vii. betlémské světlo - Kostelec nad Černými Lesy

Komentáře

Transkript

vii. betlémské světlo - Kostelec nad Černými Lesy
Z obsahu čísla
Vážení a milí spoluobčané
2
Zkrácené zápisy z RM a ZM Kostelec n. Č. l.
5
Kontejnery na sběr textilu
8
Modré dveře získaly ocenění za aplikaci Age
Managementu
9
Zlatý záchranářský kříž
Jsou tomu již tři roky, co jste si zvolili nové vedení města,
a je naší povinností vám složit účty.
Už v průběhu prvních dvou let volebního období byly zrealizovány mnohé akce ve prospěch města, např. přístavba základní a praktické školy, zateplení a výměna oken v základní
škole a v jídelně, výstavba splaškové kanalizace v lokalitách
Trativod a Javorové, zmodernizování městského úřadu, přestěhování nejběžnějších agend, které využívají občané, do jeho přízemí a mnoho dalších.
Co však bylo důležité v prvních letech, byla administrativní
příprava projektů, které se uskutečnily v letošním roce a budou realizovány v roce příštím. Asi nejnáročnější bylo kompletní zasí ování Prokopovy ulice, kde ve velmi obtížném terénu úzké ulice s domy nevalných základů se podařilo postavit
nový vodovod, napojit všechny domy na nejen splaškovou, ale
i deš ovou kanalizaci, které jdou oddělené, a všechny vody
tečou tam, kam mají. Následně dělané nové povrchy v šíři celé ulice ukončují v této lokalitě chození v blátě, po rozhrkaných
chodnících a děrované vozovce. Pro obyvatele ulice jsou tam
vytvořena i pohodlná parkovací místa. Na jaře budou ještě osazeny stromy, lavičky a jiné ozdobné prvky.
Kdo si zajde pro záchranu svého zdraví do lékárny na náměstí a poté si potřebuje něco vyřídit na městském úřadě, jistě si všimne, že již neklopýtá, ale jde po novém chodníku a neopomene nezaregistrovat, že nejen občané (jimž děkujeme),
ale i město si dokázalo opravit svůj majetek a nájemníkům
v činžovním domě čp. 81 vyměnilo okna a zrenovovalo celou
fasádu. Není jistě nutné vše, co se
udělalo, vyjmenovávat, zmíním ještě jen nové vybavení školní kuchyně za 1,5 milionu, auto hasičům za milion a bohatý kulturní
život ve městě, zvláště v muzeu.
10
Vánoce ve škole
11
Právní poradna
14
Otevření živého betlému a rozsvěcení vánočního stromu
14
V kosteleckém muzeu slaví 100. výročí narození Jiřího Trnky
20
Černokostelecké domy
22
Vítězství kosteleckého boxu
VII. BETLÉMSKÉ
SVĚTLO
Dne 24. 12. 2013 bude přivezeno betlémské světlo
do Kostelce n. Č. l. na radnici. Kostelečtí skauti ho slavnostně předají starostovi města Ing. Janu Svatošovi.
Od 13.00 do 15.00 hod. si mohou občané přijít pro
světlo na radnici. Nezapomeňte si s sebou přinést lampičku se svíčkou!
Kdo by měl zájem o betlémské světlo, a nemůže si
pro něj přijít, skauti mu ho
rádi donesou až domů. Stačí zavolat na tel: 602 641 063
p. K. Michalika a nebo na
MěÚ pí H. Flusserové, tel.:
311 240 915, a domluvit se.
Hana Flusserová, odd. kultury
[email protected]
(pokračování na straně 2)
Jan Svatoš,
starosta města
2
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 12/2013
ÚVODNÍK / INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Vážení a milí spoluobčané, pokračování ze strany 1
Důležité je, na co již máme na rok 2014 finančně a projektově zaděláno:
dokončíme poslední část rozpracované kanalizace přes
Jánské náměstí na Pražskou
stabilizujeme svahové sesuvy v Lázeňské (máme dotaci)
vyměníme okna a zateplíme mateřskou školku (máme
dotaci)
zahájíme práce na další etapě kanalizace na Poustkách
(máme dotaci)
koupíme výkonné zametací stroje (máme dotaci)
oceněných účastníků vybrat jednoho projektanta a začít kultivovat naše zajímavé náměstí.
Vážení a milí spoluobčané,
mnozí z vás si sami udržujete a renovujete své domy, předzahrádky a je vidět, že vzhled města vám není lhostejný, za což
vám patří vřelý dík.
Chtěl bych vás ujistit, že vedení města spolu se zaměstnanci městského úřadu usiluje o další zpříjemnění života vás
všech a dovolte mi, abych vám na závěr popřál mnoho veselých a překvapivých chvil u vánočního stromečku a do nového roku spoustu podařených dnů, zdraví a štěstí.
Váš starosta Jan Svatoš
bude elektronická informační tabule (máme dotaci)
určitě i mnoho dalších věcí
Problém, který nebyl zatím dotažen do konce, je architektonická soutěž o obnovu náměstí. Dvacet čtyři zúčastněných návrhů jste mohli vidět vystavených v muzeu. Vítěz
soutěže, kterého vybrali porotci - architekti z České komory architektů - byl všeobecně odmítnut nejen laickou, ale
i odbornou veřejností. Rovněž jeden z účastníků soutěže se
proti takovému výsledku odvolal a zadavatel - město - jeho
odvolání vyhověl a požadoval o zrušení udělení prvního místa z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Porota architektů se tomu brání a jsme zatím v patové situaci. Doufejme,
že se situace vbrzku projasní a budeme moci z ostatních tří
Betlém v zahradě TC Modré dveře
ZÁPISY Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOSTELEC N. Č. L.
Zkrácený zápis č. 30/2013 z jednání
RM Kostelec n. Č. l. dne 4. 11. 2013
Architektonická soutěž o návrh obnovy nám. Smiřických v Kostelci nad Černými lesy
Pan starosta informoval radu města o dopise od České
komory architektů ze dne 23. 10. 2013 ve věci „Architektonické soutěže o návrh obnovy nám. Smiřických v Kostelci nad Černými lesy“.
Rada města Kostelec n. Č. l., dále jen RM, pověřila starostu města vyžádáním stanoviska ČKA k dotazu, zda výherce splnil podmínky zadání.
Aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny (MPZ) Kostelec n. Č. l.
RM doporučila Zastupitelstvu města Kostelec n. Č. l. schvá-
lit aktualizovaný „Program regenerace MPZ Kostelec nad
Černými lesy“ ve znění návrhu, který je jako příloha nedílnou součástí originálu zápisu.
Základní škola Kostelec nad Černými lesy - projektové záměry a žádosti o dotace
Ing. Havelková seznámila RM se záměrem ZŠ vybudovat
ve venkovním prostoru sportoviště a pro tento účel využít
možnosti dotací.
RM vzala na vědomí informaci o připravených projektech
Základní školy Kostelec n. Č. l. a pověřila ředitelku ZŠ Kostelec n. Č. l. Mgr. Lenku Lasákovou podáním žádostí o dotace
na tyto projekty: - Bezpečné šplhání pro všechny
- Sportovní areál v areálu ZŠ Kostelec n. Č. l.
Dále RM pověřila místostarostku Ing. Janu Havelkovou
vypracováním a podáním žádosti o dotaci na projekt „Do-
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
3
vacích míst v areálu bývalé sanatorky.“ K této věci je třeba
zpracovat podklady.
Veřejná zakázka „Zimní údržba města Kostelec nad
Černými lesy a Svatbín“
Nová ubytovna v sanatorce konečně patří zcela městu
RM odložila projednání na příští jednání rady města.
Nákup osobního automobilu pro potřeby MěÚ Kostelec n. Č. l.
Již od loňského roku je uvažováno o nákupu osobního vozidla pro potřebu městského úřadu. Stáří dvou vozů, které má MěÚ a OSSMM k použití, je 15 a 16 let. ORM MěÚ
opakovaně poptal prodejce nových vozů ke zjištění situace na trhu. Jako finančně nejvýhodnější se jeví nabídka
AK Auto Kostelec, s.r.o., která byla radě města předložena k rozhodnutí.
RM schválila nákup osobního vozidla zn. Hyundai i20 FL ve
znění nabídky ze dne 30. 10. 2013 za cenu Kč 202 890 Kč.
Současně rada města uložila Odboru vnitřní správy, dále
jen OVS, připravit rozpočtové opatření v rámci § 6171,
kterým převede potřebné finanční prostředky na položku 6123. Odboru rozvoje města MěÚ uložila zjistit možnost prodeje současných vozů Škoda Felicie KOL 00-83
a Škoda Felicie Combi 2S732-39 protiúčtem.
Výzva na rozdělení finančních prostředků z rozpočtu
města pro sportovní, kulturní a jiné zájmové aktivity
na rok 2014
RM doporučila znění této výzvy ke schválení zastupitelstvu města.
Výzva na rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města
pro sportovní, kulturní a jiné zájmové aktivity na rok 2014.
Zastupitelstvo města Kostelec nad Černými lesy v souladu s usnesením ze dne 24. 6. 2009, vyzývá všechny
organizace i jednotlivce, kteří působí v oblasti kultury,
sportu a jiných volnočasových aktivit, aby v případě zájmu předložili své žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města na rok 2014. Žádosti se budou přijímat a hodnotit dle schválených zásad. Termín
přijímání žádostí je stanoven do pátku 14. 2. 2014 do
13.00 hodin.
Výzva městskému zastupitelstvu k řešení problému s vážným nedostatkem parkovacích míst v ulici Dr. Trippé
K rukám starosty města byla dne 30. 10. 2013 doručena
výzva obyvatel ulice Dr. Trippé ve věci stále se zhoršujícího problému s nedostatkem parkovacích míst v areálu bývalé sanatorky.
RM odložila projednání „výzvy obyvatel ulice Dr. Trippé ve
věci stále se zhoršujícího problému s nedostatkem parko-
Pan starosta informoval, že dne 4. 11. 2013 město převzalo oficiálně budovu č. p. 1052 (nedostavěná ubytovna)
v ulici Dr. Trippé.
Prodej sanatorky
Pan starosta informoval, že v současné době jsou 2 zájemci o koupi, se kterými se jedná.
Bioplynová stanice Svatbín
Posudek k dokumentaci o vlivech záměru na životní prostředí „Bioplynová stanice Svatbín“. Pan starosta informoval členy rady města, že od 1. 11. 2013 je na úřední
desce a webových stránkách města Kostelec n. Č. l. zveřejněna informace ve věci posuzování vlivu životního
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zveřejnění posudku k dokumentaci o vlivech záměru na životní prostředí „Bioplynová stanice
Svatbín“.
V písemné podobě je posudek k dispozici k nahlédnutí
v sekretariátu starosty. Písemné vyjádření k posudku je
možno zaslat do 30. 11. 2013 na adresu KUSK.
Současně informoval, že v pondělí 2. 12. 2013 v 17.00 hodin se koná v zasedací místnosti MěÚ veřejné projednání
této věci.
Městské byty
RM schválila přidělení bytu č. 4 v č. p. 981, ulice Tyršova, Kostelec nad Černými lesy, který je v majetku města
Kostelec n. Č. l., žadatelce M. B.
Zkrácený zápis č. 5/2013 ze zasedání
ZM Kostelec n. Č. l. dne 13. 11. 2013
Příprava nového územního plánu - Pokyny pro vypracování návrhu ÚP Kostelec n. Č. l.
Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Kostelce n. Č. l. zpracoval pořizovatel Odbor územního plánování a regionálního
rozvoje MěÚ v Říčanech ve spolupráci s Ing. Janou Havelkovou, jako určeným zastupitelem obce Kostelec n. Č. l.,
v souladu s ustanovením § 49, odst. 1 stavebního zákona a na základě výsledku projednání konceptu ÚP Kostelec n. Č. l.
MVDr. Černý podal návrh, aby se k uvedenému bodu konalo zvláštní zasedání ZM pouze s jedním bodem programu - územní plán. Ing. Havelková pověřená záležitostmi ÚPD doporučila projednat ihned, a to jak z důvodu
přítomnosti občanů, jichž se připravovaný územní plán
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
skočiště v areálu Základní školy Kostelec nad Černými lesy“ na Středočeský kraj.
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
4
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 12/2013
týká, tak i architekta Plicky, zpracovatele plánu, a v neposlední řadě proto, že je to již další v řadě projednání
a z časových důvodů by bylo nutné tyto pokyny projednat. Postupně byly zmíněny připomínky, byl dán prostor
i občanům, kteří se k tomuto projednání chtěli vyjádřit.
Zastupitelstvo požádalo, aby bylo prověřeno, zda pozemky p. č. 2919/9 a 2122 je možno zařadit jako pozemky pro bydlení.
Zastupitelstvo města Kostelec nad Černými lesy, dále
jen ZM, schválilo „Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Kostelec nad Černými lesy“ dle předloženého návrhu, který je jako příloha nedílnou součástí originálu zápisu.
Vyhlášení záměru na prodej pozemků p. č. 1734/8
a 3110/5 v k. ú. Kostelec n. Č. l.
ZM schválilo vyhlášení záměru na prodej pozemku
p. č. 1734/8 o výměře 3703 m2 a části pozemku p. č. 3110
vyznačené v GP jako pozemek p. č. 3110/5 o výměře
20 290 m2.
Zásady pro udělování finančních prostředků z rozpočtu města Kostelec nad Černými lesy pro sportovní,
kulturní a jiné zájmové aktivity
Účelem udělování finančních prostředků z rozpočtu města Kostelec nad Černými lesy je podpora a iniciace neziskových aktivit organizací a jednotlivců v oblasti kultury,
sportu, vzdělávání a využívání volného času dětí, mládeže
a dospělých, aktivit propagujících jméno města, aktivit
vedoucích k oživování a udržování tradic, podpoře mezinárodní spolupráce a sociální a kulturní integraci zdravotně postižených občanů.
ZM schválilo „Zásady pro udělování finančních prostředků z rozpočtu města Kostelec nad Černými lesy pro sportovní, kulturní a jiné zájmové aktivity“ včetně příloh, ve
znění návrhu, který je jako příloha nedílnou součástí originálu zápisu.
Výzva na rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města pro sportovní, kulturní a jiné volnočasové
aktivity
ZM schválilo znění této výzvy:
Výzva na rozdělení finančních prostředků z rozpočtu
města pro sportovní, kulturní a jiné zájmové aktivity
na rok 2014
Zastupitelstvo města Kostelec nad Černými lesy v souladu s usnesením ze dne 13. 11. 2013, vyzývá všechny
organizace i jednotlivce, kteří působí v oblasti kultury, sportu a jiných volnočasových aktivit, aby v případě zájmu předložili své žádosti o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu města na rok 2014. Žádosti se
budou přijímat a hodnotit dle schválených zásad. Termín přijímání žádostí je stanoven do pátku 14. 2. 2014
do 13.00 hodin.
Veřejnoprávní smlouva mezi městem Kostelec n. Č. l.
a obcí Malotice podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
Diskuzi k tomuto materiálu pan Urban uvedl tím, že s uzavřením smlouvy nesouhlasí, zejména z důvodu, že se domnívá, že strážníci naší MěP by měli vykonávat součinnost
pro potřeby města a ve městě. Rovněž MVDr. Černý se vyjádřil, že uzavření smlouvy nepodporuje.
ZM schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kostelec nad Černými lesy a obcí Malotice podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, dle návrhu, který jako příloha je nedílnou
součástí originálu zápisu.
Program regenerace MPZ - aktualizace
Město Kostelec nad Černými lesy má na svém území městskou památkovou zónu (MPZ). Ministerstvo kultury ČR
poskytuje dotace na regeneraci památkových zón, ale
podmínkou je platný „Program regenerace městské památkové zóny“ a aktivní pracovní skupina pro program
regenerace MPZ.
ZM schválilo aktualizaci „Programu regenerace městské
památkové zóny města Kostelec nad Černými lesy ve znění návrhu, který jako příloha je nedílnou součástí originálu zápisu.
Stížnost na nedostatečnou ochranu majetku a stížnost
na nevhodné chování pana starosty Ing. Jana Svatoše
Ke stížnosti se vyjádřil MVDr. Černý a následně pan starosta. Rozvinula se debata o vandalismu obecně i možnostech ochrany majetku občanů i města.
ZM projednalo stížnost pana Ing. Milana Čecha a paní
Květuše Čechové.
Námitky proti uvedení v zápise ZM ze dne 15. 5. 2013
Starosta města vyzval pana Urbana k bližšímu vysvětlení svého požadavku na projednání námitky proti uvedení v zápise ZM ze dne 15. 5. 2013. Ani po široké diskuzi
neměli přítomní ve věci zcela jasno, nebo návrh usnesení nebyl definován a pan starosta po upozornění, že
s námitkou je přesto nutno se vypořádat, dal o přijetí námitky hlasovat.
ZM neschválilo námitku pana Urbana proti uvedení v zápise ZM ze dne 15. 5. 2013.
Zpracoval Mgr. František Knop
Úplné znění usnesení zápisů naleznete
na www.kostelecncl.cz
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
Vážení občané,
jak jste již určitě zaregistrovali, umístili jsme další kontejnery na sběr textilu. Podařilo se nám získat oproti původně
plánovaným čtyřem nádobám (přiděluje se jedna na tisíc
obyvatel) další dvě nádoby vzhledem k velkému zájmu a rozloze našeho města. V současnosti jsou umístěné na těchto
stanovištích: ul. Pražská (u stavebnin), ul. Dvouletky,
ul. Tyršova (u školy), ul. Kutnohorská (u Smíchováku),
ul. Ruská (pod vrbami) a ve Svatbíně.
Do kontejneru je možné odkládat použitý a nepotřebný textil (ošacení, ubrusy, záclony, ložní prádlo, ručníky)
a párovou obuv.
Vše vkládejte zabalené v igelitových taškách nebo
pytlích.
Do kontejneru !!!!! neodkládejte !!!!! mokrý nebo
zněčistěný textil, molitan, matrace, koberce a odpad.
Každý z nás ročně vyprodukuje průměrně zhruba 15 kg
starého šatstva, které dosud končilo převážně jako směsný odpad. Maximálním tříděním odpadu přispíváme ke
zlepšení životního prostředí v mnoha směrech. Je méně komunálního odpadu (to
se v budoucnu může projevit na snížení poplatku
za odpad), neplní se nám
tak rychle skládky, dáváme šanci nepotřebné věci
ještě smysluplně využít, recyklovatelné věci mohou
sloužit opakovaně bez nutnosti vyrábět nové. KosteKontejner na textil
lec nad Černými lesy má
v tomto směru ještě velké rezervy. Již třídíme papír, sklo,
plast, nyní přibyl textil. Doufám, že se nám podaří v co
nejkratší době vyřešit ještě systém likvidace bioodpadů.
Děkuji vám všem, kteří si uvědomujete, že tříděním odpadu přispíváte ke zlepšení životních i ekonomických podmínek nás všech.
Informace o zpracovatelské firmě na textil získáte na:
http://www.wtorpol.com.pl/cs/
Lenka Szabóová, životní prostředí
[email protected]
PODPORA PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V ROCE 2014
Město Kostelec n. Č. l. každoročně rozděluje finanční podporu pro spolky a organizace, které v našem městě aktivně působí v oblasti sportu a kultury. Zásady pro
rozdělování finančních prostředků byly schváleny v roce
2009, žádosti o dotace podávali školy, sportovci, hasiči
a rozdělování bylo dosud velmi subjektivní a pocitovou
záležitostí.
Proto vznikla pětičlenná pracovní skupina složená z členů komise pro volnočasové aktivity, s cílem aktualizovat
zásady z roku 2009 a navrhnout objektivnější přidělování
finanční podpory.
Východiskem pro aktualizaci byla shoda, že by město
mělo preferovat
ty aktéry, kteří zajiš ují volnočasové aktivity pro občany města Kostelec n. Č. l. s důrazem na děti a mládež
do 18 let,
aktivity, které pozitivně přispívají k propagaci města a
aktéry, kteří přispívají ke zlepšení životního prostředí.
Tato východiska se promítla do návrhu hodnocení
žádostí o finanční podporu, zohledněny jsou i další skutečnosti, jako např. je-li žadatel majitelem nějakého objektu, o který pečuje, nebo možnost dalšího získávání peněz
z jiných zdrojů. Aktualizované zásady projednala rada města a zastupitelstvo schválilo dokument dne 13. 11. 2013,
najdete je na webu na adrese
http://www.kostelecncl.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=
=7016&id_ktg=1027&n=granty&p1=1650.
Rozdělování finančních prostředků bude probíhat podle
nových pravidel a do role hodnotitelů žádostí vstoupí samotní žadatelé, každý z nich bude hodnotit všechny žádosti a přidělovat cenné body. Samozřejmě se nabízí otázka, zda bude co rozdělovat - ano, letos bylo v rozpočtu
města 300 000 Kč na tuto podporu, pro rok 2014 předpokládáme navýšení.
Ing. Jana Havelková, místostarostka
[email protected]
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
KONTEJNERY
NA SBĚR TEXTILU
5
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 12/2013
6
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE V MĚSÍCI ŘÍJNU 2013
Stánkový prodej
Blokové pokuty
6 800 Kč
10 300 Kč
Celkem
17 100 Kč
Další činnost:
kontrola svozu separovaného odpadu
kontrola stavu veřejného osvětlení
dohled nad dodržování veřejného pořádku v době konání
společenských akcí
Činnost v měsíci říjnu
6. 10. Kontrola stavu veřejného osvětlení, předáno ORM
města.
7. 10. Zjištěny nepojízdné osobní automobily v areálu sanatorky - majitel vozidla na výzvu automobil odstranil.
8. 10. Zjištěna propadlá mříž kanalizační vpustě v ul. Dr. Konečného, předáno ORM města.
8. 10. Na nám. Smiřických nalezeno sražené kotě osobním
automobilem, předáno MVDr. Malému, provedeno
další opatření.
16. 10. Měření rychlosti v obci Kostelec n. Č. l.
18. 10. Nález dětského horského kola, uloženo ve skladě MP.
21. 10. Nález klíčů od osobního automobilu, předány majiteli.
22. 10. Byl nalezen pes, předán majitelce.
28. 10. Propadlá kanalizace v Ruské ulici, předáno ORM města.
29. 10. Kontrola stavu veřejného osvětlení.
30. 10. Ucpaná kanalizační vpus ve Svatbíně, předáno ORM
města.
V měsíci říjnu MP řešila 10 dopravních přestupků, nejčastějšími přestupky jsou nedodržení stanovené rychlosti, parkování v křižovatce a neuhrazení parkovného.
Denní činnost:
dohled nad bezpečným odchodem dětí do školy - přechod
náměstí Smiřických
dohled nad dodržováním veřejného pořádku
kontrola stavu místních komunikací a dopravního značení
Vážení spoluobčané,
s blížícími se vánočními svátky, kdy každý chce své nejbližší
obdarovat těmi nejhezčími dárky, je potřeba být opatrní, nebo je známo, že v předvánočním shonu mají napilno i „kapsáři“ a zloději, proto ve svých automobilech před obchody nenechávejte žádné cennosti, tašky, kabelky, mobily apod. Auto
není trezor! V obchodech a obchodních centrech nenechávejte své tašky a kabelky bez dozoru!
Upozornění
Vážení rodiče a obchodníci,
blíží se čas vánočních a novoročních svátků a s tím spojené
používání zábavné pyrotechniky. S ohledem na používání zábavné pyrotechniky je potřebné vás informovat, že dne 1. 7.
2010 vešel v platnost zákon č. 148/2010 Sb. o prodeji pyrotechnických výrobků a jejich zařazení do kategorií:
1. kategorie, původně 1. třída volně prodejná bez omezení,
nově prodej od 15 let - dětské prskavky, kapsle do pistolí, malé tyčinky s barevnými plameny, malé létající předměty — včelky, vosičky, čmeláci, bouchací petardy
2. kategorie, původně 2. třída, nově prodej od 18 let - petardy, kulové pumy, raketky
3. kategorie, původně 3. třída, nově prodej od 21 let pouze s průkazem — odpalovač ohňostroje
Jaromír Zabilka, vedoucí strážník MP
mobil 602 487 355
ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ
Data uzávěrek a vydání
na rok 2014
Platný ceník inzerce
rozměry a ceny inzerce
číslo
datum uzávěrky
datum vydání
1
2
3
4
5
6
7/8
9
10
11
12
30. 12.
27. 1.
24. 2.
24. 3.
28. 4.
26. 5.
30. 6.
25. 8.
22. 9.
27. 10.
24. 11.
17. 1.
14. 2.
14. 3.
11. 4.
16. 5.
13. 6.
18. 7.
12. 9.
10. 10.
14. 11.
12. 12.
cena včetně DPH
1/1 strany 182 x 259 mm
1/2 strany 182 x 127 mm
1/3 strany 89 x 127 mm
1/4 strany 89 x 127 mm
1/8 strany 89 x 61 mm
1/16 strany 89 x 30 mm
řádková inzerce do 50 znaků
společenská kronika
2 662 Kč
1 573 Kč
1 150 Kč
787 Kč
545 Kč
303 Kč
79 Kč
61 Kč
Slevy za opakování inzerce:
1x opakování
2-3x opakování
10 %
15 %
5-10x opakování
celoročně
20 %
25 %
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
7
ČINNOST SDH V ŘÍJNU A LISTOPADU 2013
Nový vůz, který budou užívat kostelečtí hasiči
Naše jednotka do té doby nedisponovala žádným univerzálním, tzv. prvovýjezdovým automobilem, který by vyjížděl
v prvním sledu k většině mimořádných událostí a dokázal by
přepravit dostatečný počet hasičů, technických prostředků
a menší množství vody pro začátek hasebních prací. Velká
nádrž u vozu CAS 32 TATRA 815 je obrovskou výhodou u většiny požárů, ale k ostatním typům událostí není potřeba vozit
9000 litrů vody. Zcela nové vozidlo, které stojí několik milionů
korun, by bylo velkou zátěží pro městský rozpočet, proto
bylo jasné, že musíme jít cestou nákupu ojetého vozu. Před
třemi lety jsme zakoupili starší technický automobil na podvozku LIAZ 101 vyřazený od HZS DP Praha, a.s., který jsme
chtěli nechat zrepasovat a upravit na cisternovou automobilovou stříkačku. Zatím byla stále jako hlavní výjezdové
vozidlo značky Tatra a Liaz, k některým zásahům vozila další
hasiče a vybavení, které se do tatry nevešlo. Postupem času
jsme zjistili, že hasičské jednotky v západoevropských zemích vyřazují vozidla, která jsou ve velmi slušném technickém stavu, a za cenu nižší, než plánovaná repase liazky, lze
sehnat modernější a kvalitní vůz. Obrátili jsme se na firmu
Quintal - Ing. Stankovič Ján, která se na dovoz hasičských
vozidel ze západu specializuje, a bylo vybráno vozidlo značky VOLVO. Zastupitelstvu města byl předložen tento návrh
a na zasedání byl odsouhlasen. Bohužel mezitím bylo již vozidlo prodáno jinému zájemci. Bylo tedy vybráno jiné vozidlo - DAF vyřazený ze služby holandských hasičů. Druhý pokus již vyšel a firma dovezla automobil do Čech, provedla na
něm úpravy nezbytné pro provoz na českých pozemních komunikacích a pro zařazení do IZS.
V neděli 24. 11. 2013 došlo ke slavnostnímu předání nového vozu do užívání jednotky. Slavnostního aktu se zúčastnil hejtman Středočeského kraje MVDr. Josef Řihák, starosta města Ing. Jan Svatoš spolu s radními a zastupiteli, majitel
firmy dodávající vůz Ing. Ján Stankovič, zástupci HZS Středočeského kraje, šéfredaktor serveru Požáry.cz a samozřejmě členové kostelecké jednotky, sboru a další hosté. Tímto
krokem došlo k dalšímu zlepšení požární ochrany v našem
městě a okolí, a proto patří velký dík všem, kteří se o získání tohoto vozu zasloužili.
Základní technické údaje vozu CAS 30 DAF 45.180Ti: Automobil byl vyroben v roce 1995, podvozek je silniční s pohonem zadní nápravy, kabina pojme celkem 8 osob a všechna
sedadla kromě řidiče mají opěradla s integrovanými držáky
dýchacích přístrojů. Nástavba byla vyrobena světoznámým
rakouským výrobcem Rosenbauer. Po obou stranách jsou
úložné prostory kryté dvěma roletami, roleta na zádi vozu
ukrývá strojovnu čerpadla, které má výkon 3000 litrů za minutu. Uprostřed nástavby je nádrž na 1800 litrů vody. Dlouhé
předměty, jako jsou žebříky a sací hadice, jsou umístěny na
sklopné střešní konstrukci a po sklopení jsou přístupné ze
země. Na zádi vozu je také pneumaticky výsuvný osvětlovací stožár.
Vybavení zásahového vozidla
Po předání probíhá dovybavování vozu příslušnými technickými prostředky a školení obsluhy. Poté bude automobil
zařazen do pohotovosti.
V sobotu 28. 12. 2013 vás zveme na zábavu s názvem
„Silvestr nanečisto“, která se bude konat od 20 hodin
v sokolovně.
Přejeme vám příjemné prožití Vánoc a v novém roce hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Aleš Bitter, Šárka Žylová
www.hasici-kostelecncl.cz
foto archiv SDH
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
V období 30. 10. až 24. 11. jsme nemuseli zasahovat
u žádných mimořádných událostí.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů oslavila Vánoce
o měsíc dříve. Nejen že jsme obdrželi mimořádnou dotaci od
Středočeského kraje na nákup a obnovu technického vybavení za pomoc při letošních povodních, navíc se po několika
letech podařilo obnovit náš vozový park.
AKTUÁLNÍ
8
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 12/2013
MODRÉ DVEŘE ZÍSKALY OCENĚNÍ
ZA APLIKACI AGE MANAGEMENTU
Na slavnostním večeru, který se konal dne 26. listopadu ve
Španělském sále Pražského hradu pod záštitou prezidenta České
republiky a předsedy Senátu České republiky, převzali manželé
PhDr. Kateřina Siveková a Viliam Sivek Národní cenu pro Terapeutické centrum Modré Dveře v Kostelci nad Černými Lesy.
Cena za aplikaci AGE MANAGEMENTU byla v letošním roce
udělena Radou kvality ČR poprvé a vyjadřuje nejvyšší uznání v této oblasti práce.
Terapeutické centrum Modré dveře bylo otevřeno před více
než rokem a díky sponzorskému daru vzniklo místo, kde v první
řadě naleznou pomoc lidé s duševním onemocněním a mentálním
handicapem a lidé v duševní krizi. Zájemci z široké veřejnosti mají dále možnost využít psychoterapie nebo službu klinického psychologa, jehož ordinace je v centru otevřena od února tohoto roku.
V Modrých dveřích naleznou zájemci komplexní balíček služeb
v podobě diagnostiky, krizové pomoci, aktivizačních a rehabilitačních programů, psychoterapie individuální, párové, rodinné i skupinové, poradenství, zprostředkování kontaktu s dalšími specialisty
nebo jinými zařízeními a v neposlední řadě nabízí Modré dveře
aktivity pro odpočinek a volný čas dětí, mládeže i dospělých.
Velmi důležité je, že Modré dveře fungují uprostřed regionu
Praha-východ a klienti nemusí dojíždět často komplikovanou
dopravou do zařízení poskytujících obdobné služby v Praze, a odborná pomoc zde není poskytována jen klientům, ale i dalším zájemcům o psychologické služby. Terapeutické centrum Modré
Cena za aplikaci Age Managementu
Zleva Ing. František Koníček, ministr práce a sociálních věcí v demisi; doc. Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc. - člen předsednictva České
společnosti pro jakost; PhDr. Kateřina Siveková Křižáková - ředitelka Terapeutického centra Modré dveře; Viliam Sivek - jeden ze zakládajících členů rady občanského sdružení Modré dveře
dveře je v regionu Praha-východ ojedinělým zařízením, kde naleznou tolik potřebnou pomoc nejen klienti, ale i jejich rodinní
příslušníci. Mottem v zařízení je: Má-li problém jeden člen rodiny, tak má problém rodina celá.
Některým klientům je poskytována pomoc jednorázová nebo krátkodobá, jiní docházejí do centra pravidelně na dlouhodobý program. V centru jsou jim v rámci denních programů k dis-
pozici např. terapeutické dílny a ti, kteří mají zájem, se postupně
pod dohledem sociálních pracovníků rehabilitují zpátky na trh práce v tréninkové kavárně Modré dveře. Výsledky péče týmu Modrých dveří jsou nejviditelnější právě v pokrocích klientů, kteří se
více a více začleňují do běžného života.
Za dobu od otevření centra prošly Modrými dveřmi již stovky
klientů a jejich počty neustále stoupají. Krizovou pomoc vyhledávají lidé od prvního dne, kdy byly Modré dveře otevřeny, výjimkou nebyly ani 3 intervence současně, a v současné době je tato
služba poskytována průměrně 4x týdně.
Vedle odborné pomoci jsou v Modrých dveřích nabízeny i volnočasové aktivity pro děti, mládež a dospělé, organizovány jsou
přednášky, koncerty sezonní kulturní a prodejní akce pro veřejnost. Snahou nejen zaměstnanců centra, ale i všech jeho podporovatelů je, aby Modré dveře byly otevřeny všem a kdokoliv do
nich mohl vkročit a už za účelem vyhledání odborné pomoci
nebo návštěvy některé z volnočasových aktivit.
Protože je financování sociálních služeb v České republice velmi složité, bez podporovatelů z řad firem i jednotlivců by nebylo
možné Terapeutické centrum provozovat. Všem podporovatelům Modrých dveří tedy patří obrovské díky. I díky nim se v Modrých dveřích stává úděl těch, kteří měli v životě méně štěstí,
o něco lehčí.
Mgr. František Knop, projektový manažer
Terapeutické centrum Modré dveře
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
9
Modré dveře získaly jako jedna ze tří oceněných společností z celého Středočeského kraje ocenění Společnost přátelská rodině.
Ocenění znamená pro Modré dveře uznání za prorodinné
aktivity jak pro klienty a jejich rodiny, tak pro širokou veřejnost a v neposlední řadě i samotné zaměstnance.
Komplexnost služeb v Modrých dveřích je dána přístupem, který byl nastaven již při samotném plánování celého projektu Terapeutického centra. Pro klienty a jejich rodiny je k dispozici klinický psycholog, rodinné terapie, párové
poradenství.
Pro širokou veřejnost jsou pořádány volnočasové aktivity,
denně je otevřena kavárna s dětským koutkem. Od jara do podzimu je k dispozici zahrada s herními prvky.
Pro zaměstnance pak Modré dveře nabízí práci na rodičovské dovolené, sdílené úvazky a nebo flexibilní pracovní úvazky.
Za uvedené aktivity, které jsou Modré dveře zavázány udržovat nebo dále rozvíjet, bylo uděleno ocenění Společnost
přátelská rodině.
Titul byl Modrým dveřím udělen na konferenci „Efektivní
prorodinná politika v kontextu rovných příležitostí“, kterou vyvrcholil dne 5. 11. 2013 projekt Společnost přátelská rodině
ve Středočeském kraji. V průběhu roku se firmy vzdělávaly při
workshopech pro zaměstnavatele, ucházely se o ocenění Společnost přátelská rodině - vyplňovaly dotazníky mapující rodinné přátelské aktivity v několika oblastech, projekt byl jako
příklad dobré praxe prezentován při Open Days v Bruselu.
Nad slavnostním předáváním převzal záštitu náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Bc. Zdeněk Syblík.
Mgr. František Knop, projektový manažer
Terapeutické centrum Modré dveře
[email protected]
www.modredvere.cz
ZLATÝ ZÁCHRANÁŘSKÝ KŘÍŽ
„Záchranářství je stav mysli“
Jen díky duchapřítomné dívence vše dopadlo dobře,“ uvedla mluvčí Středočeské záchranné služby Nina Seykorová.
1B. Záchranářský čin laiků
subkategorie děti a mládež do 18 let
Záchrana dědečka
čestné uznání
„Kdyby tu nebyla Janička, tak by pro mě přijela černá sanitka. Je to fantazie, jakou mám vnučku,“ říká Jan Šálek (63)
z Kostelce nad Černými lesy u Prahy. Život mu svou pohotovou reakcí zachránila jeho teprve čtyřletá vnučka. Hrdinkou
se malá slečna stala poslední červencový pátek.
Jan Šálek je diabetik a již rok si píchá inzulin. Osudný den
se mu udělalo špatně. „Slyšel jsem ji, jak mi říkala: „Dědo,
co ti je?“ Pak si nepamatuji nic. Probral jsem se, když už tu
byli záchranáři,“ vypráví Janin děda.
A právě v době, která pro něj zůstala zahalena tmou a byla předzvěstí smrti, zasáhla bez váhání jeho vnučka. Místo
toho, aby jako většina dětí jejího věku jen vyděšeně plakala,
utíkala k sousedům pro pomoc. Ti zavolali záchranku. „Zdravotníci muži podali glukózu, pak ho odvezli do nemocnice.
Janička Vejvodová obdržela od pana prezidenta Miloše Zemana
Zlatý záchranářský kříž. Namalovala pro něj obrázek
Na svoji dceru je neuvěřitelně hrdá maminka Jana Vejvodová (33): „Jsem jí moc vděčná, díky ní mám ještě tatínka.
Bylo osudové, že zrovna ten den nešla do školky,“ říká.
Text a foto Redakce RESCUE reportu
AKTUÁLNÍ
MODRÉ DVEŘE
JSOU „SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ“
POLICIE ČR INFORMUJE / ŠKOLSTVÍ
10
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 12/2013
POLICIE ČR INFORMUJE
KRÁTCE
Kriminalisté z Kolína obvinili ze zločinu týrání osoby
žijící ve společném obydlí pětatřicetiletého muže. Na
Kostelecku týral svou družku, kdy ji opakovaně urážel
a fyzicky napadal. Pachateli hrozí až osmileté vězení.
VÁNOCE VE ŠKOLE
Již každoročně se ve škole konaly vánoční trhy, letos pojaté jako „Vánoce ve škole“. Spousta lidí si přišla zpestřit předvánoční čas poslechem písní muzikálového zpěváka Tomáše
Obvodní oddělení v Kostelci nad Černými lesy sdělilo
podezření z přečinu zpronevěra, kde hrozí až dvouleté
vězení, devětatřicetiletému muži z Pečecka. Ten jako zaměstnanec společnosti v Kostelci nad Černými lesy vybral od zákazníků finanční prostředky za zboží, ale vybrané peníze již společnosti neodevzdal.
Nprap. Věra Žídková,
PIS Kolín
Löbla, školního sboru Osmikrásek, ale i jiných současných
a bývalých žáků naší školy. Děti si opět malovaly perníčky
dle vlastní fantazie a jejich rodiče si mezitím popovídali se
svými přáteli nad vánočními dobrotami, které připravili nejen
učitelé ale i rodiče žáků.
Všem moc děkujeme a přejeme klidné prožití adventních
dnů a Vánoc.
Světlana Čiháková
Foto Jitka Kunteová
PODĚKOVÁNÍ
SPONZORŮM
Na úspěchu Vánoc ve škole měli svůj podíl děti, učitelé, rodiče
i bývalí žáci
Základní škola a Praktická škola Kostelec nad Černými lesy, K Jatkám 748 děkuje všem, kteří nám na konci
roku přispěli bu věcným nebo finančním dárkem.
Jedná se o tyto firmy:
Doc. Mudr. Vladimír Kříž, ČSAD Polkost, Marker, Eurosun, Klima, JV-textil, Tabák Kalianko, Sector, pan Fetter,
pí Krupičková, Stobau servis, Pizzeria U Muzea, Z. Novák-Zámecká výroba uzenin, lakovna Krejča, Papírnictví, obě oční optiky, Pneu-center Tomic, herna náměstí,
p. Kostka, p. Marek, p. Dvořák auto, Tipsport-Elegance,
pí Vávrová, pí Součková, Kadeřnictví Hejdová, AK auto,
Módní doplňky, vietnamský obchodník na Pražské, pí Hošková, Tabák Pospíšilová, Seko pí Černá, Zdravá výživa,
Soneko p. Souček, Zelenina Lubina, Lékárna Dr. Max,
Ondřej Flek (servis).
Všem děkujeme za přízeň a přejeme příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v roce 2014!!
Osmikrásky zazpívaly vánoční písně pod vedením paní učitelky
Ireny Kubové
Mgr. Pavla Rývová, ředitelka
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
PRÁVNÍ PORADNA
Na každém kroku našich životních poutí se setkáváme
s lidmi, jednáme, dojednáváme, a to a ve věcech soukromých nebo pracovních. Doba, kdy stačil slib stvrzený podáním a stiskem rukou už pominula, a tak se nezřídka obracíme
na odborníky, aby nám pomohli radou nebo i pomocí, např.
s přípravou smluv, ujednáním našich osobních nebo pracovních záležitostí.
Od 1. 1. 2014 začne platit nový občanský zákoník a nahradí tak současný občanský zákoník, který byl přijat v roce
1964. Mnohé úpravy a novely občanského zákoníku způsobily roztříštěnost právního rámce v oblasti občanskoprávních vztahů. Jak jsem se dočetla z různých zdrojů, občanský zákoník je právní předpis, který náleží mezi „dispozitivní
právní normy“ — tyto právní normy dávají stranám smluvní volnost. Jinak řečeno, dohoda smluvních stran je zde
nad zákon.
Nejucelenější informace jsem našla na webu na adrese
http://obcanskyzakonik.justice.cz/. Informace jsou k dispozici ve struktuře občanského zákoníku (dědické právo, rodinné právo, smluvní právo, věcná práva, náhrada újmy,
mezinárodní právo, obchodní korporace), v každém oddílu
najdete přehledné členění (obecné informace, koncepční
změny, konkrétní změny, související články, informační brožura a archiv otázek).
Občanský zákoník je tematicky rozdělen do pěti částí
— Obecná část, Rodinné právo, Absolutní majetková práva,
Relativní majetková práva a Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. V obecné části jsou především vymezeny
jednotlivé pojmy, se kterými následně text občanského
zákoníku pracuje. Část Rodinné právo v sobě zahrnuje
dnešní zákon o rodině. Dotýká se jak institutu manželství,
tak vztahů mezi příbuznými, zejména pak vztahů mezi rodiči a dětmi. Část Absolutní majetková práva v sobě skrývá definici vlastnictví, práva k cizím věcem a problematiku
dědění. Čtvrtá část nazvaná Relativní majetková práva
je nejobsáhlejší. Zahrnuje v sobě různé druhy smluv, stejně tak jako závazky z deliktního jednání (tedy i odpovědnost
za škodu). Poslední část se zabývá především legislativně
technickou problematikou, mimo jiné tím, které dosavadní zákony budou novým zákonem zrušeny.
Zdroj: http://obcanskyzakonik.justice.cz/o-novem-obcanskem-zakoniku/
A protože další skutečností je, že neznalost zákonů neomlouvá a nový občanský zákoník obsahuje 3081 paragrafů, požádala jsem o spolupráci JUDr. Martina Vlasáka. V několika článcích se dovíme základní informace. Také můžete
JUDr. Martinu Vlasákovi psát své dotazy, a to bu přímo
na kontakt uvedený pod článkem nebo na e-mail [email protected] , odpovědi obecnějšího charakteru, které
mohou zajímat více lidí, budou otištěny ve zpravodaji (samozřejmě se zachováním anonymity tazatele). JUDr. Martin Vlasák je dlouholetým advokátem se sídlem v Kouřimi č.p. 117.
Věřím, že vám Černokostelecký zpravodaj přinese nejen
zajímavé, ale hlavně potřebné informace. A také doufám, že
se dokážeme domluvit a pomoc právníků nebudeme moc
často potřebovat.☺
Pane doktore, poj me do toho…
Ing. Jana Havelková, místostarostka
[email protected]
Co znamená zrušení zákona o rodině?
Účinností nového občanského zákoníku (dále jen NOZ)
č. 89/2012 Sb. se sjednocuje úprava občanskoprávních vztahů do jediného předpisu, a tím pádem zaniká dosavadní zákon o rodině.
Rodinné právo je nově upraveno v druhé části NOZ, změny nejsou dramatické ani převratné, prakticky se nic nemění
na uzavírání manželství, rozvodu manželství ani manželské
majetkové právo. Vše je sjednoceno do jednoho právního
předpisu — dosud uzavření či rozvod manželství řešil zákon
o rodině, ale majetkové právo řešil občanský zákoník.
Nově se posiluje ochrana slabších a zájem rodiny (např.
možnost vyjádřit nesouhlas se zadlužením manžela nebo
manželky), upraveno v zákoně je domácí násilí, máte delší
dobu na rozmyšlení (6 měsíců), zda si po rozvodu ponecháte současné příjmení, nebo se vrátíte k původnímu. Registrované partnerství však NOZ neupravuje, a tak platí stávající
Zákon č. 115/2006 Sb.
Úplnou novinkou je zavedení institutu tzv. rodinného závodu. Typický případ je pro penzion, restauraci, kdy rodinní příslušníci vlastníka mají zajištěno právo na podíl ze zisku
v případě, kdy se podílejí na jeho fungování.
Ztěžuje se možnost dosáhnout výživné od bývalého manžela, ale jen ve výjimečných případech.
Nově se zavádí veřejný registr smluv po odděleném jmění, který vede notářská komora, a mnoho dalšího.
JUDr. Martin Vlasák
[email protected]
PRÁVNÍ PORADNA
Nový občanský zákoník —
co bychom měli vědět
11
12
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 12/2013
ZDRAVOTNÍ TEMATIKA / PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
PSYCHOTERAPIE
Každého může v životě potkat situace, se kterou si momentálně nebo delší dobu neví rady. Těžká nemoc vlastní či v rodině,
životní krize, partnerské problémy, problémy s výchovou dětí,
úzkosti a deprese, závislosti a alkohol, stresy, nehody, traumatické zážitky a podobně…. K procházení těmito náročnými situacemi si můžete zavolat na pomoc psychoterapeuta.
Psychoterapii lze charakterizovat také jako zvláštní formu
lidského setkávání psychoterapeuta s druhým člověkem, který
o pomoc žádá, zatímco terapeut ji nabízí. Terapie umožňuje zrání, rozvoj a uzdravení léčené osoby. Můj terapeutický učitel popisuje psychoterapii jako hledání možností jak být sám sebou
a zároveň s druhými. Nečekejte rady, ale spíše společné hledání.
Jen při vztahu a spolupráci klienta a terapeuta dochází u klienta
k žádoucí změně směrem k uspokojivějšímu prožívání, chování
ve vztazích a sociálnímu začlenění.
Aby mohl psychoterapeut vykonávat svou práci, musí projít
nejen teoretickým vzděláním, které zahrnuje kompletní informace o psychických stavech a procesech, osobnostní vývoj a související sociální a psychosomatické faktory a příčiny, ale také sám
psychoterapii absolvuje (nejčastěji minimálně pět let). Zažije si
tedy sám na sobě, čím procházejí jeho klienti. Navíc psychoterapeuti většinou pracují pod tzv. supervizí, tedy mají zkušenějšího
kolegu, se kterým někdy anonymně své klienty konzultují. Dovednosti terapeuta se týkají vedení rozhovoru, vytvoření a udržování podpůrného vztahu a používání speciálních technik.
Při psychoterapii je vztah klienta a terapeuta sám o sobě léčebný; proto vám váš terapeut musí „sedět“ a musí se vám s ním
dobře pracovat. Na prvním setkání s terapeutem si vyjasníte cíle a podobu terapie. Psychoterapii rozlišujeme krátkodobou (od
jednoho do cca 20 setkání) a dlouhodobou (až několik let). Obvyklé je sezení 1x týdně 50 minut. Samozřejmostí je naprostá diskrétnost a profesionalita celého terapeutického týmu.
V Modrých dveřích nabízíme psychoterapeutickou péči za
přímou úhradu dle aktuálního ceníku. Sezení trvá 50 minut a je
třeba se předem objednat telefonicky nebo emailem. V rámci
této péče nejsou shromaž ovány žádné osobní údaje o klientech,
což je výhoda tohoto typu terapie oproti terapii poskytované zdravotnickým zařízením. Objednat se můžete na tel: 321 678 474
nebo emailem na: [email protected] Veškeré informace o službě najdete na www.modredvere.cz.
PhDr. Andrea Hlubučková, psycholog
Terapeutické centrum Modré dveře
ČERTOVA SKALA
Neveril som na peklo, strigy a iných démonov. Rozpoviem vám
príbeh, ktorý sa stal. Či mi uveríte alebo nie, je len na vás. Stalo sa
to roku pána 1341. Mal som malý domček ne aleko likavského
panstva. Skromnú záhradku a všade navokol boli stromy. Manželku mi zobrala zákerná morová choroba. A jediným mojím š astím boli naše dve deti, chlapec Jakub a dievča Hanka. Spomínam
si ako sme chodili z mojou ženičkou na krásne, dlhé prechádzky
do prírody a okolitých lesov. Ani po jej smrti som neprestal navštevova lesík a okolie. A tak som sa veru vybral do lesa ako
každý eň. Slniečko krásne hrialo, trávička bola zelená a vtáčiky
vyspevovali melodiu lásky. A ja som vykračoval po tom známom
chodníčku. Čoraz hlbšie do lesa, ktorý pokrývali vysoké smrekové stromy. Ako si tak kráčam, stratil som pojem o čase. Slnko zapadlo za obzor a tma akoby zakryla mohutný les svojím pláš om.
Zmocnil sa ma strach, snažil som sa vrá i naspa ale nešlo to.
Ruky som mal doškriabané. Aha pozrel som sa dopredu, malé
svetlo sa blížilo ku mne. Možno ani tak nie svetlo ako svetielkujúca gu a to bola. Niečo mi hovorilo, že mám ís za tou gu ou.
Necítil som už boles , hoc z rán na rukách mi stekala krv. Šiel som
stále vpred. Nevediac, kam má tá gu a dovedie. Pozrel som na
nebo, zahladel som sa na mesiac, ktorý mi svietil na cestu. Po
chvílke sme prišli k velkej skale, stála tam ako velký skalný obor,
ktorý na mňa hrozivo hladí. Zaujímavé bolo, že zastala pri akomsi
otvore a blikala. Podišiel som bližšie, ke tu zrazu akýsi ti čert vyskočil z toho otvoru. Z akol som sa a odskočil som. Hromovým
hlasom zvolal „Čo tu h adáš, ty udský červ?“. Odpovedal som, že
som sa stratil. Haha, zvolalo to čertisko. Viem, čo s tebou urobím,
budeš mi slúži . Ach, čo bude so mnou, beda mi, pomyslel som
si. Už neuvidím moje milované deti. A tak ma schmatol trikrát poklopal na skalu a podupal kopytom. Skala sa otvorila a my sme
vošli dnu. Na tu máš metlu, poria mi tu, kým si ja troška podriemem. A nie, že sa budeš ulieva , ináč ti bude beda. Telo ma už
nejak prestalo poslúcha , padol som unavený na zem. Velké š astie,
že ke som sa prebral, čert ešte chrápal. V hlave som mal myšlienky na moju rodinu, na deti. Čo si počnem, ak mám strávi večnos v čertových službách, už nikdy ich neuvidím. Ako som tak
upratoval, našiel som v skale šterbinu, cez ktorú by som sa mohol prepcha a ujs . Človiečik, po sem, zadám ti alšiu prácu.
Videl, že som špinavý od hlavy až po pety. Výborne, tak si sa neulieval. Vedel som, že ide, vždy ke sa blížil, tak bolo poču rinčanie re azí. Vieš, čo ti dám, budeš do pece uhlie hádza . Plán
na útek som mal v hlave. Už len nech to čertisko zaspí a ja sa pokusím o útek. Nádej tu bola, bu teraz, alebo nikdy. A tak som opa
s k udnou myslou porobil svoju prácu. Čert ma prišiel skontrolova , dobre, dobre človiečik a odišiel, vedel som že si šiel pospa .
Tak som sa teda vybral, potichúčku som sa preplazil popri čertovi, veru nebolo mi všetko jedno, ale jeho chrapot by neprehlušilo
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
domu. Uvidel som ich, rados a slzy š astia sa ma zmocnili. Otec,
otec, zakričali. Mysleli sme si, že si šiel za mamkou do nebíčka.
Nie, nie, som živý a už nikdy vás neopustím... Vlad von Tier
Vladimír Škuta
Kresba Jiří Filípek
A KOSTEL SE ROZZÁŘIL
... stalo se tak v neděli 17. 11. 2013 ve 14 hodin v konojedském
kostele sv. Václava při slavnostní mši svaté, která byla sloužena
panem biskupem Karlem Herbstem jako poděkování těm, kteří
přispěli k obnově pláště kostela. Rekonstrukce kostela sv. Václava v Konojedech probíhala v období roku 2012-2013.
Při mši svaté bylo uděleno také biřmování. Účastníci byli dojati krásou a úžasně láskyplnou rodinnou atmosférou obřadu...
Mnozí řekli, že se kostel v onu chvíli rozzářil, a lidé si odnášeli domů hluboké, hřejivé a pokojné duchovní prožití. Starostka obce
Konojedy, paní Michaela Růžičková, též poděkovala panu biskupovi za jeho milou návštěvu v jejich obci a předala mu za obec
kytici nádherně vonících bílých lilií. Starostka nezapomněla též
poděkovat panu farářovi Jaroslavu Líznerovi za jeho píli, obětavost,
vstřícnost, laskavost a úžasnou spolupráci s obcí. Po obřadu se
skupinka věřících přesunula k malé debatě a drobnému občerstve-
Biskup Karel Herbst, farář Jaroslav Lízner a krásný dort
ve tvaru konojedského kostelíku
ní s panem biskupem a panem farářem do zasedací místnosti Obecního úřadu v Konojedech. Starostka obce zde předala zástupcům
církve úžasné umělecké dílo paní cukrářky ze Zvánovic, a to dort ve
tvaru konojedského kostelíku i s datem slavnostního znovuotevření.
Děkujeme všem, kteří umožnili, aby kostel v obci Konojedy
zkrásněl a přinášel radost z krásy a umění. Děkujeme církvi,
současnému i bývalému vedení obce Konojedy, která toto dílo započala. Děkujeme všem sponzorům za finanční dary a též
také dobrovolníkům, kteří se podíleli na úklidových pracích
před slavnostním znovuotevřením kostela.
Slavnostní mše svatá
MUZEUM HRNČÍŘSTVÍ
INFORMUJE
Do konce tohoto roku můžete v muzeu navštívit výstavu obrazů Adolfa Lisého.
Také výstava Jiřího Trnky potrvá až do konce prosince.
V měsíci lednu bude muzeum z technických důvodů
zavřeno od 2. 1. do 31. 1. 2014.
Jiří Filípek, muzeum
[email protected]
Text a foto Michaela Růžičková,
starostka obce Konojedy
Jaroslav Lízner,
farář Římskokatolické farnosti v Kostelci n. Č. l.
DĚJINY
ČERNOKOSTELECKÝCH DOMŮ
MěÚ — odd. kultury stále nabízí k prodeji knihu Dějiny
černokosteleckých domů autora Vladimíra Jakuba Mrvíka,
která byla vydaná v r. 2011.
Knihu je možné zakoupit v Muzeu hrnčířství, infocentru
(městská knihovna) a v trafice p. Kalianka na Pražské ulici.
Hana Flusserová, odd. kultury
[email protected]
PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ / KULTURA
ani královské delo. Prepchal som sa cez úzučkú šterbinu a utekal
som, čo mi nohy stačili. Dostal som sa na ten známi chodníček,
ktorý som ve mi dobre poznal. Domov to nemám aleko. Radoval
som sa zo slniečka a z vetríka, ktorý príjemne pofukoval. A tešil
som sa, že uvidím moje milované deti. Prišiel som bližšie k nášmu
13
KULTURA
14
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 12/2013
OTEVŘENÍ ŽIVÉHO BETLÉMU
A ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Lidé se scházeli na náměstí Smiřických
Vánoční strom
Jak jsme vítali advent v Modrých dveřích?
Letos převzaly Modré dveře záštitu nad akcí na náměstí spojenou s rozsvěcením vánočního stromu a po netrpělivém očekávání
se již kolem třetí hodiny začali scházet první zájemci o program, který byl pro všechny návštěvníky připraven. Chvíli před vystoupením
dětí ustal mírný déš a vše mohlo začít.
Od 16.00 hod. se konal koncert dětí z mateřské školy, na který
se přišly podívat nejméně tři stovky diváků. Dětem se pásmo koled
moc povedlo a patří jim velké poděkování a pochvala! Malý dáreček ostatně dostaly už na konci svého vystoupení. Jako odměnu za
své vystoupení jim paní učitelky slíbily rozsvícení vánočního stromu. Letmé pohledy dětí směrem k vánočnímu stromu byly jasným
znamením, že už se blíží ten okamžik a čekají na svoji odměnu. Vše
Živý betlém v zahradě Modrých dveří
se povedlo na jedničku, a jakmile dozpívaly Štědrý večer nastal, rozsvítil se strom ozdobený novými světélky a rozzářené oči dětí dávaly najevo, že z něj mají radost.
Po akci na náměstí přišla druhá část programu v podobě otevření
největšího živého betlému na zahradě Modrých dveří. Děti i dospělí
si zde mohli pohladit oslíka nebo ovečky a zapálit svoji svíčku štěstí. Vítání adventu bylo završeno koncertem sboru Antifona. Diváci
mohli slyšet pásmo vokálových písní z celého světa, které v podání
více než třiceti hlasů navodily úžasnou atmosféru, a i přes mírnou nepřízeň počasí si více než půlhodinový koncert jistě všichni užili.
Děkujeme všem účinkujícím a věříme, že se akce Vánoce, Vánoce přicházejí v Modrých dveřích líbila.
Text a foto Mgr. František Knop
V KOSTELECKÉM MUZEU SLAVÍ
100. VÝROČÍ NAROZENÍ JIŘÍHO TRNKY
Pro mladou generaci je Jiří Trnka již téměř neznámým jménem,
ale pro organizátory výstavy jeho děl v podobě ilustrací knih, obrazů
a loutek znamená autora evokujícího dětství a krásné vzpomínky.
Jiří Trnka byl uznávaným umělcem, který se během svého poměrně
krátkého života vypracoval na jednoho z nejskvělejších výtvarníků,
jaké naše republika měla. O to smutnější je, že 100. výročí jeho narození nebylo připomenuto v žádném z velkých médií a mladá generace už ani neví, že nějaký Jiří Trnka žil.
To byl jeden z motivů, proč se pan Karel Chytka rozhodl, že Jiřího Trnku připomene v našem muzeu, a po krátkém rozhovoru s Jiřím Filípkem měli oba jasno. Aby dostala výstava ještě nový rozměr
a mohla být více o autorovi, oslovil pan Chytka potomky fotografa
Václava Chocholy, světoznámého českého fotografa, v jehož portfoliu jsou takové osobnosti jako Salvador Dalí, Luis Armstrong nebo
Rita Hayworth. Vedle mnoha osobností světové i domácí scény nafotil portréty i Jiřího Trnky a tyto jsou nyní v našem Muzeu hrnčířství k vidění, nebo vnuk pan Marek Chochola nejen, že fotografie
bez zaváhání zapůjčil, ale na zahájení vernisáže se i osobně dostavil.
V muzeu tak návštěvníci mohou zhlédnout naprosto unikátní fotografie z umělcova zákulisí a zavzpomínat na své dětství při pohledu do
pohádkových knih, které Trnka ilustroval.
Výstava o Jiřím Trnkovi
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
KULTURA
V krátkém zahajovacím proslovu pan Chytka vzpomenul nejen
úspěchy Jiřího Trnky, ale v první řadě vyzdvihl neuvěřitelnou píli,
která provázela celý jeho poměrně krátký život.
Jiří Trnka se narodil v roce 1912, již v mládí se seznámil s Josefem Skupou a začal hrát divadlo a později i vyrábět loutky a kulisy.
A tato vášeň mu zůstala po celý život. Výčet jeho díla by byl obrovský, ale ve zkratce uvádím, že Jiří Trnka byl český výtvarník, ilustrátor, sochař, malíř, scénárista a režisér animovaných filmů. V tomto
směru lze uvést, že byl jeden ze zakladatelů českého animovaného
filmu. Jiří Trnka zemřel po dlouhé nemoci v roce 1969.
Panu Karlu Chytkovi patří nesporně velké poděkování za přípravu výstavy o jednom z největších výtvarníků naší země. Protože to
není první akce, kterou pan Karel Chytka pro Kostelec uspořádal,
připomenout můžeme výstavu více než dvaceti betlémů v Modrých
dveřích, věříme, že to není jeho poslední počin, a těšíme se na další podobně krásné akce.
15
Při vernisáži (zprava p. Karel Chytka a p. Marek Chochola)
Text Mgr. František Knop
foto Ewa Chmelíková
BLANKA KUČNÁ A LADA URBANOVÁ V MUZEU
V sobotu 9. 11.2013 proběhlo v muzeu zahájení výstavy prací paní Blanky Kučné a Lady Urbanové. Paní Kučná zde představila své
šperky, loutky a obrazy.
Paní Urbanová vystavila celkem 17 svých obrazů, většinou vytvořených surrealistickou linkou na pomezí impresionismu. Představila také několik aktů vytvořených uhlem.
Při vernisáži modelky předváděly ručně vyrobené šperky
Lada Urbanová (1. zprava) vystavovala své obrazy
Vánoční přání
„Redakční rada přeje
všem čtenářům a dopisovatelům
krásné prožití Vánoc
a v novém roce splnění všech vašich přání.“
Redakce Černokosteleckého zpravodaje
Paní Blanka Kučná nám své ručně vyrobené šperky převedla přímo prostřednictvím módní přehlídky pěti dívek. O hudební doprovod
se postaralo keltské duo Václav a Jan Veselí.
Jiří Filípek, muzeum
[email protected]
foto Miroslava Pečenková
16
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 12/2013
VOLNÝ ČAS
KALENDÁŘ AKCÍ POŘÁDANÝCH V PROSINCI 2013 A LEDNU 2014
Po
14.30 - 16.00 hod.
15.00 hod.
15.15 - 16.15 hod.
15.15 - 16.45 hod.
15.15 - 17.00 hod.
16.00 hod.
16.00 - 17.00 hod.
:
:
:
:
:
:
18.00 - 20.00 hod.
19.00 - 20.10 hod.
20.00 - 21.30 hod.
Basketbal děti
Logopedic. prevence a příprava na ZŠ (děti 4-6 let)
Angličtina pro 1. třídy
Keramický kroužek
Tvůrčí ateliér
Logopedie,OÚ
Cvičení pro děti na fitballech
a overballech, bar. těloc.
Nohejbal
Dancejóga
Rekreační kopaná pro veřejnost
TJ Tatran
OS Tudyznudy Jevany
TC Modré dveře
TC Modré dveře
TC Modré dveře
OS Tudyznudy Jevany
OS Tudyznudy Jevany
TJ Sokol
TC Modré dveře
TJ Sokol
Út
9.00 - 10.00 hod.
10.00 - 11.30 hod.
15.30 - 16.30 hod.
13.30 - 14.30 hod.
14.30 - 16.15 hod.
16.30 - 17.30 hod.
17.00 - 19.00 hod.
18.00 - 20.30 hod.
18.30 - 19.00 hod.
19.00 - 20.30 hod.
20.00 - 21.30 hod.
:
:
:
:
Hrátky s batolátky — Žabičky, bar. těloc.
Hrátky s batolátky — Včeličky, bar. těloc.
Florbal pro děti
Angličtina pro děti 3. — 4. třída
Kroužek modré skupiny
Kuželník
Box
Vinyasa yoga
Cvičení s Romčou — Zumba, bar. těloc.
Stolní tenis
Basketbal muži
OS Tudyznudy Jevany
OS Tudyznudy Jevany
TJ Tatran
TC Modré dveře
TC Modré dveře
TJ Sokol
TJ Sokol
TC Modré dveře
OS Tudyznudy Jevany
TJ Sokol
TJ Tatran
St
15.00 - 16.00 hod.
15.00 - 16.30 hod.
15.00 - 17.00 hod.
15.15 - 16.30 hod.
15.30 - 16.30 hod.
16.30 - 18.00 hod.
16.45 - 18.30 hod.
17.00 - 18.00 hod.
17.00 - 18.30 hod.
18.00 - 19.00 hod.
:
:
:
:
Angličtina pro 2. třídy
Nácvik sociál. dovedností pro autisty
Kreslíme s Jiřím Filípkem
Výtvarné dovednosti s Martinou (od 5 let výše)
Orientační běh
Cvičení Rodiče a děti
Výtvarné dovednosti s Martinou (pro ty větší)
Kuželník
Angličtina mírně pokročilí
Zdravotní cvičení dle metody Borise Tichanovského
(klouby, páteř, lektorka J. Veselá)
Cvičení pro ženy, bar. těloc.
Angličtina začátečníci
Výtvarné doved. s Martinou
(pro ještě větší a dospělé)
Florbal
TC Modré dveře
TC Modré dveře
TC Modré dveře
TC Modré dveře
TJ Sokol
TJ Sokol
TC Modré dveře
TJ Sokol
TC Modré dveře
TJ Sokol
Basketbal děti
Florbal pro děti
Nohejbal
Cvičení s Romčou na velkých míčích, bar. těloc.
Box
TJ Tatran
TJ Tatran
TJ Sokol
OS Tudyznudy Jevany
TJ Sokol
18.00 - 19.00 hod.
18.00 - 20.15 hod.
18.45 - 20.45 hod.
:
:
:
19.30 - 20.30 hod.
:
:
OS Tudyznudy Jevany
TC Modré dveře
TC Modré dveře
TJ Tatran
Čt
14.30 - 16.00 hod.
16.00 - 17.00 hod.
17.30 - 19.30 hod.
18.30 - 19.30 hod.
18.30 - 20.30 hod.
Pá
19.00 - 20.30 hod.
Stolní tenis
TJ Sokol
Ne
20.00 - 21.30 hod.
Jóga, bar. tělocvična
OS Tudyznudy Jevany
Výstava Jiří Trnka 1912 - 100 + 1
Muzeum hrnčířství
Výstava obrazů Adolfa Lisého
Muzeum hrnčířství
16.11.-28.12.
7.12.-28.12.
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
21. 12.
14.00 hod.
11.00 - 22.00 hod.
Přednáška na faře na téma, doc. Josef Nagy
Mezi rolády (kulturně — gastronomická akce)
Římskokatol. farnost
Černokos. pivovár
Ne
22. 12.
8.30 hod.
11.00 - 22.00 hod.
Bohoslužba v kostele sv. Andělů strážných
Mezi rolády (kulturně — gastronomická akce)
Římskokatol. farnost
Černokos. pivovár
Út
24. 12.
13.00 - 15.00 hod.
24.00 hod.
Betlémské světlo na radnici
Bohoslužba v kostele sv. Andělů strážných
MěÚ Kostelec n.Č.l.
Římskokatol. farnost
St
25. 12.
8.30 hod.
Bohoslužba v kostele sv. Andělů strážných
Římskokatol. farnost
Pá
27. 12.
21.00 hod.
Vánoční koncert rockové kapely Agapepe
v klubu Barák
Klub Barák
So
28. 12.
11.00 - 22.00 hod.
20.00 hod.
Pivovarské placky (kulturně — gastronomická akce)
Silvestr nanečisto v sokolovně
Černokos. pivovár
SDH
Ne
29. 12.
11.00 - 22.00 hod.
Pivovarské placky (kulturně — gastronomická akce)
Černokos. pivovár
So
4. 1.
11.00 - 22.00 hod.
Mezi stejky (kulturně — gastronomická akce)
Černokos. pivovár
Ne
5. 1.
Bohoslužba, pastorely čes. mistrů, hraje a zpívá
sbor z Kouřimi v kostele sv. Andělů strážných
Mezi stejky (kulturně — gastronomická akce)
Římskokatol. farnost
Černokos. pivovár
Mezi směsi (kulturně — gastronomická akce)
Černokos. pivovár
Bohoslužba v kostele sv. Andělů strážných,
vystoupí sbor Chorus Angelicus
Mezi směsi (kulturně — gastronomická akce)
Římskokatol. farnost
So
11. 1.
Ne
12. 1.
8.30 hod.
11.00 - 22.00 hod.
8.30 hod.
Černokos. pivovár
: akce určená dětem
Terapeutické centrum Modré dveře
Sbor dobrovolných hasičů
www.modredvere.cz
http://www.hasici-kostelecncl.cz/
Muzeum hrnčířství
Klub Barák
www.kostelecncl.cz
http://www.klubbarak.cz/flash/
Tudyznudy Jevany
http://www.tudyznudy.eu/
Kavárna Modré dveře
www.modredvere.cz/cz/kavarna
TJ Sokol
http://www.sokolkostelec.cz/
Černokostelecký pivovár
http://www.pivovarkostelec.cz/
Římskokatolická farnost
http://www.farnostkostelec.cz/
VOLNÝ ČAS
So
17
18
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 12/2013
VOLNÝ ČAS
ADVENT
Milí čtenáři,
dobré prožití Vánoc je přirozeně spojeno
s přípravou, která může být namáhavá
a někdy také nepříjemná. Mezi ty obtížné
záležitosti patří zejména zevrubnější předvánoční uklízení. A tu nejde jen o úklid
domácnosti. Vždy víme z vlastní zkušenosti, že člověk může
mít kolem sebe vzorně uklizeno, ale v srdci může cítit neklid
způsobený pošramocenými vztahy. Příčinou takového narušení vztahů mohla být nepřiměřená, neumělá reakce na jednání druhého, špatně pochopené gesto nebo poznámka. Těch
příčin může být celá řada. Všechny mají společný základ, podlehli jsme pokušení zla, které, pokud s ním nebojujeme, je neustále připraveno k nám vstoupit. Co můžeme v takové situaci dělat? Toužíme po smíření, toužíme po tom, abychom
mohli slavit Vánoce v klidu a v míru, zejména v tom nejužším prostředí. Jsme si vědomi, že to nezáleží jen na nás. Ale
je na nás, abychom pro to udělali vše, co je v našich silách. Co
dělat? Odpustit a zároveň ve svém srdci žádat o požehnání
těm, jichž se dotkla naše nerozumnost, přehlédnutí či zlo.
Vánoce se v křes anském prostředí slaví jako připomínka
skutečnosti, že v narození Ježíše přišla na svět láska, která
se projevuje v ochotě vzdát se své sebestřednosti a myslet
na potřeby toho druhého. Pokusme se využít adventní dobu
k tomu, že budeme více myslet na potřeby lidí kolem nás,
těch nejbližších i těch vzdálenějších. Uvažujme, jak bychom
mohli přispět k tomu, aby jejich i naše Vánoce byly opravdu
š astné a veselé.
Přeji vám všem nejen o Vánocích hezké přátelské prostředí vně i uvnitř vás.
Jaroslav Lízner, administrátor
POZVÁNKA
NA PŘEDNÁŠKU
Jakou roli hraje v našem životě láska? Co to vlastně
je láska, kde se s ní setkáváme? Dá se lásce naučit? Jestli
ano, tak jak?
O tom všem a ještě o dalších věcech bude ve své
přednášce na faře v Kostelci dne 21. 12. 2013 ve
14.00 hod. povídat doc. Jozef Nagy.
Srdečně zveme.
Římskokatolická farnost
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
V KOSTELCI N. Č. L.
BOHOSLUŽBY
Bohoslužby: 4. neděle adventní 22. 12. v 8.30 hod. Na
Štědrý den 24.12. ve 24.00 hod. Na Narození Páně 25. 12.
v 8.30 hod. Na Štěpána 26. 12. v 8.30 hod.
Na Nový rok 1. 1. 2014 v 16.00 hod. bohoslužba. Zazní
Steckerovy koledy v podání sboru Lumír.
Na přenesené slavnosti Tří králů v neděli 5. 1. v 8.30 hod.
ráno budou hrány pastorely českých mistrů. Hraje a zpívá sbor z Kouřimi.
V neděli 12. 1. na svátek Křtu Páně v 8.30 hod. vystoupí
sbor Chorus Angelicus.
Jaroslav Lízner
BÁSNIČKA NA PROSINEC
Zima
Sad svlékl listí šat,
je jak to pískla holé.
Skrývá svou nahotu
do vloček pápěří.
Usedla vrána
tiše na stodole
a strká líně
zobák do peří.
Severák fugy
na rampouchy hraje,
co na okap
se mrazem přisály.
Pastýři u jesliček
hrají na šalmaje.
Meluzína
k nim ladí píš aly.
Ach! Paní Zimo!
V náručí Tvém něžném
kraj třpytně spí.
Ty připomínáš ženu,
halící v teplém
povijanu sněžném
rašící život
zakletý do pupenů.
autor Viktor Kalivoda
kresba Jiří Filípek
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
19
Pro dospělé:
TAYLOR, Patrick
Doktore, š astný a veselý!
Román o dvou doktorech na irském venkově, kteří mají
před Vánoci plné ruce práce s běžnými nemocemi i naléhavými případy. Navíc jim dělá starosti nový doktor, který ve
snaze přetáhnout jim pacienty neváhá svým šarlatánstvím
ohrozit životy důvěřivých venkovanů.
CLARK, Mary Higgins
Tichá noc
Napínavý detektivní román, v němž malý chlapec pátrá po
zloději, který ukradl peněženku jeho matky, se odehrává právě o Vánocích.
McNAUGHT, Judith
Vánoční příběhy
Americké novely z různých dob i koutů světa spojuje romantické kouzlo vánočních svátků.
Kniha obsahuje: Vyměněné srdce /Jude Deveraux
Zázraky /Judith McNaught
Daniel a anděl / Jill Barnett
Slyš! To herold! /Arnette Lamb
KÖRNEROVÁ, Hana Marie
SNĚTIVÝ, Josef „Pepson“
STAINFORTH, ALEXANDER
Tři vánoční dárky
Tři novely českých autorů v duchu adventních či vánočních
setkávání i rozchodů.
Kniha obsahuje: Vánoční dárek /Hana Marie Körnerová
Adventní prsten /Josef „Pepson“ Snětivý
Vánoční Afrodita /Alexander Stainforth
ZINDELOVÁ, Michaela
Česká vánoční kniha
Vánoční tradice, zvyky, obyčeje i vánoční jídla a dekorace.
Pro děti:
DRIJVEROVÁ, Martina
Vánoční pohádky z celého světa
DICKENS, Charles
Vánoční povídky
Vánoční příběhy z Anglie 19. století.
NEPIL, František
Pohádková lampička
Pohádkové příběhy pro nejmenší čtenáře nejen o Vánocích
KAWALUKOVÁ, Jana
STÍNIL, Luděk
Rozbité vánoční sny
Dívčí román.
Eva Šoukalová, knihovnice
Tohoto krásného anděla
uháčkovala šikovná
paní Hana Voříšková
ze Svatbína
AUTORSKÉ ČTENÍ
Dne 11. 11. 2013 proběhlo v Městské knihovně v Kutné
Hoře autorské čtení básní Martiny Břečkové. Tuto autorku
můžete znát z Černokosteleckého zpravodaje, kam dodává
celkem pravidelně svoje básně, a nebo z Muzea hrnčířství.
Autorské čtení Martiny Břečkové zahájilo v Kutné Hoře
Tradiční večery poezie.
Text a foto Jiří Filípek
Paní Martina Břečková
VOLNÝ ČAS
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V KOSTELCI N. Č. L.
VÝBĚR KNIH S VÁNOČNÍ TÉMATIKOU
20
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 12/2013
VOLNÝ ČAS / SOUČASNOST NAŠEHO MĚSTA
RECEPTY Z NAŠÍ KUCHYNĚ
Vážení a milí, už nám za ukal na dveře prosinec, doba, kdy
trávíme v kuchyni nejdelší čas z celého roku. Je to také čas
lásky, pohody a klidu strávený s našimi nejbližšími. Jen tak
nadarmo se neříká, že láska prochází žaludkem, a je tomu
vážně tak, protože člověk najedený je člověk spokojený a člověk spokojený je i milovaný. Místo nahánění stresu v kuchyni
si raději budeme pozitivně opakovat, že lepší doma vařit, než
venku mrznout. Mnozí z vás to určitě ocení a hlavně ti, kteří
s vámi usednou k jednomu stolu na štědrovečerní večeři a budou si pochutnávat na všem, co jste s láskou připravili. K vánočním svátkům neodmyslitelně patří cukroví, a jelikož tento
měsíc by měl být plný spokojenosti, poj me si dovolit trochu
zhřešit a povolit naše chutě, i když se k nám vloupá nějaké
to kilo navíc.
TĚSTO: Piškoty umelte nebo rozválejte v mikrotenovém
sáčku válečkem, přesypte do mísy, přidejte cukr, kakao,
kávu, rum a uhně te těsto. Vytvořte si dvě poloviny, položte každou na pruh alobalu a válečkem ji rozválejte na obdélníkový plát o síle asi 0,6 cm. KRÉM: Ze všech ingrediencí
ušlehejte jemný krém, natřete ho na připravená těsta a opatrně zaviňte. Uchovávejte v ledničce zabalené až do doby
podávání. Rolády krájíme na tenké plátky, v průměru by
měly mít cca 4 cm.
Těším se, až se podělíme o ty nejlepší nápady a vychytávky receptů z vaší kuchyně, které uvedeme v dalších
vydáních. Zasílejte je na email: [email protected]
Š astné a veselé Vánoce.
Denisa Vrbová
Roláda za studena
Potřebujeme:
TĚSTO: 250 g piškotů
100 g cukru
2-3 lžíce kakaa
1-2 lžíce uvařené silné černé kávy
6 lžic rumu
KRÉM: 250 g másla
250 g moučkového cukru
2 žloutky
2 lžíce rumu
ČERNOKOSTELECKÉ DOMY
Dům čp. 29 — náměstí Smiřických
V současnosti vlastní tento dům Václav a Věra Fousovi
a Ing. Jan a Zdeňka Bukáčkovi. V domě funguje více obchodů a firem.
Dům čp. 29
Především prodejna potravin Unikon Kutná Hora, s.r.o.
Ta je na tomto místě od roku 2010. Do té doby zde byly Potraviny Bukáček, ty začaly fungovat v roce 1992.
Vedle potravin stojí obchod s chovatelskými potřebami,
majitelem a vedoucím je Václav Fous, a prodejna je zde zhruba 6 let.
Potraviny Unikon
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
21
Poslední z provozoven sídlících v 1. patře je provozovna
Fyzioterapie paní Renaty Kafkové.
Dům čp. 29 je rohový a zasahuje do Kutnohorské ulice.
Z této strany je umístěna Cukrárna, ta zahájila provoz v únoru 2010 a majitelkou je paní Jitka Lonská ze Sázavy.
Vedle Cukrárny je ještě umístěn obchod s květinami
(přístavba k domu čp. 29), vedoucí a majitelkou obchodu je
Kateřina Dufková. Obchod je zde od 5. 11. 2005.
Dům čp. 30
V domě sídlí prodejna masa a uzenin
Dům čp. 30 — náměstí Smiřických
Od září roku 2005 zde má prodejnu firma Zámecká výrobna uzenin Modletice pana Zdeňka Nováka.
Tento dům vlastní paní Hana Boháčová. V domě celá léta
fungovala prodejna PRAMEN se sídlem v Kolíně, později ji
nahradily Lahůdky pod vedením paní Ludviky Slezákové.
* * *
Text a foto
Jiří Filípek
ORIENTAČNÍ BĚŽCI SOKOLA KOSTELEC N. Č. L. INFORMUJÍ
Uplynulá sezona, kromě již dříve zveřejněných výsledků
z nejvyšších soutěží, přinesla zisk licence“ B“ a tím i možnost
startu v národní soutěži Barboře Čihákové (D 14) a Žofii Votavové (D 12). Gratulujeme.
Jen o jedno místo unikl zisk této licence stále se lepšící
Elišce Kopecké (D 16). Čtrnáctikolová oblastní soutěž družstev skončila pro naše družstva těmito výsledky: Žáci obsadili šesté místo z třinácti družstev, dorostenci byli rovněž
šestí z jedenácti kolektivů a dospělí skončili z jedenácti družstev čtvrtí. Stejně jako veteráni mají společný žebříček středočeské a pražské oblasti, jsou pro mládež kategorií H, D 10 až
18 vypsány osmikolová soutěž ENACON liga pro oddíly a šestikolový ENACON Cup pro jednotlivce. V družstvech jsme
z 22 celků skončili na 15. místě a v poháru končili v početném
poli klasifikovaných 16. Eliška Chládková (D 10), 23. Žofie Votavová (D 12), 11. Barbora Čiháková, 16. Chládková Jana, 29. Kováčiková Jolana (všechny D 14), 13. Kopec-
ká Eliška (D 16), 55. Losos Matěj (H 12), 18. Varga Ondřej,
19. Prkno Jonáš, 34. Remeš Šimon (všichni H 14), 25. Kováčik Juraj, 30. Komers František, 31. Fanta David (všichni
H 16) a 5. Votava Kryštof (H 18), o lepší výsledek se většina hodnocených připravila nízkou startovní účastí ve vypsaných soutěžních závodech.
Závěrem ještě uvádíme pořadí našich ve výsledcích podzimních žebříčků mládeže Středočeské oblasti a společného
pražsko-středočeského žebříčku veteránů v kategoriích:
D 10: 11. Chládková Eliška, D 12: 4. Votavová Žofie, D 14:
13. Čiháková Barbora, 18. Chládková Jana, D 16: 3. Kopecká
Eliška, H 14: 11. Varga Ondřej, 14. Prkno Jonáš, H 18: 4. Dobeš Jan, 5. Votava Kryštof a v D 35-: 43. Lindová Miroslava, 50. Dobešová Monika, D 45-: 2. Čiháková Lenka, 10. Havlíčková Jindra, 18. Komersová Jana, 35. Kohoutová Pavla,
H 35-: 8. Jun Drahomír (ač H 55-), H 45-: Votava Petr, H 75:
5. Kalivoda Vladimír.
Viktor Kalivoda
SOUČASNOST NAŠEHO MĚSTA / SPORT
V domě sídlí též obchod s tradičním sortimentem masných výrobků a masa - Černokostelecké řeznictví, s.r.o., současným majitelem je pan Jan Farkáš.
Průchodem domu vyjdeme do 1. patra a hned u schodů je
umístěno Kadeřnictví paní Dáši Svobodové, která je zde od
13. prosince 1993.
Dále v patře působí firma Sector 31, s.r.o. Jednateli firmy
jsou Jakub Bukáček a Patrik Dvořák z Kostelce n. Č. l. Firma
působí víc jak 10 let.
SPORT
22
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 12/2013
VÍTĚZSTVÍ
KOSTELECKÉHO BOXU
dostal soupeře po sérii úderů do počítání a nebýt gongu, který soupeře zachránil, mohl vyhrát před limitem. Tom těží zejména ze své vůle a fyzické přípravy.Až na pár technických
chyb,kterých by se měl už vyvarovat, zvládl zápas výborně,
gratulace.
Dne 23. 11. 2013 bylo v Mladé Boleslavi vybojováno 6. kolo Národní ligy boxu, jehož se zúčastnili boxeři BC Spartans
(Box Club Spartans) Kostelec nad Černými lesy pod vedením
trenéra Tomáše Keszega. Za Kostelecký oddíl nastoupili kadet Petr Mašata a muži Tomáš Adámek a Patrik Bareš.
Patrik Bareš vs. Daniel Antoš (Boxing Poděbrady)
75 kg, 3x 2 min.:
Patrik měl proti sobě technického boxera, což mu sedělo,
protože je typově vyznavačem stejného stylu, samotný zápas probíhal velmi vyrovnaně až do 3. kola, kdy Patrik odpadl
fyzicky a už nebyl schopen zvrátit bodový stav na svou stranu, takže prohrál na body.
Závěrem bych chtěl všem zúčastněným poděkovat, jak
boxerům za reprezentaci našeho klubu a města, tak ostat-
Vítězství Tomáše Adámka v Ml. Boleslavi (1. zleva)
Petr Mašata vs. Zdeněk Čureja (Sk Boxing Praha)
60 kg, 3x 1 min.:
Petr boxoval proti zkušenějšímu soupeři a šlo o odvetu
z minulého kola, kterou Petr maximálně zužitkoval a vyhrál
jasně v poměru 3:0 na body,Petr je mladý boxer a zápas od
zápasu jde výkonnostně hodně nahoru, a to jak fyzicky, psychicky, tak i technicky. Jen tak dál, gratuluju k vítězství.
BC Spartans s účastí v Ml. Boleslavi
Tomáš Adámek vs. Teemu Schaper (Sk Boxing Praha)
75 kg, 3x 2 min.:
ním za diváckou podporu a těším se na další a zároveň
poslední 7. kolo Národní ligy boxu v tomto roce (proběhlo 14. 12. v Brandýse nad Labem).
Tomáš začal velmi dobře, na soupeře neustále tlačil a byl
ten, kdo dělal zápas, dvě kola jasně vyhrál a ve třetím kole
Tomáš Keszeg BC Spartans, Denisa Vrbová
Foto archiv klubu
MAUDI CUP 2013 ANEB MEMORIÁL MOJÍ BABIČKY POPÁTÉ
Letošní pátý ročník už zavedeného orientačního závodu
na horských kolech, který pořádá kostelecký oddíl orien áků
TJ Sokol spolu s firmou Maudi, s.r.o., se tradičně vydařil.
Netradiční bylo jen počasí — poprvé za pět let od rána závodníkům mrholilo a sem tam vykukující sluníčko si užili až ti, kdo
startovali po poledni.
Tentokrát se závodníci projeli v krásném terénu údolí
Šembery se startem u kostela Sv. Martina v Kozojedech.
Sjezdů a výšlapů si užili možná víc, než v předešlých roční-
cích a díky vrstevnicím museli také víc vážit, kudy se na
další kontrolu dostanou. A o tom je MTBO (mountain bike
orienteering).
I přes nepříznivé počasí byly ohlasy na závod velmi kladné. A to nejen od závodníků, ale i od činovníků v tomto sportu na národní úrovni. Reprezentační trenér českých juniorů,
který se sám MAUDI CUPu účastní, v krátké reportáži na
webu www.mtbo.cz dával ostatním pořadatelům za příklad
především dětskou tra . Tu jsme tady v Kostelci zavedli před
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
Vosky.kamzasněhem.cz a Fidorkovy dorty, kterým tímto velmi děkujeme.
A poděkování patří samozřejmě i paní Šimonové za perfektní servis v restauraci Na Závisti v Kozojedech, která se
stala na celý den zázemím pro závodníky a taky pro jejich
děti. V separovaném koutku si v dětské školce hrály, malo-
Pro děti byla připravena speciální tra
valy a vyráběly, zatímco se jejich táta nebo máma proháněli na kole po lese.
Na závěr se s vámi podělím o pár reakcí závodníků, které
se pořadatelům podařilo zaznamenat v cíli. Potěšilo nás, že
ocenili kvalitu mapy, tratí, ale i cílového servisu v podobě
hořické trubičky „jako od babičky“:
„Všechno sedělo, je vidět, že to dělal někdo, kdo si
s tím hrál.“
„Kdo stavěl tu tra ? Za celou sezonu jsem nejel lepší závod, já se klaním!“
„Já sem vlastně jezdím jenom kvůli tomu čaji a kvůli té
trubičce!!“
Připravit závod pro 160 závodníků, a to ve volném čase, je opravdu velké dílo, proto stojí za to o něm psát.☺ Děkuju všem, kdo se na jeho přípravě a organizaci podíleli!
Pozitivní ohlasy nás motivují k tomu, že do toho jdeme každý rok znovu.
Takže na 6. ročník MAUDI CUPu se na vás těšíme zase
za rok v listopadu!
Závodník na trati
Za tým pořadatelů Jarka Švarcbachová
Foto Michal Švarcbach
SPORT
4 lety. Doslova napsal: „Zejména chválím, že organizátoři připravili i dětskou fáborkovou tra (linie s možností zkrácení
podle mapy — obdoba HD10L v OB), s vlastním start—cílem
(z důvodu bezpečnosti) a s provizorními „mapníky“ pro nováčky. Myslím pěkný příklad pro ostatní pořadatele, že i na
MTBO lze udělat dětský MTBO závod. Kéž by se to do budoucna stalo standardem.“
Tratě byly samozřejmě postaveny nejen pro děti, ale jako každoročně především pro kategorie muži, ženy a příchozí. Závodu se letos zúčastnilo opět o něco víc závodníků
— jejich počet se přiblížil ke 160! Největší nárůst závodníků
jsme zaznamenali v kategorii příchozích, což svědčí o tom,
že se závod dostává do povědomí veřejnosi a přibývá těch,
kdo si chtějí orien ák na kole vyzkoušet — dokonce i v listopadu! Je pro nás oceněním, že se závodů zúčastnili opět
špičkoví závodníci na národní i světové úrovni, a v hlavních
kategoriích si tak s nimi mohli všichni závodníci porovnat
síly. Pohár si tentokrát vyjeli Miroslav Rygl a Martina Tichovská, která na stupních vítězů hodnotila, že ten letošní
je nejhezčí.
Kromě nezapomenutelných zážitků z krásného podzimního údolí Šembery si závodníci odvezli také spoustu cen,
a to nejen ti nejlepší, ale všichni, kdo byli vylosováni v tombole. Ceny jsou každoročně velkým lákadlem, a to díky štědrým sponzorům: CykloSport ORG Říčany, Puzzleshop, Bohemia Cosmetics, ICNET, Autopilot Mapholders, Malý cyklista,
23
24
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 12/2013
HISTORIE
BOJOVALI ZA VLAST
Čs. legionáři v boji za samostatný stát ve Francii
První českoslovenští dobrovolníci ve Francii byli naši sokolové z Paříže, kteří vytvořili první čs. jednotku, rotu Nazdar,
v rámci cizinecké legie. Do roku 1917 sloužilo v různých
složkách francouzské armády asi 600 Čechů.
M. R. Štefánik vyznamenáván francouzským válečným křížem
U letectva sloužil čelný představitel československého
odboje, Slovák Dr. M. R. Štefánik. V tomto roce se podařilo
zde soustředit několik tisíc mužů: zajatci z Rumunska a srbské
fronty, z Ruska se povedly pouze dva transporty pod velením kpt. O. Husáka a podplk. Hagisiše a díky Štefánikovi
američtí krajané. Ve městě Cognacu byl 12. 1. 1918 založen
21. čs. střelecký pluk maršála Foche, terronský. Velitelem byl
plk. A. Ch. Philippe, který později velel našim legiím ve Francii
(maršála Foche, terronský). A v Jarnacu 20. 5. 1918 22. střelecký pluk (aragonský), a tím byla vytvořena čs. brigáda pod
velením generála M. Janina, který později velel všem československým legiím. Tyto legie složily 30. 6. 1918 v Darney přísahu
v přítomnosti francouzského prezidenta R. Poincaré a našeho
Dr. E. Beneše. Oba pluky prošly frontou v Alsasku, Champagne,
Remeši, ale nesmazatelně se zapsaly v bojích u Vouziérs
19. - 25. 10. 1918, kde bojoval 22. pluk a u Terronu 21. pluk.
Opět v Cognacu byl zformován ještě 3. 12. 1918 další
23. střelecký pluk z amerických Slováků a 18. 1. 1919 24. střelecký pluk, ale do bojů světové války již nezasáhly, ale měly co
dělat na území nového československého státu. Po listopadovém příměří r. 1918 byly čs. legie přepravovány vlakovými
transporty z Francie přes severní Itálii a Rakousko do vlasti.
Koncem ledna 1919 obsadil 21. pluk Těšínsko, na které si
dělalo nároky Polsko. Ostatní francouzské legie spolu s italskými obsazovaly Slovensko s českým vojenským četnictvem
a sokolskými četami proti Ma arům. Boje na Slovensku byly velmi tvrdé a až pod nátlakem spojenců Ma aři podepsali příměří 24. 6. 1919. A tak se po nekonečných pěti letech
mohli naši francouzští legionáři vracet domů ke svým rodinám. V legiích ve Francii bylo registrováno 9600 mužů a z toho jich padlo 630.
Rota Nazdar
První čs. dobrovolnická jednotka ve
Francii, součást cizinecké legie, vznikla 23. 8. 1914. Byla projevem protirakouského cítění českých krajanů ve
Francii a tvořilo ji na 300 dobrovolníků, kteří se na dobu války zapsali na
službu v cizinecké legii a v Bayonne byli zařazeni do první roty praporu C druhého pochodového pluku legie. Podle
užívaného českého pozdravu se rotě
První a v boji ztracený
dostalo názvu compagnie — setnina
prapor roty Nazdar
„Nazdar“.
Velitelem byl francouzský kapitán Sallé. Při přehlídce
a složení přísahy v Bayonne 12. 10. 1914 rota obdržela svůj
praporek s českým lvem jako dar města. Od konce října 1914
byla rota součástí marocké divize, od listopadu téhož roku
bojovala na frontě Champagne. Na jaře 1915 byla divize
přesunuta do Artois a určena k průlomové operaci u Arrasu. Po bojích 9. 5. 1915, kdy útočila v prvním sledu, přestala rota v důsledku ztrát existovat. Padl poručík V. Dostál
a také praporečník K. Bezdíček a s ním zmizel i čs. praporek, který měl kolem těla. Zbylí dobrovolníci byli zařazeni do
různých jednotek a přes doplňky již nevytvořili v rámci cizinecké legie větší čs. jednotku než četu. Až do jara 1918 se
tito dobrovolníci zúčastnili bojů u Souchez, Suippes, Belloy
en santerre aj.
Českoslovenští dobrovolníci z bývalé setniny Nazdar
s novým praporem
V létě 1918 bylo zbývajících asi 50 mužů staženo z fronty a odesláno do Darney do jednotek čs. brigády ve Francii.
Odhaduje se, že během války sloužilo v cizinecké legii na
600 českých dobrovolníků, z nichž třetina padla.
V rotě Nazdar také bojoval Kostelák Jaroslav Hájek, nar.
24. 12. 1882, který žil ve Francii.
Jiří Bohata
Foto archiv Jiří Bohata
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
Vážení přátelé, dovolte, abych vám poděkoval za blahopřání k mým narozeninám.
Této vaší práce pro občany našeho města si velice vážím. Vám všem také přeji hodně zdraví a úspěchů v práci
i v osobním životě.
Ladislav Dudek
Dne 4. 11. 2013 ve věku 96 let nás navždy opustila naše drahá maminka, babička, prababička a praprababička,
paní Anna Tesaříková.
Všem známým a sousedům děkuji za tichou vzpomínku
a projevy soustrasti.
Ludmila Červenková, dcera
VZPOMÍNKY
Dne 3. 12. 2013 tomu byly dva smutné roky, kdy nás
opustil manžel, tatínek a dědeček, pan Václav Vodička.
Stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami.
Dne 5. 12. 2013 uplynulo 5 let , co nás opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan František Čadek. Kdo
jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka Jitka, děti s rodinami a ostatní příbuzní.
Dne 6. 12. 2013 uplynuly 4 roky od úmrtí pana Josefa
Procházky, muzikanta z Kostelce n. Č. l.
Vzpomíná manželka a synové s rodinami.
Dne 12. 12. 2013 uplynulo 20 let, kdy nás náhle navždy opustil pan František Kadeřábek. Kdo jste ho znali
a měli ho rádi, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku. Děkujeme.
Manželka Věra a dcery s rodinami.
VÝROČÍ
V měsíci prosinci 2013 oslaví svá životní jubilea tito kostelečtí občané:
Jaroslav Polák
Vratislav Kobera
Květoslava Chvojková
Antonie Stuchlíková
Jiřina Kozová
Gratulujeme!
Řádková inzerce
Pronajmu byt 3+kk, 78 m2 v Kostelci n. Č. l. Tel.: 603 894 434
Nabízíme k pronájmu byt 2+kk
v novostavbě o výměře 50 m2 v obci Výžerky.
GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. Milan Hlaváček, Kostelec nad Černými lesy
Vyměřování pozemků
Zaměřování budov ke kolaudaci
Geometrické plány ke smlouvám
Zaměřování skutečného stavu pozemku
(k projektování)
Příznivé ceny.
Mobil: 606 328 723, Tel.: 321 679 325
E-mail: [email protected], www.geometr.wz.cz
Součástí bytu je nádherná terasa o výměře 15 m2
a kryté garážové stání.
Nájemné činí 6 500 Kč/měsíčně,
poplatky cca 1 700 Kč/měsíčně.
Nastěhování lze od ledna 2014.
Kontakt 777 055 513
SPOLEČENSKÁ KRONIKA / INZERCE
PODĚKOVÁNÍ
25
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 12/2013
INZERCE
26
Studio Originál.Styl. Š
Rekondièní a rehabilitaèní masáže, lymfatické masáže, Dornova metoda, oèní optika,
kosmetika, pedikúra, kadeønictví
Nová 459, Kostelec nad Èernými lesy.
Novì jsme pro vás otevøeli
SOLÁRIUM - Centrum bezpeèného opalování
Pøed návštìvou solária se prosím objednejte na tel. èísle 776 027 716 nebo [email protected]
Veškeré informace naleznete na našich stránkách www.originalstyls.cz
Oční optika Originál.Styl. Š.
K osmému výroèí otevøení naší oèní optiky jsme pro vás pøipravili AKCI:
pøi zhotovení kompletních brýlí u vybraných modelù - brýlová obruba za 1 Kè
brýlové obruby vhodné pro seniory od 1 Kè do 200 Kè pøi zhotovení kompletních brýlí
slevy 30 % - 80 % na vybrané brýlové obruby pøi zhotovení kompletních brýlí
slevy až 50% modelù 2013 a modelù retro pøi zhotovení kompletních brýlí
dìtská oèní optika - velký výbìr dìtských, juniorských brýlových obrub
AKCE POTRVÁ OD 1. 12. 2013 - 1. 2. 2014 nebo do vyprodání zásob.
PØED NÁVŠTÌVOU NAŠÍ OÈNÍ OPTIKY JE NUTNÉ SE OBJEDNAT NA TEL. 776 027 716,
e-mail: [email protected]
WWW.KOSTELECNCL.CZ |
27
INZERCE
RELAX MASÁŽE
www.Konojedy-relax.cz
Salon masérských, regeneračních a rekondičních služeb
PROVOZOVNA: M. Růžičková, KONOJEDY 104, 281 63 p. Kostelec n. Č. l.
vás zve do příjemného prostředí, kde si lze dopřát příjemnou relaxaci díky těmto službám:
RELAX MASÁŽ
TLAKOVÁ RELAX MASÁŽ (vhodná na bolestivé stavy)
MASÁŽ HORKÝMI LÁVOVÝMI KAMENY
MEDOVÁ MASÁŽ
ČÍNSKÁ ENERGETICKÁ MASÁŽ
APLIKACE UŠNÍCH SVÍCÍ
SU - JOK TERAPIE (čínská akup. metoda - léčba laserem)
CELOTĚLOVÝ SOLNÝ (CUKROVÝ) PEELING
KOSMETICKÉ VITAMINOVÉ ZÁBALY
MANUÁL. LYMFODRENÁŽ (ruční lymfa masáže)
PŘÍSTROJOVÁ LYMFODRENÁŽ (Lymfoven)
PRODEJ ČAJŮ, bylinných preparátů a kosmetiky
PEDIKÚRA
GELOVÉ NEHTY + MANIKÚRA
INDICKÁ ANTISTRESOVÁ MASÁŽ
BAŇKOVÁ TERAPIE
SPORTOVNÍ MASÁŽE
BAMBUSOVÁ MASÁŽ (bambus. tyčkami)
TĚHOTENSKÉ MASÁŽE
Připravujeme: NOVINKA - program DETOXIKACE organismu
- DIAGNOSTIKA diagnostickým přístrojem F-SCAN3 (zjiš ujeme přítomnost mikroorganismů,
virů, plísní, bakterií a parazitů v organismu)
- PLAZMOVÝ GENERÁTOR RPZ 14 (likviduje viry, plísně, bakterie a parazity v organismu)
- INFRASAUNA
- NATUROPATICKÁ PORADNA (léčba přírodními produkty) …… od ledna 2014
Na vaši návštěvu se těší pracovníci salonu.
OBJ. tel.: 606 361 227
Krásné vánoční svátky plné radosti, klidu, pohody a vše NEJ… do nového roku 2014
přeje M. Růžičková a kolektiv.
| ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 12/2013
INZERCE
28
ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ
Periodikum — 12x ročně Číslo 12, vydáno 13. prosince 2013 Náklad 1660 ks Vydává město Kostelec n. Černými lesy, nám. Smiřických 53, IČO 00235474
pod registrační značkou MK ČR E 10636 Místo vydání — Kostelec n. Č. l. Pro občany Kostelce n. Č. l. zdarma Redakční rada: Mgr. František Knop,
Marek Navrátil, Mgr. Veronika Fořtová, Jakub Novák, Ing. Jan Svatoš, Mgr. Eva Havlová, Hana Flusserová Společenská kronika a inzerce: Hana Flusserová,
nám. Smiřických 53, Kostelec nad Černými lesy, tel.: 311 240 915 www.kostelecncl.cz e-mail: [email protected], [email protected]cz
Redakce si vyhrazuje právo výběru rukopisů k zveřejnění, případně jejich krácení či odložení na pozdější dobu, nevyžádané příspěvky se nevrací
Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady Vydavatel ani redakce zpravodaje nezodpovídají za obsah inzerce Uzávěrka příštího čísla 30. prosince 2013

Podobné dokumenty