VZ GW 2012 CZ final.indd

Komentáře

Transkript

VZ GW 2012 CZ final.indd
2012
VÝROČNÍ ZPRÁVA
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
GW Train Regio a. s.
obsah
Úvodní slovo předsedy představenstva
....................................................................................................................
5
..............................................................................................................................................................
6
...................................................................................................................................................................
6
Představenstvo
Dozorčí rada
Vedení společnosti
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
7
......................................................................................................................................................................
7
...............................................................................................................................................................................
7
Základní údaje o společnosti
Certifikace
Akcie
Soudní spory
..................................................................................................................................................................
Předmět podnikání
.......................................................................................................................................................
Organizační struktura společnosti
............................................................................................................................
Začlenění do IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS
Personální politika
...........................................................................
7
7
8
9
.............................................................................................................................
10
......................................................................................................................................................
11
Regiony působnosti společnosti
Zpráva představenstva
..............................................................................................................................................
Účetní závěrka v plném rozsahu
12
..................................................................
15
.............................................................................................................................
16
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti
................................................................................................................
22
Zpráva dozorčí rady
..................................................................................................................................................
27
Dceřiné společnosti
..................................................................................................................................................
28
Příloha účetní závěrky v plném rozsahu
...............................
29
...................................................................................................
30
.........................................................................................................................................
32
Zpráva nezávislého auditora o ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Propagace a sponzoring
© 2013 GW Train Regio a. s.
6
Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy
.....................................................................................
33
Úvodní slovo předsedy představenstva
Vážené dámy, vážení pánové,
předkládám Vám Výroční zprávu za rok 2012 společnosti GW Train Regio a.s., dopravce, provozujícího
regionální osobní drážní dopravu v závazku veřejné služby ve čtyřech krajích České republiky a zároveň provozujícího přeshraniční regionální osobní drážní dopravu na třech drážních hraničních přechodech.
Akciová společnost GW Train Regio a. s. i ve druhém roce své samostatné působnosti, tedy v roce 2012,
skončila s kladným hospodářským výsledkem. Vlaky společnosti GW Train Regio a. s. bylo přepraveno více
než 1.042 tisíc cestujících při nájezdu cca 921 tisíc vlakových kilometrů. Společnost zaměstnávala průměrně
81 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr.
V roce 2012 pokračoval nastolený trend stabilizace společnosti. Vytvoření vlastního ekonomického a obchodního oddělení, zahájení prací na zavedení nového účetního a ekonomického systému, pořízení nové IT
infrastruktury, nasazení vlastních vozidel řady 810 a Btax do provozu na vybraných regionálních tratích, zahájení prací na vytvoření vlastní správkárenské základny, úspěšné provedení dozorového auditu systému
managementu organizace, rozšíření celoplošného sociálního programu „Benefity café“ a řada dalších vykonávaných činností jsou toho důkazem.
Chtěl bych ocenit podíl všech zaměstnanců společnosti na dobrých výsledcích společnosti a zejména
způsob, jakým se zapojili do procesu probíhající stabilizace společnosti a plnění úkolů pro rok 2012. Díky jejich
přístupu, úsilí a trpělivosti se ze společnosti GW Train Regio a. s. postupně daří vytvořit společnost prioritně
orientovanou na podnikání v osobní drážní dopravě, finančně stabilizovanou, s vytvořenými předpoklady pro
firemní růst, s pozitivní image u cestujících, objednatelů dopravy, veřejnosti i obchodních partnerů a s pozitivní firemní kulturou.
Růstový trend, nastolený vedením společnosti GW Train Regio a. s. a podpořený jediným akcionářem
společnosti, IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS, se ukázal jako správný a vedení společnosti
v něm bude pokračovat i v roce 2013. Zároveň se ukazuje, že společnost GW Train Regio a. s. má potenciál
své hospodářské výsledky i nadále zlepšovat, což je dobrou zprávou jak pro management společnosti a jejího
jediného akcionáře, IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS, tak pro jednotlivé objednatele dopravy.
Vážené dámy, vážení pánové. Závěrem mi prosím dovolte poděkovat všem zaměstnancům, objednatelům
dopravy, zákazníkům a obchodním partnerům společnosti GW Train Regio a. s. za projevenou důvěru a popřát
jim i nám vše nejlepší v roce 2013, především pak pevné zdraví, hodně štěstí, stálou pohodu v osobním životě i na pracovišti, dále pak neutuchající optimismus a úsměv na tváři.
Ing. František Kozel
předseda představenstva
Vedení společnosti
Základní údaje o společnosti
Představenstvo
Název:
Sídlo:
Bankové spojení:
č. účtu:
IČ:
DIČ:
IBAN:
SWIFT:
Fax:
E-mail:
http
GW Train Regio a. s.
Ústí nad Labem, Střekov, U Stanice 827/9, PSČ 400 03
Komerční banka, a. s., pobočka Ústí nad Labem
43–2269580297/0100
286 64 116
CZ286 64 116
CZ 97 0100 0000 4322 6958 0297
KOMBCZPP
+420 972 422 153
[email protected]
www.gwtr.cz
Obchodní rejstřík:
Obchodní firma je zapsána v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 1942.
Ing. František Kozel
Jan Chudina
Ing. Stanislav Lešák
předseda
místopředseda
člen
Dozorčí rada
Ing. Tomáš Frančík
Ing. Miroslav Jemelka
Ing. Pavel Rešl
předseda
člen
člen
Vedení společnosti
Ing. František Kozel
Jan Chudina
Ing. Stanislav Lešák
Ing. Tomáš Frančík
Ing. Pavel Rešl
výkonný ředitel společnosti
ředitel Úseku finance a správa
ředitel Úseku provoz
ředitel Úseku bezpečnost a jakost
ředitel Úseku technika
Certifikace
Ve dnech 3. 5. 2012 proběhl ve společnosti GW Train Regio a. s. úspěšný dozorový audit s cílem ověřit,
zdali procesy společnosti probíhají v souladu s mezinárodními normami ISO.
V návaznosti na tento audit dne 17. 5. 2012 vydala společnost STAVCERT, s. r. o., certifikační orgán provádějící certifikaci systémů managementu, společnosti GW Train Regio a.s. aktualizované certifikáty:
• Systém managementu kvality pro provozování drážní dopravy a pro provozování silniční motorové dopravy dle ČSN EN ISO 9001:2009,
• Systém environmentálního managementu pro provozování drážní dopravy a pro provozování silniční motorové dopravy dle ČSN EN ISO 14001:2005,
• Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro provozování drážní dopravy a pro provozování silniční motorové dopravy dle ČSN OHSAS 18001:2008.
Akcie
Základní kapitál: 18.500.000 Kč
185 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč
Soudní spory
V průběhu roku 2012 nebylo zahájeno žádné soudní, správní nebo rozhodčí řízení.
Předmět podnikání
•
•
6
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2012
•
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
provozování drážní dopravy dle zákona č. 266/1994 Sb. v rozsahu vydané licence
silniční motorová doprava – vnitrostátní příležitostná osobní
– mezinárodní příležitostná osobní
– vnitrostátní veřejná linková
– vnitrostátní zvláštní linková
GW Train Regio a. s.
GW Train Regio a. s.
7
Organizační struktura společnosti
Začlenění společnosti do koncernu IDS
IDS building corporation a. s.,
člen koncernu IDS
Výkonný ředitel společnosti
Oddělení administrativy
IDS - inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a. s.
Úsek finance a správa
Oddělení obchodu
IDS industrial area s. r. o.
Středisko Karlovarsko
Úsek provoz
Středisko Královéhradecko
IT
Systémový specialista
GW Train Regio a. s.
Enviroment, BOZP
Systémový specialista
VIALTE s. r. o.
50% podíl
Úsek technika
Oddělení ekonomiky
Středisko Moravskoslezko
IDS Cargo a. s.
Úsek bezpečnost a jakost
Finanční účtárna
FVE TECH s. r. o.
Středisko Liberecko
Personální oddělení
Mzdová účetní
8
VIAMONT Development a. s.
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2012
VIAMONT a. s.
GW Train Regio a. s.
GW Train Regio a. s.
9
Regiony působnosti společnosti
Personální politika
Centrála GW Train Regio a. s.
U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem, Střekov
Středisko Královéhradecko
Ing. Jan Ivanko – vedoucí střediska
Říční 56, 541 01 Trutnov
Středisko Karlovarsko
Ing. Pavel Raška – vedoucí střediska
Kpt. Jaroše 713, 358 01 Kraslice
Středisko Moravskoslezsko
Ing. Ján Jesenský – vedoucí střediska
Nádražní 204, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Středisko Liberecko
Ing. Pavel Jaško – vedoucí střediska
Krkonošská 256, 468 41 Tanvald
Společnost GW Train Regio a. s. v současné době personálně zajišťuje činnosti při provozování osobní drážní
dopravy na území České republiky a její personál je nasazován také na výkony v česko-německém příhraničí
v souladu s Místním pohraničním ujednáním na přechodu Kraslice – Klingenthal a v česko-polském příhraničí
v souladu s Místním pohraničním ujednáním na přechodu Královec – Lubawka a Kořenov – Harrachov – Szklarska Poreba Górna.
V rámci společnosti GW Train Regio a. s. je část činností a služeb zajišťována a realizována vlastními zaměstnanci, přímo na jednotlivých střediscích, část činností je zajišťována a poskytována mateřskou společností
IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS a část činností je řešena v rámci outsourcingu od externích
dodavatelů.
Jedním z hlavních cílů personální politiky společnosti GW Train Regio a. s. je vybudování a další rozvoj vysoce
kvalifikovaného týmu zaměstnanců. Společnost GW Train Regio a. s. hodlá poskytnout všem zaměstnancům
společnosti takové podmínky a takovou podporu, umožňující profesní růst a rozvoj jejich odborných dovedností, znalostí a talentu.
Společnost GW Train Regio a. s. zaměstnávala v roce 2012 průměrně 81 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr.
5 Top managemen
9 Střední management
Profesní
struktura zaměstnanců
8 Technicko hospodářští pracovníci
Centrála společnosti
Ústí nad Labem
59 Provozní a ostatní pracovníci
Středisko
Liberecko
od roku 2010
12 Vysokoškolské
Hrádek n.N.
Szklarska
Poręba Górna
0H]QR
6XGRPČĜLFe u Tábora
3RĜtQ
%HFK\QČ
3tVHN
BRNO
Jemnice
131,2
ýHUQý .Ĝtå
Znojmo
Šatov
ýHVNp Velenice
Gmünd NÖ
2,9
%H]PČURY
+HYOtQ
i
pk
ału
tQ
KX
P
%R
OSTRAV$
Cieszyn
18 51 až 60 let
0RVWy u Jablunkova
Čadca
9VHWtQ
VL]RYLFH
Hornt /LGHþ
ZLÍN VWĜHG
Neda
konice
ýHMþ
Ro %]HQHF
ha
tec
12
8,5
Šakvice
=DMHþt
Hrušovany nad Jev.
Lednice
+RGRQtQ
%RĜt OHV
%ĜHFODY
/DQåKRW
Retz
Lúky pod Makytou
/XKDþRYLFH
Kunovice
M. 3tVHN
]DVW
14 do 30 let
5RåQRv pod 5DGKRãWČP
Vsetín-Bečva
Zborovice Otrokovice
8KĜLFe u Kyjova
6 61 a více let
Frýdlant nad 2VWr.
2VWUDYLFH
+RV VHĜRY
WDãR LFH
YLFH
AHr Krhová
VHONp
Karlovice
+XOtQ
Holubice
Hohenau
Lipno
Hornt 'YRĜLãWČ
VDODãVNp 0H]LĜtþt
ětNRYLFH
%ĜHVW
.URPČĜtå
VHVFH
%OtåNRYLFH
Volary
N. -LþtQ
PČVWR
66,8
174,9
St. 0ČVWR
u Uh. +UDGLãWČ
0RUDYVNp
Bránice
K.
.XQþLFH
3ĜHURY
å
Ch
ropy
nČ
6WĜHOLFH
+XVWRSHþH
u Brna
1RYp
ÒGROt
C
hu
ch
eln
á
ie
les
zy
ce
ovi
op
tice P
po RNp
Ra V\V
17,8
Mor. %XGČMRYLFH
Slavonice
18,3
3URVHQLFH
9Č
.RMHWtQ
HN
Výroční zpráva 2012
1H]DP\VOLFH
Chvalkovice
na H.
2VODYDQ\
Nová %\VWĜLFH
ý(6.e
%8'ċ-29,&(
Studenec
u
Zebrzydowice
ýHVNê
7ČãtQ
Výh Dluhonice
TRYDþRY
N
80,0 \
76,7
59,3
3tV
Č.Budějovice
odbočná výh. 502
222,6
-HVHQtk n. O.
Polom
Hranice na Mor.
or.
M
Netolice
Výh Nemanice
+RUQt
e
vic
tro
Pe
Suchdol n. O.
Tišnov
ov a
Vlkšnov tKRY
i
1
uT
18,0 Cerekev
äćir u Kamenice n.L.
2NĜtãN\
46,6
3RþiWN\äLURYQLFH
3RSHOtQ
6ODYLERĜ
J.Hradec St.5
59,6
Velký 3ČþtQ
6YLQRY
H
YLF
DUR
WP
'Č
6WXGpQND
Senice
na +DQp
.RVWHOHc na +DQp
3URVWČMRY
Skalice nad Sv.
KOQ
)UêGHN0tVWHN
.ĜLåDQRY
46,4
+OXþtQ
ice
Výh Polanka n.O.
OLOMOUC hl.n.
LFH
St.4
10
-LQGĜLFKĤY
Hradec
'tYþLFH
av
%tORYHF
âXEtĜRY
']EHO
31,9
VHONp -HYtþNR
Opatovice
8,4
208,1
Mor
Fulnek
ýHUYHQND
HGP
.
0ODGHþ
RY
%ODå
VHVHOt n. /Xå
dec
J.Hra
Týn nad
Vltavou
3URWLYtQ
Budišov
nad Budišovkou
0RUDYVNý Beroun
Lito
vel
pĜ
1HGYČGLFH
9ČåQi
ýtþHQLFH
äHOH]Qá 5XGD$OåEČWtn /
Bayerisch Eisenstein
76,0
Polná
JIHLAVA
Rodinov
Putim
5DåLFH
41,6
=iEĜHK
na Mor.
.UDYDĜH
ve Sl.
Odb
Hradec nad
0RUDYLFt
+XVWRSHþe nad %HþYRX
Lhotka nad %HþYRX
.RVWHOHF
u Jihlavy
Strakonice
Svobodnp +HĜPDQLFH
Opava vých.
Valšov
ý
Chornice
5R]KUDQt
Letovice
Milotice n. O.
Bruntál
5êPDĜRY
'ČWĜLFKRv nad %\VWĜLFt
äćir n. 6i]
'REURQtQ
49,4
6WĜHOVNp
Hoštice
288,2
6RERWtQ
Petrov nad 'HV
Šumperk
Ch
O
Tábor
Krnov
Humpolec
2EUDWDĖ
Blatná
ięd
Vk
á
h
Vý
ýe
97,4
YLF
ev
Svitavy
31,7
9tWDQRY
6WUXåLQHF
Vrbno pod Prad.
Mor
ávka
v
do
Blu
Dobrá Voda u %ĜH]QLFH
0\VOtQ
M.
Hanušovice
30,8
ER
Litomyšl
äćiUHc u Sk.
Kouty nad 'HV
Han.-Morava
Lanškroun
Rudoltice v ý
7ĜH
35 Úplné střední odborné
7ĜHPHãQá ve Sl.
ýHUYHQê 82,3
Potok
3RGOHVt
U
YĤ 13,4
ý' e
nick oltic
Mlý Her âWtW\
ÒVWt n.O.
&KRFHĖ
ý7ĜHERYi
+DYOtþNĤv Brod
%ĜH]QLFH
8,9
Furth im Wald
*ROþĤv -HQtNRv PČVWR
2VREODKD
Zlatp Hory
St. 0ČVWR
pod 6QČåQtNHP
jn
šte e
Ho nic
te
Ta
Březnice odb. výh. 101
50,6
10,7
Moravany
PČVWR
9ONDQHþ
Nová VeV X Leštiny
Rokytnice
v O. horách
UPQá
3OFKĤ n.O.
YN\
10,1
Głuchołazy
Mikulovice
Lipová
/i]QČ
Doudleby n.O.
Boroh
Lichkov
rád
72,1
ýH ek
Letohrad
Holice
]DVWiYND
2 Úplné střední
Vidnava
Velká Kraš
h.
Solnice
10,6
FH
+UDGLãWČ
u %ODWQp
+RUDåćRYLFe SĜHGP
45,4
5RVLFe n.L.
hl.n.
260,0
.
MRYL
17,6
Opatovice n.L.
P$5'8%,&(
+HĜPDQĤY
0ČVWHF
D
n.
v .
no aVt
Ro y ]
eb
Nepomuk
Odb 3ODþLFH
3ĜHORXþ
Trhový
âWČSiQRY 22,9
6YČWOá nad 6i]
Olbramovice
6HGOþDQ\
%ČOþLFH
VH
Klatovy
HR. KRÁLOVÉ hl.n.
267,8
256,1
Orl.
pod
þQo
Dobruška
2SR
6PLĜLFH
%XGþLFH
&KĜHQRYLFH
6ODYČWtQ
u %ĜH]QLFH
.D
Václavice
&KUXGLP
Pra
ch
7ĜHPRãQLFH ovic
e
*ROþĤv -HQtNRY
Zruþ Q6i]
5RåPLWil pod 7Ĝ
Janovice
n. Úhl.
äl
Ledečko St.1
1H]YČVWLFH
6WDĖNRY
H
-DYRUQtN
ve Sl.
6WDUNRþ
-DURPČĜ
+QČYþHYHV
7,1
%UDWþLFH
/HGHþNR
Benešov u Prahy
'REĜtã
TUXWQRY
334,8 Kojice l.n.
ora h
Kutná
0H]LPČVWt
Tepl
Otovice
ice
n.M ]DVWiYND
.
Police n.M.
2VWURPČĜ
0,9
ýiVODY
ýHUþDQ\
66,8
'RPDåOLFH
Domažlice
odb. výh. 401
Bošice
Rokycany
3/=(ĕ
Staňkov-Vránov
%ČOi
u St. P. ]DVW
Stará Paka
70,0
.ROtQ+UDGLãĢNR
.ROtQ Týnec n. L.
Odb Skochovice
ice
ov
ch
Lo
Zbiroh
&KUiVt u
3O]QČ
tt
mČV
Plzeňský
kraj
3REČåRYLFH
Nymburk
%HþYiU\
Vranp n.Vlt.
Cerhovice
Ĝed
1êĜDQ\
77,0
PČVWR
Velký
Chlumec n.C.
2VHN
3RĜtþDQ\
13,4
3HþN\
SUĤP. ]yQa TPCA
ýHVNê
Brod
.RXĜLP
166,1
F
36,1
=DGQt
7ĜHEDĖ
Zdice
KOQ
+HĜPDQRYD
+XĢ
11,8
.ĜLQH
Radnice
nt p
3ĖRYDQ\
6YRMãtQ
Bor
ýHOiNRYLFH
Mochov
389,3
PRAHA
12,7
=iYRGt
%HURXQ
Vele
liby
RV
W
Strachovice
.RåODQ\
12,9
-LþtQ
Mie
M
OQ
K
]
iS
K DG
OQ
Te
Vra lce
ný
G
iS
D
]
K.V ary-Sedlec
ch
ba
ram
dB
Ba
0
Rudná u Prahy
Středisko
Moravskoslezko
od roku 2010
ów
rosz
vec
Králo
3RĜtþt
.XQþLFe n.L.
75,7
35,8
Rabakov
13,7
5RN\WĖDQ\
5Råć Mlýn
Kopidlno
ec
Odb DORYLFH
Odb .DPHQVNR
Obora
20,2
Milovice .
n.L
Vá
L\
Lubawka
äDFOpĜ
VUFKODEt Svoboda n.Ú.
r.
60,7 88,4
/LEXĖ
0ČOQtN
17,1
Odb -HQHþHk YêKþ
%H]GUXåLFH
Jiå
Chodová
Planá
H. %HĜNRYLFH
vK
ice
tn
po jn
So te
tš
Po
21,8
Mladotice
420,3
YêKþ
154,5 Blatno u -HV
3DVWXFKRYLFH
Straškov
5RYHQVNR
p.TURVNDPL
15,8
6HPtQRYa Lhota
Sobotka
Dolnt %RXVRY
VUDĖDQ\
V.
c n.
Velvary
P Kra
/XåH
24,9
Všetaty
lupy n.V. SĜHGP
Domoušice
Ne
rato
0XWČMRYLFH
Kra
vice
lup
0LORVWtQ
Q
.
yn
leãt
Krupá
.V.
Rak
Pod
iu
23,0
åQ
419,9
/X
Odb
-HQHþHN
17,9
Kladno
5DNRYQtN
Protivec
0DULiQVNp
/i]QČ
Planá
u Mar. /i]Qt
%DåD Odb
QWQLFH
Kolešovice
26,0 Krty
17,9 %Ĝt]D
Loucká
db
Lib
39,9
Ch kovi
yš ce
e
%HþRv nad Teplou
þt
Zlonice
+R -HQ
VWL HþH
YLF N
H
.UiVQý -H]
Tršnice
Cheb
Deštnice
74,5
74,0
ĜHG
3ĜtãRYLFH
98,1
iOX
35,1
Louny
Lo
un
yS
Od
b=
Ml. %ROHVODY
hl.n.
Y
ãR
Yê
3ĜH YLFH
RĢR
&K
Bochov
Loket
SĜHGP
Fr/i]QČ
äDWHF
e
G
WĜH
V OQ
K
KARLOVY VARY
ka
ORSUW\
v
Kaštice
Roudnice +QČYLFH
n.L.
H. 3RþDSO\
rn
Ho
154,0 VLOpPRY
u .DGDQČ
.DGDĖVNê
5RKR]HF
Dalovice
Sokolov
Vojtanov
3RVWR
inic
Bakov nad -L]
âWČWt
381,5
/LEČFKRY
465,2
Odb V
elicho
art
ky
ice Pa e
vn t. nic
ro S š
Bo a u Ole
rk Ná
Ho tQV
Y
ky
/H ,8
Pa
81 St.
u
Wt RY
ÒVĜHQ H
6\åQLF .
X uJ
3ORyje
K
SelbPlößberg
1RYp Chodov
Sedlo u L.
0HUNOtQ
ýtåNRYLFH
Libochovice
Odb Vrb
Rokytnice nad -L]
äHOH]Qê
Brod M
Turnov
Loukov
u M. +UDGLãWČ
P.
Nová Role
Q\
%tOLQD
Odb ý=ODWQtN\
Obrnice
XãLFH
7ĜHE
RĜL
St.
.UDVOLFH
Luby u
Chebu
Aš
Schirnding
Ry Jirkov
bn
tk
Perštejn
%Rþ
Zwotental
Hranice
v ýHFKiFK
0RVt n.n.
Od
bD
ol.
Vejprty
Chomutov
.DGDĖ3UXQpĜRY
ÒS
u
Cranzahl
3RWĤþN\
ěHWHQLFH
Ha
Tanvalrrachov
d
6PUåRYND
Oá
%Č
2OGĜLFKRv u Duch.
Louka
u Litv.
/LWYtQRY
Johanngeorgenstadt
äi Ltp
]n a
tk
ov hl.n
.
-RVHIĤv 'ĤO
LIBEREC
á
nn
ra ,9
t B 93
Jedlová
E
äOH
70,3 Jedlová
lnt
]DVWiYND
3,3 Kam.
3UR G
Do
KR ý.
'ČþtQ
Šenov
YêF
DP
HQ
Starý
LF
B Be Šachov äDQGRYH
n. oleti nešo 7,0
L. ce v
n.P
ÚSTÍ 1/ l.
6WĜHNRY N\
67,9
%OtåSrnt u ý/
VH
UQR
Du HYH
biþ GO\
äH
Qi
V.
18,9
äDOKRVWLFH
Okna
/RYRVLFH
%H]GČ]
Moldava
v Krušných
horách
32 Vyučen
Vzdělanostní
struktura zaměstnanců
5DVSHQDYD
%tOý Potok pod Smrkem
uh.
VNý
uL
dec
9OiU
Úje]
ice
Byln \N
P
prĤV
Věková
struktura zaměstnanců
Nemšová
8KHUVNý 2VWURK
VHVHOt nad Mor.
90,5
X
OLþNR
19 31 až 40 let
VH
ad
án
lk
6XGRPČĜLFH
Ve
nad Mor.
Sk
a li
c
H o a na
lí č
Vrbovce
na S lov
en
dM
ora s k u
vo
u
Kúty
5\EQtN
24 41 až 50 let
Summerau
GW Train Regio a. s.
GW Train Regio a. s.
Výroční zpráva 2012
Frýdlant v ý
VDUQVGRUI
Zittau
tL
ip
ka
3DQVNê
.UiVQá /tSD
RybništČ
E
äOH
VWĜ.
Do
ln
M
'ROQt
3RXVWHYQD
Bad Schandau
Středisko
Královéhradecko
od roku 1997
Zawidów
Ebersbach
(Sachs)
-LQGĜLFKRYLFH
ýHUQRXV\
Y
pod Smrkem
-LĜtNRurk
rsdorf
enne
Rumb
Seifh
Tý
niš
tČ
n.O
.
ýDVWROR
YLFH
e
vic .n.
šo d
lá
iku
Slibovice
/RYþLFe obec
Středisko
Karlovarsko
od roku 1998
11
Zpráva představenstva
společnosti GW Train Regio a. s. o činnosti společnosti za rok 2012
a o záměrech společnosti na rok 2013.
Zpráva o činnosti společnosti GW Train Regio a. s. za rok 2012.
Společnost GW Train Regio a. s. je provozovatelem regionální osobní drážní dopravy v závazku veřejné služby
ve čtyřech krajích České republiky (Karlovarský, Královéhradecký, Moravskoslezský a Liberecký) a na třech
drážních hraničních přechodech (Kraslice – Klingenthal mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, Královec – Lubawka a Harrachov – Szklarska Poręba Górna mezi Českou republikou a Polskem).
V průběhu roku 2012 úsek techniky průběžně sledoval výrobu dvou kusů vozidel řady 813+913.1 pro
společnost GW Train Regio a. s. v ŽOS Zvolen. V závěru roku 2012 došlo k převzetí uvedených dvou kusů
vozidel řady 813+913.1, prozatím v souvislosti se zahájením zkušebního provozu s cestujícími na regionální dráze č. 149.
Akciová společnost GW Train Regio pokračovala v nastoleném trendu stabilizace společnosti. Představenstvo
oceňuje podíl všech zaměstnanců společnosti na dobrých výsledcích společnosti a zejména způsob, jakým se
zapojili do procesu probíhající stabilizace společnosti a plnění úkolů pro rok 2012. Díky jejich přístupu, úsilí a trpělivosti se ze společnosti GW Train Regio a. s. postupně daří tvořit společnost prioritně orientovanou na podnikání v osobní drážní dopravě, finančně stabilizovanou, s vytvořenými předpoklady pro firemní růst, s pozitivní
image u zákazníků, objednatelů dopravy, veřejnosti i obchodních partnerů a s pozitivní firemní kulturou.
V souvislosti se zahájením zkušebního provozu uvedených vozidel řady 813+913.1 byly „položeny základy“
k vytvoření vlastního správkárenského zázemí v Bečově nad Teplou.
V závěru roku 2012 byl zahájen proces optimalizace správkárenských činností v rámci společnosti a jejích
jednotlivých středisek.
Na úseku provozu došlo ke dni 31. 12. 2012 k definitivnímu ukončení provozu vozidel řady BR 654 Re-
Na úseku výkonného ředitele společnosti lze konstatovat, že hospodaření společnosti GW Train Regio
gioSprinter na regionální dráze č. 149 Karlovy Vary d.n. – Mariánské Lázně a jejich nahrazení vozidly řady
813+913.1.
a. s. ve druhém roce své samostatné působnosti, tedy v roce 2012, skončilo se ziskem 2.062 tis. Kč (po zdanění). Vlaky společnosti GW Train Regio a. s. bylo přepraveno více než 1.042 tisíc cestujících při nájezdu cca
921 tisíc vlakových kilometrů. Přepravní výkon v roce 2012 činil 17.785 tisíc osobokilometrů a dopravní výkon
36,1 mil. hrtkm. Společnost zaměstnávala průměrně 81 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr.
Vlastní vozidla řady 810 a Btax byla nasazena na střediscích Liberecko, Královéhradecko a Karlovarsko a v té
souvislosti byl ukončen nájem 2 kusů vozidel řady 810 a 5 kusů vozidel řady Btax780 (dříve 010).
V souladu s Podnikatelským plánem společnosti jednal výkonný ředitel společnosti postupně s jednotlivými
krajskými samosprávami, ve kterých společnost již působí, ale i dalšími krajskými samosprávami o dalších
možnostech působení dopravce GW Train Regio a. s.
V roce 2012 pokračovala aktivní spolupráce společnosti se Svazem dopravy ČR, Hospodářskou komorou
a dalšími institucemi, působícími v oblasti osobní drážní dopravy. Společnost podala žádost o přijetí za člena
v Hospodářské a sociální radě Sokolovska, kdy by přijetí společnosti GW Train Regio a. s. za řádného člena
této organizace mělo být realizováno začátkem toku 2013.
V polovině roku 2012 byla zahájena jednání s vybranými společnosti z dopravního byznysu s cílem získat
partnera pro spolupráci v osobní dopravě.
V oblasti zahraničních akvizicí byla dceřiné společnosti VIALTE s. r. o. udělena Úradom pre reguláciu Slovenskej
republiky v roce 2012 licence a bezpečnostní osvědčení. Společnost VIALTE s. r. o. je tak v současné době
plnohodnotným dopravcem ve Slovenské republice a je připravena zahájit provozování osobní drážní dopravy
na některé z tratí na Slovensku.
Na úseku finance a správa došlo k další optimalizaci organizační struktury společnosti. Došlo k vytvoření
V závěru roku 2012 došlo k zahájení provozu vozidel řady 810 a Btax na celém úseku Kořenov – Harrachov
– státní hranice ČR – PL – Jakuszyce – Szklarska Poreba Górna.
Významná část práce na Úseku provozu se v roce 2012 odvíjela v souvislosti s pracemi na nabídce do veřejné
soutěže na linku R27, Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc. Z již známých důvodů nabídka nakonec nebyla
podána.
Na úseku bezpečnosti a jakosti proběhl počátkem května 2012 úspěšný dozorový audit GW Train Regio
a. s. s cílem ověřit, zdali procesy společnosti probíhají v souladu s mezinárodními normami ISO. V návaznosti
na tento audit dne 17. 5. 2012 vydala společnost STAVCERT, s. r. o., certifikační orgán provádějící certifikaci
systémů managementu, společnosti GW Train Regio a. s. aktualizované certifikáty:
• Systém managementu kvality pro provozování drážní dopravy a pro provozování silniční motorové dopravy
dle ČSN EN ISO 9001:2009,
• Systém environmentálního managementu pro provozování drážní dopravy a pro provozování silniční motorové dopravy dle ČSN EN ISO 14001:2005,
• Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro provozování drážní dopravy a pro provozování silniční motorové dopravy dle ČSN OHSAS 18001:2008.
vlastního ekonomického oddělení, zahrnující ekonoma společnosti, mzdovou účetní/ personalistku a finanční
účetní.
Úsek bezpečnost a jakost zajistil vydání osvědčení strojvedoucího v souladu s ustanovením § 46i odst. 1)
zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění a zpracoval rejstřík osvědčení strojvedoucího v souladu
s ustanovením § 46r odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění.
Ve druhé polovině roku 2012 byly zahájeny práce na zavedení nového účetního a ekonomického systému,
přičemž spuštění mzdového modulu bylo naplánováno ke dni 1. 1. 2013.
Zároveň Úsek bezpečnost a jakost zajistil vydání rozšíření Osvědčení dopravce OSD/2010/078 o veřejnou
a neveřejnou nákladní drážní dopravu.
Kvalitativní skok ve zpracování dat v rámci společnosti přineslo pořízení nové IT infrastruktury, včetně umístění serverů v sídle společnosti.
V rámci uvedeného úseku pokračovaly práce na procesu schválení vozidla SA 134 jako typu pro provoz v České republice.
12
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2012
V roce 2012 došlo také k rozšíření celoplošného sociálního programu „Benefity café“, který umožňuje zaměstnancům společnosti v jednotlivých regionech České republiky čerpat kromě stravenek celé spektrum služeb
v oblasti sportovní, kulturní, rekreace, vzdělávání, zdravotnické a jiné.
Na úseku techniky došlo v roce 2012 ke zprovoznění a následnému nasazení 2 kusů vlastních vozidel řady
810 a 3 kusů vlastních vozidel řady Btax, čímž byl v rámci společnosti zahájen praktický proces obnovy vozidlového parku. V důsledku toho byly v roce 2012 provozovány celkem 4 ks vlastních vozidel řady 810 a 5 ks
vlastních vozidel řady Btax.
GW Train Regio a. s.
GW Train Regio a. s.
13
Záměry společnosti GW Train Regio a.s. pro rok 2013.
Zpráva nezávislého auditora
Vzhledem k tomu, že se nastolený růstový trend , podpořený jediným akcionářem společnosti, IDS building
corporation a. s., člen koncernu IDS, ukázal jako správný, bude vedení společnosti GW Train Regio a. s. podporovat takové aktivity, které daný trend podpoří i v roce 2013.
Záměry společnosti GWTR pro rok 2013:
• Pokračovat ve vytváření podmínek pro finanční stabilizaci společnosti s předpoklady pro firemní růst, se
silným a konkurenceschopným postavením na dopravním trhu ČR a se schopností obstát v konkurenci
na evropském dopravním trhu.
• Pokračovat v provozování osobní drážní dopravy v závazku veřejné služby ve všech krajích (Karlovarském,
Královéhradeckém, Moravskoslezském a Libereckém) v souladu s objednávkou jednotlivých krajů.
• Pokračovat v realizaci obnovy a modernizace vozidlového parku pro regionální osobní drážní dopravu. K financování pořízení vozidel se snažit využít ROP.
• Nalézt finančně silného partnera pro spolupráci na projektu dotované dálkové osobní drážní dopravy v ČR,
resp. pro možný kapitálový vstup do společnosti.
• Podat nabídky do veřejné soutěže na zajištění dálkové osobní drážní dopravy podle relací, vypsaných ministerstvem dopravy ČR (v případě jejich vypsání).
• Podat nabídky do veřejné soutěže na zajištění regionální osobní drážní dopravy podle relací, vypsaných
jednotlivými krajskými samosprávami v ČR (v případě jejich vypsání).
• Provést dozorový audit (STAVCERT Praha, spol. s. r. o.) s cílem ověřit, zda systém managementu organizace je ve shodě s požadavky normy ČSN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS
18001:2008 a získat certifikáty.
• Upravit systémy zajišťování bezpečnosti v souladu s požadavky, které jsou uvedeny v článku 9 a v příloze
III Směrnice o bezpečnosti železnic 2004/49/ES.
• Pořídit a do praxe zavést nový účetní a ekonomický systému a nahradit jím stávající používaný systém.
• Pokračovat v nabídce zaměstnaneckých benefitů jako stabilizačních a motivačních prvků zaměstnanosti.
• Zahájit prodej služeb ostatním společnostem v oblasti IT, environmentu, BOZP.
Dosavadní i předpokládaný pozitivní vývoj ve společnosti GW Train Regio a. s. ukazuje na to, že dopravce GW
Train Regio a. s. má potenciál vyprofilovat se postupně na konkurenceschopnou obchodní společnost, která
dokáže v souladu s nároky cestujících nabídnout odpovídající kvalitu služeb a která bude schopna pružně reagovat na změny a požadavky dopravního trhu.
Předpoklady jsou pro to vytvořeny a je na všech zaměstnancích společnosti GW Train Regio a. s., jak se s uvedenou rolí vypořádají.
o ověření účetní závěrky společnosti GW Train Regio a. s. k 31. 12. 2012
U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, IČ: 28664116
Zpráva je určena jedinému akcionáři - společnosti IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS.
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti GW Train Regio a. s., U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad
Labem – Střekov, IČ: 28664116, tj. rozvahu k 31. 12. 2012, výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2012 a přílohu této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
Údaje o společnosti GW Train Regio a. s. jsou uvedeny v úvodní části přílohy této účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku:
Statutární orgán společnosti GW Train Regio a. s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný
pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora:
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory
auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní in formace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné
nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik
auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz.
Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního
systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních
odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti GW Train Regio a. s.,
U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, IČ: 28664116, k 31. 12. 2012 a nákladů, výnosů a výsledku
jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2012 v souladu s českými účetními předpisy (bez výhrad).
14
V Ústí nad Labem dne 7. 5. 2013
Ing. František Kozel
předseda představenstva GW Train Regio a. s.
GW Train Regio a. s.
OL AUDITING, s. r. o.
tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc
oprávnění Komory auditorů České republiky č. 286
odpovědný auditor: Ing. Josef Špaček, č. oprávnění KA ČR 1153
GW Train Regio a. s.
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2012
V Olomouci dne 15. dubna 2013
15
Účetní závěrka
ROZVAHA / AKTIVA
v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2012 v tis. Kč
Označení
A.
Dlouhodobý majetek
B.
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
B.
I. 1.
Netto
Netto
69 764
-6 536
63 228
53 021
Označení
AKTIVA
C. III.
Krátkodobé pohledávky
C. III. 1.
Pohledávky z obchodních vztahů
31. 12. 2012
31. 12. 2011
Brutto
Korekce
Netto
Netto
13 282
0
13 282
3 432
3 614
0
3 614
1 549
49 910
-6 536
43 374
36 365
2.
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
0
0
0
0
1 000
-1 000
0
249
3.
Pohledávky - podstatný vliv
0
0
0
0
Zřizovací výdaje
0
0
0
0
4.
Pohledávky za spol., členy družstva a účast. sdružení
0
0
0
0
Nehmotné výsledky výzkumu
0
0
0
0
5.
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
0
0
0
0
3.
Software
1 000
-1 000
0
249
6.
Stát - daňové pohledávky
2 531
0
2 531
1 749
4.
Ocenitelná práva
0
0
0
0
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
301
0
301
137
5.
Goodwill
0
0
0
0
8.
Dohadné účty aktivní
6 836
0
6 836
0
6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
0
0
0
0
9.
Jiné pohledávky
0
0
0
0
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
0
0
0
0
C. IV.
Finanční majetek
5 417
0
5 417
12 689
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
0
0
0
0
C. IV. 1.
Peníze
573
0
573
763
48 847
-5 536
43 311
36 051
2.
Účty v bankách
4 844
0
4 844
11 926
0
0
0
0
3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
0
0
0
0
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
B. II. 1.
Pozemky
2.
Stavby
3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
0
0
0
0
26 868
-3 341
23 527
9 466
4.
D. I.
4.
Pěstitelské celky trvalých porostů
0
0
0
0
D. I. 1.
5.
Základní stádo a tažná zvířata
0
0
0
0
2.
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
0
0
0
0
3.
7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
5 517
0
5 517
11 220
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
B. III.
Dlouhodobý finanční majetek
B. III. 1.
Podíly v ovládaných a řízených osobách
2.
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
0
0
0
0
16 462
-2 195
14 267
15 365
63
0
63
65
0
0
0
0
63
0
63
65
0
0
0
0
4.
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
0
0
0
0
5.
Jiný dlouhodobý finanční majetek
0
0
0
0
6.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
0
0
0
0
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
0
0
0
0
18 699
0
18 699
16 121
C.
I.
Zásoby
Oběžná aktiva
0
0
0
0
C.
I. 1.
Materiál
0
0
0
0
2.
Nedokončená výroba a polotovary
0
0
0
0
3.
Výrobky
0
0
0
0
4.
Zvířata
0
0
0
0
5.
Zboží
0
0
0
0
6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
0
0
0
0
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
0
0
0
0
C. II. 1.
Pohledávky z obchodních vztahů
0
0
0
0
2.
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
0
0
0
0
3.
Pohledávky - podstatný vliv
0
0
0
0
4.
Pohledávky za spol., členy družstva a účast. sdružení
0
0
0
0
5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
0
0
0
0
6.
Dohadné účty aktivní
0
0
0
0
7.
Jiné pohledávky
0
0
0
0
8.
Odložená daňová pohledávka
0
0
0
0
GW Train Regio a. s.
0
0
0
0
Časové rozlišení
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
1 155
0
1 155
535
Náklady příštích období
1 155
0
1 155
113
0
0
0
0
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
Kontrolní číslo
0
0
0
0
277 901
-26 144
251 757
211 549
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2012
31. 12. 2011
Korekce
2.
C.
16
31. 12. 2012
Brutto
Pohledávky za upsaný majetek
B.
ROZVAHA / AKTIVA
v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2012 v tis. Kč
AKTIVA
AKTIVA CELKEM
Účetní závěrka
GW Train Regio a. s.
17
Účetní závěrka
ROZVAHA / PASIVA
v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2012 v tis. Kč
Označení
A.
31. 12. 2012 31. 12. 2011
Označení
PASIVA
PASIVA CELKEM
63 228
53 021
9.
Vlastní kapitál
18 304
16 547
10.
Dohadné účty pasivní
11.
Jiné závazky
I.
Základní kapitál
18 500
18 500
A.
I. 1.
Základní kapitál
18 500
18 500
Vydané dluhopisy
31. 12. 2012 31. 12. 2011
0
0
9 203
367
52
1 703
B. IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
0
0
2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
0
0
B. IV. 1.
Bankovní úvěry dlouhodobé
0
0
3.
Změny základního kapitálu
0
0
2.
Krátkodobé bankovní úvěry
0
0
A. II.
Kapitálové fondy
8
8
A. II. 1.
Emisní ážio
8
8
C.
I.
2.
Ostatní kapitálové fondy
0
0
C.
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
0
0
4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společnosti
0
0
5.
Rozdíly z přeměn společnosti
0
0
A. III. 1.
2.
0
0
Rezervní fondy
Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti
260
0
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
260
0
0
0
-2 526
-3 259
0
0
-2 526
-3 259
Statutární a ostatní fondy
A. IV.
Výsledek hospodaření minulých let
A. IV. 1.
Nerozdělený zisk minulých let
2.
Neuhrazená ztráta minulých let
3.
Jiný výsledek hospodaření
A. V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období
B.
Cizí zdroje
0
0
2 062
1 298
44 720
35 849
B.
I.
Rezervy
101
509
B.
I. 1.
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
0
0
2.
Rezerva na důchody a podobné závazky
0
0
3.
Rezerva na daň z příjmů
101
509
4.
Ostatní rezervy
B. II.
Dlouhodobé závazky
B. II. 1.
Závazky z obchodních vztahů
0
0
17 094
21 359
0
0
14 000
0
Závazky - podstatný vliv
0
0
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
0
0
5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
0
0
6.
Vydané dluhopisy
0
0
7.
Dlouhodobé směnky k úhradě
0
0
8.
Dohadné účty pasivní
0
0
9.
Jiné závazky
2.
Závazky - ovládající a řídící osoba
3.
4.
10.
Odložený daňový závazek
0
18 364
3 094
2 995
B. III.
Krátkodobé závazky
27 525
13 981
B. III. 1.
Závazky z obchodních vztahů
10 484
8 869
2.
Závazky - ovládající a řídící osoba
3.
Závazky - podstatný vliv
4 000
0
0
0
4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
0
0
5.
Závazky k zaměstnancům
2 139
1 708
6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
1 288
1 012
7.
Stát - daňové závazky a dotace
359
322
8.
Krátkodobě přijaté zálohy
0
0
GW Train Regio a. s.
3.
0
0
Časové rozlišení
Krátkodobé finanční výpomoci
204
625
I. 1.
Výdaje příštích období
165
131
2.
Výnosy příštích období
39
494
250 607
210 161
Kontrolní číslo
Výroční zpráva 2012
6.
Výroční zpráva 2012
ROZVAHA / PASIVA
v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2012 v tis. Kč
A.
A. III.
18
PASIVA
Účetní závěrka
GW Train Regio a. s.
19
Účetní závěrka
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2012 v tis. Kč
Označení
I.
A.
2011
Tržby za prodej zboží
0
0
Náklady vynaložené na prodané zboží
0
0
Q.
Q.
0
0
Výkony
31 509
23 479
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
31 509
23 479
**
0
0
XIII.
Změna stavu zásob vlastní činnosti
3.
Aktivace
101
509
- odložená
99
-133
2 062
1 298
Mimořádné výnosy
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
0
0
0
Mimořádné náklady
0
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
0
0
1.
Spotřeba materiálu a energie
20 442
16 231
S.
1.
- splatná
0
0
2.
Služby
50 063
45 257
2.
- odložená
0
0
Přidaná hodnota
-38 996
-38 009
Mimořádný výsledek hospodaření
0
0
Osobní náklady
40 990
36 696
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
0
0
1.
Mzdové náklady
29 171
26 518
***
Výsledek hospodaření za účetní období
2 062
1 298
2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
225
0
****
Výsledek hospodaření před zdaněním
2 262
1 674
3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
349 030
295 716
4.
Sociální náklady
9 064
1 446
1 114
127
233
3 401
1 577
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
100
0
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
100
0
Tržby z prodeje materiálu
0
0
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
0
0
2.
F.
1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
0
0
2.
Prodaný materiál
0
0
G.
Změna stavu rezerv a opr. pol. v provoz. oblasti a komplex. nákladů příštích období
IV.
H.
V.
L.
*
0
0
Ostatní provozní výnosy
88 470
80 168
Ostatní provozní náklady
2 104
31
Převod provozních výnosů
0
0
Převod provozních nákladů
0
0
2 952
3 622
Provozní výsledek hospodaření
VI.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
0
0
Prodané cenné papíry a podíly
0
0
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
0
0
VII. 1.
Výnosy z podílů v ovl. a řízených osobách a v účet. jednotkách pod podstat. vlivem
0
0
J.
2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
0
0
3.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
0
0
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
0
0
Náklady z finančního majetku
0
0
0
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
0
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
0
0
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
0
0
71
60
X.
Výnosové úroky
400
32
XI.
Ostatní finanční výnosy
49
650
Ostatní finanční náklady
Nákladové úroky
410
2 626
Převod finančních výnosů
0
0
Převod finančních nákladů
0
0
GW Train Regio a. s.
*
T.
Kontrolní číslo
Výroční zpráva 2012
10 148
III. 1.
XII.
- splatná
2.
S.
III.
O.
1.
R.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
N.
376
0
Daně a poplatky
IX.
-1 948
200
61 488
E.
VIII.
-690
Daň z příjmů za běžnou činnost
0
D.
K.
Finanční výsledek hospodaření
70 505
+
F.
2011
Výkonová spotřeba
C.
C.
POPIS
2012
*
Obchodní marže
B.
P.
Označení
+
B.
Výroční zpráva 2012
2012
2.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2012 v tis. Kč
II.
II. 1.
20
POPIS
Účetní závěrka
GW Train Regio a. s.
21
Příloha účetní závěrky v plném rozsahu za rok 2012
společnosti GW Train Regio a. s., sestavená dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. (§ 39)
HLAVA IV – § 39
(1) POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY
Název:
GW Train Regio a. s.
Sídlo:
U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov
Právní forma:
akciová společnost
Datum vzniku:
19. 6. 2008
IČ:
28 66 41 16
DIČ:
CZ28664116
telefon:
475 351 540
fax:
972 422 153
Bankovní spojení: č. účtu 43-2269580297/0100 KB a.s., pobočka Ústí nad Labem
Rozhodující předmět činnosti:
Provozování drážní dopravy dle zák. č. 266/1994 Sb., v rozsahu vydaných licencí
Akcionář:
IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS
100 %
Obchodní společnost zapsána do OR 19. 6. 2008 u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 1942.
Statutární orgány k 31. 12. 2012:
Představenstvo Ing. František Kozel – předseda
Jan Chudina – místopředseda
Ing. Stanislav Lešák – člen
Dozorčí rada:
Ing. Tomáš Frančík – předseda
Ing. Miroslav Jemelka – člen
Ing. Pavel Rešl – člen
(2) OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI, V NICHŽ MÁ GW Train Regio a. s. PODSTATNÝ NEBO ROZHODUJÍCÍ VLIV
V souladu s rozhodnutím představenstva společnosti VIAMONT Regio a. s. (GW Train Regio a. s.) ze dne 7. 6. 2011
a na základě společenské smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným mezi společnostmi LTE Logistik
a Transport Slovakia s. r. o. a VIAMONT Regio a. s. (GW Train Regio a. s.) ze dne 28. 7. 2011 byla založena společnost s ručením omezeným pod obchodním názvem VIALTE s. r. o. Základní kapitál společnosti ve výši 5 000 EUR je
tvořen peněžitými vklady obou společníku ve výši 50 % základního kapitálu.
VIALTE s.r.o. - podíl na základním kapitálu 50 %
Kopčianska 1, 851 01 Bratislava, Slovensko
IČO: 46 334 629
Den zápisu do OR: 14. 9. 2011
Vlastní kapitál ke dni 31. 12. 2012:
-3 309 EUR
Účetní výsledek hospodaření za rok 2012:
-8 097 EUR
Ovládací smlouvy ani smlouvy o převodech zisku nebyly uzavřeny.
Výroční zpráva 2012
Představenstvo
25
28
4
25
2 577
Dozorčí rada
0
12
0
15
1 185
(5) INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH
a) Informace o aplikaci obecných účetních zásad, použitých účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování
Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, Vyhláškou 500/2002 Sb.
a Českými účetními standardy v platném znění.
Zásoby
Účetní jednotka nevlastní žádné skladové zásoby.
Složky vlastních nákladů u zásob vlastní výroby: všechny přímé náklady vynaložené na jejich výrobu, např. mzdy
včetně pojistného, materiál, případně i část nepřímých nákladů – režijní náklady, které se vztahují k jejich výrobě,
pokud je lze vyčíslit.
Hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 000 Kč v jednotlivém případě a dobou použitelnosti delší než jeden rok
není dlouhodobým majetkem. Při pořízení se o tomto majetku ihned po pořízení účtuje do nákladů na analytický účet
501 400.
(3) OSOBNÍ NÁKLADY A ODMĚNY VYPLACENÉ V ROCE 2012 v tis. Kč
GW Train Regio a. s.
86
40 990
Z toho členové řídících orgánů
6
4 762
GW Train Regio a. s.
Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou zřizovací náklady, nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti,
software, ocenitelná práva, jejichž ocenění je vyšší než 60 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti delší
než 1 rok (§ 6 Vyhlášky 500/2002 Sb.)
Technickým zhodnocením dlouhodobého nehmotného majetku jsou výdaje, převyšující částku 40 000 Kč v roce 2012.
Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku jsou rovnoměrné po celou dobu odpisování. Délka účetních odpisů je stanovena individuálně podle toho, o jaký majetek a jaké předpokládané využití se jedná, na základě posouzení a rozhodnutí provozních a technických zaměstnanců společnosti. Majetek se začíná účetně odpisovat v měsíci
následujícím po zařazení do používání.
Dlouhodobým hmotným majetkem jsou pozemky, stavby, budovy, samostatné movité věci a soubory movitých
věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok, jejichž ocenění je vyšší než 40 000 Kč (§ 7 Vyhlášky 500/2002 Sb.).
Technickým zhodnocením dlouhodobého hmotného majetku jsou výdaje převyšující částku 40 000 Kč za rok 2012.
Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou rovnoměrné po celou dobu odpisování. Délka účetních odpisů
je stanovena individuálně podle toho, o jaký majetek a jaké předpokládané využití se jedná, na základě posouzení a
rozhodnutí provozních a technických zaměstnanců společnosti. Majetek se začíná účetně odpisovat v měsíci následujícím po zařazení do používání.
Hmotný majetek, který není vymezen pro účely zákona o dani z příjmu jako hmotný majetek (§ 26, odst. 2 a 3), jehož
ocenění je nižší než 40 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok, je účtován na analytickém účtu 022 028 – Samostatné movité věci a soubory MV – drobný. Tento majetek se na majetkovém účtu
účtuje po individuálním posouzení a rozhodnutí účetní jednotky. Doba odpisování je stanovena také individuálně.
Dlouhodobým finančním majetkem je majetek vymezený v § 8 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Majetkové účasti ve společnosti (bod (2) přílohy) vedeny na rozvahovém 062 – Podíly v účetních jednotkách pod
podstatným vlivem jsou oceněny pořizovací cenou dle Zákona o účetnictví platného pro rok 2012. Jelikož je podíl
splacen v EUR, je cena podílu přepočtena kurzem EUR platným k 31. 12. 2012.
b) Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví
Účetní jednotka nepoužila v období 1. 1. až 31. 12. 2012 žádné odchylky od účetních metod stanovených prováděcími právními předpisy, jejichž použití dává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.
c) Způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku, přepočty údajů v cizích měnách, stanovení reálné
hodnoty majetku, použití ekvivalence
Opravné položky k pohledávkám
Jsou účtovány opravné položky k pohledávkám účetní i daňově účinné. Daňově účinné opravné položky jsou účtovány dle Zák. č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů v aktuálním znění. Účetní jednotka
nemá k 31. 12. 2012 žádné pohledávky po splatnosti, ke kterým by vytvářela účetní nebo daňové opravné položky.
GW Train Regio a. s.
Výroční zpráva 2012
Změny a dodatky provedené v Obchodním rejstříku od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012:
Změny v orgánech společnosti:
Jan Franz, člen dozorčí rady do 18. 12. 2012
Ing. Pavel Rešl, člen dozorčí rady od 18. 12. 2012
22
Ostatní plnění
Příspěvek na životní pojištění
Příspěvek na penzijní pojištění
Zdravotní pojištění
Ostatní (kultura, zdraví, sport)
Auto pro soukromé účely (vstupní cena)
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý majetek se v souladu se zákonem oceňuje pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou a vlastními
náklady.
Organizační struktura
Společnost řídí tříčlenné představenstvo. Ve vztahu k třetím osobám jedná za společnost každý člen představenstva
samostatně.
Předseda představenstva řídí představenstvo společnosti a strategii společnosti.
Místopředseda představenstva řídí finance a správu společnosti.
Člen představenstva řídí provozní část společnosti.
Osobní náklady
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Osobní náklady
(4) PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ ČLENŮM STATUTÁRNÍCH, ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ
Půjčky, úvěry a záruky členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů nejsou poskytovány.
Společnost poskytuje členům řídících orgánů v tis. Kč:
23
Opravná položka k nabytému majetku
Její cena je rozdílem mezi oceněním části podniku a hodnotou vložených aktiv a pasiv při vkladu části podniku k 1. 1.
2011. Opravná položka se odepisuje 180 měsíců dle Vyhlášky 500/2002 Sb. § 7.
Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
V účetní jednotce se pro přepočet cizích měn na českou měnu používá denní kurz České národní banky, platný v den
uskutečnění účetního případu. Denní kurz České národní banky pro přepočet ocenění majetku a závazků k rozvahovému dni 31. 12. 2012 je 25,140 Kč za 1 EUR.
Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou
Takový majetek účetní jednotka nevlastní.
Ocenění podílů ekvivalencí
Možnost ocenit podíly, které představují účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem ekvivalencí (§ 27, odst 7
zákona o účetnictví) nebyla využita.
(6) DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
ROZVAHA:
ř. 022 – Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
16 462 tis. Kč
Rozdíl mezi oceněním části podniku a hodnotou vložených aktiv a pasiv při vkladu části podniku
ř. 025 – Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
63 tis. Kč
062 100 – VIALTE s. r. o. IČ: 46 334 629
výše podílu 2 500 EUR
63 tis. Kč
ř. 054 – Stát – daňové pohledávky
2 531 tis. Kč
Zálohy na DPPO
255 tis. Kč
Daň zaplacená v zahraničí
310 tis. Kč
DPH nadměrný odpočet
1 863 tis. Kč
Dotace – vyrovnání za uskutečněné/neuskutečněné výkony
103 tis. Kč
ř. 056 – Dohadné účty aktivní
6 836 tis. Kč
Budoucí úhrada pojišťovny: PU – pád stromu na železniční vozidlo RVT
ř. 096 – Závazky – ovládající a řídící osoba dlouhodobé
14 000 tis. Kč
Smlouva o půjčce od akcionáře IDS building corporation a.s. – financování nákupu železničních vozidel
ř. 107 – Závazky – ovládající a řídící osoba krátkodobé
4 000 tis. Kč
Smlouva o půjčce od akcionáře IDS building corporation a.s. – financování nákupu železničních vozidel
ř. 111 – Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
1 288 tis. Kč
Sociální zabezpečení z mezd před lhůtou splatnosti
901 tis. Kč
Zdravotní pojištění z mezd před lhůtou splatnosti
387 tis. Kč
ř. 112 – Stát – daňové závazky a dotace
359 tis. Kč
Záloha na daň z příjmu FO ze závislé činnosti
ř. 115 – Dohadné účty pasivní
9 203 tis. Kč
Budoucí fakturace za opravu: PU – pád stromu na železniční vozidlo RVT
8 240 tis. Kč
Ostatní
963 tis. Kč
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ř. 26 – Ostatní provozní výnosy
Dotace Karlovarský kraj
Dotace Královéhradecký kraj
Dotace Moravskoslezský kraj
Dotace Liberecký kraj
Úhrady od pojišťoven
Ostatní provozní výnosy
88 470 tis. Kč
60 557 tis. Kč
9 602 tis. Kč
8 443 tis. Kč
1 855 tis. Kč
7 855 tis. Kč
158 tis. Kč
24
Skupina (v tis. Kč)
Stroje
Hmotný majetek drobný
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Nedokončený dlouhodobý HM
CELKEM
FINANČNÍ LEASING v tis. Kč k 31. 12. 2012
Druh majetku
Dopravní prostředky
Splátky celkem
5 252
Pořizovací cena
1 000
1 000
Oprávky
1 000
1 000
Splátky zaplacené
4 607
Splátky budoucí
645
ZÁSTAVNÍ PRÁVO K HMOTNÉMU MAJETKU
Notářským zápisem č. N 243/2012 ze dne 18.6.2012 byla sjednána zástavní smlouva mezi zástavním věřitelem
IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS, se sídlem v Olomouci, Nová Ulice, Albertova 229/21, PSČ 779 00,
IČ 28641060, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10149, jednající
členem představenstva Ing. Zdeňkem Kyselým a zástavcem GW Train Regio a. s. se sídlem v Ústí nad Labem, Střekov, U Stanice 827/9, PSČ 400 03, IČ 28664116, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem oddíl B, vložka 1942, jednající předsedou představenstva Ing. Františkem Kozlem bylo zřízeno zástavní
právo k zajištění pohledávky zástavního věřitele z titulu nesplacené půjčky k věcem movitým:
8 ks železničních motorových vozů typu 810 (ev. č. 810365, 810387, 810499, 810543, 810554, 810602, 810649, 810659)
6 ks železničních přípojných vozů typu Btax (ev. č. 011406, 011634, 011678, 011869, 011869, 011897)
POHLEDÁVKY
Pohledávky z obchodních vztahů k 31. 12. 2012 celkem
Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2012:
Pohledávky z obchodních vztahů v konsolidačním celku IDS:
IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS
3 614 tis. Kč
10 tis. Kč
před splatností 3 169 Kč
po splatnosti 3 445 Kč
IDS CARGO a. s.
před splatností 34 703 Kč
Pohledávky z obchodních vztahů s dobou splatnosti delší než pět let k 31. 12. 2012 účetní jednotka nemá.
ZÁVAZKY
Závazky z obchodních vztahů k 31. 12. 2012 celkem
Závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2012:
Závazky z obchodních vztahů v konsolidačním celku IDS:
VIAMONT a. s.
(zahájeno insolvenční řízení, uhrazeno správci majetkové podstaty)
IDS Olomouc a. s.
IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS
10 484 tis. Kč
290 tis. Kč
po splatnosti 170 134 Kč
před splatností 49 879 Kč
před splatností 446 880 Kč
po splatnosti 24 000 Kč
Závazky z obchodních vztahů s dobou splatnosti delší než 5 let k 31. 12. 2012 účetní jednotka nemá.
OSTATNÍ ZÁVAZKY
Půjčka na financování pořízení železničních vozidel
Začátek splácení od 7/2012 ve výši 333,33 tis. Kč měsíčně
Celkem splaceno v roce 2012
Zůstatek k 31. 12. 2012
Krátkodobé závazky 12x333,33 tis. Kč
Dlouhodobé závazky 18 000 tis. Kč – 4 000 tis. Kč
Úrok není ve smlouvě sjednán, splatnost do roku 2017.
20 000 tis. Kč
2 000 tis. Kč
18 000 tis. Kč
4 000 tis. Kč
14 000 tis. Kč
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI MEZI ROZVAHOVÝM DNEM A OKAMŽIKEM SESTAVENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY
Žádné takové události nenastaly.
(8) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Účetní jednotka nesestavuje Výkaz zisku a ztráty dle účelového členění.
Pořizovací cena
26 787
81
16 462
5 517
48 847
Oprávky
3 260
81
2 195
0
5 536
(9) INFORMACE NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE
Drobný hmotný majetek
Hodnota drobného majetku, který je účtován při nákupu ihned do spotřeby, je v operativní evidenci k 31. 12. 2012
ve výši 3 365 tis. Kč.
Rizikové transakce – žádné takové transakce účetní jednotka neuskutečnila.
GW Train Regio a. s.
GW Train Regio a. s.
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2012
(7) DŮLEŽITÉ INFORMACE O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
Skupina (v tis. Kč)
Software
CELKEM
25
(10) INFORMACE O TRANSAKCÍCH SE SPŘÍZNĚNOU STRANOU
Účetní jednotka neuzavřela žádné transakce se spřízněnou stranou, které by nebyly uzavřeny za běžných tržních
podmínek.
Zpráva dozorčí rady
(11) INFORMACE O NÁKLADECH NA ODMĚNY STATUTÁRNÍMU AUDITOROVI
NEBO AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI
Náklady na odměny za audit účetní závěrky a mezitímní účetní závěrky: 100 000 Kč
Tento materiál shrnuje poznatky, výsledky kontrol a celkové závěry členů dr ze sledování běžné činnosti, předložených podkladů, průběžné analýzy účetních výkazů a dalších informací zejména o ekonomickém působení společnosti
v roce 2012.
(12) POČET A JMENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ, ZMĚNY VLASTNÍHO KAPITÁLU
ZÁKLADNÍ KAPITÁL
- splaceno 100 % hodnoty akcií
- akcie jsou vydány v tištěné podobě a jsou veřejně neobchodovatelné
- základní kapitál zapsaný v Obchodním rejstříku: 18 500 000 Kč
Tato zpráva hodnotí činnost společnosti za r. 2012 a vyjadřuje stanovisko DR pro valnou hromadu.
Akcie
100 000 Kč
Dozorčí rada při zpracování stanoviska vycházela zejména z:
- Roční účetní závěrky, vč. rozvahy a výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2012
- Průběžného hodnocení vývoje ekonomiky společnosti v roce 2012
- Hodnocení výsledku hospodaření společnosti za rok 2012
- Průběhu auditu, vč. výroku auditora
- Návrhu na rozdělení zisku a úhradě ztráty předloženého představenstvem společnosti
- Vlastních zjištění
na jméno
185
Rozdělení zisku za rok 2011 dle rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 30. 4. 2012:
Zisk ve výši 1 297 536,83 Kč byl rozdělen takto:
a) Rezervní fond
259 507,36 Kč
b) Sociální fond
304 952,69 Kč
c) Úhrada neuhr. ztráty z min. let ve výši
733 076,78 Kč
VLASTNÍ KAPITÁL
Řádek Název účtu vlastního kapitálu
A.
Základní kapitál zapsaný v OŘ
(účet 411)
B.
Zákonný rezervní fond
(účet 421)
C.
Ostatní fondy ze zisku
(účet 427 Sociální fond)
D.
Nerozdělený zisk minulých let
(účet 428)
E.
F.
G.
H.
Neuhrazená ztráta minulých let (-)
(účet 429)
Emisní ážio
(účet 412 100)
Zisk+/ztráta- za účet. období po zdanění
Vlastní kapitál na konci účetního období
1. Počáteční zůstatek
2. Zvýšení
3. Snížení
4. Konečný zůstatek
1. Počáteční zůstatek
2. Zvýšení
3. Snížení
4. Konečný zůstatek
1. Počáteční zůstatek
2. Zvýšení
3. Snížení
4. Konečný zůstatek
1. Počáteční zůstatek
2. Zvýšení
3. Snížení
4. Konečný zůstatek
1. Počáteční zůstatek
2. Zvýšení
3. Snížení
4. Konečný zůstatek
1. Počáteční zůstatek
2. Zvýšení
3. Snížení
4. Konečný zůstatek
KZ (A+B+C+D+E+F+G)
o kontrolní činnosti a hospodaření společnosti za r. 2012
Rok 2012
18 500
0
0
18 500
0
259
0
259
0
305
305
0
0
0
0
0
-3 259
0
-733
-2 526
8
0
0
8
2 062
18 303
Rok 2011
2 000
16 500
0
18 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-46
-3 213
0
-3 259
0
8
0
8
1 298
16 547
K výsledkům hospodaření za r. 2012 DR konstatuje:
- K 31. 12. 2012 společnost vykazuje zisk po zdanění 2 062 tis. Kč
- Výnosy činí 120 199 tis. Kč
- Celkový průměrný počet zaměstnanců 92
- Pohledávky z obchodních vztahů ke dni 31. 12. 2012 ve lhůtě splatnosti činí 3 604 tis. Kč
- Pohledávky z obchodních vztahů ke dni 31. 12. 2012 po lhůtě splatnosti činí 10 tis. Kč
- Závazky z obchodních vztahů ke dni 31. 12. 2012 ve lhůtě splatnosti činí 10 194 tis. Kč
- Závazky z obchodních vztahů ke dni 31. 12. 2012 po lhůtě splatnosti činí 290 tis. Kč
- Představenstvo předkládá návrh na rozdělení zisku: ze zisku po zdanění ve výši 2 061 874,78 Kč přidělit do rezervního fondu 103 093,74 Kč, přidělit do sociálního fondu 437 565,34 Kč a uhradit neuhrazenou ztrátu z minulých let částkou 1 521 215,70 Kč
K účetní závěrce a auditu DR konstatuje:
- Minulá účetní závěrka k 31. 12. 2011 byla ověřena auditorem
- Účetní osnova je respektována
- Audit byl proveden určeným auditorem v souladu se zákonem č.93/2009 sb., a auditorskými směrnicemi vydanými komorou auditorů ČR. Audit provedl auditorská společnost OL AUDITING s. r. o. ing. Josef Špaček (licence KA
ČR č. 1153). Zpráva auditora ve výrokové části konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv
a pasiv společnosti GW Train Regio a. s. k 31. 12. 2012, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
končící 31. 12. 2012 v souladu s českými účetními předpisy
- Ve své zprávě auditor neuvádí žádné výhrady k účetní závěrce
Celkové stanovisko dozorčí rady a. s. k činnosti společnosti a hospodaření za r. 2012
- Dozorčí rada v rámci svých povinností dohlížela na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti zejména se zaměřením na vývoj ekonomických ukazatelů a celkové hospodaření.
- Dále je nutno uvést:
- Předseda DR a její členové měli možnost a také využívali svého práva nahlížet do všech podkladů a záznamů
týkajících se činnosti společnosti. V kontrolovaných podkladech a účetních výkazech nebyly zjištěny žádné signály
o zkreslování výsledků nebo o rozporech podnikatelské činnosti s právními předpisy, stanovami a usneseními valné hromady.
- Představenstvo běžně poskytuje účetní a statistické údaje příslušným orgánům v rozsahu a požadovaných termínech (např. Obchodnímu rejstříku, ČSÚ, Finančnímu úřadu a dalším).
- Hospodaření a.s. bylo přezkoušeno auditorem, který byl odsouhlasen představenstvem i DR.
- Dle § 138 OZ dozorčí rada projednala účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku a vzala na vědomí výrok auditora.
Dozorčí rada GW Train Regio a. s. doporučuje valné hromadě schválit předkládané výsledky hospodaření za rok 2012.
(13) ROZDĚLENÍ TRŽEB PODLE DRUHU ČINNOSTÍ
26
Částka v tisících Kč
18 694
12 815
31 509
V Ústí nad Labem dne 28. března 2013
Ing. František Kozel
předseda představenstva GW Train Regio a. s.
V Ústí nad Labem 28. 05. 2013
Ing. Tomáš Frančík
předseda dozorčí rady
GW Train Regio a. s.
GW Train Regio a. s.
Za dozorčí radu GW Train Regio a. s.
Ing. Pavel Rešl
člen dozorčí rady
Ing. Miroslav Jemelka
člen dozorčí rady
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2012
Zpráva byla projednána při jednání dozorčí rady dne 28. 05. 2013.
Druh výnosů
Tržby za služby v osobní dopravě - tuzemsko
Tržby za služby v osobní dopravě - zahraničí
CELKEM
27
Dceřinné společnosti
Zpráva nezávislého auditora
o ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012
účetní jednotky GW Train Regio a.s. k 31. 12. 2012
U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, IČ: 28664116
VIALTE s.r.o.
V roce 2011 došlo k založení společného podniku pro provozování osobní drážní dopravy na Slovensku se společností LTE Logistik a Transport Slovakia s. r. o. (dále jen LTE), společnosti VIALTE s. r. o.
Podíl GW Train Regio a. s. v této společnosti činí 50 %.
Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti GW
Train Regio a. s., U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, IČ: 28664116 za rok končící 31. 12. 2012.
Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě
provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.
Kontaktní údaje na VIALTE s. r. o.
VIALTE s. r. o.
Kopčianska 1,
851 01 Bratislava
Slovensko
IČ: 46334629,
zapísaná v OR OS Bratislava 1 v odd. Sro vo vložke č.75711/B.
Dne 14. 5. 2012 udělil
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia regulácie na železničních dráhach, Miletičova 19, 820 05 Bratislava,
společnosti VIALTE s. r. o. LICENCIU, ev. č. 1385/2012/L,
na poskytovanie dopravných služieb na železničných dráhach.
Ověření jsme provedli v souladu s auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard
vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy
a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň
jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.
Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích
mezi propojenými osobami společnosti GW Train Regio a. s., U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov,
IČ: 28664116 za rok končící 31. 12. 2012 obsahuje významné věcné nesprávnosti.
Dne 24. 09. 2012 udělil
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia bezpečnosti a štátneho dozoru na dráhach, Miletičova 19, 820 05
Bratislava,
společnosti VIALTE s. r. o.
BEZPEČNOSTNÉ OSVEDČENIE, ev. č.: SK112012000.
Bezpečnostné osvedčenie potvrzuje schválení
A) systému řízení bezpečnosti železničního podniku,
B) opatření přijatých železničním podnikem na splnění specifických požadavků potřebných na bezpečnou dopravu
v železniční síti.
Společnost VIALTE s. r. o. má ambice stát se v co nejkratší době jedním z provozovatelů veřejné osobní drážní dopravy v závazku veřejné služby na Slovensku.
Výsledky hospodaření:
Vlastní kapitál ke dni 31. 12. 2012:
Účetní výsledek hospodaření za rok 2012:
-3 309 EUR
-8 097 EUR
28
OL AUDITING, s. r. o.
tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc
oprávnění Komory auditorů České republiky č. 286
odpovědný auditor: Ing. Josef Špaček, č. oprávnění KA ČR 1153
GW Train Regio a. s.
GW Train Regio a. s.
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2012
V Olomouci dne 23. 05. 2013
29
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
vypracovaná v souladu s ust. § 66a, odst. 9, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve
znění pozdějších předpisů statutárním orgánem obchodní společnosti GW Train Regio a. s.
se sídlem Ústí nad Labem – Střekov, U Stanice 827/9, PSČ 400 03, IČ: 28664116
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložce 1942
I. Základní identifikační údaje propojených osob
A) Osoba ovládající:
Obchodní firma společnosti:
IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS
Právní forma společnosti:
akciová společnost
Sídlo:
Olomouc – Nová Ulice, Albertova 229/21, PSČ: 779 00
IČ:
286 41 060
Základní kapitál:
102 000 000 Kč
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 10149
Podíl ovládající osoby na základním kapitálu a hlasovacích právech ovládané osoby 100 %
B) Osoba ovládaná ovládající osobou:
Obchodní firma společnosti:
GW Train Regio a. s.
Právní forma společnosti:
akciová společnost
Sídlo:
Ústí nad Labem – Střekov, U Stanice 827/9, PSČ: 400 03
IČ:
286 64 116
Základní kapitál:
18 500 000 Kč
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 1942
Notářským zápisem č. N 243/2012 ze dne 18. 6. 2012 byla sjednána zástavní smlouva mezi zástavním věřitelem
IDS building corporation a. s., člen koncernu IDS, se sídlem v Olomouci – Nová Ulice, Albertova 229/21, PSČ 779 00,
IČ 28641060, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10149, jednající
členem představenstva Ing. Zdeňkem Kyselým a zástavcem GW Train Regio a. s. se sídlem v Ústí nad Labem – Střekov, U Stanice 827/9, PSČ 400 03, IČ 28664116, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem oddíl B, vložka 1942, jednající předsedou představenstva Ing. Františkem Kozlem bylo zřízeno zástavní
právo k zajištění pohledávky zástavního věřitele z titulu nesplacené půjčky k věcem movitým:
8 ks železničních motorových vozů typu 810
6 ks železničních přípojných vozů typu Btax
2. Mezi propojenými osobami B a C byly v rozhodném období uzavřeny následující smlouvy:
Smlouva o podnájmu nebytových prostor
č. sml. TR/SNA/2100/12/090 ze dne 27. 9. 2012
předmět plnění: podnájem kancelářských nebytových prostor
výše plnění v Kč: 95 670
3. Mezi propojenými osobami B a D byly v rozhodném období uzavřeny následující smlouvy:
Kupní smlouva
č. sml. TR/SKU/2100/12/017 ze dne 29. 2. 2012
předmět plnění: prodej osobního automobilu
výše plnění v Kč: 99 700
Kupní smlouva
č. sml. TR/SKU/2100/12/047 ze dne 31. 5. 2012
předmět plnění: koupě osobního automobilu
výše plnění v Kč: 124 077
C) Osoba ovládaná stejnou ovládající osobou:
Obchodní firma společnosti:
IDS Cargo a. s.
Právní forma společnosti:
akciová společnost
Sídlo:
Olomouc – Nová Ulice, Albertova 229/21, PSČ 779 00
IČ:
278 20 017
Základní kapitál:
100 000 000 Kč
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 3372
Smlouva o dodávkách prací a služeb
č. sml. TR/SOS/2100/12/069 ze dne 30. 1. 2012
předmět plnění: zajištění správy informačních technologií
výše plnění v Kč: 457 182
D) Osoba ovládaná stejnou ovládající osobou:
Obchodní firma společnosti:
VIAMONT a. s.
Právní forma společnosti:
akciová společnost
Sídlo:
Teplice, Na Letné 835/9, PSČ 415 01
IČ:
646 51 711
Základní kapitál:
92 250 000 Kč
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 801
IV. Jiné právní úkony či opatření mezi propojenými osobami
V průběhu rozhodného období nebyly v zájmu propojených osob činěny žádné jiné další právní úkony či opatření,
které by vybočovaly z rámce běžných právních úkonů činěných ovládající osobou v rámci jejich práv k ovládané osobě. Ovládaná osoba neučinila žádný jiný další právní úkon a nepřijala žádné jiné opatření v zájmu nebo na popud
propojených osob.
II. Období
Mezi propojenými osobami nebyla uzavřena ovládací smlouva a tato zpráva je proto vypracována za celé účetní
období od 1. 1. 2012 od 31. 12. 2012
4. Výše uvedené smluvní vztahy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku. Ovládané osobě
z těchto smluv nevznikla žádná újma.
V. Závěr
Tato zpráva byla projednána a odsouhlasena představenstvem společnosti GW Train Regio a. s. a předložena k přezkoumání dozorčí radě, která sdělila své stanovisko ke zprávě valné hromadě.
30
Smlouva o dodávkách prací a služeb IS
č. sml. TR/SOS/2100/12/116 ze dne 1. 7. 2012
předmět plnění: zajištění správy informačních technologií
výše plnění v Kč: 352 400
Smlouva o podnájmu nebytových prostor
č. sml. TR/SNA/2100/12/088 ze dne 31.8.2012
předmět plnění: podnájem kancelářských nebytových prostor
výše plnění v Kč: 39 436
V Ústí nad Labem, dne 28. března 2013
GW Train Regio a. s.
GW Train Regio a. s.
za představenstvo společnosti GW Train Regio a. s.
Ing. František Kozel, předseda představenstva
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2012
III. Smluvní vztahy
1. Mezi propojenými osobami A a B byly v rozhodném období uzavřeny následující smlouvy:
Smlouva o půjčce
č. sml. TR/SPU/2100/12/064, ze dne 11. 6. 2012
předmět plnění: půjčka na zajištění financování železničních vozidel
výše plnění v Kč: 20 000 000
31
Propagace a sponzoring
Zpráva nezávislého auditora
o ověření výroční zprávy za rok 2012 účetní jednotky GW Train Regio a. s.
U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, IČ: 28664116
Příjemce
Účel
Město Svoboda nad Úpou
Plesový výbor, Obvodní oddělení Policie ČR Kraslice
Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem
Železniční spolek Klub M 131.1, Kraslice
kulturní akce
kulturní akce
kulturní akce
kulturní akce
Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti GW Train Regio a. s. k 31. 12. 2012, U Stanice 827/9, 400 03 Ústí
nad Labem – Střekov, IČ: 28664116 s účetní závěrkou, která obsažena v této výroční zprávě v části 16. Za sestavení a správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě
provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal
přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem
zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Výrok auditora
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti GW Train Regio a. s. za rok 2012,
U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, IČ: 28664116 ve všech významných (materiálních) ohledech
v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
32
OL AUDITING, s. r. o.
tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc
oprávnění Komory auditorů České republiky č. 286
odpovědný auditor: Ing. Josef Špaček, č. oprávnění KA ČR 1153
GW Train Regio a. s.
GW Train Regio a. s.
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2012
V Olomouci dne 17. 06. 2013
33
© 2013 GW Train Regio a. s.
U Stanice 827/9
400 03 Ústí nad Labem
www.gwtr.cz
© grafika a design
© foto: archiv GWTR

Podobné dokumenty