Měsíční zpravodaj

Komentáře

Transkript

Měsíční zpravodaj
Měsíční zpravodaj
novobystřických občanů
Ročník 17, číslo 8
Pozvánka na srpnové akce
sobota 1. srpna
15.00 hod., fotbalové hřiště
NB.FOOT.FEST 2015
hudební festival pod širým nebem
Vstupné: 130 Kč
neděle 2. srpna
14.00-18.00 hod., Mírové nám.
Léto s Rádiem BLANÍK
Srpen 2015
V sobotu 4. července v obřadní síni Městského
úřadu v Nové Bystřici starosta Vladimír Bláha
slavnostně uvítal nové občánky a popřál jim do
života vše dobré. Zleva: Klára Šebestová, Liliana
Hospodářská, Tobiáš Burda, Miroslav Zmeškal,
Vojtěch Petrů, Elis Vertelmanová, Emma
Kinclová, Amálie Chvátalová
pátek 28. srpna
19.00 hod., městský park
Koncert tramp-folkové kapely Pražec
vstupné: 50 Kč
neděle 16. srpna
Poutní mše svatá v Albeři a v Novém Vojířově
sobota 29. srpna
14.00 hod., městský park
Loučení s prázdninami
zábavné odpoledne pro děti
sobota 22. srpna
13.00 hod., městský park
Oslavy 140 let Sboru dobrovolných hasičů
města Nová Bystřice
středa 2. září
15.00 hod., Mírové nám.
Mezinárodní cyklistický závod
Okolo jižních Čech - prolog závodu
Jednání rady města 8. 7. 2015
1. RM projednala a schválila návrh zadání veřejné zakázky na
akci ZTV Vitorazská. Předmětem plnění této veřejné zakázky
je zasíťování stavebních parcel
ve výše uvedené lokalitě, které
se týká:
• prodloužení vodovodního
řadu a vodovodní přípojky
pro stavební parcely v k. ú.
N. Bystřice – ulice Vitorazská ppč. 2027/1
• prodloužení STL plynového řadu a STL přípojky pro
stavební parcely
• napojení splaškové kanalizace (gravitační i tlakové),
výstavba dešťové kanalizace a kanalizační přípojky pro stavební parcely
• prodloužení veřejného osvětlení k parcelám
• zemní práce pro SO 02
Komunikace
Předpokládaný termín zahájení
prací je srpen 2015, dokončení
listopad 2015. Předpokládané finanční náklady činí 3 000 000 Kč.
Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria – nejnižší
nabídková cena. Z Ministerstva
pro místní rozvoj jsme získali
dotaci ve výši 250 000 Kč, zbytek bude hradit město (částečně budou finanční prostředky
získány prodejem stavebních
parcel).
2. RM schválila ukončení Veřejnoprávních smluv o zajištění
přestupkové agendy s obcemi Číměř a Staré Město pod
Landštejnem uzavřených dne
14. 1. 2011 dohodou, a to ke dni
31. 8. 2015, a ukládá tajemníkovi úřadu tuto skutečnost sdělit
Krajskému úřadu Jihočeského
kraje, odboru legislativy a vnitřních věcí.
3. Společnost Teplospol, a. s.
J. Hradec uvažuje o prodeji
výměníku v Rybní ulici č. p. 150.
Pokud by zůstatková hodnota
nebyla vysoká, mělo by město uvažovat o jeho odkoupení, protože se jedná o budovu
v centru obce. Využití by se určitě našlo (skladovací prostory,
pozemek vhodný k výstavbě
garáží, apod.). RM po projednání schválila podání žádosti
o odkup výše uvedené budovy
za zůstatkovou cenu. O případném odkupu bude rozhodovat
zastupitelstvo města.
4. Vedení základní školy požádalo radu města o vydání
souhlasu s přijetím finančního
daru ve výši 3 000 Kč od firmy
Maternia, s. r. o. N. Bystřice,
který bude použit jako příspěvek na pořádání letního dětského tábora ZŠ. RM žádost
schválila.
5. RM projednala 5 majetkových záležitostí občanů a firem.
Jednání rady města 20. 7. 2015
1. V rámci krajského dotačního programu na podporu
sociálních služeb pro rok 2015
schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje našemu městu
poskytnutí neinvestiční dotace
ve výši 161 300 Kč za účelem
zajištění projektu „Rozvoj terénních sociálních služeb na
Novobystřicku – rok 2015“.
Tyto finanční prostředky spolu s dotací od MPSV budou
použity především na pokrytí
mzdových nákladů pečovatelek. RM s přijetím dotace souhlasila.
2. RM po projednání schválila
výsledek výběrového řízení na
realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce kaple na Hradišti“
a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou
2
Klempířství Miroslav Zvěřina
za cenu 465 039 Kč bez DPH
(562 697 Kč vč. DPH). Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je kromě opravy
střechy a svodů také oprava
fasády, zřízení elektropřípojky,
oprava přístupového chodníku
ke kapli apod.
3. V roce 2012 město provedlo opravu části chodníku ve Vídeňské ulici od Almy směrem
k náměstí. Vzhledem ke špatnému stavu tohoto chodníku
i v dalším úseku by bylo vhodné navázat na dřívější investici
a opravit zbývající část chodníku v úseku od městského
parku směrem k náměstí. RM
přidělila na základě VŘ tuto
zakázku firmě Antonín Krňa
za cenu 397 903 Kč bez DPH
navigace turistů k Veterán
muzeu – znak muzea a šipky
na chodníky z hlavních příjezdových míst města (vlakové
a autobusové nádraží, náměstí apod.). Bc. Garhofer uvedl,
že mnoho turistů se snaží
navštívit muzeum i v pondělí,
kdy zde probíhá hlavní úklid.
V současné době je dána do
tisku výroba dalších 5 000 ks
letáků v českém jazyce
a 2 000 ks letáků v německé
mutaci. Minulý týden navštívili na naše pozvání muzeum
i zástupci příhraničních obcí
z rakouské strany, kteří byli
také prohlídkou nadšeni.
5. V současné době mají vlivem extrémního sucha někteří
občané obce Klenová problémy s dostatkem vody ve svých
studních. Jedná se o obec,
kde žije přibližně 9 rodin,
které zde mají trvalý pobyt.
Starosta uvedl, že přivedení
vodovodního řadu z Landštejna by bylo vzhledem k počtu
odběratelů značně nákladné.
Přistavením cisterny s pitnou vodou vzniká nebezpečí,
že v současném horkém počasí se voda velice rychle
„zkazí“. Po dohodě s některými obyvateli obce Klenová se
jeví jako nejlepší řešení vybudování vrtaných studní u každého domu, jehož obyvatelé
by o tento zdroj vody projevili
zájem, a kteří zde mají trvalý
pobyt. Cena vrtané studny se
pohybuje v cenovém rozsahu
25 000 až 50 000 Kč v závislosti na hloubce vrtu. Město
by mohlo tuto iniciativu finančně podpořit částkou 15 000 Kč
/rodinný dům. Tato částka by
byla vyplacena pouze občanům
s trvalým pobytem v obcích
Klenová, Senotín, Klášter II,
Artolec a Mýtinky (zde není
veden vodovodní řad z Landštejna) vždy až po předložení
dokladu o kolaudaci vrtané
studny.
6. RM projednala 2 majetkové
záležitosti občanů a firem.
Veškerá usnesení rady města
a zápisy z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice
jsou zveřejněny na úřední desce a internetových stránkách
města: www.novabystrice.cz.
Kultura
Parkem bude znít trampská hudba kapely Pražec
(481 463 vč. DPH). Tato firma
již zajišťovala zemní a kladečské práce při rekonstrukci atletické dráhy jako subdodavatel firmy Swietelsky, sportovní
stavby.
4. Starosta s místostarostou
informovali ostatní radní o prvním měsíci provozu muzea.
Uvedli, že v tomto období navštívilo muzeum přes
4 600 návštěvníků. V současné době se dolaďují poslední
provozní záležitosti (občasná
nefunkčnost kina, koordinace úklidu prostor muzea atd).
Česká televize bude natáčet
populární pořad Toulavá kamera. Ve výrobě je i navigační
systém tohoto výletního cíle.
Rada města pověřila Bc. Garhofera zabezpečením další
Kapela Pražec slaví v tomto
roce 30 let své existence a již
od počátku hraje svůj vlastní
a osobitý repertoár a drží se své
původní vize novodobé trampské písničky, kde si ovšem své
najdou i příznivci country a folku.
V současné době má Pražec pět
stálých členů a existují tři vydaná
alba, Hoši od Bobří řeky, Dávný
plány a Čáry. Základním pilířem
tvorby kapely jsou její dva rodiče
- Zbyněk Spálenka a Michal Honetschläger. Většina textů a hudby pochází z jejich tvůrčí dílny.
Srdečně
zveme
příznivce kapely Pražec a trampské
a country hudby vůbec na jejich koncert, který se uskuteční
v pátek 28. srpna od 19.00 hodin
v městském parku. Vstupné činí
50 Kč.
pv
3
Přijďte se rozloučit s prázdninami, Blaník přiveze
nudit se rozhodně nebudete!
spoustu zábavy
V sobotu 29. srpna se v městském parku uskuteční zábavné
odpoledne pro děti. Tradiční
akce Loučení s prázdninami
slibuje bohatý program, při kterém se budou bavit nejen děti,
ale i jejich rodiče.
Program bude zahájen ve
14.00 hodin a vystoupí zde:
Divadlo Studna se svým představením Bajky. Následovat
bude „bubnování v kruhu“ hodinový výukový program
bubnování pro děti. Dále se
můžete těšit na vystoupení
kaskadérů na jízdních kolech
„Ride Wheel Show“ a následný
workshop, při kterém si odváž-
livci za instruktáže profesionálů budou moci vyzkoušet kaskadérskou jízdu přes překážky.
V doprovodném programu nabídneme ještě malování na obličej (ve spolupráci s Rodinným
centrem Nová Bystřice) a možnost vyzkoušet si originální hry
z tvůrčí dílny Divadla Studna
- Hemingway - Mořský svět
a Tlapičky.
Těšíme se na všechny děti
a jejich rodiče, přijďte si společně užít poslední prázdninovou sobotu. Na místě bude
postaven velkokapacitní krytý
stan a v nabídce bude i občerstvení.
pv
V neděli 2. srpna se Mírové
náměstí v Nové Bystřici stane
dějištěm akce Léto s rádiem
BLANÍK. Připraveno je tradičně mnoho zábavy pro všechny. Děti budou zpívat, malovat a soutěžit o ceny. Kromě
známých moderátorů se letos
představí zpěváci Josef IX.
a Jakub Smolík. Těšit se můžete na autogramiádu obou
umělců a nebude chybět ani
karaoke soutěž. Maratón zábavy, soutěží a muziky potrvá od
14.00 do 18.00 hodin.
mar
Tipy na kulturní
akce u rakouských
sousedů
Městské slavnosti v Litschau
31. července – 2. srpna
10. ročník „Železného muže
Waldviertlu“ – mezinárodní
závody v triatlonu
8. srpna, Litschau
(www.wem-triathlon.eu)
24hodinové závody historických traktorů v Reingers
4. září – 6. září
(www.traktorrennen.at)
4
Dobrovolní hasiči oslaví 140 let od svého založení
V sobotu 22. srpna oslaví Sbor dobrovolných hasičů
města Nová Bystřice 140 let
od svého založení. K tomuto
významnému jubileu bude od
13.00 hodin v městském parku
připraven bohatý tématicky zaměřený program.
Účastníci akce se mohou
těšit na ukázky techniky a vybavení složek integrovaného
záchranného systému. K vidění bude požární technika
a vybavení Sboru dobrovolných hasičů, Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, technika a vybavení
Dopravní policie a pořádkové
služby Policie ČR, technika
a vybavení Zdravotní záchranné služby Jihočeského kraje.
Chybět nebudou ani historické
koňské stříkačky a historická
vozidel Tatra. Připraveny budou ukázky hašení vodou, výcviku služebního psa, praktická ukázka zásahu složek IZS
a Českého červeného kříže
při dopravní nehodě osobního vozidla či praktická ukázka
zásahu Policie ČR na zadržení
nebezpečného pachatele.
Večerní program oslav pak
završí taneční zábava za hudebního doprovodu borovanské
skupiny Pěšáci.
Milan Garhofer
starosta SDH
Nová Bystřice
Zprávy z rodinného centra
Rodinné centrum připomíná,
že je možno ještě během prvního a čtvrtého srpnového týdne přinést do rodinného centra textil a oblečení pro sbírku
věnovanou Diakonii Broumov.
Druhý a třetí srpnový týden
je v rodinném centru dovolená.
Přejeme všem krásnou druhou
polovinu prázdnin.
Lenka
Březinová
V knihově se tvořilo
Letní řemeslné dílny se vydařily a účastnice se naučily za pomoci lektorek Jany
Školaudyové, Kajjky Hátleové
a Lenky Böhmové scrapbookové přáníčko, ptáčky z drátků, rámový košíček a kabelku
ze skládaných papírů Candy
bag. „Při dílnách, které probíhají ve velmi příjemné atmosféře, si vždy pěkně odpočinu
a odreaguji se“, prozradila nám
jedna z účastnic.
mar
5
Mladí hudebníci si zahráli v atriu
Ve čtvrtek 26. června se
v atriu KD Koruna konal koncert
dětí, které navštěvují Základní
umělecké školy v Jindřichově
Hradci a Slavonicích. Děti zahrály na flétnu, klarinet, housle,
harmoniku a klavír a na závěr
zazpívalo trio děvčat. Koncert
uspořádal Michal Tesař, učitel
hudební výchovy. Účinkující:
Vlastimil Fabriger, Jan Loskot,
Jana Tesařová, Eva Tesařová,
Anežka Podhradská, Štěpánka Kněžínková a Nela Bláhová dostali sladkou odměnu od
pana starosty Vladimíra Bláhy.
V atriu panovala po celou dobu
koncertu velmi příjemná atmosféra.
mar
Slavonice Fest 2015 představuje kompletní program
Z novinek v městské knihovně
Pro dospělé:
Monyová, Simona – Milostná strategie
Petrusová, Kateřina – S hlavou v oblacích,
Pekáč buchet
Körnerová, Hana Marie – Druhý břeh
Hrabal, Bohumil – Povídky, črty a hovory
Vondruška, Vlastimil – Zločin na Bezdězu
Bauer, Jan – Vražedná mše
Koubková, Zuzana – Ztracený templářský
poklad
Klevisová, Michaela – Ostrov šedých mnichů
Nesbo, Jo – Krev na sněhu
Deaver, Jeff – Říjnový seznam
Mrazek, Robert J. – Valhalla
King, Stephen – Revival, Mercedes
Pratchett, Terry – Pod parou
Hanzelka, Jiří - Legenda H+Z
Veselý, Vladimír - Včelařství
6
Pro děti:
Durková, Milena - Nové příhody černé
čarodějnice
Mongredien, Sue – Zachráněná sovička
Kšajtová, Marie – Matýsek a Majdalenka
Drijverová, Martina – Co má umět předškolák
Lamková, Hana - 4 strašidelné příběhy
Čtyřlístku
Wagnerová, Magdalena – Malý lesní průvodce
Hapka, Catherine - Sofie První: Plovoucí palác,
Tajemná kletba
Večerníčkův pohádkový špalíček
Brezina, Thomas, C. - Případ pro tebe a Klub
Tygrů - Ohnivý drak, Netvor z hlubin
Gier, Kerstin – Druhá stříbrná kniha snů
Robošová, Barbora - Prázdniny pro Nikolu
Vogel, Maja von – Letní lásky
Matharu, Taran – Učedník
Druhý ročník nového filmového a hudebního festivalu SLAVONICE FEST (6. - 10. 8. 2015)
se oproti loňsku rozroste především v sekci doprovodných programů. Festival odstartuje ve
čtvrtek 6. srpna vernisáž výstavy sochaře Martina Ceplechy
a malířky Marcely Burdové v prostorách místní kaple
a v přilehlé zahradě v Maříži.
Novinku do programu přineslo partnerství s Českou televizí.
Malí diváci tak budou moct i ve
Slavonicích oslavit s Večerníčkem jeho padesátiny a denně
navštívit dvě projekce toho nejlepšího z jeho archivu. Další
z partnerů festivalu, rakouský
Filmclub Drosendorf, připravil
přehlídku českých filmů, mimo
jiné Musíme si pomáhat Jana
Hřebejka, Obsluhoval jsem anglického krále Jiřího Menzela,
Český sen a Dobrý řidič Smetana režisérského dua Klusák
- Remunda nebo Luňákův Alois
Nebel. Přehlídku zahájí stejně
jako Slavonice Fest ve čtvrtek
6. srpna na Oscara nominované Želary Ondřeje Trojana.
Za hranicemi se odehraje i koncert Ivy Bittové.
Filmová část SLAVONICE
FESTU nabídne divákům na
35 snímků v pěti festivalových
sekcích promítaných ve čtyřech
sálech v centru města. Česká
sekce uvede film Domácí péče,
který nadchnul letos na Mezinárodním filmovém festivalu
Karlovy Vary, kde za svůj výkon
v hlavní roli získala herečka
Alena Mihulová Křišťálový glóbus. Stejnou cenu si z Varů
odnesl i hlavní protagonista filmu Jana Prušinovského Kobry
a užovky Kryštof Hádek. V předpremiéře představíme nový film
Petra Zelenky Ztraceni v Mnichově, undergroundový snímek
Pavla Göbla Odborný dohled
nad východem slunce nebo dokument o přelomové generaci
slovenských fotografů Vlna versus břeh. Ve výtvarně umělecké
sekci Jaroslava Róny mimo jiné
mexický western Krtek, komedii
Sluneční hodiny či dobrodružný
fantasy film Město ztracených
dětí, v rakouské sekci například
Bílou stuhu oscarového režiséra Michaela Hanekeho nebo
kontroverzní dokument Ráj:
Láska o cestách starších dam
za teplem a sexem. Sekce HBO
slibuje několik žhavých novinek,
například minisérie Prázdné
místo podle Rowlingové, drama Bessie, cenami ověnčené
dokumenty Toto a jeho sestry a Krajina ticha, stejně jako
nový osmidílný rumunský seriál
Umbre, kritikami přirovnávaný
k tvorbě mistra historek z podsvětí Quentina Tarantina. V sekci světový film uvedeme mimo
jiné jeden z nejpozoruhodnějších filmů Ingmara Bergmana
Persona, chorvatské drama Halimina cesta, fascinující íránsko
irácký film Želvy mohou létat,
životopisný film o hluchoslepé
dívce Příběh Marie, povídkové
Divoké historky, hudební dokument Jimi Hendrix, nebo hvězdně obsazené snímky Tady to
musí být a V Brugách. Do programu jsou letos zařazeny i dva
bloky krátkých filmů studentů
filmových škol.
Hudební program SLAVONICE FESTU přichystal 17 koncertů - vedle velkých na Open
Stage v Maříži a komornějších
vystoupení v hudební Stodole
čekají festivalové diváky i noční taneční párty. Zahrají Mig
21, Stromboli, Wohnout, Tatabojs, Hentai Corporation, Mydy
Rabycad, Space Junkie, Cartonnage, The Plastic People of
the Universe, Vložte kočku, Jiří
Schmitzer, Lenka Nová, M.T.O.
Universal, Robo Marsys, Love
Earth, DJ Jeffology, DJ Maceo,
DJ LU2, DJ Vrtulník a další.
„Interprety a kapely jsme vybírali letos tak, abychom si užili
my a naše generace, stejně
jako generace našich dětí. Mladí kolem dvaceti, pětadvaceti
let do Slavonic jezdí celoročně,
jsou i členy festivalového týmu,
na festivalu pracují, natáčejí
i paří, SLAVONICE FEST je
stejně tak jejich, jako náš,“ popisuje organizátor festivalu,
filmový režisér a producent
Ondřej Trojan, komu je SLAVONICE FEST určený, a dodává:
„Náš festival je úplně pro všechny, kdo si chtějí v létě užít filmy,
hudbu, přírodu a mimořádnou atmosféru renesančních
Slavonic.“ Barbara Trojanová
Předprodej vstupenek a akreditací na Slavonice Fest
probíhá v Turistickém informačním středisku Nová Bystřice
7
Škola
Landštejnský hlásný
I v srpnu si můžete užít na
hradě Landštejn mnoho zábavy, ať už s Kejklířem, se šermíři
nebo si poslechnout historickou hudbu a zpěv.
Konec prázdnin už tradičně bude patřit Hradozámecké noci. Letos se bude konat
v sobotu 29. srpna. Na Landštejně bude opět připraveno
posezení a povídání u ohně
s opékáním buřtů a pojídáním
dalších dobrot. To by ovšem
byla velmi chudá nabídka.
A tak už na 19. hodinu zveme
děti se svými rodiči. Budou
pro ně připraveny rytířské hry
a malý turnaj. Dřevcem si budou moci srazit dřevěného
nepřítele, mohou si vyzkoušet
svoji rovnováhu na kladině,
chytat kroužky na meč a také
některé středověké společenské hry. Ve 20 hodin si děti budou moci projít se svými rodiči
a s průvodkyní ztemnělý hrad
a budou-li hodné, možná se
jim s počínajícím večerem zjeví
i Bílá paní landštejnská.
Pro dospělé budou také připraveny komentované prohlídky po hradě osvětleném loučemi a svíčkami. Prohlídky se
uskuteční ve 21 a ve 22 hodin.
Až do 23 hodin si můžete posedět ve druhé baště u ohně
a poslechnout si živou hudbu
v podání Josefa Gušlbauera, který nejenže zahraje své
vlastní písně, ale slíbil celý
večer fungovat jako živý jucke
box – tedy zahraje na přání.
První dva zářijové víkendy patří Dnům evropského dědictví,
v jejichž rámci si můžete prohlédnout hradní sklepy – vždy
v celou hodinu a zároveň se
také dovědět o době, kdy hrad
chátral a čekal na svou záchranu. Věnovat se budeme letům
1771 až 2015.
Eliška Niederová, kastelánka
Setkání bývalých
žáků
V pátek 26. června navštívili naši školu bývalí žáci, kteří
uspořádali sraz po celých 60
letech. Tento ročník 1941 je asi
prvním, který se ještě po tolika
letech sešel. Stále ještě plní
elánu a optimismu navštívili
školu, po které je provedl ředitel
Václav Šilhan. Rádi si popovídali i s panem starostou Vladimírem Bláhou a místostarostou
Milanem Garhoferem, který je
ochotně seznámil se zrekonstruovaným kulturním domem
Koruna. Tímto jim děkují za jejich ochotný přístup a čas.
Po prohlídkách obou budov
se bývalí žáci sešli v restauraci U Toma, kde proběhlo i milé
setkání s panem učitelem Karlem Peškem a jeho ženou. Ten
je učil v posledním ročníku, kdy
nově nastoupil do učitelského
zaměstnání. Organizátoři srazu
přejí všem hlavně hodně zdraví
do dalších let.
Josef Janovský a Josef Lébl
Sport
Velký cyklistický závod bude zahájen v Nové Bystřici
Ve středu 2. září bude
v Nové Bystřici zahájen nejdelší cyklistický etapový závod
v České republice s názvem
Okolo jižních Čech. Pořadatelem již 4. ročníku závodu je
Cyklistický klub RBB Invest
Jindřichův Hradec a Město
Jindřichův Hradec.
V závodě si změří své síly
přes 120 cyklistů z více jak
20 profesionálních týmů z celého světa. V loňském roce
se závodníci po jihočeských
tratích pohybovali průměrnou
rychlostí přes 43 km/h. I v letošním roce můžeme očekávat úžasné souboje v kopcích,
Poděkování
Mateřská škola děkuje firmě
PaP Bohemia s. r. o. za zajištění skákacího hradu na Den dětí
a za dárky dětem na dětskou
olympiádu.
Renata Koperdáková
zástupkyně ředitele pro MŠ
8
sprintech a napínavých cílových dojezdech.
První den závodu čeká na
cyklisty prolog (krátký okruh
– 1,25 km) v Nové Bystřici. Závodníci okruh projedou
celkem třicetkrát. Pro diváky
bude na Mírovém náměstí od
15.00 hodin připraven doprovodný program. Start samotného závodu je v 17.00 hodin.
Závod obsahuje 5 etap
a po prologu následují:
II. etapa 3. 9. 2015 z Českých Budějovic do Tábora
(140 km), III. etapa 4. 9. 2015
z Českých Velenic do Kaplice,
IV. královská etapa startuje
5. 9. 2015 z Třeboně na Churáňov (165 km) a poslední
V. etapa 6. 9. 2015 vede z Protivína do Jindřichova Hradce
(140 km). Více informací najdete na webových stránkách
www.okolojiznichcech.cz.
Všechny srdečně zveme.
Přijďte si společně užít tento
významný sportovní svátek,
přijďte fandit a zažít neopakovatelnou atmosféru velkého
cyklistického závodu.
pv
Sportovní soustředění oddílu ASPV
Náš
gymnastický
oddíl
ASPV nezahálí ani o prázdninách. V týdnu od 6. do 10. 7.
proběhlo již tradiční sportovní
soustředění v Nové Bystřici.
24 děvčat našeho oddílu společně se 4 vedoucími každý
den v době mezi 8. a 16. hodinou trávilo sportem. Dopoledne po ranním rozcvičení
ve školní tělocvičně následoval gymnastický trénink postupně na akrobacii, hrazdě,
kladinách, bradlech, přeskoku,
trampolíně a kruzích. Děvčata podle svých pohybových
možností trénovala prvky lehčího i obtížnějšího charakteru:
od různých variant kotoulů
přes stoj na rukou, přemet
stranou (tzv. hvězda) k přemetu vpřed na akrobacii;
od výmyku k točům na hrazdě;
od tzv. holubičky přes kotoul
a seskok přemetem z kladiny;
od tzv. přímých skoků (roznožka, štika…) přes kotoul letmo
k saltu z trampolíny a spoustu
dalšího. Po dobrém obědě ve
školní jídelně následoval odpočinek U většiny v podobě
společenských her, někdo si
rád jen tak poležel a nabral
nové síly. Kromě toho si dívky
ve středu po obědě „vysavovaly“ pamětní trička.
Odpoledne jsme vyráželi
na cyklistické výlety do okolí
Nové Bystřice: vykoupat se
v rybníku Osika; na hrad
Landštejn, kde nás opět velmi
pokračování na str. 10 >
9
> pokračování ze str. 9
laskavě přivítala kastelánka
Eliška Niederová, která děti
seznámila s letošní „románskou sezónou na hradě“. Děti
zhlédly vtipné divadelní představení souboru historického
šermu Bravus, a potom hledaly pomocí připraveného kvízu
český význam slova „bergfrit“
(název velké věže). Po dvou
náročných výletech v horkých
letních dnech následoval výlet
do Kláštera, kde nám pan Havlíček ochotně ukázal vnitřní
prostory kostela s překrásným monumentálním dřevěným oltářem i temné podzemí
kostela. Ve čtvrtek za značně
proměnlivého počasí jsme
navštívili rozhlednu Kotlacke
nad Artolčí, kde jsme našli tři
schované úkoly. Jejich vyřešení nás dovedlo k rodině Maderových v Hirschenschlagu.
Ti pro nás měli přichystané
milé překvapení v podobě malého občerstvení.
Poslední den dopoledne patřil tradičně „jarmarku“, na kterém děti za splnění různých
pohybových úkolů a vesměs
gymnastického
charakteru
získávaly „zlaťáky“, za které si
v „obchůdku“ mohly nakupovat.
Odpoledne absolvovala děvčata závěrečný duatlon (běh
a jízda na kole) v okolí zaniklé osady Mnich. Kromě gymnastiky a cyklistiky (za týden
najeto kolem 70 km) si dívky
zahrály i minigolf, stolní tenis,
boloball a hru „mölkky“.
Děkujeme firmě Termoplast
a Ing. Houžvovi za poskytnutí sponzorského daru na
nákup pamětních triček pro
účastníky soustředění. Cvičitelkám Ivě Přívětivé a Věrce
Trníkové za ochotu a spoluorganizaci celého soustředění. Manželům Müllerovým
10
dTest: Varujeme před společností IQ TELESHOPPING
za velmi milé a výborné pohoštění v Bufetu u parku. Paní Sklenárové a Balkové za cyklistický
doprovod na Landštejn. Marii
Přívětivé za vedení „obchůdku“
(a zprostředkování nákupu pamětních triček) a Dagmar Novákové za pomoc s organizací
„jarmarku“. Kristýně Hrdinkové za přichystání překvapení
v rakouském Hirschenschlagu. Dík patří i babičce Míkové
a mamince Balkové za výborné zákusky a v neposlední řadě děkujeme kuchařkám školní jídelny za starost
o naše hladové krky.
Závěrem bychom chtěli ocenit přístup všech dětí k mnohdy
fyzicky náročnému programu.
Za oddíl ASPV Eva a Michal
Tesařovi.
www.aspvnovabystrice.
blogspot.com
V poslední době se množí
stížnosti spotřebitelů na společnost IQ TELESHOPPING.
Je učebnicovým příkladem
pořadatele předváděcích akcí,
který ukazuje, proč je tak obtížné získat zpět desítky tisíc
korun za nechtěné předražené zboží. Po obchodníkovi se
totiž po akci jednoduše slehne
zem.
„I když mají spotřebitelé zákonem garantované právo
na odstoupení od smlouvy
do 14 dnů od převzetí zboží,
bohužel jim to pravděpodobně nepomůže. Toto právo je
totiž obtížné uplatnit. Zaprvé
v sídle společnosti není nikdo
k zastižení a vracené zboží nikdo nepřebírá. Obchodník se
často přejmenuje nebo změní
sídlo. A zadruhé tyto společnosti nemívají žádný majetek,
takže šance na vymožení peněz soudní cestou je mizivá,“ konstatuje Lukáš Zelený,
vedoucí právního oddělení
dTestu.
Pořadatelé takzvaných předváděček nezahálejí ani během prázdnin. V restauracích
či hotelech se uzavírají kupní
smlouvy na zboží v částkách
dosahujících až 40 000 Kč.
Společnost IQ TELESHOPPING láká spotřebitele po
telefonu na vyzvednutí výhry, přičemž je ujišťuje, že se
rozhodně o předváděcí akci
nejedná. Sortiment na akci je
zcela tradiční, nabízí se hrnce, pánve, nože a vysavače.
Nadto si mohou vylosovaní
odnést i několik poukazů na
dovolenou u moře, jejichž
hodnota je údajně 85 000 Kč.
Chybí v nich ovšem informace o cestovní kanceláři, proto
by musely být uplatněny vůči
samotnému prodejci. Závěr
celé akce je snadné si domyslet - podpis smlouvy, platba
v hotovosti a rozvoz zákazníků spolu s koupeným zbožím k nim domů. Společnost
IQ TELESHOPPING vznikla
teprve 30. ledna letošního roku pod názvem QUACERO Invest. Jejím zakladatelem
byla
společnost
s názvem SPOLEČNOSTI
RAZ, DVA, TŘI, SE, která
mimo jiné stála u zrodu BNM-MEDICAL CZECH SE, která
rovněž pořádá předváděcí
akce. „Za svoji krátkou existenci se již stihla společnost
IQ TELESHOPPING přejmenovat a změnit sídlo. Jednatelé se střídají jako na běžícím pásu. Od 3. června má
společnost nového majitele
a jednatele v jedné osobě,
pana Petra Havránka. Předchozí jednatel měl trvalé bydliště na adrese úřadu. Pan
Havránek
využil
nabídku
společnosti Simply Office,
která zařídí sídlo firmy na Praze 1 za 199 Kč za měsíc. Není
však jediný, na adrese Rybná
716/24, Praha 1 Staré Město
sídlí více než 1700 podnikatelů,“ uvádí Lukáš Zelený.
Důvodem, proč společnosti využívají podobné služby
a zřizují si fiktivní sídlo na
Praze 1, je snaha vyhnout se
častým kontrolám finančního
úřadu. Podle statistiky totiž
připadá na jednu společnost
se sídlem na Praze 1 jedna
kontrola za 105 let.
Pronajmu byt přímo na náměstí v Nové
Bystřici nad Českou spořitelnou, 3. NP,
156 m2, 3+1, okna do náměstí, vysoký
nadstandard, po celkové rekonstrukci,
nové WC, nová koupelna s vanou, nové
podlahy apod. Nutno vidět.
Cena: 11 600 Kč + poplatky.
Mobil: 602 647 592, Robert Sládek
11
Řádková inzerce
Prodám byt 3+1 v Nové
Bystřici. Po rekonstrukci. Výtah,
sklep, balkon. Nutno vidět.
799 000 Kč, Tel.: 725 860 041
TRUHLÁŘSTVÍ Vacek
Tel.: 728 573 303
Fofr půjčka – tel.: 773 205 710
Instalatérství, topenářství,
svářečské práce, strojní čištění
odpadů, inspekční kamera.
Tel.: Jaroš: 607 579 022
Zahrádka: 723 717 308
Dne 25. srpna uplyne 10 let
od úmrtí maminky a babičky
Anny Wölflové
Vzpomíná dcera Alice,
vnučka Ája a vnuci
Vlastík a Zdenda.
Měsíční zpravodaj novobystřických občanů • Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, 378 33 N. Bystřice, IČO: 00247138
Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová (mm), Petra Vacková (pv), Marketa Musilová (mar) • Adresa redakce: Turistické informační
středisko a Městská knihovna Nová Bystřice, Mírové nám. 54, 378 33 Nová Bystřice • Tel.: 384 386 909; 384 386 487,
e-mail: [email protected]; [email protected]
Redakční uzávěrka: 20. den předchozího měsíce • Vychází první sobotu v měsíci • Evidenční číslo: MK ČR E 11521
Cena: Zdarma • Sazba: Vladimír Klíma, Tisk: TRIA v.o.s. Olbramovice • Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem
čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese:
www.novabystrice.cz • Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Turistickém informačním středisku Nová Bystřice.