curriculum vitae - Katedra antropologie a zdravovědy

Komentáře

Transkript

curriculum vitae - Katedra antropologie a zdravovědy
Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Katedra antropologie a zdravovědy
PaedDr. et Mgr. Marie Chrásková, Ph.D.
Kontaktní údaje
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Číslo místnosti:
Funkce:
Pracovní pozice:
Na PdF UP zaměstnán od:
Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
+420 585 635 507
[email protected]
4.53
odborný asistent
2006
Vědecko-pedagogické hodnosti
Titul
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
Ph.D.
rok
obor
1991 Učitelství odborných
předmětů pro SZŠ
1992 Pedagogika
2001 Psychologie
2011 Učitelství všeobecně
vzdělávacích předmětů
2013 Pedagogika
absolvovaná univerzita
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci
UJS v Komárně, SR
Masarykova univerzita
Členství v organizacích
rok
název organizace
2013 Česká asociace pedagogického výzkumu
pozice
člen
Přehled dosavadního zaměstnání
rok
1985
1991
1995
1997
2006
zaměstnavatel
FN Olomouc
Rodinná škola Šumperk
Střední odborná škola Zábřeh
Pedagogicko-psychologická
poradna Šumperk
Univerzita Palackého v Olomouci
pracovní pozice
zdravotní sestra
učitelka odborných předmětů
učitelka odborných předmětů
psycholog
odborný asistent
Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 5, 771 40 OLOMOUC
http://new.kaz.upol.cz/
Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Katedra antropologie a zdravovědy
Publikační činnost za posledních 5 let podle kategorií RIV
Monografie (B)
Kapitola v monografii (C)
CHRÁSKOVÁ, Marie, TOMANOVÁ, Jitka a Petr, ZEMÁNEK. Zdraví, prevence úrazů a bezpečnost dětí
předškolního věku v dopravní výchově. In PROVÁZKOVÁ STOLINSKÁ, Dominika (ed.) a kol. Polytechnické
vzdělávání v prostředí mateřské školy. Olomouc: VUP, 2015. s. 211-228. ISBN 978-80-244-4735-3. Podíl 35 %.
Odborný článek (Jimp)
Odborný článek (JSC)
Odborný článek – cizojazyčný (Jrec)
Odborný článek – tuzemský (Jrec)
CHRÁSKOVÁ, Marie. Způsob vnímání vybraných pojmů školního a sociálního prostředí studenty Univerzity
v Rzeszowe v roce 2010 a 2011. EDUKACJA-TECHNIKA-INFORMATYKA. 2012, roč. 3/2012, č. 1, s. 52-58.
ISSN 2080-9069.
CHRÁSKOVÁ, Marie. Отношения студентов и их формирование как важный компонент в области
профессиональной подготовки учителей. Науковий висник национального университету биоресурсив
и природокористування Украини, 2012, roč. 175, č. 2, s. 47-54. ISSN 2222-8624.
CHRÁSKOVÁ, Marie. Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja technicznoinformatyczna na Univerzitě v Rzeszowe. Edukacja Technika-Informatyka. 2013. roč. 4, č. 1, s. 31-38. ISSN
2080-9069.
CHRÁSKOVÁ, Marie a Miroslav CHRÁSKA. Názory studentů pedagogické fakulty na úroveň jejich
pregraduální přípravy. Trendy ve vzdělávání, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 458-469. ISSN 1805-8949. Podíl 50 %.
CHRÁSKOVÁ, Marie. Role of health literacy in an information society. In Edukacja Technika-Informatyka.
2014, roč. 5, č. 1, s. 401-406. ISSN 2080-9069.
Jiné (A, D, M, E)
CHRÁSKOVÁ, Marie. Vnímání kvality života klientů v domovech pro seniory. In XII. mezinárodní konference
k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: UP, 2012. s. 826-837. ISBN 978-80-244-2966-3.
CHRÁSKOVÁ, Marie. Diskrepance ve vnímání vybraných pojmů školního a sociálního prostředí studenty
univerzity v Rzeszowe v roce 2010 a 2011. In: Actual problems of modern education in 21st century. Editor
Veronika Stoffová. Komárno: J. Selye Universtity Komárno, 2012. s. 138-145. ISBN 978-80-8122-065-4.
KOPECKÝ, Miroslav, TOMANOVÁ, Jitka, KIKALOVÁ, Kateřina, BEZDĚKOVÁ, Milada, ZEMÁNEK, Petr
a Marie, CHRÁSKOVÁ. Nutriční návyky studentů PdF UP v Olomouci jako součást životního stylu. In
GEMBALCZYK, Ilona a Beata, FEDYN. Edukacja zdrowotna. Dokonania, aktualności, perspektywy. Raciborz:
Wydawnictwo Paňstwowej Wyźszej Szkoly Zawodowej w Raciborzu, 2013, s. 150-163. ISBN 978-83-6073073-7. Podíl 10 %.
KOPECKÝ, Miroslav, ZEMÁNEK, Petr, KIKALOVÁ, Kateřina, TOMANOVÁ, Jitka, BEZDĚKOVÁ, Milada
a Marie, CHRÁSKOVÁ. Denní režim jako součást životního stylu studetnů PdF UP v Olomouci. In
GEMBALCZYK, Ilona a Beata, FEDYN. Edukacja zdrowotna. Dokonania, aktualności, perspektywy. Raciborz:
Wydawnictwo Paňstwowej Wyźszej Szkoly Zawodowej w Raciborzu, 2013, s. 140-149. ISBN 978-83-6073073-7. Podíl 10 %.
CHRÁSKOVÁ, Marie. Systém sociální péče v České republice a postoje studentů k osobám se zdravotním
postižením. In Makuh, Olga. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Соціальноэкономічный розвиток сільських територiй. Бережани: Видавництво ВП НУБиП Украины, 2013, s. 3339. ISBN neuvedeno.
Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 5, 771 40 OLOMOUC
http://new.kaz.upol.cz/
Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Katedra antropologie a zdravovědy
CHRÁSKOVÁ, Marie. Formative Effect of Study at Faculty of Education on Students’ Attitudes to Wider
Educational Reality. In SGEM Conference on Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare Education.
Albena: International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts, 2014. Volume 1. pp.
175-186. ISBN 978-619-7105-22-3. ISSN 2367-5659.
CHRÁSKOVÁ, Marie. Measurement of Attitudes Using Semantic Differential and Possible Difficulties During
its Application in Different Sociocultural Environment. In Educational Technologies in the Information- and
Knowledge-Based Society. XXVI. DIDMATTECH 2013. Gyor: TRIBUN EU, 2014. s. 93-107. ISBN 978-963334-185-8.
CHRÁSKOVÁ, Marie. Partnerství a sexualita v životě seniora. In 6. moravský regionální kongres. Společnost
pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Olomouc, 2014, s. 23-27. ISBN 978-80-905696-0-7.
CHRÁSKOVÁ, Marie a Miroslav, CHRÁSKA. Prevalence a psychologické aspekty nadváhy a obezity. In
Socialno-ekonomičnyj rozvytok Ukrainy v umovach svitovoi financovoi nestabilnosti. Vinnytsia: Vydavnictvo
krok, 2014, s. 187-196. ISBN 978-617-692-179-0. Podíl 80 %.
CHRÁSKOVÁ, Marie. Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. In XXVII. DIDMATTECH 2014. Olomouc:
GEVAK, 2014. s. 38-42. ISBN 978-80-86768-88-5.
Uspořádání (zorganizování) konference (M)
KOPECKÝ, Miroslav, KIKALOVÁ, Kateřina, TOMANOVÁ, Jitka, CHARAMZA, Jiří, MAJEROVÁ, Jana,
CHRÁSKOVÁ, Marie a Milada BEZDĚKOVÁ. Antropologicko - psychologicko - sociální aspekty podpory
zdraví a výchovy ke zdraví. Olomouc 24.10.2012 - 25.10.2012.
Uspořádání (zorganizování) workshopu (W)
HŘIVNOVÁ, Michaela, MACHOWSKÁ, Veronika, RAŠKOVÁ, Miluše, KOPECKÝ, Kamil, PLEVOVÁ,
Irena, PUGNEROVÁ, Michala, REISSMANNOVÁ, Jitka, NEJEDLÁ, Marie, MAJEROVÁ, Jana,
CHRÁSKOVÁ, Marie a Jitka, TOMANOVÁ. Vánoce a zdraví 2013. Olomouc 11.12.2013.
HŘIVNOVÁ, Michaela, MAJEROVÁ, Jana, CHRÁSKOVÁ, Marie a Jitka, REISSMANNOVÁ. Eating habits
in Slovenia and surrounding countries. Olomouc 07.10.2013.
HŘIVNOVÁ, Michaela, MAJEROVÁ, Jana, TOMANOVÁ, Jitka, CHRÁSKOVÁ, Marie, MACHOWSKÁ,
Veronika, RAŠKOVÁ, Miluše, PLEVOVÁ, Irena, NEJEDLÁ, Marie, REISSMANNOVÁ, Jitka a Lenka,
PROCHÁZKOVÁ. Vánoce a zdraví 2014. Olomouc 10.12.2014.
HŘIVNOVÁ, Michaela, MAJEROVÁ, Jana, MACHOWSKÁ, Veronika, RAŠKOVÁ, Miluše, CHRÁSKOVÁ,
Marie, TOMANOVÁ, Jitka, REISSMANNOVÁ, Jitka, NEJEDLÁ, Marie a Lenka, PROCHÁZKOVÁ. Den
zdraví na Pedagogické fakultě s podtitulem „Prevence závislostí a závislostního chování“. Olomouc
09.04.2014.
Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů
výsledku (O)
CHRÁSKOVÁ, Marie, KRUŠINSKÝ, Rostislav a Jan MICHALÍK. Metodologické aspekty tvorby závěrečné
práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. 152 s. ISBN 978-80-244-3679-1. Podíl 80 %.
Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 5, 771 40 OLOMOUC
http://new.kaz.upol.cz/
Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Katedra antropologie a zdravovědy
Projektová činnost za posledních 5 let
rok
2011–2014
2012–2013
2014–2015
2015
typ
název projektu
pracovní pozice
ESF CZ.1.07/2.2.00/18.0009 Inovace a modernizace výchovy ke zdraví.
KAZ PdF UP v Olomouci, pozice: metodik odborných předmětů
ESF PL.3.22/2.3.00/11.02576 Epidemia otyłości – wspólny problem:
transfer wiedzy, edukacja, profilaktyka. Společný projekt AV Wroclaw a KAZ
PdF UP v Olomouci, pozice: člen realizačního týmu
ESF CZ.1.07/1.3.00/48.0036 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických
pracovníků mateřských škol v oblasti kurikulární reformy (ROZVOŠ). PdF UP
v Olomouci, pozice: lektor
IGA IGA_PdF_2015_009 Identifikace vzdělávací strategie v MOOC kurzu
(masivní, otevřené, on-line kurzy) u vysokoškolských studentů humanitního
a technického zaměření, pozice: spoluřešitel – akademický pracovník
Aktualizováno k 11.10.2015
Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 5, 771 40 OLOMOUC
http://new.kaz.upol.cz/

Podobné dokumenty

Program - Katedra technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci

Program - Katedra technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci Program konference Trendy ve vzdělávání 2010 Olomouc, 24. 06. 2010

Více

Výukové texty: Odborné články a statě

Výukové texty: Odborné články a statě CHRÁSKA, M. Typologie českých učitelů podle způsobu práce s ICT a možnosti jejího využití. In XIX. DIDMATTECH 2006. Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2007, s. 405-408. ISBN 978-80-89234-23-3 CHRÁSKA...

Více

PhDr. Jana Kvintová, Ph.D. - Katedra psychologie a patopsychologie

PhDr. Jana Kvintová, Ph.D. - Katedra psychologie a patopsychologie 2015- Internal grant of Valdosta State University- MyVirtual Life simulation software for Psychology- spoluředitel. Výzkumný záměr fakulty 2014- interní grant: Od subjektivní implicitní teorie eduk...

Více

trendy technického vzdělávání - Katedra technické a informační

trendy technického vzdělávání - Katedra technické a informační Program mezinárodní vědecko-odborné konference Trendy ve vzdělávání 2014 Registrace účastníků / Registration of participants

Více

Publikační činnost - Katedra výtvarné výchovy PdF UP

Publikační činnost - Katedra výtvarné výchovy PdF UP 6. ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Učitel výtvarné výchovy a internetové zdroje informací. In: Myslivečková, H. Jurečková, V. Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií I. Využití ICT a dalších nový...

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY The objective of this contribution is presentation of amendment relating to the air protection act No. 86/2002 Coll., which deals with issues of sustainable utilization of biofuels in transport. Th...

Více