Uložit - Pivovary Lobkowicz Group

Transkript

Uložit - Pivovary Lobkowicz Group
PLNÁ MOC
POWER OF ATTORNEY
Níže identifikovaný zmocnitel:
The below identified principal:
__________________________________________________________________________________
Jméno / Obchodní firma (název)
Name / Business (company) name
__________________________________________________________________________________
Bydliště / Sídlo
Place of residence / Registered office
__________________________________________________________________________________
Datum narození nebo rodné číslo /
Date of birth or birth registration number /
IČ právnické osoby (pokud bylo přiděleno)
Identification No. of a legal entity (if awarded)
__________________________________________________________________________________
Údaj o zápisu právnické osoby do obchodního Information about registration of a legal entity in
nebo jiného rejstříku
the Commercial Register or a similar register
(dále jen „Zmocnitel“),
(hereinafter the “Principal”),
akcionář společnosti Pivovary Lobkowicz
a shareholder of Pivovary Lobkowicz Group, a.s.,
Group, a.s., se sídlem Praha 4 – Nusle,
with its registered office at Praha 4 – Nusle,
Hvězdova 1716/2b, 140 78, IČO: 27258611,
Hvězdova 1716/2b, 140 78, Identification No.
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
27258611, registered in the Commercial Register
Městským soudem v Praze, spisová
administered by the Municipal Court in Prague
značka B 10035
File B 10035
(dále jen „Společnost“),
(hereinafter the “Company”),
TÍMTO ZMOCŇUJE
HEREBY EMPOWERS
níže identifikovaného zmocněnce:
the hereinbelow identified attorney:
__________________________________________________________________________________
Jméno / Obchodní firma (název)
Name / Business (company) name
__________________________________________________________________________________
Bydliště / Sídlo
Place of residence / Registered office
__________________________________________________________________________________
Datum narození nebo rodné číslo /
Date of birth or birth registration number /
IČ právnické osoby (pokud bylo přiděleno)
Identification No. of a legal entity (if awarded)
__________________________________________________________________________________
Údaj o zápisu právnické osoby do obchodního Information about registration of a legal entity in
nebo jiného rejstříku
the Commercial Register or a similar register
(dále jen „Zmocněnec“),
(hereinafter the “Attorney”),
k zastupování Zmocnitele na řádné valné
to represent the Principal at the Company ’s regular
hromadě Společnosti konané dne 22. června
General Meeting held on 22nd June 2016
2016 a v souvislosti s ní,
and in connection therewith,
a na všech valných hromadách Společnosti
and at any and all Company’s General Meetings
(a v souvislosti s nimi) konaných nejpozději
(and in connection therewith) held no later than to
do dne: 30.6.2016
30.6.2016
Tato plná moc opravňuje Zmocněnce
This Power of Attorney authorises the Attorney
k zastupování Zmocnitele při účasti na valné
to represent the Principal in participation at the
hromadě a při všech souvisejících právních
General Meeting and in all related legal and other
i jiných jednáních (ať před, v průběhu nebo po acts (no matter whether before, at o rafter the date
konání valné hromady), a to v rozsahu práv
of the General Meeting), to the extent corresponding
spojených se všemi akciemi Společnosti
to the rights arising out of all Company shares owned
vlastněnými Zmocnitelem.
by the Principal.
Zmocněnec
The Attorney
JE
IS
NENÍ
IS NOT
oprávněn pověřit jinou osobu, aby místo něj
entitled to authorise another person
jednala za Zmocnitele v rozsahu této plné
to act in Attorney’s place on behalf of
moci.
the Principal within the extent hereof.
Tato plná moc se řídí platným právem
This Power of Attorney shall
České republiky.
be governed by applicable laws of the Czech Republic.
Tato plná moc je sepsána v českém
This Power of Attorney is executed in the
a anglickém jazyce; v případě rozporů mezi
Czech and English languages. In the event of
oběma jazykovými verzemi má přednost
any discrepancies between the two language
verze ČESKÁ, pokud si Zmocnitel výslovně
versions, the CZECH version shall prevail,
níže nezvolí anglickou:
unless the Principal explicitly chooses English one
below:
ANGLICKÁ
ENGLISH
V / in _____________________
dne / on _____________________
__________________________________________________________________________________
Úředně ověřený podpis Zmocnitele (u
Officially verified signature of the Principal
právnické osoby podpis osoby / osob
(in case of a legal entity a signature of
oprávněných jednat za Zmocnitele,
a person / persons entitled to act on behalf
včetně čitelného uvedení jejího / jejich jména of the Principal, including legible indication
a funkce)
of his / her / their name(s) and position(s)

Podobné dokumenty

PLNÁ MOC POWER OF ATTORNEY

PLNÁ MOC POWER OF ATTORNEY registration No. 242 61 980, with its registered office at Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, registered in the Commercial Register administered by the Regional Court in Ostrava, Sectio...

Více