Evidence žáků s SPU ve školním roce 2014/2015

Transkript

Evidence žáků s SPU ve školním roce 2014/2015
Evidence žáků s SPU ve školním roce 2014/2015
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
DNS2
Merta
Petr
zvýšeně senzitivní
Formánková
Karolína
potřebuje dostatek času
Kazda
Miloš
potíže s vizuomotorikou - podprůměrné
prostorové vidění,poskytnout dostatek času
Ivánová
Eva
zbytková dyslexie a dysgrafie; individuální
přístup, respektovat pomalé tempo práce a
rychlost psaní na PC, klást důraz na kvalitu
ne kvantitu,nestresovat časovými limity
Hrušková
Lenka
Večeřová
Zuzana
Závišová
Růžena
Marek
Milan
Cízlová
Renata
Charvátová
Zuzana
Konečná
Lucie
EPO1
EPO2
EPO3
EPO4A
poskytnout vždy dostatek času
EPO4B
IT1A
24. června 2015
Stránka 1 z 16
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Kudera
Matěj
grafomotorická neobratnost
Kubáček
Jáchym
artikulační neobratnost; žák je individuálně
integrován pro vývojové poruchy učení !
Smejkal
Jakub
žák je individuálně integrován pro vývojové
poruchy učení !
Šindelka
Martin
Kočka
David
Muzikář
Martin
Maixner
Daniel
Rozlílek
Radim
oslabené sluchové vnímání, artikulační
neobratnost
Machala
Tomáš
zohledňovat problémy v písemném projevu
Sedláček
Adam
oslabení sluchové percepce-vadná
výslovnost ř a sykavek
Schlosser
Petr
oslabení sluchové percepce
Janderka
Michal
Vágner
Patrik
středně těžké sluchové postižení
Ertl
Jakub
dysfázie-např nesprávné mluvn.tvary
zájmen,příd.jmen
IT1B
IT2A
IT2B
IT3A
IT3B
IT4A
24. června 2015
Stránka 2 z 16
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Meluzín
Vojtěch
Hrbata
Michael
grafomotorické obtíže,neurotický,epilepsieomezení v TV
Stříbrný
Pavel
hypoaktivní forma LMD- pomalejší tempo
Buršík
Kryštof
umožnit ústní zdůvodnění pravopisu
Dohnal
Tomáš
často dávat zpětnou vazbu, oceňovat dílčí
úspěchy
Hanzl
Jan
dostatek času, ústní ověřování
znalostí,možnost opravy
Chramosta
Tomáš
ADHD-porucha pozornosti s
hyperaktivitou, tolerantnější přístup v
matematice,narušená schopnost adekvátně
provádět matematické operace
Mareček
Daniel
hyperaktivní forma LMD, více času na čtení
instrukcí, oceňovat i snahu
Příborský
Jakub
2010 indiv.integrován na ZŠ
Váša
Filip
tolerovat pomalejší tempo
Vystrčil
Aleš
Žurek
Petr
Pospíšil
Pavel
Gurín
David
IT4B
ME1A
dysortografie závažného stupně,
respektovat indiv.tempo, více času
ME1B
ME1C
24. června 2015
nedostatky v oblasti sluchového a
zrakového vnímání, více času
Stránka 3 z 16
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Klaška
Michal
poruchy aktivity a pozornosti,tempo čtení
podprůměrné,dostatek času na vypracování
úkolů
Konečný
Lukáš
pomalé tempo, neklid v zátěži,citlivý vůči
rušivým vlivům,více času
Macák
Lukáš
poskytnout dostatek času
Reinhart
David
více času,přednost ústnímu zkoušení
Suchý
Martin
grafomotorická
neobratnost,hyperaktivita,více času,přednost
ústnímu zkoušení
Zapula
Pavel
poskytnout více času
Horník
Tomáš
tolerovat pomalejší pracovní tempo
Kozílek
David
Maurer
Michal
Novák
Martin
Sabela
Jakub
Zaděláková
Petra
Doležal
Tomáš
Hrabák
Patrik
Hudec
Tomáš
Jarůšek
Jakub
Juránek
Dominik
ME2A
ponechat dostatek času
ME2B
24. června 2015
pseudodysortografie;poskytnout více
času,nehodnotit specifické chyby, umožnit
alternativní formu zápisu, notebook
oslabení sluchové a zrakové
percepce,pomalejší psychomotorické tempo
Stránka 4 z 16
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Koblížek
Jaroslav
Král
Josef
Tomanec
Jakub
poskytnout více času,umožnit opravu konkretizovat učivo,v AJ tolerovat
fonetickýzápis slov
Trávníček
Tomáš
grafomotorická neobratnost
Jelínek
Jiří
ADHD syndrom-snadnější unavitelnost
Kachlíř
Kryštof
alergie,diabetes,labilní a krátkodobá
pozornost
Mitev
Tomáš
Šalko
Martin
Binko
Lukáš
Frolich
Lukáš
Janíček
Radek
Mottl
Erik
Řádek
Jan
Surák
Michal
Valecký
Jakub
ME2C
ME3A
Aspergerův syndrom-v chování poruchy
aktivita a pozornosti,méně vyzrálý v
sociální a emocionální oblasti !,individuální
přístup- viz IVP
ME3B
24. června 2015
ADHD syndrom-snadnější unavitelnost
grafomotorická a artikulační
neobratnost,oslabené paměťové schopnosti
zdravotní znevýhodnění-akutní
lymfoblastická leukémie-potřebuje více
času!,oslabení paměti poslech CD,notebook
Stránka 5 z 16
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Vondruška
Michal
Knol
Ivo
Kšica
Marek
Kuchtíček
Michal
Melichar
Jan
Beneš
Jiří
Pavlík
Richard
Pitra
Ondřej
Vojáček
Tomáš
Benda
Ondřej
Halas
David
tolerovat písemné a grafické projevy
Halouzka
Jiří
grafomotorické obtíže
Kokojan
Michal
poruchy pozornosti a aktivity
(ADHD),grafomotorická neobratnost
Kovanič
Martin
Svačina
Pavel
více času na pís. Práce
Šimeček
David
tolerovet tiskací písmo
ME3C
vývojová dysfázie- oslabené vyjadřovací
schopnosti,snížená mluvní
pohotovost,obtíže při práci s
textem,balbuties-koktavost,pomalé
psychomotorické tempo, zvýšeně
senzitivní,úzkostný
ME4A
potřebuje více času na písemky,tolerovat
notebook
ME4B
24. června 2015
Stránka 6 z 16
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Šmela
Jiří
slabší čtecí dovednosti
Tupa
Radomír
poruchy jsou lehkého stupně
Macholán
Radim
Malý
Jan
pomalé psychomotorické tempo
Pištěk
Martin
tolerovat tiskací písmo
Tondl
Radovan
poskytovat více času
Benáček
Miroslav
výrazně snížena práceschopnost - odolnost
vůči zátěži a rušivým vlivům, poskytnout
dostatek času
Čermák
Miroslav
vyšší úzkostnost,jednostranná
nedoslýchavost, tolerovat graf.úpravu
Henek
Martin
pomalejší psychomotorické tempo
Krásenský
Martin
přednost ústnímu ověřování znalostí
Kučera
Aleš
oslabené zrakové a sluchové vnímání,
práceschopnost a koncentrace pozornosti,
více času,časový limit vyvolává stres
Pospíšil
Jakub
poskytnout více času
Šišma
Jiří
dyslexie závažného stupně, poskytovat více
času,znalosti ověřovat i ústně
Vavřina
Jan
autismus, IVP !!!
Angerer
Marian
Boháč
Ondřej
Hes
Ondřej
ME4C
MEZ1
MEZ2
24. června 2015
porucha řeči negativně ovlivňuje čtení a
psaní
Stránka 7 z 16
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Klvač
Patrik
oslabená práceschopnost
Kuklínek
Daniel
atypický autismus,kognitivní schopnosti
oslabené, složitější zdravotní postižení nutno prostudovat zprávu z SPC
Mareček
Patrik
Pařízek
Dominik
Slatinský
Filip
Svoboda
Lukáš
Vetrák
Milan
Kaše
Jan
Kupčík
Daniel
porucha vizumotorické koordinace a
pomalejší čtení
Odehnal
Petr
dostatek času!
Pokorný
Aleš
sluchové postižení
Pokorný
Radek
více času
Slezák
Jan
sluchové postižení - těžké
Benhart
Patrik
potřebuje více času,nepřetěžovat úkoly
Doležal
Adam
oslabené vizuální oblasti
Hvězda
Sebastian
nižší odolnost vůči zátěži,nejistota, obavy z
neúspěchu
Hvězda
Sebastian
nižší odolnost vůči zátěži, obavy z
neúspěchu
Syrovátka
Martin
grafomotorická neobratnost
potíže při verbálním projevu v
kolektivu,znalosti ověřovat hlavně písemně
MEZ3
MS1A
24. června 2015
Stránka 8 z 16
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Šujan
Jiří
logopedická vada (specifické chyby měkčení, záměny sykavek) - poskytovat
delší časový limit na verbální vyjádření
Báňa
Dominik
pomalejší pracovní tempo
Blažek
David
písemný projev je motoricky
ztížený,pomalejší pracovní tempo, ústní
kontrola při nezdaru písemných projevů
Dočkálek
David
pomalé osobní tempo, zkřížená laterita,
oslabená schopnost koncentrace pozornosti,
poskytnout více času
Grošov
David
oslabené sluchové a zrakové percepce,
preferovat ústní zkoušení
Kosek
Tomáš
ponechat vždy dostatek času
Kovář
Vojtěch
oslabení jemněmotorických dovedností nekvalitní písemný projev, poskytovat
dostatek času
Nešpůrek
Vojtěch
přednost dávat ústní formě zkoušení
Polášek
Štěpán
poskytnout více času
Relich
Dominik
Sobola
Jan
SVPU jsou vyššího stupně; žák je
individuálně integrován pro vývojové
poruchy učení
Weber
Bartoloměj
přednost dávat ústní formě zkoušení
Brandl
Roman
těžké SPU, grafomotorické obtíže,
neurotické prožívání zátěžové situace
Čermák
Patrik
Horák
Filip
MS1B
MS2A
24. června 2015
Stránka 9 z 16
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Hrabovský
Adam
Husárik
David
Jirka
Matěj
Kožnárek
Jan
Krajíček
Jakub
Polák
Miroslav
poskytnout více času
Preis
Rudolf
grafomotorická neobratnost
Šimek
Petr
pomalejší psychomotorické tempo,obtíže hl
vČJL,oslabená sluchová paměť,snížený
jazykový cit, artikulační neobratnost
Šumpík
Jiří
Badin
Tomáš
Divácký
Aleš
Dolák
Jakub
Hamerský
Jiří
Kučera
Martin
Moravec
Filip
Pončík
Adam
ztížená motorika psaní - dop. PC,
kopírování
Stejskal
David
obtíže ve vizuomotorické koordinaci
Tesař
Jakub
Válek
Štěpán
labilita,unavitelnost,probl.s koncentrací
pozornosti,nižší frustrační
tolerance;přistupovat klidně a vlídně
MS2B
pomalejší psychomotorické tempo při psaní
oslabená vizuomotorika
grafomotorické obtíže
MS2C
24. června 2015
Stránka 10 z 16
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Šindler
Jakub
Böm
Tomáš
Hrňa
Jan
Lorenc
Patrik
Merkl
Michal
Pliska
Marek
porucha aktivity a pozornosti
Sazonov
Viktor
grafomotorická neobratnost
Smutný
David
oslabené zrakové vnímání
Svoboda
Daniel
Šárka
Miroslav
Zahradníček
Jiří
Zezula
Vojtěch
Fajman
Lukáš
Suchý
Aleš
Svoboda
František
Vach
Radan
potřebuje dostatek času
Kluka
Jaroslav
na ZŠ indiv. Integrovaný, pomalejší tempo
Mazourek
Jindřich Jan
Pánek
Ondřej
MS3A
SPU jsou závažného stupně,grafomotorická
neobratnost
MS3B
MS4A
24. června 2015
Stránka 11 z 16
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
MS4B
Augustin
Jakub
lehká forma,
Buchta
Vít
Dvořák
Tomáš
Mužík
Radim
Odehnal
Jiří
Černý
Martin
oslabení práceschopnosti na podkladě
osobní nezralosti,vysvětlovat
názorně,omezit působení vnějších vlivů,
dostatek času
Članěk
Dominik
poskytnout dostatek času,zkoušet raději
ústně,nehodnotit specifické chyby-viz
doporučení z PPP
Hytych
David
poskytnout dostatek času na práci
Kozel
Jan
dostatek času na přečtení zadání
Lengál
Petr
má pomalé pracovní tempo,ponechat více
času na čtení a práci
Lenský
Jan
Mlynář
Matrin
více času na práci,klidný,povzbudivý
přístup,eliminovat rušivé vlivy
Plesnik
Karel
respektovat individuální tempo žáka
Prokůpek
Aleš
verbální složka v dolním pásmu
průměru;nejistý,nezralý,obtíže se
sebeprosazením
Suchánek
Daniel
rozumové schopnosti v pásmu nižšího
průměru; více času na práci, přednost
ústnímu zkoušení
lehká forma operační
dyskalkulie,úzkost,senzitivita
OK1
24. června 2015
Stránka 12 z 16
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Trávníček
Jindřich
pseudodysgrafie a kolísavá pozornost;více
času na práci,upřednostnit ústní
zkoušení,psaní na PC
Zelenka
Matěj
výukové obtíže také v matematice
Adámek
Kryštof
pomalé pracovní tempo
Bartoš
Jan
oslabené zrakové vnímání
Černoch
Tomáš David
Aspergerův syndrom,kognitivní schopnosti
celkově podprůměrné, poruchy aktivity a
pozornosti,psychomotorický
neklid,specifika v sociálním chování -na ZŠ
integrovaný žák - čtěte zprávu v ,,bílé kartě"
Hájek
Milan
Machat
Dominik
Pavlík
Václav
porucha řeči,navyšovat čas.limity,umožnit
pracovat na počítači,čtěte zprávu z SPC-viz
,,bílá karta"
Pecha
Marcel
grafomotoricky neobratné písmo
Prokop
Lukáš
Svoboda
Lukáš
Brtník
Tomáš
Franěk
Michal
Kopřiva
Simon
Říha
Daniel
OK2
OK3
grafomotorická neobratnost
PSP1
24. června 2015
Stránka 13 z 16
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Fiala
Viktor
obtíže v písemném projevu, snížená
práceschopnost a odolnost vůči zátěži
Hrouzek
Radim
oslabená pozornost, pomalé osobní tempo,
intelektové předpoklady v dolním pásmu
průměru
Merta
Marek
poskytnout více času
Nešpor
David
Petráš
Jan
poskytnout více času na práci
Přinesdomů
Dominik
pomalé tempo a nízká odolnost vůči zátěži
Klatovský
Vojtěch
na práci ponechat více času
Nevrlý
Zdeněk
Svobodník
Jan
Daněk
Libor
Slabý
Dominik
Adolf
Marek
Krejčí
Marek
Létal
Dušan
Procházka
Tomáš
SPU z velké části kompenzovány
Blažej
Josef
pomalé pracovní tempo, kognitivní
schopnosti nevyrovnané v pásmu populační
normy; individuálně integrovaný žák - IVP !
PSP2
oslabená grafomotorická výkonnost
PSP3
PSP4
psychomotorický neklid
PUZ1
24. června 2015
Stránka 14 z 16
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Červinka
Pavel
dyslálie,dyspinxie,impulsivita v řeči,obtíže
při udržení pozornosti; více času,praferovat
ústní ověřování znalostí
Falatek
Ondřej
pomalé pracovní tempo, kolísající
pozornost,dát dostatek času, ústní zkoušení
Gregor
Šimon
neklid,porucha pozornosti
Morozjuk
Daniel
disharmonická struktura intelektových
schopností (při dolní hranici pásma lehkého
podprůměru),vadná výslovnost
sykavek,poskytovat dostatek času !
Pevný
Marek
pomalé tempo práce
Šíla
Ondřej
na ZŠ IVP
Trávníček
Antonín
poskytovat dostatek času
Valach
Michal
grafomotorická neobratnost, pomalejší
tempo
Andrysík
David
vysoký stupeň dyslexie;nutnost navýšit
časovou dotaci pro čtení a psaní aspoň o
25%,nutnéčíst zprávu a doporučení z PPPviz ,,bílá karta"
Freiberg
Aleš
Holek
Václav
potřebuje více času
Kopřiva
Václav
dysl.2.st., silně frustrován neúspěchy ve
škole
Kunhart
Daniel
grafomotorická neobratnost
Remunda
Tomáš
pomalejší psychomotorické tempo
Stein
Adam
PUZ2
PUZ3
24. června 2015
Stránka 15 z 16
Třída
Příjmení
Jméno
Dyslexie Dysortog.
Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka
Domis
Jiří
Kotvrda
Michal
Kubásek
Dominik
Paták
David
grafomotorická neobratnost,více
času,přednost ústnímu zkoušení
Světlík
Matouš
dávat přednost ústnímu zkoušení
Trávníček
Alois
velmi pomalé pracovní tempo! - snížená
efektivita kognitivních procesů-zdravotní
postižení
Vrána
Pavel
24. června 2015
rysy psychická astenie-úkoly
přiměřené,zkrácené,více času !
Stránka 16 z 16

Podobné dokumenty

Seznam studentů

Seznam studentů času na práci,upřednostnit ústní zkoušení,psaní na PC

Více

Kafka: Příklady a úlohy organické chemie

Kafka: Příklady a úlohy organické chemie 35. Jak reagují se sodíkem tyto halogenderiváty? a) butyljodid b) allylchlorid 36. Napište rovnice chemických reakcí daných látek s hořčíkem v etheru. a) ethylendibromid c) methyljodid b) 1,2-dibro...

Více

Indoor Plants Seeds

Indoor Plants Seeds LACHENALIA pusilla 10K

Více