Oznámení o přerušení dodávky el. energie 12.

Transkript

Oznámení o přerušení dodávky el. energie 12.
0becnÍ
Úřad |(ostomlaty
n. [.
-:a-m-T03
Čís.dopor.
okres Nyrnburk
{'
Doš|o:
c.j.:
UJ. Z.t
Zplacovatel
ff.)é7,
.(€
/q4
Přílohy:
Ukl. znak
ďl7
0u
VÁŠDoP|s ZNAČKí/ zE DNE
ýL
k'r-*L,+t?
uŠr znnČxe
MisTo oDEsúNí/DNE
\^íŘlzUJE/LINKA
/ 840 840 840
Poděbradv
Věc:oznámení o přeruŠenídodávky
e|ektřiny
VáŽená panístarostko/ VáŽený pane starosto,
v sou|adus ustanovenÍm
$25,odst.4, písmenod, bod 6 a $25,odst.4, pÍsmenoe, bod 6
Energetického
zákona dovolujemesi Vás informovato plánovanémpřeruŠení
dodávky
elektřinyve Vámi spravovanéoblastia to d|e následujícího
harmonogramu:
dne lz
(o.
ď..
od
vobci
(s . lo ,
částobce
(o.
k
-D
\
\
f)
4/.'
do
hod.
4{or
ob
41."o
oe
ProtoVás Žádámev sou|aduse zákonemo obcíchč.12812000
Sb. a v sou|adus ustanovením
Sb. o umÍstění
oznámenÍ
na Úřední
$ 2 odst.2a s ustanovením
$ 35,odst'1,zákonač.212003
desku Městského/obecnÍho
Úřadua zveřejněnízpůsobem
v místěobvyk|ým.
je z důvoduzajištění
PřeruŠení
dodávkye|ektřiny
pracína zařízenídistribuční
nezbytných
soustavy.Žádame Vás protoo pochopenípro toto nezbytné
omezenía doporučujeme
Vám
provést
předempotřebnáopatřenÍ
k zamezenÍpřípadných
Škod
na zařízení
a majetku.
Jsme si plně vědomiskutečnosti,
Že přerušení
dodávkye|ektřiny
z našístranyVám způsobí
omezení'avšakpřijměteprosímujištění'
Že ČasovýrozsahpřeruŠení
by| zvo|enpouze na
nezbytněnutnoudobu'
p|akátů
po městěiobci
provedeme
RozmístěnÍ
doposudobvyklým
způsobem.
S pozdravem
.
*Wl ť,a
PPďbě}>ťŇ,
, an sŤ-.eo
pYcktl /fr& o}e// ?"tuĚwt
Bevz/**,
cpb ?,<rbu.4 ť(
Tomáš Koch
J o 6.9.oVvF | {-rRý_ór}rar.,v,/Leyvl
SkupinaČEZ
/
x-vEL LaKaznrcKesruzoy,s.r.o.
n
)
a(
vJ)
na zák|aděplnémoci oo ČEz Distribucea. s.
Kaqy4b
.
r'x r?r*,
i-DUl/
scLl}ú:A t
d5)por6
s|uŽby,
s.r.o.,|Č:26376547,
ČEzzákaznické
D|Č:cz26376547,
zapsánav obchodním
spo|ečnostje
rejstříku
vedeném
Krajským
soudemv P|zni,oddÍ|
C, v|oŽka16425,
je oprávněna
jednatnazák|aděsm|ouvy
ve věcechobchodus elektřinou
a distribuce
elektřiny
o poskýování
s|uŽeb
moci za jednot|ivé
a p|né
spo|ečnosti
SkupinyČEZ.
go3za ltet':84o840840,fax:37Boo20oB
prokomunikaci:Plzeň,Gu|denerova2577t19'
KontaktnÍ
údaje
e-mail:[email protected],
www.cez.czI
srB .