AdopŤoční sousŤředění

Transkript

AdopŤoční sousŤředění
i
t!
AdopŤočnísousŤředění
Gymnózium Krnov
i
Třída: 1.A
školnírok:201'2 _ 2OI3
Hlavní cíle: Urychlit vzájemné poznáváníspolužáků a nastartovat procesy, které vedou k vytvoření
bezpečnéhoprostředíve třídě během celého studia'
Termín: 17 .-1'8. září 2012
',
'
tvtísto: Suchá Rudná, ubytovánív chatkách, stravovánía společnéaktivity ve společenskémístnosti
hotelu Paramon. Venkovníaktivity- antuková hřiště, travnaté hřiště, ohniště s posezením a okolí.
Sraz a odjezd: sraz V pondělí 17.září v B:50 na vlakovém nádraží Krnov, odjezd 9:09.
Návrat: příjezd v Úterý 1'8'září v 15:25 opět na vlakové nádraží Krnov, zde rozchod.
Pedagogickýtým:Mgr.RadimKřižanovský-třídníučitelavedoucíakce
lng. Jakub Ulmann
- třídní učitel a vedoucíakce
Mgr. Lubomír Kutálek
- metodik
prevence
a
|]
cíle adaptačního soustředění:
1.
Zahájení
>
Žákzformuluje, jak vnímá smysl kurzu a svá očekávání.
=.
..
'
2.
Rozehřívací aktivity
3.
Žák prožije několik aktivit, během kterých bude spolupracovat se spolužáky.
Aktivity zaměřené na prohloubení vzájemného pozn ání a poznání vedoucích kurzu
,'.
4.
Aktivity zaměřené na nastartování spolupráce mezi žáky a řešení konfliktů při skupinové
práci
5.
Aktivity zaměřené na spotečn é zvládání náročných situací
i
}
i
!'
>
5.
Žat sivyzkoušípoužítněkterá doporučeníběhemdalších aktivit'
Aktivity zaměřené na rozvoj důvěry
,
ta'
!'tl
lr- Ul lr\l
Lr:
q-q9q
hl" ''l,\lt
lrrl
ohl"!J' í'bJi !td} (iď
oo
nlnl-' nll''
-
:,
a
.,raoaa,,-:,4
t l . L/l
.. t,,r1
'
ň,
.l,,l'
'll, 'li' ll ,l,r
,l
r,l
ri
'Lul
1,,.1
lr
svých spolužáků, aniž by je popíral'
7.
t!
I
'l'l
Aktivlty zaměřené na zformulování základních pravideltřídy a na zhodnocení ce!é akce
!
tl
.
L,l
i''l
l
tl]]
odnáší.
Přílohy:
Pokyny pro účastníkysoustředění.
Poučenío bezpečnosti.
Časový harmonogram aktivit.
Dne: 25'června20t2
Vypracoval: Mgr.Radim KřiŽanovský
i,
i'l
l
L'u
:r!
.,.1
il
i'''l
.
i,r
t'l
l
l
,Ld
a
t,l
!,1
!!
!i
:
l4l
i,
:
il
t!
l
bi
!
'a!
-:
t1l
'L,l
ll
:
;,,1
l
l,i
t:
t;
:
''rtf
i!
:.
'1,J
tr
:j
'
L'.1
t,l
:l
I'l
t.
r,]
af;
:
l
!,,1
L!
liJ
!
'tr'
;'l
:
::,
!,,1
L,,l
'tr:
!!!::1
tt
I
L'l lil
'l',,1'
'
'r,i
'L!
lr,i"hl'
lrtl
"ld'
'!!'
L,j'
Ň 'ii
r,.l' l,,l'
).)r,,1!:a_!!,,)!
l.l
L,f'
tL^.]"
''L,J'
'tl' 'lt' 't,i' tt'L
i',1' l',1'
't'l
ti.l
''l
aii