Počeplice - Barokní brána

Komentáře

Transkript

Počeplice - Barokní brána
I
Zádost
o zařazenído soutěžePamátka roku - přihláška
Názevpamátky:Barokníbránav Poěep|icích
IdentiÍikace
památky:
obec:Počeplice'
Psc: 41108
Tl]ice:
Ě ň.?
Ě
Pozemekparc.č.:880/1
Katastrálni území:Počeplice
okes: Litoměřice
rÝa-]:UstecKy
Rejstříkovéčíslokultumípamátky v Úsaedním seznamukultu.níchpaÍnátekČR:
43386/s-2339/2
Žadatel (vlastníkpamátLT):Město Štětí
Úplná adresasídlau pnávnickéosobynebomístatrvaléhopobytu u fozickéosoby:
o b e c :Š r ě t i
P S Č4: | I 0 8
Cástobce:'
Ulice:
Mírovénáměstí
č.p.:163
č.or.:.'.'' '
Telefoďfax:416859315
E-mail:mě[email protected]
www: www'steti'cz
Kontaktníosoba:RadomilKulhínek
Adresa:KIZ stětí'Dlouhá689,411 08 Štětí
e-mail:[email protected]
Uživate|pamáÍkyIMěsto stěÍi
PotvÍzenío památkovéobnově:
obnova pamálky p.oběhla v souladus podmínkamizávaznéhostanoviskaolgrínupamátkovépéče
Městského-úřaduLitoměřice' odboIu školství'kultury' spo1tua památkovépéče,číslojednací
65220/12/sKAslBza|234a příslušný
jejínominaci.
úřadobces rozšiřenou
působností
doporučuje
ÍMĚsTSKÝ
ÚHAD
223
razítkoa podpis
historieobjektu
1' stnrčná
Barokníbrrínabyla postavenasouěasněse solnicív1' polovině 18. stoletía je vedle
kultumí
solnice, kteráje takékultumi památkoua kostelíkusv. Jana Křtitele nejvýznačnější
památkouobce Počeplice.
v1uŽitiobjekLu
2' plánotané
Barokni brána je volně přístupná a viditelná ze silnice ll' tiídy. která spojuje Stětí
s Mělníkem. opraveÍý objekt zvýtazňuje památkovou a urbanisticLou hodnotu obce a
přispívá k posíleníprostředí.
3. zdroje financování'event.Rozpočet
Město Stětí
60 582,.Kč
Ustecký kaj
54 4 18,- Kč
4. závěÍečný
komentář a stučnézdůvodnění
přihlášky:
opÍava balokní brány byla uskutečněnad|e záyaznéhostanoviska (viz příloha) a po
konzultacíchs pracormíkyNPÚ Ústí nad Labem a MěÚ Litoměřice' odbol pamálkovépéče.
Každýrok Město Štětíoprawje dvě ažtň kultumí nebo dÍobnépamátky a tak jsme jednu
z nich chtěli ukízat'
5. K přihlášce pňkládrime 7 ks foto$afií' Zríroveňtímto udělujeme souhlas sjejich
zveřejněníma v}užitímv límci plezentacesoutěŽe(s podmínkouuvedeníautorafotografií??).
BaŤevné
foto$afie:RadomilKulhánek'čbfotografieje
z archíW
NPU.
ve Štětí
9. 1.2014
lr)
lu'"''---
RadomilKulhrínek
vedoucíK]Z stětí
Město štětl
'{,Jiturnia informajníŽaříŽe;
Měs.a sťeh obchodL1i703, 41t 0B stéii
1' |02514Á6'nl:.' .7n026446
. '..1:'t-'.i'r
ls"':,.r-t
s.J
I ir"
'rn