Efektivita ve velkém měřítku

Transkript

Efektivita ve velkém měřítku
Efektivita ve velkém měřítku
Parní kotle
2 | Efektivita ve velkém měřítku
Úvod
Bosch Industriekessel Vám nabízí válcové kotle
technika pro velká průmyslová kotlová zařízení. Do poloviny
pro všechny oblasti použití. Naše kotle jsou nejen
roku 2012 byly systémy prodávány a distribuovány pod
úspěšně využívány v průmyslových závodech, ale
značkou LOOS, nyní jsme naše silné stránky sloučili a vystu-
také přináší své výhody řemeslným podnikům,
pujeme pod značkou Bosch.
poskytovatelům služeb, v kancelářských budovách
a obytných domech.
Tento prospekt Vám poskytne detailní přehled o našem
spektru produktů a služeb v oblasti parních kotlů. Přede-
Dnes jsme součástí celosvětově působící skupiny
vším Vám však následující stránky zřetelně ukáží, na čem
Bosch a kompetenčního centra Bosch Thermo-
nám u Bosch Industriekessel obzvláště záleží: na perfektním
plnění Vašich individuálních přání.
Obsah
3
Kompetence a důvěra
4
Životní prostředí a efektivita
5
Modulární kvalita
6
Parní kotel UNIVERSAL U-ND/U-HD
10
Parní kotel UNIVERSAL U-MB
14
Parní kotel UNIVERSAL UL-S
18
Parní kotel UNIVERSAL ZFR
22
Pro Vás funguje náš servis na plný výkon
V našich vysoce moderních výrobních závodech
v Gunzenhausenu v Německu a Bischofshofenu
v Rakousku je ročně vyrobeno až 1500 velkých
průmyslových kotlů.
Efektivita ve velkém měřítku | 3
Kompetence a důvěra
Bosch Industriekessel je celosvětově renomovaným specialistou na kotlové systémy všech
velikostí a výkonových řad. Již přes 140 let se staráme o inovaci v průmyslové výrobě kotlů.
Nastavujeme laťku
Profitujte ze zkušeností a inovační síly: Od
našeho založení v roce 1865 jsme se specializovali na výrobu průmyslových kotlů, a proto jsme
získali v této oblasti velké know-how. Inovační
síla, povědomí kvality a efektivita jsou měřítkem
pro náš výrobní program a naše servisní služby.
Z důvodu této vysoké specializace zaujímáme
vedoucí pozici na trhu.
Spolehlivá energie pro celý svět
Více než 100 000 dodaných kotlových systémů ve
více než 140 zemích je jasným důkazem vysoké
kvality a spolehlivosti našich průmyslových kotlů.
Na přání Vám rádi poskytneme reference. Naše
Partnerstvím k optimálnímu řešení
zařízení najdete prakticky v každém průmyslo-
Důvěra a otevřené jednání partnerů jsou nejdůle-
vém odvětví. Kromě jiného, také ve výrobě
žitějšími předpoklady pro oboustranný úspěch.
nápojů, potravinářském, stavebním, chemickém,
Jako přední výrobce inovativní kotlové techniky
textilním a papírenském odvětví. Globální hráči
jsme se rozhodli pro distribuci prostřednictvím
na trhu jako Coca Cola, BASF, Siemens, Ytong,
odborných firem. Ve spolupráci s příslušným
Heineken, Nestle nebo Esso důvěřují našim
specialistou tak obdržíte optimální řešení pro
inovativním parním, horkovodním a teplovodním
Vaši konkrétní potřebu.
kotlům úplně stejně, jako naši tuzemští zákazníci.
Průmyslové kotle s pečetí kvality
Nejmodernější výrobní provozy zajišťují našim
zařízením kvalitní know-how, které potvrzují
certifikáty kontroly a jakosti téměř všech homologačních a certifikačních institutů na světě.
4 | Efektivita ve velkém měřítku
Životní prostředí a efektivita
Jako odpovědný inovativní výrobce kotlů sázíme důsledně na ochranu životního
prostředí a šetrné zacházení se zdroji. Naše efektivní systémy udržují nízké emise CO2
a přispívají ke zmírňování změny klimatu.
Nejvyšší efektivita
Perfektně regulováno, nižší spotřeba
Jako jeden z prvních výrobců vybavujeme integrova-
Další možnosti úspor vyplývají z inteligentních regulač-
nými spalinovými tepelnými výměníky plamencové
ních a řídicích systémů. Napojení našeho inovativního
žárotrubné kotle všech velikostí. Zpětným využitím
zařízení na analýzu vody chrání zařízení nejen před
tepla ve spalinách se tak zvyšuje účinnost až o 7%
škodami na základě nedostatečných parametrů vody,
v normálním provozu a až o 15% v kondenzačním
nýbrž také dosahuje přídavných úspor u spotřeby paliva
provozu. S naším příslušenstvím kotelny v modulo-
a surové vody. Ventilátory hořáku enormně snižují příkon
vém provedení mohou být využívány přídavné energe-
v oblasti částečného zatížení. Moderní spalovací zařízení
tické potenciály. Naše tlakové kondenzátní moduly
s O2 nebo CO regulací zajišťují minimální přebytek vzdu-
udržují vratný kondenzát na tlaku a teplotě, čímž jej
chu, a tím spalování s nejvyšší účinností.
lze vrátit do kotlového systému bez ztráty energie.
Odpadní teplo, které je například obsaženo v brýdo-
Investice, které se vyplatí
vých parách nebo odluhu, může být částečně získáno
S našimi vysoce efektivními kotlovými systémy a k tomu
zpět naším tepelným výměníkem brýdových par nebo
vhodně dimenzovanými komponenty kotelen může být
naším expanderem a chladičem odpadních vod
podstatně snížena spotřeba energie a emise. Snížením
s rekuperací.
provozních nákladů se nové zařízení amortizuje ve velmi
krátkém čase. Spoříte peníze a současně šetříte životní
Nejnižší emise
prostředí. Pomýšlíte již na modernizaci nebo plánujete
Naše kotlové systémy jsou vhodné pro všechna
Vaše nové kotlové zařízení? Rádi Vám poradíme!
kapalná a plynná paliva. Moderní spalovací zařízení
bez problémů splňují v příslušných zemích specifické
směrnice o zabraňování vzniku a snižování výskytu
emisí. Díky používání bioolejů nebo bioplynů je
možno dosáhnout úplné neutrality CO2.
Naše zařízení jsou perfektně
přizpůsobena Vašim požadavkům.
To šetří nejen přírodní zdroje,
ale i Vaše finance.
Efektivita ve velkém měřítku | 5
Modulární kvalita
Kotlové systémy Bosch vykazují v maximální míře spolehlivost a dlouhou životnost. Vysokou
kvalitu našich výrobků zaručují nejmodernější výrobní zařízení, přísná kontrola kvality, jakož
i kontinuální zlepšování a inovace.
Perfektně vzájemně sladěno
Kotlové zařízení střižené na míru Vašim potřebám
je základním kamenem pro to, aby bylo nadále
možno zajistit trvalou konkurenceschopnost
Vašeho podniku. Nabízíme Vám k tomu modulární
i celková komplexní řešení pomocí našeho kompletního dodavatelského programu. Pro každého
zákazníka probíhá dimenzování a návrh produktů
specificky s bohatými volitelnými opcemi a možnostmi variace. Díky vysoké kvalitě provedení
našich zařízení je zaručeno jednoduché převzetí
bez vad a reklamací.
Inteligentně řízeno
Všechna kotlová zařízení mohou být vybavena
intuitivním řízením s dotykovým panelem. Uzavřená logika obsluhy s integrovanými ochrannými
funkcemi garantuje plně automatický provoz
kotlových zařízení. Výkonný systém BUS zajišťuje
inteligentní propojení jednotlivých modulů
a umožňuje jednoduché napojení na nadřazený
řídicí systém. Stejně tak je možné napojení na
cenově příznivý diagnostický systém Teleservice
prostřednictvím modemu.
Silný v propojení systémů
Často obsahuje ideální energetický koncept vedle
inovativní techniky kotlových systémů ještě další
důležité prvky, jako jsou kombinovaná výroba
elektřiny a tepla, tepelná čerpadla nebo solární
prvky. Jako součást skupiny Bosch máme přístup
k dalším rozsáhlým systémovým řešením. To nám
umožňuje vzájemně spolu kombinovat různé
technologie a realizovat je pro Vás tak, aby Vám
přinášely zisk.
6 | Efektivita ve velkém měřítku
Parní kotel UNIVERSAL U-ND/U-HD
Tento kotel v sobě snoubí výhody techniky válcových kotlů s efektivitou systému plamencových
žárotrubných kotlů. Jedná se o kotel s obratovou spalovací komorou.
Efektivita ve velkém měřítku | 7
Jako středotlaký nebo nízkotlaký parní kotel
Velkoobjemový plamenec a svazky žárových tru-
Výhody na první pohled:
bek jsou k sobě vzájemně ideálně sladěny.
X Intuitivní řízení kotle na bázi SPS s nejvyšší přehledností provozních dat
Kotel se vyznačuje velmi kompaktním konstrukčním provedením. Parní kotel UNIVERSAL
X Efektivní tepelně izolační materiály, vysoká účinnost
Vám nabízíme jako středotlaký nebo nízkotlaký
X Automatické najížděcí, pohotovostní a sjížděcí zařízení SUC
parní kotel.
X Vhodný pro hořáky všech výrobců
X Spalování s redukcí škodlivin díky použití vysoce
Příslušenství, které spoří energii
vyvinutých spalovacích zařízení a pečlivému odladění
Pro šetrný a efektivní provoz může být kom-
nejlepší kombinace kotel/hořák
pak
paktní kotel vybaven ekonomizérem, plynulou
X Příznivý z hlediska údržby – pohodlně přístupný jak
reg
regulací napájecí vody a mnoha dalšími zaříze-
na straně spalin, tak na straně vody
ním
ními na zpětné získávání tepla. Investice do
těc
těchto opatření na úsporu energie zajišťují
X Robustní, spolehlivý a s dlouhou životností
vys
vysokou účinnost Vašeho kotlového zařízení,
X Všechna středotlaká kotlová zařízení jsou certifiko-
šet
šetří životní prostředí a trvale snižují Vaše
vána dle Evropské směrnice o vyhrazených tlakových
pro
provozní náklady.
zařízeních – aplikovatelné téměř celosvětově
X Jednoduché možnosti rozšíření pomocí modulové
techniky
X Jednoduché uvedení do provozu díky předem parametrizovanému řízení kotle
X Jednoduchá montáž díky hotovým kabelovým propoj-
Parní kotel UNIVERSAL U-ND/U-HD je nejvhod-
kám s konektory
nější speciálně pro malé až střední spotřeby
páry – ideální řešení zejména pro řemeslné
podniky, zpracovatelský průmysl a sektor
služeb.
Technická data UNIVERSAL
Te
Ty
Typ
U-ND
U-HD
Teplonosné médium
Te
nízkotlaká sytá pára
středotlaká sytá pára
Ko
Konstrukční typ
plamencový žárotrubný
plamencový žárotrubný
Vý
Výkon
v kg/h
175 až 3 200
175 až 1 250
Pojistný přetlak v bar
Po
do 0,5
do 16
Max. teplota v °C
Ma
110
204
Palivo
Pa
olej, plyn
olej, plyn
8 | Efektivita ve velkém měřítku
Konstrukce
Cenově výhodný válcový parní kotel si Vás získá svou kom-
Spaliny se v protiproudém plamenci vrací zpět
paktní konstrukcí a svou technicko-ekonomickou funkčností.
k přední obratové komoře a zde ve dveřích se
Velký centrálně uspořádaný plamenec zaručuje vynikající vyho-
obrací a rozdělují do žárových trubek. Výkyvné
ření paliv. Centricky umístěné žárové trubky okolo plamence
čelní dveře kotle (vpravo/vlevo) umožňují poho-
přitom zajišťují optimální přenos tepla.
dlný přístup pro revizi kotle a hořáku. Vysoce
kvalitní izolace celého tělesa kotle z rohoží minerální vlny a speciální tepelně izolační materiály
v čelních dveřích zajišťují zanedbatelně malé
ztráty sáláním.
Příslušenství kotelny:
X Modul chemické úpravy vody WTM
X Modul tepelné úpravy vody WSM
X Samostatně stojící spalinový tepelný
výměník ECO 3
X Kondenzátní modul CSM
X Chladič brýdových par VC
X Expander a chladič odpadních vod BEM
X Plynová regulační řada GRM
X Expander a chladič odpadních vod s rekuperací EHM
X Cirkulační modul oleje OCM
X Kombinovaný expander a chladič odpadních vod s reku-
X Modul zásobování olejem OSM
perací EHB
X Napájecí modul PM
Další informace naleznete v našem prospektu „Příslušenství kotelny“.
X Řídicí systém kotelny SCO
Efektivita ve velkém měřítku | 9
Výstroj
Naše válcové kotle jsou nabízeny včetně kompletní
svorkovnicí. Kabelové svazky opatřené kódovanými
výstroje* a jsou tak jako jednotka plně funkční.
konektory zjednodušují instalaci elektrického propo-
Vysoce kvalitní základní výbava obsahuje tlakové
jení mezi skříní rozvaděče kotle a svorkovnicí. Stojatá
těleso kotle, regulační a zabezpečovací techniku,
či nástěnná skříň rozvaděče může tak být optimálně
hořák, napájecí modul, svorkovnici a rozvaděč s řídi-
přizpůsobena požadavkům v místě instalace.
cím systémem kotle BCO. Všechna čidla a všechny
ovladače kotle jsou již propojeny s integrovanou
1
2
3
18
1
22
17
4
21
5
6
20
7
8
14
Rozvaděč kotle s řízením BCO
2
Odvzdušnění
3
Reflexní ukazatel hladiny vody
4
Uzavírací ventil s manostatem, bezúdržbový
5
Omezovač tlaku
6
Převodník tlaku (4-20 mA)
7
NW-Omezovací elektroda
8
Manometr
9
Převodník hladiny (4-20 mA)
10 Manometrový uzavírací ventil
12 Hlavní parní ventil
13 Pojistný plnozdvižný ventil
14 Plně automatické měření vodivosti a odluh
*Výstroj je variabilní a volně konfigurovatelná dle přání zákazníka.
9
27
10
26
24
13
25
12
15
19
16
28
23
15 Zpětný ventil napájecí vody
16 Uzavírací ventil napájecí vody, bezúdržbový
17 Průhledítko do plamence
18 Hořák
19 Izolace s ochranným opláštěním
20 Základový rám
21 Plynová regulační řada
22 Svorkovnice
23 Napájecí modul
24 Vypouštěcí uzavírací ventil
25 Odkalovací rychlouzavírací armatura
26 Revizní otvor na straně páry
27 Revizní otvor na straně vody
28 Revizní otvor na straně spalin
10 | Efektivita ve velkém měřítku
Parní kotel UNIVERSAL U-MB
Produktové označení U-MB znamená „UNIVERSAL Modular Boiler“ (třítahový
parní kotel v modulové konstrukci). Kotel U-MB se skládá z několika modulů, které
perfektně splní Vaše individuální požadavky.
Flexibilita stavebnice
Odpovídající prvky kotle jsou konfigurovány se
Výhody na první pohled:
zaměřením na nízké emise, vysokou kvalitu páry
X Cenově přístupný i přes velký vodní prostor a tříta-
a optimální energetickou efektivitu. Díky modulové
hový princip
konstrukci s důsledným používáním konstrukčních
X Vysoká účinnost díky integrovanému ekonomizéru
prvků a stejných dílů u různých konstrukčních řad
X Rozsáhlé sériové základní vybavení
profitujete z obzvláště atraktivního poměru ceny
X Intuitivní obsluha na bázi dotykového panelu a řízení
a výkonu.
SPS
X Malá potřeba prostoru díky kompaktní základové
ploše
Rozmanitost se systémem
Třítahový parní kotel je univerzálně použitelný pro
X Jednoduché uvedení do provozu díky předem para-
všechny aplikace. Samozřejmě může být kombinován se všemi ostatními použitelnými příslušen-
metrizovanému řízení kotle
X Jednoduché propojení na stavbě díky hotovým kabe-
stvími z naší modulové stavebnice pro přívod
paliva, napájení vodou, odpadní vody, analýzu
lovým propojením s konektory
X Automatické najížděcí, pohotovostní a sjížděcí zaří-
vody a zpětné získávání tepla. Také řízení SPS
dotykovým panelem, schopnost dálkové diagnózy
zení SUC
X Jednoduchá instalace díky dodávce kompletní jed-
pomocí Teleservice a další výstroj parního kotle
notky – výstroj, hořák a ekonomizér namontovány již
jsou identické s konstrukčními řadami velkých
v závodě výrobce
průmyslových kotlů.
UNIVERSAL U-MB najde své uplatnění všude tam,
kde je požadavek na malé až střední množství páry.
Technická data UNIVERSAL
Klasické oblasti použití jsou výroba nápojů a potra-
Typ
U-MB
vinářský průmysl, prádelny a čistírny, jakož i malé
Teplonosné médium
středotlaká sytá pára
Konstrukční typ
třítahový plamencový
žárotrubný
Výkon v kg/h
200 až 2 000
Pojistný přetlak v bar
do 16
Max. teplota v °C
204
Palivo
olej, plyn
průmyslové podniky.
Efektivita ve velkém měřítku | 11
12 | Efektivita ve velkém měřítku
Konstrukce
Parní kotel U-MB je konstruován jako třítahový plamencový
Příslušenství kotelny:
žárotrubný kotel. Skládá se z několika modulů, kotlového
tělesa v třítahovém konstrukčním provedení, nad ním se
X Modul chemické úpravy vody WTM
nacházejícího parního prostoru a integrovaného ekonomi-
X Modul tepelné úpravy vody WSM
zéru. Jako pravý třítahový kotel nevyžaduje vestavby pro
X Kondenzátní modul CSM
usměrňování proudění v žárových trubkách.
X Expander a chladič odpadních vod BEM
X Expander a chladič odpadních vod s reku-
Část vyvíjení tepla U-MB je založena na kotlové konstrukci
perací EHM
UNIMAT – po desetiletí a tisíckrát osvědčené v praxi. Velko-
X Napájecí modul PM
ryse dimenzovaná geometrie plamence umožňuje efektivní
X Kombinovaný expander a chladič odpad-
proces spalování.
ních vod s rekuperací EHB
X Plynová regulační řada GRM
Volba parní části ovlivňuje rozhodujícím způsobem kvalitu
X Cirkulační modul oleje OCM
páry. Velkorysé dimenzování má pozitivní vliv na zbytkovou
X Modul zásobování olejem OSM
vlhkost páry.
X Řídicí systém kotelny SCO
Integrovaný ekonomizér má přímý vliv na energetickou efek-
Další informace naleznete v našem pro-
tivnost. Teplo obsažené ve spalinách se využívá k předehřevu
spektu „Příslušenství kotelny“.
napájecí vody, a tím se z velké části získává zpět, spotřeba
paliva a emise se redukují.
Parní kotel je homologovaný konstrukční typ a je vyráběn dle
přísných směrnic systému kontroly kvality podle modulu D
směrnice o vyhrazených tlakových zařízeních.
Efektivita ve velkém měřítku | 13
Výstroj
Parní kotel UNIVERSAL U-MB dostáváte jako plně
zjednodušují instalaci elektrického propojení mezi
vystrojenou jednotku. Ta obsahuje izolovaný kotel
skříní rozvaděče kotle a svorkovnicí. Stojatá či
s namontovanou výstrojí, rozvaděč kotle a nízko-
nástěnná skříň rozvaděče může tak být optimálně
emisní spalovací zařízení. Čidla a ovladače kotle
přizpůsobena požadavkům v místě instalace.
jsou již propojeny s integrovanou svorkovnicí.
Kabelové svazky opatřené kódovanými konektory
1
2
3
22
18
17
10
8
21
13
20
6
5
14
7
12
9
19
1 Rozvaděč kotle s řízením BCO
2 Odvzdušnění
3 Reflexní ukazatel hladiny vody
5 Omezovač tlaku
6 Převodník tlaku (4-20 mA)
7 NW-Omezovací elektroda
8 Manometr
9 Převodník hladiny (4-20 mA)
10 Manometrový uzavírací ventil
12 Hlavní parní ventil
13 Pojistný plnozdvižný ventil
14 Plně automatické měření vodivosti a odluh
15 Zpětný ventil napájecí vody
16 Uzavírací ventil napájecí vody, bezúdržbový
17 Průhledítko do plamence
*Výstroj je variabilní a volně konfigurovatelná dle přání zákazníka.
26
15
27
16
34
24
33
32
28
25
23
18 Hořák
19 Izolace s ochranným opláštěním
20 Základový rám
21 Plynová regulační řada
22 Svorkovnice
23 Napájecí modul
24 Vypouštěcí uzavírací ventil
25 Odkalovací rychlouzavírací armatura
26 Revizní otvor na straně páry
27 Revizní otvor na straně vody
28 Revizní otvor na straně spalin
32 Spalinový výměník ECO
33 Spojovací potrubí ECO/kotel
34 Odvzdušňovací uzavírací armatura ECO
14 | Efektivita ve velkém měřítku
Parní kotel UNIVERSAL UL - S
Kotel typu UNIVERSAL UL - S je třítahový válcový parní kotel, který splňuje
veškeré nároky ve středních a vysokých oblastech výkonu.
Promyšlený do detailu
Optimalizovaná efektivita
V ležatém válcovém tlakovém tělese jsou plamenec, uvnitř
Spaliny z parního kotle obsahují značný tepelný
ležící zadní spalinová obratová komora chlazená vodou, 1.
potenciál. Pro zvýšení účinnosti kotle je proto
tah a 2. tah žárových trubek optimálně uspořádané z hle-
tato konstrukční řada kotlů také nabízena s inte-
diska proudění. Součinnost sálavé a konvekční výhřevné
grovaným ekonomizérem pro zpětné získávání
plochy vyvíjí razantní cirkulaci vody a vede tak k zrychlení
tepla ze spalin.
dopravy parních bublin do parního prostoru. Přiváděné teplo
paliva se díky rovnoměrnému přenosu tepla přemění, rychle
Jako opci nabízíme plynulou regulaci napájecí
a bez namáhání materiálu, na páru. Velký vodní prostor
vody, ventilátor hořáku vybavený frekvenčním
poskytuje dostatečnou akumulaci, aby bylo možno pokrýt
měničem otáček a regulací O2 a CO pro ještě
náhlé špičky spotřeby.
efektivnější a ekologičtější provoz.
Výhody na první pohled:
X Intuitivní řízení kotle na bázi SPS s nejvyšší přehledností provozních dat
X Vysoká účinnost díky třítahovému principu, integrovanému ekonomizéru a efektivním tepelně-izolačním
materiálům
X Vysoká stálost tlaku a kvalita páry i při silně kolísající
potřebě páry
X Kotel může být vybaven odděleným čtvrtým tahem pro
využívání odpadního tepla
X Těleso kotle je použitelné i jako čistě spalinový kotel za
kogenerační jednotku nebo plynovou turbínu
X Automatické najížděcí, pohotovostní a sjížděcí zařízení SUC
X Vhodný pro hořáky všech výrobců
X Spalování s redukcí škodlivin díky použití vysoce vyvinutých spalovacích zařízení a pečlivému odladění nejlepší
kombinace kotel/hořák
X Jednoduché uvedení do provozu díky předem parametrizovanému řízení kotle
X Jednoduchá montáž díky hotovým kabelovým propojkám s konektory
Parní kotle UNIVERSAL UL-S jsou použitelné
všude tam, kde je požadavek na páru nebo
teplo ve střední či vysoké oblasti výkonu, jako
například ve zpracovatelském průmyslu,
v řemeslných podnicích nebo v komunálních
zařízeních.
Efektivita ve velkém měřítku | 15
Technická data UNIVERSAL
Typ
UL -S
UL -SX
Teplonosné médium
středotlaká sytá pára
středotlaká přehřátá pára
Konstrukční typ
třítahový plamencový žárotrubný
třítahový plamencový žárotrubný
Výkon v kg/h
1 250 až 28 000
2 600 až 28 000
Pojistný přetlak v bar
do 30
do 30
Max. teplota v °C
235
300
Palivo
olej, plyn
olej, plyn
16 | Efektivita ve velkém měřítku
Konstrukce
Náš třítahový patent z roku 1952 tvoří základ pro mimo-
teplosměnnou výhřevnou plochu a konvekční výhřev-
řádný, dodnes trvající úspěch této konstrukční řady.
nou plochu s velkým parním prostorem při nejmen-
Plamenec (1. tah) a dva svazky žárových trubek
ších vnějších rozměrech. Elastická dna jsou spojena
(2. a 3. tah) jsou se zadní obratovou komorou chlaze-
s velkým průchozím plamencem a pláštěm kotle
nou vodu ideálním způsobem integrovány v tlakové
pomocí velkého počtu rohových kotev tak, aby bylo
části. Na straně umístěný plamenec a horizontální zadní
dodrženo rovnoměrné rozložení zátěže.
a vertikální přední obrat spalin mají za výsledek velkou
Pokud je místo syté páry požadavek na přehřátou
páru, je přehřívák instalován na přední obratové
komoře. By-passová klapka konstantně reguluje
teplotu přehřáté páry ve velkém výkonovém rozsahu.
Pole žárových trubek zůstane díky výkyvným dveřím
obratové komory pohodlně přístupné.
X Modulový systém řízený na straně spalin – k regulaci teploty přehřáté páry není nutná žádná vstřikovací voda
X Příznivý z hlediska údržby a montáže – jednoduchá možnost čištění druhého a třetího tahu kotle
X Vysoká životnost díky nízkému termickému zatížení svazku tepelného výměníku přehříváku
Další informace naleznete v naší odborné informaci.
Výstroj
Všechny naše válcové kotle si můžete objednat
včetně výstroje* jako plně funkční jednotky. Základní
vybavení obsahuje tlakové těleso kotle, regulační
a zabezpečovací techniku, hořák, napájecí modul,
svorkovnici a rozvaděč včetně našeho pohodlného
řídicího systému kotle BCO. Integrovaná svorkovnice
je již propojena. Kabelové svazky opatřené kódovanými konektory zjednodušují instalaci elektrického
propojení mezi skříní rozvaděče kotle a svorkovnicí.
*Výstroj je variabilní a volně konfigurovatelná dle přání zákazníka.
Efektivita ve velkém měřítku | 17
1
Rozvaděč kotle s řízením BCO
2
17 Průhledítko do plamence
18 Hořák
Odvzdušnění
3
Reflexní ukazatel hladiny vody
4
Uzavírací ventil s manostatem, bezúdržbový
5
Omezovač tlaku
6
Převodník tlaku (4-20 mA)
7
NW-Omezovací elektroda
8
Manometr
9
Převodník hladiny (4-20 mA)
19 Izolace s ochranným opláštěním
20 Základový rám
21 Plynová regulační řada
22 Svorkovnice
23 Napájecí modul
24 Vypouštěcí uzavírací ventil
25 Odkalovací rychlouzavírací armatura
26 Revizní otvor na straně páry
10 Manometrový uzavírací ventil
11 Odlučovač vlhkosti z páry
12 Hlavní parní ventil
13 Pojistný plnozdvižný ventil
14 Plně automatické měření vodivosti a odluh
15 Zpětný ventil napájecí vody
27 Revizní otvor na straně vody
28 Revizní otvor na straně spalin
30 Spalinová komora
32 Spalinový výměník ECO
33 Spojovací potrubí ECO/kotel
16 Uzavírací ventil napájecí vody, bezúdržbový
1
2
3
4
18
5
21
6
20
7
8
9
10
26
11 12
22
13
14
24
25
33
19
17
27
15
16
32
28 30 23
Příslušenství kotelny:
X Napájecí modul PM
X Modul chemické úpravy vody WTM
X Kombinovaný expander a chladič odpad-
X Modul tepelné úpravy vody WSM
ních vod s rekuperací EHB
X Kondenzátní modul CSM
X Chladič brýdových par VC
X Expander a chladič odpadních vod BEM
X Plynová regulační řada GRM
X Analyzátor vody WA
X Cirkulační modul oleje OCM
X Samostatně stojící spalinový tepelný výmě-
X Modul zásobování olejem OSM
ník ECO 1
X Kondenzační výměník ECO 6
X Modul předehřevu oleje OPM
X Řídicí systém kotelny SCO
X Expander a chladič odpadních vod s rekuperací EHM
Další informace naleznete v našem prospektu „Příslušenství kotelny“.
18 | Efektivita ve velkém měřítku
Parní kotel UNIVERSAL ZFR
Kotel typu UNIVERSAL ZFR je válcový třítahový kotel se dvěma plamenci a plně
oddělenými spalinovými cestami. Používá se všude tam, kde je požadavek
na spolehlivé zásobování párou a teplem s vysokým výkonem.
Efektivita ve velkém měřítku | 19
Již po desetiletí osvědčený a stále ještě
průkopnický
Dvouplamencový žárotrubný kotel je se dvěma
Výhody na první pohled:
oddělenými spalinovými cestami určen pro jedno-
X Intuitivní řízení kotle na bázi SPS s nejvyšší přehled-
plamencový či dvouplamencový provoz. Třítahový
ností provozních dat
princip se zadní spalinovou obratovou komorou
X Vysoká účinnost díky třítahovému principu, integrova-
ležící ve vodním prostoru byl patentován v roce
nému ekonomizéru a efektivním tepelně-izolačním
1952. Ekonomizér a přehřívák mohou být jedno-
materiálům
duše doplněny jako moduly. Dimenze pro plamence, svazky žárových trubek, vodní prostor
a parní prostor jsou termodynamicky optimalizované. Součinnost sálavé a konvekční výhřevné
X Vysoká stálost tlaku a kvalita páry i při silně kolísající
spotřebě páry
X Automatické najížděcí, pohotovostní a sjížděcí zařízení
SUC
plochy a možnost jednoplamencového provozu
X Vhodný pro hořáky všech výrobců
vytváří zvláštní dynamiku. Přiváděné teplo spalova-
X Spalování s redukcí škodlivin díky použití vysoce
ného paliva je vestavbami proudění na straně vody
vyvinutých spalovacích zařízení a pečlivému odladění
rovnoměrně přenášeno a bez namáhání materiálu
nejlepší kombinace kotel/hořák
X Příznivý z hlediska údržby – pohodlně přístupný jak na
přeměňováno v páru.
straně spalin, tak na straně vody
Moduly, které pomáhají šetřit
X Robustní, spolehlivý a s dlouhou životností
Pro parní kotel UNIVERSAL ZFR je povinná plynulá
X Schválení dle Evropské směrnice o vyhrazených tlako-
regulace výkonu a plynulá regulace napájecí vody
pro „neomezený“ jedno- či dvouplamencový provoz. Aby bylo možno využít přídavné potenciály
úspor, nabízíme Vám při zohlednění systémových
podmínek volitelné moduly ke zvýšení efektivity:
X ventilátor hořáku s frekvenčním měničem
otáček
vých zařízeních - aplikovatelné celosvětově
X Extrémně vysoký regulační rozsah díky jednoplamencovému provozu
X Jednoduché možnosti rozšíření pomocí modulové
techniky
X Jednoduché uvedení do provozu díky předem parametrizovanému řízení kotle
X regulaci O2
X Jednoduchá montáž díky hotovým kabelovým propoj-
X regulaci CO
kám s konektory
Konstrukční řada UNIVERSAL ZFR se také skvěle
hodí k dynamickému spojení více kotlů. Důležité
oblasti použití jsou průmyslové podniky všech
odvětví, zpracovatelský průmysl, potravinářský
průmysl, jakož i komunální zařízení.
Technická data UNIVERSAL
Typ
ZFR
ZFR-X
Teplonosné médium
sytá pára
přehřátá pára
Konstrukční typ
třítahový plamencový žárotrubný
třítahový plamencový žárotrubný
Výkon v kg/h
18 000 až 55 000
18 000 až 55 000
Pojistný přetlak v bar
do 30
do 30
Max. teplota v °C
235
300
Palivo
olej, plyn
olej, plyn
20 | Efektivita ve velkém měřítku
Konstrukce
Náš třítahový patent z roku 1952 tvoří základ pro
nepřekonatelný, dodnes trvající, úspěch této konstrukční řady. Vhodnost pro neomezený paralelní
či jednotlivý provoz hořáků je dán nejen stabilním
oddělením na straně spalin. Zvláštní konstrukční
opatření k neutralizaci sil pnutí při jednoplamencovém provozu jsou rozhodující pro trvalou stabilitu.
Plamence jsou uloženy v předním a zadním dně
a pevně svařeny. Vodou chlazená zadní spalinová
obratová komora je oddělena stabilizační trubkovnicí s protékající vodou a připevněna k zadnímu
dnu. Cirkulace vody a přenos tepla jsou účinně
dynamizovány vodícími profily na dně kotle a pří-
Pokud je místo syté páry požadavek na přehřá-
davně zrychlovány proudícími plyny mezi plamenci
tou páru, je přehřívák instalován na přední
a vedle sebe ležícími poli žárových trubek.
obratové komoře. By-passová klapka konstantně reguluje teplotu přehřáté páry ve
Díky schválenému jednoplamencovému provozu je
velkém výkonovém rozsahu. Pole žárových
neomezeně možný plně automatický provoz s jed-
trubek zůstane díky výkyvným dveřím obratové
ním nebo s oběma hořáky. Ani rozdílná paliva obou
komory pohodlně přístupné.
topenišť nepředstavují žádnou překážku. Regulační
rozsah se zdvojnásobuje a každá fáze malé zátěže
se vyrovná jedním hořákem při zisku účinnosti.
X Modulový systém řízený na straně spalin
– k regulaci teploty přehřáté páry není
nutná žádná vstřikovací voda
Další informace naleznete v naší odborné informaci.
X Příznivý z hlediska údržby a montáže – jednoduchá možnost čištění druhého a třetího
tahu kotle
X Vysoká životnost díky nízkému termickému
zatížení svazku tepelného výměníku přehříváku
Další informace naleznete v naší odborné
informaci.
Výstroj
Všechny naše válcové kotle si můžete objednat
včetně výstroje* jako plně funkční jednotky. Základní
vybavení obsahuje tlakové těleso kotle, regulační
a zabezpečovací techniku, hořák, napájecí modul,
svorkovnici a rozvaděč včetně našeho pohodlného
řídicího systému kotle BCO. Integrovaná svorkovnice
je již propojena. Kabelové svazky opatřené kódovanými konektory zjednodušují instalaci elektrického
propojení mezi skříní rozvaděče kotle a svorkovnicí.
*Výstroj je variabilní a volně konfigurovatelná dle přání zákazníka.
Efektivita ve velkém měřítku | 21
1
Rozvaděč kotle s řízením BCO
17 Průhledítko do plamence
18 Hořák
2
Odvzdušnění
3
Reflexní ukazatel hladiny vody
4
Uzavírací ventil s manostatem, bezúdržbový
5
Omezovač tlaku
6
Převodník tlaku (4-20 mA)
7
NW-Omezovací elektroda
8
Manometr
9
Převodník hladiny (4-20 mA)
19 Izolace s ochranným opláštěním
20 Základový rám
21 Plynová regulační řada
22 Svorkovnice
23 Napájecí modul
24 Vypouštěcí uzavírací ventil
25 Odkalovací rychlouzavírací armatura
26 Revizní otvor na straně páry
10 Manometrový uzavírací ventil
11 Odlučovač vlhkosti z páry
27 Revizní otvor na straně vody
28 Revizní otvor na straně spalin
30 Sběrná komora spalin
12 Hlavní parní ventil
13 Pojistný plnozdvižný ventil
14 Plně automatické měření vodivosti a odluh
15 Zpětný ventil napájecí vody
31 Vodící profily na vodní straně
32 Spalinový výměník ECO
16 Uzavírací ventil napájecí vody, bezúdržbový
1
2
3
4
18
5
6
21
20
7
8
19
33 Spojovací potrubí ECO/kotel
9
10 26
22
31
11
12
13
14
24
33
15 16 17
25
27
32
30
28
23
Příslušenství kotelny:
X Modul chemické úpravy vody WTM
X Expander a chladič odpadních vod s rekuperací EHM
X Modul tepelné úpravy vody WSM
X Plynová regulační řada GRM
X Kondenzátní modul CSM
X Cirkulační modul oleje OCM
X Expander a chladič odpadních vod BEM
X Modul zásobování olejem OSM
X Napájecí modul PM
X Modul předehřevu oleje OPM
X Kombinovaný expander a chladič odpad-
X Řídicí systém kotelny SCO
ních vod s rekuperací EHB
X Chladič brýdových par VC
X Samostatně stojící spalinový tepelný výměník ECO 1
X Kondenzační výměník ECO 6
X Analyzátor vody WA
Další informace naleznete v našem prospektu „Příslušenství kotelny“.
22 | Efektivita ve velkém měřítku
Pro Vás funguje náš servis
na plný výkon
Jste v případě nouze odkázáni na rychlou a spolehlivou pomoc, protože
výpadky způsobují vysoké náklady? Přejete si podporu při modernizaci
Vašeho stávajícího zařízení? S Bosch Industriekessel a naším prvotřídním
servisem máte vždy jistotu.
Jsme tu vždy pro Vás: prvotřídní servis
Spolehlivé dodávky náhradních dílů
Náš zákaznický servis Vám je k dispozici nepřetr-
Náhradní díly jsou i po mnoha letech skladem
žitě 24 hodin denně, každý den v roce. Díky roz-
a ihned k dodání. I mimo pracovní dobu a o nedě-
sáhlé síti servisních regionů zajišťujeme nejkratší
lích a státních svátcích je naše zákaznická linka
reakční časy.
pro náhradní díly k dispozici.
Vedle údržby, odstraňování poruch a provádění
Další informace na
oprav Vám také nabízíme i podporu při pravidelné
www.bosch-industrial.com
kontrole Vašich zařízení. Nevíte, zda Vaše zařízení
ještě odpovídá nejnovějšímu stavu techniky a pracuje efektivně? I tady Vám rádi poradíme, analyzujeme Vaše zařízení a v případě potřeby jej modernizujeme.
Během pracovní doby se obraťte přímo na Vašeho
příslušného technika zákaznického servisu, kontaktní údaje naleznete na skříni rozvaděče Vašeho
kotlového zařízení. Klademe důraz na osobní péči
a navíc tato přímá cesta spoří drahocenný čas.
V případě, že u Vás nastane porucha mimo pracovní dobu, obraťte se prosím, na naši 24-hodinovou servisní linku Service-Hotline. Při telefonátu
z pevné telefonní linky budete dle regionu spojeni
přímo s pracovníkem zákaznického servisu příslušným pro Váš region. V kompetentním telefonickém
poradenství bude lokalizován Váš problém, resp.
koordinováno nasazení servisního technika.
Efektivita ve velkém měřítku | 23
Bosch Termotechnika s.r.o.
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10
Tel.: +420 272 191 111
Fax: +420 272 700 618
www.bosch-industrial.com
Výrobní závody:
Závod 1 Gunzenhausen
Bosch Industriekessel GmbH
Nürnberger Straße 73
91710 Gunzenhausen
Německo
Závod 2 Schlungenhof
Bosch Industriekessel GmbH
Ansbacher Straße 44
91710 Gunzenhausen
Německo
Závod 3 Bischofshofen
Bosch Industriekessel Austria GmbH
Haldenweg 7
5500 Bischofshofen
Rakousko
© Bosch Industriekessel GmbH Ӏ
Ilustrace slouží pouze jako příklad Ӏ
Změny vyhrazeny Ӏ 07/2012 Ӏ

Podobné dokumenty

Efektivní technika pro velké úkoly

Efektivní technika pro velké úkoly i kontinuální zlepšování a inovace.

Více

Teplovodní a horkovodní kotle

Teplovodní a horkovodní kotle udržování teploty, řízení teploty topné a vratné vody, ale také regulace ekonomizérů. Bez ohledu na to, zda se používá plynový, olejový nebo dvoupalivový hořák, zda jsou zapojeny opce nebo používán...

Více

loos international

loos international provozovatele. Obvyklé části kotelen jsou správně dimenzovány a vzájemně sladěny do funkční jednotky, připravené k montáži. Vysoká kvalita provedení a spolehlivé dodržení všech předpisů zaručují je...

Více

Další informace obdržíte v našem prospektu Servis (PDF 0.7 MB)

Další informace obdržíte v našem prospektu Servis (PDF 0.7 MB) Naším cílem je bezproblémový a nepřetržitý provoz Vašeho kotlového systému. Naše servisní týmy jsou pravidelně školené, aby rychle rozpoznaly a odstranily všechny vzniklé problémy. Počínaje diagnos...

Více

Tipy a triky ke sponkování a nýtování

Tipy a triky ke sponkování a nýtování nabízí Novus tu nejlepší orientaci – systém barev Novus. Vedle obvyklého označení mají sešívací prostředky i dodatečné označení. Je to pro vás tak snadné: Kombinací barev a písmen je program sešíva...

Více

člověk a energie - Katedra energetických strojů a zařízení

člověk a energie - Katedra energetických strojů a zařízení který ohříval okolní vzduch. Pro vyšší efektivitu využití energie v palivu (menší spotřeba paliva) je nejlépe zachytit veškeré sálavé teplo a co nejvíce vychladit spaliny. Proto se odvod spalin od ...

Více