Návod - Dětské chůvičky CZ

Transkript

Návod - Dětské chůvičky CZ
Prohlášení o shodě s CE
Hartig-Helling GmbH+Co.KG.
Wilhelm-Laithe-Weg 81, 44867 BOCHUM,Germany
prohlašují, že
MBF 8888, Babyruf
odpovídá požadavkům na ochranu podle směrnic členů
států elektromagnetické
kompatibility (1999/5/EC)
R&TTE
V úvahu byly vzaty normy:
EMC: EN 300 220-1/-3: 2000
Radio: EN 301 489-1/-3: 2002
LVD: EN 60065: 2002
Zkoušku provedl
ITS Testing &Certification Ltd.
Mobilní
2-kanálový Babyruf
MBF 8888
ID-No.:
0359
10.12.05
datum
Markus Wix
ředitel
Návod k použití
To use in:
ZÁRUČNÍ LIST
Model:
MBF 8888
Výrobní číslo:
Datum prodeje:
Razítko a podpis prodejce:
Výhradní zastoupení a servis pro ČR.
BABYWELT.CZ
Radek Buřil
Dvorecká 359/4, 147 00 Praha 4
Česká republika
Tel: 00420/603/100427
E-mail:[email protected]
http://www.babywelt.cz
Hartig&Helling GmbH&Co. KG
Hafenstraße 280
45356 Essen, Germany
http://www.hartig-helling.de
Servisní hotline:
(0,12 Euro za minutu z něm. tlf. sítě)
Telefon: 01805 8855600
Telefax: 01805 8855609
28HH1205
Výrobce:
HARTIG + HELLING GmbH+Co.KG
Hafenstrasse 280, 453 56 Essen
Germany
Telefon: 00491/201/32066-0
Fax: 00491/201/3206655
Obsah
MBF 8888 je vhodný ke sledování malých dětí, batolat nebo lidí, kteří vyžadují péči ostatních.
Zařízení pracuje na dvou různých frekvencích
(kanálech) ve frekvenčním pásmu 900 MHz a
nabízí proto komfort optimálního přenosu
bez obtížných kabelů či vysílaček CB a to až
na vzdálenost 600 m (za optimálních podmínek).
Přístroje můžete napájet akumulátory (akupak) nezávisle na síťovém napětí nebo ze
síťového adaptéru. Pokud se rozhodnete napájet přístroje pomocí síťového zdroje, pak
musíte akumulátory v přístroji ponechat.
1. Dodávka......................................... 3
2. Bezpečnostní upozornění.............. 3
3. Prvky ovládání................................ 4
4. Příprava k provozu......................... 4
4.1 Nastavení digikódu......................... 4
4.2 Vložení akumulátorů....................... 4
5. Uvedení do provozu....................... 5
5.1 Vysílač............................................ 5
5.2 Přijímač.......................................... 5
6. Prověrka funkčnosti....................... 6
1. Dodávka
7. Kontrola baterie.............................. 6
1 x vysílač
1 x přijímač
2 x síťový zdroj
1 x nabíječka pro přijímač
6 x mikroakumulátory AAA
1 x návod k použití
8. Stav baterie.................................... 6
9. Nabíjení akumulátorů..................... 6
9.1 Nabíjení u přijímače....................... 7
9.2 Nabíjení u vysílače......................... 7
2. Bezpečnostní upozornění
10. Poznámky k použití........................ 7
11. 900 Mhz technika........................... 7
Za škody způsobené nedodržováním návodu
k použití nenese výrobce vinu a zároveň zaniká záruka na výrobek!!! Neručíme rovněž za
škody, které následně mohou vzniknout.
Výrobce také neručí za věcné a osobní újmy,
které mohou vzniknout neodborným zacházením nebo nedodržováním bezpečnostních
doporučení. Zároveň v těchto případech zaniká záruka na zařízení.
12. Digitální kódování........................... 7
13. Tabulka pilotních frekvencí............. 7
14. Dosah............................................. 8
15. Alarm dosahu................................. 8
16. Zobrazení u vysílače/přijímače....... 8
17. Klip/poutko zavěšení...................... 8
18. Pokyny při poruchách..................... 8
19. Důležitá upozornění........................ 9
! před použitím zařízení si přečtěte návod k
použití!
! návod k použití je nedílnou součástí zařízení. Obsahuje životně důležité informace
při začátku používání a pak v průběhu
jeho dalšího využití.
! návod mějte neustále v blízkosti zařízení,
aby jste si jej mohli kdykoliv přečíst,
! předáním třetí osobě je nutné předat i
tento návod na obsluhu.
20. Likvidace........................................ 9
21. Péče a záruka................................ 9
22. Technická data............................... 9
3
3. Prvky ovládání
Obr.č.: 3
900 Mhz pro optimální přenosovou kvalitu
plynulá regulace citlivosti u vysílačky
plynulá regulace reproduktoru přijímače
2 nastavitelné přenosové kanály
16 různých digitálních kódů (pilotních tónů) pro přídavnou ochranu před rozhlasovým rušením
! kontrola baterií
! akustická a optická signalizace ztráty dosahu signálu u přijímače
!
!
!
!
!
Obr.č.: 1
2
1. Prostor pro baterie
2. Přepínač digikódu (DIP přepínač)
Obr.č.: 4
1
4
5
3
6
Nabíječka
1
1. Síťová zdířka
Obr.č.: 5
Grafický displej
CH
1
1. Anténa
2. Signalizace provozu/varování
3. Síťová zdířka
4. Regulátor citlivosti
5. Přepínač kanálů, ON/OFF
6. Mikrofon
Obr.č.: 2
Frekvence pro přenos:
Kanál 1: 864,850 MHz
Kanál 2: 864,900 MHz.
Digitální kód: 16 různých kódů
Provozní napětí (vysílač):
3,6 V DC, akumulátory, baterie (AAA)
nebo síť. zdroj.
Provozní napětí (přijímač):
3,6 V DC, akumulátory, baterie (AAA)
nebo síť. zdroj.
Maximální dosah:
600 metrů v závislosti na
stavební zástavbě.
Síťový napáječ:
Vysílač: 6 V DC, 150 mA sekundár
230 V/50 Hz primár.
Přijímač: 6 V DC, 150 mA sekundár
230 V/50 Hz primár.
1
Vysílač
2
20. Technické údaje
Pohled z druhé strany
Aktuální technické informace:
http://www.hartig-helling.de
02
3
Z
2
Z
Z
4
1. Zobrazení alarmu dosahu
2. Značka stavu baterie
3. Nastavený kanál
4. Symbol - “spící dítě”
Přijímač
1
CH
02
CH
02
4
2
5
5
3
6
1. Anténa
2. Signalizace provozu/varování/dosahu
signálu
3. Reproduktor
4. Regulátor hlasitosti
5. Přepínač kanálů, ON/OFF
6. Zdířka nabíječe
7. Řada svítivých diod
5. Dítě je aktivní - stále střídání dvou motivů
4. Příprava k provozu
4.1 Nastavení dogikódu
Předtím než začnete používat vysílač a přijímač zkontrolujte, zda jsou oba přístroje na-
4
9
sové techniky, které takováto vzájemná rušení mohou vyloučit. Pokud tedy k nějakému vzájemnému rušení přeci jen dojde, pak
jednoduše přepněte na druhý kanál nebo
změňte digitální kód, který používají vysílač
a přijímač.
· Pokud chcete zajistit optimální přenos mezi
vysílačem a přijímačem, pak je potřeba je
správně nastavit.
· Pokud je vzdálenost mezi přijímačem a vysílačem příliš malá a zvuk z reproduktoru silný, pak může docházek k zpětné vazbě a
hvízdání. Vzdálenost je pak potřeba zvětšit.
· Příliš slabý akumulátor u přijímače může
způsobit zašumnění signálu nebo spuštění
alarmu dosahu.
· Ověřte si také, zda frekvenční pásmo 900
MHz není z nějakých důvodů zakázano pro
všeobecné používání .
čne několik vteřin šumět. Během této doby
se přijímač pokouší znovu navázat kontakt
s vysílačem. Pokud se mu neozve vysílač,
pak Vám oznámí signálem dosahu přerušení spojení s vysílačem.
· V případě, že dojde k delší přestávce v používání přístrojů, doporučujeme akumulátory
vyndat, protože prázdné akumulátory krystalizují a mohou poškodit vnitřek přístrojů.
18. Likvidace
Staré přístroje, baterie a akumulátory, které jsou označeny
následujícími symboly nesmíme
likvidovat tak, že je vyhodíme
do domovního odpadu.
19. Důležitá upozornění
Musíte je odevzdat na místě určeném pro sbírání starých baterií nebo nebezpečného odpadu. Informujte se na Místním úřadě nebo u
svého dealera. Ti mají na starost likvidaci s
ohledem na ochranu životního prostředí.
· Pro napájení přístrojů je nutné používat originální síťový napáječ. Pokud přestane
správně fungovat obraťte se raději na svého
dealera. Pokud by jste použili jiný síťový
zdroj, například s přehozenými kabely +/nebo o vyšším výstupním napětí, pak by
jste si zcela jistě poškodili elektroniku natolik, že by Vám přístroj již nefungoval.
· Poškozený síťový zdroj se nesmí opravovat. Připojovací kabel taktéž nevyměňujte a
zdroj zlikvidujte.
· Pokud vytahujete konektory síťového zdroje ze zásuvky síťového napájení nebo z přístrojů babyruf, pak dbejte na to, aby jste drželi koncovku a nikoliv jenom kabel.
Možnost poškození nebo utržení kabelu se
tím sníží a nezpůsobíte si tím nepříjemnosti
při zkratování kabelů.
· Vysílač nedávejte do dětské postýlky ani do
prostoru pohybu dětí.
· Přístroje umístěte vždy z dosahu dětí.
· Pokud provozujete jeden nebo oba přístroje
na akumulátory, pak je výkon vysílačky nebo přijímače o něco nižší než při provozu
na síť. napáječ.
· V dodávce jsou dva síťové zdroje, jak pro
vysílačku, tak pro přijímač . Oba můžete připojit na stejný zdroj síťového napájení (230V/50 Hz) .
· Pokud přístroje nepotřebujete a nejdříve
vypnete vysílač, pak zapnutý přijímač za-
19. Péče a záruka
Předtím než začnete přístroje čistit, odpojte
je od ostatních komponent a při čištění nepoužívejte agresivní čističe.
Při výrobě jsou přístroje podrobeny přísné
kontrole na funkčnost. Dojde-li přesto k nějaké závadě, pak pošlete přístroj s dokladem o
prodeji výrobci (dealerovi).
Výrobce dává na výrobek záruku v délce 3
let od data prodeje.
Výrobce nepřejímá zodpovědnost za vady,
které vznikly nepřiměřeným opotřebením,
špatným zacházením nebo nedodržováním
návodu.
Vyrobce si vyhradil právo na změnu výrobků
bez předchozího upozornění.
8
staveny na stejný kanál i digikód. Nastavení
digikódu je potřeba otevřít oba kryty baterií.
K tomu zvedněte upevňovací klip a zajistěte
v horní poloze. Potom můžete uvolnit kryt baterií ve směru šipky a odejměte jej.
Nyní již máte přístup k DIP přepínači (2) a
podle tabulky nastavení kombinací v kapitole
13. tohoto návodu nastavte podle potřeby. To
nejdůležitější je, aby oba přepínače DIP v
obou přístrojích byly nastaveny stejně, protože jinak nemůže dojít ke radiovému spojení
přístrojů.
viduálních potřeb.
6. Pokud vysílač vysílá signál, pak je tato skutečnost zobrazena na grafickém displeji
symbolem “dítě je aktivní” (viz obr. 5 ). Zároveň automaticky svítí podsvícení displeje během celého přenosu.
7. Pokud vysílač nepřenáší žádný signál, pak
se přepíná do úsporného módu a indikuje
to symbolem “dítě spí” (viz obr. 5). Pokud
předtím svítilo podsvícení, pak po několika
vteřinách zhasne.
Pozn.: Z hlediska bezporuchové funkce vysílače při provozu na síťový zdroj je potřeba
ponechat akumulátory uvnitř přístroje.
Pro bezporuchový a optimální provoz se doporučuje dodržovat vzdálenost vysílače od
sledovaného objektu asi 1m.
4.2 Vložení akumulátorů
Postavte oba přístroje zadní stranou k Vám a
zvedněte upevňovací klip směrem nahoru až
to cvakne. Pak pootočte o cca 30° nahoru.
Teď je kryt baterií posunutelný ve směru šipky a můžete jej odejmout.
Vložte přiložené mikroakumulátory AAA do
prostoru pro baterie tak, aby jste správně měli nasměrovanou polaritu akumulátorů a značek v prostoru baterií. Uzavření provedete v
opačném pořadí uvedeného postupu.
5.2 Přijímač
1. Přijímač umístěte kolmo ve Vaší blízkosti.
2. Přijímač můžete napájet pomocí dodané
nabíjecí stanice ze sítě nebo pomocí dodaných akumulátorů.
3. Budete-li provozovat přijímač na akumulátory, pak postupujte dle návodu jak je
upřesněno v části 9. Nabíjení akumulátorů
4. Pokud chcete napájet přístroj přes nabíjecí stanici, pak propojte síťový adaptér konektorem se zdířkou na zadní straně nabíjecí stanice a zapojte do sítě.
5. Posuvným spínačem (5) přijímač zapnete
a navolíme potřebný přenosový kanál (K1
a K2 přenosové kanály 1 a 2). Vybraný kanál se Vám zobrazí v pravém horním rohu
displeje “01” nebo “02”. Posunem regulátoru hlasitosti(4) si můžeme zesílit přijímaný zvuk z okolí vysílače na potřebnou
úroveň.
6. Pokud přijímač přijímá signál z vysílače,
pak se automaticky rozsvítí podsvícení displeje a začne blikat symbol “dítě je aktivní”.
7. Jakmile přijímač několik vteřin nepřijímá
žádný signál, pak se automaticky přepne
do úsporného módu. Tato skutečnost je
indikována na grafickém displeji symbolem “dítě spí”.
8. Po několika vteřinách nám zhasne i podsvícení displeje.
5. Uvedení do provozu
5.1 Vysílač
1. K zajištění optimálního přenosu umístěte
přijímač kolmo v prostoru, ve kterém budete sledovat okolí. Přední stranu vysílačky
nasměrujte směrem ke sledovanému objektu (např. Vaše dítě). Dbejte toho, aby
mezi sledovaným objektem a vysílačkou
nebyla nějaká překážka, která by zmenšovala úroveň sledovaného signálu.
2. Budete-li provozovat přijímač na akumulátory, pak se řiďte pokyny z kapitoly 9. Nabíjení akumulátorů.
3. Napájení ze síťového zdroje provedeme
připojením síťového adaptéru na zdířku
(3) vysílače.
4. Adaptér připojte do zásuvky síťového napětí (předtím zkontrolujte zda údaje na
adaptéru souhlasí s provozovaným síťovým napětím).
5. Posuvným spínačem (5) vysílače jej zapneme a navolíme potřebný přenosový
kanál (K1 a K2 přenosové kanály 1 a 2).
Pomocí regulátoru citlivosti (4) si můžete
nastavit citlivost vysílače podle Vašich indi-
5
Před prvním použitím celého zařízení je důležité přezkoušet jeho funkčnost. Postavte proto vysílač do sledovaného prostoru a zapněte např. rádio na běžnou hlasitost. Pak nastavte citlivost (4) na vysílači na požadovanou úroveň. Čím více posunujete regulátorem směrem nahoru tím je citlivost přijímače
větší.
Nakonec přejděte s přijímačem do Vašeho
prostoru a nastavte si hlasitost reproduktoru
podle Vašich potřeb.
9.1 Nabíjení u přijímače
! pro nabíjení akumulátorů přijímače je potřeba připojit síťový adaptér na zdířku nabíjecí
stanice,
! v okamžiku, kdy je připojen síťový adaptér,
začne automatické dobíjení akumulátorů,
které je signalizováno měnícím se symbolem baterie,
! doba nabíjení zcela vybitých akumulátorů
činí u vypnutého přístroje cca 10 hodin. Jeli přijímač zapnut, pak je doba dobíjení zhruba dvojnásobná,
! indikace dobíjení akumulátorů funguje jak
při zapnutém tak i při vypnutém přijímači,
! ve chvíli, kdy je akumulátor dobit, rozsvítí
se na displeji symbol plné kapacity,
! přebití akumulátorů je technicky vyloučené.
Pokud při provozu na baterie nebo akumulátory nestačí napájecí napětí pro spolehlivý
provoz, pak je tato skutečnost uživateli indikována u grafického displeje blikajícím symbolem baterie (viz obr.5). U přijímače navíc
se ozývá zvukový signál.
9.2 Nabíjení u vysílače
8. Stav baterií - zobrazení
! pro nabíjení akumulátorů vysílače je potřeba připojit síťový adaptér na zdířku nabíjecí
stanice(3),
! v okamžiku, kdy je připojen síťový adaptér,
začne automatické dobíjení akumulátorů,
které je signalizováno měnícím se symbolem baterie ,
! doba nabíjení zcela vybitých akumulátorů
činí u vypnutého přístroje cca 10 hodin. Jeli přijímač zapnut, pak je doba dobíjení zhruba dvojnásobná,
! indikace dobíjení akumulátorů funguje jak
při zapnutém tak i při vypnutém přijímači,
! ve chvíli, kdy je akumulátor dobit, rozsvítí
se na displeji symbol plné kapacity,
! přebití akumulátorů je technicky vyloučené,
plná kapacita
malá kapacita
vybité baterie/akumulátory
výměna/dobití nutné
Pozn.: Pokud přístroj nemá dostatečné napájení dojde automaticky k jeho vypnutí.
9. Dobíjení akumulátorů
Akumulátory jak pro vysílač tak pro přijímač
musejí být před prvním použitím nabity na plnou hodnotu.
10. Poznámka k použití
Pozor! Pokud potřebujete akumulátory vyměnit, pak tak učiňte jen za originální provedení. Běžné akumulátory mají jiné parametry a
mohou poškodit další obvody.
Upozorňujeme, že všechny akumulátory
NiCd a NiMH dosahují své plné kapacity až
po 4 až 6 nabíjecích cyklech.
6
11. Digitální kódování
Spolehlivost a bezporuchový provoz přístrojů
Babyruf byl pro Vás vylepšen systémem digitálního kódování přenášeného signálu. Princip digitálního kódování spočívá v tom, že se
přijímač zapíná až tehdy, když obdrží signál
od příslušného vysílače, který je umístěn ve
Vámi sledovaném prostoru. MBF 8888 má k
dispozici 16 různých těchto digikódů, které
jsou nastavitelné pomocí přepínačů DIP (viz
obr.3). Aktivace Vašeho přijímače zcela jiným
vysílačem je tak téměř mizivá. V řídkých případech, kdy Vaše vysílání bude rušeno jiným
zařízením na frekvenci 900 MHz, máte možnost se přepnout na jiný kanál.
15. Alarm dosahu
Pokud se přijímač nachází z dosahu signálu
vysílače, pak je tato skutečnost indikována u
přijímače po několika vteřinách zvukovým
signálem.
Alarm dosahu se u přijímače spustí také v
případě že:
- se vypne vysílač
- vysílač se nastaví na jiný kanál než přijímač
- vysílač se nastaví na jiný digitální kód než
má přijímač
- vysílač pracuje s vybitým akumulátorem.
16. Zobrazení u přij./vysílače
13. Tabulka pilotních frekvencí
Pilotní tón
Přepínač4
6. Prověrka funkčnosti
Zařízení pracují ve frekvenčním pásmu 900
Mhz. Rušení vysílači CB- a amatérskými přístroji je tak vyloučeno.
Přepínač3
Originální síťový zdroj si můžete
objednat přiloženou objednávací
kartou.
te konkrétní dosah Vašeho babyruf určit empiricky tj. zkouškou. Za optimálních podmínek
(tj. bez překážek) je dosah přístroje cca 600
m. Konkrétní dosah ale závisí značně na Vašem okolí. Může se ale stát, že dosah přístrojů se rapidně sníží např. tím, že vysílač
uchopíte rukou a utlumíte tak vysílaný signál.
11. 900 Mhz technika
Přepínač2
Originální akumulátory si můžete
objednat přiloženou objednávací
kartou.
Zvláště pro noční provoz doporučujeme provozovat oba přístroje na síťový napáječ. Zabezpečíte tak bezporuchový provoz. Při provozu jen na akumulátory, podle stavu nabití,
může uprostřed noci dojít k vybití a Vy budete probuzeni upozorňovacím signálem, že
akumulátory jsou prázdné.
Přepínač1
Pozn.: Při provozu s nabíjecí stanicí je potřebné, aby akumulátory byly vloženy v přístroji, neboť bez nich přístroj nefunguje.
Kód 1
Kód 2
Kód 3
Kód 4
Kód 5
Kód 6
Kód 7
Kód 8
Kód 9
Kód 10
Kód 11
Kód 12
Kód 13
Kód 14
Kód 15
Kód 16
on
on
on
on
on
on
on
on
off
off
off
off
off
off
off
off
on
on
on
on
off
off
off
off
on
on
on
on
off
off
off
off
on
on
off
off
on
on
off
off
on
on
off
off
on
on
off
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
on
off
V okamžiku, kdy se vysílaný signál přijme u
přijímače, rozsvítí se automaticky jeho podsvětlení displeje. Naopak přestane-li přijímač
signál přijímat, zhasne automaticky podsvětlení displeje po několika vteřinách.
17. Klip/poutko zavěšení
Přijímač i vysílač můžete připnout na pásek
nebo někam zavěsit pomocí upevňovacího
klipu, který se nachází na zadní straně přístrojů.
18. Pokyny při poruchách
· Pokud vysílač nebo přijímač nevykazuje
žádné funkce, pak prověřte, zda je v pořádku jejich napájení.
· Nedochází-li mezi vysílačem a přijímačem
k přenosu, pak prověřte, zda u obou přístrojů máte shodně nastaven digitální kód a
přenosový kanál.
· Stálý pípavý tón v přijímači svědčí o ztrátě
dosahu signálu z vysílače. Zmenšete proto
vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem.
· Protože u MBF 8888 principiálně pracují
vysílač a přijímač na bázi rozhlasového vysílání, nelze vyloučit případy, kdy budete
slyšet cizí vysílání, nebo naopak Vaše vysílání budou slyšet ostatní účastníci radiového provozu. MBF 8888 ale používá přeno-
14. Dosah
Vzhledem k tomu, že šíření rozhlasového signálu v zástavbě je fyzikálního původu, musí-
7

Podobné dokumenty

7916

7916 Operační neboli provozní činnosti jsou naopak práce, které organizace provádí pro udržení běžného chodu firmy a jejího podnikání. Projekt se tedy od běžného procesu liší tím, že po splnění stanoven...

Více

Mobiler 2-Kanal-Babyruf

Mobiler 2-Kanal-Babyruf (akubaterie/baterie). Pro bateriové napájení vložte prosím tak, jak je popsáno v bodě „10. Výměna baterií“, tři bateriové články Micro (AAA) do bateriové přihrádky. Pro síťové napájení připojte síť...

Více

GIMP - skvělý freewarový bitmapový editor,mocný nástoj pro

GIMP - skvělý freewarový bitmapový editor,mocný nástoj pro program ve zkušební verzi, a i když jsem s ním neuměl pracovat a jen jsem se pomocí různých návodů pokoušel o nějaký výsledek, bylo mi jasné, že tohle bude ono. Jenže zkušební doba uplynula a nasta...

Více

IntegraMouse Plus

IntegraMouse Plus Pohyby náustku se přenášejí na obrazovku počítače na pohyby ukazatele myši. Tlačítka myši aktivujete foukáním nebo sáním: ve standardní konfiguraci krátké sání představuje levé tlačítko myši a krát...

Více

Detektory RTG a gama záření na bázi

Detektory RTG a gama záření na bázi  vznikají při -rozpadu těžkých jader popsaným rovnicí [9]: A Z

Více

Kompatibilita -evolution pro 1/2, evo

Kompatibilita -evolution pro 1/2, evo Quinny -Moodd , Speedy Silver Cross -Surf SportsLine Stokke -Xplory

Více

Svátky a omezení Rakousko

Svátky a omezení Rakousko řezané a určené k přípravě jídla, rovněž prázdné přepravy, uskutečněné v souvislosti se shora uvedenými komoditami nebo zpáteční cesty pro přepravu příslušenství a balícího materiálu uvedeného zbo...

Více

Kompatibilita - evolution pro 1/2, evo

Kompatibilita - evolution pro 1/2, evo Mothercare Orb Quinny - Moodd , Speedy Silver Cross - Surf SportsLine Stokke - Xplory

Více