Certifikát H01N2-D

Transkript

Certifikát H01N2-D
ELEKTRoTECHNTcK',f
aKTJS
psNi us rAV
ELECTROTECHNICAL TESTINC INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTRoTECIINIScIIE PRUFANSTALT. TSCHECHISCHE REPUBLIK
TNSTITUT ELEcrRorEcHNreuE D'EssArs - REpuBLleuE TcH6euE
-l': '
i {ii
.
l,i:'+a:
rl:fi*#;,;..
i:,':" ;,t
"#b*
MffiF
nrrfp.
'.r7..t".
3JtEKTporExHliqEcKt4fi
ucnb[ATE,'lbHbilZ r4HcrrryT -.{ErxcKA, pEcny6JtHKA
Pod Lisem 129,171
02
Praha 8 - Troia
CERTIFIKAT
, ..
W.,_€H*y
ffi
ffi
C.:
I 150308
Vfrobek:
Svalovaci pryZov6 kabely
Tvp:
HO1N2-D
ff
hr--Fe
.J
Jmenovit6
hodnoty:
(10 - 95) rnrn2, 100/100 V
Objednavatel: ProPS,s.r.o.
Novli Svdt 89/4, I l8 00 Praha
Vfrobce:
I
- Hraddany, Ceska republika
ProPS, s.r.o.
U TrZiSt€ 68511, 594 22 Yelk€ Meziiidi,
ieskii republika
Obchodnl znalka:
Vfsledky zkou5ekjsou uvedeny v protokolu I.: 200666-01/01
Vzorek zkoulen6ho vfrobku je ve shodE
ze dne: 27.04.2015
s poZadavky:
csN EN 50525-2-81:20t l, csN EN 50525-l:201 l, esN EN 50395:2006+Al:12,
esN eN s0396:2006+Al:12, CsN EN 50363-0:2006, esN EN 50363-2-2:2006
Certifiket byl vydriur na zdkladd splndni poZadavkri certifikadniho schdmatu ,,EZU certifikdt" a na zdkladc smlouvy d. 200666 mezi
objednavatelern a Elektrotechnickj'rn zkuSebnirn fstavem.
Shoda vfrobku s uvedenfmi normami a pledpisy zajiSt'uje shodu vjrobku se zfklattnimi poZatlavky nalizenlvlddy C, 17/2003
Sb. vplatndmzn6nlacertifikdtmflZebftpouZitjakopodkladproProhLiienioshodEpodlez{konal.22lg7sb.otechnickfch
-.--.
-.II r
r
poZadavcich na vfrobky, v platn6m znCni.
Platnost certifikitu je omeze,ra do:
3 I .5.20 I 8
t--lt
l.lI
-
--,
lI'vr
I
ezu
I=-
w
It
-,
-
-
7.5.2015
V Praze dne
Mgr. Miroslav Sedl6dek
Vedouci certifi kadniho orgrinu
razitko
-.
I
fiIililffi tflil il ililil tililfit
]ilt
ilfl
ililt
iltl
tll till
200666-01

Podobné dokumenty

Společná akreditace

Společná akreditace Proti tomuto rozhodnuti lze podle $ 105 zftkona o vysokych Skokich a g 152 odst.l zftkona d. 500/2004 Sb., spr6vni i6d, podat rozklad do 15 dnt ode dne jeho dorudeni k Ministerstvu Skolstvi, mlilde...

Více

CERTIFIT<J{T

CERTIFIT<J{T Výroba, montáž a prodej kovových dílců. Nákup, prodej a servis zahradní techniky. Výroba těsnících kroužků. splňuje všechny požadavky výše uvedené normy, cožje doloženo zprávou č.:

Více

Usnesení ZM Bystré č. 6 ze dne 22.9.2015

Usnesení ZM Bystré č. 6 ze dne 22.9.2015 cEZ Distr:ibuce, a.s., Ii 24729035, se sfdlem Teplick6 gi+lg, 405 02 Dddin IVPodmokly, jako stranou oprSvndnou na p.p.d. 45116, 2429116, 2429118, 2429119, 237811, 2:\7812, 237814 a 1350134 v k. ri....

Více

2016-05-16 Nařízení č.1 2016 MěÚ Tc

2016-05-16 Nařízení č.1 2016 MěÚ Tc vfSe t6Zeb dl'eva, kter6.ie nepiekroditelnd, Pokud vlastnik lesa lesni hospoddiskou osnovu protokolirnd nepievezme, vztahrrji se na n6ho obecnd ustanoveni ziikona d. 289/1995 Sb., o les(ch a o zmEn...

Více

PraZsk6 legendy

PraZsk6 legendy iekne, kde hledat poklad." Jan nev6iil, ale sen se mu opakoval tiikr6t. Tak Sel do Prahy. Kdl piiiel na Karliy most, nadel sochu Jana Nepomuck6ho. St6l u sochy tii hodiny, iekal, dival se a poslouc...

Více

jAill ti ls l]ti]|llt]A

jAill ti ls l]ti]|llt]A z t ' 1 , r t ; 1 t ť , ltrt-tillťr lt ' I lrLír. I r e L ríjIí]t( ) t l l ( .tt. l i I t i rt :z it . í r l t l t . t i t ' k ť1' Il ít tslt t l l r . \ l q . I r l t ] i l t i j ( ' l t t t t t, ...

Více

Dokument v PDF

Dokument v PDF v O.h., na kterou vydal odbor zivotniho prostfedi MestskE~ho uradu v Dobrusce stavebni povoleni dne 10. 12.2008 pod c.j.: MUD 7024/2008 ZP/JP. K zadosti ke zkusebnirnu provozu stavby byl dolozen za...

Více

certificate

certificate INSTITUT ELECTROTECHNTQUE D'ESSAIS - REPUBLIQTJE TCH6QUE 3NEKTPOTEXH}IIIECKM I4C[6TATE'}}Tbtri !trICTI.1TYT . '{ErIICKA' PECITYBJTI4KA

Více

Kabelové lávky - certifikát anglický

Kabelové lávky - certifikát anglický ELECTROTECHNICAI TESTING INSTITUTE ELEKTROTECHNISCI{E I

Více