SAMIkapanen

Transkript

SAMIkapanen
SAMIkapanen
14
PRO HOCKEY
SAMIkapanen
Sami
Kapanen
Nejrychlej‰í hráã NHL
Nejmen‰í hráã t˘mu Carolina Hurricanes, osmadvacetilet˘
Sami Kapanen, je pro své muÏstvo tak dÛleÏit˘, Ïe si ho
stfieÏí dokonce i na hotelovém pokoji. I tak by se totiÏ dalo
vysvûtlit zji‰tûní, Ïe hbit˘ Fin na zápasov˘ch turné spí
s obrem Darrenem Langdonem. Bitkafi Langdon má
pravidlo „oko za oko,…” v krvi a v‰ichni z muÏstva se na
nûj mohou spolehnout, pokud se nûkdo ke Kapanenovi
nebo komukoliv jinému z Hurricanes chová nevybíravû.
Autor: Reijo Suikki
PRO HOCKEY
15
SAMIkapanen
arren je jedním z nejlep‰ích chlapíkÛ
v lize ve svém oboru,” smûje se Sami.
Oba hrají na kfiídle, jenom s tím
rozdílem, Ïe Langdon, posila z New
York Rangers ze srpna 2000, má úplnû jiné úkoly
neÏ Kapanen. Ochránce Langdon ví, kde leÏí
branka soupefie, pfiesto mu je známûj‰í spí‰ cesta
na trestnou lavici neÏ k protivníkovû brankáfii.
Kapanen je v této sezonû nejlep‰ím finsk˘m
hráãem v NHL. Za celou kariéru ãítající 450
zápasÛ nastfiílel uÏ 130 gólÛ. Zatímco Langdon
dopravil puk do branky v 360 utkáních jen
‰estnáctkrát. Stejnû tak propastné se jeví srovnání nasbíran˘ch trestn˘ch minut. Tentokrát
v‰ak vede rváã Caroliny, kter˘ si jich poblíÏ
boxu ãasomûfiiãÛ odsedûl pfies 900. Nejvíc ãasu
na trestné ale strávil je‰tû pfied vstupem do
NHL, kdy v soutûÏích ECHL a AHL v sezonû
1992-93 obdrÏel celkem 598(!) trestn˘ch minut.
„D
Jako
skvûl˘ bruslafi, jakmile nûkoho dojede, neváhá
se do nûj u mantinelu pofiádnû opfiít. âasto
s pfiekvapující silou a zvukem.
„SnaÏím se soupefie narazit na mantinel
z prostého dÛvodu – kdyÏ váÏíte jen 80 kilo,
náraz s vámi pofiádnû otfiese, jenÏe pofiád je pfiíjemnûj‰í bodyãky rozdávat, neÏ je pfiijímat.
Mám rád fyzickou hru,” vysvûtluje Sami.
NejdÛleÏitûj‰ím Kapanenov˘m úkolem je ale
stfiílet branky. Chvíli se v této sezonû pohyboval
dokonce na druhém místû mezi v‰emi stfielci
v lize.
„Nûkdy to tam padá skoro samo, jindy se na
gól pûknû nadfiete. Myslím, Ïe úspûch hodnû
souvisí se sebedÛvûrou. Nûkdy mám pocit, jakoby mi nûkdo dûlal naschvály. Hraju tfieba úplnû
perfektnû a to ãervené svûtlo za brankou se ne
a ne rozsvítit,” diví se Sami.
Maliãk˘ Fin pfiipomíná na bruslích raketu –
hodnû se podobá svému idolu z dûtství, legendárnímu Rusovi Sergeji Makarovovi. KvÛli nûmu
nosí na dresu ãíslo 24. Kapanen vyhrál cenu pro
nejrychlej‰ího bruslafie NHL uÏ dvakrát – pokaÏdé, kdyÏ ho zvolili do Utkání hvûzd.
„VÏdycky jsem hodnû bruslil. Myslím si, Ïe
jsem si jak rychlost, tak cit na góly hodnû rozvinul také v NHL. Na zdej‰ích úzk˘ch kluzi‰tích
nemáte na nic ãas, musíte b˘t rychlí,” uvaÏuje
Kapanen, kter˘ v zámofií nastupuje uÏ sedmou
sezonou.
Poprvé si obul brusle, kdyÏ mu bylo teprve
rok a pÛl. V‰ak mûl také jednoho z nejlep‰ích
uãitelÛ – jeho otec Hannu reprezentoval Finsko
v hokeji na nûkolika svûtov˘ch ‰ampionátech
a na olympijsk˘ch hrách. Spolu se sv˘m o rok
mlad‰ím bratrem Kimmem hokeji naprosto propadl. I Kimmo se pozdûji probojoval do finské
reprezentace, na rozdíl od Samiho na postu
brankáfie.
¤íká se, Ïe kdyÏ spolu hráli na rybníku
s ostatními dûtmi, upravili si bodování tak, Ïe za
gól byl jen jeden bod a za pfiihrávku dva. KdyÏ
ANI SAMI KAPANEN SE TVRDÉ HRY NIJAK NEBOJÍ.
16
PRO HOCKEY
O víkendech All Stars vyhrál rychlostní bruslafiskou soutûÏ. A hned dvakrát. Není divu, Ïe má permanentnû
po svém boku „osobního stráÏce”, kter˘ se o nûj bez ustání stará.
Kimmo soupefiÛm ujel, klidnû poãkal na bratra
a sám se o stfielu ani nepokusil. Jakmile ho Sami
dohnal, pfiihrál mu a Sami ihned skóroval. Sami
sice dal gól, ale dva body pfiipadli Kimmovi…
„Samiho bavilo stra‰nû moc vûcí, od jeÏdûní
na motokárách po rychlobruslení. V hokeji si
dokonce vyzkou‰el i chytání,” vzpomíná Hannu
Kapanen, kter˘ po skonãení hráãské kariéry trénoval finskou reprezentaci do dvaceti let na
mistrovství svûta v roce 1998.
NAVZDORY HOKEJOVÉ VÁ·NI A ST¤ELECKÉMU UMùNÍ, díky
kterému se Kapanen proslavil, ani náhodou se
nedá fiíct, Ïe by mûl cestu k vrcholovému hokeji jednoduchou. Jedním z nejhor‰ích záÏitkÛ
bylo dlouhé ãekání na draft. PfiestoÏe se mu
mistrovství svûta v Itálii v roce 1994 skuteãnû
vydafiilo, pfii draftu si na nûj v zámofií nevzpomnûli. Pfiiznává, Ïe ho to nesmírnû zklamalo.
Nijak slavn˘ nebyl ani v rodném Finsku, kde
zcela zÛstával ve stínu mediálnû populárního
útoku „Kulíka, Bubíka a Dulíka”, jak se podle
synovcÛ Kaãera Donalda pfiezdívalo trojici Jere
Lehtinen-Saku Koivu-Ville Peltonen.
„Sami mi jednou odhodlanû fiekl: ‚Tati, já se
do NHL stejnû dostanu.‘ Pfiitom na draft si musel
poãkat dlouhé ãtyfii roky,” vzpomíná Hannu
Kapanen.
Po MS ve Stockholmu v roce 1995 si koneãnû
Samiho v‰imli Hartford Whalers. Hned na podzim stejného roku se v NHL objevilo ‰est mladíkÛ ze zlaté finské reprezentace, aãkoliv pût
z nich bylo draftováno uÏ dfiíve. Saku Koivu
a Marko Kiprusoff se pfiidali k Montreal Canadiens, Jere Lehtinen zamífiil do Dallasu, Ville Peltonen do San Jose, Antti Törmänen podepsal
smlouvu s Ottawou a Kapanen se stal souãástí
klubu v Hartfordu, jemuÏ je vûrn˘ dodnes.
ANI SPLNùNÍ PRVNÍ âÁSTI SNU v‰ak nepfiineslo úlevu
v podobû jistoty v NHL. Spí‰ naopak. Kapanen
se je‰tû bûhem tréninkového kempu váÏnû zra-
SAMIkapanen
Strach z tvrd˘ch osobních soubojÛ? Ten je mu cizí. Vzhledem ke sv˘m tûlesn˘m parametrÛm u toho v‰ak musí
pouÏívat i hlavu.
nil. Po jednom zákroku padal na led a projíÏdûjící spoluhráã ho ne‰Èastnou náhodou kopl kolenem do hlavy. První diagnóza znûla na otfies
mozku. AÏ dÛkladnûj‰í vy‰etfiení zjistilo mnohem váÏnûj‰í zranûní – krvácení do mozku
v oblasti zátylku. SraÏená krev zaãala tlaãit i na
míchu a Kapanen se ocitl v bezprostfiedním
ohroÏení Ïivota.
Dva mûsíce musel na hokej zapomenout.
Teprve pak mohl pom˘‰let na pokraãování
v hokejové kariéfie. Nejdfiíve zaãal na farmû
Hartfordu ve Springfieldu. Dlouho oãekávan˘
debut v NHL pfii‰el v prosinci proti Tampa Bay
Lightning.
MoÏná, Ïe právû smrtelnû nebezpeãné zranûní pomohlo Samimu porozumût útrapám ostatních hokejistÛ, ktefií nemûli takové ‰tûstí jako
on. Napfiíklad bûhem posledních olympijsk˘ch
her se KapanenÛv reprezentaãní spoluhráã Jarkko Ruutu, jeÏ v souãasnosti nastupuje za Vancouver Canucks, rozhodl, Ïe vûnuje volné vstu-
penky na olympijsk˘ turnaj vûnované hráãskou
asociací NHLPA Simovi Rouvalimu, b˘valému
hráãi TPS-Abo. Rouvaliho hokejová kariéra
skonãila je‰tû dfiív, neÏ staãila pofiádnû zaãít.
Mlad˘ hokejista se bûhem letního potápûní zranil tak ne‰Èastnû, Ïe je od té doby upoután na
invalidní vozík. Rouvali se do Salt Lake City
nemohl vypravit sám, takÏe Kapanen pomohl
zafiídit, aby ho mohla po celou cestu doprovázet
jeho pfiítelkynû. Pfiitom ani Ruutu ani Kapanen
se s Rouvalim pfiedtím osobnû neznali!
jednou z hlavních opor. Tato sezona je uÏ jeho
pátou v fiadû, kdy se mu podafiilo nastfiílet dvacet a více gólÛ.
„Moc se mi v tomhle muÏstvu líbí, pfiestoÏe
jsme se bûhem ‰esti let probojovali do play off
jen dvakrát. SnaÏíme se dostat na vy‰‰í úroveÀ,
ale je‰tû pofiád to není ono. Potfiebovali bychom
KAPANEN ODEHRÁL ZA WHALERS DVù SEZONY. Pak se t˘m
kvÛli finanãním problémÛm pfiestûhoval do
Caroliny. Nejmen‰í ãlen muÏstva se mezitím stal
Za posledních ‰est
let jsme
se dostali do play
off jenom dvakrát.
I tak se mi
v Carolinû líbí.”
Na olympijském turnaji reprezentoval Finsko a nebyl
s ním daleko od postupu do semifinále.
PRO HOCKEY
17
SAMIkapanen
VÏdycky
jsem
hodnû
bruslil, ale pravda
je, Ïe bruslení
i koncovku jsem si
v NHL je‰tû dost
zlep‰il.”
Bobby Holík z New Jersey Devils ve sráÏce s Kapanenem.
zku‰eného obránce, kter˘ by dokázal podrÏet
puk a zaloÏit útok. Mysleli jsme si, Ïe by jím
mohl b˘t Sandis Ozolin‰, ale bÛhvíproã to nevy‰lo.”
Sami nastupuje v útoku se ‰piãkov˘mi forvardy a stráví na ledû mofie ãasu. V prÛmûru na
nûm pobude témûfi 20 minut za zápas, coÏ je na
útoãníka slu‰n˘ pfiídûl.
Jméno: Sami Kapanen
Rodina: manÏelka Petra, syn Kasperi (6 let), dcery Cassandra (2) a Camilla (1/2 roku)
Narozen: 14. ãervna 1973 ve Vantaa, Finsko
V˘‰ka: 177 cm
Váha: 80 kg
Draftován: jako 4. volba Hartford Whalers v roce 1995 (celkovû 87.)
Kluby NHL: Hartford Whalers, Carolina Hurricanes
Dal‰í t˘my: KalPa Kuopio (FIN), HIFK Helsinky (FIN), Springfield Falcons (AHL)
âíslo dresu: 24
Post: pravé kfiídlo
Pfiíjem: 2 500 000 dolarÛ za sezonu
Úspûchy: Utkání hvûzd 2000 a 2002; nejrychlej‰í hráã na soutûÏi All Star 2000 a 2002; bronz z OH
1994 a 1998; zlato z MS 1995, stfiíbro z MS 1994, 1998 a 2001; nejlep‰í stfielec a ocenûní pro
nejlep‰ího útoãníka na MS 2001
ZÁKLADNÍ âÁST
Sezona
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
T˘m/Liga
KalPa/FIN-Jr
KalPa/FIN-Jr
KalPa/FIN
KalPa/FIN-Jr
KalPa/FIN
KalPa/FIN-Jr
KalPa/FIN
KalPa/FIN
HIFK/FIN
Hartford/NHL
Springfield/AHL
Hartford/NHL
Carolina/NHL
Carolina/NHL
Carolina/NHL
Carolina/NHL
Carolina/NHL
NHL celkem
Z
30
31
14
8
42
7
37
48
49
35
28
45
81
81
76
82
64
464
G
14
9
1
1
15
11
4
23
14
5
14
13
26
24
24
20
23
135
A
13
27
2
3
10
14
17
32
28
4
17
12
37
35
24
37
35
184
B
27
36
3
4
25
25
21
55
42
9
31
25
63
59
48
57
58
319
TM
4
10
2
12
8
2
12
16
42
6
4
2
16
10
12
24
23
93
+/0
6
9
-1
10
-12
6
18
T˘m/Liga
KalPa/FIN
HIFK/FIN
Carolina/NHL
Carolina/NHL
NHL celkem
Z
8
3
5
6
11
G
2
0
1
2
3
A
1
0
1
3
4
B
3
0
2
5
7
TM
2
0
0
0
0
+/-2
-7
-9
PLAY OFF
Sezona
1990-91
1994-95
1998-99
2000-01
18
PRO HOCKEY
„Rád vzpomínám na Keithe Primeaua, ale
i Ron Francis a Rod Brind’Amour jsou naprosto
skvûlí. Devûtatfiicetilet˘ Francis by si zaslouÏil
samostatn˘ ãlánek. Po celou kariéru podává
perfektní v˘kony a je aÏ neuvûfiitelné, Ïe v kaÏdém zápase maká na sto procent. Je to skuteãn˘ tvÛrce hry,” chválí svého spoluhráãe Kapanen.
Koho povaÏuje za nejtûωího soupefie?
„KaÏd˘ t˘m má dnes velmi dobrého brankáfie. Toronto Josepha, Colorado Roye, Montreal
Theodora, Detroit Ha‰ka, Tampa Bay Chabibulina,…” vypoãítává Kapanen.
„Stejnû tak obránci… Ty bych pfiirovnal ke
specializovan˘m profesionálÛm. Pronger a MacInnis ze St. Louis nebo Lidström z Detroitu jsou
excelentními hráãi, ktefií sbírají spousty bodÛ.
Rafalski z New Jersey pfiedstavuje prototyp
SAMIkapanen
nedostiÏného bruslafie, Stevens z New Jersey
hraje neobyãejnû tvrdû,” zam˘‰lí se Sami.
P¤ESNù ZA ROK VYPR·Í KAPANENOVI souãasná smlouva. Jeho rodinû (manÏelka Petra, ‰estilet˘ kluãina Kasperi, dvouletá Cassandra a ‰estimûsíãní
Camilla) se v Raleigh moc líbí. VÏdyÈ mají dÛm
jen patnáct minut jízdy od arény Hurricanes.
„Rád bych tu zÛstal,” pfiiznává Sami.
Don Baizley, Samiho agent a zku‰en˘ právník
z Winnipegu, se jistû postará, aby jeho úspû‰n˘
klient byl s nov˘m kontraktem plnû spokojen.
Samiho nov˘m koníãkem je vafiení a sbírání
archivních vín.
„Není jednoduché vyrazit na golf se tfiemi
mal˘mi dûtmi, ale vafiit mÛÏete vÏdycky. Kupuju si ãasopisy o vafiení a pozornû sleduji, co nám
servírují v restauracích. Pak to zkou‰ím doma.
VÏdycky mû zajímá, jestli to také svedu.”
„Ze v‰eho nejradûji zaãínám krevetami, lososem a mu‰lemi jako pfiedkrmem. Jako hlavní
jídlo podávám ryby a maso s tûstovinami. Samozfiejmû, Ïe obãas se nûco nepodafií, ale myslím
si, Ïe se v kuchyni lep‰ím,” smûje se Sami.
Jak ho tak poslouchám, je mi jasné, kudy se
Kapanen vydá, aÏ s hokejem v NHL skonãí. Má
pfied sebou skvûlou budoucnost jako ‰éf prvotfiídní restaurace. O jeho v‰estrannosti vypovídá
i fakt, Ïe mu jeho b˘val˘ uãitel navrhoval, aby
se z nûj stal dûtsk˘ lékafi.
Doktor medicíny uÏ z nûj asi nebude. MoÏná,
Ïe nakonec pfiece jen zÛstane u hokeje. Tfieba
jako majitel t˘mu.
„Také jsem o tom pfiem˘‰lel. Napfiíklad v KalPa
v Kuopiu (Samiho první profesionální t˘m ve
Finsku) mají perfektní program pro mládeÏ.
Akorát odtamtud ti nejlep‰í hráãi odchází do
bohat‰ích klubÛ. V‰ak uvidíme, co bude dál,”
dodává Kapanen zamy‰lenû. A nechává plány po
skonãení kariéry otevfiené.
PRO HOCKEY
19

Podobné dokumenty

Třinec - HC Motor

Třinec - HC Motor míst. Webové stránky: www.hcocelari.cz

Více

Patfií mezi nejlep‰í hokejisty svûta a teì pfii‰el na to

Patfií mezi nejlep‰í hokejisty svûta a teì pfii‰el na to „Nikdo mi nefiekl, abych se zklidnil, ale je pravda, Ïe hraji ménû fyzick˘ hokej, neÏ dfiív. MoÏná, Ïe se na tom podepsalo také zavedení dvou hlavních rozhodãích. Ubylo zákefin˘ch faulÛ.“ Peter Forsbe...

Více

Mens Sports Rožnov pozvánka Galaxy série 2010

Mens Sports Rožnov pozvánka Galaxy série 2010 je jistû pfiíjemn˘m záÏitkem. Cyklisté si sice obãas stûÏují na bruslafie, ale pfii urãité toleranci a ohleduplnosti se na cyklostezku vÏdy vejdou a evidovan˘ch sráÏek je minimum. Na nûkter˘ch cyklost...

Více

NechČ ctnost zdobí my‰lenky tvé

NechČ ctnost zdobí my‰lenky tvé t˘dne jí zavolá. Pokud ten den cviãila, získá svou odmûnu. KdyÏ uãitelka zavolala, nebyla Megan doma a nemohla odpovûdût. Na pfií‰tí hodinû se uãitelka Megan zeptala, zda cviãila, naãeÏ jí Megan odp...

Více

Nový trenér, noví hráči, nová sezona – 2004/05 Hvězdy zlákají

Nový trenér, noví hráči, nová sezona – 2004/05 Hvězdy zlákají uplatnûní jinde. TomበDuba se pfiesunul ze Znojma do Plznû, která za nûj obûtovala elitního beka Michala Dobronû. Marek Schwarz zase mífií do zámofií, kde bude chytat v juniorské lize za Vancouver Gi...

Více

2013-07-08 zpravodaj cervenec, srpen

2013-07-08 zpravodaj cervenec, srpen Jste-li star‰í 18 let a váÏíte více neÏ 50 kg, staãí vzít si obãansk˘ prÛkaz, pfiijet na‰ím svozov˘m autobusem na Transfuzní oddûlení Nemocnice âB a zde podstoupit lékafiské vy‰etfiení. Na místû Vám j...

Více