23.4.2015

Komentáře

Transkript

23.4.2015
Zprávy ze schůze výboru ČPFS, 23. 4. 2015
Hradec Králové
Schůze začala kontrolou zápisu:
1. BCG a tuberkulín. Koncem května by měla být dostupná polská vakcína a bulharský
tuberkulín s certifikačními testy. Proběhlo setkání zástupců evropských zemí o možné
pomoci Lotyšku, které také přestalo mít dánskou vakcínu. Pomoc nabízí Polsko, Finsko
koupilo japonskou vakcínu. Bulharskou vakcínu prodává kanadská firma. Je domluven
dovoz 200 balení (10000 dávek) BCG + 20 000 dávek tuberkulínu firmou Pharmos.
Posledního jednání na MZ se 5. 3. 2015.
2. Upřesnění atestací: Letos budou atestace pouze jeden den, a sice 25. 5. 2015 v Plzni.
Atestovat bude pouze 5 uchazečů. Pešek ustanovil atestační komisi: ve složení Skřičková,
Vašáková, Teřl, Pešek, Marel, Krákorová, Salajka. Pešek doplňuje, kdo za koho je
delegován: za LF Plzeň Pešek, za ČPFS doc. Teřl , za LF MU Brno prof. Skřičková, za ČLK
prof. Vašáková, za 2. LF UK prof. Marel, za LF Hradec Králové doc. Salajka, za LF Plzeň
jako školitelka akreditovaného pracoviště prim. Krákorová, Ph. D. k praktické zkoušce..
Atestační práce k oponentuře jsou rozdané, oponenti posudky donesou na atestaci.
3. Prof. Homolka doplňuje informace o atestacích na podzim 2015: k atestaci na 1. LF UK je
zatím přihlášených 7 uchazečů, předatestační kurz proběhne od 5. 10. do 16. 10. 2015,
termíny atestací jsou 30. 11.-2. 12. 2015
4. Aktualizace a tvorba nových doporučených postupů. Návrh DP pro LTBI bude
publikován ve Studiích.
5. DP pro indikace DDOT. Od 1. 3. 2015 je již úhrada i mobilního koncentrátoru, musejí se ale
psát dvě žádanky a VZP si vybere firmu, která koncentrátor dodá. Dr. Šustková odpověděla
Kolkovi, že administrativně je vše v „pořádku“, že se se současným stavem nic nedá dělat.
Do komise pro DDOT byla výborem navržena Fišerová, její navržení bylo VZP akceptováno
a zúčastní se dalšího jednání 11. 5. 2015.
6. XIX. Česko - slovenský kongres bude od středy 17. 6. 2015 do pátku 19. 6. 2015 v Brně
v Hotelu Voroněž. Skřičková upřesňuje:
Kongres začíná ve středu odpoledne,
pravděpodobně ve 14 hodin, výbor je od 9 hodin ve Voroněži. Deadline podání abstraktů byl
15. 4., avšak stále je možné je posílat. V úvodu kongresu, po vystoupení předsedů obou
odborných společností, by ve slavnostním bloku měli vystoupit zástupci ERS. Rovněž ve
středu odpoledne budou podány informace o registrech: TULUNG, těžké astma, CHOPN,
IPF, mesoteliom, CF. Tento blok by měl být pojat jako přínos nepovinných registrů. Bude
se jednat o sdělení, jejichž délka se určí podle velikosti registru a času, který bude
k dispozici. Na slavnostní zahájení bude v místě navazovat recepce. Mladí do 35 let se hlásí,
na kongresu budou i schůzky sekcí ČPFS pro DDOT, BRS, IPF aj. Sesterská sekce bude
trvat 2 dny. Zatím došlo 35 abstraktů od nelékařů a 105 abstraktů od lékařů.
7. Pacientská organizace ČOPN. Salajka informuje, že v Luhačovicích proběhla valná
hromada, byly odsouhlasené nové stanovy, nyní se ČOPN nově registruje.
1
8. Schvalujeme nové členy ČPFS: Majerčiáková Zlín, Molnárová Blansko, Tašková Krč
Hrudní chirurgie. Janková- Zatopková žádá o snížení členských poplatků- mateřská
dovolená, souhlasíme, ČLS JEP snižuje o 100 Kč, ČPFS snižuje na 150 Kč.
9. Příští jednání výboru ČPFS bude v Krči, 6. 5. Pneumologická klinika v 15,00 hodin,
10.
Plán dalších schůzí:
6. 5. 2015 – 15,00 Thomayerova nemocnice
17. 6. Brno v 9.00 v Hotelu Voroněž,
16. 9. Praha Motol v 15,00 hodin doprava přednostně novým Metrem,
8. 10. Ostrava v 15,00 hodin, Hotel Park Inn,
5. 11. Darová v 9.00,
3. 12. Praha v 16 hodin - někde v Hotelu u Metra s ubytovaním, Kolek zařídí.
11. Asociační smlouva s ERS. Vše probíhá dobře, oba představitelé ERS (pan Werner Bill a
prof. Mina Gaga) přijedou do Brna, asociační smlouva bude podepsána v Brně. Smlouvu nám
pošlou předem. Členům ČPFS byl rozeslán email s vysvětlením výhod vstupu a s možností
nesouhlasit se sdruženým členstvím. Nesouhlasilo pouze pět.
12. Pneumologická cytodiagnostika: Předsedou sekce je prim. Šnorek s podporou doc. Měřičky.
Dr. Žáčková navrhuje nepodkročitelné limity nutné pro samostatnou akreditaci laboratoře
pneumologické cytodiagnostiky tak, aby se daly vykazovat kódy přípravy sklíček a
diagnostiky (nejen ROSE). Jinak probíhalo jednání s výborem patologů, kterého se účastnil
Kolek, Šnorek a Měřička. Zde bylo řečeno, že se naše laboratoře budou akreditovat s garancí
patologů. V navržené akreditaci je např. maximální počet vyšetření (3500 ročně na jednu
licenci). O limitech nebylo dříve jednáno. Výbor ČPFS uznává, že jednotlivá pracoviště se
mohou vybavit tak, aby prošla akreditací, jak sama uznají za vhodné. S kriterii (maximálními,
minimálními a nepodkročitelnými), která předložila Vašáková, výbor souhlasí pro potřebu
Thomayerovy nemocnice.
13. Jubilea v r. 2015: Kubík a Trnka obdrží cenu dr. Stýbla. Trnka si pro cenu přijede do Brna
cenu předá Kolek. Bártů telefonicky mluvila s dr. Kubíkem, cenu dr. Stýbla převezme jeho
dcera Pavla 5.6. v Emauzích. Ceny jsou vyhotoveny, byly předány Skřičkové (Trnka) a
Vašákové (Kubík).
14. ČIPA: Vít Petrů zatím neodeslal oficiální pozvánky na setkání ve Vráži. Do kolegia ředitele
jsou akceptováni za ČPFS Teřl a dále Vašáková a Kolek, do správní rady byli akceptováni
Řihák, Peterová-Čierná a Bártů. 5. 5. 2015 bude dopoledne Den astmatu v Národním domě na
Vinohradech. Odpoledne od 15 hodin 5. 5. 2015 bude edukační blok Integrated Care for
Airways pod patronací WHO a ČARO. Sponzor je Novartis, spoluúčast ČSAKI, ČIPA a
ČPFS. Akce se bude konat v Hotelu Corintia Towers, tématem bude astma od dětství až do
dospělosti a multimorbidita u CHOPN. Dále také „Healthy Ageing“. Účast za ČPFS Kolek,
Teřl, Kašák, Koblížek a Růžičková.
15. O cestovní grant na kongres ERS žádá MUDr. Barbora Novotná z Plicní kliniky Hradec
Králové, přihlásila dva postery, výbor souhlasí. Skřičková požaduje datum akce a předběžný
rozpočet.
16. Na výbor ČPFS přišli zástupci farmaceutických firem. Jednáme o další spolupráci a
partnerství ve společných projektech. Naše dva obecné projekty trvají: A/informovanost
veřejnosti o plicních nemocech (European Lung foundation… informační kampaně, měření
spirometrie, vyhledávání časných forem plicních nádorů). B/ zvyšování odborné úrovně
mladých pneumologů (účasti na kongresech a stážích). Zahraniční cesty jsou u některých
2
firem limitované na clustry zemí (Ely Lilly), např. na střední Evropu. Jindy lze pomoci
edukačním grantem věnovaným společnostmi ČPFS. Ta pak rozdělí prostředky pro mladé
pneumology. Lze očekávat zhoršení možnosti honorování speakerů, psaní článků či zajištění
účasti na kongresech. Zdá se, že si lékaři vše budou muset organizovat sami, tedy letenky,
hotel, registraci. Následně by vše proplácel výbor ČPFS. Dále jednáme o podpoře spolků ČOPN -pacientské aktivity a ČARO – účast GARD (WHO).
17. Projednáváme situaci na Klinice pneumologie a hrudní chirurgie na Bulovce. Informaci
podává doc. Pauk. Kolek napsal paní ředitelce dopis vedený obavou o udržení Plicní kliniky.
Paní ředitelka odpověděla, že problémem je dán odchodem lékařů a vyzdvihuje úsílí
přednosty doc. Pauka. Zdá se, že obtíže na Bulovce jsou multifaktoriální. Odchází cca 8
lékařů, ostatní trápí nejistá budoucí existence KPHCH. Kolek, Skřičková a Marel půjdou za
ředitelkou Bulovky. Budeme ji žádat o udržení kliniky. Podporu by Doc. Paukovi měl
poskytnout i děkan 3. LF UK tak, aby byla na Bulovce i nadále udržena výuka mediků
v pneumologii. Kolek osloví děkana s žádostí o udržení kliniky a požádá ředitelku o slyšení.
18. Uznávání nových výkonů je problematické. Kolek napsal dopis dr. Šustkové. Vyjmenovává,
že některé regionální pobočky VZP neuznávají „nové“ výkony (např. dilatace průdušek,
nenasmlouvávají ROSE) tedy, že ZP oddalují nasmlouvání. Dr. Šustková zatím
neodpověděla. Kolek bude znovu urgovat odpověď. U výkonu zavádění chlopní chce VZP
doporučit výborem pracoviště. Navrhujeme, že to mohou dělat všechna klinická pracoviště
s dostatečnou bronchologickou erudicí, se znalostí problematiky CHOPN a s vybavením pro
komplexní vyšetření potenciálních kandidátů EVR (tedy asi 8 pracovišť).
19. ERS odpovíme, že akceptujeme naši účast v novém konceptu ERS kongres - village. Salajka
se ujme organizace a připraví si prezentaci cca 30 minut o ČPFS. Podporu mu poskytnou
všichni členové výboru, budeme propagovat i ČOPN a ČARO.
20. Kolek referuje o společnosti léčení drogové závislosti, kde je aktivní doc. Králíková. Jedná
se i o odvykání od marihuany apod. UZIS spustil registr závislých osob: Národní Registr
Uživatelů Drog. V tomto registru by měli být i kuřáci, kteří se léčí v centrech léčby závislosti
na tabáku. Osoby v léčbě závislosti budou v databázi s ostatními drogově závislými. ČPFS
bude reagovat, že to není rozumné. Doc. Králíková organizuje setkání center a pravidelně zve
na protikuřácké schůze.
21. Kolek referuje o Grantové agentuře AZV, kde jsme mimo jiné ve skupině 6. Mnoho našich
grantů neprošlo. Krč nezískala žádný grant, stejně tak Brno. Je málo odborníků ochotných
vypracovat posudek. Granty se dlouho nepodávaly a nyní jich bylo hodně při velkém
přetlaku. Věřme, že uspějeme v příštím kole.
22. Výbor na základě výzvy předsednictva ČLS JEP projednal návrh Vyhlášky o požadavcích
na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. Ačkoli je v ní pneumologie
zařazena do široké skupiny interních oborů, výbor vzhledem ke specifikům péče o
pneumologické pacienty považuje za žádoucí provést navýšení personálu na stanicích (á 30
lůžek) akutní lůžkové péče standardní v kategorii lékařů z 4,0 na 5,0 a v kategorii sester z 1+8
na 1+9, dále navýšit personální zabezpečení fyzioterapeutem z dostupnosti na úvazek 1,0 a
doplnit dostupnost psychologa.
23. Centra vysoce specializované pneumoonkologické péče. Skřičková, Pešek a Kolek
připravují materiál pro MZ. Zasedne komise na MZ ČR k ustavení těchto center, kde budou
zástupci MZ, pojišťoven, prof. Lischke a prof. Vorlíček. Šéfem každého centra bude
pneumolog, členem centra musí být pneumoonkolog, dále je potřeba jeden úvazek
intervenčního bronchologa s licencí Rigidní a intervenční BRS. Centrum musí být technicky
3
dobře vybavené (intervenční bronchologie, rigidní a flexibilní instrumentarium). Jednáme o
minimálních počtech pacientů. Nepodkročitelná kriteria budou nejméně 1000 ošetřených
pacientů s pneumopathií v daném roce vykazatelných jako unicitní rodné číslo, 1200
hospitalizací/rok, 100 nových pacientů s C34, 40 radioterapií, 50 terapeutických
bronchologických výkonů, 100 hrudních operací (počty budou ještě upřesněny). Dále se
určují indikátory kvality (vedení registrů, doby přežití, komplikace léčby). Plánujeme 10
center.
24. Skřičková referuje o edukační akci pořádané ČLK 24. 6. v Žižkovské věži, program je
připraven, pozvánky jsou rozesílané. Byla pověřena organizací na doporučení prof. Kolka..
25. Fila informuje o ERS kurzu na téma cystická fibróza organizovaném v Praze 19.-21. 11.
2015, viz http://www.ersnet.org/education/courses/item/4609-cystic-fibrosis.html, kde jsou
uvedeny i účastnické poplatky. Uchazeči budou moci žádat o grant.
26. Peterová informuje a žádá o podporu výbor společnosti k udržení již dříve nasmlouvaných
výkonů provedení a popsání skiagramu hrudníku. Precendentem by mohl být problém s
RTG dr. Křepelky v Praze, kterému nechce pojišťovna nadále hradit výše uvedené výkony.
Křepelku podpoříme dopisem s tím, že do odbornosti 205 patří i skiagram hrudníku za
podmínky rtg laboranta. Jedná se sdílený kód, jehož nedílnou součástí je provádění i popis.
Křepelka musí napsat jméno, komu napsat dopis o tom, že výkon 89 139 je sdílený kód.
27. Roubec připomíná, že v Ostravě budou Moravskoslezské pneumologické dny 9.-10. 10.
28. Vašáková informuje, že pro akci v Emauzích zatím obdržela málo abstrakt, ještě je možno
poslat do 30.4.
29. Vašáková dále informuje, že kongres 5th AIR Educational meeting bude v listopadu 27.-28.
v Praze- program je nyní tvořen, předsedající Wells, Vašáková.
Zapsal Marel
4

Podobné dokumenty

6.5.2015

6.5.2015 Hobzové za příští předsedkyni. Bude ustavena Sekce ambulantních pneumologů (Peterová Čierná). Zatím se zdá, že během kongresu budou schůzky 7 sekcí, a sice ve čtvrtek po programu a některé i v páte...

Více

program - 13. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče 2014

program - 13. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče 2014  vyhodnocení indikace k transportu či k porodu na místě  porod v PNP v sanitním vozidle  ukázka prostorového uspořádání  dostupné pomůcky  praktický nácvik porodu PPH a PPKP  nácvik řešení ko...

Více

23.4.2013

23.4.2013 Den CHOPN 2013. K dohodě nedošlo. Zůstává závěr z minulých zasedání. Diskutujeme o otázce, zda má smysl jednat o přidruženém členství ČOPN k ČPFS, pokud ČOPN chce i nadále být samostatnou organizac...

Více

Bronchoskopie flexibilním bronchoskopem

Bronchoskopie flexibilním bronchoskopem MUDr. Lenka Forýtková, CSc., MUDr. Aleš Bourek, Ph.D.

Více

Včasná diagnostika karcinomu plic - thoracic

Včasná diagnostika karcinomu plic - thoracic vyšetření, bronchoskopii, cytologické a histologické vyšetření. Při stanovení diagnózy a stadia onemocnění využíváme i chirurgických vyšetřovacích metod (2,6,8,10). Anamnéza kouření - aktivní (poče...

Více

12.9.2012

12.9.2012 9. Cestovní granty, ERS kurzy , pro mladé pneumology: Vašáková se ujme přípravy vyhlášení soutěže, podmínkou je věk pod 35, členství v ČPFS (možno i studenti, lékaři i fysioterapeuti). Podmínkou zv...

Více

NABÍDKA ODBORNÝCH PUBLIKACÍ VYDAVATELSTVÍ NCO NZO

NABÍDKA ODBORNÝCH PUBLIKACÍ VYDAVATELSTVÍ NCO NZO Tyto učební texty Vám můžeme posílat až do vyčerpání zásob na dobírku a také na fakturu. Objednávky adresujte:

Více