Chemické složení karbonátů České křídové pánve

Transkript

Chemické složení karbonátů České křídové pánve
Chemické složení karbonátů České křídové pánve
Václav Procházka1, Anna Štěpánková, Tomáš Vaculovič2
1
[email protected]
2
Ústav chemie PřF MU, Areál Kamenice 5, budova A 14, 62500 Brno
Ĥemia konsisto de la karbonatoj de la Bohemia kretacea baseno
Resumo: Oni dokumentis ĉefajn kaj spurajn elementojn en karbonataj sedimentoj kaj fosilioj
de la Bohemia kretacea baseno. Elementoj, kiuj povas substitui kalcion en kalcito,
determiniĝis ne nur en opaj rokaĵoj, sed ankaŭ en frakcioj solveblaj en diluita acido. Foje
analiziĝis ankaŭ restaĵoj nesolveblaj. La rezultoj montras, ke ne ekzistas sistemaj diferencoj
en la ĥemia konsisto de la origina karbonato inter diversaj regionoj kaj stratigrafiaj pozicioj
(cenomanio - supra turonio). La diagenezo influis ĉefe la elementojn Sr, Mg kaj Mn, eble pli
en la fosilioj ol en la kalkoŝtonoj, ĉar la fosilioj kolektiĝis el pli permeablaj rokaĵoj. La
enhavoj kaj la reciprokaj proporcioj de la raraj teroj en ĉiuj karbonatoj estas similaj kaj havas
negativan cerian anomalion. La Ce-anomalio povis mildiĝi per plialtigita klasta almiksaĵo, en
la solveblaj frakcioj iuloke pro kontamino per sekundara fosfato.
Úvod
Význam geochemie sedimentárních karbonátů spočívá hlavně v tom, že citlivě reagují na
některé charakteristiky vody v době sedimentace, které mohou být významným
paleoekologickým ukazatelem. Zatímco v metamorfovaných jednotkách může být složení
karbonátových hornin použito pro chemostratigrafickou korelaci (např. Procházka a Rajlich,
2010), v nepřeměněných sedimentech lze navíc zkoumat i přímo složení fosílií, za příznivých
okolností až na úrovni přírůstkových vrstviček. Tento článek shrnuje chemické složení
karbonátů České křídové pánve, kde jsou sice vápence objemově poměrně málo významné,
což ale na druhé straně usnadňuje dostatečně reprezentativní výběr vzorků. Data byla použita
též v diplomové práci Štěpánkové (2010), ze které jsou zde vybrány hlavní výsledky.
V poslední době jsou v karbonátech intenzivně sledovány i vzácné zeminy (REE), zvláště
cerová anomálie (viz též Procházka, 2007). V tomto článku jsou prezentovány mj. výsledky
zatím poměrně ojedinělého srovnání distribuce REE v karbonátovém podílu a v celkové
hornině.
Odběr a zpracování vzorků
Kromě lomu Úpohlavy v ohárecké oblasti pocházejí vzorky ze západního okolí Kutné Hory a
Kolína. Pro srovnání s převážně klastickými sedimenty byly analyzovány též pískovce a
prachovce z vrtu HV-3 (Letohrad), které jsou však v tomto článku prezentovány jen okrajově.
Úpohlavy. V činném lomu byly z hlavního těženého tělesa vápenců (teplické souvrství,
svrchní turon) v červenci 2008 odebrány dva vzorky, dále byl použit vzorek ježovky
z vápnitých jílovců náležejících rovněž teplickému souvrství, který poskytl R. Labuťa.
Miskovice. Opuštěný jámový lom asi 1 km vjv. od obce, vzorek byl odebrán z hrubozrnných
biosparitových vápenců nad slepencovými polohami; stratigrafické zařazení vyšší spodní
turon.
Miskovická vápenka. V lomu nad údolím Bylanky, 800 m jv. od Miskovic, s délkou stěny
téměř 200 m a výškou 5–6 m vystupují hrubozrnné biosparitové vápence s bioklasty o
velikosti až několik centimetrů (Čáp a Zelenka, 2009). Hornina obsahuje také zrnka křemene
a slíd a úlomky rul místy o velikosti až 10 mm. Podle makroskopického vzhledu byly
odebrány vzorky vápence s co nejnižší klastickou příměsí. Vzorek „A“ byl odebrán z vrstvy 2
m nad bází lomu a vzorek „B“ z polohy přibližně 1,5 m nad bází, jak je znázorněno na obr. 1.
Obr. 1 Polohy odběru vzorků na lokalitě Miskovická vápenka.
Mezholezy (vápenka). Mezholezský lom je vjv. od Mezholez (jz. od Miskovic), u křižovatky
silnic Mezholezy - Bylany, Nová Lhota. Ve stěně až 10 m vysoké a 150 m dlouhé je odkryta
hranice cenomanu a turonu (Zelenka, 1987), vzorek byl odebrán z horní části stěny, tedy z
vrstev náležejících turonu.
Plaňany – lom. Schránka ježovky Codiopsis doma i ústřice rodu Exogyra (sbíral R. Labuťa)
pocházejí z vrstev písčito-jílovitých vápenců až vápnitých slínovců s belemnitem
Actinocamax.
Mezholezy (Nová Lhota). Lokalita se nachází 300 m s. a sv. od obce Nová Lhota (jz. od
Kutné hory). V drobných stěnových lůmcích ve vápnitých pískovcích podél skalní římsy nad
údolím říčky Vrchlice byly těženy svrchnocenomanské křemenné (kvádrové) pískovce a
vápnité pískovce. Přímo ze stropu převisu byl odebrán vzorek ústřice rodu Exogyra, vzorek
rudisty Radiolites sanctaebarbarae Počta byl sebrán ze země pod převisem (obr. 2).
Vysoká. Vzorek byl odebrán na poli z lokality na východním svahu kóty Vysoká (jz. od
Miskovic) u okraje polní cesty (bez bližšího stratigrafického zařazení).
Obr. 2 Lůmek u obce Nová Lhota (Mezholezy).
Vzorky byly homogenizovány a rozmělněny na analytickou jemnost, železné piliny byly
odstraněny magnetem. Rentgenfluorescenční analýzy vzorků vápenců (prášky reprezentující
celou horninu) i tří nerozpustných zbytků (ze vzorků vápenců, v nichž byl jejich podíl
nejvyšší) byly provedeny v Centrálních laboratořích VŠCHT Praha. Zkameněliny nebyly
analyzovány vzhledem k předpokládanému vysokému podílu organického uhlíku. Pro analýzy
metodami AAS a ICP-MS byl materiál převeden do roztoku. Jako "rozpustný podíl" jsou
označeny frakce rozpuštěné ve zředěné (15%) kyselině chlorovodíkové. K úplnému rozkladu
vzorků (z různých důvodů prováděnému bez HF i bez kyslíkatých kyselin) byla aplikována
rovněž HCl a tavení s boraxem.
Metodou FAAS byly v rozpustných podílech stanoveny v Laboratořích geologických ústavů
PřF UK v Praze Ca, Mg, Mn, Fe a Sr. Ostatní prvky byly v roztocích stanoveny pomocí ICPMS na Ústavu chemie PřF MU v Brně. Měření byla provedena pomocí kvadrupólového ICPMS spektrometru Agilent 7500 CE (Agilent, Japonsko) s použitím vodných kalibračních
roztoků Astasol (R) z Českého meteorologického institutu. Jako porovnávací prvek bylo
použito Sr, jehož přesná koncentrace byla stanovena pomocí AAS; výsledky dobře souhlasí i
s normalizací podle Ca stanoveného AAS.
Výsledky a diskuse
Tab. 1 Rentgenfluorescenční analýzy vápenců; oxidy v hmot. %. Fe jako Fe2O3 tot., CO2 dopočítán za
předpokladu, že veškerý Ca a Mg jsou v karbonátu; "d.l." - mez detekce.
SiO2
Úpohlavy Úpohlavy
Miskovice Miskovice Mezholezy
Miskovice
1
2
vápenka A vápenka B vápenka
8,61
9,25
1,49
1,24
14,63
1,94
TiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
SrO
Na2O
K2O
P 2O 5
CO2*
ZrO2
SO3
Cl
O=Cl2
suma
0,133
3,46
0,886
0,027
0,53
47,62
0,080
<d.l.
0,522
0,132
37,92
<d.l.
0,072
<d.l.
100,00
0,146
3,71
0,987
0,027
0,54
47,03
0,076
<d.l.
0,561
0,124
37,46
0,007
0,071
0,002
0,000
99,99
0,014
0,59
0,205
0,025
0,31
52,87
0,031
<d.l.
0,066
0,014
41,84
0,002
0,027
<d.l.
0,015
0,50
0,240
0,018
0,285
53,00
0,024
<d.l.
0,047
0,011
41,91
0,001
0,017
<d.l.
97,18
97,30
0,073
2,58
0,494
0,016
0,41
44,44
0,031
0,162
0,346
0,020
35,30
<d.l.
0,068
0,129
-0,029
98,67
0,018
0,62
0,358
0,019
0,302
52,43
0,035
<d.l.
0,076
0,019
41,45
<d.l.
0,018
0,006
-0,001
97,29
Obsah nerozpustného zbytku viz tab. 2. Pokud jde o vápence, vyšší klastický podíl ve vzorku
Miskovice vápenka B se dá připsat vyššímu zastoupení křemene, zatímco vzorky z Úpohlav
obsahují kromě křemene také významný podíl silikátů, vzhledem ke zvýšeným obsahům SiO2
i Al2O3 (větší podíl jílové složky). Tyto údaje o složení hornin potvrzují i analýzy
nerozpustných zbytků. Relativně vysoké nerozpustné podíly obsahují i všechny zkameněliny
(kromě ústřice z Plaňan), což je zřejmě způsobeno vysokou organickou příměsí.
Tab. 2 Analýzy rozpustných podílů vzorků karbonátů (AAS, ICP-MS; prvky v ppm = mg/kg) a
hmotnostní podíly nerozpustného zbytku.
a) vápence
Miskovice Miskovice Mezholezská
vápenka A vápenka B
vápenka
3,4
2,1
24,0
3,7
Úpohlavy 1 Úpohlavy 2 Vysoká Miskovice
vzorek
nerozp. zbytek (%)
15,8
13,4
4,5
rozpustný podíl
84,2
86,6
95,5
96,6
97,9
76,0
96,3
Mg
1718
1824
1910
1744
1630
2641
1679
Ca
334952
358610
351233
351652
351664
350895
346594
Mn
179
192
217
130
109
118
122
Fe
3926
4590
1531
1021
1253
2596
1912
Sr
633
643
275
258
200
312
269
P
383
397
Y
4,88
5,28
1,32
1,50
0,97
2,28
0,84
La
6,43
7,63
4,24
4,31
2,04
6,28
2,28
Ce
9,35
12,50
3,88
3,38
1,81
7,13
1,75
Pr
1,33
1,80
0,83
0,81
0,38
1,37
0,37
Nd
4,54
5,89
2,72
2,68
1,45
4,62
1,29
Sm
0,75
0,93
0,38
0,37
0,21
0,65
0,19
Eu
0,19
0,23
0,11
0,07
0,03
0,17
<d.l.
Gd
0,91
0,67
0,25
0,28
0,24
0,36
0,30
Tb
0,16
0,14
0,04
0,05
0,04
0,07
0,04
Dy
0,60
0,78
0,23
0,24
0,15
0,42
0,11
AAS
ICP-MS
<d.l.
<d.l.
<d.l.
50,7
<d.l.
Ho
0,12
0,17
0,05
0,05
0,03
0,09
0,02
Er
0,37
0,44
0,15
0,16
0,09
0,25
0,10
Tm
0,04
0,06
0,02
<d.l.
0,01
0,03
<d.l.
Yb
0,24
0,31
0,84
0,09
0,06
0,15
0,05
Lu
0,04
0,06
0,02
0,02
0,01
0,03
<d.l.
0,41
<d.l.
Pb
<d.l.
0,49
<d.l.
<d.l.
<d.l.
Th
0,82
1,62
0,26
0,18
0,08
0,49
U
0,32
0,55
0,11
0,09
0,16
0,15
Y/Ho
39,0
30,9
26,8
28,1
28,3
25,7
45,1
Ce/Ce*
0,74
0,79
0,47
0,41
0,46
0,56
0,42
0,02
<d.l.
b) fosílie
vzorek
nerozp. zbytek (%)
ICP-MS
jehlice
K.Hora
ústřice
K.Hora
ústřice
ústřice
rudista
Plaňany Mezholezy Mezholezy
38,6
3,3
73,1
46,1
5,6
30,6
28,6
61,4
96,7
26,9
53,9
94,4
69,4
71,4
Mg
1260
2712
2476
1911
1013
1510
2950
Ca
306209
347169
340577
305798
323662
343851
337348
Mn
217
358
925
109
123
221
506
Fe
7475
675
1835
1746
14148
469
458
Sr
489
408
215
464
758
982
271
323,3
566,2
6119,8
122,3
64,7
rozpustný podíl
AAS
živ.houba ježovka
Úpohlavy Úpohlavy
P
219,0
<d.l.
Y
4,78
2,95
0,95
1,27
11,99
1,47
1,02
La
4,56
3,40
1,01
1,18
30,14
1,23
1,60
Ce
6,75
4,78
1,20
1,63
62,53
0,84
1,66
Pr
0,92
0,66
0,18
0,25
5,51
0,21
0,31
Nd
3,75
2,40
0,79
1,06
18,33
0,85
1,27
Sm
0,73
0,37
0,14
0,23
2,85
0,17
0,21
Eu
0,15
0,31
0,03
0,04
0,81
0,04
0,07
Gd
0,56
0,52
0,11
0,17
1,18
0,13
0,15
Tb
0,12
0,09
0,02
0,04
0,22
0,03
0,03
Dy
0,64
0,32
0,14
0,20
2,14
0,20
0,15
Ho
0,13
0,07
0,03
0,04
0,43
0,04
0,03
Er
0,35
0,23
0,07
0,09
1,20
0,10
0,07
Tm
0,05
0,03
0,01
0,01
0,14
0,01
0,01
Yb
0,29
0,19
0,08
0,08
0,69
0,09
0,06
Lu
0,04
0,31
0,01
0,01
0,11
0,01
0,01
Pb
11,74
1,53
1,69
3,90
<d.l.
<d.l.
Th
0,43
0,09
0,02
1,38
<d.l.
<d.l.
U
0,37
0,32
0,28
0,18
2,42
0,21
0,22
Y/Ho
37,7
41,3
37,4
35,9
28,1
40,5
38,9
Ce/Ce*
0,75
0,73
0,62
0,69
1,09
0,36
0,53
<d.l.
<d.l.
Kvantitativní stanovení Sr (a jiných stopových prvků) celkové horniny a rozpustného podílu
se velmi dobře shoduje, což potvrzuje předpoklad, že Sr je soustředěno hlavně
v karbonátovém podílu. V nerozpustném podílu je stroncia málo (viz tab. 4, 5).
Žádný ze vzorků není dolomitizovaný, ale obsahy stroncia přesto nejsou příliš vysoké.
Obsahy Mg a Sr se v karbonátovém podílu zkamenělin a vápenců příliš neliší, přestože by
bylo možno očekávat, že zkameněliny mají lépe zachované původní nižší obsahy Mg a Mn a
vyšší Sr (Veizer, 1983). Obsah Mn je dokonce vyšší ve vzorcích zkamenělin, až na vzorek
ústřice z Plaňan. To naznačuje, že použité vzorky zkamenělin jsou chemicky přinejmenším
stejně nebo spíš více chemicky alterované než vápence. Toto se dá vysvětlit faktem, že
analyzované fosílie jsou vázány na příbojovou facii, proto má okolní materiál více klastického
podílu, což umožnilo díky lepší propustnosti intenzivnější interakci s různými roztoky ve
srovnání s málo propustnými vrstvami vápenců.
Diagenetické pochody se však zřejmě neprojevily na obsazích a zvláště vzájemných
poměrech vzácných zemin, s výjimkou ústřice kontaminované sekundárním fosfátem. To lze
očekávat na základě literárních údajů o nízké mobilitě REE, ale také o tom svědčí výsledky
této práce. Proto je distribuce vzácných zemin vyhodnocena podrobněji. Při rozkladu vzorků
v 15% HCl by nemělo dojít k rozpouštění odolnějších minerálů klastického původu, které by
mohly obsahy REE silně ovlivnit (hlavně monazit, allanit, event. zirkon), lze však očekávat
rozpuštění apatitu.
Všechny vzorky jsou obohaceny lehkými REE i po normalizaci chondritickými hodnotami
(obr. 3). V totálně rozložených vápencích je hodnota Ce/Ce* vždy vyšší v porovnání
s hodnotami z rozpustného podílu, rozdíl je však malý (viz obr. 3). Je zřejmé, že se
vzrůstajícím podílem klastické složky přibývá všech lanthanidů a tím je zakrývána původní
negativní cerová anomálie. Za prokazatelnou negativní anomálii lze považovat hodnoty
Ce/Ce* systematicky nižší než 0,65 (Bau & Dulski, 1996). Ty jeví většina vzorků
z Kutnohorska. Oba vzorky vápenců a ježovka i živočišná houba z Úpohlav a ústřice z Kutné
hory mají negativní anomálii Ce slabší (tab. 2).
Vzorek ústřice z Plaňan nemá negativní cerovou anomálii vůbec. Oproti ostatním
zkamenělinám, ale i vápencům má vysoký obsah P, což indikuje přítomnost nějaké formy
fosfátu. Tímto fosfátem byla schránka kontaminována asi až po sedimentaci. Naopak
klastická příměs je ve zkamenělinách nepravděpodobná. Jako sedimentární se apatit v České
křídové pánvi hromadí ve fosfátových konkrecích a koprolitech. Tyto sekundární fosfáty
analyzované Dobešem et al. (1988) mají většinou výraznou pozitivní anomálii Eu, naopak
cerová anomálie v nich nebyla zjištěna. Také horninotvorný apatit cerovou anomálii nemá
(viz např. Povondra, 1992). Příměs apatitu ať už klastického, nebo sedimentárníhodiagenetického původu tedy může významně ovlivnit hodnotu Ce/Ce*. O kontaminaci ústřice
z Plaňan sekundárním fosfátem svědčí i pozitivní anomálie Eu. Naprostá většina ostatních
vzorků má anomálii Eu negativní, i když její hodnocení je někdy problematické kvůli obtížně
měřitelným nízkým obsahům Gd i Tb.
Tab. 3 ICP-MS analýzy totálně rozložených vzorků vápenců (prvky v ppm; olovo zvlášť podle 206Pb,
207
Pb a 208Pb; Lu vždy pod mezí detekce).
vzorek
Úpohlavy 2
Vysoká Miskovice
Miskovice
vápenka A
Miskovice
vápenka Mezholez.
B
vápenka
3309
2960
2482
2291
2807
2295
P
575
267
65
81
70
90
Mn
183
345
164
133
100
148
Fe
7250
2959
1937
2209
3320
3266
Sr
888
541
435
361
373
469
Y
8,8
2,7
2,3
1,7
3,5
2,1
La
10,6
4,9
4,1
2,4
8,8
4
Ce
16,5
4,6
3,7
2,4
13,4
4,3
Pr
2,2
1
0,78
0,48
1,9
0,73
Nd
8,6
3,8
3,29
2,02
7,3
3
Sm
1,7
0,7
0,54
0,35
1,3
0,52
Eu
0,36
0,18
0,12
0,1
0,26
0,11
Gd
1,22
0,49
0,41
0,28
0,87
0,38
Dy
1,37
0,46
0,377
0,31
0,72
0,36
Ho
0,29
0,09
0,073
0,06
0,14
0,07
Er
0,84
0,23
0,201
0,16
0,37
0,18
Tm
0,12
0,04
0,05
0,03
Yb
0,77
0,2
0,154
0,12
0,31
0,17
Pb
32,3
38,4
27,7
31,7
24,9
70,5
Pb
31,8
37,9
27,3
31,3
24,7
69,6
Pb
32,6
39,0
28,4
32,1
25,6
71,8
Th
2,14
0,51
0,659
0,45
1,97
0,84
U
Y/Ho
0,97
30,4
0,18
29,5
0,138
31,9
0,26
27,6
0,54
25,5
0,17
29,6
0,43
0,47
0,72
0,51
Mg
Ce/Ce*
0,74
0,45
<d.l.
<d.l.
Ve vzorcích pískovců a prachovců z vrtu HV-3 je v rozpustném podílu slabá pozitivní cerová
anomálie (Ce/Ce* až 1,32), jejíž hodnoty se mohou považovat za významné vzhledem
k tomu, že tytéž vzorky totálně rozložené mají hodnoty Ce/Ce* velmi blízké 1. Pozitivní
cerová anomálie a s ní dobře korelující hodnoty obsahů Fe naznačují přítomnost CeIV v nějaké
formě zřejmě sorbované na limonit nebo oxidy a hydroxidy Mn.
Obr. 3 Obsahy REE normalizované chondritickými hodnotami (Boynton, 1984) ve vybraných
vápencích (červená čára – totální rozklad, modrá čára – rozpustný podíl)
Obr. 4 Obsahy REE normalizované chondritickými hodnotami (Boynton, 1984) v pískovci z vrtu HV3 (Letohrad) z hloubky 85,7 m (nejvyšší cenoman asi 1,7 m pod hranicí s turonem; červeně totální
rozklad, modře rozpustný podíl).
Z dalších měřených prvků lze vyzdvihnout hlavně vysoký obsah Pb (tab. 3) (zvláště ve
srovnání s analýzami nečistých křídových vápenců v Litogeochemické databázi – Gürtlerová
et al., 1997) v nerozpustných podílech vápenců (projevuje se v totálně rozložených vzorcích,
ale ne v rozpustných podílech, i když nebyl potvrzen RF analýzami nerozpustných zbytků; o
interferenci na ICP-MS však jít nemůže, protože obsah Pb vychází podobně vysoký podle
různých izotopů). Krutský (1982) předpokládá vazbu Zn a Pb na jílové minerály.
Tab. 4 Rentgenfluorescenční analýzy nerozpustných zbytků (oxidy v hmot. %).
vzorek
SiO2
TiO2
Al2O3
Cr2O3
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
SrO
BaO
Na2O
K2O
Rb2O
P 2O 5
V2O5
ZrO2
As2O3
ZnO
SO3
Cl
Úpohlavy Úpohlavy Miskovice
1
2
vápenka B
63,59
65,29
78,70
0,91
0,95
0,196
19,07
19,61
9,40
0,018
0,017
0,008
3,46
3,49
0,53
<d.l.
0,008
0,006
1,59
1,64
0,37
1,33
0,32
0,056
0,012
0,012
0,002
0,043
0,060
0,041
0,115
0,131
0,38
3,24
3,25
1,54
0,016
0,017
0,005
0,039
0,038
0,021
0,035
0,036
<d.l.
0,012
0,011
0,005
<d.l.
0,001
0,001
0,006
0,006
<d.l.
0,10
0,076
0,009
1,72
0,230
0,031
Ga2O3 0,003 NiO 0,006
O=Cl2
suma
-0,387
94,91
-0,052
95,15
-0,007
91,30
Tab. 5 Srovnání vybraných prvků v nerozpustném a rozpustném podílu méně čistých vápenců (obsahy
v ppm).
Úpohlavy 1
nerozp.
rozp.
Úpohlavy 2
Miskovice
Fe
24196
24437
vápenka B
37010
Mg
9599
9876
2230
Mn
197
200
118
Sr
106
99
241
P
172
165
90
Fe
3926
4590
2596
Mg
1718
1824
2641
Mn
179
192
118
Sr
633
643
312
P
383
397
51
Arsen (sledovaný v zemědělsky využívaných karbonátech) měl v ICP-MS analýzách roztoků
příliš vysoký detekční limit kvůli interferenci s molekulovým fragmentem ArCl a CaCl.
Obsah As v původním karbonátu byl však zanedbatelný i podle ablačních analýz ústřice z
Kutné Hory (viz Štěpánková, 2010); rentgenfluorescenční analýzou byl zjištěn v malém
množství pouze v některých nerozpustných zbytcích (tab. 4).
Celkově lze shrnout, že variace ve složení karbonátových hornin i celkových vzorků fosílií,
které by mohly odrážet paleoenvironmentální rozdíly ať už časové, nebo prostorové, zatím
nebyly zjištěny. Podobné složení různých karbonátů podporuje názor Štaffena (1999), podle
nějž je nejvýznamnějším parametrem pro chemostratigrafickou korelaci v České křídové
pánvi obsah CaCO3 v sedimentu.
Výsledky potvrdily význam vzácných zemin, neboť se zdá, že i po diagenezi zůstaly
zachovány jejich původní vzájemné poměry včetně negativní cerové anomálie, s výjimkou
jediné schránky kontaminované zřejmě sekundárními fosfáty. Cerová anomálie
pravděpodobně měla ve všech původních karbonátech (ať už z cenomanu, nebo turonu)
podobnou hodnotu (lze odhadnout Ce/Ce* přibližně 0,4), nicméně je důležité analyzovat
karbonát co nejméně ovlivněný klastickou příměsí.
Poděkování. Za spolupráci děkujeme hlavně R. Labuťovi, Z. Štaffenovi, P. Čápovi a M.
Košťákovi a za vstřícnost při odběru vzorků z lomu Úpohlavy též pracovníkům firmy Lafarge.
Literatura
Bau M., Dulski P. (1996): Distribution of yttrium and rare-earth elements in the Penge and
Kuruman iron-formations, Transvaal Supergroup, South Africa. – Precambrian Research 79,
37-55.
Boynton W.V. (1984): Geochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. In
Henderson P. (ed.): Rare earth element geochemistry. – Elsevier, Amsterdam, s. 63-114.
Čáp P., Zelenka P. (2009): Sedimentární textury křídových vápenců na Kutnohorsku. – Zpr.
Geol. Výzk. v Roce 2008, s. 15-16.
Dobeš P., Povondra P., Kühn P. (1988): Mineralogie a geochemie fosforitů České křídové
pánve. – Acta Univ. Carol. Geol, 1987/2, 145-170.
Gürtlerová P. et al. (1997): Databáze analytických stanovení na mapách geochemické
reaktivity hornin 1: 50 000. In: Litogeochemická databáze České geologické služby, Praha.
Krutský N. (1982): Minerální a chemické složení jílovito-karbonátových sedimentů české
křídy. – Acta Univ. Geol. 1982, 1-2, 183-188.
Povondra P. (1992): Crystal chemistry of rock-forming apatites from the Bohemian massif. –
Acta Univ. Carol. Geol. 1992/2, 197-224.
Procházka V. (2007): ETR en marsedimentoj. – Geol.Int. 10/1, 44-61.
Procházka V, Rajlich P. (2010): Stopové prvky v některých mramorech z jižních a středních
Čech: nové analýzy celkových hornin a rozpustných podílů. – Sbor. Jihočes. Muz. v Č.
Budějovicích, Přír. Vědy 50, 13-19.
Štaffen Z. (1999): Chemostratigrafické stanovení ekvivalence vrstev a souvrství České
křídové pánve. – Okresní muzeum Orlických hor, Choceň, 153 s.
Štěpánková A. (2010): Stopové prvky v karbonátech České křídové pánve. – MS diplomová
práce, PřF UK Praha.
Veizer J. (1983): Trace Elements and Isotopes in Sedimentary Carbonates. – Rewievs in
Mineralogy, 11, 265 -299.
Zelenka P. (1987): Litofaciální vývoj křídových uloženin v Praze a okolí. – Sbor. geol. věd
Geologie, 42, 89-112.
Geochemie a mineralogie, roč. 5, publikace 1
datum zveřejnění: 27.5. 2011
recenze: nerecenzováno (důvod: autor členem redakce)

Podobné dokumenty

KUTNOHORSKO. Vlastivědný sborník 5/2002

KUTNOHORSKO. Vlastivědný sborník 5/2002 také leukokrátní granulity a granulitové ruly. Celý tento horninový soubor obsahuje žíly aplitů a pegmatitů s granátem, apatitem, dumortieritem, skorylem a kyanitem. Sedimentární křídové odkryvy (o...

Více

chemie ii - Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro

chemie ii - Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro obrany v Brně a Technická univerzita v Liberci. Projekt byl zahájen 5.1.2006 a bude ukončen

Více

Geologická expozice pod Klokoty

Geologická expozice pod Klokoty zrnitou horninu s nevýrazně paralelním až všesměrným uspořádáním horninových minerálů. Hornina se skládá převážně z plagioklasu, biotitu, křemene a  kordieritu, podřadně jsou zastoupeny sillimanit,...

Více

40. číslo časopisu Informátor - Česká společnost pro výzkum a

40. číslo časopisu Informátor - Česká společnost pro výzkum a a na sorbenty podle výše uvedených zkoušek. Výsledky veškerých analýz byly vzájemn srovnávány. Ve v tšin p ípad nebyla zjišt na žádná závislost. Zajímavý výsledek p ineslo až srovnání dvojmocných a...

Více