Seznam studentů

Transkript

Seznam studentů
Evidence žáků s SVP ve školním roce 2015/2016
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
DS1
Raus
Pavel
Divácký
Lukáš
Doležalová
Tereza
Strnad
David
Šebelová
Anežka
dostatek času při písemných pracích!
Formánková
Karolína
potřebuje dostatek času
Kazda
Miloš
potíže s vizuomotorikou - podprůměrné
prostorové vidění,poskytnout dostatek času
Ivánová
Eva
zbytková dyslexie a dysgrafie; individuální
přístup, respektovat pomalé tempo práce a
rychlost psaní na PC, klást důraz na kvalitu
ne kvantitu,nestresovat časovými limity
Hrušková
Lenka
Večeřová
Zuzana
Závišová
Růžena
DS3
individuální integrace pro vývojové
poruchy učení
EPO1
EPO2
EPO3
EPO4
IT1A
14. dubna 2016
Stránka 1 z 17
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Kulíšek
Vojtěch
Plevač
Lukáš
inteligence slovní; individuální integrace
pro vývojové poruchy učení
Šesták
Pavel
oční vada, narušené zrakové vnímání
Lorenc
David
velmi pomalé tempo čtení;individuální
integrace pro vývojové poruchy učení
Kudera
Matěj
grafomotorická neobratnost
Kubáček
Jáchym
artikulační neobratnost; žák je individuálně
integrován pro vývojové poruchy učení !
Smejkal
Jakub
žák je individuálně integrován pro
vývojové poruchy učení !
Šindelka
Martin
Kočka
David
Muzikář
Martin
Maixner
Daniel
Rozlílek
Radim
oslabené sluchové vnímání, artikulační
neobratnost
Ertl
Jakub
dysfázie-např nesprávné mluvn.tvary
zájmen,příd.jmen
Machala
Tomáš
zohledňovat problémy v písemném projevu
IT1B
IT2A
IT2B
IT3A
IT3B
IT4A
14. dubna 2016
Stránka 2 z 17
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Sedláček
Adam
oslabení sluchové percepce-vadná
výslovnost ř a sykavek
Schlosser
Petr
oslabení sluchové percepce
Janderka
Michal
Vágner
Patrik
středně těžké sluchové postižení
Brach
Michal
ponechávat dostatek času na veškerou práci
s textem; individuální integrace pro
vývojové poruchy učení
Hrabovská
Anna
respektovat individuální pracovní tempo
Lajcman
Miroslav
grafomotorická neobratnost; poskytnout
dostatek času
Pospíšil
Lukáš
poskytovat více času na práci
Řezáč
Dominik
pomalejší pracovní tempo; individuální
integrace pro vývojové poruchy učení
Váradi
Milan
zhoršené emoční prožívání,poruchy chování
Veselý
David
oslabená zraková a sluchová percepce;
individuální integrace pro vývojové
poruchy učení
Vorel
Adam
respektovat individuální pracovní tempo
Žáček
Dominik
ADHD - pomalé psychomotorické tempo,
impulzivita, potíže s koncentrací; porucha
chování; nerovnoměrná struktura nadání
Dvořák
Jan
podprůměrné čtení; osobnostně nejistý
Kučera
Petr
zkřížená lateralita - tolerovat dysgrafické
písmo
IT4B
ME1A
ME1B
14. dubna 2016
Stránka 3 z 17
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Lelovský
Petr
oslabení zrakové a sluchové percepce;
individuální integrace pro vývojové
poruchy učení
Stejskal
Michal
ponechat dostatek času
Cízl
Martin
Peloušek
Vojtěch
porucha aktivity a pozornosti; ponechat
více času
Vrábel
Martin
ponechat více času; preferovat ústní
zkoušení
Dohnal
Tomáš
často dávat zpětnou vazbu, oceňovat dílčí
úspěchy
Hanzl
Jan
dostatek času, ústní ověřování
znalostí,možnost opravy
Chramosta
Tomáš
IVP;ADHD-porucha pozornosti s
hyperaktivitou, tolerantnější přístup v
matematice,narušená schopnost adekvátně
provádět matematické operace;individuální
integrace
Kilian
Michal
Mareček
Daniel
hyperaktivní forma LMD, více času na
čtení instrukcí, oceňovat i snahu; žák je
individuálně integrován
Příborský
Jakub
2010 indiv.integrován na ZŠ
Váša
Filip
tolerovat pomalejší tempo
Vystrčil
Aleš
Žurek
Petr
ME1C
ME2A
dysortografie závažného stupně,
respektovat indiv.tempo, více času
ME2B
14. dubna 2016
Stránka 4 z 17
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Pospíšil
Pavel
Gurín
David
nedostatky v oblasti sluchového a
zrakového vnímání, více času
Jagsch
Marek
individuální integrace pro vývojové
poruchy učení
Klaška
Michal
poruchy aktivity a pozornosti,tempo čtení
podprůměrné,dostatek času na vypracování
úkolů
Konečný
Lukáš
pomalé tempo, neklid v zátěži,citlivý vůči
rušivým vlivům,více času
Macák
Lukáš
poskytnout dostatek času
Reinhart
David
více času,přednost ústnímu zkoušení
Suchý
Martin
grafomotorická
neobratnost,hyperaktivita,více
času,přednost ústnímu zkoušení
Zapula
Pavel
poskytnout více času
Doležal
Tomáš
pseudodysortografie;poskytnout více
času,nehodnotit specifické chyby, umožnit
alternativní formu zápisu, notebook
Hrabák
Patrik
Zaděláková
Petra
Horník
Tomáš
tolerovat pomalejší pracovní tempo
Hudec
Tomáš
oslabení sluchové a zrakové
percepce,pomalejší psychomotorické tempo
Jarůšek
Jakub
ME2C
ME3A
ME3B
14. dubna 2016
Stránka 5 z 17
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Juránek
Dominik
Koblížek
Jaroslav
Kozílek
David
Král
Josef
Sabela
Jakub
Tomanec
Jakub
poskytnout více času,umožnit opravu konkretizovat učivo,v AJ tolerovat
fonetickýzápis slov;individuální integrace
Trávníček
Tomáš
grafomotorická neobratnost
Jelínek
Jiří
ADHD syndrom-snadnější unavitelnost
Kachlíř
Kryštof
alergie,diabetes,labilní a krátkodobá
pozornost
Mitev
Tomáš
Šalko
Martin
Benda
Ondřej
Binko
Lukáš
Frolich
Lukáš
Janíček
Radek
Řádek
Jan
Surák
Michal
ME3C
ME4A
IVP;Aspergerův syndrom-v chování
poruchy aktivita a pozornosti,méně vyzrálý
v sociální a emocionální oblasti
!,individuální přístup- viz IVP
ME4B
14. dubna 2016
ADHD syndrom-snadnější unavitelnost
Stránka 6 z 17
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Svačina
Pavel
více času na pís. Práce
Valecký
Jakub
zdravotní znevýhodnění-akutní
lymfoblastická leukémie-potřebuje více
času!,oslabení paměti poslech CD,notebook
Vondruška
Michal
Knol
Ivo
Kšica
Marek
Kuchtíček
Michal
Melichar
Jan
Pavlík
Richard
Čambal
Jakub
individuální integrace pro vývojové
poruchy učení
Fišer
Lukáš
poskytnout více času
Hanuš
Tomáš
ADHD - vyžadující zohlednění ve
vzdělávání
Horák
Dominik
selektivní mutismus - mezi kamarády
nemluví; zkoušení je vhodné výhradně v
písemné formě
Hutárek
Jakub
ADHD, oslabené sluchové vnímání
Janda
Martin
individuální integrace pro vývojové
poruchy učení
Koblížek
Petr
umožnit psát slohové práce na počítači
ME4C
vývojová dysfázie- oslabené vyjadřovací
schopnosti,snížená mluvní
pohotovost,obtíže při práci s
textem,balbuties-koktavost,pomalé
psychomotorické tempo, zvýšeně
senzitivní,úzkostný
MEZ1
14. dubna 2016
Stránka 7 z 17
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Lacina
Vojtěch
ponechávat dostatek času !!
Peřina
Tomáš
nehodnotit specifické chyby plynoucí z
oslabení sluchové percepce
Suchý
Jakub
zkřížená lateralita, grafomotorická
neobratnost; ověřovat správné porozumění
přečtenému zadání,nenechávat číst před
třídou, nehodnotit specifické
chyby,ověřovat znalosti ústní formou
Šubert
Miroslav
individuální integrace pro vývojové
poruchy učení na ZŠ
Benáček
Miroslav
výrazně snížena práceschopnost - odolnost
vůči zátěži a rušivým vlivům, poskytnout
dostatek času
Čermák
Miroslav
vyšší úzkostnost,jednostranná
nedoslýchavost, tolerovat graf.úpravu
Henek
Martin
pomalejší psychomotorické tempo
Krásenský
Martin
přednost ústnímu ověřování znalostí
Kučera
Aleš
oslabené zrakové a sluchové vnímání,
práceschopnost a koncentrace pozornosti,
více času,časový limit vyvolává stres
Mareček
Patrik
Maurer
Michal
ponechat dostatek času
Pospíšil
Jakub
poskytnout více času
Šišma
Jiří
dyslexie závažného stupně, poskytovat více
času,znalosti ověřovat i ústně
Vavřina
Jan
autismus, IVP,individuální integrace
Angerer
Marian
MEZ2
MEZ3
14. dubna 2016
Stránka 8 z 17
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Boháč
Ondřej
porucha řeči negativně ovlivňuje čtení a
psaní
Hes
Ondřej
Klvač
Patrik
oslabená práceschopnost
Kuklínek
Daniel
atypický autismus,kognitivní schopnosti
oslabené, složitější zdravotní postižení nutno prostudovat zprávu z SPC
Pařízek
Dominik
grafomotorická neobratnost
Slatinský
Filip
Svoboda
Lukáš
Vetrák
Milan
Vybíhal
Karel
Klíma
Jiří
pomalé tempo psaní - poskytnout více
času,dát přednost ústnímu zkoušení
Külzer
Jan
neobratná grafomotorika,výrazně pomalé
čtení; individuální integrace pro vývojové
poruchy učení
Soukop
Vojtěch
komplikovaná grafomotorická neobratnost;
individuální integrace pro vývojové
poruchy učení
Bazala
Martin
Coural
Martin
pomalé psychomotorické tempo,oslabená
grafomotorika a zraková diferenciace
Halačka
Adam
SPU středně těžké; individuální integrace
pro vývojové poruchy učení
potíže při verbálním projevu v
kolektivu,znalosti ověřovat hlavně písemně
MS1A
MS1B
14. dubna 2016
Stránka 9 z 17
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Polcar
Michael
individuální integrace pro vývojové
poruchy učení
Šedrla
Aleš
senzitivní; eliminovat stresové faktory
Benhart
Patrik
dysortografie kompenzovaná;rysy ADHDdráždivost,impulzivita,labilita;potřebuje
více času,nepřetěžovat úkoly,umožnit
využívat PC,Pravidla českého
pravopisu,preferovat ústní zkoušení
Doležal
Adam
oslabené vizuální oblasti
Hvězda
Sebastian
nižší odolnost vůči zátěži,nejistota, obavy z
neúspěchu
Preis
Rudolf
grafomotorická neobratnost
Syrovátka
Martin
Šujan
Jiří
logopedická vada (specifické chyby měkčení, záměny sykavek) - poskytovat
delší časový limit na verbální vyjádření
Trávníček
Alois
velmi pomalé pracovní tempo! - snížená
efektivita kognitivních procesů, oslabená
grafomotorika-zdravotní
postižení;individuální integrace
Báňa
Dominik
pomalejší pracovní tempo
Blažek
David
písemný projev je motoricky
ztížený,pomalejší pracovní tempo, ústní
kontrola při nezdaru písemných projevů
Dočkálek
David
pomalé osobní tempo, zkřížená laterita,
oslabená schopnost koncentrace
pozornosti, poskytnout více času
Grošov
David
oslabené sluchové a zrakové percepce,
preferovat ústní zkoušení
MS2A
MS2B
14. dubna 2016
Stránka 10 z 17
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Kosek
Tomáš
ponechat vždy dostatek času
Kovář
Vojtěch
oslabení jemněmotorických dovedností nekvalitní písemný projev, poskytovat
dostatek času
Nešpůrek
Vojtěch
přednost dávat ústní formě zkoušení
Polášek
Štěpán
poskytnout více času
Relich
Dominik
Sobola
Jan
SVPU jsou vyššího stupně; žák je
individuálně integrován pro vývojové
poruchy učení
Weber
Bartoloměj
přednost dávat ústní formě zkoušení
Brandl
Roman
těžké SPU, grafomotorické obtíže,
neurotické prožívání zátěžové
situace;individuální integrace
Čermák
Patrik
Horák
Filip
Hrabovský
Adam
Husárik
David
Jirka
Matěj
Kožnárek
Jan
Krajíček
Jakub
Mazourek
Richard
grafomotorická neobratnost;více
času;přednost ústní zkoušení
Polák
Miroslav
poskytnout více času
MS3A
14. dubna 2016
labilita,unavitelnost,probl.s koncentrací
pozornosti,nižší frustrační
tolerance;přistupovat klidně a vlídně
Stránka 11 z 17
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Šimek
Petr
pomalejší psychomotorické tempo,obtíže hl
vČJL,oslabená sluchová paměť,snížený
jazykový cit, artikulační neobratnost
Šumpík
Jiří
Badin
Tomáš
Dolák
Jakub
Hamerský
Jiří
Kučera
Martin
Moravec
Filip
Pončík
Adam
ztížená motorika psaní - dop. PC,
kopírování
Sazonov
Viktor
grafomotorická neobratnost
Stejskal
David
obtíže ve vizuomotorické koordinaci
Válek
Štěpán
grafomotorické obtíže
Šindler
Jakub
Böm
Tomáš
Hrňa
Jan
Lorenc
Patrik
Merkl
Michal
Pliska
Marek
porucha aktivity a pozornosti
Smutný
David
oslabené zrakové vnímání
Svoboda
Daniel
MS3B
pomalejší psychomotorické tempo při psaní
oslabená vizuomotorika
MS3C
MS4A
14. dubna 2016
Stránka 12 z 17
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Šárka
Miroslav
SPU jsou závažného stupně,grafomotorická
neobratnost
Zahradníček
Jiří
Zezula
Vojtěch
Suchý
Aleš
Svoboda
František
Vach
Radan
potřebuje dostatek času
Dvořák
Jan
pomalé čtení
Gratcl
Pavel
grafomotorická neobratnost,pomalejší
tempo
Rychtecký
Roman
poskytovat dostatek času, preferovat ústní
zkoušení
Šenkýř
Lukáš
oslabené sluchové vnímání, podprůměrné
čtení
Černý
Martin
oslabení práceschopnosti,omezit působení
vnějších vlivů, dostatek času
Članěk
Dominik
poskytnout dostatek času,zkoušet raději
ústně,nehodnotit specifické chyby
Hytych
David
poskytnout dostatek času na práci
Kozel
Jan
dostatek času na přečtení zadání
Lengál
Petr
má pomalé pracovní tempo,ponechat více
času na čtení a práci
Lenský
Jan
MS4B
OK1
OK2
14. dubna 2016
Stránka 13 z 17
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Mlynář
Matrin
více času na práci,klidný,povzbudivý
přístup,eliminovat rušivé vlivy
Nevrlý
Zdeněk
Plesnik
Karel
respektovat individuální tempo žáka
Prokůpek
Aleš
verbální složka v dolním pásmu
průměru;nejistý,nezralý,obtíže se
sebeprosazením
Suchánek
Daniel
více času na práci, přednost ústnímu
zkoušení
Trávníček
Jindřich
pseudodysgrafie a kolísavá pozornost;více
času na práci,upřednostnit ústní
zkoušení,psaní na PC
Zelenka
Matěj
výukové obtíže také v matematice
Adámek
Kryštof
pomalé pracovní tempo
Bartoš
Jan
oslabené zrakové vnímání
Černoch
Tomáš David
IVP;Aspergerův syndrom,kognitivní
schopnosti celkově podprůměrné, poruchy
aktivity a pozornosti,psychomotorický
neklid,specifika v sociálním chování integrovaný žák - čtěte zprávu v ,,bílé kartě"
Hájek
Milan
Machat
Dominik
Pavlík
Václav
porucha řeči,navyšovat čas.limity,umožnit
pracovat na počítači,čtěte zprávu z SPC-viz
,,bílá karta"
Pecha
Marcel
grafomotoricky neobratné písmo
Prokop
Lukáš
Svoboda
Lukáš
OK3
14. dubna 2016
Stránka 14 z 17
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
PSP1
Jurčák
Radoslav
pomalé pracovní tempo - ponechat dostatek
času na práci (včetně matematiky)
Řehulka
Filip
pomalé pracovní tempo - ponechat více
času na vypracování a kontrolu úkolů
Fiala
Viktor
obtíže v písemném projevu, snížená
práceschopnost a odolnost vůči zátěži
Hrouzek
Radim
oslabená pozornost, pomalé osobní tempo,
intelektové předpoklady v dolním pásmu
průměru
Merta
Marek
poskytnout více času
Nešpor
David
Petráš
Jan
poskytnout více času na práci
Přinesdomů
Dominik
pomalé tempo a nízká odolnost vůči zátěži
Klatovský
Vojtěch
na práci ponechat více času
Svobodník
Jan
oslabená grafomotorická výkonnost
Daněk
Libor
Krejčí
Marek
Slabý
Dominik
Daněk
Jakub
poskytovat dostatek času
Jandl
Jiří
individuální integrace pro vývojové
poruchy učení
PSP2
PSP3
PSP4
oslabená zraková a sluchová percepce
PU1
14. dubna 2016
Stránka 15 z 17
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Koch
Miroslav
poskytnout dostatek času;těžká dyslexie oslabená vizuální
diferenciace,podprůměrná auditivní
analýza a syntéza
Malík
Jakub
poskytnout dostatek času
Pavlíček
Vojtěch
pomalé pracovní tempo; oslabená sluchová
percepce
Radimecký
Milan
ponechávat dostatek času na práci
Wallik
Jan
individuální integrace pro vývojové
poruchy učení
Blažej
Josef
IVP;pomalé pracovní tempo, kognitivní
schopnosti nevyrovnané v pásmu populační
normy; individuálně integrovaný žák
Červinka
Pavel
dyslálie,dyspinxie,impulsivita v řeči,obtíže
při udržení pozornosti; více času,praferovat
ústní ověřování znalostí
Falatek
Ondřej
pomalé pracovní tempo, kolísající
pozornost,dát dostatek času, ústní zkoušení
Gregor
Šimon
neklid,porucha pozornosti
Pevný
Marek
pomalé tempo práce
Šíla
Ondřej
na ZŠ IVP
Trávníček
Antonín
poskytovat dostatek času
Freiberg
Aleš
Holek
Václav
potřebuje více času
Kopřiva
Václav
dysl.2.st., silně frustrován neúspěchy ve
škole
Kunhart
Daniel
grafomotorická neobratnost
PUZ2
PUZ3
14. dubna 2016
Stránka 16 z 17
Třída
Příjmení
Stein
14. dubna 2016
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Adam
Stránka 17 z 17

Podobné dokumenty

Evidence žáků s SPU ve školním roce 2014/2015

Evidence žáků s SPU ve školním roce 2014/2015 poskytnout více času,umožnit opravu konkretizovat učivo,v AJ tolerovat

Více

Jet - THORN LIGHTING CS, spol. s r.o.

Jet - THORN LIGHTING CS, spol. s r.o. • „Měkké“ zaclonění bez ostrých stínů vhodné pro obytné čtvrti. Kryt z UV stabilizovaného polykarbonátu • K dispozici také s nainstalovanou objímkou Nema

Více