Seminární práce Nad užívání mobilních telefonů mladými lidmi

Transkript

Seminární práce Nad užívání mobilních telefonů mladými lidmi
VŠB Technická Univerzita Ostrava
Ekonomická fakulta
Seminární práce
Nad užívání mobilních telefonů mladými lidmi
Bc 12
Bortel Miroslav
Čermáková Lenka
Sitta Jiří
Valíček Ondřej
Nad užívání mobilních telefonů mladými lidmi
O BSAH
Obsah........................................................................................................................... 2
Úvod............................................................................................................................. 3
1.
Patří dětem do rukou mobil? ............................................................................ 4
1.1.
Proč ne! ........................................................................................................ 4
1.2.
Proč ano! ...................................................................................................... 5
2. Mobily brání mládeži v kouření ....................................................................... 6
3. Mladí lidé by si bez mobilu nedokázali představit život................................. 7
4. Za naše tloustnutí mohou mobily! .................................................................... 8
5. Průzkum mezi mladou generací ..................................................................... 10
6. Řešení problému............................................................................................... 14
Seznam použité literatury ....................................................................................... 15
Seznam příloh ........................................................................................................... 16
-2-
Nad užívání mobilních telefonů mladými lidmi
Ú VOD
Jako téma naší seminární práce jsme si zvolili „Nad užívání mobilních telefonů
mladými lidmi“. Problém mobilních telefonů a mladé generace je v posledním
desetiletí stále větší a společnosti hrozí skryté nebezpečí.
Tato seminární práce si neklade za cíl přímo vyřešit určité společenské
problémy. Podrobněji se budeme zabývat pouze malou částí těchto závažných
problémů, s cílem upozornit na kladné či záporné stránky se snahou navrhnout
optimální řešení daného problému.
-3-
Nad užívání mobilních telefonů mladými lidmi
1. PATŘÍ DĚTEM DO RUKOU
MOBIL ?
Ještě před několika lety
byl mobilní telefon výsadou
movitějších
podnikatelů.
Pořizovací cena se pohybovala
kolem 50 až 80 tisíc. Dnes je
mobil běžnou součástí našeho
života a zvláště ve větších
městech je kdokoli bez mobilu
téměř raritou. S tímto trendem
souvisí i pronikání mobilů
mezi děti. Čím dál tím více
dětí vlastní svůj mobilní
telefon. Proč jim ho rodiče pořizují? Má telefon na děti pozitivní nebo negativní
vliv?
Na druhém stupni základních škol je dnes běžné, že čtvrtina žáků vlastní
mobilní telefon. Na některých školách je to až 80 % žáků. Podobný stav je například
ve Švédsku, naopak v USA nebo Kanadě je podobný trend vzácný.
Většinou je mobil u žáků základních škol pouze otázkou postavení a prestiže.
Nové džíny, značkové boty již neoslní spolužáky tolik jako nový mobil. Žáci
vlastnící mobilní telefon mnohdy vytvářejí uzavřené skupiny pro ostatní nepřístupné.
Mobil dnes není výsadou jen těch bohatších. I rodiny s nižším příjmem jsou ochotny
dětem pořídit mobil. Ty se pak necítí tak odstrčené od kolektivu.
1.1. P ROČ NE!
Největším problémem je používání telefonu ve škole. Žáci si i během hodiny
posílají SMS zprávy. Často si posílají i správné výsledky během písemky. Učitelům
tvrdí, že telefon používají jako kalkulačku. Žáci si také pomocí SMS domlouvají
schůzky na WC a podobně. Většina škol však použití telefonu během vyučování
zakazuje a porušení se trestá zabavením přístroje. Vrací se až po odchodu domů.
Podle psychologů může používání mobilu u dětí ohrozit rozvoj přirozené lidské
komunikace. Užívání SMS, které děti používají nejčastěji, je omezuje a nutí
vyjadřovat se pouze heslovitě. Často se také můžeme setkat se závislostí na
používání telefonu, zvláště na posílání SMS.
-4-
Nad užívání mobilních telefonů mladými lidmi
1.2. P ROČ ANO!
Vlastnictví telefonu má výhodu snad jen pro rodiče. Ti mohou své děti
kontrolovat. Především u dětí, kteří dojíždějí do školy nebo hojně navštěvují různé
kroužky. Rodiče se pak cítí klidněji.Děti samotné používají telefon většinou ke
zbytečnostem. Často si posílají zprávy bez valného obsahu i přesto, že by si to klidně
mohly říci osobně. Pokud se ale podíváte do světa dospělých, zjistíte, že mnohdy se
mobilu užívá stejně neuváženě a zbytečně. Bylo také zjištěno, že mobilní telefon u
dětí nahrazuje touhu po kouření. Děti s mobilem se již tak cítí být trochu dospělé, že
cigaretu nepotřebují.
Pokud pořídíte telefon také svému potomkovi, připravte si cca. 300 až 500 Kč
měsíčně na hovorné. Lepší je pořídit telefon na předplacenou kartu a snažit se
společně kontrolovat náklady. Nekupujte kartu pokaždé, když dojde. Pokuste se o to,
aby alespoň část nákladů platilo dítě ze svého kapesného.
-5-
Nad užívání mobilních telefonů mladými lidmi
2.
M OBILY BRÁNÍ MLÁDEŽI
V KOUŘENÍ
Závislost mládeže na mobilních telefonech, která znepokojuje tolik rodičů a
učitelů, by mohla být také k něčemu prospěšná. Podle britských odborníků odvracejí
mobily mládež od tabáku. Zastoupení kuřáků mezi britskými mladistvými se
zmenšilo ze 30 % v roce 1996 na 23 % v roce 1999. Podíl majitelů mobilních
telefonů ve věkové skupině mezi patnácti a sedmnácti lety vyskočil letos v srpnu na
70 %. Odborníci soudí, že to není jen shoda okolností. „Důvody kouření u mládeže
se velmi podobají důvodům používání mobilů“, řekl Clive Bates z protikuřácké
skupiny ASH. Jako společné znaky uvádí příslušnost ke skupině vrstevníků. „Člověk
najednou ví, co dělat s rukama, vypadá moderně a dospěle a trochu rebelantsky,“
souhlasí Anne Charltonová z Manchesterské univerzity. Dospělí říkají, že mobily
jsou jediným způsobem, jak udržovat styk se zaměstnáním, rodinou a přáteli. Pro
mladistvé jsou naopak tyto přístroje šikovným a moderním způsobem, jak udržovat
kontakt se světem dospělých. Podobně jako cigarety jsou prý důležité při zařazování
do společnosti. „Když jejich přátelé používají mobily pro organizování
společenského života, některé děti považují mobil za něco podstatného, je to součást
nátlaku jejich skupiny vrstevníků, „ říká Bates. Předem placené karty, které umožňují
stanovit rozsah telefonování mobilem, pohlcují kapesné, které by jinak šlo na
cigarety. Charltonová, odbornice na dětské vnímání reklamy, dokonce zjistila
podobnost mezi marketingem mobilů a tabákovými kampaněmi. „Mobilní telefony
se prodávají podobně jako cigarety s jistým zdůrazněným zaměřením na celkový
vlastní dojem, identitu a sebedůvěru.“ Bates a Charltonová, jejichž teorie uveřejnil
časopis British Medical Journal, zdůrazňují, že jde zatím o pouhou hypotézu, i když
pravděpodobnou. Souhlasí s nimi lékař Mike Murphy z londýnského fondu pro
výzkum rakoviny. „Cokoli, co může zabránit mládeži v závislosti na smrtícím
návyku ke kouření, je povzbudivá zpráva. Potvrdí-li se tato teorie, ukáže to, jak
užitečný může být tlak skupiny vrstevníků, což využíval po léta tabákový průmysl.
Škodlivost kouření pro zdraví je dobře doložena, ale potenciální nebezpečí používání
mobilních telefonů je naopak nejisté. Někteří badatelé dokonce soudí, že může
vyvolávat poškození mozku a mladiství jsou k němu náchylní. Na kouření ve Velké
Británii umírá ročně asi 120 000 lidí, celosvětově potom asi čtyři miliony na choroby
související s kouřením. „Nemyslíme si však, že vliv mobilních telefonů a kouření je
srovnatelný,“ říká Bates.
-6-
Nad užívání mobilních telefonů mladými lidmi
3.
M LADÍ LIDÉ BY SI BEZ
MOBILU NEDOKÁZALI
PŘEDSTAVIT ŽIVOT
Pokud byste v roce 1993 někomu řekli, že bude mít o deset let později v Česku
mobil bezmála devět milionů lidí, zřejmě by vám nikdo nevěřil. Mobily sebou
přinesly nejen zjednodušení komunikace, ale mnoha uživatelům také závislost.
Podle nejnovějšího průzkumu tak dnes považuje více než polovina mladých
lidí ztrátu mobilního telefonu za stejně tragickou událost, jakou je například úmrtí
blízké osoby. Průzkum mezi lidmi ve věku od 25 do 34 let dokázal, že 46 procent z
nich by si nedokázalo bez mobilu život vůbec představit. Rok od roku pak také
stoupá obliba „esemesek“. „Lidé upřednostňují krátké textové zprávy před voláním
stále více.
Podařilo se nám také zjistit, že každý třetí uživatel mobilního telefonu si
nastavil vlastní vyzváněcí melodii a zhruba 12 procent si vyměnilo kryt, který více
odpovídá jejich pohledu na svět,“ uvedl zástupce společnosti Henley Management
College.
Výzkum byl prováděn mezi padesáti mladými lidmi. Odborníci uživatele
mobilů rozdělili podle výsledků průzkumu do tří skupin. První jsou cyborgové, kteří
bez mobilu nedokáží žít a telefon považují za součást svého těla. Další skupinou jsou
lidé, pro které je mobil prodlouženou rukou. Pro takové lidi je přenosný telefon
důležitý pro organizaci pracovního i soukromého života, ale nepovažují ho za
nenahraditelný. Třetí skupinu pak odborníci nazvali „připojení, ale nezávislí“.
Takoví lidé používají mobilní telefon většinou pouze v práci nebo ho mají pro
případ, že by se ocitli v nebezpečí. Když už ho náhodou používají, tak většinou
posílají pouze „esemesky“.
„Během tří let výzkumu se nám skutečně podařilo prokázat, že mobilní
telefony dokáží v člověku vybudovat psychickou závislost. Lidé se snaží svým
telefonem okolí ukázat své společenské postavení,“ dodal autor studie Michael
Hulme.
-7-
Nad užívání mobilních telefonů mladými lidmi
4.
Z A NAŠE TLOUSTNUTÍ
MOHOU MOBILY !
Nedávno dokončený vědecký výzkum prováděný na mladých lidech ve Velké
Británii prokázal, že britská mládež tloustne kvůli používání mobilních telefonů.
Výzkum dospěl k poněkud diskutabilnímu závěru, že britská mládež tloustne proto,
že namísto chození do společnosti a do příroda raději telefonuje nebo posílá
textovou, což vede k nárůstu obezity mezi mladými lidmi. Za to všechno dle
průzkumu mohou mobilní telefony, protože sledovaný vzorek mladých Britů, který
mobilní telefon nemá, nemá s obezitou žádné problémy. Prostě a jednoduše z toho
pro britské vědce vyplynul závěr, že mobilní telefon = tlustý mladý člověk. Ovšem
celá věc jde vysvětlit poměrně lépe a poněkud racionálněji.
Zkusme si teď rozebrat „vědecké“ argumenty, které dokazují souvislost obezity
s používáním mobilních telefonů. Mladí lidé prý raději telefonují než aby někam šli.
Mohou za tohle mobilní telefony? Nejspíš asi ne. Pokud totiž volá dotyčný teenager
z ulice či nějakého místa venku, tak se zákonitě musí pohybovat. No a pokud volá
z domova, tak může použít i pevnou telefonní linku, tudíž to nemá žádnou souvislost
s mobilním telefonem. Pak je tu ještě ta možnost, že telefonuje z nějaké hospůdky,
kde tráví večer, ale upřímně řečeno, tam by asi trávil ten večer i kdyby mobilní
telefon neměl.
A textovky? Průzkum říká, že mladí lidé raději píší textovky, než aby šli za
svými přáteli a popovídali si s nimi osobně. Ale co potom dopisy a Internet,
nemůžou náhodou i tyto výdobytky naší civilizované společnosti za tloustnutí
mladých lidí? Není náhodou slovo mobilní telefon odvozeno od slova mobilní, tedy
pohyblivý? Nejdou náhodou textovky psát také při chůzi? Pravděpodobně všichni
z nás víme, že jdou. A argument, že by snad britští teenageři dávali přednost
textovkám před přímým setkáním s přáteli se mi také příliš nezdá. Ono takovým 160
znaků totiž nedokáže příliš nahradit pohled na hezkou mladou dívku, s kterou si
píšete onu textovku. A i když si s ní budete psát třeba celý den, tak osobní setkání je
prostě lepší. Ne vždy to ovšem jde.
Zkusme se ale podívat na výsledek tohoto výzkumu pod poněkud jiným úhlem.
Britové obecně nepatří mezi příliš hubený národ (Češi koneckonců také ne). Jejich
strava se dlouhá léta orientovala hlavně na hovězí a vepřové maso. Takoví rosbeef či
biftek nejsou v týdenním jídelníčku žádnou výjimkou. Kromě toho mladí Britové
velice rádi chodí do fast-foodů jako McDonald´s či KFC. Není náhodou onen
pověstný pes zakopaný v něčem jiném? Ale proč mladí lidé bez mobilů jsou ve
Velké Británii hubenější? I na tuto otázku existuje jednoduchá odpověď.
-8-
Nad užívání mobilních telefonů mladými lidmi
Velká Británie co do počtu mobilů na obyvatele je na tom možná ještě o něco
lépe než my. Mobilní telefon je v podstatě běžnou součástí vybavení každého
mladého člověka, tedy pokud na to má on, či jeho rodiče peníze. Lze tedy
předpokládat, že mobilní telefon v Británii nevlastní především příslušníci nižších
sociálních vrstev obyvatelstva. A to je právě ono. Takoví lidé totiž stěží budou každý
den obědvat v restauraci McDonald´s a stěží si budou dávat několikrát týdně proslulý
anglický rostbeef či do krvava opečený biftek. Jejich strava bude pravděpodobně
orientovaná spíše na levnější potraviny jako drůbeží maso a zeleninu. Podle mého
názoru tedy ono nevlastnění mobilního telefonu s obezitou souvisí spíše nepřímo a
rozhodně nelze tvrdit, že mobilní telefon = tlustý mladý člověk. Sám znám desítky
mladých lidí, kteří mobil mají a obvod jejich pasu je mnohdy spíše v kategorii
podváhy (hlavně u dívek).
-9-
Nad užívání mobilních telefonů mladými lidmi
5.
P RŮZKUM MEZI MLADOU
GENERACÍ
Mají teenageři mobilní telefony?
Mobilní telefon mají téměř dva náctiletí ze tří. Podíl mobilů mezi žáky a
studenty se kupodivu se zvyšujícím věkem nijak výrazně nemění. Více mobilních
telefonů je mezi chlapci (mobil má 63%) než mezi dívkami (59%)
Jaké mají značky?
Podíly tří u nás dominantních mobilních značek jsou u dětí vyrovnané. Nokia,
Alcatel i Siemens ukusují téměř stejný díl koláče. Ericsson s Motorovou mají
poloviční podíl a každou z ostatních značek používá méně než 5 % respondentů.
- 10 -
Nad užívání mobilních telefonů mladými lidmi
Kdo platí účty mobilním operátorům?
Zatímco u mladších žáků do patnácti let platí jejich mobilní telefonování ze
dvou třetin rodiče, u starších dětí se u financování mobilu přesouvá na bedra
vlastníků telefonu. Za používání mobilu také častěji sami platí chlapci než dívky
(49 % : 41 % bez rozlišení věku).
Jak se vlastně náctiletí dostali k mobilu?
Teenageři si mobilní telefon většinou nekupují sami, dostávají ho od rodičů,
nebo jako dárek od někoho jiného. Z jedné třetiny ale mají právo zasahovat do
výběru telefonu, což činí častěji chlapci než dívky (34 % : 29 %)
- 11 -
Nad užívání mobilních telefonů mladými lidmi
Kolikátý mobil teenageři mají?
Dvě třetiny teenagerů mají teprve první mobilní telefon. Navíc není téměř
žádný rozdíl mezi chlapci a dívkami, nebo mezi různými věkovými skupinami.
Jakou činnost s mobilem dělají nejčastěji?
Naprostá většina teenagerů používá mobil hlavně pro posílání textových zpráv.
Poměr se výrazněji liší při srovnání chlapců a dívek. Zatímco telefon pro
esemeskování používá „jen“ 73% chlapců, u dívek je to celých 89%.
- 12 -
Nad užívání mobilních telefonů mladými lidmi
Co s mobilem při vyučování?
Zatímco žádná s dotazovaným dívek si při hodině nedovolí mít zapnutý
telefon, pro 7 % chlapců to je normální. Rovněž úplně vypínání telefonu je u dívek
častější než u chlapců (28 % : 16 %)
- 13 -
Nad užívání mobilních telefonů mladými lidmi
6.
Ř EŠENÍ PROBLÉMU
Podle našeho zjištění jsme dospěli k názoru, že mobil škodí méně než tabákové
výrobky, protože mladá generace investuje své finanční prostředky do poplatků za
mobilní telefony a z tohoto důvodu nemají již dostatek peněz na zakoupení
alkoholických nápojů, cigaret a drog.
Pro některé rodiče je mobil často jediná možnost jak zkontrolovat své dítě,
neměli by však platit přehnaně vysoké účty svých dětí, jen do určité částky a zbytek
ať si doplatí sama mládež.
Názory rodičů:
Tož ať jsi, jsem rád, že nefetuje.
Když si chce volat ať si to platí sám.
Jsem rád, že mám kontakt se svým dítětem.
- 14 -
Nad užívání mobilních telefonů mladými lidmi
S EZNAM POUŽITÉ LITERATURY
1. odborný časopis MOBILITY; číslo 1, leden 2002, ISSN 1212 -9879
2. http://mobilmania.cz – stránka o mobilních telefonech a operátorech
3. http://dama.cz – internetový časopis pro ženy
- 15 -
Nad užívání mobilních telefonů mladými lidmi
S EZNAM PŘÍLOH
1. Osnova pro prezentaci seminární práce
2. Grafy na fólii jako pomůcka k prezentaci
3. Test závislosti na mobilním telefonu
- 16 -
Nad užívání mobilního telefonu mladými lidmi
1. Seznámení s problémem závislosti mladých lidí na mobilních
telefonech
2. Patří dětem do rukou mobilní telefon?
¾ Výhody
¾ Nevýhody
3. Mobilní telefony brání dospívajícím v kouření
4. Výsledky průzkumu mezi mladou generací v používání
mobilního telefonu
5. Nástin řešení stanoveného problému
TEST ZÁVISLOSTI NA MOBILNÍM TELEFONU
Na mobilním telefonu jste závislí pokud:
•
se vám třesou ruce, když jste už 5 minut nevytáčel žádné číslo
•
máte pocit, že na vás svět zapomněl, když jste v poslední půlhodině nedostal ani jednu SMS
zprávu
•
vám váš kamarád pošle svoje číslo a vy uvažujete koho smažete, protože už máte všech 250
paměťových míst plných
•
si v hospodě posíláte zprávy s kamarády, kteří s vámi sedí u jednoho stolu
•
první co uděláte je, že zkontrolujete, zda máte dostatečný signál
•
síla signálu je nejdůležitějším měřítkem kvality restaurace
•
mezi dvěma sousty na obědě si vzpomenete, že máte komusi zavolat a okamžitě přestáváte jíst
•
vaše sny se vám zdají ve WAP protokolu
•
vaše nejoblíbenější frekvence je 900 MHz
•
vaše nejoblíbenější téma je, kde je jaký signál
•
vášnivé debaty jste schopen pouze pokud se porovnávají jednotlivé mobily
•
člověk, který nemá mobilní telefon je neschopný idiot a nestojí vám za řeč
•
rozesíláte SMS a voláte na všechny čísla v seznamu, když nikdo nevolá vám
•
o svém mobilním telefonu prohlašujete, že má fakt sexy barvu (tvar, anténu, příjem…)
•
když už náhodou skončíte v restauraci, která není pokrytá vaším operátorem, začnete uvažovat
o změně:
a. operátora
b. restaurace
c. mobilního telefonu
navíc:
•
každých pět minut kontrolujete, jestli se signál náhodou neobjevil
•
obejdete všechny stoly v restauraci, a pokud u nějakého signál objevíte, přesvědčujete ty, co u
něj sedí, aby si s vámi vyměnili místo
•
být den bez mobilu je stejně příšerná představa, jako že zkrachoval váš operátor a vy jste
musel(a) přejít k tomu druhému – debilnímu
•
máte headset stále v uchu, ale pro jistotu kontrolujete, zda někdo nevolal
•
napsání SMS zpráv v plné délce 160 znaků vám trvá méně než jednu minutu a s ostatními
stejně postiženými v tom dokonce soutěžíte