Valašskokloboucký zpravodaj

Komentáře

Transkript

Valašskokloboucký zpravodaj
KLOBUCKÝ ZPRAVODAJ
Leden 2016
Měsíčník města Valašské Klobouky
Milí spoluobčané,
ať se rok, do něhož vstupujeme, nese v duchu tolerance, dobré spolupráce
a vzájemného respektu. Ať se vás drží pevné zdraví, životní optimismus a štěstí.
Eliška Olšáková a Martin Janík
Čertovský rej při rozsvícení vánočního stromu na náměstí
Tříkrálová sbírka bude probíhat od 8. do 10. ledna
Zpráva z jednání zastupitelstva (s. 2)
Plesová sezóna v KD Klobučan (s. 9)
Změny ve vydávání osobních dokladů (s. 3)
Změna poplatku za odpad (s. 12)
Vážení spoluobčané,
každý začátek je opředen obavami i očekáváními a i s nimi jsme se pustili do modernizace zpravodaje. Držíte v ruce nový začátek! Okrájeli jsme název měsíčníku, stabilizovali počet stránek na 16, stanovili maximální
délku článků, zdražili inzerci, odlehčili papír
a vše přizdobili barvami. Další drobné úpravy budou ještě následovat. Nechali jsme se
inspirovat jinými městy i názory vás, čtenářů,
a věřím, že se vám nový moderní zpravodaj
bude líbit.
Barevné fotografie lépe přiblíží zachycenou událost a kratší články neunaví čtenářův zájem. Samozřejmě, že zpravodaj bude
i nadále vycházet na začátku měsíce a bude
zdarma distribuován do všech domácností
ve Valašských Kloboukách, Lipině, Mirošově i Smolině.
Rada města na své schůzi schválila statut zpravodaje, který připravil předseda redakční rady Petr Odehnal. Ve statutu jsou
ZPRÁVY Z RADNICE
ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
26. 10. 2015
OBECNÍ MAJETEK
Zastupitelstvo města Valašské Klobouky
schválilo odprodeje obecních pozemků:
pod bytovými domy za stanovenou cenu 100
Kč/m2,
pod domkem v zahrádkářské kolonii,
část pozemku ve Smolině pro stavbu
rodinného domu za cenu 90 Kč/m2 (při
projednání tohoto bodu programu vyvstala
otázka, zda cenová mapa odpovídá současným
tržním cenám),
část pozemku (veřejnou zeleň) v ulici Krátká
za cenu 400 Kč/m2.
Zastupitelstvo města Valašské Klobouky
schválilo smlouvy o smlouvách budoucích
na zřízení služebnosti na obecních pozemcích
k vybudování inženýrských sítí k domům
žadatelů,
schválilo smlouvu o směně pozemků
s finančním vyrovnáním, díky čemuž město
získá soukromé pozemky, které se nacházejí
v areálu fotbalového hřiště ve Smolině,
zakoupilo od státu pozemek pod obecním
rodinným domem v Partyzánské ulici za 393
Kč/m2.
Zastupitelstvo města Valašské Klobouky
neschválilo odprodej obecních pozemků:
které jsou stále v navrhované ploše
silniční dopravy – obchvat města (zájemci
o tyto pozemky mohou znovu požádat o jejich
odprodej po aktualizaci územního plánu
Valašských Klobouk),
ve Smolině, neboť ty jsou v dlouhodobém
pronájmu a uvažuje se o jejich směně
za pozemky na skládce komunálního odpadu.
Klobucký zpravodaj
2
stanovena pravidla pro zveřejňování příspěvků. Například rozsah příspěvků je pro instituce a organizace města stanoven na dvě normostrany (3600 znaků, včetně doprovodných fotografií), pro občany na jednu normostranu (1800 znaků), pro nevyžádané příspěvky, spadající do rubriky Různé je stanoven na půl normostrany (900 znaků). O udělení výjimek rozhoduje redakční rada Klobuckého zpravodaje.
A jaké jsou nové ceny inzerce? Komerční inzerce 12 Kč/cm2 + DPH (sleva nad šest
čísel: 10 Kč/cm2 + DPH); řádková inzerce do 25 slov 80 Kč vč. DPH, 25 až 60 slov
120 Kč vč. DPH.
Zvýšené náklady na tisk barevného zpravodaje budou hrazeny především z prostředků
ušetřených za tisk čísel nad 16 stran (čehož se
docílí výše uvedeným omezením rozsahu článků) a částečně také z výnosů za inzerci.
Hezké počtení!
Eliška Olšáková, starostka
VYHLÁŠKA
Zastupitelstvo města Valašské Klobouky
doplnilo
obecně
závaznou
vyhlášku
o užívání plakátovacích ploch v majetku
města Valašské Klobouky č. 1/2015. Nové
znění vyhlášky je ještě doplněno o: možnost
zvýšení počtu ploch při mimořádných akcích,
o určení jednotného značení plakátovacích
ploch a o ceník za plakátování a povinnost
uhrazení ceny podle ceníku.
DOTACE
Zastupitelstvo města Valašské Klobouky
poskytlo dotace ve výši:
70.000 Kč Vzdělávacímu, sociálnímu
a kulturnímu středisku při Nadaci Jana
Pivečky, o. p. s., na provoz Nízkoprahového
zařízení KamPak? ve Valašských Kloboukách
v roce 2015,
156.000 Kč Klubu lyžařů Valašské
Klobouky
na
zprovoznění
vleku
„Na Pechancových loukách“,
10.086 Kč Sdružení obcí mikroregionu Jižní
Valašsko (členský příspěvek, ten byl oproti
loňsku snížen ze 3 Kč na 2 Kč za obyvatele).
Zastupitelstvo přijalo od Zlínského kraje
10.000 Kč na nákup knihovního fondu
(darovaná částka je oceněním soutěže
Knihovna Zlínského kraje 2015).
VAK ZLÍN
Zastupitelstvo města Valašské Klobouky
vzalo na vědomí informace o řádné valné
hromadě společnosti Vodovody a kanalizace
Zlín, a. s., konané dne 7. října 2015. Valná
hromada byla informována o chystaném
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu
a provozování vodárenské infrastruktury.
Představenstvo sjednáním dodatku reaguje
na požadavky akcionářů na vyváženější
podmínky smlouvy ve prospěch VaK Zlín, a. s.
Uzavření dodatku bude znamenat navýšení
nájemného o 20 milionů korun ročně bez
vlivu na cenu vodného a stočného.
PROJEKTY
Zastupitelstvo města Valašské Klobouky
schválilo navýšení ceny investiční akce
„Přírodní zahrada – radost všedních dnů“
o 208.630 Kč (plán celkových výdajů na akci:
2.407.493 Kč vč. DPH, dotace: 1.963.042
Kč),
zrušilo usnesení, kterým se schvalovala
zástavba lokality Dlouhá podle architektonické
studie Jiřího Gebriana,
pověřilo odbor investic a strategického
rozvoje zadáním územní studie „ZTV Dlouhá
– Val. Klobouky“ dle návrhu architekta Petra
Zámečníka. Před přijetím tohoto usnesení se
město vypořádávalo se všemi připomínkami,
které vznesla stavební komise, ty jsou
zveřejněny na webových stránkách města
v sekci Vedení/Rada a komise.
Zastupitelstvo města Valašské Klobouky
souhlasilo s podáním žádosti o dotaci
na projekt „Společný systém nakládání
s odpady v mikroregionu Jižní Valašsko“.
Všechny náklady na spolufinancování budou
uhrazeny obcemi zapojenými do projektu,
předpokládané náklady našeho města jsou
500.000 Kč.
VOZIDLA
Zastupitelstvo města Valašské Klobouky
schválilo nákup nové sanitky - nákup
nového sanitního vozu nezatíží rozpočet
města, neboť náklady budou částečně
hrazeny z prostředků rezervního fondu
polikliniky a částečně z úvěru,
vzalo na vědomí informace o připravované
opravě hasičského vozidla CAS 25 a o podání
žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
Zlínského kraje na požární techniku nebo
věcné prostředky požární ochrany.
RŮZNÉ
Zastupitelům města bylo předáno
poděkování od valašskokloboucké farnosti
za finanční příspěvek na opravu varhan
v kostele Povýšení svatého Kříže.
Na téma uprchlíků ve Smolině: Policie
ČR dostala za úkol vytipovat místa pro
krátkodobé zadržení uprchlíků. Vzhledem
k tomu, že jsme příhraničním městem,
byly ve spolupráci s pracovištěm krizového
řízení poskytnuty prostory ve Smolině. Jde
pouze o krátkou dobu poskytnutí azylu pro
uprchlíky (max. 24 hod.), nikoli na několik
dnů či týdnů.
Zastupitelé se seznámili s poslední třetí
zprávou z pracovní stáže ve francouzském
Kaysersbergu,
přednesenou
ředitelem
základní školy Karlem Ptáčkem.
Kompostéry do domácností
budou občanům vydávány v areálu
Valašskoklobouckých služeb v termínech:
pondělí
úterý
středa
11. ledna 2016 (12.00–17.00),
12. ledna 2016 (8.00–12.00),
13. ledna 2016 (8.00–17.00).
www.valasskeklobouky.cz
leden 2016
ZMĚNY V OSOBNÍCH
DOKLADECH
Upozorňujeme občany na některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech
a cestovních dokladech, účinné od 1. ledna 2016.
OBČANSKÉ PRŮKAZY
Doba platnosti občanského průkazu občanů
starších 70 let
Občanské průkazy se občanům starším 70 let
budou nově vydávat s platností na 35 let od data
vydání dokladu. V případě změny některého údaje
zapsaného v takovém občanském průkazu (například údaj o místě trvalého pobytu) však bude přesto nutné občanský průkaz vyměnit.
Převzetí vyhotoveného občanského průkazu na kterémkoliv obecním úřadu obce
s rozšířenou působností
I nadále bude možné podat žádost o vydání občanského průkazu na kterémkoliv obecním
úřadu obce s rozšířenou působností, tento úřad
bude uveden i na dokladu jako vydávající. V případě, že občan bude požadovat převzetí vyhotoveného občanského průkazu na jiném úřadu, bude vybírán správní poplatek ve výši 100 Kč, a to při převzetí (příklad: žádost občan podává ve Valašských
Kloboukách, doklad si bude chtít převzít v Brně,
zaplatí 100 Kč v Brně).
CESTOVNÍ PASY
Žádost o vydání i převzetí cestovního pasu
bude možné podat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní úřad
s rozšířenou působností, u kterého občan požádá
o vydání cestovního pasu, v případě převzetí dokladu u jiného úřadu bude vybírán správní poplatek 100 Kč (stejně jako u OP).
Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě
Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, bude cestovní pas vydán ve lhůtě do šesti pracovních dnů. Doklad bude s biometrickými údaji s platností na deset let za poplatek 4000 Kč, u občanů mladších 15 let s platností na pět let za poplatek 2000 Kč. V daném případě bude možné cestovní pas převzít pouze v místě
podání žádosti. Zároveň se zrušuje vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti na šest měsíců (typ „blesk“).
Soňa Kovaříková,
vedoucí odboru matriky a evidence obyvatel
Už v sobotu 28. listopadu rozsvítili vánoční strom v Lipině. Předvánoční akci zorganizoval místní svaz žen a nechyběly ani tradiční zabíjačkové speciality.
Na radnici byli oceněni Klobučané Vlastimil Švach a Zdeněk Žilák za 50 a 40 bezpříspěvkových odběrů krve. Dárci, kteří jsou příkladem pro své spoluobčany, přijali poděkování za svůj
postoj od starostky Elišky Olšákové.
OBRAZEM
Ze slavnostního rozsvícení vánočního stromu
s doprovodným
programem ve Smolině.
www.valasskeklobouky.cz
Velitelé sborů dobrovolných hasičů Valašské Klobouky, Lipina, Mirošov a Smolina byli ve středu
3. prosince oceněni na valašskokloboucké radnici za práci spojenou
s činnostízpravodaj
u svých jednotek.
3
Klobucký
ZEPTALI JSTE SE
Koupil jsem si kalendář Valašské
Klobouky na rok 2016. I když je proti
loňsku o něco levnější, tak si myslím,
že je to pořád dost vysoká částka. Zajímalo by mě, kolik kalendářů bylo vydáno a kolik lidí si jej koupilo. Samozřejmě se nemůžeme rovnat větším městům, ale přece jen… Například město
Vsetín už řadu let vydává pro své občany kalendář města Vsetín zcela zdarma do každé domácnosti. Je to skoro 13.000 kusů. Jsem přesvědčen, že
i u nás by mohl být příští rok opět levnější.
Karel Jarošek, Valašské Klobouky
Kalendář jsme vydali v počtu 500 ks. Náklady na jeho přípravu a tisk byly ve stejné
výši, za jakou kalendář prodáváme (99 Kč),
takže město nemá z prodeje žádný zisk. Prodáno bylo zatím zhruba 300 kusů, část jsme
použili jako dárky a do soutěží a k datu uzávěrky zpravodaje jich zbývalo k prodeji 100.
O distribuci zdarma zatím neuvažujeme, pro-
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
tože každému se líbí kalendář jiný. Objevil se
ale nápad, že by v kalendáři mohla být otištěna placená reklama pro místní podnikatele,
čímž by se kalendář mohl zlevnit. Tento návrh budeme řešit v dalším roce.
Je pravda, že bude zrušeno beachvolejbalové hřiště na Palackého?
Toto hřiště zde bylo provizorně umístěno
v roce 2003. Od té doby se hledá jiné vhodnější místo, aby asfaltové hřiště mohlo opět
sloužit svému původnímu účelu a dalším
sportům v průběhu celého roku. Tato plocha
by mohla fungovat i jako dopravní hřiště, kluziště atd. Bohužel se zatím vhodná náhradní lokalita nepodařila najít. Nově vybudované
hřiště na koupališti není pro volejbalisty provozně vhodné. Po jednání se sdružením Valašskoklobucký volejbal tedy bylo navrženo
přemístění beachového hřiště do areálu základní školy nad tenisové kurty. Do doby, než
bude náhradní hřiště vybudováno, zůstane
s největší pravděpodobností beachové hřiště na ulici Palackého.
Martin Janík, místostarosta
Společenská kronika je zveřejňována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
PODÌKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané, děkuji vám všem, kteří jste v tak hojném počtu doprovodili na poslední cestě mého manžela Vladimíra Guriču a kteří jste projevili soustrast a účast celé
naší rodině. Vždycky zastávám názor, že u nás
jsou lidé dobří, soucitní a vstřícní. Přesvědčila jsem se o tom sama: tolik utěšujících, milých a povzbudivých slov, tolik upřímných nabídek pomoci, to mne nejen posilnilo a utěšilo, ale i dojalo, a celá naše rodina včetně mne
za ně všem ze srdce děkuje. Děkujeme také lékařům MUDr. Brandejskému a MUDr. Štachovi, kteří manžela léčili a snažili se mu pomoci. Naše díky patří rovněž panu faráři, Otci Karlovi, za povzbudivá a působivá slova jeho promluvy, zpěvačkám a zpěvákům za krásné zpěvy. Upřímné díky všem...
Ladislava Guričová s rodinou
PODÌKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří doprovodili pana Radoslava Kozáka na jeho
poslední cestě. Také děkujeme za květinové
dary a slova útěchy.
Zarmoucená rodina Kozákova a Fojtů
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
MĚSTA
VZPOMÍNÁME
„Dík za to, čím jsi nám v životě byla,
za každý den, který jsi pro nás žila. Oči
se zavřely, zůstala vzpomínka na slůvko
nejhezčí – maminka…“
Dne 29. 1. 2016 uplyne deset let
od úmrtí naší drahé maminky,
paní Ludmily Šeré.
„Již jen ve vzpomínkách žije s námi…“
Dne 28. 1. 2016 to bude již dvacet let
od chvíle, kdy nás navždy opustil náš
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Karel Veverka.
Kateřina Adamušková, Valašské Klobouky
David Červenka, Valašské Klobouky
Finanční dar při narození dítěte je 2000 Kč
a bude rodičům vyplacen při předložení
rodného listu dítěte na Městském úřadě
Valašské Klobouky, odbor matriky a evidence
obyvatel.
Pro rok 2016 byly stanoveny pevné termíny
vítání občánků: 12. březen, 11. červen,
17. září, 10. prosinec.

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 2. 1. 2016 uplynou dva roky
od chvíle, kdy nás navždy opustila naše
maminka a babička,
paní Marie Sáblíková.
S láskou a úctou vzpomínají dcery a syn
s rodinami.
Klobucký zpravodaj
4
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

Dne 9. 1. 2016 uplyne deset let od chvíle,
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek
a dědeček,
pan Karel Kolařík.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
synové a dcera s rodinami.
„Čas plyne dál a nikdy nevrací, co nám
navždy vzal, smutno je nám…“
Dne 14. 1. 2016 uplyne pět let od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek a dědeček,
pan Jaroslav Maňas.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

www.valasskeklobouky.cz
VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ
ROZLOUČILI JSME SE
S NAŠIMI SPOLUOBČANY
leden 2016
V sobotu 12. prosince 2015 jsme přivítali osm nových klobouckých občánků.
Jakub Vrána, 75 let, Lipina
Jarmila Obadalová, 89 let, Valašské Klobouky
Anežka Šupolová, 64 let, Valašské Klobouky
Jan Švach, 53 let, Valašské Klobouky
Radoslav Kozák, 88 let, Valašské Klobouky
TERMÍNY K UZAVÍRÁNÍ
MANŽELSTVÍ
V ROCE 2016
Rada města Valašské Klobouky svým usnesením stanovila dobu k uzavírání manželství, a to každou první sobotu v měsíci od 9 do 16 hodin. Pro
rok 2016 se jedná o následující termíny: 2. ledna,
6. února, 5. března, 2. dubna, 7. května, 4. června,
2. července, 6. srpna, 3. září, 1. října, 5. listopadu
a 3. prosince.
V ostatních termínech (tj. v jinou než první sobotu v měsíci nebo v pracovní den) je obřad zpoplatněn částkou 1000 Kč, v případě, že je manželství uzavíráno na jiném vhodném místě, tj. mimo
obřadní síň a mimo zahradu radnice, zaplatí snou-
Jakub Lysák
David Červenka
Šimon Šenkeřík
Ella Veverková
Václav Zvoníček
Tomáš Vlček
Barbora Zezulková
Karin Ginterová
benci rovněž částku 1000 Kč (výše poplatku je
stanovena zákonem o správních poplatcích). Povoluje-li se uzavření manželství na jiném vhodném
místě a současně i mimo stanovenou dobu radou
města, vybírá se poplatek jen jednou.
Soňa Kovaříková,
vedoucí odboru matriky a evidence obyvatel
ZPRÁVY ZE ŠKOL
NÁVŠTĚVA BETLÉMU
V HORNÍ LIDČI
V úterý 1. 12. 2015 jsme se s našimi dětmi
společně naladili na nastávající dobu radostného očekávání Vánoc. Naše krůčky nás zavedly
do Horní Lidče, kde jsme zhlédli v doprovodu koled betlémský příběh o narození Ježíška. K betlému nerozlučně patří figurky, jejichž prostřednictvím ožívají stará řemesla a zvyky, a tak jsme
si společně připomněli pravé tajemství Vánoc
a odnesli si domů tu pravou sváteční atmosféru.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
První prosincové dny jsou za námi a dětem se
přiblížil první z jejich oblíbených zimních svátků.
5. prosince většinu domácností s dětmi navštívil Mikuláš s andělem a spoustou čertů. Většina
dětí se na tento večer těší, mnohé z nich ho však
očekávají s obavami, že je čert místo nadílky strčí do pytle. K nám do školky zavítal Mikuláš spolu
s anděly a čertíky ve čtvrtek 3. 12. Některé děti
se na návštěvu moc netěšily, spíše u nich převládaly obavy, ale nakonec poznaly, že i s čerty mohou být žerty, a vše se obešlo bez slziček. Děti se
nemohly dočkat, až si společně s nimi zazpívají
a naučí se od andílka mikulášskou říkanku. Ale
hlavně se těšily na sladkosti, které od Mikuláše
v tento den dostaly. A nám nezbývá než dodat:
A tobě, čerte, slibujeme, že už zlobit nebudeme.
www.valasskeklobouky.cz
Klobucký zpravodaj
5
ZÁPIS DĚTÍ
do 1. ročníku
Základní školy praktické a základní
školy speciální
Valašské Klobouky, Smolina 16,
se koná
20. ledna a 10. února 2016
v době od 8 do 15 hodin v budově školy
ve Smolině a v budově odloučeného pracoviště v Návojné.
ÈERTOVSKÝ REJ
V pátek 4. prosince se naším městem
potuloval Mikuláš s parádní družinou čertů
a čertíků. I když se jeho svátek slaví až 6.
prosince, byl zahlédnut v ulicích města.
Určitě hledal hodné děti, kterým by už mohl
nadělit nějaké ty dobroty. Cesta ho zavedla až
na náměstí před radnici, kde společně s čertíky
začal ten pravý a nefalšovaný čertovský rej.
Čertíci a čertice z naší školky si společně
zazpívali, zatancovali a svými básničkami
poprosili Mikuláše, ať i letos jim do punčošek
něco dobrého nadělí. A že odvedli pořádný kus
práce, tak si za odměnu každý odnášel balíček
s překvapením.
SPOLEK RODIČŮ
PŘI ZŠ VAL. KLOBOUKY
V roce 2004 skupina rodičů při Základní škole Valašské Klobouky založila Sdružení rodičů při
ZŠ Val. Klobouky (dále jen SRPŠ), které se od té
doby nemalou měrou podílí na financování a organizování různých společenských, sportovních
a kulturních akcí pro žáky základní školy.
Od 1. 1.2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který ukládá všem sdružením provést registraci jako spolek, jinak by došlo k jejich
zániku. Abychom mohli pokračovat ve své činnosti, byl podán návrh na přeregistraci u Krajského soudu v Brně.
Na schůzi SRPŠ konané dne 27. 10. 2015
byla zvolena rada SRPŠ, jejíž předsedkyní se
stala Pavla Mudráková. 12. 11. 2015 proběhla schůze valné hromady SRPŠ. Schůzi zahájila
Barbora Sošková, seznámila všechny přítomné
s výroční zprávou o hospodaření SRPŠ v uplynulém školním roce. Potom předala slovo nově zvolené předsedkyni SRPŠ Pavle Mudrákové, která
přítomné seznámila s plány SRPŠ na další období. Na závěr valné hromady ředitel ZŠ Mgr. Karel
Ptáček poděkoval odstupující předsedkyni Bar-
Klobucký zpravodaj
6
boře Soškové za dlouholeté vedení SRPŠ.
V rámci jednání valné hromady byl schválen příspěvek na jednoho žáka pro školní rok
2015/2016 ve výši 150 Kč. Ve školním roce
2014/2015 uhradilo příspěvek SRPŠ celkem
563 žáků, což představovalo příjem ve výši
84.450 Kč. Rodičům těchto žáků bychom rádi poděkovali. Velké poděkování zároveň patří i městu
Valašské Klobouky, které poskytlo ze svého rozpočtu grant ve výši 15.000 Kč. Další příjmy spolku tvořily zisk ze 4. školního plesu (50.615 Kč)
a závěrečných tanečních (32.389 Kč).
V rámci snahy o co největší transparentnost
hospodaření SRPŠ bychom vás rádi informovali o čerpání uvedených finančních prostředků.
Velkou část výdajů SRPŠ v uplynulém školním
roce tvořila úhrada dopravy žáků na různé exkurze, návštěvy divadel či sportovní turnaje. Největším úspěchem žáků ZŠ Valašské Klobouky byla
účast žáků 9. ročníku v televizní soutěži Bludiště, kde skvěle reprezentovali školu a město: dvakrát získali 1. místo. Soutěž se konala v Ostravě
a veškeré náklady byly hrazeny z financí SRPŠ.
Dále nás žáci úspěšně reprezentovali v celostátní zeměpisné soutěži v Praze, kde získali úžasné 1. místo.
Mezi další výdaje SRPŠ patří: úhrada drobných akcí, které pořádají jednotliví třídní učitelé
(jedná se o výdaje na ceny, odměny za umístění v soutěžích v plávání, v atletických závodech,
recitačních a pěveckých soutěžích…), financování odměn žáků za vzornou reprezentaci školy
(ocenění žáci dostávají poukázky na odběr zbo-
ží ve vybraných prodejnách), úhrada startovného
a občerstvení na sportovních turnajích a úhrada
vstupenek na koncerty a divadla.
Z tohoto výčtu je zřejmé, že příspěvek ve výši
150 Kč na jednoho žáka je využíván smysluplně a výhradně ve prospěch žáků školy. Proto bychom chtěli apelovat na všechny rodiče, aby neopomínali tento příspěvek uhradit, protože jeho
zaplacením poskytnou dětem možnost prožít
více zážitků na různých akcích pořádaných školou.
Dále bychom vás rádi informovali, že v pátek
1. dubna 2016 se bude konat pátý Školní ples.
Zároveň vás všechny zveme a dovolujeme si vás
požádat již nyní o případné finanční a věcné dary
do tomboly, za které předem děkujeme. Věříme, že i nadále bude probíhat skvělá spolupráce
mezi rodiči a SRPŠ, abychom našim dětem mohli
dopřát plno nových zážitků a poznatků.
Rada SRPŠ
SLABIKÁØOVÁ SLAVNOST
Paní učitelky prvních tříd se ve čtvrtek 3.
12. 2015 proměnily ve Slabikářové královny
a slavnostně pasovaly kouzelným mečem děti
z 1. A, B a C na malé prince a princezny. Rády
bychom také vyjádřily své poděkování paní
Ladislavě Jařabové a celé městské knihovně
za příjemnou spolupráci. Přejeme prvňáčkům,
aby pro ně čtení v této knížce bylo vždy
zábavné, radostné, poučné a smysluplné.
Učitelky 1. tříd
www.valasskeklobouky.cz
leden 2016
ADOPCE NA DÁLKU
Od září děti z naší školy a děti z MŠ
v Drnovicích pod vedením paní učitelky Pavly
Machů vyráběly drobné předměty na charitativní
bazárek. Bylo moc hezké vidět, kolik úsilí vložily
děti do svých výrobků, jak si přály, aby se
prodalo právě jejich dílko a pomohlo tak zlepšit
jeden dětský osud. A to se povedlo. Získali jsme
11.103 Kč, které umožní další vzdělání námi
adoptovaného dítěte v daleké Indii. Děkujeme!
Mgr. Věra Vyoralová a 8. C
ZÁPIS DO 1. TØÍD
PODÌKOVÁNÍ
Děti v 1. C velmi potěšily dárky, které jim
osobně předal jeden z rodičů, pan Radim
Šmíra. Dárky – svačinové boxy ve tvaru
autíčka a plastové pohárky – navrhl
a nechal zhotovit ve výrobním družstvu
Tvar. Dětem se tato nadílka moc líbila!
Ráda bych poděkovala za celou třídu 1. C
panu Radimu Šmírovi a paní Markétě
Koubové z VD Tvar Pardubice za krásné
sponzorské dárky.
Mgr. Daniela Strnadová
NAŠI BORCI VYLOVILI
STŘÍBRO Z BRUMOVSKÉHO
BAZÉNU
Ve čtvrtek 12. 11. 2015 jsme získali 2.
místo na plaveckých závodech v rámci VSL.
Radek Ovesný z 5. A zvítězil v kraulu a štafeta
byla druhá. Školu dále reprezentovali:
Martin Dohnal, Radka Krpenská a Zuzana
Pavelková (5. A), Štěpán Marcaník, Marek
Ročák a Alžběta Trčková (5. B) a Jakub
Kovařík (4. C).
Mgr. Karel Pozlovský
www.valasskeklobouky.cz
JAZYKOVÝ KURZ ŽÁKŮ
V ANGLII: ZPĚT DOMA
Učitelé cizích jazyků zorganizovali v rámci
projektu EU „Čteme a cestujeme v moderní
Evropě“ jazykový kurz v zahraničí. Vybrali jsme
si londýnskou školu „City of London Academy“,
kde žáci absolvovali kurz angličtiny. Součástí
projektu bylo také poznávání reálií a památek.
Díky precizně promyšlenému programu jsme
poznali největší britské zajímavosti. Londýnské
oko, vyfotili jsme se v muzeu Madame Tussaud,
ochutnali speciality v CamdenTown, prošli se
uličkami univerzitního města Oxford, viděli
Buckinghamský palác a další.
Zážitky účastníků zájezdu:
Terka (8. C): Znáte to. Holky, furt se jim chce
na záchod! A tak jsme se jej my tři holky vydaly
hledat do jedné z kolejí v Oxfordu. Trošku jsme
bloudily… A najednou jsme byly jako ve snu.
Ztraceny v čase Harryho Pottera, uprostřed Velké
síně. Neuvěřitelné! Málem jsme zaslechly cinkání
příborů, hovor mladých kouzelníků a čarodějek…
Objeví se Brumbál se svým proslovem? Přeletí
nám nad hlavou sovy? Nebo kolejní duchové?
Opouštíme Velkou síň, sen končí. Realitou
je, že musíme najít WC. Závěr? My tři holky
máme z Oxfordu zážitek za jednu libru, který je
k nezaplacení.
Nikola (9. A): Dýchl na mě duch Oxfordu, budu
tu studovat!
Mgr. Pavla Holubová
Srdečně zveme budoucí prvňáčky s rodiči
k zápisu do naší školy. Zápis se uskuteční
v pátek 12. 2. 2016 od 13 do 17 hodin.
Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2009
do 31. 8. 2010 a děti, kterým byl loni povolen
odklad. Rodiče předloží občanský průkaz,
rodný list dítěte, žádost o přijetí k základnímu
vzdělávání a vyplněný zápisový lístek.
Formuláře jsou na webu školy nebo v MŠ
a v kanceláři základní školy. Rodiče, kteří chtějí
požádat o odklad, přihlásí své dítě k zápisu
a do 31. 5. 2016 předloží vyplněnou žádost
o odklad spolu s doporučujícím posouzením
poradenského zařízení a odborného lékaře
(nebo klinického psychologa). Těšíme se
na vaše děti a na spolupráci s vámi!
Mgr. Karel Ptáček, Mgr. Věra Baloušková
AKTIVITY NA GYMNÁZIU
V měsíci listopadu se uskutečnily stužkovací
večírky čtvrtých ročníků gymnaziálního studia
a oboru obchodní akademie.
Studenti čtou a píší noviny, Příběhy bezpráví,
Příběh Jana Zajíce, výstava o okupaci v roce
1968 – to jsou názvy projektů, do kterých jsou
zapojeni studenti a které pro ně zorganizovali
pedagogové školy. Všem organizátorům patří
velký dík.
25.-26. 11. proběhla mezinárodní dějepisná
soutěž v Chebu, které se naši studenti pravidelně
účastní. Ze 75 gymnázií se naše družstvo
umístilo na krásném 23. místě. Blahopřejeme
k úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy.
Úspěšné bylo družstvo basketbalistů
v mezinárodním turnaji a ve středoškolských
hrách, které se uskutečnily ve Zlíně a Slavičíně.
Klobucký zpravodaj
7
Lingvistická olympiáda bývá tvrdým oříškem
nejen pro studenty, ale i učitele českého jazyka.
Do letošního ročníku se zapojilo devět studentů.
Žáci řešili úkoly v jazyce abma (austronéský
jazyk na ostrově Vanuatu), dále poznali jazyk
bukawa z Papuy Nové Guiney či staronorské
runy. Úspěšnými olympioniky se stali: Mirek Šerý
ze septimy a Sabina Tvarůžková a Jakub Janáč
z 2. G. Gratulujeme a děkujeme za účast.
Adventní čas zpříjemnila 4. prosince žákům
a učitelům družina andělů, čertů a čertic pod
vedením Mikuláše. Téhož dne proběhla vernisáž
fotografů a výtvarníků M. Pinďáka a M. Křižky
v Galerii G. Příjemná atmosféra navodila náladu
na 24. valašský mikulášský jarmek, který
pokračoval během celého víkendu. Naše škola
se do této akce aktivně zapojuje již několik let.
V měsíci prosinci tradičně probíhají školní
kola olympiád v českém jazyce a v matematice.
Škola je zapojena do projektu „Výuka cizích
jazyků formou blended learningu“ v rámci výzvy
číslo 57, který je financován z fondů EU.
Vedení Gymnázia Valašské Klobouky děkuje
všem rodičům, zaměstnancům, přátelům školy,
sponzorům za projevenou přízeň, sponzorské
dary a poskytnutou pomoc.
V roce 2016 přejeme pevné zdraví, štěstí
a osobní spokojenost.
PaedDr. Soňa Zabloudilová
SBÍRKA
„VÁNOČNÍ HVĚZDA“
slovenskými pedagogy výsledky studentů
hodnotili. Všem jmenovaným studentům
gratulujeme a děkujeme za úsilí a čas, který
přípravě na soutěž, jejíž obtížnost překračuje
rámec absolventa oboru historie na VŠ,
věnovali. Již nyní se těšíme na další kolo
soutěže, které se ve Zlínském kraji uskuteční
v dubnu 2016.
Předmětová komise dějepisu
z nevědomosti nezaplatí sociální a zdravotní
pojištění nebo podepíší pro ně nevýhodnou
pracovní smlouvu. Závěru setkání se zúčastnili
i představitelé české armády, kteří mají velký
zájem o absolventy středních škol. Žákům
setkání přineslo mnohé nové poznatky
a zároveň si tak i rozšířili informace, které se
dozvěděli již ve škole.
Ing. Ladislav Tkáč, Mgr. Pavel Hrabina
PŘÍRODOVĚDNÁ
GRAMOTNOST
NÁVŠTĚVA ÚŘADU PRÁCE
VE ZLÍNĚ
Tak jako každý školní rok, tak i v tomto
školním roce navštívili 4. prosince 2015
žáci třetích ročníků všech učebních oborů
H, E a maturitní nástavby II. ročníku Úřad
práce ve Zlíně. V asi dvouhodinovém setkání
s pracovníky úřadu se dozvěděli velmi
důležité věci, například jak se zaregistrovat
v případě, pokud se jim po ukončení školy
nepodaří ihned sehnat práci, nebo na co
si dát při podpisu pracovní smlouvy pozor.
Tyto informace mají pro žáky velkou cenu,
protože jim mohou pomoci vyhnout se později
různým nepříjemnostem. Jde hlavně o to, že si
Přírodovědná gramotnost je způsobilost
využívat přírodovědné poznání a na základě
získaných faktů vyvozovat závěry vedoucí
k porozumění přírodním jevům. V rámci
přírodovědné gramotnosti byly na SOU
Valašské Klobouky zakoupeny jako pomůcky
čtyři funkční modely, a to model parního
stroje, kde po nalití vody do malého kotle
a zahřátí dochází k vývinu páry, která pohání
kolo. Dalšími modely jsou benzinový čtyřtaktní
motor, benzinový dvoutaktní motor a Dieselův
motor. Všechny tyto modely jsou napájeny
tužkovými bateriemi a věrně simulují jednotlivé
doby pracovního cyklu. Tyto pomůcky najdou
uplatnění hlavně v předmětech fyzika, základy
přírodních věd, ale i v odborných předmětech,
jakými jsou zemědělské stroje, motorová
vozidla a automobily.
Ing. Ladislav Tkáč
V úterý 1. prosince 2015 na naší škole
zavládla ta pravá vánoční atmosféra. Přispělo
k tomu devadesát vánočních hvězd, které si
studenti a učitelé zakoupili v rámci charitativní
sbírky „Vánoční hvězda“. Tato sbírka, kterou
pořádá organizace Šance, pomáhá financovat
léčbu a rekondiční pobyty těžce nemocných
dětí na hemato-onkologickém oddělení Dětské
kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Touto
cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se
zapojili do této humanitární sbírky a podpořili
její bohulibý cíl. Věřím, že i výtěžek 9.000 Kč,
který jsme prodejem květin získali, přispěje
k humanizaci náročné protinádorové léčby dětí
a usnadní jejich návrat do běžného života.
Renata Kamlerová
STUDENTI GYMNÁZIA
NA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI
V CHEBU
Studenti naší školy Tereza Dorňáková,
Lukáš Vaněk a Karolína Hruboňová se
letos zúčastnili mezinárodní nejprestižnější
dějepisné soutěže gymnázií v České republice,
která se konala v Chebu. Z celkového počtu 75
gymnázií ČR a SR se umístili na krásném 23.
místě. Pozici doposud nepřekonaného vítěze
krajských kol sice neobhájili, ale i tak byl jejich
výsledek druhý nejlepší ze všech gymnázií
v našem kraji. I díky výborným výsledkům týmu
z Valašských Klobouk zasedla Mgr. Machalová
v české devítičlenné porotě vybrané z 60
českých pedagogů, kteří společně s devíti
Klobucký zpravodaj
8
KULTURA
SOUTĚŽ LOVCI PEREL
UŽ MÁ SVÉ VÍTĚZE
Poslední listopadové sobotní dopoledne zažívala valašskokloboucká knihovna nádhernou atmosféru: 28. listopad byl zvolen jako den
pro vyhlášení vítězů ve velké čtenářské soutěže Lovci perel. Jedná se o soutěž, která vznikla na podporu dětského čtenářství. Knihy se
zde mění na perlorodky a dětští čtenáři na lovce perel. Čtenář-lovec si v knihovně vypůjčil knihu perlorodku, vyplnil hrací kartu a za správně
zodpovězené otázky získal krásnou perlu. Pokud vypracoval i otázky nepovinné, získal za ně
knihovnické penízky - moriony.
Soutěž byla spuštěna v únoru letošního
roku, trvala deset měsíců a konec soutěže
připadl na 31. října. Závěr soutěže,
vyhodnocení výsledků a vyhlášení vítězů bylo
stanoveno na 28. listopadu. Tento termín jsme
nevybrali náhodně, neboť v knihovnickém
kalendáři je to významný den, na který připadá
svátek „Den pro dětskou knihu“, a tím došlo
k propojení dvou krásných událostí.
Vyhlášení se zúčastnil opravdu velký počet
dětských čtenářů i rodičů. Sváteční atmosféru
navodilo hudební vystoupení dětského
sboru pod vedením paní učitelky Magdy
Rozmánkové. Děti pozdravili a podpořili také
ředitel Kulturního a vzdělávacího střediska
Jaroslav Baloušek a starostka Eliška
Olšáková, z jejichž rukou vítězové převzali
pěkné a hodnotné ceny. Na vítěze i na ty,
kteří nevyhráli, čekala jejich šňůra perel,
www.valasskeklobouky.cz
leden 2016
kterou si za těch deset měsíců vysloužili.
To nejlepší jsme si nechali na konec: byl tím
„Perlový krámek“, připravený ve vestibulu
kulturního domu. Krámek byl zaplněn věcmi
a předměty nejrůznějšího charakteru, ať už
to byly pamlsky, školní potřeby, hračky nebo
sportovní náčiní. Tady děti utratily své moriony,
získávané za nepovinné otázky.
Celá akce byla poměrně rozsáhlá a sami
bychom ji těžko zvládli. Využíváme této
příležitosti k velkému poděkování všem, kteří
nám jakýmkoliv způsobem pomohli a přispěli
tak k zdárnému průběhu i ukončení akce.
A kdo patří k nejlepším lovcům? V první
kategorii Jan Červenka a Mikuláš Surmař,
ve druhé kategorii zvítězila Alexandra Cahlová,
která se zároveň stala i absolutní vítězkou,
a ve třetí kategorii získala první místo Alžběta
Cahlová.
Pozitivní ohlasy, které se k nám dostávají
za tuto aktivitu, nás samozřejmě těší a zároveň
jsou pro nás výzvou připravovat v budoucnu
další projekty, které by se u našich čtenářů
setkávaly s takovým kladným přijetím.
Za Městskou knihovnu Valašské Klobouky
Ladislava Jařabová
PLESOVÁ SEZÓNA
V KD KLOBUČAN 2016
8. 1.
9. 1.
16. 1.
22. 1.
30. 1.
6. 2.
12. 2.
Studentský ples
Křesťanský ples
Řeznický ples
Ples města Valašské Klobouky
Valašský bál
Myslivecký ples
Učňovský ples
Kulturní a vzdělávací středisko
Vás srdečně zve na tradiční
NOVOROČNÍ
KONCERT.
Neděle 10. 1. 2016, 16.00,
kostel Povýšení sv. Kříže.
Těší se na Vás:
Radana Beláková – klavír,
Iveta Trojanová – hoboj,
Michal Pášma – kontrabas,
Martin Bzirský – violoncello,
Lada Martinková – zpěv,
Markéta Maryášová – zpěv,
Martina Macharová – zpěv,
Pavel Karban – průvodní slovo.
PLES MĚSTA
VALAŠSKÉ KLOBOUKY
KD Klobučan, 22. 1. 2016, 20.00.
Tentokrát v retrostylu 60. a 70. let!
Hrají Rock´n´Roll Band The Fireballs
a Valašský salonní orchestr.
Vstupné 150 Kč.
Zveme vás na výuku
folklorních tanců
FOLKLORNÍ TANEČNÍ
S KLOBUČANEM.
V pondělí 11., 18. a 25. ledna 2016
od 18.30 na malém sále KD Klobučan.
Nutná je rezervace předem na tel.
731163592 (H. Tarabusová).
Určeno všem, kteří by se chtěli naučit tancovat, žijí v našem regionu, baví je folklór
a třeba by chtěli být i jedním z nás...
Cena 50 Kč za taneční pár/den nebo za
jednotlivce.
Myslivecké sdružení Smolina
zve všechny na
Městská knihovna Valašské Klobouky
zahajuje projekt
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU.
Informativní schůzka pro zájemce
se koná ve čtvrtek 14. 1. 2016 v 9.30
v městské knihovně.
www.valasskeklobouky.cz
Více informací na tel. 577 320 932,
www.knihovna-valasskeklobouky.cz
nebo www.e-senior.cz.
Neváhejte a přijďte mezi nás!
MYSLIVECKÝ PLES.
KD Smolina, 23. leden 2016,
začátek v 19 hodin,
zahraje Fortuna.
Bohatá tombola a občerstvení zajištěny.
Klobucký zpravodaj
9
VALAŠSKÝ KOMIKS!
KINO SVĚT
VALAŠSKÉ KLOBOUKY
LEDEN 2016
Malý princ 3D
108 minut, přístupné bez omezení, vstupné
100 Kč – děti, 130 Kč – dospělí
Sobota 2. 1. 2016, 17.00
Otcové a dcery
116 minut, přístupné bez omezení, vstupné
100 Kč
Pátek 8. 1. 2016, 19.30
Sněhová královna 2
78 minut, přístupné bez omezení, vstupné
100 Kč
Sobota 9. 1. 2016, 17.00
Ve čtvrtek 10. prosince 2015 byla
ve vsetínské knihovně slavnostně představena
knížka Valašský komiks I. Jedná se
o komiksové zpracování 26 ze 30 vyprávění,
které můžete znát z knihy „Za dlúhých večerů...
Pověsti a pohádky z Hornolidečska“. Součástí
knížky, která vyšla v roce 2012, jsou tři CD
s Ludvíkem Vaculíkem načtenou kompletní
třicítkou textů. Následně bylo v roce 2013 pod
názvem „Od slunéčka do tmy“ televizí Noe
ve spolupráci s dětmi několika škol v regionu
deset příběhů z knížky animováno jako
„večerníčky“ (k dispozici také na DVD). Pověsti
a pohádky z Hornolidečska tedy můžete číst,
můžete je poslouchat a můžete se na ně
i dívat.
A nyní spatřilo světlo světa další zpracování
těchto příběhů, tentokrát v podobě komiksu.
Úžasné i zábavné kresby Martina Kubíka,
nářečí a svět lidových vyprávění z obcí
od Lačnova a Študlova až po Polanku
a Leskovec. Ta římská jednička v názvu je
příslibem pokračování: Karlovicko, které už je
rozpracované, dále Rožnov a Valašské Meziříčí
a nakonec Vsetín.
Petr Odehnal
Kino Svět Valašské Klobouky srdečně zve
na záznam koncertu
QUEEN –
HUNGARIAN
RHAPSODY ŽIVĚ
V BUDAPEŠTI 1986
Jeden z nejlepších rockových koncertů
vůbec a také první show západní kapely
na stadionu za železnou oponou. I pro
kapelu to byl významný koncert, takže
se rozhodla ho nechat kompletně celý
zaznamenat nejlepšími kameramany
a techniky.
Projekce se koná
v neděli 10. ledna 2016 v 16 hodin.
Vstupné 200 Kč
Předprodej vstupenek v informačním
centru, telefon 577311150.
Klobucký zpravodaj
10
V srdci moře 3D
121 minut, nepřístupné pro děti do 12 let,
vstupné 100 Kč
Sobota 9. 1. 2016, 19.30
Queen – Hungarian Rhapsody Budapešť
1986
115 minut, přístupné bez omezení, vstupné
200 Kč
Neděle 10. 1. 2016, 16.00
Domácí péče
92 minut, přístupné bez omezení, vstupné
50 Kč: „Kino za babku“
Úterý 12. 1. 2016, 16.00
Revenant: Zmrtvýchvstání
151 minut, nepřístupné pro děti do 15 let,
vstupné 120 Kč
Pátek 15. 1. 2016, 19.30
Malý princ 3D
108 minut, přístupné bez omezení, vstupné
100 Kč – děti, 130 Kč – dospělí
Sobota 16. 1. 2016, 17.00
Osm hrozných
180 minut, nepřístupné pro děti do 15 let,
vstupné 110 Kč
Sobota 16. 1. 2016, 19.30
Lída Baarová
110 minut, nepřístupné pro děti do 12 let,
vstupné 120 Kč
Čtvrtek 21. 1. 2016, 19.30
Muzikál aneb Cesty ke štěstí
85 minut, přístupné bez omezení, vstupné
120 Kč
Pátek 22. 1. 2016, 19.30
Králové hor
97 minut, přístupné bez omezení, vstupné
100 Kč
Sobota 23. 1. 2016, 17.00
Creed
133 minut, nepřístupné pro děti do 12 let,
vstupné 110 Kč
Sobota 23. 1. 2016, 19.30
Lída Baarová
110 minut, nepřístupné pro děti do 12 let,
vstupné 120 Kč
Pátek 29. 1. 2016, 19.30
Ledová sezóna
86 minut, přístupné bez omezení, vstupné
110 Kč
Sobota 30. 1. 2016, 17.00
Už teď mi chybíš
112 minut, nepřístupné pro děti do 12 let,
vstupné 100 Kč
Sobota 30. 1. 2016, 19.30
Zkáza krásou
Kino ART – dokument o Lídě Baarové
70 minut, přístupné bez omezení, vstupné
80 Kč
Neděle 31. 1. 2016, 16.00
Z ČINNOSTI OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ
JARMEK SE VYDAŘIL,
DĚKUJEME ZA ÚČAST!
Jarmekoví
návštěvníci,
řemeslníci,
účinkující,
pomocníci,
dobrovolníci
i pořádající – DĚKUJEME! Za to, že jste letošní
24. ročník Valašského mikulášského jarmeku
poctili svou účastí, že jste ukázali kus svého
umění, že jste nezištně podali pomocnou
ruku a ukázali i dobré srdce přispěním
na benefiční cíle. Nálada mezi návštěvníky
nasvědčovala, že adventní doba má lidem
i v dnešní době stále co říci a jarmek je pro
mnohé symbolem jejího začátku.
Jarmek má prezentovat hodnoty našeho
regionu, má podporovat uchovávání tradic
a ukazovat, co umějí lidé na Valašsku
vyrobit, vypěstovat, uvařit, zahrát a zazpívat…
zkrátka čím je náš kraj výjimečný a krásný.
A že má jarmek štěstí právě na lidi šikovné
a pracovité, to dosvědčují například letošní
jarmekové soutěže. V té nejnovější, O najlepší
chleba na Valašském mikulášském jarmeku,
zvítězil pecen chleba od Marty Juráňové
z Francovy Lhoty. Nejpěknější jablíčko patřilo
Marii Turečkové z Valašských Klobouk,
nejpěknějšího pána upekla Jindřiška
Žiláková a nejlepší zelí naložila Dana
Šperlingová, obě také z Valašských Klobouk.
Mezi trojrozměrnými perníky zvítězil ten
od Kateřiny Šeré ze Střelné a v kategorii
drobných perníků si návštěvnickou porotu
naklonily perníčky od Vladěny Šeré ze Střelné.
Nejlepší starostovskou slivovici pak má
starosta Francovy Lhoty Karel Matůš.
www.valasskeklobouky.cz
leden 2016
Letošní jarmek má také svou osobnost,
které bylo uděleno ocenění Jarmekový anděl.
Stal se jím pan Karel Petrůj, který při jarmeku
nezištně a ochotně pomáhá už od jeho úplně
prvního ročníku. Jeho úkolem je vždy zajistit
košt slivovice ve vestibulu kulturního domu
a věřte, této služby se vždy ujímá s radostí
a srdečností sobě vlastní. Děkujeme!
A abychom nezapomněli ani na vyzdvihnutí
jarmekového symbolu, vězte, že do Jarmekové
síně slávy byl uveden jarmekový čert. Postava,
která neodmyslitelně patří k mikulášské
družině, která se svou neposedností
a škádlením zapisuje do paměti dětí
i dospělých, která nabádá hříšníky k polepšení
– a nikdy nespí!
Poděkování patří za hojnou účast
všem návštěvníkům, ale také účinkujícím
i dobrovolníkům, neboť jejich přispění
pomáhá dělat jarmek takový, jak jej známe.
Organizátoři si rovněž velice váží každé
podpory a pomoci, kterou akci prokazují
další spolupracující organizace, a děkují
za ni. Jsou jimi partneři: České dráhy, a. s.,
ČSAD Vsetín, a. s, Dětský domov, základní
škola a praktická škola Valašské Klobouky,
Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky,
Charita Valašské Klobouky, Mateřská škola
Valašské Klobouky, Městská policie Valašské
Klobouky, Městské lesy Valašské Klobouky, s.
r. o., Místní skupina Českého červeného kříže
ve Valašských Kloboukách, Policie ČR a SR,
Rodinné centrum Kaštánek, Římskokatolická
farnost Valašské Klobouky, sbory dobrovolných
hasičů z Valašských Klobouk, Lipiny,
Mirošova a Smoliny, SOU Valašské Klobouky,
Valašskokloboucké podnikatelské centrum,
s. r. o., Valašskokloboucké služby, s. r. o.,
Základní škola Valašské Klobouky, Základní
umělecká škola Valašské Klobouky a obce
Valašskokloboucka, mediální partner Týdeník
Jalovec
… a sponzoři:
Groz-Beckert Czech, s. r. o.;
Alois Šůstek - Fare - výroba obuvi, Anežka
Slováková Cukrárna a pivnice U Fandy, Belit,
s. r.o., Bonum Comercium - Mgr. Ivo Martínek,
Elektro Dana Staníková, Etron - Ing. Zbyněk
Ritter, Eurocorp Trade, s. r. o., EuroFire, s.
r. o., Eva Strapinová Fotoatelier, Františka
www.valasskeklobouky.cz
Hlavičková – železářství, Galerie Marika - M.
Slabíková, Hotel Alfacentrum, Chalupová
textil, CHVD Důbrava, JAL Elektro, s. r. o., Jana
Psotová, Jarmila Šarátková, Jaromír Vítek
z Hošťálkové, Jital Trafika - Ing. Jiří Cmajdálka,
Jubeka, s. r. o., Kalibrační laboratoř Zindler ze
Zlína, Karel Ginter - Elektro, Léčiva Trčková,
Matex Eva Šerá, Městské lesy, Akad. soch.
Miroslav Zvonek, Modena Věra Mrázová, MTM
Energy, s. r. o., Nábytek Bytex, Pavel Bureš
– Knihy – známky – hobby, Pavel Hrabina,
Pekařství Střelná, s. r. o., Petr Macháč, s. r.
o., Petr Šmotek – Oční optika, Petr Vaněk
– Okna – dveře, s. r. o., Pletex, s. r. o. – Eva
Kollmannová, Pneuservis Susedík, Poradenství
Ing. Šuchma, Potraviny VAT Jolana Trnavská,
Radek Valčík – Řeznictví a jatky, Restaurace
u nádraží – Dalibor Fojtů, Řeznictví Sukup, s. r.
o., Tomáš Maňas – Kolex, Vinárna u Hebleinů,
Radim Halašta, Zdeněk Hofman – papírnictNa
pořádání Valašského mikulášského jarmeku
se podílejí spolek Valašský jarmek, Český
svaz ochránců přírody Kosenka, Muzejní
společnost ve Valašských Kloboukách, TJ
Sokol Valašské Klobouky, Národopisný soubor
Klobučan, Klub seniorů Valašské Klobouky,
Nadace Jana Pivečky Slavičín, Gymnázium
Valašské Klobouky, Kulturní a vzdělávací
středisko Valašské Klobouky a město Valašské
Klobouky. Tito spolupořadatelé znovu spojí
své síly při přípravě jubilejního 25. ročníku
Valašského mikulášského jarmeku, který
připadne na sobotu 3. prosince 2016.
Tož přiďte za rok na jarmek!
Organizační výbor 24. VMJ
MS Českého červeného kříže Valašské
Klobouky vás zve na
VÝROČNÍ SCHŮZI,
která se bude konat 19. ledna 2016 v 15.00
ve Valašskoklobuckém podnikatelském
centru.
Program:
1. zpráva o činnosti za rok 2015,
2. pokladní zpráva,
3. zpráva revizní komise,
4. přednášky:
MUDr. Pořízková,
Bc. Lenka Juřicová: Jak pečovat o svůj
pohybový aparát očima fyzioterapeuta,
Ilona Křivdová,
5. diskuze, občerstvení.
Všichni jsou srdečně zváni, těšíme se
na setkání s vámi.
CHARITA SLAVÍ 10 LET
Charita Valašské Klobouky je nestátní neziskovou organizaci, jež navázala na činnost dobrovolné charity, která působila ve Valašských Kloboukách již od roku 1998. Charita Valašské Klobouky jako registrovaný poskytovatel sociálních
služeb zahájila svou činnost 1. listopadu 2005,
a to především díky Otci Mgr. Karlu Janíčkovi
a několika aktivním farníkům.
První poskytovanou službou byla počátkem
roku 2006 osobní asistence, v roce 2007 převzala Charita Valašské Klobouky pečovatelskou
službu ve Valašských Kloboukách, poté v roce
2008 převzala od Charity Vsetín pečovatelskou
službu v Brumově-Bylnici a denní stacionář pro
seniory v Brumově-Bylnici. V roce 2009 začala
činnost rodinného a mateřského centra Malenka. Doplňkovými činnostmi jsou charitní šatník
(který funguje díky obětavé práci dobrovolnic),
půjčovna kompenzačních pomůcek a každoročně pořádaná Tříkrálová sbírka. Další aktivitou je
zapojení do aktivit Arcidiecézní charity Olomouc
v rámci rozvojové a humanitární pomoci v zahraničí.
V uplynulých měsících jste si mohli všimnout,
že naše pracovnice se začaly objevovat v nových
automobilech. Důvodem byl špatný stav starších
vozů, s nimiž jsme nebyli schopni kvalitně a bez
problémů zajišťovat naše služby. V roce 2014 byl
tak za podpory Tříkrálové sbírky 2013 a firmy Eurocorp, s. r. o., zakoupen nový vůz do služby osobní asistence, která poskytuje své služby na území
celého regionu. Na podzim roku 2015 jsme byli
opět nuceni řešit situaci s havarijním stavem dalšího vozu. Z toho důvodu byl zakoupen ještě jeden vůz, tentokrát pro potřeby Charitní pečovatelské služby Valašské Klobouky. Jeho pořízení
bylo možné z části díky prostředkům z Tříkrálové sbírky 2015 a z části z vlastních finančních
zdrojů. Věříme, že tato obnova technického zázemí bude k prospěchu bezproblémového poskytování služeb pro občany celého regionu.
Klobucký zpravodaj
11
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
2016
ZAMYŠLENÍ
V NOVÉM ROCE 2016
Tříkrálová sbírka je nedílnou součástí činnosti Charity Valašské Klobouky již deset let.
Sbírka proběhne
ve dnech 8.-10.
ledna a již nyní děkujeme všem, kteří každoročně přijímají naše koledníky a přispívají na podporu našich záměrů. Věříme, že
vám tato aktivita není na obtíž, o čemž svědčí především vaše každoroční finanční podpora, díky které můžeme podporovat provoz našich služeb, lidi v nouzi v našem regionu, ale
také společné humanitární a rozvojové projekty v zahraničí.
Při bilancování roku už nezbývá nic jiného
než poděkovat všem našim příznivcům, městu Valašské Klobouky za podporu, dárcům
a těm, kdo nám jakýmkoliv způsobem pomáhají a podporují naše služby pro občany celého regionu. Zároveň všem přejeme pohodový
vstup do roku 2016 a jeho pokojné a požehnané prožívání.
Tomáš Naňák
Vážení spoluobčané, přežili jsme někdy
až hektické dny příprav na nejkrásnější svátky v roce. Svátky naplněné atmosférou míru,
vzájemného porozumění, pohody v očekávání
i vlastenectví. Chtěl jsem se původně článkem
v prvním vydání zpravodaje v roce 2016 vrátit
k problematice práce zastupitelstva. K řešení
některých problémů, které negativně ovlivňují náš každodenní život. Pak jsem si ale uvědomil, jak malicherné jsou naše drobné úvahy a činy v porovnání s tím, co se děje už jen
pár kilometrů od našich hranic. A také proto, že na hodnocení roku 2015 je ještě příliš
brzy. A věřím, že poklidné dny v začátku nového roku jsou vhodnější příležitostí k malému
zamyšlení, bilancování a prognózám pro rok
2016.
Všeobecně se dá říct, že současné vládní koalici ČSSD, ANO a KDU-ČSL se daří pomalu napravovat nehoráznosti asociální politiky. Zvláště poslední Nečasovy vlády. Dobré
výsledky v oblasti sociálních věcí se už dnes
dotýkají většiny občanů České republiky. Zvyšují se platy, ale také se přidává důchodcům,
i když málo, dávají se lidem možnosti zvyšování nákupů, aspoň těch potřebných věcí pro
RŮZNÉ
Místní poplatek za odpad se přitom ve Valašských Kloboukách držel na stejné hladině od roku
2010. „Jeho příznivou výši pomáhá držet také skutečnost, že Valašské Klobouky mají svou vlastní
skládku ve Smolině, a tak město nemusí platit základní složku poplatku za ukládání komunálních
a ostatních odpadů ve výši 500 korun za tunu
odpadu,“ přiblížil místostarosta Martin Janík.
Mezi obcemi v regionu byl kloboucký poplatek dlouhodobě nejnižší a zůstane jím i po avizovaném navýšení o 50 korun na 390 korun.
(Jen pro porovnání uvádíme výši poplatků
v okolních obcích: Brumov-Bylnice 490 korun,
Vizovice 550 korun, Luhačovice 650 korun,
Slavičín – cena za popelnici o objemu 110 l
s vývozem 1x za týden 2910 korun.)
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpad stanovuje také zvýhodnění určitých skupin obyvatel. Od poplatku budou například osvobozeny děti narozené v daném kalendářním roce. Úleva 140 korun bude poskytována dětem do 10 let a studentům od 15
do 26 let v prezenčním studiu mimo město.
Seniorům se pak nově hranice pro úlevu zvýší z 65 na 70 let. A nárok na úlevu budou mít
i poplatníci s trvalým bydlištěm v přesně specifikovaných odlehlých lokalitách, které jsou
celoročně nedostupné pro svozovou techniku.
Další cestou ke snížení poplatku je bonusový program Třídím, jehož registrovaní účastníci si svým vlastním přičiněním při třídění odpadů zajišťují finanční úlevu. Za každý započatý kilogram plastů, papíru, nápojových kartonů a kovových obalů se jim poplatek snižuje o 0,50 korun. V současné době je do programu zapojeno 292 domácností. Program je
otevřen pro všechny obyvatele, noví zájemci
se mohou hlásit kdykoli ve sběrném dvoře.
tm LZ
ZASTUPITELÉ
ODSOUHLASILI ZVÝŠENÍ
POPLATKU ZA ODPAD
V roce 2016 dojde ve Valašských Kloboukách ke změně poplatku za komunální odpad.
Ze stávajících 340 korun za dospělou osobu
bude nyní s ohledem na náklady odpadového hospodářství poplatek navýšen na 390
korun, i tak ale zůstane na nejnižší hladině
mezi obcemi a městy v regionu. Občané přitom budou moci i nadále využívat bonusový
program Třídím, kterým si mohou poplatek
za odpad prostřednictvím separace plastů,
papíru, nápojových kartonů a kovových obalů účinně snižovat.
„Odpadové hospodářství města Valašské
Klobouky prošlo v posledních letech intenzivním rozvojem, který přinesl zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb. Byl otevřen sběrný dvůr určený k odevzdávání většiny odpadových surovin z domácností, biologicky rozložitelný odpad začala zpracovávat nová komunitní kompostárna, domácnosti byly vybaveny kompostéry a úspěšně se také rozjel bonusový program Třídím, který zajišťuje i pytlový svoz odpadů,“ uvedla starostka Eliška Olšáková. „I když jsme tímto způsobem učinili maximum pro snížení množství komunálního odpadu, výše poplatku za odpad postupně přestala odpovídat stále rostoucím nákladům na jeho zpracování. Město tak na odpadové hospodářství doplácí ročně částku až
700 tisíc korun,“ dodala.
Klobucký zpravodaj
12
osobní spotřebu. Jsou to jen první vlaštovky
podporující oprávněné naděje do roku 2016,
že se tak dostane na obnovu morální kvality
chování v mezilidských vztazích a společnosti vůbec. Zatímco diskuze o bezpečnostních rizicích souvisejících s vlnou imigrantů pro náš
stát se pomalu a obezřetně rozbíhá, druhé
a neméně hrozivé riziko je opomíjeno. Bude
záležet na postoji, reakci a přístupu politiků
jak na celostátní úrovni, tak i místní samosprávy nevyjímaje naše město.
Naše MO hnutí ANO nechce ani v roce
2016 stát se založenýma rukama a být jen
konzumentem dobrých hospodářských výsledků. Budeme pokračovat v adresné kritice nesprávných postupů vedení města v hospodářské oblasti prostřednictvím našich příznivců
i členů, ale i zastupitelů. Chceme na stránkách
zpravodaje informovat občany o postojích konkrétních zastupitelů, jejich názorech a připomínkách. Pokud vůbec nějaké mají. Chceme
oživit obsah článků zpravodaje také o názory
z opačného břehu, než jen pozitivní a pochvalné. Řídíme se heslem, že dobrá práce se chválí sama a také že samochvála smrdí.
Proto už od prvních dnů nového roku k vám,
spoluobčané, vysíláme sdělení, že velmi stojíme o vaši přízeň a podporu našich a tím také
vašich zájmů. Vnímáme s úctou a pokorou přijímáme vaše sympatie k našemu programu.
K srdečnému poděkování za dosavadní podporu i přízeň připojujeme neméně srdečné přání všeho nejlepšího do roku 2016. Doplňujeme
dále zlepšování životních podmínek v pohodové atmosféře mezilidských vztahů, ze kterých
zmizí ponižující sobectví a závist.
PhDr. František Sába, MPA,
zastupitel města
TERÉNNÍ ASISTENČNÍ
SLUŽBA V ROCE 2015
Terénní asistenční služba Valašské Klobouky v roce 2015 spolupracovala celkem
s 37 rodinami s dětmi z Valašských Klobouk
a přilehlých obcí, doprovázela je a poskytovala praktickou pomoc při řešení jejich nepříznivé životní situace. Terénní sociální pracovnice Mgr. Pavlína Kurtinová a Mgr. Renata Studenková děkují všem, kteří s námi spolupracují a podporují naši činnost, za to, že
pomáhají vytvářet bezpečnější DOMOV dětem.
Dovolte nám touto cestou popřát všem
do nového roku 2016 pevné zdraví a hodně
štěstí.
Současná adresa a kontaktní místo: Masarykovo náměstí 1079, Valašské Klobouky
(nově zrekonstruovaná budova Centra sociálních služeb).
PODÌKOVÁNÍ
Děkuji manželům Černým a kolektivu jejich
jídelny na penzionu za pestrou a chutnou
nabídku jídel a přeji všem hodně zdraví v roce
2016.
Olga Raková
www.valasskeklobouky.cz
leden 2016
OHLÉDNUTÍ
ZA MIKULÁŠSKÝM JARMEKEM
Støední prùmyslová škola strojnická Vsetín
nabízí pro školní rok 2016/2017
ÈTYØLETÉ STUDIJNÍ OBORY S MATURITOU
STROJÍRENSTVÍ se zamìøením na výpoèetní techniku
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ se zamìøením na
metrologii a øízení jakosti
VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 BUDEME OTEVÍRAT 4
Støední prùmyslová škola strojnická Vsetín
Pod Strání 1776, Vsetín
Den otevøených dveøí
TØÍDY
telefon: 571 428 910
www.spssvsetin.cz
[email protected]
Prohlídka školy je možná kdykoliv
po telefonické domluvì
21. 1. 2016 10 - 16 hodin
Gymnázium Jana Piveþky a SOŠ Slaviþín
Den otevĜených dveĜí
10. 2. 2016 od 8.00 do 17.00 hodin
GYMNÁZIUM
osmiletý studijní obor
þtyĜletý studijní obor
(profilace na pĜírodovČdné pĜedmČty a informatiku, profilace v jazycích s
možností pĜípravy na státní jazykové zkoušky JA, JN, JF, JŠ, JR, )
SOŠ maturitní obory - mechanik seĜizovaþ,
informaþní technologie
podnikání v nástavbovém studiu pro vyuþené
uþební obory – obrábČþ kovĤ, instalatér, elektrikáĜ, kuchaĜ-þíšník,
automechanik
Škola iniciovala žádost o uþební obor Strojní mechanik
www.gjpsosslavicin.cz, tel.: 604 453 954, email:[email protected]
"
#
" $%""
""&
"
"#'#"%#"
#
()*(
"+"$
%,""%""
!"#"$%&'(), %-."-&/)1%2%-%% 34(55!65 4$4
%-7% (8%(!59:
1;11
<<<:!=2&'2":6!2:>[email protected]@[email protected]@[email protected]?DAFA?H!=2&'2"I!=2&'2":6
Srdečně děkujeme za Vaši přízeň a podporu v uplynulém roce.
V roce 2016 přejeme našim zákazníkům i všem
ostatním zdraví, pohodu a spokojenost.
Belle Boutique
Čs. armády 986, Val. Klobouky
www.valasskeklobouky.cz
Klobucký zpravodaj
13
ODJEZDY AUTOBUSŮ
Valašské Klobouky,aut.st.
Odjezdy ze zastávky:
…
± 26
BRNO
5.05
5.05
… 61
4.40
BRUMOV-BYLNICE
… 14
7.25
… 61
12.10
…
15.40
… 61
22.05
DRNOVICE
HORNÍ LIDEČ
LAČNOV
LUHAČOVICE
přes Slavičín
LUHAČOVICE
přes Dolní Lhotu
NEDAŠOV
NEDAŠOVA LHOTA
…
… 61
…
8.00
…
13.25
… 61
15.50
… 27
…
9.30
… 14
13.55
…
…
9.45
…
14.00
… 31
…
… 27
5.15
16.25
5.40
7.00
…
… 14
15.50
5.15
… 27
9.55
… 31
16.30
…
11.05
…» 30
…
… 14
…
9.45
» 24
5.50
…
…± 26
… 27
5.05
15.30p
17.35
…
± 50
9.15p
8.05
…± 28
…
6.30
… 61
4.40
…
14.35
17.05
μ 66
15.00
…
… 61
… 61
…± 28
… 14
…
10.40
…
14.10
… 27
» 60
…
11.25
…
» 24
…
5.45
17.35
SLAVIČÍN
přes Štítnou n. Vláří
…
…
5.15p
15.40
…
…
…
… 27
… 27
… 14
5.50
17.20
12.05
… 31
18.40
…
…
… 14
9.45
…
7.40p
…
12.05p
± 26
8.00
9.50
… 27
13.30
μ 48
19.50
14.32
… 53
20.55
15.10
…
…
…» 30
…
…
13.30p
14.32
15.10p
( p - přestup Horní Lideč)
±» 39
…
6.45
… 27
14.20
… 61
20.45
…» 30
10.00
» 35
13.00
8.05
…
17.20
…
14.00
… 31
9.40
… 61
5.55
… 31
18.05p
… 27
11.45p
…
14.35
…± 28
6.30p
… 31
19.30
±» 51 … 14
… 27 ±» 24
12.10p
13.46
14.40
16.20p
( p - přestup Dolní Lhota)
…
…
… 61 … 61
9.45
11.25
12.10
13.25
» 24
… 27
19.40
22.30
( p - přestup Brumov-Bylnice,MEZ)
… 14
… 31
15.50
18.05
22.05
…
» 60
» 24
…
…
6.28
… 61
15.10p
…
… 14
… 14
11.20
… 61
…
12.05
… 31
5.15
5.25
» 24
» 24
…
μ 66
…
… 14
» 60
… 27
7.35
19.00
…
… 14
6.50
13.27
…
… 61
… 61
4.45
… 14
13.55
… 61
18.05p
14.00
» 24
18.40
…
…
11.05p
± 26
… 27
6.50
5.20
…
12.35
8.15
…
±» 39
…
… 31
13.00
…
9.55
8.00
8.50
13.20
14.00
14.20
15.00
…
… 27
13.13
… 14
13.40
… 27
14.35
11.45
…
6.28
9.50
…
… 61
…
10.40
» 24
15.35
» 60
11.00
» 24
12.00
… 31
17.05
14.10
9.45
… 61
15.10p
… 14
…
…
… 31
…
… 61
15.10p
16.30
18.40p
20.45
(p - přestup Valašské Příkazy)
…
… 27
13.13
…
…
16.25
… 61
12.05
… 27
17.35
(p - přestup Brumov-Bylnice,MEZ)
13.30
…
14.35
6.50
9.55
11.45
5.15
…
… 27
6.10p
9.45p
11.05
… 27
… 27
8.10
… 31
16.30
… 61
20.45
… 27
5.13
… 14
…
5.40
…
… 27
7.00
… 27
… 14
13.40
… 27
14.35
15.50
…
… 27
19.00
… 31
…
… 31
14.35
15.10
17.20p
( p - přestup Horní Lideč)
… 31
18.40
» 24
19.35
…
11.45
… 27
±» 24
21.13
VALAŠSKÁ SENICE
VSETÍN
ÚJEZD
ZLÍN
přes Dolní Lhotu
ZLÍN
přes Horní Lideč
ZLÍN
přes Štítnou,Slavičín
6.10
13.46
14.15
…
5.40
… 14
… 27
…
14.35
…
8.05
30
16.20
±»
… 31
… 29
±» 24
9.15
17.15
9.40
… 27
10.45
18.00
18.25
19.50
…
±» 24
…
8.05p
… 29
17.15
… 31
11.45
18.25p
… 31
9.40p
… 27
19.50p
… 27
10.45
14.40p
7.00
30
16.20
…
… 27
6.00
…
8.05
… 27
…
…
… 27
…
…
» 24
…
4.30
4.45
5.15
…
» 24
ZLÍN
přes Vlachovice,Slavičín
7.40
12.10p
ZLÍN
přes Slavičín,Luhačovice
4.45
…
± 26
05.05p
…
…
μ 66
14.38
… 27
17.42
14.07
…
…± 28
6.38
6.50
9.56
…
… 61
14.21
14.46
…
… 31
18.15
… 27
22.38
… 61
…
… 61
…± 28
…
…
… 61
» 24
…
… 27
… 61
13.35
» 24
19.50
…
NEDAŠOV
6.04
4.50
NEDAŠOVA LHOTA
…
5.25
14.46
15.00
± 28
7.30p
… 14
7.40p
…
…
5.55
μ 48
18.50
…
6.35
… 61
…
6.03
6.38
9.56
» 24
15.50
17.35
17.35
18.15
» 60
…
…
… 14
8.55
9.40
12.15
…
… 61
…
… 27
…
… 61
» 24
…
14.07
14.20
15.30
15.44
…
…
…
… 14
» 60
… 31
μ 48
… 61
…
ŠTÍTNÁ N. VLÁŘÍ
4.54
… 61
12.14
… 27
17.42
ŠTUDLOV
14.21
… 61
14.21
… 27
22.38
13.38
14.40
…
… 61
16.00
… 31
18.15
…
» 60
11.09
… 61
18.15
» 24
12.10
» 24
18.52
… 14
14.05
22.15
5.26
…
12.22
… 31
19.40
(p - přestup V.Klobouky)
4.54
…
11.35
… 31
5.55
… 61
6.38
6.35
8.09
7.00
9.54
16.35
8.55
16.00
18.15
18.50
22.15
…
… 61
5.30
…
… 61
6.38
…
…
8.09
… 61
5.26
… 14
14.05
… 61
18.15
10.49
… 27
17.42
…
9.40
… 61
9.54
… 27
14.07
» 24
18.52
14.20
14.39
15.30
… 27
4.53
…
7.40
…
13.02
… 61
15.20
… 61
…
5.00
… 14
8.30
…
13.15
…
…
…
9.38
… 61
… 61
…
…
10.30
…
… 27
4.10
» 24
15.30
μ 48
19.35
…
…
… 61
6.38p
12.15
…
13.38
…
… 61
14.20
…
» 60
11.09
» 24
12.10
… 31
17.15
10.49
» 24
15.44
…
16.35
…
7.30
» 24
11.45
» 24
15.15
… 27
21.02
VALAŠSKÉ
KLOBOUKY
ZLÍN
přes Horní Lideč
ZLÍN
přes Slavičín
4.54
15.30
5.26
13.50
» 24
15.30
6.13
» 60
9.48
… 61
14.02
…
17.00
6.32
14.20
» 24
18.51
… 61
6.45
…
10.45
μ 66
14.38
… 31
19.05
…
7.21
… 61
11.01
…
14.45
… 27
19.22
…
…
11.21
… 61
7.25
14.52
μ 48
19.35
21.40
5.26
…
10.49p
» 24
12.10
… 14
…
… 27 μ 48
14.05
14.07
15.30p 18.52p
( p - přestup Slavičín,Radnice)
platí od 13.12.2015 do 10.12.2016
Vysvětlivky značek
a všechny spoje směr Sidonie
8.00
… 61
14.30
…
μ 48
19.35
4.54
21.13
…
5.13
… 27
… 14
…
12.10
μ 48
19.25
» 24
15.30
14.40
… 14
7.40
… 61
14.20
5.25
…
7.00
… 27
LUHAČOVICE
SVATÝ ŠTĚPÁN
13.55
6.05
v… 27
21.02
… 61
14.20
…
9.45
10.40
11.00
12.00
…
… 27 … 61 » 24
16.25
17.35
18.05p
18.40
(p - přestup Brumov-Bylnice,MEZ)
18.00
16.30
15.50
5.16
8.00
» 24
15.35
…
LAČNOV
18.25
… 61
… 61
5.15p
13.02
… 27
4.10
…± 28
14.30
14.10
4.53
4.10
SLAVIČÍN
6.10
±» 39
8.00
… 27
8.10
… 61
HORNÍ LIDEČ
μ 66
15.00
… 27
…
… 27
DRNOVICE
18.40p
… 61
14.10
Brumov-Bylnice,MEZ
μ 66
14.38
OSTRAVA
… 31 … 27
18.05p
22.30
( p - přestup Brumov-Bylnice,MEZ)
…
4.45
…
( p - přestup Slavičín,Radnice)
…
14.00
8.10
Odjezdy ze zastávky:
BRNO
SIDONIE
13.30
… 27
TICHOV
6.10
… 61
…» 30
10.00
…
12.05
» 24
15.35
» 24
19.40
… 27
21.13
12.05
…
6.50
… 27
19.00
…
5.13
ŠTUDLOV
…
9.30
… 27
ŠTÍTNÁ N. VLÁŘÍ
12.00
… 61
15.10
… 31
19.30
…
15.30
SVATÝ ŠTĚPÁN
14.35
» 24
18.40
6.30
5.45
5.05
SMOLINA
18.05
… 27
14.35
přes Luhačovice,Vsetín,Frýdek-Místek
…± 26
SLAVIČÍN
přes Vlachovice
…
14.30
… 31
14.15
přes N.Jičín, Příbor, Frýdek-Místek
SIDONIE
11.00
6.28
… 27
13.13
přes Rožnov, Frenštát, Frýdek-Místek
OSTRAVA
5.55
9.40
5.45
… 61
14.00
9.45
… 31
6.00
… 14
12.35
» 24
19.35
6.45p
… 31
4.45
5.20
… 31
14.00
22.30
5.13
…
» 24
10.00
…
4.45
… 27
4.30
… 31
10.00
±»
9.15
9.55
12.00
14.00
± 26
09.50
14.00
12.05
12.10
…
13.30
14.20
» 24
15.50
±μ»-
jede v sobotu
jede v neděli
jede v neděli a ve státem uznané svátky
p - spoj jede s přestupem
14 – nejede od 23.12. do 31.12., od 29.1. do 5.2., od 24.3. do 25.3., od 1.7. do 31.8., od 26.10, do 27.10.
17 – jede od 23.12. do 31.12., od 29.1. do 5.2., od 24.3. do 25.3., od 1.7. do 31.8., od 26.10, do 27.10.
24 – nejede 24.12.
26 – nejede 26.12.
27 – nejede od 23.12. do 31.12.
28 – nejede 26.12., 2.1.
29 – jede od 23.12. do 30.12.
30 – nejede 24.12., 31.12.
31 – nejede 31.12.
35 – nejede od 24.12. do 1.1.
39 – nejede od 24.12 do 26.12., 1.1.
48 – jede také 28.3., nejede 27.12., 27.3., od 1.7. do 31.8.,
50 – nejede 26.12., od 1.7. do 31.8.
51 – nejede 24.12., od 1.7. do 31.8.
53 – jede od 1.7. do 31.8.
54 – nejede od 1.7. do 31.8.
60 – nejede 24.12., 6.7., 28.9., 28.10., 17.11.
61 – nejede od 23.12. do 31.12., od 1.7. do 31.8.
65 – jede od 23.12. do 31.12., od 1.7. do 31.8.
66 – jede také 28.3., nejede 27.12., 27.3.
14.15
( p - přestup Dolní Lhota)
(p – přestup Slavičín,Radnice)
…
12.10
… 14
21.30
… - jede v pracovní dny
μ 48
19.50
INFORMACE O ODJEZDECH AUTOBUSŮ NA TEL..
577 341 001
577 341 003
Příjemnou cestu Vám přeje ČSAD Vsetín a.s.
http.//www.csadvs.cz
(p – přestup Luhačovice,aut.st.)
Vlaková spojení lze vyhledávat zde:
http://www.cd.cz/vnitrostatni-cestovani/jizdni-rad/jak-najit-spojeni/-3532/
Klobucký zpravodaj
14
www.valasskeklobouky.cz
leden 2016
Obuv a textil u FIJULI
Výprodej zimní obuvi právď zaĀal!!!!
20-50%
NAJDETE NÁS
VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH, MASARYKOVO NÁMĎSTÍ 167
NÁKUPNÍ CENTRUM ŠVÉDA BRUMOV-BYLNICE, UL. ŠKOLNÍ 1035
Tel. 774 497 891 – 774 404 978
VYBÍRAT MĤŽETE ZE ŠIROKÉHO SORTIMENTU
OBUVI ZNAþEK: Tamaris 20 – 50%,
Mustang, s.Oliver, Peddy, Asylum, Navaho, Adidas,
Nike aj.
ZNAþKOVÉ SPORTOVNÍ OBLEþENÍ A DOPLĖKY
Adidas, Nike
ZÁCHRANÁØI V NOVÉM
Velkou novinku si na konec roku 2015 připravila Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje. Došlo ke kompletní výměně oblečení výjezdových posádek v celé zlínské oblasti, do které spadají i dvě výjezdové základny v našem okolí: Valašské Klobouky a Slavičín. Léta užívané červené „uniformy“ se žlutými reflexními prvky byly nahrazeny novými soupravami v modro-oranžových barvách a stříbrnými reflexními prvky. Nové oblečení je v letním i zimním provedení a splňuje veškeré požadavky pro náročné podmínky, ve kterých musejí záchranáři zasahovat. Díky tomu dojde i k
odlišení od řidičů DZS (dopravních zdravotních
služeb, tzv. „převozek“), kteří budou červené
oblečení nadále používat. Během roku 2016
a 2017 dojde k obměně oblečení i v dalších
oblastech Zlínského kraje, konkrétně v oblastech Vsetín, Uherské Hradiště, Kroměříž a Valašské Meziříčí.
Josef Bělaška,
Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje
Vyrobíme na míru jakýkoliv nábytek –
kuchyňskou linku, obývací stěnu, vestavné
skříně, poste-le apod. Tel. 603 268 726.
Přestavba bytového jádra klasickým postupem nebo novou technologií bez nutnosti bourání. Tel. 737 608 072.
SPODNÍ PRÁDLO Andrie
DÉŠTNÍKY zn. Doppler, ŠKOLNÍ AKTOVKY A PENÁLY zn. Topgal aj.
TČšíme se na vaši návštČvu a pĜejeme vám pĜíjemné prožití svátkĤ vánoþních,
bohatou nadílku, zdraví, štČstí, pohodu a úspČšný rok 2016.
Ing. Pavel Bundil, vzdČlávací agentura KPS Vsetín, Iý 66938813
akreditovaná vzdČlávací instituce MŠMT a Ministerstva vnitra ýR
poĜádá ve Valašských Kloboukách pro mzdové úþetní, finanþní úþetní, ekonomy
podnikatelských i nepodnikatelských subjektĤ, kteĜí se zabývají mzdovou problematikou a
chtČjí v této oblasti získat nové informace v souvislosti s legislativními zmČnami, následující
odborné semináĜe:
1. „Výkladové otázky z oblasti nemocenského pojištČní a pojistného na sociální
zabezpeþení v roce 2016, ELDP v roce 2016“
Termín konání: pátek 15. ledna 2016
Lektor: Ing. KateĜina BČhunþíková - odborník na danou problematiku, ýSSZ
Cena: 880,- Kþ (vþetnČ doprovodných materiálĤ), nejsme plátci DPH
2. „Roþní zúþtování záloh na daĖ a daĖové zvýhodnČní 2015 a zdaĖování pĜíjmĤ ze
závislé þinnosti v roce 2016“
Termín konání: úterý 26. ledna 2016
Lektor: Ing. Renata Konviþná - odborník na danou problematiku, Fě
Cena: 890,- Kþ (vþetnČ doprovodných materiálĤ), nejsme plátci DPH
3. „Co ještČ potĜebujete vČdČt k daĖovému pĜiznání právnických osob a k daĖovému
pĜiznání fyzických osob za rok 2015, novela zákona o úþetnictví, novela zákona o DPH
platná od 1.1.2015“
Termín konání: úterý 1. bĜezna 2016
Lektor: KvČtoslava Novotná – daĖová poradkynČ
Cena: 1100,- Kþ (vþetnČ doprovodných materiálĤ), nejsme plátci DPH
Místem konání je vždy malý sál Kulturního domu KLOBUýAN, Masarykovo námČstí
942.
Bližší podrobnosti o obsahu vþetnČ pĜihlášky naleznete na www.agenturakps.cz.
České dveře zn. Solodoor, odborná
montáž, záruka 5 let. Tel. 573 034 393.
www.valasskeklobouky.cz
Na Vaše dotazy rádi odpovíme na tel. 571 418 958, mobil 737 621 154, nebo
[email protected]
TČšíme se na setkání.
Klobucký zpravodaj
15
leden 2016
Baby club Plaváček srdečně zve děti, jejich
rodiny a blízké na
ZIMNÍ KURZ PLAVÁNÍ
v bazénu při ZŠ Brumov-Bylnice.
Kurz o 10 lekcích je určen pro děti
od 6 měsíců až do 12 let.
Za podpory rodičů se děti seznamují s vodou
a učí se v ní samy aktivně pohybovat.
Součástí kurzu je také sauna a babymasáž
vedená instruktorkou.
Plaveme v soboty v 9 - 11 hodin
ve vodě teplé 30 °C.
Vítáme oba rodiče!
Začínáme 16. ledna 2016!
Bližší info a přihlášky na
www.plavacek-deti.cz,
telefon 603 187 693 nebo
[email protected]
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA KLOBUCKÉHO
ZPRAVODAJE BUDE 15. ledna 2016
 Klobucký zpravodaj.  Periodický tisk územního samosprávného celku, vydává jednou měsíčně město Valašské Klobouky,
IČO 284611.  Registrováno pod číslem MK ČR E 13026.  Adresa redakce: Město Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189, Valašské Klobouky
76601, tel.: 577 311 111, e-mail: [email protected]  www.valasskeklobouky.cz, https://www.facebook.com/valasskeklobouky  Redakční rada:
Mgr. Petr Odehnal, Ph.D. – předseda redakční rady, Věra Hudková, Marie Lanková, Sandra Novotná Kollerová (články podepsané tm SNK), Mgr. Jaroslava
Pechancová, Mgr. Jiří Ročák a Ing. Lenka Zvonková (tm LZ).  Inzerci včetně objednávky zasílejte na adresu redakce.  DTP: Mgr. Miroslav Pinďák,
Pavel Meisl, tel.: 604 604 674, www.phmstudio.cz  Číslo 1/2016 vychází 30. prosince 2015.
Klobucký zpravodaj
www.valasskeklobouky.cz

Podobné dokumenty