Výroční zpráva 2010 - Oblastní charita Znojmo

Transkript

Výroční zpráva 2010 - Oblastní charita Znojmo
V Ý R O Č N Í Z P R Á VA
2010
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
15
16
17
17
17
17
18
19
20
21
22
23
23
24
25
Úvodní slovo
Charitní ošetřovatelská služba
Charitní pečovatelská služba
Denní stacionář sv. Damiána
Sociální rehabilitace - Ateliér Samuel
Domov pro matky a otce v tísni
Tereza - pomoc obětem domácího násilí
Magdala - pomoc obětem obchodování s lidmi a nucené
prostituce
Dílna sv. Kláry
Osobní asistence
Klub s asistencí
Pastorační asistence
Centrum poradenství a pomoci
Rodinný sociální asistent
Dobrovolnické centrum
Tříkrálová sbírka
Postní almužna
Pomoc na Ukrajině
AURIS - Klub neslyšících
Další činnost
Kurzy znakové řeči
Charitní šatníky
KLUB COOLNA Znojmo
KLUB COOLNA Moravský Krumlov
Krizový dobrovolný tým
Významné události roku 2010
Organizační struktura Oblastní charity Znojmo
Finanční zpráva Oblastní charity Znojmo 2010
Organizační struktura DCHB
Výkaz majetku a zdrojů Oblastní charity Znojmo za rok 2010
Dárci Oblastní charity Znojmo za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2010
Vážení přátelé,
v minulé výroční zprávě jsem Vás informoval o vzniku některých nových služeb, o fungování služeb
stávajících a o náročné a profesionální práci našich zaměstnanců. Dovolte mi, abych se letos zaměřil právě
na kvalitu poskytovaných služeb.
Posláním Oblastní charity Znojmo je poskytovat profesionální i dobrovolnou pomoc všem potřebným lidem v
oblasti sociální, zdravotní a humanitární. Na základě křesťanských a morálních hodnot usilujeme o dobro a
zachování lidské důstojnosti.
Zárukou naplnění našeho poslání je nejenom obětavá práce našich zaměstnanců, ale především její kvalita.
Všichni naši zaměstnanci mají odborné vzdělání odpovídající jejich pracovní pozici a každoročně jsou
proškolováni v oblasti své práce. Každá sociální pracovnice v naší organizaci má vyšší odborné nebo
vysokoškolské vzdělání, pracovníci v přímé péči pak odborné kurzy.
Naplňování požadavků standardů kvality je pravidelně prověřováno růžnými kontrolami. V loňském roce dvě
naše služby prošly inspekcemi kvality, které provádí Jihomoravský kraj (JMK), pět služeb bylo prověřeno
kontrolami v rámci Individuálního projektu JMK. Služby zaměřené na děti a mládež absolvovaly kontrolu
sociálně právní ochrany dětí ze sociálního odboru JMK. Účetnictví je pod dohledem auditora a podléhá také
finančním kontrolám. Pravidelně kontroluje naši činnost také zřizovatel.
Abychom zvýšili kvalitu služeb, zapojili jsme se do procesu řízení kvality poskytovaných služeb zahájeného
v rámci celé DCHB. Konkrétně jsme např. zavedli systém předpisů a nařízení, které upravují chod služeb a
dávají zaměstnancům jasná pravidla fungování.
Naše organizace je zapojena do Komunitního plánování sociálních služeb, což nám umožňuje podílet se na
utváření podoby sociálních služeb na Znojemsku ve prospěch jejich kvality a hlavně spokojenosti jejich
uživatelů.
Plánování a rozvoj sociálních služeb v souladu s potřebami společnosti je jedním z hlavních strategických
cílů OCHZ. Za účelem rozvoje organizace a hlavně kvality služeb má naše organizace zpracovaný
Strategický plán na období 2009-2011.
Z výše uvedeného vyplývá, že jsou na naše pracovníky kladeny opravdu vysoké nároky. Vedle náročné
sociální práce se musí vyrovnat s mnoha administrativními úkony. Aby tento nápor zvládli, je jim k dispozici
duchovní a pastorační asistent, na kterého se mohou obrátit např. v případě řešení etických dilemat v rámci
jejich činnosti.
Denní stacionář sv. Damiána oslavil 15 let svého působení. Zaměstnanci připravili oslavu, na které předvedli
své dovednosti a předvedli, co se naučili. Zdá se to neuvěřitelné, že už tolik let Stacionář funguje. Někteří
klienti vyrůstali spolu s ním a nyní jsou to dospělí lidé. Stacionář za dobu svého působení získal dobré jméno
u široké znojemské veřejnosti, ale také u klientů, kteří jej navštěvují.
Dílna sv. Kláry oslavila deset let svého působení návštěvou historické části Znojma spojené s odborným
výkladem.
OBLASTNÍ CHARITA ZNOJMO
datum vzniku:
15. února 1993
kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
tel., fax: 515 220 768
[email protected]
internetové stránky:
www.znojmo.charita.cz
peněžní ústav:
Volksbank CZ, a. s.
číslo účtu:
4200083873 / 6800
IČ 44990260
DIČ CZ44990260
ředitel:
Mgr. Evžen Adámek
asistentka:
Helena Horáková, DiS.
fundraising, propagace:
Veronika Miholová
projektová manažerka:
Jaroslava Šalomounová
účetní:
Kateřina Loubová
personalistka:
Ludmila Dvořáková
V roce 2010 jsme se také zapojili do mezinárodního projektu Grundtvig. Předkladateli jsou partneři z Velké
Británie, další partneři jsou z Dánska, Německa a Řecka. Cílem projektu je učit znevýhodněné skupiny lidí
(konkrétně osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním) a vytvořit podmínky pro jejich sociální
začlenění, lepší přístup ke vzdělání, práci, volnočasovým aktivitám, bydlení, zdravotním službám a
společenským aktivitám. Cílem projektu je také výměna poznatků a zkušeností o možnostech lidí s
postižením v jednotlivých zemích a společná tvorba vzdělávacích modulů.
Tradičně se na tomto místě zmiňuji o pomoci na Ukrajině. Tam jsme pokračovali podporou chudých rodin a
slavnostně znovu otevřeli svíčkovou dílnu. Rozjeli jsme projekt pomoci dětem, které potřebují finanční
pomoc při léčení a operacích. Pracovníci Diecézní mukačevské Charity vytipovávají potřebné děti z chudých
rodin a těm se pomáhá financovat zdravotní péče, případně léčení.
Chtěl bych poděkovat zaměstnancům, dobrovolníkům, dárcům a všem, kteří jakkoliv pomáhají nebo se
podílí na činnosti Oblastní charity Znojmo. Prosím, zachovejte nám i nadále svoji přízeň, těším se na další
spolupráci.
EvženAdámek
ředitel Oblastní charity Znojmo
1
Oblastní charita Znojmo je jednou
z deseti oblastních charit Diecézní
charity Brno.
.
Diecézní charita Brno je zaregistrována
u Ministerstva kultury České republiky
v Rejstříku evidovaných právnických
osob pod číslem 8/1-07-708/1996 ze
dne 30. 10. 1996.
Výroční zpráva za rok 2010
Charitní ošetřovatelská služba
Vedoucí:
Angelika Osovská
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 604 294 176
tel.: 515 261 191
[email protected]
Založeno:
říjen 1993
Pobočka Moravský Krumlov:
Znojemská 235
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 444
ZHODNOCENÍ- PROJEKTU
- v roce 2010 využilo našich služeb
970 pacientů
- 573 našich pacientů bylo starších 65 let
- zajíždíme do všech obcí okresu Znojmo
- službu poskytuje celkem 20
zdravotních sester-14 kmenových
a 6 externích
- zdravotní sestry mají k dispozici
13 osobních automobilů a najely
celkem 232 522 km
- zdravotní sestry se průběžně účastní
akreditovaných kurzů a doplňují si vzdělání
- služba je registrovaná u Krajského úřadu
JmK jako zdravotnické zařízení
Charitní ošetřovatelská služba zajišťuje poskytování odborné ošetřovatelské péče pacientům v
jejich vlastním domácím prostředí, tím udržuje jejich stávající kvalitu života, zkracuje pobyt v
nemocnici a oddaluje nebo zamezuje umístění do ústavů sociální péče.
Zdravotní péče je poskytována pacientům s akutním nebo chronickým onemocněním, pacientům
tělesně postiženým a závislým na cizí pomoci.
CO VŠECHNO DĚLÁME
Charitní ošetřovatelská služba přijímá do péče pacienty na základě indikace praktického lékaře,
ošetřujícího lékaře nebo na žádost pacienta či jeho rodiny, a to po dohodě s praktickým lékařem.
Zdravotní výkony indikované ošetřujícím lékařem proplácí příslušná zdravotní pojišťovna,
pacient službu nehradí.
Odbornou ošetřovatelskou službu pacientům přijatým do domácí péče poskytují všeobecné registrované zdravotní sestry.
Provoz střediska ošetřovatelské služby je celoroční, nepřetržitý, zdravotní sestry poskytují službu
nejvíce v době od 6:00 do 22:00 hod. Pokud to zdravotní stav pacienta vyžaduje, je ošetření
zajištěno v kteroukoli dobu, jak určí ošetřující lékař. Ošetřovatelská služba také zajišťuje možnost
kontaktu na pověřenou zdravotní sestru, která má k dispozici služební mobilní telefon a služební
automobil.
Komplexnost ošetřovatelské služby v rodinách je zajištěna intenzivní spoluprací s pečovatelskou
službou, osobní asistencí, se sociální pracovnicí a v neposlední řadě s dobrovolníky.
Velkým pozitivem pro naše klienty je možnost zapůjčení zdravotnických pomůcek na nezbytně
nutnou dobu.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- převazy pooperačních ran
- ošetření a obvazy bércových defektů
a dekubitů
- odběr krve a biologického materiálu
- aplikace injekcí, inzulínu
- podávání léků
- výměny, ošetření permanentních
katétrů
- ošetřovatelská rehabilitace
- poradenství rodinným příslušníkům a
blízkým jak zvládat jednoduché
ošetřovatelské postupy...
2
Výroční zpráva za rok 2010
Charitní pečovatelská služba
Vedoucí:
Bc. Jaroslava Valová, DiS.
Kontakt:
Horní Česká 6, 669 02 Znojmo
mobil: 731 402 781
tel.: 515 221 887
[email protected]
Založeno:
říjen 1993
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v roce 2010 využilo našich služeb 122 uživatelů,
proběhlo 11 597 návštěv, při těchto návštěvách
bylo poskytnuto 43 275 pečovatelských úkonů
- službu poskytuje 11 pracovníků
- služba je zaregistrována dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
jako pečovatelská služba
- pečovatelská služba se v roce 2010 rozšířila
i mimo Znojmo a byla poskytována ve 22 obcích,
které se nacházejí na území znojemského regionu
Charitní pečovatelská služba se snaží o zachování, podporu a zlepšování kvality života lidem,
kteří se ze zdravotních či jiných důvodů ocitli v situaci, kdy nejsou schopni zajistit si své životní
potřeby bez podpory druhé osoby a tím jim umožnit, aby mohli zůstat trvale, nebo co nejdéle ve
svém přirozeném prostředí domova.
Pečovatelská služba poskytuje kvalitní a odborný soubor pečovatelských služeb lidem, kteří se
ocitli v nepříznivé sociální situaci, ke které může dojít z důvodu věku, ztráty soběstačnosti, ztráty
zdraví a umožnit jim naplnit individuální potřeby, tak aby zůstali rovnocennými členy své rodiny a
mohli žít nezávisle a ve stálém kontaktu s ostatními lidmi v prostředí svého vlastního domova.
CO VŠECHNO DĚLÁME
Charitní pečovatelská služba Znojmo je poskytována ve Znojmě, ale i v obcích znojemského
regionu. Výhodou této služby je, že jednotlivé pečovatelské úkony jsou poskytovány
individuálně, dle potřeb jednotlivých uživatelů přímo v domácnosti uživatele. Na základě této
individuality mohou být služby poskytovány i ve večerních hodinách o víkendech a o svátcích.
Důležitou součástí poskytování služby je přístup pracovníků k uživateli služby, kdy jednotlivé
pečovatelské úkony vykonávají kvalifikovaní pracovníci v přímé péči, kteří se i nadále vzdělávají
v dalších seminářích a odborných kurzech vztahujících se k jejich profesi. Pečovatelská služba
dále poskytuje uživateli a jeho rodině i základní sociální poradenství .
Charitní pečovatelská služba je také aktivním členem komunitního plánování ve znojemském
regionu a členem České asociace pečovatelské služby.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- pomoc a podpora při podávání
jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání
včetně speciálních pomůcek
- pomoc při prostorové orientaci,
samostatném pohybu v bytě
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy
- pomoc při základní péči o nehty
- pomoc při použití WC
- dovoz nebo donáška jídla
- pomoc při přípravě jídla a pití
- příprava a podání jídla a pití
- běžný úklid a údržba domácnosti
- údržba domácích spotřebičů
- pomoc při zajištění velkého úklidu
domácnosti, např. sezónního úklidu
- donáška vody
- topení v kamnech včetně donášky a
přípravy topiva, údržba topných zařízení
- běžné nákupy
- běžné pochůzky
- velký nákup
- praní a žehlení ložního prádla,
popřípadě jeho drobné opravy
- praní a žehlení osobního prádla,
popřípadě jeho drobné opravy
- doprovázení dospělých do školy, školského zřízení,
zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci
a instituce poskytující veřejné služby
a doprovázení zpět
Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, § 35 odst. 4 mohou být fakultativně
zajišťovány další činnosti:
- dohled pří podávání léků
- jednoduchý ošetřovatelský výkon
3
Jiné administrativní úkony:
- poplatek za dopravu pečovatelky k uživateli
- manipulační poplatek spojený s vyúčtováním
- jízdné služebním vozidlem CHPS Znojmo
do místa bydliště uživatele v rámci dosahu služby
Výroční zpráva za rok 2010
Denní stacionář sv. Damiána
pro osoby s mentálním postižením, kombinovanými vadami a s rysy autismu
Vedoucí:
Bc. Marcela Jelínková
od 1.1.2011 Martin Kosík
Kontakt:
Mašovická 10, 669 02 Znojmo
mobil: 604 294 184
tel.: 515 220 204
[email protected]
Založeno:
duben 1995
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v roce 2010 zařízení navštěvovalo
25 uživatelů, jejich věk
se pohyboval v rozmezí od 16 do 51 let
- v roce 2010 jsme přijali dva
nové uživatele
- tři uživatelé odešli ( Sociální rehabilitace,
Praktická škola, ÚSP Břežany)
- pracovníci se průběžně vzdělávají
- služba je zaregistrovaná dle zákona
č. 108/2006 Sb., o soc.službách, jako
denní stacionáře
Denní stacionář sv. Damiána ve Znojmě poskytuje sociální služby osobám s mentálním
postižením, kombinovanými vadami a rysy autismu a vede je k samostatnosti a sociálnímu
začlenění.
Jde především o rozvoj samostatnosti uživatelů v oblasti hygieny, péče o svůj zevnějšek,
komunikace, pohyblivosti a zvládání sociálních situací (např. umět poděkovat, zaklepat,
nakoupit, cestovat dopravou apod.), rozvoj pracovních návyků a dovedností uživatelů. Nabídnout
také smysluplné trávení volného času v kruhu vrstevníků s podobným typem postižení.
CO VŠECHNO DĚLÁME
Rok 2010 pro nás měl 2 vrcholy či velké akce. Prvním z nich byla oslava 15. výročí založení
našeho zařízení konaná 7. 5. 2010 v kulturním domě na Hradišti, které se zúčastnili i zástupci
města Znojma a vedení Diecézní Charity Brno. Na oslavu jsme si s uživateli připravili písničkové
pásmo a podíleli jsme se i na výrobě občerstvení pro hosty. Druhým vrcholem, v říjnovém termínu,
byla výstava na téma “Jak vidíme přírodu“, na které jsme měli velké množství výrobků
vyrobených pro nás novými technikami (kašírování, obrázky tuší, koláže z přírodnin, malba na
kameny…) Otevřeli jsme tělovýchovnou místnost, ve které činnost začíná ranní rozcvičkou a
během dne je na programu individuální cvičení s uživateli, při kterém se využívá rotopedu,
běžeckého pásu, steperu a aplikace rehabilitační metody ABR. Probíhá zde i péče o uživatele s
těžkým kombinovaným postižením. V roce 2010 byl Stacionář aktivní v různých pobytových a
sportovních akcích (Mosty Přerov, Fimfárum Olomouc…) Mezi pravidelné aktivity patří návštěva
Městské knihovny, plavání, návštěva kina spojená s restaurací a duchovní setkání s otcem
Čoupkem.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- sociálně terapeutické činnosti
- výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti (dřevařská a multifunkční dílna,
cvičení a plavání, nácvik sebeobslužných
činností, dramatická výchova, vycházky,
výlety, společné akce, individuální
vzdělávání, relaxační místnost snozelen,
senzomotorická stimulace)
- pomoc při zvládání běžných úkonů,
péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
- zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
- doprava do zařízení charitním vozidlem
- poskytnutí stravy
4
Výroční zpráva za rok 2010
Sociální rehabilitace - Ateliér Samuel
Vedoucí:
Jana Svobodová
Kontakt:
Křížovnická 26, 669 02 Znojmo
mobil: 731 629 964
[email protected]
Založeno:
leden 2006
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
Sociální rehabilitace Znojmo - Ateliér Samuel nabízí soubor nácviků vedoucích k zachování či
zvyšování již nabytých dovedností, získávání nových schopností osobám s mentálním
postižením a kombinovanými vadami a podpora v jejich osamostatňování a soběstačnosti pro
život v jejich přirozeném prostředí.
Cílem služby jsou aktivity vedoucí ke snižování závislosti na pečujících osobách a k posilování
sociálního začleňování uživatelů:
- podpora samostatnosti a soběstačnosti ve stávajícím prostředí
- podpora smysluplného trávení volného času
- podpora získání pracovních návyků a dovedností
- podpora uvědomění si svých schopností a osobních cílů
- pomoc při zvládání pravidel společenského chování
- pomoc při uplatňování lidských práv v běžném životě
CO VŠECHNO DĚLÁME
Konkrétně se věnujeme nácvikům pracovních a sociálních dovedností. Jde nám především o
takové činnosti, které každý uživatel uplatní v běžném životě. Jsou to například různé práce na
zahradě (sázení, okopávání, sekání trávy, úklid sněhu), práce v domácnosti (žehlení, vaření,
uklízení), práce na počítači (psaní textů, životopisu, vyhledávání informací na internetu), nácvik
nakupování, cestování, poznávání různých institucí apod.
Nedílnou součástí naší nabídky je pracovní terapie v různě zaměřených pracovních dílnách. Jsou
to keramická a košíkářská dílna, šicí a svíčkařská dílna a multifunkční výtvarná a papírová dílna.
Zde je hlavním záměrem procvičovat s uživateli vhodné pracovní činnosti a důležité pracovní
návyky tak, aby uživatelé mohli být zaměstnání v Chráněných dílnách či Podporovaném
zaměstnání nebo aby jim zůstaly zachovány již nabyté dovednosti, které mohou dále
zdokonalovat a uplatňovat v různých prostředích. V našem zařízení je velmi důležitý individuální
přístup k uživatelům. Další důležitou oblastí, které se věnujeme, jsou zájmové aktivity našich
uživatelů. Zprostředkováváme kontakty na vhodná sdružení či kluby mimo naše zařízení. Sami
zajišťujeme volnočasovou aktivitu bubnování na džembé.
Pořádáme taneční zábavu, výstavy, návštěvy galerií, výstav, trhů v různých městech a velmi
oblíbené pobyty. Vloni jsme absolvovali týdenní pobyt v jižních Čechách. Také se snažíme
vyhledávat odkazy na pobyty či akce pořádané jinými organizacemi.
- v roce 2010 navštěvovalo Ateliér 12 uživatelů
- uživatelé se zúčastnili celkem
30 různých akcí a aktivit
- soustavné celoživotní vzdělávání
všech pracovníků je pro naše zařízení
samozřejmostí
- důležitá je pro nás spolupráce
s dalšími institucemi, např. s Úřadem práce,
klubem Pharos, Moravskou galerií,
Vozíčkáři Znojemska, Praktickou školou,
Znojemskou Besedou,
Svazem tělesně postižených,
Tyflocentrem Znojmo a mnoha dalšími
- aktivně se zapojujeme do
Komunitního plánování
sociálních služeb ve Znojmě
v dílně
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- základní sociální poradenství
- nácvik dovedností pro zvládání péče
o vlastní osobu, např. praní, žehlení,
poznávání hodnoty peněz
- zprostředkovávání kontaktu se
společenským prostředím, např.
návštěvy výstav, galerií, poznávací výlety,
společenské akce
- výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti
např. pletení košíků, šití, keramické práce,
práce na počítači, komunikace
- pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí,
např. zprostředkování kontaktů
- vyhledávání informací,
pomoc při zajištění kompenzačních
pomůcek apod.
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
5
Výroční zpráva za rok 2010
Domov pro matky a otce v tísni
Vedoucí:
Bc. Blanka Mahdalová
Kontakt:
Mašovická 12, 669 02 Znojmo
mobil: 604 294 190
tel.: 515 220 755
[email protected]
Založeno:
září 1997
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v roce 2010 jsme poskytli
ubytování 117 uživatelů,
z toho 40 matkám, 3 otcům, 74 dětem
- od 1. 6. 2010 změna názvu zařízení
Domov pro matky a otce v tísni Znojmo,
poskytujeme služby i otcům s dětmi
- kapacita zařízení je 13 bytových jednotek
s 43 lůžky
- služba je zaregistrovaná dle zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách
jako azylové domy
Tento projekt má pověření k výkonu
sociálně - právní ochrany dětí
dle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně - právní ochraně dětí.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
(vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu
nebo pomoc s přípravou stravy)
- poskytnutí ubytování po dobu
zpravidla nepřevyšující 1 rok
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí
- základní sociální poradenství
- sociálně právní ochrana dětí
- materiální pomoc (ošacení, potraviny)
Pro děti
- rozvoj dovedností dětí,zvýšení šance
na bezproblémový vstup do školského zařízení
a příprava na vyučování
ve vhodných podmínkách
- pomoci zmírnit handicap, který sociálně
vyloučené děti ve svých životech prožívají
- pomoc dětem překonat tíživou situaci
a vybudovat pocit bezpečí a klidu
- pomáhat také tam, kde vlastní rodiče nestačí,
kdy nedokáží poskytnout potřebné informace
Pro matky/otce
- vytváření individuálních plánů,
- podpora a nácvik rodičovského chování včetně
- vedení hospodaření a udržování domácnosti a
nácvik sociálních kompetencí v
jednání na úřadech apod.
- volnočasové aktivity pro matky/otce a jejich děti¨
- duchovní (1x týdně „duchovní chvilky“)
"Sluníčkový den" - akce v Domově pro veřejnost
V Domově pro matky a otce v tísni Znojmo poskytujeme matkám a otcům s dětmi do 18 let a
těhotným ženám pomoc a ubytování na dobu nezbytně nutnou, zpravidla na 1 rok.
Motivujeme matky, těhotné ženy a otce k odpovědnému přístupu k životu, výchově a péči dětí,
vedení domácnosti, hospodaření s financemi. Vytváříme bezpečné a klidné prostředí pro děti.
Vedeme uživatele k převzetí zodpovědnosti za vlastní život.
Pracovníci Domova vytvářejí domácí rodinné prostředí, ve kterém uživatelé získávají poznatky,
dovednosti, pracovní návyky a po té i zkušenosti, které by měli být schopni dále rozvíjet i po
odchodu z našeho zařízení.
CO VŠECHNO DĚLÁME
… vám prozradí naše uživatelky…
„V prvé řadě mi pobyt v Domově dodal potřebné sebevědomí a chuť začít znovu. Sem za to
moc vděčná. Hodně mi to pomohlo. Když sem potřebovala poradit, tak se mi snažili pomoct a
taky když sem se potřebovala vyzpovídat, tak pozorně naslouchali.Dali mi naději a sílu, kterou
jsem dávno ztratila. Díky tomuto zařízení sem se mnohem lépe vyrovnala s moji tíživou
situací, než kdybych byla na to všechno sama. Pomalu si plním i svoje sny na lepší život nejen
pro mě ale i pro moje děti. A za to bych chtěla strašně moc poděkovat….“ paní Martina
„Domov pro matky a otce v tísni Znojmo mi pomohl v tom, že jsem se naučila hospodařit s penězi a
najít zpátky sebevědomí, více být sama sebou. Dále mi to dalo, jak víc se mám postarat o své děti
ve složité situaci a jak jí zvládat sama. Jak mám jednat na úřadech….“
paní Dana
„Hlavní přínos vidím v tom, že se dcera po letech neúspěšného boje zbavila nočního
pomočování…“ paní Jana
„Pobyt v Domově mi pomohl v tom, víc si věřit, být více samostatná. Prohloubit vztah k synovi, víc
si spolu povídáme a hrajeme. Nejvíce mi pomohl v tom, že se nebojím mluvit na úřadech. Ještě mi
pomohl v tom, že jsem se naučila lépe hospodařit s penězi…“ paní Vlaďka
„Po prožitém nehezkém vztahu jsem byla uzavřená a neochotná něco řešit, či se něčeho
zúčastnit. Pobyt v Domově mi pomohl znovu se aklimatizovat s okolím a postupně se otevírat a
nebát vyjádřit svůj názor. Citlivým přístupem vedení a pracovnic Domova jsem dostávala jistotu,
že jsem člověk a mám nárok se vyjádřit a říkat svoje názory. Moje děti také byly neochotny se
spřátelit s okolím, ale postupem času nabývaly sebevědomí. Po psychické stránce nám Domov
velice pomohl, díky lidem kolem sebe. Nabyli jsme tu všichni sebevědomí a sebeúcty. Pobyt v
Domově mi také pomohl získat lepší odhad na lidi kolem. S pracovnicemi Domova jsem se také
dověděla na jaké sociální dávky mám nárok, což bych sama asi zjistit a vyřídit nedokázala. Prostě
nám pomohl najít znovu smysl slovo JISTOTA, za což děkujeme… paní Lída
... tímto děkuji maminkám, které odpověděly na dotaz „Co mi dal pobyt v Domově“
Bc. Blanka Mahdalová, vedoucí Domova
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
6
Výroční zpráva za rok 2010
Tereza - pomoc obětem domácího nasilí
Vedoucí:
Mgr. Barbora Pavelková
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 736 529 292
tel.: 515 223 088
[email protected]
Založeno:
leden 2005
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v roce 2010 bylo učiněno celkem
458 kontaktů s 46 uživateli
- služba je zaregistrovaná dle zákona
č. 108/2006 Sb., o soc. službách,
jako krizová pomoc
Snahou našeho zařízení je podpora obětí domácího násilí při jejich úsilí o normalizaci života,
obnovení sebedůvěry a o samostatné a bezproblémové fungování ve společnosti. Klademe
důraz na zajištění bezpečí obětí a jejich dětí.
Tento projekt má pověření k výkonu
sociálně - právní ochrany dětí
dle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně - právní ochraně dětí.
CO VŠECHNO DĚLÁME
Našim uživatelům je již 6 let k dispozici sociální pomoc, která zahrnuje mimo jiné motivační a
podpůrné rozhovory, krizovou intervenci, základní sociální poradenství, rovněž terénní práci a
materiální pomoc. Uživatelé mají dále možnost využít krátkodobou psychoterapii, právní
poradenství či konzultaci s duchovním. Všechny vyvíjené aktivity směřují k posílení kompetencí
uživatele a k aktivní participaci oběti na řešení své obtížné životní situace. Oběť je citlivým
způsobem provázena průběhem řešení krizové situace, dostává se jí morální a emocionální
podpory. Ke každému uživateli je přistupováno individuálně, dle jeho potřeb a situace. Naše
zařízení dbá na dodžování lidských práv a důstojnosti uživatelů, na maximální důvěrnost
sdělení. Naše uživatele považujeme za všech okolností za rovnocenné partnery, respektujeme
jejich názory a rozhodnutí. Řídíme se etickými a morálními zásadami, které jsou v souladu s
posláním Oblastní charity Znojmo.
Aktivně se zapojujeme do Komplexního programu primární prevence, v jehož rámci
realizujeme preventivní přednášky na základních a středních školách znojemského a
krumlovského regionu.
S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI
Slovo vedoucí služby:
Během let jsem měli v našem zařízení možnost seznámit se s mnoha těžkými lidskými osudy,
naší službou prošly stovky (převážně) žen, které se snažily dosáhout lepšího života, zbavit se
strachu, úzkosti, násilí, zajistit sobě i svým dětem radostnější a klidnější život. Práce s těmito
ženami je obtížná v tom, že byť vyvineme sebevětší úsilí, zdaleka ne všem obětem se podaří
najít v sobě dostatek síly a odhodlání dotáhnout vše do zdárného konce. Naše práce by se dala
označit jako běh na dlouhou trať, některé ženy se k nám vracejí a opakovaně zkoušejí
dosáhnout toho, co si vysnily. Úspěch každé z těchto žen je pro nás obrovskou motivací a
radostí. A já bych sama za sebe chtěla říci, že když vidím některou z „mých maminek“ ve městě
- spokojenou, usměvavou, někdy i s kočárkem a novou rodinou, zahřeje mě to u srdce a přála
bych si, aby jich bylo víc.
7
- SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ PROBLEMATIKA
zejména rodinné právo např. pomoc s úpravou
poměrů k nezletilým dětem,
výživné na nezletilé děti,
výživné mezi manželi atd.,
podpora během soudního jednání,
doprovod na Policii České republiky,
k právnímu zástupci.
- BYTOVÁ OTÁZKA
zprostředkování azylového ubytování
či ubytování s utajenou adresou,
pomoc při shánění bydlení
- PSYCHICKÉ PROBLÉMY, VYČERPANOST
krizová intervence, motivační
a podpůrné rozhovory
individuální psychologické konzultace,
doprovod k lékaři, duchovní poradenství
- MATERIÁLNÍ POMOC
poskytnutí stravy, hygienických potřeb
Rádi zprostředkujeme pomoc jiných služeb
Výroční zpráva za rok 2010
Magdala
pomoc obětem obchodování s lidmi a nucené prostituce
Vedoucí:
Jana Kopečková, DiS.
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 731 179 772
tel.: 515 221 987
[email protected]
Založeno:
září 2004
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v roce 2010 bylo provedeno
267 intervencí
- v terénu bylo zaznamenáno
920 kontaktů a 223 v
v kontaktní místnosti
- bylo provedeno 339 HIV testů,
21 testů na sylifis a 150 testů
na hepatitidy B a C
- 160x byly poskytnuty informace
odborné veřejnosti
- 976 studentů bylo proškoleno v
rámci preventivního programu
- služba je zaregistrována podle zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách
jako terénní programy
Posláním projektu Magdala je pomoc ženám, poskytujícím placené sexuální služby na
Znojemsku, při návratu k běžnému životu. Poskytujeme účinnou podporu těmto ženám a
jejich dětem, aby mohly žít důstojným a smysluplným životem. Zmírňujeme obtížnou
životní situaci, přičemž respektuje jejich rozhodování.
Cílem této sociální služby je poskytnout možnost osobám, jež provozují prostituci změnit
svůj dosavadní způsob života, umožnit jim vyrovnat se se svou minulostí a pomoci jim
zařadit se do společnosti běžné populace. Naším cílem není navrhovat různá řešení
dané situace, ale především naslouchat, doprovázet a podporovat v samostatném
rozhodování.
CO VŠECHNO DĚLÁME
Tento projekt má pověření k výkonu
sociálně - právní ochrany dětí
dle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně - právní ochraně dětí.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- pomoc a podpora při odchodu
z prostředí prostituce
- doprovod na úřady, pracovní pohovory,
k lékaři…
- zprostředkování kontaktů s odborníky
(lékař, psycholog, právník, duchovní…)
- základní sociální poradenství
(informace o systému sociálních dávek
a služeb)
- pomoc při vyřizování dokumentů
- pomoc při hledání zaměstnání
(registrace na úřadu práce, pomoc
při sepsání životopisu…)
- prevenci a informace v oblasti pohlavně
přenosných chorob a obchodu s lidmi
- bezplatné testování na HIV, Syfilis,
Hepatitidy B a C
- provádění těhotenských testů
- možnost využití sociálního zařízení
(WC,sprcha)
- možnost schůzek v terénu
- Základní sociální poradenství
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (aktivity umožňující lepší
orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí)
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
(pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování
osob, sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,
poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování
těchto rizik)
Projekt Magdala je zahrnut do komplexního programu primární prevence (KPPP) města
Znojma. V rámci KPPP vykonává preventivní přednášky na základních a středních
školách na Znojemsku na téma pohlavní choroby a obchodování s lidmi.
Testy HIV byly zakoupeny za pomoci
finančního příspěvku
Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové.
Tyto testy jsou pravidelně
využívány při testování našich klientek v
poradenském centru a při streetworku.
Děkujeme
8
Výroční zpráva za rok 2010
Dílna sv. Kláry
Vedoucí:
Mgr. Magdaléna Plchová
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 733 755 938
tel.: 515 244 439
[email protected]
Založeno:
říjen 2000
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
Dílna sv. Kláry ve Znojmě poskytuje sociální službu lidem s duševním onemocněním,
kteří se v důsledku své nemoci nemohou uplatnit na otevřeném trhu práce. Podporuje
uživatele, aby se co nejvíce zapojili do společnosti a získali základní pracovní návyky, a
to prostřednictvím pracovní terapie.
- v roce 2010 jsme poskytli službu
26 osobám s duševním onemocněním
- zúčastnili jsme se 9 prodejních trhů,
6 výletů a 2 pobytových akcí
- činnost naší služby jsme prezentovali
na dalších 4 akcích
- v roce 2010 jsme oslavili 10 let
od založení Dílny
- služba je zaregistrovaná dle zákona
č. 108/2006 Sb., o soc. službách, jako
sociálně terapeutická dílna
CO VŠECHNO DĚLÁME
V dílně se snažíme rozvíjet a upevňovat pracovní návyky a dovednosti uživatelů při
různých činnostech, jako např. šití, výroba šperků z korálků, výroba papírových
dárkových tašek a fotoalb, zahradnické práce a výroba dekoračních předmětů z
přírodních materiálů. Hotové výrobky z naší dílny pak uživatelé sami prodávají na
různých prodejních trzích. Další motorické, psychické a sociální dovednosti uživatelů
upevňujeme při cvičení a plavání, vzdělávacích činnostech, společenských hrách,
besedách a výletech. Dále se uživatelé učí dovednostem, které jsou důležité pro jejich
samostatnost. Jedná se zejména o nácvik vedení domácnosti a nácvik cestování.
V Dílně sv. Kláry budujeme dobrou atmosféru, uživatelé si mohou sami zvolit své
pracovní tempo a pracovní dobu. Pracovní činnosti se střídají s činnostmi relaxačními a
společenskými. V Dílně sv. Kláry zachováváme důstojnost uživatelů služeb,
respektujeme jejich práva a jejich rozhodnutí, zachováváme mlčenlivost, podporujeme
seberealizaci uživatelů a uplatňujeme individuální přístup ke všem uživatelům,
podporujeme nezávislost uživatelů a vzájemný respekt zaměstnanců a uživatelů.
Zaměstnanci se dále vzdělávají a tím zvyšují odbornost a kvalitu poskytovaných služeb.
Z kroniky „10 let výročí Dílny sv. Kláry“
Občas je dobré si zavzpomínat. A letos bylo
možné si připomenout 10 let od vzniku
Chráněné dílny sv. Kláry. Dnes to je Dílna sv.
Kláry. Jedná se o zařízení Oblastní charity
Znojmo určené pro ty, kteří se setkali s nějakou
formou duševní nemoci.
Mám ještě v živé paměti setkání, které
zorganizoval s možnými budoucími klienty v
klubovně psychiatrického oddělení znojemské
nemocnice tehdejší primář MUDr. Pavlíček.
Přišel mezi nás, asi dvacítku zvědavých
pacientů, ředitel Adámek s tehdejší vedoucí
dílen Klárkou. Je fajn, že s některými klienty se
setkávám někdy „U Kláry“ dodnes. Je pro mě
také fajn si občas poklábosit, když ji potkám,
tehdejší asistentkuAndrejku.
Těch deset let uplynulo jako voda. Pro mě
osobně, protože není v mých současných
9
možnostech docházet do Dílny každý den, je
možnost přijít tu a tam mezi lidi, kde panuje
přátelská atmosféra, príma zpestření. Kdykoliv
mám potřebu lidského společenství, můžu
zavítat „ke Kláře“ a to má pro moji psychickou
stabilitu určitě kladný přínos.
K desetiletému výročí zorganizovaly pro nás
vedoucí Dílny Magdička a asistentky Alenka s
Ilonkou prohlídku našeho starobylého města
Znojma s erudovaným průvodcem. Skutečně
je dobré si prohlédnout naše Znojmo očima
zvídavého turisty. Prohlídku jsme ukončili
perfektním obědem v Café Portu, kde jsme si
mohli pochutnat každý, na co kdo měl chuť.
Lidem s duševním onemocněním pomáháme:
- zmírnit strach z veřejných prostor
- zlepšit tělesnou kondici a zdravotní stav
- rozšířit jejich kulturní a společenský přehled
- rozvíjet mezilidské vztahy
- osamostatnit se
- zlepšit komunikaci s lidmi
- naučit se prosadit se
- naučit se odpovědnosti za sebe a své jednání
- získat základní pracovní návyky
Je mi jasné, že určité věci se nedají dělat
jinak než s láskou. Proto chci poděkovat
vedoucí Dílny sv. Kláry Magdaléně Plchové i
asistentkám Aleně Šťavové a Iloně Navrátilové
za čas, který nám věnují.
František, uživatel služby
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Výroční zpráva za rok 2010
Osobní asistence
Vedoucí:
Dita Cetlová, DiS.
od 1.5.2011 Bc. Markéta Bílková
Kontakt:
Horní Česká 6, 669 02 Znojmo
mobil: 604 294 188
tel.: 515 221 887
[email protected]
Založeno:
červenec 2002
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- za rok 2010 pomohli osobní asistenti
celkem 33 lidem s velmi
těžkým zdravotním postižením,
- z toho 21 dětem a mládeži do 18 let
- v celkovém rozsahu 13 630,8 hodin
čistého času stráveného osobní
asistencí
- služba je zaregistrovaná dle zákona
č. 108/2006 Sb., o soc. službách, jako
osobní asistence
Nros ze sbírky Pomozte dětem!
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- pomoc při zajištění stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti
- zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
- pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
- nácvik dovedností pro zvládání péče
o vlastní osobu, soběstačnosti a
dalších činností vedoucích
k sociálnímu začlenění
- sociální poradenství....
Osobní asistence Znojmo je zaměřená na pomoc osobám s tělesným, mentálním,
kombinovaným, smyslovým a jiným zdravotním postižením. V rámci této pomoci je
prostřednictvím terénní služby osobní asistence podporujeme v soběstačnosti, umožňujeme jim
setrvání v přirozeném domácím nebo společenském prostředí a přispíváme tak k zachování
jejich vlastního životního stylu.
Uživatelům našich služeb aktivně napomáháme v integraci do společnosti, vybraného prostředí a
ve směřování k vybranému cíli a to zejména tím, že je podporujeme v soběstačnosti a
samostatnosti. Dále se zaměřujeme na zvyšování kvality poskytovaných služeb osobní asistence
a tím i na zvyšování kvality života našich uživatelů.
Uživatelé služeb Osobní asistence Znojmo jsou lidé, jejichž schopnost realizovat samostatně
každodenní úkony je omezena vzhledem k jejich zdravotnímu znevýhodnění. Patří sem zejména
osoby s tělesným, mentálním, kombinovaným (tělesným a mentálním, tělesným a smyslovým,
mentálním a smyslovým, tělesným, mentálním a smyslovým), smyslovým a jiným zdravotním
postižením.
Jedná se o děti, mládež a dospělé do 64 let.
Kapacita služby Osobní asistence Znojmo je stanovena na 28 uživatelů služby za rok.
Okamžitá kapacita služby byla v roce 2010 stanovena na 13 uživatelů, kterým je v jednom
okamžiku možné zajistit službu osobní asistence.
CO VŠECHNO DĚLÁME
Osobní asistenci poskytujeme ve vlastním domácím prostředí uživatelů ale i při pobytu mimo ně a
to sedm dní v týdnu, včetně svátků a v případě potřeby i v nočních hodinách. Uživatelům osobní
asistence nabízíme veškeré služby popsané zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
V roce 2010 jsme prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti a prostřednictvím
projektu Pomozte dětem! realizovali projekt Osobní asistence dětem a mládeži se zdravotním
postižením. Jeho cílem bylo maximálně a účelně integrovat děti a mládež se zdravotním
postižením do společnosti, asistovat dětem při docházce do mateřské, základní či střední školy,
Klubu s asistencí nebo při dalších volnočasových aktivitách.
Prostřednictvím projektu Pomozte dětem! jsme zároveň realizovali projekt Speciální počítač pro
chlapce s kombinovaným postižením, zaměřený na rozvoj dítěte s touto diagnózou. V rámci
realizace tohoto projektu jsme dostali možnost zakoupit speciální počítač pro jednoho z našich
uživatelů.
Mezi základní činnosti, které poskytujeme, patří i sociální poradenství, které uživatelům poskytuje
potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Zaměřujeme se na to,
aby uživatelé našich služeb netrpěli neznalostí svých práv, povinností, dostupných služeb a aby
byli schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Cílem poskytovaných služeb je tedy
konkrétní pomoc a podpora při řešení obtížných životních situací uživatelů a poskytování
kvalitního poradenství.
Osobní asistence Znojmo je aktivním členem Asociace pro osobní asistenci (APOA) a
Komunitního plánování ve Znojmě.
10
Výroční zpráva za rok 2010
Klub s osobní asistencí
Vedoucí:
Dita Bartíková, DiS.
od 1.5.2011 Bc. Markéta Bílková
Kontakt:
Horní Česká 6, 669 02 Znojmo
mobil: 604 294 188
tel.: 515 221 887
[email protected]
Založeno:
červenec 2006
CO VŠECHNO DĚLÁME
Klub s asistencí je aktivitou Osobní asistence Znojmo, která byla částečně realizována v
rámci projektu Osobní asistence dětem a mládeži se zdravotním postižením (Pomozte
dětem!). Podporujeme zde volnočasové aktivity a prostřednictvím nich také nenásilnou
integraci dětí a mládeže se zdravotním postižením do společnosti lidí zdravých.
Zázemí Klubu s asistencí je součástí kanceláře střediska Osobní asistence Znojmo, kde
je vybudovaný tzv. koutek pro děti. Zde mají asistenti v případě potřeby nebo zájmu
možnost se s uživateli uchýlit a využívat množství hraček, speciálních pomůcek, knížek,
apod., kterými mohou dětem zpestřit či obohatit společně strávený čas.
Dále docházelo k pravidelným setkáváním při volnočasových aktivitách probíhajících
mimo zázemí Klubu s asistencí. Každých čtrnáct dní jsme s uživateli trávili čtvrtky v
Rodinném centru Maceška, kde jsme provozovali canisterapii (terapie pomocí psů) a
kde bylo zároveň možné využít prostor zdejší herny s veškerým jejím vybavením. Když
nám přálo počasí, tak jsme každou středu pobývali na Sokolnické chatě Františka
Miroše, v jejímž areálu probíhala hipoterapie (terapie prostřednictvím jízdy na koni pod
dohledem zkušeného fyzioterapeuta).
Při aktivitách Klubu jsou k dispozici asistenti, jež pomáhají rodičům při trávení volného
času jejich dětí.
volnočasové aktivity
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v Klubu s asistencí se během roku 2010
zaznamenalo 332 návštěv dětí
s tělesným, mentálním, kombinovaným
či jiným postižením, přičemž zdejší aktivity
vždy probíhaly i za účasti dětí zdravých
- z toho na hipoterapii jsme zaznamenali
120 návštěv, na canisterapii 92 návštěv
a v zázemí Klubu 120 návštěv
- v průměru Klub s asistencí
navštěvovalo 12 dětí
se zdravotním postižením za přítomnosti
5 - 10 zdravých dětí
Pastorační asistence
Pastorační asistence Oblastní charity Znojmo je realizována skrze jmenovaného pastoračního
asistenta a duchovní osobou, jejímž posláním je přinášet informace a podněty pro ty, kteří se
aktivně zapojují do činnosti Charity (charitní zaměstnance, dobrovolníky, klienty aj.), místní farní
charity nebo pro ty, kteří se jakkoli zajímají o charitní službu a sociální práci založenou na
křesťanských zásadách.
Cílem pastorační asistence je podpora duchovního rozměru charitní práce a podpora charitní
činnosti.
Vedoucí:
Mgr. Ludvík Mihola
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 736 529 392
tel.: 515 220 768
[email protected]
OBLAST ČINNOSTI PASTORAČNÍ ASISTENCE
11
setkávání se s charitními pracovníky a klienty v jednotlivých zařízeních Charity
zajištění duchovní obnovy pro charitní zaměstnance
zajištění přednášek a seminářů s duchovní tématikou
zprostředkování setkání s knězem
duchovní rozhovory
seznamování s křesťanskou sociální naukou
podpora spolupráce mezi Charitou a farnostmi znojemského okresu
poskytování informací duchovním správcům o činnosti Charity
koordinace farních charit
podpora charitativní činnosti ve farnostech
zajištění pastorační nabídky, duchovních aktivit a vzdělání pro zaměstnance Charity a
pro klienty, aj.
Duchovní asistent:
P. Jindřich Čoupek
Výroční zpráva za rok 2010
Centrum poradenství a pomoci
Vedoucí:
Mgr. Zdeňka Fládrová, DiS.
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 731 402 782
tel.: 515 221 986
[email protected]
Založeno:
červenec 1999
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v roce 2010 využilo služeb poradny
245 osob; bylo poskytnuto 598
intervencí a 195 kontaktů
- služba je zaregistrována dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
jako sociální poradenství a uživatelům
je poskytována bez úhrady
Poskytujeme informace a pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci.
Prostřednictvím poradenství napomáháme k rozvoji kompetencí uživatelů služby tak,
aby byli schopni si svými silami pomoci sami, a aby se mohli znovu plně začlenit do
společnosti.
CO VŠECHNO DĚLÁME
Pomáháme při řešení nepříznivé životní situace uživatelů prostřednictvím odborného,
bezplatného, nestranného a diskrétního poradenství; uživatele seznamujeme s jejich
právy, povinnostmi a dostupnými službami; usilujeme o to, aby mohli samostatně
rozhodovat a řešit svoji nepříznivou životní situaci; posilujeme jejich dovednosti a
schopnosti k řešení nepříznivé životní situace a tím pomáháme předejít, případně
zmírnit, sociální vyloučení; ve spolupráci s dalšími organizacemi usilujeme o komplexní
řešení každého případu podle individuálních potřeb uživatelů.
V odůvodněných případech rovněž poskytujeme materiální pomoc ve formě trvanlivých
potravin, hygienických potřeb, ošacení. Podmínkou je sociální potřebnost žadatele.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
- pomoc v oblasti sociální zabezpečení
(vyřizování dávek státní sociální podpory
a dávek pomoci v hmotné nouzi)
- pomoc v oblasti mezilidských vztahů
(manželství, vztahy mezi rodiči
a dětmi, výživné)
- pomoc v oblasti zaměstnání
(pomoc při hledání vhodnějšího zaměstnání,
při sepsání životopisu apod.)
- pomoc v oblasti bydlení
(pomoc při ztrátě bydlení, při hledání
vhodnějšího bydlení apod.)
- pomoc v oblasti dluhů
(sestavování rodinného rozpočtu,
dluhové poradenství)
- pomoc v oblasti práva
(právní poradenství formou osobních
a emailových konzultací s právníkem)
Mohou k nám přijít:
osoby bez přístřeší
- osoby v krizi
- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
- rodiny s dítětem/dětmi
- senioři
Poradenství je poskytováno formou osobní, telefonické či emailové konzultace a to
jednorázově nebo opakovaně.
Jestliže se uživatel/zájemce o službu nemůže ze závažných důvodů dostavit do
poradny, může mu být služba poskytnuta v domácím prostředí.
Služba je pro uživatele bezplatná, lze ji v některých případech poskytovat anonymně, je
zachovávána lidská důstojnost všech zúčastněných osob, vychází z individuálních
potřeb uživatelů, podporuje rozvoj samostatnosti uživatelů a posiluje jejich sociální
začleňování, pomáhá předcházet propadu nebo zabránit dlouhodobému setrvání v
nepříznivé sociální situaci, důvěrnost sdělení (výjimkou je zákonná oznamovací
povinnost!), je určena pro všechny bez ohledu na rasu, pohlaví, politické nebo
náboženské přesvědčení, handicap nebo sexuální orientaci.
12
Výroční zpráva za rok 2010
Rodinný sociální asistent
... aby rodina byla domovem
Vedoucí:
Mgr. Radka Růžičková
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 604 294 189
[email protected]
Založeno:
listopad 2007
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v roce 2010 se zapojilo do projektu 37 rodin
- z toho 55 dospělých a 102 dětí
- služba je zaregistrovaná dle zákona
č. 108/2006 Sb., o soc. službách, jako
sociálně aktivizační služba pro rodiny
s dětmi
Služba Rodinný sociální asistent podporuje rodiny s dětmi, které nejsou schopny vlivem
nepříznivé sociální situace zajistit optimální výchovu a péči svým dětem.
Pomáháme rodinám posilovat rodičovské dovednosti a schopnosti, poskytujeme rodičům pomoc
při řešení obtíží dětí ve škole a při přípravě na vyučování, při výchovných obtížích, pomáháme
rodině při péči o domácnost a výchově dětí. Pomoc rodinám zahrnuje dlouhodobou spolupráci
rodinné asistentky a rodiny zaměřenou na nácvik a zvládnutí situací a činností, které rodiče
nejsou schopni v dané situaci zvládat a které jsou příčinou problémů v rodině. Tento projekt je
jedinečný v tom, že neřeší problémy za rodiče a nepřebírá jejich funkci. Cílem práce rodinných
asistentek je obnovit vnitřní sílu rodičů k opětovnému získání sebejistoty při péči o své děti.
CO VŠECHNO DĚLÁME
Služba Rodinný sociální asistent podporuje děti a mladistvé ze sociálně znevýhodněných rodin.
Tyto děti jsou diskriminovány prostředím, ve kterém žijí. Nemají dostatek podnětů ke zdravému
rozvoji a často opakují destruktivní styly chování svých rodičů. Základ projektu Rodinný sociální
asistent tvoří terénní sociální práce. Mezi nejčastější problémy, které jsme pomáhali rodinám
řešit, patří nízké příjmy a z toho plynoucí problémy se zajištěním potřeb rodiny, zadluženost,
kolaps sociálních sítí, skryté záškoláctví a prospěch dětí, vztahové problémy, nedostatek
schopností, dovedností, příp. motivace k řešení životní situace, nedostatek schopností při
uplatňování rodičovských kompetencí. Rodiny mnohdy netuší, jakým způsobem řešit jmenované
problémy nebo tyto problémy řeší společensky nepřijatelným způsobem. Dostávají se tak do
pasti neřešených problémů, ze které se samy, bez pomoci nedokážou dostat, a která dlouhodobě
ohrožuje fungování rodiny a má negativní vliv na vývoj dětí v rodině. Pomáháme rodinám, které
usilují o změnu své životní situace, chtějí jmenované problémy řešit a spolupracovat s naší
službou.
Hodnocení služby uživatelkou - zápis z Knihy přání a stížností:
…… nemůžeme si vynachválit pracovnici služby. Je k nám velmi milá, se vším nám
pomůže a poradí, strašně moc si jí vážíme! Když k nám má přijet, nemůžeme se jí dočkat. ….
Tento projekt má pověření k výkonu
sociálně - právní ochrany dětí
dle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně - právní ochraně dětí.
POMÁHÁME V TĚCHTO OBLASTECH
- sociální dávky
- zaměstnání, práce, brigáda
- neplacení a dluhy
- bydlení
- pomoc při prosazování práv a zájmů
- vzdělávání dětí
- výchovné poradenství, ochrana dětí
- využití příjmu
- konflikty mezi rodinami, uživatelem a okolím
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
13
Výroční zpráva za rok 2010
Dobrovolnické centrum
Vedoucí:
Mgr. Ludvík Mihola
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 736 529 392
tel.: 515 220 768
[email protected]
Založeno:
prosinec 2000
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v roce 2010 se přihlásilo 11 nových
dobrovolníků
- pomáhalo nám:
6 krátkodobých dobrovolníků
47 dlouhodobých dobrovolníků
- přes 1100 dobrovolníků se zapojilo do
Tříkrálové sbírky
- v rámci Tříkrálové sbírky odpracovali
dobrovolníci v průměru 9956 hod.
- v roce 2010 dobrovolníci odpracovali
celkem 1 684 hod. dobrovolnické
práce, což znamená ve finančním
vyjádření 115.034,- Kč
- dobrovolnické centrum je držitelem
Akreditace Ministerstva vnitra ČR
dle zákona č. 198/2002 Sb., o
dobrovolnické službě
“Tento projekt je financován z prostředků EU
prostřednictvím JmK v rámci
Společného regionálního operačního programu
Den Charity
Cílem projektu je rozvoj charitní služby našim klientům a zajištění humanitární pomoci skrze
pomoc dobrovolníků. Základním posláním dobrovolnického centra je přinést konkrétní pomoc
potřebným lidem, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých.
CO VŠECHNO DĚLÁME
„Tříkrálová sbírka 2010“
přes 1 100 dobrovolníků, kteří se zapojili do sbírk, vykoledovalo celkem
1 398 569,- Kč
dobrovolníci se organizačně zapojili do této sbírkové akce, kde se
„Akce cihla“
podařilo prodat celkem 133 ks „benefičních“ cihel. Akce Cihla
vynesla 13.330,-Kč.
„Den charity“
dobrovolníci se organizačně zapojili do této propagační akce
Oblastní charity Znojmo a jejich projektů určenou pro širokou
veřejnost
„Dýňová stezka“ dobrovolníci se organizačně zapojili do zábavné akce pořádanou
Domovem pro matky v tísni, která byla určena dětem a jejich rodičům
„VII. Charitní ples“ dobrovolníci se organizačně podíleli na přípravě a průběhu
Charitního plesu v sálu hotelu Savannah. Výtěžek plesu z tomboly a
prodeje vstupenek tak vynesl 17.988,-Kč na podporu Denního
Stacionře sv. Damiána pro osoby s mentálním postižením
kombinovanými vadami a rysy autismu.
„Koncert Květinka“ dobrovolníci se podíleli na organizaci a přípravě koncertu, který byl
věnován na operace vážně nemocných a umírajících dětí na
Ukrajině. Výtěžek koncertu činil 8.543,-Kč
DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY:
- činnost dobrovolníků v jednotlivých
projektech Oblastní charity Znojmo
(pomoc tělesně a mentálně postiženým
lidem, starým a nemocným lidem,
poskytování osobní asistence, lidem
bez domova, matkám s dětmi v tísni,
sociálně slabým aj.)
- pomoc při jednorázových dobročinných
akcích a propagaci
- pomoc při organizování volnočasových
aktivit pro uživatele, zábavných a
benefičních akcích
- pomoc při charitních sbírkách
(Tříkrálová sbírka, aj.)
- pomoc při živelných katastrofách,
hromadných neštěstích, krizových situacích
aj. (povodně, rozsáhlé požáry,
hromadné autonehody atd.)
Dobrovolníci dále pomáhají mimo jiné i v jednotlivých zařízeních Oblastní charity Znojmo,
kde pomáhají při organizaci aktivit pro klienty nebo poskytují osobní asistenci těmto klientům.
Dále se podílí na jiných charitativních a dobročinných akcích Charity.
Akce Cihla
Dýňová stezka
14
Výroční zpráva za rok 2010
Tříkrálová sbírka
POSLÁNÍ SBÍRKY
Tříkrálovou sbírku pořádá Charita
Česká republika. Obecným účelem
Tříkrálové sbírky je pomoc rodinám a
lidem v nouzi u nás i v zahraničí a
podpora charitního díla. Prostředky
Tříkrálové sbírky pomáhají konkrétním
zařízením jednotlivých oblastních
charit, která poskytují sociální služby
lidem v nouzi, ale zároveň jsou otevřené
pro konkrétní projekty farních charit,
které vypracují záměr odpovídající
poslání sbírky.
VÝSLEDKY A POUŽITÍ VÝTĚŽKU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2010
V roce 2010 proběhl na Znojemsku jubilení 10. ročník Tříkrálové sbírky. Do ulic měst a obcí
regionu vyšlo 368 skupinek tříkrálových koledníků. Do sbírky se zapojilo přes 1100 koledníků,
kteří do svých kasiček vykoledovali celkem 1 398.569,- Kč. Rozdělení získané částky se řídí
těmito pravidly:
-
Koordinátor:
Mgr. Ludvík Mihola
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 736 529 392
tel. 515 220 768
[email protected]
ZHODNOCENÍ TKS 2010
- celková částka ze všech pokladniček
byla 1 398 569,- Kč
- celkem se do sbírky zapojilo přes 1100
koledníků, kteří vytvořili 368 skupinek
- výsledky všech ročníků Tříkrálové sbírky
jsou k dispozici na webových stránkách
OCH Znojmo www.znojmo.charita.cz
65 % se vrací zpět pro potřeby Oblastní charity Znojmo
15 % je použito pro potřeby Diecézní charity Brno
10 % jde na humanitární pomoc do zahraničí
5 % je použito pro projekty Charity ČR
5 % je určeno na režii sbírky
Z částky určené pro potřeby Oblastní charity Znojmo byly podpořeny tyto projekty a služby:
Charitní ošetřovatelská služba: elektrická polohovací postel, invalidní vozíky, Denní
stacionář sv. Damiána: terapeutická činnost pro uživatele, vybavení dílen pro pracovní
terapii, Centrum poradenství a pomoci: hmotná pomoc pro klienty, provoz charitního
šatníku, Charitní pečovatelská služba: zajištění terénní pečovatelské služby klientům,
Osobní asistence: zajištění hipoterapie a canisterapie, Poradna pro oběti
domácího násilí Tereza: nákup potravin, léků, hygienických potřeb, Dílna sv. Kláry:
nákup nábytku pro zkvalitnění služeb pro uživatele, Krizový dobrovolný tým: nákup
hmotné humanitární pomoci obětem živelných katastrof a jiných krizových událostí, Magdala:
nákup hygienických potřeb, potraviny, testy na detekci viru HIV, Dobrovolnické centrum:
podpora dobrovolnické činnosti, odměny pro dobrovolníky.
„Děkujeme všem, kteří vlídně přijali koledníky
a přispěli do jejich pokladniček. Stejné díky
patří i samotným koledníkům
a všem kdo se do sbírky zapojili
a tak věnují nezištně svůj čas i úsilí
ve prospěch pomoci druhým“.
Postní almužna
VÝSLEDKY A POUŽITÍ VÝTĚŽKU POSTNÍ ALMUŽNY
Postní almužna je projev zcela dobrovolné osobní formace a také snaha spojit úsilí farností a
Charity ve službě bližním v nouzi.
Jednalo se o dobrovolnou duchovní formaci, kdy si věřící během celé doby postní mohli odříct
některý prožitek (např. děti se v době postu mohly vzdát čokolády či jiné sladkosti a dospělý např.
cigarety, alkoholu, kávy, zábavz, luxusu nebo jiného prožitku) a vložit jej do papírové schránky.
VÝTĚŽEK ALMUŽNY
Celkem se do druhého ročníku Postní Almužny zapojilo 28 farností z celého znojemského
okresu, kde se vybralo z 387 papírových schránek celkem 107.240,- Kč. Tento
celkový výtěžek postní akce byl použit na operace vážně nemocných a umírajících dětí na
Ukrajině.
Koordinátor:
Mgr. Ludvík Mihola
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 736 529 392
tel. 515 220 768
[email protected]
„Jménem Oblastní charity Znojmo a těch, kterým se díky Vám dostalo pomoci, upřímně
děkujeme“.
postnička
15
Výroční zpráva za rok 2010
Pomoc na Ukrajině
Koordinátorka:
Helena Horáková, DiS.
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
tel.: 515 220 768
[email protected]
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
Finanční příspěvky a dary
Fyzické osoby
123 653,- Kč
Humanitární konto TKS 2010
100 000,- Kč
Postní almužna OCH Znojmo
107 240,- Kč
Postní almužna OCH Žďár nad Sázavou 25 000,- Kč
Postní almužna OCH Tišnov
5 000,- Kč
Nadace VIA
33 000,- Kč
Částky poskytnuté na Ukrajinu
Pomoc sociálně slabým rodinám
65 589,- Kč
Svíčková dílna Viškovo
8 284,- Kč
Financování léčebných výloha operací 192 240,- Kč
Zájmové vzdělávání dětí a mládeže
33 000,- Kč
stáž pracovníků v ČR
pomoc vážně nemocným dětem
Začátek humanitární činnosti Oblastní charity Znojmo na Zakarpatské Ukrajině se datuje do roku
2000. Prvním projektem se stala podpora dětí z dětských domovů ve Velkém Berezném, která
trvala až do roku 2006. V dalších letech následovalo zřízení Domu na půli cesty v Užhorodě,
podpora dětských domovů rodinného typu v Mukačevu, Seredném, podpora dětí ze sociálně
slabých rodin, svíčková dílna a v roce 2010 se hlavním projektem stalo financování léčebných
výloh vážně nemocných dětí i dospělých. Projekty jsou realizovány převážně v mukačevském a
užhorodském rajonu.
Pomoc sociálně slabým rodinám
Nákupem základních potravin, léků, platbou za vodu, plyn apod. se podařilo podpořit 25 rodin s
dětmi, od roku 2009 je to již 40 podpořených rodin.
Vedle této materiální pomoci je žádoucí děti v těchto rodinách podporovat nejen v povinném, ale i
dalším vzdělávání a rozvíjení jejich osobností, v získávání dalších dovedností. Z prostředků
Nadace VIA bylo v zájmovém vzdělávání podpořeno 8 dětí a mladých (získáním řidičského
průkazu, výukou cizího jazyka, tance, hudby).
Stáž pracovníků v ČR
Již podruhé jsme zorganizovali pro pracovníky ukrajinských sociálních služeb týdenní stáž v ČR.
Velmi přivítali možnost seznámit se s financováním, provozem a celkovým fungováním sociálních
a zdravotních služeb v našich podmínkách a načerpali tak inspiraci pro jejich práci na Ukrajině.
Financování léčebných výloh a operací
V důsledku nedostatečně fungujícího zdravotního systému na Ukrajině, kdy jsou lidé nuceni
finančně se podílet na veškerých nákladech léčby (léky, zdravotnický materiál i samotný lékařský
zákrok) jsme se v letošním roce zaměřili ve spolupráci s Charitou v Mukačevu na pomoc při
financování léčebných výloh a operací vážně nemocných dětí především ze sociálně slabých
rodin.
Z prostředků Postní almužny Oblastní charity Znojmo, humanitárního konta TKS, Postní almužny
Oblastní charity Žďáru nad Sázavou a ostatních darů jsme takto podpořili 13 osob.
Svíčková dílna
Svíčková dílna ve Viškovu, která zde funguje od roku 2009, zaměstnává mentálně a tělesně
postižené. Dílna slouží jako pracovní terapie pro lidi s postižením z blízkého okolí (Viškovo,
Chust, Tjačiv, Solotvino). Pod vedením instruktorů získávají sebedůvěru, rozvíjí své schopnosti a
dovednosti.
POMOC NA UKRAJINĚ
Pomoc na Ukrajině začala formou
Adopce na dálku, což je podpora
dětských domovů formou finančních
příspěvků na konkrétní děti od
adoptivních rodičů.
Naše pomoc funguje již několik let,
přesto stále nacházíme další možnosti,
pomoci dětem, které pomoc potřebují.
svíčková dílna
16
Výroční zpráva za rok 2010
AURIS - Klub neslyšících
Klub neslyšících Auris zapojuje lidi se sluchovým
postižením do společnosti. Nabízí těmto lidem
vzdělávací a volnočasové aktivity ve společnosti
slyšících i neslyšících přátel. Slyšícím studentům kurzů
znakového jazyka klub umožňuje jeho praktické užití.
CO VŠECHNO DĚLÁME
Klub neslyšících vznikl v návaznosti na kurzy znakového
jazyka, pořádané Oblastní charitou Znojmo 8 let.
Scházejí se v něm lidé se sluchovým postižením ze
Znojma a okolí a jejich slyšící přátelé, zejména lektoři a
studenti kurzů znakového jazyka. Scházíme se
pravidelně každý týden v úterý, pořádáme i mimořádné
akce v jiné dny.
Co se nám povedlo a z čeho máme radost
Jednou z velmi zajímavých akcí byla společná beseda neslyšících a nevidomých osob, kterou jsme
připravili společně se znojemským TyfloCentrem. Zprostředkovat komunikaci těmto dvěma
skupinám nebylo jednoduché a jsme rádi, že se nám to povedlo. Neslyšící a nevidomí si vyměňovali
zkušenosti o výchově dětí, cestování, kompenzačních pomůckách a nakonec si naplánovali další
společné aktivity.
Velkou radost máme také z úspěchů našich neslyšících ve slyšící společnosti:
Jedna neslyšící paní vyprávěla pohádku ve znakovém jazyce slyšícím dětem v ZŠ Jubilejní park.
Jiná neslyšící paní dokonce bubnovala na džembé na koncertě se slyšícími bubeníky.
Podařilo se nám také zapojit další neslyšící lektorku do výuky znakového jazyka na
znojemských školách, tentokráte na Střední zdravotnické škole.
Další činnost
KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA
V roce 2010 byl při Oblastní charitě Znojmo
otevřen již po osmé kurz znakového jazyka.
Kurz je určen pro širokou veřejnost, pro
všechny, kteří se z jakýchkoliv důvodů chtějí
nebo potřebují blíže seznámit s touto
jazykovou znalostí a lépe tak poznat svět
neslyšících. Program kurzů je připraven pro
začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé a
výuka probíhá 1x týdně po jedné vyučovací
hodině.
Pod vedením zkušených lektorek se v roce
2010 zúčastnilo ve dvou skupinách celkem
12 zájemců.
Koordinátorka:
Mgr. Magdaléna Plchová
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 733 755 938
[email protected]
Založeno:
září 2006
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
- v roce 2010 měl klub 28 členů
- proběhlo 27 akcí (7 přednášek,
11 sportovních akcí, 3 kulturní akce,
1 exkurz, 3 tvořivé dílny a 2 jiné akce)
HLAVNÍMI ČINNOSTMI JSOU:
- přednášky, semináře, diskuse
- kultura - návštěva divadla, výstavy
- tanec - návštěva plesů
- sport volejbal, fotbal, bowling,
kulečník, šipky, cyklistika
- tvořivé dílny
- výlety, exkurze
Auris funguje od počátku jako dobrovolné
sdružení bez finančních prostředků. Tímto
chceme moc poděkovat všem přednášejícím
odborníkům, kteří pro nás připravili program
bez nároku na odměnu.
Kurzy znakového jazyka
koordinátor:
Helena Horáková, DiS.
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
tel.: 515 220 768
[email protected]
CHARITNÍ ŠATNÍKY
Kontakty na charitní šatníky:
Farní charita u Sv. Kříže ve Znojmě
Charitní šatník je otevřen každé úterý od 13:00 do 15:30 hodin v přízemí
Dominikánského kláštera na ulici Dolní Česká 1 ve Znojmě. Přijaté oděvy a obuv jsou vydávány
sociálně potřebným lidem. Přebývající oděvy dobrovolní pracovníci třídí a ve spolupráci s
Diakonií Broumov jsou odváženy všude tam, kde je potřebují sociálně potřební lidé.
Farní charita u Sv. Kříže ve Znojmě
Dolní Česká 1, Znojmo (přízemí
Dominikánského kláštera)
otevřeno:
každé úterý 13.00 - 15.30 hod.
Farní charita v Moravském Krumlově
Charitní šatník je otevřen každé druhé úterý v měsíci od 14:00 do 16:00 hodin na
ulici Dělnická 600 (areál Sběrného dvora) v Moravském Krumlově.
Farní charita ve Višňovém
Charitní šatník je otevřen každé úterý od 14:00 do 16:00 hodin v budově Správy majetku
obce Višňové (tzv. „Na Žižkově“).
Také v charitních šatnících v Moravském Krumlově a ve Višňovém dobrovolní pracovníci vybrané
oděvy třídí. Přebývající oděvy jsou ve spolupráci s Oblastní charitou Znojmo a Diakonií Broumov
odváženy všude tam, kde je potřebují sociálně potřební lidé.
17
Farní charita Moravský Krumlov
Dělnická 600, Moravský Krumlov
otevřeno:
každé druhé úterý 14.00 - 16.00 hod.
Farní charita Višňové
budova Správy majetku obce Višňové
(tzv. „Na Žižkově“)
otevřeno:
každé úterý 14.00 - 16.00 hod.
Výroční zpráva za rok 2010
KLUB COOLNA Znojmo
Vedoucí:
Mgr. Karolína Bulová
Kontakt:
Masarykovo nám. 21, 66902 Znojmo
Mobil: 739 389 275
Telefon: 515 541 971
Email: [email protected]
Facebook: Klub Coolna Znojmo
Otevírací doba klubu:
Po, Út, Čt, Pá, 14:00 -19:00
Provozní doba streetworku:
Po, Út, Čt, Pá, 16:00 -19:00 (od 1. 3. 2011)
Založení:
Leden 2009
ZHODNOCENÍ SLUŽBY
- v roce 2010 službu využilo 108 uživatelů
- bylo uskutečněno 1792 kontaktů
a 2927 intervencí
- uživatelé služby se podíleli nebo sami
zorganizovali akce pro vrstevníky,
kamarády či k propagaci KLUBU COOLNA
veřejnosti
- služba je zaregistrovaná dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
se v nízkoprahovém klubu zajišťují v rozsahu
těchto úkonů:
Výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti
- bezpečný prostor
- kontaktní práce
- situační intervence
- doučování
- vzdělávací aktivity
- pracovně výchovné činnosti
- volnočasové aktivity
KLUB COOLNA usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dospívajících
a mladých dospělých, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Prostřednictvím nabídky sociálních služeb, vzdělávacích a volnočasových aktivit a také poskytováním informací, odborné pomoci a podpory, se snažíme předcházet jejich sociálnímu vyloučení.
Naší snahou je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením nebo snížením sociálních rizik
a vytvářením podmínek ke smysluplnému trávení volného času a tím předcházet rizikovému
chování.
CO VŠECHNO DĚLÁME
Prioritně se snažíme poskytovat informace o tématech, které uživatele zajímají, odbornou pomoc
a podporu. Zcela bezplatně poskytujeme základní sociální poradenství, a volnočasové aktivity,
jako např.: PC s internetem, fotbálek, stolní tenis, šipky, Nintendo Wii, promítání filmů, vaření,
stolní deskové a karetní hry, výtvarná dílna, knížky, časopisy, atd.
Výraz nízkoprahový chápeme jako "dostupný pro členy cílové skupiny". Naši cílovou skupinou
jsou dospívající (15 - 20 let) a mladí dospělí (21 - 26 let) ve Znojmě. KLUB COOLNA je pro ně
zázemím, možností scházet se s vrstevníky a místem pro jejich vlastní aktivity. Mohou v nás mít
někoho, kdo je vyslechne, porozumí a pokud potřebují, tak i „v rámci možností” konkrétně pomůže. Prevencí usilujeme o to, aby všichni mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře
a uvědomili si potenciální rizika. Zaručujeme anonymitu, dostupnost, respekt a bezpečný prostor.
Zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
- akce pro veřejnost, den otevřených dveří,
brigády, kulturní akce, besedy, a další
Sociálně terapeutické činnosti
- podpora
- poradenství
- krizová intervence / pomoc v krizi
- skupinová práce / práce se skupinou
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- informační servis
- poradenství
- kontakt s institucemi ve prospěch uživatele
- zprostředkování dalších služeb doprovod
- práce s blízkými osobami
Tento projekt má pověření k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí dle zákona
č. 359/1999 sb., o sociálně-právní ochraně
dětí.
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
I<
<
Výroční zpráva za rok 2010
KLUB COOLNA Moravský Krumlov
zástupce vedoucí:
Bc. Stanislav Maar
Kontakt pro Mor. Krumlov
Břízová 254
mobil: 739 389 274
[email protected]
Otvírací doba:
Po, Út., Čt, Pá 13:00-18:00
Založeno:
leden 2009
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
Posláním Klubu Coolna je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu
dospívajících a mladých dospělých, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.
Naši snahou je zlepšit kvalitu života cílové skupiny a předcházet rizikovému chování
prostřednictvím nabídky sociálních služeb, poskytováním informací, odborné pomoci a podpory,
vzdělávacích aktivit a zajištění bezpečného prostoru (bez drog, alkoholu, agrese) pro
volnočasové aktivity.
CO VŠECHNO DĚLÁME
V první řadě poskytujeme mládeži a mladým dospělým možnost anonymně za námi přijít při
prožívání jakéhokoli problému či při zvládání obtížné životní situace spojené s jejich dospíváním
nebo způsobem života. Mohou se s problémy svěřit, probrat je, a pokud chtějí, jsme připraveni jim
se zvládnutím situace pomoci. Zároveň však mohou jen tak přijít a využít bezpečného prostoru v
klubu k promyšlení situace nebo k sebezklidnění a odpočinku. Dále se mohou naučit plánovat a
smysluplně trávit volný čas při plánování a realizaci volnočasových aktivit (různé turnaje, výlety,
hry a workshopy).
V klubu při různých aktivitách probíhají v rámci specifické prevence besedy či rozhovory s
uživateli na témata, která jsou pro ně nějakým způsobem zajímavá a hlavně v nich potřebují
získat lepší informace nenásilnou formou, jako například: alkohol, drogy, šikana, domácí násilí,
komunikace v soc. skupině, výběr školy či povolání atd. Preventivním působením usilujeme o to,
aby všichni mladí lidé zažívali obtížné životní situace v co nejmenší míře a uvědomili si možná
rizika svého chování. Zaručujeme anonymitu, dostupnost, respekt, bezpečný prostor a
individuální přístup.
Poděkování přes Facebook:
„Ahoj Lidičky, neznám vás osobně, ale jsem ráda, že Vaše Coolna je a funguje. Můj syn jel včera
na motokáry do Brna a spokojenost sama. Jako rodič velmi oceňuji, co pro naše mladé v
M.Krumlově děláte.Ať se Vám daří. ... S Pozdravem Kateřina“.
- Klub Coolna funguje od 16.02.2009, kdy byl
slavnostně otevřen v Moravském Krumlově
- během roku 2010 navštívilo klub
209 uživatelů služby a zájemců o službu
a to celkem v 3094 návštěvách (kontaktech)
- těmto mladým lidem bylo pracovníky klubu
poskytnuto 2192 intervencí
(tj. přímé pomoci sociální, psychické či jiné)
- mimo běžný program v klubu
bylo uskutečněno 58 různých akcí
(výlety, workshopy, besedy,
přednášky pro školy atd.)
- uživatelé se aktivně podílejí na organizaci
volnočasových aktivit v klubu a spolupodílí
se na tvorbě jeho komplexního programu
- služba je zaregistrovaná dle zákona
č. 108/2006 sb., o soc. službách, jako
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
- zajištění podmínek pro společensky přijatelné
volnočasové aktivity,
- pracovně výchovná činnost s dětmi,
- nácvik a upevňování motorických,
psychických a sociálních schopností
a dovedností,
- zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
b) zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím:
- aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích
odehrávajících se ve společenském prostředí
c) sociálně terapeutické činnosti:
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování
vede k rozvoji nebo udržení osobních a
sociálních schopností a dovedností podporujících
sociální začleňování osob
d) pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí:
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob
Tento projekt má pověření k výkonu
sociálně - právní ochrany dětí
dle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně - právní ochraně dětí.
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
19
Výroční zpráva za rok 2010
Krizový dobrovolný tým
Vedoucí:
Jan Havelka
Kontakt:
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
mobil: 731 450 915
tel.: 515 220 768
[email protected]
Založeno:
prosinec 2006
povodně Liberecko 2010
povodně Liberecko 2010
Projekt Krizový dobrovolný tým poskytuje pomoc obětem nenadálých událostí, krizových situací,
hromadných neštěstí, živelných katastrof a podobných neštěstí od okamžité krizové intervence
ze strany psychologů a sociálních pracovníků, rychlé zajištění nejnutnějších materiálních potřeb
či pomoci se stabilizací v posttraumatickém období až po dlouhodobé doprovázení obětí
neštěstí.
Krizový dobrovolný tým pomáhá těmto lidem s návratem do běžného života, pomáhá jim
zorientovat se v situaci, následně společně vytýčit kroky, které povedou k řešení problému a
CO VŠECHNO DĚLÁME
V důsledku stále častějších katastrof a živelných událostí se Jihomoravský kraj a Diecézní charita
Brno rozhodli rozšířit týmy pomoci při mimořádných událostech o dobrovolníky z řad veřejnosti.
Noví dobrovolníci, kteří se registrují do TEAMU MORAVA na adrese http://www.teammorava.cz,
jsou zařazeni do databáze. Následně absolvují základní kurzy pomoci při mimořádných
událostech. Mimořádnou událostí se rozumí např. nouzová evakuace a zásobování obyvatelstva
při hromadných neštěstích, živelných katastrofách. Při těchto událostech se zaměřuje na pomoc
při distribuci drobné materiální pomoci, komunikaci se zasaženými lidmi a mapování jejich potřeb.
Současně tým pomáhá i manuálně jako např. plnění pytlů pískem, zabezpečování domácností,
odklízení naplavenin apod.
Team Morava sdružuje téměř 150 dobrovolníků z řad veřejnosti a přibližně 100
dobrovolníků z řad jednotlivých oblastních charit. Mnozí dobrovolníci, kteří pomáhali
prostřednictvím Jihomoravského kraje a Diecézní charity Brno při povodních v minulém
roce v severních Čechách, se po vzniku Teamu Morava stali jeho členy.
povodně Liberecko 2010
VÝJEZDY A CVIČENÍ
Výjezd Troubky:
- týmy: 4 týmy Charita, Adra, ČČK,
HZS, Policie, armáda
- podpora týmů HZS
- pomoc zasaženým po povodni,
mapování potřeb, humanitární pomoc,
psychosociální podpora
Výjezd Liberecko:
- týmy: 4 týmy Charita, Adra, ČČK,
HZS, Policie, armáda
- podpora týmů HZS
- pomoc zasaženým po povodni,
mapování potřeb, humanitární pomoc,
psychosociální podpora, pomoc s úklidem
Team Morava vznikl díky projektu financovaného z EU „Přeshraniční zásahy jednotek
Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska v případě katastrof“. Jeho cílem je vytvářet
skupinu lidí, kteří chtějí pomoci lidem zasaženým mimořádnou událostí. Základ tvoří
pracovníci a dobrovolníci Diecézní charity Brno z řad oblastních organizačních jednotek Blansko, Břeclav a Znojmo.
Team Morava navázal na Krizové týmy DCHB, které fungují již 5 let. Každý člen týmu prochází
vstupním a poté průběžným školením a vzděláváním. Současně se účastní jednotlivých cvičení
se složkami Integrovaného záchranného systému.
ZHODNOCENÍ PROJEKTU
V roce 2010 jsme hlavní činnost vyvíjeli při povodních v obci Troubky a na Liberecku, kde jsme
strávili přibližně 3 týdny práce. Tyto výjezdy nám pomohly upevnit naše získané teoretické
vědomosti s praxí v „terénu“. Rovněž jsme se zúčastnili několika cvičení pořádaných
Jihomoravským krajem, obcemi s rozšířenou působností i vlastních cvičení. Pomáhali jsme s
evakuací obyvatel zasažených událostí, mapováním základních potřeb, úklidem a nabízeli jsme
materiální a psychosociální pomoc. Upevnili jsme spolupráci se složkami IZS i s ostatními
organizacemi, které nabízejí humanitární pomoc - ADRA, ČČK a další.
20
Výroční zpráva za rok 2010
Významné události roku 2010
- 1. - 14. ledna - 10. ročník Tříkrálové sbírky,
zúčastnilo se přes 1 100 koledníků, výsledek
1 398 569,- Kč. Děkujeme.
- 12. října pořádal Denní stacionář sv.
Damiána výstavu s názvem „Jak vidíme
přírodu“.
- 15. února -17.výročí založení Oblastní
charity Znojmo
- 15. října pořádal Domov pro matky a otce v
tísni Dýňovou stezku. Již 9. ročník
oblíbené akce nejen pro děti přilákal
do parku přes 1000 návštěvníků.
- 16. února pořádal Denní stacionář sv.
Damiána masopustní průvod Znojmem.
- 17. dubna proběhlo slavnostní otevření
svíčkové dílny na Ukrajině.
.
- 7. května proběhla oslava 15. narozenin
Denního stacionáře sv. Damiána
- 1. června se pořádal 3. ročník akce Cihla.
- 5.-12. června proběhla stáž pracovníků
Diecézní charity Mukačevo z Ukrajiny
- 30. června pořádal Domov pro matky a otce
v tísní akci pro děti „Rozloučení se školou“
- 23. září se uskutečnil Den Charity. V centru
města byla veřejnosti přestavena činnost
Oblastní charity Znojmo. Zdravotní sestry
zdarma změřily všem zájemcům krevní tlak.
Kolemjdoucí si mohli vyzkoušet jízdu na
invalidním vozíku.
- 4. října prezentovala Oblastní charita
Znojmo svoji činnost na Dni sociálních služeb.
- 20. - 24. října se uskutečnila akce s názvem
72 Stunden ohne Kompromiss ve spolupráci s
rakouskou Charitou. Mladí dobrovolníci z
Rakouska dobrovolně vymalovali
společenskou místnost a jeden pokoj v
Domově pro matky a otce v tísni.
výstava: „Znojmo očima Sumueláků“
- 2. listopadu proběhla výstava Ateliéru Samuel
s názvem „Znojmo očima Samueláků“.
- 15. listopadu se konala beseda k příležitosti
10. výročí projektu Pomoci na Ukrajině.
- 27. listopadu se v hotelu Savannah konal 7.
Charitní ples. Pro návštěvníky byla připravena
bohatá tombola s cenami od firmy TESCOMA
a raut. Program v průběh večera zajišťovali již
tradičně dobrovolníci. Výtěžek činil 17.988,- Kč
a byl věnován Dennímu stacionáři sv. Damiána.
Pomoc na Ukrajině
- 22. prosince uspořádala Skupina Květinka
adventní koncert s výtěžkem
pro nemocné děti na Ukrajině.
Výtěžek činil 8. 543,- Kč.
oslava 15 let Denního stacionáře sv. Damiána
Dýňová stezka
Den Charity
7. Charitní ples
21
22
Výroční zpráva za rok 2010
Finanční zpráva Oblastní charity Znojmo
za rok 2010
Provozní náklady a výnosy
Investiční náklady a zdroje financování
Zdroje
Částka
a vlastní zdroje (ve výši 27 000,- Kč)
vlastní zdroje (fond odpisů)
439 800,00 Kč
522 800,00 Kč
Organizační struktura Charity ČR
CHARITA
ČESKÁ
REPUBLIKA
Diecézní
charita
Hradec
Králové
Diecézní
charita
České
Budějovice
Diecézní
charita
Plzeň
Arcidiecézní
charita
Olomouc
Oblastní
charita
Blansko
Oblastní
charita
Brno
Oblastní
charita
Břeclav
Oblastní
charita
Hodonín
Oblastní
charita
Jihlava
Diecézní
charita
Brno
Arcidiecézní
charita
Praha
Diecézní
charita
ostravskoopavská
Diecézní
charita
Litoměřice
Oblastní
charita
Rajhrad
Oblastní
charita
Tišnov
Oblastní
charita
Třebíč
Oblastní
charita
Znojmo
Oblastní
charita
Žďár nad
Sázavou
SANSIMON
spol. s r. o.
23
Výroční zpráva za rok 2010
Výkaz majetku a zdrojů Oblastní charity Znojmo za rok 2010
Rozvaha
Aktiva
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m.
Stavby
Pozemky
Samostatné movité věci a soubory mov.věcí
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
CELKEM STÁLÁ AKTIVA
Zásoby
CELKEM ZÁSOBY
Částka
6 240,00 Kč
824 751,85 Kč
22 800,00 Kč
0,00 Kč
15 348 744,00 Kč
175 738,50 Kč
4 260 332,11 Kč
- 4 951 298,06 Kč
15 687 308,40 Kč
93 109,01 Kč
93 109,01 Kč
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Nároky na dotace proj. EU
Jiné pohledávky
7 253 015,92 Kč
285 330,00 Kč
0,00 Kč
9 000,00 Kč
- 243 510,30 Kč
936 178,28 Kč
CELKEM KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY
8 240 013,90 Kč
Pokladna
Ceniny - známky, stravenky
Účty v bankách
CELKEM FINANČNÍ MAJETEK
33 973,00 Kč
6 480,00 Kč
3 906 860,69 Kč
3 947 313,69 Kč
CELKEM OBĚŽNÁ AKTIVA
Náklady přístích období - krátkodobé
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní
CELKEM OSTATNÍ AKTIVA - Přechodné účty
AKTIVA CELKEM
Pasiva
Vlastní jmění
Fondy
Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta
VLASTNÍ JMĚNÍ CELKEM
Částka
18 803 763,30 Kč
694 156,65 Kč
611 325,94 Kč
20 109 245,89 Kč
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Daň z přidané hodnoty
Jiné závazky
CELKEM KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
263 930,54 Kč
5 609 225,00 Kč
650 059,00 Kč
21 443,00 Kč
1 500,00 Kč
582 306,00 Kč
7 128 463,54 Kč
Dlouhodobé bankovní úvěry
CELKEM CIZÍ ZDROJE:
0,00 Kč
7 128 463,54 Kč
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
CELKEM OSTATNÍ PASIVA - Přechodné účty
0,00 Kč
152 404,00 Kč
152 404,00 Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
700 077,93 Kč
12 280 436,60 Kč
1 764,00 Kč
24 758,51 Kč
95 923,85 Kč
122 446,36 Kč
28 090 191,36 Kč
PASIVA CELKEM
28 090 191,36 Kč
Oblastní charita Znojmo vede podvojné účetnictví a v roce 2010 proběhl audit bez výhrad.
Dárci Oblastní charity Znojmo za rok 2010
FYZICKÉ OSOBY
V. Adámek, M. Bartošová, p. Březina, pí. Černá, M. Dalerová, V. Dlouhá, B. Dvořáková, pí. Ensingerová, E. Férová, L. Fojtík, J. Garčíková, E.
Gargelová, V. Grymová, pí. Hagenhoferová, J. Havelka, p. Hekerle, M. Hladíková, Mudr. L. Hlaváčová, B. Horká, pí. Huberová, pí. Chaloupková, pí.
Janíčková, V. Janíková, V. Jordánová, M. Karásková, A. Kandus, p. Kania, p. Kenereš, p. Kmotorka, pí. Kocmánková, V. Kočková, M. Kuchaříková, J.
Krejčí, L. Kučerová, pí. Leinbergerová, M. Majorová, Ing. J. Malůšek, R. Matoušek, pí. Matoušková, H. Maxerová, M. Melkusová, p. Mojžíš, F.
Mostbek, L. Navrátil, p. Nečas, V. Nevěčný, pí Nezvalová, S. Novák, L. Novotný, S. Otáhal, p. Oujezdský, Z. Páleník, Š. Paranič, M. Paseková, pí.
Pekárková, pí. Pospíšilová, A. Procházka, M. Rouchalová, R. Růžičková, pí. Ryšavá, M. Sapík, E. Sedláková, pí. Sladká, J. Smékal, p. Sobola, L.
Stehlíková, V. Strnad, V. Svoboda, J. Šalomounová, O. Šindelář, pí. Šlapanská, J. Šprenarová, pí. Šťavová, J. Štymáková, A. Švíková, K. Tományová,
M. Trojanová, p. Vacek, T. Valena, Mudr. Vejlupková, J. Vítek, p. Vlaha, J. Zelený, J. Žitný
DÁRCI PŘISPÍVAJÍCÍ NA POMOC UKRAJINĚ
E. Adámek, M. Adámková, A. Bulová, P. Dobeš, Ing. P. Dobeš, FÚ Únanov, FÚ Sv. Mikuláš, D. Havlíková, H. Hrubcová, Jandovi, p. Jebáček,
Jurmanovi, P. Kamenický, V. Miholová, E. Patrovská, V. Šormová, H. Štorková, , Mudr. Z. Zbytovský
24
Oblastní charita Znojmo tímto děkuje všem malým i velkým dárcům,
kteří v roce 2010 podpořili naši činnost finančním či věcným darem
nebo dobrovolnou činností.
Dotace a granty
Projekt partnerství Grundtvig
European Territorial Co - Operation CZ-AT
Nadace NROS-Pomozte dětem!
Individuální projekt JmK
12 578 331,71 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 4 883 000,00 Kč
Jihomoravský kraj
1 630 794,80 Kč
Úřad práce Znojmo
66 500,00 Kč
Ministerstvo zdravotnictví ČR
50 000,00 Kč
43 280,55 Kč
300 555,31 Kč
175 000,00 Kč
Města a obce
Znojmo
Hodonice
Mackovice
Bítov
Tasovice
Hrušovany nad Jevišovkou
Miroslav
Vranov nad Dyjí
1 178 000,00 Kč
30 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
2 000,00 Kč
Šatov
Oslnovice
Žerůtky
Vedrovice
Černín
Vratěnín
Slup
Hrádek
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
500,00 Kč
Firmy (dárci od 10 000 Kč)
WINTTER, spol. s.r.o.
Atlanta a.s.
Elektrokov Znojmo, a. s.
Fan Club HC Excalibur Znojemští Orli
Autodružstvo Znojmo
FARMTEC, a.s.
50 000,00 Kč
40 000,00 Kč
35 000,00 Kč
10 021,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
Firmy (dárci do 10 000 Kč)
LAUFEN CZ, Silniční a mostní inženýrství, Dendro Blažíček,
AGRO ALI, spol. s.r.o., Znojemské strojírny, S-A-S spol., s.r.o
Děkujeme
všem zmíněným, ale i těm, kteří přispěli a nechtějí být jmenováni.
Vaší pomoci si velice vážíme.
25
www.znojmo.charita.cz
Oblastní charita Znojmo
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo
e-mail: [email protected], tel./fax: 515 220 768
bankovní spojení: Volksbank CZ
číslo účtu: 4200083873/6800
Vydal: Oblastní charita Znojmo, 2010
Text: Veronika Miholová a vedoucí středisek
Foto: Archív Oblastní charity Znojmo
Grafická úprava: Veronika Miholová
Tisk: Tiskárna WEGA
© Oblastní charita Znojmo, 2010

Podobné dokumenty

Výroční zprava 2013 - Oblastní charita Znojmo

Výroční zprava 2013 - Oblastní charita Znojmo s pečovatelskou službou, osobní asistencí, se sociální pracovnicí a v neposlední řadě s dobrovolníky. Velkým pozitivem pro naše klienty je možnost zapůjčení zdravotnických pomůcek na nezbytně nutno...

Více

Andragogické minimum pro pedagogy vyučující v nástavbových

Andragogické minimum pro pedagogy vyučující v nástavbových praktických příkladů a ukázek tak, aby si dovedli účastníci představit fungování v praxi. Po celou dobu je výuka co nejvíce interaktivní, aby bylo zajištěno zapamatování probíraného tématu i násled...

Více

Život farností Znojma č. 3/2014

Život farností Znojma č. 3/2014 schránky. Doporučujeme toto postní snažení úspěšným odřeknutím si např. kávy, cigarety, zákusků, u dětí třeba sladkostí nebo jiných potřeb, které nejsou pro život nezbytné. Každý jedinec tak po své...

Více