informace010713 c - Statutární město Brno

Transkript

informace010713 c - Statutární město Brno
Úřad městské části města Brna
Brno – Starý Lískovec, Klobásova 9. 625 00 Brno
Odbor výstavby a územního plánování
Spis. zn:
č.j.
Oprávněná úřední osoba:
tel. / mobil:
e-mail:
ID datové schránky
MCBSLI/03799/13/OVÚP/Sto/181
MCBSLI/04109/13/OVÚP/Sto
Ing. Libuše Stožická
547 139 228 / 725 951 042
[email protected]
2rbbwxi
Vyhotoveno v Brně 1.7.2013
Vypraveno dne
3.7.2013
PaedDr. Libuše Rektorová
Klobásova 83
625 00 Brno
Podání informací
Dne 18.6.2013 jste podala Úřadu městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec, Odboru výstavby a
územního plánování žádost
o informace:
Tajemník MMB vážený pan ing. Loutocký a MO MMB, OÚSR MMB, OVV MMB
SMB MČ - starosta MČ Brno Starý Lískovec pan Vladan Krásný a
Úřad městské části města Brna – Starý Lískovec
Klobásova 9
625 00 Brno
Brno 18.06.2013
Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Přihlášení se za účastníka řízení.
Během měsíce května a června 2013 jsem se vedoucí SU ing. Stožické opakovaně dotazovala na asfaltovou
silnici mezi zadní části tenisových kurtů a Leskavou s tím, že mi ona tvrdila, že silnice je postavena pouze na
soukromých pozemcích a že ještě není zkolaudována. Následně jsem zjistila, že jsem opětně byla s největší
pravděpodobností mylně informována. Zatím píši s největší pravděpodobností, protože nevím, zda mezitím
nedošlo k urychlenému prodeji pozemků SMB příp. SMB potažmo MČ... Silnice vede k velké žluté budově....
Zjistila jsem, že leží po pozemcích: 461/l(možná) a 461/2,1903/4 a 1903/64 vše v k.ú. Starý Lískovec a že pouze
část z nich je soukromá...
Dotazy na MČ a ÚMČ MB Starý Lískovec :
Předpokládám, že území zastavěné velkou žlutou budovou s kurty u Leskavy a asfaltovou silnicí asi nebylo v
Územním plánu MB určeno na výstavbu, možná tak na umístění božích muk.
1. Kdo, kdy a čím dal souhlas na úrovní místní MČ a na úrovni MMB k výjimce z Územního plánu MB resp.
vůbec souhlas ke stavbám - velké žluté budovy mezi areálem TJ TATRAN Starý Lískovec, nyní o.s. a ke stavbě
asfaltové silnice podél kurtů. Žádám o zaslání všech souhlasů na místní a městské úrovni.
2. Žádám o sdělení č.j. a spis. zn., pod kterou je vedena stavba velké žluté budovy, sdělení účelu a využití
stavby, zda již stavba je kolaudována, zda smí či nesmí být používána. Kdo a kdy schválil výstavbu tohoto
komplexu v tomto (domnívám se záplavovém) území. Byla udělena výjimka z ÚzPMB?
3. Žádám o sdělení č.j. a spis. zn., pod kterou je vedeno řízení o asfaltové silnici vedle kurtů, kdy bylo zahájeno.
Domnívám se, že ÚMČ a MČ nezná své území, že měly již dávno konat. Vedoucí SÚ se údajně zúčastnila
jednání u Leskavy dne 2.8.2011 a není možné, aby asfaltovou silnici neviděla.
3. Žádám o sdělení č.j. a spis. zn., pod kterou je vedeno řízení o asfaltové silnici vedle kurtů, kdy bylo zahájeno
? Byla dána výjimka z UzPMB či bylo o ni teprve zažádáno ?
4. S ohledem na obrovské přetížení stávající vchodové části do sportovního areálu TJ TATRAN Starý
Lískovec , nyní o.s. zásobováním i návštěvníky, požaduji, aby se tíha služeb přenesla na tuto silnici, dále aby
nebyly městské pozemky a pozemky Povodí Moravy prodány soukromým subjektům, nýbrž využity k užitku nás
všech. Zde odjakživa vedla cesta kolem potoku a do přírody a trvám na tom, aby u toho zůstalo.
Jako občan nesouhlasím s prodejem těchto pozemků např. kamarádům, firmám, soukromým osobám. Žádám,
aby byla zachována jako veřejná cesta nám všem. Do stavebního řízení o odstranění stavby a dodatečné
stavební povolení resp. do územního řízení o umístění stavby se tímto dopisem přihlašuji jako účastník řízení a
Č.j. MCBSLI/03799/13/OVÚP/Sto/181
str. 2
osoba přímo dotčená touto stavbou a jejím využitím a věřím, že mne občané budou následovat a přihlásí se
rovněž do řízení jako účastníci řízení. Důležité: SÚ vědět mohl a vědět musel, že asfaltová silnice mezi kurty a
Leskavou se staví a existuje, protože jistě po ni chodil, aby patrně kontroloval stavbu obří žluté budovy a musela
o tom vědět i vedoucí SÚ ing. Stožická L., která se dle protokolu vodoprávního dozoru MMB údajně zúčastnila
kontrolního dne u Leskavy dne 2.8.2011.
5. Patrně stále neschválená možná již čerstvě schválená předmětná silnice je užívána a je na ni parkováno či
jejím prostřednictví parkováno. Jak je to možné, když nebyla schválena? Jaká opatření úřad učinil ve směru
zákazu užívání nepovolená stavby?
6. Kdo vybudoval masivní závoru a opatřil ji cedulemi o zákazu vstupu?
7. Kdo si nárokuje zakazovat občanům vstup na městské pozemky, proto, že tam má i část svého možná
malého pozemku? Kdo instaloval kameru? Bylo to se souhlasem MMB? O závoře přece musel vědět i SÚ a
konkrétně jeho vedoucí ing. Stožická L., pokud dělala kontrolu žluté budovy, proč byl tedy SÚ nečinný?
Přihlašuji se jako účastník řízení a osoba přímo dotčená touto stavbou závory do řízení o její odstranění.
8. Patrně stále neschválená možná již čerstvě schválená předmětná silnice je užívána a je na ni parkováno či
jejím prostřednictví parkováno. Jak je to možné, když nebyla schválena. Jaká opatření úřad učinil ve směru
zákazu užívání nepovolená stavby?
9. Vedle závory u rohu tenisových kurtů už roky zeje nebezpečná díra a hromada písku. Nikdo z úřadu ÚMČ a
MČ si toho dosud nevšiml... Kupodivu si toho nevšimla ani MP, která jinak v mém případě v jisté záležitosti byla
agilní do 24 h...a dokonce povolala Stavební policii., Zřejmě ani paní vedoucí SÚ příp. jeho zaměstnanci, ač
kolem musela určitě kráčet, pokud neskákali přes potok... Kdybych si u svého domu na chodníku nechala kupku
písku, to by byla asi jiná a hned by se mi nejspíše dostalo obsílky ohledně záboru. Přihlašuji jako účastník řízení
a osoba přímo dotčená touto stavbou, žádám její okamžité odstranění.
KDO NEVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ.
Poznámka : Včerejšího dne 17.06.2013 mi bylo znemožněno zjistit spis. značku a č.j. stavby předmětné silnice a
přihlásit se přímo a ihned na místě do probíhajících řízení, neboť jako občan sdílím obavy, že je snaha
dodatečně vše r y ch l e legalizovat. Ing. Stožickou jsem byla ze SU dopoledne vykázána, odmítla se mnou
jednat, protokol o odmítnutí komunikace odmítla sepsat. „ -Možná se právě v těchto hodinách činila a činí
další důležitá rozhodnutí v areálu TJ Tatran Starý Lískovec, o.s. a blízkém okolí... Bylo to dopoledne kolem 9.h
a po v době probíhající porady úřadu, na které byl i tajemník, takže jsem si neměla komu postěžovat. Za
neúnosné považuji konání porad zaměstnanců ÚMČ v pondělí ráno v době úředních hodin pro veřejnostOdebrala jsem se tedy za tajemníkem MMB, nadřízenému orgánu, tj. ing. Loutockému, na kterého jsem si
hodinu počkala, protože jsem nebyla ohlášena. Přesto mi věnoval 5 minut času, což se ještě při společném
odchodu při chůzi protáhlo na asi 10 minut. Stručně jsem ho poinformovala, že mi bylo odmítnuto sepsání
protokolu na SU, že jsem byla vyhozena a že jsem neměla možnost hovořit s tajemníkem ÚMČ kvůli poradě
(mj.byla zmínka i o vrtu), Řekl mi, že je to záležitost starosty, MČ a ÚMČ. Upozornila jsem na podvody ve
spisech SÚ mj. vrt. Pan tajemník MMB mi doporučil s tím obrátit se na policii... Nicméně jsem ráda, že mě
alespoň věnoval bez předběžné domluvy pár minut z nabitého programu. Na ÚMČ a SÚ jsem se vrátila ještě
odpoledne v doprovodu s neskrytou kamerou po 16.h. - na S U jsem dostali přímo opětně po odmítnutí sepsání
protokolu a odmítnutí nahlédnutí do spisu U LIGÁČA vyhazov slovy: „Vypadněte všichni! „
Při dalším šetření, které nepochybně nastale, se dobrovolně přihlásím na detektor lži a vyzvu paní vedoucí SÚ,
aby si přihlásila rovněž.
Dr.Rektorová Libuše.
Klobásová 83
625 00 Brno
(vlastnoruční podpis)
NB: Upozorňuji Vás, že v e š k e r á korespondence s úřad v bude postupně sdělována mým otevřeným dopisem
spoluobčanům z mé zahrádky.
O záležitosti budu informovat Úřad veřejného ochránce práv a požádám o prošetření.
(vlastnoruční podpis)
Sdělujeme Vám následující:
1)
-
Souhlasy se stavbami byly vydány:
Úřad městské části Brna, Brno – Starý Lískovec:
- č.j. 810/13-Dopr-06/JK
- č.j. 809/06/Ovš/Kap/91
z 14.02.2006
z 28.02.2003
Č.j. MCBSLI/03799/13/OVÚP/Sto/181
str. 3
- Magistrát města Brna:
- OÚPR
- č.j. OÚPR/52342/04/Zem
- OD
- č.j. OD-1403-II/06-Čer/R
- OŽP
- č.j. ŽP/05545/06/ZAH
- OVLHZ
- č.j. 627/06-Št./Vo,Mat/Dv-3
- č.j. 2016/06-Men-4
- OTS
- č.j. U/06/05398/01/HOLM
z 27.10.2004
z 09.03.2006
z 28.02.2006
z 24.02.2006
z 18.04.2006
z 22.02.2006
2)
Stavba „Tenisový areál s ubytováním a občerstvením, včetně přípojek na inženýrské sítě, zpevněné
plochy, oplocení a příjezdové komunikace“ na pozemcích parc. č. 993/1, 993/65, 993/66, 993/67 a
1903/4 v k.ú. Starý Lískovec byla povolena Úřadem městské části města Brna, Brno – Starý
Lískovec, Odborem výstavby a územního plánování (dále jen „stavební úřad“) a to rozhodnutími:
Územní rozhodnutí:
č.j. 1713/06/OVÚP/145/Zo
z 24.04.2006 právní moc 18.05.2006
Stavební povolení
č.j. 3294/06/OVÚP/305/Zo
z 26.07.2006 právní moc 15.08.2006
3)
Komunikace je součástí celého komplexu viz výše bod 2)
4)
Žádné řízení o odstranění stavby, případně dodatečné povolení stavby na silnici Vámi uváděnou
stavební úřad nebude zahajovat, stavba je řádně povolena. Z toho důvodu se nelze přihlásit do
řízení s právy účastníka řízení.
5)
Vámi uváděná silnice je užívána v rámci dokončování celé stavby jejím vlastníkem a stavebními
firmami provádějícími stavební práce.
6)
Závoru zbudoval vlastník stavby v rámci ohraničení staveniště.
7)
Při místních šetření, která se na stavbě konala bylo zjištěno, že vstup na městské pozemky je
umožněn.
8)
Odpovězeno výše v bodě 5)
9)
Výkop i hromada písku je součástí stavby.
Protože stavební úřad v současné době nevede žádné řízení, které by se předmětné stavby týkalo, nelze vyhovět
žádosti o přiznání pozice účastníka řízení.
Za podání této informace povinný subjekt nebude žádat uhrazení vynaložených nákladů.
Pokud budete trvat na vydání kopií ze spisu dle bodu 1), tyto obdržíte po úhradě poplatku za pořízení kopií a to
v částce 230,- Kč.
"otisk úředního razítka"
Ing. Libuše Stožická
vedoucí Odboru
výstavby a územního plánování
Obdrží:
1. PaedDr. Libuše Rektorová, Klobásova 83, 625 00 Brno 25
2. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec, Vedoucí úřadu (tajemník), Klobásova 9, 625 00 Brno
3. Statutární město Brno, zastoupené Majetkovým odborem Magistrátu města Brna, IDDS: a7kbrrn
4. Magistrát města Brna, Odbor územního a stavebního řízení, IDDS: a7kbrrn
5. Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, IDDS: a7kbrrn
6. Petra Trýsková, IDDS: duhtj3u
7. spis

Podobné dokumenty

WWW.B-FRESH.CZ b-FRESH STUDIO ROZVRH B

WWW.B-FRESH.CZ b-FRESH STUDIO ROZVRH B WWW.B-FRESH.CZ Street Dance Studio B-Fresh // Kde trénujeme: Klobásova 34, 625 00 Brno // [email protected] Registrace nových členů na školní rok 2016/2017 probíhají v tanečním studiu B-Fresh 1.-17.6...

Více

informace071215 - Statutární město Brno

informace071215 - Statutární město Brno Spis. zn: č.j. Oprávněná úřední osoba: tel. / mobil: e-mail: ID datové schránky

Více

magazín RX 5_2012 - RE/MAX Czech Republic

magazín RX 5_2012 - RE/MAX Czech Republic Praha 4 - Spořilov. Slunný byt v OV 4+kk/L, 76 m , Místem trvalého pobytu je adresa pobytu občana v ČR, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, v původním stavu, 2. patro z osmi. K bytu náleží kde...

Více

88.3 kB

88.3 kB k. ú. Horní Heršpice, k. ú. Dolní Heršpice – území vymezené železničním tělesem, dálnicí a plochou kolmo k ul. K Terminálu v Horních Heršpicích, ul. Havránkovou a Leskavou − změna trasy kolejového ...

Více

Úřad městské části města Brna - Brno

Úřad městské části města Brna - Brno 21. ÚMČ Brno-Židenice, OVÚP-referát dopravy a životního prostředí -úsek dopravy, Gajdošova 7, 615 00 Brno 22. ÚMČ Brno-Židenice, OVÚP-referát dopravy a životního prostředí -úsek životního prostředí...

Více

Prof. PhDr. Anna Hogenová: K porozumění

Prof. PhDr. Anna Hogenová: K porozumění neříkáme ve vědomí - a to proto, že jako důslední fenomenologové jsme provedli transcendentální epoché a popisujeme jen to, co je apodikticky neskryté, a to je pouze to, co v nás, jako v „řece“ teč...

Více