Provozní předpisy

Transkript

Provozní předpisy
Provozní předpisy
Dávkovací čerpadlo
ProMinent EXtronic® EXBb
EXBb
zde zapište identifikační kód vašeho čerpadla
Seznamte se prosím nejprve důkladně s těmito předpisy. Případné garanční nároky lze
uplatňovat pouze tehdy, byl-li provoz čerpadel ve shodě s těmito předpisy a doporučeními.
BA EX 010 09/2004 CS
ProMinent Dosiertechnik CS s.r.o. Olomouc
EXBb
strana 2
Dávkovací čerpadlo ProMinent EXtronic®
ProMinent CS
EXBb
strana 3
ProMinent CS
Označení základních částí čerpadla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Pohonná jednotka s elektronickým řízením
Výtlačný ventil dávkovací hlavy
Kruhová mezistěna
Dávkovací hlava čerpadla
Odvzdušňovací a obtokový ventil (pouze u velikostí 1000 - 0417 NP a PP)
Odvzdušňovací nátrubek pro hadičku (pouze u velikostí 1000 - 0417 NP a PP )
Sací ventil dávkovací hlavy
Identifikační štítek čerpadla
Kontrolka chodu čerpadla
Inspekční okénko
Kabel externího řídícího signálu
Kabel silového napájení
Vypínač
Otočný knoflík nastavení délky zdvihu membrány
Zámek
Ovládací knoflík zdvihové frekvence
Průhledný kryt ovládacího panelu
Základní informace pro uživatele
Seznamte se prosím dobře s následujícími poznámkami. Pomůže vám to v orientaci a používání tohoto provozního předpisu.
Ke zvýraznění textu jsou použity tyto znaky:
• označení jednotlivých doporučení
► jednotlivé instrukce
Zvýraznění důležitosti:
POZNÁMKA
Takto značená poznámka má zjednodušit obsluhu
Zvýraznění bezpečnostních doporučení:
VAROVÁNÍ
Uvádí potenciálně nebezpečnou situaci. Pokud není postupováno dle doporučení,
hrozí vážné zranění nebo dokonce ohrožení života.
UPOZORNĚNÍ
Uvádí potenciálně nebezpečnou situaci. Pokud není postupováno dle doporučení,
hrozí vznik zranění nebo poškození zařízení.
DŮLEŽITÉ
Uvádí potenciálně nebezpečnou situaci. Pokud není postupováno dle doporučení,
hrozí poškození zařízení.
Dodavatel,
servis,
poradenství:
ProMinent Dosiertechnik CS s.r.o.
Sobieského 1, p.o.box 53
770 10 OLOMOUC
tel.: 585 757 011
fax: 585 757 023
[email protected]
www.prominent.cz
Výrobce :
ProMinent Dosiertechnik GmbH
Im Schuhmachergewann 5-11
D-69007 HEIDELBERG
tel: +49 6221-842-0
fax: +49-6221-842419
[email protected]
www.prominent.de
Translation of BA EX 010 07/04 GB Bv/Bj)
© ProMinent Dosiertechnik CS s.r.o.
BA_EX_010_09_2004_CS
EXBb
strana 4
ProMinent CS
Obsah
Pohled na čerpadlo ProMinent EXtronic ........................................................................ 2
Základní informace pro uživatele ................................................................................... 3
Použití dávkovacího čerpadla........................................................................................ 5
1. Bezpečnost provozu .............................................................................................. 6
1.1 Poznámky k bezpečnosti ................................................................................. 6
1.2 Odkaz na směrnice / normy............................................................................. 6
1.3 Zkoušky a osvědčení ....................................................................................... 7
2. Popis a funkce dávkovacího čerpadla ................................................................. 7
2.1 Princip dávkování ............................................................................................ 7
2.2 Indikace poruchy membrány............................................................................ 7
2.3 Dopravní množství........................................................................................... 8
2.4 Typy řízení čerpadla ........................................................................................ 8
3. Technická data ....................................................................................................... 9
3.1 Identifikační kód čerpadel EXBb...................................................................... 9
3.2 Rozměry a hmotnosti..................................................................................... 10
3.3 Výkonové údaje ............................................................................................. 11
3.4 Přesnost dávkování ....................................................................................... 12
3.5 Přehled materiálů hydraulické části čerpadel ................................................ 12
3.6 Elektrické údaje ............................................................................................. 12
3.6.1 Elektrodata pro verze „bez jiskrové bezpečnosti“ ............................... 12
3.6.2 Elektrodata pro verze „s jiskrovou bezpečností“................................. 12
3.6.3 Elektrodata čidla poruchy membrány „s jiskrovou bezpečností“......... 13
3.6.4 Tabulka parametrů elektročásti .......................................................... 13
3.7 Použité kabely ............................................................................................... 14
3.8 Provozní prostředí ......................................................................................... 14
4. Vybalení dávkovacího čerpadla.......................................................................... 15
5. Montáž a instalace dávkovacího čerpadla ......................................................... 15
5.1 Instalace dávkovacího čerpadla .................................................................... 15
5.2 Instalace hadicového potrubí......................................................................... 15
5.2.1 Instalace sací trasy............................................................................. 16
5.2.2 Instalace výtlačné trasy ...................................................................... 17
5.2.3 Instalace odvzdušňovací trasy ........................................................... 17
5.3 Příklady instalací dávkovacího systému ........................................................ 18
5.4 Elektrická instalace........................................................................................ 20
6. Provozování dávkovacího čerpadla ................................................................... 21
6.1 Uvedení do provozu ...................................................................................... 21
6.2 Určení dopravního množství.......................................................................... 22
6.3 Nomogramy pro stanovení dopravního množství .......................................... 23
6.4 Nastavení dopravního množství .................................................................... 31
7. Údržba dávkovacího čerpadla ............................................................................ 31
8. Opravy dávkovacího čerpadla ............................................................................ 32
8.1 Výměna pracovní / bezpečnostní membrány................................................. 32
8.2 Oprava čidla poruchy membrány................................................................... 32
8.3 Výměna oddělovací membrány v čidle poruchy membrány........................... 33
8.4 Kontrola stavu čidla poruchy membrány........................................................ 33
9. Poruchy dávkovacího čerpadla .......................................................................... 33
9.1 Kontrolka chodu nebliká, čerpadlo nekoná zdvihy......................................... 33
9.2 Čerpadlo nenasává ačkoli pracuje s max. zdvihem a odvzdušněním............ 33
9.3 Čerpadlo nedávkuje ačkoli kontrolka chodu bliká .......................................... 33
9.4 Dávkovaná látka uniká z kruhové mezistěny ................................................. 34
9.5 Čerpadlo nedává tlak nebo není schopno nasát při plném zdvihu................. 36
9.6 Čidlo poruchy membrány signalizuje poruchu ............................................... 36
10. Likvidace použitých částí.................................................................................... 36
11. Náhradní díly ........................................................................................................ 37
Prohlášení o shodě.................................................................................................... 40
EXBb
strana 5
ProMinent CS
Použití dávkovacího čerpadla
®
ProMinent EXtronic EXBb jsou elektronicky řízená membránová dávkovací čerpadla poháněná elektromagnetem (solenoidem), určená pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Kapalné látky
Čerpadla jsou určena pro dávkování kapalných látek:
•
•
•
v prostředích s nebezpečím výbuchu, zóna 1, kategorie zařízení II 2 G třídy výbušnosti II
C (EXBbG) dle směrnic VDE
v dolech s výskytem metanu, třída výbušnosti I, kategorie zařízení 1 M 2 (EXBbM) dle
směrnic VDE
v prostředích s nebezpečím výbuchu třída 1, div.1, skupina B, C a D dle směrnic FMR a
CSA
Materiálové provedení dávkovacích hlav čerpadel EXtronic®:
•
•
•
•
•
polypropylen (PP)
PVC
akrylik
PTFE – Teflon®
nerez
Zplyňující látky
Speciální samoodvzdušňovací dávkovací hlavy z plexiskla nebo PVC jsou určeny pro dávkování látek uvolňující plyny.
Hořlavé látky
Dávkovací čerpadla v materiálovém provedení „SB“ jsou doporučeny pro dávkování hořlavin.
DŮLEŽITÉ
Čerpadlo není určeno pro dávkování plynných ani tuhých látek.
Napětí
Kompatibilita
K dispozici jsou čerpadla pro různá napájecí napětí a frekvence:
230 V, 115 V, 500 V, 100 V a 200 V
50/60 Hz
Čerpadla ProMinent EXtronic® EXBb jsou pokračováním čerpadel řady EXBa:
Vnější rozměry a kotevní otvory jsou identické a rovněž mohou být dále používána hydraulická příslušenství řady EXBa. Dávkovací hlavy jsou kompatibilní s dávkovacími hlavami jiných dávkovacích čerpadel ProMinent s výjimkou dávkovací hlavy typu „SB“ a verzí „_ _M“
(viz identifikační kód).
EXBb
strana 6
1.
Bezpečnost provozu
1.1
Poznámky k bezpečnosti
ProMinent CS
VAROVÁNÍ
•
V případě nebezpečí okamžitě vypněte čerpadlo! Použijte vypínač na čerpadle nebo hlavní nouzový vypínač na elektrorozvaděči!
•
Při instalaci dávkovacích čerpadel postupujte výhradně ve shodě s předpisy pro
instalaci zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu, v evropských zemích je to
směrnice 99/92/EC (ATEX 137).
•
Při použití čerpadel na dávkování hořlavých látek postupujte výhradně ve shodě
s předpisy pro dopravu a skladování hořlavin, v evropských zemích je to směrnice
99/92/EC (ATEX 137, dříve ATEX 118 A).
•
Dodržujte příslušné místní normy při instalacích v cizině!
UPOZORNĚNÍ
•
Udržujte volný přístup k dávkovacímu čerpadlu! Čerpadla musí být stále přístupná
kvůli snadné obsluze a údržbě.
•
Údržbu a opravy na dávkovacích čerpadlech a jejich přídavných zařízeních smějí
provádět pouze speciálně zaškolené a oprávněné osoby!
•
Před prováděním jakékoli práce na čerpadle nejprve eliminujte tlak kapaliny v dávkovací hlavě!
•
Pokud jsou dávkovány nebezpečné a neznámé látky, pak před prováděním jakékoli práce na čerpadle propláchněte dávkovací hlavu tekutinou vylučující nebezpečí
poškození zdraví.
•
Dodržujte příslušné bezpečnostní pokyny při zacházení s kapalnými látkami! Před
prvotním spuštěním musí být provedena odpovídající ochranná a bezpečnostní
opatření!
•
Pokud přicházíte do styku s neznámými a nebezpečnými kapalnými látkami, použijte vždy ochranný oděv, ochranné brýle, rukavice, ...! Používejte je zejména při
práci s dávkovací hlavou čerpadla!
•
Při montáži a údržbě dávkovacích čerpadel ProMinent s motorovým pohonem nepoužívejte díly, které nebyly odzkoušeny a schváleny společností ProMinent! Může dojít k úrazu osob a poškození majetku, za kterou v takovém případě nenese
výrobce čerpadla žádnou odpovědnost!
DŮLEŽITÉ
•
Nastavování délky zdvihu membrány provádějte výhradně za chodu čerpadla, kdy
je stavěcí šroub při každém zdvihu odlehčován. Před nastavením délky zdvihu je
třeba uvolnit pojistku.
•
Pro připojení hadic na ventily dávkovací hlavy používejte pouze originální hadice
ProMinent a upevňovací materiál odpovídajících rozměrů. Jinak nelze zajistit těsnost a spolehlivost napojení hadic na ventily dávkovací hlavy.
POZNÁMKA
•
Vyhněte se redukování průřezu hadic.
•
U dlouhých tras dávkovacích potrubí a při dávkování vysoce viskózních látek by
měl být použit nejbližší vyšší průměr potrubí nebo instalován tlumič pulsací k potlačení tlakových pulsací.
1.2
Odkaz na směrnice /normy
viz Prohlášení o shodě
EXBb
strana 7
Nevýbušnost
1.3
Zkoušky a osvědčení
Prohlášení o shodě vydané společností DMT-Gesellshaft für Forschung und Prüfung mbH je
uvedeno v příloze na konci této příručky.
čerpadlo
EXBbG
EXBbG
EXBbG jiskrová bezpečnost
EXBbG jiskrová bezpečnost
EXBbM
EXBbM
EXBbM jiskrová bezpečnost
EXBbM jiskrová bezpečnost
EXBbG
EXBbG
2.
Pohonná jednotka
Hydraulická část
Ovládací panel
ProMinent CS
kategorie
zařízení
II 2G
II 2G
II 2(1)G
II 2G
I M2
I M2
I M2(1)
I M2
označení třídy ochrany
EEx d IIC T6
c IIC T6
EEx d (i,a) IIC T6
c IIC T6
EEx d I
cI
EEx d (ia) I
cI
Class I, Div.1, Group B, C, D
Class I, Div.1, Group B, C, D
osvědčení
DMT 03 ATEX E 023
DMT 03 ATEX E 023
DMT 03 ATEX E 023
DMT 03 ATEX E 023
DMT 03 ATEX E 023
DMT 03 ATEX E 023
DMT 03 ATEX E 023
DMT 03 ATEX E 023
FMR
CSA
Popis a funkce dávkovacího čerpadla
Pohled na čerpadlo a označení základních částí čerpadla je v úvodu těchto provozních
předpisů.
®
Dávkovací čerpadlo ProMinent EXtronic se skládá z těchto hlavních částí:
s elektronickým řízením a elektromagnetickým pohonem,
s kabelem silového napájení (12) a
s kabelem externího pulsního/analogového signálu (11)
kruhová mezistěna (3) s membránou s ocelovým jádrem.
dávkovací hlava (4) s výtlačným (2) a sacím ventilem (7),
s odvzdušňovacím nátrubkem pro hadičku (6) a s odvzdušňovacím a obtokovým ventilem
(5) (pro velikosti 1000 - 0417 NP a PP)
s kontrolkou chodu čerpadla (9),
s vypínačem (13),
s otočným knoflíkem nastavení délky zdvihu membrány (14) a s inspekčním okénkem (10),
se zámkem (15),
s knoflíkem nastavení zdvihové frekvence (16) a
s průhledným krytem ovládacího panelu (17).
2.1
Princip dávkování
Dávkování je založeno na principu přímočarých vratných zdvihů membrány v dávkovací hlavě prováděných jádrem solenoidu na základě příchozích přerušovaných elektrických impulsů. Při každém impulsu, který vyšle elektronika čerpadla do solenoidu, vytvoří cívka elektromagnetické pole a pohyblivě uložené jádro cívky je přitaženo – vzniká pracovní zdvih
čerpadla. Při tom vytlačí membrána spojená s jádrem solenoidu kapalinu z dávkovací hlavy
výtlačným ventilem a zároveň se sací ventil dávkovací hlavy uzavře.
Po ukončení impulsu zmizí elektromagnetické pole, tlačná část jádra se vrací tlakem pružiny
zpět do původní polohy - membrána koná vratný pohyb. Během toho se nasaje látka do
dávkovací hlavy (sací zdvih) a zároveň se výtlačný ventil dávkovací hlavy uzavře.
2.2
Indikace poruchy membrány
Zařízení na kontrolu poruchy pracovní membrány čerpadla sleduje trvale těsnost této membrány. Dávkovací čerpadlo EXBb vybavené zařízením pro kontrolu poruchy má dvě membrány - pracovní membránu a bezpečnostní membránu (obr. 1) a je vybaveno membránovým čidlem indikace poruchy.
Bezpečnostní membrána je umístěna mezi horní deskou a mezistěnou a vytváří tím utěsněnou vnitřní komoru mezi ní a pracovní membránou. Tím je zajištěna možnost indikace poruchy pracovní membrány pomocí čidla a ochrana čerpadla před korozí, kterou by způsobila
uniklá chemikálie v případě prasknutí membrány.
Dokonce i při prasknutí pracovní membrány může čerpadlo ještě po jistou dobu pracovat s
plným tlakem bez úniku kapaliny až do výměny membrány.
DŮLEŽITÉ
•
Při poruše membrány je iniciován elektrický výstražný signál, pokud tlak v komoře
mezi membránami dosáhne hodnoty přibližně 2 bary.
EXBb
strana 8
ProMinent CS
DŮLEŽITÉ
•
Pokud dojde k poruše pracovní membrány, nelze dále garantovat přesné dávkování.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
horní deska
adaptér
pouzdro
bezpečnostní membrána
mezistěna
pracovní membrána
dávkovací hlava
šroub dávkovací hlavy
čidlo indikace poruchy membrány
kanálek
obr. 1
2.3
Dopravní množství
Dopravní množství je určeno délkou zdvihu a zdvihovou frekvencí. Délka zdvihu může být
plynule nastavena za chodu čerpadla otáčením knoflíku (14) v rozsahu 100%…10%, a pak
zajištěna zámkem. Maximální délka zdvihu je 1,25 mm, u velikosti čerpadla EXBb 1000 je to
0,63 mm.
Nastavení zdvihové frekvence v rozmezí 0…110 (120) zdvihů/min může být provedeno ručně knoflíkem (16).
Při maximální délce zdvihu, maximální zdvihové frekvenci a maximálním protitlaku 1,5 bar
až 25 bar je dopravní množství těchto membránových dávkovacích čerpadel 0,2 až 60 l/h.
2.4
Typy ovládání (zdvihové frekvence čerpadla)
ruční nastavení “internal“
Řídící pulsy jsou generovány vlastní elektronikou čerpadla, délka zdvihu a zdvihová frekvence mohou být nastaveny ručně příslušnými knoflíky na ovládacím panelu.
„pulsní signál“ („external“)
Řídící pulsy jsou generovány pomocí beznapěťových kontaktů nebo tranzistorem a přivádějí
se do čerpadla kabelem externího řídícího signálu (pulsního signálu); např. z kontaktního
®
průtokoměru nebo z regulátorů Dulcometer .
„analogový signál“ („analog“)
Analogový signál se přivádí do čerpadla kabelem externího řídícího signálu (analogového
signálu); zdvihová frekvence se mění úměrně k signálu 0…20 mA nebo 4…20 mA.
Při řízení pulsním nebo analogovým signálem jsou k dispozici čerpadla typu EXBbG v provedení „s jiskrovou bezpečností“ [i,a] nebo „bez jiskrové bezpečnosti“. Typy EXBbM jsou k
dispozici v provedení „bez jiskrové bezpečnosti“.
ruční nastavení zdvihové frekvence + funkce pauza
Stejné jako verze „internal“, avšak s možností spínání/vypínání čerpadla pomocí externího
beznapěťového spínače
Čerpadla v provedení „external“, „analog“, „pauza“ mají kabel externího ovládání v provedení „jiskrově bezpečný“ (i,a).
EXBb
EXBb
strana 9
3.
Technická data dávkovacích čerpadel EXtronic®
3.1
Identifikační kód čerpadel EXBb
®
dávkovací čerpadlo ProMinent EXtronic verze b
provedení uzávěru
G
nevýbušné provedení, skupina IIC, skupina zařízení/kategorie II 2G
M
důlní podmínky, nevýbušné provedení, skupina I/IIC, skupina zařízení/kategorie I M2 U. II 2G
velikost čerpadla
1000
1601
1201
0803
1. a 2. číslice = protitlak (bar), 3. a 4. číslice = množství (l/hod)
1002
0308
2501*** 2502*
* - velikosti 2502 a 2505 pouze v provedení „SS“ a „SB“
1006
0613
0417
2505*
** - velikost 1310 pouze v provedení „NP“, „PP4“, „SS“, „SB“
1310** 0814
0430
0260
*** - velikosti 2501 pouze v provedení „SSM a „SBM“
materiálové provedení dávkovací hlavy
®
NP1 akrylik, s odvzdušněním, těsnění Viton A
®
NP3 akrylik, s odvzdušněním, těsnění Viton B
®
NS3 akrylik, samoodvzdušňovací, těsnění Viton B
PP1
polypropylen, s odvzdušněním, těsnění EPDM
PP4
polypropylen, bez odvzdušnění, těsnění EPDM – High Viscosity
®
PS3
PVC, samoodvzdušňovací, těsnění Viton B
SB1 nerez 1.4571, s vnitřním závity Rp ¼“ nebo ½“ , těsnění PTFE
SS1
nerez 1.4571, se svěrným uchycením potrubí, těsnění PTFE
SSM jako SS1, s čidlem poruchy membrány
SBM jako SB1, s čidlem poruchy membrány
SS2
nerez, s vnitřním závity NPT ¼“, těsnění PTFE
TT1
PTFE + 25% uhlíku, těsnění teflon (PTFE)
ventilové pružinky
0
bez ventilových pružinek
1
se 2 pružinkami 0,1 bar, materiál nerez 1.4571
napájecí napětí
A
230 V, 50/60 Hz, volný konec
B
115 V, 50/60 Hz, volný konec
C
200 V, 50/60 Hz, volný konec
D
100 V, 50/60 Hz, volný konec
E
500 V, 50/60 Hz, volný konec
typ ovládání
0
ruční nastavení zdvihové frekvence na čerpadle
1
externím pulzním signálem
2
analogovým signálem 0 – 20 mA
3
analogovým signálem 4 – 20 mA
4
exter. pulz. signálem, jiskrová bezpečnost (i,a)
5
analogovým signálem 0 – 20 mA, (i,a)
6
analogovým signálem 4 – 20 mA, (i,a)
7
ruční nastav. zdvih. frekvence + funkce pauza
8
ruční nastav. zdvih. frekv. + funkce pauza (i,a)
zdvihová frekvence
0
potenciometr (pouze pro typ ovl. 0, 7, 8)
tlačítko maximální zdvihové frekvence
1
(pouze pro typ ovládání 1 – 6)
spínač maximální zdvihové frekvence
2
(pouze pro typ ovládání 1 – 6)
provedení dle národních předpisů
0
BVS – Evropa/100-500V, německy
1
BVS – Evropa/100-500V, anglicky
2
FM – USA/100-500/ anglicky
3
CSA – Kanada/100-500V, anglicky
EXBb
®
ProMinent CS
Viton je ochranná známka DuPont Dow Elastomers.
EXBb
strana 10
3.2
verze „NS“, „PS“
*** -
ProMinent CS
Rozměry a hmotnosti
verze „SB“
odvzdušnění pouze u velikostí 1000 – 0417 NP a PP
rozměry pro verze „SSM“ a „SBM“ o 15 mm větší než
u verze „SS“ a „SB“.
rozměry v mm
ProMinent EXtronic EXBb
Velikost / materiálové provedení
obr. 2
A
B
C
D
E
F
G
1000, 1601, 1201, 0803
1002, 0308, 2502, 2505, 1006
1310, 0613
0814, 0417
0430
0260
NP1
NP3
391
391
391
391
381
398
136
136
136
136
137
142
69
61
52
52
46
-16
∅ 70
∅ 85
∅ 100
∅ 100
∅ 135
∅ 135
6x4
8x5
8x5
12x9
DN10
DN15
∅ 38
∅ 50
∅ 66
∅ 66
∅ 117
∅ 117
229
237
244
244
304
314
1000, 1601, 1201, 0803
1002, 0308, 1006
0613
0814, 0417
0430
0260
PP1
393
393
393
393
381
398
136
136
136
136
137
142
67
67
57
57
46
-16
∅ 70
∅ 70
∅ 90
∅ 90
∅ 135
∅ 135
6x4
8x5
8x5
12x9
DN10
DN15
∅ 38
∅ 50
∅ 66
∅ 66
∅ 117
∅ 117
236
236
246
246
304
314
1002
1006
1310
0814
PP4
389
398
398
398
138
145
145
145
46
76
76
69
∅ 85
∅ 85
∅ 85
∅ 100
DN10
DN15
DN15
DN15
∅ 50
∅ 50
∅ 66
∅ 66
222
222
222
229
1000, 1601, 1201
0803
1002, 0308, 1006
0613
0814, 0417
0430
0260
TT1
378
378
388
388
388
388
398
134
134
138
138
138
137
142
75
70
42
32
32
35
31
∅ 60
∅ 70
∅ 80
∅ 95
∅ 95
∅ 135
∅ 135
6x4
6x4
8x5
8x5
12x9
DN10
DN15
∅ 38
∅ 38
∅ 50
∅ 66
∅ 66
∅ 117
∅ 117
223
228
256
266
266
263
268
1000, 1601, 1201
0803
1002, 0308, 2502, 2505, 1006
1310, 0613
0814, 0417
0430
0260
SS1
376
376
386
386
386
386
390
134
134
138
138
138
137
142
84
79
48
39
39
35
28
SB1
373
373
381
381
381
381
383
383
383
383
383
134
134
138
138
138
138
139
136
136
136
136
87
79
56
48
48
22
27
67
67
67
67
6x5
6x5
8x7
8x7
12x10
DN10
DN15
Rp ¼“
Rp ¼“
Rp ¼“
Rp ¼“
Rp ¼“
Rp ¼“
Rp ½“
∅ 38
∅ 38
∅ 50
∅ 66
∅ 66
∅ 117
∅ 117
∅ 38
∅ 38
∅ 50
∅ 66
∅ 66
∅ 117
∅ 117
∅ 38
∅ 50
∅ 38
∅ 50
214
219
250
259
259
263
271
1000
1601, 1201, 0803
1002, 0308, 2502, 2505, 1006
1310, 0613
0814, 0417
0430
0260
1601, 1201, 0803
1002
1601, 1201, 0803
1002
∅ 60
∅ 70
∅ 80
∅ 95
∅ 95
∅ 135
∅ 135
∅ 70
∅ 85
∅ 80
∅ 95
∅ 95
∅ 145
∅ 145
∗
∗
∗
∗
NS3
PS3
6x4
6x4
6x4
6x4
211
219
242
250
250
275
279
243
243
243
243
∗) viz. obrázek
EXBb
strana 11
velikost čerpadla
materiálové provedení
1000, 2501, 1601, 1201
0803, 1002, 0308
2502, 1006, 0613, 0417
2505, 1310, 0814, 0430, 0260
3.3
velikost
ProMinent CS
hmotnost
EXBb G
EXBb M
NP, PP, TT, SS, SB
12 - 16 kg 26 - 30 kg
NP, PP, TT, SS, SB
NP, PP, TT, SS, SB
13 - 17 kg 27 - 31 kg
16 - 20 kg 30 - 34 kg
Výkonové údaje
výkon čerpadla při
maximálním protitlaku
výkon čerpadla při
středním protitlaku
počet
zdvihů
potrubní
přípojky
sací
výška *
sací
výška **
povolený
tlak v sání
EXBb
bar
l/hod
ml/zd
bar
l/hod
ml/zd
zd/min
Dxd
m
m
bar
1000
2501
1601
1201
0803
1002
0308
2502
2505
1006
1310
0613
0814
0417
0430
0260
10
25
16
12
8
10
3
25
25
10
13
6
8
3,5
3,5
1,5
0,19
1,14
1,00
1,70
3,70
2,30
8,60
2,00
4,20
6,00
10,50
13,10
14,00
17,40
27,00
60,00
0,027
0,15
0,14
0,23
0,51
0,31
1,20
0,28
0,64
0,83
1,59
1,82
2,12
2,42
4,09
9,09
5
16
8
6
4
5
1,5
20
20
5
6
3
5
2
2
-
0,27
1,3
1,3
2,0
3,9
2,7
10,3
2,2
4,8
7,2
11,9
14,9
15,4
17,9
29,5
-
0,038
0,18
0,18
0,28
0,54
0,38
1,43
0,31
0,73
1,00
1,80
2,07
2,33
2,49
4,47
-
120
120
120
120
120
120
120
120
110
120
110
120
110
120
110
110
6x4
6x4
6x4
6x4
6x4
8x5
8x5
8x5
8x5
8x5
8x5
8x5
12 x 9
12 x 9
DN 10
DN 15
1,5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5,5
5
4,5
5
1,5
0,5
1,8
1,8
2,5
2,8
1,0
1,8
1,0
1,5
1,3
1,9
1,9
2,0
2,0
1,8
1,5
8,0
8,0
8,0
5,5
3,0
3,0
1,5
8,0
3,5
3,5
2,0
2,0
1,5
1,5
0,8
0,8
Dávkovací čerpadla se speciální hlavou pro viskózní kapaliny - provedení PP4 (HV – high viscosity)
velikost
výkon čerpadla při
maximálním protitlaku
výkon čerpadla při
středním protitlaku
počet
zdvihů
potrubní
přípojky
sací
*
výška
sací
výška**
povolený
tlak v sání
EXBb
bar
l/hod
ml/zd
bar
l/hod
ml/zd
zd/min
Dxd
m
m
bar
1002
1006
1310
0814
10
10
10
8
2,30
6,00
10,50
14,00
0,31
0,83
1,59
2,12
5
5
6
5
2,7
7,2
11,9
15,4
0,38
1,00
1,80
2,33
120
120
110
110
DN 10
DN 15
DN 15
DN 15
1
1,3
1,9
2
-
3,0
3,5
2,0
1,5
Dávkovací čerpadla se speciální samoodvzdušňovací dávkovací hlavou *** - provedení PS3, NS3
velikost
výkon čerpadla při
maximálním protitlaku
výkon čerpadla při
středním protitlaku
počet
zdvihů
potrubní
přípojky
sací
výška*
sací
výška**
povolený
tlak v sání
EXBb
bar
l/hod
ml/zd
bar
l/hod
ml/zd
zd/min
Dxd
m
m
bar
1601
1201
0803
1002
16
12
8
10
0,66
1,0
2,4
1,8
0,09
0,14
0,33
0,25
-
-
-
120
120
120
120
6x4
6x4
6x4
6x4
-
1,8
2,0
2,8
2,0
0,2
0,2
0,2
0,2
*)
Sací výška se zaplněným sacím potrubím kapalinou, měřeno na čisté vodě.
**) Sací výška s prázdným sacím potrubím, měřeno na čisté vodě.
***) Výše uvedená data představují garantované minimální hodnoty získané na zkušebně při měření na čisté vodě
při pokojové teplotě okolí.
EXBb
Odchylky od
tabulkových parametrů
Přesnost při přestavení
strana 12
ProMinent CS
3.4
Přesnost dávkování
-5% až +15%
při max. délce zdvihu a max. protitlaku
v závislosti na materiálovém provedení dávkovacího čerpadla
lepší než ± 2%
při konstantních pracovních podmínkách a minimální délce zdvihu 30%
DŮLEŽITÉ
• Všechny výkonové údaje se vztahují k měřením, jež byly prováděny s vodou při
teplotě 20°C.
• Přesné dávkování je možné pouze v případě, že je protitlak konstantní a že je vyšší
než 1 bar.
• Pokud čerpadlo dávkuje do atmosférického tlaku (na volnou hladinu), musí být instalován protitlaký ventil k vytvoření minimálního protitlaku 1,5 bar (viz. Příklady
instalací).
• Pokud možno, instalujte sací a výtlačné potrubí s konstantním stoupáním.
• Je-li hladina v nádrži nad čerpadlem, pak je čerpadlo pod nátokem. V tomto případě by měl být protitlak tak velký, aby byl zajištěn minimální rozdíl tlaků 1,5 bar.
Pokud tomu tak není, musí se instalovat buď protitlaký ventil nebo vstřikovací
ventil se silnější pružinou.
3.5
dávkovací hlava
sací a výtlačný ventil
těsnění ventilů
kuličky ventilů ∅6-∅12
kuličky ventilů DN10-DN15
Přehled materiálů hydraulické části čerpadel
PP1
PP4
polypropylen
polypropylen
polypropylen
polypropylen
PC5
NP1/ NP3
NS3
PS3
PVC
akrylik
akrylik
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
TT1
SS
PTFE
s uhlíkem
PTFE
s uhlíkem
nerez
1.1104
nerez
1.4404
EPDM
EPDM
FPM-A
FPM-A/B
FPM-B
FPM-B
PTFE
PTFE
keramika
-
keramika
keramika
keramika
keramika
keramika
keramika
Duran
keramika
-
Duran
-
-
keramika
1.4401
Velikost 1000 má ve všech materiálových provedeních keramická sedla ventilů.
Dávkovací hlava PP4 má pružiny ve ventilech z materiálu Hastelloy C.
Všechna materiálová provedení mají membránu z materiálu DEVELOPAN® s teflonovou
vrstvou.
FPM-A (Viton®-A), FPM-B (Viton®-B) a Duran (laboratorní sklo) jsou registrované ochranné
známky.
3.6
Elektrické údaje
3.6.1
Elektrodata pro verze „bez jiskrové bezpečnosti“
napájecí napětí jmenovité napětí
U = 100, 115, 200, 230, 500 Vstř. ± 10%
max. proud
Ieff = 1,5 A (při provádění zdvihu)
max. špičkový proud
Ipeak = 8 A
max. příkon
Peff = 50 W (při provádění zdvihu)
obvod řídícího signálu napětí při otevřeném kontaktu
max. proud
6V
30 mA
3.6.2
Elektrodata pro verze „s jiskrovou bezpečností“
napájecí napětí jmenovité napětí
U = 100, 115, 200, 230 Vstř. ± 10%; 500 Vstř. +6% / -10%
maximální proud
Ieff = 1,5 A (při provádění zdvihu)
max. špičkový proud
Ipeak = 8 A
max. příkon
Peff = 50 W (při provádění zdvihu)
EXBb
strana 13
ProMinent CS
obvod řídícího signálu spouštěcí hodnoty, všechny (i,a) verze, trapezová charakteristika
maximální výstupní napětí
Uo = 7,14 V
maximální výstupní proud
Io = 5 mA
maximální výstupní výkon
Po = 23,3 mW
interní odpor
R = 4296 Ω
verze s řízením pulzním signálem nebo s externím vstupem pauza (pasivní mód)
maximální induktance
Lo = 1 H
maximální kapacitance
Co = 13,5 µF
verze s analogovým řízením (aktivní mód)
maximální vstupní proud
maximální vstupní napětí
maximální vstupní výkon
Ii = 280 mA
Ui = 30 V
Pi = 2 W
3.6.3
Elektrodata čidla poruchy membrány „s jiskrovou bezpečností“
čidlo poruchy membrány jmenovité napětí
Uo = 8 V stejnosměrný
příkon
≤ 1 mA
příkon při poruše membrány
≥ 3 mA
efektivní interní kapacita
Ci ≤ 30 nF (při délce vodiče do 10 m)
efektivní interní vodivost
Li ≤ 50 µH (při délce vodiče do 10 m)
3.6.4
Tabulka parametrů elektročásti
velikost čerpadla
elektrické napájení[V]
maximální proud[A]
efektivní proud[A]
střed. příkon při 50 Hz [W]
pojistka F1* [A]
pojistka F2** [A]
1000, 2501, 1601, 1201, 0803, 1002, 0308
100
115
200
230
500
1,6
1,4
0,7
0,7
0,3
0,27
0,29
0,14
0,15
0,09
13
13
13
13
13
1,0T
0,63T
0,4T
0,315T 0,2FF
0,16T
0,16T
0,16T
0,16T
-
velikost čerpadla
elektrické napájení[V]
maximální proud[A]
efektivní proud[A]
střed. příkon při 50 Hz [W]
pojistka F1* [A]
pojistka F2** [A]
100
4,1
0,95
45
3,15T
0,16T
100
3,0
0,70
26
2,5T
0,16T
2502, 1006, 0613, 0417
115
200
230
2,7
1,8
1,7
0,70
0,33
0,36
26
26
26
2,0T
1,25T
0,8T
0,16T
0,16T
0,16T
500
0,6
0,14
26
0,4FF
-
2505, 1310, 0814, 0430, 0260
115
200
230
500
3,6
2,2
2,0
1,1
0,84
0,47
0,44
0,25
45
45
45
45
2,5T
1,6T
1,25T
0,8FF
0,16T
0,16T
0,16T
-
* speciální vysoce výkonná pojistka; 1,5 kA; používejte výhradně originální pojistky
** proudová hodnota 35 A; používejte výhradně originální pojistky. Objednací čísla pojistek
v kapitole 11
POZNÁMKA
Štítek čerpadla uvádí pouze efektivní příkon.
EXBb
strana 14
3.7
ProMinent CS
Použité kabely
Typ čerpadla
napětí - V
druh kabelu
typ kabelu
barva
EXBbG
EXBbG
do 250 V
nad 250 V
napájecí
napájecí
černá
žlutá
EXBbM
všechna
napájecí
žlutá
14
EXBbG
EXBbG (i,a)
EXBbM
pod 60 V
pod 60 V
pod 60 V
šedá
modrá
šedá
6,3
5,9
11,4
EXBbG, EXBbM
pod 60 V
externí řízení
externí řízení
externí řízení
od čidla poruchy
membrány
H 07 RNF 3G1,5
NSSHÖU 3x1,5
NSSHÖU 3x1,5
+ 3x1,5/3E
Ölflex 110
Ölflex EB
L - YY (zg) Y
∅ - mm
10
12,5
3.8
Provozní prostředí
Teploty skladovací teplota
okolní teplota
teplota dávkované látky
modrá
-20 °C…+50 °C
-20 °C…+45 °C
-10 °C…+35 °C (podle IEC 335-2-41)
Teplotní odolnost materiálového provedení
materiálové provedení
provozní teplota dávkované kapaliny
dlouhodobě při max. protitlaku
provozní teplota dávkované kapaliny
max. 15 minut při max. tlaku 2 bary
Ovzduší relativní vlhkost
zatížení v prostředí s proměnlivou vlhkostí
Stupeň krytí IP 65
Hladina akustického tlaku ≤ 70 dB (A), vzdálenost 1 m
PP
NP
TT
SS
o
50 C
45 oC
50 oC
50 oC
o
100 C
60 oC
120 oC
120 oC
92%, nekondenzující
DIN IEC 60068-2-3
EXBb
strana 15
4.
ProMinent CS
Vybalení dávkovacího čerpadla
Poznámka!
Polystyrenové obaly jsou recyklovatelné. Nepatří mezi domovní odpad!
Rozsah dodávky
► Doporučujeme uschovat celé balení, aby je bylo možno v případě opravy použít k odeslání čerpadla.
► Zkontrolujte obsah dodávky s údaji na dodacím listu.
► Přesvědčte se, že údaje na identifikačním štítku čerpadla (8) souhlasí s požadavkem objednávky.
► Pokud vyvstanou jakékoli problémy, kontaktujte okamžitě dodavatele.
► Adresu naleznete na začátku tohoto provozního předpisu.
► Při poptávání nebo objednávání náhradních dílů uveďte vždy identifikační kód a výrobní
číslo čerpadla, jež naleznete na identifikačním štítku čerpadla. Pouze takto může být
jasně označen typ a materiálové provedení čerpadla.
• Dávkovací čerpadlo s kabelem silového napájení
• Provozní předpisy s certifikátem
5.
Montáž a instalace dávkovacího čerpadla
VAROVÁNÍ
• Při použití čerpadel na dávkování hořlavých látek postupujte výhradně ve shodě
s předpisy pro dopravu a skladování hořlavin, v evropských zemích je to směrnice
99/92/EC (ATEX 137, dříve ATEX 118 A).
• Při instalaci dávkovacího čerpadla dodržujte příslušné národní předpisy a normy
pro elektrické instalace ve výbušných prostředích!
• Pokud budete dávkovat látku, která nesmí přijít do styku s vodou, odstraňte před
prvotním uvedením čerpadla do chodu zbytky vody z dávkovací hlavy! Dávkovací
čerpadlo může obsahovat zbytky vody v dávkovací hlavě po zkouškách provedených ve výrobním závodě.
5.1
Instalace dávkovacího čerpadla
DŮLEŽITÉ
•
•
•
►
5.2
Upevněte dávkovací čerpadlo tak, aby nemohlo nastat jeho chvění.
Zajistěte volný přístup k dávkovacímu čerpadlu kvůli obsluze a údržbě.
Ventily dávkovací hlavy musí být ve vertikální ose.
Dávkovací čerpadlo musí být uchyceno šrouby a podložkami ∅ 6 mm na vodorovné
hladké ploše.
Instalace hadicového potrubí
DŮLEŽITÉ
•
•
•
•
•
•
Upevněte sací a výtlačnou trasu tak, aby nemohlo nastat chvění a výkyvy.
Instalujte sací a výtlačnou trasu tak, aby trasy nebyly mechanicky namáhané.
Uspořádejte všechna potrubí tak, aby bylo možno, kdykoli bude třeba, demontovat
čerpadlo nebo dávkovací hlavu.
Dávkujete-li agresivní a nebezpečné látky, zaveďte odvzdušnění zpět do nádrže a
instalujte uzavírací armatury na sací a výtlačné straně čerpadla.
Dbejte na těsnost všech spojů:
používejte upevňovací svorky a hadicové koncovky určené pro příslušný průměr
hadice, používejte pouze originální hadice se specifickými rozměry a tloušťkami
stěn.
Vyvarujte se redukcí průměrů hadic:
při dávkování viskózních látek a dlouhých výtlačných trasách by měl být použit nejbližší vyšší průměr hadice nebo instalován tlumič pulsací!
EXBb
strana 16
ProMinent CS
Připojení hadice:
► Odstraňte černou krytku ze sacího a výtlačného
ventilu.
► Pravoúhle seřízněte konec hadice.
► Převlečnou matici (18) a přítlačný kroužek (19)
navlékněte na hadici (20).
► Konec hadice nasuňte na kuželový nátrubek (21)
jak daleko jen půjde. Je-li třeba, konec hadice lze
opatrně rozšířit.
► Hadici (20) s nátrubkem (21) lehce přitlačte na
horní plochu ventilu (22).
► Upevnění hadicového spojení - hadici (20) s nátrubkem (21) dotlačujte na ventil a současně lehce
utahujte matici (18).
► Dotažení hadicového spojení - zatáhněte za
upevněnou hadici a pak ještě jednou dotáhněte
matici (18).
18
19
20
21
22
obr. 3
Připojení nerezového potrubí:
► Navlékněte matici (18a) a přítlačné kroužky (19a,
19b) na trubičku (20a), asi 10 mm od jejího konce.
► Zasuňte trubičku (20a) do ventilu (22a) jak daleko
jen půjde.
► Lehce dotáhněte matici (18a).
20a
18a
19a
19b
22a
Připojení PE nebo PTFE potrubí
na nerezový ventil:
► Nasuňte do hadičky z umělé hmoty nerezovou vsuvku.
5.2.1
obr. 4
Instalace sací trasy
DŮLEŽITÉ
•
•
•
•
•
•
•
Sací trasa by měla být co nejkratší.
Sací trasa by měla být navržena tak, aby v ní nevznikaly vzduchové kapsy, tzn. neustále stoupající směrem k čerpadlu.
Pro zakřivení trasy používejte oblouky, nikoli ostré zlomy.
Průřez a délku potrubí zvolte tak, aby podtlak, který vzniká při sání nedosáhl hodnoty tlaku napětí par dávkované látky.
V extrémních případech se vysoký podtlak na sací straně projeví přetržením
sloupce kapaliny nebo neúplným zpětným zdvihem.
Nepřekračujte maximální povolený tlak na sací straně.
Důležité: sací výška x měrná hustota ≤ max. povolená sací výška .
Řiďte se příklady instalací.
Instalace sacího ventilu:
► Zařízněte volný konec sacího potrubí na takovou délku, aby sací ventil visel těsně nad
dnem nádrže. V případě dávkování látek s usazeninami nebo nečistotami na dně nádrže
umístěte sací ventil v patřičné výšce nad dnem nádrže.
EXBb
strana 17
5.2.2
ProMinent CS
Instalace výtlačné trasy
DŮLEŽITÉ
•
•
•
Pokud čerpadlo pracuje do uzavřeného výtlaku, může tlak mnohonásobně překročit povolenou hodnotu. Toto může způsobit prasknutí výtlačného potrubí.
Měl by být instalován pojistný ventil jako ochrana proti přetlaku, například multifunkční ventil ProMinent MFV-DK.
Instalujte výtlačné potrubí tak, aby tlakové špičky při dávkování nepřekročily max.
povolený pracovní tlak. Zkontrolujte délku a průřez výtlačné trasy. Je-li třeba, instalujte pojistný ventil a tlumič pulsací.
Řiďte se příklady instalací.
Pokud čerpadlo dávkuje do atmosférického tlaku (na volnou hladinu), musí být instalován na
konci výtlačného potrubí injekční ventil s minimálním otvíracím tlakem 0,5 bar nebo protitlaký ventil k vytvoření protitlaku přibližně 1,5 bar.
Je-li hladina v nádrži nad čerpadlem, pak je čerpadlo pod nátokem. V tomto případě by měl
být protitlak tak velký, aby byl zajištěn minimální rozdíl tlaků 1,5 bar. Pokud tomu tak není,
musí se instalovat buď protitlaký ventil nebo vstřikovací ventil se silnější pružinou.
POZNÁMKA
Protitlaký ventil nebo vstřikovací ventil s pružinou nejsou absolutně těsné uzavírací armatury. Z toho důvodu je třeba instalovat uzavírací armaturu v sacím potrubí, aby bylo možno
sací potrubí uzavřít, pokud je čerpadlo mimo provoz a pod nátokem.
5.2.3
Instalace odvzdušňovací trasy
Dávkovací hlava u čerpadel velikostí 1000 - 0417 NP a PP je vybavena odvzdušňovacím a
obtokovým ventilem (5) s odvzdušňovacím nátrubkem (6).
Tlak na sací straně musí být přinejmenším stejný jako tlak v obtokové trase.
Provoz čerpadla není možný, pokud je v obtoku větší tlak než v sání.
► Nasuňte hadičku s vnitřním průměrem 4 mm (max. 6 mm) na odvzdušňovací nátrubek,
doporučujeme použít hadičku z měkkého PVC 6 x 4 mm.
► hadičku zajistěte proti uvolnění svorkou.
► Volný konec hadičky zaveďte do nádrže.
► Hadičku zkraťte tak, aby její konec nebyl ponořen pod hladinou v nádrži.
EXBb
strana 18
5.3
ProMinent CS
Příklady instalací dávkovacího systému
membránové dávkovací čerpadlo
vstřikovací ventil
sací ventil
pojistný/protitlaký ventil
uzavírací armatura
pojistný/protitlaký ventil (stavitelný)
manometr
tlumič pulsací
solenoidový ventil
(uzavřen, pokud je čerpadlo v klidu)
standardní instalace
dávkování na volnou
hladinu při malé
dopravní výšce
…s přetlakem v sání
instalace s opatřením
k zabránění
sifónového efektu
…velké dopravní výšce
EXBb
strana 19
ProMinent CS
instalace s tlumičem pulsací pro dlouhé sací nebo
výtlačné trasy a pro bezrázové dávkování...
...do tlakového potrubí
……na volnou hladinu
dýza
se zamezením
předávkování
ochrana proti
nárůstu tlaku
Chybná instalace!
Sací potrubí nelze
odvzdušnit !
Chybná instalace
dávkovaná látka volně
protéká přes čerpadlo
samospádem !
dávkování do podtlaku
nebo do sacího potrubí
čerpadel
Chybná instalace!
příliš velká sací výška !
Chybná instalace!
Tlumič pulsací
je neúčinný !
injekční ventil
EXBb
strana 20
5.4
ProMinent CS
Elektrická instalace
DŮLEŽITÉ
•
Elektrické instalace dávkovacích čerpadel mohou provádět pouze oprávněné a
kvalifikované osoby!
•
Při instalaci dávkovacích čerpadel postupujte výhradně ve shodě s předpisy pro
instalaci zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu, v evropských zemích je to
směrnice 99/92/EC (ATEX 137).
•
Připojení napájení
Při použití čerpadel na dávkování hořlavých látek postupujte výhradně ve shodě
s předpisy pro dopravu a skladování hořlavin, v evropských zemích je to směrnice
99/92/EC (ATEX 137, dříve ATEX 118 A).
• Při instalaci dávkovacího čerpadla dodržujte příslušné národní předpisy a normy
pro elektrické instalace ve výbušných prostředích!
• Nepřipojujte napájecí napětí na kabel externího ovládání!
obr. 5
Elektrické údaje viz kapitola 3.6
Svorka (23) pro připojení kabelu potenciálového vyrovnání je na tělese čerpadla v místech, kde je připojen kabel silového napájení (12).
EXBbG
L1: fáze, hnědý
N: nulový vodič, modrý
PE: zemnění, žlutozelený
EXBbM
L1: fáze, hnědý
N: nulový vodič, modrý
- : volný, černý*
PE: zemnění, žlutozelený**
* - vnitřně izolovaný, připojení na volnou svorku
** - sviňte tři samostatné vodiče dohromady, opatřete
je žlutozeleným rozlišením a připojte je na zemnící
svorku.
Induktivní napětí
23
12
Pokud je dávkovací čerpadlo připojeno paralelně k induktivní zátěži (např. solenoidový ventil, motor), musí být elektricky izolováno od této zátěže, aby nedošlo k poškození čerpadla
při jejím vypínání, kdy vznikají induktivní napětí.
► Přívod napětí musí být proveden přes pomocný stykač nebo relé.
► U čerpadel s napájením 100 V až 230 V připojte paralelně varistor (UN = 275 V) nebo RC
člen (0,22 µF/220 Ω).
varistor
varistor
induktivní
zátěž
dávkovací
čerpadlo
ProMinent
dávkovací
čerpadlo
ProMinent
induktivní
zátěž
obr. 6
Zapnutí
Připojení kabelu
externího ovládání
Vypínačem (13), pro čerpadla na napětí 500 V musí být vypínač dodán zákazníkem.
bez jiskrové bezpečnosti – pulzní vstup, analog, pauza
EXBbG
vstup + černý (1)
vstup černý (2)
EXBbM
vstup + modrý
vstup černý
s jiskrovou bezpečností – pulzní vstup, analog, pauza; barva izolace modrá
EXBbG a EXBbM
vstup + černý (1)
vstup - černý (2)
EXBb
Připojení kabelu
signalizace
poruchy membrány
strana 21
ProMinent CS
s jiskrovou bezpečností - barva izolace modrá
EXBbG a EXBbM
porucha modrý
GND+
hnědý
6.
Provoz dávkovacího čerpadla
6.1
Uvedení do provozu
VAROVÁNÍ
•
•
Při manipulaci s nebezpečnými látkami noste vždy ochranný oděv a brýle!
Dávkovací čerpadlo může obsahovat zbytky vody po zkouškách provedených ve
výrobním závodě. Pokud bude dávkována látka, která nesmí přijít do styku s vodou, před vlastním uvedením do provozu dávkovací hlavu vyprázdněte!
DŮLEŽITÉ
•
•
•
•
Všechna nastavení provádějte pouze za chodu čerpadla!
Před nastavováním délky zdvihu uvolněte zámek!
Sací výška čerpadla s nezavodněnou dávkovací hlavou závisí na délce zdvihu:
Zavodnění čerpadla by mělo být provedeno při délce zdvihu 100%. Pokud má čerpadlo pracovat beze změny délky zdvihu, která bude menší než 100%, a má být
vždy uvedeno do provozu samonasátím, pak musí být zvolena odpovídající nižší
sací výška.
Zavodnění čerpadla při uvádění do provozu není možné do protitlaku!
Absolutně spolehlivé najetí a dávkování nemůže být zaručeno po delším odstavení
čerpadla. Je nutná pravidelná kontrola.
Před zprovozněním
► Zkontrolujte funkci pojistného ventilu.
► Zkontrolujte těsnost spojů.
Odstraňte vodu z dávkovací hlavy před dávkování látek, jež nesmějí přijít do styku s vodou
► Otočte čerpadlo o 180°
► Vyprázdněte dávkovací hlavu.
► Propláchněte dávkovací hlavu vhodnou látkou shora přes sací ventil.
Zavodnění dávkovací hlavy bez odvzdušňovacího ventilu
► Připojte k dávkovací hlavě pouze sací potrubí, výtlačné potrubí ještě nepřipojujte.
► Zapněte čerpadlo vypínačem (13) a provozujte při maximální zdvihové frekvenci a maximální délce zdvihu, dokud není dávkovací hlava zavodněná a bez vzduchových bublin.
► Vypněte čerpadlo vypínačem (13).
► Připojte výtlačné potrubí k dávkovací hlavě.
Čerpadlo je nyní připraveno k provozování.
Zavodnění dávkovací hlavy vybavené odvzdušňovacím ventilem a odvzdušňovacím nátrubkem
Hrubé odvzdušnění
► Připojte sací a výtlačné potrubí k dávkovací hlavě.
► Připojte hadičku odvzdušnění.
► Otevřete odvzdušňovací ventil (5) otočením o jednu otáčku proti směru chodu hodinových ručiček; nyní je zajištěno hrubé odvzdušnění přes nátrubek (6).
► Zapněte čerpadlo vypínačem (13) a provozujte při max. zdvihové frekvenci a max. délce
zdvihu, dokud není dávkovací hlava zavodněná a bez vzduchových bublin (dokud látka
není vidět v hadičce odvzdušnění nebo ve výtlačném potrubí).
► Uzavřete odvzdušňovací ventil.
► Vypněte čerpadlo vypínačem (13).
Čerpadlo je nyní připraveno k provozování.
Jemné odvzdušnění při dávkování lehce zplyňujících látek
EXBb
strana 22
ProMinent CS
DŮLEŽITÉ!
•
•
•
•
Část dávkovaného množství je neustále vracena obtokem zpět do nádrže. Obtokové množství by mělo být přibližně 20% dávkovaného množství.
Dávkovaná látka musí být nízkoviskózní a bez suspenzí.
Jestliže konec odvzdušňovacího potrubí je ukončen nad hladinou v nádrži, pak
odvzdušňovací ventil funguje jako prvek k přerušení vakua a zabraňuje tomu, aby
byl obsah nádrže vysán, pokud by vznikl podtlak v potrubí.
Po 24 hodinovém provoze dotáhněte všechny šrouby na dávkovací hlavě.
► Sejměte hvězdicovou krytku z odvzdušňovacího ventilu (5).
► Otočte šroubem v odvzdušňovacím ventilu o jednu otáčku proti směru chodu hodinových
ručiček.
► Nasaďte hvězdicovou krytku zpět.
Odvzdušnění dávkovací hlavy PP4 (pro vysoce viskózní média)
První nasátí a odvzdušnění bude do jisté míry ztíženo suchými ventily a pružinami ve ventilech. Proto volte buď co nejkratší sací výšku nebo odvzdušněte dávkovací hlavu zahlcením
resp. přetlakem ze sací strany. Pokud toto není úspěšné, provozujte čerpadlo krátce bez
pružiny ve výtlačném ventilu:
► Vyšroubujte výtlačný ventil a odtlačte kuličku ze sedla.
► Naplňte dávkovací hlavu vodou nebo vhodnou látkou.
► Našroubujte zpět výtlačný ventil, ale bez pružiny.
► Připojte kousek PVC hadičky (100 mm) a do poloviny ji naplňte vodou nebo vhodnou látkou.
► Provozujte dávkovací čerpadlo při maximální délce zdvihu a maximální zdvihové frekvenci, dokud voda nebo látka není vidět v hadičce.
► Nainstalujte zpět pružinu - aby nedošlo k jejímu chybnému dosednutí, prostrčte výtlačným ventilem trn o průměru 4 mm a tím usaďte pružinu do správné polohy.
► Připojte výtlačné potrubí.
Odvzdušnění dávkovací hlavy, když čerpadlo pracuje do tlaku a je zavzdušněné
► Odpojte výtlačné potrubí nebo otevřete odvzdušňovací ventil.
► Zapněte čerpadlo a odvzdušněte ho při délce zdvihu 100%.
EXBb
strana 23
6.2
ProMinent CS
Určení dopravního množství
Skutečné dopravní množství závisí na délce zdvihu, zdvihové frekvenci a protitlaku v potrubí. Vztah mezi dopravním množstvím / délkou zdvihu / zdvihovou frekvencí je zobrazen v
nomogramech pro každou velikost čerpadla. Opravný koeficient se odečítá z grafu „Opravný
koeficient množství ve vztahu k protitlaku“.
Měření pro určení diagramů byla prováděna s vodou a opravný koeficient byl určen při délce
zdvihu 70%. Vlivem různých materiálových provedení dávkovacích hlav je rozptyl dopravního množství -5%…+15%. Postup:
► Zvolte požadované dopravní množství uvnitř rozsahu daného velikostí čerpadla.
► Nalistujte diagram a graf pro příslušnou velikost čerpadla.
► Vyznačte hodnotu protitlaku na vodorovné ose a odečtěte odpovídající opravný koeficient na svislé ose (graf v dolní části).
► Vydělte požadované dopravní množství odečteným opravným koeficientem.
► Vyznačte takto vypočtené dopravní množství na prostřední stupnici diagramu.
► Pomocí pravítka vyneste z vyznačené hodnoty dopravního množství vodorovnou přímku
protínající krajní stupnice tak, aby přímka protínala alespoň jednu ze dvou krajních stupnic; na stupnici délky zdvihu volte dílek s vyšší celočíselnou hodnotou.
Průsečík přímky s pravou stupnicí určuje zdvihovou frekvenci, která má být nastavena, průsečík přímky s levou stupnicí určuje délku zdvihu, která má být nastavena.
Příklad
EXBb 1310
dopravní množství při stř. protitlaku
požadované dopravní množství
protitlak
→ opravný koeficient (z grafu):
→ vypočtené množství:
→ délka zdvihu z diagramu:
→ zdvihová frekvence z diagramu:
11,9 l/h
6 l/h
8 bar
0,9
6 l/h
= 6,66 l / h
0,9
80%
80 zdvihů/min.
DŮLEŽITÉ!
•
•
•
•
•
Pro vysoce viskózní látky a zplyňující látky se doporučuje volit velkou délku zdvihu a nízkou zdvihovou frekvenci.
Pro zplyňující látky s viskozitou ≤ 20 mPas používejte samoodvzdušňovací hlavu.
K docílení dokonalého mísícího účinku volte malou délku zdvihu membrány a vysokou zdvihovou frekvenci.
Pro přesné dávkování nevolte délku zdvihu menší jak 30%;
délka zdvihu při max. protitlaku
≥ 60% pro velikost 1601,
≥ 40% pro velikost 1201 a 1002,
≥ 20% pro velikost 0803;
při nižším protitlaku může být délka zdvihu ještě menší.
Větší délku zdvihu nastavte při provozování čerpadla s jemným odvzdušněním.
opravný koeficient
dopravní množství 1,30 l/hod při protitlaku 16 bar
dopravní množství 1,10 l/hod při protitlaku 25 bar
protitlak (bar)
počet zdvihů (zdvihů/min)
počet zdvihů (stupnice)
dopravní množství (ml/min)
dopravní množství (l/hod)
nastavení délky zdvihu (%)
délka zdvihu (mm)
strana 24
počet zdvihů (zdvihů/min)
počet zdvihů (stupnice)
dopravní množství (ml/min)
dopravní množství (l/hod)
opravný koeficient
6.3
nastavení délky zdvihu (%)
délka zdvihu (mm)
EXBb
ProMinent CS
Nomogramy pro stanovení dopravního množství
dopravní množství 0,27 l/hod při protitlaku 5 bar
dopravní množství 0,19 l/hod při protitlaku 10 bar
protitlak (bar)
opravný koeficient
opravný koeficient
dopravní množství 2,00 l/hod při protitlaku 6 bar
dopravní množství 1,70 l/hod při protitlaku 12 bar
protitlak (bar)
počet zdvihů (zdvihů/min)
počet zdvihů (stupnice)
dopravní množství (ml/min)
dopravní množství (l/hod)
nastavení délky zdvihu (%)
délka zdvihu (mm)
strana 25
počet zdvihů (zdvihů/min)
počet zdvihů (stupnice)
dopravní množství (ml/min)
dopravní množství (l/hod)
nastavení délky zdvihu (%)
délka zdvihu (mm)
EXBb
ProMinent CS
dopravní množství 1,30 l/hod při protitlaku 8 bar
dopravní množství 1,00 l/hod při protitlaku 16 bar
protitlak (bar)
opravný koeficient
opravný koeficient
dopravní množství 2,70 l/hod při protitlaku 5 bar
dopravní množství 2,30 l/hod při protitlaku 10 bar
protitlak (bar)
počet zdvihů (zdvihů/min)
protitlak (bar)
počet zdvihů (zdvihů/min)
dopravní množství 3,90 l/hod při protitlaku 4 bar
dopravní množství 3,70 l/hod při protitlaku 8 bar
počet zdvihů (stupnice)
dopravní množství (ml/min)
dopravní množství (l/hod)
nastavení délky zdvihu (%)
délka zdvihu (mm)
strana 26
počet zdvihů (stupnice)
dopravní množství (ml/min)
dopravní množství (l/hod)
nastavení délky zdvihu (%)
délka zdvihu (mm)
EXBb
ProMinent CS
opravný koeficient
opravný koeficient
dopravní množství 2,20 l/hod při protitlaku 20 bar
dopravní množství 2,00 l/hod při protitlaku 25 bar
protitlak (bar)
počet zdvihů (zdvihů/min)
počet zdvihů (stupnice)
dopravní množství (ml/min)
dopravní množství (l/hod)
nastavení délky zdvihu (%)
délka zdvihu (mm)
strana 27
počet zdvihů (zdvihů/min)
počet zdvihů (stupnice)
dopravní množství (ml/min)
dopravní množství (l/hod)
nastavení délky zdvihu (%)
délka zdvihu (mm)
EXBb
ProMinent CS
dopravní množství 10,30 l/hod při protitlaku 1,5 bar
dopravní množství 8,70 l/hod při protitlaku 3 bar
protitlak (bar)
opravný koeficient
opravný koeficient
dopravní množství 7,20 l/hod při protitlaku 5 bar
dopravní množství 6,00 l/hod při protitlaku 10 bar
protitlak (bar)
počet zdvihů (zdvihů/min)
počet zdvihů (stupnice)
dopravní množství (ml/min)
dopravní množství (l/hod)
nastavení délky zdvihu (%)
délka zdvihu (mm)
strana 28
počet zdvihů (zdvihů/min)
počet zdvihů (stupnice)
dopravní množství (ml/min)
dopravní množství (l/hod)
nastavení délky zdvihu (%)
délka zdvihu (mm)
EXBb
ProMinent CS
dopravní množství 4,80 l/hod při protitlaku 20 bar
dopravní množství 4,20 l/hod při protitlaku 25 bar
protitlak (bar)
opravný koeficient
opravný koeficient
dopravní množství 14,90 l/hod při protitlaku 3 bar
dopravní množství 13,10 l/hod při protitlaku 6 bar
protitlak (bar)
počet zdvihů (zdvihů/min)
dopravní množství (ml/min)
dopravní množství (l/hod)
nastavení délky zdvihu (%)
délka zdvihu (mm)
počet zdvihů (zdvihů/min)
protitlak (bar)
počet zdvihů (stupnice)
dopravní množství 11,9 l/hod při protitlaku 6 bar
dopravní množství 10,50 l/hod při protitlaku 13 bar
počet zdvihů (stupnice)
dopravní množství (ml/min)
dopravní množství (l/hod)
nastavení délky zdvihu (%)
délka zdvihu (mm)
EXBb
strana 29
ProMinent CS
opravný koeficient
opravný koeficient
dopravní množství 17,90 l/hod při protitlaku 2 bar
dopravní množství 17,40 l/hod při protitlaku 3,5 bar
protitlak (bar)
počet zdvihů (zdvihů/min)
počet zdvihů (stupnice)
dopravní množství (ml/min)
dopravní množství (l/hod)
nastavení délky zdvihu (%)
délka zdvihu (mm)
strana 30
počet zdvihů (zdvihů/min)
počet zdvihů (stupnice)
dopravní množství (ml/min)
dopravní množství (l/hod)
nastavení délky zdvihu (%)
délka zdvihu (mm)
EXBb
ProMinent CS
dopravní množství 15,40 l/hod při protitlaku 5 bar
dopravní množství 14,00 l/hod při protitlaku 8 bar
protitlak (bar)
dopravní množství 60 l/hod
při maximálním protitlaku 1,5 bar
počet zdvihů (zdvihů/min)
opravný koeficient
počet zdvihů (zdvihů/min)
počet zdvihů (stupnice)
dopravní množství (ml/min)
dopravní množství (l/hod)
nastavení délky zdvihu (%)
délka zdvihu (mm)
strana 31
počet zdvihů (stupnice)
dopravní množství (ml/min)
dopravní množství (l/hod)
nastavení délky zdvihu (%)
délka zdvihu (mm)
EXBb
ProMinent CS
dopravní množství 29,50 l/hod při protitlaku 2 bar
dopravní množství 27,00 l/hod při protitlaku 3,5 bar
protitlak (bar)
EXBb
strana 32
6.4
ProMinent CS
Nastavení dopravního množství
POZNÁMKA
Délku zdvihu nastavujte pouze za chodu čerpadla!
Nastavení délky zdvihu nebude přesné, pokud bude knoflíkem pro nastavení délky
zdvihu (14) otáčeno bez předchozího uvolnění zámku (15).
Nebudou-li respektovány poznámky o nastavování, hrozí nebezpečí nepřesného dávkování!
Je-li provedena instalace čerpadla, lze přikročit k prvotnímu uvedení do provozu.
Hodnoty pro nastavení (délka zdvihu, počet zdvihů membrány) byly stanoveny z nomogramů.
Zapnutí
► Otevřete kryt ovládacího panelu (17).
► Zapněte čerpadlo vypínačem (13).
Nastavení délky zdvihu
► Před nastavováním délky zdvihu uvolněte zámek (15).
► Nastavte potřebnou délku zdvihu otočným knoflíkem (14). Kruhová stupnice na knoflíku
má dílky po 0,01 mm; délka zdvihu je zobrazována v mm v inspekčním okénku (10).
Celkový rozsah pro nastavení délky zdvihu je od 0 do 1,25 mm (0,63 mm pro čerpadla
velikosti 1000), tzn. v inspekčním okénku je možné pouze zobrazení 0 a 1.
► Uzamkněte knoflík délky zdvihu (14): Zatlačte zámek (15) zpět.
Nastavení zdvihové frekvence
► Nastavte potřebnou zdvihovou frekvenci knoflíkem (16);
jeden dílek = 1 zdvih/min.
Korekce pro přesné dávkování
► Zkontrolujte nastavené dopravní množství, a to změřením odsátého množství z kalibračního válce za určitou dobu.
► Při zjištění rozdílu upravte nastavení.
7.
Údržba dávkovacího čerpadla
DŮLEŽITÉ
Údržba čerpadla
•
•
Údržbu dávkovacích čerpadel EXtronic® mohou provádět pouze oprávněné osoby.
Při manipulaci s nebezpečnými chemikáliemi noste vždy ochranný oděv a brýle!
•
Kontrola dotažení šroubů na dávkovací hlavě;
dotažení šroubů na dávkovací hlavě po 24 hodinách provozu.
Kontrola pevnosti připojení výtlačného potrubí.
Kontrola dotažení výtlačného a sacího ventilu dávkovací hlavy.
Kontrola celé dávkovací hlavy na těsnost včetně sacího a výtlačného ventilu.
Kontrola dopravního množství: Krátce provozujte čerpadlo s maximální zdvihovou frekvencí v režimu ručního nastavení zdvihové frekvence.
•
•
•
•
Pro samoodvzdušňovací dávkovací hlavy:
•
•
Intervaly údržby
Kontrola pevnosti uchycení a připojení obtokového potrubí.
Kontrola odvzdušňovací funkce.
Každé 3 měsíce.
Kratší intervaly při velkém zatížení (např. stálý provoz).
DŮLEŽITÉ
Bezpečnostní membrána je spotřební materiál a musí být vyměněna, pokud dojde k
poruše pracovní membrány nebo po 10.000 pracovních hodinách.
Oddělovací membránka v čidle indikace poruchy membrány je spotřební materiál a je
třeba ji vyměnit při každé poruše pracovní membrány.
Po každé výměně pracovní membrány je třeba provést vizuální kontrolu bezpečnostní
membrány.
EXBb
strana 33
8.
ProMinent CS
Opravy dávkovacího čerpadla
DŮLEŽITÉ
Používejte pouze originální náhradní díly.
Při manipulaci s nebezpečnými chemikáliemi noste vždy ochranný oděv a brýle!
VAROVÁNÍ
Následující opravy na čerpadlech EXtronic mohou provádět pouze oprávněné a
speciálně zaškolené osoby nebo výrobce:
•
•
•
•
Výměna částí důležitých z hlediska nevýbušnosti.
Výměna poškozeného kabelu silového napájení.
Výměna pojistek a elektronických obvodů.
Opravy na čerpadlech pro hořlavé látky a také na dávkovací hlavě.
Změna výkonu dávkovacího čerpadla, materiálového provedení nebo typu řízení je možná
pouze ve výrobním závodě. Kontaktujte proto dodavatele tohoto zařízení.
Adresu naleznete na začátku těchto provozních předpisů.
Na opravu zasílejte čerpadlo pouze v čistém stavu a s propláchnutou a čistou dávkovací
hlavou!
VAROVÁNÍ
Čerpadla, která dávkovala radioaktivní látky, nesmí být zaslána do opravy k výrobci!
POZNÁMKA
Kontrola a oprava čerpadel a jejich příslušenství může být provedena pouze po obdržení
správně a úplně vyplněného osvědčení o nezávadnosti od oprávněné a kvalifikované obsluhy čerpadla.
I navzdory pečlivému vyprázdnění a vyčištění čerpadla je nutné dodržovat bezpečnostní
opatření, a proto musí být potřebné informace uvedeny v osvědčení o nezávadnosti. Osvědčení o nezávadnosti musí být součástí každé objednávky opravy nebo kontroly čerpadla.
Formulář „Osvědčení o nezávadnosti“ naleznete na konci těchto provozních předpisů.
8.1
Výměna pracovní / bezpečnostní membrány
VAROVÁNÍ
Před zahájení opravy dávkovací hlavy vždy pečlivě vypláchnete vnitřní prostor dávkovací hlavy od zbytků chemikálie vhodnou neutralizační kapalinou.
Pokud došlo k poruše membrány, pronikla dávkovaná chemikálie i do prostoru čidla poruchy
membrány a do prostoru mezistěny (obr.1 - pos. 5)
•
•
•
•
•
•
•
•
8.2
za chodu čerpadla nastavte délku zdvihu na nulu. Vypněte čerpadlo
povolte šrouby dávkovací hlavy a dávkovací hlavu sejměte i se šrouby.
povolte a odšroubujte pracovní membránu (6) pootočením adaptéru (2) doleva oběma
rukama.
sejměte mezistěnu (5) a zkontrolujte stav bezpečnostní membrány (4).
pokud je bezpečnostní membrána porušena, vyměňte ji.
mezistěnu nyní vložte na horní desku (1)
našroubujte a dotáhněte novou pracovní membránu (6).
dále postupujte dle kapitoly 8.2
Oprava čidla poruchy membrány
VAROVÁNÍ
• odpojte čidlo poruchy membrány od vyhodnocovacího zařízení
• dbejte na ochranu před zbytky dávkované chemikálie
• v případě poruchy membrány budou zbytky chemikálie i v komoře mezi membránami a v čidle poruchy membrány
• po každé poruše membrány překontrolujte stav čidla poruchy membrány a je-li potřeba, vyměňte oddělovací membránku čidla (je-li například poškozena krystalickými úsadami)
EXBb
strana 34
8.3
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
8.4
ProMinent CS
Výměna oddělovací membrány v čidle poruchy membrány
uchopte čidlo za jeho horní část (2)
na těleso (5) nasuňte odpovídající klíč
vyšroubujte detektor čidla
očistěte vše od nečistot a zbytků chemikálie
novou oddělovací membránu (3) umístěte tak,
aby byla světlejší plochou (PTFE) nahoru
vložte podložku (4)
vložte pružinu (6) do tělesa (5)
připravte si horní část (2) k sestavení
překontrolujte správné usazení pružiny (6) na
vnitřním pouzdru (3a)
našroubujte těleso do horní části (2) a vše dotáhněte
překontrolujte detektor čidla
Kontrola stavu čidla poruchy membrány
► vyšroubujte čidlo z tělesa dávkovací hlavy
► překontrolujte připojení na vyhodnocovací jednotku
► vložte tupou izolovanou tyčku (Ø 2 – 3 mm) do
otvoru v čidle
► zkontrolujte, že signál z čidla byl přerušen
► vyjměte tyčku
► zkontrolujte, že signál z čidla je obnoven
obr. 7
Pokud je vše v pořádku, přiložte nové těsnění (1) a
čidlo poruchy membrány opět našroubujte do dávkovací hlavy.
9.
Poruchy dávkovacího čerpadla
DŮLEŽITÉ
•
•
•
•
9.1
Při manipulaci s nebezpečnými chemikáliemi noste vždy ochranný oděv a brýle!
Dodržujte bezpečnostní pokyny pro danou chemikálii.
Vyprázdněte dávkovací hlavu, je-li třeba propláchněte ji neutrálním roztokem.
Před prováděním jakékoli práce na dávkovacím čerpadle eliminujte nejprve tlak
(přetlak) ve výtlačném potrubí.
Kontrolka chodu nebliká, čerpadlo nekoná zdvihy
Příčina
Odstranění
Připojeno nesprávné napájecí napětí.
► Používejte předepsané napájecí napětí v rozsahu uvedeném na identifikačním štítku.
Příčina
Odstranění
Vadná pojistka.
► Kontaktujte dodavatele tohoto čerpadla.
Adresu naleznete na začátku těchto provozních předpisů.
9.2
Příčina
Odstranění
Čerpadlo nenasává, ačkoli pracuje s max. zdvihem a odvzdušněním
Krystalové úsady na kuličkových sedlech ventilů způsobené vyschnutím ventilů.
► Vytáhněte hadičku sání z nádrže.
► Otevřete odvzdušňovací ventil.
► Dobře propláchněte dávkovací hlavu.
► Pokud nenastane zlepšení, vyšroubujte a vyčistěte ventily dávkovací hlavy.
9.3
Čerpadlo nedávkuje, ačkoli kontrolka chodu bliká
Možná příčina
Odstranění
Hladina dávkované látky v nádrži je příliš nízko.
► Doplňte nádrž dávkovanou látkou.
Možná příčina
Odstranění
Nastavená délka zdvihu je příliš malá.
► Nastavte větší délku zdvihu otočným knoflíkem (14).
EXBb
strana 35
Možná příčina
Odstranění
ProMinent CS
Vzduch v dávkovací hlavě.
Dávkovací hlava bez odvzdušňovacího ventilu:
► Odstraňte tlak z výtlačného potrubí buď otevřením pojistného ventilu nebo opatrným odpojením výtlačného potrubí u vstřikovacího ventilu nebo u výtlačného ventilu dávkovací
hlavy.
► Zapněte čerpadlo a provozujte při délce zdvihu 100% a max. zdvihové frekvenci.
Dávkovací hlava s odvzdušňovacím ventilem:
► Otevřete odvzdušňovací ventil (5) jedním otočením proti směru chodu hodinových ručiček.
► Zapněte čerpadlo a provozujte tak dlouho, dokud sací potrubí a dávkovací hlava nejsou
zavodněny a bez vzduchových bublin.
► Zavřete odvzdušňovací ventil (5).
9.4
Možná příčina
Odstranění
Dávkovaná látka uniká v kruhové mezistěně
Dávkovací hlava prosakuje u membrány.
► Dotáhněte do kříže šrouby (obr. 8, pos. 24) na dávkovací hlavě.
DŮLEŽITÉ
Dodržujte utahovací momenty šroubů dávkovací hlavy:
pro šrouby M4 → 2,5 - 3 Nm
pro šrouby M5 → 4,5 - 5 Nm
Dotažení šroubů zkontrolujte po 24 hodinách provozu.
U čerpadel s dávkovací hlavou PP provádějte pravidelnou kontrolu dotažení šroubů
každé 3 měsíce.
Možná příčina
Odstranění
Pokud látka prosakuje i nadále, je poškozená membrána a musí se vyměnit.
Životnost membrány závisí na
• protitlaku
• pracovní teplotě
• vlastnostech dávkované látky
Pokud jsou dávkovány látky s obsahem vydírajících a abrazivních částic, pak je životnost
membrány kratší.
► Propláchněte dávkovací hlavu tlakovou vodou nebo vhodným neutralizačním roztokem
přes sací ventil dávkovací hlavy.
► Za chodu čerpadla nastavte délku zdvihu otočným knoflíkem (14) na 0%.
► Vypněte čerpadlo.
► Povolte šrouby (24).
► Povytáhněte dávkovací hlavu (4) se šrouby (24) z kruhové mezistěny (3) a z tělesa čerpadla přibližně o 5 mm, až je možné pootočit dávkovací hlavou.
► Levou rukou si přidržte těleso čerpadla s kruhovou mezistěnou (3) a pravou rukou odšroubujte membránu (25) z hřídelky solenoidu pootáčením celé dávkovací hlavy (4) proti
směru chodu hodinových ručiček.
► Vytáhněte dávkovací hlavu (4) i se šrouby (24) z membrány (25).
► Zcela odšroubujte membránu (25) z hřídelky solenoidu.
► Našroubujte novou membránu na hřídelku solenoidu tak daleko, jak je to volnou rukou
možné a zkontrolujte správné dosednutí na závit. Pak ji odšroubujte.
► Nainstalujte kruhovou mezistěnu (3) na těleso čerpadla.
► Vložte membránu (25) do mezistěny (3) a přichytněte otočením o 2 otáčky závitu.
DŮLEŽITÉ
Membránu (25) nastavte tak, aby její 4 otvory seděly přesně se 4 otvory v kruhové
mezistěně (3)! Odkapávací otvor (26) v kruhové mezistěně musí směřovat dolů.
EXBb
strana 36
3
4
24
25
26
ProMinent CS
mezistěna
dávkovací hlava
upevňovací šrouby
membrána
odkapávací otvor
obr. 8
► Přiložte dávkovací hlavu (4) se šrouby (24), které protáhnete membránou (25) a kruhovou mezistěnou (3) tak, že můžete těmito díly ještě pootáčet - ponechejte vzdálenost
přibližně 5 mm mezi dávkovací hlavou (4) a kruhovou mezistěnou (3); sací ventil dávkovací hlavy musí směřovat dolů.
► Nyní pomalu dotahujte membránu (25) ve směru chodu hodinových ručiček, dokud neucítíte odpor vratné pružiny a membrána není pevně uchycena.
DŮLEŽITÉ
Pozor, nenašroubujte membránu příliš daleko!
► Zapněte dávkovací čerpadlo.
► Nastavte délku zdvihu otočným knoflíkem (14) na 100% a pootočte dávkovací hlavou ve
směru hodinových ručiček tak, aby sací ventil dávkovací hlavy směřoval vertikálně dolů.
► Vypněte dávkovací čerpadlo.
► Nyní dotáhněte do kříže 4 šrouby (24) na dávkovací hlavě.
DŮLEŽITÉ
Dodržujte utahovací momenty:
pro šrouby M4 → 2,5 - 3 Nm
pro šrouby M5 → 4,5 - 5 Nm
Dotažení šroubů zkontrolujte po 24 hodinách provozu.
U čerpadel s dávkovací hlavou PP provádějte pravidelnou kontrolu dotažení šroubů
každé 3 měsíce.
EXBb
strana 37
9.5
Příčina
Odstranění
ProMinent CS
Čerpadlo nedosahuje požadovaný tlak nebo nesaje, ačkoliv pracuje s maximální zdvihovou frekvencí a maximální délkou zdvihu
Pracovní membrána je porušena.
► Okamžitě vyměňte pracovní membránu (viz kapitola 8.1), vyměňte i oddělovací membránku čidla indikace poruchy membrány (pokud je jím čerpadlo vybaveno), překontrolujte
obvod signalizace poruchy membrány (viz kapitola 8.4).
9.6
Čidlo indikace poruchy membrány hlásí poruchu
Příčina
Odstranění
Je přerušen kabel čidla poruchy membrány.
► Překontrolujte obvod signalizace poruchy membrány (viz kapitola 8.4).
Příčina
Odstranění
Pracovní membrána je porušena.
► Okamžitě vyměňte pracovní membránu (viz kapitola 8.1), vyměňte i oddělovací membránku čidla indikace poruchy membrány, překontrolujte obvod signalizace poruchy membrány (viz kapitola 8.4).
10.
Likvidace použitých částí
POZNÁMKA
Dávkovací čerpadla nepatří do komunálního odpadu!
Likvidace nepotřebných použitých částí čerpadla musí být provedeno ve shodě s národními
předpisy pro likvidaci odpadů.
V případě potíží provozovatele s likvidací je dodavatel čerpadla, jehož adresa je uvedena na
začátku těchto provozních předpisů, připraven provést likvidaci čerpadla za minimální poplatek.
pohled „U“
tepelná
pojistka XE
xx el. regulátor
strana 38
UPOZORNĚNÍ
opravy smí provádět pouze oprávněná
a proškolená osoba!
tepelná pojistka solenoidu
100 – 230V
500 V
11.
kontrola soustřednosti při opravě
kontrola spáry při opravě – max. 0,16 mm
provedení
„external“, „analog“
EXBb
ProMinent CS
Náhradní díly
EXBb
pozice
strana 39
ks
název
ProMinent CS
obj. číslo
EXBb
pozice
strana 40
ks
název
ProMinent CS
obj. číslo
732924
EXBb
strana 41
ProMinent CS
EXBb
strana 42
ProMinent CS
Překlad prohlášení o shodě z předchozí strany
EC prohlášení o shodě
My,
ProMinent Dosiertechnik GmbH
Im Schuhmachergewann 5 – 11
D – 69123 Heidelberg
tímto prohlašujeme, vycházeje z funkčního principu a konstrukce a v provedení uvedeném námi na trh, že výrobek níže uvedený splňuje důležité a základní bezpečnostní a
zdravotní ustanovení předepsaná direktivami EC.
Jakákoliv úprava tohoto výrobku provedená bez našeho souhlasu ruší platnost tohoto
osvědčení.
Výrobek:
Dávkovací čerpadlo, řada EXtronic / b
Typ:
EXBb ...
Výrobní číslo:
dle výrobního štítku
Základní směrnice EC:
EC – Ex regulation 94/9/EEC
EC – machine regulation 98/37/EC
EC – low voltage regulation 73/23/EEC
EC – EMC regulation 89/336/EEC subseq. 92/31/EEC
Harmonizované normy,
zejména:
EN 50014, 50018, 50020, 50284, 50303, 1127-1, 13463-1
EN 292-1, EN 292-2, EN 809
EN 60335-1, EN 60335-2-41,
EN 50081-1/2, EN 50 082-1/2, EN 55014
EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3
Národní normy, zejména:
DIN VDE 0700 T1, IEC 60335 – 1
DIN VDE 0700 T41, IEC 60335 – 2 - 41
DIN VDE 0700 T500, VDE 0110
IEC 1000 – 3 – 2, IEC 1000 – 3 – 3
datum, podpis výrobce:
12. června, 2003
Rainer Dulger
Dr.- Rainer V. Dulger, Executive vice President R&D and production
EXBb
strana 43
ProMinent CS
EXBb
strana 44
ProMinent CS
EXBb
strana 45
ProMinent CS
EXBb
strana 46
ProMinent CS
EXBb
strana 47
ProMinent CS
Zkopírujte, pečlivě vyplňte a přiložte ke každému čerpadlu odesílanému do opravy
Osvědčení o nezávadnosti
Potvrzujeme, že zasílané čerpadlo předávané k opravě
typ: .........................................................................................................
výrobní číslo:..........................................................................................
bylo před odesláním řádně vyčištěno, zbaveno všech zbytků čerpaných
chemikálií, a že neobsahuje žádné chemické, biologické ani radioaktivní látky.
datum / podpis:
razítko:
EXBb
strana 48
ProMinent CS
Výrobní skupina ProMinent / The ProMinent Group
ProMinent Dosiertechnik GmbH
Im Schuhmachergewann 5-11
69123 Heidelberg - Germany
Postfach 101760
69007 Heidelberg , Germany
Tel.: +49 (6221) 842-0
Fax: +49 (6221) 842-617
[email protected]
www.prominent.de
ProMinent Fluid Controls (UK) Ltd.
Resolution Road, Ashby-de-la Zouch
GB-LE65 1DW (Great Britain)
Tel.: +44 (1530) 560555, Tfx.: 560777
[email protected]
ProMinent Dozotechnika sp.zo.o
ul. Jagielonska 2B
50-090 Mirkowk/Wroclawia (Poland)
Tel.: +48 (71) 3980601, Tfx.: 3980629
[email protected]
ProMinent Hellas Ltd.
24, Mitrodorou Str. + Athinon Ave.
GR-10441 Athens (Greece)
Tel.: +30 (1) 5134621, Tfx.: 5134500
ProMinent Portugal Controlo de Fluídos. Lda.
Estrada da Barrosa, Elospark 16 Algueirao
P-2725 Mem Martins (Portugal)
Tel.: +351(21)9267040, Tfx.: 9267049
[email protected]
ProMinent Fluid Controls Pty. Ltd.
Unit 4, Narabang Way
Belrose NSW 2085 (Australia)
Tel.: +61 (2) 94500995, Tfx:. 94500996
[email protected]
ProMinent Magyarország Kft.
Ives u.2
H-9027 Györ (Hungary)
Tel.: +36 (96) 317888, Tfx.: 329981
[email protected]
ProMinent Dosiertechnik Ges.m.b.H
Gewerbepark-Rosenau/Sonntag berg
A-3332 Rosenau (Austria)
Tel.: +43 (7448) 30400, Tfx.: 4205
[email protected]
Heidelberg ProMinent Fluid Controls
India Pvt. Ltd.
3A Wilo Crisa 14, Resthouse Crescent
Bangalore 560 001 (India)
Tel.: +91 (80) 5091496, Tfx.: 5595065
[email protected]
ProMinent Fluid Controls (Bangladesh) Ltd.
House No.9, Road No. 17
Block D, Banani Model Town
BD-Dhaka-1213 (Bangladesh)
ProMinent Belgium S.A., N.V.
Parc Industriel de Saintes
Avenue Landas 11
B-1480 Tubize (Belgium)
Tel.: +32 (2) 3914280, Tfx.: 3914290
[email protected]
ProMinent Brasil Ltda.
Rua Alfredo Dumont Villlares, 115
BR-09672-070 Sao Bernardo do Campo-SP
(Brazil)
Tel.: +55 (11)43610722, Tfx.: 43632292
[email protected]
ProMinent Fluid Controls Ltd.
Finisklin Industrial Estate
Sligo, Co. Sligo (Ireland)
Tel.: +353 (71) 51222, Tfx.: 51225
[email protected]
ProMinent Italiana S.R.L.
Via Albrecht Dürer 29
I-39100 Bolzano (ltaly)
Tel.: +390 (471) 920000, Tfx.: 920099
ProMinent Japan Ltd.
Toyu Bldg., 528 Wasedatsurumaki-cho
J-Shinjyuku-Ku, Tokyo 162 (Japan)
Tel.: +81 (3) 32073101, Tfx.: 32073119
[email protected]
ProMinent Fluid Controls BG
8 Kr. Sarafov
BG-1421 Sofia (Bulgaria)
Tel.: +359 (2) 653225, Tfx.: 660442
prominent@abv-bg
ProMinent Korea Co., Ltd.
Sungnam P.O. Box 72
COR-Kyoungki-Do 461-600
(Republic of Korea)
Tel.: +82 (342) 7018353, Tfx.: 7072621
[email protected]
ProMinent Fluid Controls Ltd.
490 Southgate Drive
CDN-Guelph, Ontario N1G 4P5 (Canada)
Tel.: +1 (519) 8365692, Tfx.: 8365226
[email protected]
ProMinent Bureau Litauen
Gedimino st.40
3000 Kaunas (Lithuania)
Tel.: +370 37 325115, Tfx.: 325116
[email protected]
ProMinent Fluid Controls China Co. Ltd.
Building No. 3-11, Huatong Industrial Park
9 Road Harbin,
Dalian Economic & Techn. Dev. Zone
RC-116600 Dalian / (P.R. of China)
Tel.: +86 (411) 760592/3, Tfx.: 7610590
[email protected]
ProMinent Fluid Controls (M) Sdn. Bhd.
92-1,Jalan Radin Anum Satu Seri Petaling,
MAL-57000 Kuala Lumpur (Malaysia)
Tel.: +60 (3) 9577224, Tfx.: 9577219
[email protected]
ProMinent Dosiertechnik CS s.r.o.
Sobieského 1, P.O. box 53
CS-77010 Olomouc (Czech Republic)
Tel.: +420 585757011, Tfx.: 585757023
[email protected]
ProMinent Finland OY
Orapihlajatie 39
FI-00320 Helsinki (Finland)
Tel.: +358 (9) 4777890, Tfx.: 47778947
[email protected]
ProMinent France S.A.
8, Rue des Fréres Lumiére
B.P. 39, Eckbolsheim
F-67038 Strasbourg Cedex 2 (France)
Tel.: +33 (3) 88101510, Tfx.: 88101520
[email protected]
ProMinent Fluid Controls Ltd.
BT 7-12
M-Bulebel Industrial Estate (Malta)
Tel.: +(356) 21693677, Tfx.: 21693547
[email protected]
ProMinent Fluid Controls de Mexico
S.A. de C.V.
Centro Aleman, Av.Santa Fé
No.170 Ofic.0-4-12
Col.Lomas de santa Fé
C:P 01210 Mexico, D.F. (Mexico)
Tel.: +52 917 29300 - 2 Tfx.: 29303
[email protected]
ProMinent Verder B.V.
Utrechtseweg 4 a
NL-3451 GG Vleuten (Netherlands)
Tel.: +31 (30) 6779280, Tfx.: 6779288
[email protected]
ProMinent BüroMoscow
Luisinovskaja ul. 36 str.1
115093 Moscow (Russia)
Tel.: +7 (095) 7874501, Tfx.: 7874502
[email protected]
ProMinent Fluid Controls (Far East)Ltd. Pte.
66 Tannery Lane
No.50 Kallang Pudding Building
Singapore 349326 (Singapore)
Tel.: +(65) 67474935, Tfx.:67452240
[email protected]
ProMinent Slovensko s.r.o.
Rolnická 21
83107 Bratislava (Slovak Republic)
Tel.: +421 (2) 48200111, Tfx.: 43711030
[email protected]
ProMinent Fluid Controls (South Africa) (Pty)
Ltd.
P.O.Box 15413
Lambton 1414 (South Africa)
Te. +27 11 8254143, Tfx. 8254132
[email protected]
ProMinent Gugal S.A.
Poligono Industrial, s/n.
E-17853 Argelaguer/Girona (Spain)
Tel.: +34 (972) 287011/12, Tfx.: 287107
[email protected]
ProMinent Doserteknik AB
S:a Hildedalsgatan 10, Box 8941
S-40273 Göteborg(Sweden)
Tel.: +46 (31) 656600, Tfx.: 508960
[email protected]
ProMinent Dosiertechnik AG
Trockenloostrasse 85
8105 Regensdorf-Zürich (Switzerland)
Tel.: +41 (1) 8706111, Tfx.: 8410973
[email protected]
ProMinent Fluid Controls (Taiwan)., Ltd.
8 F 2, No. 288-9 Hsynia Road
Kaohsiung (Taiwan)
Tel.: +886 7 8135122, Fax8135121
[email protected]
ProMinent Fluid Controls (Thailand)
Co., Ltd.
2991/7 Ladprao Road, Klongchan, Bangkapi
Bangkok 10240 (Thailand)
Tel.: +66 (2) 3760008-12, Tfx.: 3760013
[email protected]
ProMinent Büro Kiev
Ul. Schorsa 31, office 403
01133 Kiev-133 (Ukraine)
Tel.: +380 44 2696933, fax 5311438
[email protected]
ProMinent Fluid Controls, Inc.
R.I.D.C. Park West, 136 Industry Drive
USA-Pittsburgh, Pa, 15275 (USA)
Tel.: +1(412) 7872484, Tfx.: 7870704
[email protected]
11/2002

Podobné dokumenty

Návod k obsluze dávkovacích čerpadel

Návod k obsluze dávkovacích čerpadel Popisuje potenciálně nebezpečnou situaci. V případě že nebudou dodržovány předepsané postupy, může dojít k újmě na zdraví nebo i životě!

Více

Technický list

Technický list ocel 4340 s normálním modrým oxidačním filmem vzájemně při mazání WD-40

Více

Provozní předpisy

Provozní předpisy 4 jako 0 + procesní časovač 5 jako 1 + procesní časovač P profibus Přístupový kód 0 bez blokovacího přístup. kódu 1 s blokovacím přístupovým kódem Monitor dávkování 0 vstup pro pulzní signál 1 vstu...

Více

Provozní předpisy

Provozní předpisy s názvem „Obecná doporučení pro instalaci dávkovacích čerpadel ProMinent® s motorovým pohonem a jejich příslušenství“.

Více

Technický List WD 40

Technický List WD 40 Dielektrická pevnost ASTM D-877 12000 V/0,25 cm Odpor kontaktů ASTM B-182 modif. Kontakty Holé ošetřené kontakty WD-40 před cyklováním

Více

Firemní prezentace

Firemní prezentace čerpání, bez mrtvých prostorů. Další výhody: • materiály: SS316, SS316L • robustní design pro náročné aplikace a bezproblémový chod • mechanické a o-kroužkové ucpávky • velikosti: 1”– 8” • vyv...

Více

2013 - Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii

2013 - Moderní biofyzikální přístupy v experimentální biologii Opatrně promíchejte a změřte UV absorpční spektrum. 2. Kyvety omotejte parafilmem, aby se roztok neodpařil, a zahřejte ve spektrofotometru na 90°C. Při vysoké teplotě je DNA denaturovaná a po odečt...

Více

Úvod do expertních systémů - Ústav automatizace a informatiky

Úvod do expertních systémů - Ústav automatizace a informatiky Charakteristika expertních systémů ........................................................…..... 6 Struktura expertního systému ................................................................…......

Více

hydraulicko-membránová dávkovací čerpadla

hydraulicko-membránová dávkovací čerpadla Hydraulicko-membránová dávkovací čerpadla ORLITA MH Podobně jako čerpadla řady MF, jsou i tato dávkovací čerpadla velmi flexibilní v přizpůsobení požadované aplikace, jsou však konstruována pro nej...

Více