Kam po základce

Transkript

Kam po základce
Co trh práce žádá dnes, nemusí platit za pět let
Při rozhodování o výběru studijního nebo učebního oboru se
jeví jako nejsnazší poptat se na úřadu práce, po kterých profesích
je hlad a kterých jsou naopak v evidenci zástupy. Jak ale naznačuje rozhovor s ředitelem táborského úřadu práce Pavlem Kaczorem, tak jednoduché to zdaleka není.
Které obory teď vypadají
nadějně, pokud jde u budoucí
šanci na získání práce?
Hodně záleží na tom, zda se
budeme na trh práce dívat
z krátkodobého nebo dlouhodobého hlediska. Poptávka po
většině profesí je totiž do určité míry cyklická a co platí dnes,
nemusí platit za pět let. Když
jsem na začátku 90. let učil na
obchodní akademii, trh práce
byl velmi hladový po ekonomických profesích. Tehdejší
školský úřad nás tudíž, zdánlivě logicky, donutil otevřít dokonce čtyři třídy pětileté obchodní akademie. Jenže když
tihle studenti po pěti letech odmaturovali, byla situace na trhu
práce úplně jiná a v té době již
ekonomové hledali práci podstatně hůř – zejména v takovém
počtu. Jsem tudíž velmi opatrný, abych rozděloval školy na
perspektivní a neperspektivní.
Trh práce dlouhodobě potřebuje všechny obory a profese,
jen poptávané počty se průběžně mění. Momentálně jsou na
trhu práce nejvíce žádané technické profese, ale i tradiční řemesla. To je bezesporu důsledek zakořeněné, ale velmi mylné představy, že všichni musejí
mít alespoň maturitu, a že pracovat rukama je ostuda. Opomíjené profese na trhu začínají
chybět a není výjimkou, že si
dnes šikovný řemeslník vydělá
daleko víc než vysokoškolák.
Člověk by se měl věnovat
především tomu, co ho baví. To
je základní předpoklad toho,
aby byl v oboru spokojený
a úspěšný. Situace na trhu práce je určitě velmi vhodné doplňkové kritérium, ale nelze ho
absolutizovat. Šance získat práci je totiž vždy kombinací mnoha faktorů. Kromě kvalifikace
hraje významnou roli i region,
ve kterém chcete žít a pracovat,
stejně tak časový okamžik, kdy
budete svoji kvalifikaci na trhu
nabízet, a chtě nechtě je to
vždycky i o té pověstné kapce
štěstí – být ve správné době na
správném místě. Chybou je,
když o profesní orientaci potomka rozhodují výlučně rodiče nebo prarodiče, aniž by brali
v potaz zájmy, schopnosti
a přání dítěte. Životní štěstí
zdaleka nespočívá jen v tom, že
člověk dělá uplatnitelnou
a dobře placenou práci. Je lepší
mít doma spokojeného automechanika než nešťastného účetního.
Jakých absolventů máte teď
v evidenci nejvíc?
Aktuálně jsou to absolventi
z oborů zemědělství a lesnictví
(34 osob), gastronomie (30
osob) a ekonomie (52 osob včetně VŠ absolventů). Jejich počty ale nejsou nijak tragické,
když si uvědomíme, že v září
tradičně přichází absolventů
nejvíce. Pokud chtějí opravdu
pracovat,
zpravidla
je
v krátkodo-bějším horizontu
dokážeme zaměstnat. Mnohdy
sice s podporu aktivní politiky
zaměstnanosti - konkrétně dotace na jejich mzdu, ale u absolventů je vždy nejdůležitější
„nastartovat se“ na trhu práce.
Pokud striktně netrvají na
Pavel Kaczor
uplatnění v oboru, jsou pracovití, svědomití a zodpovědní,
pak bych se o jejich další existenci tolik nebál.
Po kterých řemeslech je poptávka?
Jsou to zejména strojírenské
obory jako je obráběč kovů,
soustružník, svářeč, ale dlouhodobě je vysoká poptávka i po
kuchařích a číšnících - u těch je
ale patrná sezónnost. Dále jsou
četné požadavky na řidiče, prodavače či skladníky.
Řadě firem - zejména
v sezóně - chybějí i vyučení
zedníci, tesaři, dlouhodobě je
také nedostatek řezníků. Právě
jsem měl s jednou firmou jednání o nedostatku šiček. Prostě
s tradičním řemeslem se šikovný člověk na trhu práce nemůže ztratit.
Kteří absolventi učebních
oborů naopak uplatnění nacházejí obtížně?
Momentálně máme relativně
velké množství evidovaných
absolventů z oboru kadeřník.
Je to způsobeno vyšším počtem vycházejících absolventů a neschopností trhu pohltit
toto množství. Navíc je tam té-
měř jediným možným uplatněním podnikání. Zpočátku, tedy
čerstvě po škole, mohou mít ale
problém i někteří absolventi jinak žádaných oborů. Většina
firem totiž požaduje praxi, anebo není sám absolvent spokojen s podmínkami, které mu
potenciální zaměstnavatel nabízí.
Jsou patrné nějaké trendy
v požadavcích zaměstnavatelů?
Trh práce je dynamický
a poptávka na něm se neustále
mění co do počtu i struktury žádaných profesí. Přesto lze určité trendy vystopovat a potvrzují je i renomované instituce
jako je například Národní ústav
pro vzdělávání. Patrný je
v posledních letech například
nárůst poptávky po pečovatelích a ošetřovatelích. Souvisí to
i se stárnutím obyvatelstva.
Roste poptávka po obchodních
zástupcích, technicích, dlouhodobě v trendu jsou i lékaři či
zmíněná tradiční řemesla. Spolu s oživením ekonomiky se ale
dá předpokládat i nárůst pozic
v administrativě
nebo
v managementu. Prostě příležitostí uplatnit se je a bude relativně hodně, v poměrně široké
škále oborů.
Naproti tomu lze očekávat
nárůst takzvané „technologické nezaměstnanosti.“ Ta se nejčastěji týká nekvalifikovaných
a pomocných profesí, které jsou
nahrazovány moderními technologiemi. To ale neznamená,
že by méně kvalifikovaná pracovní síla přestávala být na trhu
žádaná. Jen pro zajímavost - například v posledních deseti letech v Evropské unii vzrostl počet pracovních míst ve skupině
pomocníci, uklízeči, vrátní, poslíčci o více než 2 miliony.
-lk-
Zájem se začíná přiklánět k technice
Česká republika vždycky bývala evropskou výkladní skříní
techniků a strojařů. Humanitní a umělecké obory byly v minulém režimu úzce výběrové, a tak celkem nebylo divu, že se na
ně po roce 1990 soustředil obrovský zájem. Přišla generační
obměna a technická inteligence začala scházet. Podle slov ředitele táborské Střední průmyslové školy strojní a stavební Marcela Gauseho si ale zřejmě rodiče i vycházející žáci začínají
uvědomovat, že v technických oborech není jen česká úspěšná
minulost, ale i budoucnost.
Skutečně vidíte náznaky příklonu zájmu k technickým oborům?
Něco se asi děje. Technické lyceum, které je přípravou na vysokoškolské studium, to jsme naplňovali vždycky. Letos se ale podařilo naplnit i první ročník oboru
strojírenství. Lidé zřejmě začínají
vnímat, že ve strojírenství je budoucnost. Je to vidět i na výsledcích národní ekonomiky. Trochu
přetrvává nedůvěra ve stavebnictví, i když ta situace může být klidně za čtyři roky jiná. Chápu ale, že
mladí lidé se rozhodují teď.
Vaše škola má i učební obory. Roste zájem i o ně?
Řemeslníků začíná být tak
málo, že je to pro šikovné lidi
velká šance. Lidi ale stále ještě
dost málo doceňují, že řemeslo
má zlaté dno. Tak třeba obor
strojní mechanik jsme naplnili,
ale tesaře jsme už dva roky neotevřeli. Když se přihlásí všehovšudy dva, nabídneme jim třídu
truhlářů, těch míváme až dvacet.
Firmy marně shánějí tesaře, klempíře, ale my je tu nemáme. Zajímavý úkaz nastal u zedníků, řadu
let se jich scházelo pět maximálně. Teď máme skupinu o deseti
žácích, až nás to překvapilo. Novým úkazem je také to, že se tu
objevují firmy, které chtějí žáky
třetích ročníků učebních oborů
na praxi. Chtějí si je samy vychovat a nabídnout jim práci. Zájem
mají už i o druháky, hlavně o truhláře a zedníky. Firmy hledají šikovné lidi a snaží se je získat už
Příloha Jihočeských týdeníků Kam po základce?
strana 2
Marcel Gause
ve škole. Tam cítím zlom ze strany zaměstnavatelů.
Kam míří vaši studenti po
Technickém lyceu?
Nejvíc studentů míří na ČVUT
do Prahy, kde studují architekturu, stavebnictví, elektrotechniku,
ale i strojařinu. Často pokračují
i na Vysokém učení technickém
v Brně nebo na Západočeské univerzitě. Absolventi lycea mají
otevřenou cestu k pětiletému
magisterskému studiu.
Přímo ve vaší škole otevírá
svou pobočku Vysoká škola
technická a ekonomická. Pro
jaký obor a s jakou odezvou?
VŠTE u nás otevírá bakalářské
studium oboru strojírenství se specializací na progresivní materiály v automobilovém průmyslu.
Pokračování na straně 3
středa 1. října 2014
Zájem se začíná přiklánět...
Pokračování ze strany 2
Tato vysoká škola se orientuje na studenty, která mají větší
vztah k praxi, škola hodně spolupracuje s firmami, i studenti řeší
své práce často ve firemním prostředí.
Proč expandovala do Tábora?
VŠTE je stále rostoucí školou,
prostory v Budějovicích jí přestávají dostačovat. Navíc se dosud zaměřovala na nábor studentů z regionu Budějovicka. Tím,
že denní studium tohoto oboru
otevírá v Táboře, stává se dostupnější nejen pro studenty z Táborska, ale i Písecka, Benešovska
nebo Vysočiny. Pro naše studenty strojírenského čtyřletého oboru se tak nabízí přímá návaznost.
Studenti budou celou dobu studovat v Táboře, vedoucí katedry
sídlí tady a dokonce v areálu školy i bydlí. Ostatní vyučující budou dojíždět. Do prvního ročníku nastupuje 18 studentů, někteří jsou naši absolventi. V naší
škole je VŠTE v pronájmu, má
zde učebnu, studovnu, knihovnu, využívá naši jídelnu a část
domova mládeže je vyhrazena
jako vysokoškolská kolej.
Mění základní školy svůj přístup k technickým předmětům?
Tady asi svým názorem moc
nepotěším. Podle mě ve školách
schází dril, na který jsme byli
zvyklí my za našeho dětství. Je
hezké, že děti dnes tvoří různé
projekty, ale proč se škola chová
jinak, než pak vypadá realita
v životě? Ve firemní praxi je přece většina činností dril a jen málo
lidí se uplatňuje tvořivě. To je
hezké, že si děti dnes mohou
všechno vyhledat, ale existují
znalosti, které prostě musím umět
jako když bičem mrská i když mě
někdo vzbudí o půlnoci. A na to
se dnešní školy moc nezaměřují.
Jinak ale musím říct, že školy už
vnímají technické předměty jako
důležité a s řadou škol velmi úzce
spolupracujeme. Zúčastňují se
u nás různých aktivit a tím studium technických oborů dětem přibližujeme.
Pomůže podle vás testování
znalostí v pátých a devátých třídách?
U páťáků si nejsem jistý, ale
pro deváté třídy bych klidně souhlasil s centralizovaným testem
znalostí, který by ale měl mít vypovídající hodnotu.
Takže jste asi i pro přijímací
zkoušky...
Jsem, u nás určitě budou.
-lk-
Příloha Jihočeských týdeníků Kam po základce?
strana 3
Technika se neustále inovuje a rozvíjí.
O technické obory proto bude na trhu práce stále zájem
Společnost Kovosvit MAS Sezimovo Ústí dlouhodobě spolupracuje se středními školami
v okolí. Studentům nabízí možnosti praktické
části výuky, stipendijní programy a nově také
Studentskou kancelář. Najít cestu k technickým
oborům studentům pomáhá i personální manažerka Kovosvitu MAS Gabriela Jeřábková.
A co dívky, mají v technicPodle čeho by měli žáci devátých tříd studijní obor vybírat? kých oborech šanci na uplatněPodle toho, co je baví. Pokud ní? Jsou pro ně vhodné?
Samozřejmě, že mají uplatněje někdo manuálně zručný a zajímá se o techniku, pak by si měl ní. Mohu uvést i konkrétní přízvolit takový obor, který bude klad na naší společnosti. Do netyto jeho schopnosti nadále roz- dávné doby jsme měli v oddělení
víjet. Někdy je to těžké, žáci vývoje pouze muže. Když jsme
v jejich věku často nemají žád- hledali nové kolegy, přihlásily se
nou představu a pak za ně roz- nám i ženy a v současné době zde
hodnou rodiče. Poslední dobou máme již tři. Pokud se půjdete
se setkávám velmi často s tím, podívat do výroby, také zde pože po studiu prvního ročníku na tkáte několik žen.
Na co by se měli zaměřit žáci,
střední škole tito původně nerozhodní studenti, mění obor kteří ještě nemají o dalším studiu jasno?
studia.
Měli by si sednout s rodiči a vše
Může se stát, že po dokončení
jejich studia bude o technické důkladně prodiskutovat. Zaměřit
obory menší zájem a nenajdou se na to, co je nejvíc baví, a pak
najdou cestu, kterou by se měli
uplatnění?
Myslím si, že o technické obo- dát. Také je dobré navštěvovat
ry bude zájem pořád. Už jen střední školy například při dnech
z důvodu generační výměny otevřených dveří nebo v rámci
a neustálého rozvoje a inovací akcí jako je Vzdělání a řemeslo
nebo jiné prezentace středních
v oblasti techniky.
Příloha Jihočeských týdeníků Kam po základce?
strana 4
škol. Tady mají možnost pohovořit nejen s učiteli, ale většinou i se
studenty. Například mojí neteři
návštěva takové akce pomohla
s výběrem studijního oboru.
Co nabízí Kovosvit studentům a spolupracuje se středními
školami?
Se středními školami v okolí
spolupracujeme velmi intenzivně.
Studentům vybraných oborů na
VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí nabízíme mimo jiné i stipendijní
program. Novinkou letošního
roku je zřízení dvou Studentských
kanceláří, jedné v Praze, která je
určená studentům VŠ, a druhé přímo u nás ve firmě. Ta je zaměřena
na studenty středních škol, kteří
si zvolili obor zaměřený na konstruování. Tím, že se do kanceláří
přihlásí, získají do budoucna velkou výhodu na trhu práce. Mají
zde možnost podílet se na dílčích
úkolech našeho vývojového centra, pomáhají konstruktérům
s jednoduššími výkresy atd. Chodí k nám po škole, když mají například kratší výukový den, nebo
o prázdninách. Získají tu lepší
představu o tom, jak to v praxi
chodí a jak využít teoretické znalosti ze školy. A v neposlední řadě
si vydělají i nějaké peníze.
V současné době nám do kanceláře dochází i dvě děvčata, takže
i tady vidíte, že technika je vhodná nejen pro chlapce.
V čem vidíte výhody spolupráce se středními školami?
Je důležité podchytit si talentované studenty již při studiu.
Společnost tak získá konkurenční výhodu na trhu. Tím, že nabízíme studentům možnost navštěvovat naši společnost, absolvovat
zde praktickou část výuky, je již
připravujeme na „realitu“ života
po škole.
Jaké obory budete v nejbližších letech ve firmě potřebovat?
Dá se říci, že je to již delší dobu
stejné. Hledáme schopné obráběče kovů, technology, konstruktéry, programátory.
S jakou personální politikou
v Kovosvitu pro následující roky
počítáte? Budete přijímat nové
zaměstnance a absolventy?
Předpokládáme, že se budeme
i nadále rozvíjet, takže u nás určitě absolventi najdou uplatnění
i v následujících letech, což podporuje i projekt Studentských
kanceláří.
Lucie Váchová
středa 1. října 2014
Příloha Jihočeských týdeníků Kam po základce?
strana 5
Micro-Epsilon nově nabízí technologie 5 osého obrábění
Firma MICRO-EPSILON Czech
Republic sídlí v Bechyni a byla
založena již v roce 1991 a od roku
2006 je nedílnou součástí německé společnosti Micro-Epsilon.
Světový leader v oblasti senzoriky, společnost Micro-Epsilon již
více než 40 let nabízí spolehlivá,
vysoce výkonná a jedinečná řešení zejména při požadavku na přesné měření nebo kontrolu. Sortiment výrobků zahrnuje snímače
pro měření vzdálenosti a profilu,
snímače pro bezkontaktní měření
teploty, rozpoznávání a měření
barev a průmyslové endoskopy.
Začátkem letošního roku rozšířila společnost Micro-Epsilon
Czech Republic svoji nabídku
také o novou technologii 5ti-osého obrábění. Využívá přitom nejpřesnější obráběcí centra ve své
kategorii, umožňující výrobu složitých mechanických dílů
s přesností v řádech mikrometrů.
Jedná se o stroje německé a švýcarské výroby značky Primacon a
Mikron, které jsou instalovány
v nových prostorech (obr. 1). Oba
stroje jsou vybaveny řídícím systémem Heidenhain iTNC530.
Svým zákazníkům firma nabízí
kompletní 5ti-osé obrábění na strojích nejvyšší přesnosti ve své třídě
(kompletní frézování tvarových
ploch, vrtání, závitování a soustružení), kontrolu a vystavení měřicích protokolů a protokolů o shodě a dále výrobu prototypů, malých, středních i velkých sérií.
Maximální velikost polotovaru je
200x200x200 mm.
Příloha Jihočeských týdeníků Kam po základce?
strana 6
Jako doplňkovou službu nabízí společnost Micro-Epsilon měření a vyhodnocování geometrických rozměrů výrobků pomocí 3D
portálového souřadnicového měřicího stroje s CNC řízením typ
WENZEL LH 87 – 3D CNC Pre-
mium a optického měřicího zařízení typ Hexagon OPTIV Classic
321 GL-2D. Portálový souřadnicový systém disponuje měřicím rozsahem 800x1000x700 mm a přesností MPEe=1,7+(L/350).
Pro dosažení nejvyšší přesnosti
jsou obráběcí stroje a měřicí technika umístěny v nové klimatizované hale a materiál pro obrábění
je temperován.
Firma MICRO-EPSILON Czech
Republic je druhou největší firmou
v Bechyni – dnes zabezpečuje
v regionu 120 pracovních příležitostí v oboru mechaniky, jemné
mechaniky, elektroniky a software
– v oboru, který je pro tento region zcela nový.
MICRO-EPSILON – to je výzva
pro nové zaměstnance v oblasti
elektrotechniky a strojírenství.-PI-
středa 1. října 2014
Nabídka SOŠ a SOU Písek je pestrá a kvalitní
Jako každý rok se budou za
několik týdnů desítky a stovky
mladých lidí zamýšlet nad tím,
na jakou střední školu nastoupit po základce. Středem jejich
zájmu a zájmu rodičů jsou
v posledních letech především
střední školy s maturitními
obory. Stranou tak mnohdy zůstává řemeslo, řemeslná zručnost a dovednost.
Zhotovit bytelný stůl, postavit dům, vytvořit na něj krov,
rozvést v něm vodu a teplo bylo
a je umění, které bude společnost vždycky potřebovat. Podobně nezastupitelné jsou služby v pohostinství. Být dobrým
kuchařem či kuchařkou, číšníkem, servírkou je vlastně totéž
jako být reprezentantem daného místa, města či kraje. Jižní
Čechy byly vždycky proslavené pohostinností a šikovností
svých obyvatel.
Na tuto tradici navazuje
a rozvíjí ji Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
v Písku, které už téměř 135 let
vychovává šikovné lidi v celé
řadě oborů.
Pro toto své poslání je škola
velmi dobře zařízena. Vlastní
školní dílny pro výuku automobilních oborů, zámečníků,
tesařů nebo truhlářů. Daří se
i čerpání finančních prostředků
z evropských fondů a grantů Jihočeského kraje. V roce 2014
bylo částečně rekonstruováno
školní hřiště, probíhá přístavba
školních dílen oboru automechanik pro umístnění nejnovější
diagnostické techniky. Proběhla instalace pětiosého CNC stroje pro truhlářskou výrobu a dalších technologických zařízení,
byla vybudována digitální jazyková učebna. Také školní restaurace, školní kuchyně i cukrárna jsou vybaveny moderním
technologickým zařízením.
Běžná je spolupráce s řadou píseckých i mimopíseckých firem
a podniků. Ta výrazně rozšiřuje možnosti školy.
Pro zájemce o studium je zajímavá snaha aktualizovat a zatraktivňovat nabídku vzdělávání. Například pro obor zedník
rozšířenou výuku v oblastech
zateplovací systémy, nebo sádrokartonář. U oborů autotronik
a automechanik je součástí vý-
uky bezplatné získání řidičského průkazu skupiny B a C,
pro instalatéry svářečské průkazy, pro další obory různé
kurzy doplňující jejich specializaci (barmanský kurz, práce
s motorovou pilou, lešenářský
kurz a další). Navíc pro nový
školní rok škola připravuje dva
nové obory, které zatraktivní
její nabídku a zajímavá bude
i zkrácená forma studia
k získání výučního listu pro
absolventy maturitního studia
i z jiných škol.
Absolventům učebních obo-
rů škola nabízí možnost doplnit si vzdělání nástavbovým
studiem a získat maturitu. Pro
mnohé budoucí žáky školy tak
nemusí být získání výučního
listu jen polovinou ušlé cesty.
Samozřejmě je možná i přímá
cesta k maturitě, a to výběrem
ze dvou maturitních oborů Obchodně podnikatelská činnost nebo Autotronik. Zkrátka,
nabídka SOŠ a SOU Písek je široká. Stačí přijít, vybrat si a vsadit tak jistotu své budoucnosti.
Není to výzva pro šikovné mladé lidi?
-PI-
Studentky a studenti SZŠ Písek
si zvyšují odborné kompetence
Střední zdravotnická škola
Písek vzdělává žáky ve dvou
oborech a to Zdravotnický
asistent a Zdravotnické lyceum. Absolventi oboru Zdravotnický asistent mohou pracovat jak ve zdravotnických, tak
i v sociálních zařízeních. K tomu,
aby byli absolventi úspěšní na
trhu práce, připravily odborné
učitelky pro své žáky v rámci
projektu „Zvyšování odborných kompetencí žáků a učitelů Střední zdravotnické školy
Písek“ čtyři aktivity, které zvyšují jejich odbornost. Jedná se
o tyto oblasti: Znakový jazyk,
komunikace, ošetřování chronických ran a koncept Bazální
stimulace. V současné době
probíhá třetí rok v rámci udrži-
telnosti projektu a žáci se dozvídají o těchto metodách
v rámci výuky odborných předmětů. Všechny tyto vědomosti
i dovednosti mohou využít jak
v praxi, tak při dalším studiu.
V září 2014 se studentky
a studenti ze 4. ročníků se svými učiteli zúčastnili několikadenního semináře v rámci projektu „I sport je věda“, který pořádala FTVS UK Praha. V rámci
semináře absolvovali všichni 4
bloky přednášek a následně
i seminářů v laboratořích FTVS
UK. Cílem bylo podpořit zájem
studentů
střední
školy
o vědecký obor rámci vědy
o sportu. Bylo to velmi zajímavé, poučné a motivující.
-PI-
Příloha Jihočeských týdeníků Kam po základce?
strana 7
Aktivity Střední zemědělské
školy v Písku
Střední zemědělská škola v Písku
je jednou z nejstarších zemědělských škol v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku a letos si připomínáme
144 let od jejího založení.
Škola nabízí úplné středoškol
ské vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oboru vzdělání Agropodnikání se zaměřením na agroekologii, chov koní a zemědělský provoz a oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí se zaměřením na ochranu živočichů a rostlin a obnovu krajiny. Velký důraz je kladen na vzájemné propojení teoretických znalostí
s praktickými dovednostmi.
Žáci se účastní různých odborných, vzdělávacích i sportovních
akcí a tématických soutěží. Hned
v prvních zářijových dnech to
byla účast na polním dnu firmy
Bednar v Sedleci u Českých Budějovic. Tato akce byla zaměřená
na praktickou prezentaci moderní techniky, zaměřené především
na kvalitní zpracování a kultivaci zhutnělých půd. Firma předvedla nejmodernější techniku a praktické ukázky doplnil velmi fundovaný komentář. Součástí byla
i půdní sonda a odborná pedologická přednáška. Akce se velmi
líbila nejen široké zemědělské veřejnosti, ale i našim žákům.
Střední zemědělská škola
v Písku má také bohaté zkušenosti
s realizací nejrůznějších projektů.
Před několika lety v okolí školy
i školního statku vyrostla učebna
v přírodě, sloužící nejen žákům
zemědělské školy, ale i žákům
škol základních. Dílčí panely
učebny v přírodě a na ně navazující aktivity jsou zaměřené na odbornou problematiku zemědělství
i ochranu přírody. Se začátkem
tohoto školního roku se škola
opět zapojila do realizace významného projektu. Cílem je inovace a zkvalitnění praktického
vyučování přímým zapojením
odborníků z praxe do výuky.
Srdečně zvu na návštěvu Školního statku v Dobešicích nebo budovy Střední zemědělské školy
v Písku, obojí mohou zájemci nejen o studium navštívit kdykoliv
po domluvě s vedením školy.
S přispěním
Ing. Lenky Zámečníkové,
zástupkyně ředitele
a Ing. Bohumila Šareše,
vedoucího praktického
výučování Ing. Miloš Cieslar,
ředitel SZeŠ Písek
Technika má budoucnost
Chcete se vzdělávat v technických oborech, které se zabývají
informačními, komunikačními a
přenosovými systémy nebo elektrotechnikou a jejími aplikacemi
v řídicích systémech v průmyslu
i domácnostech? Pak právě vám
naše škola nabízí vhodné podmínky odborného vzdělávání. Vybavení laboratoří i učeben je průběžně modernizováno z finančních prostředků získaných
z Evropských strukturálních fondů i ze státního rozpočtu, a proto
je běžné při výuce pracovat
s nejmodernější technikou, kte-
Příloha Jihočeských týdeníků Kam po základce?
strana 8
rá se používá v průmyslu,
v administrativě i při zpracování
informací.
V návaznosti na požadavky
z praxe jsou zařazeny do výuky
aktuálně aplikace obnovitelných zdrojů, inteligentních domácností, síťové akademie.
Spolupráce s významnými zaměstnavateli Jihočeského kraje,
mezi které patří JETE a ČEZ,
Rohde&Schwarz, Knürr s.r.o,
KUNSTSTOFF-FRÖHLICH, je
inspirací pro technické studium
s perspektivou uplatnění na trhu
práce.
-PI-
středa 1. října 2014
Tradice v novém kabátě
O písecké lesnické škole snad
není potřeba široce se rozepisovat. Že umožňuje komplexní lesnické vzdělávání od učiliště přes
čtyřletou školu s maturitou, vyšší odbornou školu až po konzultační středisko bakalářského studia České zemědělské univerzity v Praze, je všeobecně známo.
Zároveň se ví, že škola je perfektně vybavená, s vlastním internátem, jídelnou, tělocvičnou, informačním střediskem a dobrým
dopravním spojením.
V letošním roce tato nejstarší
česká lesnická škola slaví 130.
výročí svého založení. Zároveň si
její zaměstnanci i absolventi uvědomují, že dlouhá a krásná tradice ještě nikdy nikoho neuživila.
Proto se neustále snaží modernizovat výuku, investovat do nových přístrojů, navazovat kontakty v Čechách i v zahraničí.
S novou intenzitou se rozvíjí
spolupráce s přední německou
přírodovědnou univerzitou ve
Freiburgu, již druhé desetiletí
mojí možnost naši žáci absolvovat týdenní odborný kurz
v Gmundenu, kam je soustředěno veškeré rakouské lesnické
a environmentální vzdělávání.
Projekt Leonardo umožňuje stáže zejména ve Slovinsku, Norsku,
Holandsku.
V letošním školním roce přichází zřizovatel školy, Jihočeský kraj, s další novinkou, která
by měla zlepšit praktickou výuku na lesnické škole. Začal řídit
školní polesí Hůrka, garantuje
dopravu žáků na polesí a zpět.
Samozřejmostí budou nové investice, konkrétně do zařízení
pro výuku harvestorové technologie, kterou škola jako novinku nabízí. Lze očekávat, že další
peníze z kraje, určené na rozvoj
polesí, na sebe nenechají dlouho čekat.
V čem jsou žáci školy vysoko
Česko reprezentovat na MS
v Portugalsku. S větším společenským tlakem na ochranu přírody se zvyšuje i počet studujících děvčat, které tato problematika zajímá, protože ve školních
učebních plánech je dost hodin,
věnujících se tomuto tématu.
O tom nakonec svědčí i fakt, že
naši absolventi se bez problémů
dostávají nejen na lesnické fakulty v Praze a v Brně, ale i na
přírodovědnou fakultu v Českých Budějovicích. Studium na
této škole zkrátka nabízí široké
spektrum možností rozvinout
schopnosti a zájmy svých žáků.
-PI-
nad ostatními, je střelecký sport.
Místní středisko se věnuje jak
střelbě ze vzduchových zbraní,
tak brokovým disciplinám. V letošním roce v Písku studuje několik mistrů republiky, jeden
žák a jedna žákyně budou letos
Příloha Jihočeských týdeníků Kam po základce?
strana 9
Peníze z EU pomáhají
Operační program EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost se
stal výzvou i pro SOŠ a SOU Milevsko, které se jako úspěšný řešitel zapojilo do různých projektů na podporu odborného vzdělávání.
Již druhým školním rokem zde
probíhá realizace programu Rozvoj technického vzdělávání
v Jihočeském kraji, ve kterém
úzce se středními školami spolupracují i školy základní. Dochází k výměně zkušeností, probíhají společné aktivity – např. exkurze, projektové dny, sdílení
dílen, soutěže. Významné místo
mají i mimoškolní aktivity –
kroužky v odpoledních hodinách, tvořivé dílny a příměstský
tábor v době prázdnin. Součástí
projektu byl nákup nového vybavení, takže se všichni žáci zapojení v projektu setkávají
s moderními stroji a novými technologiemi.
Projekt Vzdělání pro každého
pomáhá žákům překonávat bariéry ve vzdělávání, zaměřuje se na
individuální přístup k žákům a
současně jejich začlenění do třídního kolektivu.
-PI-
Zase větší možnost technického vzdělávání
ve Strakonicích a okolí
Den 25. 9. 2014 byl pro VOŠ,
SPŠ a SOŠ řemesel a služeb významným dnem. Právě tento den
od 10 hodin škola slavnostně
otevřela nově zrekonstruované
odborné pracoviště v ulici Tovární. Na slávu byli pozváni
přední představitelé školství
a mnozí další významní lidé našeho kraje. K přestřižení pásky
Příloha Jihočeských týdeníků Kam po základce?
strana 10
nám hráli místní dudáci. V rekonstruované hale budou naši
žáci moci využívat nově zakoupené CNC stroje, dále nově vybavené pracoviště pro automechaniky a elektrikáře. Odborné
pracoviště budou navštěvovat
jak žáci SOŠ, tak žáci SPŠ. Celá
rekonstrukce stála 25 milionů
korun a všichni věříme, že se stane důstojným pracovištěm pro
technické vzdělávání žáků na
Strakonicku a že přispěje k lepšímu uplatnění absolventů v praxi.“
Statutární zástupce
ředitele školy
Ing. Schwagerová Lenka, -PI-
středa 1. října 2014
VOŠ a SPŠ Volyně zahajuje činnost
v novém vzdělávacím středisku
V sobotu 8. listopadu 2014
bude v rámci oslav 150. výročí
založení školy slavnostně otevřeno právě dokončené „Vzdělávací středisko (nadregionálního
významu) pro zpracovatelský
průmysl“. Projekt byl připravován od roku 2007 v rámci Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad, konkrétně
oblasti podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství.
Cílem projektu bylo napravit
současný stav absence výuky
zpracování dřeva za pomoci moderních CNC výrobních linek.
V souvislosti s projektem
byla vybudována v bezprostředním sousedství školy nová výrobní hala půdorysných rozměrů 16 x 45 metrů a pořízena moderní CNC linka umožňující
zpracování hraněného řeziva od
profilu 20/50 mm do profilu
300/450 mm a v délkách až 13
metrů, která bude využívána
žáky střední průmyslové školy
a studenty vyšší odborné školy
pro zvýšení odborné úrovně
a znalostí, které umožní masové
rozšíření nových technologií
a zvýší konkurenceschopnost
českého dřevozpracujícího
a stavebního průmyslu. Ve
všech případech je část výuky
soustředěna i do stávajících výukových prostor školy a je zaměřena především na výuku
ovládacího softwaru a softwaru
pro 3D modelování a obrábění
dřeva.
Ve vzdělávacím středisku se
budou připravovat studenti volyňské školy pro výrobu dřevěných
konstrukcí, krovů i celých dřevostaveb. Podobné zařízení je možné najít na vysokých školách ve
Spolkové republice Německo
konkrétně v Hildesheimu a Mnichově. Při dnech otevřených dveří si mohou zájemci o studium práci s CNC centrem vyzkoušet
a prohlédnout si ukázky hotových výrobků. Srdečně zveme
všechny zájemce o studium, po
jehož absolvování získáte zaměstnání v perspektivním a zajímavém oboru.
-PI-
Příloha Jihočeských týdeníků Kam po základce?
strana 11
Studenti prověřili své znalosti. Ve čtvrtek 25. září pořádala Vyšší
odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga v Písku soutěž odborných lesnických dovedností v areálu
letního kina. Studenti zápolili například v poznávací soutěži, prověřovali své odborné znalosti v testech nebo také házeli do dálky polenem a řezali kládu motorovou pilou. Pro veřejnost pořadatelé připravili ukázky sokolnictví, loveckých psů nebo těžební techniky. -pe-
Příloha Jihočeských týdeníků Kam po základce?
strana 12
středa 1. října 2014
Příloha Jihočeských týdeníků Kam po základce?
strana 13
Co říkáte přijímačkám?
STRAKONICE – Letošní studenti prvních ročníků museli po několikaleté odmlce dělat na střední školy přijímací zkoušky. O jejich
konání si mohly jednotlivé kraje rozhodnout samy, takže někde se
zkoušky konaly, jinde ne. Jihočeský kraj přijímací zkoušky vyhlásil.
Některé školy se obávaly, že budou mít za takové situace se zájmem
žáků devátých tříd problém. V sousedním Západočeském kraji
a Středočeském kraji se totiž přijímací zkoušky dělat nemusely.
Ve čtvrtek 25. září se slavnostně otevíraly nově rekonstruované
učňovské dílny v areálu společnosti ČZ Strakonice. Dílny využívají
učni, ale i studenti strakonické Střední průmyslové školy a Střední
odborné školy řemesel a služeb. Během prohlídky dílen jsme se zeptali, co si nejen učitelé a mládež o systému přijímacích zkoušek myslí.
Ve školním roce 2014/15 by měly být přijímací zkoušky vyhlášené už
v celé republice.
Miloslav Pileček, ředitel VOŠ,
SPŠ A SOŠŘS Strakonice
Pokud chceme zkvalitnit
obory s maturitní zkouškou,
měly by být
podmínky stejné pro všechny
školy. Západ a
střed Čech přijímací zkoušky pro letošní školní rok nevyhlásil, takže školy na
hranicích krajů mohly být negativně ovlivněné. Naprosto bych
souhlasil, aby se přijímací zkoušky dělaly celoplošně.
Markéta Majerová,
Strakonice
Moje dcera
už studuje na
vysoké škole a
přijímací
zkoušky dělala.
Jako rodič jsem
pro, aby děti přijímacími
zkouškami prošly. Zkoušky by ale měly být jednotné. To, že jeden kraj zkoušky
vyhlásí a druhý ne, je podle mě
diskriminační jak pro školy samotné, tak i pro žáky. Mnoho rodičů
mi říkalo, že v letošních zkouškách
byl zmatek a chaos, nebyli spokojeni. Zmatek v tom měly i školy,
protože vlastně skoro do konce září
nemohly pořádně uzavřít počty
svých nových žáků.
Milan Timko,
ředitel SOŠ Strojní
a Elektrotechnické Velešín
Nás se kupodivu přijímací
zkoušky nedotkly negativně,
naopak, máme
o osmdesát
žáků v prvním
ročníku víc,
než kolik bude
odcházet ze čtvrtého. Naši žáci
nemají problém s uplatněním na
trhu práce, nikoho nemáme na pracovním úřadu, pokud sám nechce.
Myslím si, že jedním z faktorů,
proč se žáci devátých tříd rozhodli pro přijímací zkoušky na naší
škole, je i ten, že máme nasmlouváno dvanáct firem, které sponzorují naše žáky už od prvního
ročníku. To je sice bezvadné, nicméně je to velký nápor pro naše
učitele a mistry, protože musí žáka
naučit tak, aby byla firma spokojená a přijala ho do zaměstnaneckého poměru. Přijímací zkoušky
jsou nutné a s celoplošnými přijímacími zkouškami souhlasím.
Byly by spravedlivější.
Jakub Helinger,
žák oboru automechanik
SOŠŘS Strakonice
Na učňovské obory brali
podle průměru.
Já tedy přijímací zkoušky
nedělal. Nejsem si úplně
jistý, že bych
je dal. Podle
mě by se konat neměly. Původně
jsem byl na vimperské škole, ale
tam mi to nevyhovovalo, a tak
jsem přestoupil do Strakonic.
Tady jsem spokojený.
Jindřich Kubeš,
žák oboru automechanik
SOŘŠS Strakonice
I já jsem byl
rád, že jsem přijímací zkoušky dělat nemusel. Také bych
měl obavy z
matematiky.
Automechanika jsem si vybral proto, protože se v autech,
aspoň myslím, vyznám. Baví mě
to. A taky si myslím, že jako automechanik mám mnohem větší
šance mít po vyučení práci. Auta
se budou opravovat vždycky.
Jiří Zimola,
hejtman Jihočeského kraje
Jsem přesvědčen, že přijímací zkoušky
jsou potřebné.
Umožňují ředitelům středních
škol provést jakési prvotní
síto, kdo na je-
Příloha Jihočeských týdeníků Kam po základce?
strana 14
jich školu má a kdo nemá. Ne vždy
jsou totiž hodnocení učitelů ze základních škol objektivní, žák
může mít na vysvědčení jedničky a dvojky, přesto ale náročnější střední školu nezvládne. O tom
víceméně svědčí i výsledky maturitních zkoušek, kdy poměrně
velké procento studentů neuspělo. Chceme-li nastavit učitelům
laťku, jak má vypadat absolvent
s maturitním vzděláním, přijímací zkoušky jsou nezbytné. Proto
do nich Jihočeský kraj letos šel i
přesto, že západ a střed Čech
zkoušky nevyhlásil, a tudíž jsme
některé školy vystavili riziku.
Třeba konkrétně na Strakonicku
nebo na severu Táborska. Nakonec se černé scénáře nenaplnily.
Možná i díky rodičům, kteří více
zvažovali možnosti, kam své děti
dát, neplnili si své sny o prestižních školách. Každopádně souhlasím s tím, aby se přijímací
zkoušky dělaly centrálně. Musí
to být ministerstvo školství, které stanoví minimální požadavky,
co očekává od absolventů středních škol.
Tomáš Ředina,
učitel SPŠ Strakonice
Přijímací
zkoušky jsou
nutné. Význam
budou mít ale
v případě, že
budou centralizované a budou vyhodnocované jinde
než na školách, kde proběhnou.
Něco na principu státních maturit. Pak to bude spravedlivé. Kdo
neudělá přijímací zkoušky, neměl by být přijat na střední školu. Prostě bez ohledu na vysvědčení s dobrým průměrem.
Jaroslava Cháberová,
ředitelka ZŠ Povážská
Strakonice
Myslím, že
znovuzavedení přijímacích
zkoušek bylo
pro žáky devátých tříd dost
velkou motivací učit se.
Nicméně fakt,
že se konaly v našem kraji a v
sousedních nikoliv, se na rozhodování žáků, kam půjdou, podepsal. Někteří automaticky volili školy v sousedních okresech,
aby se přijímacím zkouškám vyhnuli. Centrální přijímací
zkoušky schvaluji.
Milan Kozák,
mistr odborného výcviku obor
elektrikář SOŠŘS Strakonice
Podle mě by se sice měly přijímací zkoušky dělat celoplošně,
ale měl by se v
sestavení
zkoušek brát
zřetel na to, o
jakou školu
jde. Učňovské
obory s maturitou přece nemohou mít
stejná zadání jako školy průmyslové nebo gymnázia.
Martin Čapek,
žák oboru elektrikář
SOŠŘS Strakonice
Přijímací
zkoušky bych
nezavrhoval,
pro maturitní
obory jsou určitě důležité. Já
zvolil tříleté
studium s tím,
že si pak dodělám hned nástavbu. Při výběru
školy jsem sázel na jistotu. Také
si myslím, že s řemeslem mám
mnohem větší možnosti získat
práci.
Vladimír Hoť, Strakonice
Za mě se
přijímací
zkoušky dělat
nemusely a
mohli jsme si
podat přihlášky na tři střední školy najednou. Já je podával na průmyslovku do Písku,
do Strakonic a na školu do Blatné. Do Písku mě nevzali, rozhodoval jsem se mezi Strakonicemi a Blatnou. Vyhrála průmyslovka ve Strakonicích, protože
mě bavila a zajímala grafika. Přijímací zkoušky by měly být. Jinak se na střední školy dostane
opravdu každý i se špatným vysvědčením.
Lenka Schwagerová,
zástupkyně ředitele
VOŠ, SPŠ A SOŠŘS Strakonice
Přijímací
zkoušky by
měly být plošné anebo vůbec. To, co se
odehrálo tento
školní rok,
bylo podle mě
silně nespravedlivé. Naše
škola byla bita na tom, že Jihočeský kraj narozdíl od sousedních krajů přijímací zkoušky
vyhlásil.
Jarka Krejčová
Foto Pavla Maradová
středa 1. října 2014
Studenti českokrumlovského gymnázia slaví úspěchy
Gymnázium v Českém Krumlově slaví na začátku října 2014
dva velké úspěchy studentů. Naši
studenti zvítězili v celostátní soutěži vyhlášené Památkovým ústavem v Českých Budějovicích –
Zlatokorunský ORBIS PICTUS
a cenu si převezmou v neděli
5. října v klášteře Zlatá Koruna.
Druhé vítězství si užijí v České televizi při předávání cen za výtvarnou soutěž Jeden svět na školách
pořádanou organizací Člověk
v tísni.
Studenti nereprezentují
školu jen v soutěžích, ale aktivně se zapojují do řady zajímavých projektů školy. V nejbližší
době budou v rámci projektu
Inovace výuky přírodovědných
předmětů instalovány před budovou školy velké kamenné
sluneční hodiny. Tento projekt
studentům přináší zajímavou
výuku formou nejen tradičních
hodin seminářů - při nich si
zájemci mohou dokonce vyrobit vlastní smetanovou zmrzlinu, mýdlo, parfém, psát neviditelným inkoustem, pozorovat
noční oblohu jedinečným astronomickým dalekohledem,
který škola vlastní, ověřovat,
jak kvalitní jíme potraviny, atd.
V průběhu roku navštívilo školu několik vynikajících osobností české vědy, studentům
přednášeli například Dag Hrubý, předseda komise pro vzdělávání učitelů matematiky, legendární matematici J. Nešetřil
a E. Calda, profesoři Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy
univerzity a další. Projekt je
obohacen řadou odborných exkurzí na místa, kam se studenti
běžně nepodívají – švýcarský
CERN, Ústav jaderného výzkumu v Řeži u Prahy, ale oblíbené jsou i návštěvy pivovarů
nebo výlety na vědecké jarmarky. Nezapomenutelným zážitkem pro studenty je i matematický maraton, při kterém nejen
počítali, měřili, rýsovali, ale
Studenti fyzikálně-chemického semináře – průzkum kvality potravin.
také běhali po škole při šifrované šipkované, zjišťovali, jak
těžké to m á lingvista. Jejich
nadšení bylo takové, že pro
příští rok si vyžádali čtyřiadvacetihodinový maraton.
Největší mezinárodní aktivitou školy v současnosti je projekt COMENIUS, ve kterém jsou
partnery našich studentů středoškoláci z Francie, Itálie a Německa. Společně již prožili
mnoho nádherných dní při kostýmované prohlídce Českého
Krumlova, renesanční hostině,
plavbě po Dunaji a Innu
v Pasově, workshopech výtvarných i kavárenských, návštěvě
automobilky BMW, atd. Na jaře
2015 čeká účastníky návštěva
Paříže a italského Roveretta.
Škola se snaží podporovat jazykovou vybavenost studentů
širokou nabídkou dalších aktivit – např. projekt EDISON (za
účasti stážistů ze zajímavých
zemí – Kanady, Číny, Turecka,
Španělska, Malajsie), výměnné
studijní pobyty v zahraničí (některé ve spolupráci ROTARY
klubem), partnerství se středními školami v Německu, Ra-
kousku, Francii, Itálii, Norsku,
Slovinsku, Maďarsku. Od letošního října otevíráme také jazykové kurzy pro přípravu
k mezinárodním jazykovým
zkouškám Cambridge.
Myslíme na to, že škola má
studenty nejen vzdělávat, vychovávat, ale studenty má také
bavit. Proto pro příští rok chystáme ve spolupráci s regionální
televizí další skvělý mezinárodní projekt s unikátním obsahem, který se mimo jiné dotkne
i gastronomie evropských zemí.
Těšit se na něj budou moci i studenti budoucích prvních ročníků školy.
Pro zábavu svou i obyvatel
a návštěvníků města studenti
poprvé od roku 1948 obnovili
tradici pořádání majálesu
s průvodem masek a zábavným
programem v Pivovarských zahradách (mimochodem jediný
majáles v České republice
s mezinárodní účastí). Majáles
potěšil i pamětníky, kteří zažili
tuto událost jako studenti v roce
1948 a mohli vzpomínat a srovnávat. Na jaře ve škole také proběhlo IQ testování MENSY
České republiky, kterého se
kromě našich studentů zúčastnili zájemci z řad veřejnosti ve
věkovém rozpětí od deseti do
sedmdesáti let. Předsedkyni
české MENSY překvapilo
množství nadprůměrných výsledků a nabídla škole zřízení
klubu české MENSY. Studenti
se baví i vánoční akademií, zpíváním u vánočního stromku
a dalšími aktivitami.
PaedDr. Hana Bůžková, -PI-
Příloha Jihočeských týdeníků Kam po základce?
strana 15

Podobné dokumenty