zde

Transkript

zde
TOTO ROZHODNUTÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI DNE: 28.07.2010
A JE VYKONATELNÉ DNE: 28.07.2010
Exekutorský úřad Praha 9, DNE: 01.10.2010
Číslo jednací: 085 EX 6953/10­8
EXEKUČNÍ PŘÍKAZ
Oprávněný: Santander Consumer Finance a.s., Šafránkova 1, 15500, Praha 5, IČ 25103768, zast. Volf
Karel, Mgr., advokát, Jindřicha Plachty 28, 15000, Praha 5
Povinný: Karel Pohořelý, Zvoleněves 6, 27325, Zvoleněves, r.č.670127/1115
Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, Praha 9, PSČ 190 00, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora k jejímu provedení č.j. 51 EXE 401/2010­12, ze dne 10.6.2010, které vydal Okresní soud v
Kladně na základě vykonatelného exekučního titulu, kterým je: platební rozkaz: č.j. 52Ro3854/2007­16 ,
který vydal Obvodní soud pro Prahu 5 dne 29.02.2008 a který se stal pravomocným dne 13.06.2008 a
vykonatelným dne 13.06.2008 k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému peněžitou částku 44 026,57 Kč s příslušenstvím:
2,500% ročně úrok z prodlení z částky 87 430,27 Kč od 16.03.2005 do 11.06.2008
2,500% ročně úrok z prodlení z částky 77 430,27 Kč od 12.06.2008 do 09.09.2008
2,500% ročně úrok z prodlení z částky 67 430,27 Kč od 10.09.2008 do 19.11.2008
2,500% ročně úrok z prodlení z částky 57 430,27 Kč od 20.11.2008 do 27.01.2009
2,500% ročně úrok z prodlení z částky 44 026,57 Kč od 28.01.2009 do zaplacení
náklady právního zastoupení 9
600,00
Kč
a k vymožení povinnosti povinného uhradit náklady této exekuce a náklady oprávněného účelně vynaložené k vymáhání pohledávky, tak jak budou určeny v příkaze k úhradě nákladů exekuce,
rozhodl o provedení exekuce prodejem nemovitosti povinného
takto:
I. Přikazuje se k uspokojení dosud nevymožené pohledávky oprávněného 44 026,57 Kč :
2,500% ročně úrok z prodlení z částky 87 430,27 Kč od 16.03.2005 do 11.06.2008
2,500% ročně úrok z prodlení z částky 77 430,27 Kč od 12.06.2008 do 09.09.2008
2,500% ročně úrok z prodlení z částky 67 430,27 Kč od 10.09.2008 do 19.11.2008
2,500% ročně úrok z prodlení z částky 57 430,27 Kč od 20.11.2008 do 27.01.2009
2,500% ročně úrok z prodlení z částky 44 026,57 Kč od 28.01.2009 do zaplacení
náklady právního zastoupení........................................................................................9600,00 Kč
a nákladů exekuce a nákladů oprávněného účelně vynaložených k vymáhání pohledávky, tak jak budou určeny v příkaze k úhradě nákladů exekuce
provedení exekuce prodejem nemovitostí ve společném jmění manželů povinného Karel Pohořelý,
Zvoleněves 6, 27325, Zvoleněves, r.č.670127/1115 a jeho manželky Marie Pohořelé, Zvoleněves 6,27325,Zvoleněves, r.č.585721/1712
se vším, co k těmto nemovitostem patří:
Nemovitosti zapsané na LV 473, kat.území Zvoleněves, okres Kladno, obec Zvoleněves
Exekutorský úřad Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 JUDr.Milan Suchánek, soudní exekutor
e-mail: [email protected], e-podatelna: [email protected] tel:266 032 031, fax:266 032 032, ID DS:qjzg82q
II. Povinnému se zakazuje, aby označené nemovitosti převedl na někoho jiného nebo je zatížil a jakkoliv jinak s nimi nakládal. III. Povinnému se ukládá, aby do 15 dnů od doručení tohoto příkazu oznámil soudnímu exekutorovi, zda a kdo má k nemovitostem předkupní právo, nájemní právo nebo jiná obdobná práva. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou.
IV. Katastrálnímu úřadu se přikazuje provést podle tohoto příkazu zápis v katastru nemovitostí tak, aby účel exekuce nemohl být zmařen.
P o u č e n í:
Proti tomuto exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.
Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný. Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze provést také tehdy, jde­li o vymáhání závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely nařízení exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství. Při provádění exekuce se také nepřihlíží ke smlouvě, kterou byl zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek, který patřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky. Totéž platí, byl­li smlouvou rozšířen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek povinného, který nepatřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky.
V Praze dne 25.6.2010
Otisk úředního razítka
Vyřizuje: Fischlová/739 866 655
JUDr.M.Such
ánek, v.r.
soudní exekutor
Za správnost:
Martina Niklová
Exekutorský úřad Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 JUDr.Milan Suchánek, soudní exekutor
e-mail: [email protected], e-podatelna: [email protected] tel:266 032 031, fax:266 032 032, ID DS:qjzg82q
Exekuční příkaz se doručuje:
- 1x oprávněnému
- 1x povinnému
- 1 x katastrálnímu úřadu místa nemovitosti­kú kladno
- 1 x manželce povinného
Exekutorský úřad Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 JUDr.Milan Suchánek, soudní exekutor
e-mail: [email protected], e-podatelna: [email protected] tel:266 032 031, fax:266 032 032, ID DS:qjzg82q

Podobné dokumenty

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška Číslo jednací: 085 EX 9682/12-139 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190 00 ...

Více

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitostí

Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitostí převést na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný. Jeseník 06.02.2009 JUDr. Antonín Dohnal, v.r. soudní exekutor Za správnost ...

Více

U snesen í o nařízení opakovaného dražebního

U snesen í o nařízení opakovaného dražebního Číslo jednací: 085 EX 11011/14-288

Více

exekuční příkaz - SPRINGBOK 2

exekuční příkaz - SPRINGBOK 2 exekutorského úřadu doručit v některé z forem předepsané touto vyhláškou pro Doklad o prokázání totožnosti (čl. III. této vyhlášky). V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozho...

Více

Usnesení

Usnesení rodné Číslonebo lČ zá]emce o koupi draŽených nemovitých Věcí. DraŽitel na portálU wwryv'exdrazby.cz, prokáŽe SVoU totoŽnost Způsobem uvedenym V cl. lll. této VyhláŠKy a přihlásí se k této draŽbě, a...

Více

Zápis a usnesení ze 3. schůze rady města dne 03.02.2015

Zápis a usnesení ze 3. schůze rady města dne 03.02.2015 6.1.) RM doporučuje ZM, aby zrušilo rozhodnutí ze dne 04. 06. 2014 (bod usnesení 10.2./19. ZM) - směna pozemků v k. ú. Podhůří-Harta s paní ….......................... a ….............................

Více

USNESENÍ VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Usnesením o nařízení exekuce a pověření exekutora, které vydal Okresní soud v Nymburce, pod č.j. 1 Nc 7151/2007-9, ze dne 6.11.2007 a které nabylo právní moci dnem 26.3.2008, byl soudní exekutor po...

Více

pm_Exekuční příkaz prodejem nemovitosti_1

pm_Exekuční příkaz prodejem nemovitosti_1 2 662,00 Kč, , předběžně stanovených nákladů oprávněného ve výši 4 320,00 Kč a předběžně stanovených nákladů exekuce ve výši 7 800,00 Kč Povinnému se zakazuje, aby označené nemovitosti (spoluvlastn...

Více