2 jídla od 30.-3.6

Transkript

2 jídla od 30.-3.6
Jídelníček od 30. 5. do – 3. 6. 2016
AAlleerrggeennyy
1,3,7
1,7
1,9
1,7
7
1,9
1,3
1,9
1
1,3
čč..
Polévka
Hlavní jídlo
Salát
Nápoj
Polévka
Hlavní jídlo
Salát
Nápoj
Polévka
Hlavní jídlo
Salát
Nápoj
Polévka
Hlavní jídlo
Dezert
Nápoj
Polévka
Hlavní jídlo
Salát
Nápoj
1
Č
Č..
2
B ro ko l ico v ý kr é m s e s ma že ný m hrá š ke m
T ha j s ké ma so v é ku lič k y s pi ka nt n í o má č ko u,
Ve přo v á peč en ě na má s le, bra mb o ro v á ka še
šp ec le
Ze l e ni no v ý
Ze l e ni no v ý
M inerá l ka
AAlleerrggeenn
1,3,7
1,3
Z t ec hn ic ký c h dův o d ů nev a ř í me
Sle p ičí s ma se m a n u dl e mi
K ru pi čná ka še s čo ko lá do u
Pizza s e šu n ko u a sý re m
J a ho dy
J a ho dy
Fru ko
Vlo č ko v á se ze le ni no u
B ra mb o ro v é kne dl í ky p lně n é u ze ný m ma se m, z elí
B ra mb o rá k s p i ka nt n í ma s o v o u s mě sí
Ze l e ni na
H ru š ko v ý
H ra cho v á s če s ne ko v ý mi kr ut o ny
Ve přo v é ma so na k mí n ě, rý ž e, o ku re k
Sa lá t kra b í se sý re m, p ečiv o , ze le ni na
M a ko v ec s cit ro no v o u po l ev o u
M a ko v ec s cit ro no v o u po l ev o u
B ro s kv o v ý
Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě v jídelně!
Po celý oběd dodržován pitný režim- ovocné nápoje, voda, čaj- slazený, neslazený.
Změna jídelníčku vyhrazena.
ZZaapplleettaalloovváá E
Evvaa
V
Vaaccuullííkkoovváá H
Heelleennaa
hlavní kuchařka
vveeddoouuccíí ŠŠJJ
1,9
1,3,7
1,9
1,3
1,9
1,4,7
1,3