metodika - vaření - PL

Transkript

metodika - vaření - PL
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Kurz vaření - metodika
Mgr. Lucie Prokopičová
Materiál vznikl v rámci projektu Do práce bez bariér, který je financován
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Praha adaptabilita.
AP L A P r a ha , S tř ed n í Če c h y, o . s. B r u n ne r o va 1 0 1 1 /3 , P r a ha 1 7 , tel . 6 0 6 7 2 9 6 7 2 ,
ht tp : // www. p r a ha.ap la. c z/
Dár co v s ká S MS - D MS AP L A na čí s lo 8 7 7 7 7 ( c en a D MS j e 3 0 , - Kč, AP L A o b d r ž í 2 7 , - Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
2
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Úvodní informace
Stručný obsah kurzu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obecná pravidla pro vaření
Kuchařské desatero
Kuchařský slovník
Základní věci v lednici – uchovávání potravin
Základní věci do zásoby – uchovávání potravin
Rady pro nakupování – tři zlatá pravidla, bezpečnost
Základní pomůcky pro vaření
Saláty
Předkrmy
Polévky
Brambory, těstoviny, rýže
Zelenina
Maso
Sladká jídla
Stolování
Cílová skupina:
Kurz je určen pro dospívající a dospělé jedince s diagnostikovaným Aspergerovým
syndromem nebo vysokofunkčním autismem, kteří si chtějí v rámci kurzu a následně po
jeho absolvování věnovat vaření.
Délka kurzu:
•
•
•
12 - 20 setkání po dobu 3 měsíců
délka jednoho setkání je 60 - 120 minut
teoretická setkání probíhají společně, praktický nácvik probíhá v domácnosti
účastníka kurzu
Charakteristika pracovní skupiny:
•
•
4 - 6 účastníků
2 lektoři, asistenti zajišťující praktický nácvik
3
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
•
•
účastníci mohou mít různé stupně postižení. Doporučujeme nabízet kurz ve
dvou úrovních, pro jedince s mírnou symptomatikou a pro jedince s těžší
symptomatikou.
Pokud bude mít některý účastník problémy s chováním, je nutné pro skupinu
stanovit taková pravidla, aby se ostatní účastníci mohli soustředit na práci a
setkání probíhalo bez větších obtíží.
Pracovní pomůcky:
•
•
•
•
Smlouva o účasti na Kurzu vaření, která vymezuje práva a povinnosti
jednotlivých účastníků.
Pracovní listy s jednotlivými tématy
Kuchařky (obrázkové, s fotografiemi)
Vybavení pro vaření na ukázku
Podmínky účasti
•
•
•
Vstupní pohovor, za účelem zjištění účastníkových schopností a dovedností
v oblasti vaření a jeho motivace kurz absolvovat
Podepsání smlouvy o účasti v kurzu
V případě potřeby je možná spolupráce s rodinou, či s klíčovým pracovníkem
zařízení, ve kterém daný účastník kurzu žije.
Práce s metodikou
•
•
•
Metodika je určena pro lektory Kurzu vaření
Metodika je rozdělena do kapitol, kdy každá kapitola se zaměřuje na jedno
téma. Těmto tématům může lektor věnovat jednu nebo více lekcí, záleží na
zakázce skupiny. Kromě základních informací, doporučených didaktických her a
dalších podnětů k danému tématu určených lektorům, obsahuje každá kapitola i
pracovní listy pro účastníky kurzu, které jsou řazeny v praktické části
metodiky.
Metodika je k dispozici jak v tištěné tak elektronické podobě, aby si lektoři
mohli jednotlivé pracovní listy snadněji tisknout, případně upravovat dle
potřeby skupiny.
4
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Práce s pracovními listy:
• Pracovní listy jsou v praktické části metodiky, kdy na začátku této části je
seznam jednotlivých pracovních listů. Na konci každé kapitoly v teoretické části
je napsán, který list se dané kapitoly týká. Ty jsou vždy uvedeny zkratkou,
číslem a názvem listu např. PL 1 – kuchařské desatero.
• Pracovní listy jsou vždy na samostatných stranách, aby se mohly snadno
tisknout či kopírovat.
• Na začátku kurzu obdrží každý účastník svoji složku, do které si může
postupně zakládat pracovní listy, které dostane v průběhu kurzu.
Práce lektorů ve skupině:
•
•
je vhodné, aby kurz vedli dva lektoři, v případě potřeby může lektorům pomáhat
osobní asistent.
V praxi se osvědčilo, že jeden lektor vede lekci a druhý ho pouze doplňuje a
pomáhá účastníkům, kteří nejsou schopni pracovat zcela samostatně. Záleží na
vzájemné dohodě, zda jeden lektor vede celou lekci nebo zda se v průběhu
lekce prostřídají.
Návrh struktury setkání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Opakování předešlého tématu
Kontrola domácí samostatné práce
Seznámení s tématem a obsahem dané lekce
Výklad nové látky a práce s pracovním listem
Kontrolní otázky na nově probranou látku
Cvičení či hra prohlubující danou látku
Shrnutí probraného tématu a zadání domácí samostatné práce
5
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
1. Seznámení se s kurzem – úvodní setkání
1.1. Návrh struktury 1. lekce:
1. Představení jednotlivých účastníků kurzu. Účastníci si mezi sebou
navzájem sdělí, jak se jmenují, odkud jsou, co dělají, jaká jsou jejich
očekávání od kurzu a co by se chtěli naučit.
2. Seznámení účastníků s průběhem prvního setkání.
3. Seznámení účastníků s možnými tématy všech setkání (PL 1)
4. Podrobné prostudování a podepsání smlouvy (v případě jedinců mladších
18-ti let dostávají účastníci smlouvu domů a podepisuje ji zákonný
zástupce)
5. Vyplnění dotazníku, který současně slouží jako individuální plán (viz.
příloha č. 1)
6. Hra: herní plán s otázkami, týkající se vaření, přípravy jídla a pomůcek na
vaření (viz. příloha č. 2)
7. Závěr – rozloučení a zopakování tématu dalšího setkání
PL 1 – Témata jednotlivých setkání
6
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
2. Pravidla pro vaření – teoretické setkání (1-3 setkání)
2.1. Pravidla pro vaření, aneb jak na to?
Na začátku uděláme s účastníky branistroming nápadů, jak se na vaření připravit.
Nápady zapisujeme na flipčart, účastníci mohou na tomto tématu pracovat ve dvou
skupinkách. Nápady poté doplníme, předáme pracovní list a rady společně projdeme,
je-li něco nejasného dovysvětlíme.
2.2. Kuchařské desatero
Pokud je skupina šikovná a aktivní můžeme zařadit tzv. kuchařské desatero.
Jednotlivé body, které by do něj mohly patřit, můžeme připravit na kartičky, mezi ně
vmísit i věci, které do něj rozhodně nepatří. Případně můžeme udělat seznam vět,
které budou účastnici doplňovat.
2.3. Kuchařský slovníček
Zbude-li na setkání čas, můžeme s účastníky projet ještě kuchařský slovníček. Pokud
ne, necháme si jej na začátek dalšího setkání. KS můžeme účastníkům přiblížit např.
formou pexesa (pojem + obrázek). Pracovní list pak obsahuje podrobný popis daného
pojmu.
PL 2 – Pravidla pro vaření
PL 3 – Kuchařské desatero
PL 4 – Kuchařský slovníček
7
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
3. Uchovávání potravin (1-2 setkání)
Téma můžeme dle potřeby rozdělit do dvou setkání. V jednom z nich se budeme
věnovat tomu, jak uchovávat potraviny nejen v lednici. Ve druhém se pak zaměříme na
to, jak věci uskladňovat. Podle schopností účastníků připravíme pomůcky. Je-li skupina
náročnější, použijeme např. velký obrázek/fotografie lednice (viz. příloha č. 3) a
různé druhy potravin, které pak účastníci přiřazují do jednotlivých sektorů, kde by je
uchovávali. Je-li skupina zdatnější, uděláme nákres a účastníci, pak např. spojovací
čarou přiřazují jednotlivé druhy potravin do sektorů lednice. To samé uděláme pro
téma zásoby. Kreativitě se meze nekladou.
3. 1. Základní věci v lednici
V této kapitole probereme, co je možné skladovat v mrazáku a lednici, co nikoliv a
jakým způsobem (krabičky, sáčky, apod.). Jako pomůcka nám může posloužit, již výše
zmíněný nákres lednice, nebo vystřižené obrázky potravin z letáků různých
obchodních řetězců, které můžeme do nákresu lepit, přiřazovat. Pro šikovnější skupinu
se může jednat o cvičení v písemné formě (spojování výrazů).
3. 2. Základní věci do zásoby
V této části účastníkům vysvětlíme, co to je minimální doba trvanlivosti. Jaké
potraviny/suroviny, bychom měli mít doma vždy k dispozic. Jakým způsobem je
skladovat, aby nám vydržely, co nejdéle. Jako např. o sůl, cukr, mouka, olej,…
PL 5 – Základní věci v lednici
PL 6 – Základní věci do zásoby
8
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
4. rady pro nakupování (1-2 setkání)
Tomuto tématu věnuje jedno až dvě setkání, podle náročnosti skupiny. V rámci nich
bychom měli účastníkům předat užitečné rady, jak se připravit než půjdou nakupovat
(viz. 3 zlatá pravidla + 1) a dále si projít zásady bezpečnosti při nakupování a zásady
při placení. Bude-li zájem je vhodné se s účastníky do obchodu vypravit a provést
praktický nácvik v terénu. V obchodě si ukázat, kde a podle čeho nalezneme jednotlivé
potraviny, slevy a akce, na co si dát pozor, trvanlivost surovin, vyzvednutí nákupního
košíku/vozíku, peníze, vrácení na pokladně, účtenka, případná reklamace, apod. Mají-li
účastníci z nakupování obavy, můžeme si nejprve sehrát několik modelových situací,
které si jednotlivý účastníci vytáhnou na předem připravených kartičkách.
4. 1. Tři zlatá pravidla + 1
S účastníky probereme zásady pro nakupování: pořádně se předem najez, udělej si na
nákup čas, ale zbytečně jej neztrácej (jak si sestavit nákupní seznam), jak se
orientovat v obchodě (regály, akce, slevy,…), jak při nákupu uvažovat, tak abychom
zbytečně neutráceli.
4. 2. Bezpečnost při nakupování
V této části si s účastníky probereme, co je vhodné si vzít s sebou, když jdeme na
nákup, jaké zásady bezpečnosti bychom měli dodržovat, na co si dávat pozor
připlacení. V této kapitole je velký prostor pro hraní modelových situací v obchodě
(např. prodavačka mi špatně vrátila, zboží, které jsem si zakoupil je prošlé, zapomněla
jsem si doma peněženku a zjistila jsem to až u kasy,…). Kromě toho se zaměříme na to,
co je všechno možné sledovat při nákupu potravin (minimální trvanlivost, složení –
přídatné látky, emulgátory, konzervanty, apod.).
PL 7 – Tři zlatá pravidla pro nakupování
PL 8 - Bezpečnost při nakupování
9
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
5. základní pomůcky pro vaření (1 setkání)
Na tomto setkání se budeme věnovat pomůckám pro vaření a jejich používání. Podle
potřeby skupiny použijeme buď reálné předměty, fotografie, obrázky nebo hesla. U
jednotlivých předmětů si vysvětlíme, na co se používají a jaká je vhodná jejich údržba.
PL 9 – Pomůcky pro vaření
10
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
6. zdraví životní styl (1-2 setkání)
Na tomto setkání bychom měli s účastníky probrat pravidla zdravého životního stylu
nejen z hlediska stravování, ale i sportu, pravidelných kontrol u lékaře, apod. S
účastníky např. můžeme probrat desatero zdravého životního stylu. Moderovat
diskuzi, co sami dělají pro své zdraví, na čem by chtěli pracovat, co by je v této
oblasti zajímalo.
PL 10 – Desatero zdravého životního stylu
11
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
7. Stolování (1-3 setkání, možný i praktický nácvik)
V této lekci je velký prostor pro hraní modelových situací. Než se k nim dostaneme,
můžeme setkání zahájit povídáním o tom, jak probíhá společné stolování u jednotlivých
účastníků, kde kdo sedí, jak vypadá prostřený stůl, apod. Pro názornost můžeme stůl
předem připravit (čistý ubrus, květina, správně rozložený příbor). Poté společně
probereme pravidla stolování (nemluvíme s plnou pusou, přání dobré chuti, apod.).
V rámci nácviku můžeme využít obrázek stolu, kolem něhož jsou prázdná místa, pomocí
kartiček zkoušet různé formy zasedacího pořádku, dle společenské etikety.
Nedílnou součástí této lekce jsou pravidla slušného chování v restauraci. Účastníci si
mohou v této souvislosti pomocí přehrávání vyzkoušet, např.
• vyřízení telefonické rezervace (pozdravit, datum, čas, pro kolik osob, na jaké
jméno)
• příchod v páru (kdo koho pouští první do dveří, kdo komu pomáhá s kabátem, kdo
se usadí první)
• jak přivolat obsluhu (toto cvičení dělá řadě našim klientům velké potíže)
• co dělat, když nám zbude jídlo a rádi bychom si jej odnesli domů (možnost
nechat si jídlo zabalit)
• co to je dýško/spropitné, jak ho obsluze zanechat
• orientace v jídelním lístku (co jsou to barová jídla, předkrm, couvert,…)
• řešení možných krizových situací (nácvik může probíhat buď ve dvojicích
účastník-účastník nebo účastník-terapeut), měla by následovat reflexe
ostatních, jejich případná doporučení, vysvětlení, jaký postup by byl nejspíše
považován za nejvhodnější a proč), možné situace:
o dlouhé čekání na jídlo (např. 45min)
o obsluha špatně vrátí peníze
o v jídle najdeme vlas, sklenice je špinavá (např. od rtěnky)
o někdo nás při jídle otravuje
o obsluha nám přinese jiné jídlo, než jsme si objednali
o jídlo, které vnám přinesli, je studené
o omylem jste rozbili nějaké nádobí, atd.
Kromě teoretické přípravy se nám velice osvědčil praktický nácvik v terénu (návštěva
12
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
restaurace). Účastníky je nutné o tom předem informovat, aby si přinesli peníze (řada
z nich je u sebe nemá, nebo pouze v malý obnos). V restauraci necháme každého
samostatně objednat, zaplatit, je-li s obsluhou spokojen, zanechá spropitné. Někteří
účastníci bývají nervózní, že nebudou mít dostatek peněz, apod. Je dobré je nechat,
aby si v klidu přepočítali svou hotovost, případně s nimi zkontrolovat (nejsou-li příliš
dobří v počtech), zda budou mít na zaplacení své objednávky. V tomto případě je
dobré mít s sebou pomůcky jako tužku a papír.
PL 11 Pravidla slušného chování doma a v restauraci
PL 12 Nákres stolu
PL 13 Jídelní lístek – menu
13
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
8. Praktická část - nácvik vaření
Přecházíme do praktické části. V této fázi kurzu nastupují asistenti, kteří si
s účastníky dohodnou jednou týdně nácvik vaření u nich doma. Každý nácvik začíná
výběrem receptu, pokračuje sestavením seznamu na nákup, nákupem a vařením. Každý
týden je věnován přípravě jednoho druhu jídla. Začínáme od nejjednodušších. První
nácvik je zaměřen na přípravu předkrmu/pomazánky/jednohubky, jakého konkrétně si
volí účastník, podle toho, co má rád a co by se chtěl naučit. V dalším týdnu se společně
s asistentem věnují přípravě salátu, následuje polévka, příprava zeleniny, příloh
(brambory, rýže, těstoviny), masa, sladkého jídla. Je-li účastník méně zdatný zaměří
se spolu na jednodušší možnosti vaření, např. příprava čaje – varná konvice, ohřev jídla
v mikrolvné troubě, příprava instantího jídla, apod.
14
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
9. Závěrečné setkání - opakování
V úvodní části setkání se věnujeme opakování veškeré probrané látky. K opakování
můžeme využít různé hry, jako např.:
– kartičky s otázkami (každý si vylosuje svojí kartičku)
– upravený herní plán Člověče odpověz
– upravená hra Riskuj
– upravené pexeso – hledej dvojici (otázka a odpověď)
– dotazník – test (s následným společným vyhodnocením)
a opakování tak účastníkům zpříjemnit a zjednodušit.
V druhé části setkání doporučujeme uspořádat ochutnávku výtvorů jednotlivých
účastníků, např. soutěž v jednohubkách (hodnotíme chuť, jak pokrm vypadá na talíři,
celkový dojem, apod.).
Před koncem setkání by měla proběhnout zpětná vazba účastníků, která může být
ústní nebo písemná. Ve zpětné vazbě by mělo zaznít: Co se účastníkům na kurzu líbilo
nebo nelíbilo? Co je na kurzu zaujalo? Je něco, co jim na kurzu chybělo? Mají-li nějaký
vzkaz, který by rádi řekli terapeutům? Kdyby se v nabídce APLA objevil pokračující
kurz, který by na tento kurz navazoval, měli byste o něj zájem? Co by chtěli, aby bylo
jeho náplní?
Na závěr setkání můžeme přichystat na oplátku pro účastníky malé pohoštění, při
němž můžeme moderovat diskuzi, jak např. probíhali jednotlivé nácviky, co se při nich
ne/dařilo, apod.
15
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Praktická část
PL 1 – Témata jednotlivých setkání
Témata: Kurz vaření
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obecná pravidla pro vaření
Rady pro nakupování
Základní věci v lednici
Základní věci do zásoby
Kuchařské desatero
Kuchařský slovník
Základní pomůcky pro vaření
Saláty – praktický nácvik
Předkrmy - praktický nácvik
Polévky - praktický nácvik
Brambory, těstoviny, rýže - praktický nácvik
Příprava zeleniny - praktický nácvik
Příprava masa - praktický nácvik
Příprava sladkých jídel - praktický nácvik
Zásady stolování
16
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
PL 2 – Pravidla pro vaření:
1. Připravíme si kuchařku a vybereme si, co chceme vařit
2. Připravíme si potřebné suroviny
3. Podle receptu uvaříme jídlo, po dokončení vypneme a zkontrolujeme, zda jsme
vypnuli sporák/plotny.
4. Co nesníme, uložíme do lednice, aby se jídlo nekazilo, a spotřebujeme ho druhý
den.
17
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
PL 3 – Kuchařské desatero
KUCHAŘSKÉ DESATERO
1. Než se pustíte do vaření, ujistěte se, že daný recept jste schopni uvařit sami,
pokud ne, dohodněte se s někým, kdo by Vám mohl případně pomoci nebo
poradit.
2. Pokud máte dlouhé vlasy, stáhněte si je do ohonu. Nevhodné je široké a
neforemné oblečení. Vlasy, které padají do očí a šaty, které překážejí při práci,
mohou být pro kuchaře nebezpečné.
3. Pořádně si umyjte ruce!
4. Pečlivě si přečtěte celý recept a ujistěte se, že máte vše potřebné. Je
nepříjemné, když uprostřed vaření zjistíte, že vám něco chybí!
5. Udělejte si na vaření prostor. Dejte pryč všechno, co nebudete potřebovat.
Připravte si na dosah ruky suroviny, a vše, co už dál nebudete potřebovat,
dávejte stranou. Na jiném místě shromážděte pomůcky a nádobí.
6. Ujistěte se, že ostatní jsou v bezpečné vzdálenosti od ostrých nožů, sporáku a
18
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
dalších věcí, o něž by se mohli zranit nebo spálit.
7. Buďte opatrní při práci s ostrými noži. Nůž berte do suchých rukou vždy za
rukojeť. Nesahejte na ostrou střenku. Ostří nože držte vždy směrem od sebe.
8. Dávejte pozor, ať se do blízkosti hořáku nedostane nic, co tam nepatří a mohlo
by začít hořet. Jakmile skončíte s vařením, vypněte sporák/hořáky.
9. Když budete brát do ruky něco horkého, navlékněte si chňapky. Držadlo pánve
natočte vždy tak, aby nepřesahovalo přes okraj sporáku. Používejte vařečky
s dlouhou rukojetí.
10. Až skončíte s prací, nezapomeňte uklidit kuchyň. Když začnete uklízet během
vaření, nebudete mít nakonec tolik práce.
19
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
PL 4 – Kuchařský slovníček
KUCHAŘSKÝ SLOVNÍČEK
Dusit – tepelně upravovat v nádobě s malým množstvím tekutiny a tuku, pod pokličkou.
Grilovat – opékat na roštu přímým žárem bez podlévání tekutinou.
Moučník – sladký zákusek podávaný po hlavním chodu.
Péci – tepelně upravovat v troubě.
Předkrm – malé množství pokrmu podávané před polévkou nebo hlavním jídlem.
Příloha – doplněk hlavního pokrmu (např. brambory, těstoviny, rýže)
Rozehřát – zapnout troubu, aby se vyhřála na požadovanou teplotu.
Restovat – prudce osmahnout na rozpáleném tuku.
Rožnit – opékat na rožni v troubě nebo nad ohněm.
Sekat – krájet na kousky ostrým nožem.
Smažit – tepelně upravovat v rozpáleném tuku na pánvi.
Šlehat – prudce míchat metlou nebo elektrickým šlehačem.
Třít – míchat (např. těsto) vařečkou nebo elektrickým hnětačem.
Vařit – 1. připravovat jídlo, 2. tepelně upravovat v nádobě s větším množstvím
tekutiny.
Vřít, uvést do varu – zahřívat tekutinu, až začne bublat.
Vyválet – udělat pomocí válečku z těsta placku.
Zasypat – poprášit jídlo (např. cukrem)
20
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
PL 5 – Základní věci v lednici
Co do
•
•
•
mrazáku:
Potraviny, zde vydrží déle, nikoliv věčně
Voda a vzduch zde působí
Potraviny zde vydrží déle, pokud jsou dobře vzduchotěsně zabalené
Pokyny pro skladování od výrobců:
• Uchovávat chlazené znamená dát do chladničky
• Uchovávat v chladu -) ne nutně v chladničce, spíše na nějakém chladném místě
do max. 18oC
• Uchovávat při pokojové teplotě: při 18 – 22oC, např. v kuchyňské skříňce
• Chránit před teplem -) snese i trochu vyšší teplotu, nikoliv však u topení
• Uchovávat v suchu -) ve vzduchotěsné nádobě
• Chránit před světlem -) v plechovkách, tmavých sklenicích, za dvířky
Co, kde, jak a jak dlouho zůstane čerstvé
• Nahoře a uprostřed
o Sýry uchováváme ve vzduchotěsné nádobě, řeznou plochu přikryjeme
folií, resp. Celý kousek zabalíme do papíru nebo vlhkého ubrousku, 3dny
až 2týdny podle druhu a vyznačené době trvanlivosti
o Mléko, smetana, jogurt, tvaroh, kefír, podmáslí skladujeme spíše
uprostřed než nahoře, po načnutí dobře uzavřeme, odebíráme vždy
čistou lžící, uchováváme po vyznačenou dobu trvanlivosti, po otevření
2–5dní
21
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
•
Dole, resp. na nejchladnějším místě
o Maso, salám, ryby: maso a ryby bez obalu, lehce přikryté na talíři nebo
v misce, drůbež zvlášť, měkké salámy bez obalu, jen v několika vrstvách
ve vzduchotěsné nádobě, uzené zvlášť, mleté maso uchováváme nejvýš 1
den, drůbež a na malé kousky nakrájené maso 1-2dny, ostatní maso
2-3dny, vařené 3dny, čerstvé ryby 1-2dny, měkké salámy 2-4dny, uzené
1týden a déle
•
Dvířka
o Máslo, vajíčka, načaté trvanlivé konzervy, načaté nápoje v libovolné
přihrádce, máslo vajíčka do doby trvanlivosti
•
Přihrádka na zeleninu
o Pórek, mrkev, zelí, řepa, čínské zelí, houby, zelenina do polévky
stačí skladovat volně, choulostivou ve vzduchotěsné folii nebo ve vlhkém
ubrousku, nať odstraníme
o Listovou zeleninu a houby skladujeme 2 až 3 dny, kořenovou zeleninu
(např. mrkev, řepa) 1 až 2 týdny, ostatní 1 týden
22
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
o Bylinky (bazalka, petrželka, pažitka,…) skladujeme zabalené ve fólii nebo
ve vlhkém ubrousku, jemné druhy 2 – 3 dny, jinak 4 – 7dní
o Čerstvé bobulové ovoce uchováváme odděleně od ostatních potravin, ne
moc hustě, nejlépe v jedné vrstvě přikryté vlhkým ubrouskem, 1 až 3 dny
•
Mraznička
o v mrazničce můžeme skladovat např. hrášek, špenát, nasekané bylinky,
hranolky, listové těsto, hotové pečivo (toasty, bagety, atd.), zmrazené
rybí filé, krevety, mražené bobulové ovoce, zmrzlinu, ledové kostky, co
jsme sami uvařili, hotová jídla pro případ nouze
o potraviny zde uchováváme ve vzduchotěsných nádobách a sáčcích do
mrazničky (načaté zase uzavřít)
o zmražené výrobky můžeme nechat v mrazničce po vyznačenou dobu
trvanlivosti, po rozmrazení jako čerstvé výrobky, pečivo 1 až 3 měsíce,
ryby 3 až 6 měsíců, ovoce a zeleninu 5 měsíců (např. bobulové ovoce) až
12 měsíců (např. mrkev), maso 6 (drůbež, vepřové) až 12 měsíců (skopové,
hovězí), co jsme sami uvařili 3 až 6 měsíců
23
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
•
Co můžeme nechat venku
o necháváme: lilek, okurky, brambory, česnek, papriky, rajčata, cukety,
cibuli, jablka, banány, kiwi, citrusy a další exotické plody
o uchováváme ve tmě (kromě dozrávání),
o na vzduchu a suchu: brambory, česnek, cibuli (6-15 oC)
o zeleninu 10 – 15oC
o ovoce 12 – 18oC
o ovoce a zelenina mohou vzájemně ovlivňovat zrání (jablka-brambory,
hrušky-banány, citrusové plody–avokáda, jablka-banány), proto je
skladujeme odděleně. Skladování se odvíjí podle teploty, ovoce několik
dní, zelenina 1 týden, brambory 2 týdny.
24
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
PL 6 – Základní věci do zásoby
•
Minimální trvanlivost (MT) do… znamená, že až do data MT zaručují výrobci, že
jejich produkty jsou téměř nezměněné. Často jsou však i poté ještě plně
v pořádku, jenom se třeba polévková kostka nerozpustí tak rychle. V podstatě
platí: čím kratší je doba trvanlivosti, tím kratší je záruční lhůta. Spotřebujte
do… tak dlouho to chutná. Prodloužená doba trvanlivosti: je i za rok v pořádku.
•
M jako „musí být“
o Cukr, sůl – vydrží dobře uzavřené skoro věčně
o Mouka, rýže, škrob – dobře uzavřené a ve tmě (avšak nutno často
větrat) vydrží rok, celozrnná mouka kratší dobu
o Krupice, strouhanka – jakou mouka, ale jen 8 měsíců
o Ovesné vločky, musli – ve tmě a vzduchotěsné uzavřené vydrží 6 měsíců
o Nudle – ve tmě, vydrží 1 – 2 roky
o Čočka, hrách, fazole – ve tmě, v suchu a vzdušně uskladněné vydrž
skoro věčně
o Toastový chléb – vydrží do data MT, otevřený 1 týden
o Trvanlivé mléko – vydrží do data MT, otevřené v chladu 3 až 5 dní
o Káva – vydrží do data MT, otevřená 1 až 2 měsíce, ve tmě a co nejpevněji
uzavřená
o Kari, pepř, skořice, paprika – uchováváme ve tmě, umleté vydrží 1 rok
o Sušené bylinky – ve tmě a suchu vydrží 6 měsíců
o Hotový vývar a omáčka - v prášku vydrží skoro věčně, kostky 6 – 8
měsíců
o Neutrální rostlinný olej - ve tmě vydrží 1 rok, otevřený o něco kratší
dobu
o Ocet – ve tmě vydrží podle druhu skoro věčně
o Protlak, kečup, hořčice – vydrží do data MT, otevřené v chladu několik
týdnů
o Sojová omáčka – ve tmě vydrží skoro 1 rok
25
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Kyselé okurky a zelí – vydrží do data MT, otevřené v chladu asi 2týdny
Olivy- vydrží do data MT, často několik týdnů
Tuňák, fazole - vydrží do data MT, otevřené v chladu 2 až 3 dny
Ovoce v konzervě, zavařenina - vydrží do data MT, otevřené v chladu
1 až 2 týdny
Med – ve tmě vydrží skoro věčně. Časem zkrystalizuje.
Rozinky – ve tmě a suchu 1 rok
Čokoláda, kakao - vydrží do data MT a déle
Mandle, lískové oříšky – ve tmě a suchu vydrží 6 měsíců
Pudinkový prášek - vydrží do data MT a déle
Vanilkový cukr – zůstane aromatický 2 roky, vydrží skoro věčně
Prášek do pečiva - vydrží do data MT a déle
Víno – ve tmě, ne příliš v teple. Vydrží nejméně 1 rok po naplnění, některé
druhy věčně. Otevřené 1 den až 1 týden
Chléb – ve tmě v suchu a vzdušně uložený vydrží podle druhu 2 až 10 dní
Brambory, cibule – ve tmě, v suchu, vzdušně a ne moc v teple uskladněné
vydrží 2 až 3 týdny
Česnek – vydrží stejně jako brambory, sušený i déle
26
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
PL 7 – Tři zlatá pravidla pro nakupování
Tři zlatá pravidla + 1
1. Pořádně se předem najez – kdo jde do krámu hladový, nakoupí si víc než dosyta,
což je moc drahé. Ovšem, kdo se předem přejí, nechce vůbec myslet na jídlo a
kouká, aby byl rychle doma. To také není dobré, protože:
2. Je třeba udělat si čas, ale neztrácet ho – když to jde, nenakupujeme na
poslední chvíli, protože pak sáhneme po prvním, co nám přijde do ruky. A to je
často drahé. Při pomalém bloumání zase nabereme do košíku víc, než chceme.
Nakupujme tedy soustřední a:
3. Pořádně se rozhlédni, podívej se tamhle dolů,… Kam se podíváme nejdřív, tam je
to nejdražší. Slevy najdeme vždycky až na druhý pohled. A to, co vlastně
chceme, najdeme po delším hledání. Musíme dávat pozor, jinak máme košík hned
plný toho, co jsme nechtěli koupit za vyšší ceny.
4. Mysli ve velkém: čím menší balení, tím dražší. Někdy je ale skoro jedno, jestli si
koupíme velké nebo malé balení toastů. Volné potraviny jsou často lacinější než
balené.
27
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
PL 8 – Bezpečnost při nakupování
Nejen při nákupu, ale při jakékoliv jiné cestě, máte u sebe osobní věci, jako například
peněženku, telefon, doklady, apod. a existuje tudíž nebezpeční, že Vás může
eventuálně někdo okrást.
Zásady bezpečnosti:
• peněženku, doklady, mobil mít na dně příručního zavazadla
• příruční zavazadlo nosit zapnuté
• v dopravních prostředcích mít příruční zavazadlo neustále na očích, před sebou
– ne na zádech
• nosit doklady odděleně od peněz
Zásady při placení:
• peněženku si připravíme před pokladnou
• v případě, že je v obchodě pultový prodej, předem si rozmyslíme, co chceme
nakupovat
Co sledujeme při nakupování:
• datum spotřeby
• minimální trvanlivostsložení (přídatné látky: emulgátory, konzervanty, barviva
lidově řečeno "Éčka", seznam těchto látek: http://www.emulgatory.cz/seznamecek
28
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
PL 9 – Pomůcky na vaření
•
Nůž – vhodné je mít tři kvalitní nože. Malý na drobnosti, jako je loupání cibule,
větší s dlouhým, úzkým ostří na všechno možné od krájení masa k čištění
brokolice a jeden s velikým a širokým ostřím, hodí se na krájení plátků, sekání
bylinek
•
Mlýnek na pepř – pepř z mlýnku chutná jinak než ze sáčku.
•
Prkénko – z umělé hmoty je praktické na údržbu. Měli bychom mít zvlášť
prkénko na maso, česnek, zeleninu.
•
Škrabka – nejen na brambory, ale i na papriku, chřest
•
Odměrka – vhodná je např. litrová, průhledná. Čím jemnější rozdělení, tím lépe.
Některé recepty odměřují suroviny na počet hrnků.
•
Otvírač na konzervy – bezpečný je např. model s dvojitým držátkem, u
kterého se pomocí křídlového šroubu pohybuje kolečko s ostřím podél okraje
plechovky.
29
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
•
Struhadlo – ideální je nejjednodušší forma, dírkovaná lopatka s držátkem
•
Metla na sníh – vhodné jsou elastické dráty, aby se šlehání nestalo těžkou
prací a lehce se vyšlehával vzduch a příhodné držátko, které není ani při delším
použití na obtíž.
•
Rychlovarná konvice – pozor na vodní páru! Vždy doplnit dostatek vody, aby se
nezničila. Pravidelně čistit od vodního kamene.
•
Cedník – hrubý na rychlé prolití nebo protlačení měkkých brambor. Cedník
s jemnými otvory používáme na prolévání polévky a jemné omáčky.
•
Mačkadlo na citrony – vyznačuje se hranatou kopulkou, která připomíná špičku
rakety.
•
Vývrtka – základ je spirála, vhodnější je vývrtka se dvěma páčkami
30
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
•
Vařečka – slouží především k míchání pokrmů v hrncích
•
Obracečka – používáme na otáčení např. palačinek, řízků, apod.
•
Naběračka – hluboká polokulovitá nabírací lžíce k rozdělování polévek a omáček
31
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
PL 10 – Desatero zdravého životního stylu
DESATERO
1. Pravidelnost
Důležitým faktorem pro zdravý život člověka je pravidelnost, a to ve všem - v
jídle, v pitném režimu, ve spánku, v pohybu i v odpočinku. Není na škodu se čas
od času postit, ale jinak by člověk měl vše dělat raději pravidelně. Organismus
má v sobě biologické hodiny, které se násilným změnám brání. Výsledkem je pak
nadměrná únava, hromadění tuků a dokonce i zdravotní problémy. Vstávejte a
choďte spát v pravidelný čas, jezte častěji, v menších dávkách a opět v
pravidelných časech. Totéž platí o pitném režimu, ale zároveň o mnoha dalších
pravidelných lidských potřebách. Tělo se na své dávky těší, tak jej
nenechávejte čekat.
2. Zdravá strava
Není jen pouhou frází, že potrava, kterou přijímáme, je vkladem do našeho
zdraví, který se nám vrátí i s úroky. Nejsem sice žádnou specialistkou na stravu,
ke všemu vím, že co je vhodné pro mé tělo, může být pro jiného nevhodné. Každý
z nás je totiž něčím jedinečný a z toho důvodu tělo každého z nás vyžaduje
odlišný přístup. Ze svých zkušeností mohu ovšem doporučit několik pravidel,
která je vhodné mít při stravování na paměti. Důležitým aspektem správné
stravy je především konzumace rozmanitých druhů potravin ve vyváženém
poměru. Příjem energie by neměl výrazně překročit výdej. Jídla raději jezte
méně, ale více chodů. Když si dopřejete „těžší“ jídlo, učiňte tak spíše k obědu,
než k večeři. K večeři navíc neusedejte příliš pozdě, nebo alespoň ne později
než dvě hodiny před spánkem. A když máte chuť na něco „nezdravého“?
Netrapte se, vždyť žijeme jen jednou! Nejsem zastáncem urputného odpírání
dobrot, které nám tolik chutnají. Mějte ale na paměti, že všechny nezdravé
potraviny bychom měli konzumovat jen v omezeném množství, nebo alespoň ne
příliš často.
3. Překonejte lenost
32
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Dostatečný a pravidelný pohyb je další důležitou složkou zdravého životního
stylu. Dokonce se říká, že dostatečný pohyb může zčásti kompenzovat špatné
jídelní návyky! Pokud je pro někoho sport úhlavním nepřítelem, měl by na
pravidelný pohyb myslet alespoň při každodenních rutinních činnostech. Nikomu
rozhodně neuškodí, když místo výtahu využije schodiště, nebo když při přesunu
na kratší vzdálenost zvolí chůzi místo pohodlné jízdy dopravním prostředkem.
Vím, že s leností je někdy těžké bojovat, občas bychom ale tento boj měli
podstoupit. Ani zde nezapomeňte na pravidelnost! Vašemu tělu mnohem více
prospěje každodenní procházka či jiná klidná pohybová aktivita, než hodinový
dril v tělocvičně „jednou za čas“.
4. Dodání energie
Lidské tělo musí mít k dobré funkčnosti dostatečný přísun tekutin. Je to
důležité pro celkovou kondici, ale i pro funkčnost vnitřních orgánů. Nejvhodnější
tekutinou je zajisté voda, která hraje v organismu člověka nenahraditelnou roli.
Nebojím se použít výrok, že voda je opravdu zázračná a opomíjením jejího
pravidelného přísunu si velmi škodíme. Alkohol či kávu do seznamu přijatých
tekutin nepočítejte. Naopak nás ještě více odvodňují. Kávu si tedy dopřávejte
vždy se sklenicí vody. Bolí vás hlava, jste unavení či málo výkonní? Nejspíše málo
pijete! A konec konců, dostatečná hydratace se projevuje i na kvalitě vaší pleti.
Já osobně považuji pravidelný příjem tekutin za jeden ze zaručených receptů
pro krásu! Jako vždy to ale nepřehánějte. Moc minerálek taky škodí a pět litrů
destilované vody už může být smrtelnou dávkou.
5. Dostatečný spánek
O důležitosti spánku pro lidský organismus není pochyb. Pro mě je to navíc
33
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
jedna z nejoblíbenějších činností. Ne každý si ale může dopřát ten luxus spát
osm hodin denně, málokdo má navíc spánek kvalitní. S nekvalitním spánkem ale
bohužel souvisí únava a dokonce i různá onemocnění. Každý by měl proto alespoň
trochu pamatovat na tzv. spánkovou hygienu. Mezi základní pravidla kvalitního
spánku patří například vyvětraná, nehlučná a neosvětlená místnost. Od pozdních
odpoledních hodin byste se měli vyvarovat pití kávy, černého či zeleného čaje a
energetických nápojů. Kvalitní spánek si také pravděpodobně nedopřejete,
pokud budete ve večerních hodinách pít alkohol a kouřit. Naopak výborným
receptem pro dobré spaní je krátká večerní procházka na čerstvém vzduchu či
příjemná večerní relaxace.
6. Chvilka pro sebe
Z vlastní zkušenosti vím, že relaxaci nelze považovat za ztracený čas. Relaxace
má bezpochyby blahodárné účinky na tělo i psychiku. Život ve stresu a jízdu „na
doraz“ nám naše tělo jednou vrátí. Najít si v nabitém programu alespoň jednu
dvě hodinky týdně jen pro sebe bych všem naordinovala jako povinnost. A
způsobů relaxace jsou stovky. Osobně nedám dopustit na thajské masáže, pro
někoho může být ideální procházka parkem, jízda na kole nebo prohlídka
obrazové galerie. Cíl je ve všech případech jasný: takzvaně „vypnout“ a alespoň
na chvíli zapomenout na každodenní starosti a povinnosti.
7. Organizace svého zdraví
Důležitým pomocníkem v péči o vaše zdraví a zdravý životní styl může být také
Elektronická zdravotní knížka, která obsahuje velmi praktický nástroj - aplikaci
„Manažer zdraví“. Díky ní můžete mít pod kontrolou termíny preventivních
lékařských prohlídek či různých očkování. Další výhodou je také přehledná
služba poskytující sledování vašich tělesných údajů, a to BMI indexu, krevního
tlaku a krevního cukru. Zde se dozvíte, jestli jsou vámi naměřené hodnoty
34
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
srovnatelné s hodnotami doporučenými a můžete tak případně včas odhalit či
zabránit zdravotním komplikacím.
8. Zvládání stresu
Život v dnešní době není jednoduchý. Jste často ve spěchu? Děláte vše na
poslední chvíli? Bojíte se, že uděláte chybu? Bojíte se budoucnosti? Pokud
alespoň na jednu z těchto otázek odpovídáte ano, pravděpodobně ve svém životě
prožíváte stres. Častý stres je přitom původcem mnoha zdravotních potíží,
proto bychom nad jeho existencí v našich životech neměli mávnout rukou.
Stresu se nelze zbavit úplně, je ale možné svým životním stylem tomuto
„strašáku“ předcházet. Mnohá doporučení už ve výše uvedených bodech zazněla,
což je důkazem toho, že zdravý životní styl je velkým pomocníkem v boji proti
stresu. Takže jak nejlépe zvládat stres? Jezte zdravě, pravidelně se hýbejte,
relaxujte, dopřávejte si kvalitní spánek, ale také myslete pozitivně, obklopujte
se příjemnými lidmi a hodně se smějte.
9. Pozor na závislosti
Jedním z největších nepřátel zdravého životního stylu jsou závislosti.
Zdůrazňovat škodlivost alkoholu (v nepřiměřeném množství), kouření, nebo
dokonce drog, je myslím zbytečné, ale závislost si můžete vypěstovat na
spoustě věcí. Co myslíte, že škodí více: alkohol nebo čokoláda? Když si dáte
občas dvě deci dobrého vína, tak se nic neděje (já osobně si je dávám moc
ráda), ale zkuste jíst denně několik tabulek čokolády... Prostě nezáleží, na čem
zrovna „ujíždíte“ - ovšem všeho moc škodí
35
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
10.
Láska, optimismus, dobrá nálada
Možná nejdůležitější, ale zároveň nejvíce opomíjenou součástí zdravého
životního stylu, je duševní pohoda. Ráno vstát, usmát se na svět a s dobrou
náladou vyrazit vstříc novým zážitkům. To je, zdá se, to nejlepší, co můžete
udělat pro své zdraví. Je to ale také o lásce. I ten největší introvert potřebuje
lásku někoho druhého. Lepší, nežli lásku brát, je ale lásku dávat. Ne nadarmo se
říká, že ve dvou se to lépe táhne a s dobrou náladou jde všechno líp. Láska a
dobrá nálada jsou jasné elixíry života a pilíře zdravého životního stylu
36
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
PL 11 – Pravidla slušného chování doma a v restauraci
Stolování
Jak vypadá správně prostřený stůl?
-
nechybí na něm čistý ubrus, který lze ozdobit květinou, správně rozložený
příbor: v pravé ruce držíme lžíci nebo nůž, v levé vidličku
-
nožem pouze krájíme a každé sousto si ukrojíme zvlášť
Pravidla stolování:
Hostitelé sedí včele tabule proti vchodu.
Další čestná místa jsou po pravicích hostitelů.
Na kraji tabule by neměla sedět žena.
Dbáme na to, aby se vedle sebe střídali páni a dámy.
Páry by měli sedět proti sobě.
O jídlo se stará hostitelka a hostitel se stará o nápoje.
Jako první začíná jíst hostitelka, která také určuje, kdy přijde na řadu
další chod.
Není slušné hosta opakovaně nutit do jídla.
Hostitelka nesmí nikdy upozorňovat na vady jídla.
První ke stolu usednou dospělí.
Máme-li látkový ubrousek, rozprostřeme si ho na klín, nestrkáme si ho za
límeček.
Na začátku jídla si popřejeme: „Dobrou chuť“.
Horkou polévku – nefoukáme ani zuřivě nemícháme.
37
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Máme-li během jídla žízeň, utřeme si před napitím ústa ubrouskem.
V případě, že chceme dát najevo, že už jsme dojedli, položíme nůž
rovnoběžně vedle vidličky.
Zbytky jídla ze zubů si odstraňujeme párátkem a ne u stolu.
Stejná pravidla o stolování platí i v restauraci.
V restauraci, něco navíc:
Je dobré si stůl v restauraci rezervovat.
Jdeme-li se ženou, má právo na výběr místa.
Obsluhu upozorňujeme kývnutím nebo tichým oslovením.
Použité nádobí sklízí číšník, nepodáváme mu ho do ruky.
Nádobí se ze stolu sklízí, až všichni dojedí.
V případě, že nedojíme, je možné si požádat o zabalení jídla a vzít si ho s sebou.
Není slušné ochutnávat jídlo od spolustolovníka.
Dýško, tedy spropitné:
-
Spropitné je tradiční příplatek k ceně tam, kde pro nás někdo udělá něco navíc
s osobním nasazením, kde nám službu, kterou poskytuje, zpříjemní.
-
Můžeme ho dávat všude tam, kde chceme prodavače nebo obsluhujícího ocenit
za nadstandardní výkon. Číšník nám jídlo může přinést s kamenným obličejem,
postavit ho na stůl a odejít, nebo se může zasloužit o milý a příjemný večer v
restauraci, kde pracuje. I zelinářce, která nám vybrala ty nejpěknější kousky,
hezky se na nás usmála a popřála nám hezký den, můžeme nechat drobné.
38
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
-
Existují oblasti, kde je spropitné takovou samozřejmostí, že když ho nedáme,
vzbudíme pozornost a nelibost. I když ho nikdo nemůže vymáhat. V restauracích
nebo u kadeřníka se počítá se spropitným ve výši 10 procent celkové útraty. A
tak je to všude na světě. Dokonce s tím počítají majitelé při stanovení výše
platů číšníků. V některých zemích, jako například v Americe, vám spropitné
připočítají k účtu v položce obsluha.“ Jsou však státy, kde dávat spropitné je
vnímáno jako neslušnost, např. v Japonsku.
39
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
PL 12 – Jídelní lístek
Barová jídla a předkrmy
200g Smažené zelené křupavé fazolové lusky v kořeněném těstíčku, aioli omáčka
69,-
2ks
125,-
Toasty s krevetovým koktejlem, listový salát
Polévky
Česnečka a uzeninou, sýrem, vajíčkem a krutony
28,-
Polévka dne
25,Saláty 300g
mix listových salátů, čerstvá zelenina, dresink
Řecký salát s marinovaným feta sýrem a olivami
116,-
Salát s kuřecíma nugetkama s hořčičným dresinkem
115,-
Těstoviny 250g
podáváme sypané parmazánem
Spaghetti alla Carbonara se smetanou, vajíčkem a opečenou slaninou
125,-
Gnochi s parmskou šunkou ve smetanovo- rajčatové omáčce
118,-
Speciality
200g
Medailonky z vepřové panenky na horké pánvi s americkými brambory a grilovanou
zeleninou s rozpuštěným sýrem
159,-
200g
Steak z krkovice na grilu s francouzskou medovo-hořčičnou omáčkou, plněné
sýrové brambory, nakládané cibulky
139,-
Dezerty
Medovník
35,-
Medovník s espressem
50,Přílohy 200g
Zapečené sýrové brambory
40,-
Bramborová kaše
35,-
Hranolky
35,-
Naše jídla Vám rádi zabalíme s sebou.
Poloviční porce účtujeme 70% ceny.
Ceny jsou včetně 19% DPH.
40
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Vstupní dotazník
Příloha č. 2 – Herní plán: „Člověče, jak vaříš?“
Příloha 3 – Obrázek lednice
41
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Příloha č. 1 – VSTUPNÍ DOTAZNÍK
Jméno účastníka:
Datum vyplnění:
Jméno lektorů kurzu:
Proč jste se přihlásil(a) na tento kurz?
Připravujete si doma jídlo sám nebo s někým?
Vypište jídla, která umíte připravit?
Napište jídla, která máte rád/a?
Napište jídla, která byste nikdy nesnědl/a?
Napište, která jídla byste se chtěl/a naučit vařit/a?
Stravujete se někdy v restauraci?
Chodíte sám/a nakupovat?
Co je nezbytné si vzít s sebou na nákup?
Oznámkujte níže uvedené způsoby předávání informací na kurzu tak, jak by Vám
osobně nejvíce vyhovovaly (1 znamená vyhovovalo nejvíce, 5 znamená, vyhovovalo by
nejméně).
- Poslech přednášejícího
1
2
3
4
5
- Samostatná práce (pracovní list)
1
2
3
4
5
- Práce ve dvojicích
1
2
3
4
5
- Práce ve skupině
1
2
3
4
5
- Přehrávání scének, situací
1
2
3
4
5
- Nácvik v „terénu“ (vaření doma)
1
2
3
4
5
- Práce s internetem
1
2
3
4
5
- Práce s jiným zdrojem informací
1
2
3
4
5
(např. kniha, leták, apod.)
Co vše byste se chtěli na kurzu dozvědět a naučit?
42
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Příloha č. 2 – herní plán: „Člověče, jak vaříš?“
1
Umíš vařit?
2
Co nejraději
vaříš?
3
Co by jsi se
chtěl/a na kurz
vaření naučit?
4
Jak je možné
skladovat
potraviny?
8
Stravuješ se
někdy v
restauraci?
7
Jaké znáš druhy
obchodů?
6
Co máš nejraději
za jídlo?
11
Popiš, jak
postupuješ,
když vaříš?
12
Na co se používá
škrabka?
5
Vyjmenuj jídelní
chody?
9
Co je to
spropitné?
10
Vyjmenuj 5
pomůcek na
vaření?
13
Chodíš
nakupovat
sám/a?
43
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
17
Co vše byste
se chtěli na
kurzu
dozvědět?
16
Vyjmenuj 3
sladká jídla.
15
Vyjmenuj 3
jídla, která jsou
oblíbená v naší
zemi.
14
Co umíš
připravit za
pokrmy?
44
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEM DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Příloha č. 3 – obrázek lednice
45
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3, Praha 17, tel. 606 729 672,
http://www.praha.apla.cz
Dárcovská SMS - DMS APLA na číslo 87777 (cena DMS je 30,- Kč, APLA obdrží 27,- Kč)

Podobné dokumenty

Všeobecné podmínky CoProSys Holding

Všeobecné podmínky CoProSys Holding než dohodnutým účelem a neprovádět bez osobní účasti nebo předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nastavení, zapojení, umístění a změny prostorového uspořádání zařízení Poskytovatele mezi Konc...

Více

Homeopatie č. 19/1998

Homeopatie č. 19/1998 Otázka, jaká je nejlepší potence pro daný případ a jaká pro běžné předepsání, má široký záběr. Když jsem byl malý kluk, hrál jsem si s kuřecíma nohama, které měly být k večeři, a to byl můj úvod do...

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky elektronických komunikací a vztahují se na Poskytovatele, Účastníka, Uživatele, pokud Uživatel využívá Služby, a v přiměřeném rozsahu i na Žadatele. Aktuální znění Podmínek je k dispozici na www st...

Více

úplná pravidla

úplná pravidla Vyplněním a odesláním registračního formuláře na soutěžním webu/odesláním soutěžní SMS popř. dodatečným sdělením požadovaných osobních údajů, souhlasí účastník soutěže s jejími pravidly a se zařaze...

Více

Polahoda 4/2013

Polahoda 4/2013 Není jen pouhou frází, že potrava, kterou přijímáme, je vkladem do našeho zdraví, který se nám vrátí i s úroky. Nejsem sice žádnou specialistkou na stravu, ke všemu vím, že co je vhodné pro mé tělo...

Více

OPP - Evropské fondy v Praze

OPP - Evropské fondy v Praze 3.3.1. Závazné obchodní a platební podmínky stanovené zadavatelem pro realizaci této veřejné zakázky jsou obsaženy v návrzích smluv obligatomího charakteru, které tvoří Přílohu č. 4 a č. 5 této ZD....

Více