určete obsah
tmavě zbarvené oblasti ohraničené těmito křivkami, když víte, že délka strany AB je 2.
(C) 2π
(D) π / 2
(E) 3 / 4
(B) 256
(C) 218
(D) 198
(E) 180
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 6
Klíčová slova: soustavy jednotek, převody mezi jednotkami, rozměrová analýza, přirozené jednotky, prvočíselný rozklad, týmová spolupráce, učení ve skupinách
Zařazení: týmová spolupráce – motivace v týmu, řízení týmu
Doba: podle zvolené varianty, od cca 3 s na nejjednodušší úlohy po cca 2 vyučovací
hodiny na obsáhlejší problémy
Věk: první ročník, resp. kvinta (problémy 1–9), seminář ve třetím ročníku, resp. septimě
(problémy 10–14)
Pomůcky: křída a tabule, učební materiály (viz ukázka), fysikální tabulky, kalkulačka;
pro některé problémy i počítač s tabulkovým kalkulátorem
Vnější podmínky
Běžná učebna, pro některé problémy je vhodnější učebna s dataprojektorem.
Právní
minimum
Výstupy
B
Etika
jednání
D
C
Příručka dobré praxe
Závěr
Obr. 4

Gymnázium F. X. Šaldy
25
Závěr
Obr. 3
24
B
Etika
jednání
A
Každý elementární kurs fysiky obsahuje v prvních kapitolách, zpravidla hned po vymezení předmětu a informaci o jeho metodologii, výklad o fysikálních pojmech a fysikálních
veličinách, který nezbytně obsahuje učivo o fysikálních jednotkách a jejich soustavách.
Ve školské fysice pak do tohoto úvodu patří především úlohy o „převodech jednotek“,
přesněji o převodu hodnot fysikálních veličin vyjádřených v různých jednotkách. Všechny učebnice pro základní školy a nižší stupeň gymnázia obsahují úvahy o převodech
jednotek délky, plošného obsahu, objemu, hmotnosti a času, tomu odpovídá i zařazení příkladů např. ve sbírce [SBo1]. Obvykle se pracuje pouze s vybranými předponami
pro násobky a díly základních a odvozených jednotek a zpravidla se nepředkládá obecný postup převodů, nýbrž jen izolovaná pravidla typu „1 m2 má 100 dm2 “. Již v primě
gymnázia je sice žákům možno vyložit obecný postup, který ale naráží na matematické
neznalosti, zejména „v počítání s mocninami (desíti)“; učitel musí buď nejprve zařadit
poměrně rozsáhlý matematický exkurs, nebo na snahu po obecném výkladu rezignovat.
V prvním ročníku, resp. kvintě je však ucelený, obecný výklad „převodů jednotek“
nezbytný. Je proto překvapivé, že tomuto tématu je v učebnicích věnováno tak málo
místa: učebnice [ME] teoretický výklad o převodu jednotek neobsahuje vůbec (a čtyři
Právní
minimum
A
Komunikace
s veřejností
Obsah šedě vybarvené části kruhu v obr. 4 je roven 2π. Jaká je velikost úsečky AB?
Charakteristika
Vedení
porad
Vedení
porad
(B) 2
Tři sestry si mají rozdělit 770 oříšků ve stejném poměru jako je poměr jejich věků. Za
každé 3 oříšky, které dostane Lenka, dostane Elenka 4 oříšky. Za každých 7 oříšků, které
dostane Helenka, dostane Elenka 6 oříšků. Kolik oříšků dostane nejmladší sestra?
(A) 264
Komunikace
s veřejností
Jan Voženílek
Ukázka: Úlohy z matematického klokana
(A) 1
Sedm a sedm problémů
o fysikálních jednotkách
Týmová
spolupráce
Týmová
spolupráce
Matematický klokan [online]. <http://matematickyklokan.net/> [citováno
17. 12. 2011].
[2] Matematický klokan [online]. <http://www.glouny.cz/klokan/> [citováno
17. 12. 2011].
[1]
Úvod
Úvod
Literatura
Příručka dobré praxe
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Etika
jednání
Závěr
Y
10
zetta-
Z
10
18
exa-
E
10
15
peta-
P
biliony
10
12
tera-
T
teras (řec.) – podivuhodné znamení
miliardy
109
giga-
G
gigas (řec.) – obrovský
miliony
106
mega-
M
megas (řec.) – veliký
tisíce
103
kilo-
k
chillios (řec.) – tisící
stovky
102
hekto-
h
hekato (řec.) – sto
desítky
10
deka-
da
deka (řec.) – deset
desetiny
10
–1
deci-
d
decem (lat.) – deset
setiny
10
–2
centi-
c
centum (lat.) – sto
tisíciny
10
–3
mili-
m
mille (lat.) – tisíc
miliontiny
10
–6
mikro-
μ
mikros (řec.) – malý
miliardtiny
10
–9
nano-
n
nano (it.) – trpaslík
biliontiny
10
–12
piko-
p
piccolo (it.) – malý
10
femto-
f
femton (dán.) – patnáct
–18
10
atto-
a
atten (dán.) – osmnáct
10
–21
zepto-
z
yokto-
y
triliony
–15
triliontiny
kvadriliontiny
10
–24
Žák má text upravit tak, aby se všechny veličiny v upraveném příběhu rovnaly veličinám
v příběhu původním, každá předpona vyjadřující násobek či díl se přitom může v textu
objevit nejvýše jednou: je tedy třeba užít jiné násobky či díly jednotek a „přepočítat“
číselné hodnoty. Úvod našeho příběhu po úpravě pak může znít třeba takto:
„Klára (1,75 m, 56 000 g) zajela do obchodu ležícího 1,280 km od svého domu. Byl krásný jarní den, teplota kolem 2,9·105 mK, bezvětří. V obchodu nakoupila 2·104 cg sýra, 0,01
Mg brambor, 5,3·1011 ng ananasu, 100 dm prádelní šňůry, několik žárovek 23 daV / 0,4
hW, ampérmetr s rozsahem 107 mA…“
Úlohu lze sice zadat jako samostatnou práci, výhodnější je ale její užití v práci skupinové.
Jako rozšiřující lze položit „mezipředmětovou“ otázku, kolik různých variant daného
příběhu lze vytvořit; žáci, kteří dosud neznají variace bez opakování, snad použijí (třebas
i explicitně neformulované) kombinatorické pravidlo součinu.

Gymnázium F. X. Šaldy
27
Závěr
26
yotta-
21
Etika
jednání
3 – Příběh
Připravíme krátký text, který bude obsahovat množství fysikálních veličin zasazených do
(nepodstatného) vypravování či popisu; např.:
„Klára (1,75 m, 56 kg) zajela do obchodu ležícího 1280 m od jejího domu. Byl krásný
jarní den, teplota kolem 290 K, bezvětří. V obchodu nakoupila 0,2 kg sýra, 10 kg brambor, 0,53 kg ananasu, 10 m prádelní šňůry, několik žárovek 230 V / 40 W, ampérmetr
s rozsahem 10 A, 1000 molů vody a uzeninu, která na dno vozíku působila silou 5 N.
Pokladní byla milá a vše vyřídila za 176 sekund. Cestou Klára nakoupila ještě halogenové
svítidlo na napětí 12 V, s nímž chce osvětlit zrcadlo (požadované osvětlení aspoň 140 lx),
a rezistor o odporu 100 W.“
10
Právní
minimum
2 – Etymologie předpon
Předchozí cvičení lze doplnit individuálním nebo skupinovým zkoumáním původu
názvů jednotlivých předpon. Užitečnou pomůckou může být řecký (např. [Pra93]) či
latinský slovník. Pro potřeby vyučujícího podáváme (neúplný) přehled podstatně inspirovaný publikací [Mad91] v tab. 1. Téma je vhodnou příležitostí k připomenutí (nedůležitých) názvů velkých čísel (také je uvádíme v tabulce) – především však upozorníme na
dva rozdílné systémy tvoření názvů („evropský“ dlouhý a „americký“ krátký); rozdíl je
např. ve významu slova bilion v českém jazyce (1012) a v angličtině (109).
kvadriliony
Předpona Značka Jazykový výklad
24
Komunikace
s veřejností
1 – Elementární úlohy na převody hodnot veličin vyjádřených v různých jednotkách
Tento typ úloh (kdy se obvykle začíná jednotkami s exponentem jedna, pokračuje jednotkami s exponentem vyšším – zejména jednotkami plošného obsahu a objemu –, dále
jednotkami lomenými a patrně nakonec jednotkami užívanými podle ČSN ISO 1000
spolu s jednotkami SI – jejich dřívější název: vedlejší jednotky) nepotřebuje komentář.
Kromě úloh řešených společně na tabuli jistě budou zařazeny i úlohy řešené samostatně
či ve skupinách a také úlohy zadávané či řešené zpaměti, popř. prostřednictvím vhodně
připravených (učitelských i žákovských) kartiček.
Číslo
Vedení
porad
Popíšeme jednotlivé problémy a jejich varianty. Většinu problémů je vhodné řešit v menších týmech – viz popisy u jednotlivých aktivit.
Název řádu
Týmová
spolupráce
Popis a varianty
Tab. 1. Předpony pro násobky a díly jednotek SI a jejich výklad
Úvod
nevhodně vybrané úlohy v závěru kapitoly situaci nezlepšují), sbírka [SLe] ani starší
[SF1] samostatné úlohy na převody jednotek také neobsahují, podobně sbírka řešených úloh [SBa1].
Ačkoliv je „převod jednotek“ typicky středoškolské téma, nacházíme ucelený teoretický výklad až v učebnicích vysokoškolských, za všechny uveďme sympatickou [Hal1]. Je
zřejmé, že absence popsaného tématu ve středoškolských učebnicích není nijak fatální;
zodpovědný učitel pro žáky sám vymyslí desítky úloh pro nacvičení převodů fysikálních
veličin vyjádřených různými jednotkami. V tomto článku ukážeme „sedm a sedm“ (počet srov. s částí 12) problémů a cvičení, které se fysikálních jednotek přímo týkají; nabídneme několik námětů na úlohy, které postupně rozvíjejí základní problém.
Gymnázium F. X. Šaldy
29
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Etika
jednání
Závěr
Závěr

Etika
jednání
Příručka dobré praxe
Právní
minimum
28
Komunikace
s veřejností
1 Někteří učitelé polemizují s nutností obecného výkladu převodů jednotek. Např. Martin Krynický na svém webu http://www.realisticky.cz/ píše: „Občas se převádění jednotek pojímá jako exhibice mířící do co největších mocnin. Snažím se takovému přístupu vyhnout.
Nejde o základ fysiky, žáci mají dost problémů i s jednoduššími příklady, proto se učíme pouze
to, co přijde na řadu v následujícím půlroku.“
8 – Aplikace pro převod jednotek
Významný český překladatel z anglického jazyka Viktor Janiš v rozhovoru v publikaci
Rozmluvy G přísně hodnotí své učitele z Gymnasia F. X. Šaldy, o vyučujícím fysiky uvádí:
„Polovina třídy v pololetí málem propadala, a to je podle mého soudu výraz neschopnosti pedagoga. Třeba různé typy konverzí jsme dělali zcela zbytečně. Dnes si v prohlížeči vyťukám www.onlineconversion.com a během pár sekund si převedu krychlové
palce na centimetry krychlové.“
Nebudeme s tímto názorem polemizovat, ale necháme se inspirovat: Dalším cvičením
může být prozkoumání webových aplikací, které slouží k převodu mezi různými jednotkami. Uvedeme informaci o několika webových stránkách a přidáme několik velmi
stručných poznámek – jistě by bylo možno napsat na každý zmíněný web samostatnou
recenzi, to však překračuje cíl našeho pojednání.
Web conVERTER (http://www.converter.cz/) je zaměřený na převody jednotek,
fysikální tabulky, životopisy fysiků a informace o Nobelově ceně. Jednotky lze převádět
jak on-line, tak pomocí stejnojmenné freeware aplikace, která navíc umožňuje např. při-
Vedení
porad
6 – „Nezákonné měřicí jednotky“
Název úvahy volíme v nadsázce jako protiklad historického termínu „zákonné měřicí
jednotky“ zavedeného zákony 35/1962 Sb. a 57/1975 Sb. Dnes problematiku upravuje
vyhláška 264/2000 Sb. ministerstva průmyslu a obchodu o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování (její příloha je novelizována vyhláškou
424/2009 Sb.); uvedeny jsou v ní v souladu s ČSN ISO 1000 jednotky SI a jednotky užívané spolu s SI (dříve: jednotky vedlejší).
Okrajově můžeme žákům zadat jednoduchou úlohu, jež se týká jednotek, které do těchto
„zákonných“ kategorií nespadají: jednotek historických, anglosaských apod. Zejména
v humanitně zaměřené třídě je možno tuto úlohu spojit s citacemi textů: vhodné je např.
v matematických kruzích dobře známé místo z biblické 1. knihy Královské (Odlil také
7 – Stejné číselné hodnoty, různé jednotky
Problém můžeme otevřít tímto typem úloh:
■ Převeďte 5 V/m na kV/km.
■ Převeďte 5 mV/cm na dV/m
■ Převeďte 5 kg/m3 na Mg/dam3.
Všechny zadané veličiny mají stejnou číselnou hodnotu před převodem i po převodu.
Žáci tak na základě zkoumání objeví, že rozšiřovat i krátit lze ve veličinách nejen číselné hodnoty, ale i jednotky. Dále můžeme hledat dvojice jednotek dané veličiny, např.
hustoty, které jsou si rovné. (Poznamenejme, že rovnost jednotek je ekvivalence, takže
jednoznačně určuje rozklad množiny uvažovaných jednotek na třídy ekvivalence.)
Týmová
spolupráce
5 – Otázky do společnosti
Další sada úloh rozvíjí opět variantu předchozí. Klademe (nebo ještě lépe: žáci si navzájem kladou) otázky po běžně známých veličinách opatřené neobvyklou jednotkou:
Kolik femtogramů salátu jste si dnes koupil/a v kantýně? Kolik megametrů měří nejvyšší
hora Země? Kolik kilosekund trvá vyučovací hodina? — Poslední otázka přivádí pozornost k úkolům, které souvisejí s převodem jednotek užívaných spolu s SI do jednotek SI.
Můžeme např. nechat nakreslit ciferník hodin a popsat jej v SI (místo poledne bude uvedeno 432 hektosekund; školní výuka nezačne v 7.25, nýbrž ve 267 hs) či převést známou
dopravní značku zakazující vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t do
SI (3,5 Mg).
Do této kategorie spadá i úloha zadaná kdysi kandidátkám lokální soutěže miss: „Krychle o hraně 1 km je naplněna pivem. Každou sekundu vyteče litr. Za jak dlouho vyteče
všechno pivo?“ (Odpovědi se pohybovaly mezi jednou a dvěma hodinami, vítězka soutěžního kola odpověděla, že týden – o tom, že i ona skutečnost hrubě podcenila, necháme žáky přesvědčit výpočtem, vyjde cca 31 710 let.)1
moře o průměru deseti loket, okrouhlé, pět loket vysoké; dalo se obepnout měřicí šňůrou
dlouhou třicet loket.), kde se můžeme zmínit o současných interpretacích zdůrazňujících přibližnou hodnotu π, či popisy archy Noemovy v knize Genesis (Udělej si archu
z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. A uděláš
ji takto: Délka archy bude tři sta loket, šířka padesát loket a výška třicet loket. Archa bude
mít světlík; na loket odshora jej ukončíš a do boku archy vsadíš dveře.), zde lze připojit
poznámku o hermeneutice textů. Mimo svět bible nás dovede (téměř analogický) popis
z Eposu o Gilgamešovi: Plocha půdorysu byla 13 itů, stěny vysoké na deset garů. Dal jsem
jí šest palub, šířku jsem rozdělil devětkrát. V peci jsem roztavil šest sarů smůly. Tři sta loktů
bude délka mé lodi, padesát loktů šířka a třicet loktů výška.
Historické a námořní jednotky najdeme třebas v textech Julese Verna; dnešním žákům
bude však bližší požadavek vyjádřit jednotky známé z typografie či digitální fotografie,
dots per inch (dpi, obrazový bod na palec) a pixels per inch (ppi, pixel na palec) v jednotce bod/cm; můžeme také spočítat, kolik bodů připadá na vhodně zvolenou jednotku
plochy, či stanovit, jaká je vzdálenost „středů dvou bodů“ (tiskových, nikoliv geometrických!) např. v mikrometrech.
Úvod
4 – Jiný příběh
Úloha je variantou úlohy předchozí. Ze zadaného příběhu zcela odstraníme jednotky
a ponecháme pouze číselné hodnoty. Žáci mají doplnit příslušné jednotky tak, aby uváděné veličiny byly reálné: kvalifikovaně odhadnou uváděnou veličinu v obvyklých jednotkách a poté najdou takovou jednotku, jíž odpovídá číselná hodnota uváděná v zadání
úkolu. Zadání: „Dívka vysoká 1 750 ____ o hmotnosti 0,054 ____ seděla ve svém pokoji.
Na stropu místnosti ve výšce 2,9·106 ____ byla lampa s papírovým stínidlem se žárovkou
o příkonu 4 000 ____“ bude přepsáno např. na text: „Dívka vysoká 1 750 mm o hmotnosti 0,054 Mg (t) seděla ve svém pokoji. Na stropu místnosti ve výšce 2,9·106 mm byla lampa
s papírovým stínidlem se žárovkou o příkonu 4000 cW.“ V příběhu je samozřejmě nutno
volit takové veličiny, aby odpovědi byly jednoznačné; srov. však s úvahami v části 7.

Gymnázium F. X. Šaldy
31
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Etika
jednání
Závěr
Závěr
Příručka dobré praxe
Etika
jednání
30
Právní
minimum
="\hbox{{\bf "&A2&". }\ "&C2&"\ "&D2&"\ $\to$\ "&E2&"}"
dá přehledný výsledek ve tvaru \hbox{{\bf 1. }\ 7\ km\ $\to$\ m}, který můžeme přímo vložit do TEXového souboru. Exponenciální zápisy se znakem E pak v tex-
11 – Rozměrová analýza pro pokročilé
Zkušenost ukazuje, že žáci jsou rozměrovou analýzou nadšeni; často se ptají, k čemu jsou
fysikální odvození, když můžeme všechny vzorce – pravda, až na bezrozměrový koeficient – snadno určit rozměrovou analýzou. Další týmový úkol toto přemrštěné nadšení poněkud mírní. Vyučující položí žákům otázku, kdy rozměrová analýza „zkrachuje“.
Komunikace
s veřejností
kde z a do je řetězec popisující jednotku ze seznamu „dovolených“ veličin a jednotek (viz
nápovědu programu).
Připojme ještě související podnět pro učitele: Pomocí této funkce lze rychle vyrobit množství jednoduchých příkladů pro nácvik převodů a automaticky vygenerovat jejich řešení.
Číselnou hodnotu připravíme např. do buňky C2 jako náhodné číslo z vhodně zvoleného
intervalu; zadanou, resp. požadovanou jednotku doplníme do buněk D2, resp. E2 nejrychleji
ručně. Výslednou číselnou hodnotu vypočteme v buňce F2 funkcí =
­ CONVERT(B2;D2;E2),
kterou v buňce G2 pro další použití převedeme (v požadovaném exponenciálním tvaru) na
text =HODNOTA.NA.TEXT(F2;"0,0E+0"). V buňce H2 všechny řetězce spojíme a doplníme je dalšími řetězci obsahujícími řídící sekvence TEXu; funkce
Vedení
porad
=CONVERT(číslo;z;do)
10 – Rozměrová analýza
Rozměrem (dimenzí) veličiny rozumíme vyjádření této veličiny v závislosti na základních veličinách použité soustavy jednotek. V SI značíme rozměry základních veličin
symboly L (délka), M (hmotnost), T (čas), θ (termodynamická teplota), I (elektrický
proud), J (svítivost), N (látkové množství). Rozměry odvozených veličin stanovujeme
podobně jako jednotky odvozených veličin z definičních rovnic.
Rozměrovou analýzou budeme rozumět hledání vztahu mezi fysikálními veličinami
právě na základě jejich rozměru. Závisí-li hledaná veličina X na veličinách a, b, c, …,
položíme
X =a x b y c z …
a vyjádříme rozměry levé, resp. pravé strany. Tyto rozměry se musejí rovnat, z toho dopočítáme exponenty x, y, z, … a najdeme hledanou závislost.
Úvahy o rozměrech veličin sahají až do dob Newtonových, ale systematičtěji se jimi prvně zabýval John William Strutt (lord Rayleigh), objevitel argonu oceněný v roce 1904
Nobelovou cenou, autor teorie Rayleighova rozptylu, vysvětlující mj., proč je obloha
modrá. Rayleigh zformuloval uvedený princip rozměrové analýzy a sepsal několik zajímavých úloh (o nich např. v článku Метод размерностей помогает решать задачи
[Bru81] v časopisu Квант; v článku najdeme další podněty pro užití metody). Rozměrově motivované úvahy jsou ideální pro práci v prvním roce fysikálního semináře; některé problémy budou žáci řešit samostatně, jiné můžeme zadat k práci skupinové. Pořadí
problémů podle rostoucí obtížnosti:
■ stanovení rozměrů odvozené veličiny,
■ rozměrová kontrola předloženého vztahu,
■ hledání „neznámých“ vztahů na základě rozměrové analýzy.
Návrhy úloh – některé uvádíme včetně řešení – najde čtenář v ukázce.
Poznamenejme, že v určité formě je příhodné se o problematice zmínit i ve standardní
hodině fysiky v prvním ročníku, resp. kvintě. Je jistě vhodnější, když žák najde sice dříve
probraný, ale „polozapomenutý vzoreček“ rozměrovou analýzou (třebas v jednoduchém
případu, a to analýzou neformální, zpaměti provedenou) než když bude jeho správný
tvar hledat v tahácích či (prohlížečem mobilního telefonu) na webu. V tomto smyslu lze
rozměrovou analýzu považovat za správné naplnění mediálně omílané formule, že škola
nemá vést žáky k zapamatování vzorců a faktů, nýbrž k práci s nimi.
Týmová
spolupráce
9 – Převody jednotek v tabulkovém kalkulátoru
Převody jednotek jsou tématem probíraným v 1. ročníku, resp. kvintě. V témž ročníku se
v informatice vyučují tabulkové kalkulátory. Žáci by se přitom mohli stručně seznámit
s funkcemi, které v tomto softwaru převody jednotek umožňují. MS Excel 2003 má v doplňku Analytické nástroje k dispozici funkci CONVERT, která umí pracovat s některými
veličinami (délka, čas, energie, tlak, síla, výkon, magnetická indukce, teplota, omezeně
objem) a s většinou předpon (od exa po atto); syntaxe je
tovém editoru nahradíme za TEXovou sekvenci $\cdot10^{$ a doplníme uzavírací
závorku za exponent. Funkcí ="{\bf "&A2&". }\ "&G2&"}\ "&E2&".\ " si pro
tisk v TEXu analogicky připravíme výsledek.
Úvod
dávat další veličiny a jednotky – ovšem stávající databáze je velmi rozsáhlá, takže uživatel
funkci pravděpodobně nevyužije. Názvy jednotek jsou spojeny odkazy s životopisy fysiků, po nichž jsou pojmenovány; součástí webu jsou i rozsáhlé tabulky a přehledy skupin
jednotek. Popisované dílo Jiřího Bureše je tak celkově velmi zdařilé.
Na webu http://www.jednotky.cz/ se veličiny zadávají ve vstupním řádku, dále lze
v levém sloupci zvolit určitou veličinu a převést do všech dostupných jednotek dané veličiny. Lákavě vypadající tlačítko „Všechny veličiny“ po kliknutí ukáže, že ve skutečnosti
nejsou uvedeny všechny veličiny, nýbrž jen 28 veličin (vhodnější by tedy byla v jiných aplikacích obvyklá volba „Více/Méně“), z nichž navíc některé (rychlost přenosu dat) zařadíme
spíše do jiných oborů než fysiky. Některé elementární veličiny a jejich jednotky, které jsou
součástí učiva středních škol, aplikace nezná – v době testování šlo např. o jednotku henry.
Ještě stručnější je web http://www.kalirna.cz/jednotky.htm. Jediná stránka obsahuje převod mezi 3–5 jednotkami asi deseti vybraných veličin.
Na závěr se vraťme k webu zmíněnému v úvodu: www.onlineconversion.com. Nabídka
veličin i jejich jednotek je omezená; algoritmus asi nepracuje s násobnými či dílčími předponami obecně, ale užívá jen několik „konkrétně definovaných“ převodů mezi jednotkami
(a připomíná tak v úvodu zmíněnou výuku v nižším stupni gymnázia); zadávání jednotek
nestandardními zkratkami je poněkud matoucí. Web ovšem nabízí četné převody z oblastí mimo fysiku: najdeme třebas jednotky z ekonomie či různé stupnice velikosti šatstva
a obuvi. Žáci mohou uvážit, který web je nejvhodnější k různě formulovaným úkolům.
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Etika
jednání
Závěr
Závěr
33
Etika
jednání
Gymnázium F. X. Šaldy
Právní
minimum

Komunikace
s veřejností
Příručka dobré praxe
Vedení
porad
32
Podívejme se, co by to znamenalo: c =1, tedy 299 792 458 m/s=1. To ale znamená vzájemný vztah mezi metrem a sekundou: 299 792 458 m=1 s. Jinými slovy, k měření času a
délky stačí jediná jednotka, například sekunda. Vzdálenosti již z převodního vztahu snadno dopočteme.
Na první pohled to vypadá divně. Měřit čas v sekundách, to je jasné. Ale měřit vzdálenosti
v sekundách? Co je to sekunda vzdálenosti? To je jednoduché: je to vzdálenost, kterou
prolétne světlo za sekundu, neboli světelná sekunda. [...] Tyto přirozené jednotky se využívají zejména v relativitě. Vždyť v teorii, která k popisu událostí využívá čtyři souřadnice
(jednu časovou a tři prostorové) je nanejvýše přirozené, aby všechny čtyři osy měly stejný
rozměr a vyjadřovaly se ve stejných jednotkách. A všechny vzorečky jsou mnohem jednodušší. Rychlost světla je rovná jedné, a tak konstanta c ze vzorečků vymizí. Například
známý vztah mezi energií a hmotností E =mc 2 bude ještě jednodušší: E =m. To, že hmota
a energie jsou jedno a totéž, je zde vidět na první pohled.
Rychlosti v těchto jednotkách budou bezrozměrové, protože jde o vzdálenost dělenou časovým úsekem a obě veličiny mají nyní stejný rozměr. Řekneme-li, že rychlost tělesa je 0,5,
neznamená to nic jiného, než že se v dané soustavě těleso pohybuje rychlostí 0,5c, tedy polovinou rychlosti světla. Co kdybychom se ale dožadovali, aby i gravitační konstanta byla rovna jedné? Potom budeme moci používat pro hmotnost, délku i čas jednu jedinou jednotku.
Týmová
spolupráce
12 – (Ne)závislost veličin
Soustava SI obsahuje sedm základních veličin (proto nadpis článku obsahuje symbolicky
právě číslo 7). Tento počet je zvolen pro jisté „pohodlí“ a přehlednost při vyjadřování
odvozených veličin; bylo by možné – jako ve starších soustavách jednotek – omezit se na
čtyři základní veličiny: délku, čas, hmotnost, elektrický proud. Teplotu by bylo možno
měřit v jednotkách energie na základě vztahu T=E /k, látkové množství v jednotkách
hmotnosti dle vztahu n =m/ M a svítivost na základě zářivého toku v jednotkách výkonu.
Kolik základních jednotek musí soustava jednotek obsahovat? Odpověď není triviální; zaměřme se pro jednoduchost na mechanické veličiny: V soustavě SI jsou tři základní mechanické veličiny – čas, délka a hmotnost. Uvažujme dále o třech zákonech: Newtonově gravitačním zákonu (vystačíme se zjednodušením pro velikost síly), Planckově
zákonu a Einsteinově vztahu:
F=κm1m2 /r 2 , E=hf, E=c 2 m.
V uvedených rovnostech jsou obsaženy tři konstanty κ, h, c2. Jejich rozměry můžeme
stanovit rozměrovou analýzou, ale číselné hodnoty je nutno určit měřením. V soustavě
SI jsou čtenářům dobře známé; patří k povinnému učivu gymnázia.
Uvažujme nyní místo soustavy SI soustavu jednotek S4, která bude mít čtyři základní
mechanické veličiny. K času, délce a hmotnosti připojíme ještě sílu; rozměr této základní veličiny v naší nové soustavě označíme Φ. Důsledkem zavedení nové základní veličiny
je změna tvaru některých fysikálních zákonů, které tuto veličinu svazují s ostatními základními veličinami; 2. Newtonův zákon nebude mít tvar F =ma , ale F =ξma , kde konstanta ξ má rozměr Φ·M–1·L–1·T2. Změní se ovšem i ostatní zákony; snadno odvodíme, že
Newtonův gravitační zákon bude mít nyní tvar F=ξκm1m2 /r 2 a Planckův zákon E=ξhf.
To, co jsme zde jen naznačili, můžeme zobecnit: Důsledkem zvětšení počtu základních
jednotek je zvětšení počtu univerzálních konstant; jejich velikost a rozměr závisí na
volbě těchto dalších základních jednotek.
Uvažujme nyní naopak soustavu jednotek S2, která bude mít pouze dvě základní veličiny: čas a délku. Hmotnost zavedeme definiční rovnicí m= ar 2 ; její rozměr tak bude
L3·T–2. Rozměr síly v této soustavě je – snadno se o tom přesvědčíme – L4·T–4. Co se stane
se zákony, které jsme zkoumali výše? Newtonův gravitační zákon F=κ m1m2 /r 2 se zjednoduší, neboť κ je nyní bezrozměrové číslo rovné 1.
V úvahách můžeme zajít ještě dále. Uvažujme soustavu jednotek S1, která bude mít pouze jednu základní veličinu: čas. Definiční rovnici hmotnosti ponecháme stejnou jako
v úvahách o soustavě jednotek S2, délku – která se nyní stala odvozenou veličinou – definujeme rovnicí s= c t; rozměr délky je nyní také T. Rychlost daná definičním vztahem
v=s/ t je v důsledku předchozích úvah veličinou bezrozměrovou, podobně síla. Hmotnost i energie mají rozměr T. Z toho i z předešlého ovšem vyplývá, že c lze také zvolit jako
bezrozměrovou veličinu rovnou 1.
Opět zobecníme: Důsledkem snížení počtu základních jednotek je snížení počtu univerzálních konstant. Tento důsledek je však výhodný jen zdánlivě: ztrácí se praktičnost
velikosti odvozených jednotek, navíc má řada jednotek stejný rozměr, čímž se ztěžuje (ba
znemožňuje) rozměrová analýza. Myšlenky o těchto soustavách jednotek shrnuje Petr
Kulhánek v [Kul04]:
Úvod
Kdy metodu nelze použít? Společnými úvahami – lze užít některé techniky týmové spolupráce popsané na jiném místě této publikace – dojdeme k některým z těchto závěrů:
■ K hledání již zmíněných bezrozměrových koeficientů. — Tento problém není tak
zásadní. Koeficient lze snadno určit experimentálně, často i na základě zmenšeného
modelu. Dobrým příkladem je vztah v úloze 8 naší ukázky.
■ V případě, že se ve vzorci objevuje několik veličin téhož druhu. Veličiny téhož druhu (a tedy téhož rozměru) jsou pro rozměrovou analýzu nerozlišitelné. Příkladem
mohou být vztahy z oblasti struktury a vlastností pevných látek, speciálně deformací:
v nich se objevují různé (ba všechny tři) rozměry nosníků.
■ V případě, že hledaný vztah nelze popsat jako funkční závislost ve tvaru uvedeném
výše, tj. jako součin veličin s racionálními exponenty. Jde např. o všechny vztahy, kde
se sčítají či odčítají veličiny téhož rozměru.
■ V případě, že je v hledaném vztahu několik veličin spojených takovou operací, jejímž výsledkem je bezrozměrový koeficient. V již zmíněné úloze 8 jsme ukázali, že
problém nenastane, předpokládáme-li, že doba kmitu kyvadla závisí na hmotnosti
kyvadla: příslušný exponent vyšel roven nule a nesprávný předpoklad byl vyvrácen.
Jinak by situace dopadla, pokud bychom – poněkud směle – předpokládali, že doba
kmitu závisí také na rychlosti světla c. Pak totiž dostaneme pouze dvě rovnice pro
tři neznámé; řešení závisí na parametru a hledaný vztah není určen jednoznačně.
Podrobnější výpočet je připojen jako poznámka v ukázce.
Záleží na učiteli, zda „týmové hledání limitů metody“ ukončí v této fázi, nebo zda žáky
povede k tomu, aby formulovali obecné pravidlo použitelnosti metody, ba dokonce takové pravidlo dokázali: „Jestliže lze rozměry všech n veličin vystupujících v problému
vyjádřit pomocí k základních veličin a jestliže přitom platí n – k = 1 , pak existuje jednoznačný předpis popisující mocninnou závislost mezi oněmi n veličinami a tento předpis
lze nalézt rozměrovou analýzou.“
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Etika
jednání
Etika
jednání
Брук, Ю. – Стасенко, А.: Метод размерностей помогает решать
задачи. Kvant, 1981, č. 6.
[Eng00] Englich, J.: Zpracování výsledků fyzikálních měření. Pracovní text. Praha:
MFF UK, 2000.
[Jir07]
JIRSÁK, P.: Soustavy fyzikálních jednotek. Liberec: Gymnázium F. X. Šaldy,
2007. Vedoucí seminární práce Jan Voženílek.
[Kul04] Kulhánek, P.: Pár otázek nad konstantami a jednotkami SI [online].
<http://aldebaran.cz/bulletin/2004_s4.html> [citováno 4. 8.
2011].
[Mad91] Mádr, V. – Knejzlík, J. – Kopečný, J. – Novotný, I.: Fyzikální měření. 1. vyd. Praha: SNTL, 1991.
[Pra93] Prach, V.: Řecko-český slovník. 2. vyd. Praha: Scriptum, 1993. (Reprint
1. vyd., Praha, 1942.)
[PZHŠ03] Pišút, J. – Zajac, R. – Hanč, J. – Šebesta, J.: O atómoch a kvantovaní
pre učiteľa fyziky [online]. <http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~pisut/
kniha/> [citováno 3. 8. 2011].
[ŠGB10] ŠIMKOVÁ, Š., ed. – GOLL, J., ed. – Beková, T., ed.: Rozmluvy G: 90 let – 90
příběhů Gymnázia F. X. Šaldy. 1. vyd. Liberec: Gymnázium F. X. Šaldy, 2010.
ISBN 978-80-903729-2-4 (chybně uvedeno ISBN 80-903729-2-9).
[VSF]
Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2001.
Právní
minimum
Závěr
Závěr
[Bru81]
Komunikace
s veřejností
Příručka dobré praxe
Literatura
Vedení
porad
34
Halliday, D. – Resnick, R. – Walker, J.: Fyzika I: Mechanika. 1. vyd.
Brno: Vutium, Prometheus, 2000.
[ME]
Bednařík, M. – Široká, M. – Bujok, P.: Fyzika pro gymnázia: Mechanika. 3. vyd. Praha: Prometheus, 2002.
[SBa1]
Bartuška, K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy 1. 2. vyd. Praha: Prometheus, 2002.
[SBo1]
Bohuněk, J.: Sbírka úloh z fyziky pro žáky základních škol. 1. vyd. Praha:
SPN, 1992.
[SF1]Tomanová, E. – Rakovská, M. – Baník, I. – Bartuška, K. –
Volf, I. – Koubek, V.: Sbírka úloh z fyziky pro gymnázia I. 2. vyd. Praha:
SPN, 1991.
[SLe]
Lepil, O.: Fyzika: sbírka úloh pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus,
1995.
[Hal1]
Týmová
spolupráce
14 – Prvočíselný rozklad a soustavy jednotek
Základním jednotkám soustavy SI (úvahy by bylo možno analogicky realizovat i v jiných
soustavách, ve výše zkonstruované soustavě S1 by ovšem byla všechna tvrzení splněna
triviálně) přiřadíme postupně prvočísla např. takto: čas 2, délka 3, hmotnost 5, elektrický proud 7, termodynamická teplota 11, látkové množství 13, svítivost 17. (Prvočísla je
vhodné přiřadit tak, abychom omezili počítání s vyššími čísly.) Každé odvozené veličině
bude podle definiční rovnice jednoznačně přiřazeno složené přirozené číslo (v případě
kladných rozměrových exponentů), resp. uspořádaná dvojice přirozených čísel (v případě kladných a záporných rozměrových exponentů; můžeme ji psát v obvyklém tvaru
zlomku). Pokud provedeme prvočíselný rozklad tohoto čísla, resp. čísel, dostaneme rozměr uvažované veličiny.
■ Moment setrvačnosti má rozměr dim J=M·L 2 . Podle výše uvedeného klíče přiřadíme jednotlivým rozměrovým symbolům prvočísla; momentu setrvačnosti pak přísluší složené číslo 45.
■ Jednotkou tlaku je pascal, čili kg·m–1·s–2, rozměr tlaku je tedy M·L–1·T–2. Podle výše
uvedeného postupu přiřadíme číslo 5/12.
Ukažme ještě opačný postup:
■ Nechť je elektrickému náboji připsáno číslo 14. Je zřejmě 14=2·7, rozměr elektrického náboje je T·I (jak je dobře známo, vždyť C=A·s).
■ Budiž magnetické indukci připsáno číslo 5/28. Číslo 5 je prvočíslo reprezentující hmotnost, 28=22·7 (prvočísla reprezentují čas a elektrický proud). Proto dim
B =MT–2I–1.
Uvedené úlohy lze opět využít ke skupinové práci: některé skupiny žáků budou veličiny
„zakódovávat“, jiné je budou „dešifrovat“. Na poněkud vyšší úroveň debaty pak můžeme
žáky přivést otázkou, jak bude podobný mechanismus fungovat v jiných soustavách jednotek (viz části 12, 13) či jaká pravidla lze pro počítání s „prvočíselnými rozměry“ odvodit.
Učebnice komentované v textu
Úvod
13 – Přirozené soustavy jednotek
Historické exkursy, jimiž často již v primě doprovázíme informace o fysikálních jednotkách, ukazují, jak jsou běžně užívané, „makroskopické“ jednotky „pouhým“ výsledkem
lidské dohody; jejich velikosti se mění a definice neustále upřesňují. Vývoj definice metru či současné diskuse o definici kilogramu jsou toho dobrým příkladem. Důsledkem
tohoto faktu i úvah uvedených v předchozí kapitole je snaha objevující se již od konce
19. století – snaha zvolit jednotky „přírodě přirozenější“, jednotky vepsané do samotné
struktury vesmíru. Na počátku těchto úvah stojí George Johnstone Stoney a Max Planck.
Planckova přirozená soustava užívá jako základní jednotky čtyři fundamentální fysikální konstanty: rychlost světla ve vakuu c, Planckovu konstantu h, gravitační konstantu κ
a Boltzmannovu konstantu k. Rozměrová analýza umožňuje vyjádřit v této soustavě veličiny známé z SI; určit číselnou hodnotu přirozených jednotek v SI je pak jednoduchou
úlohou. Příklad takového odvození je v ukázce jako úloha 13.
Žáci mohou vyjádření přirozených jednotek v SI odvodit skupinovou prací; zpaměti je
necháme určit, pro které veličiny je takové vyjádření nejjednodušší. (Např. pro rychlost
– její jednotkou je c; jednotkou momentu hybnosti je h.)

Gymnázium F. X. Šaldy
35
Úloha 1. Stanovte rozměr zrychlení.
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Úloha 2. Stanovte rozměr tlaku.
Řešení.
dim p =
dim F
= M · L · T−2 · L−2 = M · L−1 · T−2 .
dim S
Úloha 3. Stanovte rozměr energie.
Poznámka. Prozkoumejme ještě, co se stane, budeme-li na počátku úvahy mylně
předpokládat, že doba kmitu závisí na nějaké další veličině, např. na rychlosti
světla. Hledanou závislost napíšeme ve tvaru T = k ·lx ·g y ·cz . Rozměr levé strany
je dim T = T, rozměr pravé strany dim lx ·dim g y ·dim cz = Lx Ly · T−2y Lz · T−z =
Lx+y+z · T−2y−z . Porovnáním exponentů na obou stranách dostáváme soustavu
dvou rovnic o třech neznámých:
Úloha 4. Stanovte rozměr vlnové délky.
0 = x + y + z ∧ 1 = −2y − z,
Úloha 5. Stanovte rozměr elektrického odporu.
Úloha 6. Najděte vztah pro kinetickou energii hmotného bodu; předpokládejte,
že závisí na hmotnosti a rychlosti tohoto hmotného bodu.
Úloha 7. Najděte vztah pro rychlost výtoku kapaliny z nádoby při stálé výšce
hladiny h nad otvorem; předpokládejte, že hledaná rychlost závisí na velikosti
tíhového zrychlení g a výšce h.
x
y
pro L:
1 = x + y,
pro T:
− 1 = −2y.
Úloha 8. Najděte vztah pro dobu kmitu matematického kyvadla, vyjděte z předpokladu, že závisí na délce kyvadla l, velikosti tíhového zrychlení g a hmotnosti
m hmotného bodu tvořícího kyvadlo.
0 = x + y ∧ 1 = −2y ∧ 0 = z,
36
Příručka dobré praxe
Úloha 10. Stanovte vzorec pro dobu oběhu planety v gravitačním poli Slunce.
Předpokládejte, že závisí na vzdálenosti planety od Slunce, hmotnosti Slunce
a gravitační konstantě.
Úloha 11. Odvoďte vztah pro odporovou sílu působící na automobil, pohybující
se rovnoměrně. Plocha průřezu automobilu je S, hustota vzduchu , velikost
rychlosti v.
Úloha 12. Určete jednotku délky v Planckově přirozené soustavě jednotek.
Řešení. Stanovme nejprve rozměr základních konstant, které jsou jednotkami
uvažované soustavy: rozměr rychlosti světla dim c = L · T−1 , Planckovy konstanty dim h = L2 · M · T−1 , gravitační konstanty dim κ = L3 · M−1 · T−2 , rozměr Boltzmannovy konstanty dim k = L2 · M · T−2 ·Θ−1 . Součin těchto rozměrů

Gymnázium F. X. Šaldy
37
Závěr
Řešení. Hledanou závislost napíšeme ve tvaru T = k·lx ·g y ·mz . Rozměr levé strany
je dim T = T, rozměr pravé strany dim lx · dim g y · dim mz = Lx Ly · T−2y Mz =
Lx+y · T−2y · Mz . Z porovnání exponentů na obou stranách dostáváme soustavu
tří rovnic o třech neznámých:
Úloha 9. Najděte vztah pro frekvenci kmitání struny o délce l, která je napínána
silou F ; délková hustota struny je τ . (Délkovou hustotu měříme v kg/m.)
Etika
jednání
Řešením této jednoduché soustavy rovnic získáme x = 1/2, y = 1/2. Hledaná zá√
vislost má tedy tvar v = k gh; bezrozměrový koeficient k je metodou rozměrové
analýzy nedostupný.
kde z je libovolný racionální exponent. Podstata problému, metodou rozměrové
analýzy neřešitelného, je v tom, že poslední člen je bezrozměrový – proto vychází
exponent tohoto členu libovolný. Rozhodnutí, které „z je správné“, je tedy nutno
učinit na základě jiných úvah (experiment, popř. dosazení číselných hodnot –
vzhledem k velikosti c vycházejí totiž „nepřirozeně divoké“ hodnoty k, není-li
právě z = 0).
Právní
minimum
Řešení. Hledanou závislost napíšeme ve tvaru v = k · h · g . Rozměr levé strany
je dim v = L · T−1 , rozměr pravé strany dim hx · dim g y = (dim h)x · (dim g)y =
Lx ·(L · T−2 )y = Lx+y · T−2y . Protože exponenty týchž rozměrových symbolů na
levé a pravé straně se musejí rovnat, dostáváme:
jejímž řešením (z ∈ Q volíme jako parametr) je x = 1/2 − z/2, y = −1/2 − z/2,
z ∈ Q. Dostali jsme tak vztah
z
1
z
1
z
l
c
−
−
−
z
√
T = kl 2 2 g 2 2 c = k
;
g
lg
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
dim l
dim v
= dim t = L · T−2 .
dim t
dim t
Vedení
porad
Etika
jednání
dim a =
bezrozměrový koeficient k (o němž čtenář ví, že k = 2π) je touto metodou nedostupný. Zjistili jsme však také, že doba kmitu na hmotnosti matematického
kyvadla nezávisí (neboť z = 0).
Týmová
spolupráce
Týmová
spolupráce
Řešení.
Závěr
jejímž řešením je x = 1/2, y = −1/2, z = 0. Dostali jsme tak vztah
l
;
T =k·
g
Úvod
Úvod
Ukázka 1: Rozměrová analýza (úlohy pro žáky)
Úvod
Týmová
spolupráce
Jan Voženílek
Týmová
spolupráce
1 = x + 2y + 3z ∧ 0 = y − z ∧ 0 = −x − y − 2z.
Charakteristika
Klíčová slova: sluneční soustava, planety, model, týmová spolupráce, učení ve skupinách
Zařazení: týmová spolupráce – motivace v týmu, řízení týmu
Doba: cca 2 vyučovací hodiny na teoretickou přípravu, 30 minut na tvorbu modelů planet, další 2 vyučovací hodiny na prezentaci referátů a půldenní vycházka na kompletaci
modelu v terénu
Věk: libovolný; vzhledem k zařazení učiva i pojetí aktivity je nejvhodnější zařadit ji do
přírodovědného kursu v tercii
Pomůcky: kameny, míče, dřevo, hrách, pepř – a další materiály podle úvahy žáků; kalkulačka, popř. tabulkový kalkulátor, posuvné měřítko, pásmové měřidlo, mapa (popř. GPS)
Vnější podmínky
Výstupy
Etika
jednání
Závěr
Příručka dobré praxe

Gymnázium F. X. Šaldy
39
Závěr
38
Etika
jednání
Od nejnižších tříd základní školy se žáci seznamují s poznatky o sluneční soustavě. Již
od nejnižších tříd si prohlížejí různá vyobrazení planet, která jsou téměř vždy vadná:
poskytují-li správnou informaci o (poměrné) velikosti planet, pak zpravidla neposkytují
správnou informaci o vzájemných vzdálenostech planet. Učebnicím to nelze vyčítat –
takové obrázky by byly nepřehledné. Patrně jediným východiskem je sestavení modelu,
který respektuje zvolené měřítko jak ve znázornění velikosti planet, tak i ve znázornění
jejich vzájemné vzdálenosti. Takové modely nejsou nijak ojedinělé; československým návštěvníkům NDR byla známa např. Warnemünder Planetenwanderweg (naučná stezka
dodnes existuje; v roce byla 2005 upravena – současnou podobu informačních tabulí
lze najít na http://www.svenlorenzen.de/planetenweg.html). Planetární stezka osazená trojrozměrnými modely je vybudována také v okolí Hvězdárny a planetária
v Hradci Králové (http://www.astrohk.cz/planetarni_stezka/). Vlastnoruční
tvorba modelu po předchozím studiu pouhou návštěvu takové stezky předčí; lze ji spojit
s jinými aktivitami, a tak je i organizačně jednodušší.
Právní
minimum
Právní
minimum
Jakákoliv místnost pro úvodní instruktáž, vhodné prostory pro skupinovou práci, hřiště
či podobná plocha pro stavbu (části) výsledného modelu.
Komunikace
s veřejností
Komunikace
s veřejností
Řešením soustavy jsou čísla x = −3/2, y = 1/2, z = 1/2, takže jednotkou délky
v Planckově soustavě je
hκ
lp =
.
c3
Vedení
porad
Vedení
porad
Model
sluneční soustavy
Úvod
s příslušnými koeficienty se musí rovnat rozměru hledané veličiny, tedy rozměru
délky L. Z toho hned plyne, že exponent u Boltzmannovy konstanty k je nulový (Θ se totiž ve výsledné veličině ani jinde v základních konstantách neobjevuje), nebudeme ji proto dále uvažovat; volíme tvar cx hy κz . Dostáváme rovnost
L = Lx · T−x · L2y · My · T−y · L3z · M−z · T−2z , z níž porovnáním příslušných exponentů plynou tři rovnice o třech neznámých:
Týmová
spolupráce
[Kou88] KOUBSKÝ, P.: Planety naší sluneční soustavy. 1. vyd. Praha: Albatros, 1988.
[A]
MACHÁČEK, M.: Astrofyzika. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1998. ISBN 807196-091-8.
Vedení
porad
a [AU]
d [km]
a [m]
d [mm]
Slunce
 0,00
1 400 000,0
    0,00
1 400,0
Merkur
 0,39
    4 878,0
   58,05
    4,9
Venuše
 0,72
    12 104,0
  108,45
   12,1
Země
 1,00
    12 756,3
  150,00
   12,8
Mars
 1,52
    6 794,4
  228,60
    6,8
Jupiter
 5,20
  142 796,0
  780,45
  142,8
Saturn
 9,56
  120 000,0
1 434,00
  120,0
Uran
19,29
    50 800,0
2 892,75
   50,8
Neptun
30,27
    48 600,0
4 539,75
   48,6
k následujícímu článku: Plocha Veseckého rybníka
Etika
jednání
Etika
jednání
Model
Právní
minimum
Právní
minimum
Realita
Komunikace
s veřejností
Tab. 1. Průměry planet a jejich střední vzdálenosti od Slunce
Komunikace
s veřejností
Vedení
porad
Literatura
Týmová
spolupráce
■ Žáci nejprve získají potřebné informace o vzhledu planet (barva, tvar), o jejich vzdálenosti od Slunce a jejich průměru. (Lze užít literaturu, školní učebnice, fysikální
tabulky nebo množství solidních webů věnovaných tématu, např. web Aldebaran na
http://www.aldebaran.cz/astrofyzika/sunsystem/index.html či web plzeňské univerzity http://astronomia.zcu.cz/#planety). Žáci budou rozděleni
do skupin; každá skupina připraví pro ostatní o dané planetě referát.
■ Po přípravné fázi osvětlí vyučující žákům ideu modelu. Jako inspiraci je dobré přečíst
úvodní kapitulu z knihy Planety naší sluneční soustavy [Kou88]. Popsaný model ovšem nelze reálně zkonstruovat – je umístěn na celé ploše Čech.
■ Po diskusi ve skupinách zvolíme vhodnější měřítko, např. 1 : 109. Žáci spočítají průměry „modelových planet“ a jejich vzdálenosti od „modelového Slunce“. Výsledky
výpočtu uvádíme (pro pohodlí vyučujícího) v tabulce.
■ Žáci najdou (nebo vyrobí) vhodné modely planet (respektující velikost, tvar, barvu)
a umístí je do příslušné vzdálenosti.
■ Závěrečná diskuse přivede žáky k poznání, že ve sluneční soustavě je „velmi prázdno“. Diskusi proto můžeme doplnit tabulkou s řádovými hodnotami hustot různých
objektů.
devším stelární astronomii) mohou sestrojit galaktický model, inspirací může být
stezka popsaná na http://www.astrohk.cz/galakticka_stezka/.
■ Podobně můžeme přemýšlet o tvorbě modelu atomu. Pozitivní by bylo zjištění, jaký
je rozdíl mezi velikostí jádra atomu a celého atomu – tento rozdíl žádné obrázky
v učebnicích fysiky neukáží. Nevýhodou takového postupu by bylo zafixování nesprávného – planetárního – modelu atomu. Proto je patrně vhodnější od takového
záměru upustit.
Úvod
Úvod
Postup
■ Podmínky v místě realizace (dostupnost počítače, připojení do internetu) mohou
vést k drobným modifikacím předloženého plánu.
■ Jako modely planet lze užít přírodní materiál (kameny, zrnka pepře); modely některých planet lze vyrobit z míčků či papírových koulí obarvením.
■ Pokročilejší žáci (např. při matematicko-fysikálně-informatickém semináři s podvečerní anglickou konverzací ve třetím ročníku, resp. septimě, který je věnován pře-
40
Příručka dobré praxe
Závěr
Závěr
Varianty
Obr. 1

Obr. 2
Gymnázium F. X. Šaldy
41
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Klíčová slova: týmová spolupráce, učení ve skupinách
Zařazení: týmová spolupráce – motivace v týmu
Doba: 6 h
Věk: 15–19 let
Pomůcky: psací potřeby, úhloměr, pravítko, průhledná milimetrová fólie, PC, internet,
textový editor, pásmo, školní nivelační přístroj s dvěma nivelačními latěmi, tabulkový
kalkulátor nebo kalkulačka, GPS přijímač, mapa Jizerských hor 1 : 50 000 KČT č. 20–21
– případně vytištěný výřez mapy lokality z mapového serveru
Vnější podmínky
Učebna IT, Vesecký rybník.
Právní
minimum
Výstupy
Změřit dostupnými metodami plochu v přírodě (např. louka, les, rybník).
Zjistit geografické souřadnice měřené plochy.
Vytvořit dostupnou metodu pro geometricky pravidelné a nepravidelné plochy.
Vypracovat nákres plochy v určitém měřítku.
Zjistit internetové zdroje, kde je měření ploch možné.
Porovnat výsledky měření v exteriéru a na mapovém serveru.
Nalézt další možnosti, jak s využitím IT změřit výměru přírodní plochy.
Učebna (1 h)
■ Z webu geo.webz.cz zjistit dostupné mapové servery s funkcí měření plochy pozemku.
42
Příručka dobré praxe
■
■
■
■
■
■
Zjištění webových zdrojů pro měření plochy
Dokumentace měření
Kopie mapy z mapového serveru
Poloha rybníku (mapa a GPS – skutečnost)
Nákres situace z místa měření
Výpočet plochy rybníka, možnosti měření geometrických ploch pomocí nivelačního
přístroje
Reflexe skupinové práce
■
■
■
■
■
■
Na jaké otázky jsme v projektu hledali odpovědi?
Jaké jsme používali zdroje?
Co bylo výsledkem našeho projektu?
Jaký byl konkrétní osobní přínos každého účastníka?
Co se ti na projektu nejvíce líbilo, co nikoliv?
S kým bys chtěl příště spolupracovat, s kým ne?
Zdroje, literatura
[1]Seznam.cz [online]. 2011 [cit. 2011-10-19]. Mapy CZ. Dostupné z WWW:
<http://foto.mapy.cz/original?id=13513>.
[2]Mapy.centrum.cz [online]. 2011 [cit. 2011-10-20]. Mapy CZ. Dostupné z WWW:
<http://mapy.centrum.cz>.

Gymnázium F. X. Šaldy
43
Závěr
Postup
Výstupy
Etika
jednání
■
■
■
■
■
■
■
■
Právní
minimum
Aktivita byla finalizována na zasedání předmětové komise zeměpisu, které se konalo
v rámci realizace projektu „Společně to jde lépe“. Aktivita byla doporučena k realizaci.
■
■
■
■
Komunikace
s veřejností
Komunikace
s veřejností
Charakteristika
Vesec (4 h)
Zjistit pomocí školního GPS přijímače polohu Veseckého rybníka a porovnat ji se
situací na mapě.
Stanovit 5 základních měrných bodů ( viz obr. 2 na s. 41), změřit strany a vnitřní
úhly čtyřúhelníka.
Pomocí kolmic na strany čtyřúhelníka doměřit vzdálenosti k břehům (viz nákres).
Zakreslit plánek rybníka v měřítku 1 : 500.
Přeložit milimetrovou fólií a spočítat plochu (počet mm2).
Přepočíst na skutečnou plochu v m2 (žáci sami odvodí vztah přepočtu mm2 na mapě
na m2 ve skutečnosti).
Porovnat s výsledky mapového serveru.
Vedení
porad
Etika
jednání
■
■
Reflexe
Závěr
Přesun do Vesce (45 min)
Týmová
spolupráce
Pavel Taibr
■ Na mapovém serveru www.mapy.cz změřit plochu příslušného rybníka (obr. 1).
■ Provést dokumentaci více měření a stanovit výsledek.
■ Zkopírovat situaci měření z mapy.
Úvod
Plocha
Veseckého rybníka
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Klíčová slova: týmová spolupráce, učení ve skupinách, geografie, seminář
Zařazení: týmová spolupráce – motivace v týmu, řízení týmu
Doba: 2 h
Věk: 15–19 let, 1.–4. ročník
Pomůcky: pásmo, tyč (stojan), kalkulačka, mobilní telefon
Vnější podmínky
Prostory na školním pozemku, učebna.
Spolupráce s Gymnáziem J. Nováka v Jindřichově Hradci (14°59'57,532" v. d.).
Výstupy
Rozměry Země (poloměr a obvod referenční koule)
Příručka dobré praxe
Je možné oslovit jakoukoliv školu na 15° východní délky (např. Nymburk).
Reflexe skupinové práce
■
■
■
■
■
■
■
Na jaké otázky jsme v projektu hledali odpovědi?
Jaké jsme používali zdroje?
Co bylo výsledkem našeho projektu?
Jaký byl konkrétní osobní přínos každého účastníka?
Co se ti na projektu nejvíce líbilo, co nikoliv?
S kým bys příště chtěl spolupracovat, s kým ne?
Podmínky konání projektu byly prodiskutovány na zasedání předmětové komise zeměpisu, které se konalo v rámci realizace projektu „Společně to jde lépe“. Komise
doporučila realizaci projektu.
■ Za předpokladu, že rozdíl výšky Slunce bude přibližně 1°38', vyjde výsledek (poloměr Země) 6331,5 km (obvod 39 758 km), což představuje chybu asi 6 %, což je lepší
výsledek, než kterého dosáhl Eratosthénes.
Literatura
[1]
Wikipedia CZ [online]. 2011 [cit. 2011-10-13]. Eratosthenés z Kyrény. Dostupné
z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Eratosthen%C3%A9s_z_Kyr%C3%A9ny>.
[2] Mapy CZ [online]. 2011 [cit. 2011-10-13]. Dostupné z WWW:
<http://www.mapy.cz>.

Gymnázium F. X. Šaldy
45
Závěr
44
Varianty
Etika
jednání
Teze: Naše škola leží přibližně na 15° východní délky (dle GPS na 15°2'2,375"). Je tedy
reálné spolupracovat s jinou školou na téže zeměpisné délce a změřit v jeden den výšku Slunce při horní kulminaci. Vzdálenost obou škol je určena z mapového serveru
­ apy.cz. (Co by tomu řekl Eratosthénes?) Obě školy postupují stejně.
M
■ Předpokládáme jasné počasí a měříme délku stínu kolmé tyče (stojanu) známých
rozměrů.
■ V pravé sluneční poledne zaznamenáme délku stínu tyče.
■ Vypočteme úhel dopadu slunečních paprsků – obr. 1:
tg vs = vt / ls.
■ Zjistíme úhel dopadu slunečních paprsků partnerské školy a stanovíme rozdíl výšek
Slunce rvs.
■ Vypočteme poloměr Země a obvod referenční koule – obr. 2:
O = 2π rvs / 180, z toho R = 180O / πrvs.
■ Porovnáme výsledky s partnerskou školou.
Obr. 2
Právní
minimum
Postup
Obr. 1
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Charakteristika
Vedení
porad
Etika
jednání
Pavel Taibr
Týmová
spolupráce
Závěr
Úvod
Ve stopách
Eratosthénových
Úvod
Týmová
spolupráce
„Člověk se do mimořádné situace dostane snadno. Těžce řeší, jak z ní.“
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Učebna – příprava, terén – realizace.
Výstupy
Reflexe
Aktivita byla připravována během výjezdového zasedání zaměstnanců školy, které se konalo v rámci projektu „Společně to jde lépe“.
Závěr
Závěr
Postup
Příprava
■ Školení učitelů (pro ty, kteří to potřebují) v rozsahu cca 45–60 min: improvizovaná první pomoc a chování za mimořádné situace. Provede: Mgr. Nováková (první
46
Příručka dobré praxe
Etika
jednání
■ Procvičit schopnost postupovat v terénu dle zvolených parametrů a dohledání přesné
geografické polohy pomocí GPS (nácvik geocachingu).
■ Zopakovat prvky související s tématem „Člověk za mimořádných situací“ – teoretická i praktická příprava (první pomoc, chování za mimořádné situace).
■ Poznat okolí Liberce.
Právní
minimum
Etika
jednání
Vnější podmínky
Komunikace
s veřejností
Klíčová slova: týmová spolupráce, učení ve skupinách
Zařazení: týmová spolupráce – motivace v týmu, řízení týmu
Doba: celodenní zaměstnání – září (červen) ve školním roce
Věk: 13–19 let spolu se dvěma učiteli na třídu (učitel 1 – třídní, učitel 2 – jeho zástupce)
Pomůcky: a) pro učitele: kontrolní otázky, hodinky, mapa (dle trasy – mapa Ještědského
hřbetu, mapa Jizerských hor), lepidlo, sešívačka, tužka, mobilní telefon; b) pro žáky: turistické vybavení odpovídající počasí a podmínkám prostředí dané třídy, tužky, mapa (není
povinností); c) pro každou skupinu: obinadlo, šátek, nůž, mobilní telefon, GPS přístroj
Vedení
porad
Vedení
porad
Charakteristika
Z čeho vycházíme
Zaměření a doporučené formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci
při vzniku mimořádných událostí. Formy a obsah přípravy obyvatelstva k sebeochraně
a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí je nutno směřovat k tomu, aby se
občanovi umožnil přístup k informacím a přípravě v tomto rozsahu:
■ zdroje a místa nebezpečí vzniku mimořádných událostí v okolí bydliště a pracoviště,
kde může dojít k ohrožení životů, zdraví a majetku; jiné možné zdroje mimořádných
událostí;
■ opatření, která jsou připravena k záchraně životů, zdraví a majetku v případě vzniku
mimořádných událostí;
■ varovný signál „Všeobecná výstraha“ k upozornění na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost a chování obyvatelstva po jeho vyhlášení;
■ telefonní čísla tísňového volání (112, 150, 155, 156, 158);
■ poskytování první pomoci zraněným osobám;
■ používání hasicích přístrojů a způsoby hašení malých požárů;
■ chování obyvatelstva a zaměstnanců při vyhlášení evakuace (obsah evakuačního zavazadla, zásady opuštění bytu);
■ místo, kde může obyvatel obce obdržet další informace o rizicích vzniku mimořádné
události a připravených opatřeních;
■ možnosti a způsoby ukrytí obyvatelstva při vzniku mimořádných událostí;
■ chování obyvatelstva při úniku nebezpečné látky do životního prostředí;
■ příprava a použití prostředků improvizované ochrany povrchu těla a dýchacích orgánů při úniku nebezpečných látek do životního prostředí;
■ provádění částečné dekontaminace;
■ chování obyvatelstva při vzniku a průběhu povodní;
■ chování obyvatelstva při hrozbě použití výbušnin, při nálezu podezřelého předmětu,
při obdržení podezřelých zásilek;
■ chování obyvatelstva při použití chemických, biologických a jaderných zbraní;
■ chování obyvatelstva v případě vyhlášení epidemiologických a epizootických opatření.
Týmová
spolupráce
Pavel Taibr
pomoc – krvácení, zlomeniny končetin, zásady resuscitace, protišoková opatření,
transport), Mgr. Svoboda (mimořádné situace, varovný signál, evakuační zavazadlo,
zásady opuštění bytu), Mgr. Nová (mapa, pohyb v terénu, GPS).
■ Dohodu dvojic učitelů nad trasou: způsob značení (návrh v příloze), délku a průběh
trasy přiměřenou věku žáků, činnost na startu a v cíli, počet (min. 5) a obsah kontrol
(forma – viz přílohy), způsob koordinace (telefony). Zajišťují: učitelé 1 a 2.
■ Zajistit mapu (mapový výřez) dané oblasti, tisk kontrol a značek. Položení „pokladu“
na určené místo pro geocaching. Zajistí: učitelé informatiky.
Úvod
Cvičení ochrany obyvatel
za mimořádných událostí

Gymnázium F. X. Šaldy
47
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Etika
jednání
Závěr
Příručka dobré praxe
[1]
Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k začlenění tematiky ochrany
člověka za mimořádných situací do vzdělávacích programů. In Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 12 050/03-22. 2003. Dostupný také z WWW:
<http://www.msmt.cz/ministerstvo/pokyn-msmt-k-zacleneni-tematiky-ochrany-cloveka-za-mimoradnych-udalosti-do-vzdelavacich-programu-a-dodatek-k-ucebnim-dokumentum-pro-zakladni-skoly-stredni-skoly-specialni-skoly-a-vyssi-odborne-skoly-ochrana-cloveka-za-mimoradnych-udalosti-1>.
Elektronická příloha: Materiály pro organizátory cvičení
Mapy stanovišť a postupu

Závěr
48
Literatura, zdroj
Etika
jednání
Popis činnosti učitele 2
Postupuje jako první na předem dohodnuté trase. Umísťuje značky pro skupiny na viditelná místa tak, aby směr postupu žákovských skupin byl jednoznačný (křižovatky,
rozcestí). Zavěšuje kontroly. Registruje příchod skupin a zapisuje jejich výsledky (čas,
bodové hodnocení) a určí pořadí. Je neustále ve spojení s učitelem 1.
Po dohodě a novém návrhu možno změnit. Není již možné více tříd slučovat na jedno
stanoviště.
Právní
minimum
Popis činnosti učitele 1
Učitelem 1 je třídní učitel. Provádí kontrolu prezence na místě srazu. Provádí a kontroluje zaměstnání na startu trasy. Určuje rozdělení do skupin. Organizuje start skupin.
Je ve spojení a koordinuje činnost s učitelem 2 (čas, start, intervaly). Za poslední skupinou postupuje sám a sbírá značení a kontroly. Účastní se hodnocení v závěru cvičení
a ohlašuje konec zaměstnání.
Varianty
Komunikace
s veřejností
Průběh cvičení
8.15–8.45 Sraz na stanovištích (dle jízdního řádu MHD) – přesný čas určí učitel 1.
8.45
Odchod učitele 2 na předem dohodnuté místo (pokládá značky a kontroly).
8.45
Prezence třídy – rozdělení do 5–6 skupin.
9.00
Vysvětlení principů cvičení, seznámení s trasou a jejím značení, připomenout zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při pohybu v terénu.
9.15
Opakování dovedností s improvizovanými prostředky první pomoci – ošetření žilního a tepenného krvácení, zlomeniny horní a dolní končetiny, transport raněného, protišoková opatření. Každá skupina má svůj „úkol“. Vyhodnocení.
9.50
Práce s mapou – orientace v mapě, vyhledání stanoviště, vyhledání cíle trasy.
10.00
Start ostatních – interval 5–7 min (podle počtu skupin).
11.00
Odchod učitele 1 za poslední skupinou, sběr značení a kontrol, ověření dosažení „pokladu“.
Vedení
porad
Právní
minimum
Obr. 2
■
■
■
■
■
■
Týmová
spolupráce
Obr. 1
Stanoviště – sraz jednotlivých tříd:
Harcov – Myslivna, MHD bus
Horní Hanychov – konečná, MHD tram
Kunratice – Novoplast, MHD bus
Lidové sady – PKO, MHD tram
Pilínkov – konečná, MHD bus
Proseč nad Nisou, MHD tram
Úvod
Popis činnosti žákovské skupiny na trase
Cílem je projít v co nejlepším čase trasu, vyhledat kontroly a vyřešit zadání v nich. Žáci
se seznámí s trasou a se způsobem značení. Postupují po trase a vyhledávají případné
kontroly (5–7 kontrol). Na kontrolách řeší připravenou úlohu. Dosáhnou dané polohy
GPS. V cíli odevzdají učiteli 2 vyplněný soutěžní lístek.
V případě, že skupina není schopna trasou projít a zabloudí, kontaktuje mobilem učitele 1.
Vzor lístku, kontroly a značek
Gymnázium F. X. Šaldy
49
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Místnost (učebna) s dataprojektorem a funkčním počítačem – prezentace jednotlivých
týmů.
■ Na počátku (cca v lednu, aby žáci měli na založení firmy alespoň tři měsíce) je zapotřebí zvolit vedoucí jednotlivých týmů. Doporučujeme si je dopředu „vytipovat“. Ti
následně obdrží písemné instrukce pro další postup (viz schéma).
■ Vedoucí týmu cca do 14 dnů odevzdají písemně složení svých týmů, včetně uvedení
svého zástupce. (Pokud někdo ze žáků není v žádné skupině, je do některé zařazen.)
■ Po vytvoření pracovních týmů následuje samostatná práce žáků. Během tohoto období vedoucí týmu cca dvakrát informuje vyučujícího o průběhu činnosti, a to písemně.
■ Během závěrečné prezentace tým představí výsledky svého konání. Po prezentaci
následuje prostor pro dotazy či případnou diskusi. Součástí toho je také hodnocení
průběhu zakládání firmy (viz Hodnocení ve schématu).
■ Na samotný závěr jsou jednotliví žáci dotázáni, zda by se pokusili uvést prezentovaný
projekt do praxe (čili „zda by do toho šli naostro“).
Výstupy
Varianty
Homo economicus – tak by možná mohlo znít označení pro absolventa vzdělávacích zařízení. Vzhledem k neustále se měnící situaci v globální ekonomice, a tedy také k neustálým proměnám na trhu práce dospěli tvůrci rámcových vzdělávacích programů k přesvědčení, že je u studentů zapotřebí rozvíjet kompetenci k podnikavosti, a to na úrovni
všech předmětů. Rozvíjení této kompetence v rámci společenských věd se přímo nabízí,
protože v rámci tohoto předmětu je vyučována vzdělávací oblast Člověk a svět práce neboli ekonomie.
Seznámení se základy ekonomických teorií a pravidel (např. o střetu nabídky a poptávky) žákům jistě prospěje, avšak k rozvoji kompetence k podnikavosti by to bylo
málo. Na druhé straně vzhledem k věku žáků a rovněž vzhledem k možným rizikům
není možné žáky „nutit“ vstoupit přímo na samotný trh práce. Jako zlatá střední cesta se nabízí modelové („teoretické“) založení firmy v rámci malých školních týmů.
Kromě rozvíjení kompetence k podnikavosti a podpoře týmové spolupráce vede tato
aktivita k naplňování několika očekávaných výstupů v rámci školního vzdělávacího
programu: žák rozlišuje mezi různými právními subjekty v ekonomice, porovnává jejich
výhody a nevýhody pro různé typy podnikání; žák posoudí výhody a rizika podnikání
Vzhledem k očekávanému záměru je možno upravit jednotlivé body instrukcí. Například požadovat písemnou dokumentaci, která založení firmy doprovází.
Klíčová slova: člověk a svět práce, kompetence k podnikavosti, týmová spolupráce, učení ve skupinách
Zařazení: týmová spolupráce – motivace v týmu, řízení týmu
Doba: 1 vyučovací hodina na zadání pokynů, cca 3 vyučovací hodiny na prezentaci výsledků práce jednotlivých týmů (cca 2 týmy na hodinu)
Věk: vzhledem k zařazení učiva je vhodné zařadit aktivitu do hodin společenských věd
ve 2. ročníku čtyřletého studia
Pomůcky: zadání pokynů pro vedoucí (viz níže)
Vnější podmínky
[1]
SOJKA, M. – KONEČNÝ, B.: Malá encyklopedie moderní ekonomie. 2. vyd. Praha:
Libri, 1998. ISBN 80-85983-48-6.
Závěr
Příručka dobré praxe
Literatura
Etika
jednání
50
Právní
minimum
Právní
minimum
Postup
Komunikace
s veřejností
Etika
jednání
Reflexe skupinové práce je přímo součástí zadání (viz schéma). Jako doplňující otázky
(kromě samotného hodnocení jednotlivých členů) se nabízejí např.: Jaká byla atmosféra
v týmu? Jak probíhala komunikace? Kde jste se scházeli? Aktivita byla realizována na zasedání předmětové komise v rámci projektu „Společně to jde lépe.“ Byla realizována ve
zkrácené formě a setkala se se zájmem kolegů-učitelů.
Vedení
porad
Závěr
Charakteristika
Reflexe skupinové práce
Týmová
spolupráce
Tomáš Minster
v porovnání se zaměstnáním; žák se orientuje v základních právních normách týkajících
se podnikatelské činnosti.
Úvod
Založení
firmy

Gymnázium F. X. Šaldy
51
ÚKOLY PRO VEDOUCÍ
Týmová
spolupráce
Komunikace
s veřejností


▶▶ Představení firmy (reklama)
▶▶ Zodpovězení výše uvedených otázek (také
písemně – stručně na A4)
▶▶ Kdy: cca duben/květen (nejdříve)
Klíčová slova: cizí jazyk, slovní zásoba, přidělení rolí, schopnost reagovat, předvídavost,
improvizace, spolupráce, přijímací pohovor
Zařazení: týmová spolupráce – řízení týmu
Doba: 15–20 min přípravná část, 25–35 min část realizační, 5–10 min pro vyhodnocení,
aktivita je vhodná pro dvouhodinové konverzace
Věk: lze použít pro jakoukoliv věkovou skupinu studentů, dle jazykové úrovně studentů
vhodné ve skupinách, které ovládají tvoření otázek ve všech časech
Pomůcky: čisté archy papíru, psací pomůcky, lavice a židle, slovníky
Vnější podmínky
Běžná učebna, kde je možné prostorově oddělit práci 3–4 pracovních skupinek kolem
jedné lavice.
Výstupy
Etika
jednání
Závěr
Příručka dobré praxe

Gymnázium F. X. Šaldy
53
Závěr
52
Etika
jednání
Při práci se slovní zásobou v cizím jazyce dnes tradiční jazykové učebnice nabízejí řadu
typů cvičení, kde lze cílovou oblast slovní zásoby se studenty procvičit v návaznosti na
situace z reálného života. Bohužel, takovéto praktické aktivity typu „objednejte si telefonicky pokoj v hotelu“ nebo „popište cizinci, který se ve vašem městě ztratil, cestu na
nádraží“ nalezneme ve standardních materiálech jen sporadicky. Také není výjimkou, že
když už se takováto technika v probírané lekci objeví, je naprosto vytržená z kontextu
probíraného učiva. A naopak: tam, kde se díky probírané látce přímo nabízí vhodná
situace k „napasování“ probírané slovní zásoby na každodenní realitu, takovýto podnět
chybí. Práce se slovní zásobou pak zůstává na pasivní úrovni, pokud vyučující nedoplní
teorii o praktickou aktivitu, kde studenti látku využijí. Je spíše výjimkou, že učebnice
dokáží jedno téma zpracovat komplexně a prověřit všechny jazykové kompetence, aniž
by se od tématu odklonily. Pro větší potřebu návaznosti a propojení cílové slovní zásoby
s reálným, živým jazykem vznikla i následující technika. Konečným výstupem je pro studenty příprava, nácvik a realizace přijímacího pohovoru s využitím slovní zásoby týkající
se všeobecně zaměstnání. Není třeba připomínat, že téma přijímacího pohovoru je úzce
spjato s běžným životem – každý student bude jednou žádat o práci –, a je tedy výhodné
dopředu vědět, co a) od takového pohovoru očekávat, popřípadě b) jak takový pohovor
Právní
minimum
Právní
minimum
VÝSTUP: TÝMOVÁ PREZENTACE
Charakteristika
Komunikace
s veřejností
▶▶ Známka za prezentaci, vedoucí dostane
známku s dvojnásobnou platností, neboť
nese celkovou odpovědnost za práci svého
týmu
▶▶ Známka udělená vedoucím týmu ostatním členům + slovní komentář
▶▶ Známka jednotlivých členů týmu vedoucímu (celková známka určená průměrem)
+ slovní komentář
Eva Ehlová
Vedení
porad
Vedení
porad
hodnocení
▶▶ Co: obor podnikání
▶▶ Jak (právní): typ společnosti (akciová,
s ručením omezeným, …), právní
podmínky založení
▶▶ Jak (ekonomické): vstupní podmínky –
kapitál (peníze, lidé, stroje,…); průzkum
trhu – info o hlavních konkurentech
▶▶ Pro koho: typ spotřebitele + je šance
uspět, máte-li zjištěny výše uvedené
informace?
Týmová
spolupráce

▶▶ Sehnat si další 4 členy týmu
▶▶ Určit (zvolit si) svého zástupce
SPOLEČNĚ: ZODPOVĚDĚT
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ OTÁZKY
Hledá se špion
Looking for a Spy
Úvod
Úvod
Schéma: Průběh projektu
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Etika
jednání
Varianty
Tato aktivita je vhodná pro všechny cizí jazyky. Lze ji časově zkrátit tím, že je vytvořeno
méně pracovních skupin, ale praxe spíše ukazuje, že času je potřeba více. Ve větších skupinách přijímacích komisí a s krátkým časem na realizaci pohovoru se stane, že někteří
studenti nemají možnost se aktivně účastnit. Další obměna je možná ve výběru povolání,
o které budou uchazeči žádat. Mělo by však jít o povolání, které studentům umožní variabilitu v otázkách i požadavcích na kandidáty.
54
Příručka dobré praxe
Závěr
2 – Příprava ve skupinách
V následující části studenti samostatně nebo ve skupině pracují na přípravě rolí, které
jim byly přiděleny. Je sděleno téma: hledá se nejlepší kandidát na pozici špiona. Vyučující v této fázi projektu nejen monitoruje práci skupin, ale také poskytne obecné tipy, na
co by se měly obě strany připravit. Je možné dát studentům předem vytvořenou osnovu
bodů, na které je dobré se zaměřit, kterou oni sami doplní o své nápady.
Žadatel: svoji identitu si musí vymyslet tak, aby byl ideálním kandidátem.
Profil: jméno, přezdívka, rodina, osobní charakteristika, fyzická kondice.
Etika
jednání
1 – Role
Vyučující studenty uvede do situace: studenti sehrají několik přijímacích pohovorů, ze
kterých vzejde nejlepší kandidát na jimi nabízenou pracovní pozici. Praktické části by
měla předcházet výuka slovní zásoby zaměřené na zaměstnání. Vyučující poté rozdělí
role. Vyzve studenty k vytvoření skupin nejlépe po 3–4. Pokud se nenajdou dobrovolníci,
z každé skupiny pak vyčlení jednoho studenta, který bude žádat o práci. Zbytek týmu
bude tvořit přijímací komisi. Na samém začátku máme tedy 3–4 žadatele o práci a 3–4
malé skupinky tvořící přijímací komisi. Kandidáti a komise pracují následně odděleně.
Právní
minimum
Závěr
Konečné realizaci přijímacího pohovou předchází několik fází přípravných, kde studenti
krok za krokem postupují dle pokynů vyučujícího.
Komunikace
s veřejností
Postup
4 – Vyhodnocení a zpětná vazba
Po posledním přijímacím pohovoru je obě strany dostanou čas, aby vyhodnotily získané informace: komise, aby vybraly nejvhodnějšího kandidáta a uvedly důvody; žadatelé
mají za úkol vybrat společnost, ve které by nejraději pracovali, pokud by jim byla práce
nabídnuta, a opět uvést důvody. Po 5–7 minutách jsou studenti vyzváni, aby prezentovali
své výsledky.
Vedení
porad
■ V čem technika odpovídala skutečnosti (skutečnému přijímacímu pohovoru)?
■ Co jste dokázali během rozhovorů předvídat a co vás překvapilo, dokázali jste reagovat podle svých představ? Udělali/řekli byste později něco jinak?
■ Proč myslíte, že je užitečné takový rozhovor trénovat?
■ Cítili jste se jinak při prvním kole pohovoru a jinak při posledním? Proč?
■ Dokážete odhadnout, na čem ještě ve svém projevu musíte zapracovat?
3 – Realizace přijímacích pohovorů
Po přípravné fázi, kdy si obě strany promyslí své role a udělají poznámky o svých požadavcích, jsou přijímací komise rozptýleny v prostoru třídy tak, aby se vzájemným hovorem nerušily. Oběma stranám je sděleno, že na realizaci přijímacího pohovoru mají
omezenou dobu, a to max. 10 min. Pak dojde k vystřídání kandidátů. Studentům je zdůrazněno, že přijímací pohovor by měl probíhat podle všech oficiálních náležitostí, jako
je pozdrav, představení, rozloučení atd. Formální by měl být také jazyk. Poté je první
kolo přijímacích pohovorů zahájeno. Po deseti minutách se kandidáti přesouvají k další
komisi. Postup se opakuje, dokud každý žadatel neobejde všechny přijímací komise.
Týmová
spolupráce
Reflexe skupinové práce
Očekávané otázky: důvody žádosti o práci, předchozí zkušenosti, speciální dovednosti,
vzdělání, silné a slabé stránky, omezení, …
Požadavky: pracovní doba, vybavení a prostředí k práci, forma výplaty, výše výplaty,
rizika, kompenzace, bonusy, …
Zaměstnavatel: název firmy, specifikace pozice, kterou chtějí obsadit: náplň práce, pracovní doba, způsob ohodnocení, speciální výhody, …
Požadavky: fyzická a osobnostní kriteria, motivace k práci, důvod odchodu z předchozího zaměstnání, předchozí zkušenosti, silné a slabé stránky, speciální dovednosti: práce
na PC, řidičský průkaz, pilotní průkaz, ovládání moderních technologií, …
Úvod
vést. Motivovat studenty k práci není tedy problém. Technika také trénuje sociální kompetence, jako je komunikace na formální úrovni, dále pak vede studenty k formulaci
požadavků, stanovování priorit; studenti si také osvojí důležité strategie k prosazení se
v konkurenci, procvičí svoje reakce na předvídané i nepředvídané otázky a v neposlední
řadě se nevyhnou i nutnosti improvizovat, což vede k autentickému – předem nepřipravenému – ústnímu projevu. Z hlediska jazykového projevu je pozorovatelné zřetelné
zlepšení a větší plynulost po několikátém opakování týchž otázek ze strany přijímací
komise i prezentace ze strany kandidátů. Poslední kolo přijímacího rozhovoru většinou
probíhá již bez pomoci psaných poznámek a je zřejmé, že mluvčí jsou ve svém projevu
mnohem sebejistější a uvolněnější, což opět navozuje autenticitu celé techniky.
Výstupem této aktivity je praktický nácvik komunikačních a sociálních kompetencí v reálné situaci. Inspirací, jak této metody využít a jak si žádané dovednosti osvojit, byla
osobní zkušenost při realizaci projektu „Společně to jde lépe“.

Gymnázium F. X. Šaldy
55
Příručka dobré praxe
Tuto techniku lze obměnit z hlediska počtu účinkujících i počtu vět, které musí do svého
rozhovoru vložit. Bylo ověřeno, že i slabší mluvčí jsou schopni úspěšně se do takto z části řízeného, z části improvizovaného rozhovoru zapojit a ztratit zábrany. Různé situace
a věty, které si mluvčí během rozhovoru vytáhnou, nabízejí mnoho zábavných situací,
které přirozeně směřují rozhovor celé skupiny. Techniku lze zjednodušit tím, že studentům dáme situace k nahlédnutí dopředu a dáme jim prostor připravit si kostru rozhovoru s tím, že budou muset počítat s obměnami ve chvíli, kdy si vytáhnou kartičku s větou.
Variantou může být také upravená verze pro dospělé. Komunikační témata mohou,
ale nemusejí být změněna. Užití cizího jazyka nutí i dospělé využít veškerých svých
jazykových a komunikačních dovedností pro nejjasnější a nejefektivnější předání zprávy
dál, což je dobrým tréninkem pro komunikaci informace v mateřském jazyce.

Gymnázium F. X. Šaldy
57
Závěr
56
Varianty
Etika
jednání
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Tato technika je určená pro studenty všech cizích jazyků a nabízí možnost rozšířit používání jazyka nad rámec běžně trénovaných komunikačních technik ve formě přirozeně
plynoucích rozhovorů spoluutvářených ostatními spolužáky. Rozhovor je technika při
výuce jazyka běžná, studenti zpravidla mají za úkol dosadit do učebnicového dialogu
vlastní informace a předvést ho na základě tohoto modelu. Pro zkušenější mluvčí je typickou variantou zadaní tématu s očekávanou slovní zásobou a tvorba rozhovoru je výsledkem jejich vlastní práce v hodině nebo doma – jako příklad uveďme rozhovor lékaře
a pacienta, učitele a studenta atd. Otázkou zůstává, nakolik se takto cvičené rozhovory
podobají reálným životním situacím – a to ne ani tak z hlediska tématu, ale způsobu,
jakým jsou rozhovory prezentovány. Studenti se naučí věty nazpaměť a smysl rozhovoru
– jako přirozené formy komunikace – zůstává opomenut. Učebnicové rozhovory kladou
důraz spíše na gramatickou správnost a přesnost. Následující technika vedení rozhovoru
zaručuje studentům alespoň částečně přítomnost momentu neočekávaného a nepředvídatelného tak, jak je to běžné u rozhovorů v reálném životě. Tato technika upřednostňuje
plynulost před gramatickou správností. Je důležité předat vzkaz – komunikovat.
Při společných diskusích a aktivitách zkoušených v rámci projektu „Společně to jde lépe“
jsme sami několikrát klopýtli ve snaze předat/komunikovat vzkaz. Tato technika by tak
měla sloužit, samozřejmě s žádoucími úpravami, pro kolektiv kolegů, kteří jsou ochotni hravou formou zdokonalovat své komunikační dovednosti, tj. pro vhodné, efektivní
a účelné předání informace druhým.
2 – Realizace
Vyučující sebere popsané kartičky s větami a smíchá je. Kartičky se situacemi dá na oddělenou hromádku vedle. Vybídne dvojici nebo trojici studentů, kteří přijdou k tabuli
– před třídu –, a vysvětlí princip aktivity: jeden ze skupiny, která bude předvádět rozhovor, vybere náhodně z hromádky téma, na které bude daná skupina hovořit a kterého se
bude muset držet. Skupina nemá žádný čas na rozmyšlenou, rozhovor začne přirozeně
plynout. Zbývající pozorovatelé z řad studentů mají možnost do rozhovoru zasáhnout
a ovlivnit jeho obsah. Vždy když někdo z obecenstva řekne „fishbowl“ – akvárium, musí
student, který právě hovořil, rozhovor přerušit a vybrat si z hromádky vět jednu kartičku,
jeho úkolem je pak větu, která je napsaná na kartičce, přirozeně do svého hovoru zakomponovat. Obecenstvo nechá poté hovor dále plynout a rozvinout se dál, než opět někdo
řekne „fishbowl“. Toto se opakuje, dokud rozhovor plyne, nejdéle však 5–8 min. Také je
možné omezit zásah obecenstva a stanovit počet přerušení. Aktivita končí v momentě,
kdy se vystřídají všechny skupiny.
Právní
minimum
Etika
jednání
Výstupy
1 – Příprava
Studenti obdrží každý 3 až 4 kartičky čistého papíru. Jejich úkolem je napsat na jednotlivé lístečky jednu větu oznamovací (v jakémkoli čase), jednu otázku a jednu větu zvolací.
Vyučující během této přípravy nedává žádné další instrukce nebo vysvětlení. Poté, co
studenti věty dopíšou, je jejich posledním úkolem ve dvojici vymyslet a popsat jednoduchou situaci, kdy spolu dva až tři lidé v běžném životě komunikují: např. manžel se vrací
pozdě domů z práce, žena na něj doma čeká atd.
Komunikace
s veřejností
Klíčová slova: slovní zásoba, ústní projev, improvizace, situace, integrace slov a vět, trénování souvislého projevu, předání informace
Zařazení: týmová spolupráce
Doba: 10 min část přípravná, libovolný čas na realizaci, jednotlivé výstupy by měly trvat
max. 5–8 min, celkem min. 1 vyučovací hodina na skupinu 12–15 studentů
Věk: lze použít pro jakoukoliv věkovou skupinu studentů dle jazykové vyspělosti, vhodné pro studenty se znalostí všech typů časů a určitým stupněm plynulosti
Pomůcky: kousky papíru – 3 až 4 pro každého studenta
Postup
Vedení
porad
Závěr
Charakteristika
■ V čem byl tento rozhovor podobný rozhovorům běžným v reálném životě?
■ Co vás tato technika naučila? Co bylo pro vás obtížné?
■ Na co jste se při mluvení více soustředili? Na jazykovou správnost, plynulost? Co je
podle vás důležitější?
Týmová
spolupráce
Eva Ehlová
Reflexe skupinové práce
Úvod
Akvárium
Fishbowl
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Běžná učebna, pro okamžitou zpětnou vazbu je vhodná učebna s PC, dataprojektorem
a plátnem
Výstupy
Příručka dobré praxe

Gymnázium F. X. Šaldy
59
Závěr
58
Etika
jednání
Jedním z aspektů výuky cizích jazyků je využití slovní zásoby. Studenti by neměli slovní
zásobu vstřebávat pouze pasivně, ale měli by v rámci výuky dostat co nejvíce příležitostí
k procvičení v praxi. Je známou pravdou, že slovní zásoba používaná pouze mechanicky
– bez kontextu – není v konečném důsledku efektivně využívána. Učebnice často pracují
se slovní zásobou formou cvičení, kde studenti doplňují naučená slova do izolovaných
vět. Ještě vhodnější je ale zapojit cílovou oblast slovní zásoby do takové aktivity, která by
umožnila procvičení jako celku. Pro praktické využití jazyka by tato aktivita měla pracovat s reálně používanou slovní zásobou a vytvářet kontext, ve kterém se ve skutečnosti
studenti s takovou slovní zásobou opravdu setkají.
Následující technika umožňuje studentům upevnit slovní zásobu týkající se popisu osoby
– vzhledu a charakteru – přitažlivým způsobem. Nenásilnou formou tuto oblast slovní
zásoby pro studenty personalizuje, vede ke spolupráci ve skupině, využívá přirozených
týmových rolí a trénuje řízení malého týmu, což studenty vede k finálnímu zpracování
celého projektu formou TV vysílání.
Konečným výstupem aktivity je nahrávka krátkých zpravodajských představení
jednotlivých skupin. Při dostatku času je okamžitě možné dát skupinám zpětnou
Právní
minimum
Etika
jednání
Vnější podmínky
2 – Příprava charakterových profilů
Studenti jsou nyní vyzváni, aby vytvořili skupinky po 3–4. Vyučující dohlédne, aby
skupiny byly vyrovnané v jazykových kompetencích a vhodně rozdělené i pro týmovou spolupráci. Následně vyučující představí celou techniku v jednotlivých krocích
a časových úsecích. Konečným výstupem skupin bude krátké televizní zpravodajství,
které má obyvatele upozornit na několik pohřešovaných osob – zločinců, kteří spáchali různé zločiny.
Úkolem studentů ve skupině je nejprve vytvořit profily zločinců a poté zpracovat informace do podoby televizního vysílání. Pro zrychlení práce na profilu nabídneme studentům osnovu, které se mohou držet, a vyzveme je, aby především zapojili svoji fantazii.
Popis vzhledu hledaného zločince by přitom měl vycházet z podobizny, kterou každý
student obdržel. (Protože se jedná o podobizny reálných lidí, je tím nenásilně zvýšena
motivace studentů k práci a zaručeno zosobnění celé techniky.)
Osnova k vytvoření profilu:
■ jméno, přezdívka;
■ obecné informace: datum narození, bydliště, rodinné zázemí, vzdělání;
■ vzhled: výška, váha, popis postavy, obličeje, zvláštní znamení, oblečení;
■ charakterové vlastnosti, typické projevy chování, upozornění na nebezpečí vyplývající z chování;
■ zločin, který byl spáchán;
■ doba, kdy byla osoba naposledy spatřena;
■ co dělat, když dotyčného potkám.
Je zřejmé, že velkou část profilu – identity hledaného zločince – si musejí studenti vymyslet. K dispozici mají slovníky. Nezapomeneme zadat časový limit.
Komunikace
s veřejností
Klíčová slova: slovní zásoba, ústní projev, komunikace, fantazie, představivost, identita,
popis, představení
Zařazení: týmová spolupráce – motivace v týmu, řízení týmu
Doba: 7–10 min přípravná část – kreslení, 25–40 min část realizační – tvorba profilů,
příprava vysílání, 5–7 min pro prezentaci představení jednotlivých skupin
Věk: lze použít pro jakoukoli věkovou skupinu studentů cizího jazyka se znalostí přítomného a minulého času, přídavných jmen popisujících vzhled a charakter
Pomůcky: papíry pro poznámky a kresby pro jednotlivce, slovníky, kamera na natočení
závěrečných výstupů jednotlivých skupin
1 – Tvorba profilu – obraz
Každý ze studentů obdrží čistý list papíru velikosti A4. Bez dalšího vysvětlování dostanou instrukce načrtnout/nakreslit na papír svůj obličej (obličej, hlavu, vlasy, popř. krk
a kus ramen). Studenti by se měli zaměřit na výrazné znaky, jako je tvar úst, posazení
očí, typ vlasů, brýle, pihy, piercingy atd. Každý by se měl snažit nakreslit svůj portrét
věrohodně a nepřidělávat znaky, které dotyčná osoba nemá. Když jsou portréty hotovy,
vyučující je vybere a rozdá zpět tak, aby žádný student nedostal svůj obrázek.
Vedení
porad
Závěr
Charakteristika
Týmová
spolupráce
Eva Ehlová
vazbu a rozebrat s nimi jak jazykovou stránku, tak i celkový dojem z proběhlé týmové
spolupráce.
Jak zaujmout, jak atraktivně a stručně prezentovat informace při veřejné poradě? Dvě
diskutované otázky během celého trvání projektu „Společně to jde lépe“. Co udělat pro
efektivnější vedení porad a živější prezentace na daný problém? Tato „dětská aktivita“,
především její závěrečná část – prezentace informací třídě – je založena na motivaci
publika a na předávání podstatných informací. Sama se nabídla především vyučujícím
jazyků a humanitních předmětů jako inspirace při komunikaci s širokým kolektivem
posluchačů.
Úvod
Hledá se zločinec!
WANTED!
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Běžná učebna.
Výstupy
Úvodní hodiny s novými studenty, případně první hodiny na začátku školního roku jsou
z motivačního hlediska klíčové. U nových studentů je nutno navodit atmosféru spolupráce, motivovat je k nenásilné komunikaci a v neposlední řadě zjistit jejich stávající komunikativní dovednosti. Studenti se většinou navzájem neznají a nevědí nic ani o svém
vyučujícím. Prostřednictvím následujících aktivit si sami zvolí, co o sobě chtějí ostatním
říci, necítí se ohroženi a zároveň poznají své spolužáky i vyučující.
Práce vznikla na základě jednání učitelů anglického jazyka, které se konalo v rámci projektu „Společně to jde lépe“. Využité postupy: brainstorming, řízená diskuse.
Reflexe skupinové práce
Závěr
Budou studenti ochotni komunikovat v cizím jazyce?
Jak aktivitu upravit tak, aby se členové týmu necítili ohroženi?
Jak ovlivní aktivita budoucí komunikaci ve skupině?
Budou mít studenti dostatečné komunikativní dovednosti, aby aktivitu zvládli?
Nebude se někdo cítit ohrožen ve svém soukromí?
Pomohla tato aktivita v navázání rozhovoru po hodině či navázání důvěrnějšího hovoru s někým, s kým byste se za normálních okolností více nebavili?
Uvedené aktivity se v praxi osvědčily z několika důvodů. Studenti nenásilně komunikují
o věcech, které jsou jim blízké, poznávají své spolužáky, necítí se ohroženi. Kromě kom-
60
Příručka dobré praxe

Gymnázium F. X. Šaldy
61
Závěr
■
■
■
■
■
■
Etika
jednání
Etika
jednání
Idea techniky byla částečně převzata z dramatického kursu pro výuku angličtiny (Bukurešť 2006) a upravena pro vlastní potřeby.
Vnější podmínky
Právní
minimum
Literatura
Klíčová slova: motivace, stmelování týmu, ústní projev, komunikace, cizí jazyk, angličtina, hra, fantazie, představivost, řešení problému, slovní zásoba, tvoření otázky
Zařazení: týmová spolupráce – motivace v týmu, řízení týmu
Doba: 20 min komunikace v týmu, ve skupinách i v párech v každé technice
Věk: lze použít pro jakoukoliv věkovou skupinu s alespoň základní znalostí cizího jazyka
Pomůcky: tabule, křída
Komunikace
s veřejností
Tato technika je vhodná pro realizaci v hodinách cizího jazyka. Jak vyplývá ze zkušeností, je na realizaci potřeba více času, je tedy vhodné zařadit tuto aktivitu do dvouhodinovky konverzace. V běžných hodinách je možné upravit formu práce a výstup: studenti
pracují sami a výsledkem je pouze jejich prezentace osoby, která je hledaná. Nicméně
je vyzkoušeno, že studenti jsou pozitivně motivováni při tvorbě programu pro televizní
vysílání zejména tím, že se řídí pouze velmi obecným návodem a obsah je čistě jejich dílem, mají možnost se realizovat a aktivovat slovní zásobu. Sami studenti jsou také velmi
překvapeni, že jsou schopni vytvořit takový kompaktní jazykový celek, který v podstatě
odpovídá reálné produkci v daném jazyce.
Techniku by šlo také využít v mateřském jazyce při praktických cvičeních z psychologie:
učení o osobnosti, charakteru, neverbální komunikaci.
Charakteristika
Vedení
porad
Varianty
Martina Ulvrová
Týmová
spolupráce
4 – Prezentace
Konečný výstup – televizní vysílání – studenti předvedou ve skupinách. Je vhodné scénky natočit, výsledkem je tedy nahrávka, kterou lze později využít pro zpětnou vazbu
a společnou debatu. Lze využít vzájemného hodnocení, kdy studenti opraví chyby své
i ostatních.
Setkání
po prázdninách
Úvod
3 – Realizace TV vysílání
Po tvorbě profilů následuje další praktická část projektu, kdy skupiny informace zpracují
do finální podoby televizního vysílání. Vybídneme studenty, aby se inspirovali v reálných programech podobného typu, např. Policie pátrá a informuje. Na tabuli je možné
napsat několik tipů pro realizaci pořadu: název pořadu, znělka, jeden moderátor ve studiu a ostatní např. na místě činu, ve studiu, rozhovory se svědky atd. Studenti by měli mít
dostatek času, aby svá představení byli schopni zvládnout jen s malou podporou psaného
textu – tím docílíme autenticity.
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
KLIPPEL, F. Keep talking – Communicative fluency activities for language teaching.
Cambridge: Cambridge University Press, 1984. ISBN 0-521-278716.
2 – Studenti se poznávají navzájem
Vyučující vyzve studenty, aby si připravili 3–5 informací o sobě, o kterých si myslí, že by
byly pro ostatní zajímavé (upozorní je, že například informace: je mi 15, jsem z Liberce,
příliš zajímavá není). Studenti jeden po druhém sdělují ostatním své informace, ostatní
případně mohou klást doplňující otázky.
Etika
jednání
Etika
jednání
[1]
Právní
minimum
3 – Návrat po prázdninách
Někteří studenti tráví ve škole až osm let, proto je pochopitelně příliš nemotivuje, pokud
mají každý rok stereotypně vyprávět, co dělali o prázdninách. Je proto vhodné tyto aktivity obměňovat.
Jednou možností je požádat studenty, aby vybrali nějaký překvapivý zážitek, místo, které
na ně udělalo dojem, zajímavou osobu, kterou potkali, film, který viděli, brigádu, kterou
měli, atd. Takové pojetí dává možnost projevit se i studentům, kteří necestovali do ciziny
a trávili prázdniny doma.
62
Příručka dobré praxe
Závěr
Závěr
Literatura
Komunikace
s veřejností
1 – Představení učitele nové skupině studentů
Vyučující se krátce představí a řekne studentům, že se dozví některé informace o jejím/
jeho životě, ale budou muset položit správnou otázku. Učitel si předem připraví, jaké
informace chce studentům sdělit, a postupně píše na tabuli odpovědi. Studenti musejí
utvořit otázku, na kterou učitel daným slovem odpovídá.
Příklad: Praha (slovo na tabuli), očekávaná otázka: Kde jste se narodila? Pokud žáci položí otázku: Co je hlavním městem České republiky?, upozorníme je, že se fakta vztahují
k našemu životu nebo rodině, ale pochválíme správnost otázky. Další slovo: Tři, otázka:
Kolik máte dětí?, atd. Připravíme asi šest odpovědí, očekávané otázky by měly být v různých časech.
Následně je možno vyzvat studenty, aby se zeptali na další věci, které by je zajímaly (upozorníme je, že není zdvořilé ptát se např. na věk, hmotnost, plat).
Vedení
porad
Nabízené techniky jsou vhodné k použití v prvních hodinách s novými studenty, další
varianty fungují v první hodině po prázdninách pro studenty, kteří se již z předchozích
let znají.
■ Variantou je párová práce, kdy si studenti vyměňují zážitky z prázdnin a pak student
vypráví, co se od spolužáka dozvěděl a co ho zaujalo. Je to možno zorganizovat též
jako skupinovou práci. Studenti v každé skupině vyberou jeden nejzajímavější příběh
a jednotliví členové ho jdou vyprávět do ostatních skupin. Výhodou tohoto pojetí je,
že komunikuje více studentů najednou.
■ Nejméně ohrožující je pro studenty forma mingling, kdy se studenti procházejí po
třídě, zastavují se s dalšími studenty a cizím jazykem si vyprávějí zážitky. Nevýhodou
je poměrně složitý monitoring.
■ Další možností je vyzvat studenty, aby na tabuli namalovali jednoduchý obrázek
nebo symbol, který se k jejich prázdninám vztahuje. Ostatní kladou studentovi doplňující otázky a hádají, co o prázdninách zažil.
■ V případě, že některý ze studentů navštívil anglicky mluvící zemi, můžeme jeho poznatků a zážitků motivačně využít při výuce reálií dané země.
Týmová
spolupráce
Postup
Varianty
Úvod
petence komunikativní posilujeme kompetenci k řešení problémů, sociální, personální
i občanskou kompetenci a vedeme studenty k týmové spolupráci. V diskusi o pobytech
v zahraničí zapojíme multikulturní výchovu, když porovnáváme odlišnosti způsobu života v různých zemích. Při tvoření otázek pro učitele používají fantazii a představivost,
řeší problém. Od spolužáků mohou pochytit slovní zásobu, kterou dosud neznali. Velkým přínosem pro výuku cizích jazyků je nácvik tvoření otázky a procvičování časů.
Během společného procvičování aktivity v rámci komise anglického jazyka jsme především kladli důraz na první kroky jednotlivce v novém kolektivu a na nastavení komunikačních pravidel s kolegy i nadřízenými.

Gymnázium F. X. Šaldy
63
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Běžná učebna, pro variantu s využitím videoklipu k písni učebna s dataprojektorem,
resp. televizorem.
Výstupy
Příručka dobré praxe
3 – Realizace
Skupinky si mohou pro svou následnou práci vybrat:
■ příběh, báseň, esej, kaligram,
■ vlastní text písně,
■ divadelní scénku, rozhovor,
■ reklamu na vybraný produkt včetně reklamního sloganu (výtvarná realizace, scénky).
Všechny možnosti vycházejí ze získaných informací buď pocitových, či konkrétních
(texty písní).
4 – Prezentace
Výstup práce studentů může být odevzdán v písemné či elektronické podobě; divadelní
scénky a básně je vhodné prezentovat před všemi.
Varianty
Jak je patrné z postupu, každý si může tuto aktivitu upravit dle svých potřeb a dle potřeb
studentů. Určitě by bylo zajímavé mimo předmětovou spolupráci cizí jazyk – výtvarná
výchova zapojit i výchovu hudební.
Další nápady se nabízejí s výběrem hudebního stylu i hudebního období, s texty
vybraných písní, kde lze pracovat i na vážných a aktuálních tématech: problematika
menšin, sociokulturní vztahy v multikulturních zemích, problematika velkoměst,

Gymnázium F. X. Šaldy
65
Závěr
64
2 – Produkce
Každá z nabízených písní je vyslechnuta nejprve jednou. Při druhém kole produkce vybraných písní dvakrát, ale s pauzami pro záznam informací. V první minutové pauze
si každá skupinka zapíše adjektiva, která jim vyvstala na mysli při poslechu písně. Při
druhém poslechu si zaznamenávají veškeré výrazy a spojení, které v písni rozpoznali;
na dokončení poznámek mají opět k dispozici jednu minutu. Takto skupinka zpracuje
všechny tři písně.
Etika
jednání
Výuka cizích jazyků nabízí neomezenou škálu využití audio i videozáznamů pro obohacování i rozšiřování již získané slovní zásoby v dané tematice, a tak i její procvičování.
Dnes je již samozřejmé, že vyučující cizích jazyků využívají hudební produkce k obohacení svých hodin, jako nenásilnou metodu právě pro obohacování a praktické využití již
dosažené slovní zásoby studentů. Stejně tak se dají melodie, pokud porozumění textu
není ještě dostatečné, využít k rozvíjení fantazie a abstraktního myšlení studentů. Poté
není až tak nezbytně nutné celkové porozumění textu písně jako spíše představivost studenta a schopnost reprodukovat své pocity, poskládat z nich příběh a vlastními slovy ho
poté reprodukovat písemnou či ústní formou. Pro zajímavější výsledek je lepší využít
kooperace studentů ve skupinkách po 3–5 žácích a pro inspiraci využít nejméně tří písní
různých hudebních stylů a textových námětů. Výsledky pak bývají opravdu překvapivé
a samostatný jazykový výstup se dá poté využít i v hodinách výtvarné komunikace jako
realizace mezipředmětových vztahů. Aktivita byla vyzkoušena během společného zasedání učitelů jazyků, které se konalo v rámci projektu „Společně to jde lépe“. Použité
postupy: řízená diskuse, práce s textem.
1 – Asociace a klišé
Studenti ve skupinkách stručně sepíší často využívané náměty, popřípadě ustálená klišé
vztahující se ke třem nabízeným hudebním stylům.
Právní
minimum
Etika
jednání
Vnější podmínky
Nabízený postup dále nabízí možnosti pro práci s textem, s melodií, slovíčky, celkovým
námětem písně apod.
Nejprve zde nabízím základní verzi, následně, viz bod níže, varianty a nápady k dalšímu
rozpracování dle vyučujícím stanovené časové jednotky a dle nálady studentů.
Komunikace
s veřejností
Klíčová slova: slovní zásoba, ústní projev, písemný projev, komunikace, výslovnost,
francouzština, hra, píseň, melodie, abstraktní myšlení, fantazie, představivost
Zařazení: týmová spolupráce – motivace v týmu, řízení týmu
Doba: 30 min poslechová část, 15 min část realizační, 3–7 min pro prezentaci
Věk: lze použít pro jakoukoliv věkovou skupinu studentů dle výběru písně a dle jazykové
úrovně studentů
Pomůcky: přehrávač CD, případně PC a dataprojektor, resp. televizor, výběr alespoň tří
písní různého hudebního stylu dle věku a jazykové úrovně studentů; papíry pro poznámky do každé skupiny, slovníky
Postup
Vedení
porad
Závěr
Charakteristika
Během realizace aktivity učiteli jsme nenarazili na zásadnější problém. Skupina se shodla
na tom, že klíčem k úspěšnému uskutečnění aktivity je výběr vhodného textu písně.
Týmová
spolupráce
Radka Tichá
Reflexe
Úvod
Variace na píseň
ve výuce cizích jazyků
Vnější podmínky
Běžná učebna, možnost exteriéru.
Výstupy
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Etika
jednání
Závěr
66
Příručka dobré praxe

Gymnázium F. X. Šaldy
67
Závěr
■ V čem tato technika odpovídala reálné komunikační situaci, kterou jste již zažili?
■ Co jste dokázali během rozhovorů předvídat a co vás překvapilo, dokázali jste reagovat podle svých představ? Udělali/řekli byste později něco jinak?
■ Proč myslíte, že je užitečné takový rozhovor trénovat?
■ Co vás jako první napadlo, že v reálném životě na této bázi rozhovoru využijete?
■ Dokážete odhadnout, na čem ještě ve svém projevu musíte zapracovat?
Během společného procvičování aktivity v rámci komise byl kladen důraz na vhodné formulování návrhu, zdůvodnění, odmítnutí, souhlasu, nesouhlasu, odporování, pokynu, což
vedlo i samotné vyučující k revizi komunikačních pravidel s kolegy i nadřízenými.
Etika
jednání
Reflexe skupinové práce
Právní
minimum
■ Jazykové cíle: vyjádřit domněnku, formulovat návrh, zeptat se na mínění a na zdůvodnění; zdůvodnit, mínění odmítnout, odporovat, souhlasit, dát pokyny, vyjádřit
časovou posloupnost.
■ Širší cíle: základní diskusní strategie, vyprávění.
■ Aktivita praktikována při předmětové komisi vyučujících německého jazyka konané
v rámci projektu „Společně to jde lépe“ – využití brainstormingu, řízené diskuse,
argumentace.
Právní
minimum
Komunikace
s veřejností
[3]
Klíčová slova: cizí jazyk, slovní zásoba, přidělení rolí, schopnost reagovat, spolupráce,
komunikace, řešení problému, práce ve skupinkách
Zařazení: týmová spolupráce – řízení týmu
Doba: 30 min
Věk: není omezen
Pomůcky: rozstříhaná obrázková příloha
Komunikace
s veřejností
[2]
Grand Corps Malade, Feed Back [Patrick Ferbac]: Enfant de la ville, Le blues de
l’insituteur, Universal Music France 2008.
Mickey 3D, [Mickaël Furnon, Najah El Mahmoud, Aurelien Joanin]: Tu vas pas
mourir de rire, Respire, Silver France 2003.
Ranaud Séchand: Amoureux de Paname, Hexagone, Polydor 1975.
Charakteristika
Vedení
porad
[1]
Eva Hlaváčková
Týmová
spolupráce
Literatura
Jak se dostane
sedlák přes řeku?
Úvod
postavení dospívajících ve společnosti, vztah k nedávné historii (regionu, města, státu),
životní prostředí atd.
Stejně tak lze korigovat časovou dotaci. Pro oživení hodiny stačí dvě písně, které se budou stylem i námětem dostatečně lišit, může odpadnout i jedna pracovní část, místo
které se nabízí metoda společného brainstormingu nebo metoda volných asociací. Také
příběh vznikající v jednotlivých skupinkách může být nakonec rozstříhán a poté dotvořen částmi příběhů jiných skupin, pochopitelně za určitých úprav. Tato varianta navíc
využívá vzájemné hodnocení, kdy jsou studenti nuceni opravit chyby či jiné nedostatky
druhých.
Závažnější témata zmíněná výše doporučuji zejména pro spojené hodiny konverzace,
kde se může místo části tvorby textu či scénky vyvolat diskuse o problému (velmi vhodné
právě pro témata spojená s aktuálními společensko-kulturními problémy ve velkoměstech, životní prostředí). Níže uvedu konkrétní písně a texty vztahující se k diskutabilním
tématům, zde tedy cílené pro výuku francouzského jazyka.
Ukázka: zadání úlohy
Úvod
Týmová
spolupráce
Řešení
Vedení
porad
Varianty
Aktivita je vhodná pro praktikování komunikačních dovedností ve všech cizích jazycích;
při výběru jiného graficky znázorněného problému ji lze modifikovat i v mateřském
jazyce pro nácvik komunikačních strategií, a to i pro kolektiv zaměstnanců: nalezení
a vyřešení problému, revizi komunikačních pravidel, trénování asertivity v prosazování
nesouhlasu či navrhování jiného postupu řešení.
d
Literatura
Právní
minimum
Etika
jednání
Etika
jednání
f
Wolf, Schaf und Kohlkopf [online]. <http://www.jaegers.net/klassiker-wolf-schaf-un.729.0.html> [citováno 9. 12. 2012].
Závěr
g
68
Právní
minimum
[1]
e
Komunikace
s veřejností
Komunikace
s veřejností
c
Vedení
porad
Nejdříve převeze sedlák kozu z levého břehu na pravý (d) a vrátí se pro zelí (f). Převeze
zelí na pravý břeh (g), kozu naloží a veze ji zpět na levý břeh (b). Tam nechá kozu čekat,
nabere vlka a převeze ho na pravý břeh (a). Vlk zůstane na pravém břehu se zelím a sedlák se vrací pro kozu na levý břeh (c). Převeze kozu, všichni jsou na pravém břehu (e).
Týmová
spolupráce
a
Úvod
Hra vychází z následující situace: Sedlák se chce dostat s vlkem, kozou a hlávkou zelí na
trh na druhé straně řeky. Přes řeku nevede žádný most. Protože má velmi malou loďku,
musí přeplout řeku vždy pouze s vlkem samotným, nebo s kozou samotnou, nebo se samotným zelím. Takže musí řeku přeplout vícekrát. Přitom ale nesmí zůstat vlk samotný
s kozou, protože by ji zabil. Koza zase nesmí zůstat sama se zelím, protože by je sežrala.
Jak převeze sedlák vlka, kozu a zelí přes řeku? Účastníky rozdělíme, každá skupina obdrží sedm nákresů z rozstříhané předlohy a zadání. Úkolem skupiny je shodnout se na
řešení problému, najít správné pořadí nákresů a příběh převyprávět.
b
Závěr
Postup
Příručka dobré praxe

Gymnázium F. X. Šaldy
69
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Charakteristika
Vnější podmínky
Standardní učebna, možno využít i při výuce venku, taktéž pro hodiny informatiky.
Etika
jednání
le sousmarin (3×) le torpilleur (2×) Français
verbes
le croiseur (1×) A
B
C
D
E
F
JE
TU
IL/ELLE
NOUS
VOUS
ILS/ELLES
1
ALLER
Reflexe
2
FAIRE
Aktivita byla procvičena členy komise cizích jazyků. Při procvičování jsme narazili na
problém nestejné znalostní úrovně jednotlivců v konkrétním jazyce. Kombinované procvičování v rámci přesahů do jiných cizích jazyků nedoporučujeme.
3
ÉCRIRE
4
PARTIR
Postup
5
SAVOIR Činnost je ideální pro opakování ve dvojici, taktéž ji lze využít i ve skupinkách, kde
proti sobě stojí právě dvě družstva. Každá strana si do papíru (či do předem připravené
6
VOULOIR 70

Příručka dobré praxe
Gymnázium F. X. Šaldy
Závěr
Závěr
Ukázka: Tabulky pro námořní bitvu
Etika
jednání
Časování sloves, varianty slovesných tvarů v různých časových rovinách jsou velmi nepříjemnou součástí studia cizích jazyků. Metoda nabízí nenásilnou a zábavnou formu
učení a opakování slovesných tvarů ve třech nabízených jazycích, pro které jsou v příloze
navrženy užitečné tabulky. Aktivitu lze samozřejmě přizpůsobit pro více jazyků a zaměřit i na další praktická cvičení různých gramatických úskalí. Práce vznikla na základě
jednání učitelů francouzského jazyka, které se konalo v rámci projektu „Společně to jde
lépe“. Využité postupy: brainstorming, řízená diskuse, filtr.
Bataille navale (jeu) [online]. <http://fr.wikipedia.org/wiki/
Bataille_navale_%28jeu%29> [citováno 6. 11. 2011].
[1]
Právní
minimum
Právní
minimum
Výstupy
Literatura
Komunikace
s veřejností
Klíčová slova: práce ve dvojici, časování sloves, gramatika, gramatické časy, francouzština, angličtina, španělština, hra, opakování gramatických jevů, suplovaní, týmová spolupráce, učení ve skupinách, ICT, CLIL
Zařazení: týmová spolupráce – motivace v týmu, řízení týmu
Doba: 15–20 min
Věk: vhodnější pro nižší stupeň gymnázia
Pomůcky: papír, nejlépe čtverečkovaný, komfortnější provedení činnosti viz tabulka
v příloze
Hra je určena všem, kdo nemají v oblibě „suchá opakování“ gramatických slovesných
tvarů. Lze ji přizpůsobit pro jakýkoliv cizí jazyk, dále je jí možno přetvořit do hodin
českého jazyka dle fantazie vyučujícího. Odvážnou zkouškou může být i využití metody
CLIL při hodinách informatiky.
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Varianty
Týmová
spolupráce
Radka Tichá
tabulky – viz ukázka) vkreslí schéma vyžadovaných gramatických jevů a jejich cílených
forem. Pak je postup analogický jako u hry „námořní bitva“. Tazatel se ale místo obvyklé
otázky typu „A2“, „C5“ táže buď vyčasovaným slovesem, nebo slovesným tvarem v daném gramatickém čase. Následně je tazateli sděleno, jak je obvyklé při hře: voda – zásah
– potopeno. Při úspěšném tahu pokračuje tazatel další otázkou, při neúspěšném je řada
na protihráči. Tak se pokračuje do té doby, než jsou všechny námořní objekty jednoho
z hráčů (resp. jednoho z družstev) potopeny.
Úvod
Námořní bitva
Bataille navale
71
A
C
YESTERDAY TOMORROW
D
E
F
NOT YET
WISHES
BEFORE I DID
GO
2
DO
3
READ
4
LEAVE
5
CAN
6
WANT
Tomáš Minster
Charakteristika
B
C
YO
TÚ
ÉL/ELLA
D
E
F
NOSOTROS/ VOSOTROS/
ELLOS/ELLAS
-AS
-AS
1
IR
2
HACER
3
LEER
4
SALIR
Jakákoliv místnost pro úvodní teoretickou přípravu, vhodné prostory pro skupinovou
práci, dostatečně velká místnost pro závěrečná literárně-dramatická vystoupení.
5
SABER
Výstupy
QUERER Závěr
1 Carl Gustav Jung – švýcarský psycholog, žák Sigmunda Freuda, zakladatel tzv. analytické
psychologie.
72
Příručka dobré praxe

Gymnázium F. X. Šaldy
73
Závěr
Od svého narození jsou žáci seznamováni s pohádkami. Četba pohádek je důležitým
prvkem pro rozvoj osobnosti dítěte. Později (např. v rámci výuky literatury) je k tomu
přidáván teoretický výklad, tj. co to je pohádka, k čemu slouží atd. Tradiční podoba tohoto výkladu bývá následující: pohádka je literární útvar primárně určený pro děti, jehož
základní funkcí je morální ponaučení (např. rozdíl mezi dobrem a zlem – hodný myslivec versus zlý vlk v Červené karkulce). Takovéto vysvětlení je zajisté vhodné pro žáky
základní školy, avšak na úrovni školy střední je možné, vzhledem k psychické vyspělosti
žáků, tradiční výklad obohatit, rozšířit, případně poupravit.
Pohádka díky své symbolické povaze zaujala (mimo jiné) představitele tzv. hlubinné
psychologie, zejména pak C. G. Junga1 a jeho žáky. Dle těchto myslitelů není pohádka
vyprávěním primárně určeným pro děti, nýbrž pro dospělé – zachycuje v symbolické
rovině obecně lidskou zkušenost se světem (narození, smrt, hledání partnera apod.).
Etika
jednání
Etika
jednání
6
Vnější podmínky
Právní
minimum
Právní
minimum
verbos
A
Komunikace
s veřejností
Komunikace
s veřejností
Español
Klíčová slova: hlubinná psychologie, pohádka, archetyp, interpretace, týmová spolupráce, učení ve skupinách
Zařazení: týmová spolupráce – motivace v týmu, řízení týmu
Doba: cca 2 vyučovací hodiny na teoretickou přípravu, cca 2 vyučovací hodiny pro společný ilustrativní výklad Červené karkulky, cca 2 vyučovací hodiny na přípravu literárně-dramatického výstupu a vlastní interpretace a cca 2 vyučovací hodiny na prezentaci
literárně-dramatického výstupu a vlastní interpretaci, včetně otázek apod.
Věk: 15+; vzhledem k zařazení učiva i pojetí aktivity je nejvhodnější zařadit ji do výjezdového semináře (čeština – společenské vědy) ve třetím ročníku čtyřletého studia
Pomůcky: kopie odborného textu, Erbenovy pohádky, Slovník symbolů
Vedení
porad
Vedení
porad
1
Psychologický
výklad pohádek
Týmová
spolupráce
Týmová
spolupráce
verbs
B
TODAY
Úvod
Úvod
English
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Právní
minimum
Vedení
porad
■ Žáci nejprve získají potřebné informace o hlubinné psychologii (nevědomí, kolektivní nevědomí, archetyp). Zde je možné využít některých pasáží z knihy Duše moderního člověka [Jung]. Někteří z žáků by již něco o hlubinné psychologii měli znát z hodin
společenskovědního semináře, tudíž úvodní část může posloužit i jako opakování.
■ Po úvodním seznámení s hlubinnou psychologií následuje přechod k pohádkám.
V této části je velmi vhodné přečíst a následně rozebrat vybrané pasáže (viz kopie
odborného textu v pomůckách) z knihy Psychologický výklad pohádek [Franz 1998].
■ Po krátké přestávce přistoupíme ke společnému ilustrativnímu výkladu Červené karkulky. Nejprve je nutné shodnout se na společné verzi této pohádky, neboť v průběhu
věků došlo k nemalým odchylkám od verze „původní“. A pak již může následovat samotná interpretace. V této fázi přechází učitel pomalu do role pouhého koordinátora
žákovských nápadů. Vzhledem k předchozímu teoretickému naladění bývá pro žáky
alternativní výklad Červené karkulky „snadnou“ a oblíbenou činností.
■ Žáci se rozdělí do skupin. Je-li to možné, pak doporučujeme, aby skupiny byly smíšené, tj. alespoň jeden chlapec/dívka ve skupině. Poté si vyberou jednu z pohádek:
Zlatovláska, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Pták Ohnivák a liška Ryška, Tři zlaté vlasy
děda Vševěda. Pak následuje skupinová práce. Žáci si připraví scénku z vybrané pohádky a zároveň pohádku interpretují z pohledu hlubinné psychologie. Během této
přípravy mají k dispozici Slovník symbolů [Becker 2002] a Erbenovy pohádky [Erben
2003, 2004].
■ Závěrečná vystoupení v podobě literárně-dramatického výstupu a následného výkladu vedou nejen k praktickému ověření teoretických znalostí a obohacení možností
interpretace, ale přispívají pozitivně také k rozvoji psychosociálních vazeb mezi žáky.
[Jung]
Jung, C. G.: Duše moderního člověka. 1. vyd., Brno: Atlantis, 1994.
ISBN 80-7108-087-X.
[Franz 1998] Von Franz, M.–L.: Psychologický výklad pohádek. 1. vyd., Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-260-2.
[Becker 2002] Becker, U.: Slovník symbolů. 1. vyd., Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-
612-8.
[Erben 2003] Erben, K. J.: Zlatovláska a jiné pohádky. Bratislava: Agentúra Cesty, 2003. ISBN 80-968793-4-0.
[Erben 2004] Erben, K. J.: Pták Ohnivák a jiné pohádky. Bratislava: Agentúra Cesty, 2004. ISBN 80-968793-7-5.
Etika
jednání
Reflexe
Etika
jednání
Týmová
spolupráce
Postup
Literatura
Úvod
Archetypální výklad pohádek se jeví jako vhodná alternativa pro rozšíření tradičních
představ. Po nezbytné teoretické přípravě spočívá gros představované techniky v samostatném výkladu některé z pohádek samotnými žáky s využitím literárně-dramatické
vložky (žáci zahrají část interpretované pohádky). Nutno podotknout, že výklad pohádek se týká těch tradičních, nikoli pohádek moderních.
Aktivita byla vyzkoušena na zasedání předmětové komise společenských věd, které se
konalo v rámci projektu „Společně to jde lépe“. Aktivita byla hodnocena jako průměrná,
komisí byla doporučena k realizaci na vyučovacích hodinách.
■ V závislosti na počtu žáků je možné nabídku pohádek k interpretaci zkrátit či rozšířit, případně obměnit.
■ Poznatky z hlubinné psychologie je možné využít také při interpretaci jiných literárních útvarů, než jsou pohádky.
74
Příručka dobré praxe
Závěr
Závěr
Varianty

Gymnázium F. X. Šaldy
75
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Dostatečně velká místnost pro pantomimická vystoupení. Běžná učebna tyto podmínky
dostatečně splňuje.
Výstupy
Příručka dobré praxe
Jak probíhala domluva na přípravě vystoupení v jednotlivých skupinách? Bylo obtížnější
hádat, nebo vymýšlet pantomimická ztvárnění? Které z vystoupení „pobavilo nejvíce“?
Varianty
■ Vzhledem k povaze techniky ji je možné využít v jakémkoliv předmětu. Samozřejmě
při obměně tématu.
■ Technika je vhodná jako jedna z forem opakování, anebo pro hodiny, které jsou z nějakého důvodu nestandardní (např. při vysoké absenci žáků apod.).
Literatura
[1]
Bakalář, E.: I dospělí si mohou hrát. 1. vyd. Praha: Pressfoto, 1976.

Gymnázium F. X. Šaldy
77
Závěr
76
Reflexe skupinové práce
Etika
jednání
Hra je nejúžasnější pedagogický a didaktický vynález. Během ní se člověk učí, ale protože to jako učení nevypadá, dělá to rád a sám od sebe. Zařazení hry do výuky je téměř
vždy vítaným zpestřením, při němž se většinou zapojí i ti žáci, kteří za normálních okolností dělají tzv. mrtvé brouky. Zejména při těch hrách, kdy jsou součástí nějaké skupiny,
nějakého týmu.
Od nejútlejšího dětství jsou lidé přitahováni herectvím. Schopnost si na někoho hrát
(např. na princeznu, na řidiče atd.) je podle psychologů jednou ze základních podmínek
pro vytvoření vědomí vlastního já. Zvláštní kategorií hereckého vystupování je pantomima. Vyloučení slova z hereckého projevu nutí „vystupujícího“ hledat nové výrazové
prostředky pro své sdělení.
Zařazení pantomimických vystoupení je vhodné v jakémkoli předmětu, protože nutí
žáky „vybočit“ ze zavedených kolejí, kterými jsou v tomto případě slova, pojmy atd.
Přestoupení z jazykového kódu do řeči symbolů a znaků mimojazykových podporuje
u žáků imaginativní myšlení atd. Navíc ve spojení s hrou, jejíž pedagogický přínos byl
zmíněn na počátku tohoto oddílu.
Právní
minimum
Etika
jednání
Vnější podmínky
Komunikace
s veřejností
Klíčová slova: pantomima, symbol/znak, interpretace, dějiny literatury, názvy literárních děl, týmová spolupráce, učení ve skupinách
Zařazení: týmová spolupráce – motivace v týmu, řízení týmu
Doba: 1 vyučovací hodina, zahrnuje vysvětlení pravidel, rozdělení do skupin, vytvoření
seznamu názvů literárních děl, pantomimická vystoupení
Věk: libovolný; vzhledem k tématu doporučujeme zařadit od třetího ročníku čtyřletého studia a jemu odpovídajících ročníků víceletého studia, kdy už existuje dostatečné
množství společně „probraných“ literárních děl pro vytvoření seznamu (viz níže)
Pomůcky: papír a psací potřeby, stopky
■ Nutným předpokladem pro využití této techniky je elementární společná znalost daného tématu; v tomto případě povědomí žáků o literárních dílech.
■ Žáci jsou nejprve rozděleni do dvou týmů po dvou skupinách. Vzhledem k povaze
tématu je vhodné, aby v každé skupině byli zastoupeni chlapci i dívky.
■ Po rozdělení do skupin jsou žáci vyzváni, aby vytvořili seznam literárních děl (cca 4)
a sepsali ho na papír (nejlépe formátu A6). Díla by měla být „všeobecně“ známa
z hodin literatury. Vyučující seznamy zkontroluje, aby se některá díla neopakovala.
■ Následuje vysvětlení pravidel: Jedna ze skupin (nazvěme ji A1) se odebere s vyučujícím za dveře, kde jim bude sdělen název literárního díla ze seznamu skupiny druhého
týmu (B1). Úkolem této skupiny je připravit si pantomimické vystoupení, z něhož
by název literárního díla měl být uhádnut. Pantomimické vystoupení znamená, že
není možné mluvit/psát, včetně znakové řeči, ani vydávat hlasité zvuky (skřeky). Na
samotné předvedení pantomimy je stanoven limit cca 3 minuty. Skupiny A2, B2 název díla neznají, a proto se ho snaží na základě předvedeného vystoupení uhádnout.
Přednostní právo má v tomto případě skupina A2, a to až do doby cca 1 minutu po
ukončení pantomimy. Pokud uhádne, získává jejich tým bod. Pokud neuhádne, hádá
skupina B2. Po tomto kole se za dveře odebere skupina B1, která bude předvádět dílo
ze seznamu skupiny A1. Přednostně bude v tomto případě hádat skupina B2.
■ Výše popsaná činnost pokračuje až do vyčerpání děl ze seznamů jednotlivých skupin nebo do konce hodiny. Během toho vyučující zapisuje jednotlivým týmům body
(i když prvek soutěže je až druhotnou motivací).
■ Doporučujeme během celé aktivity připomínat, že se hádají názvy děl, a to by mělo
být i cílem jednotlivých vystoupení. (Není tedy nutné předvést „scénku“ ze samotného díla.)
Vedení
porad
Závěr
Charakteristika
Postup
Týmová
spolupráce
Tomáš Minster
Aktivita byla prozkoušena v rámci předmětové komise vyučujících společenských věd,
kdy byly společně hledány metody pro zdokonalení harmonizace řeči těla, ústního projevu a komunikačního cíle.
Úvod
Pantomima aneb Dějiny
literatury trochu jinak
Vnější podmínky
Určeno pro hraní v místnosti, je vhodné mít k dispozici stůl, kolem kterého skupina sedí;
je vhodné použít, pokud máme aspoň 12 účastníků.
Výstupy
Reflexe
Hledání řešení v náhodně sestavené skupině trénuje komunikační dovednosti. Cílem je
společně nalézt řešení za zvolení vhodné strategie v práci ve skupině. Po dosažení cíle
78
Příručka dobré praxe
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
informace 4
▶▶ Každá rodina má nějaké obydlí.
▶▶ Hujer se živí jako bachař.
▶▶ Dcera rodičů z domku po babičce tančí v jednom pražském klubu u tyče.
▶▶ Květákovi bydlí v sousedství Kropáčkových.
▶▶ Každá rodinka chová jedno zvíře.
▶▶ Obyvatelé vily za 20 milionů mají syna
makléře.
▶▶ Uprostřed mezi lesem a nádražím se nachází
rybník.
▶▶ Jedno obydlí stojí těsně u lesa.
▶▶ Ve vile za 20 milionů už nemají myši.
▶▶ Každá rodina má jedno dítě.
▶▶ Majitel krávy bydlí blíže k nádraží než klempíř
ze sousedství.
▶▶ Květákovi bydlí těsně u lesa.
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
informace 5
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
informace 6
▶▶ Květákovi mají v chlívku prase.
▶▶ Vila za 20 milionů stojí u rybníka.
▶▶ Stan kemping de luxe stojí v sousedství
domku po babičce.
▶▶ Syn Kropáčkových se nedávno vrátil z výkonu
trestu.
▶▶ Otec každé rodiny má jiný druh obživy.
▶▶ Brůnovi mají vilu za 20 milionů.
▶▶ Stan kemping de luxe stojí v sousedství
domku po babičce.
▶▶ Ve vile za 20 milionů už nemají myši.
▶▶ Každá rodina má nějaké obydlí.
▶▶ Sousedé Brůnů mají dceru před maturitou.
▶▶ Každá rodina má jedno dítě.
▶▶ Uprostřed mezi lesem a nádražím se nachází
rybník.

Gymnázium F. X. Šaldy
Závěr
Závěr
Rozdělíme účastníky do skupin po šesti členech, každá skupina obsadí jeden stůl. Ve
skupině rozdáme každému členu zadání úlohy, které je rozstříhané tak, že každý člen
skupiny má u sebe část úplného zadání. Každá skupina má stejné zadání. Sdělíme instrukce k průběhu: úkolem skupiny je odpovědět na dotazy, které jsou v textu. Každý
člen skupiny smí jemu známé informace z textu sdělovat ostatním pouze ústně – je tedy
zakázáno shromáždit jednotlivé části zadání na stůl a brát je jako celek.
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
informace 3
Etika
jednání
Etika
jednání
Popis
▶▶ Důchodce má novou kočku.
▶▶ Květákovi bydlí v sousedství roubenky.
▶▶ Jedním z vašich skupinových úkolů je rozhodnout, čí dcera je lékařka.
▶▶ V sousedství Brůnů štěká pes.
▶▶ Všechna obydlí zhruba leží na úsečce, jejíž
krajní body jsou na kraji lesa a u nádraží.
▶▶ Jedním z vašich skupinových úkolů je rozhodnout, ve které rodině je otec kapsář.
Právní
minimum
Na logické úloze lze cvičit spolupráci ve skupině, rozdělení úloh, které povede k cíli. Současně je pozitivní, že i ti, kteří by sami úlohu nebyli schopni vyřešit, se mohou podílet na
úspěchu skupiny. Trénuje schopnost domluvit se, odstraňuje komunikační problémy ve
skupině. Byla uvedena a vyzkoušena při školení vyučujících v rámci projektu „Společně
to jde lépe“ a její sepsání posloužilo jako vzorový příklad příspěvku do Příručky dobré
praxe.
▶▶ Rodina chovající kočku bydlí v sousedství
pekaře.
▶▶ Červeňákovi mají králíka.
▶▶ Rodinka z maringotky chová prase.
▶▶ Jedno obydlí je situováno těsně vedle
nádraží.
▶▶ Sousedé Brůnů mají dceru před maturitou.
▶▶ Po zahradě u domku po babičce běhá králík.
Komunikace
s veřejností
Komunikace
s veřejností
Klíčová slova: zebra, týmová spolupráce, hra ve skupinách, komunikace
Zařazení: týmová spolupráce
Doba: hra je určena asi na 40–60 minut
Věk: od 14 let výše
Pomůcky: text (rozstříhaný), řešení – viz ukázka
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
informace 2
Vedení
porad
Právní
minimum
Charakteristika
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
informace 1
Týmová
spolupráce
Věra Voršilková
Ukázka 1: Zadání úlohy
Úvod
Taková normální
rodinka
79
Úvod
Červeňákovi
Týmová
spolupráce

králík
kapsář
domek po babičce
dcera – tanečnice u tyče
HUJEROVI
Vedení
porad
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
Úlohy tohoto typu lze nalézt i na internetu – např.:
http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Download/Volne/SUMA_47.pdf
http://www.ekontaktnicocky.cz/ulohy.htm
http://www.stastnezeny.cz/index.asp?menu=1029&record=10932

kočka
důchodce
vila za 20 milionů
syn – makléř
Komunikace
s veřejností
Komunikace
s veřejností
Brůnovi
pes
bachař
stan
dcera před maturitou
-10/M/Rekreační a zábavná matematika.doc.
Vedení
porad
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
Existuje celá řada analogických úloh tohoto typu (tedy typu „zebra“), které jsou vhodné
pro dané cvičení. Úlohy mohou mít méně údajů, mohou být jednodušší, do skupin lze
potom zařadit např. jen 5 nebo 4 členy. V Gymnáziu F. X. Šaldy byla zpracována seminární práce, která obsahuje sbírku takových úloh, je třeba jen rozdělit údaje mezi jednotlivé členy skupiny. Seminární práce je k dispozici na P:/seminární práce/2009-
Právní
minimum
Etika
jednání
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
prase
klempíř
maringotka
dcera – lékařka
kráva
pekař
roubenka
syn po výkonu trestu

Etika
jednání
Květákovi
Právní
minimum
Kropáčkovi
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
Týmová
spolupráce
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
Varianty
Úvod
každá skupina shrne reflexi své spolupráce/komunikace: Kdo se ujal vedoucí role v rozvržení úkolů? Kdo a jak vedl skupinu? Byly zvolené strategie efektivní? Jak by šlo vést
skupinu k výsledku efektivněji a rychleji?
Ukázka 2: Řešení úlohy
Závěr
Závěr
80
Příručka dobré praxe

Gymnázium F. X. Šaldy
81
Informativní porady
Hlavní smysl tohoto typu porad: výměna informací mezi ředitelem (popř. vedoucím předmětové komise) a podřízenými. Na základě jednání by měli všichni zúčastnění především:
▶▶ efektivněji plnit své úkoly,
▶▶ znát a rozumět směřování organizace, útvaru.
Na tomto typu porad se problémy neřeší, ale pojmenovávají, objevují. Základní dvě fáze tohoto typu porad:
1. Předání informací
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
Orientace na fakta, cíle
Stručnost, srozumitelnost a přesvědčivost
Audiovizuální pomůcky – dle potřeby
Případná podpora materiály
2. Ověření přijetí a porozumění informacím
▶▶ Prostor k otázkám
▶▶ Dostatečný klid na reakce
▶▶ Pozitivní přístup vedoucího
Zásady efektivní porady
Hlavní zásady efektivní porady:
▶▶ Jasně formulovaný cíl, který sledujeme po celý průběh přípravy i řízení porady.
▶▶ Promyšlená příprava porady.
Zásady pro přípravu programu:
▶▶ Program se připravuje před poradou, ideální je nechat ho kolovat 2 až 3 dny před poradou
mezi účastníky (budou se moci připravit).
▶▶ Probíraná témata seřaďte v logickém pořadí, současně uveďte, čeho chcete dosáhnout.
▶▶ Zařaďte jen tolik témat, kolik jich je v daném čase reálné prodiskutovat.
▶▶ Vymezte pro každé téma čas s vědomím, že porada je nejefektivnější po dobu 45–60 minut.

Gymnázium F. X. Šaldy
83
Vedení porad a WorkshopŮ
V kursu Vzdělávání pro práci v menších týmech a předmětových komisích – vedení pracovních
porad jsme se zaměřili na získávání a prohlubování moderačních dovedností tak, abychom
maximalizovali „účinnost“ vedení porady a vyhnuli se časovým i myšlenkovým ztrátám při neefektivním průběhu porady.
Chtěli jsme také podpořit motivaci účastníků k budování efektivního systému porad, aby znali
základní typy porad a dovednosti, které jsou na vedoucího porady i samotné účastníky kladeny. Naučili jsme se zvládat některé komunikačně obtížné situace v průběhu porady (pasivita,
vyrušování, konflikty apod.).
Program respektoval požadavky na inovace ve formách práce pedagogů, např. zvyšující se počet vedení workshopů, ať již uvnitř v rámci samotné školy, tak také vně, kdy se pedagogové
účastní jednání u zřizovatele či na různých mítincích, např. v rámci organizace akcí a seminářů
hrazených z fondů ESF.
Úvod
Týmová
spolupráce
Potřebné schopnosti předsedajícího (uspořádáno dle Ch. Godefroye a jiných):
Pomocí odpovědí na kontrolní otázky, např.:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
udržuje poradu v rychlém běhu,
probere po řadě všechna témata porady ve vymezeném čase,
vtáhne do diskuse všechny účastníky,
dovede diskusi k jasnému závěru a udělá nezbytná rozhodnutí.
Řešitelské porady
Co je cílem řešitelských porad? – Nalezení řešení určité situace (nebo její části).
Podstata:
▶▶ orientace na hmatatelné výstupy z řešitelské porady
▶▶ aktivní účast všech přítomných
▶▶ efektivní moderace
Právní
minimum
▶▶ pojmenování tématu – co má být výsledkem? (např. popis stavu, návrh opatření, nalezení
hlavních příčin, vytvoření harmonogramu nápravných opatření)
▶▶ jací lidé to musejí řešit? (jsou vhodní pro své znalosti, dovednosti, motivaci a schopnost
týmové spolupráce?)
▶▶ jaká „cesta“ přinese řešení? (potřebný čas; volba technik a metod; řazení aktivit; způsob
spolupráce ve skupině – ve dvojicích, samostatně, v celé skupině; kdo bude zapisovat, hlídat čas…)
II.Realizace
▶▶ Získat lidi pro řešení tématu (Proč je mají chtít řešit?)
▶▶ Říci spolupracovníkům, co od nich očekávám: Jaký bude výsledek naší činnosti? Jakou formou budeme pracovat?
▶▶ Ověřit si připravenost skupiny na řešení tématu (např. formou „Occamovy břitvy“).
▶▶ Realizovat připravený postup. V realizaci pomohou otázky:
Co chceme jinak – jak si představujeme řešení? (např. formulace vize výsledného stavu,
SWOT analýza, lístečková metoda)
Proč to tak není? (např. Ishikawův diagram)
Co je nutné – možné udělat? (např. brainstorming, brainwriting)
▶▶ Závěr
Zhodnotit dosažení výsledku.
Zhodnotit práci lidí.
Příručka dobré praxe
Závěr
84
Etika
jednání
Etika
jednání
Je nutno odpovědět na otázky ze tří oblastí:
Právní
minimum
Závěr
I.Příprava
PLAMÍNEK, J.: Vedení porad. Jak dosáhnout maximálního výsledku s minimem lidí, času
a energie. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2073-9.
[2]BISCHOF, A. – BISCHOF, K.: Porady. Průvodce pro organizátory, vedoucí a účastníky porad.
Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0407-2.
[3]
ROCK, D.: Leadership s klidnou myslí. Šest kroků ke změně výkonnosti. Praha: Pragma, 2009.
ISBN 978-80-7349-206-9.
[4] NIERMEYER, R. – SEYFFERT, M.: Jak motivovat sebe a své spolupracovníky. Praha: Grada
Publishing, 2005. ISBN 80-247-1223-7.
[1]
Komunikace
s veřejností
Komunikace
s veřejností
Postup při řešitelské poradě
Literatura:
Vedení
porad
Vedení
porad
Podmínky:
Dosáhli jsme požadovaného výsledku?
Jsme s ním spokojení?
Udělali bychom po této zkušenosti něco jinak?
Stihli jsme vše v daném čase?
Zapojili se všichni účastníci?
Víme, jak se bude dál postupovat?
Týmová
spolupráce
III.Analýza
Úvod
Efektivní moderátor porady

Gymnázium F. X. Šaldy
85
Klíčová slova: týmová spolupráce, vedení porad a workshopů, motivace kolektivu, realizace, aktivní účast v řešení problémů, sebevzdělávání, spolupráce, komunikace, hledání
řešení, požadavky pro absolventa střední školy, kompetence, trh práce
Zařazení: týmová spolupráce, řízení a vedení týmu
86
Příručka dobré praxe
Úvod
Týmová
spolupráce
Právní
minimum
Etika
jednání
Závěr
1 – Tým kolegů
Pro efektivní spolupráci a komunikaci mezi kolegy na pracovišti by měl každý člen mít
na paměti, že sám je aktivní jednotkou běžícího pracovního procesu. Jakých metod
a možností bychom si tedy měli všímat, abychom neplnili pouze své osobní, subjektivní
a sobecké cíle, ale byli užiteční kolektivu a napomáhali tak smysluplnému řešení problémů a nových, neznámých situací?
2 – Studentský kolektiv
Daný kolektiv studentů má se svými vyučujícími společné to, že skladbu třídy si žáci nevybírají, ale je jim jistými okolnostmi dána. Stejně tak kolektiv učitelů musí respektovat
personální složení svého učitelského sboru (ten je samozřejmě dán mj. výběrem ředitele). Jak tedy studenty vést k akceptování všech členů třídy, k jejich vzájemné komunikaci,
Závěr
Snahou je získat „kompetence pro život“, pro vybrané zaměstnání, pro spolupráci v profesním kolektivu, využít je v pravou chvíli, zdokonalovat je celoživotním učením a prosazovat je efektivní komunikací. Zde je nabídnut přehled žádaných kompetencí a vybra-
Pro efektivní a postupné osvojování dovedností je dobré nejprve zdůraznit potřebu
vzdělávat se; nalézt styl učení, který nám vyhovuje nejlépe, nalézt osobní silné stránky
a zaměřit se na jejich posílení, usměrňování osobních nekonstruktivních projevů chování (osobní útoky, manipulace). Právě tyto projevy komplikují snahy ostatních jedinců,
členů týmu, posunout se dál, komplikují řešení náročné situace, změny, brzdí realizaci
žádaného cíle.
Nyní se můžeme zaměřit na skupinu studentů, kteří se připravují pro svůj profesní život
a hledají pro sebe vhodné uplatnění, a na skupinu jedinců žijících již svůj profesní život
aktivně.
Etika
jednání
Výstupy
Postup
Právní
minimum
Slovo kompetence značí souhrn získaných dovedností, které usnadní uplatnění a vlastní
realizaci ve společnosti. První zmínky o tzv. klíčových kompetencích se objevily v souvislosti s požadavky pro trh práce v roce 1974. V současné profesní realitě tento termín
charakterizující „nutné vybavení“ pro úspěšný, aktivní profesní život představuje vše, co
má potenciální uchazeč o studium i o práci ovládat a uskutečňovat. Je však otázkou, do
jaké hloubky, jakým způsobem a také v jaké podobě jsou tyto požadavky zjišťovány a realizovány. Během posledních let, hlavně v souvislosti s tvorbou státní maturitní zkoušky,
se otázka cílů vzdělávání a získaných kompetencí během studia stává aktuální v celém
prostředí českého školství. Díky dílčím sezením uskutečněným během projektu „Společně to jde lépe“ se na problematiku získaných kompetencí absolventa gymnázia podílel
celý pedagogický sbor: a to buď náhodně – rozřazený do skupin vyučujících nestejných
předmětů –, nebo cíleně – dle předmětových komisí.
Pokusme se nyní definovat nejdůležitější kompetence pro současný trh práce, tedy ty
požadavky, které jsou nezbytné pro uplatnění jedince v profesním životě: kompetence
k celoživotnímu učení a k efektivní komunikaci. Stručně zde shrneme výstupy, které by
měl student po absolvování středoškolského studia získat a umět jich využít ve své vysokoškolské i profesní praxi. Postupy, jak toho dosáhnout v cíleném vyučovacím procesu,
mohou sloužit zároveň také jako návod pro efektivní a úspěšnou poradu mezi kolegy,
využívající schopností všech zúčastněných.
Komunikace
s veřejností
Komunikace
s veřejností
Vnější podmínky
Vedení
porad
Vedení
porad
Charakteristika
Týmová
spolupráce
Radka Tichá
ných technik k jejich získávání a zdokonalování pro každého, kdo by se je snažil rozvíjet
v sobě samém, v kolektivu svých spolupracovníků, přátel či studentů. Přejeme všem, aby
tento stručný návod pomohl k úspěchům ve studijním i profesním životě, motivoval
a přinesl radost v rozvíjení vlastních kvalit. Tento soubor stanovených kompetencí pro
život by měl sloužit jak skupině zaměstnanců a studentskému kolektivu, tak všem, kdo
chtějí efektivně využít čas a schopnosti jednotlivců v profesním kolektivu pro konstruktivní změnu ve svém pracovním prostředí či pro radostnou a úspěšnou profesní realizaci
týmové spolupráce.
Přehled žádaných kompetencí pro současný trh práce dle obsahových témat projektu
Kompetence pro život: komunikace, kooperace, podnikavost, flexibilita, orientace, výkonnost, samostatnost, řešení problémů, plánování, celoživotní učení, proaktivita, odolnost vůči stresu, cizí jazyky.
Výše zmíněné požadavky jsou, myslíme, velmi dobře známy. Důležité je si však uvědomit, že kompetence k celoživotnímu učení shrnují téměř všechny ostatní žádané kompetence. Zahrnují uspokojování přirozené zvídavosti a touhy po poznání, schopnost
otevřeně přijímat nové zkušenosti, zdokonalovat sebe sama, nalézat nové informace,
orientovat se v nich, poučit se z chyb, analyzovat neúspěch, ochotu investovat čas a sílu
do rozvoje vlastní osobnosti, osvojit si nové dovednosti (ICT, cizí jazyk, metody práce) –
tím plní obsah ostatních výše zmíněných kompetencí.
Úvod
Kompetence
pro život

Gymnázium F. X. Šaldy
87
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
■
■
■
■
■
■
Závěrem
[1]
Kompetence pro život [online]. <http://www.kompetenceprozivot.cz/informace-o-projektu-kompetence-pro-zivot/> [citováno 17. 2. 2012].
88
Příručka dobré praxe
Vnější podmínky
Penzion či chata s přiměřenou kapacitou v nevelké vzdálenosti od sídla školy (do 50 km),
žáci jsou ubytováni v co nejmenším počtu budov, umístění v nízkokapacitních chatkách
není vhodné.
Vybavení objektu: dvě větší místnosti pro společnou práci cca 20 lidí, dataprojektor, plátno, pohyblivý nábytek (možnost manipulovat se židlemi v místnosti), hřiště, vhodný
okolní terén: rozlehlá louka, les apod.
Výstupy
■ Žáci si vymezí své místo v třídním kolektivu. Žáci prvních ročníků se seznámí s absolventy školy a se žáky vyšších ročníků.
■ Třídní učitel se prostřednictvím rozvíjených aktivit seznámí s chováním jednotlivých
žáků v mimoškolním prostředí.
■ Instruktoři vytvoří předpoklady pro své budoucí působení v pozici patronů tříd.
■ Žáci rozvíjejí komunikační kompetence (vnímání a tolerování odlišného názoru,
prosazování vlastní ideje, nonverbální komunikace).
■ Žáci rozvíjejí kompetence k řešení problémů (samostatné řešení problémů, praktické
ověření správnosti řešení, obhajoba vlastních řešení).
■ Žáci rozvíjejí kompetence sociální a personální (spolupráce ve skupině, s instruktory
a pedagogy), vytváření pozitivní představy o vlastní existenci v třídním kolektivu.

Gymnázium F. X. Šaldy
89
Závěr
Literatura
Klíčová slova: týmová spolupráce, formování vztahů, bezpečnost jedince, třídní kolektiv, hra, činnost ve skupinách
Zařazení: týmová spolupráce – motivace v týmu, řízení týmu
Doba: vhodné období od září do října, 54 hodin celkem (alternativa 1: od pondělí 8.30
do středy 14.30; alternativa 2: středa 8.30 až pátek 14.30; do času je započítána doprava)
Věk: víceleté studium: 12 let; odborné a pedagogické zajištění: 3 instruktoři na 1 třídu
(alespoň jeden z nich starší 18 let); třídní učitel a vedoucí kursu z řad učitelů
Pomůcky: pro kurs jako celek: lékárnička, psací potřeby a zápisník; ostatní pomůcky viz
jednotlivé aktivity
Etika
jednání
Cílem tohoto stručného článku je přimět čtenáře, aby na chvíli zauvažoval o svém postavení ve svém pracovním kolektivu, o svých kvalitách/nedostatcích pro aktuální trh práce
a pokusil se odpovědět na zadané otázky. Může se zdát, že uvedené podněty pro zlepšení
komunikace a spolupráce v pracovním kolektivu jsou evidentní a jasné, ale málokdo a málokdy si je pustí blíže do svého nitra a do svých úvah. Málokdo si přizná pravdivé odpovědi
na výše položené otázky, což pak zbytečně komplikuje komunikaci, řešení nových věcí,
kdy je nutná kooperace, a ne pasivita či dokonce destrukce. Inspirací pro toto stručné resumé nám byl již zmíněný program projektu „Společně to jde lépe“ a především realita při
konkrétní spolupráci mezi samotnými kolegy a studenty.
Charakteristika
Právní
minimum
Právní
minimum
■
■
■
Jak mohu pomoci a jak se mohu aktivně podílet na řešení problému?
Kde si opatřím důvěryhodné informace a materiály pro svou aktivní účast?
Na koho se mohu obrátit? Proč se stále obracím na stejné členy týmu?
Proč je pro mě zajímavé využít názor nestejně smýšlejícího kolegy?
Proč se stavím k jistým věcem se stále stejným předsudkem?
Co mohu změnit v sobě samém, ve vztahu ke kolektivu, abych již nepociťoval vnitřní
nespokojenost a skepsi?
Proč bych měl o změny usilovat? Kde bych měl nalézt motivaci, chuť pomoci a zájem?
Jak si mám motivaci udržovat a jak mám docílit realizace svých očekávání?
Jak motivovat ostatní členy týmu, jak zaujmout distancující a netečné a jak jim taktně
naznačit nutnost aktivní účasti při řešení problému?
Proč je pro mě důležitá rekapitulace a zpětná vazba? Jak mi k ní může pomoci kolektiv?
Jak k řešení využít všechny aktivní členy a jejich schopnosti? Neboť každý má svá
specifická nadání, která při kombinaci s ostatními vytvoří ideální nástroj pro nalezení řešení.
Jaké takové nadání přísluší mně? Jaké jsou mé silné kompetence? Jak je mohu uplatnit a přispět potřebnému?
Jak si je mohu udržet a rozvíjet?
Cítím se ve své profesní realizace užitečně a dobře?
Pokud ne, jak mohu svou situaci změnit?
Komunikace
s veřejností
Etika
jednání
Václav Ulvr
■
■
■
■
■
■
Vedení
porad
Závěr
Realizace ideálního cíle a osobní reflexe každého člena týmu:
Týmová
spolupráce
Dny poznávání
pro první ročníky
Úvod
k přátelské a čestné atmosféře, k dobrým studijním výsledkům a k osobní motivaci? Základní otázky každého pedagoga. Toto stručné vodítko umožní soustředit se na důležité
prvky v chování, přemýšlení a jednání, které napomohou realizaci obsahu kladených
otázek. Každý člen kolektivu má své přednosti a má právo být respektován, má své právo
na konstruktivní kritiku.
Úvod
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
■
■
■
90
Příručka dobré praxe
Právní
minimum
Třetí den
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
07.30Budíček
07.35Rozcvička
07.50Osobní hygiena
08.30Snídaně
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
09.15Dopolední program
10.30 Úklid a balení
11.15Oběd
11.45Odchod z penzionu
■ Rozdělení žáků do skupin podle počtu lůžek v pokojích
■ Seznámení se s programem, viz časový harmonogram a příloha
Popis činnosti
■
■
■
■
Popis činnosti učitele – vedoucího kursu
Komunikuje se správcem ubytovacího zařízení
Komunikuje s rodiči žáků v případě nutnosti
Vede večerní porady týmu
V případě zranění účastníka kursu organizuje jeho převoz do nemocnice

Gymnázium F. X. Šaldy
Závěr
Schůzka třídního učitele s účastníky kursu
■ Předání pozvánek
■ Zajištění mobilního kontaktu na zákonné zástupce i na účastníka (seznamy čísel
mobilů je třeba mít během kursu neustále k dispozici; ideální je, pokud má jeden
seznam vedoucí kursu a druhý třídní učitel)
07.30Budíček
07.35Rozcvička
07.50Ranní hygiena
08.30Snídaně
09.15Dopolední program 1
09.45Dopolední program 2
12.00Oběd
13.00Osobní volno
14.00Odpolední program 1
15.10Svačina
15.40Odpolední program 2
17.30Osobní volno
18.00Večeře
19.00Večerní program
21.00Osobní volno
22.30Večerka
Etika
jednání
Etika
jednání
■
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
08.00Sraz na nádraží
08.30Odjezd
10.00Příchod do penzionu
10.05Seznámení žáků s režimem
10.25Ubytování
11.10Dopolední program
12.00Oběd
13.00Osobní volno
13.30Odpolední program 1
15.30Svačina
16. 00Odpolední program 2
17.30Osobní volno
18.00Večeře
19.00Večerní program
21.00Osobní volno
22.00Večerka
Právní
minimum
■
Schůzka zástupce instruktorského týmu s vedoucím kursu a třídním učitelem
Analýza obsahu kursu, odstranění nedostatků (o vhodnosti zařazení konkrétní aktivity rozhoduje ve finále vedení školy po konzultaci s vedoucím kursu a třídním
učitelem)
Režim kursu (budíček – snídaně – 1. dopolední blok – svačina – 2. dopolední blok
– oběd – odpočinek po obědě – 1. odpolední blok – svačina – 2. odpolední blok –
večeře – večerní blok – večerka)
Upřesnění dopravních podmínek (odjezd – příjezd – použitý dopravní prostředek)
Upřesnění podmínek v objektu konání kursu (co je třeba jim zdůraznit, i když to
mají napsané v pozvánce – například pokud je objekt vzdálen několik kilometrů od
stanice vlaku či autobusu, je vhodné, aby žáci nesli věci v batohu, nikoliv v tašce)
Zdravotní zajištění (kdo bude vykonávat funkci zdravotníka, kontrola lékárničky); je
vhodné, aby v době konání kursu byl v místě kursu permanentně k dispozici automobil
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
Komunikace
s veřejností
■
■
■
■
Druhý den
Vedení
porad
■
■
■
■
Schůzka týmu instruktorů – příprava programu, výběr aktivit, rozdělení úkolů
Komunikace s dopravcem (oznámení přepravy většího počtu cestujících, zajištění
jízdenek)
Vedení aktivit (rozdělení vedení aktivit mezi instruktory)
Vypracování seznamu rekvizit pro jednotlivé aktivity
Obstarání rekvizit
Vypracování pozvánky pro žáky a informačního listu pro rodiče (schvaluje vedení
školy)
Komunikace s vedením školy (zaslání návrhu programu)
Komunikace s třídním učitelem a vedoucím kursu
Komunikace s žáky (zjištění jmen, která chtějí mít na vizitkách, zodpovězení dotazů)
Zajištění vizitek účastníků
První den
Týmová
spolupráce
Postup přípravy
■
Závěr
Ukázka: Časový harmonogram
Úvod
Týmová
spolupráce
■ Žáci rozvíjejí kompetence občanské (chápání základních principů a norem života
v kolektivu, respektování přesvědčení spolužáků).
■ Žáci rozvíjejí kompetence k učení (vyhledávání a třídění informací, samostatné pozorování).
■ Třídní učitel rozliší pozice žáků v kolektivu.
■ Vedoucí kursu, instruktoři a třídní učitel formují a vedou tým studentů ke spolupráci
aplikujíce vybrané metody získané při aktivních nácvicích v projektu „Společně to
jde lépe“.
91
Příručka dobré praxe

Gymnázium F. X. Šaldy
93
Závěr
92
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Etika
jednání
Etika
jednání
Dopolední program
Typ aktivity: seznamovací hry
Příklady aktivit: Hraje celá třída pohromadě, cílem hry je seřadit se na ležící kládě, vedle sebe na ležících kamenech, židlích; podle věku, podle velikosti, podle barvy spodního
prádla apod.; účastníci stojí zpočátku nahodile a po zadání úkolu se postupně přesouvají;
během přesunu nesmí z klády sestoupit; obtížnější varianta – žáci se smějí dohadovat
pouze posunky, nikoliv slovy.
Smysl aktivity: bližší poznání spolužáků, vzájemná pomoc při přesunu na kládě
Doba přípravy: 5 min
Doba realizace: 10–30 min
Pomůcky: ležící kláda (všichni účastníci se na ni musí vejít), eventuálně židle, lavičky, …
Kruh: Hraje celá třída pohromadě, žáci sedí nebo stojí v kruhu. Instruktor si připraví
baterii pokynů, které začínají vždy stejně: „Do středu kruhu vystoupí ti, kteří…“ Začátek
věty je doplněn zájmy, které žáci této věkové skupiny mají. Např. chovají domácí zvíře,
Odpolední program 1
Typ aktivity: seznamovací hry
Nürburgerův víceboj: Hrají nalosované „koedukované“ dvojice. Instruktoři vyberou
disciplíny, které budou účastníci absolvovat. Každá disciplína má přiděleno stanoviště
a instruktora. Dvojice postupně obcházejí stanoviště jednotlivých disciplín, instruktor
jim na papírek zapisuje výsledky. Na konci aktivity odevzdají účastníci lístečky s výsledky instruktorům.
Příklady disciplín: hod čtvrtkou na dálku (žáci se snaží dohodit co nejdále čtvrtkou papíru); dřepy ve dvou na čas (účastníci si stoupnou zády k sobě, zaklesnou se rukama
a po určenou dobu dělají dřepy); cviky s umyvadlem na čas (instruktor naplní plastové
umyvadlo částečně vodou, jeden z dvojice umyvadlo uchopí, zvedne ho v natažených
rukách do výše ramen a kmitá s ním napravo a nalevo, aniž by vylil vodu, instruktor
počítá kmity; po určené době se dvojice vystřídá); lávka (jeden ze soutěžících si lehne na
záda hlavou na startovní čáře, po odstartování druhý ze dvojice zaléhá před něj tak, že
jeho chodidla jsou těsně za hlavou kolegy, ve chvíli, kdy druhý závodník zalehne, první
se zvedá a lehá si před kolegu opět na záda s nohama těsně u jeho hlavy; postupně se
dvojice „dolehá a dovstává“ do cíle, měří se čas).
Smysl aktivity: bližší seznámení dvou členů třídy, kteří se předtím znali pouze zběžně
Pomůcky: čtvrtky papíru, kbelík s vodou, startovní lístky pro všechny dvojice, nafukovací balónky, provázek
Právní
minimum
Sraz na nádraží
Typ aktivity: rozdání vizitek všem účastníkům kursu včetně učitelů a instruktorů
Komentář: žáci se po několika týdnech pořádně neznají a i pro třídního učitele je příjemné mít neustále na očích jména či přezdívky žáků své nové třídy; během kursu se
díky jmenovkám vyhneme oslovování typu „hele“, „hej ty tam v tom červeném triku“.
Instruktoři i učitelé dbají na to, aby žáci nosili vizitky po celou dobu konání kursu.
Komunikace
s veřejností
Popis činnosti instruktora
■ Pečuje o přidělený tým
■ Připravuje pomůcky k aktivitám
■ Připravuje aktivity
■ Osobně se účastní aktivit
■ Je zodpovědný za motivační skeče před aktivitami
■ Doplňuje v případě nutnosti účastníky při aktivitách
Hry uvedené v kapitole „Aktivity podobného typu“ jsou čerpány z publikace J. Neumana
Dobrodružné hry a cvičení v přírodě, viz použitá literatura. V závorce za názvem hry je
uvedeno D a číslo stránky, na které se popis hry nachází.
Vedení
porad
Závěr
■
Týmová
spolupráce
■
■
■
■
Popis činnosti třídního učitele
Zabezpečuje komunikaci s rodiči před konáním kursu, zajišťuje výběr návratek
Je zodpovědný za přepravu žáků na místo konání kursu a zpět
Společně s vedoucím kursu rozhoduje o řešení kázeňských prohřešků
Zabezpečuje seznam účastníků kursu, seznam jejich čísel mobilů i seznam čísel mobilů rodičů
Pozoruje žáky při realizaci aktivit, diskutuje s nimi
hrají počítačové hry, jezdí do přírody, pěstují závodně sport, chodí do kina, chodí na
výlety, malují, něco sbírají, učí se jazyk mimo školu, dopisují si s někým ze zahraničí,
chodí ve volném čase na brigády, chodí do školy pěšky, jezdí v létě na tábory, poslouchají konkrétní hudební skupinu, mají rádi konkrétní hudební žánr, hrají na hudební
nástroj. Každá skupina, která se sejde uprostřed kruhu, zůstane na místě 10 sekund, poté
se účastníci vrátí na svá místa a aktivita pokračuje dalším pokynem.
Smysl aktivity: žáci se seznámí se zájmy nových spolužáků – předpoklad pro vytváření
pozitivních vztahů ve třídě
Doba přípravy: 10–15 min
Doba realizace: 10 min
Pomůcky: vypracovaná baterie cca 20 pokynů
Noviny: Třída se rozdělí na skupiny po 8–10 lidech. Instruktoři připraví pro každou
skupinu roli starých novin. Účastníci vytvoří kruh (kruhaři) a sednou si na zem velmi
těsně vedle sebe. Jeden z účastníků (centr) dostane od instruktora roli novin a podřepne doprostřed kruhu. Instruktor vysloví jméno některého kruhaře a centr má za úkol
dotknout se novinami kterékoliv části jeho těla dříve, než kruhař stihne vyslovit jméno
jiného kruhaře. V případě, že se centrovi podaří zasáhnout kruhaře včas, vymění si s ním
místo. Zhruba po 5 minutách se obsazení skupin mění.
Smysl aktivity: žáci se naučí jména svých spolužáků
Pomůcky: staré noviny
Doba přípravy: 10 min (rozpis obsazení skupin v jednotlivých kolech)
Doba realizace: 15–20 min podle počtu účastníků
Úvod
■ Rozhoduje společně s třídním učitelem o způsobu řešení kázeňských prohřešků
■ Rozhoduje o personálním zabezpečení dílčích aktivit
■ Je zodpovědný za přepravu potřebného materiálu na místo konání kursu
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Etika
jednání
Závěr
Závěr
95
Etika
jednání
Gymnázium F. X. Šaldy
Právní
minimum

Komunikace
s veřejností
Příručka dobré praxe
Vedení
porad
94
Večerní program
Typ aktivity: seznamovací hry v místnosti
Počáteční písmeno: Hraje celá třída; aktivita se odehrává v kruhu, žáci sedí na židlích
nebo na zemi. Instruktor vyzve účastníky, aby nahlas vyslovili své jméno a přidali k
němu jednu typickou vlastnost, jejíž název začíná na stejné písmeno jako jejich křestní
jméno (např. Josef – ješitný, Věra – váhavá, Božena – bláznivá).
Doba přípravy: 0 min
Doba realizace: 5 min ve třídě s 30 dětmi
Smysl aktivity: vzájemné poznávání, zapamatování si jména
Vlastnosti: Hraje celá třída dohromady; aktivita se odehrává v kruhu, účastníci sedí na
židlích nebo na zemi. Instruktor pošle dokola roli toaletního papíru a vyzve žáky, aby si
každý z nich utrhl tolik útržků, kolik uzná za vhodné. Když mají všichni zvolený počet
útržků, instruktor vysvětlí pravidla. Každý žák má za úkol prozradit nějakou svoji vlastnost. Počet útržků odpovídá počtu vlastností, které na sebe žák prozradí. Po prozrazení
Týmová
spolupráce
Odpolední program 2
Popis aktivity: zábavné hry
Pepíčku, pípni: Aktivita probíhá ve dvou skupinách. Účastníci si sednou do „neprodyšného kruhu“. Dvěma dobrovolníkům zaváže instruktor oči a vloží každému z nich do rukou
ručník, který je zavázaný na uzel. Hráči se během hry pohybují po čtyřech uvnitř kruhu.
Hráči drží ručník za opačnou stranu, než je ta uzlová. Hra začíná výzvou hráče 1 vůči hráči
2 „Pepíčku, pípni“. Po výzvě musí hráč 2 do tří sekund pípnout. Poté se hráč 1 snaží ranou
ručníkem zasáhnout svého soupeře. Rána musí být vždy vedena shora dolů, nikdy ne ze
strany na stranu. Po úderu se role vymění. Hra končí poté, kdy se jednomu z hráčů podaří
zasáhnout soupeře 3×. Poté se do kruhu přemístí jiná dvojice a hra pokračuje.
Doba přípravy: 5 min (zavázání ručníků)
Doba realizace: 25 min
Smysl aktivity: pobavení, navození pozitivní atmosféry
Komentář: jedná se o fyzicky i psychicky náročnější aktivitu, rozhodnutí o účasti či neúčasti je třeba zcela ponechat na jednotlivci
Trojnožka: Hraje celá třída pohromadě, hry se účastní i instruktoři. Účastníci vytvoří
kruh a sousedi se chytí za ruce. Doprostřed kruhu umístí instruktor tři větve, dlouhé cca
60–70 cm, které postaví do tvaru pyramidy (větve se o sebe opírají horními konci). Poté
se kruh začne pohybovat jedním směrem tak, že účastníci vidí na trojnožku. Cílem hry
je natlačit osobu na trojnožku a donutit ji, aby ji shodil. Destruktor ze hry vypadá. Ze hry
vypadnou i ti sousedi v kruhu, kteří se během pohybu kruhu neudrží za ruce a pustí se.
Aktivitu ukončí instruktoři poté, kdy v kruhu zbudou tři stateční.
Doba přípravy: 10 min (vyhledání vhodných větví a postavení trojnožky)
Doba realizace: 25 min
Smysl aktivity: navození pozitivní atmosféry, vzájemné poznávání
Komentář: jedná se o fyzicky i psychicky náročnější aktivitu; rozhodnutí o účasti či neúčasti je třeba zcela ponechat na jednotlivci
Kámen nůžky papír: Soutěží čtyřčlenná až sedmičlenná družstva; instruktoři dbají na
to, aby počet družstev v soutěži byl sudý, této podmínce přizpůsobují počty účastníků v týmech. Všechny týmy musí mít stejný počet účastníků. Týmy mohou doplňovat
instruktoři. Realizace aktivity vyžaduje rovnou plochu přibližně 10 × 5 m pro dvojici
družstev. Instruktoři před započetím hry vyznačí hrací plochu čarami nebo plastovými
vyznačovacími kloboučky a stanoví podmínky, za kterých bude hra ukončena. Hráči
obou týmů se postaví proti sobě na půlící čáru tak, aby se vytvořily dvojice, které budou
střihat proti sobě. Na povel instruktora začíná střihání. To družstvo, které má vyšší počet
vítězů (družstvo 1) se snaží dotknout co největšího počtu členů družstva 2. Družstvo 2 se
může zachránit tím, že jeho členové včas uniknou za koncovou čáru hřiště, která se před
střiháním nachází za jejich zády. Po ukončení honičky provede instruktor za přispění
členů obou týmů statistiku (které družstvo vyhrálo střihání, kolik členů soupeřova týmu
bylo chyceno). Po odsouhlasení výsledků následuje další etapa. Instruktor hru ukončí
poté, kdy se jednomu z týmů podaří „odchytit“ předem určený počet soupeřů.
Doba přípravy: 0 min
Doba realizace: 20–30 min (podle počtu týmů)
Smysl aktivity: rozvíjení komunikace v týmu
Komentář: součástí aktivity je „poznávací kolo“, po vysvětlení pravidel si týmy vyzkouší
jedno kolo „nanečisto“, poté dostupnou tři minuty na to, aby se dohodly na co nejefektivnější komunikaci uvnitř týmu: jakým způsobem se budou informovat o vítězství či
prohře každého jednotlivce? – tuto část aktivity nelze v žádném případě vynechat
Úvod
Doba přípravy: 30 min
Doba realizace: 50 min při 30 účastnících
Komentář: výsledky soutěže vyhlásíme, ale příliš je nezdůrazňujeme, soutěžení není primárním smyslem aktivity
Můj erb: Do připraveného obrysu erbu (na papíru formátu A5) si každý účastník dokreslí symboly, které ho charakterizují; součástí erbu musí být jméno autora. Instruktoři
erby vyvěsí ve společenské místnosti; na požádání vysvětlí autor erbu význam symbolů,
které na erb umístil.
Obměna: kartičková vizitka má tvarově podobu erbu, majitel si ji upraví podle instrukcí
(podobně jako v předchozím případě) a poté ji po celou dobu konání akce nosí na svrchním oblečení
Doba přípravy: 30 min (příprava šablon erbů)
Doba realizace: 35 min (20 min kreslení, 5 min instalace výstavy, 10 min diskuse)
Smysl aktivity: částečné odkrytí pohledu na sebe sama spolužákům
Komu míč: Hra probíhá ve dvou skupinách: do každé skupiny dáme zpočátku 1 volejbalový míč, držitel míče vysloví jméno a zároveň hodí míč oslovenému; jména nelze
opakovat – v házení a v chytání se postupně vystřídají všichni stojící v kruhu.
Obměna: po několika kolech obsazení kruhů obměníme a přidělíme do každého kruhu
ještě 1 míč jiného rozměru (medicinbal, tenisák, …).
Doba přípravy: 0 min
Doba realizace: 25 min
Smysl aktivity: žáci si upevňují znalost jmen svých spolužáků
Gymnázium F. X. Šaldy
97
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Etika
jednání
Závěr
Závěr

Etika
jednání
Příručka dobré praxe
Právní
minimum
96
Komunikace
s veřejností
Odpolední program 1
Popis aktivity: komunikativní hra
Den Trifidů: Na vesmírné lodi dojde k výbuchu a většina posádky oslepne. Vidí pouze
ti, kteří měli v době výbuchu zavřené oči – a těch je menšina.
Účastníci jsou rozděleni do družstev po 5–6, v každém týmu je kapitán – ten jediný vidí.
Ostatní mají zavázané oči, drží se za ruce nebo za provaz. Úkolem kapitána je provést
tým členitou krajinou, kde bují agresivní rostlina „Trifidi“. Všichni osleplí se drží za ruce
a kapitán je prostřednictvím pokynů provede trasou až na pomyslnou zdravotní stanici,
kde dostanou první pomoc.
Vedení
porad
Dopolední program 1
Popis aktivity: Reflexe předchozího dne
Řeč rukou: Hraje celá třída dohromady; aktivita se odehrává v kruhu, žáci sedí na židlích
nebo na zemi. Instruktor zrekapituluje předchozí den, připomene společně s účastníky
aktivity, které byly realizovány, a požádá žáky, aby předchozí den zhodnotili ze svého
pohledu. Instruktor určí hodnoticí škálu: ruce zvednuté nad hlavu – vše se mi líbilo, jsem
zcela spokojen; ruce směřují k podlaze – nelíbilo se mi vůbec nic, jsem velmi zklamán.
Po vysvětlení pravidel vyzve instruktor účastníky, aby zavřeli oči a poté zvednutím rukou
na určitou úroveň vyjádřili svoje mínění. Instruktor si zapamatuje ty žáky, jejichž názor
Dopolední program 2
Popis aktivity: výlet do okolí
Komentář: cílem výletu je seznámit se s okolím a umožnit účastníkům vzájemně se lépe
poznat prostřednictvím neformálních rozhovorů; doporučuji prokládat chůzi drobnými
zábavnými hrami
Molekuly: Hraje celá třída dohromady. Aktivita se odehrává na nezalesněné rovné ploše
(lesní mýtina, parkoviště, hřiště, louka). Každý účastník hry představuje atom. Atomy
se zdánlivě bezcílně pohybují v prostoru a podle pokynů instruktora se shlukují do molekul. Instruktor nahlas vysloví číslo (např. 4). Na jeho pokyn se atomy shluknou do
molekul po 4 atomech a pevně se vzájemně objímají. Hrozí totiž nebezpečí, že ty atomy,
které zůstaly navíc (při počtu 30 žáků jde o 2 atomy) se budou chtít do některé molekuly
prodrat na úkor některého z umístěných atomů. Zhruba po 30 s instruktor zvoláním
nebo hvizdem aktivitu přeruší, označí odpadlé atomy a vyřadí je ze hry. Poté vyzve aktivní atomy k opětnému pohybu a vysloví další číslo. Aktivita končí ve chvíli, kdy zůstanou
aktivní poslední 3 atomy.
Doba přípravy: 0 min
Doba realizace: 10 min
Smysl aktivity: rozptýlení se, narušení stereotypního pochodu
Komentář: jedná se o kontaktní hru, při které hrozí nebezpečí drobných zranění, aktivitu řídí zkušený instruktor
Další aktivity podobného zaměření: Vychylovaná (D 105), Kliky ve skupině (D 108),
Velké švihadlo (D 117)
Týmová
spolupráce
se blíží extrémnímu hodnocení (jak pozitivnímu, tak negativnímu). Instruktor vyzve
účastníky k tomu, aby zdůvodnili svůj názor.
Doba přípravy: 0 min
Doba realizace: 10–15 min
Smysl aktivity: zhodnocení předchozího dne, zpětná vazba pro instruktorský tým
Komentář: diskuse na konci reflexe je nezbytná, v případě, že se na začátku nikdo z žáků
nechce vyjádřit, zahajuje hodnocení instruktor, vedoucí aktivity se snaží dát slovo těm,
kteří se vyjádřili extrémně
Další aktivity podobného zaměření: Barevná škála (D 318), Ruce mluví (D 318), Jedním slovem (D 318)
Úvod
jedné vlastnosti odhazuje žák jeden útržek doprostřed kruhu. Při větším množství útržků je možné spektrum prozrazovaných věcí rozšířit o koníčky.
Doba přípravy: 0 min
Doba realizace: 10–15 min ve třídě s 30 dětmi
Kruhový dialog: Celá třída hraje dohromady; aktivita se odehrává ve dvou soustředných kruzích – vnitřním a vnějším. V obou kruzích je stejný počet žáků. Instruktor si
předem připraví baterii témat, která jsou pro žáky dané věkové skupiny atraktivní (např.
jak si rozumím s rodiči, jak se mi líbí ve škole, odkud mám nejvíce kamarádů, co rád dělám ve volném čase, jakou hudbu rád poslouchám, jaký mám vztah se svými sourozenci, proč jsem nebo nejsem na facebooku, kdo je můj životní vzor). Začne hrát písnička
z magnetofonu a vnější kruh se začne pomalým tempem točit doprava a vnitřní doleva.
Po vypnutí hudby se žák z vnějšího kruhu otočí čelem k tomu, kdo na něj vyšel v kruhu
vnitřním. Instruktor zadá jedno z témat a žáci půl minuty diskutují na zadané téma
[odkaz]. Poté opět začne hrát muzika a oba kruhy se dají do pohybu opačným směrem,
než tomu bylo v předchozím případě. Po 30 sekundách instruktor muziku opět vypne
a zadá další diskusní téma pro nově vzniklé dvojice. Takto hra plyne do vyčerpání témat.
Doba přípravy: 10 min – výběr a nahrání muziky, instalace přístroje v místnosti, ověření
funkčnosti
Doba realizace: 10–15 min
Smysl aktivity: vzájemné poznávání v širokém spektru lidí; vymezování se vůči názorům spolužákům
Komentář: je třeba dodržet sudý počet účastníků aktivity; v případě nutnosti doplní
účastníky první instruktor
Oblíbená hračka: Hraje celá třída dohromady; aktivita se odehrává v kruhu, žáci sedí na
židlích nebo na zemi. Každý z účastníků má u sebe svoji oblíbenou hračku. Instruktor
vyzve jednoho z žáků, aby ve vymezeném čase (30–60 s) svoji hračku představil a vysvětlil, proč je jeho nejoblíbenější.
Doba přípravy: 0 min – výběr a nahrání muziky, instalace přístroje v místnosti, ověření
funkčnosti
Doba realizace: 10–15 min
Smysl aktivity: vzájemné poznávání v širokém spektru lidí
Další aktivity stejného zaměření: Doteky (D 54), Rychlá autobiografie (D55), Lidské
bingo (D 62)
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Etika
jednání
Závěr
Závěr
99
Etika
jednání
Gymnázium F. X. Šaldy
Právní
minimum

Komunikace
s veřejností
Příručka dobré praxe
Rozcvička
Popis aktivity: zábavná hra
Vedení
porad
98
Večerní program
Popis aktivity: humorná znalostní soutěž
Malá maturita: Účastníci jsou rozděleni do týmů po 5–6. Aktivita se odehrává ve společenské místnosti, každý tým sedí u jednoho stolu. Instruktor si připraví baterii otázek,
které se týkají našeho gymnázia (historie, stavba, profesorský sbor, významní absolventi
atd.). Instruktor zadá otázku, eventuálně sdělí varianty odpovědi a týmy po krátké poradě odpovídají. Výsledky se zapisují tak, aby byly pro všechny účastníky čitelné.
Doba přípravy: 40 min (vytvoření baterie otázek, příprava místnosti, tvorba tabulky)
Doba realizace: 40 min
Smysl aktivity: seznámení s tradicemi školy, spolupráce v menším kolektivu, odreagování
Komentář: kromě „vážných“ otázek doporučuji zařadit i otázky méně vážné (např. kolik
schodů je před hlavním vchodem školní budovy, který kantorský kabinet má nejnižší
věkový průměr)
Popis aktivity: hra na rozvoj komunikace
Abigail: hra je popsána v příspěvku Evy Ehlové (viz s. 145 této publikace)
Týmová
spolupráce
Odpolední program 2
Popis aktivity: komunikativní hra
Město snů: Účastníci jsou rozděleni do týmů po 5–6. Hra probíhá venku, v místě, kde je
dostatek přírodních materiálů. Týmy mají za úkol ve stanoveném čase vytvořit na určeném prostoru (2×2 m) své město snů. Smějí používat pouze přírodní materiály. Aktivita
je zakončena „exkurzí“ po městech, kterou vede jeden ze členů týmu. Instruktoři tvoří
porotu a postupně společně s účastníky obcházejí města a hodnotí je.
Doba přípravy: 5 min (vytyčení prostoru)
Doba realizace: 50 min
Smysl aktivity: komunikace v menším útvaru, výtvarná seberealizace
Další aktivity podobného zaměření: Živá abeceda (D 209), Věneček pampelišek (D
213), Ovčák a ovce (D 222)
Popis aktivity: zábavné a kontaktní hry
Souboj hadů: Účastníci jsou rozděleni do družstev po 5–7. Aktivita probíhá v otevřeném
prostoru bez stromů, ideální je rozlehlá louka. Tým vytvoří „hada“. Následující „článek“
se drží za boky toho před sebou. Poslední člen hada má za kalhoty zastrčený šátek, který
přesahuje přes kalhoty asi 30 cm. Třída vytvoří nejméně 3 hady. Každý had se snaží umným pohybem dostat k poslednímu článku soupeřícího hada a vytrhnout šátek z kalhot.
Had, který přišel o šátek, ve hře končí, stejně jako ten, který se roztrhl.
Doba přípravy: 0 min
Doba realizace: 10 min
Smysl aktivity: odreagování, vybití energie, komunikace v menším útvaru
Gordický uzel: Účastníci jsou rozděleni do týmů po 10–15. Aktivita se odehrává ve volném prostoru (hřiště, louka, mýtina, lesní cesta). Instruktor vede členy týmu k tomu, aby
utvořili ve stoje „neprodyšný chumel“. Poté všichni zavřou oči, zvednou ruce a vezmou
do svých rukou ruce, které se jim nabízejí. Každá ruka v chumlu musí držet jinou ruku.
Žáci otevřou oči, snaží se chumel rozplést a vytvořit kruh aniž by se kterékoliv dvě ruce
rozpojily.
Doba přípravy: 0 min (vytyčení prostoru)
Doba realizace: 10 min
Smysl aktivity: komunikace v menším útvaru, rozdělení rolí.
Komentář: v případě, že na začátku hry se některé volné ruce nemohou najít, pomůže
instruktor
Pavučina: Účastníci jsou rozděleni do týmů po 10–12. Aktivita probíhá v lese, na měkkém podloží. Mezi dvěma stromy natáhneme dvě šňůry dlouhé asi 8 metrů ve výši 40 cm
a 200 cm. Pomocí dalších gumových provázků vypleteme síť, která bude mít 14 ok tak
velikých, aby se jimi protáhl člověk. Dvě oka umístíme tak, aby bylo možné se jimi dostat
na druhou stranu bez pomoci. Úkolem týmu je přepravit se kompletně na druhou stranu
pavučiny, aniž by kterýkoliv člen týmu zavadil o některou z gum. Každé oko smí tým
použít pouze jednou. Oky se nesmí proskakovat, při přepravě je nutná spolupráce členů
týmu. Po vysvětlení pravidel a před započetím činnosti vyhlásí instruktor tříminutovou
taktickou poradu týmů.
Doba přípravy: 45 min
Doba realizace: 30 min (při 30 účastnících)
Smysl aktivity: komunikace v menším útvaru, rozdělení rolí, vzájemná pomoc
Komentář: hra má různé stupně obtížnosti
■ Varianta 1 – instruktor počítá doteky se šňůrou a přičítá trestné body
■ Varianta 2 – při doteku se průlez opakuje
■ Varianta 3 – při doteku se průlez opakuje, prolézající má zavázané oči a mlčí
Jedná se o fyzicky náročnější aktivitu, při které může dojít ke zranění. Je nutná přítomnost nejméně 2 instruktorů.
Další aktivity podobného zaměření: Monstrum (D 164), Chodící prkna (D 172), Bludiště (206)
Úvod
Doba přípravy: 30 min (vytyčení a úprava trasy)
Doba realizace: 40–60 min
Smysl aktivity: komunikace v menším útvaru, soudržnost týmu
Komentář: obtížnost a délku trasy volíme podle schopností účastníků; doporučuji realizaci v lese, mimo veřejné komunikace a částečně i mimo lesní cesty; hra má různé
stupně obtížnosti:
■ Varianta 2 – Trifidi jsou představováni 2 instruktory, jakmile se objeví v blízkosti
týmu, je úkolem kapitána dostat své svěřence metr nad zem, kam už se „rostlina“
nedostane, pokud se kapitánovi nepodaří do minuty tým rozmístit, musí se všichni
vrátit o daný počet metrů zpět.
■ Varianta 3 – Na trase jsou zřízena stanoviště a družstva na nich plní poslepu úkoly
(navlékání tkaničky, poznávání předmětů hmatem, poznávání potravin čichem).
Elektronická příloha: Materiály pro organizátory
Vzor pozvánky

Dotazník pro účastníky
Gymnázium F. X. Šaldy 101
Závěr
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Etika
jednání
Závěr
[2]
NEUMAN, J.: Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 4. vyd. Praha: Portál, 2008.
ISBN 978-80 -7367-276-8.
Odyssea [online]. <http://www.odyssea.cz/> [citováno 15. 12. 2011].
Etika
jednání
[1]
Právní
minimum
100 Příručka dobré praxe
Literatura
Komunikace
s veřejností
Popis aktivity: závěrečné hodnocení
Obálky: Instruktoři natáhnou do společenské místnosti šňůru a pomocí kolíčků na ni
připevní obálky se jmény účastníků kursu (včetně instruktorů a učitelů). V blízkosti obálek je k dispozici dostatek tužek a papírků. Každý účastník kursu má právo napsat vzkaz
a vložit ho do příslušné obálky. Převládat by měly pozitivní informace.
Doba přípravy: 15 min
Doba realizace: průběžně ve volných chvílích závěrečného dne
Vyplnění dotazníku: Před oficiálním ukončením kursu vyplní účastníci dotazník:
■ Co jsem očekával od Dnů poznávání?
■ Co se splnilo?
■ Co se nesplnilo?
■ Název nejzajímavější aktivity:
■ Název nejméně zajímavé aktivity:
■ V čem spočíval tvůj osobní přínos pro zdárný průběh kursu?
■ Vzkaz pro učitele a instruktory.
Doba přípravy: 60 min (sestavení dotazníku)
Doba realizace: 15 min
Smysl aktivity: závěrečná reflexe, zpětná vazba
Vedení
porad
Dopolední program
Popis aktivity: reflexe
Výraz obličeje: Každý účastník obdrží pět kartiček s obličeji různého stupně spokojenosti (smajlíky). Vedoucí aktivity se postupně vrací k aktivitám předchozího dne a vyzývá účastníky, aby výběrem kartičky ohodnotili probíranou aktivitu. Následuje diskuse.
Doba přípravy: 0 min
Doba realizace: 15 min
Smysl aktivity: zhodnocení předchozího dne
Další aktivity podobného zaměření: Trh pocitů (D 318), Diagram (D 320), Jak bylo (D 321)
Popis aktivity: hry důvěry
Ulička důvěry: Aktivita se odehrává na hřišti nebo na rovné travnaté či písčité ploše.
Hraje celá třída dohromady. Účastníci se postaví do dvou řad proti sobě a vytvoří uličku
o doporučené šířce 80 cm. Dvojice, které stojí proti sobě, předpaží, a tím uličku uzavřou.
Dobrovolník se rozbíhá ze vzdálenosti 10–15 m a jeho úkolem je proběhnout uličkou,
aniž by zpomalil. Před rozběhnutím se běžec zeptá uličky, zda může běžet („Kamarádi,
můžu?“), a ulička odpovídá („Můžeš!“). Dvojice otevírají uličku upažením nebo připažením až těsně před běžcem, a vytvářejí tím obdobu mexické vlny. Po proběhnutí vyjádří
pozorovatel – instruktor – názor na to, zda běžec proběhl uličku konstantní rychlostí.
Běžec se zařadí na konec uličky a proběhnutí si jde zkusit další účastník.
Doba přípravy: 0 min
Doba realizace: 10–15 min při 30 účastnících
Smysl aktivity: rozvoj důvěry
Komentář: Při hře hrozí nebezpečí zranění, nejčastěji se jedná o výrony a poranění běžce v oblasti hlavy při probíhání uličkou; výronům lze předejít volbou vhodného rovného
terénu (asfalt a beton nejsou vhodné), zraněním účastníků při probíhání uličkou předejdeme do veliké míry tím, že prvním či prvními dvěma běžci budou instruktoři, ti
proběhnou uličkou volně, aby si lidé v uličce udělali představu o tom, jak rychle je třeba
vzpažit nebo připažit, aby běžec proběhl bezpečně.
Pád důvěry: Třída je rozdělena na dvě skupiny. Dobrovolník si vyleze na vyvýšené místo
asi 150 cm od země (stůl, kámen, …). Ostatní pod ním vytvoří uličku, dvojice stojící
Týmová
spolupráce
proti sobě předpaží tak, že jejich ruce se „zipově“ střídají. Tím se vytvoří záchytná síť.
Dobrovolník se zeptá, zda může skákat, a záchytná síť mu odpoví. Poté se ještě lidé v
záchytné síti upozorní sborově, že dobrovolník padá. Ten poté zahájí pád – tělo je zpevněné. Je zachycen záchytnou sítí, pohoupán a vysazen na zem.
Doba přípravy: 0 min
Doba realizace: 20 min při 30 účastnících
Komentář: aktivita je velmi oblíbená, ale také poměrně nebezpečná, záchytnou síť je
třeba sestavit tak, aby fyzicky slabší stáli blíže k padajícímu a zachycovali jeho nohy, ti
silnější stojí dál a chytají horní část těla a hlavu, jeden z instruktorů se stará o padajícího
(dbá na zpevnění při pádu), druhý stojí za záchytnou sítí a jistí
Další aktivity podobného zaměření: Houpání (D 140), Lidský žebřík (D 146), Transportér (D 147)
Úvod
Zasedání: Účastníci jsou rozděleni do skupin po 10–15. Aktivita se odehrává na rovné
nezalesněné ploše (louka, hřiště). Účastníci vytvoří kruh, stojí vedle sebe rameno na rameno. Poté udělají všichni vpravo vbok a dva až tři úkroky do středu kruhu. Každý chytí
v pase člověka, který stojí před ním. Poté si všichni dřepnou, takže si zároveň sedají na
kolena člověka, který je v kruhu za nimi.
Doba přípravy: 0 min
Doba realizace: 5 min
Smysl aktivity: rozehřátí účastníků, navození pozitivní atmosféry, spolupráce v menším
útvaru
Komentář: hráči během dřepu zvýší obtížnost činnosti tím, že zvednou ruce a poté začnou pochodovat; aktivita je atraktivní pro diváky, doporučuji realizovat ji postupně
Další aktivity podobného zaměření: Vstávání (D 58), Améba (D 81), Kontakt (D 82)
Seminář Vzdělávání ve vedení rozhovorů – komunikace s veřejností jsme zaměřili na komunikaci mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a rodičovskou veřejností, mezi učiteli a jinou – širší
– veřejností.
V úvodu jsme zopakovali a společně sjednotili základní principy komunikace a přenosu informací. Věnovali jsme se také principům efektivity přenosu informací, zásadám aktivního
naslouchání a neverbální komunikaci při dorozumívání s partnerem. Stěžejní část semináře
tvořil nácvik zvládání konfliktních komunikačních situací a vypořádání se s námitkami, agresí
a pasivitou.
Co je to komunikace?
Řízení procesu komunikace
Komunikace není dar, ale dovednost.
Komunikovat neznamená jenom mluvit, ale také:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
vědět, co chci sdělit,
rozhodnout, kdy informaci předat,
vybrat vhodné místo pro sdělení informací,
rozhodnout se, jak nejlépe informaci podat,
brát v úvahu své pocity i pocity druhých,
mluvit zřetelně a přiměřeně nahlas,
kontrolovat přijetí informací ostatními účastníky jednání,
parafrázovat,
aktivně naslouchat.
Komunikace jako vztahový proces znamená poskytnout druhé straně:
▶▶ přijetí,
▶▶ vědomí důležitosti,
▶▶ porozumění.
Obtížné komunikační situace
Pozor na nejčastější chybu – zaměňujeme hněv za agresi.
Hněv je silná emoce. Skládá se z myšlenek, představ a fyzických pocitů, které jsou často předpokládány druhým jako nekontrolovatelné, málo ovládané.
Agrese oproti tomu je úmyslné chování, jako je fyzické násilí, užívání vulgárních výrazů, slovní
napadání druhé osoby, které může vypadat jako hněv, může být i hněvem, ale zároveň slouží
jako prostředek pro vyjádření vlastní moci.

Gymnázium F. X. Šaldy 103
Komunikace s veřejností
Slovo komunikace vychází z latinského slova communicare, které původně znamenalo „dělat společným“. Volněji interpretováno, komunikací rozumíme to, co nás spojuje, tedy
i silnici.
Existuje velké množství definic pojmu komunikace, žádná z nich však není považována za zcela
přesnou. Zde je jedna z nich: „Lidská komunikace je proces vytváření významu mezi dvěma nebo
více lidmi.“ (Tubbs 1991)
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Přistupujte k agresivnímu člověku klidně.
Nasaďte nízký tón.
Představte se.
Dejte mu najevo svůj respekt.
Zeptejte se, co pro něho můžete udělat.
Předcházejte krizovému vývoji tak, že zachováte neodsuzující postoj bez ohledu na to, co
a jak dotyčný říká.
▶▶ Hlavně nevychovávejte, nepoučujte.
▶▶ Věty typu „Uklidněte se!“ nebo „Na této úrovni se snad nebudeme bavit!“ agresivního člověka neuklidní, právě naopak.
▶▶ inovace Dne otevřených dveří pro budoucí uchazeče a jejich rodiče: propracovaná powerpointová prezentace a systém prohlídek s ukázkami jednotlivých předmětů v odborných
posluchárnách,
▶▶ propagační materiály pro některé předměty (dějepis, společenské vědy, fyzika),
▶▶ spot s fyzikálními pokusy ve spolupráci s nadací ČEZ,
▶▶ nové videomateriály pro výstavu EDUCA,
▶▶ nové uspořádání ročenky, viz článek Tvorba školní ročenky,
▶▶ zlepšili jsme informovanost rodičů o prospěchu a docházce jejich dětí zabezpečeným systémem na webu školy.
Věnujte dotyčnému rodiči či žákovi dostatek pozornosti, naučte se využívat neverbální
komunikaci. Jak?
Literatura
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
Věnujte agresorovi soustředěnou pozornost.
Snažte se naslouchat jeho starostem – objevte je za jeho hněvem.
Projevte porozumění pro jeho emoce (tedy ne nutně pro obsah).
Je-li jeho hněv oprávněný, krátce a jasně se omluvte.
Kontaktujte ho očima (ale vyhněte se soustředěnému pohledu do očí).
Používejte otevřená gesta.
Naučte se nonverbální zrcadlení.
[1]
[2]
[3]
[4]
NÖLLKE, M.: Umění slovní sebeobrany. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0919-8.
NÖLLKE, M.: Trénink slovní sebeobrany. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-2473517-7.
HENNIG, G.; PELZ, G.: Transakční analýza. Terapie a poradenství. Praha: Grada Publishing,
2008. ISBN 978-80-247-1363-2.
OSWALDOVÁ, Y.: Každé slovo má sílu. Změňte svůj jazyk a nastartujte svůj život. Praha: Pavel Dobrovský – BETA, 2008. ISBN 978-80-7306-447-1.
Etika
jednání
Ujasněte si své kroky. Efektivně mluvit můžete teprve tehdy, když agresor přestal být destruktivní. Tehdy může nastat vzájemná diskuse. Jak?
▶▶ Soustřeďujte se především na řešení.
▶▶ Směřujte jednání do budoucnosti, nikoli k minulosti (to by ho opět mohlo rozrušit).
▶▶ Ptejte se ho na jeho představy řešení.
Závěr
Hledejte dohodu. Každá dobrá dohoda je výsledkem úsilí; čím více pozitivního úsilí do ní vložíte, tím bude vyšší naděje, že potrvá a povede k očekávaným výsledkům. Jak?
▶▶ Pojmenujte společný zájem.
▶▶ Dejte najevo, že jste oba kompetentní.
▶▶ Odmítněte řešení, které nemůžete splnit.
104 Příručka dobré praxe
Právní
minimum
Právní
minimum
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
Komunikace
s veřejností
Etika
jednání
Vyzkoušeli jsme si i metody aktivního naslouchání. Při jednání je třeba počítat s bariérami naslouchání. Uvědomili jsme si, jak úspěch jednání ovlivňuje neverbální komunikace. To jsme
sledovali i na našich videonahrávkách. Věnovali jsme pozornost umění klást vhodně formulované otázky. Vzhledem k tomu, že ve škole musíme zvládat konfliktní situace, věnovali jsme
jim zvýšenou pozornost.
Do komunikace s veřejností nepatří jen rozhovory s rodiči. Zamýšleli jsme se také nad propagací školy. Postupně vznikla řada materiálů, na kterých se pracovníci podíleli:
Vedení
porad
Závěr
Snižte počáteční vzrušení (sebe i agresivního rodiče, žáka). Pokusy domluvit se s rozzuřeným člověkem jsou zbytečné a mohou situaci vyostřit. Snížit vzrušení a navodit atmosféru
klidu jsou primárními cíli k de-eskalaci výbušné situace. Jak?
Reflexe týmu zaměstnanců
Týmová
spolupráce
Co konkrétně dělat při setkání s agresí
▶▶ Dejte stejnou možnost i protistraně.
▶▶ Usilujte o to, aby do realizace dohody byli zapojeni všichni zúčastnění (rodič, žák, učitel).
Zdůrazněte, že jen tak bude možný pozitivní výsledek.
Úvod
Agrese se u mladých lidí v porovnání s dospělými projevuje často jinak. Tři zásadní rozdíly:
▶▶ Mladí lidé mají vzhledem ke své nezralosti menší kontrolu nad agresivními impulzy.
▶▶ Mládež reaguje na emoce impulzivněji.
▶▶ Agresivita mladých lidí je často méně předvídatelná. Avšak bez ohledu na věk, situaci a postavení agresivní osoba (žák, rodič, kolega) potřebuje
péči, a to pro zachování bezpečnosti všech zúčastněných. I při velmi silné konfrontaci je to
možné.

Gymnázium F. X. Šaldy 105
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Popisovaná týmová spolupráce probíhá ve škole mnoho let; během doby trvání projektu
„Společně to jde lépe“ se uskutečnila třikrát. V tomto článku nepopisujeme celý vývoj,
nýbrž se spíše zaměřujeme na novější výsledky. Tvorba ročenky školy není pouze prací
skupiny učitelů, nýbrž také – a především! – prací skupiny žáků školy. V článku představíme několik organizačních forem, jež se při této skupinové spolupráci osvědčily a jež
mohou být užitečné i v jiných oblastech, ve kterých spolupracují žáci a učitelé na jednom
projektu, jehož výstupem je tištěná (popř. elektronická) publikace.
Výstupy

Gymnázium F. X. Šaldy 107
Závěr
106 Příručka dobré praxe
Etika
jednání
Ročenka Gymnázia F. X. Šaldy má tradici. Byla vydávána nejen v posledních patnácti
letech, ale také v době meziválečné. Po roce 1948 byla tvorba ročenky přerušena; informace o dějinách školy v následujících letech tak lze čerpat jen ze školní kroniky a úředních záznamů.
Od roku 1996 je ročenka stále více chápána jako nástroj zvyšování publicity školy, a to
především u rodičovské veřejnosti; ročenka podrobně informuje o aktivitách školy
v uplynulém školním roce, přináší ukázky žákovských – v poslední době nejen výtvarných – prací a zachycuje školní i mimoškolní život množstvím fotografií.
Během let získaly v ročence některé kapitoly své stálé místo (seznamy vyučujících, seznamy žáků, úspěchy v olympiádách a soutěžích apod.); i v těchto relativně konstantních
oddílech však někdy dochází ke změnám – např. v roce 2006 z publikace (definitivně?)
zmizela zadání přijímacích zkoušek, pro která byla dřívější čísla vyhledávána žáky základních škol. Využívají se totiž výhradně testy připravené externí firmou, které dle
smluvních podmínek není dovoleno reprodukovat. Od roku 2007 je do ročenky pravi-
Příspěvky
Potenciální autory příspěvků je obvykle třeba oslovit a pro tvorbu článku získat. O to
se redakce ročenky snaží jednak přímo, jednak prostřednictvím vyučujících, kteří byli
garanty zajímavé akce; některé autory k napsání příspěvku vyzve také vedení školy. Při
organizaci této části redakční přípravy publikace se vychází především z kalendária školy, které je k dispozici v systému Bakaláři, a dále z krátkých informací uveřejňovaných
v průběhu roku postupně na webu školy.
Redakce si od dalších zaměstnanců školy vyžádá, popř. z informačních systémů školy
sama získá:
■ seznam vyučujících připravený mzdovou účetní a zkontrolovaný redakcí;
■ seznam nových studentů prvních ročníků všech typů studia a seznam maturantů –
maturantem se zde rozumí každý žák, který úspěšně postoupil do posledního ročníku
studia (bez ohledu na to, zda u maturity uspěje či zda je k maturitě vůbec připuštěn);
■ informace o typech studia a o počtu žáků v jednotlivých studijních oborech, celkový
přehled prospěchu a zameškaných hodin – tyto informace se obvykle čerpají z výroční zprávy připravené vedením školy podle osnovy stanovené zřizovatelem;
■ přehled o přijímacím řízení do vysokých škol a o počtu úspěšně přijatých žáků do
vysokých škol připravuje pro ročenku výchovná poradkyně (v poslední době však
význam těchto údajů klesá, neboť kvalitu střední školy již nelze měřit počtem přijatých žáků ke studiu na vysoké škole);
■ úspěchy žáků v olympiádách a soutěžích – přehled připravený vedením školy na základě informací předsedů předmětových komisí pro výroční zprávu školy;
■ kalendárium školy se získá exportem ze systému Bakaláři a modifikuje se řadou
poměrně náročných úprav v tabulkovém kalkulátoru i ve zdrojových souborech
html;
■ žáci ocenění v soutěži GyTa v jednotlivých kategoriích – informaci poskytne porota
pro udělování cen, popř. vedení školy.
Právní
minimum
Právní
minimum
Vnější podmínky
Postup
Komunikace
s veřejností
Etika
jednání
Klíčová slova: týmová spolupráce, redakční práce, textový editor, sazba publikace, komunikace s veřejností
Zařazení: týmová spolupráce, řízení týmu
Pomůcky: různé textové editory, různé tabulkové kalkulátory, software pro správu
a úpravu obrázků, software pro agendu školy (Bakaláři), sázecí program
Vedení
porad
Závěr
Charakteristika
Týmová
spolupráce
Jan Voženílek
delně zařazována sekce věnovaná německému oddělení; články jsou uváděny (ve dvousloupcové sazbě) v obou vyučovacích jazycích.
První ročenka byla v nákladu 100 ks vyrobena na školní kopírce; poslední ročenky jsou
tištěny v nákladu cca 1000 ks ofsetem. Obálka prvních patnácti ročenek je podobná;
obsahuje týž grafický motiv (stylizovanou kresbu školní budovy), rok od roku se ročenky
liší barevným podkladem tohoto motivu. Šestnáctá ročenka z roku 2011 má nový formát
a novou obálku; předpokládá se, že se základní motiv bude opět několik let v různých
variacích opakovat.
Publikace mají zpravidla formát A5, blok je tištěn na papír o gramáži 80 g/m2, barevnost
1/1; obálka na křídovém papíru 250 g/m2, barevnost 2/0. Publikace mají vazbu V2 nebo
V1 (podle počtu stránek).
Přehled ročenek vydaných od roku 1996 je k článku připojen v tabulce.
Úvod
Tvorba
školní ročenky
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Etika
jednání
[3]
[4]
[5]
Elektronická verze publikace
Elektronická verze ročenky se ve formátu pdf připravuje zároveň s verzí pro tisk, po 1–2
letech od vydání papírové verze je zveřejněna na webu. Elektronická verze publikace
navíc obsahuje aktivní („klikací“) odkazy v obsahu.
108 Příručka dobré praxe
Elektronická příloha: Materiály pro autory
Jak připravit obrazové podklady pro ofsetový tisk

Gymnázium F. X. Šaldy 109
Závěr
Korektury
Publikace prochází několika korekturami: redakce upravuje texty od žáků a vyučujících
již v textovém editoru. Finální korektura se provádí standardním způsobem na papíře;
text čtou dvě nezávislé korektorky a chyby vyznačují korektorskými značkami, podle
nichž sazeč, resp. redaktor text opraví; v případě neshody obou korektorek rozhodne
redaktor, který případně vyvolá další diskusi.
Etika
jednání
Závěr
[2]
Český normalizační institut: ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo
zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, 1997.
Úřad pro normalizaci: ČSN 01 1001 Matematické značky. Praha: Vydavatelství
Úřadu pro normalisaci, 1961.
Ústav pro jazyk český AV ČR: Pravidla českého pravopisu. Praha, Pansofia, 1993.
ISBN 80-901373-6-9.
Dvořáková, Z.: DTP a předtisková příprava. 1. vyd. Brno: Computer Press,
2008. ISBN 978-80-251-1881-8.
Kočička, P. – Blažek, F.: Praktická typografie. 2. vyd. Brno: Computer Press,
2004. ISBN 80-7226-385-4.
Právní
minimum
Sazba publikace
Před vlastní sazbou je jednak upraven text vložením nezlomitelných mezer za jednopísmenné předložky a odstraněním nevhodného formátování, jednak jsou upravovány
fotografie.
Kromě obvyklého vyrovnání horizontu a úpravy kolinearity, drobných retuší či mírného
rozostření pozadí za portréty osob je nutno fotografie převést z barevného prostoru RGB
do stupňů šedi. Vedle prostého odbarvení se volí i jiné postupy, např. míchání kanálů.
Umístění výtvarných děl žáků se obvykle konzultuje s grafickou poradkyní publikace; ta
také finální sazbu přehlédne a doporučí změny.
[1]
Komunikace
s veřejností
Související normy a publikace
Vedení
porad
Ilustrace
Již od prvního ročníku je ročenka doplněna ilustracemi – díly žáků vytvořenými v hodinách výtvarné výchovy, umění a výtvarné komunikace či v semináři dějiny kultury.
Ilustrace vybírá předsedkyně předmětové komise výtvarné výchovy; sazeč publikace je
digitalizuje skenováním, popř. fotografováním.
Procesy popsané v tomto příspěvku by mohly být modifikovány. Zvýšení efektivity práce
může přinést:
■ Tvorba příspěvku v blízké době poté, kdy popisovaná událost nastala; současné dodání fotografií a dalších materiálů, které je později nutno pracně vyhledávat.
■ Synchronizace tvorby ročenky a aktualizace krátkých zpráv na webu.
■ Užití vhodnějších metod skupinové komunikace. Soubory mezi autory a redakcí jsou
obvykle posílány elektronickou poštou. V rámci projektu však byl – jako součást jiné
klíčové aktivity – modifikován informační systém školy; výstupy různých informačních zdrojů byly integrovány v platformě Google Apps. Toto prostředí může být v budoucnu použito k efektivnější skupinové práci.
■ Překlad pokynů pro přípravu fotografií do německého jazyka. Nejvíce problémů
bývá s fotografiemi, jimiž jsou doplněny články, které se týkají německého oddělení.
Týmová
spolupráce
Reflexe skupinové práce
Úvod
Redakční úprava rukopisů
Efektivní redakční příprava i sazba publikace předpokládají dobré zpracování na úrovni rukopisu. Ačkoliv by žáci i učitelé měli znát všechna typografická pravidla, přece je
v dodaných textech množství nejen typografických chyb, které musejí redaktoři opravit.
Zároveň se provádějí běžné redakční úpravy: zkracování textů, přeformulování jejich
částí, popř. spojení několika podobných textů do jednoho. Dodržuje se však zásada, že
texty žáků nižšího stupně gymnázia nejsou nějak zásadně „vylepšovány“; respektuje se
styl textu odpovídající věku autora.
Redakce zároveň vyzve autory k dodání fotografií. Ty musejí splňovat minimální technická kritéria nutná pro kvalitní ofsetový tisk. Autoři tato pravidla často ignorují: fotografie jsou dodány v nedostatečném rozlišení, nezřídka jsou vloženy do textového
souboru. Pro autory textů, resp. pedagogy garantující průběh popisovaných akcí byl
proto připraven přehled základních pravidel, která musejí fotografie splňovat; uvádíme jej v elektronické příloze.

Gymnázium F. X. Šaldy 111
Geoprint
Liberec
V2
1000
128
Ročenka 2010
15
2009/2010
Jan Voženílek
Jan Voženílek –
Honsoft
Ruch Liberec
V2
1000
128
Jan Voženílek –
Honsoft
Ročenka 2009
14
2008/2009
Karolína Kvasničková,
Jan Voženílek
Ruch Liberec
V2
1000
124
Jan Voženílek –
Honsoft
Ročenka 2008
13
2007/2008
Karolína Kvasničková,
Jan Voženílek
Ruch Liberec
V2
1000
128
Jan Voženílek –
Honsoft
Ročenka 2007
12
2006/2007
Karolína Kvasničková, Marcela
Danajovičová, Jan Voženílek
Ruch Liberec
V2
1000
104
Jan Voženílek –
Honsoft
Ročenka 2006
11
2005/2006
Eva Laurinová,
Karolína Kvasničková
Ruch Liberec
V2
1000
104
Pavel Knobloch
Ročenka 2005
10
2004/2005
Eva Laurinová
Ruch Liberec
V1
900
96
Ročenka 2004
9
2003/2004
Eva Laurinová
Pavel Knobloch
Ruch Liberec
V2
900
112
Ročenka 2003
8
2002/2003
Eva Laurinová
Pavel Knobloch
Ruch Liberec
V1
400
Ročenka 2002
7
2001/2002
Eva Laurinová
Pavel Knobloch
80
Ruch Liberec
V1
400
88
Ročenka 2001
6
2000/2001
Eva Laurinová
Pavel Knobloch
Ruch Liberec
V2
600
112
Ročenka 2000
5
1999/2000
Eva Laurinová
Pavel Knobloch
Ruch Liberec
V1
600
Ročenka 1999
4
1998/1999
Marcela Danajovičová
Pavel Knobloch
80
Ruch Liberec
V1
600
Ročenka 1998
3
1997/1998
Marcela Danajovičová
Pavel Knobloch
80
Ruch Liberec
V1
300
Ročenka 1997
2
1996/1997
Marcela Danajovičová
Pavel Knobloch
64
stolní tiskárna
V1
100
58
Pavel Knobloch
Marcela Danajovičová
Ročenka 1996
1
1995/1996
Tiskárna
Vazba
Nákl.
Stran
Sazba
Redakce
Školní rok
Název
Závěr
Počátek spolupráce s Československou obcí legionářskou, která vyústila do cest po
místech bojů Československé samostatné obrněné brigády a v partnerství s Lycée de
l’Europe, gymnáziem sídlícím ve francouzském městě Dunkerque, se datuje do podzimu roku 2008.
Počátek byl čistě osobní. Třídním v 1. B se stal Rudolf Folke a v té době byl aktuálním
tématem české filmové scény film Tobruk. Při čtení recenzí se kromě jména režiséra Václava Marhoula objevovalo i jméno jeho vojensko-historického poradce plukovníka Stanislava Hněličky. Jeden ze studentů 1. B, Jan Hnělička, na otázku, zda nemá něco společného s plk. Hněličkou, který spolupracoval na filmu Tobruk, odpověděl: „To je můj děda.“
Možnost popovídat si s vojákem od Tobruku se jevila velmi zajímavou, a tak jsme se sešli
s otcem Hněličky nejmladšího. Jelikož měl osobní kontakt na režiséra Marhoula, shodli
jsme se, že by bylo zajímavé po promítnutí filmu popovídat si s režisérem, pamětníkem,
ale i novodobými veterány války z Perského zálivu, bývalé Jugoslávie, Afghánistánu. Tak
se stalo přímo v našem gymnáziu. S panem Hněličkou mladším jsme pokročili v jeho již
rozpracovaném projektu přípravy cesty po stopách bojů 1. samostatné Československé
obrněné brigády, která spolu se spojeneckými vojsky britskými, kanadskými, francouzskými a belgickými bojovala v období od října roku 1944 do května 1945 proti nacistickým jednotkám. Možnost účasti byla nabídnuta i dalším libereckým gymnáziím.
Díky jednání pana Hněličky na libereckém magistrátu, libereckém krajském úřadu a ministerstvu obrany se podařilo sehnat finanční prostředky na zamýšlenou akci. V květnu
2009 jsme poprvé vyjeli do Francie a Belgie. Během této cesty studenti navštívili vojenský hřbitov v Adinkerke na belgickém území, kde jsou pochováni českoslovenští vojáci padlí v průběhu bojů u Dunkerque. Závěr cesty patřil návštěvě národního hřbitova
Etika
jednání
Č.
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Vnější podmínky
Právní
minimum
Právní
minimum
Klíčová slova: týmová spolupráce, komunikace s veřejností, výměnný pobyt, historie
a současnost, občanské dění, mezinárodní spolupráce, spolupráce mezi školami
Zařazení: týmová spolupráce, komunikace s veřejností
Komunikace
s veřejností
Etika
jednání
Charakteristika
Vedení
porad
Závěr
Rudolf Folke, Radka Tichá
Týmová
spolupráce
110 Příručka dobré praxe
Spolupráce
s Československou obcí
legionářskou
Úvod
Úvod
Přehled: Vydané ročenky Gymnázia F. X. Šaldy
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Právní
minimum
Shodou jistých okolností, díky osobním kontaktům koordinátorů a aktivnímu zapojení
studentů obou škol se naše tříletá práce zviditelnila. Některými institucemi, například již
zmíněným Vojenským historickým ústavem v Praze nebo Alliance française v Liberci,
jsme byli sami kontaktováni, abychom přispěli k rozmanitějšímu programu aktivit, které
zajišťují. Tak neustále probíhá reflexe naší činnosti i v občanské společnosti.
Komunikace
s veřejností
Reflexe skupinové práce
Vedení
porad
Výstupem naší činnosti je široká škála aktivit spojených nejen s významnými daty
upomínajícími na padlé vojáky bojující za naši svobodu, ale také aktivní komunikace
a spolupráce s veterány a příbuznými padlých vojáků. S mladými lidmi z francouzského
města Dunkerque vytváříme obsah pro projekt realizující spolupráci našeho gymnázia,
Československé obce legionářské (dále jen ČsOL), Magistrátu města Liberec, gymnázia
Lycée de l’Europe, města Dunkerque, nyní již i francouzské ambasády v Praze a liberecké
Alliance française. V rámci projektu se konají výměnné pobyty s partnerským gymnáziem a obě strany usilují o šíření svých činností ve veřejném životě, aby se na tento kus naší
společné historie nezapomnělo a zároveň aby se prostřednictvím této spolupráce mezi
mladými lidmi rozvíjelo mezinárodní přátelství a snaha o zachovávání morálních hodnot svobodné lidské společnosti. Shrnutí naší již tříleté práce je uveřejňováno pravidelně
v ročence gymnázia. Články tvoří zpravidla studenti sami.
Týmová
spolupráce
Výstupy
nejaktivnější studenti, kteří si sami přes elektronické komunikační cesty (elektronická
pošta, facebook) organizují ubytování, seznamují se, tvoří si program pro volné chvíle.
Studenti se hlásí dobrovolně, motivací je pro ně zejména navázání nových přátelských
vztahů a zdokonalení jazykových dovedností v cizích jazycích. Koordinátoři akce pak
společně projednávají náplň studentského pobytu v rozsahu 5–7 dnů, aby se vztahoval
k historicko-kulturním tématům druhé světové války. Po realizaci obsahu týkajícího se
společné historie Liberce a Dunkerque během druhé světové války jsou informovány
příslušné instituce, které vypomáhají s diplomatickými záležitostmi: přijetím a uvítáním
studentů, možností prohlídky svých prostor, někdy i finanční podporou. Občas se naskytne i vzácná příležitost pro prezentaci spolupráce ČsOL a gymnázia v rámci rozvíjení
partnerských snah s městem Dunkerque. V loňském roce na podzim to byla například
konference v senátu České republiky o osudech padlých vojáků na západní frontě představující zároveň nově vydanou knihu historika Vojenského historického ústavu v Praze
Jiřího Plachého: Kříže a hvězdy od Dunkerque.
Pro zvýšení efektivity organizace naší činnosti je v jistých případech (zejména s francouzskou stranou) nutné dosáhnout lepšího komunikačního procesu. O to se snažíme
hlavně prostřednictvím materiálů a nácviků získaných během průběhu školního projektu „Společně to jde lépe“, který shodou okolností běží téměř stejně dlouhou dobu jako
naše spolupráce s ČsOL a francouzským gymnáziem v Dunkerque. V případě zasílání
požadovaných dokumentů od studentů pro tvorbu školní ročenky je využíváno elektronické cesty. Pro zjednodušení komunikace a pro její přehlednost by se do budoucna
mohl využít modifikovaný informační systém školy v platformě Google Apps.
Úvod
v La Targette, kde jsou pochováni českoslovenští vojáci z první a druhé světové války.
Ze všech navštívených míst byly pořízeny filmové záběry, které se staly součástí filmu
„Po stopách Československé samostatné obrněné brigády na západě 1944–1945“. Ten
byl vytvořen samotnými studenty z libereckých gymnázií. Svědčí o osudech padlých vojáků na území Belgie a Francie a o slavnostech k uctění jejich památky při květnovém
výročí konce druhé světové války. Spolupráce pokračovala dále účastí studentů na Dni
válečných veteránů v libereckých kasárnách, pietní vzpomínce u vojenského památníku
v Ruprechticích, konající se vždy 11. listopadu, jako vzdání pocty všem padlým vojákům
bojujícím za svobodu a demokracii.
Druhá návštěva ve Francii v květnu 2010 už byla naprosto oficiální a diplomatická: Liberec při příležitosti květnových výročí uzavřel partnerství s francouzským městem
Dunkerque. Tak se nám podařilo navázat spolupráci s gymnáziem de l’Europe. Nyní
můžeme aktivně seznamovat studenty s historií naší svobody, čímž plníme i myšlenku
a přání generála1 Stanislava Hněličky: nezapomenout na osudy československých vojáků
padlých na západní frontě.
Závěr
Závěr
Již výstupy je nastíněn obsáhlý komunikační prostor: je třeba neustále a aktuálně komunikovat s jednotlivými institucemi, předávat zprávy a nové nápady, informovat ostatní aktéry o projednaných a plánovaných činnostech. Nejintenzivnější je komunikace
s ČsOL probíhající nepřetržitě po celý kalendářní rok a sledující státní svátky upomínající na boj za svobodu a demokracii, vznik samostatného státu; dále to jsou regionální
pietní ceremonie, nejčastěji se pojící s osobností armádního generála Aloise Lišky, který 9. května 1945 přijal u Dunkerque kapitulaci německého viceadmirála Frisia. Dvakrát do roka dochází k čilému předávání informací mezi gymnázii, to v období příprav
výměnného pobytu pro vybraných 17 studentů z každého gymnázia (podzim je určen
naší návštěvě ve Francii, jaro naopak francouzské straně v Liberci). V této etapě jsou
Etika
jednání
Etika
jednání
Postup
1 V době popisované týmové aktivity a tvorby článku byl Stanislav Hnělička jmenován generálem.
112 Příručka dobré praxe

Gymnázium F. X. Šaldy 113
Klíčová slova: týmová spolupráce, komunikace s veřejností, Rozmluvy G, výročí založení školy
Zařazení: komunikace s veřejností
Pomůcky: digitální diktafon, digitální fotoaparát, textový editor, grafické programy
Úvod
Týmová
spolupráce
Právní
minimum
Výstupem skupinové práce je především publikace Rozmluvy G. Kniha o 288 stranách
má formát A4. Blok je tištěn na papír o gramáži 80 g/m2, barevnost 1/1; obálka na křídovém papíru 250 g/m2, barevnost 4/0, povrchová úprava lesklé lamino. Publikace má
vazbu V4.
Do archivu školy bylo získáno 90 původních rozhovorů s absolventy školy i množství
dosud neznámých či nedostupných fotografií ilustrujících některá období dějin školy.
Během tvorby publikace byly navrženy, modifikovány a ověřeny různé postupy při vedení žákovských týmů a nalezeny modely spolupráce žáků a učitelů na společném díle.
Závěr
Výběr absolventů, s nimiž byly vedeny rozhovory
Při vytváření devadesátičlenného výčtu absolventů pomáhali vedoucím projektu současní i bývalí učitelé. Cílem bylo sestavit vzorek bývalých žáků reprezentující různá období
114 Příručka dobré praxe

Gymnázium F. X. Šaldy 115
Závěr
Postup
Rozhovory
Většina rozhovorů se uskutečnila během osobního setkání. Jen v několika případech
proběhla komunikace prostřednictvím internetu. Část vybraných absolventů byla navštívena v Liberci, ale za mnohými museli gymnazisté cestovat do různých koutů vlasti.
Interview trvající v průměru hodinu se nejčastěji odehrávala na místech, jež měla úzkou
spojitost s profesí absolventa, a napomáhala tak k vytvoření vhodné atmosféry. Rozhovor byl ve většině případů nahráván digitálním diktafonem, což umožnilo snadné uložení zvukového záznamu a zjednodušilo další práci s nahrávkou. Během rozhovoru byl
zpravidla získán i obrazový materiál, který daná osobnost poskytla ze svého soukromého
archivu; některé fotografie byly pořízeny studenty přímo na místě. Žáci si dopředu rozdělili role. Někdo se více soustředil na střádání přípravného materiálu, jiný – díky svým
komunikačním schopnostem – převzal úlohu přímého tazatele.
Etika
jednání
Etika
jednání
Výstupy
Příprava rozhovorů
Po vytvoření listu týmů a přehledu absolventů následovalo oficiální vyzvání osobnosti ke
spolupráci, stvrzené podpisy vedoucích projektu a ředitelky školy. Než došlo k samotné
realizaci interview, bylo třeba oboustranné přípravy. Studenti měli za úkol získat ze všech
dostupných zdrojů co nejširší škálu informací, aby mohli obecnou typologii otázek, kterou obdrželi, konkretizovat. Dotazy koncipované do tematických bloků se zaměřovaly
nejen na vzpomínky spojené s gymnáziem, ale i na profesní a osobní život. Měly sloužit
pouze jako inspirační seznam, který nebylo nutné zcela vyčerpat; studenti naopak mohli
prokázat svou nápaditost a tvůrčí um a doplnit jej. Znění doporučených otázek v časovém předstihu obdržela i druhá strana, absolventi.
Právní
minimum
90. výročí založení Gymnázia F. X. Šaldy jsme slavili v roce 2009. Již necelé dva roky
před tímto výročím se objevil nápad připravit „oslavenci“ dárek, který by měl přesah do
budoucnosti: publikaci, která by popsala oněch 90 let existence gymnázia. Konkrétní
představy o podobě takové publikace však neexistovaly. Nakonec se nezávisle na sobě
v hlavách dvou pedagogů Mgr. Jana Golla a Mgr. Vítězslava Pěničky zrodila myšlenka
vykreslit minulost školy prostřednictvím 90 příběhů absolventů školy. Zároveň bylo rozhodnuto, že podstata celého počinu musí spočívat jednak ve vzájemné spolupráci mezi
kantory a žáky, jednak ve spolupráci mezi současným osazenstvem a absolventy.
Komunikace
s veřejností
Komunikace
s veřejností
Vnější podmínky
Vedení
porad
Vedení
porad
Charakteristika
Tvorba studentských týmů
Rozhovory s absolventy pořizovali současní studenti školy sdružení do týmů. Pedagogové se při volbě vhodných aktérů obraceli do tříd, ve kterých učili. Na základě každodenní práce s nimi totiž dokázali u žáků odhalit schopnosti, dovednosti a skupinové role,
kterých by mohli při aktivitách ve skupinách využít. S přihlédnutím ke všem zmíněným
aspektům vzniklo 25 týmů tvořených zpravidla dvěma nebo třemi členy. 14 žáků pracovalo samostatně.
Studentům, kteří již inklinovali k určitému zaměření, byla přidělena osobnost, jež v daném oboru dosáhla vynikajících výsledků. Naskytla se jim tak velká příležitost setkat se
s člověkem, kterého vnímali jako svůj profesní vzor či jako vysoce respektovanou osobnost ve svém oboru. U nevyhraněných týmů volba osobnosti probíhala buď zcela náhodně, nebo zájem o danou osobu souvisel s její mediální proslulostí. Rozhovor se stal
mnohdy pro žáky stimulem k přemýšlení o jejich budoucnosti – některé utvrdil v jejich
rozhodnutí, jiné oborově nasměroval.
Týmová
spolupráce
Jan Goll, Šárka Šimková, Jan Voženílek
studia a různá profesní zaměření. Ředitelství školy pak společně s hlavními koordinátory a realizátory absolventy oslovilo. Osobní zkušenosti absolventů s gymnáziem, jejich
vzpomínky i hodnotící ohlédnutí měly přispět k vykreslení gymnaziálního života v různých etapách dějin školy, které vždy do jisté míry odrážely i historické etapy celého státu.
Úvod
Publikace
Rozmluvy G
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Etika
jednání
■
■
Literatura
[1]
ŠIMKOVÁ, Š., ed. – GOLL, J., ed. – Beková, T., ed.: Rozmluvy G: 90 let – 90
příběhů Gymnázia F. X. Šaldy. 1. vyd. Liberec: Gymnázium F. X. Šaldy, 2010. ISBN
978-80-903729-2-4 (chybně uvedeno ISBN 80-903729-2-9).

Gymnázium F. X. Šaldy 117
Závěr
Závěr
■
Etika
jednání
116 Příručka dobré praxe
■
Právní
minimum
S takřka dvouletým odstupem od dokončení publikace byl proces její tvorby i výsledná
podoba tvůrčím týmem v rámci projektu „Společně to jde lépe“ znovu prodiskutovány
a komentovány. Uveďme několik závěrů této reflexe ve stručném shrnutí:
■ Nedostatky ve výběru 90 absolventů. Už během práce na projektu se objevily tipy na
další významné absolventy, kteří v přípravné fázi nebyli osloveni, protože na ně chyběl kontakt. To, že se ve výběru neobjevili, neznamená, že by si jich editoři nevážili
nebo že by jejich práci nepokládali za významnou. Bylo však nutné držet se původní
ideje a zachovat symbolický počet 90 rozhovorů. V publikaci se poznamenává, že
„nešlo o výběr ‚90 nejlepších z nejlepších‘, nýbrž o vzorek osobností tvořený napříč
různými obdobími studia a napříč profesním zaměřením“. Anotace na obálce uvádí:
„Na stránkách publikace se potkávají herci a umělci s předními matematiky, fyziky
a přírodovědci; filozofové se sportovci; aktivní i bývalí politici s kritiky politického
dění; státní úředníci a diplomaté s těmi, kteří v neziskových organizacích s byrokracií
bojují. Čtenář má příležitost nahlédnout na mediálně známé osobnosti – politiky,
herce, moderátory – z odlišného úhlu pohledu, než je zvykem. Osobnosti známé jen
v kruzích zasvěcených jej zase pozvou do tajemných světů částicové fyziky, patologie
nebo třeba lingvistiky.“ Tato tvrzení jsou pravdivá, ale maskují oborovou problema-
■
Komunikace
s veřejností
Reflexe skupinové práce
■
Vedení
porad
Sazba a tisk
Publikace byla vysázena podle grafického návrhu vytvořeného pedagogem školy. Korektury četli oba vedoucí projektu, technický redaktor a dvě další korektorky. Žáci v této fázi
spolupracovali na některých drobnějších technicko-účetních úkolech, např. na výpočtu
celkové plochy ilustrací ve výsledné publikaci potřebné ke stanovení rozsahu publikace
vyjádřenému v AA. Ve škole byla rovněž připravena celobarevná obálka; vytvořili ji dva
vyučující s využitím některých motivů původního žákovského návrhu.
■
Týmová
spolupráce
Redakční zpracování
Výsledný text byl zaslán technickému redaktorovi publikace, který nebyl součástí týmu
tvořícího rozhovory; vedoucím projektu posílal připomínky k jednotlivým textům
a upozorňoval na nedostatky fotografií. Zároveň do dosud vytvořených textů průběžně doplňoval fakta plynoucí z dodatečné komunikace s absolventy. Pokud se zjistilo, že
chybí vhodné současné fotografie absolventů, byli za nimi vysláni studenti, aby aktuální
fotografie pořídili.
tičnost výběru absolventů: bylo do něj zahrnuto příliš mnoho lékařů, ale téměř chybí
např. zástupci podnikatelské sféry.
Nevyváženost délky rozhovorů. Nejdelší rozhovor má ve výsledné publikaci délku
pět stran, nejkratší sotva jednu stranu – rozhovor přitom nebyl krácen, tým tazatelek
položil respondentovi extrémně málo otázek.
Nedostatky v distribuci publikace. Ta část propagace a distribuce publikace, která
probíhala pod řízením redakčního týmu, byla úspěšná: žáci školy prodali absolventům, příbuzným, známým asi třetinu nákladu. Nedostatky byly především při prodeji publikace na kulturní akci k výročí založení školy: zde nebylo dobře vybráno
prodejní místo a v průběhu programu došlo ke zpoždění a zmatkům, takže „křtu
knihy“ přítomní diváci nevěnovali náležitou pozornost.
„Živelnost“ některých fází redakční přípravy. Žáci přepisovali rozhovory do textového editoru, aniž by byla stanovena nějaká přesnější technická pravidla. Formátování otázek a odpovědí bylo prováděno na znacích, nikoliv užitím stylů odstavců, což
sazbu knihy zkomplikovalo.
Finanční limity. Snaha o co nejnižší cenu publikace znemožnila barevné provedení
díla; byly voleny co nejmenší okraje stránek a maximální plocha sazebního zrcadla,
ačkoliv z estetického hlediska by vyhovovalo „vzdušnější“ pojetí sazby a méně typický formát, než z ekonomických důvodů zvolený formát A4.
Úpravy fotografií. Mnohé fotografie nevyhovovaly technicky a musely být upravovány. Tvůrci publikace neznali četné metody, které by bývaly mohly být použity
a vedly by k lepším výsledkům než metody na fotografie aplikované.
Chybné ISBN. Národní knihovna ČR upozornila vydavatele, že v publikaci je uvedeno chybné ISBN. Číslo bylo uvedeno v původním deseticiferném tvaru, nikoliv
v třinácticiferném tvaru totožném s kódem EAN.
Subjektivní výpovědi. Cílem projektu bylo zaznamenat osobní výpovědi absolventů.
Nešlo tedy o to, dobrat se „objektivní pravdy“, absolventy hodnotit či porovnávat
jejich výpovědi s dalšími historickými materiály. Opraveny byly jen zjevné faktické
omyly (ve vlastních jménech, v názvech publikací a institucí či v datech). Bylo zajímavé pozorovat, jak někteří absolventi zpětně interpretovali např. svoji svazáckou
minulost či jak přecházeli fakta o své politické činnosti před listopadem 1989. Bylo
by možné využít znovu všechny rozhovory a v dalších studentských pracích se věnovat historicko-kritické analýze těchto výpovědí, porovnání se zaznamenanými fakty
a s dalšími dostupnými výpověďmi a vzpomínkami.
Úvod
Zpracování záznamů
Po absolvování rozhovoru měl tým zajistit jeho doslovný přepis. Šlo o nejméně příjemnou práci, která trvala 3–6 hodin. Neupravený přepis rozhovoru převzali vedoucí projektu, kteří se poté – buď sami, nebo za spolupráce užší skupiny studentů – ujali stylistické
a jazykové úpravy. Tyto radikální zásahy související se značnou odlišností mluveného
a psaného slova patřily vedle role koordinační a komunikační k nejtěžším úkolům vedoucích projektu. Přestylizování proběhlo podle dohodnutých pravidel. Upravený text
byl zaslán k autorizaci.
Základním záměrem aktivity Právní minimum pro učitele bylo posílení kompetencí pedagogů
a ostatních zaměstnanců školy v oblasti právní.
Hlavními metodami při realizaci programu byly výklad a praktické příklady s následnou diskusí,
aby se témata dostala do povědomí zaměstnanců a oni mohli nové znalosti aplikovat v praxi.
Cílem části věnované právu bylo seznámit především pedagogy s platnými normami, které se
vztahují na děti a mládež, a s doporučeními při jejich aplikaci v pedagogické praxi.
Seminář byl připraven jako přednáška s diskusí a zabýval se základními otázkami týkajícími se
práv, povinností a zodpovědností pedagogických pracovníků a školy v rámci pedagogického
procesu. Zvolená témata byla „výtažkem“ z dokumentů školské legislativy, např. relevantních
částí školského zákona, občanského zákoníku a zákoníku práce. Na danou problematiku však
nebylo pohlíženo očima „suchopárného právníka“, ale očima praktika-odborníka, který již má
zkušenosti s konkrétními problémy a jejich řešením ve školním prostředí.
Nejprve byly představeny právní normy související s procesem vzdělávání dětí a mládeže:
Školský zákon (dále ŠZ),
Zákon o pedagogických pracovnících,
Zákoník práce (dále ZP),
Občanský zákoník (dále OZ),
Pracovní řád pro pracovníky škol,
Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.
Pedagogický pracovník
Je třeba připomenout, co musí splňovat zaměstnanec, který pracuje jako pedagogický pracovník, neboť tento termín se v legislativě běžně užívá. Pedagogický pracovník není jen učitel,
ale také např. vychovatel. Pedagogický pracovník musí:
▶▶ být plně způsobilý k právním úkonům,
▶▶ mít odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost,
▶▶ být bezúhonný – předloží před vznikem pracovněprávního vztahu výpis z evidence Rejstříku trestů; výpis nesmí být starší 3 měsíců,
▶▶ být zdravotně způsobilý (vstupní, průběžné a výstupní prohlídky),
▶▶ prokázat znalost českého jazyka, není-li stanoveno jinak.
Preventivní lékařské prohlídky
Každý zaměstnanec je povinen podrobit se preventivním lékařským prohlídkám u smluvního
lékaře zaměstnavatele (vstupním, periodickým, výstupním).
Pojem právní odpovědnosti
Předmětem právní odpovědnosti učitele je skutečnost, že vlivem učitelova úmyslu nebo
opomenutí došlo u žáka ke škodě na životě, zdraví či jeho majetku, popř. byla jinak poškozena žákova práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě
a životním prostředí. [§ 415 zák. č. 40/1964 Sb., OZ]

Gymnázium F. X. Šaldy 119
Právní Minimum
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
Obsahem právní odpovědnosti jsou všechny činnosti učitele při:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
zajištění požární bezpečnosti a ochrany zdraví,
organizaci výuky v tělocvičně,
organizaci činnosti v pracovnách odborných předmětů (fyzika, chemie, biologie apod.),
organizaci pohybu žáků na chodbách,
zajištění stravy pro žáky,
organizaci mimoškolní činnosti v prostorách školy,
zpracování krizového plánu, prevenci negativních sociálních jevů.
Jako doplnění specifických odpovědnostních vztahů při činnosti škol a školských zařízení je
nutno též zdůraznit ustanovení § 426 a) OZ, kde se stanoví, že:
▶▶ příslušná škola odpovídá žákům základních škol a základních uměleckých škol za
škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při vyučování
nebo v přímé souvislosti s ním; při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo
120 Příručka dobré praxe
Pojištění
Škola je právnická osoba, a proto musí uzavírat pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. Pro případ odpovědnosti

Gymnázium F. X. Šaldy 121
Závěr
Úvod
Právní
minimum
Etika
jednání
Závěr
Právní odpovědnost škol a občanský zákoník
Etika
jednání
Právní termín subjektivní odpovědnost znamená, že je nutno odpovědnému učiteli prokázat zavinění škody. Objektivní odpovědnost vzniká bez zavinění konkrétní osoby. Vztahuje se na to ustanovení § 420 odst. 1 OZ: „Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením
právní povinnosti.“ Ustanovení § 420 odst. 3 OZ sice stanoví, že „odpovědnosti se zprostí ten, kdo
prokáže, že škodu nezavinil“ [§ 420 zák. č. 40/1964 Sb., OZ], nicméně (jak bylo uvedeno výše)
existují příklady objektivní odpovědnosti, které toto pravidlo prolamují. Například úrazy způsobené pádem uvolněné branky na hřišti. Z toho plyne doporučení: Je nutno provádět revize
vyhrazených zařízení a mít organizačně a legislativně zajištěn vnitřní chod školy tak, aby byla
eliminována možnost vzniku škody.
Právní
minimum
▶▶ být informován o způsobech a formách tvorby, aplikace a interpretace obecně závazných
právních předpisů v praxi učitele,
▶▶ umět tvořit jednoduché obecně závazné předpisy školy či školského zařízení,
▶▶ být schopen konkrétních individuálně závazných aktů realizace práva organizujících činnost učitelů či žáků,
▶▶ orientovat se v zajištění povinností učitele (školy) při realizaci výchovně-vzdělávacího procesu.
Jedná se o odpovědnost za odcizení či zničení vnesených nebo odložených věcí. Je to typický
příklad objektivní právní odpovědnosti provozovatele (školy). Tato odpovědnost se týká pouze těch věcí, které se obvykle do školy nosí nebo mohou nosit a jejichž hodnota nesmí
být vyšší než 10 000 Kč.
Pokud si žáci chtějí přinést do školy věci dražší, musí mít možnost uložení těchto věcí do úschovy školy. O tomto je však žáky nutno uvědomit. Pokud si žák odloží věc, kterou si do školy
přinesl, na „místě obvyklém“, nese škola objektivní odpovědnost za ztrátu či zničení takové
věci. Na této odpovědnosti nic nemění ani to, že škola vyhlásí či vyvěsí tabulka oznamující, že
za odložené věci neručí.
Odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech se týká ustanovení § 433 a násl. OZ a § 267 a 268 ZP, kde se například stanoví: Je-li s provozováním nějaké
činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí, odpovídá ten, kdo ji provozuje, občanovi za škodu na věcech odložených na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají,
ledaže by ke škodě došlo i jinak. Odpovědnosti se nelze zprostit jednostranným prohlášením ani dohodou. Za klenoty, peníze a jiné cennosti se takto odpovídá jen do výše stanovené
prováděcím předpisem (10 000 Kč). Byla-li však škoda na těchto věcech způsobena těmi, kteří
v provozu pracují, hradí se bez omezení. Bez omezení se hradí škoda i tehdy, jestliže byly věci
převzaty do úschovy.
Právo na náhradu škody musí být uplatněno u provozovatele (vedení školy) bez zbytečného
odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno nejpozději patnáctého dne po dni, kdy se poškozený o škodě dozvěděl. [§ 433 zák. č. 40/1964 Sb., OZ, § 267 zák. č. 262/2006 Sb., ZP, § 268
zák. č. 262/2006 Sb., ZP]
Komunikace
s veřejností
Komunikace
s veřejností
Tyto činnosti (preventivního charakteru) se odvíjejí zejména od školské legislativy platné pro
organizaci výuky či konkrétních činností žáků ve škole. Učitel musí:
Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech
Vedení
porad
Vedení
porad
▶▶ o schopnost tvorby a realizace interních organizačních předpisů,
▶▶ o činnost dohledovou, kontrolní a organizační.
Týmová
spolupráce
Týmová
spolupráce
Tedy kompetence učitele je nutno rozšířit:
v přímé souvislosti s ní odpovídá za škodu příslušné školské zařízení. Nevystupuje-li škola
nebo školské zařízení v právních vztazích svým jménem a nemá-li odpovědnost vyplývající
z těchto vztahů, odpovídá za škodu zřizovatel školy nebo školského zařízení. [§ 426 zák.
č. 40/1964 Sb., OZ]
▶▶ příslušná škola odpovídá žákům středních škol (gymnázií, středních odborných škol,
středních odborných učilišť), vyšších odborných škol, konzervatoří a jazykových škol s právem státní závěrečné zkoušky za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností
nebo úrazem při teoretickém a praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním.
Došlo-li ke škodě při praktickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby nebo v přímé
souvislosti s ním, odpovídá za škodu právnická nebo fyzická osoba, u níž se vyučování uskutečňovalo. Došlo-li ke škodě při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo
v přímé souvislosti s ní, odpovídá za škodu příslušné školské zařízení. Nevystupuje-li
škola nebo školské zařízení v právních vztazích svým jménem a nemá-li odpovědnost vyplývající z těchto vztahů, odpovídá za škodu zřizovatel školy nebo školského zařízení.
Úvod
Toto ustanovení upravuje i preventivní působení, tedy předcházení škodám i tam, kde ke
škodě ještě nedošlo, nebo dokonce ani taková škoda bezprostředně nehrozí!
Z toho plyne, že učitel (zejména řídící pracovník, ale nejen on) je povinen organizačně či osobně na místě organizovat činnost školy, resp. činnost žáků tak, aby škodám předcházel jak
v rovině organizační, legislativní, tak kontrolní apod.
Úvod
(6) Dohled může vykonávat vedle pedagogického pracovníka i jiný zletilý zaměstnanec školy
nebo školského zařízení, jestliže byl o výkonu tohoto dohledu řádně poučen. O tomto poučení
se provede záznam.
Pokyny pro učitele
Pedagog je zodpovědný podle ZP za škodu, které mohl zabránit, ale neučinil tak. Pokud se
prokáže, že mohl škodě zabránit, nese za škodu odpovědnost.
Odpovědnosti se pedagog zprostí tím, že prokáže, že náležitý dohled nebyl zanedbán.
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Škola zajistí poučení žáků o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti. Dokladem je záznam
v třídní knize s přílohou poučení. Žák, který nebyl poučení přítomen, musí být poučen v nejbližším možném termínu.
Etika
jednání
Závěr
122 Příručka dobré praxe
Poučení žáků
Právní
minimum
Velmi důležitá je i vyhláška 263/2007 ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro
zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo) v dohodě s Ministerstvem
práce a sociálních věcí stanoví podle § 306 odst. 1 a 5 zákona č. 262/2006 Sb., ZP, [§ 306 zák.
č. 262/2006 Sb., OZ]:
(1) Dohled k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole nebo školském zařízení při
výchově a vzdělávání a s nimi souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb se
vykonává v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí.
(2) Ředitel školy nebo školského zařízení určuje provádění dohledu nad žáky. Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti, věku žáků a jejich rozumové vyspělosti, dopravním a jiným rizikům.
(3) Pedagogický pracovník koná podle rozvrhu dohled nad žáky zejména ve škole před vyučováním, o přestávkách mezi vyučovacími hodinami, podle potřeby při přecházení žáků mezi
budovami školy, do zařízení školního stravování a do školní družiny. Jestliže ředitel školy povolí
žákům pobyt ve škole před vyučováním, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nebo
po vyučování, zabezpečí jejich dohled. Dohled ve škole začíná nejméně 15 minut před začátkem dopoledního vyučování a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování a končí nejdříve ukončením výchovy a vzdělávání nebo poskytováním školských služeb.
(4) Pedagogický pracovník vykonává podle pokynů ředitele dohled i mimo školu a školské zařízení, zejména při kursech, exkurzích a jiných činnostech vyplývajících ze školních vzdělávacích
programů nebo učebních dokumentů, při účasti na soutěžích, přehlídkách, popřípadě při jejich přípravě a na jiných akcích organizovaných školou nebo školským zařízením.
(5) Při akcích konaných mimo školu nebo školské zařízení, kdy místem pro shromáždění žáků
není škola nebo školské zařízení, začíná dohled nejpozději 15 minut před dobou shromáždění
na určeném místě. Po skončení akce dohled končí na předem určeném místě a v předem stanoveném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce se oznámí nejméně jeden den
před konáním akce zákonným zástupcům žáků.
Škola zajistí podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci. Se zásadami první pomoci musí
být seznámeni žáci i pracovníci školy. Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zajistí škola
doprovod do zdravotnického zařízení. O události informuje neprodleně zákonného zástupce
žáka. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, která je v pracovněprávním vztahu ke škole.
Pokud žák zůstane v nemocničním ošetření, kam ho odvezla sanita ze školy nebo místa akce,
měl by si doprovázející pracovník školy vyžádat potvrzení o předání žáka do nemocničního
ošetření.
Komunikace
s veřejností
Etika
jednání
Dohled nad žáky
První pomoc a ošetření
Vedení
porad
Závěr
▶▶ mít řádně vedenou evidenci školení o bezpečnosti, popřípadě smluvní vztah mezi provozovatelem místa, kde se událost stala (při akcích mimo školu),
▶▶ mít vlastní pojištění pro tento typ události,
▶▶ vést evidenci úrazů a škodních událostí,
▶▶ spolupracovat s rodiči, výchovným poradcem a případně PPP,
▶▶ mít vystaven cestovní příkaz (tj. nařízení pracovní cesty od zaměstnavatele) pro akci mimo školu.
Týmová
spolupráce
Týmová
spolupráce
Vždy je nutno:
Úvod
za škodu vzniklou na věcech, životě a zdraví žáků se škola – právnická osoba – může pojistit.
Pojištění lze hradit z provozních prostředků zřizovatele, nikoliv z přímých nákladů – státního
rozpočtu.

Gymnázium F. X. Šaldy 123

Gymnázium F. X. Šaldy 125
Závěr
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Etika
jednání
Každý učitel
▶▶ se řídí vnitřním řádem školy,
▶▶ se seznámí s ročním plánem školy, měsíčním plánem a aktuálními úkoly (nástěnka, pošta),
▶▶ dodržuje pravidla pro hodnocení žáků stanovená v příloze školního řádu,
▶▶ při zápisu do elektronické třídní knihy nebo do třídního výkazu dodržuje pravidla uvedená
v Příručce pro učitele,
▶▶ klasifikaci průběžnou i za pololetí zapisuje do počítačového programu Bakaláři,
▶▶ sleduje vypsané suplování, pokyny na nástěnce v „poštovně“ i na profnetu,
▶▶ hlásí vedení školy předpokládanou nepřítomnost, jakmile o ní ví, nejpozději 48 hodin předem,
Etika
jednání
124 Příručka dobré praxe
Povinnosti učitelů
Právní
minimum
▶▶ Žáci dbají na čistotu a pořádek ve škole i jejím okolí.
▶▶ Výzdobu ve třídách je nutné konzultovat s třídním učitelem.
Ze všech povinností zaměstnanců školy jsou dále uvedené povinnosti mimořádně důležité
pro činnost školy. Proto je jejich plnění nutností a jejich neplnění, zejména opakované, je porušováním vnitřního řádu a pracovní kázně ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce.
Komunikace
s veřejností
Pořádek a ochrana majetku
Ukázka 2: vybráno z Vnitřního řádu školy pro zaměstnance
Vedení
porad
▶▶ Žáci chrání své zdraví i zdraví jiných.
▶▶ Žáci musí být na začátku školního roku seznámeni se školním řádem, s provozními řády
odborných učeben, laboratoří a tělocvičen a s pravidly ochrany zdraví, bezpečnosti a požární ochrany.
▶▶ Žáky, kteří se účastní sportovních výcvikových kursů, seznámí vedoucí před zahájením kursu se zásadami bezpečnosti.
▶▶ Do odborných učeben, laboratoří a tělocvičen žáci vstupují pouze za přítomnosti vyučujícího, věci odkládají podle pokynů a řídí se provozními řády těchto učeben. Při používání
výpočetní techniky žáci dodržují Pravidla školní počítačové sítě (příloha školního řádu).
▶▶ K větrání ve třídách se používají okna v poloze ventilace. V budově K mohou s okny a žaluziemi manipulovat pouze vyučující.
▶▶ Žáci dodržují poučení o ochraně zdraví a bezpečnosti práce a respektují protipožární opatření, zejména v laboratořích. Hlásí vyučujícímu všechna poranění, i malá, k nimž došlo
v průběhu vyučování, zejména při tělesné výchově, a při akcích pořádaných školou. Nenosí
do školy látky a předměty, které mohou ohrožovat zdraví.
▶▶ Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které
by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na účast při akcích pořádaných školou.
▶▶ Při hodinách tělesné výchovy musí žáci odložit hodinky, řetízky, šňůrky, různé kroužky, větší náušnice apod.
▶▶ Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek je v prostorách školy, v areálu
školy a při akcích pořádaných školou přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek. V této souvislosti využije ředitelka školy všech možností daných jí příslušnými zákony, včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob,
které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitelka školy nebo jí pověřený pracovník
bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu,
a zároveň je seznámí s možnostmi odborné pomoci.
▶▶ Kouření je v prostorách školy, v celém areálu školy a na školních akcích zakázáno.
▶▶ Provozování hazardních her je v prostorách školy, v celém areálu školy a na školních akcích
zakázáno.
▶▶ Žáci přinášejí do školy jen věci, které souvisejí s vyučováním, nenosí do školy větší částky
peněz, cenné předměty, živá zvířata, zbraně ani zábavnou pyrotechniku, která nesmí být
používána v areálu školy.
▶▶ Žáci nesmí připojovat k elektrické síti ve škole žádné donesené spotřebiče ani přístroje
(např. nabíječky pro notebooky a mobilní telefony, varné konvice, prodlužovací šňůry).
Týmová
spolupráce
Závěr
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
▶▶ Žáci jsou povinni chránit majetek školy, majetek svůj i svých spolužáků.
▶▶ Žáci zacházejí se školním zařízením, pomůckami a učebnicemi šetrně. Poruchy a škody hlásí třídnímu učiteli nebo v kanceláři C7 u paní hospodářky. Neplýtvají elektrickou energií,
vodou ani hygienickými potřebami.
▶▶ Žáci neprovozují během přestávek a volných hodin v prostorách školy činnosti vedoucí
k poškozování majetku školy (např. jízdu na koloběžce, kopanou apod.). Je zakázáno běhat
po chodbách školy.
▶▶ V prostorách šaten je povoleno zdržovat se pouze v době příchodu a odchodu, a to po
dobu nezbytně nutnou k převléknutí a přezutí.
▶▶ Podle § 391 zákona č. 262/2006 Sb., ZP, žáci střední školy zodpovídají škole za škodu, kterou
jí způsobili při teoretickém či praktickém vyučování anebo v přímé souvislosti s ním. Za
škodu, která vznikla žákům při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá škola.
▶▶ Pláště, bundy a obuv žáci odkládají v určené šatní skříňce. K přezouvání používají prokazatelně „domácí obuv“. Na tělesnou výchovu používají sportovní obuv, a to zvlášť do tělocvičny a jinou na hřiště. V šatních skříňkách nenechávají cenné věci (peníze, jízdenky,
kalkulátory, mobilní telefony, notebooky, klíče apod.) ani učebnice.
▶▶ Škola zodpovídá za oblečení a obuv, které studenti odkládají do šatních skříněk nebo do
šatny u tělocvičny. Šatní skříňky i šatny u tělocvičny musí být uzamčené.
▶▶ V rámci zabezpečení budovy jsou žáci povinni zavírat vstupní dveře a nepouštět do budovy cizí osoby. V přízemí budovy je nutné před odchodem z učeben a šaten zavírat okna.
▶▶ Ztrátu osobní věci ohlásí žák okamžitě třídnímu učiteli a u hospodářky školy. Zde je také
možno odevzdat případné nálezy.
▶▶ Během vyučování musí být mobilní telefon umístěn v tašce žáka a nastaven na tichý režim.
▶▶ Aktovky a další cenné věci (např. notebooky, mobilní telefony, hudební nástroje) nelze
odkládat libovolně a nechávat je bez dozoru na chodbách nebo na WC. [§ 391 zák. č.
262/2006 Sb., OZ]
Úvod
Úvod
Ukázka 1: Vybráno ze školního řádu
Etika
jednání
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb.,
školský zákon ve znění pozdějších předpisů.
Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
[§ 267 zák. č. 262/2006 Sb., ZP] Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů č. 262/2006 Sb. Část XI.
Hlava 3. Díl 3: Odpovědnost na odložených věcech. § 267 Citace.
[§ 268 zák. č. 262/2006 Sb., ZP] Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů č. 262/2006 Sb. Část
XI. Hlava 3. Díl 4: Rozsah náhrady škody při obecné odpovědnosti, odpovědnosti při odvracení
škody a odpovědnosti na odložených věcech. § 268 Citace.
[§ 306 zák. č. 262/2006 Sb., OZ] Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů č. 262/2006 Sb. Část
XIII. Hlava 3: Pracovní řád. § 306 Citace.
[§ 391 zák. č. 262/2006 Sb., OZ] Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů č. 262/2006 Sb. Část
XIV. Hlava 1. Oddíl 5: Společná a zvláštní ustanovení o odpovědnosti za škodu. § 391 Citace.
[§ 415 zák. č. 40/1964 Sb., OZ] Zákon o odpovědnosti za škodu a za bezdůvodné obohacení
č. 40/1964 Sb. Hlava 1: Předcházení hrozícím škodám. § 415 Citace.
[§ 420 zák. č. 40/1964 Sb., OZ] Zákon o odpovědnosti za škodu a za bezdůvodné obohacení
č. 40/1964 Sb. Hlava 2: Odpovědnost za škodu. Oddíl 1: Obecná odpovědnost. § 420 Citace.
[§ 426 zák. č. 40/1964 Sb., OZ] Zákon o odpovědnosti za škodu a za bezdůvodné obohacení
č. 40/1964 Sb. Hlava 2. Oddíl 2: Případy zvláštní odpovědnosti. § 426 Citace.
[§ 433 zák. č. 40/1964 Sb., OZ] Zákon o odpovědnosti za škodu a za bezdůvodné obohacení
č. 40/1964 Sb. Hlava 2. Oddíl 2: Případy zvláštní odpovědnosti. § 433 Citace.
Pracovní řád pro pracovníky škol a školských zařízení, MŠMT. [online] <http://www.panska.
cz/files/doc/pracovni-rad-skolstvi.pdf>.
Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři č.13/2005 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Právní
minimum
Právní
minimum
Literatura
Komunikace
s veřejností
Etika
jednání
Nevýhodou naší legislativy jsou neustálé změny, např. školský zákon byl změněn od roku 2004
do ledna 2012 dvaadvacetkrát, zákoník práce se od roku 2006 již také mnohokrát měnil, naposledy k 1. 1. 2012. Paragrafy některých zákonů nejsou formulovány jednoznačně, výklad jsou
oprávněny podávat jen soudy. Je však velmi důležité, aby situace, které musí řešit soud, raději
nenastaly. Ani vyhlášky k zákonům nejsou uveřejňovány včas. Proto je nanejvýš nutné změny
legislativy sledovat a pracovníky škol i žáky s částmi, které se jich týkají, průběžně seznamovat.
Vedení
porad
Závěr
Závěr
▶▶ Není-li při akcích školy určeno shromáždění a rozchod žáků na místě akce, za přesun žáků
odpovídá dozírající pedagog.
▶▶ Vyučující tělesné výchovy a předmětů, v nichž jsou organizovány laboratorní práce, dbají
na dodržování řádu tělesné výchovy a laboratorních řádů.
Týmová
spolupráce
126 Příručka dobré praxe
Pro učitele dále platí:
Úvod
▶▶ ohlásí vedení školy nástup do školy po nepřítomnosti,
▶▶ nastupuje do hodin včas a dodržuje dobu vyučovací hodiny 45 minut,
▶▶ je přítomen ve škole 15 minut před svou první vyučovací hodinou (hodinou pohotovosti),
toto platí i pro mimořádné akce,
▶▶ zapisuje do elektronické třídní knihy téma hodiny a důsledně i absenci žáků; v případě
uvolnění žáka uvede v poznámce „uvolněn“,
▶▶ dbá na šetření energiemi a provozními prostředky,
▶▶ dbá na pořádek ve třídách a po poslední vyučovací hodině v učebně (je vyznačena v jejich
rozvrhu klíčkem) nebo vždy od 6. vyučovací hodiny dohlédne, aby žáci zavřeli okna a zvedli
židle na stolky, pokud prokazatelně nepokračují ve výuce v téže místnosti,
▶▶ zodpovídá za správnou manipulaci s žaluziemi v učebnách,
▶▶ dodržuje dozory na chodbách a v jídelně podle rozpisu,
▶▶ je k dispozici při záloze ve svém kabinetě (kvůli náhlému suplování),
▶▶ výměnu hodin a učeben ohlásí zástupkyni ředitelky nejméně den předem, aby mohla být
tato změna včas zahrnuta do výpisu suplování,
▶▶ do zvláštních knih zapisuje každé opuštění budovy se žáky (netýká se TV na hřišti) a úrazy
(v kanceláři C7 u paní hospodářky),
▶▶ účastní se porad a pedagogických rad,
▶▶ plní úkoly třídních učitelů, pokud tuto funkci zastává,
▶▶ průběžně informuje třídního učitele o prospěchových a kázeňských problémech; včas
dodá třídnímu učiteli písemné podklady pro zprávu o třídě,
▶▶ na požádání vedení školy plní ještě jiné úkoly související s výchovně-vzdělávací činností,
▶▶ odevzdá vedení školy minimálně 48 hodin před exkurzí písemně na určeném tiskopise její
plán, po ukončení akce podá písemnou zprávu na tomtéž tiskopise, případně zajistí článek
o akci nebo jinou formu prezentace (ročenka, školní časopis, Ohlédnutí, webové stránky
školy apod.),
▶▶ ve studijním průkazu, na omluvném listě nebo jinou vhodnou formou sdělí rodičům bližší
informace o pořádané akci (čas a místo srazu a čas a místo ukončení); pokud se nejedná
o celotřídní akci, je nutné seznam účastníků s údaji o akci vyvěsit ve sborovně nejpozději
48 hodin před akcí,
▶▶ v případě úrazu či náhlé nevolnosti žáka zajistí ošetření, úraz následně nahlásí vedení školy
a zapíše do knihy úrazů u hospodářky školy; vždy je nutno zajistit kontakt s rodiči a případný doprovod zaměstnancem školy,
▶▶ služební cestu, školení apod. projedná předem s vedením školy a předloží písemnou pozvánku nebo vyplní příslušný formulář; po návratu ze služební cesty podá ředitelce školy
písemnou zprávu,
▶▶ vypracuje tematické plány pro výuku dle pokynů vedení školy do 30. 9. daného školního roku,
▶▶ pro vstup do budovy školy používá magnetickou kartu,
▶▶ oznámí do 15 hodin vedení školy, případně školníkovi, pokud se chce v budově zdržet po
17. hodině,
▶▶ při odchodu z pracoviště uzavře okna ve své pracovně (kabinetu),
▶▶ neprodleně ohlásí ztrátu magnetické karty nebo svěřených klíčů vedení školy,
▶▶ zaparkuje osobní vozidlo na parkovišti (ne před hlavním vchodem).

Gymnázium F. X. Šaldy 127
Klíčová slova: právní otázky, bezpečnost a ochrana zdraví a majetku, požární ochrana,
poučení žáků
Zařazení: právní minimum pro pedagogy
Věk: určeno pro učitele žáků ve věku 11–18 let
K poučení dochází pravidelně na začátku školního roku a vždy před uskutečněním nějakých akcí. Účastní se ho v různých situacích takřka všichni vyučující školy, nejčastěji
třídní učitelé a vyučující TV. Po právní stránce vycházejí tato poučení především ze zákoníku práce a z příslušných vyhlášek a směrnic MŠMT. Vzhledem ke složitosti situace
je však jejich výklad často nejednoznačný.
Varianty
Předkládáme formuláře pro 4 varianty poučení:
■ Na začátku školního roku
■ Před exkurzí
■ Před návštěvou kulturní akce
■ Před cestou hromadným dopravním prostředkem
Vlastní odpovědnost žáků a rodičů
Odpovědnost za svůj vlastní život má především každý sám. To je třeba vštěpovat dětem
od jejich příchodu do školy. Proto jsme tuto jednoznačnou povinnost zakotvili i do školního řádu. Poučíme tedy děti o tom, že především ony na sebe musí dávat pozor a chovat
128 Příručka dobré praxe
[1]
[2]
[3]
Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Sbírka zákonů 2009,
částka: 141/2005 Sb., datum účinnosti: 16. listopadu 2005 včetně poslední změny
předpisu: vyhláškou č. 343/2009 Sb. s účinností dnem 23. 10. 2009.
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. 37014/2005-25.
Vyhláška č. 263 /2007 ze dne 4. 10. 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným
svazkem obcí.

Gymnázium F. X. Šaldy 129
Závěr
Úvod
Týmová
spolupráce
Závěr
Obecný úvod
Literatura
Etika
jednání
Etika
jednání
Výstupem je sjednocení a zjednodušení jednotlivých poučení a také možnost jejich lepší
prokazatelnosti díky formulářům, které budou vyučující používat.
Právní
minimum
Právní
minimum
Výstupy
Komunikace
s veřejností
Komunikace
s veřejností
Vnější podmínky
Vedení
porad
Vedení
porad
Charakteristika:
Odpovědnost školy
Škola je povinna předcházet možným rizikům ohrožujícím děti na životě a zdraví. Tato
rizika vyhledává a odstraňuje. Všechny informace, které dětem o těchto rizicích předává,
přizpůsobí jejich rozumovému vývoji tak, aby bylo zřejmé, že dítě ví, co se po něm žádá.
Škola je povinna zajistit poučení žáků a jejich podrobné instruování o možném ohrožení
zdraví a bezpečnosti. Toto poučení se vztahuje na všechny činnosti během výchovy a vyučování. Je proto velmi užitečné, když má škola zpracovaných několik vzorů poučení,
která pak s dětmi podrobně projde před některými událostmi nebo během nich.
Při případném sporu o to, jestli byl nebo nebyl žák dostatečně poučen o možných rizicích svého jednání, pak budeme snáze dokazovat, že poučen byl. Poučení musí probíhat
způsobem srozumitelným a vhodným pro daný věk a rozumovou vyspělost, proto jsme
ve škole vypracovali takové vzory poučení, která budou sloužit vyučujícím i jako podklad
o provedeném proškolení žáků. Tato poučení jsou zpracována ve tvaru formulářů, takže
současně slouží spolu s podpisy účastníků jako důkaz o provedeném poučení. Všechny tyto formuláře budou přístupné vyučujícím také na webu školy a budou vloženy do
elektronické třídní knihy. Pokud žák nebyl ve škole při poučení, musí být poučen individuálně a i toto poučení musí být vyznačeno v třídní knize a ve formuláři (s datem skutečného poučení u podpisu). Ke každému formuláři patří jako nedílná součást tabulka
s komentářem. Kompletní vzory jsou v elektronické příloze, zde uvádíme ukázky textů.
Z možných akcí jsme zvlášť vyjmuli akce nejnáročnější (na možnou odpovědnost i přípravu), tedy lyžařský kurs, sportovní kurs a vícedenní exkurzi. Těm se budeme věnovat
v dalším článku.
Týmová
spolupráce
Věra Voršilková
se tak, aby si neublížily. Tím předejdeme dohadům o tom, kdo může za to, když si ublíží.
Obdobně musí vědět, že nesmějí ubližovat nikomu jinému a poškozovat ho nebo zkracovat na jeho právech. Následky obou situací totiž ponesou také především ony.
Při výkonu rodičovských práv jsou rodiče povinni chránit zájmy svých dětí a to důsledně. Současně řídí jejich jednání a vykonávají nad nimi dohled odpovídající stupni jejich
vývoje. Při výkonu těchto povinností mají právo užívat přiměřené výchovné prostředky
a při jejich použití nesmí dětem ublížit.
Úvod
Poučení žáků
o BOZP a PO
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
1) Hoření (základní předpoklady hoření a podmínky pro hoření, třídy požárů, požárně-technické charakteristiky látek, oblast výbušnosti a meze výbušnosti, oxidační činidlo).
2) Jevy doprovázející hoření (teplo, světelné záření, zplodiny hoření).
3) Požár a elementární teorie hašení (teorie hašení, hasební látky).
4) Hasicí přístroje (vodní, pěnové, sněhové práškové, halonové, hasicí přístroje s náplní pyrocool).
5) Zásah (převzetí zprávy o události, zásah a činnost jednotek požární ochrany, jaké jsou úkoly
občanů při zásahu požárních jednotek, požáry lesa, dopravní nehody, nebezpečné látky
a ekologické havárie).
6) Některá témata první pomoci a zdravovědy (úraz elektrickým proudem, popáleniny a opaření, otravy zplodinami hoření a vybranými látkami).
Ukázka 2: Poučení žáků před návštěvou kulturního představení
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace
Školní rok:
Třída:
Poučení provedl (jméno, podpis):
Datum:
Etika
jednání
1) Povinnost žáka seznámit rodiče předem s místem začátku a konce akce (podpis u oznámení v omluvném listu).
2) Povinnost být na stanoveném místě v určenou dobu (sraz).
3) Respektování školního řádu (školní akce).
4) Chování ve veřejných dopravních prostředcích.
5) Respektování pokynů učitele.
6) Zásady společenského a bezpečného chování v divadle, kulturním zařízení.

Gymnázium F. X. Šaldy 131
Závěr
130 Příručka dobré praxe
Poučení k požární ochraně pro vyšší stupeň gymnázia:
Právní
minimum
1) Seznámení se školním řádem včetně pravidel hodnocení.
2) Zásady bezpečného chování v budově školy: zákaz běhání, povinnost chovat se ukázněně
při pohybu ve všech prostorách školy s ohledem na bezpečnost osob v budově; upozornění na riziko při pohybu po schodech, při vyklánění se z oken; povinnost utřít rozlité tekutiny
– nebezpečí uklouznutí; zákaz přinášet do školy věci, které nesouvisí s výukou a mohou
ohrožovat bezpečnost nebo zdraví osob v budově.
3) Zákaz nechávání cenných věcí a peněz ve skříňkách.
4) Poučení o příchodu a odchodu ze školy a o povinnostech při předčasném odchodu ze školy (např. k lékaři).
5) Poučení o možnosti opustit budovu školy v době přestávek či volných hodin.
6) Chování při školních akcích – platnost školního řádu.
7) Zákaz zasahování do elektrických zařízení všeho druhu – první pomoc při úrazech elektřinou.
8) Povinnost hlásit jakékoliv zjištěné závady na zařízení školy třídnímu učiteli, školníkovi, zástupci ředitele nebo v kanceláři.
9) Postup při vzniku úrazu svého nebo spolužáků, okamžité nahlášení někomu z vyučujících,
vedení školy, v kanceláři školy.
10)Počínání při vzniku požáru – způsob vyhlášení požárního poplachu, únikové cesty z ohroženého prostoru a jejich použití – seznámení s dokumentací PO na chodbách.
11)Poučení o bezpečném chování na veřejných komunikacích, autobusové a vlakové zastávce, přecházení po přechodu.
12)Pořádek a čistota v učebnách a jiných místnostech jsou jedním z hlavních předpokladů
v boji proti úrazům.
13)V odborných učebnách, tělocvičně a jiných pracovištích dodržovat příslušné řády těchto
pracovišť.
14)Nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky při všech činnostech organizovaných školou, na pracovištích, při vyučování a nenastupovat pod jejich vlivem na
vyučování.
15)Nekouřit v areálu školy a objektech jiných subjektů či při jiných akcích pořádaných školou.
Dbát o své vlastní zdraví a podle svých možností o svou vlastní bezpečnost.
16)Dodržovat zásady spolupráce s ostatními žáky a nevyrušovat je při výuce a práci.
17)Oznámit ihned svému vyučujícímu nebo jinému pedagogickému zaměstnanci nevolnost
a jinou změnu zdravotního stavu, úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a úraz jiné
osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin.
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Základní poučení o chování ve škole a při školních akcích:
Kde hasiče ve městě najít (adresa, telefon).
Nahlášení požáru (dopravní nehody), v čem je nebezpečné zneužití nouzové linky.
Hasiči jedoucí k zásahu a děti na silnici.
Nalezené zápalky, hra se zápalkami.
Co dělat, když na mně hoří oblečení, první pomoc při popáleninách.
Co dělat, když hoří doma (ve škole), a jak upozornit rodiče (učitele).
Proč se při požáru neschovávat, proč se nevracet pro věci, domácí, školní únikový plán, na
co nezapomenout při odchodu z domu.
8) Jak se chránit před ohněm a kouřem, první pomoc při nadýchání se kouře.
9)Ukázka požárního hlásiče, rozdělení přenosných hasicích přístrojů dle jejich náplní a použití.
10)Odkud hrozí nebezpečí (manipulace s otevřeným ohněm, tepelnými zářiči, domácí spotřebiče, nebezpečné kapaliny, plyn).
11)Požární prevence v přírodě, lesní požáry.
Vedení
porad
Etika
jednání
Školní rok:
Třída:
Poučení provedl (jméno, podpis):
Datum:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Týmová
spolupráce
Závěr
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace
Poučení k požární ochraně pro nižší stupeň gymnázia:
Úvod
Úvod
Ukázka 1: poučení žáků na začátku školního roku
Týmová
spolupráce
1) Nutnost ukázněného chování po celou dobu kursu, nutnost chránit své zdraví i zdraví jiných.
2)Dodržování stanoveného režimu dne.
3) Zákaz použití alkoholických nápojů a kouření.
4) Zákaz koupání mimo vyhrazený prostor a bez dozoru vedoucích.
5) Povinnost řídit se pokyny vedoucího akce a dalších osob vykonávajících dozor.
6) Vystupovat slušně a ohleduplně, svým chováním na veřejnosti reprezentovat školu.
7) Povinnost držet se ve skupině při přesunu. Skupina jde po chodníku vždy vpravo, nejvýše
ve dvojstupu; tam, kde nejsou chodníky, se chodí po levé krajnici. Je naprosto nepřípustné
na vozovce, a to i za pochodu, hrát hry či soutěžit.
8) Při pohybu ve městě je třeba velmi důsledně dodržovat vyhlášku o silničním provozu, dávat si pozor na věci (upozornění na kapesní krádeže, neznámé lidi). Pokud by se někdo
ztratil, použije okamžitě svůj mobilní telefon a kontaktuje někoho ze skupiny.
9) Hlásit neprodleně každý úraz.
10)Hlásit neprodleně ztrátu osobní věci (za ztrátu, která bude hlášena opožděně, nepřebírá
škola zodpovědnost).
Vedení
porad
Vedení
porad
Školní rok:
Třída:
Poučení provedl (jméno, podpis):
Datum:
Týmová
spolupráce
Komunikace
s veřejností
Komunikace
s veřejností
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace
8)Během jízdy dbát na dodržování přepravního řádu a pořádku, nepobývat v blízkosti dveří,
nevyklánět se z oken během jízdy, nepřecházet z vagónu do vagónu, jakož i nevyhazovat
jakékoliv předměty z oken.
9) Pokud někdo cestu autobusem špatně snáší, musí mít u sebe lék Kinedryl nebo Nokinal.
10)Vystupovat je možné teprve tehdy, stojí-li dopravní prostředek ve stanici (zastávce) a dá-li
vedoucí k tomu pokyn.
Úvod
Úvod
Ukázka 3: Poučení žáků před jednodenní exkurzí
Etika
jednání
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace
Školní rok:
Třída:
Poučení provedl (jméno, podpis):
Datum:
1) Na nástupní stanici (zastávku) je třeba dorazit včas, raději s určitým časovým předstihem;
bezpečnosti jistě neprospěje, budeme-li vlak či autobus dobíhat a ve spěchu nastupovat.
2) Na nádraží je třeba udržovat kázeň, případně se řídit pokyny přednosty stanice, výpravčího.
3) Při čekání na příslušný spoj si hlídat své zavazadlo a mít ho pokud možno stále u sebe.
4) Veškeré přesuny v prostoru nádraží (stanice, zastávky) provádět na pokyn vedoucího, spořádaně a v klidu (nebezpečí pádu do kolejiště, na vozovku, nebezpečí střetu s ještěrkou,
přepravním vozíkem).
5) Až do úplného zastavení dopravního prostředku je důležité nepřibližovat se k němu ani
k okrajům nástupiště, aby nedošlo ke střetu nebo stržení pod kola dopravního prostředku.
6) Nastupovat až na pokyn vedoucího.
7) Nepodaří-li se, aby všechny děti seděly, musí se stojící držet držadel.
Závěr
132 Příručka dobré praxe
Etika
jednání
Závěr
Právní
minimum
Právní
minimum
Ukázka 4: Poučení před cestou hromadným dopravním prostředkem

Gymnázium F. X. Šaldy 133
Klíčová slova: právní otázky, bezpečnost a ochrana zdraví a majetku, organizace školní
akce
Zařazení: právní minimum pro pedagogy
Věk: určeno pro učitele žáků ve věku 11–18 let
Úvod
Týmová
spolupráce
Právní
minimum
Výstupem tohoto článku je podrobný návod, jak postupovat při organizaci vícedenní
exkurze ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví žáků, zvlášť pak probíráme specifika
při letním sportovním kursu (v cizině) či při vícedenní třídní exkurzi a při lyžařském
kursu – tyto části tvoří samostatné přílohy.
134 Příručka dobré praxe

Gymnázium F. X. Šaldy 135
Závěr
Dohled
Na úvod je třeba zdůraznit, že odpovědnost za své zdraví má především každý sám.
Je úkolem učitelů tuto skutečnost zdůrazňovat při každé příležitosti. Poučíme tedy děti
o tom, že především ony na sebe musí dávat pozor a chovat se tak, aby si neublížily. Tím
předejdeme dohadům o tom, kdo může za to, když si ublíží. Obdobně musí vědět, že nesmí ubližovat nikomu jinému a poškozovat ho nebo zkracovat na jeho právech. Následky
obou situací totiž ponesou také především ony.
Škola je povinna předcházet možným rizikům ohrožujícím děti na životě a zdraví. Tato
rizika vyhledává a odstraňuje. Dále je povinna vykonávat nad nezletilými žáky dohled.
Při pořádání školních akcí je nutné zajistit dostatečný počet zletilých osob (na každých
Povinnosti vedoucího před zahájením akce
Vedoucí akce zajistí:
■ Seznam žáků s jejich osobními údaji nutnými pro ubytování, příp. pro cestovní kancelář. V seznamu jsou i telefonické kontakty na rodiče žáků. K seznamu patří i seznam žáků třídy, kteří se akce neúčastní (tito žáci budou mít náhradní program ve
škole).
■ Program akce – zpracuje do používaného formuláře pro exkurze.
■ Oznámení pro rodiče, kde je uveden cíl a organizační zajištění akce včetně možnosti
telefonického kontaktu po celou dobu konání akce (na vedoucího, do ubytovacího
zařízení). Oznámení obsahuje návratku, na níž vedoucí zajistí písemný souhlas rodičů s účastí jejich dítěte na akci, a jejich prohlášení o zdravotní způsobilosti jejich
dítěte a potvrzení o bezinfekčnosti (viz elektronická příloha). Podepsané návratky
vedoucí práce uschová.
Etika
jednání
Etika
jednání
Výstupy
Právní
minimum
Závěr
Z hlediska právního je příprava a průběh vícedenní exkurze ve škole značně riziková
akce. Vycházíme přitom především ze zákoníku práce a z příslušných vyhlášek a směrnic
MŠMT. Vzhledem ke složitosti situace je však jejich výklad často nejednoznačný. Při každé takové zvláštní činnosti je třeba zvýšené opatrnosti, vyšší kázně kolektivu a autority
vedoucího a zevrubnějšího poučení v oblasti bezpečnosti práce účastníků exkurze. Součástí projektu byla i část zabývající se právním minimem pro pedagogy, v níž jsme řešili
zvláště oblast zajištění BOZP při vykonávání dohledu nad žáky.
Komunikace
s veřejností
Komunikace
s veřejností
Vnější podmínky
Vedení
porad
Vedení
porad
Charakteristika
Týmová
spolupráce
Věra Voršilková, Leoš Pelc
25 žáků nejméně jedna zletilá osoba, s ohledem na náročnost a charakter činností během
akce případně další zletilé osoby zdravotně způsobilé – zvláště u sportovních akcí je
nutná jedna zletilá osoba na 15 žáků). Dohled vykonávají pedagogičtí pracovníci (musí
tam být nejméně jeden pedagogický pracovník školy), ale vedle nich může být vykonáván i další zletilou osobou, která splňuje některé důležité podmínky (je plně způsobilá
k právním úkonům, je v pracovněprávním vztahu ke škole, tedy škola s ní má uzavřenou
např. DPP, je řádně poučená o povinnostech dozoru, o čemž je pořízen písemný záznam
uložený pak u ředitele školy). Ředitel současně jmenuje vedoucího celé akce.
Při samotné akci – zvláště při přesunech na jiné místo – je nutné vykonávat nad žáky
dohled, který má různé podoby – od přímého dohledu nad malými dětmi, které se přesouvají pouze v přítomnosti dospělé osoby k tomu pověřené, až po samostatný přesun
středoškoláků. V takovém případě je opět žádoucí přesné a jasné poučení ve smyslu, že
je nutné během tohoto přesunu zachovávat daná pravidla, která studenta ochrání před
nežádoucími následky.
V případě dokazování, že jste povinný dozor nezanedbali, by vždy bylo přihlíženo k rozumové a mravní vyspělosti dítěte.
Akce může začínat srazem u školy i srazem na jiném předem určeném místě. Bezpečnost
ale zajišťujete již 15 minut před časem zahájení akce. Akce může končit příchodem ke
škole, ale i přímo v místě jejího konání. Zákonným zástupcům žáka oznámíte místo a čas
zahájení i skončení akce nejméně den předem. Pokud by nějaké dítě chtělo ukončit akci
v jiném místě (např. při návratu projíždíte místem blízkým jeho bydlišti), napište do jeho
oznámení pro rodiče, že místo ukončení akce je na žádost rodičů v daném místě (toto
sdělení musí rodiče podepsat).
Vypraví-li se pedagogický pracovník školy s dětmi o víkendu na exkurzi a tuto práci
nemá nařízenou zaměstnavatelem jako přesčasovou ani na tuto dobu nemá uzavřenou
dohodu o provedení práce, vystupuje v tomto čase jako jakákoliv jiná fyzická osoba. Je
ve stejném postavení, jako by se s dětmi vypravil na víkend například vedoucí rybářského kroužku. Je na rodičích, jak se dohodnou s přítomnou dospělou osobou na zajištění
bezpečnosti a dozoru.
Úvod
Příprava vícedenní
exkurze z hlediska BOZP
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Etika
jednání
Závěr
1)Během jízdy budu sedět na svém místě.
2) V případě přestávky se budu řídit pokyny vedoucího zájezdu, popř. řidiče.
3)Budu dodržovat časový plán.
4) Při vystupování z autobusu a při pohybu na parkovišti a komunikacích budu dbát o svou
bezpečnost a řídit se pravidly silničního provozu.
5) Mimo autobus se budu zdržovat pouze na předem určených místech.
Chování v penzionu, hotelu
1)Budu dodržovat domácí (hotelový) řád.
2)Budu dodržovat pořádek ve společných prostorách i na pokoji.
3)Budu dodržovat zákaz kouření a protipožární předpisy.
4)Budu dodržovat časový režim dne a nebudu opouštět penzion (hotel) bez vědomí instruktora/učitele.
5)Budu se chovat slušně, abych neobtěžoval a nerušil ostatní návštěvníky, a dodržovat noční
klid.
Chování při pohybu na sjezdových tratích
1) Vždy se budu řídit pokyny svého instruktora/učitele, vždy zastavím nebo počkám na smluveném místě.
2) Nikdy se nevzdálím ze svého družstva bez vědomí instruktora/učitele.
3) Při jízdě na lyžařském vleku nebo na lanovce budu dodržovat přepravní řád.

Gymnázium F. X. Šaldy 137
Závěr
136 Příručka dobré praxe
Chování v autobuse a při vystoupení z autobusu
Etika
jednání
[3]
1) Pro účast na sportovním kursu je nutné odevzdat potvrzení o zdravotní způsobilosti a bezinfekčnosti. Dále musí mít každý žák u sebe průkaz zdravotní pojišťovny.
2) Povinnost seřízení bezpečnostního vázání lyží (předložení potvrzení servisu nebo čestného prohlášení zákonných zástupců).
3) Povinnost držet se ve skupině při přesunu.
4) Zákaz nošení ozdobných a jiných předmětů, které mohou způsobit zachycení či zranění
(náramky, hodinky, náušnice, piercing, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky apod.).
5) Nutnost vhodného vybavení (oděv, boty, lyže, ochranná lyžařská přilba!, páteřní ochrana,
apod.).
6) Chování žáků v případě úrazu (kam jít, komu úraz nahlásit, umístění lékárničky).
Právní
minimum
[2]
Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Sbírka zákonů 2005,
částka: 141/2005 Sb., datum účinnosti: 16. listopadu 2005 včetně poslední změny
předpisu: vyhláškou č. 343/2009 Sb. s účinností dnem 23. 10. 2009.
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. 37014/2005-25.
Vyhláška č. 263 /2007 ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Dostupné z <http://
www.e-bozp.cz/bozpskola.html>.
Před odjezdem
Komunikace
s veřejností
[1]
Školní rok:
Třída:
Poučení provedl (jméno, podpis):
Datum:
Vedení
porad
Literatura
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace
Týmová
spolupráce
Povinnosti vedoucího v době konání akce a po jejím skončení:
■ Dodržování předpisů (např. dopravní kázeň) a metodických pokynů a zásad (střídání činností, dostatek odpočinku, přizpůsobení pohybových činností nejslabším
účastníkům, sledování zdravotního stavu a potíží žáků, přiměřená zátěž žáků).
■ Péče o bezpečnost a ochrana zdraví žáků – pro pohybové činnosti žáků vyhledává
bezrizikové prostory, činnosti provádí jen za dostatečného dozoru, vhodných podmínek a počasí.
■ Vyúčtování akce po skončení výletu – prokazatelným způsobem s ním seznámí zákonné zástupce žáka, vrátí nevyčerpané finanční prostředky, doklady o vyúčtování
uschová.
Ukázka 1: Poučení žáků před lyžařským výcvikem
Úvod
■ Ve spolupráci s ředitelem školy zajistí dostatečný počet zletilých osob pro vykonávání
dohledu nad žáky po celou dobu akce, vedoucí akce rozhodne i o způsobu provádění
dohledu v době nočního klidu.
■ Seznámení žáků s režimem dne a s pokyny pro dobu nočního klidu.
■ Poučení žáků a ostatních účastníků o BOZP, požární ochraně, dopravní kázni, ekologických předpisech, nebezpečí pobytu v přírodě, zásadách slušného chování apod.
K tomuto účelu slouží formulář, který je přílohou tohoto článku a který slouží jednak
jako osnova poučení, jednak (vybavený podpisy žáků) jako důkaz o provedeném poučení.
■ Vybavenou lékárničku, která obsahuje: léčivé přípravky (proti bolesti hlavy, zubů,
ke snížení teploty, proti nevolnosti při jízdě dopravním prostředkem, živočišné uhlí,
nosní kapky, kapky proti kašli, mast nebo sprej na popáleniny, oční kapky, mast či gel
při poštípání hmyzem, tablety při systémové alergické reakci, dezinfekce kůže a povrchových ran), obvazový a jiný zdravotnický materiál (gáza, náplasti, obinadlo sterilní,
obvaz sterilní, obinadlo škrticí, trojcípý šátek, vata, teploměr, resuscitační rouška,
pinzeta, dlahy pro fixaci), nůžky, zavírací špendlíky, záznamník, tužku, svítilnu.
▶▶ děti mají přednost;
▶▶ za případný střet je odpovědná vždy osoba, která je výše na svahu;
▶▶ pokud jedete hodně zavřené oblouky, kontrolujte v druhé polovině oblouku i svah nad sebou.
138 Příručka dobré praxe
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Chování v kempu, penzionu, hotelu
1)Budu dodržovat domácí (hotelový) řád.
2)Budu dodržovat pořádek ve společných prostorách i na pokoji (v chatce).
3)Budu dodržovat zákaz kouření a dodržovat protipožární předpisy.
4)Budu dodržovat časový režim dne a budu se pohybovat pouze ve vymezeném prostoru
ubytování. Tento prostor mohu opustit pouze se souhlasem učitele/instruktora.
5)Budu se chovat slušně, abych neobtěžoval a nerušil ostatní návštěvníky. Budu dodržovat
noční klid.
Elektronická příloha: vzory Formulářů
poučení žáků

návratky pro rodiče
Gymnázium F. X. Šaldy 139
Závěr
V zahraničí na sjezdovkách hlídá bezpečnost policie; pokud do někoho narazíte nebo jej zraníte či jinak ohrozíte, je to klasifikováno jako útok a obecné ohrožení a šetřeno jako trestný čin.
Počítejte s tím, že budete vyslýcháni a poté souzeni.
1)Během jízdy budu sedět na svém místě.
2) V případě přestávky se budu řídit pokyny vedoucího zájezdu, popř. řidiče.
3)Budu dodržovat časový plán.
4) Při vystupování z autobusu a při pohybu na parkovišti a komunikacích budu dbát o svou
bezpečnost a řídit se pravidly silničního provozu.
5) Mimo autobus se budu zdržovat pouze na předem určených místech.
Etika
jednání
V zájmu bezpečnosti doporučujeme lyžařskou přilbu, popř. chránič páteře (snowboard). Vyvarujte se srážky na sjezdovce:
Chování v autobusu a při vystoupení z autobusu
Právní
minimum
Ačkoliv jsou sjezdové tratě v zahraničí zpravidla méně frekventované než u nás, lyžuje se prakticky bez front u vleku, sjezdovky jsou široké, perfektně upravované a opatřené ochrannými
sítěmi a matracemi, stále dochází v některých případech k úrazům v souvislosti s nedodržováním bezpečnostních zásad pohybu na sjezdových tratích. Připomínáme:
▶▶ před zahájením výcviku doporučujeme zařadit prohřívací cvičení a rozcvičení všech částí
těla a kloubních spojení;
▶▶ před rozjetím zkontrolujte svah nad sebou, zastavujte a stůjte vždy na okraji sjezdovky;
▶▶ nikdy nebrzděte nad místem, kde je překážka či člověk, zastavujte vždy pod, a to tak, abyste dojížděli obloukem, nikdy ne v blízkosti překážek či dalších osob;
▶▶ nezdržujte se uprostřed sjezdovky či na nepřehledných úsecích, např. pod terénními zlomy;
▶▶ pro rychlejší jízdu si vybírejte přímé a přehledné úseky bez překážek;
▶▶ jezděte „řízenou jízdou“, kdykoliv musíte být schopni změnit směr vaší jízdy, popř. zastavit;
▶▶ stále sledujte situaci kolem sebe a hlavně před sebou, pokud někoho objíždíte, jeďte obloukem, v dostatečné vzdálenosti od něj, s tím, že musíte být připraveni i na jakýkoliv jeho
nepředvídatelný pohyb;
▶▶ je nutné mít lyže v řádném technickém stavu, alpinboardy a shorties (krátké lyže) opatřeny
pojistnými řemeny.
Komunikace
s veřejností
Etika
jednání
Bezpečnostní pravidla na sjezdovkách
1) Pro účast na sportovním kursu je nutné odevzdat potvrzení o zdravotní způsobilosti
a bezinfekčnosti. Dále musí mít každý žák u sebe průkaz zdravotní pojišťovny.
2) Nutnost ukázněného chování po celou dobu kursu, dodržování pravidel bezpečnosti
v ubytovacím zařízení.
3) Povinnost držet se ve skupině při přesunu.
4)Dodržování stanoveného režimu dne a pokynů vydaných pro dobu nočního klidu.
5) Zákaz použití alkoholických nápojů a kouření.
6) Zákaz koupání mimo vyhrazený prostor a bez dozoru vedoucích.
7) Zákaz nošení ozdobných a jiných předmětů, které mohou způsobit zachycení či zranění
(náramky, hodinky, náušnice, piercing, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky apod.).
8) Nutnost vhodného vybavení (oděv, boty, apod.).
9) Chování žáků v případě úrazu (kam jít, komu úraz nahlásit, umístění lékárničky).
Vedení
porad
Závěr
1)Budu dodržovat školní řád.
2) Nebudu kouřit, pít alkoholické nápoje a nebudu užívat omamné látky.
3)Budu dodržovat pravidla slušného chování.
Obecné zásady
Týmová
spolupráce
Po celou dobu zájezdu
Ukázka 2: Poučení žáků před vícedenní exkurzí či sportovním kursem
Úvod
4) Před zahájením jízdy z kopce se vždy podívám nad sebe, abych nevjel(a) do cesty jinému
lyžaři, a tak neohrozil(a) jeho ani sebe.
5) Při sjíždění budu jezdit opatrně, nebudu riskovat a přeceňovat své síly.
6) Nebudu zbytečně zastavovat na exponovaných místech, zastavím na širokém přehledném
úseku a u kraje sjezdovky.
7)Budu se zásadně pohybovat na značených sjezdových tratích a nebudu vyjíždět mimo jejich značení.
8)Budu dodržovat pokyny horské služby a respektovat výstražné značky.
Profesní etika ve školství
Profesní etikou ve školství rozumíme standard očekávaného chování celé profesní skupiny.
Měla by zabezpečovat zodpovědnost učitelů jako příslušníků profesní skupiny před společností za to, že svoje osobní zájmy nebudou stavět nad zájmy profesní skupiny a že se budou
snažit o její pozitivní vnímání ve společnosti.
Důležitým pojmem profesní etiky je etický kodex. „V demokratické společnosti mají etické kodexy silnou tradici. Přestože nejde o zákonné normy, profesní komunity se jimi řídí. Rozhodnutí
etických komisí v těchto otázkách mají precedentní charakter a jsou respektována, protože
vedou ke zvýšení prestiže povolání a přispívají k lepší kvalitě nabízených služeb i jejich nositelů. Profesní organizace vydávají etické kodexy pro celou profesi a dohlížejí na to, aby byly
respektovány odbornou veřejností. Vedle těchto obecných profesních etických kodexů existují
další etické kodexy, které vydávají zaměstnavatelé. Tyto firemní etické kodexy jsou mnohem
rozsáhlejší a zohledňují konkrétní situaci v podniku.“ [Sárközi, R., 2005]
Jednou z klíčových dovedností učitelské profese je např. vytváření sociálně příznivého klimatu.
„Vytváření kladného klimatu ve třídě hodně závisí na tom, jaké vztahy s žáky navážete. Žáci se
pravděpodobně budou nejefektivněji učit v prostředí, kde jsou vztahy založeny na vzájemné
úctě a kontaktu mezi vámi a nimi. Pro vytvoření vzájemné úcty je do značné míry podstatné,
aby žáci z vašich činů zřetelně viděli, že jste jako učitel kompetentní a že se zajímáte o jejich
pokrok, protože připravujete a řídíte efektivní vyučování a své úkoly plníte s maximálním nasazením. Kromě toho i svým jednáním s žáky během vyučování a v osobních kontaktech s nimi
vyjadřujete, že si vážíte každého žáka jako jednotlivce s jeho individuálními a osobními potřebami.“ [Kyriacou, 2008, s. 85]
Neméně důležitou dovedností každého učitele je posílení sebeúcty a sebedůvěry žáků. Posilování žákovy důvěry ve vlastní schopnosti má silný motivační efekt. Žák, který mobilizuje vlastní
síly, se snaží dosáhnout lepších učebních výsledků.

Gymnázium F. X. Šaldy 141
Etika jednání
Etikou obvykle označujeme soubor norem a pravidel společensky uznávaných nějakou konkrétní společností, morálkou rozumíme soubor norem a pravidel uznávaných svědomím jednotlivého člověka. Morálka a etika se vzájemně ovlivňují. Společenská etika je tvořena svědomím jednotlivých členů společnosti a naopak etika zpětně ovlivňuje, vychovává, má vliv na
utváření svědomí jednotlivých lidí. Obzvlášť velký vliv na utváření etiky mají média, školství,
výchovný systém společnosti. Velkou roli hrají tzv. autority, jejichž hlasu společnost naslouchá.
Právo je soubor norem upravujících mezilidské vztahy pod hrozbou sankce. Právní řád společnosti je tu od toho, aby byla zajištěna alespoň minimální, základní pravidla mezilidského
jednání a společnost mohla fungovat; zajištění těchto pravidel právo vyžaduje a jejich nedodržení trestá. Právo tedy neříká nic o tom, co je etické nebo neetické. Je možno jednat neeticky
a nedostat se do rozporu se zákonem (např. když dítě lže svým rodičům). I přesto však platí, že
by právní řád měl respektovat základní etické normy. Právo by mělo být aspoň nutné minimum
morálky.
Rozlišujme morálnost a mravnost. Morálnost je schopnost člověka jednat podle svého přesvědčení a svědomí, mravnost je schopnost člověka jednat podle platných mravních norem,
které jsou však v naší společnosti v posledních letech poněkud rozpadlé. Bylo by ideální spojit
mravnost a morálnost.

Gymnázium F. X. Šaldy 143
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Etika
jednání
Závěr
Závěr
142 Příručka dobré praxe
Nároky kladené na učitele jsou tedy velmi vysoké. Stále je třeba mít na paměti, že učitelství je
mnohem více poslání než povolání. Doufejme, že tohle si budou uvědomovat nejen učitelé, ale
i rodiče, politici a ostatní obyvatelé naší republiky a že vysokým nárokům (nejen etickým) na
učitele bude odpovídat i jejich finanční ohodnocení.
Etika
jednání
▶▶ Uznávání a dodržování mravních hodnot, plnění povinností z přesvědčení, nikoliv jen z návyku.
▶▶ Sebeakceptace, tedy sebepřijetí, což znamená být si sám sebou jistý. Aby mohl učitel budit
ve studentech jistotu, musí ji sám mít. Sebejistota má čtyři stupně: pasivitu, aktivitu, asertivitu, agresivitu. Učitel by se měl rozhodně pohybovat na druhém a třetím stupni.
▶▶ Akceptace druhých – každému člověku se má projevovat úcta, neboť každý člověk má důstojnost – to platí vůči kolegům i studentům. Proto by měl učitel podporovat sebepřijetí
i ve studentech. Naopak by se učitel nikdy neměl nechat urazit žákem – může jej to nejvýš
mrzet.
▶▶ Komunikativnost – tedy i schopnost naslouchání, taktní přístup jak k žákům, tak k rodičům.
▶▶ Informovanost – je nutné předávat dostatek informací, věnovat jim čas.
▶▶ za žáky – jejich výchovu a vzdělání, jejich bezpečnost a zdraví;
▶▶ za průběh výuky – odbornosti se často velmi rychle vyvíjejí, není snadné jejich výsledky
hned popularizovat;
▶▶ za spolupráci s rodiči, snaží se, aby působení školy a rodiny nebylo v rozporu;
▶▶ za efektivní administrativu – to je nutné i kvůli naší sebereflexi;
▶▶ za školu – každý učitel ovlivňuje veřejné mínění o škole, každý by se měl snažit o dobré
jméno školy;
▶▶ za klima školy – vytváření atmosféry spolupráce ve třídách i v týmu pracovníků školy;
▶▶ za sebe sama, za svůj zdravotní a duševní stav – dodržuje duševní hygienu.
Právní
minimum
Jaký by měl být mravní profil učitele? Jaké důležité kvality by měl obsahovat? Podle
PhDr. Jana Šolce, zakladatele Etického fóra, to jsou následující:
Dále je odpovědný:
Komunikace
s veřejností
U nás kodex učitelského povolání neexistuje. Učitel vykonává bezesporu specifickou profesi.
Specifičnost především spočívá v tom, že učitel vůči přímým nadřízeným disponuje určitou
autonomií a sám neformálně vykonává manažerskou funkci při řízení výchovně-vzdělávací
činnosti. Učitel téměř denně stojí před etickým rozhodováním.
▶▶ dostatečně vzdělaný pro své povolání, schopný a ochotný se stále průběžně vzdělávat, a to
nejen oborově, ale i metodicky; zajímá se o nové poznatky ve vědě, v pedagogice i psychologii, zvládá přesahy do jiných oborů;
▶▶ vzorem a pozitivním příkladem pro své žáky, vede bezúhonný život, má kultivované chování, vhodně se obléká;
▶▶ ve svém chování jasný a zřetelný (nikoliv nečitelný a nepředvídatelný);
▶▶ důsledný;
▶▶ ve své výuce názorný;
▶▶ dostatečně sebejistý, aby se ho žáci mohli ptát na cokoliv, na druhé straně se ale nebojí
přiznat, že něco nezná;
▶▶ vtipný, ale není ironický;
▶▶ při hodnocení spravedlivý a objektivní, aplikuje rovný přístup ke všem studentům;
▶▶ ve vztahu k žákům zapálený, otevřený, trpělivý, ochotný pomoci, vstřícný, empatický;
▶▶ má rád děti;
▶▶ nezneužívá svého postavení vůči studentům;
▶▶ v oblasti výchovy se snaží vést studenty k ideálům demokracie, tolerance, multikulturních
názorů, propaguje environmentální výchovu.
Vedení
porad
V řadě zemí je etický kodex učitele stanoven. Např. americký etický kodex učitele obsahuje
následující ustanovení:
▶▶ Pedagogičtí pracovníci rozvíjejí intelektuální, tělesný, emocionální, sociální a společenský
potenciál každého studenta.
▶▶ Pedagogičtí pracovníci vytvářejí, podporují a zachovávají vhodné prostředí pro výuku.
▶▶ Pedagogičtí pracovníci se dále vzdělávají a rozvíjejí své schopnosti.
▶▶ Pedagogičtí pracovníci spolupracují s kolegy a dalšími profesionály v zájmu vzdělávání
studentů.
▶▶ Pedagogičtí pracovníci spolupracují s rodiči a místní komunitou, budují důvěru k nim a respektují právo na soukromí.
▶▶ Pedagogičtí pracovníci rozvíjejí intelektuální a etickou stránku studentovy osobnosti.
Je třeba si uvědomit, že učitel je velkou částí své práce herec. Musí se přizpůsobit daným okolnostem a působit na své okolí (publikum). Dobrý učitel tedy je:
Týmová
spolupráce
Etický kodex učitele, mravní profil učitele
▶▶ Motivace – motivovat musí každý člověk sám sebe (i jako prevenci proti syndromu vyhoření), ale také žáky (aby byli ochotni přijímat nové poznatky).
▶▶ Budování odpovědnosti za sebe. Nezajímat se jen o výsledky svých činů, ale i o důvody
jednání – důležité je, proč něco děláme.
▶▶ Flexibilita – je nutné reagovat na současné trendy, spojovat nové poznatky vědy s realitou
kolem nás.
▶▶ Optimismus – žádný učitel nesmí ztratit úsměv a naději, stále by měl věřit ve schopnosti
svých žáků, ve smysluplnost své práce.
Úvod
Snad každý učitel ve své praxi zaznamenal u některého žáka pocit nespravedlnosti ze známkování. Hodnocení a klasifikace je nejčastějším etickým problémem. „Pocit nespravedlnosti vzniká proto, že existují psaná nebo nepsaná pravidla upravující naše chování. Tato pravidla všichni
známe nebo alespoň instinktivně tušíme. Konkrétní chování poměřujeme s těmito normami.
Odpovídá-li, je to chování mravně správné, neodpovídá-li, je to chování špatné a nemravné.
Většina studentů má jasnou představu spravedlivého známkování. Některé její části jsou naprosto jasné, např. že vliv na známku mají správné odpovědi a ne výška zkoušeného. Některé
části mohou být sporné, např. má-li být student omluven ze zkoušení kvůli návštěvě divadla.“
[Bureš, 1991, s. 3]
Nároky na učitele jsou značné, neboť škola je jakýmsi „integrátorem“ všech výchovných snah.
V poslední době však až do té míry, že se poněkud ztrácí vliv rodiny, což určitě není dobře. Stále
by to měla být právě rodina, která má na výchovu dítěte rozhodující vliv v kladném smyslu.
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Eva Ehlová
Charakteristika
Vnější podmínky
Běžná učebna s tabulí

Gymnázium F. X. Šaldy 145
Právní
minimum
Etika
jednání
Závěr
Závěr
144 Příručka dobré praxe
Etika
jednání
Při práci se skupinou se po určité době, kdy se členové skupiny již dobře znají, nabízí
mnoho témat, která jsou vhodná nejen pro rozšiřování komunikačních nebo jazykových
kompetencí (cizí jazyky). Studenti si na daném příběhu procvičí své schopnosti vyjednávat, prezentovat a obhajovat své názory před ostatními, akceptovat názory ostatních,
nalézt kompromis tam, kde může být obtížné najít jedno správné řešení. Je zjevné, že
vlivem kultury a rodinného zázemí, ve kterém žijeme, může existovat několik pohledů
na řešení jednoho problému. V závěru diskuse by mělo dojít právě k porozumění a pochopení různosti hodnot, které každý jedinec vyznává.
Studenti sami mohou lépe porozumět sami sobě, pokud znají motivy jednání a rozhodování ostatních. Tato aktivita nabízí možnost i vyučujícímu proniknout do
mnohdy složitých vztahů ve skupině a pochopit jednání jednotlivců. Pokud dojde
ke konsenzu, muže konečným výstupem být plakát, který bude reprezentovat názory
celé skupiny.
Příběh lze využít přímo i v mateřském jazyce – praktikováno během projektu „Společně
to jde lépe“ v rámci diskuse vyučujících humanitních předmětů – jako nácvik komunikačních strategií: vhodné zdůvodnění subjektivního názoru, snaha o pochopení názoru
Právní
minimum
Výstupy
Komunikace
s veřejností
Klíčová slova: ústní projev, komunikace, prezentace názorů, žebříček hodnot, rodinné
vztahy, vina, kompromis, shoda
Zařazení: týmová spolupráce, etika jednání
Doba: 10 min čtení textu, 2×20 min diskuse ve skupinách, 20 min a více prezentace
skupinových názorů, obhajoba, společná diskuse
Věk: doporučeno použít pro skupinu studentů vyšší věkové kategorie, kteří mají vlivem
zkušeností nějakým způsobem formované životní postoje a hodnoty.
Pomůcky: kopie textu nejlépe pro jednotlivce, v případě variace v cizím jazyce také slovníky, arch balicího papíru, který bude možné na konci aktivity vyvěsit ve třídě
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Příběh
o Abigail
Týmová
spolupráce
[1]BUREŠ, R. Základy etiky. Praha: Nakladatelství S+M, 1991. 31 s. ISBN 80-900096-5-4.
[2]DOPITA, M. Sociologie a psychologie v řízení školy. Olomouc: Vydavatelství SDV FF Univerzity Palackého, 2005. 68 s.
[3]
JANOTOVÁ, H. a kol. Profesní etika. Praha: Eurolex Bohemia, spol s r. o., 2005. 96 s. ISBN
80-86861-42-2.
[4]
Základy společenských věd. Praha: Eurolex Bohemia, spol s r. o., 2004. 851 s. ISBN 8086432-66-1.
[5]
KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 2008.
155 s. ISBN 978-80-7367-434-2.
[6] PAWLAS, P. Role etiky v profesi učitele. Olomouc, 2010. 92 s. Závěrečná bakalářská práce na FF UP. Vedoucí bakalářské práce Zuzana Tichá. [online] <http://theses.cz/
id/6g9866/>.
[7]
SÁRKÖZI, R. Pedagogická komora a etický kodex učitele. Britské listy [online]. 21. 2. 2005
[cit. 2009-12-10]. Dostupné z < http://www.blisty.cz/art/22108.html>.
Úvod
Úvod
Literatura
■
■
■
■
■
Bylo možné ve skupině/skupinách snadno najít kompromis? Proč ano, proč ne?
Čím si myslíte, že jsou motivované různé názory a postoje vašich spolužáků?
Lze tento problém jednoduše vyřešit? Jaké řešení se nabízí v případě neshody?
Jak se vám pracovalo v malé skupině a jak ve větším počtu?
Myslíte, že se vaše názory časem změní?
Postup
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Etika
jednání
Reflexe

Gymnázium F. X. Šaldy 147
Závěr
Přestože se mohou členové pracovní skupiny dobře znát, při řešení úkolů spojených
s tímto příběhem se jejich osobnosti obvykle ukážou v novém světle. Zpravidla již při
práci ve dvojici, kde pracuje studentka (žena) a student (muž), se projeví první větší
rozdíly ve vnímání tradičních hodnot, jako je láska, cit, věrnost, rodinné vztahy nebo
odpuštění. Zatímco dívky v seznamu tradičně hodnotí Tomovo chování velmi negativně,
chlapci mají problém s pochopením motivů jednání Abi a s odpuštěním její „nevěry“.
Další zajímavou postavou, která vyvolává diskusi, je matka. Je zajímavé, že studenti, o jejichž rodinném zázemí je známo, že příliš nefunguje, největší podíl viny přisuzují právě
matce, která podle nich nesplnila svoji roli tak, jak měla. Naopak jiní by přivítali, kdyby
se jejich matka do podobných záležitostí nemíchala a nechala rozhodnutí na nich. Na
různých reakcích se dá vypozorovat, jak mají studenti nastavené vztahy v rodině nebo
jak by si přáli, aby jejich rodina fungovala. Podobně různé pohledy se objevují na postavu převozníka. Osoby se silně zakořeněnými morálními hodnotami většinou odsuzují
jeho jednání, byť to vlastně byla forma pomoci. Druzí naopak na jeho návrhu směrem
k Abi neshledávají nic špatného, protože šlo jen o „byznys“ a ona vůbec nemusela jeho
nabídku přijímat. Celý proces vytváření seznamů může trvat i celé hodiny a mít i přesah do soukromí studentů, kdy mají studenti za úkol zeptat se, jak by řešili úlohu jejich
rodiče. Každopádně není chybou, když studenti ve skupině společný seznam na konci
Etika
jednání
146 Příručka dobré praxe
Úkol č. 3
Dvojice má za úkol opět se spojit s jinou dvojicí a vytvořit nový seznam.
Takto lze opakovaně pokračovat až do okamžiku, kdy bude debatovat a seznam vytvářet
celá skupina/třída. Záleží na časovém rozvržení aktivity. Je možné, že studenti stráví
mnoho času plněním prvního úkolu, kdy sami budou přemýšlet, komu přisoudí největší
díl viny. Je tedy dobré dát studentům časový limit.
Právní
minimum
Abigail byla mladá dívka, která žila v domě se svou matkou. Každý den chodívala přes
most na druhou stranu řeky, aby navštívila svého chlapce Toma. Abi si myslela, že Tom
je ten nejbáječnější chlapec na světě. Na cestě za Tomem si vždycky zpívala a oba byli
zamilovaní. Tom také chodil Abi navštěvovat přes město a jediný most, který spojoval
oba břehy řeky.
Jednou v noci přišly silné deště a město zasáhla povodeň, která most strhla. Abi a Tom
mohli jen stát každý na své straně řeky a být smutní, že nemohou být spolu. Abigail
plakala a plakala, tolik chtěla vidět Toma, ale bylo jasné, že to bude trvat měsíce, než
bude nový most postaven! Za několik dní si Abi všimla malé loďky, jak se houpe na
břehu řeky, a tak se vydala promluvit si s mužem, který loďku vlastnil. „Prosím, prosím,
vezmi mě na druhý břeh,“ žadonila Abi. Muž, jemuž loďka patřila, se jmenoval Sinbád. Mnoho lidí s ním nemluvilo a také o něm nikdo mnoho nevěděl. Sinbád přemýšlel
o dívčině problému a nakonec řekl: „Převezu tě na druhou stranu, pokud se se mnou
budeš milovat.“ Úsměv na tváři Abi se rychle změnil v úlek a dívka se dala s pláčem na
útěk. Doma Abi o Sinbádově nabídce přemýšlela. Tak moc chtěla zase Toma vidět, ale
nechtěla ho podvést se Sinbádem! Nutně potřebovala od někoho radu, a tak se vydala
za svou matkou, aby jí vysvětlila celou situaci. Když ale Abi s otázkou v očích čekala na
matčin názor a radu, ta jen řekla: „Tohle si musíš, děvče, vyřešit sama.“ A tak Abi nedostala doma žádnou radu, protože matka chtěla, aby se Abi rozhodla podle svého. Dívka
byla zmatenější než předtím a pořád probírala své možnosti. „Tom bude vědět, co s tím,
a určitě mě pochopí.“ říkala si Abi a běžela za Sinbádem. Když se s ním vyspala, převezl
ji Sinbád na druhý břeh. Abi běžela, jak nejrychleji mohla, a se slzami v očích bušila na
Tomovy dveře. Tom byl velmi zaskočen, když Abi uviděl, nový most ještě přece nebyl
postaven. Chtěl také vědět, co Abi tak rozrušilo. Když Abi všechno Tomovi řekla, Tom se
rozzuřil: „Cože? Podvedla jsi mě se Sinbádem?!!“ Abi se pokoušela znovu vše vysvětlit,
ale Tom práskl dveřmi a nechtěl už víc s Abi mluvit ani ji vidět. Abi se znovu rozplakala,
teď byla jestě ke všemu na špatné straně řeky! Vzpomněla si, že tu bydlí Tomův kamarád
Úkol č. 2
Studenti vytvoří pracovní dvojici, nejlépe s někým opačného pohlaví. Jejich úkolem je
porovnat svoje seznamy, zjistit shody a rozdíly. Cílem je pokusit se dojít k určitému kompromisu a vytvořit nový seznam, na kterém se oba studenti shodnou.
Komunikace
s veřejností
Závěr
Příběh
Úkol č. 1
Studenti jsou vyzváni, aby určili, která postava z příběhu nese největší podíl viny na tom,
co se stalo, neboli která postava se podle nich zachovala nejhůře. Svoje rozhodnutí zapíší
do seznamu, kde určí pořadí osob v pořadí od toho, kdo se zachoval nejhůře, po tu osobu, jež nese podle nich nejmenší část viny. Svůj seznam nesmí nikomu ukázat.
Vedení
porad
Vedení
porad
Studenti dostanou text příběhu, který si přečtou nebo poslechnou. Dále postupují podle
pokynů vyučujícího.
Práce s textem
Týmová
spolupráce
Týmová
spolupráce
Reflexe skupinové práce
Bob, a tak spěchala za ním a vše mu vyprávěla. Bob Abi chlácholil. Také byl znechucen
Tomovým chováním. Tak znechucen, že se za Tomem vydal a zbil ho za to, že se k Abi
zachoval tak špatně a vůbec její lásku nepochopil. A to je konec příběhu.
Úvod
Úvod
opačného, trénování asertivity v nesouhlasu, odmítnutí, odporování a v navrhování jiného myšlenkového postupu.
Euroclass
[online]. <http://www.studenteuroclass.org/ChaosPilot/
Abigail.doc> [citováno 3. 8. 2011].
Klíčová slova: internet, vyhrožování, protokol o podání vysvětlení, kyberšikana, mystifikace
Zařazení: etika jednání, právní minimum pro učitele
Řešený problém – příběh
Třídní učitel přírodovědné třídy 3. ročníku byl povolán do ředitelny, kde jej o rozhovor
překvapivě požádala policistka. Ukázalo se však, že téměř všechny potřebné informace
již předtím získala od ředitelky školy. Třídní učitel se dozvěděl, že se na nástěnce jeho
třídy na serveru Spolužáci objevila výhrůžka podepsaná přezdívkou bývalého žáka této
třídy A, který svým (nyní už bývalým) spolužákům vyhrožoval smrtí.
Žáci by snad onu skutečnost přešli, ale když se dozvěděli, že se zmíněný bývalý žák léčí
na psychiatrii, a když navíc předtím v ranní bezpečnostní relaci vysílané v televizi zaslechli, že je po něm vyhlášeno celostátní pátrání, zalekli se a dvě studentky B a C zavolaly na tísňovou linku. Policie začala věc šetřit. Třídní učitel byl několikrát předvolán
k podání vysvětlení na obvodní oddělení Policie ČR.
Kontext – okolnosti
Úvod
Týmová
spolupráce
Etika
jednání
Závěr
Vyučující třídě nejdříve vyprávěl příběh svého „vyšetřování“ policií (ve skutečnosti šlo
o několikeré podání vysvětlení), různými detaily přitom nešetřil: nejdříve vyšetřován
ve škole milou praporčicí, poté pozván na policejní obvodní oddělení, zde přítomným
148 Příručka dobré praxe

Gymnázium F. X. Šaldy 149
Závěr
Postup a vyřešení na sociální úrovni
Etika
jednání
■ Třídní učitel vykonával tuto funkci poprvé; událost se stala cca před pěti lety, tedy
ještě před masovějším užíváním některých sociálních sítí, zejména facebooku.
■ Žák A nastoupil až do třetího ročníku (po přestupu z jiné školy), v pololetí studium
na základě písemné žádosti otce ze zdravotních důvodů ukončil.
■ Profil třídy na serveru spoluzaci.cz založil na začátku školního roku právě student
A; ostatní studenti začali stránku postupně také používat.
■ Heslo třídního profilu bylo velmi slabé; naváděla k němu otázka „Příjmení ředitelky
školy?“, takže se do profilu mohl přihlásit prakticky kdokoliv (gramotný).
Právní
minimum
Právní
minimum
[1]
Charakteristika
Komunikace
s veřejností
Komunikace
s veřejností
Literatura
Jan Voženílek
Vedení
porad
Aktivita byla několikrát vyzkoušena a vedena v anglickém jazyce. Aby se studenti lépe
seznámili s příběhem, mají na začátku úkol poskládat rozstříhané části děje tak, jak se
události chronologicky staly za sebou. Také je vhodné předurčit slovní zásobu týkající
se argumentace, prezentování názorů, nesouhlasu atd. Aktivita vedená v cizím jazyce
již vyžaduje určitou jazykovou vyspělost, obvykle jsou ji schopni úspěšně zvládnout až
studenti posledních ročníků.
Dále by bylo zajímavé vyzkoušet aktivitu v kolektivu, který by byl heterogenní z hlediska
kultur a národností účastníků. Je pravděpodobné, že by vzhledem k rozlišnosti zvyků,
tradic a hodnot jednotlivých zemí byly názory a výsledky takovýchto skupiny úplně odlišné.
Anglický text příběhu byl přeložen do češtiny; k dispozici je v originální verzi v [1].
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Variace
Příběh jako řešení
internetového vyhrožování
Úvod
nevytvoří – dokazuje to pouze to, že každý jedinec pochází z odlišného prostředí, je
odlišně formován svými zkušenostmi, a nemůže se proto automaticky ztotožnit s názory
ostatních.
150 Příručka dobré praxe
Závěr
Úvod
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Etika
jednání
Žák přinesl druhý den podepsané, osobně formulované prohlášení, ve kterém mj. shrnul
všechny kroky, které sám již podnikl k vyřešení situace. Prohlášení bylo zamýšleno jako
„přiznání pro policii“, předpokládal totiž, že je vyučující odevzdá policejnímu orgánu.
V prohlášení uvedl:
„Já, D, doznávám, že jsem pod cizím jménem A napsal na server spoluzaci.cz výhružnou zprávu adresovanou ostatním spolužákům. Zprávu jsem napsal pod vlivem
mladické nerozvážnosti a jako pokus o žert. Cílem nebylo poškodit jmenovaného A. Ne
dlouho potom jsem zjistil, jak hloupé věci jsem se dopustil, a A jsem napsal omluvný
dopis, ve kterém jsem vše vysvětlil. A mou omluvu přijal. Tento dopis byl poté zveřejněn
na serveru spoluzaci.cz.“
Etika
jednání
Závěr
Formální vyřešení
(1) policista je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku a jeho pachatele, jakož i pro vypátrání
hledaných nebo pohřešovaných osob a věcí, a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání protokolu o podání vysvětlení,
(2) osoba je povinna výzvě podle odstavce 1 vyhovět,
(3) vysvětlení může odepřít pouze osoba, která by jím sobě, svému příbuznému v pokolení
přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako újmu
vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek.
(4) vysvětlení nesmí být požadováno od osoby, která by jím porušila státem uloženou nebo
státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna,
(6) kdo se dostaví na výzvu, má nárok na náhradu nutných výdajů a na náhradu ušlého výdělku (dále jen „náhrada“). Náhradu poskytuje policie. Nárok na náhradu nemá ten, kdo se
dostavil jen ve vlastním zájmu nebo pro své protiprávní jednání,
(7) nárok na náhradu podle odstavce 6 zaniká, jestliže jej osoba neuplatní do sedmi dnů ode
dne, kdy se na výzvu podle odstavce 1 dostavila; o tom musí být osoba poučena,
(8) nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů výzvě podle odstavce 1, může být předvedena k sepsání protokolu o podání vysvětlení.
Právní
minimum
Jak situaci vyřešit?
■ Oznámit vše policii a zkomplikovat životní situaci žákovi D, který nejednal se zlým
úmyslem?
■ Neoznámit nic a nechat nespravedlivé podezření na bývalém žákovi A?
■ Jak celou situaci popsat ostatním žákům třídy?
Vyučující vyzval žáka D, aby do 24 hodin sám navrhl a učiteli oznámil další postup
v celé kauze.
Před podáním vysvětlení byl(a) jmenovaný(ná) poučen(a), že:
Podle § 12 zákona ČNR 283/1991 Sb. o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů:
Komunikace
s veřejností
Náměty k přemýšlení
Ukázka: Poučení z protokolu o podání vysvětlení
Vedení
porad
Žáci se bezprostředně po vypravování soustředili spíše na prakticko-informatické aspekty problému (vlastnosti profilu, vhodnost užitého hesla), popř. na úvahy o tom, proč žák
A ostatním vyhrožoval; šlo spíše o důsledky předsudků, popř. oprávněnou ostražitost na
základě nedobrých zkušeností, nikoliv však o hlubší etickou reflexi.
Ta nastala až o dva dny později.
Tehdy přišel žák D, výrazný žák třídy, úspěšný student, organizátor různých (mimo)
školních akcí. „Pane profesore, chtěl bych se omluvit za to, co jste kvůli mně vytrpěl!“ Po
ujištění, že útrapy nebyly až tak zásadní, přiznal, že autorem vyhrůžek na internetu je on
sám; chtěl prý trochu postrašit své spolužačky B a C, které byly nepřiměřeně vyděšeny
televizní pátrací relací. Nečekal prý, že dívky věc oznámí na policii a že „se dá do pohybu
policejní mašinérie“.
Třídní učitel projednal věc na policii tak, že nebylo nutno toto přiznání odevzdávat; ba
jméno žáka D vůbec nepadlo.
Případ řešící praporčík v závěrečném protokolu řeč třídního učitele zformuloval takto:
„Časem se ve škole zjistilo, že tyto zprávy zasílal někdo jiný [než A], kdy v této věci šlo
o žert, nikoli o skutečnou výhrůžku. To je vše, co bych chtěl k věci ještě dodat.“
A protože „před třídou“ byla věc vyřešena zveřejněním onoho prohlášení na webu, další
kroky třídní učitel už skutečně nepodnikl.
Později se ve škole objevily závažnější případy vyhrožování, ba kyberšikany, namířené
nejen proti spolužákům, ale i proti jistému vyučujícímu školy. Komunikace se přestěhovala především do sociální sítě facebook a k řešení musely být použity daleko důraznější
kroky, učiněné právě ve spolupráci s policií.
Týmová
spolupráce
Týmová
spolupráce
Výsledek
Závěr
Úvod
praporčíkem umístěn do zamřížované cely opatřené jen stoličkou a kbelíkem, kde strávil
asi hodinu; nejvíce však trpěl při podpisu závěrečných protokolů plných pravopisných
chyb.
Vyprávění bylo stylizováno jako μυθος, řeč, příběh, který může přinést porozumění.

Gymnázium F. X. Šaldy 151
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Klíčová slova: absence, pravidla, hodnoty, důvěra, kolektiv
Zařazení: etika jednání
Řešený problém – příběh
Etika
jednání
Závěr
Zapojení žáků do řešení konfliktu se osvědčilo. Přestože absence se u dané žákyně výrazně nesnížila, třídě jako celku způsob řešení prospěl. Posílena důvěra mezi třídním
a třídou.
Literatura
[1]
KOPŘIVA, P. – NOVÁČKOVÁ, J. – NEVOLOVÁ, D. – KOPŘIVOVÁ, T.: Respektovat a být respektován. 3. vyd. Kroměříž: Spirála, 2008. ISBN 978-80-904030-0-0.
Etika
jednání
■ Absence u konkrétní žákyně nebyla zanedbatelná.
■ Problém nastal ve druhém ročníku – potenciální nebezpečí nárůstu absence ve vyšších ročnících po dosažení plnoletosti žáků. (Plnoletost opravňuje žáky k omlouvání
absence.)
■ Nebyl to první případ ve škole, kdy žák dal přednost výdělečné činnosti před účastí
na vyučování.
■ Třídní učitel inspirován knihou Respektovat a být respektován. (Otázka trestu jako
výchovného prostředku apod.)
Žáci a třídní učitel si vzájemně vyměnili své pohledy na věc. Pro třídního bylo velice
cenné slyšet názory svých žáků i jejich argumentaci. Vzájemným vztahům to prospělo.
Posílila se důvěra v třídním kolektivu. Autorita třídního nebyla nikterak snížena, ba naopak. Tvrdý trest by výrazným způsobem narušil klima ve třídě.
Právní
minimum
Právní
minimum
Kontext – okolnosti
Výsledek
Komunikace
s veřejností
Nepřítomnost žákyně, u níž byla absence v míře větší než malé, ve čtvrtek a v pátek a následně také v pondělí. V sobotu byla spatřena třídním učitelem v televizi během přenosu
hokejového utkání. Dívka byla na brigádě jako roztleskávačka. Po ověření, že žákyně
byla skutečně na brigádě, přestože před víkendem a po něm nebyla ve škole, oznámil jí
třídní učitel, že se mu takové jednání nelíbí a že uvažuje o tom, že tuto absenci neomluví.
Dle školního řádu by to znamenalo snížený stupeň z chování. Nutno ještě podotknout,
že dívka jako důvod absence v omluvném listě uvedla nemoc.
Záležitost řešena v rámci třídního kruhu. Žákům byl výše uvedený příběh převyprávěn
v obecné rovině, aby se omezila či zmírnila případná atmosféra veřejného výslechu, tj.
aby se žákyně, které se věc týkala, necítila jako na pranýři. Každý měl možnost se k celé
záležitosti vyjádřit. Na konci sezení třídní žákům sdělil, že odpovědnost za řešení leží na
něm a že se rozhodne co nejdříve. (Viz formální řešení.)
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Charakteristika
Postup a vyřešení na sociální úrovni
Týmová
spolupráce
Tomáš Minster
■ Zapojit žáky do rozhodování o případném potrestání spolužačky? Jak to vidí oni?
■ Otázka trestu – znamenal by přísný trest (dvojka z chování) podporu autority učitele?
■ Je trest „výchovný“ nástroj?
Úvod
(Ne)omluvená
absence
Formální vyřešení
Náměty k přemýšlení
Závěr
Závěr
Žákyni byla udělena důtka třídního učitele za pozdní omlouvání absence.
■ Jednalo se o konflikt hodnot – škola versus brigáda?
■ Otevřít otázku hodnot jako problém ve třídě? Nebo celou záležitost přejít a tvářit se,
že se nic nestalo?
152 Příručka dobré praxe

Gymnázium F. X. Šaldy 153
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Slova motivace a hodnoty jsou jedněmi z nejvíce používaných slov současnosti. V psychologii je motivace odpovědí na otázku Proč člověk něco dělá? Na nejnižší úrovni jsou to
pudy a potřeby, které nás nutí, abychom je uspokojovali. Na opačném pólu motivačního
žebříčku pak stojí naše hodnoty, náš hodnotový žebříček.
Jak se takový žebříček utváří, respektive odkud se berou hodnoty, zajímá nejen psychologii, ale také sociology, ekonomy či filosofy. Otázka hodnot je jednou z klíčových otázek
humanitních věd. Sestavit si vlastní hierarchii hodnot je úkol snadný pouze na první
pohled. Což teprve ve chvíli, kdy se má na něčem takovém shodnout větší počet lidí
(neřku-li celá společnost). Jednou z možností reflexe této obtížné situace je konfrontovat
své hodnoty s hodnotami ostatních, např. v třídním kolektivu.
Aktivita byla vyzkoušena během zasedání předmětové komise, které se konalo v projektu Společně to jde lépe. Aktivita byla respondenty pozitivně hodnocena.
Literatura
[1]
Bakalář, E.: I dospělí si mohou hrát. 1. vyd. Praha: Pressfoto, 1976.
Ukázka: Tabulka cílových hodnot
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
Postup
▶▶
▶▶
■ Žáci na začátku obdrží list, na němž je uvedeno 18 cílových hodnot (viz tabulka).
Během cca 5 minut si musí (každý sám) vybrat 10 a 8 vyřadit.
■ Po krátké samostatné práci nastává čas pro konfrontaci, kompromis atd. s ostatními. Během dalších cca 5 minut se žáci „musejí“ shodnout ve dvojicích na 5 hodnotách.
▶▶
▶▶
▶▶
154 Příručka dobré praxe

▶▶ Vnitřní harmonie, soulad (bez bolestných
vnitřních rozporů)
▶▶ Zralá láska (sexuální a duchovní sblížení)
▶▶ Blaho národa
▶▶ Potěšení (život plný radosti a volna)
▶▶ Pocit osobní jistoty (životní zakotvenost ničím
neohrožována)
▶▶ Sebeúcta (vážení si sebe sama)
▶▶ Společenské uznání (úcta, obdiv)
▶▶ Opravdové kamarádství (důvěrné přátelství)
▶▶ Moudrost (vyzrálé chápání života)
Gymnázium F. X. Šaldy 155
Závěr
Pohodlný život (život v dostatku)
Vzrušující život (podněcující, aktivní život)
Prospěšný život (pocit trvalého přínosu)
Mírový svět (bez války, sporů a politického
napětí)
Svět krásy (krása přírody a umění)
Rovnost (bratrství, stejná příležitost pro
všechny)
Zabezpečení rodiny (péče o milované osoby)
Svoboda (osobní nezávislost, svobodná volba)
Štěstí (jako bezvýhradná životní spokojenost)
Etika
jednání
Reflexe
V závislosti na časových možnostech se nabízí jiná cesta k tomu, jak dospět ke třem
výsledným hodnotám, a to nechat každého žáka, aby si seřadil uvedené hodnoty od prvního do osmnáctého místa, a poté napsat hodnoty na tabuli a ke každé z nich připisovat
čárku (každý žák by uvedl první tři hodnoty ze svého žebříčku). Tři hodnoty, které budou mít nejvíce čárek, pak porovnat s těmi, k nimž se dospělo skrze skupinové výběrové
řízení.
Právní
minimum
Etika
jednání
Výstupy
Varianty
Komunikace
s veřejností
Klíčová slova: motivace, hodnoty, týmová spolupráce, učení ve skupinách
Zařazení: týmová spolupráce – motivace v týmu, řízení týmu, etika jednání
Doba: 1–2 vyučovací hodiny
Věk: libovolný; vzhledem k zařazení učiva je vhodné zařadit aktivitu do hodin společenských věd v 1. ročníku čtyřletého studia a jemu odpovídajícím ročníkům studia víceletého
Pomůcky: seznam hodnot (viz tabulka), psací potřeby
Vedení
porad
Závěr
Charakteristika
Týmová
spolupráce
Tomáš Minster
■ Následně vytvoří skupiny cca po 4–5 žácích a v nich se „musejí“ shodnout na 3 hodnotách v časovém rozmezí cca 5–10 minut. Nakonec „musí“ dojít ke shodě na 3 hodnotách v rámci jedné řady. Ve výsledku máme 3 skupiny žáků a každá z nich má 3
hodnoty.
■ Každá skupina si zvolí svého mluvčího, který napíše výsledné hodnoty na tabuli
a krátce okomentuje, proč si daná skupina vybrala právě tyto hodnoty.
■ Po vystoupení jednotlivých mluvčích nastává čas na kolektivní reflexi: Kolik hodnot
se překrývá? Jaké to jsou? Co vypovídají o dané skupině (třídě)? Vypovídají něco?
Ztotožňuje se s nimi většina žáků? Jak probíhala „domluva“ v jednotlivých skupinách?
■ Na závěr jedno malé doporučení žákům ze strany učitele: seznam hodnot si někam
schovat a po letech se k němu vrátit. Následně si oba žebříčky porovnat.
Úvod
Hierarchie
hodnot
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Závěr
Po čtyřech letech (v septimě) se z oběti stal agresor, který se dopouštěl virtuální šikany
vůči svému spolužákovi. Případ řešila výchovná poradkyně pro vyšší gymnázium.
Charakteristika
Klíčová slova: šikana, agresor, oběť, komunikace s účastníky šikany a s jejich rodiči, trest
Zařazení: komunikace – etika
Literatura
[1]
ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi: Jak dát dětem ve škole pocit bezpečí.
1. vyd. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-049-9.
Řešený problém – příběh
Dvě žákyně z tercie po vyučování sdělují výchovné poradkyni, že jejich dva spolužáci
psychicky šikanují třetího. Píšou o něm urážlivé a zesměšňující články, rozšiřují je ve
třídě a dělá jim dobře, že dotyčný brečí.
Komunikace
s veřejností
Komunikace
s veřejností
Šikana se ve třídě nerozebírala. Pouze výchovná poradkyně poděkovala v soukromí těm,
co šikanu ohlásili. Agresoři byli potrestáni, šikany vůči oběti se už nedopouštěli.
Vedení
porad
Kontext – okolnosti
■ Věk žáků 13 let
■ Jasné porušení školního řádu i zákonů ČR
■ Řešeno s výchovnou poradkyní
Formální vyřešení
Právní
minimum
Právní
minimum
Výsledek
Týmová
spolupráce
Markéta Havrdová
Pozvaní rodiče zúčastněných stran, rovněž odděleně, byli vstřícní a souhlasili s navrženými tresty.
Úvod
Šikana
a její řešení
Navržena snížená známka z chování a podmínečné přeložení na ZŠ. Navržený trest byl
udělen.
■ Psychická šikana je vážným problémem ve třídě, a proto je nutné vědět, co doporučují odborníci pro úspěšné řešení. Držet se rad odborníků, nebo řešit situaci jinak?
■ Řešit problém pouze s účastníky šikany rozhovorem a domluvou?
■ Pozvat rodiče?
■ Seznámit se situací třídu?
Etika
jednání
Etika
jednání
Náměty k přemýšlení
Výchovná poradkyně postupovala podle rad z odborné literatury o šikaně. Popsala situaci vedení školy a navrhla, jak chce postupovat. Návrh byl ze strany vedení podpořen.
Jednotlivě byli vyslechnuti agresoři i oběť.
Agresoři nezapírali, svého činu před výchovnou poradkyní litovali.
156 Příručka dobré praxe
Závěr
Závěr
Postup a vyřešení na sociální úrovni

Gymnázium F. X. Šaldy 157
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Situace projednána s žákyní i s rodiči. Dohoda, že v případě, že je bude majitel kempu
kontaktovat, budou prosazovat, aby škoda byla uhrazena z pojištění kempu. „Kempaře“
již vyučující nekontaktovaly.
Charakteristika
Klíčová slova: odpovědnost žáků za škody, agresivní jednání dospělých, neúcta k učitelům
Zařazení: etika jednání
Řešený problém – příběh
Se třídou otevřena krátká diskuse na toto téma. Nejen o nutnosti dávat pozor, aby při
školní akci nedošlo k poškození cizího majetku, ale i o „hulvátském“ chování zmíněného
člověka.
Závěr
Rozzlobený majitel kempu nikdy nekontaktoval školu ani rodiče dívky. Třída se již nikdy
po dobu svého studia nesetkala s takovým problémem.
Literatura
[1]
[2]
PRUCHA, J.: Moderní pedagogika. 1.vyd. Praha: Portál, 2005. ISBN 978-80-7367503-5.
VACEK, P.: Rozvoj morálního vědomí žáků. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 97880-7367-386-4.
Právní
minimum
Dvoudenní třídní exkurze žáků 2. ročníku bilingvního gymnázia (věk 14–15 let). Ubytování v chatkách po 4 osobách. Majiteli kempu se již od začátku nezamlouvala tak velká
skupina halekajících pubertálních žáků a bylo vidět, že očekává problémy. Žáci byli předem upozorněni, že je v chatkách nové lino, a tudíž zákaz přesouvání nábytku. Exkurze
proběhla podle plánu, problém nastal v okamžiku předání chatek před odchodem na
nádraží. Majitel kempu zjistil, že v jedné z chatek se v důsledku posunutí nábytku roztrhlo lino: vznikla kulatá díra o průměru cca 7 cm. K činu se přiznala jedna do té doby
naprosto bezproblémová žákyně, které spadl nějaký předmět za skříňku, tak ji posunula,
tím došlo k protržení (zřejmě nekvalitního) lina. Rozzuřený „kempař“ uzamkl bránu
tábořiště a nechtěl třídě povolit odchod na nádraží, dokud mu nebude zaplacena částka
Kč 2000,– za poškozené lino. Vyučující se s ním snažily domluvit. Muž však i v přítomnosti žáků jednal s pedagožkami povýšeně, až arogantně.
Výsledek
Komunikace
s veřejností
Komunikace
s veřejností
Postup a vyřešení na sociální úrovni
Vedení
porad
Právní
minimum
Olga Šulcová
■ Jak reagovat na hulvátství? Jak asertivně řešit konflikt?
■ Jak se bránit, když je útok nepřiměřený obsahu provinění?
■ Zvážit, zda nepožadovat na žácích, aby před každou delší exkurzí (i do tuzemska)
uzavřeli soukromé pojištění odpovědnosti za způsobené škody.
Týmová
spolupráce
Náměty k přemýšlení
Úvod
Konflikt
s majitelem kempu
■
■
■
■
32 žáků na vrcholu puberty
Hlučnost a neukázněnost některých žáků
Dozor – 2 mladé vyučující s relativně krátkou praxí (asi 5 let ve školství)
Velmi nepříjemný majitel kempu s hulvátským chováním
Etika
jednání
Etika
jednání
Kontext – okolnosti
Vyučující odmítly na místě cokoliv platit. Majiteli kempu předán kontakt na školu (pro
případ likvidace škody pojišťovnou), vynutil si rovněž telefon na rodiče „provinilé“ žákyně. Nakonec přece jen dovolil třídě odejít.
158 Příručka dobré praxe
Závěr
Závěr
Formální vyřešení

Gymnázium F. X. Šaldy 159
Úvod
■
■
■
■
K čemu jsou dobrá pravidla?
Jak by pravidla měla formálně vypadat?
Je možné uzavřít o dodržování pravidel nějaké dohody?
Jaké jsou podmínky dodržování dohod na obou stranách?
Úvod
Alkohol
při školní akci
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Závěr
Problém s alkoholem se za 5 let studia už nikdy neobjevil. Třídních mimoškolních akcí
bylo tedy dost.
Řešený problém – příběh
Večer zvonek u bytu třídního učitele. Na chodbě stojí dva z jeho žáků. První ročník, tři
měsíce ve škole. Zkroušené výrazy ve tváři. „Pane učiteli, máme průšvih.“ Pili na exkurzi.
Nachytáni dozorující učitelkou, jak pijí pivo.
Kontext – okolnosti
■
■
■
■
Věk žáků 15 let
Krátce ve škole
Jasné porušení školního řádu i zákonů ČR
Mladý a nezkušený třídní učitel (poprvé ve funkci třídního učitele, v pracovním poměru tři měsíce)
Právní
minimum
Právní
minimum
Klíčová slova: alkohol, pravidla, posilování odpovědnosti žáků
Zařazení: komunikace, etika
Komunikace
s veřejností
Formální vyřešení
Navržena třídní důtka. Třídní důtka udělena.
Náměty k přemýšlení
Etika
jednání
Etika
jednání
Charakteristika
Se třídou uzavřena „dohoda“ o nepití na všech třídních akcích až do ukončení školní docházky. Dohoda podmíněna striktním pravidlem, jeden přečin, už žádná exkurze, nikdy.
Žáci přivedeni k myšlence, že za průběh exkurzí a výletů jsou odpovědni převážně oni,
nikoli dozor či třídní.
■ Jednalo se o první vážný konflikt – příležitost k podpoře autority. Nabízely se dvě
cesty, co zdůraznit:
a) Disciplínu – přísnost?
b) Vstřícný přístup a pochopení – měkký přístup?
■ Otevřít záležitost jako problém ve třídě? Pozvat rodiče?
Závěr
Postup a vyřešení na sociální úrovni
Záležitost byla učitelem otevřena ve třídě jako problém. Žáci vyzváni k diskusi. Otázky
pro třídu:
■ K čemu bylo pití na exkurzi dobré, co mohlo symbolizovat?
160 Příručka dobré praxe
Vedení
porad
Závěr
Oldřich Kvasnička
Týmová
spolupráce
Týmová
spolupráce
Výsledek

Gymnázium F. X. Šaldy 161
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Žáci 3. ročníku bilingvního gymnázia (ve věku 15–16 let) jeli se dvěma vyučujícími na
dvoudenní třídní exkurzi. Ubytování v chatkách po 4 žácích. Po večerce ve 22 hodin mají
žáci zakázáno vycházet z chatek. O půlnoci přijde do chatky učitelů jedna žákyně oznámit, že spolužačka leží v chlapecké chatce a nejeví známky života. Vyučující po kontrole
zjistili, že se 4 žáci a 4 žákyně sešli v jedné z chatek a společně potají konzumovali dovezený tvrdý alkohol různých značek (nejspíš odcizený rodičům), zmíněná žákyně leží
bezvládně v chatce, další provinilci jevili známky podnapilosti. Jeden z vyučujících vlastním vozem odvezl žákyni do nejbližší nemocnice, kde byla ošetřena, přivedena k životu
a byla u ní zjištěna 2 ‰ alkoholu v krvi. Druhý vyučující se postaral o ostatní provinilce
a večírek ukončil.
Kontext – okolnosti
■ Věk žáků 15–16 let
■ Někteří už dříve drobné prohřešky proti školnímu řádu, jiní do té doby bez problémů
■ Jeden ze žáků měl v inkriminovaný den narozeniny
Výsledek
Třída měla na následující školní rok zakázané veškeré exkurze a školní akce spojené
s přenocováním. Uzavřena dohoda mezi žáky a třídním učitelem o nepožívání alkoholických nápojů na žádné ze školních akcí až do konce studia. V případě bezproblémovosti
v následujícím školním roce opět umožněny exkurze s přenocováním.
Závěr
Problém s alkoholem se za další 3 roky studia již neobjevoval. V posledních 2 letech
studia třída opět jezdila na různé exkurze a výjezdy s přenocováním.
Literatura
[1]
[2]
PRUCHA, J.: Moderní pedagogika. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. ISBN 978-80-7367503-5.
VACEK, P.: Rozvoj morálního vědomí žáků. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 97880-7367-386-4.
Etika
jednání
Formální vyřešení
Závěr
Ráno informováni telefonicky rodiče všech provinilců, hospitalizovanou žákyni si rodiče
vyzvedli v nemocnici, další rodiče opivších se studentů si osobně přišli vyzvednout své
děti po příjezdu na nádraží. Zbytky alkoholu demonstrativně vylity před zraky celé třídy.
Případ projednáván na pedagogické radě. Žákům s do té doby bezproblémovým chováním udělena ředitelská důtka. Žáci, kteří již z minulosti nějakou důtku měli, dostali
sníženou známku z chování.
162 Příručka dobré praxe
Právní
minimum
Právní
minimum
Řešený problém – příběh
Záležitost projednána třídním učitelem ve třídě. Žáci vyzváni k diskusi:
■ Proč na exkurzi alkohol popíjeli, navíc v takové míře?
■ Zda si uvědomili následky. Co se mohlo stát jejich spolužačce, ale i dalším?
■ Dopad provinění na pověst třídy ve škole.
■ Zda je možné uzavřít o dodržování pravidel nějaké dohody.
■ Záležitost projednána osobně i s rodiči, domluven společný výchovný postup školy
a rodiny v tomto ohledu.
Komunikace
s veřejností
Etika
jednání
Klíčová slova: alkohol, ohrožení života, školní řád, posilování odpovědnosti žáků
Zařazení: etika jednání
Postup a vyřešení na sociální úrovni
Vedení
porad
Závěr
Charakteristika
Neomezit, či dokonce nezrušit vícedenní školní exkurze? Jak posilovat odpovědnost
žáka za sebe sama i odpovědnost vůči ostatním na takových akcích? Do jaké míry a jak
kontrolovat žáky při jejich osobním volnu a zejména v nočních hodinách?
Týmová
spolupráce
Olga Šulcová
Náměty k přemýšlení
Úvod
Otrava alkoholem
na školní akci

Gymnázium F. X. Šaldy 163
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Na konci školního roku (několik dní po návratu z třídního výletu) se studentky přišly
osobně omluvit. Problém se během následujících let (4) neopakoval.
Charakteristika
Klíčová slova: rizika, odpovědnost, pravidla
Zařazení: etika jednání
Řešený problém – příběh
Během konání třídního výletu byli při večerní kontrole dívčí chatky pedagogem objeveni
dva cizí mladíci ve věku cca 17 let. Snažili se schovávat pod postelemi. Na výzvu pedagoga odešli. V chatce zůstaly tři dívky ve věku 14–15 let.
Komunikace
s veřejností
Komunikace
s veřejností
Závěr
Vedení
porad
Kontext – okolnosti
■
■
■
■
Nízký věk dívek.
Śkolní akce.
Nedodržení pravidel.
Mladý třídní učitel – jeho první třída.
Právní
minimum
Právní
minimum
Dohoda o dodržování pravidel během konání školních akcí.
Týmová
spolupráce
Tomáš Minster
Výsledek
Úvod
Nevítaná
návštěva
Formální vyřešení
Napomenutí třídního učitele na místě.
Rizika školních akcí.
Otázka řešení – jak a kde?
Pohovor na místě?
Ve škole – formálně na pedagogické radě?
Informovat rodiče?
Otevřít problém ve třídě?
Postup a vyřešení na sociální úrovni
Závěr
Závěr
■
■
■
■
■
■
Etika
jednání
Etika
jednání
Náměty k přemýšlení
Pohovor s dívkami a posléze se třídou již během výletu.
164 Příručka dobré praxe

Gymnázium F. X. Šaldy 165
Klíčová slova: nedostatek nadání, perspektiva setrvání ve škole, spolupráce s rodiči
Zařazení: vedení týmu, práce s týmem, etika jednání
Úvod
Týmová
spolupráce
Právní
minimum
Věděla jsem, že by bylo nejlepší, kdyby včas odešel na jinou školu. V klidu dozrál na ZŠ
a pak šel studovat nějaký jiný typ střední školy. Jiné předměty, kde je potřeba hlavně píle,
zvládal. Mezi kantory byl pro svou obvykle mírnou povahu oblíben. Často jsem slýchávala: takové milé dítě, co proti němu máš, tak mu to dej…
Hrozící problémy s nedostatkem nadání bychom jako profesionálové měli odhalit dříve,
než žákovi hrozí nedostatečná, a s rodiči už v předstihu individuálně pracovat.
Myslím, že pokud se situace nevyřešila dříve, je hraniční termín pro nejméně bolestný
odchod začátek tercie. Tehdy se ještě špatné známky na vysvědčení z gymnázia neobjeví
na přihlášce na střední školu.
Ač jsou vždy tato jednání pro mě krajně nepříjemná a často mě přepadají pochybnosti,
ve výsledku to stojí za to. Je třeba mít na zřeteli zájem dítěte, které si po neúspěchu zaslouží nový start.
Etika
jednání
Etika
jednání
Kontext – okolnosti
Závěr
Náměty k přemýšlení
Závěr
Opravdu chci tu situaci řešit radikálně? Vzít na sebe odpovědnost, že rozhoduji o budoucnosti dítěte? Nemýlím se v úsudku? Mám jistotu, že se později náhle „nevzpamatuje?“ Ono se mu u nás líbí, i když nestíhá. Třída se k němu chová hezky a zatím není terčem posměchu pro své špatné odpovědi a studijní výsledky. Mám ho v tomhle citlivém
věku vytrhnout z kolektivu? A co ta „ostuda“? – ano, tak někteří rodiče chápou návrat
dítěte na základní školu.
166 Příručka dobré praxe
Právní
minimum
Závěr
Během svého působení v pozici učitele jsem zejména na nižším stupni několikrát řešila
problém žáka, který byl kázeňsky bezproblémový, k učitelům slušný, milý a vstřícný, ale
i když se učení věnoval, neměl v matematice uspokojivé výsledky a zdálo se, že na to dál
už nebude stačit.
Nakonec spokojenost na všech stranách:
Dítě má šanci vyniknout jinde, rodič ho vidí úspěšné a spokojené, pozitivní vliv to má
i na pracovní morálku ve třídě a třeba i další z těch studijně méně nadaných žáků vidí
cestu, která je možná.
Komunikace
s veřejností
Komunikace
s veřejností
Řešený problém – příběh
Výsledek
Vedení
porad
Vedení
porad
Charakteristika
Ve všech případech, které jsem řešila, byla výborná spolupráce s rodiči, kteří ještě teď
po letech mají můj obdiv. Mnohdy opustili své nenaplněné ambice a neřešili, co tomu
řeknou lidi. Nechali si poradit a vyřešili to v zájmu dítěte. A ve většině případů se později
ozvali, přiznali, jak to pro ně bylo bolestné, byli rádi, že se tak rozhodli, a děkovali nám.
Při jednání s rodiči, které zveme mimo třídní schůzky, vysvětlíme situaci a navrhneme,
aby si zařídili doučování. Individuální tempo může žáka nastartovat.
Pokud zlepšení nenastane, je třeba rodičům objasnit výhody „včasného“ odchodu s ohledem na budoucnost a známky na přihlášce na střední školu.
Většina takto „odejitých“ dětí se po čase přijde na gymnázium podívat za svými bývalými spolužáky a je na nich vidět, jak rozkvetly. Ukazují, jak se jim daří, jsou rády, že
vynikají svými dobrými výkony mezi vrstevníky v běžné populaci. Vždyť i tyto děti si
zaslouží úspěch, o který bychom je společně s jejich rodiči mohli připravit tím, že se budeme bát jít do nepopulárních rozhodnutí a necháme problém, ať se později vyřeší sám.
Týmová
spolupráce
Věra Jandíková
Postup a vyřešení na sociální úrovni
Úvod
Perspektiva méně nadaných,
ale pilných žáků na nižším
stupni

Gymnázium F. X. Šaldy 167
Fáze vývoje skupiny:
Jednotlivé fáze vývoje skupiny označujeme1 těmito termíny:
FORMING
 storminG

NorMING
 perFORMING  mOuRnING
Abychom porozuměli výsledkům dotazníku, musíme si uvědomit, že v každé vývojové fázi se
členové skupiny soustředí na jiné problémy, do nichž investují velkou část své psychické energie. Stručně řečeno, v prvních třech fázích není pro skupinu dominantní výkon, ale uspořádání
a uspořádávání vztahů mezi jejími členy, budování a obhajoba vlastních rolí, tvorba, definice
a redefinice psaných i nepsaných norem, jak bude skupina fungovat, co v ní bude přijatelné
od jednotlivých členů a co nikoliv. Teprve ve čtvrté fázi je skupina vnitřně připravena (vztahy
a role jsou upraveny a jsou otevřené, to znamená je možno je bez obav měnit a posouvat) tak,
že se může plně soustředit na podávání efektivního výkonu. Pro efektivitu práce a vysokou
produktivitu je proto důležité, aby se jednotlivé týmy, které v organizaci jsou, propracovaly
všemi fázemi do fáze čtvrté a v ní setrvaly pokud možno co nejdéle. Nesmíme zapomínat, že
tento vývoj je dynamický, a proto se neobejde bez konfliktů, sporů a vzájemného vylaďování
na sebe navzájem. Zároveň nelze očekávat, že by jednotlivé fáze ve skupině neproběhly.
Je ovšem možné, že některé fáze nejsou nebo nebyly tolik vidět, případně byly vedoucím násilně potlačeny. Jejich negativní síly ale ve skupině působí dál, i když třeba skrytě, a skupina se
pořád (zvláště v krizových situacích) do těchto fází vrací. Z naší zkušenosti je tento jev velmi
častý a svědčí o nereflektovaném vedení takové skupiny.
Výsledky dotazníku tedy popisují různé síly a procesy a interpretují jejich vliv na dynamiku
skupiny.
Zkušený, ale i začínající manažer týmu tak má v ruce materiál, který mu ukáže, na co se při práci
se členy týmu zaměřit. Interpretaci výsledků proto může vnímat jako inspiraci a hledání dalších
možností, co se v jeho týmu děje a co by tým potřeboval.
1České doslovné překlady jsou po řadě: formování, bouření, normování, výkon, truchlení.

Gymnázium F. X. Šaldy 169
Závěr: Mapa Týmové efektivity
Projekt „Společně to jde lépe“ byl zahájen i zakončen konstrukcí mapy týmové efektivity, která
je unikátním nástrojem umožňujícím změřit a dále zvyšovat výkon jednotlivých pracovních
týmů a skupin.
Mapa týmové efektivity vychází ze skupinové dynamiky. Prvním krokem k vytvoření mapy bylo
vyplnění dotazníku všemi zaměstnanci Gymnázia F. X. Šaldy. Mapa vykreslila stav skupinové
dynamiky, ukázala překážky, které brání týmu přejít do stavu vyšší efektivity a výkonu.
Dotazník vychází z teorie skupinové dynamiky, kterou publikoval Bruce Tuckman, a je rozšířen o pohledy transakční analýzy, konkrétně té její větve, která se zabývá poradenstvím pro
organizace. Oběma teoretickým modelům je vlastní pohled na život skupiny, který akcentuje
vývojové fáze, jimiž každá skupina prochází. Fáze byly původně čtyři, později byla přidána ještě
pátá vývojová fáze.
Úvod
Týmová
spolupráce
FORMING
Výsledky analýzy – základní přehled o zvládnutých tématech a rezervách v týmu
Převažující vývojová fáze týmu – performing (výkon a spolupráce)
▶▶ Tato první fáze je podmíněna komplexní neurčitostí.
▶▶ Členům týmu například není úplně zřejmé celkové zaměření, smysl a účel týmu. Nejsou jim
jasné ani jejich individuální role a odpovědnosti.
▶▶ Někteří projevují přehnané nadšení a očekávání, jiní přílišné obavy.
▶▶ Členové týmu tedy „testují” nejen hranice úkolu, ale také ostatní členy a zejména osobnost
svého vedoucího (jeho hodnoty, přesvědčení, kritéria, schopnosti a vzorce chování) a zjišťují, nakolik mu mohou důvěřovat.
STORMING
Klesá skupinová konformita.
Komunikace je otevřenější, objevují se autentické individuální postoje členů skupiny.
Interpersonální konflikty blokují pracovní cíle.
Propuká boj o moc. Vznikají koalice.
Vedoucí ztrácí výsadní postavení. Často je nucen soupeřit o moc s někým z členů týmu.
Kritická fáze, mnoho týmů se přes ni nikdy nedostane.
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
Členové týmu pracují efektivně i bez přítomnosti a vlivu vedoucího.
U většiny lidí převažuje pozitivní motivace.
Styl vedení je participativní.
V komunikaci převažují témata pracovní, nikoliv osobní.
Skupina je soudržná, ale individuality jsou rozeznatelné.
MOURNING
170 Příručka dobré praxe
Co nedělat
▶▶ Uzavírat se do služebně stejně starých
skupin.
▶▶ Stěžovat si a hledat nepřítele vně.
▶▶ Vyčkávat a spoléhat jen na rady
druhých, starších, vedoucího.
▶▶ Unáhleně se vymezovat vůči druhým,
kritizovat je, shazovat.
▶▶ Předčasně hodnotit druhé členy skupiny.
▶▶ Spolupracovat jen s někým.
▶▶ Mít vůči ostatním výhrady.
▶▶ Bát se říct svůj vlastní názor.
▶▶ Manipulovat druhými, vztahově je
vydírat, donášet na druhé.
▶▶ Snažit se zalíbit manažerovi nebo silným
členům skupiny.
▶▶ Mít obavy změnit názor.
▶▶ Být příliš konformní s názory a postoji
skupiny.
▶▶ Polevovat v pracovní aktivitě, zůstat
stranou společného úsilí.

Gymnázium F. X. Šaldy 171
Závěr
▶▶ Toto stadium může mít mnoho forem, od ukončení existence skupiny po pověření skupiny
novými úkoly.
▶▶ Naplnění účelu.
▶▶ Fáze není důležitá pro naplnění cíle, toho již bylo dosaženo, ale je důležitá pro další motivaci jednotlivců.
Co dělat
▶▶ Být aktivní a iniciativní – projevovat se,
avšak ne na úkor ostatních.
▶▶ Naslouchat druhým.
▶▶ Podporovat spolupráci.
▶▶ Být ochotní angažovat se v práci, která
vyžaduje týmový přístup.
▶▶ Asertivně sdělovat své potřeby druhým.
▶▶ Nebát se experimentovat, zkoušet nové
věci, opouštět zažité stereotypy.
▶▶ Akceptovat nové lidí.
▶▶ Zaměřit se na budování vztahů.
▶▶ Podporovat skupinové aktivity nesouvisející jen s prací.
Etika
jednání
Etika
jednání
PERFORMING
Úkoly pro členy týmu, chtějí-li přispět k odstranění rezerv a potvrdit vývojovou fázi performingu jako stabilní:
Právní
minimum
Společné i individuální hodnoty jsou pojmenovány.
Členové týmu mají své role.
Lidé si vzájemně začínají důvěřovat.
Činnosti jsou méně otevřeně konfliktní.
Narůstá nebezpečí manipulací a skrytých konfliktů.
Vytvářejí se standardy a normy.
Ustupuje kreativita.
V týmu jasně převažuje zralá a efektivní vývojová fáze. Tým vykazuje tendenci ke stabilitě
a pracovnímu naplnění. Přesto nejsou úplně zanedbatelné podíly, které fázi performingu doplňují z jiných vývojových stadií. Tým je do jisté míry ohrožen regresemi fází 1–3. A proto jsou
pro udržení ve fázi performingu a jeho další prohlubování důležité následující intervence.
Komunikace
s veřejností
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
Vedení
porad
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
NORMIMG
Závěr
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Mapa – analýza týmové efektivity: Počáteční stav na začátku projektu (leden 2010)
Úvod
Základní popis vývojových fází
Týmová
spolupráce
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
Maximální prostor pro členy skupiny – úkoly samostatné.
Úkoly umožňující spolupracovat v měnících se skupinách.
Fungující „job rotation“ – náslechy, vzájemné hospitace, společné učení.
Úkoly vyžadující změny v přístupu k procesům a pracovním postupům.
Důraz na sledování (měření) vize, hodnot, procesů.
Zpětná vazba
Náročná k jednotlivcům.
Individuální koučink.
Podpora vnášení nových prvků, s nimiž přijdou jednotliví účastníci ze vzdělávání.
Podpora týmové spolupráce.
Udržování hodnot a základního poslání skupiny.
Motivování, povzbuzování.
Vlastní příklad v aktivitě a dodržování hodnot.
Právní
minimum
Úkoly a práce
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
Podpora vzájemných hospitací.
Tvorba nových výzev pro celý učitelský sbor.
Aktivně a zřetelně formulovat pozitivní postoje. Soustředit se na naslouchání potřebám týmu.
Zadávání náročných úkolů nováčkům. Prohlubování procesu integrace skupiny.
Podpora vnášení nových prvků přinesených jednotlivými účastníky z jejich vzdělávání
nebo z jejich původních pracovišť.
▶▶ Připustit soupeření o role a pozice. Podpora týmové spolupráce.
▶▶ Udržování hodnot a základního poslání skupiny. Motivování, povzbuzování.
▶▶ Zpětná vazba diferencovaná podle náročnosti úkolů, zkušeností.
Etika
jednání
Etika
jednání
Pozitivní intervence vedení gymnázia vhodné pro udržení a posílení dominantní vývojové fáze týmu (aktivity, které umožňují efektivně setrvávat ve fázi performingu):
Právní
minimum
Dva roky trvání projektu se ukázaly pro tým Gymnázia F. X. Šaldy opravdu jako velmi dynamické. Do týmu během těchto dvou let vstoupilo mnoho nových tváří. Někteří učitelé naopak
odešli. I ve společnosti se odehrálo hodně změn, z nichž některé přímo dopadly na školská zařízení. Například realizace nového pojetí maturit, dokončení nákladné a komplexní přestavby
gymnázia či pokračující dlouhodobý trend úbytku kvalitních žáků. Vedle těchto změn, jejichž
vliv na setrvání ve fázi performingu je spíše negativní, však probíhalo i systematické vzdělávání
sboru a jedním z výsledků tohoto vzdělávání je právě posílení soudržnosti týmu a jeho výkonu.
Velmi nás tedy zajímalo, jak nové měření úrovně vývoje dynamiky týmu dopadne.
V týmu se potvrdila čtvrtá zralá a efektivní vývojová fáze. Tým za dva roky prohloubil spolupráci a zvýšil pracovní výkon. Procenta v ostatních fázích se také proměnila. Snížila se konfliktnost
(druhá a třetí fáze), ale zvýšila se nestabilita (první a pátá fáze). Ohrožení efektivity týmu jsou
Co nedělat
▶▶ Odmítat sdílet pracovní zkušenosti
s ostatními členy týmu.
▶▶ Bránit se novinkám.
▶▶ Připustit osobní konflikty s některými
členy skupiny.
▶▶ Vyhýbat se komunikaci.
▶▶ Vyhýbat se skupinovým aktivitám i mimo
práci.
▶▶ Hřát se na výsluní skupinového výkonu, aniž
bychom my sami přispěli (tzv. výkonový parazitismus). Přisvojovat si zásluhy jiných.
▶▶ Být pasivní a neochotní projevit se, přijít
s nápadem. Vyčkávat a spoléhat se jen na
rady druhých, starších, vedoucího.
▶▶ Neproduktivně vzpomínat na minulost,
jak dřív bylo všechno lepší.
Komunikace
s veřejností
Komunikace
s veřejností
Mapa – analýza týmové efektivity: Stav na konci projektu (únor 2012)
Co dělat
▶▶ Otevřeně sdělovat své názory a pocity.
▶▶ Být ochotní diskutovat s druhými.
▶▶ Uchovat si základní pozitivní postoj
k ostatním členům skupiny, a to i přes
názorové neshody.
▶▶ Asertivně sdělovat své potřeby druhým.
▶▶ Nebát se experimentovat, zkoušet nové
věci, opouštět zažité stereotypy.
▶▶ Akceptovat svět a život jako proměnlivý
– obecně být otevřen změnám.
▶▶ Akceptovat nové lidi.
▶▶ Vnímat potřeby vlastní skupiny (např.
předmětové komise), ale otevírat se i potřebám spolupracujících týmů.
▶▶ Vtáhnout nové lidi do sociálního i pracovního života skupiny.
Vedení
porad
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
Úkoly pro členy týmu, chtějí-li přispět k odstranění rezerv a potvrdit vývojovou fázi performingu jako stabilní:
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Úkoly a práce
tedy v roce 2012 poněkud jiná. Nově nastupující členové týmu nejsou ještě do týmu plně včleněni a s odchody některých původních členů týmu se spolupracovníci ještě plně nevyrovnali.
Obě okrajové fáze tak mohou na tým působit odstředivě, to znamená přitahovat k sobě další
členy týmu. Tím by se zvyšoval tlak na kompaktnost středu a hrozilo by mu paradoxně uzavírání do sebe. Proto jsou dnes důležité následující intervence.
Úvod
Úvod
Pozitivní intervence vedení gymnázia vhodné pro udržení a posílení dominantní vývojové fáze týmu (aktivity, které umožňují efektivně setrvávat ve fázi performingu):
Literatura
Závěr
TRUCKMAN, B. W.; JENSEN, M. A. Stages of small-group development revisited. Group &
Organization Studies [online]. 1977, roč. 4, čís. 2, s. 419–427.
<http://gom.sagepub.com/content/2/4/419.abstract>
172 Příručka dobré praxe

Gymnázium F. X. Šaldy 173
Závěr
[1]
Úvod
Týmová
spolupráce
Vedení
porad
Komunikace
s veřejností
Právní
minimum
Astrid Abraham
Dr. Peter Abraham
Mgr. Martina Adamcová
RNDr. Jiřina Andělová
Iva Benková
Mgr. Dana Bervicová
Mgr. Ivana Buchalová
Renáta Cimrhanzlová
Mgr. Lena Černyševská
Mgr. Marcela Danajovičová
Mgr. Blanka Dohnalová
Helena Dranoňovská
Kathrin Eger
Mgr. Eva Ehlová
Mgr. Rudolf Folke
Mgr. Lubomír Franc
Ulrich Franz
Uwe Gildner
Mgr. Jan Goll
PaedDr. Markéta Havrdová
Kristina Hilgarth
Mgr. Eva Hlaváčková
Mgr. Tereza Hriníková
RNDr. Jana Hrnčířová
Mgr. Milada Hrušková
Mgr. Petr Hrůza
Mgr. Alice Chocholoušková
RNDr. Věra Jandíková
Irena Jarošová
Bc. Pavel Knobloch
Tomáš Kopal
Simona Kopalová
Mgr. Zuzana Kostincová
Mgr. Zuzana Kubištová
Mgr. Jindra Kuglerová
Olaf Kuhla
Mgr. Karolína Kvasničková
Mgr. Eva Laurinová
Mgr. Adam Lysičan
Mgr. Eva Málková
Zuzana Martincová
Reiner Meißner
Mgr. Zdeňka Meixnerová
Mgr. Tomáš Minster
PhDr. David Mudrák, Ph. D.
Mgr. Tomáš Musil
Mgr. Jaroslav Otmar
Mgr. Ivana Ouhelová
Mgr. Leoš Pelc
Mgr. Vítězslav Pěnička
Konrad Petter
Mgr. Ivana Podzimková
Ing. Blanka Pokorná
RNDr. Irena Přádná
Mgr. Markéta Raabová
Mgr. Věra Raisová
Závěr
Etika
jednání
Účastníci projektu
Společně to jde lépe
174 Příručka dobré praxe
Wesley Rasko
Mgr. Zuzana Reinišová
Mgr. Jakub Skoumal
Mgr. Miroslava Slezáková
Eva Stanková
Mgr. Jana Suchomelová
Mgr. Vladimír Šída
Mgr. Šárka Šimková
Mgr. Renata Šípová
Mgr. Vladimír Šorsák
Mgr. Jitka Šulcová
Mgr. Olga Šulcová
Pavel Taibr
Mgr. Radka Tichá
Mgr. Hana Tůmová
Mgr. Václav Ulvr
PhDr. Martina Ulvrová
Eva Útratová
Mgr. Jana Vaňková
Mgr. Renata Velecká
MgA. Dagmar Vinšová
Mgr. Věra Vondřičková
RNDr. Věra Voršilková
Mgr. Jan Voženílek
Jiřina Vyskočilová
Maria Wehner
PhDr. Svatava Zenklová
Příručka dobré praxe
Projekt „Společně to jde lépe“ Gymnázia F. X. Šaldy
Redakčně připravili Radka Tichá, Václav Ulvr a Jan Voženílek
Jazyková spolupráce Alice Chocholoušková
Grafická spolupráce Zuzana Kostincová a Radka Tichá
Sazbu písmy Minion Pro, Myriad Pro a Brooklyn vytvořil Honsoft
Vytiskla tiskárna Geoprint, spol. s r. o., Liberec
Vydalo Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci roku 2012
Náklad 250 výtisků
1. vydání
ISBN 978-80-903729-3-1

Podobné dokumenty