Výroční zpráva 2011

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2011
Obálka:
1. strana – Korunáč chocholatý (Goura cristata), Blue Crowned Pigeon
2. strana – Gazela perská (Gazella subgutturosa), Persian Gazelle
4. strana – Výsadby u afrického napajedla, Plants in the African exhibits
Z
O
O
Provozovatel
L
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRADA MĚSTA PLZNĚ, p.o.
O
POD VINICEMI 9, 301 16 PLZEŇ
CZECH REPUBLIC
tel.: 00420/378 038 325, fax: 00420/378 038 302
e-mail: [email protected], www. zooplzen.cz
G
I
C
Management
Ředitel
Ekonom
Provozní náměstek
Ing. Jiří Trávníček
Jiřina Zábranská
Ing. Bohumil Souček
Ján Sýkora (od 1. 7.)
Vedoucí zoo. oddělení
Jan Konáš
Zootechnik
Svatopluk Jeřáb
Zoolog
RNDr. Aleš Toman (do 30. 6)
Ing. Lenka Václavová
Bc. Tomáš Jirásek
Botanický náměstek, zoolog Ing. Tomáš Peš
Director
Economist
Assistent director
Botanik
Head zoologist
Zootechnicist
Curator of ungulates
Curator of monkeys, carnivores
Curator of reptiles
Head botanist, curator
of birds, small mammals
Botanist
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Education and PR
Secretary
Veterinary
Z
A
Propagace, PR
Sekretariát
Privátní veterinář
Á
H
Jarmila Kaňáková
Mgr. Václava Pešková
Mgr. Martin Vobruba
Alena Voráčková
MVDr. Zdeněk Rampich
MVDr. Jan Pokorný
K
Vedení zoo
R
A
Total Employees
129
D
Celkový počet zaměstnanců
(k 31. 12. 2011)
A
Zřizovatel
M
Ě
S
T
Fotografie:
Plzeň, statutární město
náměstí Republiky 1, Plzeň
IČO: 075 370
tel.: 00420/378 031 111
A
Jaroslav Vogeltanz, Jiří Trávníček, Tomáš Peš, Miroslav Volf,
Martin Vobruba, Jan Konáš, archiv ZOO a BZ, DinoPark
P
L
Redakce výroční zprávy: Jiří Trávníček, Martin Vobruba, Tomáš Peš, Alena Voráčková,
Jaroslav Vogeltanz, David Nováček a autoři příspěvků
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
1
OBSAH
N
Z
L
A
A
D
Sokolnické ukázky při ZOO a BZ v roce 2011 ........................................................................101
DinoPark Zoo Plzeň 2011 ......................................................................................................102
Podíl ZOO a BZ města Plzně na ochraně přírody v roce 2011 ................................................103
„Pravěká“ osada znovu ožívá ................................................................................................114
Kypr – únor 2011 ....................................................................................................................117
Bolívie 2011 ............................................................................................................................124
Expedice Austrálie 2011 ........................................................................................................133
B
O
T
Á
Environmentální centrum Lüftnerka v roce 2011 ..................................................................99
K
Návštěvnost a návštěvníci ........................................................................................................98
C
Oddělení kontaktu s veřejností ................................................................................................74
I
Výstavba expozice Život v podzemí ..........................................................................................73
N
Provozní oddělení ....................................................................................................................70
A
Botanické oddělení ..................................................................................................................68
A
Veterinární péče ......................................................................................................................66
R
Zoologické oddělení ................................................................................................................26
H
Ekonomické oddělení ..............................................................................................................19
A
Seznam zaměstnanců ..............................................................................................................17
Z
Významná životní jubilea pracovníků ......................................................................................16
T
Nejvýznamnější události roku....................................................................................................6
S
Úvodní slovo ředitele ..................................................................................................................3
Ě
Obsah..........................................................................................................................................2
M
Úvod ............................................................................................................................................1
P
Ě
Contents
Odchov pásovce štětinatého (Chaetophractus villosus) ........................................................140
Chov levharta čínského (Panthera pardus japonensis) v Zoo Plzeň ....................................144
Entomologický průzkum v PR Nový rybník pro rok 2011......................................................154
Zvířata ve válečných službách ................................................................................................161
Poděkování ............................................................................................................................166
G
O
Seznam chovaných zvířat v roce 2011 ....................................................................................1
Kmotři v roce 2011................................................................................................................70
Z
O
O
Černobílá příloha
L
I
K
Přírodní rezervace Žďár ........................................................................................................158
C
Á
A
Historie chovu velbloudů v plzeňské zoo ..............................................................................149
2
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
lého výběhu štěkavých jelínků muntžaků
malých botanická expozice Patagonie. Další
rozestavěnou botanickou expozicí severně od
Patagonie jsou Horské rostliny Alp. Na tuto
expozici naváže v blízké budoucnosti stavba
pro evropské vodní a suchozemské želvy.
Mezi největší události na zoologickém úseku
patří výměna samců nosorožce indického mezi
naší zoo a zahradou v anglickém Chesteru.
Sedmiletého Beniho vystřídal téměř stejně
starý nosorožec Baabuu. Smutnou událostí byl
letní úhyn dospělého samce liberijského hrošíka na neprůchodnost střev. Po šestileté přestávce došlo k přirozenému odchovu tří samečků
tygrů ussurijských. Potěšilo nás, že se konečně
začali množit i čínští levharti. Samečka z jarního vrhu musela bohužel odchovat kurátorka
šelem, ale samičku narozenou v létě úspěšně
vychovala levhartice Nurika. Na úseku terárií
K
Vážení přátelé,
je za námi další rok, který přinesl plzeňské
zoologické a botanické zahradě řadu událostí.
Především šlo o rok mnoha výročí, z nichž to nejvýznamnější je 85. výročí trvání zoologické
zahrady v Plzni, ale připomněli jsme si také 30 let
od sloučení zoo a botanické zahrady a jejich osamostatnění z Parku kultury a oddechu. V neposlední řadě byl rok 2011 15. rokem naplňování
Generelu rozvoje Zoologické a botanické zahrady města Plzně.
V roce 2011 nebyla dokončena a otevřena
žádná velká expozice, jako v letech předchozích,
ale došlo k několika zajímavým drobnějším
rekonstrukcím, jednak pokračovala příprava rozsáhlé expozice Život v podzemí, kterou bychom
rádi otevřeli v roce 2012. Tento rok se dá také
nazvat rokem boje za přežití, zejména pokud se
týká provozu a energetické náročnosti 11 nových
staveb z roku 2010. S úlevou jsme mohli na konci
roku konstatovat, že jsme tuto obrovskou náročnost ustáli.
Jedním z nejslavnostnějších okamžiků tohoto
roku bylo odhalení amerického tanku M4
Sherman za přítomnosti pana primátora města
Plzně Mgr. Martina Baxy, J. E. Normana Larry
Eisena, velvyslance Spojených států amerických
v ČR, vnuka legendárního generála Pattona –
George Pattona Waterse, amerických veteránů
a dalších hostů. Ten slouží jako připomenutí
konce 2. světové války, kdy Plzeň osvobodila
americká armáda pod velením generála Pattona.
Od jara slouží návštěvníkům zrekonstruované
vnitřní prostory pro želvy obrovské a varany
komodské v tropickém pavilonu Z. Od druhé
poloviny roku 2011 vzniká rekonstrukcí býva-
O
Ing. Jiří Trávníček
Z
The director’s whole introduction
N
Ě
3
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
kromě mnoha tradičních odchovů stojí za zmínku 9. snůška krokodýlů čelnatých a zejména
prvoodchov želv paprsčitých z Madagaskaru
a želv hvězdnatých ze Srí Lanky v prostředí českých zoo. Na úseku ptáků bylo mimo jiné
odchováno 15 mláďat holubů růžových z ostrova Mauritius, což je úspěch světového významu.
Mimo Zoo Plzeň se odchovalo pouze jediné
mládě v Zoo Jersey. V přírodě zbývá posledních
320 zvířat, v zajetí se celkem chová 80 jedinců
těchto překrásných ptáků. V zoo se nově objevilo větších množství nových atraktivních
druhů a jedinců, jako fosa, kuandu, kančil černý
nebo gibon bělolící.
Velkou radostí nás naplňuje i návštěvnost,
která dosáhla počtu 460 969 návštěvníků. Je
tím nepatrně překonán původní rekord z roku
2010. Naší zoo se tak daří držet mezi nejnavštěvovanějšími turistickými cíli ČR. Pro
návštěvníky bylo připraveno tradičně několik
desítek víkendových akcí, doplněných o dvě
soboty typu MAY DAY, ale připraveny byly
i programy na záchranu antilopy Derbyho,
ve spolupráci s SC Techmania bylo vybráno
1 000 mobilů ve prospěch goril a potěšilo nás
i ožití pravěké vesnice v podobě činnosti
občanského sdružení Oživená prehistorie.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem politikům, kolegům z úřadů, ale i sponzorům a dalším nadšencům. Největší dík ale jako vždy patří
zaměstnancům zoologické a botanické zahrady,
bez kterých bychom se zcela jistě neměli čím
pochlubit.
Dear friends,
Another year is over and it brought many
events to the Zoological and Botanical Garden
of the Pilsen Town. First of all there were a few
anniversaries. The most important was the 85th
anniversary of the Pilsen zoological garden existence. We also remembered that it was 30 years
from the merging of the zoological and botanical gardens, when they became independent
from the Park of Culture and Rest. Finally, 2011
was the 15th year of fulfilling of the official development plan of our institution.
We did not finish and open any large exhibition in 2011 as we did in previous years, but
there were a few smaller reconstructions. We
kept preparing a large exhibit “The Life in the
Underground”, which should be opened in
2012. The 2011 could be called the year of fight
for survival, as far as the energetic demand
of our newly built 11 exhibits from 2010 was
concerned. I can only state with relief that we
managed this hard trial.
One of the most important moments of 2011
was certainly the unveiling of the American
tank M4 Sherman. We had very important
guests present: the mayor of Pilsen Mgr. Martin
Baxa, J. E. Norman Larry Eisen, the ambassador of the USA in the Czech Republic, the
grandson of the legendary general Pattona –
George Patton Waters, American veterans and
other guests. The tank will remind us the
ending of the World War II, when Pilsen was
liberated by the American Army under the
command of general Patton.
Since the spring, our visitors can enjoy
the newly reconstructed inner area for
Aldabra Giant Tortoises and Komodo Dragons
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
The director’s whole introduction
4
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
Porcupine, the Philippine Mouse-deer or the
Northern White-cheeked Gibbon.
We were very pleased with the number of
visitors, which reached 460 969. This number is slightly higher than the one from 2010.
The Pilsen zoo stays among the most visited
tourist attractions in the Czech Republic.
Our visitors could enjoy a few tens of
traditional weekend activities, two Saturdays
of MAY DAY or a program for preservation of
the Giant Eland. We collected 1 000 of used
mobile phones in co-operation with
Techmania SC to support gorillas. We also
appreciated the revival of our prehistoric village thanks to the o.s. Revived Prehistory.
To conclude, let me thank all politics, colleagues from municipal and county authorities,
sponsors and other enthusiasts. The biggest
thanks belong as always to the employees of
our zoological and botanical garden.
Without their effort there would be nothing
to boast about.
Yours Jiří Trávníček
O
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
George Patton Watters během odhalování tanku
M4 Sherman s Ing. Trávníčkem
George Patton Watters during the unveiling
of the tank M4 Sherman with Ing. Trávníček
P
L
Z
in the tropical “Z” pavilion. From the middle of
2011, we have been working on the reconstruction of the former run of barking Reeves’s
Muntjacs to introduce our visitors a botanical
exhibit of Patagonia. Another built exhibit
north of the future Patagonia is to be a display
of mountain plants of the Alps. This exhibit
will be soon extended by a building for
European turtles and tortoises.
The most significant event for our zoological department was the male exchange of the
Indian Rhino between our zoo and the Chester
zoo in England. The seven year old Baabuu
replaced our darling Beni. A sad was the summer death of our adult male of the Pygmy
Hippopotamus due to clogged intestines. After
a six year pause, our Siberian Tigers bred naturally and gave us three male cubs. We were
pleased that our North Chinese Leopards finally
started to reproduce as well. The male from the
spring litter had to be reared artificially, but the
female born in summer was successfully
brought up by her mother Nurika. The vivaria
department brought, apart from many traditional rearings, the ninth clutch from Dwarf
Crocodiles and the first rearing of Madagascar
Radiated Tortoises and Indian Star Tortoises
from Sri Lanka in Czech zoos environment. The
biggest success for our birds department was
certainly the 15 offsprings of Ping Pigeons from
the Rodriguez Island, which is a world unique
achievement. Apart from our zoo, only single
offspring was reared in the Jersey zoo. There are
last 320 animals in the nature and 80 of these
beautiful birds are kept in captivity.
A number of attractive species appeared
in our zoo, such as the Fossa, the Brazilian
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
5
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2011
• Výročí
V pestré a dlouhé historii plzeňské zoo
a botanické zahrady se mnoho klíčových
událostí odehrálo shodou okolností i záměrem minulých generací tak, že lze vždy slavit
řadu kulatých či půlkulatých výročí naráz
v letech končících jedničkou a šestkou. V roce
2011 uplynulo 110 let od doby, kdy v roce
1901 vznikl spolek IRIS, sdružující plzeňské
akvaristy a teraristy. Ti při 25. výročí trvání
spolku otevřeli na sklonku roku 1926 druhou dodnes existující veřejnou zoo na území
tehdejšího Československa. Zoo v Plzni, jako
instituce s kontinuitou slaví tedy 85. narozeniny. Další dvojice událostí se váže k roku
1961. Zoologickou zahradu v Doudlevcích,
tehdy již jako součást Parku kultury a oddechu, na podzim definitivně zavírá infekce
antraxu, sněti slezinné. Zároveň je však toho
roku po několika letech budování pro veřejnost otevřena botanická zahrada na Lochotíně. Obě události slaví 50. výročí.
Dále je nutné připomenout, že od roku 1981 je
plzeňská zoo přímo integrována s botanickou
zahradou, když předtím spolu již dlouhé roky
sousedily, ale nijak výrazně se neovlivňovaly.
Osamostatnění a sloučení by se nezdařilo bez
účinné pomoci ing. Josefa Vágnera ze Dvora
Králové n. L. Tedy již 30 let má Plzeň tuto v ČR
neopakovatelnou „dvojitou“ zahradu.
Je to 15 let, kdy v jubilejním 70. roce existence
zoo (1996) vznikl nový generel jejího rozvoje,
jako vize a návod na přerod nevýrazné regionální zoo v nádherný biopark s velkou oblibou veřejnosti a návštěvností. Byl plně využit
potenciál areálu a přinesl jako jednu z prvních
Křtiny tygrů ussurijských dne 8. 8., zleva Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně, Martin Zrzavecký,
náměstek primátora, Roman Jurečko, předseda představenstva Plzeňská teplárenská a.s.
Christening of our Amur Tigers on 8th August, from the left the city mayor Mgr. Martin Baxa, Martin
Zrzavecký, the deputy of the city mayor, Roman Jurečko, the chairman of Plzeňská teplárenská a.s.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
The signif icant events in 2011
6
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
• Ocenění plzeňské zoo 2011
Plzeňská zoo byla, jako jedna ze 4 v ČR (celkem 6 z UCSZOO) uvedena mezi nejvýznamnějšími současnými zoo Evropy v publikaci
britského odborníka na zoologické zahrady
A. Sheridana „What zoo can do“. Přijali jsme
rovněž děkovný list pracovníkům ZOO a BZ
od Magistrátu města Plzně za příkladnou
reprezentaci města. Cenu Bílý slon 2010
Sdružení Česká zoo tentokrát v kategorii
Savci obdržel na slavnostním vyhlašování
ve Štramberku odchov ovíječů filipínských
z plzeňské zoo, bronzovou příčku mezi plazy
obsadily želvy tereky jednovousé.
H
• Želvy obrovské v nové expozici, křtiny
varanů, lvíčků a pásovce
Slavnostní představení novinek v Tropickém
pavilonu Z proběhlo 22. 3., ZOO a BZ navštívila prakticky celá nová rada města Plzně.
Od prosince prošly renovací dvě velké expozice v tropickém pavilonu Z tak, aby návštěvníkům ukázaly želvy obrovské a varany komodské. Plzeňská zoo chová od roku 2004 skupinu 16 želv obrovských, pořízených jako
roční až dvouletá mláďata, dosud žily víceméně mimo návštěvnickou trasu. Jediná tuzemská skupina dospělých obrovských želv žije
v Zoo Praha. Sledování růstu od mládí v Plzni je
v tuzemsku výjimečné. Hned 16 obrovských
želv najednou je největší historicky i v současnosti v ČR vystavená skupina tohoto druhu!
Nyní jsou společníky obrovských želv lemuři
kata. Vnitřní expozice želv byla náležitě zateplena a osazena zdroji tepla, aby měly želvy
dostatek pohodlí. Kuriozitou je, že některé
večery vystupují šikovnější želvy na krunýře
svých kamarádek a spí „v druhém patře“.
Další novinky tropického pavilonu: obnovení chovu lvíčků zlatohlavých (přesídlení ze
zákulisí zoo) a kosmanů zakrslých (spolu
s nimi je v expozici i pásovec kulovitý),
obnovení chovu aligátorů severoamerických
a přestěhování mladé dvojice varanů komodských (narozeni v Praze, podzim 2009)
do zrekonstruované expozice atp.
Nad novými zvířaty převzali čestný patronát
členové rady města Plzně v čele s panem primátorem Mgr. Martinem Baxou. Varani byli
pojmenováni Josef a Ende, čestnými kmotry
jsou pan primátor Mgr. Martin Baxa a první
náměstkyně Eva Herinková. Oba dva varany
navštívili v jejich expozici a také je nakrmili.
Tři z želv obrovských získaly svá jména: Julie
(Ing. Miloslav Šimák), Stella (Ing. Petr Rund)
a Max (Irena Rottová). Vašek je nyní mladý
lemur kata (kmotrou je radní Helena
Matoušová). Noví lvíčci zlatohlaví získali
jména: Anička (Martin Zrzavecký) a Willy
(Bc. Robert Houdek). Pokřtěn byl i pásovec
kulovitý z obálky nové knihy, pan primátor
Baxa mu udělil jméno Vladimír.
Vyšla a při této příležitosti byla pokřtěna
nová kniha Zahrada plná pokladů, která přináší přehled genofondu živočichů a rostlin
ZOO a BZ. Textovou a tabulkovou část připravil Ing. Tomáš Peš, fotografie jsou z dílny
Jaroslava Vogeltanze.
O
změn v roce 2001 revitalizaci statku Lüftnerka
(10. výročí). Expozice Akva Tera v současné
podobě oslavila počátkem února 2011 rovněž
své 10. narozeniny. Sama vznikla za času
Parku kultury a oddechu v roce 1962.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
7
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2011
• Tank (6. 5.)
Dne 6. 5. 2011 se splnil sen mnoha lidí mít
v Plzni trvalý památník 2. světové války
a osvobození Plzně americkou armádou –
v areálu plzeňské zoo byl za účasti pana primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy,
J. E. Normana Larry Eisena, velvyslance
Spojených států amerických v ČR, vnuka
legendárního generála Pattona – George
Pattona Waterse, amerických veteránů
a dalších hostů přivítán a odhalen tank
M4 Sherman. Pan primátor, pan velvyslanec, G. Patton Waters i plukovník
Aleš Knížek zhodnotili význam konce 2. světové války a boje za svobodu a demokracii.
Během dopoledne proběhla i krátká procházka areálem zoo, při které si pan velvyslanec mimo jiné podržel samici orla bělohlavého Sendy, což je opeřený symbol USA.
Samotný slavnostní akt navštívila řada
hostů, kteří se zasloužili o získání a transport
tanku do Plzně a jeho umístění v zoo, nechyběli ani zástupci amerického armádního střediska v německém Vilseku nebo pracovníci
společnosti APB Plzeň a.s., která skvěle
zvládla samotný transport. Velmi stylový byl
příjezd amerických veteránů z 2. světové
války v malé koloně dobových vozidel přímo
k tanku. Za jeho zorganizování a dlouhodobou pomoc děkujeme panu Jiřímu Lavičkovi
z Plzně.
gementu 19 unijních zoo a dalších hostů.
Po 9 letech je do Plzně přivedly zejména
nové Africké a asijské expozice z roku 2010,
jejichž podobu náležitě ocenili.
• 200 000. návštěvník roku 2011
V úterý 12. 7. dopoledne prošel turnikety
zoo 200 000. návštěvník. Konkrétně, tříapůlletá Lucinka Javůrková z Jáchymova s rodiči
Petrou a Oldřichem. Rodina jezdí do zoo
vícekrát za rok, pro Lucinku šlo o třetí
návštěvu. Těšili se hlavně na žirafy, které
ještě vloni nestihli a také na krokodýly, jež
vloni minuli. Jubilejního návštěvníka přivítala 1. náměstkyně primátora města Plzně
Eva Herinková spolu s ředitelem ZOO a BZ
ing. Jiřím Trávníčkem. Obdržel pamětní list
a propagační předměty města Plzně a Zoo
v čele s plyšovým medvědem.
• Valná hromada UCSZOO
V květnu 2011 hostila plzeňská zoo třídenní tradiční Valnou hromadu Unie českých a slovenských zoo, které se zúčastnilo
na 50 představitelů vrcholového mana-
Nosorožec Beni trénoval nástup do transportní
bedny několik týdnů. Na snímku s chovatelem
Robertem Bultasem
Our rhino Beni practised getting to the transport
crane several weeks (with keeper R. Bultas)
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
The signif icant events in 2011
8
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
Dne 6. 12. se stala 450 000. návštěvníkem roku 2011 dvacetiměsíční Veronika Bártová z Plzně, která přišla
s maminkou Lucií. V zoo je uvítala radní Irena Rottová (vpravo) a ředitel J. Trávníček
On 6th December, the twenty months old Veronika Bártová from Pilsen, who came with her mother,
became the 450 000th visitor of 2011. They were welcomed to our zoo by a councilor Irena Rottová
I
C
K
Z
A
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
• 450 000. návštěvník (6. 12.)
Jubilejním návštěvníkem je dvacetiměsíční
Veronika Bártová z Plzně, která přišla
s maminkou Lucií. Do zoo chodí často,
zejména v létě, nejvíce milují statek
Lüftnerka a vydry na České řece. Pro
maminku to byla první podobná situace
v životě, neboť, jak přiznala, zatím nikdy nic
nevyhrála. Jubilanty přivítala radní města
Plzně paní Irena Rottová spolu s ředitelem
ZOO a BZ Jiřím Trávníčkem. Předali jim
pamětní list, plyšového medvěda a upomínkové předměty. Všichni pak navštívili žirafy
a nosorožce v jejich pavilonech.
H
• Nový nosorožec Baabuu
Jednou z nejvýznamnějších akcí v roce 2011
byla výměna samců nosorožců indických.
Do Chesteru ve Velké Británii odcestoval
na doporučení koordinátora Evropského
záchranného programu sedmiletý samec
Beni a opačným směrem zamířil téměř stejně
starý Baabuu, narozený v Basileji 4. 11. 2004.
Á
• Tygřata
Dne 17. 6. 2011 přivedla na svět tygřice
Tsamara (* 1999 Calgary) své druhé potomky, tři zdravé samečky. Slavnostní křtiny proběhly na statku Lüftnerka 8. 8. Kmotrem
tygra ussurijského Cyrila je Mgr. Martin
Baxa, primátor města Plzně, Césara pan
Martin Zrzavecký, náměstek primátora
města Plzně, a Cicera pokřtil pan Roman
Jurečko, předseda představenstva Plzeňská
teplárenská, a.s., sponzora chovu tygrů
a generálního partnera plzeňské zoo
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
9
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2011
• Anniversaries
In the varied and long history of our zoological and botanical garden many key
events happened in such a way that it was
possible to celebrate a few anniversaries at
once in 2011. It was 110 years from
the time of the origination of the IRIS
Association in 1901. Its main goal was to
join together Pilsen aquarists and vivarists. These enthusiasts and fans of animals opened the Pilsen zoo to the 25th
anniversary of the IRIS Association. It was
towards the end of 1926 and the Pilsen zoo
became the second oldest public institution in the former Czechoslovakia. So
the Pilsen zoo celebrated its 85th birthday in
2011. Other events are linked to 1961.
The zoological garden in Doudlevce, at that
time a part of the Park of Culture and Rest,
was closed due to an anthrax infection. At
the same time, the botanic garden in
Lochotín, which had been built for couple
of years, was opened to public. Both events
celebrated their 50th anniversary in 2011.
Further it is necessary to remind that in
1981, the Pilsen zoological garden was
merged with the botanical garden, having
been neighbours for long years without
significant mutual influence. The merging
would not have come without the great
help of Ing. Josef Vágner from Dvůr
Králové nad Labem. So Pilsen had had this
“double” garden for 30 years.
15 years ago, a new plan of the zoo development came to life with visions and directions to change from a regional zoo to
a beautiful bio-park much enjoyed by
the public. The great potential of the area
was fully used and 2001 brought one
of the first changes: the revitalization
of the Lüftnerka farmstead (10th anniversary). As well the “new” Akva Tera branch
celebrated its “new-history” 10th birthday in
February 2011. It was set up in 1962 in times
of the Park of Culture and Rest.
• Aldabra Giant Tortoises in a new exhibition, christening of monitors, tamarins and an armadillo
The introduction of novelties in the tropical
“Z” pavilion took place on 22nd March.
The event was attended by practically whole
new municipal council of the Pilsen town.
Since December, two large exhibits went
through a renovation in the mentioned pavilion, so that we could show visitors Aldabra
Giant Tortoises and Komodo Dragons.
The Pilsen zoo had kept a group of 16 Aldabra
Giant Tortoises since 2004. They were bought
as one to two years old offsprings and until
the new exhibit opening, visitors could not see
them. There is only one group of these adult
tortoises in the Czech Republic kept in
the Prague zoo apart from ours. Watching
these animals grow from such a small age is
quite unique in our country. As well as
the number of 16 kept animals – that is locally
quite exceptional. At present, they are kept
along with Ring-tailed Lemurs. The inside
of the tortoises exhibit is well isolated and there
is heating there so that the animals feel comfortable. It is quite interesting that in some evenings, themost skillful tortoises step on theshell
of their mates and sleep in the “first floor”.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
The signif icant events in 2011
10
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
were named: Julie (Ing. Miloslav Šimák),
Stella (Ing. Petr Rund) and Max (Irena
Rottová). Vašek is the new name for
a young Ring-tailed Lemur (its godmother
is the councillor Helena Matoušová).
New Golden-headed Lion Tamarins were
named Anička (Martin Zrzavecký) and
Willy (Bc. Robert Houdek).
Also the Three-banded Armadillo from
the cover of the new book was christened
by mayor Baxa. He named him Vladimír.
A new book “Garden Full of Treasures” was
issued and christened on this occasion. It
brings the summary of the genofond
of animals and plants of our zoological
and botanical garden. Its text and table
parts were prepared by Ing. Tomáš Peš,
photos are from Jaroslav Vogeltanz.
O
Other news from the tropical pavilion is
the re-establishing of Golden-headed Lion
Tamarins’ (they were moved from the backgrounds of the zoo) and Western Pygmy
Marmosets (kept along with Southern Threebanded Armadillos), the re-establishing
of American alligators and moving a young
couple of Komodo Dragons (born in Prague
in Autumn 2009) to a newly reconstructed
exhibit, etc. Members of the Pilsen town
council, along with the mayor Mgr. Martin
Baxa, became honorable godfathers of these
new animals. Komodo Dragons were named
Josef and Ende, the mayor Mgr. Martin Baxa
and his first deputy Mrs. Eva Herinková
became their honorable godfather and godmother. They visited the animals in their
exhibit and fed them. Also three tortoises
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
V úterý 12. 7. přivítala 1. náměstkyně primátora města Plzně Eva Herinková s J. Trávníčkem 200 000. návštěvníka
roku, tříapůlletou Lucinku Javůrkovou z Jáchymova s rodiči
On Tuesday 12th July, the first assistant of the Pilsen mayor, Eva Herinková, welcomed our 200 000th
visitor of the year, three and half year old Lucinka Javůrková from Jáchymov with her parents
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
11
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2011
• Awards for the Pilsen zoo in 2011
The Pilsen zoo was, as one of the four zoos
in the Czech Republic (out of six from
the UCSZOO) mentioned among the most
important present zoological gardens in
Europe in a publication “What zoo can do”
of a Brittish zoo specialist Mr. Anthony
Sheridan. We also obtained a letter from
Skupina 16 mladých želv obrovských získala
společnou expozici s lemury kata v tropickém
pavilonu Z. Na snímku chovatel Ondřej Škach
Our group of 16 Aldabra Giant Tortoises stay in
a common exhibit with Ring-tailed Lemurs in
the tropical “Z” pavilion. With keeper O. Škach
the Pilsen town municipal authorities
thanking the workers of our zoo for
the exemplary representation of the town.
Our breeding success with the Philippine
Palm Civet received the White Elephant
of Czech zoos 2010 award in Štramberg,
the Yellow-spotted River Turtle was third.
• Tank M4 Sherman (6th May)
On 6th May 2011, a dream of many people
was fulfilled. This wish was to have a stable
memorial of the World War II and of the liberation of the Pilsen town by the American
Army. So finally, the tank M4 Sherman was
unveiled on the mentioned day in participation of the mayor Mgr. Martin Baxa,
J. E. Norman Larry Eisen the ambassador
of the USA in the Czech Republic, George
Patton Waters a grandson of the legendary
general Patton, American war veterans and
other guests. Mr. Baxa, Eisen, Waters and
colonel Knížek talked each briefly about
the importance of the end of the WWII and
the fight for freedom and democracy.
During the afternoon they took a short walk
around the zoo. The Ambassador shortly
held a female of the Bald Eagle “Sendy” as
the feathered symbol of the USA. The ceremony was also attended by many guests,
some of whom had much credit in getting
the tank to the Pilsen zoo. There were representatives of the American army center in
German Vilsek or workers of the APB Plzeň,
which perfectly managed the transport
of the tank. A nice enrichment was the arrival of the American WWII veterans, who
drove in the then time vehicles straight
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
The signif icant events in 2011
12
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
G
I
C
K
Á
B
O
T
A
N
I
C
K
• A new rhino Baabuu
One of the most important activities in
2011 was the exchange of males
of the Indian Rhino. Our seven year old
male Beni was sent (on the recommendation of the coordinator of European breeding program) to the Chester zoo in
the Great Britain to be replaced by
Baabuu, a male born in Swiss Basel on 4th
November 2004.
A
Á
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
• The 450,000th visitor (6th December)
The twenty months old Veronika Bártová
from Pilsen, who arrived with her mother
Lucka, became our jubilee visitor this
time. They often come to our zoo, most
of all in the summer. They love the Lüftnerka farm and otters in our Czech River
exhibit. Lucka admitted that it was
the first time in her life she won something. The jubilees were welcomed
by the councilor of the Pilsen town,
Mrs. Irena Rottová along with the director
of the Pilsen zoo, Jiří Trávníček. They handed over a special certificate, promotional presents from the Pilsen town and
a toy bear. Then they all visited our giraffes and rhinos in their pavilions.
Z
• Tiger cubs
On 17th June 2011, our tiger female Tsamara
(* 1999 Calgary) gave birth to her third
litter, to three healthy male cubs. The christening took place on the Lüftnerka farm on 8th
August 2011. Mgr. Martin Baxa,the mayor
L
• The 200 000th visitor of 2011
Our 200 000th visitor – three and half year
old Lucinka Javůrková from Jáchymov with
her parents – arrived to the zoo on Tuesday
12th July. This family comes to our zoo a few
times a year, but for the little Lucka it was
her third visit. They were looking forward to
our giraffes, which they did not see last year
as well as our crocodiles. This important
visitor was welcomed by the first deputy
of the mayor, Mrs. Eva Herinková along with
the director of the zoo Ing. Jiří Trávníček.
They handed over a special certificate, promotional present from the Pilsen town and
a toy bear.
O
• The General Meeting of the UCSZOO
(Union of Czech and Slovak zoos)
In May 2011, the Pilsen zoo organized
a three day traditional General Meeting
of the Union of the Czech and Slovak Zoos. It
was attended by 50 representatives of the
top management of the 19 union zoos and
by other guests. They also looked forward to
Pilsen to see the new African and Asian
exhibitions built in 2010.
of the Pilsen town became the godfather of
the Siberian Tiger “Cyril”. Mr. Martin Zrzavecký the deputy of the mayor became
the godfather of “César” and Cicero was
christened by Roman Jurečko, the chairman of the Plzeňská teplárenská a.s.,
the sponsor of our tigers and general partner of the Pilsen zoo.
O
to the place of the tank. Great thanks for
a long term help belongs the Jiří Lavička
from Pilsen.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
13
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2011
Po dvanácti letech navštívil plzeňskou zoo cestovatel Miroslav Zikmund
The famous Czech traveler Miroslav Zikmund visited the Pilsen zoo after twelve years
J. E. Norman Larry Eisen, velvyslanec USA v ČR
s mladým orlem bělohlavým
J. E. Norman Larry Eisen, the USA ambassador
in the Czech Republic with a juvenile Bald Eagle
Tank M4 Sherman a budované expozice přilákaly
do zoo i písničkáře Honzu Vyčítala
The Tank M4 Sherman and prepared exhibition
attracted the singer-songwriter Honza Vyčítal to the zoo
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
The signif icant events in 2011
14
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Hosté slavnostního odhalování tanku M4 Sherman, zleva: Charles H. Noble, Jr., George Thompson, Marion Kirkham,
John Del Santo (20. 11. 2011 zemřel,) Earl Ingram, Norman Larry Eisen, Mgr. Martin Baxa, Eva Herinková,
Jiří Trávníček, G. Patton Watters, plk. Aleš Knížek
Guests during the unveiling of the tank M4 Sherman
Velvyslanec Japonska Toshio Kunikata na návštěvě zoo
Ambassador of Japan Toshio Kunikata during visit of Pilsen zoo
15
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Life Jubilees of Employees
50 let
55 let
75 let
Jiří Gandurski
Jindřich Klas
Jan Konáš
Hynek Sýkora
Zdeněk Vítek
chovatel
středisko hosp. správy
hlavní zoolog
středisko hosp. správy
středisko hosp. správy
Libuše Kajerová
Jiří Kolena
Jiří Trávníček
Marie Vaňousková
Anna Vainerová
Jaroslav Vogeltanz
pokladní
středisko hosp. správy
ředitel ZOO a BZ
zahrad. středisko
chovatel
propagační oddělení
Ladislav Kára
recepční
Pracují v zoo více než 15 let
Wo r k J u b i l e e s o f E m p l o y e e s ( m o r e t h a n 15 y e a r s )
Jindřich Klas
Mgr. Václava Pešková
středisko hosp. správy
botanik
A
16 let
Luděk Kubáň
středisko hosp. správy
Z
17 let
Marek Hankovec
zahradník
Á
18 let
Roman Krejčí
Věra Březinová
chovatel
hosp. středisko (statek)
19 let
Zdeněk Bříza
Monika Kavková
Ing. Bohumil Souček
Šárka Sýkorová
zahrad. středisko
nákupčí
náměstek ředitele
zahrad. středisko
20 let
Luboš Hlavnička
Jiří Lepič
Marie Římská
Luděk Zach
chovatel
hosp. správa
hosp. správa
chovatel
21 let
Svatopluk Jeřáb
zootechnik
22 let
Konáš Jan
kurátor
Á
25 let
Marie Vaňousková
zahr. středisko/archiv zoo
K
26 let
Jana Soukupová
zahr. středisko
I
28 let
Ing. Jiří Trávníček
ředitel
G
29 let
Václav Trejbal
chovatel
L
31 let
Růžena Weberová
chovatelka
32 let
Tomáš Weber
chovatel
Z
O
O
C
A
B
O
T
A
N
I
C
K
H
R
15 let
O
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA PRACOVNÍKŮ
ZOO A BZ V ROCE 2011
16
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
S E Z N A M Z A M Ě S T N A N C Ů Z O O A B Z K 31. 12 . 2 011
L i s t o f E m p l o y e e s o n 3 1s t D e c e m b e r 2 0 1 1
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
T
Truhláři, zleva: Roman Treml, Michal Soukup, Jaroslav Vonášek
Joiners, from left: Roman Treml, Michal Soukup, Jaroslav Vonášek
O
A
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
NOVÁKOVÁ Monika (MD)
ORDÁŇOVÁ Martina
PALACKÁ Miroslava
PÁNOVÁ Pavlína Bc.
SEDLÁK Roman
SOUKUP Zděnek
SOUKUPOVÁ Hana
STAŠEK Miloslav
ŠEFL Marcel
ŠEVČÍK Martin
ŠKACH Ondřej
ŠLAJEROVÁ Markéta
ŠLOUF JAN
TOMAN Martin
TREJBAL Václav
VAINAR Josef
VAINEROVÁ Anna
VANIŠOVÁ Eliška
VIDUNA Richard Mgr.
VYZRÁLOVÁ Šárka
WEBER Tomáš
WEBEROVÁ Růžena
I
DBALÁ Helena
DOXANSKÁ Lenka (MD)
DOXANSKÝ Jiří
EKRT Tomáš
FAFLÍKOVá Alena
GANDURSKI Jiří
HASCHOVÁ Simona
HAVLOVÁ Jitka Bc.
HLAVNICKA Luboš
HŘEBÍK Milan
KLEMENTOVÁ Kristina DiS.
KOŠATKA Tomáš
KOVÁŘ Pavel
KRATOCHVÍL Václav
KREJČÍ Roman
LADMANOVÁ Anna
LADMANOVÁ Jaromíra
LÁZŇOVSKÝ Martin
LOPATOVÁ Jana
MACÍK Tomáš
MAŇHAL František
MAZANCOVÁ Petra
N
Chovatelé – Zoologický úsek
BADALA Martin
BANDURIČOVÁ Kateřina
BENEŠ Antonín
BENEŠOVÁ Kristýna
BÖHM Petr
BÖHMOVÁ Jitka
BŘEZINOVÁ Věra
BULTAS Robert
CIHLÁŘ Vlastinmil
O
THP pracovníci („Technici“)
ADAMEC Miroslav
HYKEŠ František Ing.
JEŘÁB Svatopluk
JIRÁSEK Tomáš Bc.
KAASOVÁ Vendulka
KAŇÁKOVÁ Jarmila
KAVKOVÁ Monika
KAZDA Robert
KONÁŠ Jan
KOZÁK Petr
LOHROVÁ Karla
PEŠ Tomáš Ing.
PEŠKOVÁ Václava Mgr.
PEŠOVÁ Jiřina
PLUHAŘOVÁ Ivana
SÝKORA Jan
SZABÓOVÁ Martina
TRÁVNÍČEK Jiří Ing.
TYPLTOVÁ Taťána
VÁCLAVOVÁ Lenka Ing.
VOBRUBA Martin Mgr.
VOGELTANZ Jaroslav
VOJÁČEK Karel
VORÁČKOVÁ Alena
ZÁBRANSKÁ Jiřina
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
17
S E Z N A M Z A M Ě S T N A N C Ů Z O O A B Z K 31. 12 . 2 011
ZÁBRANSKÝ Martin
ZACH Ludvík
ZÍKA Aleš
ŽIŽKOVÁ Daniela
Středisko hospodářské
správy (SHS)
BEČVÁŘOVÁ Drahomíra
BENDA Zdeněk
BLÁHA Petr
FINGER Pavel
HORVÁTH Pavel
JAMBOR Jiří
KALISTOVÁ Marcela
KÁRA Ladislav
KAVAN Karel
KLAS Jindřich
KOLENA Jiří
KOTEN Stanislav
KŘIVÁČEK Emil
KUBÁŇ Luděk
KVĚTOŇOVÁ Jana
LEPIČ Jiří
MAKRLÍK Karel
MIHOVIČOVÁ Jaroslava
NOVÁKOVÁ Vratislava
OUŘEDNÍKOVÁ Václava
SOUKUP Michal
SÝKORA Hynek
TREML Roman
TYPLT Karel
UHER Josef
VACKOVÁ Svatava
VÍTEK Zdeněk
VONÁŠEK Jaroslav
Zahradníci
ADÁMKOVÁ Pavla
BŘÍZA Zdeněk
ČECHOVÁ Miroslava
HADAČ Václav
HANKOVEC Marek
JANOUŠKOVCOVÁ Hana
MARTANOVÁ Helena Ing.
(MD)
MATULOVÁ Radmila
NEJDL Milan
RICHTEROVÁ Lenka
RŮŽKOVÁ Růžena
SOUKUPOVÁ Jana
SÝKOROVÁ Šárka
VAŇOUSKOVÁ Marie
ŽEBROVÁ Petra
Pokladní
BUŠKOVÁ Martina
DOLEJŠOVÁ Martina
JANOUŠKOVÁ Eva
KAJEROVÁ Libuše
KOBZA Bohuslav
VÍTOVCOVÁ Olga
Prodejna, hospodářská
činnost
JAKLOVÁ Jana
KOVÁŘÍKOVÁ Zdeňka
Pracovníci BZ Z. Bříza a V. Hadač s frontmanem Acceptu Wolfem Hoffmanem
Gardeners Z. Bříza and V. Hadač with a member of Accept group W. Hoffman
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
L i s t o f E m p l o y e e s o n 3 1s t D e c e m b e r 2 0 1 1
18
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
Economical Depar tment Repor t 2011
Z
Jiřina Zábranská
O
L
O
G
I
C
K
Á
částka na výstavbu činí 664 tis. Kč, nezastavily
se práce na expozici podzemí, v roce 2011 byly
vyúčtovány náklady na tuto expozici v částce
10 640 tis. Kč. Koupili jsme nákladní automobil „Tatra“ v částce 2 879 tis. Kč. A jako
poslední investici uvedu podstavec pod tank,
který byl naší zoo zapůjčen. Tank je umístěn
u expozice podzemí a náklady na vybudování
podstavce byly v částce 275 tis. Kč.
O
Rok 2011 byl ekonomicky rokem úspěšným, hospodaření zahrady skončilo se ziskem 446 tis. Kč. Byly profinancovány náklady na oplocení severní strany areálu zahrady
v částce 1 612 tis. Kč , částečně uhrazeny náklady na rozšíření vstupů do zoo v částce
1 300 tis. Kč, postavena čistící a desinfekční
stanice, v roce 2011 byla stavba předána, ale
kolaudace proběhne v roce 2012 a celková
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
19
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
Potřeba provozních finančních prostředků byla částečně hrazena příspěvkem z Ministerstva
životního prostředí ČR ve výši 2 555 tis. Kč, a to rozdělený do následujících částí:
Celkové náklady na provoz za celý rok činily 119 652 tis. Kč
Významnou položku v nákladech tvoří spotřeba energií, v roce 2011 činila 11 963 tis. Kč
tj. navýšení oproti roku 2010 o 20,26 % , spotřeba materiálu 21 851 tis. Kč z toho spotřeba krmiv,
vlastních i nakoupených za 12 001 tis. Kč, 595 tis. Kč činila spotřeba vlastního a nakoupeného osiva
a sadby, také substrát pro výsadby, další neopomenutelné náklady jsou: mzdové náklady v částce
33 721 tis. Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců 569 tis. Kč, závodní preventivní péče 29 tis. Kč,
zákonné sociální pojištění, tj. zdravotní a sociální pojištění, které organizace odvádí za zaměstnance v částce 11 149 tis. Kč, zákonné pojištění zaměstnanců v částce 134 tis. Kč, ochranné prostředky
(pracovní oděvy) pro zaměstnance nás stály 371 tis. Kč.
Valná hromada UCSZOO v Plzni 25.–27. 5. 2012
General Meeting of the UCSZOO in Pilsen 25.–27. 5. 2012
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Economical Depar tment Repor t 2011
20
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Porovnání nákladů dle účtů roku 2010 a 2011 (v tisících Kč)
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
Porovnání nákladů v jednotlivých letech (v tisících Kč)
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
Celkové výnosy za celý rok činily 120 098 tis. Kč včetně dotace od zřizovatele
Dotace od zřizovatele činila 64 767 tis. Kč , dotace MŽP 2 555 tis. Kč a vlastní příjmy včetně darů,
tržeb za pronájmy dosáhly částky 49 776 tis. Kč. Tržby z prodeje zvířat ve výši 407 tis. Kč byly
o 150 tis. Kč nižší než v roce předcházejícím. Nelze opomenout finanční zdroje získané z reklamy
a darů, které v nemalé míře přispěly k financování provozu zoo. Příjmy z reklamy v roce 2011 činily 3 440 tis. Kč tj. oproti roku 2010, kdy příjmy z reklamy činily 2 404 tis. Kč o 1 036 tis. Kč více.
T
A
Porovnání výnosů v jednotlivých letech (v tisících Kč)
P
L
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
21
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Economical Depar tment Repor t 2011
22
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
23
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
N
Ě
Economical Depar tment Repor t 2011
Summary
The year 2011 was a successful one from the
economical point of view. We had a final revenue of 446 thousand CZK. We financed the fencing of the northern part of the zoo totaling 1.6
mil. CZK, we contributed to the widening of
entrances to the zoo in an amount of 1.3 mil.
CZK. We also built a cleaning and disinfection
station worth of 664 thousand CZK (the final
inspection will be in 2012). We went on working
on our future underground exhibition and
during the last year the amount of work was
worth 10.6 mil. CZK. We purchased a Tatra lorry
(2.9 mil. CZK). The last investment to mention
was a pedestal base for the tank Sherman,
which was loaned by our zoo. This tank was
placed at the future underground exhibition
and we paid 275 thousand CZK for its base.
The total operational expenses for the
whole year reached 120 mil. CZK. The lion’s
share was in consumption of energies. In
2011 it was almost 12 mil. CZK (20.3 % more
in comparison to 2010). The consumed material amounted to almost 22 mil. CZK: the feeding material for 12 mil. CZK, 0.6 mil. CZK
for seeds and soil for new planting. Other
significant expenses were: salaries totaling
34 mil. CZK, almost 0.6 mil. CZK the zoo contributed to staff lunches. We also contributed
to preventive medical care, social insurance
(11 mil. CZK), regular insurance (134 thousand
CZK) and work clothes (371 thousand CZK).
The overall revenues for 2011 were 120 mil.
CZK (including the grant from the founder)
The grant from the founder was 64.8 mil. CZK,
a grant from the Ministry of Environment was
2.55 mil. CZK. Our own revenues (including
gifts and rental) reached 49.8 mil. CZK. The
revenues from sold animals totaled 407 thousand CZK (150 thousand less than in 2010).
The financial resources gained from advertisement and gifts considerably helped our zoo.
In 2011, the income from advertisement totaled 3.4 mil. CZK (2.4 mil. in 2010).
Jedna ze svateb v Japonské zahradě. Oddává místostarosta MO Plzeň 1 pan Jiří Uhlík
One of the wedding in our Japanese garden. The ceremony was executed by Mr. Jiří Uhlík, the deputy
mayor of Pilsen Town Part 1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Stav zaměstnanců
24
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2011 – služby
Economical Depar tment Repor t 2011 – ser vices
Z
Martina Szabóová
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
jejich odbavení. Pro zvýšení komfortu
návštěvníků jsme zokruhovali průchod pod
dinoparkem pro ty, kteří nemají společnou
vstupenku zoo + „dino“, a to nám umožní
další změny např. zrušení sezónního vstupu –
domečku, který nahradí stávající pokladna
horní vchod Vinice, ale tato úprava nás čeká
nejspíše až pro sezónu 2013.
Prodejna suvenýrů „U lemura“ již několik
let nabízí široký sortiment nejen plyšových
a plastových hraček, ale i pohledů, svíček,
sošek… Snažíme se podporovat v dětech zvídavost a proto nabízíme i tvořivé výrobky,
které jak doufáme ocení i rodiče, kteří již
vědí, že u nás nenajdou „hity“ z hračkářství,
ale zboží s přírodní tématikou. V tom nás
velmi podporují naši dodavatelé, kteří umožňují, aby ceny na prodejně byly lákavé
i po zaplacení vstupného.
O
Rok 2011 se od ledna nevyvíjel příliš dobře,
návštěvníci na sebe nechali čekat až do dubna,
kdy jsme měli překvapivě nejvyšší návštěvnost za první pololetí, prázdninové měsíce
naštěstí popřely špatný vývoj, kdy 6. červenec
pokořil první rekord, který už byl překonán
jen 28. října, kdy se do areálu vtěsnalo celých
8 670 osob (mimo Akva 560 os.) Velmi příjemným překvapením byl závěr roku, kdy se
k naší radosti na Štědrý den a Silvestra vydalo
„branami“ zoo 2 642 milovníků zvířat, což
nám pomohlo překonat loňskou návštěvnost
o 128 osob.
V této sezóně jsme rozšířili dolní hlavní
vchod o již třetí pokladnu, která nám urychlí
vstup nedočkavých zákazníků, kteří k nám
proudí v hlavní sezóně o víkendech a v letních
měsících denně, ale my již nejsme schopni
ve stávajících prostorách pokladen urychlit
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Turistický vláček v roce 2011 přivezl 26 494 osob
Our tourist train in 2011 was used by 26 494 people
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
25
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
N
Jan Konáš
Rok 2011 byl pro zoologické oddělení
plzeňské zoo rokem pestrým. Chovatelská
činnost byla korunována mnoha úspěchy.
Za mnohé uvádím jen několik. Poprvé byla
v plzeňské zoo odchována, ve své domovině
na Madagaskaru velmi ohrožená, želva
paprsčitá (Astrochelys radiata). Je to i první
rozmnožení v rámci UCSZOO. Další radostnou událostí je mládě u levharta čínského
(Panthera pardus japonensis), které jeho
matka po několika nezdařených porodech,
poprvé odchovala. Pěkný je i tentokráte
umělý odchov pásovce štětinatého (Chaetophractus villosus). Vynikající výsledky byly
i na úseku exotických ptáků. Například patnáct odchovaných mláďat holuba růžového
(Nesoenas mayeri), nebo pět hrdliček
sokorských (Zenaida graysoni). U malých
savců stojí za zmínku náš první odchov kuskuse zemního (Strigocuscus gymnotis) a odchov krysy Heaneyovy (Crateromys heaneyi). Samozřejmě byly i události, o kterých
se ani nechce zmiňovat, jako tragická příhoda
u gazel perských.
Proběhlo mnoho přesunů zvířat, jak do naší
zoo, tak i od nás do jiných evropských zahrad.
Bezesporu nejsložitějším transportem byl transport Beniho, nosorožce indického. O veškerém tomto dění se podrobněji zmíní kurátoři
jednotlivých úseků ve svých článcích.
Pokračovaly projekty in situ, na kterých se naše
zoo podílí, například terénní monitoring chřástala polního na Šumavě a v Českém lese
ve spolupráci s odborem ochrany přírody
plzeňského kraje. Na tento projekt se v tomto
roce získala dotace z unijních fondů. Další spolupráce, tentokráte s Vysokou školou zemědělskou v Praze, pokračovala v projektu
„Derbianus“, jež má za úkol chránit antilopu
Již 9. odchov krokodýlů čelnatých (Osteolaemus tetraspis)
Already 9th rearing of our African Dwarf Crocodile (Osteolaemus tetraspis)
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Ú vo d
Z
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2011
26
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Naše terárium i v letošním roce přivítalo
několik nových druhů do své kolekce. Největší
expoziční novinkou je se svou délkou přesahující pětimetrovou hranici dospělá samice krajty
mřížkované (Broghammerus reticulatus). Tato
krajta pochází z ostravské zoo, kterou musela
po mnohaletém chovu opustit z důvodu rekonstrukce expozice. Krajta si rychle v novém teráriu zvykla a věřím, že svou krásou potěší mnoho
návštěvníků. Dalším novým neméně zajímavým
L
Bc. Tomáš Jirásek
O
Studenokrevní
chovancem je africký ještěr kruhochvost štítnatý (Cordylus cataphractus). Jeho „opancéřovaný“ a trnitý zjev vzbuzuje oprávněný
zájem v teráriu věnovaném africké fauně.
Proběhla také chovatelsky zajímavá výměna samic korovce jedovatého (Heloderma suspectum). Jelikož náš pár zatím nikdy nenakladl vejce a chovná skupina korovců v jihlavské
zoo se také již několik let nemnoží, bylo toto
řešení dílem okamžiku. Samec novou družku
akceptoval, avšak nakladení vajec jsme se
bohužel nedočkali. Snad v příštím roce budeme úspěšnější. U následujících druhů se nám
chovatelsky vedlo o poznání lépe.
Rok 2011 je bezesporu v naší zoo rokem
želvy. A to hned dvou extrémně ohrožených
a vzácně množených druhů. Číslem jedna je
tak vylíhnutí prvních třech mláďat želvy
paprsčité (Astrochelys radiata). Vejce želv
paprsčitých je třeba pro úspěšný odchov několikrát v průběhu inkubace zachladit, a tím
utlumit vývoj zárodku. Dalším úspěchem je
vylíhnutí třech mláďat želvy hvězdnaté
(Geochelone elegans), která naopak potřebuje stálou inkubační teplotu.
Samička krokodýla čelnatého (Osteolaemus tetraspis) nakladla do hnízda vejce, ze
kterých se narodila krásná pruhovaná mláďata. Tři z nich můžete vidět v odloučeném pracovišti Akva Tera, kde jsou v zázemí chováni
rodiče těchto zubatých neposedů. Rád bych
zde také zviditelnil náš prvoodchov u teju žakruarů (Tupinambis teguixin). Tento druh je
sice běžně odchováván na amerických farmách, u nás se však jedná o vzácně množený
druh. V pavilonu Sonorská poušť jsme opětovně rozmnožili tři druhy endemických leguán-
O
Derbyho a reintrodukovat tuto největší antilopu do původních biotopů.
Ve druhé polovině roku se opět začalo intenzivně pracovat na expozici „Podzemí“. A zdá se,
jak se stavba začíná rýsovat, že otevření expozice v příštím roce je reálné. V případě otevření
by opět zoo získala další velmi atraktivní expozici a umístění pro několik nových druhů do své
kolekce.
Kolega Tomáš Peš se jako náš vyslanec zúčastnil zasedání konference EAZA v Montpellier.
S poznatky ze zasedání náš kolektiv informoval.
V květnu naše zoo organizovala zasedání
UCSZOO. Na toto zasedání se sjeli nejen všichni
ředitelé, ale i někteří další zástupci českých a slovenských zoologických zahrad. S těmito kolegy
jsme diskutovali některé možné směry spolupráce, přesunů zvířat, deponací a pod.
Oceněním naší práce také bylo získání 1. místa
za odchov roku 2010 (výsledky byly vyhlášeny
v roce 2011). Cenu jsme získali za rozmnožení ovíječe skvrnitého filipinského (Paradoxurus hermaphroditus philippinensis).
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
27
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
N
Ing. Tomáš Peš
L
Ptáci
Z
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2011
Poprvé se rozmnožily madagaskarské želvy
paprsčité (Astrochelys radiata)
Radiated Tortoises (Astrochelys radiata) from
Madagascar bred for the first time
Tučňáci
Většinu z patnácti vylíhlých mláďat tučňáků
Humboldtových se podařilo odchovat až do osamostatnění. Čtyři z nich však podlehla opět
aspergilomykóze. Na doporučení koordinátora
EEP jsme předali jednu samičku Zoo Praha a 3,4
soukromé švýcarské Zoo Seeteufel Studen.
ků. Leguánek obojkový (Crotaphytus collaris), leguánek ostnitý (Sceloporus magister) i leguánek modravý (Petrosaurus thalassinus) tak i v další generaci zůstávají ozdobou
této pouštní expozice. Naopak rozmnožené
pralesní druhy zastupuje skrytým životem žijící scink přilbový (Tribolonotus gracilis).
Scink přilbový sice není vhodným expozičním
druhem, ale o to více si zaslouží naši chovatelskou pozornost. Rozmnožováním tohoto
druhu se zabýváme již několik let s dobrými
i horšími výsledky. Snad naše dlouhodobé
snažení o něco zmírní nutnost importů, které
často končí neslavně. U stromového varana
černého (Varanus beccarii) jsme k naší velké
radosti opět dospěli k rozmnožení po několika
neúspěšných sezónách.
Každý rok na terarijním úseku je plný očekávání, úspěchů i zklamání. Věřím, že rok
2012 bude také tak zajímavý a je na co se těšit,
vždyť nás čeká otevření dlouho očekávaných
podzemních expozic.
Veslonozí
Po mnoha letech úspěšných odchovů se
nevylíhl v Plzni v roce 2011 ani jeden pelikán.
Nové zimoviště a mladá samička byly pravděpodobně hlavními příčinami neúspěchu. Nepodařilo se odchovat ani mládě pelikána kadeřavého, vylíhlé v pražské zoo a přemístěné druhý
den života pod náš spolehlivý pár pelikánů
bílých. Uhynulo po třech dnech.
Brodiví
V kolonii afrických brodivých ptáků je
odchováno po dvou mláďatech u volavek rusohlavých a stříbřitých, 4 kolpíci afričtí a 4 ibisi
posvátní. První snůška 4 vajec volavek obrovských byla neoplozená.
U bukáčků malých jsme díky agresi samečka
přišli o dvě samičky. V závěru roku jsme převzali
ze Zoo Liberec mládě, které se dostalo se zlomenou nohou do liberecké záchranné stanice.
Do voliéry užívané dosud k chovu seriem,
jsme začali umisťovat vzácné druhy jihový-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
Pštrosi
Mladý samec odchovaný v roce 2010 byl předán Farmě Aves.
28
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
L
O
G
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
Hrabaví
V rámci specializace na ostrovní faunu jsme
získali od soukromého chovatele z Nizozemí
pár koroptví sumaterských (Arborophila
sumatrana).
U obou druhů vietnamských bažantů,
Edwardsova i vietnamského, se podařilo
odchovat mláďata. Veškeré snahy ornitologických expedic nalézt tyto bažanty v přírodě
vyšly v posledních letech naprázdno, a tak
populace ex situ nabývá na významu. Stejně
jako populace poddruhů bažanta obecného,
které jsou v přírodě ohroženy vzájemnou hybridizací. Téměř u všech chovaných poddruhů
byla odchována kuřata a zčásti předána zoo
Praha a chovatelům podílejícím se na projektech WPA (World Pheasant Association).
Poprvé se podařilo odchovat samičku
koroptve fokienské (Arborophila gingica)
a 7 koroptví polních (Perdix perdix).
I
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
Z
Poprvé se rozmnožila čírka popelavá (Anas capensis)
The Cape Teal (Anas capensis) reproduced for the first time
L
Vrubozobí
Několik druhů vrubozobých se podařilo
odchovat poprvé: samečka čírky modré, 9 čírek
popelavých a 2 husičky vdovky. První 2 mláďata čírek kropenatých byla nalezena bohužel
brzy po vylíhnutí utopená. Husice nilské, kachny filipínské a hvízdáci chilští se rozmnožili již
opakovaně. Z odchovu Zoo Köln jsme nově získali 2 páry husiček malých (Dendrocygna javanica) a trio kachnic afrických (Oxyura
maccoa) a ze Zoo Dvůr Králové 2 páry poláků
kaholek (Aythya marila). Spolupráce v chovu
vrubozobých pokračovala kromě již uvedených
O
Plameňáci
Výměnou jsme získali 2 mladé samičky plameňáků růžových z rakouské Raritätenzoo
Ebbs, a tak opět chováme 5 párů tohoto druhu.
zahrad, především se Zoo Ostrava a Praha
a několika soukromými chovateli. Tiergarten
Bernburg nám věnovala samce labutě zpěvné
(Cygnus cygnus).
O
chodní Asie, se zaměřením na faunu Filipín.
K páru ohrožených pižmovek bělokřídlých tak
přibyli 2 samečci čápů bělokrkých z odchovu
Tierparku Cottbus, sameček volavky nádherné
od soukromého chovatele a z chovu filipínské
Zoo Avilon 2 páry volavek červených (Ardea
purpurea manilensis) a pár kvakošů rezavých
(Nycticorax caledonicus manillensis). Skupinu doplnili kvakoši noční. Sameček, kterého
jsme obdrželi jako nevybarvené mládě kvakoše
rezavého a dva páry kvakošů se stejným osudem z Tierparku Berlin.
Z chovu Zoo Zürich jsme získali přirozeně
odchovanou samičku ibise madagaskarského.
V rámci chovatelské spolupráce jsme si vyměnili ibisy posvátné se Safariparkem Beekse
Bergen a stejné zoo jsme předali 4 samičky kolpíků afrických.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
29
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
Krátkokřídlí
Vloni se poprvé vylíhla mláďata chřástalů
žlutozobých (Limnocorax flavirostra) v expoziční voliéře. Po přesunu do chovného zázemí však přestali rodiče jevit zájem o svá mláďata, a ta musela být odchována uměle. Pro
umělý odchov jsme se rozhodli i u perepelů
černohrdlých, protože jejich populace v zajetí
klesla na minimální hranici a odchovem
9 jedinců jsme ji výrazně posílili.
Zoo Praha nám přenechala ze svých odchovů po jednom samečkovi jeřába bělošíjího
(Grus vipio) a jeřába mandžuského (Grus
japonensis).
Bahňáci
Čejky laločnaté (Vanellus miles miles)
vyseděly svá mláďata ve voliéře věnované ptákům Nové Guineje. Bohužel všechna 3 mláďata uhynula během prvního týdne života.
Novým druhem je pár kulíků písečných
(Charadrius hiaticula) z odchovu Zoo
Dresden.
Měkkozobí
U dvou ohrožených druhů holubovitých
jsme dosáhli rekordního počtu odchovaných
mláďat. Holubů růžových (Columba mayeri)
jsme odchovali 10 samců a 5 samic. Ještě
do konce roku 2 samečci odešli do Zoo Bristol
a dva páry do Zoo Praha. U ostatních odchovaných mláďat byla odebrána krev pro genetická studia. Budou-li u nich nalezeny geny
nezastoupené u volně žijících ptáků na Mauriciu, budou odesláni do své domoviny, aby
posílili tamní populaci. U v přírodě vyhubených hrdliček sokorských (Zenaida graysoni)
Úspěšné odchovy holubů růžových (Nesoenas
mayeri) patří mezi hlavní chovatelské události roku
Successful rearing of the Pink Pigeon (Nesoenas
mayeri) belonged to the main events of the year
se podařilo odchovat hned 3 páry mláďat. Naše
odchovy byly předány dalším účastníkům EEP:
Zoo Köln, Zoo Frankfurt a.M., Zoo Bristol a Zoo
Magdeburg. Naopak z Magdeburgu k nám přicestovaly dvě samičky odchované v anglické Zoo
Paignton.
Odchovali jsme rovněž všechny 4 chované
druhy holubů rodu Gallicolumba, pár holubů
celebeských (G. tristigmata bimaculata),
2 samečky novoguinejských holubů zlatoprsých (G. rufigula) a především do Červeného
seznamu zařazené filipínské druhy, 6 holubů
krvavých (G. luzonica) a 3 holuby Bartlettovy (G. criniger). Neméně úspěšné byly
i ostatní skupiny měkkozobých, zvláště plo-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2011
30
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
G
I
C
K
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
Pěvci
Kromě pravidelně množících se druhů
pěvců, byla odchována poprvé mláďata
u těchto druhů: drozd oranžohlavý
(Zoothera citrina melli), sojkovec popelavý
(Garrulax cineraceus cinereiceps), sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), kanár
divoký (Serinus canaria), stračka zakrslá
(Spermestes nana), rýžovník hnědý (Padda
fuscata), pásovník škraboškový (Poephila
personata), vrabec Arnaudův (Pseudonigrita arnaudi arnaudi) a špaček čínský
(Sturnus sinensis). Pokud jde o vrabce
Arnaudovy, jedná se o jeden z prvních
odchovů v Evropě.
U kriticky ohrožených majn Rothschildových (Leucopsar rothschildi) jsme odchovali
8 mláďat. Jedno z mláďat roku 2010 odcestovalo spolu s dalšími mláďaty odchovanými
v rámci EEP zpět do své domoviny, na ostrov
Bali, kde posílí tamní reintrodukční program.
Á
M
M a l í s a vc i
Ě
S
Ing. Tomáš Peš
T
P
L
Z
Vačice (Didelphimorphia)
Po úhynu poslední samičky jsme z chovu
pana Bartůňka získali dva mladé páry vačic
krysích (Monodelphis domestica).
A
Šplhavci
Stárnoucí páry vousáků senegalských (Lybius dubius), z nichž 3 jedinci byli dovezeni
O
Sovy
V roce 2011 byla odchována zkušeným
párem pouze jedna sova pálená (Tyto alba).
Získány byly dva druhy málo chovaných sov,
pár výrečků filipínských (Otus megalotis) ze
Zoo Avilon a pár sovek bubuk (Ninox boobok)
z Tierpark Berlin.
L
Kukačky
Nově získaný pár kukaček guira (Guira
guira) započal poměrně brzy po příchodu hnízdit. První mládě vylíhlé v líhni se podařilo
odchovat, ale po krátké době jsme jej museli pro
motorickou poruchu utratit. Dvě další mláďata
rodiče již úspěšně odchovali sami.
O
Papoušci
Jediný ohrožený druh papoušků chovaných
v plzeňské zahradě, latam vlaštovčí (Lathamus
discolor), vyvedl pár mláďat.
v roce 2000 z Guineje firmou Zooimport Plzeň,
odchovaly pouze jednoho samečka. Za uplynulých 11 let odchovaly oba páry 28 mláďat,
z nichž 23 byly předány jiným chovatelům.
Bohužel 3 mláďata žlun větších (Picus flavinucha mystacalis) vylíhlá v líhni se nepodařilo odchovat.
O
dožraví holubi rodu Ptilinopus. Proto jsme
započali s chovem dalšího druhu, holuba vínokrkého (P. porphyrea), které jsme dovezli ze
Zoo Köln.
U nově chovaného holoubka modrohlavého
(Turtur brehmeri) se podařilo hned v prvním
roce odchovat dvě samičky.
Holub filipínský (Macropygia tenuirostris)
nově a celebesští holubi kovoví (Ducula aenea
paulina) a holoubci timorští (Geopelia maugei) po několika letech posílili skupinu ostrovních druhů.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
31
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
Dvojitozubci (Diprotodontia)
Po mnoha neúspěších jsme odchovali 3 páry
vakoplšíků létavých (Acrobates pygmaeus).
Vhodný substrát v dutinách (kousky kůry
a suché listí) a dodržení krmné dávky pravděpodobně přispělo ke zdárnému odchovu těchto
drobounkých vačnatců. Před koncem roku jsme
objevili ve vaku první mládě kuskuse pozemního (Strigocuscus gymnotis), málo chovaného druhu z Nové Guineje. Z téhož ostrova
pochází i po mnoha letech chovaný klokan uru
(Thylogale brunii). Samička měla již při příchodu mládě ve vaku, samečka. Do konce roku
odchovala ještě jednu samičku. Bohužel uhynul
chovný samec po zánětu střeva způsobeného
bezoárem z chlupů. Ze Zoo Praha jsme získali
mladou samičku klokana parma (Macropus
parma). Klokani rudokrcí (Macropus rufogriseus) i klokánci králíkovití (Bettongia penicillata) odchovali po jednom mláděti, klokani
rudí tři. Mladý pár kriticky ohrožených klokánků králíkovitých jsme získali ze Zoo Hluboká.
Afričtí hmyzožravci (Afrosoricida)
U všech třech chovaných druhů bodlínů byly
zaznamenány porody, ale podařilo se odchovat
pouze jednoho bodlína ježkovitého (Setifer setosus) a 3 bodlíny Telfairovy (Echinops telfairi).
Z importu jsme získali po několika letech
po čtyřech jedincích bodlínů páskovaných
(Hemicentetes semispinosus) a bodlínů černohlavých (H. nigriceps). Narozené mládě černohlavého bodlína se odchovat nepodařilo.
Letouni (Chiroptera)
Listonosi světlí (Phyllostomus discolor)
odchovali jednu samičku. Z důvodu osvěžení
Novým druhem je myš bobří (Hydromys
chrysogaster), pár se v expozici poprvé rozmnožil
The Water-rat (Hydromys chrysogaster) is a new
species, the pair reproduced in their exhibit for the
first time
krve jsme vyměnili 3 jedince se Zoo Olomouc.
Cenný je odchov čtyř stále kriticky ohrožených
kaloňů zlatých (Pteropus rodricensis).
Hlodavci (Rodentia)
Burunduci sibiřští odchovali znova 4 mláďata.
Pár veverek kapských (Xerus inauris) z dovozu
z Jižní Afriky obývá expozici spolu s damany kapskými, toko rudozobými, ťuhýky dlouhoocasými,
želvami pardálími a několika druhy ještěrů.
Po delší době se rozmnožily tarbíkomyši
(Dipodomys merriami). Krysy dlouhoocasé
(Beamys hindei) odchovaly další 2 páry mláďat.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2011
32
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
L
O
G
I
C
Odborná činnost
K
Á
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
V závěru roku 2011 byly připraveny
do tisku Plemenné knihy pro maki tlustoocasé
i maki trpasličí a Goodmanovy. V průběhu
roku autor shromažďoval data pro vydání
Mezinárodní plemenné knihy pro krysy
Heaneyovy (Crateromys heaneyi).
V dubnu se autor zúčastnil zasedání TAG
Prosimians v zoo Frankfurt, kde přednesl
zprávy o chovu makiů v evropských zoo.
Na podzim se konala výroční konference EAZA
v Montpellier. Autor se zúčastnil všech jednání
ptačích TAGů, TAG Prosimians a Small
Mammals.
A
A
Primáti
H
Ing. Lenka Václavová
R
A
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Rok 2011 proběhl na úseku opic v poměrně
klidném tempu. Přesto jsme se dočkali několika zajímavých změn. V únoru byla dokončena
přestavba původní expozice makaků lvích.
Dne 16. února se do nové expozice nastěhovaly želvy obrovské (Dipsochelys dussumieri)
a do týdne k nim přibyla ještě rodina lemurů
kata (Lemur catta), která se do měsíce úspěšně rozrostla o jedno mládě. Velmi zdařile byla
také opravena sousední expozice určená
pro smíšenou skupinu kosmanů zakrslých
D
Damani (Hyracoidea)
Tierpark Cottbus nám věnoval pár damanů
stepních (Heterohyrax brucei), samečka narozeného ve volné přírodě Tanzanie a samičku
z odchovu. Pokusili jsme se o společný chov
s damany skalními (Procavia capensis), protože v přírodě oba druhy obývají stejné lokality.
Samec skalního damana byl natolik agresivní,
že jsme oba druhy museli po čase rozdělit.
První dvě mláďata damanů stepních se bohužel
narodila mrtvá.
O
Poprvé se úspěšně rozmnožili madagaskarští
křečci Grandidierovi (Eliurus grandidieri). Dva
samečky odchovaly i nově dovezené myši bobří
(Hydromys chrysogaster). Tyto vzácně chované
hlodavce pocházející z Austrálie a Nové Guineje
jsme získali darem ze Zoo Antverpy. Mimo tuto
zoo jsou chovány v Evropě pouze v Zoo Londýn
a Frankfurt. Všechny tři zahrady je chovají v nočních pavilonech. Podle literatury je to druh
z polyfázovou aktivitou, což potvrdil i v naší zoo,
kde jej může návštěvník pozorovat i za denního
světla. V rámci specializace na ochranu fauny
Filipín chováme v Plzni 3 druhy velkých krys.
Krysy Heaneyovy (Crateromys heaneyi) odchovaly 2 samičky a krysy největší (Phloeomys cummingi) jednoho samečka, který byl předán Zoo
Ostrava. Ze Zoo Jihlava a Zoo Wroclaw naopak
přicestoval pár krys obláčkových (Phloeomys
pallidus). K našemu samečkovi dikobraza palawanského (Hystrix pumila) přibyl další pár
z odchovu Zoo Avilon.
Velmi vzácně chovaní aguti černohřbetí
(Dasyprocta prymnolopha) odchovali tři mláďata. Řadu mláďat odchovaly i všechny tři
druhy morčat chovaných v Plzni. Zvláště si
ceníme v přírodě mizejících moko skalních
(Kerodon rupestris).
Z frankfurtské zoo jsme získali dva mladé
samečky kuandu (Coendu prehensilis), kteří
obývají společnou expozici s mirikinami bolivijskými a pásovci štětinatými.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
33
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
(Callithrix pygmaea pygmaea), lvíčků zlatohlavých (Leontopithecus chrysomelas) a pásovců kulovitých (Tolypeutes matacus). Párek
kosmanů zakrslých jsme získali na konci března za Zoo Olomouc a mohli jsme tak celou skupinu spojit v nové expozici. Páry kosmanů
zakrslých i pár lvíčků zlatohlavých se od počátku snášejí velmi dobře. Dvanáctého srpna se
skupina rozrostla o dvě mláďata kosmanů,
bohužel jedno mládě druhý den po porodu
uhynulo. Velmi zajímavé bylo sledovat spolupráci kosmanů a lvíčků při odchovu mláděte.
Lvíčkové od prvních dnů mládě pravidelně
a vzorně nosili a dokonce ho i bránili. Po dobu
odchovu nenastala žádná další komplikace
a mládě bez problémů velmi dobře prospívá.
Do společné expozice šestého září ještě přibyl
samec pásovce kulovitého, kterého jsme získali
z Vídně. I pár pásovců byl spojen bez komplikací a nezbývá než doufat v úspěšný odchov.
V květnu byla také dokončena stavba nové
venkovní expozice pro tamaríny sedlové
(Saguinus fuscicollis lagonotus). Nová klec
nahradila starou a rozpadající se původní dřevěnou klec. Čtrnáctého června se před zraky
návštěvníků vrátila skupina tamarínů žlutorukých (Saguinus midas midas), která získala
novou expozici a v prosinci se rodina úspěšně
rozrostla o dvě mláďata na šest jedinců.
Početnost našich zvířat se v roce 2011 zvyšovala nejenom porody, ale také transporty.
Zoo Plzeň tak získala několik u nás dosud
nechovaných druhů. V srpnu dva samce kuandu obecných (Coendou prehensilis) z Frankfurtu a v říjnu chovnou skupinu tamarínů
bělohubých (Saguinus labiatus) z Drážďan
a gibony bělolící (Nomascus leucogenys). Dva
giboní samci přišli ze zoo Apenheul Apeldoorn
a Beekse Bergen Safaripark.
Také zvířata z našho chovu rozšířila chovy
v jiných zoologických zahradách. V září odešel
samec gibona lara (Hylobates lar) do Nižného
Novgorodu a v listopadu samice tamarína vousatého (Saguinus imperator subgrisescens)
rozšířila chov v Zoo Ohrada.
Největším potěšením po chovatele jsou
odchovy. Mezi již tradiční vzorné rodiče patří
tamaríni vousatí a kosmani bělovousí
(Callithrix jacchus). V dubnu se o jedno mládě
rozrostla také skupina mirikin bolivijských
(Aoutus azarai boliviensis) a v září přišla
na svět dlouho očekávaná samice guerézy angolské (Colobus angolensis palliatus). V březnu
samice pásovce štětinatého (Chaetophractus
villosus) opět neodchovala mláďata, když se ani
červencový odchov dobře nevyvíjel, rozhodli
jsme se mládě odebrat na umělý odchov. Mladá
samička zatím dobře prospívá.
Ani rok 2011 se neobešel bez nečekaných
úhynů. Za všechny stojí za zmínku úhyn našeho
chovného samce tamarína pinčího (Saguinus
oedipus), kterého neukáznění návštěvníci překrmili v červenci cukrovou vatou. Samice zůstala sama s mládětem, a proto jsme se příchodu
nového samce trochu obávali. V říjnu jsme se
rozhodli zariskovat a samici i s mládětem spojit
s novým samcem z našeho chovu, kterého jsme
měli prozatím v deponaci. Naštěstí vše proběhlo
bez komplikací a nově složená skupina funguje
velmi dobře.
Rok 2011 byl jak již bylo řečeno poměrně
klidný a bez vážnějších komplikací, ale toho by
nešlo dosáhnout bez vzorné práce ošetřovatelů.
Za což jim patří poděkování.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2011
34
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Úsek chovu velkých a malých šelem není
přespříliš bohatý na chované druhy. Přesto
i na těchto dvou úsecích došlo v roce 2011
k mnoha zajímavým událostem. Nejvýznamnější událostí byl konečně úspěšný přirozený
odchov levharta čínského (Panthera pardus
japonensis), úspěšnému srpnovému odchovu
předcházel také úspěšný umělý odchov mláděte narozeného v dubnu. O obou odchovech
najdete podrobnější zprávu na jiném místě
L
Ing. Lenka Václavová
O
Š e l my
O
Novinkou je gibon bělolící (Nomascus leucogenys)
The White-cheeked Gibbon (Nomascus leucogenys)
této výroční zprávy. Další velmi významnou
událostí roku 2011 byl odchov tří samečků
tygra ussurijského (Panthera tigris altaica).
Zoo Plzeň tak potřetí v historii úspěšně rozmnožila tuto krásnou šelmu. Samice Tsamara
začala rodit 17. června. První mládě bylo
viděno okolo půl jedné odpoledne. V pět
hodin odpoledne byla v ubikaci dvě mláďata.
Následující den ráno se samice starala o čtyři
přírůstky. Při porodu se pravděpodobně
vyskytly blíže neupřesněné komplikace.
Zatímco po porodu prvních dvou mláďat byla
porodna naprosto čistá, po porodu třetího
a čtvrtého mláděte bylo v porodní místnosti
velké množství krve a samice se dlouhou
dobu nečistila. Naštěstí je Tsamara velmi
klidná a dobrá matka, proto mohla být často,
ale pouze pohledem kontrolována. Po dvou
dnech od porodu se samice začala čistit
a nenastaly u ní žádné další vážné zdravotní
komplikace. K čemu při porodu došlu, bohužel nevíme, velmi pravděpodobně porod
nebyl až tak jednoduchý. Čemuž nasvědčuje
i fakt, že jedno z mláďat 19. června uhynulo.
Je naprosto vyloučeno, že by se o něj samice
nestarala, šlo zřejmě o následek těžkého
porodu. Tsamara je naprosto vzorná matka
a o své potomky se vždy pečlivě stará. Jak se
později ukázalo, tři samečci se měli čile
k světu, po celou dobu odchovu velmi dobře
prospívali a jejich váhové přírůstky byly až
nadprůměrné. V listopadu jsme jedno z mláďat předali majiteli našeho chovného samce
Bajkala panu Ringelovi. Za zmínku také stojí,
že jsme pár tygrů spojovali poprvé 28. února.
Páření probíhalo zhruba týden a bylo ihned
napoprvé úspěšné.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
35
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
Novým druhem v plzeňské zoo je fosa madagaskarská (Cryptoprocta ferox)
The Fossa (Cryptoprocta ferox) is a new species to Pilsen
Úspěšnými odchovy se také mohou pochlubit šelmičky, kterých si návštěvník mnohdy
ani nepovšimne. Přesto i přes jejich obyčejný
vzhled jde o šelmy téměř neznámé, obtížně
a málo chované v zoologických zahradách.
Dne 21. ledna bylo u promyk červených
(Galerella sanguinea) pozorováno jedno
mládě, sameček. Dvěma odchovy po dvou mláďatech se mohou také pochlubit mangusty
tmavé (Crossarchus obscurus). Dohromady
dva samci a dvě samičky přišli na svět v červenci respektive v září. V obou případech jak
u promyk, tak u mangust jde o prvoodchov
v rámci celé ČR.
Dalším druhem, který se úspěšně rozmnožil byl pár ovíječů skvrnitých filipínských (Paradoxurus hermaphroditus philippinensis). Samice 7. června porodila
a následně úspěšně odchovala tři mláďata,
tentokrát dvě samičky a jednoho samečka.
Tento pár odchoval úspěšně mláďata i v roce
2010 a jelikož šlo o prvoodchov v rámci ČR získal tento odchov v roce 2011 ocenění Bílý
slon – Odchovek roku 2010.
Rok 2011 nepřinesl velké přestavby, přesto
se nových expozic dočkali mangusty tmavé,
pes ušatý (Otocyon megalotis), tchoříci
(Vormela peregusna syriaca) a zorily
(Ictonyx libyca libyca).
Ani v roce 2011 se nám nevyhnuly nečekané
úhyny. Na selhání srdce uhynula v květnu samice rysa červeného, jelikož jde o málo chovaný poddruh (Lynx rufus baileyi) a náš samec
je už šestnáct let starý, dovezli jsme 15. července
nový mladý pár. Dopárovat se nám podařilo
ženetky savanové (Genetta thierryi), když jsme
v dubnu dovezli mladou samičku. Nejvýznamnějším zvířetem, které přišlo nově do naší
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2011
36
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
Lichokopytníci (Perissodactyla)
K
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Osel asijský
(Equus hemionus kulan)
Výskyt: Kazachstán a Turkmenistán
Chováme tříletého hřebce (* 31. 5. 2008
v Zoo Bratislava), tříletou a třiadvacetiletou
klisnu (* 23. 5. 2008 v Zoo Tallin a * 19. 4. 1988
v Zoo Praha). V červenci jsme zpozorovali
na staré klisně několik boulí na břiše a boku.
Problém byl diagnostikován jako sarkoid. Byl
úspěšně zaléčen několika inj. dávkami
Zylexysu. Stádo bylo též přeočkováno proti
herpes viru dávkou Equelis Resequin. V druhé polovině sezóny jsme byli nuceni předělit
doposud jednotný výběh pro kulany, velbloudy a gazely perské na dvě části. V jedné jsou
kulani a druhá zůstala pro gazely a velbloudy.
Důvodem bylo neustálé atakování gazel hřebcem kulana.
Á
V polovině roku došlo k odchodu ze zoo
dosavadního kurátora úseku kopytníků
RNDr. Aleše Tomana z rodinných důvodů.
Po jeho odchodu jsem tento úsek přebral
a přibral jej ke svým dalším pracovním povinnostem.
Úsek kopytníků v roce 2011 provázely události radostné, to samozřejmě při narození mláďat, ale i události, jak už to bývá, smutné. To
zejména při úhynech, ale i při loučeních se zví-
L
Jan Konáš
O
Ko py t n í c i
řaty, která od nás odcházela do jiných chovatelských zařízení. Na druhou stranu jsme u nás
přivítali zvířata nová, jak již u druhů dříve
u nás chovaných, tak u druhů pro Zoo nových.
Ze stavebních úprav bych zmínil letní rozsáhlou reklamační opravu střechy pavilonu nosorožců. Zima 2010/11 ukázala na problém srážení vlhkosti na podbití a izolaci střechy. Tato
situace se musela řešit. Oprava střechy, hlavně
práce uvnitř pavilonu, nám pravda trochu
komplikovala život, ale hlavně ovlivňovala
denní režim indickým nosorožcům. Nakonec
však vše dobře dopadlo a zima ukázala, že
úpravy byly potřebné a funkčnost střechy se
jimi zlepšila.
A nyní se podívejme blíže na dění u jednotlivých druhů kopytníků v našem chovu.
O
zahrady, byla fosa (Cryptoprocta ferox), samce
Davida jsme získali z ústecké zoologické zahrady. Plzeň tak poprvé získala největší madagaskarskou šelmu.
Velkou změnou prošel v roce 2011 chov
vlků hřívnatých (Chrysocyon brachyurus).
Náš poslední odchov samec Frodo odjel
na konci srpna do Zoo Nikolaev. Poté prošla
vnitřní ubikace rekonstrukcí a nic nebránilo
příchodu nového chovného páru, ten jsme získali na doporučení koordinátora ze zoo
v Lipsku, samce a samici ze švédské zoo
Nordens Ark. Doufáme, že v chovu vlků hřívnatých budeme pokračovat v naší dlouhé
a úspěšné tradici.
Příjemnou tečkou za rokem byly osmnácté
narozeniny lva Viléma, na kterém je sice pokročilý věk stále více znát, ale statečně bojuje se
svými neduhy. Za to, že byl rok 2011 poměrně
úspěšný paří dík všem ošetřovatelům šelem.
Za úsek šelem a opic musím také poděkovat
našim veterinářům, bez kterých by to mnohdy
dobře nedopadlo.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
37
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
Kiang východní
(Equus kiang holdereri),
Výskyt: středozápadní Čína
Chováme čtrnáctiletou klisnu (* 10. 7. 1997)
a třináctiletého hřebce (* 9. 7. 1998). Oba jsou
z Tierparku Berlin V plzeňské zoo je tento
pár od roku 2000. Po celou tuto dobu chovu
nedošlo k jejich, byť i neúspěšné, reprodukci. Pár byl z počátku chován v původním
tzv. velbloudinci. Při zahájení rekonstrukce
a stavby nového velbloudince a výběhů byla
zvířata přemístěna na konec zoologické
zahrady, za výběh zubrů. Možná tato změna
u páru vyvolala reprodukční aktivitu, a tak
v letošním roce bylo poprvé zaznamenáno
dne 5. 7. 2011 narození plně vyvinutého
mláděte. Bohužel bylo nalezeno mrtvé,
s viditelnými traumaty na těle. Protože
k porodu došlo mimo přítomnost ošetřovatelů, nevíme přesně co se stalo. Mládě bylo
nalezeno očištěné. Zdá se tedy, že mládě
chvíli žilo, ale posléze bylo ukopáno pravděpodobně samcem. Nicméně i toto je
po letech určitý úspěch, který svědčí o plodnosti páru, v což jsme už ani nedoufali.
Jelikož přesunem do zadní části zoo
v podstatě zvířata přestala být expoziční,
návštěvník je viděl pouze z velké vzdálenosti, rozhodli jsme se ke spojení se zubry
na velkém výběhu. Po menších úpravách
hrazení výběhu zubrů jsme v polovině října
kiangy vypustili společně se zubry. Společný
chov se ukázal jako bezproblémový. Přesto
raději oba druhy na noc rozdělujeme. V zimním období jsme druhy drželi separovaně
a se společným chovem počítáme opět
v sezóně.
Zebra Chapmanova
(Equus quagga chapmanni)
Výskyt: na severu Jižní Afriky, Zimbabwe
a ve Východní Botswaně
Naše stádo je tvořeno hřebcem Hopem narozeným 3. 6. 1985 v Zoo Dvůr Králové a klisnami
Zairou (* 23. 11. 2002), Cuanzou (* 2. 6. 2009)
a Ubangi (* 14. 6. 2009) původem ze Zoo
Bojnice. Dne 30. 5. 2011 jsme zaznamenali
abortus u klisny Cuanzy. Plod byl ve stáří 4–6
měsíců. Důvodem zmetání mohla být mladost
klisny, nebo a tento důvod bývá častější, pokopání ze stran ostatních zvířat ve stádě. Klisna
Zaira ke konci roku 1. 12. 2011 porodila hříbě,
které však bohužel nebylo životaschopné.
Nevstalo a druhý den uhynulo. Pravděpodobně
se narodilo se svalovou distrofií. Dne 2. 8. 2011
byla odtransportovaná do privátního chovu
u nás narozená klisna Melena (* 6. 2. 2010).
Melena byla uměle odchovaná z důvodu úhynu
matky. Náhradními rodiči byla ošetřovatelská
dvojice, manželé Tomáš a Růžena Weberovi.
Zebry nám způsobují velké problémy s mláďaty vodušek narozených na společném výběhu. Mají totiž takový „nepěkný zvyk“ likvidovat čerstvě narozená mláďata a tímto způsobem
se pravděpodobně zbavují budoucí potravní
konkurence. Je zvláštní, jak v takovém případě
dokáží zebry spolupracovat. Chovají se tak trochu jako vlčí smečka, mládě obklíčí, oddělí od
matky a pak mládě ušlapou.
Nosorožec indický
(Rhinoceros unicornis)
Výskyt: Nepál a severovýchod Indie
Pár nosorožců indických samec Beni
(*31. 7. 2004 v Zoo München) a samice Manjula
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2011
38
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
Nový nosorožec indický (Rhinoceros unicornis) Baabuu si velmi rychle oblíbil koupel v jezeru
The new Indian Rhino (Rhinoceros unicornis) Baabuu started to like bathing in the pond very quickly
I
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
sportu Beniho do anglického Zoo Chester.
V této zoo měli přislíbenu samici, která však
byla k jejich samci, jménem Baabuu, příbuzná.
Proto bylo rozhodnuto o výměně samců, kdy
každý pak bude k dané samici nepříbuzný.
Řešení našeho pavilonu nosorožců neumožňuje přímou nakládku zvířete z prostoru
ubikací. Naše zkušenosti s odtransportováním
nosorožců byly nulové. Proto jsme požádali
naše kolegy z královédvorské zoo o pomoc
a konzultaci. V této zoologické zahradě mají
naopak bohaté zkušenosti s nakládkou velkých zvířat, potažmo přímo nosorožců. Zoo
Dvůr Králové se svoji technikou měl také vlastní transport uskutečnit. Při této příležitosti
bych chtěl našim kolegům ze Dvora Králové
poděkovat za jejich všestrannou pomoc.
Shodli jsme se na tom, že jedinou alternativou bude přistavění transportní bedny
na menší výběh, k dosahu jeřábu a tam tréno-
C
(* 27. 4. 2008 v Tierpark Berlin) je u nás chován
od června roku 2010. Vlekoucí se problémy
s prasklinami na zadních nohou u samce Beniho
začaly ustupovat přes zimu 2010/11. Bylo to
dáno trvalejším pobytem na gumové podlaze
v ubikaci. Na jaře jsme provedli úpravu na venkovních výbězích, kde jsme navezli mulčovací
kůru, pro změkčení terénu a překrytí zaválcovaného štěrku, který působil na kopyta nosorožců
abrazivně. Tato úprava se ukázala jako krok
správným směrem. Praskliny se přes sezónu
zcela zhojily a obroušená kopyta dorostla.
Na zasedání EAZA v Montpelier byla prezentována naše přednáška o úspěšném řešení tohoto
problému.
Obě zvířata byla tedy v dobré kondici, zvykli
jsme si na ně a na jejich mentalitu. Zvířata si
zvykla na nás i na svůj životní prostor. A v této
chovatelské pohodě přišlo rozhodnutí koordinátotra chovu nosorožců k výměnnému tran-
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
39
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
vat Beniho na krmení, aby si na bednu a pobyt
v ní zvykl.
Asi pět týdnů před termínem odjezdu byla
transportní bedna na výběh umístěna. K našemu údivu hned druhý den Beni do bedny bez
obav vstoupil a spokojeně konzumoval připravenou krmi. Takto bez problémů pokračoval
jeho trénink až do dne „D“. Den transportu
připadl na 22. 8. 2011. Nakládku jsme zahájili
v 7.00 hodin uzavřením Beniho v bedně, pak
pokračovala technika. Jeřáb zdvihl bednu se
zvířetem z výběhu a usadil na návěs nákladního vozu. Celá akce trvala i s formalitami
něco málo přes hodinu. Náklad pak vyrazil
směr Velká Británie.
Vykládka v Chesteru proběhla také hladce.
Nakládka Baabuua se však ani po třech dnech
nezdařila. Situace jejich pavilonu byla podobná té naší, taktéž neměli možnost přímé
nakládky. Tak zůstalo u jediné možnosti, nalákat zvíře do bedny na rozličné pamlsky.
Baabuu však byl nervózní a do bedny se mu
nechtělo. Nezbylo než, aby angličtí kolegové
použili stejné taktiky jako my, postavili bednu
na výběh a učili Baabuu a do ní chodit.
Královedvorští kolegové přivezli Baabuua
na druhý pokus 17. 9. 2011.
Baabuu si poměrně rychle zvykal na nové
prostředí, kupříkladu již 20. 9. využil možnosti
koupání ve venkovním bazénu. Také u nás oslavil své sedmé narozeniny.
Povahově se oba samci příliš neliší, ač se dá
říci, že Beni byl o trochu klidnějším zvířetem.
Samice Manjula se v tomto roce již plně zotavila z nemoci prodělané na podzim 2010. Začala
pohlavně dospívat. Dne 30. 6. 2011 jsme zaznamenali její první říji, která se pak opakovala
po 37 dnech. Někdy ovšem proběhla říje s minimálními projevy nebo byla úplně vynechána,
takže nebyla zaznamenána. Perioda říje nám
nyní vychází mezi 33–37 dny.
Na jaře příštího roku, po propojení obou
výběhů a určitých úpravách bychom se chtěli
pokusit o páření našich nosorožců.
Nosorožec Baabuu oslavil 4. listopadu své sedmé narozeniny
Rhino male Baabuu celebrated on 4th November his 7th birthday
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2011
40
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
Graf ukazující váhové přírůstky nosorožců
A graph showing weight gain of rhinos
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Graf váhového přírůstku Manjuly
Manjula’s weight gain
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
41
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
Sudokopytníci (Artiodactyla)
V tomto roce jsme začali se značkováním
mláďat u některých druhů pomocí ušních
vrubů, pro lepší rozpoznávání konkrétních
zvířat. Použili jsme klíče podle Zoo Karlsruhe,
odkud jsme dovezli takto značené gazely perské. Klíč umožňuje označit počet 45 zvířat jednoho druhu. Je jednoduchý a za předpokladu
menší početnosti našich skupin či stád se jeví
jako dostačující.
Lama vikuňa
(Vicugna vicugna)
Výskyt: Bolívie, Argentina, Chile
Chovná skupina lam se skládá z chovného
samce (* 6. 7. 2007 v Zoo Hannover) a dvou
samic (* 6. 7. 2007 a * 16. 9. 2007 v Zoo
Lešná). Lamy užívají společný výběh s pštrosy
nandu a kapybarami. V letošním roce došlo
u nás k prvnímu rozmnožení tohoto druhu.
Dne 23. 6. 2011 porodila jedna ze samic zdravé mládě. Dva dny po narození mláděte zaútočil samec několikanásobně na samici bez
mláděte, kterou pokousal. Bylo nutné jej
oddělit. Za dva týdny po prvním porodu
8. 7. 2011, porodila i druhá samice zdravé
mládě. Obě mláďata po celou další dobu velmi
dobře prosperovala. Po dohovoru s kolegy
z pražské zoo a schválením koordinátorem
jsou tyto dvě samice připraveny obohatit
kolekci Zoo Praha. Transport se předpokládá
brzy na jaře příštího roku. Pak se pokusíme
samce opět spojit.
Velbloud dvouhrbý
(Camelus bactrianus)
Výskyt: polopoušť a poušť centrální a jižní
Asie jako domestikovaná a hospodářská
zvířata
Samec Mulisák (* 29. 3. 2002 v Zoo Brno)
a samice Goldie (* 24. 3. 1994 v Zoo Liberec)
tvoří expoziční a chovný pár. Samice Josefina
(* 1. 3. 1997 v Zoo Plzeň) v období sezóny je
atrakcí a vozí návštěvníky. Goldie porodila
22. 3. 2011 zdravé mládě ráno okolo 5.00 h
na výběhu. Mládě poprvé vstalo po 14.00 h
na dobu asi 10 minut. V 17.00 již normálně stálo
a chodilo. Ráno před 7.00 h bylo poprvé pozorováno pití. Poté v 8.30 další. Mládě – sameček – se
pak po celou dobu vyvíjelo bezproblémově.
V dubnu a v říjnu byl atakován samcem a kousnut. Poprvé do levé zadní nohy, podruhé opět
do levé strany pod hýždí. Rány se dobře a rychle
zhojily. Samec byl vždy po útoku na čas oddělen.
Dne 15. 11. 2011 bylo mládě odvezeno
do Zooparku Zájezd.
Prase savanové
(Phacochoerus africanus)
Výskyt: savany subsaharské Afriky
Samec (* 4. 11. 2007 v Zoo Arnhem) a samice (* 23. 2. 2008 v Zoo Berlin) jsou v plzeňské zoo od koce roku 2009. Samice porodila
19. 4. 11 čtyři zdravá mláďata v příznivém
pohlavním poměru – dva samci, dvě samice.
Mláďata prosperovala velmi dobře až do
22. 9. 2011, kdy náhle uhynul jeden ze samečků.
Poté, bohužel, 24. 9. a 26. 9. 2011, vždy náhle
a bez předchozích zjevných příznaků, uhynuly
obě samičky. Podle výsledků pitvy se jednalo
o infekční bakteriální zápal plic. Vzhledem
k tomu, že mláďata hynula v rychlém sledu
po sobě a výsledky pitvy jsme obdrželi až den
po úhynu poslední samičky, jsme se diagnózu
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2011
42
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
Připouštění hrošíků liberijských (Hexaprotodon liberiensis) Pompe a Ramba
Connecting trial of our Pygmy Hippos (Hexaprotodon liberiensis) Pompe and Rambo
A
N
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Hrošík liberijský
(Hexaprotodon liberiensis)
Výskyt: Guinea,Sierra Leone, Liberie, Pobřeží
Slonoviny.
Rok 2011 jsme začínali s párem. Samec
Quido (* 21. 11. 1986 v Zoo Poznaň) k nám byl
C
Pekari páskovaný
(Pecari tajacu)
Výskyt: povodí Amazonky a sever Argentiny
Chováme pár, samce (* 16. 8. 2008 v Zoo
Plzeň) a samici (* 2. 10. 1999 v Zoo Praha). Samec
(* 1999 v Zoo Ústí n. L.) uhynul 21. 11. 2011.
Pekari obývají společný výběh s nosály.
zapůjčen 19 .4. 2010 ze Zoo Olomouc. Samici
Pompe (* 11. 3. 1991 v Zoo Duisburg) nám
1. 6. 2010 darovala španělská Zoo Cabarceno.
Několikrát jsme se pokoušeli o připuštění, ale
bezúspěšně. Samice nakonec vždy samce napadla, způsobila mu lehká poranění kůže a my
pár od sebe museli oddělit. Naštěstí hojivost
hrošíků je velmi dobrá a ošetřené rány
po samičích zubech nikdy nezhnisaly. Quida
jsme vrátili do olomoucké zoo 3. 5. 2011.
Již 17. 5. 2011 jsme dovezli nového samce
Ramba (* 23. 12. 1983 v Zoo München)
z holandské Zoo Arnhem. Když se aklimatizoval, začali jsme ho vypouštět na velký výběh
hrošíků, kde byl velmi expoziční, neboť se
pohyboval po celé ploše výběhu, který spásal.
Tak tomu ani u Pompe ani u Quida nebylo,
neboť oba dva se drželi pouze na kraji výběhu
a dál se neodvážili.
Dne 20. 7. 2011 jsme Pompe a Ramba spojili na velkém výběhu. Došlo k ukazování zbra-
I
dozvěděli poměrně pozdě. Okamžitě se nasadila antibiotika a ta zachránila zbylým zvířatům
život. Jediné přeživší mládě (sameček) by měl
na jaře odejít do Zoo Lešná.
Během roku došlo k velké devastaci dříve
pěkně zatravněného výběhu. Prasata prostě ryjí.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
43
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
ní (zubů), ale nedošlo k žádnému útoku. Zdálo
se, že menší Rambo získává respekt. Samice se
chovala podřízeně. Spojení vypadalo nadějně.
Ovšem třetí den Pompe zákeřně zezadu
Ramba napadla. Rambo utržil řadu povrchových ran (řízanců) hlavně na zadní části těla.
Kůže na několika místech byla roztržena. Rány
jsme ošetřili spreyem Aureomycin. Zvířata
jsme samozřejmě separovali. Zdá se nám, že
Pompe má nějaký hormonální nebo reprodukční problém. Nikdy jsme u ní totiž nepozorovali projevy říje. Podle zpráv ani v její minulosti se nikdy nerozmnožila, snad jednou
porodila mrtvé mládě.
Rambo se ráno 31. 8. 2011 jeví jako apatický
a nežere, ač den před tím bylo vše normální.
Byly podány léky proti bolesti. Druhý den
byl stav nezměněn, bez trusu, apatie, nepřijímání potravy. Projevy naznačovaly možnou
zácpu. V 8.00 ráno byl proveden 2× klystýr
(voda + parafinový olej), vyšel malý měkký
exkrement, jinak nic, jen voda. Podána byla
ATB, lék proti zácpě prasat a projímadlo.
V 11.00 opakování klystýru a vpuštění do bazénu s teplou vodou. Třetí den v 6.00 ráno
Rambo ležel a opět nežral. Byl nalezen malý
průjmový trus se stopami krve. V 9.00 odebrána krev a podány medikamenty. Dne 3. 9. 11
jsme boj prohráli, Rambo byl ráno v 6.15 nalezen k naší velké lítosti v bazénu mrtvý.
Pitva prokázala zauzlení střev s následujícím zánětem trávicího traktu a celkovou sepsi.
To, co jde u člověka zvládnout operativně, to
bohužel u hrošíků neplatí. I kdyby byla možnost příčinu správně diagnostikovat, nejsou
hrošíci v břišních partiích operatibilní.
Tak do konce roku zůstala Pompe sama.
Poprvé v ČR je chován kančil černý (Tragulus nigricans)
The Balabac Chevrotian (Tragulus nigricans) is kept
in the UCSZOO for the first time
Kančil černý
(Tragulus nigricans)
Výskyt: ostrovy Balabac, Ramos, a Bugsuk
na Filipínách
Kančil černý nebo balabacký je novým druhem získaným v tomto roce. Samce (* 19. 6. 2011
v Zoo Wroclaw) jsme dovezli 14. 10. 2011 z vratislavské zoo. Tento vzácný druh kančila dosahuje velikosti okolo 45 cm, výška v kohoutku
bývá 18 cm a patří tak k nejmenším. Kančil je
umístěn v pavilonu nosorožců ve filipínské
expozici společně s několika druhy ptáků z této
oblasti.
Kabar pižmový
(Moschus moschiferus)
Výskyt: Kazachstán, Mongolsko, severní Čína,
jihovýchodní Sibiř.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2011
44
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
P
L
Z
Sambar ostrovní
(Rusa timorensis)
Výskyt: Jáva, Bali, Lombok, Flores, Sumbawa,
Sumba, Timor, Sulawesi a Molucké ostrovy.
A
Muntžak malý
(Muntiacus reevesi reevesi)
Výskyt: severovýchodní Čína
Zoo Plzeň vykazuje dlouhodobě úspěšný chov
tohoto jelínka. Dnešní chovná skupina se skládá
ze samce (* 7. 6. 1994 v Zoo Liberec) a dvou samic
(* červenec 2000, * 20. 4. 2000 v Zoo Plzeň).
V tomto roce došlo ke dvěma úhynům.
24. 8. 2011 uhynula samice (* 15. 8. 1996 v Zoo
Bratislava) zakoupená z bratislavské zoo
25. 11. 2002. Dne 26. 8. 2011 byl utracen samec
(* 23. 9. 2010 v Zoo Plzeň), který si zlomil nohu.
Do privátního chovu odešly 16. 5. 2011 dvě
samice (* 18. 6. 2010 a * 7. 9. 10 v Zoo Plzeň).
Narodila se čtyři zvířata, dvě samičky
(*26. 4. 2011 a * 6. 5. 2011) a dva samečci
(* 21. 11. 2011 a * 9. 12. 2011). Bohužel poslední narozené mládě třetí den uhynulo.
Dosavadní výběh muntžaků, který obývali
po dlouhá léta, byl určen k přebudování
na botanickou expozici „Patagonie“. Zvířata se
musela přemístit do, po delší dobu nevyužívaného, výběhu po jelíncích pudu. Výběh je
umístěn mezi výběhem nosálů a pekariů a výběhem lam vikuní, nandu a kapybar. Terén výběhu je členitý. Je zde prudký svah, část pískovcové skály s vodopádkem, mírnější svah i rovina
přecházející ve vodní plochu rybníčku. Ten
z jedné strany tvoří přirozenou bariéru proti
útěku zvířat. Výběh je částečně porostlý travou, křovinami a duby. Má zcela jiný charakter
než původní muntžačí výběh, který byl
ve svahu, hodně travnatý s křovinami v jeho
zadní části. Tam se jelínkům dobře dařilo. Byli
jsme zvědaví, jak se vyrovnají s přemístěním
do nového prostředí.
Ve druhé polovině září došlo k odchytu
a přemístění zvířat. Chytali jsme do sítě a během
půl hodiny jsme měli všech pět kusů odchyceno
a přemístěno do nového výběhu. Dosud šlo vše
dobře. Tři hodiny po přemístění hlásili ošetřovatelé únik jedné ze samic do areálu zoo. Asi
po sto metrech ji ztratili z dohledu. Samice utekla přes vodu, tu nevnímala jako bariéru. Já sám
jsem viděl další samici jak sama vstupuje
do vody, báječně plave a kdybych ji nezahnal
zpět, utekla by také. Okamžitě jsem volal naše
technické oddělení, které promptně vystavělo
kolem vody elektrický ohradník. Pak se již
žádný z muntžaků neztratil. Jen uniklá samice
pobíhala někde po zoo. Její hledání bylo marné.
Nechali jsme tedy otevřená vrátka do původního výběhu a doufali, že se do známého prostředí vrátí. A skutečně! Třetí den jsme tam samici
zavřeli, odchytli a přemístili zpět ke skupině.
Od té doby probíhal další chov bez problému. Zvířata si zvykla a dokonale využívají rozmanitý terén.
Poučení plynoucí z této zkušenosti – vodní
plocha není pro muntžaky překážkou, ba naopak, jako by je lákala.
O
Samce (* 23. 5. 2006 v Zoo Leipzig) jsme
dovezli z lipské zoo 17. 5. 2007. Od té doby byl
u nás chován pouze tento kus, s krátkou výjimkou zhruba měsíčního pobytu jedné samičky. Až
v letošním roce se podařilo tento druh definitivně dopárovat. Samičku (*23. 5. 2001 v Zoo
Leipzig) jsme získali ze Zoo Děčín.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
45
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
Jeleny timorské (nově sambar ostrovní)
chová naše zoo od listopadu roku 2001. Nyní
chováme jelena (* 7. 11. 2002 v Zoo Plzeň) a tři
laně (* 18. 9. 2000, * 11. 11. 2006 v Tierparku
Berlin a * 25. 7. 2010 v Zoo Plzeň).
Z našeho pohledu se jedná o chovatelsky
dosti problematický druh. V zoo se narodilo
do konce minulého roku celkem osm mláďat,
přičemž pět z nich se narodilo buď mrtvých,
uhynulo v den porodu, nebo do druhého dne.
Jedno po třech měsících. Pouze dvě žijí.
Proto jsme byli velmi rádi, když se
29. 10. 2011 narodila zdravá samička. Zatím
její vývoj byl bez komplikací.
Bohužel v tomto roce 25. 7. uhynul záložní
mladší samec (* 9. 5. 2007 v Tierparku Berlin).
Pitvou byla prokázána klostridiová enteritis. Nepodařilo se ale identifikovat primární
příčinu dysmikrobie. To je v řadě případů
nemožné. Někdy stačí pouhé oslabení imunity.
Jeleni jsou ubytovaní v pavilonu nosorožců
indických. S nosorožci sdílí jeleni výběh
a v sezóně se společně i vypouští.
Wapiti kalifornský
(Cervus canadensis nannodes)
Výskyt: USA st. Kalifornie
My chováme jelena (* 7. 7. 1997 v Tierparku Berlin) a dvě laně (* 6. 7. 1995
a * 30. 5. 1996 v Tierparku Berlin). Tato zvířata jsou zde od 4. 12. 2002. Jeleni se v plzeňské zoo několikrát rozmnožili. Letošní mládě
se narodilo 21. 5. 2011 a je to jelínek.
U chovného jelena pozorujeme, že pomalu
schází věkem. Předloni se u něho projevila
artritida, která se zhoršuje. Zvíře má určitě bolesti a kulhá, také letošní paroží již bylo špatně
rostlé, na rozdíl od let minulých, kdy shozy byly
kvalitní. A tak plánujeme, vyměnit mladého
jelena za jiného, abychom měli záložního
samce.
Zubr evropský
(Bos bonasus)
Výskyt: střední a východní Evropa – Polsko,
Litva, Bělorusko, Slovensko, Ukrajina a Rusko
a severní Kavkaz.
Pár chovaný v plzeňské zoo, býk
(* 24. 10. 1996) a kráva (* 3. 10. 1996) je
původem ze Zooparku Chomutov a v naší zoo
je od 5. 9. 1997. Vzhledem k tomu, že náš býk
je více než patnáctiletý, je už za reprodukčním zenitem. Po dvanáctém roce života samců
zubrů dochází dosti rychle ke slábnutí
pohlavní aktivity a kvality spermatu. Býci se
dožívají 14–16 let, v zajetí se někdy mohou
dožít okolo 20 let. Krávy mají reprodukční
dobu delší a dožívají se vyššího věku.
Na našem samci pozorujeme snížení kondice
vlivem stárnutí. Patrná je určitá pohublost
v zadních partiích těla. Mláděte po něm se už
s největší pravděpodobností nedočkáme.
Mladého býka však za života starého pořídit
nemůžeme. Prostory pro chov dvou samců
v zoo nemáme. Jedinou změnou pro zubry
v tomto roce bylo vypuštění kiangů do jejich
výběhu.
Nilgau pestrý
(Boselaphus tragocamelus)
Výskyt: na severovýchodě Pákistánu, v nížinných oblastech Nepálu a v Indii. Zajímavostí
je, že tento druh byl v několika oblastech světa
introdukován. Vysazení proběhlo v Jižní
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2011
46
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
Antilopa jelení
(Antilope cervicapra)
Výskyt: původně v Indii. Uměle vysazená je
v USA v Texasu a v Argentině
O
Kudu velký
(Tragelaphus strepsiceros)
Výskyt: východní a jižní Afrika
Od 30. 7. 2009 chováme tři ze Zoo Bojnice
deponované samice Bomu, Madeiru a Boteti
(* 26. 2. 2005, * 27. 2. 2007, * 1. 9. 2007 v Zoo
Bojnice). Boteti je dcerou Bomi.
V letošním roce 31. 4. jsme z Krefeldu
k samicím přivezli mladého samce Mjombu
(* 23. 9. 2009 v Zoo Krefeld). Stádo se chová
klidně a užívá společný výběh s žirafami
a buvolci běločelými.
O
C
K
Á
Africe, v USA ve státech Texas a Nové Mexiko,
ale také v Evropě v Itáli, poblíž Říma. Zde však
byla tato antilopa během druhé světové války
vyhubena.
Naše zoo chová samce (* 13. 2. 2003 v Tierparku Berlin) a dvě samice (* 14. 3. 2001 v Zoo
Ústí n. L. a * 10. 6. 2001 v Zoo Plzeň). Dále
máme mladého samce (* 17. 7. 2010 v Zoo
Plzeň), kterého jsme museli ze stáda ke konci
roku oddělit, neboť se již s chovným samcem
pouštěl do potyček.
Samice narozená v Plzni prodělala na začátku roku těžkou stomatitidu, která zasáhla
kost a hnisavý zánět se provalil přes kůži
ven. Léčba antibiotiky byla zdlouhavá a byla
ukončena až ve vysokém stupni březosti
samice. 21. 10. 2011 samice porodila zdravou
samičku.
Nilgau obývají boxy v pavilonu nosorožců
a jsou třetím druhem, který využívá společný
venkovní výběh.
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
L
Z
Ke třem samicím byl v roce 2011 získán samec
kudu velkého (Tragelaphus strepsiceros)
Our three females of the Greater Kudu (Tragelaphus
strepsiceros) welcomed a male partner in 2011
P
Nyala nížinná
(Tragelaphus angasii)
Výskyt: savany Malawi, Mozambiku, Zimbabwe a na východě Jižní Afriky.
U nás obývají „Velký africký výběh“. Samec
Mex (* 4. 9. 2007 v Zoo Dresden) je u nás chován od června 2008. Samice Ina (* 19. 12. 1999
v Zoo Dvůr Králové) přišla do Zoo 15. 6. 2010.
Letos 9. 3. k nám byly dopraveny dvě další
samice Zoe a Lara (* 24. 2. 2010 a * 5. 8. 2010
v Safariparku Beekse Bergen). Samice Ina dvakrát porodila, dceru jménem Indaba
(* 17. 2. 2011) a samečka Kabo (* 13. 11. 2011).
Také samice Lara porodila 22. 11. 2011, bohužel
mrtvé mládě.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
47
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
Chováme samce (* 21. 2. 2002 v Zoo Plzeň)
a samici (* 7. 8. 2008 v Zoo Plzeň). Dne
14. 4. 2011 se narodila samička. Dvě samice
(* 28. 5. 1998 a * 15. 9. 2004), původem z bratislavské zoo, v letošním roce uhynuly. Starší
samice uhynula 17. 8. 2011 ve věku třinácti let.
Průměrný věk antilop jeleních je 10–12 let.
Druhá uhynula 19. 9. 2011. Byl to náhlý úhyn
bez dřívějšího pozorování nějakých příznaků.
Závěr pitevní zprávy: bezprostřední příčinou
úhynu bylo trauma hrudníku. U zvířete ale
byla prokázána hnisavá nefritida, takže se
mohlo jednat o útok na nemocného jedince.
Antilopy jelení jsou ubytovány v pavilonu
nosorožců. Z prostorových důvodů uvažujeme
o zrušení chovu tohoto druhu v příštím roce.
Gazela perská
(Gazella subgutturosa)
Výskyt: v jihovýchodním Turecku (Anatolie),
Azerbajdžánu, Sýrii, Iráku, Iránu, Afganistánu a Pakistánu.
Dva samci Resident a Deserter (* 29. 5. 2009
a * 5. 6. 2009 v Safariparku Beekse Bergen)
chovaní v zoo od 23. 2. 2010 se dočkali v letošním roce samic. Jména samců jsme dali sami,
Resident se totiž držel na výběhu, kdežto
Deserter často a rád z výběhu utíkal.
Tři samice (* 19. 6. 2008, * 27. 5. 2010,
* 26. 5. 2010 v Zoo Karlsruhe) jsme dovezli
16. 2. 2011 ze Zoo Karlsruhe. Samice narozená
27. 5. 2010 byla odchována programově
uměle. Je to takové know-how chovatelů
v Karlsruhe. Asi třetinu odchovaných zvířat
odchovávají uměle. Tato zvířata jsou pak klidná, ochočená, zvyklá na člověka. Když se pak
včlení do stáda, působí na ostatní zvířata vět-
ším klidem a skoro nulovou plachostí. Celé
stádo, jinak plachých a rychlých gazel se pak
zklidní a zkrotne. To je velmi důležité, protože,
a to je již i naše zkušenost, jsou to zvířata výrazně citlivá na sebemenší poškození kůže
na nohou. I malá oděrka, či škrábnutí může vést
k rozsáhlým hnisavým procesům a poměrně
dlouhodobé a někdy i opakované léčbě. Při
jejich plachosti a až splašenosti může dojít
bohužel k takovým zraněním poměrně často.
Jeden příklad za všechny. Při transportu došlo
k nepatrnému zranění, které jsme ani nezpozorovali. Pak se rozvinul zánětlivý proces se silným zhnisáním v několika místech. Po dlouhodobé léčbě došlo k nevratnému poškození
postavení kopýtka, díky zhnisání úponu šlachy.
Bohužel, jednalo se zrovna o tu samici, která
byla uměle odchována. A tak místo, aby „pacifi-
Bahnivec horský (Redunca fulvorufula)
The Mountain Reedbuck (Redunca fulvorufula)
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2011
48
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
Voduška červená
(Kobus leche kafuensis)
Výskyt: na malém území záplavové plošiny
řeky Kafue v Zambii.
Chováme celkem devatenáct kusů, tři
samce a šestnáct samic. Z toho jeden samec
(* 10. 7. 2011) a dvě samice (* 19. 6. 2011
a * 26. 7. 2011) se narodili v tomto roce.
Takové stádo je na hranicích naší stájové kapacity a tak budeme nuceni v příštím roce stádo
početně podstatně redukovat. Hlavně staršího
samce je třeba odtransportovat, neboť jej
musíme již držet trvale odděleně.
Porodů bylo více, ale pokud k nim došlo
na výběhu za přítomnosti zeber, byla jimi čerstvě narozená mláďata ušlapána.
O
M
S
T
A
P
L
Z
Buvolec běločelý
(Damaliscus pygargus phillipsi)
Výskyt: ve východní oblasti Jižní Afriky.
Náš chov byl založen samcem (* 3. 12. 2006
v Zoo Praha) dovezeným z Prahy 20. 8. 2007
a samicí (* 1. 6. 2008 v Safariparku Beekse
Bergen) dovezené 30. 9. 2009 ze Safariparku
Ě
Bahnivec horský
(Redunca fulvorufula)
Výskyt: v Botswaně, Jižní Africe, Swazijsku
a Lesothu
Bahnivci horští jsou v naší zoo novým druhem. Pár jsme dovezli z Opel Zoo Kronberg
26. 8. 2011, kde se zvířata i narodila, samec
26. 11. 2007, samice 10. 4. 2010. Bylo nám
doporučeno zvířata zatím nespojovat, aby starší
samec samičku nenapadal. V prvních týdnech
nebyl problém. Pak však nastal jakýsi zlom
v chování samice. Z ničeho nic začala v boxu
skákat a to až do výšky nad výdřevu boxu, kde
je již trubkové hrazení. Dne 3. 11. 2011 se jí
podařilo zachytit se nohou za trubky a zůstala
viset na hrazení. Naštěstí ošetřovatelé byli
poblíž a okamžitě samici vyprostili. Samice kul-
hala na levou přední, měla na noze mírný
otok, noze ulevovala. Dostala analgetika a za
několik dní byla v pořádku. Ale byla tu obava
co by se mohlo stát, kdyby k podobnému případu došlo za nepřítomnosti ošetřovatelů.
Uvažovali jsme, proč se samice takto chová.
Ošetřovatelům připadalo, že se samice pokoušela dostat k samci. Zkusili jsme tedy zvířata
spojit i přes určité obavy. Ale od té doby byl
naprostý klid. Samice přestala divočet a samec
ji plně přijal. Pár je pořád spolu i když mají
otevřený dvojbox, drží se pohromadě.
O
kovala“ skupinu, podstupovala dlouhotrvající
léčbu. Ostatní zvířata měla čas od času s končetinami také problémy. Když se samice konečně
uzdravila a i ostatní zvířata byla v dobrém stavu,
zapojili jsme ji začátkem listopadu do stáda.
Tato idylka však netrvala dlouho a postihla
nás obrovská tragédie. Nejspíše díky poruše
automatické brány v zadní části zoo, která
zůstala v otevřené poloze, vnikla s největší
pravděpodobností do areálu zoo skupina toulavých psů v noci ze 6. na 7. prosince. Ráno byla
nalezena mrtvá těla dvou samic, dekapitovaná,
ožraná, s vyžranými vnitřnostmi. Jednou z obětí
byla i krotká samice. Z obavy před dalším možným útokem (nejsme si stoprocentně jisti, jestli
se smečka psů dostala opravdu přes otevřenou
bránu), jsme zbylá zvířata zavřeli do boxu
a na předvýběh. Jinak jsou gazely vypouštěny
společně s velbloudy.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
49
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
Beekse Bergen. Tomuto páru se narodila samička (* 5. 7. 2010), která byla v tomto roce
12. 10. odeslána do Zoo Berlin. Přesuny zvířat
v tomto roce byly provedeny na doporučení
správce plemenné knihy. Díky němu se do naší
zoo dostali další tři nepříbuzné samice. Samice
Myka a Lonneke (* 6. 6. 2009 a * 10. 6. 2010
v Safariparku Beekse Bergen) dovezené
z Holandska 8. 4. 2011 a 31. 8. 2011 a Tina
(* 14. 5. 2001 v Zoo Katowice), dovezená
z Polska 20. 7. 2011. Skupinu držíme rozděleně, samce zvlášť a samice dohromady. To
proto, že se samec chová na malém prostoru
k samicím agresivně. Proto spojujeme zvířata
pouze na velkém výběhu, bez přítomnosti
ostatních druhů a pod dohledem. Samec si
často vybíjí agresivitu i na svém okolí, k tomu
mu slouží například oplocení, s nímž často
„bojuje“. Útočí i na ošetřovatele. Samice jsou
klidné a je pouštíme se žirafami a se skupinou kudu.
Kamzík bělák
(Oreamnos americanus)
Výskyt: v západní Kanadě (Yukon, Severozápadní Teritoria, Britská Kolumbiae
a Alberta), v USA (Aljaška,Washington,
Montana a Idaho).
Kamzíky tohoto druhu chováme přes deset
let. Nyní držíme v chovu pouze dvě samice
(* 18. 5. 2009 a * 10. 6. 2009 v Tierparku
Berlin). Třetí berlínská samice (* 9. 6. 2009)
byla 18. 10. 2011 utracena. Její stav se
po několika denním léčení zhoršil natolik, že
jsme přistoupili k tomuto kroku. Závěr pitevního vyšetření: příčinou úhynu byla degenerativní hepatitida.
Mladého samce (* 25. 6. 2010 v Zoo Augsburg) jsme z Německa dovezli 22. 6. 11. Při přebírání zvířete jsme byli upozorněni na pozitivitu
přítomnosti gastrointestinálních nematodů.
Provedli jsme preventivní odčervení a dali trus
na vyšetření. Hodnocení vyšetření na přítomnost
parazitů po odčervení z 1. 7. 2011 bylo v uspokojivé: g. Trichostrongylus +, Eimeria sp. +.
Bakteriologické vyšetření na g. Salmonella bylo
negativní. Přesto samec, během tří týdnů, dne
20. 7. 2011 uhynul. Závěr pitevní zprávy zněl:
chronické vyhubnutí susp. vyvolané gastrointestinálními nematody. Takže dodnes nevíme, kde
se stala chyba.
U tohoto druhu se nám dlouhodobě nedaří
a v naší zoo se nám jej po celou dobu chovu
ještě nepodařilo rozmnožit.
Ovce aljašská
(Ovis dalli dalli)
Výskyt: Aljaška, oblast Yukonu v Kanadě
Náš chovný samec (* 30. 5. 2003 v Zoo
Leipzig) pochází z lipské zoo a do naší zoo přibyl
13. 2. 2004. Dvě samice (* 4. 5. 2004
a * 23. 5. 2003 v Zoo Krefeld) přišly do zoo
skoro o dva roky později, dne 7. 12. 2005.
Mladší z obou samic uhynula 3. 12. 10. Obě se
však rozmnožily. Z mladých, kteří zůstali, jsou
dva beránci (* 14. 5. 2009 a * 1. 7. 2009). Letos
se narodila ovečka 3. 5. 2011.
Goral tmavý
(Naemorhedus goral arnouxianus)
Výskyt: centrální Čína
Pár, chovaný v plzeňské Zoo, jsme dostali
darem z Tierparku Berlin v roce 2001. Je to
samec Shango (* 13. 6. 2000 v Tierparku
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2011
50
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
Úspěšné byly pokusy o spojení páru zubrů evropských a kiangů
Our trial to put together a pair of European Wisents and Kiangs was successful
T
A
I
C
K
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Žirafa Rothschildova
(Giraffa camelopardalis rothschildi)
Výskyt: v jižním Súdánu, severní Ugandě
a v západní Kenyi
Ve zkušebním chovu je u nás samčí skupina.
Jsou to tři samci – Lex (* 4. 7. 2008 v Zoo
Ostrava), Bořek a Jirka (* 11. 7. 2008
a * 28. 4. 2009 v Zoo Praha). Krmnou dávku
jsme kompletně převzali z královédvorské zoo
a býčci po ní velmi dobře prosperují. Letos jsme
již využívali možnost krmit čerstvou vojtěšku,
loňský rok osetou na našem pozemku. Tato píce
je pro žirafy výborným zdrojem potřebných bílkovin. Doufáme, že v příštím roce k nám budou
přiděleny samice. To bude znamenat odtransportování dvou samců. Pro tento účel nás čeká
zbudování vnitřního transportního koridoru
a předělání provazového boxu, na box pevný.
Á
Pižmoň severní
(Ovibos moschatus)
Výskyt: v arktických oblastech Aljašky, Kanady a Grónska
Chovný pár byl dovezen do plzeňské zoo ze
dvou německých zoo. Samec Semmel
(*13. 5. 1999 v Tierparku Berlin) dne
7. 11. 2001 z Berlina. Samice Piroschka
(* 13. 5. 1999 v Zoo München) dne 14. 4. 2000
z Mnichova. Bohužel samec letos 20. 7. 2011
náhle uhynul. Pitva prokázala chronickou jaterní chorobu a následné selhaní jater. Tento úhyn
je o to víc tragický, protože sehnat staršího
nového samce v evropských zoo, pro jejich
malý počet, je nyní prakticky nemožné.
N
Berlin) a samice Ja-Ne (* 23. 6. 2000 v Tierparku Berlin). Pár se zde několikrát rozmnožil.
Chováme ještě záložní pár, samice (* 25. 6. 2005
v Zoo Plzeň) a samec (* 30. 7. 2009 v Zoo Plzeň).
V tomto roce odešla tři zvířata, samice
(* 6. 9. 2007 v Zoo Plzeň) dne 24. 5. 2011
do Zoo Warszawa a pár (samec * 11. 8. 2008
a samice * 27. 9. 2010 v Zoo Plzeň) dne 7. 6. 2011
do Zoo Praha.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
51
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
Cold-blooded animals
Our vivarium welcomed a few new species in 2011 as well. The greatest exhibition
novelty was an adult female of the Reticulated Python (Broghammerus reticulatus)
over 5 meters long. This snake came from
the Ostrava zoo, which she had to leave
because of the reconstruction of her exhibition. She got used to the new vivarium
quickly and I believe that it will please
many of our visitors. Another interesting
animal is an African reptile the Armadillo
Lizard (Cordylus cataphractus). Its “armored” and thorny looks draws attention
in the exhibition devoted to the African
fauna. There was an interesting exchange
in females of the Gila Monster (Heloderma
suspectum). As our pair had never laid any
eggs and the breeding group of Gila Monsters
from the Jihlava zoo had similar problem,
we tried this deal. The male accepted the female, but we did not see any eggs yet.
We hope that it will happen so during 2012.
The following species showed better breeding results. 2011 was undoubtedly the year
of tortoises in our zoo – of the extremely
rare and rarely reproduced ones. Number
one was the hatching of three small Radiated Tortoises (Astrochelys radiata). The eggs
of the Radiated Tortoies had to be cooled
a few times during the incubation to slow
Krajta mřížkovaná (Python reticulatus) a zaměstnanci zoo: O. Škach, Z. Bříza, T. Typltová, T. Jirásek
The Reticulated Python (Python reticulatus) and zoo workers: O. Škach, Z. Bříza, T. Typltová, T. Jirásek
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2011
52
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
B i rd s
O
L
O
Ostriches
A young male reared in 2010 was handed
over to the Aves Farm.
O
G
C
K
Á
A
B
O
Penguins
Most of the fifteen hatched Humboldt
Penguins managed to grow to self-contained
animals. However, four of them died again
of aspergillomycosis. We handed over one
female to the Prague zoo and 3,4 to a private
Swiss zoo – Seeteufel Studen on the recommendation of the EEP coordinator.
I
T
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
Pelecaniformes
After many years of successful breeding,
the Pilsen zoo had no offsprings by Great
White Pelicans in 2011. The new winter
space and a young female were most probably the main cause of this. We also did not
manage to rear the Dalmatian Pelican,
which hatched in the Prague zoo and was
moved under our reliable pair of White
Pelicans during its second day of life. It died
in three days.
A
A
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Waders
The colony of African wader birds raised
two pairs of offsprings from Cattle Egrets and
Little Egrets, 4 African Spoonbills and 4 African Sacred Ibises. The first clutch of 4 eggs
from our Goliath Herons was not fertile.
We lost two females because of the aggressive behaviour of our males of the Little Bittern.
Towards the end of the year, we took over
a young bird from the Liberec zoo, which got to
the Liberec rescue station with a broken leg.
D
down their development. The next success
was the hatching of three Indian Star
Tortoises (Geochelone elegans), which to
the contrary need stable incubation temperature. The female of the Dwarf Crocodile
(Osteolaemus tetraspis) laid eggs to a nest
and beautiful striped offsprings hatched.
Three of them can be seen in our Akva Tera
facility, where we also keep their parents.
I would like to stress our first rearing of the
Gold Tegu (Tupinambis teguixin). This species is normally bred in American farms, but
here we consider it rarity.
Three species of endemic iguanas reproduced again: Thus the Common Collared
Lizard (Crotaphytus collaris), Desert Spiny
Lizards (Sceloporus magister) and the Baja
Blue Rock Lizard (Petrosaurus thalassinus)
enriched this Sonora desert exhibition in a
new generation. The Red Eyed Crocodile
Skink (Tribolonotus gracilis) represents a
rainforest species. It likes hidden life, so it is
not very suitable species for an exhibition,
but it still deserves our attention. We succeeded in breeding this species last year as well.
It is not a usual success, as we had tried so
for a few years with changing results. We
hope to be more successful and less dependent on imports, which often end up not
very well. Black Tree Monitors (Varanus
beccarii) reproduced successfully after a
few not very happy seasons. Each year is full
of expectation, successes and disappointment. I hope that 2012 will be also interesting and we will have something to look forward to. We are for example going to open
the long awaited underground exhibition.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
53
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2011
S
T
A
P
L
Z
N
We got a naturally reared female of the
Madagascar Crested Ibis from the Zürich zoo.
To support the breeding co-operation, we
exchanged African Sacred Ibises with Safaripark Beekse Bergen and gave them four females of the African Spoonbill.
Poprvé v historii českých zoo byly dovezeny 2 páry
volavky červené (Ardea purpurea manilensis)
Two pairs of Purple Herons (Ardea purpurea
manilensis) were imported for the first time in
the history of the Bohemian zoological gardens
We started to place rare species of the
South-east Asia, focused on the fauna of the
Philippines to an aviary, initially used for
seriemas.
Our pair of endangered White-winged
Ducks was joined by two males of Wooly-necked Storks reared in Tierpark Cottbus,
a male of the Javan Pond Heron from a private
keeper, two pairs of Purple Herons (Ardea purpurea manilensis) from the Philippine zoo
Avilon and a pair of Rufous Night Herons
(Nycticorax caledonicus manillensis). The
group was enriched by Black Crowned Night
Herons as well. The male, which we got as
a not-fully colored offspring of the Rufous Night
Heron, and two pairs of herons with the same
history from Tierpark Berlin.
Anseriformes
We had a few offsprings for the first time in
our zoo: a male of the Garganey, 9 of Cape
Teals and 2 of White-faced Whistling Ducks.
The first 2 offsprings from our Silver Teals
were found drowned shortly after their
hatching. The Egyptian Goose, Philippine
Ducks and our Chiloe Vigeons reproduced
again. From the Köln zoo we newly acquired
2 pairs of Lesser Whistling Ducks (Dendrocygna javanica) and three of Maccoa Ducks
(Oxyura maccoa) and 2 pairs of Greater
Scaups (Aythya marila) from Zoo Dvůr
Králové. Apart from the mentioned zoos, the
co-operation in breeding Anseriformes went
on most of all with the Ostrava and Prague
zoos as well as with a few private keepers.
Tiergarten Bernburg gave us a male of the
Whooper Swan (Cygnus cygnus).
Galliformes
As we try to specialize on island fauna, we
were glad to get a pair of the Sumatran
Partridge (Arborophila sumatrana) from
a Dutch private keeper. Both Vietnamese
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
Flamingos
We exchanged two young females of the
Greater Flamingo with Austrian Raritätenzoo
Ebbs, so we again keep 5 pairs of this species.
54
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
L
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Columbiformes
We had a record number of offsprings in
two species of endangered pigeons. Our Pink
Pigeons (Columba mayeri) gave us 10 males
and 5 females. Towards the end of the year,
two males were sent to the Bristol zoo and
two pairs to Prague. Other reared young
birds had their blood taken for genetic studies. If their genes are not found in freely
living birds in Mauricius, they will be sent to
their home area to strengthen their population. Of the Socorro Dove (Zenaida graysoni),
which is extinct in the nature, we managed
to rear three pairs. They were handed over to
other EEP members: Zoo Köln, Zoo Frankfurt a.M., Zoo Bristol and Zoo Magdeburg.
To the contrary, two females reared in the
English Paignton zoo came to us from
Magdeburg.
We were also successful in rearing all
of the four kept species of pigeons of
Gallicolumba genus – a pair of Sulawesi
Ground Doves (G. tristigmata bimaculata),
2 males of the New Guinea Cinnamon
Ground-Dove (G. rufigula) 3 of the Mindanao Bleeding-heart (G. criniger) and
Luzon Bleeeding-hearts (G. luzonica) had
6 offsprings. We saw success also in other
groups of Columbiformes, especially in the
fruit doves of the genus Ptilinopus. That is
why we started to keep another species – the
Pink-necked Fruit Dove (P. porphyrea),
which we brought from the Köln zoo. In the
first year, we also managed to rear two fe-
O
Charadrius
The Masked Lapwings (Vanellus miles
miles) hatched in the aviary of the New
Guinea birds. To our sadness, all three died
during the first week of their life. A new spe-
O
Gruiformes
In 2011, the Black Crakes (Limnocorax flavirostra) hatched for the first time in their
exhibit aviary. However, after we transported
them to the breeding background, the parents
stopped being interested in their offsprings
and they had to be reared artificially. Artificial rearing was also necessary in the
Barred Buttonquail, as their numbers in captivity touched the minimum and by rearing all
nine young birds, we strengthened their population quite significantly. The Prague zoo offered us one reared male of the White-naped
Crane (Grus vipio) and another one of the
Red-crowned Crane (Grus japonensis).
cies is the pair of Ringed Plovers (Charadrius hiaticula) – reared in the Dresden zoo.
O
pheasants – the Edwards’ and the Vietnamese,
managed to reproduce successfully. All trials
of ornithologist expeditions to find these animals in the nature failed in the last few years.
So their population ex situ is getting more
important. As well as the population of subspecies of the Common Pheasant, which are
jeopardized by mutual crossbreeding in the
nature. Almost all kept subspecies reared
chickens. Part of them we gave to the Prague
zoo and keepers, who take part in the WPA
(World Pheasant Association) project.
For the first time, we reared the White-necklaced Partridge (Arborophila gingica)
and 7 Grey Partridges (Perdix perdix).
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
55
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
males from the newly kept Blue-headed
Pigeons (Turtur brehmeri). The Philippine
Cockoo-Dove (Macropygia tenuirostris)
newly, Chestnut-naped Imperial Pigeons
(Ducula aenea paulina) and Barred Doves
(Geopelia maugei) strengthened the island
species collection after a few years.
During the past 11 years, both pairs reared
28 offsprings, out of which 23 were handed
over to other keepers.
To our sadness the 3 offsprings of Greater
Yellownapes (Picus flavinucha mystacalis)
hatched in our incubator, were not successfully reared.
Parrots
The only endangered species of parrot
kept in the Pilsen zoo, the Swift Parrot
(Lathamus discolor) managed to rear a pair
of offsprings.
Passeriformes
Apart from regularly reproducing species of
songbirds, we had the first success in rearing
the following ones: the Orange-headed Thrush
(Zoothera citrina melli), the Moustached
Laughingtrush (Garrulax cineraceus cinereiceps), the Bearded Parrotbill (Panurus biarmicus), the Island Canary (Serinus canaria),
Madagascar Mannikins (Spermestes nana),
the Timor Sparrow (Padda fuscata), the
Masked Finch (Poephila personata), the Grey-headed Social Weaver (Pseudonigrita arnaudi arnaudi) and the White-shouldered Starling
Cuckoos
The newly obtained pair of the Guira
Cockoo (Guira guira) started nesting shortly
after their arrival. The first hatched offspring
was successfully reared. But after a short
time, it had to be put down due to motion
disorder. Two other hatchlings were reared
by their parents without any problem.
Owls
In 2011, only our experienced pair of
Barn Owls (Tyto alba) reared one young. We
acquired two species of rarely kept owls,
a pair of the Philippine Scops Owl (Otus
megalotis) from the Avilon zoo and a pair
of Boobok Owls (Ninox boobok) from
Tierpark Berlin.
Woodpeckers
The elder pairs of Bearded Barbets
(Lybius dubius), out of which three birds
were brought from Guinea in 2000 by
Zooimport Plzeň, reared just one male.
Jeden z prvních evropských odchovů vrabce Arnaudova
(Pseudonigrita a. arnaudi)
One of the first European hatches of Grey-headed Social Weaver (Pseudonigrita a. arnaudi)
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2011
56
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
Klokani uru (Thylogale bruinii) odchovali dvě mláďata
Dusky pademelons (Thylogale bruinii) reared two first offsprings
A
N
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Diprotodontia
After many failures we finally managed to
breed three pairs of the Feathertail Glider
K
Opossums
After the death of the last female, we acquired
two young pairs of the Grey Short-tailed
Opossum (Monodelphis domestica) from Mr.
Bartůněk breeding facility.
C
Small mammals
(Acrobates pygmaeus). A suitable substrate
(pieces of bark and dry leafs) and sticking
with the feeding plan probably triggered this
breeding success. Before the end of 2011, we
found the first offspring of the Ground Cuscus
(Strigocuscus gymnotis) in the mother sac. It
is a rarely kept species from the New Guinea.
The same island is the home of the long time
kept Dusky Wallaby (Thylogale brunii).
The female had a baby male in her sac already upon arrival. Till the end of the year,
she managed to give birth to a female as
well. Unfortunately, our breeding male died
after an inflammation of intestines caused
by a roll of hair.
We got a young female of the Parma
Wallaby (Macropus parma) from the
Prague zoo.
Red-necked Wallabies (Macropus rufogriseus) and our Woylies (Bettongia penicillata) had each offsprings, our Red
I
(Sturnus sinensis). As far as the Grey-headed
Social Weaver is concerned, it was one of the
first rearings in Europe.
We reared 8 of the critically endangered
Bali Starlings (Leucopsar rothschildi). One of
the young ones hatched in 2010 was sent,
along with other specimens bred in the EEP,
back to its home land – the Bali island to help
the local reintroduction program.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
57
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
Kangaroos three ones. The Hluboká zoo gave
us a pair of the critically endangered Woylies.
Afrosoricida
We had births in all our kept species of
tenrecs, but just one of the Greater Madagascar Tenrec (Setifer setosus) and three of
the Madagascar Hedgehog Tenrecs (Echinops telfairi) were reared.
After a few years, we imported four from
each: the Lowland Streaked Tenrecs (Hemicentetes semispinosus) and the Highland
Streaked Tenrecs (H. nigriceps). The rearing
of the young of the Highland Streaked
Tenrecs was not successful.
Chiroptera
Our Pale Spear-nosed Bats (Phyllostomus
discolor) reared one female. To refresh the
blood line, we exchanged three animals with
the Olomouc zoo. We value very much the rearing of our four, critically endangered,
Rodriguez Flying Foxes (Pteropus rodricensis).
Rodents
Our Asian Chipmunks reared four offsprings again. A pair of Cape Ground
Squirrels (Xerus inauris) imported from the
South Africa lives in an exhibition along
with Rock Hyraxes, Red Billed Hornbills,
Long-tailed Fiscals, Leopard Tortoises and
several species of lizards.
After a longer pause we were glad to see
the Merriam’s Kangaroo Rat (Dipodomys
merriami) to reproduce. The Lesser Hamster Rats (Beamys hindei) reared another
two pairs of offsprings. Madagascar
Grandidier’s Tuft-tailed Rats (Eliurus grandidieri) managed to breed successfully for the
first time.
The newly brought in Common Water Rats
(Hydromys chrysogaster) reared two little males
as well. We got these rarely kept rodents, coming
from Australia and the New Guinea, as a gift
from the Antverpy zoo. Apart from Antverpy,
they are kept just in the London and Frankfurt
zoos out of the whole Europe. All the three
named gardens keep them in nocturnal pavilions. It is a species, which can be watched also
during the day time. To support the preservation
of the Philippine fauna, we keep three species of
large rats in our zoo. Panay Cloud Runners
(Crateromys heaneyi) reared two little females
and the Southern Luzon Giant Rat (Phloeomys
cummingi) one male, which was transported to
the Ostrava zoo. On the other hand, a pair of
Northern Luzon Giant Rats (Phloeomys pallidus) came from Jihlava and Wroclaw zoos. Our
male of the Palawn Porcupine (Hystrix pumila)
was joined by a new pair from the Avilon zoo.
The very rarely kept Black-rumped Agouti
(Dasyprocta prymnolopha) reared three
offsprings. All three species kept in our zoo
had many offsprings. We were especially glad
for the rare Rock Cavy (Kerodon rupestris).
We got two young males of the Prehensiletailed Porcuipine (Coendou prehensilis) from
the Frankfurt zoo. They share space with
Bolivian Night Monkeys and Big Hairy
Armadillos.
Damans
Tierpark Cottbus gave us a pair of Yellowspotted Rock Hyraxes (Heterohyrax brucei),
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2011
58
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
for the Panay Bushy-tailed Rat (Crateromys
heaneyi).
In April, the author took part in TAG
Prosimians meeting in the Frankfurt zoo,
where he lectured the news regarding keeping mouse lemurs in European zoos. In the
autumn, there was an annual conference
of EAZA in Montpellier. The author took part
in all bird TAGs, TAG Prosimians and Small
Mammals.
A
B
Primates
O
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
C a r n i v o re s
P
Z
In 2011, we finally saw natural breeding
of our Chinese Leopards. This was, however,
L
Towards the end of 2011, we prepared studbooks for Fat-tailed Dwarf Lemurs, Gray
Mouse Lemurs and Goodman’s Mouse Lemurs. During the year, the author gathered
data for issuing the International Studbook
N
Specialized activities
A
a male born in the nature of Tanzania and
a reared female. We tried to keep them together with our Rock Hyraxes (Procavia
capensis), as they share the same biotopes in
the nature. The male of the Rock Hyrax was so
aggressive that we had to separate them after
some time. The first two offsprings of the
Yellows-spotted Hyrax were, sadly, born dead.
T
Kolekci tropického pavilonu obohatila dvojice kuandu obecných (Coendou prehensilis)
The collection of our tropical pavilion was
enriched by two males of Brazilian Porcupines
(Coendou prehensilis)
In 2011, we successfully bred a few species: the Common Marmosets, the Black and
White Monkeys and Bolivian Night Monkeys.
After our unsuccessful March trial to breed
Big Hairy Armadillos, we managed to rear
artificially an offspring born in July. We imported several new species from European
zoos: the Prehensile-tailed Porcupine, the
Red-chested Tamarin and Northern Whitecheeked Gibbons. A few of our reared animals helped to enrich the breeding potential
in other zoological gardens. A female of the
Emperor Tamarin was transported to Zoo
Ohrada near the Hluboká town and a male
of the White-handed Gibbon went to Nižnij
Novgorod. We also had a couple of unexpected deaths: the breeding male of the
Cotton-top Tamarin and a young male of the
Emperor Tamarin.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
59
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
preceded by an artificially bred male. Both
animals had been getting on very well so far.
Three cubs of the Amur Tiger also belong to
our pride in 2011. For the second time during
the last two years, our Palm Civet reared its
offspring. This time they gave us three –
a male and two females. We succeeded in
breeding the Slender Mongoose, it was the
first such rearing in the Czech Republic and
we also had two litters from the Common
Kusimanse. We found a female for our male
of the Haussa Genet and from Zoo Ústí nad
Labem, we brought the largest beast of pray
of Madagascar – the Fossa, an animal which
had never been kept in Czech zoos so far. We
were saddened by a sudden death of our
female of the Bobcat, but shortly after this
unfortunate event, we managed to gain
a new breeding pair of these animals. Our
breeding group of Maned Wolfs went through
large changes. The male, which was born
here, was sent to Zoo Nikolaev and we
brought a new breeding pair.
Un g u l a t e s
The Onager
(Equus hemionus kulan)
In July, we noticed a several bumps on the
stomach and side of our old mare. They were
diagnosed as a sarcoid. It was successfully
cured by a few doses of Zylex. Splitting the
run – partially for Onagers and partially for
Persian Gazelles and camels was done because the male onager kept attacking the gazelles.
The Eastern Kiang
(Equus kiang holdereri)
The young kiang was born in July 2011. Its
death was caused probably by injuries from
the adults. They were moved onto a run with
bisons in October 2011.
The Chapman’s Zebra
(Equus quagga chapmanni)
On 1st December 2011 we had a stillbirth.
In May, we noticed an abort in the Cuanza
mare. The fetus was 4–6 months old.
In August the mare Melena (born in February
2010 in the Pilsen zoo) was transported to
a private keeper.
Premiérově se rozmnožily promyky červené
The Slender Mongoose reproduced for the first time
The Greater One-horned Rhinocero
(Rhinoceros unicornis Linnaeus)
According to the decision of the coordinator for breeding Indian Rhinos, our male Beni
was transported the Chester zoo in August
2011. One month later, a new male from
Chester (Baabuu) arrived. Our female
Manjula recovered completely from an illness,
which she went through in autumn 2010. She
started to sexually mature. The keepers no-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2011
60
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
I
C
K
A
B
O
T
A
N
I
C
The Balabac Chevrotain
(Tragulus nigricans)
It was a new species acquired in 2011. In
October, we brought a male (born in June
2011 in the Wroclaw zoo) from the Wroclaw
zoo. This rare species lives in the Balabak
Island in the Philippines. It can be seen in
the pavilion of rhinos in a Philippine exhibition along with several species of birds from
the same area.
Á
K
Z
A
H
R
A
D
The Siberian Musk-deer
(Moschus moschiferus)
We brought our male (born in May 2006
in the Leipzig zoo) from the same zoo in May
2007. Since that time we had kept this single
animal. In 2011, we managed to find a female from the Děčín zoo (born in May 2001
in the Leipzig zoo).
Á
A
Ě
S
T
A
P
L
Z
The Reeves’s Muntjac
(Muntiacus reevesi reevesi)
In 2011, we had two deaths: In August
it was the female (born in August 1996 in the
Bratislava zoo). In the same month we had
to put down the male too, as he broke his leg
(born in September 2010 in the Pilsen zoo).
Two females (born in June and September
in our zoo) were sent to a private owner
M
The Pygmy Hippopotamus
(Hexaprotodon liberiensis)
The comeback of the male Quido to the
G
The Collared Peccary
(Pecari tajacu)
We keep a pair – male (born in August
2008 in the Pilsen zoo) and a female (born in
February 2010 in the Prague zoo). The male
from the Ústí zoo died in November 2011.
Peccaries are kept in a common run with
coatis.
O
The Common Warthog
(Phacochoerus africanus)
In April, 4 offsprings were born. During
September, three of them died of an infectious
bacteria inflammation of lungs. The remaining male should leave to the Lešná zoo in
the spring 2012.
L
The Bactrian
(Camel Camelus bactrianus)
A male was born in March and it was transported to Zoopark Zájezd in November.
O
The Vicuna
(Vicugna vicugna)
In 2011, we had the first breeding of this species.
Two offsprings were born, one in June and the
second one in July. It was necessary to separate
the male as he kept attacking one of the females.
Olomouc zoo was arranged for May 2011.
During the same month, we had imported
the male Rambo (born in December 1983 in
the Münich zoo) from the Arnhem zoo. All
mating trials with Pompe were unsuccessful.
In September 2011, Rambo died due to clogging of intestines.
O
ticed her first rut in June 2011 and it repeated
after 37 days. Sometimes the rut showed very
small signs so it was not noticed. But the period of it seems to be between 33–37 days.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
61
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
in May. Four animals were born: two females
(in April and May) and two males (in
November and December). The last born
animal died the third day after its birth. In
the mid of September, the animals were
caught and placed to a new run.
The Rusa Deer
(Rusa timorensis)
From our point of view, it is a quite problematic species for breeding. That is why we
were really glad, when a healthy female was
born in October 2011. It had been developing
without any complication. Unfortunately, in
July, our “spare” younger male (born in May
2007 in the Tierpark Berlin) died. The deer
are placed in the Indian Rhinos pavilion.
They share the run with the rhinos during
the warm season.
The Tule Elk
(Cervus canadensis nannodes)
Elks had bred a few times in our zoo. The
last year little male was born in May. The
health of the breeding male is getting worse
with his ageing.
The Nilgai
(Boselaphus tragocamelus)
Our zoo keeps a male (born in February
2003 in Berlin Tierpark) and two females
(born in March 2001 in the Ústí zoo and
in June in the Pilsen zoo). Further we have
a young male (born in July 2010 in our zoo),
which we had to separate from the herd
towards the end of the year, as he was trying to
fight the other breeding male. The female,
which was born in Pilsen, underwent a stomatitis at the beginning of the year. It affected
one bone and the festering inflammation
showed out through the skin. Curing by antibiotics was long and it was finished in high pregnancy of this female. However, in September
2011, she gave birth to a healthy female.
The Nyala
(Tragelaphus angasii)
In Mach 2011, two other females (Zoe and
Lara) arrived. Both were from Safaripark
Beekse Bergen and both animals were born
in 2010. Ina gave us a little female Indaba
in February and a male Kabo in November.
Lara had a stillbirth in November.
The Wisent
(Bos bonasus)
Our male is more than fifteen years old
and he is not very keen to mate. We will
hardly see an offspring from him. However,
we cannot get a young male while having
the old one still here. There is not enough
space for two males in our zoo. The only
change for wisents in 2011 was adding
kiangs to their run.
The Greater Kudu
(Tragelaphus strepsiceros)
In April 2011, we brought our females
a young male Mjobmu (born in September 2009
in the Krefeld zoo). The herd is calm and enjoys
a common run with giraffes and blesboks.
The Blackbuck
(Antilope cervicapra)
In April a female was born. Two females
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2011
62
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
Pár prasat savanových (Phacochoerus africanus) přivedl na svět premiérová čtyři mláďata
Couple of African Warthogs (Phacochoerus africanus) reproduced for the first time
T
A
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
The Southern Mountain Reedbuck
(Redunca fulvorufula)
These reedbucks are a new species to our
zoo. We brought one pair from the Kronberg
zoo in Opel in August 2011, where the animals were born (the male in November
2007, the female in April 2010). We were
recommended not to put the animals together yet, as the older male might attack the
little female. But the female behaved in such
a way that we were forced to put the animals
D
The Persian Gazelle,
(Gazella subgutturosa)
We brought three females (born one
in June 2008 and two in May 2010 in
the Karlsruhe zoo) in February 2011. One of
them was reared artificially on purpose. It is
the know-how of the Karlsruhe keepers – one
third of the reared animals are done so artificially on purpose. Such animals are calm,
tamed and used to the man. Later, when they
merge with the herd, their calmness affects
also other animals in the herd. The whole
herd of otherwise shy and quick gazelles gets
calmer and more timid.
Because of some defect on the automatic
gate in the rear part of the zoo a group of
roaming dogs got in on 6th December. In the
morning, two dead females were found,
decapitated, bitten with thorn out intestines.
One of the victims was the timid female.
N
(born in May 1998 and September 2004) from
the Bratislava zoo died – the older one in
August at the age of 13 years. The average age
of these antelopes is 10–12 years. The second
one died in September. It was a sudden death
without any significant symptoms. According
to the autopsy the cause of death was a trauma of the chest. So it could have been an
attack. Our Blackbucks live in the pavilion of
rhinos. We might stop keeping this group due
to little space the next year.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
63
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
První „plzeňská“ nyala nížinná s otcem Mexem
The first Pilsen born nyala with its father Mex
together. She stopped being naughty and the
male accepted her without any problem.
The pair just loves being together.
The Kafue Flats Lechwe
(Kobus leche kafuensis)
We keep 19 animals (three males and sixteen females). One male and two females
were born in 2011. Such a big herd is on the
verge of our stable capacity and we will be
forced to reduce the number of them during
the following year. Especially the older male
will have to be sent away at present, he must
be kept separately all the time.
We had more births, but in case they
took place in the run in the presence of zebras, they trampled down the newly born
lechwes.
The Blesbok
(Damaliscus pygargus phillipsi)
Our breeding group was started by a male
(born in December 2006 in the Prague zoo)
brought from Prague in August 2007 and
a female (born in June 2008 in the Safaripark
Beekse Bergen) brought in September 2009.
This pair had a female born in July 2010.
It was transported to the Zoo Berlin in the
same year. The transfers of animals in that
year were done on the recommendation of the
administrator of the stud book.
Thanks to this person, our zoo got other
three non-relative females: Myka and Lonneke
(born in June 2009 and 2010 in the Safaripark
Beekse Bergen) and were brought from
Holland in 2011. A Polish female Tina from the
Katowice zoo was brought in July 2011. We
keep the males and females separated.
The reason is that the male behaves aggressively toward the females in such a small area.
The Rocky Mountain Goat
(Oreamnos americanus)
We had been keeping these goats over ten
years. At present, we have only two females
(born in 2009 in the Tierpark Berlin).
The third female from Berlin (born in June
2009) had to be put down in September 2011.
The autopsy showed degenerative hepatitis.
The young male (born in June 2010 in the
Augsburg zoo) was brought from Germany in
June 2011. The screening for the parasites
after the treatment from July 2011 was satisfactory. Despite this fact the male died in July
due to chronic weight loss probably caused by
gastro-intestinal nematodes.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2011
64
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
L
O
G
I
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
Giraffes
(Giraffa camelopardalis rothschildi)
At present, we have three males – Lex
(born in July 2008 in the Ostrava Zoo), Bořek
and Jirka (Born in July 2008 and April 2009
in the Prague zoo). We took over the feeding
habits and feed amount completely from the
Zoo Dvůr Králové and the young males get on
very well. In 2011, we used the possibility to
feed a fresh alfalfa, which we seeded in 2010
in our grounds. This food is a great source of
the needed proteins for our giraffes. We hope
that in 2012 we will have some females
placed here. It will mean to transport two
of the three males. Due to this, we will have
to build an inner transport corridor and
rebuild the rope box to a hard one.
C
H
R
A
The Central Chinese Goral
(Naemorhedus goral arnouxianus)
The pair kept in the Pilsen zoo was acquired
as a gift from the Berlin Tierpark in 2001. A male
Shango and female Je-Ne were both born in June
2000 in TP Berlin. The pair had reproduced
a few times here. We keep a spare pair, a female
(born in June 2005 in the Pilsen zoo) and a male
(born in July 2009 here). In 2011, three animals
left, a female (born in September 2007 in the
Pilsen zoo) on 24th May 2011 to the Warsaw zoo
and a pair (the male born in August 2008 and
a female born in September 2010 both in the
Pilsen zoo) on 7th July to the Prague zoo.
liver disease and the following liver failure.
This death was the more tragic as getting
a new elder male from any European zoo
was – due to their small number – practically impossible at that time.
O
The Dall’s Sheep
(Ovis dalli dalli)
Our breeding male (born in May 2003 the
Leipzig zoo and coming from the Leipzig zoo)
was welcomed in Pilsen in February 2004.
Two females (born in May 2004 and May 2003
in the Krefeld zoo) arrived almost two years later
in December 2005. The younger one of them died
in December 2010, but managed to reproduce.
We had two little rams (born in May and July
2009). In May 2011, a little female sheep was born.
D
A
M
Ě
S
T
A
P
Odchovy jelenů timorských se začínají dařit
Reproduction of timor deer is still successful
L
Z
The Muskox
(Ovibos moschatus)
The breeding pair was brought to the Pilsen
zoo from two German zoos. The male Semmel
(born in May 1999 in TP Berlin) on 7th November
2001 from Berlin. The female Piroschka
(was born in May 1999 in the München zoo)
came on 14th April 2000 from Münich.
Unfortunately, the male died suddenly on
20th July 2011. The autopsy showed a chronic
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
65
Ě
MVDr. Jan Pokorný
V roce 2011 byla veterinární péče
v Zoologické a botanické zahradě města Plzně
zajišťována MVDr. Alexandrou Filipovou,
MVDr. Janem Pokorným a MVDr. Zdeňkem
Rampichem.
Realizace veterinární péče v roce 2011
v Zoologické a botanické zahradě města Plzně
(dále jen Zoo Plzeň) již tradičně zahrnovala
dva hlavní směry, a to na jedné straně preventivní zákroky dle vnitřního harmonogramu (antiparazitární politika, vakcinace,
preventivní průběžné vyšetřování vzorků,
sběr údajů, sanace, deratizace apod.), odběr
vzorků a zdravotní zkoušky u zvířat určených
k transportu, a na straně druhé pak léčbu konkrétních případů onemocnění zvířat. Mimo
vlastní veterinární činnost v Zoo Plzeň se
stala naší náplní i pravidelná publikační činnost. Seznam publikovaných odborných prací
v roce 2011 je přiložen na konci tohoto sdělení. Veterinární pracoviště Zoo Plzeň je také
oficiální místo výkonu učební praxe pro studenty veterinární medicíny.
Ve stručném přehledu uvádíme zajímavé
případy, které jsme rámci naší veterinární činnosti v Zoo Plzeň v roce 2011 řešili:
• Rekonstrukce zádi se ztrátou ocasu a části
gluteální svaloviny mláděte levharta čínského
po napadení jeho matkou.
• Úspěšná medikamentózní terapie hirsutismu způsobeného u samice haflinga.
• Chirurgické odstranění papilomu u ponyho.
• Pozitivní reakce na konzervativní terapii
kulhání samce tygra vycházejícího z kolenního kloubu.
• Úhyn samce hrošíka liberijského na následek střevní invaginace způsobené provazovitým smotkem spasené trávy.
• Úhyn samce pižmoně v důsledku chronického selhání jater.
Součástí veterinární činnosti se stal minulý
rok i biochemický analyzátor FUJIFILM Drichem
4000i, který umožňuje vyšetření vzorků krve
v místě zoo, což je výrazná pomoc zejména při
diagnostice akutních případů.
Závěrem se sluší poznamenat, že při provádění veterinární činnosti v Zoo Plzeň jsme v roce
2011 kromě již uvedených spolupracovali s veterinární klinikou Vedilab, jmenovitě s MVDr. Otou
Humlem a MVDr. Františkem Čadou a s histopatologickou laboratoří Biocyt v.o.s. jmenovitě
s MVDr. Petrem Fictumem, Ph.D. a MVDr. Mišou
Škoričem, Ph.D.
Seznam odborných publikací za rok 2011
• FICTUM, P., POKORNÝ, J., ŠKORIČ, M.,
FILIPOVÁ, A., KOUDELA, B.: Hepatic alveolar
echinococcosis in ring-tailed lemur (Lemur
catta). Poster; Deutsche Veterinärmedizinische
Gesellschaft 04.–06. Juli 2011 in Berlin.
• POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, S.: Rekonstrukce
destruovaného horního víčka u klokánka králíkovitého (Bettongia penicillata). Sborník XII.
seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata –
Dermatologie exetických zvířat, volně žijících
zvířat a zvířat zoologických zahrad. Hluboká
nad Vltavou; 2011: 25–26.
• POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, S.: Řešení rohovkové
ulcerace u ovíječe skvrnitého (Paradoxurus
hermaphroditus philippinensis). Sborník XII.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Veterinar y Ser vice 2011
N
VETERINÁRNÍ PÉČE V ZOOLOGICKÉ A BOTANICKÉ
ZAHRADĚ MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
66
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
Summary
It traditionally focused on two main points:
preventive measures according the inner
schedule (anti-parasite politics, vaccination,
preventive continuous checking of samples,
data collection, rat control, etc.), collecting
of samples and health checks in animals to be
transported away from the zoo. As the second
point there was curing of ill animals. Our vets
started to publicize on regular basis and
the veterinary office of the Pilsen zoo was also
the official place of execution of students
practice. A brief summary of interesting
veterinary cases in 2011:
The reconstruction of the back (loss of
tail) and muscles of the North Chinese
Leopard after being attacked by its mother.
A successful medicament therapy of hirsutism in the female of the Hafling horse and
a pony had a papilloma removed. We were
pleased by the positive reaction on conservative therapy in the case of hobbling of
our male tiger. A sad was the death of the
male of the Pygmy Hippopotamus caused
by clogged intestines and the death of the
male of the Muskox due to a chronic liver
failure.
L
seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata –
Dermatologie exetických zvířat, volně žijících
zvířat a zvířat zoologických zahrad. Hluboká
nad Vltavou; 2011: 27–29.
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Očkování tygřat. Zleva: T. Košatka a V. Trejbal (ošetřovatelé), Ing. L. Václavová (kurátorka), MVDr. J. Pokorný
Vaccination of tigers. From left: T. Košatka a V. Trejbal (keepers), Ing. L. Václavová (curator), MVDr. J. Pokorný
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
67
BOTANICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
Ing. Tomáš Peš
Na počátku roku byla dokončena první etapa
výsadeb v Dinoparku. Byla vysázena kostra
expozice vývoje rostlin a v průběhu roku zde
byly vystaveny i rostliny zimované ve sklenících
tak, aby v hlavní návštěvnické sezóně bylo
možné seznámit se se všemi vývojovými skupinami rostlin, od zelených řas až po první čeledě
dvouděložných rostlin. Expozice byla doplněna
dvěma jezírky, pro přesličky a primitivní kapraďiny a pro první kvetoucí krytosemenné rostliny, lekníny, a naučnými tabulemi.
Na konci léta jsme započali s rekonstrukcí
výsadeb realizovaných před více než 10 lety
v rámci naučné stezky o přírodě čtvrtohor.
Mnoho druhů bylin bylo vyndáno a přesazeno,
většina substrátů a cestičky obnoveny, zbudováno nové odvodnění. Příklady nelesních společenstev budou vysázeny v příštích letech tak,
aby připomínaly biotopy na konkrétních lokalitách České republiky.
Pro rostliny původní v Alpách jsme započali
s budováním nové expozice nad voliérou supů.
Rostliny zde budou vysázeny tak, aby ukázaly
na rozdílné horniny v podloží.
Na místě bývalého výběhu muntžaků jsme
započali budovat expozici rostlin Patagonie.
Část pracovníků botanického úseku. Zleva: M. Hankovec, Z. Bříza, V. Hadač, M. Nejdl, M. Vaňousková,
J. Soukupová, Š. Sýkorová, V. Pešková, R. Matulová
Part of stuff of botanical department. From left: M. Hankovec, Z. Bříza, V. Hadač, M. Nejdl, M. Vaňousková,
J. Soukupová, Š. Sýkorová, V. Pešková, R. Matulová
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Botanical Depar tment repor t 2011
68
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Summary
At the beginning of the year, we finished
the first phase of planting in DinoPark. We
planted the backbone of the plant evolution
exhibition. During the year, we put to display plants from our greenhouses so that
visitors could see all plant evolution groups
from green algae to the first family of dicotyledones, water lilies. The exhibit was
enriched by two little ponds for horsetails
and fern plants. Informative boards were
added.
Towards the end of the summer, we started the reconstruction of planting realized
more than ten years ago to prepare an educational path about the nature of the
Quaternary period. Many of the herbaceous
plants were taken our and replanted, most
of the substrate and paths were renewed as
well as the drain system. Samples of nonforest association plants will be prepared
in the future years in such a way to
remind the biotopes on specific localities
of the Czech Republic.
We started to build new exhibitions for
plants of the Alps above the vultures’ aviary.
The plants will be placed there in such a way
to show various rocks in the bedrock.
A new plant exhibition “Patagonia” was
started to be built in the place of the former
muntjacks’ exhibition. We would like to
show our visitors some members of the
South-American flora in a few associations, rock steppes, bushy pampas and
deciduous woods dominated by Nothofagus spp. Only the cold hardy species will
be grown there all-year round. During the
summer season, we plan to enrich this
exhibit by annuals and plants grown in
pots and kept in our greenhouses during
the winter.
The planting in many geographical exhibitions were enhanced by new grown taxa.
In total, we started to grow 1,511 plant items
during the year.
The botanical department of the zoological garden went on in cultivation
of the endangered plant species not only
of the local flora, but also of many island species of the whole world. We started growing
many rare species, especially from Tasmania, Philippines, Borneo and the New
Caledonia.
O
Návštěvníkům bychom rádi představili zástupce
jihoamerické flóry v rámci několika společenstev, skalní stepi, křovinaté pampy a listnatého
lesa s dominantními pabuky (Nothofagus spp.).
Jen ty nejotužilejší druhy zde budou pěstovány
celoročně. V letní sezóně doplníme expozici letničkami a rostlinami pěstovanými v nádobách
a zimovaných ve skleníku.
Výsadby v mnoha geografických expozicích
doplnily další vypěstované taxony. Celkem bylo
v průběhu roku přijato do pěstování 1 511 položek rostlin.
Botanické oddělení zahrady pokračovalo
v kultivaci ohrožených druhů rostlin nejen naší
domácí flóry, ale i mnoha ostrovních druhů
celého světa. Přibyla celá řada vzácných druhů,
zejména z Tasmánie, Filipín, Bornea a Nové
Kaledonie.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
69
PROVOZNÍ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
Ján Sýkora
Nejdůležitější stavební činností oddělení
v roce 2011 bylo pokračování prací souvisejících s výstavbou expozice „Příroda Křivoklátska a Šumavy – život v podzemí“.
Nové stavební akce 2011
Z posledních, dokončujících a doplňujících
akcí na nově otevřených afrických a asijských
expozicích byla realizace vyhlídkové terasy
v prostoru nad venkovním výběhem pro hrošíky liberijské.
Dále byla z důvodu havarijního stavu provedena oprava severní části oplocení areálu
ZOO a BZ na Vinicích, v prostoru před expozicí
„Podzemí“ byla na pilotech založena opěrná
zeď s podstavcem pro tank M4 Shermann,
který zde byl umístěn před květnovými
Slavnostmi svobody.
Co se týče vlastních expozic, bylo částečně
zrealizováno předělání nevyhovující expozice
muntžaků na botanickou expozici, celá expozice bude pak dokončena v roce 2012.
Pro lepší přístup návštěvníků do japonské
zahrady byl vybudován obchvat Dinoparku
zřízením druhé přístupové cesty z prostoru
zoo do prostoru asijské zahrady.
Byla rozšířena komunikace v zatáčce pod
statkem o plochu z lomového kamene s odvodňovacím žlabem, byly provedeny úpravy parkoviště zřízením přejezdových můstků a dopravním značením tak, aby byl sjednocen odbavovací systém přes vjezdovou a výjezdovou závoru.
V prostoru Dinoparku byly zjara provedeny zásadní změny – nové cesty a úprava stávajících a dvě nová jezírka, celý areál byl
i botanicky zcela nově pojat.
V areálu hospodářského dvora byl zrealizován objekt „Desinfekční stanice“.
Opravy a údržba
V areálu zoo byly zrealizovány drobné stavby, úpravy, opravy a rekonstrukce - ubikace pro
tučňáky, nová voliéra pro drápkaté opice, oprava střechy na stájích statku Lüftnerka, oprava
expozic v pavilonu „Z“ (komodští varani, želvy
obrovské), rekonstrukce osvětlení botanických
skleníků, oprava zimoviště ptáků, výměna nevyhovujícího oplocení a dělení předvýběhu lam,
vymalování restaurace Kiboko a restaurace
na statku a další akce včetně úprav inženýrských sítí (posílení vodovodního a kanalizačního řadu aj).
Ohledně vlastního areálu a návštěvnických
cest: Byla zřízena nová obslužná brána pro pavilon hrošíků, provedena oprava bran u hlavní
pokladny a u trafostanice. Pro lepší orientaci
návštěvníků byl v celém areálu rozšířen a upraven informační systém, vstup pro návštěvníky
byl rozšířen o novou pokladnu s úpravou brány
a turniketů.
V areálu hospodářského dvora byla provedena oprava střechy objektu chladících a mrazicích boxů, původní, nevyhovující vjezdová
brána byla nahrazena branou s ovládanými
vraty na pohon.
Drobné opravy a změny v roce 2011 prodělala i budova amfiteátru a prostor před budovou – pro účinkující byly v zázemí zrekonstruovány prostory WC, byla opravena krytina
střechy a vymalovány zatékáním poškozené
malby, byla osazena čtyři automaticky otevíravá vrata v objektu garáží.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Ser vice Depar tment Repor t 2011
70
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
V průběhu roku proběhla generální oprava lávek na ostrově lemurů kata
Repair of bridges at the lemur island in 2011
K
Á
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
ním zaměstnancům zahrady spoustu práce
s odstraňováním následků živelné pohromy. Přívalové deště a vichřice způsobily
zatopení přečerpávací stanice a některých
sklepů. Nánosy bahna a sesuvy půdy ze
svahů se nakládaly bagrem a odvážely
z komunikací, chodníků a od objektů zavalených bahnem. Radost z nasušeného sena
v balících na loukách zatopených vodou
byla pryč.
Středisko zajišťovalo i revizní činnost, profesní školení, servisy strojů, techniky, nářadí
a zařízení. Dále připravovali pracovníci střediska výběrová řízení, návrhy smluv, koordinovali činnost firem, spolupráci s profesionálními technickými a projektovými dozory staveb a řadu dalších činností.
Z
Dále byly prováděny drobné opravy budov
v areálu i zázemí – fasády, střechy, okapy, instalatérské, elektrikářské a topenářské práce vč.
oprav vody a kanalizace.
Prováděny byly i běžné opravy strojů, techniky, ovládacích prvků v ubikacích a výbězích
(např. u tygrů, lvů).
Velký objem prací tvořila i výroba přepravních beden, hnízdních budek, boxů pro zoo
oddělení, oprava ohradníků ve výbězích, úprava výběhů, nové drobné ubikace hospodářských zvířat, nová zábradlí a mnoho dalších.
Renovací proběhla řada strojů pro expozici
„Statek“, na expozici přístupnou návštěvníkům
byl předělán vinný sklípek.
V noci z 24. na 25. srpna nadělala příroda
zaměstnancům oddělení jakož i všem ostat-
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
71
PROVOZNÍ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
Doprava a další služby
V oblasti dopravy byl rok 2011 stěžejní v souvislosti se zvýšeným nárokem na chod
odpadového hospodářství z titulu nových
afrických a asijských expozic, byl již nevyhovující nákladní automobil (nosič kontejnerů)
LIAZ nahrazen novým vozem TATRA.
Jako každý rok byla zajišťována obsluha čističky odpadních vod, přečerpávací stanice,
vodáren a kotelen. Ostraha objektů, bezpečnost práce a požární ochrana spadala rovněž
do náplně střediska.
Výrobní středisko
Hlavní náplní střediska byla jako každoročně výroba, sklizeň, uskladnění a rozvoz zelené
píce a sena a zajištění krmných (i expozičních)
ryb pro expozici „Česká řeka“. Zelené píce
bylo sklizeno a rozvezeno téměř 3 100 q, sena
lisovaného bylo sklizeno 1 131 q. Dále byly
zajišťovány centrální rozvozy ostatního krmení,
úklidy areálu, odpadků, opravy cest a údržba
lučních porostů.
Kromě výše uvedených prací byly zajišťovány akce jako jsou Vánoce, Majáles, Řemesla,
Včelařská výstava atd.
Summary
The main activity of the year was the ongoing work the on the future “Underground”
exhibition. But also some smaller but still
important activities must be mentioned:
the repair of the northern part of the zoo fencing or the building of a disinfectant station as
well as the renovation of water pipeline in the
zoo grounds. We also secured growing and
distribution of bulky feeding material, service
and repair work and many other activities.
Chovatel P. Böhm v jednom ze tří nových elektrovozíků zajišťujících rozvoz krmení a substrátů
Our keeper P. Böhm in one of the three electromobils for distribution of feeding and substrate
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Ser vice Depar tment Repor t 2011
72
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
PROVOZNÍ ODDĚLENÍ V ROCE 2011
V Ý S TAV B A E X P OZ I C E Ž I VO T V P O D Z E M Í
Z
Building of the “Living in Undergound” exhibition
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
17. 3. 2011
21. 4. 2011
12. 10. 2011
7. 11. 2011
O
8. 3. 2011
B
28. 2. 2011
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
73
O D D Ě L E N Í KO N TA K T U S V E Ř E J N O S T Í V RO C E 2 011
Mgr. Martin Vobruba
Jako každý rok oddělení přímo nebo ve spolupráci s dalšími subjekty řešilo tradiční náplň
a záležitosti. Jde zejména o naučný a informační systém, informační a propagační materiály,
tisk a distribuci časopisu IRIS, kontakt s veřejností, sponzory, kmotry zvířat a médii, zajištění knihovny ZOO a BZ, víkendový doprovodný
program, ochranářské kampaně, komentované
krmení, křtiny zvířat, speciální služby, internetovou prezentaci, reklamu a inzerci, spolupráci
s turistickými a vzdělávacími institucemi, zoologickými zahradami, ČSOP a další. V některých z těchto činnostech došlo k zajímavým
novinkám a změnám, které si zaslouží podrobnějšího komentáře.
V dnešním virtuálním světě má velký
význam webová prezentace každé instituce.
V listopadu 2011 byla po delší přípravě spuštěna na staré adrese zcela nová podoba webu
ZOO a BZ. Na její podobě se podíleli pracovníci
oddělení, grafik Alexandr Vacek a pracovníci
SIT MMP v čele s panem Radkem Koláříkem.
Velkou roli zde hrají i GIS mapy a poprvé je
zde umístěn i časopis IRIS. Zvolený redakční
systém umožňuje prakticky ve všech oblastech
pružnou editaci a inovaci dat. Svého času
moderní původní stránky vytvořené firmou
Agionet nepočítaly s nárůstem aktivit ZOO
a BZ, počtem a potřebami uživatelů. Utěšeně
přibývá i příznivců ZOO a BZ na facebooku,
kde je již na 8 000 přátel zoo. V průběhu roku
začal vznikat rovněž unikátní videožurnál
o životě v ZOO a BZ, který přináší jednak jakéhosi obrazového průvodce mezi jednotlivými
obyvateli ZOO a BZ a jednak obrazem zachycuje nejvýznamnější novinky roku. Videa jsou
umístěna na www.youtube.com a odkazy
na webu zoo.
Podobným směrem se vydává i marketingová spolupráce všech 19 zoo ČR a SR, sdružených
do UCSZOO. Jednotlivé zoo, včetně plzeňské,
mají svůj prostor na webu, facebooku a výroční
zprávě, na rok 2012 se připravuje i širší spolupráce ve společných aktivitách. V soutěži
„Babyzoom 2011“ o oblibu uživatelů facebooku
se mezi jarními mláďaty v tuzemských zoo
na hezkém 3. místě umístilo jedno ze selat prasete savanového, Mayda, hned za ostravským
slůnětem Rashmi a děčínskými dvojčaty poloopice outloně.
Tradičním počinem byla příprava a vydání
výroční zprávy za předchozí rok 2010, příprava
české a anglické mutace návštěvnického letáku
s plánkem ZOO a BZ nebo vydání již 9. ročníku
časopisu IRIS.
Tisící adopci v historii Zoo Plzeň nad pisilou
čáponohou uzavřel Tomáš Krejčí z Plzně
The thousandth adoption in the Pilsen zoo history
was taken over by Tomáš Krejší from Pilsen
(the Black-winged Stiled)
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Depar tment of Public Relations and Education in 2011
74
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Z
A
H
Tisící mobil pro gorily přinesla do SC Techmania
učitelka z prvního stupně 34. ZŠ v Plzni, slečna
Jitka Zemanová
A thousandth mobile for gorillas was brought to
Techmania SC by a teacher from elementary school
of the 34th school in Pilsen, Miss Jitka Zemanová
Á
R
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
tách naleznete v samostatných článcích Jiřiny
Pešové a Františka Hykeše. Rovněž křtiny mláďat a mediální akce mají samostatnou prezentaci. Výuku v areálu ZOO a BZ – výukové programy, kroužky, tábory a komentované prohlídky zajišťuje pro zoo od roku 2007 občanské sdružení IRIS. Jmenujme některé další zajímavosti.
Zvýšená pozornost byla věnována sběru
vysloužilých mobilních telefonů pro recyklaci
ve spolupráci se Science centrem Techmania.
Oba partneři poskytli příchozím slevy a do-
A
V roce 2011 si zoo připomněla řadu výročí,
mimo jiné 50. výročí zavření původní zoo
v Doudlevcích v roce 1961. Jako jedna z mála
tuzemských zoo mohla prožít období první
republiky, válečné časy i dobu lidově demokratického zřízení. V tom je její historie zcela unikátní záležitostí. Nová publikace „Kolébka plzeňské zoo“, již 7. kniha vydaná za 5 let (!), ukazuje
události, lidi i samotná zvířata z tohoto pradávného období a jistě potěší jak pamětníky, tak
dnešní generace, které o ní vědí pouze z vyprávění. Dosud o staré zoo v Doudlevcích bylo publikováno jen velmi málo údajů a vydání vzpomínkové publikace je jakýmsi morálním dluhem
současníků vůči minulým generacím a celé uzavřené kapitole dějin plzeňské zoo… Díky mimořádnému pochopení pracovníků Západočeského
muzea a Státního oblastního archivu získala
ZOO a BZ dispoziční práva na archivní fotografie. Zejména v Archivu města Plzně potom byly
nalezeny texty a údaje o této kapitole historie
zoo v Plzni. Publikace ukazuje i odvěkou touhu
Plzeňáků po vlastní ZOO již od konce 19. století.
Publikace mluvčího zoo Martina Vobruby byla
vydána za přispění Nadace 700 let města Plzně.
Kmotrem knihy se stal Mgr. Miroslav Brabec, starosta MO Plzeň1. První ohlasy pamětníků, ale
i čtenářů, kteří v IRISU nikdy nebyli, jsou velmi
kladné, celá tato část historie plzeňské zoo je pro
ně totiž velkým překvapením.
Velmi objemnou a samostatnou kapitolou je
jak vlastní doprovodný program na víkendové
a sváteční dny, který zajišťuje pro zoo občanské
sdružení IRIS, tak zapojení plzeňské zoo
do ochrany přírody in-situ a vlastních či mezinárodních kampaní. Příspěvky o těchto aktivi-
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
75
O D D Ě L E N Í KO N TA K T U S V E Ř E J N O S T Í V RO C E 2 011
sáhli vybrání více než 1 000 mobilů za rok.
Tisící telefon přinesla do SC Techmania učitelka z prvního stupně 34. ZŠ v Plzni, slečna
Jitka Zemanová, slavnostně vyhlášen byl dne
11. 12. 2011. V této smysluplné akci, kdy za
každý mobilní telefon posílá REMA systém
10 Kč na podporu goril v rezervaci Dja, chceme
v Plzni i nadále pokračovat!
Podruhé v historii se 1. září konal Den nejen
pro prvňáčky, společná akce s prvním plzeňským městským obvodem, tentokrát v duchu
kampaně na záchranu lidoopů. Program probíhal po celý den a děti si užily i slevy na vstupném. Připomenuta byla akce Mobily pro gorily
a soutěžní a informační stanoviště se nesla
v duchu obvyklých kampaňových dnů
MAY DAY. Malovalo se na obličej, děti si vyzkoušely opičí dovednosti například u gibonů
a lemurů, ale velmi důležitá byla zejména 2 stanoviště. Přímo v blízkosti šimpanzů se návštěvníci dozvídali z úst nejpovolanějších, od ošetřovatelky Aleny Faflíkové, co je vlastně potravou
a náplní života lidoopů v lidské péči i v přírodě
a co jim naopak škodí. U makaků lvích zase bylo
možné zjistit, co ohrožuje domov jihoasijských
primátů - pralesy. Jde zejména nekontrolovatelné šíření plantáží palmy olejné, která vyčerpává půdní živiny v místě svého pěstování. Mezi
cenami pro soutěžící nechyběly publikace o zoo
a také trička s motivy ochrany přírody.
Zajímavou iniciativu nazvanou „Zadními vrátky za zvířátky“ přinesli samotní ošetřovatelé zvířat a sice, že se v měsíce s nižší návštěvností
mimo sezónu sami stanou průvodci návštěvníků.
Procházku jedním úsekem zoo s výkladem ošetřovatele o svých svěřencích mohou rezervovaní
Jeden z mnoha výjezdů do mateřské školy
One of the many trips to a nursery school
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Depar tment of Public Relations and Education in 2011
76
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
sdružení Oživená prehistorie ve spolupráci se
Západočeským muzeem, Katedrou archeologie FF ZČU, Českou archeologickou společností, oddílem experimentální archeologie
Nezmar, skupinou Aštera a dalšími nadšenci
a dobrovolníky.
V zoo se odehrálo i několik komerčních
akcí. V rámci akce Zdraví jako vášeň se představil i populární herec Pavel Kříž a zpěvačka
Markéta Konvičková. Oba si kromě účasti
v porotě soutěže Květinová dívka vyzkoušeli
i práci ošetřovatelů zvířat, nakrmili šimpanze
respektive tučňáky. Zvířata plzeňské zoo se
objevila např. v televizním pořadu Zázraky přírody (tukan) nebo Sama doma (krajta).
Mezi další významné události je třeba zařadit spolupráci ZOO a BZ s ČSOP Spálené Poříčí
na ekologické olympiádě studentů SŠ. V roce
2011 jsme se podíleli na jarním celostátním
kole i tradičně na podzimním krajském kole.
Pracovníci oddělení zajišťovali rovněž např.
odhalování tanku M4 Sherman nebo Valnou
hromadu UCSZOO, konanou v plzeňské zoo.
Při zoo probíhá velký dětský den Plzeňské teplárenské a.s., jehož tradičními účastníky jsou
zástupci Integrovaného záchranného systému – hasiči a policie. Patří mezi nejnavštívenější dny ZOO a BZ v průběhu roku, stejně jako
28. říjen či velikonoční svátky nebo 1. květen.
Partnery zoo a oddělení je rovněž Středoevropská asociace přátel zoo (CEAF), která při
zoo adoptuje zvířata a pořádá tzv. Letní univerzity. Zajímavá spolupráce je rovněž udržována
s o.s. Jsme částí Země, které se podílí na environmentálním přístupu k dnešnímu světu.
V pestrém světě spolupráce s médii a časopisy
se objevila jedna zajímavá novinka – samostat-
O
návštěvníci absolvovat vždy v druhý čtvrtek
v měsíci vždy v období listopad–březen. Dozví se
o nich to, co nikde jinde – kdo je zmlsaný, pohodlný, hyperaktivní nebo jinak zajímavý… Při této
netradiční prohlídce je možnost diskuse a pokládání otázek, není vyloučeno nějaké překvapení
na trase. První tři setkání proběhla v lednu až
březnu s návštěvou drobných afrických savců,
primátů a madagaskarských živočichů. Akce opět
začala v listopadu 2011.
Ve čtvrtek 22. září se konalo tradiční setkání
kmotrů 2011. Někteří zde byli dokonce již po patnácté, jiní poprvé. Milým hostem byla uměle
odchovávaná samička pásovce štětinatého
Bertička se svou opatrovnicí, zooložkou Lenkou
Václavovou. Akci, jak již bývá zvykem, zahájil
proslov a beseda s ředitelem ZOO a BZ ing. Jiřím
Trávníčkem u tropického pavilonu a následovala
komentovaná prohlídka areálu v pěti skupinách.
Nebylo možné vynechat tygřata, tank M4
Sherman nebo žirafy a nosorožce. Patroni zvířat
a jejich doprovod, kterých se sešlo kolem 200,
obdrželi novou verzi kmotrovské samolepky,
časopis IRIS a další upomínkové předměty.
Nad rámec propagačních či vzdělávacích aktivit ostatních partnerů ZOO a BZ vyčnívají zejména dvě následující aktivity s významnými partnery. Celkem třikrát proběhl v roce 2011 Den
pro antilopu, kdy členové občanského sdružení
Derbianus informovali návštěvníky o možnosti
záchrany největší antilopy světa, antilopy
Derbyho v Senegalu. Maketa této antilopy
v životní velikosti je zároveň novou součástí zoo
v blízkosti výběhu žiraf. Po letech výrazně ožila
replika pravěké vesnice, celkem pět oživených
víkendů zde pořádali ukázky ze života v pravěku a starověku členové a spolupracovníci
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
77
O D D Ě L E N Í KO N TA K T U S V E Ř E J N O S T Í V RO C E 2 011
ný pravidelný sloupek v Plzeňském Deníku –
Deník šimpanze Baska, který každý pátek představuje novinky, události a zajímavosti ze zoo
a navazuje na prapůvodní sloupek šimpanze
Tondy z přelomu 70. a 80. let.
Vedoucí oddělení PVO řeší tradičně také
kulturní akce na amfiteátru a spolupráci
s jejich organizátory. V roce 2011 proběhl
Majáles a druhý ročník třídenního Metalfestu.
Po mnoha letech se nekonalo promítání letního kina, jehož budoucnost, vzhledem k digitalizaci českých kin čekají změny a reorganizace. Koncem srpna potom tradičně probíhá
divadelní představení Michala Nesvadby, tentokrát pod názvem Michal k snídani. Hlavní
náplní prostoru amfiteátru však jsou atraktivní sokolnické ukázky.
Oddělení také zajišťuje besedy v MŠ, ZŠ,
domech seniorů, školních družinách atp., ale
například i knihovnách Plzeňského a Karlovarského kraje (Karlovy Vary, Sokolov, Kraslice,
Tachov). Při nich je používána dataprojekce,
preparáty a krajta královská „Boženka“.
Speciální náplň mají přednášky vázané
na kampaně EAZA.
Komentované krmení zvířat mělo po letech
místo tradičních 3 stanovišť dokonce 5 zastávek. V měsících dubnu, květnu, červnu, září
a říjnu se odehrává o víkendech a svátcích,
o prázdninách denně. V roce 2011 jsme začínali v pořadí vydry, nosorožec Beni, hrošíci, šimpanzi a tučňáci. Ovšem rozhodnutí o výměně
samce nosorožců celou aktivitu změnilo.
Jednak od počátku letních prázdnin trénoval
nosorožec Beni v sousedním výběhu nástup
do transportní bedny, jednak na samičku
Manjulu nebylo v tomto směru spolehnutí,
Plzeňský Majáles na Lochotínském amfiteátru
The Pilsen Majáles in the Lochotín amphiteatre
tedy že v daný čas bude ochotná pózovat
návštěvníkům. Proto od počátku července zaujaly místo nosorožců naše žirafy. O komentovací
čas se se třemi pracovníky PVO dělili i první pravidelní dobrovolníci v historii ZOO a BZ.
Poděkování
Dovolte mi na tomto místě poděkovat pracovníkům oddělení: paní Jiřině Pešová a Taťáně
Typltové a pánům Františkovi Hykešovi a Jaroslavu Vogeltanzovi. Dále pracovníkům EVVO
centra Lüftnerka Renatě Vídršperková a Janovi
Sedlákovi. Spolupracovníkům na výuce a členům
sdružení IRIS, zejména dokumentaristovi
Miroslavu Volfovi. Spolupracovníkům záchranářských kampaní a aktivit, panu Richardu Vidunovi,
Martinu Jiranovi, Magdaleně Saifertové a dalším...
Novým fenoménem jsou dobrovolní pomocníci
na akcích zoo, zejména při komentovaných krmeních, obrovské poděkování zaslouží paní Petra
Zoubková, slečna Radka Polláková, Eva a Tomáš
Urbanovi, David Fronk a Martin Metelka.
Na závěr je třeba vzpomenout na kolegu
Alexandra Vacka, který nás náhle počátkem
roku 2011 opustil.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Depar tment of Public Relations and Education in 2011
78
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
(zoological gardens, ČSOP, …) and many
other activities. Significant were especially
the new design of our zoo web pages, gathering 1000 of used cell phones in a project for
supporting gorillas and co-operation with
organizations “Revived Prehistory” and
“Derbianus”. The head of this department also arranged cultural activities in
the amphitheater. The commented feeding
had, instead of the traditional 3 posts, two
more posts added. This activity was also
done by regular volunteers for the first time
in the zoo’s history.
O
Summary
As every year, this department solved
directly or in a co-operation traditional matters. Most of all the educational and informative system, information and promotional
materials, printing and distribution of
the IRIS magazine, secured contact with
the public, sponsors, godfathers and mass
media, run the library of the zoo, organized
weekend programs, protective campaigns,
commented feeding, christening of animals,
special services, internet presentation, advertisement, organizing of lectures, co-operated
with touristic and educational institutions
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Setkání kmotrů navštívil i malý pásovec Bertička
A little armadillo Bertička visited the meeting of godfathers as well
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
79
Depar tment of Public Relations and Education in 2011
V průběhu roku bylo pro média připraveno
několik desítek témat. Jedná se mj. o příjezdy
a odjezdy zvířat, narození a křtiny. Medializována byla například nová pětimetrová krajta, samec fosy David, kuandu, mládě nyaly, mangust tmavých nebo jelena timorského. Proběhla
také tradiční oslava narozenin šimpanzice
Bamii. Následuje výčet nejzajímavějších.
• 1 000. adopce v historii zoo 11. 3.
Zajímavý ptáček pisila čáponohá se stal
jubilejním 1000. objektem adopce zvířat v plzeňské zoo. Vybral si ji v první lednových
dnech Tomáš Krejčí z Plzně. Slavnostní převzetí certifikátu proběhlo 11.3. Možnost adopce platí v plzeňské zoo již od počátku 90. let.
V roce 2011 si tradičně přízeň zasloužily sovy,
nové kmotry získaly zejména kapybary. Úplně
poprvé byla adoptována například čukvala
zavalitá, frček, ale i králík domácí. Zajímavé
jméno potom obdržel jeden adoptovaný teju
žakruarú a sice Erasmosaurus Plzeňský.
Patrony jsou studenti univerzity, zapojení
do programu Erasmus. Adoptováni byli i divocí
osli kulani a kiang.
• 30. narozeniny medvěda Pišty (12.4.)
Nejstarší medvěd v plzeňské zoo Pišta
(* 1981) oslavil 30. narozeniny. Podobnou událost u medvědů zdejší zoo již dlouho nezaznamenala, medvědi se dožívali kolem 25 let.
V zoo se mohou vzácně dožít až 40 let.
Vzhledem ke svému věku je ve velice pěkné
kondici a užívá si vymožeností přírodní expozice. Hostem byl i patron této lesní expozice, pan
Soudek, bývalý generální ředitel Škody Plzeň.
• 3. narozeniny nosorožcice Manjuly (27. 4.)
Necelý rok po svém příjezdu do Plzně oslavila zelenino-ovocným dortem své 3. narozeniny samička indického nosorožce manjula
• Velbloud – Horkýže Slíže
Pracovníci zoo se po čase radují z mláděte
velblouda dvouhrbého. Malý sameček přišel
na svět dne 22. 3. 2011 jako 8. potomek samice
Goldie (měla 5 synů a 3 dcery). Sama Goldie se
narodila v Liberci (24. 3. 1994). Otcem je samec
Mulisák (*29. 3. 2002 v Brně). Celkově se
v plzeňské zoo narodilo už 16 velblouďat,
9 po samci Haštalovi a 7 po Mulisákovi. Úplně
první byla populární Josefína (1. 3. 1997).
Patrony mláděte se stali pořadatelé open air
festivalu Majáles, který se odehrává na Lochotínském amfiteátru (ve správě zoo) a křestu mláděte se ujali pravidelní účastníci Majálesu, slovenští rockeři Horkýše Slíže (např. Ukáž tú svú zoo).
Mládě se jmenuje: Brčo-Majáles. Brčo znamená slovensky kudrnáč.
• Křtiny prasat savanových
V plzeňské zoo se narodila 4 premiérová
mláďata prasete savanového – dvě samičky
a dva kluci. Narodila se 19. dubna. Křtiny a představení mláďat proběhly dne 16.5. 2011 – hosty
a kmotry se stali zástupci škol a organizací,
které se podílely projektovým stanovištěm
nebo divadlem na MAY DAY pro chřástala 2011.
Pokřtěna byla nejen mláďátka, ale i dosud bezejmenní rodiče. Jméno selátka byla určena následovně: ZŠ a MŠ Město Touškov – Puclík; ZŠ a MŠ
Spálené Poříčí – Spalda, ZŠ a MŠ Zbiroh Mayda;
ZŠ Praha Husinec – Řež Řěžinka. Jména pro
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
O D D Ě L E N Í KO N TA K T U S V E Ř E J N O S T Í V RO C E 2 011
KŘTINY ZVÍŘAT A DALŠÍ AKCE
80
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
O
L
O
G
I
C
rodiče jsou nyní díky 26. ZŠ Plzeň Růženka a ZO
ČSOP Sp. Poříčí Eda.
Unie českých a slovenských zoo vyhlásila
na jaro soutěž Babyzoom pro své příznivce
na facebooku. V souboji o miss sympatie, mládě
jara, se zástupce plzeňské zoo, selátko Mayda
ve veliké konkurenci umístilo na 3. místě. Vyhrálo
ostravské slůňátko, pro které bylo později vybrané jméno Rashmi a stříbrnou pozici obsadila
dvojčata poloopice outloně z děčínské zoo.
členové německé skupiny Accept. Po Majálesu
a návštěvě skupiny Horkýže Slíže u velbloudů
zintenzívnil svoji spolupráci se zoo i druhý festival, konající se na lochotínském Amfiteátru –
Metalfest. Po té, co slyšeli hudebníci od ředitele ZOO a BZ ing. Trávníčka stávající jména
obou žirafáků, Bořek a Lex, neváhali a upravili
je do mezinárodně známé podoby Bolek
a Lolek. Žirafy nakrmili, setkali se se zaměstnanci, návštěvníky zoo a novináři, podívali se
i do pavilonu nosorožců. Zoo si nenechaly ujít
ani jiné kapely z Metalfestu, například
Sabaton. Obě žirafy potom počátkem července
zaznamenaly 3. narozeniny. Zároveň na čas
B
Primátor města Plzně Mgr. M. Baxa, radní I. Rottová
a J. Trávníček při křtinách knihy Zahrada plná pokladů
Christening of the book “The Garden full of Treasures”
A
Křtiny knihy Kolébka plzeňské zoo, zleva Ing. Trávníček,
Mgr. Miroslav Brabec, starosta MO Plzeň 1, Mgr. Vobruba
Christening of the book “The Cradle of the Pilsen Zoo”
Á
Křtiny prvních selat prasete savanového s dětmi
ze škol, které se účastnily MAY DAY
Christening of our first piglets of Warthhogs with
schools children, who took part in our MAY DAY
K
Velbloudí mládě pokřtila jménem Brčo-Majáles
skupina Horkýže Slýže
The Horkýže Slýže band christened our baby
camel “Brčo-Majáles"
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
• Accept u žiraf 3.6.
Tříletí žirafáci jsou kromě Bořka a Lexe nově
i Bolek a Lolek. Jménem Metalfestu je pokřtili
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
81
Depar tment of Public Relations and Education in 2011
vystřídali nosorožce a stali se komentovaným
stanovištěm pro návštěvníky.
• 7. narozeniny nosorožce Baabuua
V pátek 4. listopadu, oslavil nový indický
nosorožec Baabuu své 7. narozeniny. Narodil
se ve švýcarské Basileji, ale přicestoval před
nedávnem z anglického Chesteru. Stačil strávit i několik let v Edinburghu. Čestný patronát
nad oslavencem, který si pochutnal na dortu
z ovoce a mrkve, i nad samicí Manjulou, převzal plzeňský folklórní soubor Plzeňáček.
V Evropě je v rámci Evropského záchranného programu EEP chováno 59 indických
nosorožců v 22 zoo. V ČR žije pouze Baabuu
a Manjula v Plzni. Světová populace dosahuje
na 2 500 jedinců, v zoo celého světa jich žije
kolem 150. Popřejme oběma nosorožcům
pohodový život a těšme se na případné mládě.
Třeba, díky dlouhé březosti, připadne na rok
2015, kdy bude Plzeň Evropským hlavním městem kultury
• 28. 11. Proběhl slavnostní křest prvních
tří želv paprsčitých!
Premiérová 3 mláďata želvy paprsčité se vylíhla
v expozici Akva Tera plzeňské zoo. Pro chovatele
jde o 17. rozmnožený druh želvy a velký chovatelský úspěch. Na svět přišla v září. První se vylíhla 12. 9. Inkubace trvala ve dvou případech 220
dní, s podchlazením, které imitovalo podmínky
na Madagaskaru, v jednom případě 185 dní.
Kmotry se stali: želva Farah – náměstkyně primátora města Plzně Bc. Eva Herinková, Emma –
náměstek primátora města Plzně Martin
Zrzavecký, Tvrďák – Jiří Kuthan, člen rady MP.
Gratulantem při sedmých narozeninách nosorožce Baabuua byl i folklórní soubor Plzeňáček
The folklor group Plzeňáček came to congratulate Baabuu to his 7th birthday as well
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
O D D Ě L E N Í KO N TA K T U S V E Ř E J N O S T Í V RO C E 2 011
KŘTINY ZVÍŘAT A DALŠÍ AKCE
82
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
zájmem vyslechli výklad o výstavbě i současnosti afrických a asijských expozic, jež jsou od
poloviny roku 2010 hlavním návštěvnickým
magnetem plzeňské zoologické a botanické
zahrady. Po návštěvě přišel od ředitelky
Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad Ing. Kláry Böhmové dopis, jenž rozhodně stojí za citaci: „Ráda bych Vám upřímně
poděkovala za ochotu a vstřícnost při cestě
po projektech u příležitosti konání Monitorovacího výboru ROP NUTS II Jihozápad
v západočeské metropoli. Vaše otevřenost mi
v neposlední řadě umožnila zamyslet se, jak
některé procesy při administraci projektů
zjednodušit a usnadnit.
Zároveň bych ráda poděkovala i slovy
zástupce Evropské komise pana Bartušky,
který také velmi ocenil Váš přístup k realizaci
projektu. Zároveň vyjádřil uspokojení nad
dosavadními výsledky projektu a ocenil entuziasmus, se kterým jste se do složitého labyrintu čerpání prostředků EU pustili. Ještě jednou přijměte mé upřímné poděkování a věřím, že Vaše nadšení pro Váš projekt nepoleví.“ Takové ocenění samozřejmě potěší!
O
D
M
Ě
S
Proso jako symbol česko-bavorské
spolupráce
Vše začalo nabídkou bavorského sochaře
Haralda Bäumlera na vytvoření asi devět
metrů vysoké bronzové sochy prosa pro naši
A
Bez ztráty kytičky
Zoologové hodnotí africké a asijské expozice
otevřené v roce 2010 podle prosperity zvířat,
návštěvníci podle toho, co je zde zajímavého
ke zhlédnutí. Evropská unie, jakožto hlavní poskytovatel finančních prostředků na její vybudování,
hlídá a hodnotí prostřednictvím Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad jak je
dodržována tzv. udržitelnost projektu. Kontroly
také zpětně prověřují výběrová řízení, účetnictví
a vedení administrativní agendy. V roce 2011 se
o africké a asijské expozice, jakožto o jednu z největších investičních akcí finančně podpořenou
Evropskou unií, zajímali kontroloři dvakrát.
Jednou přijeli přímo ze sídla Úřadu – z Českých
Budějovic, jednou to byla kontrola z jeho pobočky
v Plzni. V obou případech nebylo shledáno žádné
pochybení. A to i přesto, že některé postupy hodnotí kontroloři podle současných předpisů a kritérií, jež jsou často přísnější, než jak tomu bylo
v době přípravy a realizace projektu.
Dne 7. listopadu expozice navštívili též členové Monitorovacího výboru ROP NUTS II
Jihozápad. Setkání se neuskutečnilo právě
v příjemném klimatu – podzimní sychravé
počasí lezlo pod kůži, žirafy se nepromenádovaly ve výběhu a za nosorožci bylo rovněž třeba
jít do pavilonu. Přesto všichni přítomní se
O
Ing. František Hykeš
Z
Víkendový doprovodný
program a další propagačně-vzdělávací činnost
T
A
P
L
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
83
O D D Ě L E N Í KO N TA K T U S V E Ř E J N O S T Í V RO C E 2 011
Součástí setkání řídicí skupiny ENCORE v Plzni byla i návštěva ZOO a BZ
The members of the Pilsen meeting of the ENCORE control group also visited our zoo
zoologickou a botanickou zahradu. Jeho mnohonásobně zvětšený útočící mravenec zdobí
od roku 2009 asijskou zahradu. „Myšlenku už
nosím dlouho v hlavě,“ prozrazuje sochař,
ve svém rodném Ambergu nazývaný pro vztah
k přírodě jako „Arboreus“. „Rostlina, obrovský
klas prosa, deroucí se přes všechny překážky
z rozpraskaného betonu nebo asfaltu je pro
mne velkým vyjádřením síly a nezničitelnosti
přírody. Symbolika může mít i další rozměr:
může být vyjádřením česko-bavorských vztahů. Jejich nositelé museli často prorážet bariéry politické demagogie, nepřátelství, odcizení.
Posledních dvacet let se obnovují, sílí a upevňují. A to je dobře. Vždyť jsme sousedé,“ uzavírá umělec své vyznání. Socha by měla být jeho
darem Plzni – Evropskému hlavnímu městu
kultury 2015. Vzhledem k rozměrům by mohla
být zapsána i v Guinessově knize rekordů.
Společná předběžná dohoda zní: zoologická
a botanická zahrada pouze zaplatí nebo sponzorsky získá bronz. Rozbíhají se jednání s jeho
možnými dodavateli. Není jich moc. Výrobců slitiny zůstalo z průmyslové doby před rokem
1990 jen několik. Jednání v Kovohutích Rokycany je vstřícné a pozitivní. Nabídnutá cena za
materiál je přijatelná. Ovšem i ona je nad možnosti napnutého rozpočtu zahrady.
Zdá se, že pomoci opatřit potřebné peníze by
mohl manažér Místní akční skupiny (MAS)
Pošumaví Ing. Ivo Šašek, CSc. Před časem přijel
do zahrady s nabídkou distribuce čtvrtletníku
IRIS v místních Informačních centrech. A také
s myšlenkou, která si žádá okamžité uchopení:
„Pojďme se navzájem turisticky a marketingově
propagovat.“
Poněvadž Harald Bäumler je Němec, jako
velice schůdné se zdálo požádat o podporu jeho
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Depar tment of Public Relations and Education in 2011
84
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
tina. Trojlístek „seznamovacích“ cest do Bavorska završila návštěva zoo ve Straubingu.
Její ředitel Wolfgang Peter byl plány
na spolupráci tak nadšen, že dokonce začal
nahlas uvažovat o rozšíření tzv. Evropského
dómu – pavilonu připomínajícího začátky osídlení Evropy člověkem o expozici bavorskočeské spolupráce.
Vyvrcholením přípravné etapy byla srpnová česko-bavorská konference konaná
v Environmentálním centru Lüftnerka pod
patronací a za osobní účasti radního pro životní prostředí a zemědělství Plzeňského
kraje Ing. Petra Smutného. Vedle podnětné
diskuse nad jejím hlavním tématem se přítomní usnesli, že na realizaci česko-bavorské
spolupráce v navržených oblastech bude
dohlížet rada složená z ředitelů jednotlivých
subjektů; současně byla jmenována pracovní
skupina pro vytvoření pilotního projektu
a jeho realizaci.
Česko-bavorský orgán posuzující a vybírající zaslané žádosti o podporu z Dispozičního
fondu Cíle 3 vyřazením našeho projektu
na vytvoření uměleckého artefaktu, jakožto
symbolu česko-bavorské spolupráce, sice
poněkud společné plány přibrzdil, ale určitě
nezastavil. Společné úsilí pracovní skupiny se
aktuálně napřelo především na přípravu převážně botanické expozice Šumavy a Bavorského lesa v Zoologické a botanické zahradě
města Plzně a realizované ve spolupráci se
Správou Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava a Bavorským národním
parkem. Dalším prioritním tématem je výměna zkušeností při environmentální výchově mladé generace. Pro všechny protago-
O
myšlenky z přeshraničního programu spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko. A tím vlastně začalo letní hledání
nových forem spolupráce mezi zoologickými
zahradami ve východním Bavorsku, Bavorským
národním parkem a také Národním parkem
a chráněnou krajinnou oblastí Šumava. Z dřívější příležitostné výměny chovatelských zkušeností a zvířat, která v posledních letech beztak
stagnovala, se měla spolupráce podle záměrů
přenést do oblasti marketingu, vzájemné propagace a výměny zkušeností při environmentální
výchově a osvětě. Tento záměr se zalíbil i předsedovi české části Euroregionu Šumava
Ing. Františkovi Vlčkovi a stal se jeho velkým
podporovatelem.
První návštěva vedla samozřejmě k všestrannému umělci Haraldu Bäumlerovi do
Ambergu. Pochlubil se nám nově zrekonstruovaným historickým domem nedaleko náměstí
s kouzelnou atmosférou starého kupeckého
města. Hlavním tématem byla samozřejmě
zamýšlená květina. Výbornou češtinou všechny přítomné okamžitě přesvědčil, že je jí
bytostně zasažen a věří v její realizaci.
Odpolední procházka městem, dalo by se říci
od jedné jeho sochy ke druhé, prozradila, že je
přes své poměrné mládí úspěšným a váženým
sochařem.
Cílem další cesty k německým sousedům
byla zoo Bavorského lesa v Lohbergu a zážitkový areál Bavorského národního parku
ve Falkensteinu. Na obou místech jsme byli přijati jako vyslanci vzájemné spolupráce pro příští léta a ujištěni bavorskou podporou. Líbila se
i myšlenka, že symbolem rodící se česko-bavorské spolupráce se stane právě Bäumlerova kvě-
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
85
O D D Ě L E N Í KO N TA K T U S V E Ř E J N O S T Í V RO C E 2 011
nisty česko-bavorské spolupráce mezi zdejšími
zoologickými zahradami a národními parky
zůstává i nadále jejím symbolem několikametrové proso ambergského umělce Haralda
Bäumlera. Neztrácejí proto naději, že se do
roku 2015 sochu podaří odlít a umístit
na vhodném místě v plzeňské zoologické
a botanické zahradě.
li Zoologickou a botanickou zahradu města
Plzně, kde se dozvěděli zajímavosti o zvířatech
z celého světa. Poslední den tábora, po výpravě
za kraflonem a jeho symbolickém předání zoo,
se uskutečnilo společné kulturní vystoupení
jednotlivých oddílů pro rodiče. Závěrečný slib
dětí, že se příští rok zase všichni setkáme, svědčí o tom, že se jim na táboře líbilo.
Prázdninové putování za kraflonem
stěhovavým
Zoologická a botanická zahrada města
Plzně společně se Sdružením IRIS pořádá tradičně každým rokem jarní, letní a vánoční příměstský tábor. Letní – s názvem Deset dnů
s kamarády ze zoo – má už několik let dva běhy
a vždy je beznadějně obsazen již koncem zimy.
Místem jeho konání je 1. ZŠ na Severním předměstí. Jeho program je úzce spojen s přírodou,
jejím poznáváním a ochranou. Tak tomu bylo
i v roce 2011. Hlavní postavou celotáborové
hry zaměřené na různé zajímavé a naučné
úkoly byl smyšlený živočich kraflon stěhovavý.
Děti se na počátku tábora rozdělily do výzkumných týmů, jejichž zadáním bylo získávat
co nejpřesnější popis tohoto druhu zvířete.
Soutěživost jednotlivých týmů byla po celý čas
tábora veliká, všichni chtěli zvítězit a odchytit
kraflona jako první. Ale nebylo to jednoduché. Živočich se stěhoval z místa na místo
a expedice tak musely cestovat po celém světě
a překonávat různé překážky. Expediční týmy
si přitom vyzkoušely stopování zvířat, chytání
pašeráků, hledání pyramid, pátrání po stopách Xapatanu, hraní skalního golfu, sumo
a samurajské turnaje, výtvarnou dílnu
a mnoho dalších aktivit. Všichni také navštívi-
V programu západočeského zasedání
ENCORE byla i návštěva zoologické
a botanické zahrady
Plzeňskému kraji se naskytla v březnu 2011
jedinečná příležitost hostit pravidelné jednání
členů řídící skupiny ENCORE.
ENCORE (Konference evropských regionů
o životním prostředí) vzniklo v roce 1993
a sdružuje politické i nepolitické představitele
řady regionů členských zemí EU. Jeho hlavním
posláním je spolupráce při ochraně životního
prostředí. Plzeňský kraj je od roku 2010 prozatím jediným zástupcem České republiky v této
organizaci. Jeho reprezentantem je radní pro
životní prostředí a zemědělství Ing. Petr
Smutný, který je současně členem řídícího
výboru ENCORE.
Zatímco dříve směřovalo toto uskupení svoji
činnost hlavně k pořádání konferencí, v současné době je jeho přednostním cílem bilaterální
i multilaterální spolupráce regionů v průběhu
celého roku. V rámci pracovních skupin ENCORE
se proto sdružují regiony, jež mají stejné či
podobné problémy, neboť společně je mohou
řešit podstatně efektivněji. Hlavními tématy
jsou problematika vody, biodiverzita, klimatické
změny, obnovitelné zdroje energie a trvale udržitelný rozvoj.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Depar tment of Public Relations and Education in 2011
86
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
hosté si však nenechali ujít např. prohlídku
nových pavilonů či Českou řeku. Plzeňskou zoo
byli zástupci všech zúčastněných regionů
naprosto nadšeni, a to i ve srovnání s jinými zoo
v různých koutech Evropy. Návštěvu ukončilo
příjemné posezení s večeří ve staročeské restauraci na statku Lüftnerka. Podle reakce všech
členů řídící skupiny ENCORE byla návštěva
plzeňské zoo jednou z nejlepších akcí, které měli
možnost během svých pravidelných zasedání
po Evropě absolvovat.
O
B
T
A
N
I
C
K
Á
Z
Sbíráme hliník: Poprvé více než jedna tuna
V roce 2008 vyhlásil čtvrtletník Zoologické
a botanické zahrady města Plzně IRIS poprvé
na počest Dne Země (22. dubna) soutěž
ve sběru potravinářských hliníkových obalů
(víček od jogurtů, fólií z čokolád a tavených
sýrů, krabiček od paštik, nápojových plechovek). Ve srovnání s dalšími „sbírajícími“
městy – Domažlicemi, Horšovským Týnem
a Tachovem byl výsledek Plzeňska opravdu
O
Setkání řídící skupiny ENCORE v Plzni bylo
významné hned z několika důvodů. Hlavním
bodem dvoudenního jednání byla příprava
další konference ENCORE, která se uskuteční
ve dnech 20.–22. září 2012 v nizozemském regionu Drenthe. Novým počinem by mělo být
uspořádání ještě menší přidružené konference
určené především pro mladé lidi, jejichž
zájmem je ochrana životního prostředí. Dalším
neméně důležitým aspektem pro hostitelský
region byla skutečnost, že dostal příležitost se
představit v oblasti ochrany životního prostředí
osmnácti zástupcům řídící skupiny ze 13 různých regionů Evropy (např. Baskicko, Aragonie,
švédský Jämtland, Bavorsko, finské Häme,
Varmijsko-mazurské vojvodství, Valonsko aj.).
Skupina odborníků ENCORE přivítala možnost navštívit Zoologickou a botanickou zahradu
města Plzně. Průvodcovství se ujal sám její ředitel
Ing. Jiří Trávníček. Nesmírně poutavým výkladem
si získal úplně každého z přítomných. Časová
tíseň sice neumožnila procházku po celé zahradě,
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Dny japonské kultury
Days of Japanese Culture
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
87
O D D Ě L E N Í KO N TA K T U S V E Ř E J N O S T Í V RO C E 2 011
začátečnický. Podařilo se shromáždit pouze
22 kg této ceněné druhotné suroviny.
Množství se však každoročně zvyšovalo, až
v roce 2011 překročilo poprvé jednu tunu
a dosáhlo 1 100 kg. Nejvíce se o tento výsledek se 663 kg opět – jako ve všech předešlých
ročnících – zasloužili žáci, rodiče a učitelé
ze ZŠ a MŠ Město Touškov. Nejúspěšnější pátá
třída přispěla téměř polovinou množství –
přesně 297 kg.
Rovněž pravidelní sběrači ze ZŠ Dolní Bělá,
také ze severního Plzeňska, zachránili 196 kg
odpadového hliníku, průměr na žáka činil
1,3 kg. Zmínku si určitě zaslouží také 91. MŠ
z Plzně, jejíž zástupci přinesli loni na hliníkový
happening ke Kalikovskému mlýnu 15 kg
sběru a letos již 56 kg.
Sbírali samozřejmě i rodiny a jednotlivci;
například čtyřčlenná rodina Hlinkova z Plzně
dokázala za rok shromáždit 3,5 kg obalového
hliníku, Karel Vlachovský přinesl množství
dvojnásobné.
O víkendech a svátcích nejen za zvířátky
Každoročně bohaté kalendárium víkendových a svátečních doprovodných programů
Zoologické a botanické zahrady města Plzně
a Sdružení IRIS pravidelně otevírá Rozpustilé
vyhánění zimy z plzeňské kotliny poslední
únorovou neděli.
• Vstříc dnům plných jara
Zima roku 2011 skončila v Plzni přes mrazivý závěr měsíce 27. února. A s velkou slávou,
maškarním průvodem, topením Morany a soutěží v pojídání koblih na čas nazvanou
Plzeňský koblížek. Nic jí nebylo platné, že se
Roli chovatele tučňáků si vyzkoušel i herec Pavel Kříž
The actor Pavel Kříž also tried a role of a penguin keeper
usilovně, potvora, bránila. Před radnicí dokonce obživla a vylezla z rakve. Marný pokus
ale! Vzkaz Jaromila II. Plzeňanům byl jasný:
U nás je už po zimě, její vláda právě skončila,
spoluobčané vstříc dnům plných jara!
• Najádu zastoupil vodník
Otevírání České řeky při Vítání jara v plzeňské zoologické a botanické zahradě slibovalo
i přítomnost Najády – nadpřirozené bytosti od
pramene Úhlavy. Na Šumavě bylo v té době
ještě plno sněhu a tak její roli převzala jiná
pohádková bytost spojená s vodami stojícími
i plynoucími – vodník. Od potápěčů Lucie
a Aleše Bártových s úlevou převzal zprávu, že
obě velká akvária jsou v pořádku, stejně jako
ryby v nich a Česká řeka může být již třetím
rokem šestou partnerkou pětici plzeňských řek.
• Nástup jara oznamovala výstava
ptačích budek
Kalendárium 2011 vrátilo do programu opět
Ptačí sobotu, která v plzeňské zoologické a bota-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Depar tment of Public Relations and Education in 2011
88
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
L
časné masové rekonstrukce, varují ornitologové, mohou snížit jeho populaci až o více než
polovinu.
O
O
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
• Kraslice nejen malované
Velikonoční program na statku Lüftnerka
nabídl návštěvníkům, a to zejména v sobotu
a neděli, tolik ukázek zdobení kraslic, pletení
pomlázek a dalšího velikonočního artiklu jako
žádný rok předtím. Velkou pozornost právem
vzbuzovaly obří pomlázky a košíkářská dovednost a hbitost Mgr. Zdenka Pikala z Hostouně.
Před zraky návštěvníků pletl košíky takovou
rychlostí, že to připomínalo strojovou výrobu.
Pokud jde o vajíčka, byla to velkolepá přehlídka vzorů, technik i improvizací. V sobotu
jim bezkonkurenčně vévodila keramická vajíčka zdobená chodskými motivy.
Vrcholem trpělivosti i hravosti byla pro většinu návštěvníků vajíčka Marie Englmanové
z Plzně. Obtáčí je duhovou perlovkou, což je
bavlnka na vyšívání, nebo je zdobí krajkou.
Všechny motivy jsou podle její fantazie. Když
pozorujete její šikovné ruce, říkáte si: ano,
G
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
Z
Tradiční Velikonoce na statku Lüftnerka
Traditional Easter celebration on the Lüftnerka farm
L
nické zahradě připomíná vždy počátkem dubna
Mezinárodní den ptactva. Ten připadá již více
jak 100 let na 1. dubna a je každoroční připomínkou podepsání mezinárodní Konvence
o ochraně užitečného ptactva v roce 1906. Je tak
jedním z nejstarších ekologických svátků.
Ptačí sobota byla ve znamení rodinných soutěží, ale zejména originální výstavy ptačích budek
zapůjčené Botanickou zahradou hlavního města
Prahy. Návštěvníci si ji mohli prohlížet již od
17. března a pro velký zájem až do 11. dubna.
Výstava představila na pět desítek správně i špatně postavených budek. A jak správný ptačí příbytek má vypadat? Měl by vytvářet pro své obyvatele
určité pohodlí, především by však měl být zabezpečen proti predátorům. Zejména proti zdivočelým domácím kočkám, jejichž počty rostou, stejně
tak jako přibývá kun. Hnízdící pár však mohou
ohrožovat i konkurenční ptáci. Doporučovanou
a spolehlivou ochranou je například zdvojení
čelní strany budky v okolí vletového otvoru.
Například kočka pak nemá téměř šanci dosáhnout packou na dno budky s ptákem sedícím
na vajíčkách nebo již malými ptáčaty. Také bidýlka, která byla dříve typickou součástí každé
budky, dnes ornitologové spíše nedoporučují.
Rovněž z důvodu bezpečnosti, neboť mohou být
nástupním místem pro útok predátorů. K častým
konstrukčním chybám patří malý nebo špatný
sklon střechy a použití nevhodného materiálu.
Výstava rovněž ukázala umělá hnízdiště pro
netopýry a způsoby, jak umožnit rorýsům dále
hnízdit na pláštích panelových domů i po jejich
zateplení. Tento velice zajímavý pták se totiž
stal od poloviny padesátých let minulého století
výrazným městským ptačím druhem s hnízděním zejména v panelových sídlištích. Jejich sou-
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
89
O D D Ě L E N Í KO N TA K T U S V E Ř E J N O S T Í V RO C E 2 011
Silvestrovská oslava 18. narozenin lva Vilíka
The new-year celebration of the 18th birthday
of our lion Vilík
tohle je pravé lidové umění. A je jen dobře, že
je tu stále s námi, že se střídáním generací neupadlo v zapomnění.
• Solidární s Japonskem
Dny japonské kultury konané v plzeňské
zoologické a botanické zahradě pravidelně
kolem poloviny května měly letos i charitativní rozměr. Jejich součástí byla finanční sbírka
ve prospěch postižených jarním zemětřesením a obřím tsunami, jež mimo jiné poškodilo
i jaderné reaktory. Množství peněz soustředěné v pokladničkách Česko-japonské společnosti potvrdilo solidárnost návštěvníků
s obětmi zuřícího živlu.
Vedle tradiční nabídky sushi žáků ze školských zařízení v Horšovském Týně a v Hostouni si mohli zájemci koupit tento tradiční
japonský pokrm též připravený profesionály
z čínské a japonské restaurace WOK a SUSHI
v plzeňském nákupním centru AREA Bory.
Všichni červnoví návštěvníci zoologické
a botanické zahrady pak mohli ochutnat její
speciality za poloviční cenu.
• Cimbál když s dudy zní
Neuplynuly ani tři týdny a po tradičním
prvomájovém dostaveníčku s lidovou muzikou pod májkou, letos zprostředkovaném
vynikajícím dětským souborem Plzeňáček,
patřil statek Lüftnerka znovu folklóru.
Uskutečnil se zde jeden z koncertů v rámci
rokycanského setkání dětských lidových
muzik. Původně zde měly vystoupit moravská
cimbálová muzika Friška (dříve Kyjovánek)
z Kyjova, cimbálová muzika Čečinka z Bratislavy a dudácká muzika Sluníčko z Rokycan.
Pro onemocnění v prvně jmenovaném souboru muzicírovaly jen děti ze Slovenska
a Rokycan, ale i tak to byl pro všechny diváky
a posluchače velký zážitek. Zvláště, když společně zazněly chodské dudy a temperamentní
cimbál. A jak jim to v několika společných písničkách ladilo! Přátelství uvedených souborů
vzniklo ve Strážnici při 5. ročníku mezinárodní tvůrčí dílny dětských muzik MUZIČKY 2010.
Folklórní odpoledne bylo součástí vinické
pouti v Hospodě na statku.
• V kvapíku a bez dřiny
Držitelem zlatého toulce – odměny pro vítěze letošního ročníku Lochotínského sekáče – se
stal Jaroslav Čech z Vejprnic. Stříbrný a bronzový toulec si odnášeli František Šmolík z jižního
Plzeňska a Štefan Berčík z Tachova. Sekalo se již
po šesté a každý z dvanácti zúčastněných měl co
nejrychleji, ale zároveň nejefektivněji, tedy bez
velké námahy, a také s určitou ladností posekat
stometrový pruh trávy na šířku kosy. Obdobně
jako loni - ani letos nechybělo pro soutěžící
i diváky občerstvení v tradičním venkovském
stylu – domácí sýry a cikorková káva.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Depar tment of Public Relations and Education in 2011
90
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
L
O
G
I
C
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
• Před deseti lety tady všechno začalo
V roce 2011 tomu bylo deset let, co se statek
Lüftnerka díky skupině nadšenců kolem tehdejšího provozního náměstka Ing. Bohumila
Součka začal probouzet z ruiny odsouzené
k demolici opět do své někdejší podoby. Dne
5. prosince otevřel primátor Plzně Ing. Jiří Šneberger první obnovené části posledního dochovaného plzeňského viničného statku Lüftnerka.
V opravených stájích čekala na návštěvníky
hospodářská zvířata převážně českých plemen.
Zemědělský skanzen představil na 250 exponátů nářadí, nástrojů, strojů a potřeb, bez nichž
by byl život na vesnici před 100 lety nemyslitelný. Některé pocházejí až z roku 1850.
Připomenutí tohoto důležitého výročí,
vždyť postupem let se stala Lüftnerka jedním
K
• Čtyřlístek Květinových dívek
Pro nepřízeň počasí se přišly v roce 2011
ucházet o titul Květinové dívky jen čtyři soutěžící. A všechny tak vyhrály některé z ocenění.
Nikoliv ovšem automaticky, poněvadž porota
přísně hodnotila všechna kritéria stejně jako
jejich počínání na pódiu. Poněvadž se organizačně na letošním třetím ročníku Květinové
dívky podílela Vojenské zdravotní pojišťovna,
jež ten den měla v zoo svoji marketingovou
akci, dívky si mohly popovídat s hercem
Pavlem Křížem a zazpívala jim Markéta
Konvičková. O ceny se postaraly agentura EVE
fotografa Ivana Štefka, plzeňský kadeřnický
salon LINDA a zahradnictví Václava Bouzka.
O
• Pohádka ze Šumavy
Rovnýma nohama do pohádky přenesli dětské návštěvníky při oslavě příchodu léta v plzeňské zoologické a botanické zahradě členové kulturního seskupení Královák ze šumavských
Stach a jejich hosté. Pro velký úspěch pohádkové
stezky v loňském roce ji její protagonisté letos
prodloužili na celý den. Po setkání s různými
pohádkovými bytostmi, které si na děti připravily lehčí i těžší otázky a úkoly, čekaly na úspěšné soutěžící odměny v podobě pohádkové dřevěné medaile a další ceny. Celá akce byla plně
v režii Stašských a účinkující připravili program
bez nároku na jakýkoliv honorář.
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Květinová dívka 2011
“The Flower Girl” 2011
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
91
O D D Ě L E N Í KO N TA K T U S V E Ř E J N O S T Í V RO C E 2 011
Před Vánocemi přicházejí do zahrady školy ozdobit svůj stromeček
Schools come to decorate a tree some time before Christmas
z nejnavštěvovanějších míst v zahradě, bylo
spojeno s nejvýznamnější zde konanou akcí
ve II. pololetí – festivalem lidových dobových
řemesel k užitku i potěše. Měl při něm premiéru spolupracovníkem zoologické a botanické
zahrady panem Františkem Slivoněm repasovaný unikátní ruční mlýn na mouku vyrobený
ve Škodových závodech. Ruční mlácení obilí
cepy bylo k vidění tentokráte po oba dny.
V sobotu dopoledne symbolický statkářský
pár Rosálie a Josef Lüftnerovi, po jejichž hospodaření a podnikatelských aktivitách zde
zůstala nejhlubší stopa, předali ocenění za
zásluhy o záchranu a rozvoj statku. Získali je
Ing. Bohumil Souček, jakožto duchovní otec
obnovy a využití statku, bývalá první náměstkyně primátora města Plzně JUDr. Marcela
Krejsová, jež se výrazně zasloužila o urychlení
celkové rekonstrukce všech budov. Dále byl
děkovný list udělen náměstkovi primátora
Ing. Petru Náhlíkovi, a to zejména za jeho osobní podíl na vytvoření Environmentálního centra Lüftnerka, a bývalému starostovi, nyní místostarostovi obvodu Plzeň 1 Jiří Uhlíkovi za jeho
osobní podporu programového oživení statku.
• Od adventu po Silvestr
Adventní soboty na statku Lüftnerka byly
v roce 2011 tradiční i trochu jiné. Zdobily se
opět adventní věnce, Mikuláš s anděly naděloval hodným dětem, které mu dokázaly zarecitovat alespoň několik veršů, nebo zazpívat kousek písničky. Všechny potom společně s čerty
odvedl na terasu nad výběh medvědů, aby jim
naposledy zamávaly před zalehnutím k zimnímu spánku. Nechybělo obvyklé tvoření vánočních ozdob z přírodnin ani zdobení vánočního
pečiva. Do soutěže o nejzajímavější a nejpovedenější cukroví od návštěvníků se sešlo ke
30 vzorkům. Součástí programu této soboty byl
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Depar tment of Public Relations and Education in 2011
92
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Prominentním návštěvníkem se stala desetiletá Dominika Srbová, která se svojí maminkou Olgou a jejím partnerem Vladimírem
Dlouhým přijela na silvestrovský výlet do plzeňské zoo až z Mostu. Sotva se tuto událost
dozvěděli, paní Olga se svěřila: „V lednu oslaví
dcera jedenácté narozeniny a tohle pro ni
bude ten největší dárek. Toto je ve vaší zoo
naše druhá letošní návštěva. A pokaždé
s uznáním pozorujeme, co se zde změnilo, co
jste vybudovali nového. Všude je vidět velký
kus práce, velká snaha, aby se u vás návštěvníkům líbilo.“
Oslavenkyni – symbolicky posledního
návštěvníka roku 2011 – přivítali a upomínkovými předměty obdarovali tajemnice
Magistrátu města Plzně Ing. Bc. Dagmar Škubalová a ředitel úřadu služeb obyvatelstvu MMP
Ing. Radomil Kozák. A poté, Dominika a její
blízcí, tak představitelé města, následovali
ošetřovatele do lvího výběhu nachystat
Vilíkovi dárky. A poněvadž jeho stáří se rovná,
převedeno na člověka, seniorskému věku
kolem 75 let, byla jich celá řada. Maso, ale
i stará hasičská hadice na hraní – vše zabaleno
v ozdobných krabicích. Velkolepá byla i výzdoba ostrova. To, že se zde slaví narozeniny,
nemohl nikdo přehlédnout.
Vyvolení a ošetřovatelé opouštějí výběh
a vzápětí přicházejí ti, jimž patří. Lví pár.
Nejdříve ona, poté i on. Stáří a bolavé klouby
už brání rychlejšímu pohybu. Začíná rozbalování krabic a snad i zvířecí radost z jejich obsahu. Maso - nic nového a nezvyklého. Ale hadice… ta se musí řádně prozkoumat k čemu
vlastně je. Lví hrátky pozorují desítky návštěvníků. Silvestrovské zábavné dopoledne, a tím
O
i tradiční živý betlém. Jako už loni i letos
v podání plzeňského ochotnického seskupení
SEBRANKA.
Jiná byla adventní odpoledne ve snaze navodit mezi jejich návštěvníky vzájemnou komunikaci. Aby se více podobaly venkovským přástkám. Ani draní peří, coby inspirace, nechybělo.
I nádherná venkovská pec jako z pohádky
o hloupém Honzovi, byť jen kulisa ze skladů
Divadla J. K. Tyla, zdobila Staročeskou hospodu
na statku.
Stejné i jiné byly i dva hlavní vánoční dny
v plzeňské zoologické a botanické zahradě Štědrý den a Silvestr. Od předešlých let se nelišily programem – naučnými soutěžními stezkami a chytáním zlaté rybky rozdávající dárky.
Odlišné ale byly počtem příchozích. Na Štědrý
den zavítalo do zahrady 1 169 lidí a přinesli
do jesliček pro svá oblíbená zvířátka tolik dárků
pro zpestření jejich svátečního jídelníčku, že je
museli ošetřovatelé permanentně odvážet. Dát
je dohromady na váhu, byl to několikacentový
dar. Přes finanční krizi nechyběly ani pomeranče, mandarínky, banány…
Zástupy návštěvníků proudily do zahrady
hned po jejím otevření a neosiřela ani v odpoledních hodinách. Přicházely celé rodiny, jakoby se návštěva zvířátek na Štědrý den začala
stávat kultovní záležitostí.
Poslední den roku, připadající v roce 2011
na sobotu, přilákal do zahrady ještě více
návštěvníků. Celkem 1 473. Jestliže štědrodenní program korunovaly Vánoce u šimpanzů, silvestrovský program měl korunky hned dvě: tradiční vítání symbolicky posledního návštěvníka
roku a oslavy 18. narozenin samce lva berberského Vilíka.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
93
O D D Ě L E N Í KO N TA K T U S V E Ř E J N O S T Í V RO C E 2 011
i poslední víkendový doprovodný program
roku 2011, končí. Lidé však přicházet nepřestávají. Trousí se ještě před šestnáctou hodinou. Symbolicky poslední návštěvník Veronika Srbová měl číslo 460 292. O kolik větší
bude to na konci otevírací doby?!
Víkendových a svátečních doprovodných
akcí, v naprosté většině v režii Sdružení IRIS,
se ročně koná v Zoologické a botanické zahradě města Plzně více než tři desítky. V předchozích řádcích jsme připomenuli jen část z nich.
Rozepsat se o každé, bylo by to čtení na dlouhý zimní večer. Jednu skutečnost v souvislosti
s jejich konáním je však třeba podtrhnout:
Nemohly by se uskutečnit bez finanční podpory jejich donátorů a bez stovek dobrovolnických hodin mnohých z těch, jež je připravují
a organizují. Poděkování za dlouhodobou podporu všech těchto aktivit patří především
Městu Plzni, Plzeňskému kraji a Nadaci 700 let
města Plzně.
Víkendové a sváteční doprovodné akce jsou
nejen zpestřením návštěvy zahrady, ale jejich
pravidelná a četná medializace přispívá i k její
soustavné propagaci.
Zajímavosti za plotem zahrady
U příležitosti zářijového festivalu dobových
lidových řemesel k užitku a potěše STATEK 2011
radní Plzeňského kraje a starosta městského
obvodu Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec slavnostně otevřel novou vlastivědnou expozici
přibližující zajímavou minulost i současnost
okolí zoologické a botanické zahrady.
Sedm panelů seznamuje s vývojem Lochotínského parku, slávou i zánikem lochotínských
lázní, odborným a vysokým školstvím v této
části Plzně, s její vilovou zástavbou – architektonickým skvostem regionu. Ale také s bývalou
Pionýrskou železnicí, představují osobnosti,
které se zasloužily o rozvoj tohoto plzeňského
předměstí, i proměny lochotínských luk v nivě
Mže a plzeňské letní amfiteátry. Množné číslo je
zde zcela na místě, neboť předchůdcem stávajícího letního divadla v sousedství zoologické
zahrady bylo Divadlo v přírodě Na Zámečku
u Radčic. Jeho existence je už dnes prakticky
zapomenuta. Premiéru mělo Smetanovou Prodanou nevěstou 31. května 1914. Postaveno bylo
ze dřeva připraveného v případě mobilizace
na stavbu vojenského mostu přes Radbuzu
v Cukrovarské ulici. Mělo 245 řad s 6 163 sedadly! Přístup k němu byl z Lochotína i od radčické silnice. Představení Polské krve za řízení
jejího tvůrce Oskara Nedbala 28. června téhož
roku bylo na základě zprávy o sarajevském atentátu předčasně ukončeno.
Po válce se zde konala i veřejná vystoupení
Sokola.V důsledku špatného stavu divadla
a předpokladů velkých nákladů na jeho rekonstrukci bylo v listopadu 1923 zbořeno. Rokle,
nad níž se z velké části vypínalo, byla téměř
zasypána výkopovým materiálem při stavbě
sídliště Vinice.
Dějiny českého vinařství a pěstování vinné
révy na svazích mezi Lochotínem a Radčicemi připomínají dva panely ve vinařském minimuzeu
v místě stávajícího málo využívaného vinného
sklípku. Slavnostně bylo otevřeno rovněž v sobotu 17. září. Obě expozice vznikly z iniciativy
Sdružení IRIS a díky těsné a nezištné spolupráci
s PhDr. Štěpánkou Pflegerovou z Archivu města
Plzně a jejímu osobnímu zájmu o vznikající dílo.
Finančně projekt podpořilo Město Plzeň.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Depar tment of Public Relations and Education in 2011
94
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
Oslav sedmých narozenin Baaubaa 4. listopadu se zúčastnilo kvůli školním povinnostem
sice jen několik nejmladších členů Plzeňáčku,
jejich umělečtí vedoucí Olga Hráchová a Jan
Rezek ale převzali certifikát, jímž se soubor
stal čestným kmotrem chovu nosorožců indických v plzeňské zoo. Oslavenci „muselo stačit“
tentokráte jen krátké dudácké vystoupení;
stejně největším zážitkem pro něj asi byl velký
zeleninový dort připravený pracovnicí zdejší
africko-asijské zvířecí kuchyně Růženou
Weberovou a naservírovaný na krmiště
ve výběhu.
O
T
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
Summary
An Award from Brussels
Our African and Asian exhibitions, which
were opened in the middle of 2010, are one
of the largest investment project with financial support of the EU. This was naturally
connected with increased interest of
checking authorities. In 2011, we had two
check visits focused on so the called
sustainability and also other aspects. None
of them discovered any mistakes.
At the beginning of November, the exhibitions were also visited by members of the
Monitoring Committee of ROP NUTS II.
They were satisfied not only with the exhibits in question, but also with other parts of
our zoo.
A
Splněné přání Plzeňáčku
Dětský folklórní soubor Plzeňáček zpíval,
hrál a tančil v zoologické a botanické zahradě
už o masopustu, Velikonocích, Vánocích, pod
staročeskou májkou i při setkání kmotrů, festivalu řemesel i jiřinkových slavnostech. Některý
rok, třeba jako tento, zde účinkoval i vícekrát.
Při takové dlouholeté a vynikající spolupráci –
nesplňte souboru jeho velké přání: Zazpívat si
při narozeninách některého z významných zvířat. K jeho naplnění došlo letos na podzim, ale
předtím se mu dostalo ještě větší pocty: Při
Zvířecí sobotě 1. října měl tu čest přivítat
v plzeňské zoo nového nosorožčího samce
Baabua. Hosty slavnosti byli i zástupci firmy
Keramika Soukup, která v roce 2010 částečně
sponzorovala dopravu jeho předchůdce
z východního Maďarska.
S
T
A
P
L
Z
Tradiční štědrodenní chytání Zlaté rybky
Traditional catching of the Golden fish on the 24th
December
Millet as a symbol of the Czech-Bavarian
co-operation
An offer from a Bavarian sculptor Harald
Bäumler from Amberg to create another
sculpture for the Pilsen zoo (the first one was
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
95
O D D Ě L E N Í KO N TA K T U S V E Ř E J N O S T Í V RO C E 2 011
the attacking ant) – this time a nine-metertall plant of bronze – was the first step in the
mutual co-operation among our zoo and
east Bavaria zoos, the NP Šumava and the
Bavarian NP. It was to be based mainly on
mutual promotion, professional co-operation and exchange of experience from environmental education. The work of the sculptor Bäumler should become the symbol of
this cooperation.
A holiday journey “kraflon stěhovavý”
(A made up animal)
The Zoological and Botanical Garden of
the Pilsen Town along with the IRIS
Association organizes spring, summer and
Christmas camps every year. The summer
one called “Ten days with Friends from Zoo”
had had two runs for several years and it had
been very popular. The place of it was the 1st
Elementary School in the north suburbs of
Pilsen. Its program was closely connected
with getting to know the nature and its protection. The main mascot of the games, fo-
cused on various educational tasks, was
a made-up animal “kraflon stěhovavý”.
The ENCORE meeting in the western
Bohemia scheduled a visit to the Pilsen
zoological and botanical garden
In March, there was one of the regular
meetings of the ENCORE control group in the
Pilsen region. This group (Conference of
European regions on environmental issues)
arose in 1993 and it unites political and nonpolitical representatives from many regions
of the EU member countries. Its main mission
is the co-operation on the protection of the
environment. The Pilsen region had been the
only representative from the Czech Republic
in this organization so far since 2010. It was
represented by the council for the environment and agriculture Ing. Petr Smutný, who
is at the same time the head member of the
ENCORE control council. The ENCORE meeting in the western Bohemia scheduled a visit
to our zoo and it was guarded by the zoo’s
director Ing. Jiří Trávníček himself. He won
over everyone thanks to his interesting
commentary. The representatives from all
regions were delighted by our zoo. According
to the statement of the members of the control
group, the visit to the Pilsen zoo was one of
their best social occasions, which they had
gone through during their regular meetings
in Europe.
Symbolický poslední návštěvník roku
The symbolical last visitor of the year
We collect the aluminum: Over one tone
for the first time
Children from Dolní Bělá started the newyear season of collecting aluminum tra-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Depar tment of Public Relations and Education in 2011
96
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
L
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
Curiosities behind the fence of the garden
Seven informative boards, which were
installed the middle of September, show our
visitors the development of the Lochotín
park, the glory and fall of the Lochotín spa,
scientific school system in this part of
Pilsen as well as its villas – architectonical
gems of the region. Other interesting information is about the former Pioneer’s railway and further about people, who contributed to the development of this Pilsen suburb and also about the change of the
Lochotín meadows around the Mže river
and Pilsen summer happenings in the
amphitheater. The history of Bohemian
wine growing on the slopes between
Lochotín and Radčice are reminded by two
info boards in a newly built wine museum
in the place of the being wine cellar.
O
A
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
The fulfilled wish of the Plzeňáček
folklore group
The children folklore group “Plzeňáček”
had been cooperating with the Zoological
and Botanical Garden of the Pilsen town for
many years. They had performed here many
times and during various occasions. Last
year, its members had their long-time dream
fulfilled: to perform, sing and dance during
a celebration connected with some important animal. At first, they welcomed Baabuu,
the rhino. And later they enriched his birthday party. In addition, the group became
honorable godfathers of our Indian Rhinos.
H
Visit not only animals during weekends
and holidays
The weekend and holiday activities are
mostly the scope of the IRIS Association.
There are over thirty of them every year in
our zoo. Their program is mainly focused on
the environmental education, but with the
connection to the Lüftnerka farm, they also
remind of tradition of our ancestors. They
bring not only the enrichment to the zoological and botanical garden, but their regular
and often publicity helps the overall promotion of the zoo as well. During the years, they
had gained their certain content and form,
but there are novelties and surprises every
year. For example, in 2011, the “Birds’
Saturday” was enriched by a few-weeks-long
exhibition of birdhouses. The Easter program offered visitors a record number
of shows of decorating eggs and other traditional activities. The September festival
of period folk crafts was connected to the
celebration of the 10th anniversary of the
Lüftnerka farm reconstruction. People had
been interested in our rich program during
the Christmas day and the New Year’s Eve in
the last years, which means that visiting zoo
at that time became a tradition for many
families.
O
ditionally by visiting our zoo. They brought
a special aluminum tree with them.
All this was started in 2008, when a competition in collecting food processing aluminum
packing was announced for the first time to
honor the Day of the Earth (22nd April). In
2011, the amount of collected aluminum went
over one tone for the first time to reach
1 100 kilograms.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
97
Depar tment of Public Relations and Education in 2011
Attendance 2011
V roce 2011 patřily mezi návštěvnicky nejsilnější měsíce v meziročním porovnání
leden, březen, duben a historicky zřejmě nejúspěšnější prosinec. Jako tradičně byl absolutně nejsilnějším měsícem srpen s necelými
90 tisíci návštěvníky. Několik svátečních,
prázdninových a víkendových dní byla zaznamenána více než pětitisícová návštěvnost, nejúspěšnější je tradičně 28. říjen s bezmála
10 000 návštěvníky.
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
O D D Ě L E N Í KO N TA K T U S V E Ř E J N O S T Í V RO C E 2 011
N Á V Š T Ě V N O S T A N Á V Š T Ě V N Í C I V RO C E 2 011
Z
A
H
R
A
D
A
M
Celková návštěvnost ZOO a BZ v roce 2011
Visit rate in 2011
K
Á
Vláčkem bylo odvezeno 26 494 osob, na parkovištích zaparkovalo 53 934 aut.
A
B
O
T
A
N
I
C
Návštěvnost po jednotlivých měsících v letech 2005–2011
Visit rate monthly in years 2005–2011
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
Celková návštěvnost od roku 1991
Visit rate from 1991
98
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
E N V I R O N M E N T Á L N Í C E N T R U M L Ü F T N E R K A V R O C E 2 011
Lüf tnerka Environmental centre in 2011
Z
Bc. Renata Vídršperková
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
permanentku, kterou jim nabízí ZOO a BZ
města Plzně. Tuto nabídku využilo celkem
49 škol, z toho celkem 11 mateřských škol.
Mezi další nabídky pro školy při environmentální výchově patří každoroční „Tématické
environmentální dny“, v průběhu kterých naše
centrum nabízí rukodělné dílny – velikonoční,
podzimní a vánoční. V průběhu roku centrum
nabízelo stále oblíbené soutěže pro školy –
Environmentální klání a Zoohrátky. V měsíci
duben proběhla pro školská zařízení výtvarná
soutěž „O nejhezčí čarodějnici“, kde o výherci
mohli rozhodnout návštěvníci ZOO a BZ města
Plzně v rámci výstavy výrobků v prostorách
statku Lüftnerka.
Mezi další okruhy činnosti centra patří
zájmová odpolední činnost – vedení zoologického a chovatelského kroužku určeného pro
děti základních škol. V roce 2011 se jichj účastnilo 18 dětí. Mezi nejoblíbenější ze strany ši-
O
V letošním roce uběhlo 5 let od založení
Environmentálního centra Lüftnerka, které provozuje Sdružení přátel Zoologické a botanické
zahrady města Plzně. Svoji činnost může centrum
rozdělit do několika okruhů, avšak hlavní činností v průběhu celého roku je organizace a realizace výukových programů a komentovaných prohlídek určených pro širokou veřejnost a všechny
školy, školská zařízení a zájmové skupiny.
Nabídku výukových programů a komentovaných prohlídek v roce 2011 využilo celkem
852 skupin za celkového počtu 16 082 účastníků. V roce 2011 bylo naším centrem nabízeno
celkem 34 výukových programů, které byly
určeny pro různé věkové skupiny. O nabídku
výukových programů je v průběhu roku velký
zájem. Z celkového počtu skupin, využilo na'bídku výukových programů celkem 627 skupin.
I v letošním roce mohly školy a školská zařízení
na výukové programy využít školní výukovou
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Děti z mateřské školy při výuce na statku Lüftnerka
Children from a nursery school during a lecture on the Lüftnerka farm
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
99
E N V I R O N M E N T Á L N Í C E N T R U M L Ü F T N E R K A V R O C E 2 011
roké veřejnosti patří organizace příměstských
jarních, letních a zimních táborů. V roce 2011
je využilo 172 dětí.
V průběhu roku se centrum zapojuje
do organizace aktivit, které pořádá ZOO a BZ
města Plzně a Sdružení IRIS pro širokou veřejnost, zejména víkendové akce, soutěže, přednášky, konference a kampaně.
V průběhu roku se na činnosti centra mimo
stálé dva pracovníky podílejí i externí lektoři
z řad studentů vysokých škol. Pro neustálé
zlepšování nabídky centra bylo v průběhu měsíce září přijato 7 nových lektorů. Ke konci
roku s centrem spolupracuje celkem 20 externích lektorů. V průběhu roku 2011 dochází
k postupné inovaci některých výukových programů na základě požadavků vyplývajících ze
spolupráce se školami a školskými zařízeními.
V rámci své činnosti centrum připravuje
nabídku výukových programů uskutečnitelných přímo ve školských zařízeních.
Summary
In 2011, it had been 5 years since the foundation of the Lüftnerka Environmental center, which is run by the IRIS Assocciation.
The activity of the center can by devided into
several fields. The main one is the organization and realization of educational programs and commented feeding, which they
offer to the public and schools. This particular service was used by 852 groups totalling
16,082 individuals in 2011. In 2011, the center offered overally 34 educational programs, which were tailored for various age
groups. People were interested in these programs all year round. Out of the total num-
Školní skupina na výuce u afrických expozic
A school group during an education lecture near
our African exhibitions
ber of groups, the offer of educational programs was used by 627 of them. In 2011,
schools and other school facilities could use
a school season ticket, offered by our zoo. This
was used by 49 schools, out of which 11 were
nursery schools.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Lüf tnerka Environmental centre in 2011
100
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
S O KO L N I C K É U K Á Z K Y P Ř I Z O O A B Z V RO C E 2 011
Falconry presentation in the Pilsen zoo
Z
Milan Zaleš
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
Summary
As well as in the last years, in 2011 our
visitors could still admire the birds’ of prey
and owls exhibition as well as watch the
demonstration of their training. We had
some new birds coming – young and also
adult ones. One of them was quite popular the world smallest bird of prey the American
Kestrel called Rocky. Other new birds were
the Haris’s Hawk, a dark form of the Gyr
Falcon called Appolo and one of the world
largest owls the Great Grey Owl called Barth.
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
Sokolník Milan Zaleš a orel bělohlavý Sandy
Our falconer Milan Zaleš and the Bald Eagle “Sandy”
L
Z
Jako v letech minulých, tak i v roce 2011,
mohli návštěvníci ZOO a BZ města Plzně obdivovat expozici dravců a sov a také navštívit
ukázku jejich výcviku.
Opět přibyli někteří nováčkové a také někteří dospěli. Jedním z nováčků, který se zapsal
do paměti návštěvníků, je dravčík nevelký
postavou, ale výkonem určitě a to je nejmenší
dravec na světě poštolka vrabčí Rocky. Jeho
předvedení se povedlo dokonale zvýraznit
několika pomůckami (lékárna, silná orlí rukavice) a také poutavý výklad sokolníka, kdy se
někteří návštěvníci obávali, co vlastně přiletí.
Nejprve byl „Rockáček“ pouze slyšet a potom
i vidět. Vždy byla slyšet z řad návštěvníků velká
úleva, která byla ještě okořeněná smíchem,
dojetím a potleskem. Do programu byli také
zařazeni i další jedinci, a to káně Harrisova
Harry, tmavá forma raroha loveckého Apollo
a jako poslední, největší puštík na světě, puštík
bradatý Barth.
V obou ukázkách byl vidět také již skoro
2 roky starý samec orla bělohlavého Danny
a byl poměrně spolehlivý. V mnoha případech
návštěvníky udivovala svým takřka 3 m rozpětím samice supa himálajského Gábi a ústřední
postavou také orlice Mařenka (orel mořský)
a Sandy (dospívající orel bělohlavý).
Mat opět zdokonalil styl plavání a Mireček
s Patem jako vždy na výbornou (orli mořští).
I v nadcházejícím roce by se měl objevit nějaký
nový přírůstek a také po roční pauze se vrací
18 letá „babča“ káně lesní Zuzanka.
I v další sezoně přeji všem svým opeřeným
miláčkům pevné zdraví, štěstí, lehký a půvabný
let a hlavně šťastný návrat.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
101
D I N O PA R K Z O O P L Z E Ň 2 011
Mgr. Martin Vobruba
DinoPark čeká svou desátou sezónu! Ano,
tak dlouho je už součástí Zoo Plzeň unikátní
zábavní a vzdělávací park s druhohorní
tématikou. Do těchto dní si DinoPark přišlo
prohlédnout již téměř dva milióny návštěvníků, kteří mohli obdivovat statické i pohyblivé modely dinosaurů v životních velikostech, ale i zažít další atrakce tohoto neobvyklého parku, jako např. 3D kino, dětské
paleontologické hřiště i procházku dekoracemi pravěké přírody. DinoPark v Zoo Plzeň
byl prvním svého druhu u nás, od té doby
společnost WEST MEDIA rozšířila své aktivity a tak byl otevřen již šestý DinoPark!
Jsme ale rádi, že projekt začal u nás v Plzni
a že dodnes se modely i pro ostatní DinoParky vyrábějí zde.
V naší deváté sezóně v roce 2011 se
DinoPark proměnil nejvíce za celou svou historii, vybudovali jsme nové přírodní dekorace,
změnili systém procházkové trasy, přidali
jezírka s vodními rostlinami i upravili dětské
hřiště. Vůbec poprvé se odvážným návštěvníkům druhohor představil nový model pohyblivého Ankylosaura, který svůj respekt
budí délkou přes 8 m. A rovněž poprvé bylo
do DinoParku umístěno stádo nádherných
Stegosaurů, kteří obsadili nejenom planinu
uprostřed parku, ale i dvě místa v centru Plzně
jako propagační modely DinoParku.
A co že nás to čeká v příští, té jubilejní, sezóně? Opět mnoho novinek pro malé i větší
návštěvníky. Instalovány budou dva nové
robotické modely a představen bude zbrusu
nový 3D film s názvem Triceratops, už pátý
v historii DinoParku.
DinoPark Zoo Plzeň tak bude jistě opět
významnou plzeňskou atrakcí hojně navštěvovanou jak rodinami s dětmi, tak i školními
exkurzemi.
Přejeme úspěšnou výpravu do druhohor!
DinoTeam, DinoPark ZOO Plzeň
www.dinopark.cz
Summary
During the ninth season, the Pilsen
DinoPark changed most in its history. We
built new nature decorations, changed
the system of paths, added ponds with water
plants and improved the children’s playground. For the first time, brave visitors were
introduced the moving model of Ankylosaurus, which has respectable 8 meters in
length. There were other novelties such as
a herd of beautiful Stegosauruses, which
enriched not only the flat place in the middle
of the park, but also two localities in the center of the Pilsen town as promotional models
of DinoPark. The Pilsen DinoPark was
the first one in the Czech Republic. Since that
time the WEST MEDIA opened already its
sixth one! We are glad that this success started here in Pilsen and that models for other
DinoParks are made here as well.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
D i n o Pa rk Z o o P l z e ň 2 011
102
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
PODÍL ZOO A BZ MĚSTA PLZNĚ
N A O C H R A N Ě P Ř Í R O DY V R O C E 2 011
O
Jiřina Pešová
Z
O u r s h a r e i n n a t u r e p r e s e r va t i o n i n 2 011
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
L
Z
„Den nejen pro prvňáčky“ se nesl v duchu
Ape kampaně EAZA
“The Day not Only for New Pupils” was full of the
EAZA Ape campaign
P
Evropská asociace
zoologických zahrad
a akvárií vyhlásila
kampaň na ochranu
velkých primátů – Ape
Campaign 2010/11, jejíž cílem je: Trvale
a zásadním způsobem přispět k dalšímu
zachování velkých primátů i jejich životního prostředí.
Kampaň se týkala všech druhů velkých primátů a gibonů. Podpořeny byly tyto čtyři projekty.
• Projekt FFI na ochranu gibona černochocholatého – zaměření na rizika pro biotop
gibona v Číně
• Program na ochranu orangutanů v oblasti Kinabatangan – snaha o zajištění
dlouhodobého přežití orangutanů v malajské
části Kalimantanu
• Projekt Green Caps organizace Awely –
týká se lovu a obchodu s bonoby v Demokratické republice Kongo
• Biosférická rezervace Dja – zaměření na rizika, kterým čelí šimpanzi a gorily v Kamerunu
Naše zahrada vyhlásila spolu s Techmania
Science Center v Plzni kampaň „Mobily pro gorily“.
Recyklací starých mobilních telefonů podporu-
O
K A M PA Ň E A Z A n a o c h r a n u
ve l k ý c h p r i m á t ů 2 010 / 11
jeme život v rezervaci DJA v jihovýchodním
Kamerunu v západní Africe. Biosférická rezervace DJA patří mezi největší (500 000 ha), nejlépe chráněné a nejzachovalejší deštné lesy
v Africe. Uvnitř rezervace se nachází 37 obcí
s údajně 6 000 obyvateli. Přesto i zde žijí skupiny goril nížinných, které jsou dennodenně
vystavovány nebezpečí v podobě pytláků
a těžařských společností.
Přestože probíhá na okraji rezervace těžba
(a ilegálně občas i v rezervaci), má DJA stále
ještě 90 % neporušeného území, a tím je unikátní. Nejčastěji jsou zde k vidění pralesní
antilopy, ale hluboko v lesích žijí i pralesní
sloni. Kromě šimpanzů, drilů, pralesních kočkodanů, mangabejů také gorily nížinné.
Na území 40 km2 žijí 3–4 skupiny goril, z nichž
každá čítá 10–20 jedinců. Výzkum a ochrana
pralesa rovněž dává šanci na nový život
L
Rok 2011 byl velmi pestrý, někteří zaměstnanci ZOO a BZ a aktéři projektů se v jeho průběhu aktivně podíleli na těchto aktivitách,
z nichž vzešly následující závěrečné zprávy.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
103
O u r s h a r e i n n a t u r e p r e s e r va t i o n i n 2 011
i domorodým Pygmejům, kteří jsou díky svým
schopnostem často najímáni jako průvodci či
stopaři a strážci rezervace.
Bohužel i zde se těží matná černá ruda
nazývaná koltan, z které se získávají prvky
jako niob a tantal. Osmdesát procent světových zásob koltanu se nachází ve východní
části Konžské demokratické republiky, která
je domovem hned několika druhů goril. Náhlý
vzestup prodeje elektronických výrobků
po celém světě v posledních letech vedl ke
zvýšení cen koltanu, a tím i ilegální těžby této
suroviny. V Kongu se tak ve velkém objemu
kácejí pralesy, a s tím je spojen trvalý úbytek
životního prostoru goril a rychlejší šíření
nakažlivých chorob včetně eboly.
Recyklací tantalu obsaženého v mobilních
telefonech se sníží požadavky na těžbu koltanu.
Za každý mobilní telefon vyplatí recyklační
firma REMA systém 10 Kč, tyto peníze putují
na vysílačky, satelitní telefony, stany a vybavení strážcům rezervace DJA pro snadnější
pohyb v terénu, a tím účinnější ochranu goril
a dalších zvířat před pytláky a těžaři.
Celkem se na našich společných akcích,
při kterých pomáhaly spřátelené školy
a prodejna Liman Sport v Plzni, vybralo
1 042 mobilů.
Dále byl uspořádán 1. 9. „Den nejen pro prvňáčky“ zaměřen na problémy lidoopů. Hovořilo se také o nebezpečí rozpínání palmy olejné
v jihovýchodní Asii. Děti si mohly vyzkoušet
přesadit malou rostlinku a přitom se dozvědět
spoustu zajímavostí o způsobech přenosu
semen v přírodě. Do třetice byla vyhlášena
výtvarná soutěž „Malujeme lidoopy“.
POMÁHÁME DOMA ZA HUMNY –
Chřást alům polním
v Plzeňském kraji
Jiřina Pešová
Letos proběhla vůbec první samostatná
kampaň v historii zahrady. Aktivně jsme se
zapojili do již rozběhlého projektu Monitoring chřástala polního
(Crex crex) v Plzeňském kraji. Ve spolupráci
s Agenturou ochrany přírody Plzeňského kraje
a dalšími odborníky proběhl monitoring chřástalů polních v termínech od 20.–21. 5., kdy probíhaly první kontroly a odchyty ptáků na lokalitách
v CHKO a NP Šumava, následně 27.–28. 5. proběhl
monitoring v CHKO Český les a současně 1. kontrola 28. 5. na lokalitách ve Slavkovském lese.
Druhé kontroly a odchyty pro kroužkování a získávání biometrických dat a vzorků DNA pak proběhly v termínech 17.–18. 6. v CHKO Slavkovský
les, následně 24. 6. v CHKO Český les. Poslední
kontrola proběhla 25. 6. v CHKO a NP Šumava.
Terénního monitoringu se zúčastnili: Ing. Jiří
Vlček, Václav Strolený, Ing. Tomáš Peš, Jiřina
Pešová, Lucie Pešová, Tomáš Peš jr., Petr Böhm,
Tomáš Macík, RNDr. Aleš Toman, Alena Tomanová, Mgr. Richard Viduna, Alena Voráčková,
Mgr. Jan Sedlák, Bc. Antonín Beneš, Martin Jiran,
Jaroslav Navrátil a zaměstnanci zmíněných chráněných území RNDr. Milena Prokopová, Pavla
a Přemek Tájkovi, kteří nám také poskytli ubytování. Letos se k nám přidali i kolegové z Německa Uwe Leipert a Udo Prasse.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
PODÍL ZOO A BZ MĚSTA PLZNĚ
N A O C H R A N Ě P Ř Í R O DY V R O C E 2 011
104
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
O
Poděkování náleží všem, ale také paní Marii
Kolářové z Javorné za poskytnuté nocoviště
s vynikajícím občerstvením.
L
O
G
I
Výsledky monitoringu na lokalitách
v CHKO Český les
C
Á
A
B
Noc pro chřástala
A night for the Corncrake
O
T
A
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
tala lokality, které byly navrženy na základě
sčítání v roce 2010. Jedná se o lokality: Háje –
Kňourek, Lesná, Mýtnice – Rozc., Jindřichova
Hora, Mýtnice – Lísková, Smolov, Stará Huť
a Sv. Kateřina.
Dále na lokalitách s výskytem bekasiny
otavní lze navrhnout titul hnízdiště bahňáků
na lokalitách Branka, Mlýneček a Pleš. Mimo
území CHKO Český les Rozvadov, Rozcestí –
Hošťka, Pořejov, Lesná – křižovatka a Nové
Domky.
Dle HROMÁDKA et al 2010 pokud má být
ochrana chřástala polního efektivní, je nutné
vymezit do AEO pouze půdní blok nebo jeho
část na základě reálného výskytu chřástala.
Alternativou je vymezení plochy o velikosti
minimálně 3 ha na základě výskytu volajících
samců a ponechání této plochy bez zásahů
alespoň do poloviny srpna (HROMÁDKO et al
2010). Dle výsledků zjištěných při sčítání
v Českém lese se zdá, že chřástal polní využívá
i na pohled nevhodné intenzivně obhospo-
N
V roce 2011 byl chřástal zjištěn pouze
na 4 lokalitách. Slabá aktivita samců mohla být
ovlivněna počasím. V obou sčítacích termínech
bylo chladno a zataženo. Nulový výsledek v prvním termínu může být ovlivněn také nízkou výškou travního porostu. Naopak při druhém sčítání
byla již řada lokalit posekána. Z monitoringu se
tak nedá usuzovat o skutečném výskytu druhu
v dotčené oblasti. Což potvrzuje i negativní výsledek na lokalitě Mýtnice-Lískovec, kde nebyl chřástal zaznamenán ani v jednom sčítacím termínu.
Jeho výskyt však byl potvrzen v termínech 9., 14.
a 16. 6. při botanickém a zoologickém průzkumu.
Na třech ze čtyř obsazených lokalit byl chřástal zaznamenán poprvé. Pouze na lokalitě Nivní
byl výskyt zaznamenán také v roce 2006. Ani
na jedné lokalitě nebyl výskyt zjištěn během sčítání v minulém roce.
Výskyt chřástala byl od roku 2006 zaznamenán na 36 lokalitách, přičemž na území CHKO
se jich nachází 22. V roce 2010, v prvním roce sčítání, to bylo na 16 lokalitách (CEHLÁRIKOVÁ &
VLČEK 2010).
Všechny 4 lokality, kde byl chřástal zjištěn
v roce 2011, jsou využívány jako pastviny.
Nejeví se tak jako optimální pro hnízdění.
Na základě zjištěných výsledků během monitoringu lze považovat za optimální plochy pro
vymezení půdních bloků jako hnízdiště chřás-
K
Ing. Jiří Vlček
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
105
O u r s h a r e i n n a t u r e p r e s e r va t i o n i n 2 011
dařované plochy (CEHLÁRIKOVÁ & VLČEK
2010). Obsazené lokality se během let mění.
Pravidelný, opakovaný výskyt byl zaznamenán pouze v EVL Nemanická Niva, na lokalitách Lesná, Nivní a Žebrácký Žďár. Otázkou
však zůstává, zdali je zde také schopen hnízdit.
Výsledky monitoringu na lokalitách
v CHKO Šumava
Počty zjištěných volajících samců při obou
termínech byly extrémně nízké v porovnání
s roky 2008–2010.
Mapování I. kontrola II. kontrola Celkem
2008
27
28
55
2009
21
23
44
2010
10
10
20
2011
4
12
16
Výsledky 1. monitoringu 20. 5. byly silně
ovlivněny klimaticky nepříznivými podmínkami pro travní porosty v jarním období. Chladné
a suché jaro způsobilo pozdní nárůst lučních
porostů, a tím také posun seče v nižších polohách nejen Plzeňského kraje. V jádrových územích tokanišť chřástala polního v záp. části
Šumavy byla v době příletu chřástalů polních ze
zimovišť většina ploch pokryta pouze řídkou
bylinnou vegetací o výšce kolem max. 10 cm.
Vyšší chladnější polohy Šumavy jsou také spíše
náhradními tokaništi za ztracené biotopy vlhkých luk i kulturních trávníků v nižších polohách. Ptáci se prokazatelně vyskytovali v této
době na stanovištích, kde v jiných letech byl již
porost sklizen. Při druhém sčítacím termínu
26. 6. byl zaznamenán vzestup početnosti
Monitoring chřástala polního v CHKO Český les,
příprava u map do terénu
Monitoring of the Corncrake in the Český les
nature reserve, preparation for terrain work
(12 M) a při namátkových kontrolách několika
tradičních tokanišť v následujících dnech byla
obsazena další teritoria. Vzestup početnosti navazoval na sklizeň většiny kulturních luk v podhůří,
která díky výkonným strojům proběhla velmi
rychle. V této době vodí samice svá mláďata,
takže je předpoklad, že při prvém hnízdění, které
proběhlo v intenzivně sklízených porostech, byla
zničena většina snůšek, či mláďat. Na tokaništích
Šumavy se proto začali samci ozývat až po 20. 6.,
kdy již probíhala seč a zároveň již samci vyhledávají samice k druhému hnízdění. Letošního
roku byla sledována z důvodu záměru nového
ÚP jednorázově lokalita Srní.
Na sledovaném území včetně NP dochází
v posledních letech k úbytku vhodných porostů
k hnízdění chřástala polního z důvodu pokračující sukcese, degradace některých ploch pastvou hovězího dobytka, ale např. v okolí Srní
(mimo mapované území) i k zástavbě v těsné
blízkosti, nebo přímo v tokaništích chřástalů.
V letošním roce jsem se věnoval také intenzivní-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
PODÍL ZOO A BZ MĚSTA PLZNĚ
N A O C H R A N Ě P Ř Í R O DY V R O C E 2 011
106
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
Výsledky monitoringu na lokalitách
v CHKO Slavkovský les
Na mapovaném území byli v prvém sčítacím
termínu 29. 5. 2011 zjištěni 4 volající samci
na jediné lokalitě (č.) u obce Mnichov. Stručně
lze tokaniště charakterizovat jako z části trvale
podmáčenou plochu s přechodem do ruderálního ekotonu a kulturních luk v okolí. Podle eto-
logických projevů při odchytu bylo zřejmé, že
samci se na tokaništi vyskytovali pouze krátce.
Odchyceni a kroužkováni byli 3 samci. Při druhém sčítání 17. 6. byl při stejné metodice zjištěn a odchycen pouze jeden samec.
Celkově byl zjištěný počet volajících samců
chřástala polního extrémně nízký. Částečně
mohlo při druhém termínu ovlivnit výsledek
nepříznivé počasí (drobný déšť). Tento stav
zřejmě ovlivnilo především chladné počasí
v počátku jara a minimum posečených ploch
v široké oblasti v podhůří, kde ptáci po příletu
obsazovali teritoria k prvému hnízdění. O absenci samců ve sčítané oblasti ve druhém termínu, kdy již byly luční porosty v nižších polohách již posekány, lze jen spekulovat. Z důvodu nedostatku dat ze souvislého mapování
volajících samců v této oblasti nelze tyto
výsledky relevantně vyhodnotit a je žádoucí
mapování ve stejném rozsahu zopakovat
i v roce 2012.
O
mu vyjednávání s vlastníky pozemků, které patří
k jádrovým tokaništím pro chřástala polního,
bohužel bez valného úspěchu. Nejen na Šumavě
dochází k stále menšímu využívání navržených
půdních bloků k příslušnému dotačnímu titulu
(ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště
chřástala polního) u MZe ČR. Početnost v roce
2011 nelze považovat za objektivní stav populace
chřástala polního na sledovaném území, nicméně dokládá, že horské louky jsou náhradními biotopy pro hnízdění chřástalů polních, kteří byli
do těchto poloh postupně vytěsněni.
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
107
O u r s h a r e i n n a t u r e p r e s e r va t i o n i n 2 011
Děti se poprvé setkávají s chřástalem a ukázkou
získávání biometrických dat
Children meeting the Corncrake for the first time
with a demonstration of acquiring measure data
Na podporu této kampaně jsme v areálu
zahrady uspořádali „May Day pro chřástala“,
na které se především podíleli žáci základních
škol pod vedením svých pedagogů. Večer pak proběhla speciální noční prohlídka zahradou s ukázkou monitoringu chřástalů polních na loukách
před zahradou. Během celého dne si mladí
nadšenci připravili pro návštěvníky vlastní projekty, soutěže kvízy, nejrůznější výrobky, tanečky,
ale také divadlo. Malovalo se na obličej, prodávala se speciální trička, placky, plnila se zde soutěžní stezka, prodávaly se i masožravé rostlinky.
Díky snaze desítek až stovek nadšenců se
celkem podařilo získat na podporu kampaně
28 906 Kč. Finance slouží na pokrytí potřeb
monitoringu chřástalů polních, tzn. na nákup
benzínu, baterií, mp3 přehrávačů, laboratorních vyšetření DNA apod.
Srdečné poděkování tak náleží ZŠ a MŠ
z Města Touškova (15 000 Kč), ZŠ a MŠ Husinec
Řež (519 Kč), ZŠ a MŠ Spálené Poříčí (1 103 Kč),
ZŠ Zbiroh (1 234 Kč), 26. ZŠ z Plzně, divadelnímu souboru LENTILKY, která společně se
Záchranou stanicí ze Spáleného Poříčí a taneční
skupinou AEROBIC z DDM Spálené Poříčí
do kasičky vybrala 4 700 Kč.
May Day zajišťovali: Martin Vobruba, Jarda
Vogeltanz, Táňa Typltová, Jiřina Pešová, Honza
Sedlák, Miri Jandáková, Katka Chvojková, Zuzka
Cebáková, David Šolc, Petra Zoubková, Magda
Saifrtová + děti, Štěpán Berkovský, rodina
Urbanova a Radka Polláková.
Pro následující roky byla zahájena příprava
projektu Satelitní telemetrie chřástala polního
a bylo zažádáno o příhraniční dotaci Cíl 3 Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013
o 2 000 000 Kč.
Proběhlo testování atrapy satelitní vysílačky
na samičce chřástala polního chované v expozici Asijské zahrady. Dále pak sestavení týmu
řešitelů projektu z české a německé strany, stanovena byla konkrétní spolupráce.
POMÁHÁME VENKU
ZA HRANICEMI – Filipínským
dr uhům ohroženým
vyhubením
Jiřina Pešová
Jedná se o vůbec
první takto podporovaný projekt v historii
zahrady. Jeho smyslem je
napomoci ochraně ohro-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
PODÍL ZOO A BZ MĚSTA PLZNĚ
N A O C H R A N Ě P Ř Í R O DY V R O C E 2 011
108
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
O
T
A
N
Bývalý ošetřovatel Zoo Plzeň Pavel Hospodářský,
nyní vedoucí Záchranného centra Talarak
na ostrově Negros se zoborožcem Waldenovým
Our former employee Pavel Hospodářský at present
the head of the Talarak Rescue Center in the Negros
island Pictured with a Rufous-headed Hornbill
B
I
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
soutěžní stezka, prováděly se pokusy, vyráběly se sádrové odlitky, navlékaly se korálky
a malovalo se také na trička. K mání zde byly
netradiční filipínské šperky, kulinářské recepty a ukázka filipínských cukrovinek. Podařilo
se nám uskutečnit tzv. „telemost“ čili přenášení telefonického video rozhovoru ze stanice
Talarak na ostrově Negros na Filipínách
s Pavlem Hospodářským, jedním ze zakladatelů této stanice a účastníky akce přímo
před expozicí tučňáků Humboldtových. Obraz
se přenášel na plazmovou televizi, takže
kolemjdoucí a přítomni návštěvníci mohli být
přímo účastni křtu na dálku, malého jelínka,
samičky, sambara skvrnitého, která se narodila ve stanici Talarak na jaře. Jméno bylo
vybráno při veřejném hlasování ze tří nabízených. Mládě dostalo jméno Tala.
Desítkám nadšenců se v Plzni a okolí podařilo získat na speciálně zřízený sbírkový účet
C
Při MAY DAY pro Filipíny proběhl telemost s Pavlem
Hospodářským a byla na dálku pokřtěná laňka
sambara jménem „Tala“ v záchranné stanici Talarak
During the MAY DAY for the Philippines, a “tele-bridge”
was tied with Pavel Hospodářský and a little doe was
christened this way in the Talarak rescue center
O
žené filipínské fauně, konfiskovaným jedincům
v záchranném centru TALARAK na filipínském
ostrově Negros a umožnit pak vybraným odchovaným jedincům domácí fauny návrat do zatím
neporušené přírody, malého kousku pralesa,
který se podařilo zachránit před vykácením.
Příroda na Filipínách je unikátní, žije zde
mnoho endemických druhů, ale bohužel spousta
z nich je již ohrožena vyhubením. Kampaň organizujeme díky spolupráci s Občanským sdružením Faunus z Liberce, jež podobné aktivity
na Filipínách podporuje již od roku 2007.
Podrobnější informace o Záchranné stanici
Talarak naleznete na www.zooplzen.cz v sekci
Ochrana přírody a na www.faunus.cz.
Na podporu této kampaně jsme uspořádali
May Day pro Filipíny 28. 5., opět ve spolupráci
s nadšenými školami, pomáhat také přijelo
Občanské sdružení Faunus z Liberce. Na několika stanovištích se prodávaly nejrůznější
výrobky, trička, malovalo se na obličej, plnila se
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
109
O u r s h a r e i n n a t u r e p r e s e r va t i o n i n 2 011
34 687 Kč. Poděkování právem náleží ZŠ
Hrádek u Rokycan (212 Kč), ZŠ Generála
Pattona Dýšina (4 405 Kč), ZŠ Zbiroh
(2 011 Kč) a dále zaměstnancům Občanského
sdružení Iris, zaměstnancům ZOO a BZ Plzeň
a Občanskému sdružení Faunus z Liberce.
Večer pak proběhla Noc pro Filipíny, speciální
noční prohlídka zahrady se zaměřením na druhy
filipínské fauny chované v areálu zahrady.
Další interaktivní akce se pak uskutečnila
na podzim v Zoo Liberec. Za získané finance
byly pořízeny identifikační ptačí kroužky, lednice, desinfekční prostředky a další.
PODPORA ZÁCHRANNÉ
S TA N I C E C I K A N A N G A –
C i k a n a n g a W i l d l i fe C e n t e r,
z á p a d n í J á va , I n d o n é s i e
Ošetřovatel plzeňské zoo Aleš Zíka během působení
v Záchranném centru Cikananga
Aleš Zíka – a keeper from our zoo – during his stay
in the Cikananga Wildlife Center
Jiřina Pešová
Cikananga Wildlife Center je nevládní
a nezisková organizace pro ochranu indonéské fauny. Hlavní náplní činnosti centra je
péče o raněná a zabavená volně žijící zvířata,
ale především ochrana kriticky ohrožených
druhů zvířat, snaha o jejich reprodukci
a následnou reintrodukci.
Konkrétní pomoc této stanici zajistil v průběhu tříměsíčního pobytu ošetřovatel ZOO
a BZ Aleš Zíka. Od 6. 3. pracoval na programu
záchrany kriticky ohrožených ptačích druhů,
a to špačků černokřídlých (Sturnus melanopterus), sojkovců dvoubarvých (Garullax bicolor) a sojkovců zrcadlových (Garullax mitratus). Více informací naleznete na www.ciknangawildlifecenter.com a www.zooplzen.cz.
P O D P O R A P ROJ E K T U
DERBIANUS – Ochrana
a n t i l o py D e r by h o v S e n e g a l u
Jiřina Pešová
Plzeňská zoologická a botanická zahrada se
stala partnerem Občanského sdružení Derbianus
CSAW na projektu Ochrana antilopy Derbyho
v Senegalu. Antilopa Derbyho, jedna z největších a nejkrásnějších antilop na světě, je také
jednou z nejohroženějších. Její západní poddruh žije v přírodě pouze v Národním parku
Niokolo Koba v Senegalu v počtu menším než
200 kusů. V lidské péči žije jen několik desítek
jedinců v rezervacích Bandia a Fathala
v Senegalu. Letošní sezóna byla počtem odcho-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
PODÍL ZOO A BZ MĚSTA PLZNĚ
N A O C H R A N Ě P Ř Í R O DY V R O C E 2 011
110
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
Mgr. Václava Pešková
A
L
OCHRANA ZVLÁŠTĚ
C H R Á N Ě N Ý C H D RU H Ů
RO S T L I N – O c h r a n a z v l á š t ě
chráněných druhů rostlin
P l z e ň sk é h o k r a j e v k u l t u ř e
( ex - s i t u ) Z o o l o g i c k é
a b ot a n i c k é z a h r a d y
m ě s t a P l z n ě z a r o k 2 011
O
O
G
I
C
K
Á
B
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
Cílem tohoto projektu je rozmnožení některých zvláště chráněných druhů rostlin v kultuře
za účelem následného znovu vysazení a posílení populací na lokalitách původu rostlin.
Jedná se o tyto druhy rostlin:
• Zimozelen okoličnatý (Chimaphila
umbellata) – kriticky ohrožený druh
• Mochna duryňská (Potentilla
thuringiaca) – silně ohrožený druh
• Smil písečný (Helichrysum
arenarium) – silně ohrožený druh
• Hořec křížatý (Gentiana cruciata) –
ohrožený druh
• Jetel žíhaný (Trifolium striatum) –
není zvláště chráněný druh, ale dle Červeného seznamu patří mezi kriticky ohrožené
druhy
• Vrba borůvkovitá (Salix myrtilloides) –
kriticky ohrožený druh
• Rosnatka prostřední (Drosera
intermedia) – kriticky ohrožený druh
O
vaných mláďat nejúspěšnější v historii záchranného programu od jeho založení. V rezervaci
Bandia se celkem narodilo 13 mláďat, z toho
6 mláďat v chovném stádě Bandia 1 (stádo samců Niokola a Baaxa), 3 mláďata ve stádě Bandia
2 (stádo samce Toubaba) a 4 mláďata ve stádě
Bandia 3 (stádo samce Deringa). V rezervaci
Fathala (stádo samce Karanga) se narodila
a byla úspěšně odchována 2 mláďata.
V areálu zahrady, za expozicí prasat savanových byla instalována „plochá“, tichá, antilopa
Derbyho v životní velikosti. V průběhu léta
dobrovolníci a členové občanského sdružení
Derbianus v její blízkosti uspořádali několik akcí
(17. 7., 20. 8., 25. 9.) na podporu svého projektu.
Zábavným způsobem upozorňovali na rizika
vyhubení antilopy Derbyho v přírodě, seznamovali veřejnost s cíli projektu a samozřejmě také
prodejem krásných triček získávali peníze pro
projekt. Po Praze byla Plzeň nejúspěšnějším místem s největším zájmem návštěvníků. Více informací naleznete na www.derbianus.cz.
A
L
Z
V letošním roce jsme prováděli výsevy
a sběry dalších druhů rostlin. Začátkem února
se vysela polovina semen hořce křížatého
P
Tváří v tvář největší antilopě světa
Facing the world largest antelope
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
111
O u r s h a r e i n n a t u r e p r e s e r va t i o n i n 2 011
Vrba borůvková (Salix myrtilloides)
The Whortleberry Willow (Salix myrtilloides)
(Gentiana crutiata) – byl použit přepařený
zahradnický substrát s příměsí vápence
a na povrch byl nasypán drobný štěrk. Tento
výsev jsme uložili do venkovního nezakrytého
pařeniště a přes květník položili kousek čirého
skla kvůli ochraně před prudkým deštěm.
Výsev přirozeně přemrzl (–20 °C) a začátkem
dubna se objevily první klíčky. Druhá polovina
semen byla vyseta až v březnu, použit byl přepařený zahradnický substrát bez vápence.
Výsev neprošel mrazivým obdobím, a přesto
také velmi dobře klíčil asi s měsíčním zpožděním. Klíčivost semen byla u obou výsevů
poměrně vysoká (odhad 70 %). V květnu
a červnu se jednotlivé rostlinky rozdělily
do malých květníků, ve kterých jsou dodnes.
V současné době máme zhruba 40 kusů malých
hořců. Tyto rostliny jsou zapuštěny do země
v pařeništi, není na nich žádný kryt. Matečná
rostlina letos vůbec nevykvetla a zůstala jen
v přízemní růžici.
Ve stejné době jsme vyseli také smil písečný
(Helichrysum arenarium) – použít byl přepařený písčitý substrát. Bohužel nevyklíčilo vůbec
nic ani v jednom výsevu. Matečné rostliny se
rozrostly a bohatě kvetly. Část semen jsme
nechali vypadat přirozeně v okolí rostliny, část
jsme sebrali a pokusíme se opět v zimě vysít.
Dne 30. 5. 2011 byla Mgr. Václava Pešková
s Ing. Lenkou Pivoňkovou na lokalitách zbylých
druhů rostlin. V Míšově byly sebrány 4 rostliny
mochny duryňské, v Chrástu u Plzně 4 rostliny
jetele žíhaného a na Maňovicku u Pačejova zbytek semeníku z minulého roku a 1 koncový prýt
zimozelenu okoličnatého. Všechny rostliny byly
ještě týž den zasázeny do předem připravených
částí pařenišť.
Mochna duryňská (Potentilla thuringiaca)
byla v době přenosu v květu, takže se po dozrání
vysemenila a koncem července již byly vidět malé
rostliny. Na konci října již nebylo téměř poznat,
která rostlina je matečná a která nově vyrostlá.
Jetel žíhaný (Trifolium striatum) vůbec
neprospíval. Rostliny zasychaly a postupně
všechny zahynuly. Na podzim lokalitu navštívila
V. Pešková a donesla 3 rostliny „nějakého“ jetele, ale je nutno ho příští rok determinovat.
Vypadá spíše jako jetel plazivý.
Zimozelen okoličnatý (Chimaphila umbellata) byl vysázen do připravené plochy pařeniště s borovicemi, brusinkou, borůvkou a lesní-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
PODÍL ZOO A BZ MĚSTA PLZNĚ
N A O C H R A N Ě P Ř Í R O DY V R O C E 2 011
112
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
L
O
G
I
C
K
menily na místo a mohly by se v příštím roce
samy namnožit.
V následujícím roce se pokusíme dopěstovat rostliny hořce křížatého a mochny duryňské a budeme dál pokračovat v pokusech
namnožit ostatní druhy jak generativně, tak
i vegetativně.
O
Á
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
Summary
The Zoological and Botanical Garden
of the Pilsen Town contributed actively to
five conservation projects. At home, it was
the protection of the Corncrake in the Pilsen
region, help to the protected plant species
of the Pilsen region (ex-situ) of the Pilsen
zoo. Abroad, we supported the Talarak rescue center in the Negros island,
the Cikananga Wildlife Center in Java and
the Senegal preserving project of the Giant
Eland. We also joined the EAZA large apes
campaign.
A
mi mechy, která je po celou dobu zastíněna asi
0,5 m vysokou konstrukcí se sítí. Rostlina dobře
prospívá, konce léta se dokonce objevil nový
přírůstek. Zbytek semeníku z loňského roku
jsme vyseli do květníku s malou borovicí, bohužel zatím nic nevyklíčilo.
U řízků vrby borůvkovité (Salix myrtilloides) odebrané v loňském roce se ukázalo,
že se jedná o vrbu plazivou. Proto navštívil
Ing. Tomáš Peš s RNDr. Tomášem Peckertem lokalitu Na požárech znovu 25. 6. 2011, bohužel
opět neúspěšně. Až 14. 9. 2011 byla vrba borůvkovitá úspěšně nalezena a několik řízků odebráno. Koncem října již byla část řízků zakořeněna
a pravděpodobně bude 100% úspěšnost.
Rosnatka prostřední (Drosera intermedia)
(10 ks) byla odebrána T. Pešem 14. 9. 2011
na lokalitě Kolowratův (Černý) rybník na Tachovsku a ihned zasázena na připravené částečně trvale zamokřené místo. Rostliny již byly
v plodném stavu, takže se pravděpodobně vyse-
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Rosnatka prostřední (Drosera intermedia)
The oblong-leaved Sundew (Drosera intermedia)
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
113
„ P R AV Ě K Á “ O SA DA Z N OV U O Ž Í VÁ
Robert Trnka, Milan Řezáč
V roce 2011 se podařilo obnovit spolupráci
ZOO a BZ Plzeň s archeologickou obcí. Postupně dochází k opravám a vylepšování stávající pravěké osady, stojící nedaleko statku
Lüftnerka. V roce 2011 proběhlo kromě oprav
také pět „oživených víkendů“ pro veřejnost,
během nichž bylo možno křížem krážem procestovat historii od doby kamenné až po příchod Slovanů.
Na projektu se kromě Zoologické a botanické zahrady podílejí zástupci těchto institucí
a sdružení: Západočeská pobočka České
archeologické společnosti, Západočeské muzeum v Plzni, Katedra archeologie FF ZČU
Plzeň, Národní památkový ústav – územní
odborné pracoviště v Plzni, Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek,
oddíl Nezmar, sdružení Aštera, sdružení Via
Boemia, atd. Opomenout bychom neměli ani
několik nadšených, nikde neorganizovaných
jednotlivců, z nichž někteří jsou hlavními
tahouny akce. Kvůli snazšímu jednání a vyřizování formalit vzniklo z tohoto základu zastřešující sdružení, které dostalo název Oživená
(pre)historie.
Akce pro veřejnost jsou koncipovány tak, aby
si příchozí mohli většinu prací a dobových technik na vlastní kůži vyzkoušet. Návštěvníci
s hlubším zájmem o historii mají k dispozici
odborný výklad a sérii vzdělávacích panelů.
V pravěké osadě jsou prováděny i drobné
archeologické experimenty. Také do nich se
návštěvníci aktivně zapojují.
Mimo zvládnutí manuálních činností se
návštěvníci dozvídají také zajímavosti o práci
archeologů. Mnozí si odnášejí z akce jiný pohled
na archeologickou práci, než jaký jsme zvyklí
vídat v médiích (zprávy začínající slovy,,děsivýunikátní-jedinečný-tajemný… nález“, zaručující
dobrou prodejnost senzacechtivé veřejnosti,
láteření na zdržování staveb apod.). Návštěvníci
mají možnost poznat, že archeologie je živá
Návštěvníkům se dostalo poutavého výkladu
Visitors enjoyed interesting commentary
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
The prehistoric settlement is alive again
114
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
vedli například srovnání účinnosti při odkorňování 5 m dlouhého osikového kmene o průměru 5–10 cm s pomocí pořízu a s pomocí
valounového úštěpu. Prakticky odzkoušena
byla také replika laténské železné sekery
s tulejí při práci se dřevem.
Druhý víkend byl věnován keramice
a všemu, co s ní souvisí. Návštěvníci měli možnost nakutat si parohovými kopáči jílovitou
hlínu nedaleko osady, rozbít hroudy, vyšlapat
keramické těsto a vyrobit si své keramické
dílko pod vedením zkušených keramiček.
V nádobách, vyrobených už při prvním víkendu, měli možnost uvařit si na otevřeném
ohništi „pravěkou“ slepičí polévku a čaj z třezalkového listí. K dispozici byl informační
panel s ukázkami archeologických nálezů
keramiky od mladého paleolitu po raný středověk. Zajímavým experimentem bylo využití
žhavých uhlíků k rychlejšímu vysoušení vnitřku nádoby při stavbě větších exemplářů keramického zboží.
Třetí oživený víkend se nesl ve znamení
textilních technik. K dispozici byl vzorník jednotlivých přírodních materiálů, vhodných pro
spřádání a informační panel, shrnující dosavadní poznatky o pravěké textilní výrobě.
Návštěvníci měli možnost vyzkoušet si spřádání vlákna z ovčí vlny s pomocí ručního vřetena
a přeslenu. Dále bylo k vidění i ke zkoušení
hned několik způsobů tkaní (na prstech, karetky, hřebenový stávek, vertikální stav). Kromě
toho leckoho zaujaly méně známé techniky
jako zapiastky (tkaní na formě) nebo síťování.
Experimentálně byla odzkoušena možnost
tkaní na vertikálním stavu bez použití hlině-
O
a zajímavá věda, bez které bychom o životě
našich dávných předků nevěděli téměř nic.
V předstihu a bez účasti veřejnosti byla
vyspravena nejvíce poškozená polozemnice.
Oproti předpokladům bylo nakonec nutné
znovu vystavět celou polovinu její konstrukce,
včetně hřebenové vaznice. Návštěvníci se
mohou přesvědčit, že tato část byla opravována
s pomocí původních technologií. Postupně
bychom podobnou uvěřitelnou tvář chtěli
navrátit celé osadě. Jelikož jde o volné repliky
staveb z doby železné, na nejnamáhanější místa
byly použity kované hřeby, vyrobené podle
archeologických nálezů z doby laténské. Krokve
a střešní tyče byly pak spojovány dřevěnými
kolíky a místy svazovány pruhy surové kůže.
Části nosných kůlů, zapuštěné do země, jsou
impregnovány nátěrem z březového dehtu.
Snopy rákosu jsou na střechu přivázány lněným
provazem.
První oživený víkend se v roce 2011 věnoval
bydlení v pravěku. K dispozici byl informační
panel, shrnující archeologické i etnografické
poznatky o bydlení přírodních národů od nejstaršího paleolitu po současnost. V rámci tématu jsme se pokusili s pomocí návštěvníků
„zabydlet“ interiér jedné z polozemnic. Dům byl
vybaven jednoduchým lůžkovým rámem
s roštem, roubeným a hlínou vymazaným ohništěm, zrnotěrkou, funkčním vertikálním textilním stavem a několika nádobami. Vše bohužel
návštěvníci během následujících dnů zničili.
I přes několikanásobné opravy muselo být
nakonec kvůli opakujícímu se vandalismu od
vybavování domů upuštěno. V rámci prováděných experimentů jsme o tomto víkendu pro-
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
115
„ P R AV Ě K Á “ O SA DA Z N OV U O Ž Í VÁ
ných nebo kamenných závaží. Ověřili jsme
také možnost tkaní látky výrazně delší, než
jaká je výška stavu a v neposlední řadě proběhla také úspěšná rekonstrukce vertikálního
stavu s rozdělovací mřížkou podle vyobrazení
na řecké amfoře z 5. stol. př. n. l.
Čtvrtý oživený víkend byl věnován významu kamene v pravěku. Návštěvníci měli možnost seznámit se s výrobou broušené i štípané
kamenné industrie, k vidění byly originální
nálezy, ať už jde o kamenné sekery, sekeromlaty, hroty šípů nebo třeba zrnotěrky a mlecí
kameny. Podobně jako při minulých víkendech byly k dispozici informační tabule k hlavnímu tématu víkendu a také vzorník nejčastějších materiálů, využívaných k výrobě štípané
kamenné industrie. Unikátem byly nástroje,
zasazené do dřevěných násad podle archeologických a etnografických analogií. Návštěvníky zaujalo zejména provrtávání břidlicových destiček kamennými vrtáčky, které byly
experimentálně upevněny do násad speciální
směsí „mezolitického lepidla“.
Pátý a zároveň rozlučkový víkend bylo
možno zhlédnout znovu vše, čemu byly věnovány předchozí akce. Jako hlavní téma však
vévodilo zpracování kůží. K dispozici byly
ukázky kůží a kožešin, zpracovaných, sešitých
a zdobených původními technologiemi.
Představeny byly také všechny dosud připravené informační panely. Největším tahákem se
však stalo začišťování srnčí kůže kamennými
a kostěnými nástroji. Zaujala také experimentální výroba mezolitického šípu tradičními
technologiemi (rovnání s pomocí nahřívání,
opracování pazourkovými čepelkami, pískovcovými brousky atd.).
Oživené dny zaujaly nejen děti, ale i dospělé
“Revived days” were interesting not only for children
but also for adults
Summary
In 2011, our zoo started to co-operate with
a newly founded association called “The Revived (pre)History”, which connects professional archaeologists as well as experienced amateur enthusiasts. Gradually,
the settlement situated nearby the Lüftnerka
farm, got some reconstruction and improvements done. The settlement came alive
for a few days with meaningful activities. In
2011, some most needed repairs were done
and we had five “revived weekends” for
the public. These were focused on living in
the prehistoric ages, manufacturing ceramics, textiles and educating visitors. All was
organized in such a way that visitors could try
most of the work themselves. Visitors with deeper interest appreciated a small lecture and
a series of informative boards. Small
archaeological experiments took place there
too. Apart from manual work, visitors learned
about interesting things from the work
of archaeologists and about the historical connection of the human influence on the nature.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
The prehistoric settlement is alive again
116
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
K Y P R – Ú N O R 2 011
C y p r u s – Fe b r u a r y 2 011
Z
Ing. Jiří Trávníček
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
2. února
Kypr měří od východu na západ 240 km a od
severu na jih 100 km. Je tak třetím největším ostrovem Středomoří. Je tvořen třemi pohořími: nej-
starší a nejvyšší Troodos, na západě Mamonia
a na východě Kyrenia. Zajímavostí je 7,3 %
endemismu u rostlin (z 1 750 taxonů). Asi nejzajímavějšími dřevinami jsou endemický cedr
Cedrus brevifolia a dub Quercus alnifolia.
První večer navštěvujeme V. Jirouška, dnes
již bývalého prezidenta UCSZOO a jdeme
na večeři společně s ředitelem zoo v Limasolu
panem Lambros Lambru. Tuto zoo Vláďa staví
kompletně novou, má 1,5 ha a leží přímo
na pobřeží. Domlouváme spolupráci, výměny
zvířat a zaškolování ošetřovatelů.
Na Kypru žijí pouze tři druhy žab (Bufo viridis, Hyla savignyi a Rana cf. bedriagae). Zato
O
V roce 2010 jsme v našem ošetřovatelském
týmu přivítali Honzu Dohnala, hadaře specializovaného na chov a lov jedovatých hadů. Další
„správný blázen“ v plzeňské zoo. Na konci ledna
byl zrovna pochmurný mrazivý den a on se mi při
obědě zeptal: „Nechceš se mnou na pár dnů
na Kypr za Christosem Chrisoforou, majitelem
jediné zoo na Kypru, a na focení levantských
zmijí?“ Slovo dalo slovo druhého února vyrážíme.
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Nezdolný Vláďa Jiroušek, bývalý prezident UCSZOO a ředitel Zoo Jihlava staví v Limasolu na Kypru novou zoo
The invincible Vláďa Jiroušek, the former president of the UCSZOO and director of the Jihlava zoo builds
a new zoo in Limasol
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
117
K Y P R – Ú N O R 2 011
s plazy je to podstatně lepší. Žije jich zde 27
druhů, řada z nich endemických. Asi nejvzácnější je kyperská užovka obojková (Natrix
n. cypriaca). Jediným skutečně jedovatým hadem je obrovská levatnská zmije Macrovipera l. lebetina, která zde vytváří zajímavé
barevné aberace a v některých oblastech byla
popsána i její vejcorodost, normálně je vejcoživorodá.
3. února
Dopoledne nám V. Jiroušek ukazuje výstavbu nové zoo v Limasolu, potom si jedeme
prohlédnout špičkovou veterinární kliniku
Christos Christoforou, ředitel a zároveň majitel
jediné soukromé zoo ve městě Pafos, západní Kypr
Christos Christoforou, the director and the owner
of the single private zoo in Pafos, western Cyprus
k Lambrosovi. Odpoledne přejíždíme přes
město Pafos do Pegeia Bird Parku za majitelem
Christosem Chrystoforou. Prohlížíme docela
velký, čistý, pěkně zařízený a funkční ptačí park.
Specializuje se hlavně na nejrůznější papoušky,
bažanty, turaka, hoka; má zde ale i žirafy, zebry,
antilopy a terárium. K večeru jedeme tři kilometry severovýchodně od Pegei do vápencových kopců na lokalitu č. 1, 500 m n. m., teplota byla v 17.00 byla 5 °C. Pod kameny během
první hodiny nalézáme čtyři druhy plazů: větší
množství drobných gekonků Cyrtopodion kotschyi fitzingeri, 2 agamy Laudakia stelio cypriaca, dále jednoho scinka Trachylepis vittata
a mládě krátkonožky Ablepharus budaki.
Chytám dva velké střevlíky z rodu Carabus. Noc
trávíme v Pegei.
4. února
Brzy ráno jedeme na lokalitu č. 2 – deset
kilometrů severozápadně od Pegeia k pobřeží.
Cestou pozorujeme desítky orebic. V osm ráno
dosahuje v 50 metrech nad mořem teplota
10 °C. Pokračujeme prašnou cestou na sever
směrem k vesnici Ineia, kde zastavujeme
na lokalitě č. 3 (150 m n. m., 13 °C). Zde chytáme dva scinky Chalcides ocellatus a dvě zelené ropuchy Bufo viridis, poslední zde focená
byla Ophisops elegans schlueteri a dále chytáme dva štíry Mesobuthus cyprius.
Ve 13.00 jedeme do nejvyšších hor poloostrova Akamas do stejnojmenné rezervace (lok. č. 4)
„akamas forest“. Zde sbírám šišky z borovic
Pinus brutia a jalovec Juniperus phoenicea.
Nacházíme se v 350 m n. m, teplota je zde 15 °C.
Vyjíždíme na druhou nejvyšší horu poloostrova Mauri Schiria, 430 m n. m. Odpoledne
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
C y p r u s – Fe b r u a r y 2 011
118
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
6. února
Dnes plánujeme lovecko-fotografickou
výpravu 3 km severozápadně od Agios
Georgios na poloostrově Akamas, v nádherném vápencovém údolí Avakas Georgios
(lok. č. 7). Údolí je zarostlé hustou původní
vegetací. Zde údajně celý rok teče potok, což je
na Kypru vzácné. Podél vody jsou zde hojné
zelené ropuchy, chytáme jeden exemplář rosničky Hyla savignyi. Vůbec nejhojnějším plazem jsou krátkonožky Ablepharus b. budaki,
dále robustní scinkové Chalcides o. ocellatus
a Trachylepis vittata. Velmi hojné jsou zde
překrásně vybarvené agamy Laudakia stellio
cypriaca, vyhřívající se na solitérních kamenech. Fotíme mladou užovku Dolichophis
jugularis Konečně se mi podařilo také vyfotit
samici endemické ještěrky Phoenicolacerta
troodica. Ze tří druhů obojživelníků žijících
na Kypru jsme pozorovali dva, z 27 druhů
plazů 10.
I
5. února
Ráno vyrážíme do pohoří Trodoos přes
Stroumpi a Pano Panagia do Cedar Valley. Asi
20 km za Panagia vjíždíme do nádherného lesa,
kde roste asi 200 000 endemických cedrů
Cedrus brevifolia. (lok. č. 5, 1 200 m n. m.,
9 °C). Sbírám semena cedrů a žaludy endemických dubů Quercus alnifolia, národního stromu
Kypru. Navštěvujeme zajímavý klášter Kykko –
byzantský, nesmírně bohatý a také největší klášter Kypru. Dále zastavujeme tři km jižně od nejvyšší hory Kypru Olympos směrem na Limasol
O
přejíždíme na severní polovinu poloostrova,
kde jsou o poznání vlhčí biotopy s hojnými
bramboříky perskými – Cyclamen persicum.
Procházíme zajímavé, slušně zarostlé biotopy
v okolí střediska Baths of Aphrodite, bohužel
nenalézáme zde žádné plazy.
O
Jedním z nejkrásnějších a zároveň nejhojnějších
scinků Evropy je Chalcides ocellatus, Inea, lok. č. 3
One of the most beautiful and common European
skink is Chalcides ocellatus
(lok. č. 6, 1 650 m n. m., 10 °C, sníh). Fotím
prastaré stromové jalovce a jejich semena.
Fotím jemná semena endemického rozchodníku (fotím je na sněhu) Sedum microstachyum. Dominantní dřevinou této vysokohorské lokality je borovice černá P. nigra.
K večeru přejíždíme na jihozápad pobřeží
poloostrova Akamas, asi dva km severovýchodně od poloostrůvku Lara fotit plazy.
Obracíme kameny a nalézáme větší množství
gekonků Cyrtopodion kotschyi fitzingeri, jednoho Hemidactylus t. turcicus asi 25 cm velkého slepáka Typhlops vermicularis (největší
jedinec z Kypru měřil 42 cm) a několik drobných ještěrek Ophisops elegans schlueteri.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
119
K Y P R – Ú N O R 2 011
Endemický brambořík Cyclamen cyprium poblíž města Baths of Aphrodite je místy velmi hojný
The endemic cyclamen Cyclamen cyprium along the Baths of Aphrodite town was very common
at some places
Závěr
ZSC na Kypr byla velmi přínosná pro
Zoologickou a botanickou zahradu a město
Plzen z těchto důvodů:
• Byl pořízen rozsáhlý fotografický materiál
biotopů, fauny i flóry, kterážto byla tímto zdokumentovaná.
• Pozorováním rostlin a zvířat Kypru
ve volné přírodě jsme získali zkušenosti pro
pěstování a chov v naší ZOO a BZ.
• Mezi kyperskými zoo a naší zoo jsme domluvili budoucí výměnu zvířat.
• Dále jsme domluvili pobyt našeho ošetřovatele Jana Dohnala, který bude pracovat v Pafos
Bird Parku v oddělení plazů, kde zaškolí a naučí
místní obsluhu zacházet s jedovatými hady.
• V současné době je zde ošetřovatelka zvířat
Anna Linna Soufan ze Zoo Limasol na zapracování. Prochází kolečkem celou zoo a učí se krmit
a ošetřovat jednotlivá zvířata všech skupin.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
C y p r u s – Fe b r u a r y 2 011
120
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
3rd February
In the morning, Jiroušek showed us the
newly built Limasol zoo. Then we went to see
a modern veterinary clinic. In the afternoon, we drove to Pafos to the Pegeia Bird Park
to visit its owner Mr. Christos Chrystoforou.
We inspected this quite large, clean and nicely equipped bird-park. It specializes on birds,
such as parrots or pheasants, but they also
keep giraffes, zebras, antelopes and there is
a snake house there as well. In the evening,
we went three kilometers of Pegeia to see
limestone hills. We found four species of snakes during the first hour. A larger number of
little geckos Cyrtopodion kotschyi fitzingeri,
2 lizards Laudakia stelio cypriaca, one
Bridled Skink Trachylepis vittata and an
offspring of the Budak's Snake-eyed Skink
(Ablepharus budaki). I caught two large
ground beetles of the Carabus family. We
spent the night in Pegea.
O
A
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
4th February
Early morning, we set off ten kilometers
north-west of Pegeia to the coast. We watched
many partridges on the way there. We went
on to the north to the Ineia village, where we
stopped. We caught two skinks Chalcides
ocellatus, two green toads Bufo viridis and
two scorpions Mesobuthus cyprius.
In the afternoon, we drove to the highest
mountain of the Akamas peninsula to the
Akamas Forest, where I picked seeds from
pine trees Pinus brutia and junipers
Juniperus phoenicea. We were in an altitude
of 350 meters and the temperature was 15 °C.
H
2nd February
Cyprus is 240 kilometers long from the east
to west and from south to north 100 km. It is
thus the third largest Mediterranean island.
There are three mountain ranges there. The
oldest and highest is Troodos, Mamonia is in
the west and Kyrenia in the east. 7.3 % of local
plants are endemic out of the 1 750 local taxa.
The most interesting woody plants are endemic cedar trees Cedrus brevifolia and oaks
Quercus alnifolia. There are only three species
of frogs in Cyprus (Bufo viridis, Hyla savignyi
and Rana cf. bedriagae) and some of the 27
species of local reptiles are endemic. The
Cypress Grass Snake (Natrix n. cypriaca) is
probably rarest of them. The large viper
Macrovipera l. lebetina, which can be found
in many color forms, is the only one really
poisonous snake of Cyprus. In some localities,
it was described as egg laying, but normally it
is viviparous-egg laying.
The first evening we visited V. Jiroušek,
the former president of the UCSZZOO, and we
went to dinner with the director of the Limasol
zoo. Mr. Jiroušek was building the Limasol zoo
at that time there. It is situated at the sea and
it has 1,5 hectares. We negotiated our future
mutual co-operation, exchange of animals
and keepers’ schooling.
O
Summary
In 2010, we welcomed Honza Dohnal –
a venomous snake enthusiast – to our team.
One day he asked me to visit Christos
Christoforou – an owner of a private zoo in
Cyprus and to photograph Lebetine Vipers
with him. We set off on the 2nd of February.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
121
K Y P R – Ú N O R 2 011
Jedno z nejzajímavějších míst na Kypru je bez pochyby horské údolí Cedar Valley. V první pol.20. stol.
Angličané z několika posledních přežívajících kusů endemických cedrů (Cedrus brevifolia) zachránili
semena a tento druh byl rozmnožen a v dnešní době více než 200 000 těchto překrásných stromů zdobí
několik údolí v pohoří Trodoos
The Cedar Valley is one of the most interesting places in Cyprus. In the fifties of the 19th century, some
Englishmen took care of seeds from a few surviving endemic cedars and this taxon was reproduced to
the present 200 000 trees, which grow in the Trodoos mountains.
We also visited the second highest mountain of the Mauri Schiria peninsula. In the
afternoon, we shifted to the northern part of
the peninsula, where there were damper bio-
topes with numerous cyclamens (Cyclamen
persicum). We walked through interesting biotopes around Baths of Aphrodite locality.
However, we do not find any snakes there.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
C y p r u s – Fe b r u a r y 2 011
122
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
the water and we also caught one tree frog
Hyla savignyi. Budak's Snake-eyed Skinks,
sturdy skinks Chalcides o. ocellatus and
Trachylepis vittata were most numerous
reptiles there. Beautifully colorful lizards
Laudakia stellio cypriaca were basking on
stones. We took pictures of a young Whip
Snake (Dolichophis jugularis). Finally,
I managed to photograph a female of one
endemic lizard Phoenicolacerta troodica.
Out of the three Cyprus species of amphibians we saw two. Out of the 27 species
of snakes we came across 10.
L
N
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
• Photographic material of biotopes, fauna
and flora was acquired
• Through watching plants and animals of
Cyprus in the wild we got some experience
for growing and keeping them in captivity in
our zoo.
• We arranged exchange of animals for the
future with Cyprus zoos.
• It was agreed that our keeper Jan
Dohnal would work for the Pafos Bird Park
in reptiles department, where he would lecture and teach the locals handling venomous snakes.
• A keeper from Limasol Zoo, A.L. Soufan
came to the Pilsen zoo to get some
practice.
C
Conclusion
This trip was very beneficial for the
Zoological and Botanical Garden and for the
Pilsen town because:
I
6th February
We planned to visit the north-west of Agios
Georgios on the Akamas peninsula in an
amazing limestone valley Avakas Georgios.
The valley was overgrown with thick native
vegetation. There is a brook, which has water
all year round. That is very rare in Cyprus.
Palearctic Green Toads were abundant along
O
5th February
In the morning, we went to the Trodoos
Mountain through Stroumpi and Pano
Panagia to the Cedar Valley. We entered
a beautiful wood 20 kilometers behind Panagia, where there were about
200 000 endemic cedar trees Cedrus brevifolia there. I photographed cedar seeds and
acorns of endemic oaks Quercus alnifolia,
the national tree of Cyprus. We visited an
interesting monastery Kykko – byzantine,
very rich and largest one in Cyprus. We also
stopped three kilometers south of the highest
Cyprus mountain – Olympos. I collected
seeds of an endemic sedum (they were on
snow) Sedum microstachyum. The dominant woody plant of this locality is the
European Black Pine (P. nigra).
In the evening, we drove to the south-west
coast of the Akamas peninsula to photograph reptiles. We found lots of geckos
Cyrtopodion kotschyi fitzingeri, one Hemidactylus t. turcicus and about 25 cm long
European Worm Snake (Typhlops vermicularis) – the largest one from Cyprus was
42 cm long – and a few small lizards
Ophisops elegans schlueteri.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
123
B O L Í V I E 2 011
Ing. Jiří Trávníček
27. října
V 7.10 ráno letíme z Mnichova přes Londýn
a Miami do bolivijského La Pazu. Účastníci
cesty za Zoo Plzeň jsou Jiří Trávníček, Zdeněk
Bříza a Roman Krejčí.
28. října
Ráno v 6.00 přilétáme do La Pazu, půjčujeme si čtyřkolku Toyota Landcruiser a vyrážíme
na severovýchod po silnici č. 3 do 50 km
vzdálené vesnice Unduavi. Přejíždíme přes
4 700 m n. m. položený průsmyk poblíž
Národního parku Cotopato. Z této nadmořské
výšky se nám pěkně zatočily hlavy. Zde fotíme
husice andské Chloephaga melanoptera
a skupinu cyklistů sjíždějících po „silnici
smrti“ do Santa Barbara. Jedná se o 50 km
dlouhý sjezd, kde se překoná 40 00 výškových
metrů. My ale pokračujeme dál, 50 km jihovýchodně na lokalitu Apa Apa Ekological Park.
V okolí se pěstuje obrovské množství koky
a také citrusy a kávovníky. Podél silnice smrti je
neuvěřitelné množství pomníčků mrtvých
motoristů a cyklistů. Dokumentujeme přejetou
divokou kočku pampovou Leopardus colocolo.
29. října
Odpoledne dojíždíme na místo do eko-hotýlku, asi hodinu pěšky do docela pěkného mlžného pralesa. Vzhledem k velkému suchu ale
moc zvířat nevidíme. U hotelu fotíme ochočené
pekari, dva druhy arů a želvy pralesní
Geochelone denticulata. Později se přesouváme do stejného pralesa z druhé strany od
Chulumani, 10 km severozápadně. Nacházíme
se v nadmořské výšce 2 000 m, teplota je při-
Nejnebezpečnější silnice na Zemi je bezpochyby „silnice smrti“ mezi La Pazem a Rurrenabanque
The most dangerous road on the Earth – the Road of Dead between La Paz and Rurrenabanque
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
B o l i v i a 2 011
124
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
O
T
Při průjezdu Andami nedaleko města Coroico se
objevují panenské mlžné horské pralesy
Virgin mist mountain forests during the journey
through the Andes nearby the Coroico town
B
A
N
C
K
Á
Z
A
H
R
A
po vyhlášené silnici smrti. Příroda je ve zdejších Cordilera Real úchvatná, pěstitelů koky
ubylo. Všude se rozprostírají panenské mlžné
pralesy. Fotíme kondory krocanovité (Cathartes aura) i kondory havraní (Coragyps atratus). Fotíme přejeté aguti, mláďata amazoňanů v tašce u indiánů a velkou ropuchu před
hospodou v Sapecha (390 m n. m., 22 °C), dále
ary zelenokřídlé a ararauny u hotelu. Noc trávíme v Sapecha.
I
30. října
Spíme v Chulumani, fotím netopýra a 5
druhů žab chycených v noci. Během třetího dne
jsme nepotkali ani jedinou benzínku a čerpáme
u lidí z kanystrů. Pokračujeme do 60 km vzdáleného městečka Coroico. Cestou prší a z prašných cest se stávají pravé bolivijské silnice
smrti. Jedeme místy jen 2–3 km v hodině.
Fotíme zajímavé centrum a kostel v městečku
Coroico, které se nachází v nadmořské výšce
1 200 metrů. Teplota vzduchu je zde 24 °C.
Dojíždíme do vesnice Yolosita, kde je v okolí
řeky Coroico slušný prales. Zde zůstáváme
na noc.
O
bližně 25 °C. Po 15 km prales končí a kam oko
dohlédne, všude je příroda zdevastovaná.
Fotíme mrtvou bojgu Imantodes cf. cenchoa,
velmi hojné smaragdově zelené andské tukany
z rodu Aulacorhynchus. Roman a Zdeněk jedou
na noční lov, dokumentují desítky žab, z plazů
chytají tři červenooké hádky, snad Oxyrhopus
cf. melanogenys, zajímavého ptáka guana
Spixova, Penelope jacquacu, hnízda hojných
vlhovců žlutohřbetých (Cacicus cela).
D
M
Ě
S
T
1. listopad
Celý den pokračujeme po dost hrozných
cestách do Rurre. Fotíme mrtvého, dva metry
dlouhého hada, růžové orchideje, nížinný amazonský prales a velkou přejetou vačici.
Nadmořská výška je zde cca 350 m n. m., 25 °C.
A
A
L
Z
2. listopad
V Rurrenabanque se setkáváme s českou
majitelkou cestovní kanceláře Mogli – Jungle.
P
31. října
V noci fotíme motýly strigy temné s velkými
„oky“ na křídlech (Ascalapha odorata). Za letu
připomínají netopýry. Pozorujeme modrého
samečka tangary vlaštovčí (Tersina viridis),
papoušky Pyrrhura rupicola, kteří v Andách
žijí do 2 000 m n. m. Z Yolosy pokračujeme
téměř celý den do 130 km vzdáleného amazonského Sapecha. Za Coroikem končí asfaltka
a dál pokračujeme jen po mokrém blátě –
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
125
B O L Í V I E 2 011
Domlouváme devítidenní trek po řekách Beni
a Tuichi (rychlá voda). Doprovází nás tři indiáni z kmene Chimanes. V této oblasti žijí ještě
indiáni z kmenů Ta-kana, Toromonas, Jura,
Moseten, Chakovos. Naši průvodci jsou
z kmene Takana. Jmenují se Kajman, Leon
a Inčiki. Asi po 1,5 hodině jízdy proti proudu
řeky Beni odbočujeme doprava na řeku Tuichi.
Fotíme dospělého teju – Tupinampis. Dokumentujeme lov prvního, asi 150 cm velkého,
kajmana černého (Melanosuchus niger),
žeroucího rybu. Odchyt se nepodařil, kajman
proklouzl a uplaval do řeky. Indián mu ale
rybu stačil sebrat a hurá – bude polévka.
Fotíme rodinku vřešťanů černých (Alouatta
caraya). V základním táboře uprostřed panenského tropického nížinného pralesa dokumentujeme nejrůznější druhy rostlinné potravy prasat pekari. Do noci chytáme mnoho zajímavých zvířat: tři druhy hadů, nejrůznější
hmyz, tři druhy sklípkanů, dva druhy anolisů.
3. listopadu
Noc trávíme v pralese. Celé dopoledne
zkoumáme prales a indiáni nám ukazují různé
druhy dřevin a bylin a praktickými ukázkami
vysvětlují tradiční medicínu a další využití.
Fotíme kunu tayru, amejvy, guany Pipile
cumanensis. K večeru jdeme na ryby. Bohužel
v sedmi lidech chytáme za dvě hodiny pouze
jednoho většího pancéřníčka a tak je k večeři
jen chudá rybí polévka s rýží.
4. listopadu
Naše druhá noc v pralese. Během tohoto
dne dokumentujeme řadu bezobratlých a plazů. Dnes odpoledne měl přijet indián s lodí
a vyvézt nás asi 15 km proti proudu do jiných
biotopů. Skutečně přijel, ale měl málo benzínu
a tak odpoledne vyrážíme proti proudu pěšky
s plnou polní. Cestou pozorujeme dvě skupiny
pekariů čítající okolo 200–300 zvířat. Jsme
v jejich bezprostřední blízkosti, prasata nás
hlučně zastrašují cvakáním zubů. Večer okolo
17.00 a ráno v 6.00 se pralesem šíří pravidelný řev vřešťanů a několika druhů ar.
Nejhorší jsou arové zelenokřídlí a ararauny.
Ohromná je zde žabí diverzita, denně fotíme
nové a nové druhy žab.
Na noc si stavíme vlastní kemp v pralese.
Během půl hodiny je vše hotové, indiáni jsou
skvělí stavbaři.
5. listopadu
Celou dobu se zde pohybujeme v nadmořských výškách okolo 250 m n. m.. Teplota v noci
se pohybuje okolo 27 °C, přes den až 33 °C. Nad
ránem se přiblížila až k táboru velká skupina
pekariů doprovázená jejich typickým zápachem. Rozbil se mi foťák, zaseklo se ostření.
Naštěstí kolegové fotí ostošest. S indiány domlouvám postavení typického pralesního obydlí v naší zoo. Dva z indiánů mají bílé manželky,
jeden Češku Terezu a druhý Holanďanku.
6. listopadu
Čtvrtá noc v pralese. Tentokrát si stavíme
kemp poblíž řeky Tuichi. Cestou na toto místo
fotíme neuvěřitelné množství jaguářích, tapířích a pekariích stop. Nejbližší jaguáří stopy
byly od našeho tábora asi 400 metrů. Indiáni
chytili asi tříkilovou býložravou piraňu
(Calosoma sp.) a tak po třech dnech máme opět
konečně maso. Jinak jsou na jídelníčku přede-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
B o l i v i a 2 011
126
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
8. listopadu
Ráno přejíždíme do asi 100 km vzdáleného
městečka Santa Rosa, kde vybavujeme povolení
O
7. listopadu
Po páté noci strávené v pralese jedeme dopoledne lodí asi dva kilometry na hnízdiště ar zelenokřídlých. Hnízdí zde v kolmé pískovcové
stěně. Je to nádherné místo s výhledem na primární pralesy a Rio Beni. Odpoledne přejíždíme
do Rurre, kde strávíme další noc a domlouváme
pokračování cesty do pampy.
pro vstup do N.P. Pamapas del Yacuma. K dispozici máme loď se třemi průvodci. Odjíždíme
do základního tábora na řece Yacuma. Během
tříhodinové cesty pozorujeme minimálně 200
různě velkých, často až 4,5 metru dlouhých, kajmanů brýlových (Caiman crocodylus), asi 20
kajmanů černých (Melanosuchus niger), 80
kapybar, okolo stovky hoacinů (Opisthocomus
hoatziny), kormorány (Phalacrocorax brasilianus), volavky člunkozobé a dalších asi pět
druhů volavek, ledňáčky, několik druhů dravců,
guany (Pipile pipile), kormorány, čápy jabiru,
několik skupin sladkovodních delfínů (Inia
boliviensis), dva druhy vodních želv, z toho
větší tereky jednovousé (Podocnemys unifilis)
masově a vzácněji anhingy Anhinga anhinga.
Daleko největším zážitkem je noční projížďka lodí po řece. Vzduch je plný hmyzu,
netopýrů, lelků. Voda svítí spoustou červených očí kajmanů. Teplota vzduchu dosahuje
v noci 29 °C, přes den 37 °C.
O
vším rýže, čočka a nudle. Pijeme vodu z řeky
a i přes její chemické ošetření všichni trpíme
průjmy. Ale stojí to za to. Fotíme hada u řeky
a další druhy žab. V noci leje jako z konve, rychle se balíme a přesouváme do základního tábora, vzdáleného asi dva kilometry. Ke snídani
pečou indiáni palačinky. Celý den trávíme studiem pralesů v okolí tábora.
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
Bezesporu nejzajímavější skupinou zvířat v nížinných pralesích v okolí řeky Rio Beni jsou bezobratlí.
Na obrázku je sedm centimetrů velká překrásná cikáda
A seven centimeters long cicada – invertebrates are certainly the most interesting group of animals
of the lowland rainforests around the Beni river
L
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
127
B O L Í V I E 2 011
9. listopadu
Po první noci strávené v pampě se v pět
ráno přesouváme do bažin pantanalu, pravidelně od prosince do dubna zaplavovaného
území. Celá krajina se potápí do asi 1 m hluboké vody a zvířata z řek migrují do krajiny.
V nesnesitelném vedru jedeme několik kilometrů do travnaté pampy na lov velkých anakond.
Chytáme jedno asi 180 cm dlouhé mládě a další
druhy hadů, spousty druhů ptáků, včetně asi
deseti čáj. Za tři hodiny jízdy lodí pozorujeme
více jak 300 kajmanů. Ze dvou třetin se jedná
o kajmany brýlové, ostatní jsou kajmani černí,
až 4 metry dlouzí. Ve velké tůni pozorujeme
čtyři inie bolivijské – endemický, menší druh
delfína. Za první půlhodinu jízdy lodí jsme
napočítali na 50 hoacinů. K večeři chytáme
v řece asi 25 menších, červenobílých piraní.
12. listopadu
Pokračujeme po „silnici smrti“ do Coroica
a La Pazu. Chce to pevné nervy. 200 km jedeme
téměř krokem. Z La Pazu pokračujeme 400 km
na jih do Cochabamby, kde zůstáváme na noc.
10. listopadu
Po druhé noci strávené v pampě zkoušíme
dopoledne bez úspěchu chytat černé kajmany
do oka na dlouhé větvi. Fotíme asi čtyři metry
dlouhou samici hlídající hnízdo. Na cestě zpět
do Rurre obdivujeme stovky obrovských čápů
jabiru (Jabiru mycteria). Na noc se vracíme
do Rurre.
11. listopadu
Celý den se pohybujeme v pampě. Večer
přejíždíme do Caranovi, horského městečka
v Andách. Cestou pozorujeme několikrát
hbité hlodavce aguti. U převráceného autobusu brodíme asi 400 m v metrové hloubce,
naše toyota řízená Zdeňkem Břízou se úspěšně probíjí dál. Indiáni se smíchem uzavírali
sázky, zda projedeme.
Puya raimondii, největší bromélie světa, patří
bohužel ke kriticky ohroženým druhům rostlin.
Kvete jednou za 50–100 let a indiáni ji využívají jak
ke konzumaci, tak pro stavební účely. 25 km JZ od
Arany, 2 720 m n.m.
Puya raimondii, the world largest Bromelia,
unfortunately belong to critically endangered
species. It is in bloom only once in 50–100 years
and Indians consume it and use it for building
purposes as well. 25 km south-west of Arana,
altitude 2,720 m
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
B o l i v i a 2 011
128
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Z
A
H
R
A
D
16. listopadu
Po další noci ve vesnici Torotoro pokračujeme pomalu zpět do Cochabamby. Opouštíme
zoologicko-botanický a geologicko-paleontologický skvost – kaňon Torotoro. Na třech
zastávkách dofocujeme, co jsme nestihli cestou
tam. Pohybujeme se v nadmořské výšce okolo
2 300 m, teplota vzduchu je ve 13 hodin 38 °C.
Á
A
Ě
S
T
A
P
L
Z
17. listopadu
Nocujeme již v Cochabambě, lížeme si rány,
trpíme velkými průjmy, horečkami a bůhví,
čím ještě. Je to dost krutá daň za cestování
po Bolívii. Na neuvěřitelně špinavém tržišti
kupujeme drobné dárky. Zdeněk s Romanem
jedou na jeden den a noc do blízkého národního parku Carrasco, kde se jim daří mimo
jiné vyfotit pumu a brýlatého medvěda.
M
14. listopadu
Ráno přejíždíme do národního parku
Torotoro, založeného v roce 1968. V tomto roce
zde došlo k senzačnímu objevu obrovského
množství zkamenělých stop různých druhů dinosaurů a dalších obratlovců. Cestou zastavujeme
tři kilometry za vesnicí Toko, kde dokumentujeme asi 12 druhů kaktusů a jeden druh leguánka.
Jedná se o velice zajímavou nezničenou lokalitu.
Po dalších dvou hodinách jízdy se ocitáme v nádherném údolí, vedoucím až do NP Torotoro.
Různé druhy nerostů a skal hrají všemi barvami.
Kameny jsou doslova obalené třemi druhy tillandsií. Vzduch je plný různých druhů papoušků.
Po čtyřech hodinách dojíždíme do úhledného
městečka Torotoro (2 700 m n. m.) a celí natěšení
jdeme hledat stopy dinosaurů do kaňonu. Fotíme
zde několik druhů papoušků, včetně barevných
ar červenouchých (Ara rubrogenys) a samici
kondora velkého. Dále dokumentujeme drobného zeleného leguánka s červenou hlavou.
15. listopadu
Po první noci strávené v údolí Torotoro vyrážíme brzy ráno s průvodcem autem 21 km
na sever na lokalitu „skalní město“, ležící
v nadmořské výšce 3 700 m. Jedná se o velmi
zajímavé skalní útvary vymodelované erozí.
Cestou fotíme různé biotopy a horské rostliny:
u vody kapradí – vrance Huperzia crassum,
dále žlutě kvetoucí prasetníky, Hypochaeris sessiliflora, drobné modré hořce a šupinatce tarapakana (Polylepis tarapakana) – nejvýše rostoucí stromy Bolívie, které se vyskytují
v nadmořské výšce 4 000–5 000 m. Z bezobratlých černé vdovy (snovačky) z rodu Latrodectus
a trsnaté trávy kavyl ičů (Stipa ichu), které jsou
běžné v celých Andách a představují důležitý
potravní zdroj pro lamy a také stavební materiál
na střechy indiánských domků.
O
13. listopadu
Ráno jedeme hledat největší bromélie Puya
raimondii, které kvetou jen jednou za 50–100 let.
Jedná se o rostlinu s největším květenstvím
na světě. Na až deset metrů vysokém stvolu může
být až 8 000 květů. Celé dopoledne marně hledáme lokalitu poblíž vesnice Arani, 50 km jižně od
Cochabamby. Několik tisíc těchto puyí objevujeme
25 km jihozápadně od Arani (2 720 m n. m.), 3 km
za vesnicí Rodeo v nadmořské výšce 3 800 m.
Teplota vzduchu je přes den 29 °C. Pozorujeme
zde dva druhy žab a leguánka z rodu Sceloporus,
obdivujeme kromná obydlí horských indiánů
z kmene Kečua. Fotíme další druh bromélie (Puya
clavanerculis). Spíme ve vesničce Arani.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
129
B O L Í V I E 2 011
18. listopadu
Druhá noc v Cochabambě, přejezd do La
Pazu a odlet do Prahy.
Seznam námi pozorovaných hadů, určil
Miroslav Dohnal:
• Bojga Imantodes cenchoa
• Micrurus cf. frontifasciatus
• Micrurus cf. lemniscatus
• Bothrops atrox
• Leptodeira septentrionalis
• Eunectes murinus
• Clelia clelia
Seznam námi pozorovaných druhů žab, určil
RNDr. Jiří Moravec z Národního muzea v Praze:
• Rhinella cf. poeppigii
• Pleurodema sp.
• Pristimantis sp.
• Pristimantis cf. cruralis
• Pristimantis cf. llojsintuta
• Engystomops freibergi
• Hypsiboas balzani
• Leptodactylus cf. mystacinus
• Rhinella cf. granulosa
• Phyllomedusa camba
• Hypsiboas calcaratus
• Pristimantis fenestratus
• Leptodactylus bolivianus
• Leptodactylus fuscus
• Hypsiboas raniceps
• Trachycephalus typhonius
• Pristimantis cf. ventrimarmoratus
• Dendropsophus marmoratus
• Scinax ruber
• Hypsiboas geographicus
• Trachycephalus coriaceus
• Rhinella margaritifer complex
• Leptodactylus lineatus
Summary
The expedition started on 27th October and
the participants for the Pilsen zoo were Jiří
Trávníček, Zdeněk Bříza and Roman Krejčí.
This is their story:
We set off north-east by a hired terrain car
from La Paz through a 4,700 m high pass near
the Cotopato NP. We also tackled the wellknown “road of death”: a 50km long part
of the road, during which one must tackle
4,000 altitudinal meters. We took a deserved
breather in the Apa Apa Ecological Park and
went on to a little town Coroico. Then we
drove another 130 km to Sapecho. The nature
of the local Cordilera Real was amazing and
there were fewer and fewer coca growers
around. We admired virgin mist rainforests
and photographed Turkey Vultures (Cathartes
aura) and Black Vultures (Coragyps atratus).
All the next day we fought our way to Rurre,
where we met a Czech owner of the travel
agency “Mogli-Jungle”. We arranged a nineday trek on Beni and Tuichi rivers there and
went on accompanied by three Indians from
the Chimanes tribe. After about 1.5 hour ride
against the flow of the Beni river, we turned
right to the Tuichi river. We caught our first
150 cm long Black Caiman (Melanosuchus
niger) and took photos of a family of Black
Howlers - Alouatta caraya. At night, we caught
many interesting animals nearby our base
camp: three species of snakes, various insect,
three species of tarantulas and two species
of anolises. After the night spent in the rainforest, we explored the surroundings and our
Indian guides showed us various kinds
of woody plants and herbs and explained to us
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
B o l i v i a 2 011
130
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
Horské mlžné pralesy v Andách hostí neuvěřitelné množství druhů nočních a denních motýlů a jejich
housenky hýří všemi barvami a nejbizarnějšími tvary
Mist mountain rain forests in the Andes are the home for unbelievable number of nocturnal and day
butterflies and their caterpillars show off many colors and shapes
A
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
mit to the Pampas del Yacuma NP. We left with
three guides to the base camp on the Yacuma
river by boat. During the three hour voyage
we watched at least 200 Spectacled Caimans
(Caiman crocodylus), and about 20 Black
Caimans (Melanosuchus niger), 80 capybaras, about hundreds of the Hoatzins (Opisthocomus hoatziny), the Neotropic Cormorant
(Phalacrocorax brasilianus), the Boat-billed
Heron and other five species of herons, kingfishers, several species of birds of prey,
Trinidad Piping Guans (Pipile pipile), cormorants, jabirus, a couple of groups of freshwater dolphins (Inia boliviensis), two species
of turtles, out of which the larger Yellow-spotted Amazon River Turtle (Podocnemys unifilis) are very common and rarely anhingas
(Anhinga anhinga).
However, the far most rewarding was
the night ride on the boat. The air was full
of insects, bats and nightjars. Water shined
with many red dots – eyes of caimans.
N
their traditional medicine and further ways
how to use them. We spent another four days
and nights in the rainforest and realized
the planned voyage on the river, where we
were lucky to watch two herds of peccaries
of around 200–300 animals. We were absolutely smitten by the local diversity of frogs. We
also found large number of jaguar, tapir and
peccary footprints near one of our “camps” by
the Tuichi river. We had to drink the water
from the river and although we treated it with
chemicals, we suffered from diarrhoea. After
our fifth night spent in the forest, we travelled
by ship about two kilometers to see the nesting
site of Green-winged Macaws. They nested
there in a vertical sandstone wall. It was
a beautiful place with a lookout to primary
forests and Rio Beni. In the afternoon we went
back to Rurre, where we spent another night
and discussed our journey to pampas.
In the morning, we drove to 100 kilometers
distant Santa Rosa, where we arranged a per-
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
131
B O L Í V I E 2 011
After the first night spent in pampas, we
moved to the bogs of panthanal (a regularly
flooded area from December to April –
the water is about 1 meter deep and animals
from rivers migrate to the land). We walked
in almost unbearable heat to the grassy pampas to try to catch some anaconda. We
managed to catch one 180 cm long young
snake and further two species of snakes. We
watched many birds including ten screamers and about 300 caimans. Two thirds
of them were the Spectacled Caimans,
the rest were Black Caimans up to 4 meters
long. A very rare was our meeting four
Bolivian river dolphins – an endemic, small
species of dolphin. On the way back to Rurre,
where we wanted to spend the night, we
admired hundreds of large jabiru storks
(Jabiru mycteria).
On 11th November, we drove to Caranova,
a mountain town in the Andes and went back
through Coroico and La Paz to Cochabamba,
where we spent the night. In the morning we
were looking forward to find the world largest bromelia - Puya raimondii, which are in
bloom only once in 50–100 years. It is a plant
with the largest inflorescence in the world;
the up to ten meters large stalk may carry up
to 8,000 blooms. We discovered a few thousand of these plants 25 kilometers south-west
of Arani in the altitude of 3,800 meters.
In the morning of the 14th November, we
went to the Torotoro NP, which was founded
in 1968. In that year, a large number of fossilized footsteps of various dinosaurs and
other vertebrates were discovered there.
The next day we explored the nearby locality
called “The Rock Town” in the altitude
of 3,700 meters. There were amazing rocks
shaped by erosion. During the journey there
we documented various biotopes and mountain plants: a fern by water – Firmoss from
Huperzia, Crassum families, and further catsears with yellow blooms, Hypochaeris sessiliflora, small blure gentians and Polylepis
tarapakana – trees which grow in the highest
altitude in Bolivía (4,000–5,000 meters).
From invertebrates we saw spiders Black
Widows from the Latrodectus family and tuft
Peruvian feather grass (Stipa ichu), which is
very common in the Andes and representants
important source of food for llamas as well as
building material for roofs of Indian houses.
After another night in Torotoro we slowly
went back to Cochabamba. We licked our
wounds, suffered from terrible diarrhoea,
fevers and God knows what more… That was
a quite cruel tax for travelling around Bolivia.
On 18th November we moved to La Paz and
flew back to Prague.
Ve vesnické restauraci v městečku Caranovi
v Andách si můžete objednat k jídlu například
pečeného pásovce
You can order for example baked armadillo
in a village restaurant in Caranova in the Andes
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
B o l i v i a 2 011
132
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
E X P E D I C E AU S T R Á L I E 2 011
E x p e d i t i o n Au st r a l i a 2 011
Z
Ing. Tomáš Peš
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
Expozice rostlin ostrova Macquarie v BZ Hobart
MacquarieIsland plants exhibit in BZ Hobart
O
T
A
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Narodního parku South Bruny na poloostrov
Labillardiere s regenerujícími porosty po velkých požárech. Na mnoha místech kvetla nádherná endemická Blandfordia punicea.
V úterý 15.2. jsme se přesunuli do NP
Mt. Field. Cestou k Lake Dobson jsme navštívili
formou naučné stezky 4 hlavní vegetační formace:
1. Les s Eucalyptus regnans – nejvyššími stromy, které kdy rostly na Zemi
2. Smíšený les s Atherosperma moschatum,
Nothofagus cunnighamii a Phyllocladus
asplenifolius
3. Subalpínský les s Eucalyptus coccifera
4. Alpínskou mozaiku na rašeliništi Wombat
Moor s pestrou směsicí alpínských druhů rostoucích díky místním klimatickým podmínkám
níže než je hranice lesa s blahovičníky
(E. coccifera, E. subcrenulata). V jezírkách
rostla často rosnatka Drosera arcturi.
Okolí Lake Dobson bylo porostlé starobylými jehličnany Athrotaxis cupressoides
N
Navštívit Austrálii jakožto ostrovní kontinent
a především její ostrovní stát Tasmánii mne lákalo již delší dobu. Právě rostliny pocházející
z vysokých nadmořských výšek australských Alp
a Tasmánie mají naději na venkovní kulturu
v podmínkách naší botanické zahrady.
Jedenáctého února jsme odlétli s leteckou
společností Emirates z Prahy přes Dubai
a Singapur do Brisbane. Již brzy ráno při přejezdu na místní letiště jsem pozoroval kystráčky
modrolící a samce tabona lesního. Přelétli jsme
do hlavního města Tasmánie, Hobartu a první
kroky směřovaly do Royal Botanical Garden se
sbírkou tasmánských rostlin vysázených podle
biotopů, flórou okolí Hobartu, flórou východní
Tasmánie, ale především s úžasným chlazeným
skleníkem s expozicí rostlin subantarktického
ostrova Macquarie. Tato klasická anglická zahrada zahrnuje i zahrady v japonském a čínském
stylu. Nedaleko botanické zahrady se nacházela
ještě na počátku minulého století Beaumaris
Zoo, kde uhynul poslední jedinec vakovlka.
Na tuto skutečnost upozorňuje naučná tabule
na renovovaném vstupu do zoo.
Odpoledne jsme se trajektem přeplavili
na Bruny Island, jihovýchodně od Tasmánie.
Večer jsme navštívili kolonii tučňáků nejmenších a buřňáčků tenkozobých. Především noční
obloha plná pokřikujících buřňáčků a padajících
kolem nás k norám s mláďaty patří mezi nezapomenutelné zážitky.
Brzy ráno jsme si zorganizovali plavbu k ostrůvkům The Friars, které jsou domovem kolonie
lachtanů australských a mnoha mořských druhů
ptáků. Cestou jsme viděli i delfíny skákavé a dva
albatrosy. Po návratu jsme přejeli do jižní části
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
133
E X P E D I C E AU S T R Á L I E 2 011
a obrovskými zástupci čeledi Epacridaceae,
Richea pandanifolia. Je to jedno z míst, kde se
natáčely filmy BBC o dinosaurech.
Navečer jsme se vydali k vodopádům Russell
Falls. Cestou jsme viděli mnoho klokanů
Thylogale billardierii, dvě tasmánské ježury
(Tachyglossus aculeatus setosus) a ptakopyska.
Zážitkem bylo pozorování světélkujících vláken
much (Arachnocampa tasmaniensis) v porostu stromových kapradin Dicksonia antarctica.
Ve středu jsme přejeli do Lake St. Clair NP.
Kolem jezera roste sklerofytní les s Eucalyptus
amygdalina, místy s ohněm podmíněnými
rašeliništními společenstvy s Gymnoschoenus
sphaerocephalus. Kolem řeky rostl nádherný
les s Nothofagus cunninghamii a Phyllocladus a mohutnými kvetoucími Eucryphia lucida. Večer jsme na banksiích pozorovali
2 posumy Pseudocheirus peregrinus viverrinus a v blízkosti informačního centra kunovce východního (Dasyurus viverrinus).
V čtvrtek nás čekal celodenní pochod subalpínskými porosty v okolí jezera Dove Lake v NP
Cradle Mountain. Úžasné! Porosty Athrotaxis
selaginoides, několika druhů rodu Richea, blahovičníky Eucalyptus coccifera, kvetoucí Leptospermum nitidum a Utricularia dichotoma.
Pozorování vombatů tasmánských (Vombatus ursinus tasmaniensis) ve vzdálenosti
několika metrů bylo vrcholem dne. Již za tmy
jsme se přesunovali do Mole Creek NP. U cesty
jsme zahlédli bandikuta Isoodon obesulus
affinis.
Páteční program byl velmi pestrý. Ráno
jsme navštívili Trowunna Wildlife Park,
záchrannou stanici s mnoha ďábly medvědovitými s odchovy, vombaty a několika odchovy
Kunovec východní (Dasyurus viverrinus) Trowunna
Wildlife Park
Eastern Quoll (Dasyurus viverrinus) in Trowunna
Wildlife Park
kunovců východních. Následovala Tasmania
Zoo, zahrada postavená z recyklovaných materiálů! Zhlédli jsme obě barevné formy kunovců
východních a zlatou formu kusu liščího (Trichosurus vulpecula fuliginosus). Třešničkou
na dortu však bylo pozorování samce kachny
laločnaté (Biziura lobata) na jezeře vedle zoo.
Pokračovali jsme na sever do Narawntapu NP.
Cestou jsme se zastavili v rezervaci Tamar Island
Wetlands. Mokřady s kolísavou hladinou vody
jsou domovem obrovského množství ptáků.
Viděli jsme pelikány brýlové, spoustu kachen
kaštanových, husic australských a labutí černých.
Po příjezdu do národního parku nás překvapilo množství klokanů obrovských (Macropus
giganteus tasmaniensis) a vombatů na písečných dunách v blízkosti moře. Začíná pršet.
V deštivém sobotním ránu navštěvujeme
Platypus House v Beauty Point. Zařízení vystavující pouze ptakopysky a ježury je doplněné
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
E x p e d i t i o n Au st r a l i a 2 011
134
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
jedněmi z nejlepších expozic, které jsem dosud
viděl. Rostliny jsou zde pravidelně obnovovány, vše osázeno perfektně podle biotopů, včetně terárií bezobratlých živočichů. Velmi vysoká
kvalita expozic je znakem i vedlejší instituce,
Sydney Aquarium. Dva dugongové mezi spoustou ryb, obrovský korálový útes, spousty žraloků, tučňáci malí, ptakopyskové, mnoho akvárií
se sladkovodní faunou, to je jen malý výčet
toho, co se zde dá vidět. Odpoledne přecházíme do Royal Botanic Garden Sydney. Tato
historická zahrada se spoustou vzrostlých rostlin je domovem velké kolonie kaloňů šedohlavých a mnoha druhů velmi krotkých volně žijících ptáků. Část zahrady je věnována ohroženým druhům rostlin celého světa.
Celé úterý věnujeme Taronga Zoo Sydney.
Zajímají nás především druhy domácí fauny
O
množstvím informativního materiálu. Déšť
nepřestává a my přejíždíme do Ben Lomond NP
s úžasnými alpínskými porosty v okolí Alpine
Village, ale po pěti minutách venku v lijáku
a větru jsem totálně promočený. Fotím pod pláštěnkou co tady rostliny musí vydržet. Odpoledne
se přesouváme do blízkosti Hobartu, abychom
v neděli před odletem ještě navštívili Royal
Tasmanian Museum s mnoha informacemi
o původních Tasmáncích, o fauně i historii trestanecké kolonie. Zbývá ještě pár hodin na druhou návštěvu botanické zahrady, kde si v klidu
opakuji nabyté poznatky o místních rostlinách
při pohledu na opravdu povedené biotopní
expozice. Večer přelétáme do hlavního města
Nového Jižního Walesu, Sydney.
V pondělí naše první kroky vedou do Sydney
Wildlife World s expozicemi australské fauny,
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Národní park Cradle Mountain
Cradle Mountain National park
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
135
E X P E D I C E AU S T R Á L I E 2 011
Megaderma australská (Macroderma gigas)
v Sydney Wildlife World
Ghost Bat (Macroderma gigas) in Sydney
Wildlife World
v biotopních expozicích (včetně vlaštovek,
lasoletů, vlh, pit, perepelů...).
Další den přejíždíme do Blue Mountains NP
a cestou nemůžeme vynechat botanickou
zahradu Mt.Tomah. Tato horská zahrada je osázena rostlinami mírného pásma. Viděli jsme
zde lemčíky sametové i s loubím, tabona lesního a u kvetoucích protejí mnoho druhů kystráčků. V národním parku s pískovcovými kaňony trávíme odpoledne v sklerofylním lese s blahovičníky a mnoha zástupci Proteaceae,
Casuarina a Callitris. Navečer v okolí jezera
Wallace u Lithgow pozorujeme mj. 2 samičky
kachen laločnatých a spoustu slípek modrých
i s mláďaty.
Čtvrteční ráno ještě trávíme v okolí skalních
útvarů Three Sisters. Podařilo se nám zahlédnout vakorejska z rodu Antechinus. Většinu dne
však trávíme v autě při přejezdu do blízkosti nejvyšší hory Austrálie, Mt. Kosciuszko. Pochod
alpínskými porosty až na její vrchol za slunného
počasí byl úžasným zážitkem. Večer jsme v parku
zahlédli i lyrochvosta!
Sobotu jsme se rozhodli strávit v Australian
Capital Teritory. Dopoledne jsem navštívil
National Botanic Garden Canberra. V celé zahradě rostou jen australské rostliny! Úžasná je expozice flóry okolí Sydney podle biotopů, skalka
s alpínkami či simulace tropického lesa v hluboce zaříznutém údolí. Rezervace Tidbinbilla
Nature Reserve je naším odpoledním cílem.
Znovu zde vysazují koaly, které vymizely z ACT
po velkých požárech. Jejich výběh má 17 hektarů. Chovají zde i klokany skalní Petrogale penicillata. Všechny nově vysazované druhy najdete
v obrovských výbězích chráněných ohradníkem
proti liškám.
V neděli dopoledne jsme navštívil Morton NP
se suchými eukalyptovými lesy na slepencích,
v kaňonu rostly cykasy rodu Macrozamia,
na hřebenu žlutokapy Xanthorrhoea media.
Následovala prohlídka botanické zahrady
Mt. Annan, zčásti autem, protože tato zahrada se
rozkládá na 430 hektarech! Je věnována opět
jen australské flóře. Expozice evoluce rostlin, od
řas po orchideje a trávy, je opravdu výjimečná.
Poslední den trávíme jižně od Sydney v Royal
NP. Je to park mnoha kontrastů, pobřežní pralesy s palmami rodu Livistona a cykasy
Macrozamia communis, střídají vřesovištní
porosty na pískovcových plošinách a duny
u moře s obnovovanými porosty pobřežních
rostlin. Biodiverzita v blízkosti takového města
jako je Sydney vskutku obrovská!
Posledním navštíveným parkem byl Botany
Bay NP. Po návštěvě informačního centra, vybudovaného, jako všude v Austrálii na vysoké úrovni, jsme zhlédli místo prvního přistání Jamese
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
E x p e d i t i o n Au st r a l i a 2 011
136
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
Summary
To visit Australia had been my dream for
some time. One of the reasons was the fact that
some plants from high altitude of the Australian and Tasmanian Alps have great chance
to survive in the outside climate of our botanical garden. The journey started on 11th
February and I flew from Prague to Brisbane.
Then I moved to the capital of Tasmania,
Hobart and my first steps went to the Royal
Botanical Garden with a collection of
Tasmanian plants planted according to individual biotopes (Hobart surroundings, eastern
Tasmania and plants from the Macquarie
Island in a cooled greenhouse). This classical
garden in an English style also offers visitors
gardens in Japanese and Chinese styles. Near
the botanical garden, there used to be the
place of the Beaumaris zoo, a place of the last
living animal of the thylacine.
Later, I took a ferry to the Bruny Island,
south-east of Tasmania. In the evening, I visited a colony of White-flippered Penguins and
Slender-billed Shearwaters.
Early in the morning, I arrived to the
Friars islands, where there was a colony
of the Australian fur seals and many species
of sea birds. During the journey, I watched
bottlenose dolphins and two albatrosses.
Then I went to the southern part of the
South Bruny NP to a Labillardiere peninsula
with regenerating growth after big fires.
I admired the beautiful and endemic
Blandfordia punicea.
On Tuesday 15th February, I transferred to
the Mt. Field NP. During the way to the Dobson
Lake I visited four main vegetation formations:
1. Wood with Eucalyptus regnans – the tallest
trees that have ever grown on the Earth
O
Cooka v Austrálii. V pobřežním lese hojně rostly
cykasy Macrozamia communis. Cestou na letiště
ještě zastavujeme u porostu mangroví a pozorujeme kolihu Numenius madagascariensis.
Díky časovému posunu jsme již příští den
odpoledne v Praze.
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Mt. Kosciuszko
Mt. Kosciuszko
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
137
E X P E D I C E AU S T R Á L I E 2 011
2. Mixed wood with Atherosperma moschatum, Nothofagus cunnighamii and Phyllocladus asplenifolius
3. Sub-alpine wood with Eucalyptus coccifera
4. An Alpine mosaic in the Wombat Moor
with a varied mix of alpine plants, which
grow lower there thanks to the climatic conditions, bellow the boarder of the eucalyptus
wood (E. coccifera, E. subcrenulata). Little
ponds often hid sundews (Drosera arcturi).
The Dobson Lake surrounding was covered by old coniferous trees Athrotaxis cupressoides and huge members of Epacridaceae
and Richea pandanifolia families.
In the evening, I walked to the Russel
Falls and watched many pademelons
Thylogale billardierii, two Tasmanian
Echidnas (Tachyglossus aculeatus setosus)
and a platypus.
On Wednesday, I visited the Lake St. Clair NP.
Around the lake, there was a wood with
Eucalyptus amygdalina locally with fire conditioned peat associations with Gymnoschoenus sphaerocephalus. There was
a beautiful wood with Nothofagus cunninghamii, Phyllocladus and blooming Eucryphia lucida round the river.
On Thursday, I went to sub-alpine growth
around the Dove Lake in the Cradle Mountain NP. I went through the growth of Athrotaxis selaginoides, several species of Richea,
Eucalyptus coccifera, blooming Leptospermum nitidum and Utricularia dichotoma. Watching of Tasmania wombats
(Vombatus ursinus tasmaniensis) was
the highlight of that day. Later I moved to
the Mole Creek NP.
In the morning, I visited the Trowunna
Wildlife Park, a rescue center with many
Tasmanian Devils with offspring, wombats
and several offsprings of Eastern Quolls.
Then I admired the Tasmanian Zoo, built
completely from recycled materials and went
on north to the Narawntapu NP and on the
way there dropped in the Tamar Island
Wetlands reserve with changing water level
with amazing number of birds.
Upon the arrival to the NP, I was taken
aback by the amount of Grey kangaroos
(Macropus giganteus tasmaniensis) and wombats on the sand dunes at the sea.
On rainy morning I visited Platypus House
in Beauty Point, displaying only platypuses
and echidnas along with plenty of informative
material. Later, I moved to the NP Ben Lomond
with alpine growth around the Alpine Village.
In the afternoon, I moved near to Hobart.
On Monday, my first steps lead to the
Sydney Wildlife World with high quality exhibitions of Australian fauna. Quality is also
the sign for the neighboring institution:
Sydney Aquarium. Two dugongs among plenty of fish, huge coral riff, sharks, penguins,
platypuses and many freshwater aquaria are
just a small list of what is possible to see there.
In the afternoon, I moved to the Royal
Botanic Garden in Sydney. This historical
garden with many large plants is the home of
a colony of Grey-headed Flying-Foxes and
many species of very tame, freely living birds.
A part of the garden is devoted to endangered
plants of the whole world.
I spent the whole Tuesday in the Sydney zoo.
I was interested most of all in the local species
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
E x p e d i t i o n Au st r a l i a 2 011
138
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
O
T
Papoušek královský (Alisterus scapularis)
v Národní botanické zahradě Canberra
Australian King Parrot (Alisterus scapularis)
in the National Botanic Garden Canberra
B
A
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
ting can be found in large areas protected
against foxes by fencing.
On Sunday, I visited the Morton NP with
dry eucalypt wood on pudding stone. There
were cycads of the Macrozamia family and
on the top Xanthorrhoea media. A visit of the
Mt. Annan Botanical Garden followed. This
garden is devoted to the local flora as well. It
was partly done by car as this garden takes
awesome 430 hectares! I especially liked the
exhibition of plant evolution.
I spent the last day south of Sydney in the
Royal NP. It is a park with many contrasts,
seaside forests with palm trees of the
Livistona family and cycads Macrozamia
communis, are followed by heather growth
on sandstone platforms and dunes at the sea
with renewed growth of the seaside plants.
The last visited park was the Botany Bay NP.
After visiting the informative center, I took
a look at the place of the first landing of
James Cook.
N
placed in biotope exhibitions (including swallows, bee-eaters, quails…).
The next day I drove to the Blue
Mountains NP and on the way there I could
not miss the Mt. Tomah botanical garden.
This mountain garden is full of plants from
the moderate climate.
We watched there satin bowerbirds with
their bower, the Australian Brush-turkey and
many species of honeyeaters. I spent the afternoon in the national park with sandstone
canyons in sclerophyll wood with eucalypts
and many representatives of Proteaceae,
Casuarina and Callitris.
On Thursday morning, I admire the surrounding of Three Sisters rocks. I was lucky
to see Brown antechinus. I spent most of the
day in the car, getting to the highest mountain
of Australia – Mt. Kosciuszko. To get to its top
in sunny weather was an amazing experience.
In the evening, I caught a glimpse of a lyrebird
in a park!
I spent the Saturday in the Capital
Territory and in the afternoon visited
the National Botanic Garden Canberra. There
are only Australian plants there! Amazing
was the exhibition of flora of Sydney surrounding divided according to individual
biotopes, a rock garden with alpine plants
or a simulation of a tropical forest deeply cut
into a valley.
The Tidbinbilla Nature Reserve was the late
afternoon aim. They reintroduce koala bears
there, as their number went very low after
large fires. The run has 17 hectares.
They also keep Brush-tailed Rock-wallabies
(Petrogale penicillata) there. All the new plan-
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
139
Ě
Ing. Lenka Václavová
Pásovci jsou skupina menších jihoamerických savců, patřících do řádu chudozubých
(Xenartha), i když jak jsme se mohli mnohokrát přesvědčit, nedostatkem zubů rozhodně
netrpí. V případě pásovců jejich počet dosahuje
až stovky, chrup postrádá sklovinu a není členěn na řezáky, špičáky, třenové zuby a stoličky,
ale jeden zub je jako druhý. Pásovci mají mnoho
dalších zvláštností, například polyembryonie,
znamená to, že oplodněné vajíčko se v raném
stadiu vývoje několikrát rozdělí za vzniku identických sourozenců, narozená mláďata jsou pak
vždy stejného pohlaví. U pásovců devítipásých
(Dasypus novemcinctus) může počet zárodků,
dosáhnout až dvanácti. Naši pásovci štětinatí
rodí oproti tomu jen jedno až dvě mláďata,
v případě narození dvou mláďat dochází
k polyembryonii a obě mláďata jsou pak stejného pohlaví. Obecně vžitá představa o pásovcích
jim přisuzuje schopnost stočit se do kuličky, cítíli se ohroženi, i když tohoto výkonu jsou schopni jen pásovci rodu Tolypeutes, které Zoo Plzeň
od roku 2010 také chová. Pro ostatní platí, že
raději volí útěk a úkryt v norách, které si sami
vyhrabávají. Snaživý pásovec se dokáže prohrabat bez problémů i betonem.
S chovem pásovců štětinatých začala Zoo
Plzeň v listopadu roku 2002, kdy jsme získali
z polské Poznaně samce José Armanda a o necelé dva roky později v červenci 2004 jsme z TP
Berlín dovezli samici Esmeraldu. Po roce chovu
se v naší Zoo podařilo poprvé a zatím naposledy odchovat mládě přirozenou cestou.
Sameček, který později dostal jméno Pedro, se
narodil 18. srpna 2005, tedy rok po složení
chovného páru. Samice byla před porodem oddělena a během odchovu nebyla vůbec rušena.
Přesto ze dvou mláďat odchovala jen jedno.
Naši pásovci jsou poměrně klidná zvířata
a snesou i kontakt s ošetřovateli a někdy ho
i sami vyhledávají. V době odchovu se jejich chování rapidně změní. Samice nesmí být ani
v nejmenším rušena, jakýkoliv kontakt i kontrola jsou vyloučeny. A právě na nedostatek klidných prostor jsme doplatili při pokusech o další
odchovy. Po odchodu samečka Pedra do španělské Fuengiroly v dubnu 2006 přišla dlouhá řada
neúspěšných pokusů o další odchov.
Dlouhé čekání na úspěšný odchov přineslo
konečné rozhodnutí pokusit se o umělý odchov.
Je nutné říct, že i při dalších pokusech o odchov
jsme samici oddělovali a všemožně se snažili
připravit jí vhodné podmínky pro odchov.
Nakonec o všem rozhodla náhoda. Kolegyně při
obchůzce rajonu uviděla v expozici mrtvé
mládě. Když ho šla z expozice odstranit, zjistila,
že se malý pásovec ještě hýbá. Tak 30. července
2011 přišla na svět dnes tříkilová a čtyřicet centimetrů dlouhá Bertička.
Nalezené mládě bylo podchlazené, ale životaschopné. Veterinární lékař mu ihned aplikoval
antibiotika a glukózu. Složení mléka jsme si
nechali poradit od kolegyně ze Zoo Olomouc, kde
už mají s odchovem pásovců zkušenosti. Umělou
stravu pásovec přijímal bez problémů a rychle
zvyšoval svoji váhu. Den po porodu mělo mládě
135 gramů, po sedmi dnech svoji váhu zdvojnásobilo a za dvacet dnů zpětinásobilo. Ve třech
měsících mělo už dva a půl kilogramu. Velmi zajímavé bylo pozorování růstu malého pásovce, ten
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Rearing of the Big hairy Armadillo
N
O D C H OV PÁ S OVC E Š T Ě T I N AT É H O
(CHAETOPHRACTUS VILLOSUS)
140
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
1. den
1st day
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
6. den
6th day
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
10. den
10th day
L
Z
Summary
The Pilsen zoo started to keep armadillos
in November 2002, when we acquired a male
José Armando from the Polish Poznaň. Two
years later, in July 2004, we brought a female
Esmeralda from Tierpark Berlin. After one
year of keeping them, our zoo succeeded in
their natural reproduction for the first time
L
se doslova měnil před očima, tak rychlý vývoj
a růst bývá pozorován jen u málo savců. Malá
samička začala také velmi brzy dělat čest svému
jménu. Čtvrtý den jí po celém těle začala růst srst
a dnes už její vzhled více odpovídá anglickému
jménu Big Hairy Armadillo – velký chlupatý pásovec než českému štětinatý. S pohledem na svět si
ale malý pásovec hlavu nelámal, oči otevřel až
sedmnáctý den, ale až od dvacátého pátého dne
mělo mládě oči otevřené po delší dobu.
Krmení pásovce tvoří v zajetí hovězí maso,
vařená rýže, strouhaná mrkev, krájené čínské zelí
a měkký tvaroh. Tuto směs začalo mládě přijímat
až ve třech měsících a po postupném převádění
na jinou stravu než mléčnou. Nejprve byla
do mléka přimíchávána krupička a později rozmačkaný banán. Okolo třicátého dne si malá
samička oblíbila tvarohové lipánky, kterých se
ale vůbec nechtěla vzdát. Od čtyřicátého druhého dne už přijímala potravu sama a postupně
byla převáděna na potravu typickou pro pásovce.
Naše další plány do budoucna budou zaměřeny převážně na úspěšný přirozený odchov jak
u pásovců štětinatých, tak i u našeho druhého páru pásovců a to pásovců kulovitých
(Tolypeutes matacus).
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
141
Rearing of the Big hairy Armadillo
Váhové přírůstky a počet krmení
Weight gain and number of feeding
and unfortunately for the last time. The little
male, which was named Pedro, was born on
18th August 2005, one year after putting the
breeding pair together. The female was separated from the male prior to the birth and it
was not disturbed during the maternity as
well. Despite this effort, out of two offsprings, just one survived. After the departure of Pedro to the Spain Fuenriola in April
2006, we had a long row of unsuccessful
breeding trials. But finaly Bertička was born
in July 2011. At the time of creating this
report, she had three kilograms and forty
centimeters in length.
The found offspring was under cooled,
but vivid. Our veterinary surgeon applied
antibiotics and glucose to it. We took some
advice from colleague from the Olomouc zoo
as to how to compound the milk. It ate the
artificial food without any problem and
quickly put on weight. One day after birth,
it had 135 grams, after seven days, it doubled
its weight and in twenty days its weight was
five times the initial one. As a three months
old, it had 2,5 kilograms.
The armadillo diet in captivity compounds
of beef meat, boiled rice, grated carrots, cut
cabbage and cottage cheese. Our small armadillo started to accept this mixture in three
months. At first, we added semolina to the
milk, later offered squashed banana. Around
thirtieth day, the small female started to like a
cottage cheese desert, which she did not want
to give up. From the fortieth day, she started to
eat without any assistance and gradually
accepted the typical diet of armadillos.
Samička Pásovce Bertička v péči L. Václavové
A little female of armadillo called Bertička in care
of L. Václavová
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
O D C H OV PÁ S OVC E Š T Ě T I N AT É H O
(CHAETOPHRACTUS VILLOSUS)
142
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Chovatelské záznamy
Breeding records
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
143
Ě
Ing. Lenka Václavová
Levhart čínský patří k nejvzácnějšímu poddruhu levharta. Dříve bylo uznáváno přes třicet poddruhů, ale poslední vydaný Handbook
of the Mammals na základě genetických analýz
uvádí existenci dvaceti čtyř subspecií. I tak jde
o úctihodné číslo, které ale odpovídá obrovskému rozšíření druhu Panthera pardus.
Levhart čínský je středně velký poddruh
s poměrně dlouhou srstí. Zbarvení je matně
okrově žluté, rozety středně velké a bez tmavšího středu dvůrků. Popsán byl Grayem v roce
1862 podle několika získaných kůží z ulovených zvířat. Původní areál rozšíření obsahoval
východní, střední a jižní část severní Číny.
Dnes je početnost levharta čínského ve volné
přírodě odhadována na dva a půl tisíce, tento
odhad je oficiálně udávaný čínskými úřady,
bohužel není potvrzený žádným seriózním
výzkumem a tak je velmi spekulativní, jak
velká je populace levharta čínského doopravdy. Aktuálně je levhart čínský podle IUCN
řazen mezi živočichy ohrožené (EN-endangered). Neurčité jsou i zprávy o velikosti areálu výskytu. Pro účinnou ochranu je nezbytně
nutné znát obě tyto informace. Prozatím je
levhart čínský zařazen v Evropském záchranném programu EEP. Je vedena plemenná
kniha a chov je řízen koordinátorem. Jako
poddruh, ale čínský levhart doplácí na množství poddruhů, jejichž zástupci jsou v evropských zahradách chováni a kapacita pro další
chovy čínských levhartů je tak omezena. Podle
poslední plemenné knihy je dnes ve dvaceti
evropských zoologických zahradách v rámci
EEP chováno čtyřicet osm kusů: dvacet šest
samců, dvacet sedm samic. Roční přírůstky jsou
velmi nízké, v roce 2009 se dokonce nenarodilo
žádné mládě, poslední roky jsou mnohem plodnější, ale počet mláďat narozených v posledních
letech nepřesáhne desítku. Natalita také jen
velmi málo převyšuje mortalitu, uvedená data
jsou z let 2004 až 2012, u samců je poměr natalita:mortalita 16:5 a u samic dokonce 22:16.
Početnost populace chované v zajetí se tedy
mírně zvyšuje, ale je otázkou zda to bude
v budoucnu dostačující, genetická variabilita se
značně zužuje a už dnes je velmi těžké najít dvě
nepříbuzná zvířata pro sestavení vhodného
páru. Dalším problémem je, že zahrady, které
nejsou členy EAZY, a tedy nejsou zařazeny v programu EEP nejsou uváděny v plemenných knihách. Snižuje se tak kapacita zahrad, a zvířata,
která jsou umístěna do těchto zahrad, se ztrácejí
z plemenné knihy i programu EEP. Celkový
počet evropských zoologických zahrad, které
chovají levharty čínské je tedy dvacet devět. Je
smutné, že ani v případě takto ohroženého zvířete nemůže byrokracie ustoupit.
Zoo Plzeň se do chovu levhartů čínských
zapojila v dubnu 2002, kdy jsme z polské Lodže
dovezli samici Nuriku. O více než rok později
jsme z německého Cottbusu získali samce
Richarda. Buhužel se nám nedařilo získat povolení ke krytí, a proto byl samec Richard zapůjčen
v červnu 2006 do liberecké zoologické zahrady,
kde zplodil tři mláďata, samečky. O rok později
se samec vrátil do Plzně. Bohužel v té době stále
běžela jednání o genetické čistotě naší samice
Nuriky, která musela podstoupit genetické testy.
K našemu velkému překvapení jsme na výsledek
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Keeping of the North Chinese Leopard in the Pilsen zoo
N
CHOV LEVHARTA ČÍNSKÉHO
( PA N T H E R A PA R D U S J A P O N E N S I S ) V Z O O P L Z E Ň
144
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
O
L
I. Porod
Pár levhartů byl od začátku roku 2010 pravidelně spojován, oddělování páru se ukázalo jako
neefektivní, levharti jako soumračná zvířata
neaktivovala přes den, a proto od března byli
po dobu říje samice ponecháváni spolu, pouze
po dobu krmení jsme je pro jistotu oddělovali.
Samice úspěšně zabřezla až v posledním
červnovém týdnu. Dlouho očekávaná mláďata
se narodila v neděli 3. října. Na záběru z kamery bylo vidět narození jen jednoho mláděte
ve 14.03, narození druhého mláděte nebylo
zaznamenáno. Samice se bohužel ukázala jako
nezkušená matka. Narozená mláďata sice očistila, ale jinak jim nevěnovala žádnou pozornost. Do půlnoci sice byla stále v ubikaci, ale
mláďat si nijak nevšímala. Od půlnoci začala
vycházet do venkovního výběhu a pobyt mimo
ubikaci stále prodlužovala. Mláďata uhynula
následující den. Samice obě sežrala a není tak
možné zjistit, zda nedošlo při porodu k nějaké
komplikaci a byla-li mláďata životaschopná.
A
O
testu čekali více než dva roky. Dočkali jsme se
v srpnu 2009 a pro následující dva roky jsme
získali povolení ke krytí. Naše samice Nurika
v té době už dosáhla osmi roků, za normálních
okolností by byla v tomto věku zkušenou matkou. Ale díky průtahům s testy ještě neměla
žádnou zkušenost s odchovem.
G
I
C
K
Á
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Levhart čínský v EEP
North Chinese Leopard In EEP
(Age pyramid, natality, mortality)
II. Porod
Díky tomu, že nám koordinátor udělil povolení ke krytí trvající dva roky, naplánovali
jsme nové spojování levhartů až na leden
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
145
Keeping of the North Chinese Leopard in the Pilsen zoo
N
Ě
CHOV LEVHARTA ČÍNSKÉHO
( PA N T H E R A PA R D U S J A P O N E N S I S ) V Z O O P L Z E Ň
První hodina Bao Bao (třetí porod)
First hour of Bao Bao (third birth)
roku 2011. Termín jsme volili s ohledem
na datum možného porodu, který jsme chtěli
směřovat až do jarních měsíců. Říje u samice
začala v prvním lednovém týdnu. Dne 10. ledna
byl pár spojen a ihned došlo k páření, které
bylo napoprvé úspěšné. Samice následující
měsíc do říje nepřišla, a tak jsme opět očekávali porod. Termín byl odhadnut na dny okolo
dvacátého dubna. Samice porodila v odhadovaném termínu přesně dvacátého dubna.
V deset hodin bylo slyšet volání mláděte.
Po kontrole záznamu byla určena hodina porodu na 9:06. Bohužel scénář se opakoval.
Samice byla s mládětem v ubikaci, ale nejevila
o něj žádný zájem. Po několika hodinách začala
vycházet z ubikace a mládě zůstávalo i celou
hodinu samotné. Po ranní kontrole záznamu
a velmi dlouhé debatě, bylo rozhodnuto mládě
odebrat na umělý odchov. Nešlo o to, odchovat
za každou cenu, ale jak už bylo řečeno, gene-
III. Porod
Po konzultaci s koordinátorem jsme se rozhodli dát samici ještě jednu šanci. Pár byl spojen
začátkem května, ihned při první říji a opět bylo
páření napoprvé úspěšné. Samice porodila
15. srpna ve 12.35. Krátce po porodu bylo rozhodnuto, že samice zůstane zavřena v ubikaci
s mládětem, aby se tak zamezilo možnému
opouštění mláděte. Ale v tomto případě se samice starala o mládě naprosto vzorně a bez problémů, jako zkušená matka. Proč se první dva
pokusy nepodařily tak zůstává záhadou.
Odchovy
Díky shodě náhod se nám naskytla jedinečná
možnost srovnat vývoj uměle a přirozeně
odchovaného mláděte. Jak se bude situace vyvíjet dál, ukáže až čas, o tom jestli bylo správné
zachraňovat odložené mládě, nemá cenu spekulovat. Důležité je ocenit příležitost, jaké se nám
dostalo. Možnost pozorovat vývoj mláděte
a poznat průběh jeho růstu je podle mého názoru zkušenost k nezaplacení. Rovněž metodika
umělého odchovu by měla být v zoologických
zahradách rovněž zažita.
Rok 2011 můžeme nakonec hodnotit jako
úspěšný, podařilo se nám odchovat samce umělým odchovem a samičku přirozeně. Podrobnosti
o jejich odchovu najdete v přiložené tabulce
s chovatelskými záznamy. Po srovnání jsme zjis-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
tická variabilita je velmi úzká a naše samice není
v chovu ještě zastoupena. Na malého levharta
tak bylo pohlíženo jako na jakousi zálohu, kdyby
veškeré další snahy selhaly, aby alespoň jeden
takto geneticky cenný potomek zůstal.
146
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
tili, že samice přibírala rychleji, oči měla otevřené už čtvrtý den, samec až sedmý. Sameček
měl do tří měsíců problémy se srstí, což bývá
častý problém spojený s podáváním náhradního mléka. Při pozdějším srovnání už nebyly
pozorovány výraznější rozdíly ve vývoji a velikosti. Také je přirozené, že samička je jako její
matka velmi plachá a při sebemenším vyrušení
se ukrývá do vnitřní ubikace, abychom zbytečně nestresovali matku, bylo mládě odebíráno jen při nutných veterinárních zákrocích.
Mladý samec, který dostal jméno Jack odešel
15. 9. 2011 po konzultaci s koordinátorem do
deponace do privátní zoologické zahrady. A je
s ním počítáno jako s možným chovným samcem, bude-li třeba. Mladá samička dostala jméno
Bao Bao, což prý v čínštině znamená poklad
a tím tak trochu také je, nejméně další rok zůstane ještě v plzeňské zahradě se svojí matkou, než
jí bude koordinátorem vybrán vhodný samec.
Doufáme, že špatný začátek nakonec bude
mít dobrý konec. A naše odchovy nakonec přispějí k záchraně tohoto krásného poddruhu
levharta.
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Levhart čínský Jack při umělém odchovu
The artificially fed North Chinese Leopard “Jack”
Summary
The North Chinese Leopard belongs
among the most valuable animals kept in
our zoo. The female Nurika was borrowed
from the Lodz zoo in 2002, the male Richard
came one year later. The promising start was
slowed down due to a suspicion that our
female is not clean subspecies. The genetic
tests took a long time, because Richard was
in 2006 sent to the Liberec zoo, where he
fathered three male cubs.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
147
Keeping of the North Chinese Leopard in the Pilsen zoo
Chovatelské záznamy
Breeding records
He was brought back in 2007 and the final
test result came in August 2009. The go ahead
for connecting the animals followed. The first
cubs were born on 3rd October 2010. Unfortunately our female was not interested in them
at all and both died the second day of their
life. The second birth took place on 20th April
2011. Even this time the female failed and even
attacked the cub. So the second day it was taken
away from her and reared artificially.
However, we gave Nurika another chance and
she used it. The young female, which was born
on 15th August 2011, was brought up by her mother without any complication.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
CHOV LEVHARTA ČÍNSKÉHO
( PA N T H E R A PA R D U S J A P O N E N S I S ) V Z O O P L Z E Ň
148
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
HISTORIE CHOVU VELBLOUDŮ V PLZEŇSKÉ ZOO
The history of breeding and keeping camels in the Pilsen zoo
Z
Mgr. Martin Vobruba
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
ších kopytníků v prostoru dnešního KIBOKA
a Madagaskaru, od přelomu 70. a 80. let však
žili do demolice v roce 2008 ve velké stáji nazývané podle nich velbloudinec (případně jačinec). Byla to na svou dobu velká dřevěná novostavba se třemi prostornými výběhy, předvýběhy, příkopy, která hostila postupně rovněž
lamy, zebry, pratura, kulany, kiangy, nandu a legendární úpravou v polovině 80. let měla zajistit příbytek i indické slonici.
Podobně, jako u dalších historických exkurzích, publikovaných v posledních letech,
nejsou ani u velbloudů k dispozici úplná a bezesporná data, která by vyčerpávajícím způsobem popsala všechny jedince. Přesto následuje
slovní i tabulkový výčet všech určitelných velbloudů, chovaných v Plzni v letech 1955–2011.
První velbloud v Plzni se jmenoval Šáša.
Byl chován od roku 1955, podle některých
O
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
T
A
P
L
Z
Na přelomu 60. a 70. let žili velbloudi v nepřístupné
části zoo v torzu historické budovy pod statkem
Lüftnerka
On the break of the 60ties and 70ties, camels used
to stay in a torso of a historical building under
the Lüftnerka farm, a place that was not accessible
to visitors
S
Dlouhá a bohatá historie chovu obou druhů
velbloudů, dvouhrbých i jednohrbých, má
v plzeňské zoo velkou tradici a řadu zřetelných
a oddělitelných etap. Jsou to postupně chov
ve staré doudlevecké zoo IRIS, zahájený roku
1954 nebo 1955, kde byli pouze velbloudi dvouhrbí a to v pravděpodobném počtu 4 exemplářů,
potom 60. a 70. léta s převahou velbloudů dvouhrbých, ale později společným chovem obou
druhů od roku 1966. Tehdy se vystřídalo několik
jedinců obou druhů, ale stále bez kýženého rozmnožení. V 80. letech převažovali jednohrbí velbloudi, kteří posléze byli sami, bez dvouhrbých,
jejichž chov dočasně skončil 1979. Od roku 1992
krátce chyběli velbloudi v plzeňské zoo úplně
odjezdem poslední dromedárky do Olomouce.
Samostatnou kapitolou je rok 1990, kdy bylo
nutné krátce po dovozu z Kazachstánu utratit
8 dromedárů a drabařů, kvůli brucelóze.
Poslední kapitola potom začíná obnovením
chovu dvouhrbých velbloudů roku 1994 dovozem 1,2, který jednak přinesl kýžené pravidelné
rozmnožování od roku 1997 a hlavně trvá s přerušením v letech 2008–2010 dodnes.
Kde všude mohli návštěvníci vidět velbloudy
v lochotínském areálu? Nejprve v 60. letech
ve výběhu, který ležel u původního zemědělského objektu přibližně v dnešních prostorách expozice šakalů čabrakových. Později žili velbloudi
v 70. letech v provizorní dřevěné ohradě v západní části areálu ve zrušené historické zděné
budově pod statkem Lüftnerka, ale i blízkých dřevěných kolnách, kam se prakticky návštěvníci
neměli šanci dostat, neboť tato část areálu nebyla
připravená a byla pustá. Na čas se potom objevili
i v malých výbězích v sousedství lam, jaků a dal-
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
149
HISTORIE CHOVU VELBLOUDŮ V PLZEŇSKÉ ZOO
pramenů dokonce od roku 1954 (případně to
byl rok jeho narození). Byl to velbloud dvouhrbý, který se později i přestěhoval na Lochotín a uhynul nebo odcestoval někdy po roce
1966. V květnu 1960 přijíždí z ústecké zoo
samice drabaře s mládětem, samečkem. Bohužel uhynula v únoru 1961, junior byl v dubnu
poskytnut bratislavské zoologické zahradě. Pravděpodobně posledním velbloudem
v IRISU byl krátce samec získaný v říjnu 1961
ze zooparku v Perninku a v létě roku 1962
poskytnutý PKO Karviná. Zřejmě buď pro
tamní zookoutek, nebo pro cirkus nebo zvěřinec jím řízený. Dalším velbloudem byl až
v roce 1966 pořízený jednohrbý samec Abdul,
do roku 1970 pak nebyl získán žádný další
jedinec. Poté však zhruba 22 let přijíždělo
a odjíždělo větší množství velbloudů obou
druhů a jejich determinace není zcela jasná.
V pramenech, které nemají charakter přesných zoologických karet (výstřižky z tisku,
provozní deníky) nejsou např. shodná data
příjezdů, odjezdů a úhynů; liší se termíny faktického příchodu a účetní evidence atp. Může
Václav Chaloupek a velbloud jednohrbý v 80. letech
Václav Chaloupek and the Arabian Camel in the 80ties
tak dojít ke zdvojení nebo obtížnému ztotožňování jednotlivých zvířat.
Roku 1970 začíná další etapa chovu dvouhrbých velbloudů. Konkrétně 15. 6. 1970 přijíždí
2,1 od cirkusu Probst výměnou za 1,1 ponny.
Samice žila v Plzni do roku 1979, kdy končí souvislý chov drabařů; oba samce, z nichž jeden byl
kastrát, odebral zřejmě pan Poláček ze Zooparku
Frýdek Místek 21. 12. 1970. Šlo o transakci v jejímž rámci do Plzně přijela lama krotká. Ovšem
kniha o Zoo Frýdek Místek udává na 24. 12. 1970
pouze převzetí samce Bagdáda, původ černého
čtyřletého ex-plzeňského samce drabaře Abdula
pak klade do SSSR (termín převzetí neuvádí).
Není tak vyloučeno, že zde bylo o 1 velblouda
navíc a do Slezska putoval pouze 1 samec od cirkusu Probst. Mezi nejasnosti v Plzni dále patří,
zda obchodník Müller v roce 1971 odebral nasmlouvanou samici (jejíž přítomnost v Plzni zdaleka není jistá), zda v květnu 1971 uhynul další
samec (nebo jde o evidenci úhynu dromedára
Abdula) a ke kterému druhu patřila a jaké další
osudy měla samice, která odcestovala do Brna
11. 11. 1971 (některá fakta svědčí spíše o drabaře
a dokonce mohlo jít i o vyrovnání s obchodníkem
Müllerem) i jiná, jež přicestovala v dubnu 1972.
Posledním důsledně odlišitelným jedincem
je samec z Ostravy, který v roce 1983 strávil necelý půlrok. Ovšem zajímavou kapitolu napsala
plzeňská zoo bezprostředně po sametové revoluci, v roce 1990, dovezla z tehdejší kazašské
SSR hned 8 velbloudů obou druhů a pohlaví.
Bohužel, ještě v karanténě v Plzni-Koterově,
vyšlo najevo, že jsou nakaženi brucelózou
(horečné zmetání skotu). Velbloudi byli utraceni a všichni lidé, kteří s nimi přišli do styku,
pečlivě vyšetřeni.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
The history of breeding and keeping camels in the Pilsen zoo
150
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Přehled velbloudů dvouhrbých, chovaných v zoo Plzeň v letech 1954–2011
A list of Bactrian Camels, kept in the Pilsen zoo during 1954–2011
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
151
HISTORIE CHOVU VELBLOUDŮ V PLZEŇSKÉ ZOO
Vykládání velbloudů z Kazachstánu v roce 1990
Unloading camels from Kazachstan in 1990
Moderní kapitola chovu je již relativně
dostatečně známa. Zahájil ji v srpnu 1994
ústecký samec Haštal a dále liberecké samice
Goldie a Gappa. Většina jejich mláďat, počínaje Josefínou (* 1. 3. 1997), byla slavnostně
pokřtěna. Haštala po čase vystřídal kvůli osvěžení krve brněnský samec Mulisák.
Velbloud jednohrbý
Počet jednohrbých velbloudů v Plzni je
nižší a délka jejich chovu je kratší než u velblouda dvouhrbého. Počátkem 70. let není
jasný úplný přehled jedinců. V 80. letech pak
byli tito velbloudi hlavním druhem v chovu.
Zavádějící je, že od roku 1974 měly oba druhy
stejné evidenční číslo 539.
První samec, Abdul, přicestoval z liberecké
zoo v roce 1966. V roce 1970 obdržel partnerku z německého Hellenthalu, několik dní
po příjezdu dalších drabařů. Ovšem dochovaná karta tvrdí, že dodavatelem byl obchodník
Brink, pod záštitou Zverimexu (24. 8.). V roce
1971 samec dromedára uhynul na léčení
v Říčanech, pravděpodobně jde o Abdula.
Dne 19. 6. 1971 je na zkoušku jistě zapůjčena
(původ neznámý) další samička, která je pravděpodobně totožná s velbloudicí, jež 11. 11.
měla odcestovat do brněnské zoo. Další samec
má být dle evidence smluvně poskytnout obchodníkem Konrádem Müllerem z německého
Krechtingu spolu s prvním plzeňským malajským tygrem (odejít měla naopak drabařka).
Pracovníci zoo jej bezpečně přebírají až
13. 1. 1972. Není jasné, ke kterému druhu patří,
odkud přicestovala a kam eventuelně odjela
samice velblouda, která dorazila 8. 4. 1972. Zdá
se ale, že až do roku 1983 další dromedáři nedorazili. Tehdy 1.4. přicestovaly 2 samice ze
Zooparku Chomutov. Jedna z nich uhynula
v roce 1989 po pádu do suchého příkopu,
druhá, Sahara, která odcestovala v roce 1992
do Olomouce byla naopak posledním dromedárem v Plzni. Mezitím byli postupně na několik
měsíců zapůjčeni 2,1 z Bratislavy a legendární
byl 1,0 z Libye, jeden z trojice, která dorazila
do ČSSR od libyjského vůdce Kaddáfího v roce
1981 (další zamířili do Bratislavy a Berlína).
Poslední čtveřice patří do transportu z tehdy
kazašské SSR, který žel do ČSFR přicestoval
i s brucelózou (horečné zmetání skotu) a všech
8 jedinců obou druhů a pohlaví muselo být
během karantény v Koterově utraceno.
Summary
The long and rich history of keeping both
species of camels, two-humped and singlehumped, had had a very long tradition in our
zoo with many marked or significant phases.
All started in the old Zoo IRIS in Doudlevce
(Pilsen town part) in 1954–55 just with four
two-humped camels. Then, it went on during
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
The history of breeding and keeping camels in the Pilsen zoo
152
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
A
Ě
S
T
A
P
L
Z
after importing animals from Kazachstan,
we were forced to put down 8 of them due to
brucellosis. The last chapter started by
importing 1,2 two-humped camels in 1994.
We saw regular breeding of these animals
(since 1997). The Pilsen zoo had kept gradually 32 two-humped camels, out of which 16
were born here and 14 of them were single
humped, which never reproduced here.
M
the 60–70ties with the majority of two-humped
camels. In 1966, there were also some single-humped ones kept without any breeding
success. In the 80ties, there were mostly single-humped camels, whose keeping was completely ceased in 1979 for some time. Since
1992, the Pilsen zoo did not have any camels
for a short time, when the last female left to
Olomouc. 1990 was a special chapter: Shortly
D
Přehled velbloudů jednohrbých , chovaných v zoo Plzeň v letech 1954–2011
A list of Dromedaries, kept in the Pilsen zoo during 1954–2011
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
153
Ě
Vlastimil Cihlář
PR Nový rybník byla vyhlášena 2. 1. 2007.
Nachází se v katastrálním území obce Úherce
u Nýřan. Geomorfologicky náleží k Plasské
pahorkatině. Důvodem ochrany jsou hnízdiště
a migrační stanoviště vodních ptáků a mokřadní ekosystém. Původně zde byl rybník
vytvořený v propadlině po zaniklých dolech.
Díky intenzivnímu zemědělskému hospodaření na okolních pozemcích byla celá lokalita
meliorovaná. Poloha lokality v mělkém údolí,
kam se stéká povrchová voda ale i podzemní
vodní zdroj, nedovolily plné zemědělské využití. Díky tomu byl mělký, částečně rákosím
zarostlý mokřad, založen lidovými myslivci.
Tak byla vytvořena jakási hráz, která způsobila zaplavení podmáčených luk mělkého údolí.
V průběhu let se tento mokřad stal významným hnízdištěm vodního ptactva a zejména
racků chechtavých. PR Nový rybník je zajímavý mokřadní ekosystém, který se nachází
v nehostinné krajině mezi Zbůchem a Líněmi.
Okrajové části rezervace jsou bezlesé, krajinu
tvoří pole a louky v různém stadiu obhospodařování a degradace. Vše je rozčleněno polními cestami. Mokřad vznikl samovolným
napuštěním, a proto i vegetace je zcela přirozená a odpovídá rostlinnému společenstvu
rákosin a vysokých ostřic. Jedná se o druhově
chudý porost, kde převažuje rákos obecný
(Phragmites australis) a orobinec širokolistý
(Typha angustifolia). Tyto rostliny tvoří
na kraji rybníka hustý porost a nižší bylinné
patro je z důvodu nedostatku světla velmi zredukováno. Směrem dále od vody se množství
orobince a rákosu zmenšuje na úkor vysoké
ostřice štíhlé (Carex acuta), která vytváří rozlehlé neprostupné porosty a které jsou ideálním
místem pro hnízdění vodních ptáků. Hladina
vody zde kolísá. Doprovodnými druhy jsou
ve větší či menší míře kosatec žlutý (Iris pseudacorus), kyprej vrbice (Lythrum salicaria),
vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), rdesno
obojživelné (Persicaria amphibia), karbinec
evropský (Lycopus europaeus). Okraje rezervace jsou již suché a převažují druhy mezofilních luk s ruderály – ovsík vyvýšený (Arhenatherum elatius), mrtlice trsnatá (Deschampsia
caespitosa), bojínek luční (Phleum pretense),
Housenka otakárka fenyklového (Papilio machaon)
A caterpillar of the Swallowtail (Papilio machaon)
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
E n t o m o l o g i c a l r e s e a r c h i n t h e “ N e w Po n d ” Na t u r a l Re s e r ve i n 2 011
N
ENTOMOLOGICKÝ PRŮZKUM V PR NOVÝ RYBNÍK
P RO RO K 2 011
154
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Z
Housenky babočky osikové (Nymphalis antiopa)
Caterpillars of the Mourning Cloak
(Nymphalis antiopa)
Á
A
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
i tekoucích vod a to i díky návaznosti na bohaté pobřežní porosty sousedního rybníka
Okružinka, který má naopak bohaté stromové
i keřové patro po celém obvodu. Z krajinářského a ochranářského hlediska je území PR
Nový rybník velmi cenným a zajímavým biotopem. Z pohledu entomologa si autor myslí, že
není zapotřebí žádných zvláštních managementových opatření. Rákos ani náletové dřeviny zde víceméně neexpandují a proto nehrozí
sukcese, která by lokalitu ohrozila
Ze vzácnějších druhů motýlů (Lepidoptera)
můžeme uvést chráněného batolce (Apatura
iris). Jeho vývoj probíhá na (Salix sp., Populus
H
vratič obecný (Tanacetum vulgare), pcháč
rolní (Cirsium arvense), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), jetel luční (Trifolium
pratense), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) a řada dalších. (Mgr. PEŠKOVÁ, 2011).
Sousední rybník Okružinka je využíván rybáři,
po jeho obvodu rostou pro tento biotop typické
listnaté stromy a keře jako jsou olše lepkavá
(Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus
excelsior), topol (Populus sp.), vrba jíva (Salix
caprea), bez černý (Sambucus nigra), apod.
Stručná charakteristika PR Nový rybník
a výčet vzácných a ohrožených druhů motýlů
zjištěných při průzkumu v roce 2011.
Přilehlé biotopy tvoří převážně podmáčené
eutrofní mokřady, v různém stupni degradace.
Jsou zde pobřežní pásma přerostlá rákosem,
místy zarůstající náletovými křovinami. Botanicky druhově chudý biotop, do kterého v suchých částech pronikají ruderální druhy rostlin.
Ve větší části se jedná o biotop se zvýšeným
zamokřením. Z lepidopterologického pohledu
se jedná o otevřený biotop s absencí souvislého
lesního porostu, s malým podílem náletových
dřevin a keřového patra. Pouze u výpusti rybníka je větší porost stromů a keřů, jinak se
na území PR vyskytují solitérně. Z motýlů se
v PR vyskytují druhy částečně mezofilních až
hygrofilních biotopů, ale díky návaznosti sušších stanovišť nalezneme i motýly ruderálních
a industriálních stanovišť. Díky otevřené krajině je zaznamenán výskyt druhů s lokální
migrací, ale i migrantů na delší vzdálenosti.
Bylo zaznamenáno velké množství druhů žijících v pobřežních pásmech našich stojatých
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
155
E n t o m o l o g i c a l r e s e a r c h i n t h e “ N e w Po n d ” Na t u r a l Re s e r ve i n 2 011
Pár lišajů topolových (Laothoe populi) před spářením
A pair of Poplar Hawk-moths (Laothoe populi)
tremula). Další motýl, který ovšem patří
do skupiny zvláště chráněný druh, ale je v současnosti častější, je otakárek (Papilio machaon). Je to motýl s otevřenou populační
strukturou. Sporadicky žije na území PR,
i na přilehlých biotopech. Z nechráněných
druhů denních motýlů stojí za zmínku druh
běláska (Pontia daplidice), který je migrantem, ale v současnosti se vyskytuje velmi ojediněle. Vše záleží na četnosti migrace. Další druh
je babočka (Nymphakis antilopa). Imago není
pozorováno, ale na vrbách (Salix spp.) je nalezeno větší hnízdo housenek. Jinak nebyl zaznamenán žádný jiný ohrožený druh motýlů
s denní aktivitou. Z nočních motýlů bylo zazna-
menáno větší množství spíše sporadicky se
vyskytujících druhů např. píďalek (Geometridae): Xanthorhoe designata, Xanthorhoe
qudrifasciata, Epirrhoe rivala, Ecliptopera siliceata, Horisme corticata, Rheumaptera undulata, Perizoma flavofasciatum, Eupithecia
plumbeolata, Euphitecia venosata, Euphitecia
sumumbrata, Euphitecia simplicita. Píďalka
(Odesia atrata) nepatří mezi vzácnosti, ale hojněji se vyskytuje ve vyšších polohách. Na území
PR pouze sporadický výskyt. To samé lze dodat
k druhu přástevníka (Diaphora mendica). K večeru na kvetoucí květy hadinců (Echium vulgare)
naletuje vzácný lišaj pupalkový (Proserpinus proserpina). Méně hojným motýlem je černopáska
(Heliothis viriplaca). U tohoto druhu záleží
na četnosti migrace, na lokalitách se vyskytuje
jednotlivě. Také můra (Mormo maura) nepatří
k hojným motýlům. Žije v pobřežním pásmu stojatých i tekoucích vod. Mnozí zástupci hřbetozubců se vyskytují na území PR spíše jednotlivě.
Vzácněji je to např. vztyčnořitka (Clostera pygra).
Pro určení vzácnosti nočních druhů motýlů není
zatím známa žádná ucelená publikace. Proto
autor uvádí druhy vzácnější podle svých zkušeností a pozorování na území západních Čech
a jejich lokálním sledováním. Celkově bylo při
lepidopterologickém průzkumu na území PR
Nový rybník nalezeno v roce 2011 celkově 272
druhů motýlů z 25 čeledí. (V. CIHLÁŘ, 2011)
Z brouků (Coleoptera) bylo během inventarizačního průzkumu PR Nový rybník vyhodnoceno 288 druhů z 29 čeledí. Nejvyšší počty druhů
patří čeledím střevlíkovití (Carabidae), drabčíkovití (Staphylinidae), nosatcovití (Curculionidae)
a mandelinkovití (Chrysomelidae), což korespon-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
ENTOMOLOGICKÝ PRŮZKUM V PR NOVÝ RYBNÍK
P RO RO K 2 011
156
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Summary
The New Pond Natural Reserve near
the Líně village in the north of the Pilsen
region was established on 2 nd January,
2007. Its establishment was triggered by
the appearance of various rare birds,
which either use the place as a migrating
stop or as their nesting point. There is
a large nesting colony of Black-headed
Gulls. Ornithologists and other visitors
have a beautiful watching tower to their
disposal in close proximity of the reserve.
The tower was built in such a distance not
to disturb the birds, but still enable good
watching conditions for human visitors.
In 2011, an intensive entomological research was done there. It was focused on
butterflies (Lepidoptera), beetles (Coleoptera) and spiders (Araneae). Many species of the damp to wet and of some other
biotopes may be found there.
O
duje s druhovým bohatstvím těchto čeledí
v České republice (I. TĚŤÁL, 2011).
Z pavouků (Araneae) bylo v roce 2011 v PR
Nový rybník bylo nalezeno a determinováno celkem 68 druhů řazených do 18 čeledí.
Nejpočetněji je zde zastoupena čeleď plachetnatkovití (Linyphiidae), dále pak křižákovití (Araneidae) a slíďákovití (Lycosidae), což odpovídá
charakteru lokality. Většina druhů pavouků
náleží ke druhům obývajícím polopřirozená,
druhotná stanoviště s těžištěm výskytu v mezofytiku. Žádný z nalezených druhů není zapsán
do Červeného seznamu chráněných a ohrožených živočichů. (Mgr. I. HRADSKÁ, 2011).
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Samice bourovce ostružiníkového (Macrothylacia rubi)
A female of the Fox Moth (Macrothylacia rubi)
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
157
P Ř Í RO D N Í R E Z E RVAC E Ž Ď Á R
Vlastimil Cihlář
PR Žďár se nachází v hřebenové části
stejnojmenného lesnatého vrchu cca 2 km
jihozápadně od obce Hůrky, 2 km severně od
obce Pavlovsko a 2,5 km jižně od obce
Svojkovice na severozápadním okraji Brd.
Celková rozloha přírodní rezervace je
25,55 ha. Nadmořská výška lokality se pohybuje od 501 do 630 m. Rezervace orograficky
náleží do Podberounské soustavy. Nachází se
v západní části Brdské vrchoviny. Vrchol patří
mezi hojně navštěvované turistické destinace,
najdeme zde oblíbené cvičné horolezecké
skály s názvy jako Velký a Malý oltář, z vrcholu
se naskytne krásný pohled na masiv Brdských
vrcholků a v neposlední řadě na zajímavé až
unikátní biotopy. Sám vrchol Žďáru patří mezi
dominanty v kraji.
Chráněné území bylo zřízeno k ochraně
přirozených porostů na skalnatém kopci
s vyvinutými suťovými porosty bučinného
charakteru a s kamenným mořem s význačnou
lišejníkovou florou. Předmětem ochrany je
v současném pojetí celý ekosystém chráněného území. V západní části rezervace dominuje mohutná slepencová stěna s fragmenty
reliktních borů na horních plochách. Na S a SV
úbočí se rozkládá poměrně rozsáhlé kamenné
moře o délce přes 300 m a výšce ca 80 m. Jižní
a jihozápadní svah je poměrně řídce zalesněn
kulturním borem. Na S svahu v kontaktu s dolním okrajem kamenného moře je vyvinutá
poměrně přirozená jedlobučina a ve vrcholových partiích v JV části se nachází fragmenty
doubrav.
Při ročním entomologickém průzkumu
v PR Žďár bylo v roce 2011 zjištěno 277 druhů
Housenka hranostajníka bukového (Stauropus fagi)
A caterpillar of the Lobster Moth (Stauropus fagi)
denních a nočních motýlů (Lepidoptera)
z 26 čeledí. Jedná se především o druhy žijící
v nížinách, ale vzhledem k nadmořské výšce přes
600 m se zde vyskytují i druhy, které žijí ve vyšších podhorských polohách. Díky uzavřenému
charakteru lokality a specifickým podmínkám
zde žijí motýli převážně lesních stanovišť, motýli
s vazbou na skalnaté a suťové biotopy apod.
Vzhledem k těmto podmínkám je výčet denních
druhů motýlů menší.. Žijí zde druhy typické pro
smíšené světlé lesy, pro okrajové části cest
a pasek a suťovišť, apod. (V. CIHLÁŘ, 2011)
V rámci aktuálního průzkumu zde bylo zjištěno 112 druhů brouků (Coleoptera) z 27 čeledí. Celkový počet druhů není určitě úplný.
Bylo by potřeba provést dlouhodobější průzkum s použitím dalších sběracích metod a za
účasti specialistů na jednotlivé čeledi. Uvedený
průzkum měl za cíl přispět k poznání fauny
brouků tohoto chráněného území a případně
upozornit orgány ochrany přírody na méně
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
T h e Ž ďá r N a t u r a l R e s e r v e
158
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Samec hřbetozubce javorového (Ptilophora plumigera)
A male of the Plumed Prominent
(Ptilophora plumigera)
v lesích, vřesovištích, rašeliništích. Vystupuje
až do alpinského pásma hor (Hůrka 1996).
V západních Čechách řídký druh. Několik kusů
nalezeno v zemních pastích instalovaných
ve vrcholové části studovaného území.
Cychrus attenuatus (Fabr.) – druh rozšířený ve středoevropských pohořích, zasahující
až po severní Itálii. V ČR vzácně v původních
horských, především bukových lesích (Hůrka
1996). Ve studované lokalitě nalézán jednotlivě po celém území, více exemplářů nalezeno
v bučině v severovýchodní části rezervace.
Mycetophagus fulvicollis (Fabr.) – obývá
téměř celou Evropu až na východ Palearktu
a Blízký východ. Vyvíjí se v různých dřevních
houbách. V ČR je nalézán jednotlivě až hojně
po celém území, ale většinou jen v zachovalých porostech. Během průzkumu byl tento
druh nalezen ve 3 exemplářích v choroších
rostoucích na zasychajících nebo již odumřelých břízách. V červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých.
Phymatodes pusillus pusillus (Fabr.) –
mediteránní druh, rozšířený ve střední a jižní
Evropě, na Krymu, Kavkaze a v Zakavkazí.
Jeho vývoj probíhá v dubech. Imaga ponejvíce
na suchých větvích mateřské rostliny. U nás
po celém území, ale všude velmi vzácně.
V Čechách je znám pouze z Křivoklátska
(Heyrovský et Sláma 1992). Jeden exemplář
byl sklepán se suché větve dubu ve vrcholové
partii zkoumané lokality. V červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých.
Stenus montivagus (Heer) – Západoevropský druh s poměrně malým areálem
výskytu. Je znám z Francie, Belgie, Rakouska,
O
běžné druhy při plánování managementu této
přírodní rezervace. (I. TĚŤÁL, 2011)
Athous zebei (Bach.) – obývá střední a východní Evropu, přednostně v jehličnatých lesích od pahorkatin do horského pásma. Nalezen
v několika exemplářích smykem a oklepem
vegetace ve vrcholových partiích chráněného
území. V červeném seznamu ohrožených druhů
bezobratlých.
Carabus arvensis arvensis (Herbst) – euroasijský druh, rozšířený od Velké Británie
a Skandinávie po Sachalin, Kurilské ostrovy
a Japonsko. Na tomto rozsáhlém areálu vytváří
několik poddruhů. V České republice žije nominotypický poddruh na loukách, pastvinách,
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
159
P Ř Í RO D N Í R E Z E RVAC E Ž Ď Á R
Švýcarska, Německa a České republiky.
V České republice se vyskytuje pouze v horských oblastech západních a jižních Čech. Je
známý z více lokalit na Šumavě, v Českém
lese, a nedávno byl také zjištěn ve Slavkovském lese. Několik exemplářů bylo nalezeno v prosevu detritu při okraji kamenného
moře. V červeném seznamu ohrožených
druhů bezobratlých.
Z pavouků (Araneae) bylo nalezeno při entomologickém průzkumu 82 druhů z 24 čeledí.
Fauna pavouků PR Žďár je zajímavá především
tím, že zde vedle typických druhů horských lesů,
jako jsou například zástupci čeledi cedivkovití
(Amaurobidae) cedivka lesní (Callobius claustrarius) a punčoškář lesní (Inermocoelotes
inermis). Žijí zde druhy teplomilné s těžištěm
výskytu na skalních či lesních stepích – termofytika či mezofytika. Takové požadavky na biotop
má například drobný pavouček z čeledi příčnatkovití (Hahniidae) a to (Hahnia nava) či
potravní specialista na mravence (Zodarion
germanium) čeleď mravčíkovití (Zodaridae).
Tento druh byl nejblíže nalezen ve starém lomu
nedaleko Plzně. Z hlediska regionu je však
Přástevník hluchavkový (Call. dominula)
The Scarlet Tiger Moth (Call. dominula)
Lišaj lipový (Mimas tiliae)
The Poplar Hawk-moth (Mimas tiliae)
nejvzácnějším nálezem teplomilná skálovka
(Gnaphosidae) Zelotes erebus, která v Plzeňském kraji dosud zaznamenána nebyla.
(Mgr. I. HRADSKÁ, 2011)
Summary
The Ždár hill creates the dominant for
the close Rokycany town. It offers beautiful
view of Brdy and it is very popular for climbers
too. The surroundings and the Ždár hill are also
suitable for family walks and photographers.
The Natural Reserve Žďár, which was announced on 13th April 1953, is situated in the top part.
The reason to protect this area is the preservation of natural growth on the rocky hill with
the developed brash with beech growth and
with significant lichen flora. In 2011, an intensive entomological research was done there. It
was focused on butterflies (Lepidoptera), beetles (Coleoptera) and spiders (Araneae). It confirmed the unique character of this area. Some
species were found there for the first time in
the Pilsen region.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
T h e Ž ďá r N a t u r a l R e s e r v e
160
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z V Í Ř ATA V E VÁ L E Č N Ý C H S LU Ž B Á C H
Animals in war service
Z
Václav „Vitamín“ Hadač
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Meziválečné období a 2. světová válka
Po skončení 1. světové války se situace
uklidnila a s výcvikem psů pokračovala pouze
Rudá armáda a armáda USA. USA se zaměřilo
na testování psů v extrémních sněhových podmínkách pod vedením admirála Birda. Výcvik
se velmi vyplatil a během 2. světové války byli
tažní psi využíváni na Newfoundlandu, Aljašce
a dalších místech.
Rudá armáda také pracovala s tažnými psy,
ale testovala zároveň i různorodost ras, jejich
povah a schopnosti adaptace v různých teplotních podmínkách. Pro zjištění vhodnosti tažných psů pořádalo sovětské sdružení Osoviachym během oblevy takzvaný Hvězďovicový závod. Při rusko-finské válce se psi velmi
osvědčili a po vypuknutí Velké vlastenecké
války v roce 1941 byla sovětská armáda vyba-
Á
1. světová válka
Zvířata slouží lidem od dávných dob, první
psí hrdinové pomáhali již Peršanům, Řekům,
Asyřanům a Babyloňanům vyhrávat bitvy, ale my
se přeneseme do časů nedávných, kdy se v armádě začalo objevovat kromě psů i jiné zvířectvo.
V letech 1914–1918 se poprvé ukázala výhoda psů v armádě v celé síle. Psi byli rozděleni
do několika sekcí, například na psy ambulantní,
určené pro tah zraněných na vozíku, zdravotnické psy, vyhledávající zraněné v bitevním
poli, či klasické psy, jež doprovázeli svého pána
do bitvy a mnohdy se stali maskoty či miláčky
celé jednotky. Tito psíci povětšinou menšího
vzrůstu byli velkou vzpruhou pro jednotky či
vojáky samotné. Působili jako psychická podpora a vzpruha ve stresujících situacích a také
jako zpovědnice stresem zborcených vojáků.
Kromě psů používaly armády také poštovní
holuby, kteří byli „internetem“ tehdejší doby.
Často se poštovní holubi stali terčem ostřelování. Jedna legenda vypráví, jak poštovní holub
doručil zprávu s prostřeleným křídlem. Jeho
pud dorazit na určené místo ho donutil šlapat
8 kilometrů pěšky. V cíli zranění podlehl, ale
zprávu donesl a zachránil tím životy vojáků.
Nejznámějším americkým psím hrdinou té
doby se stal Stubby (Pahýl), který byl neoficiál-
ním maskotem 26. „Yankee“ divize. Křížence
pitbulla s nepěkným ocasem (odtud jeho
jméno) našel v roce 1917 jeho budoucí pán,
vojín J. Robert Conroy, jak posedává před
kasárnami.
V 1. světové válce byly nasazeny tisíce psů.
Někteří se dostali domů, jiní se buď nevrátili
z boje, nebo se stali potravou nepřátel.
Nejvyužívanějšími plemeny psů byla ovčácká
plemena, ohaři, erdelteriéři a jejich kříženci.
Po zvládnutí základního výcviku a seznámení
se s příslušnými povahovými vlastnostmi psa
se rozhodlo o jeho dalším umístění a druhu
dalšího výcviku.Vzhledem k tomu, že se za
1. světové války začaly poprvé používat chemické zbraně, byli psi, koně a holubi vybavováni též plynovými maskami.
O
Život zvířat má mnoho podob. Některá zvířata žijí divoce, jiná si člověk domestikoval a slouží mu různými způsoby. Následující příběhy zvířat se skutečně staly a jsou dokumentem toho,
co je zvíře ochotno udělat pro člověka samotného a jak je poté za zásluhy vůči inteligentnějšímu druhu odměněno.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
161
Z V Í Ř ATA V E VÁ L E Č N Ý C H S LU Ž B Á C H
vena psy všech ras, např. německými ovčáky,
středoasiaty, ohaři, kavkazskými plemeny
a lajkami.
Koně byli samozřejmě také důležitou součástí válečného tažení. Občas se koně po zranění stali potravou jak hladových vojáků, tak
psů. Rudá armáda měla spousty nápadů k využití zvířat. Jedním z nejdrastičtějších byl
výcvik tzv. protitankových psů, kteří byli drženi o hladu a krmení jim bylo umístěno pod
nastartovaný tank. Hlad, který zatemňoval psí
mysl, donutil psa si pod tank zalézt a s trhavinou, kterou měl umístěnou na zádech, tank
zneškodnit. Ovšem výcvik probíhal na ruských tancích, a tak při prvním pokusu nasazení těchto psů se zničilo několik ruských tanků.
Až když Rudá armáda ukořistila německé
tanky pro výcvik, začaly být pak v boji úspěšně
ničeny. Němci si ovšem poradili svérázným
způsobem a začali do svých služeb „verbovat“
kočky. Když se někde objevili protitankoví psi,
německé jednotky SS začaly houfně z tanků
vyhazovat kočky, psi s náložemi je začali honit
a tanků si nevšímali.
Dalšími protitankovými zvířaty se staly
myši. Rus, Dr. Ivan Valenko dělal na myších
pokusy testující Pavlovův reflex a dosáhl
neskutečných výsledků. Vycvičil protitankové
myší jednotky, které ničily tanky Wehrmachtu.
Při výcviku bylo do tanků nasypáno žrádlo
a do jejich blízkosti byly vypuštěny myši, které
hledajíce potravu napadly tank a po sežrání
všeho, co bylo možno, se pustili do kabelů,
čímž tank vyřadily z provozu. Nejznámějším
útokem myší se stal útok v listopadu 1942
na 22. pancéřovou divizi. V jednom z německých vraků byla nalezena myš jménem
Michajl, která byla dodatečně vyznamenána
řádem Hrdina Sovětského Svazu. Časem se od
výcviku protitankových myší a psů upustilo.
Zvířata se ke konci války stala ve většině případů živou konzervou. Vojáci neměli dostatek
potravin pro sebe, natož pro psy.
Německá armáda byla ve výcviku psů hodně
vepředu. Metoda výběru vhodných psů spočívala
v tom, že se civilisté se svými psy shromažďovali
na náměstích či návsích okupovaných měst a vesnic a po zaznění několika výstřelů, kdy někteří
psi utekli, byl výběr jasný. Zvířata, která zůstala,
byla zabavena. Skutečné počty psů, kteří sloužili
v německé armádě se nikdy nedozvíme, stejně
tak počty koní. Jen při tažení do Sovětského
svazu bylo taženo na 750 000 koní, ke kterým
samozřejmě přibyli i koně zabavení civilnímu
obyvatelstvu. Sám vůdce Adolf Hitler byl velkým
milovníkem psů a osobně vlastnil dvě feny
německého ovčáka, Blondie a Bellu.
Britská armáda měla psy cvičené na seskok
padákem. Jednou z legend Special Air Service
byla border kolie, pes Rob, který seskakoval
vždy jako poslední a plnohodnotný člen své
parašutistické jednotky. Vojáci popadali na různá místa a Rob se svým ovčáckým instinktem
pobíhal po okolí a sháněl je jako ovce na jedno
místo. Narozdíl od ostatních armád, které se
účastnily 2.světové války, mohla od britské
armády dostávat medaile i zvířata. Uprostřed
tzv. Dickin Medal byl nápis „Za statečnost“
a dole „I my sloužíme“. Medaile byla udělena
během 2. světové války třiapadesáti zvířatům:
třem koním, osmnácti psům, jedné kočce a jednatřiceti holubům.
Britská armáda využívala ve velké míře také
holuby. Asi nejznámějším ptačím hrdinou byla
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Animals in war service
162
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
Jedna z mála fotografií, kde je zachycen gen. Patton se psem Ajaxem, který patřil jeho vnuku Watters
Pattonovi, a nikoliv s vlastním bulteriérem Williamem. Fotografie z archivu Patton Memorial Pilsen
General Patton with an exceptional dog Ajax and not the usual William.
Foto: Archive of Patton Memorial Pilsen
L
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
163
Z V Í Ř ATA V E VÁ L E Č N Ý C H S LU Ž B Á C H
holubice Winkie, která doručením zprávy
zachránila posádku ztroskotaného letadla.
Po této události Winkie (Mrkalka-jméno dostala díky častému mrkání) sloužila ještě 20
měsíců. Poté obdržela Dickin medaili za zásluhy. Jen pro zajímavost: první zmínka o poštovních holubech pochází cca z roku 240 před
naším letopočtem. Hanibal používal holuby
k získání informací při přechodu Alp, kdy
s sebou vedl 90 000 vojáků, 12 000 koní
a neznámý počet slonů.
V americké armádě byly spousty psích hrdinů, například kříženec Chips, který se proslavil zajetím několika italských vojáků v jeden den a také tím, že pokousal generála
Eisenhovera. Tato armáda dosahovala ve výcviku psů skvělých výsledků a díky velké podpoře civilního obyvatelstva měla i velký výběr
plemen. Některé psy dobrovolně odvedli
jejich majitelé k psímu odvodu. Někomu se pes
po válce vrátil, ale občas se stalo, život ve válce
jim silně narušil psychiku a takový pes byl pro
život v civilní zóně už bohužel nebezpečný.
Velkým milovníkem psů byl mimo jiné také
americký generál George S. Patton, který je
spjat i s naším městem. Oblíbil si rasu bullteriéra, nejprve to byl pejsek Tank, ten byl hluchý, nejvíce se však proslavil bullterier jménem Willie (celým jménem Willie The Conqueror – Dobyvatel). Willie ho všude doprovázel,
ale dle informací Muzea Generála Pattona
Willie nikdy Plzeň nenavštívil. Patton si
do svého deníku po zakoupení štěňátka
zapsal: „Sedli jsme si jako kachna s vodou, je
mu 15 měsíců, čistě bílý, kromě malého flíčku
na jeho ocásku, který by při letmém pohledu
mohl vypadat, jako by nepoužil toaletní
papír…“ V armádním časopise Stars And Stripes
byl Willie se psalo: „Vedle Pattona, ležící ve velkém křesle, byl Willie – bullterier. Pokud byl
nějaký pes hoden vévodění, byl to právě on!“
Willie byl hlasitý a milý společník. Nosil dokonce „dog tags“ (psí známky, stejné jako měli
vojáci armády US) a spousty rolniček, aby hned
každý věděl, kdo se k němu blíží. Po smrti svého
pána se Willie vrátil domů, kde dožil s manželkou a dcerami Generála Pattona. Tato dvojice
má ve Spojených státech svůj pomník.
Polská armáda držela prvenství v pokusech
parašutistického psího výcviku. Další speciaitou
byli spojovatelští psi, kteří natahovali telefonní
dráty. Používali se především erdelteriéři, kteří
stejně jako pitbullové a další tzv. bojová plemena mají snížený práh bolesti.
Nejzajímavější postavou ze zvířecí říše byl
v polské armádě medvěd Vojtek. Polská jednotka, která osiřelé medvídě adoptovala, odjela lodí účastnit se bojů v Africe. Na palubě
bylo kromě Vojtka i několik holubů, dvě morčata, pes, papoušek a opice jménem Kaska
(nejspíše makak). Vzhledem k tomu, že všechna tato zvířata byla považována za mazlíčky,
byl jim zakázán vstup na bojiště. A tak byl
Vojtek prohlášen za vojína a dostával i svůj příděl armádního jídla. Po skončení bojů v Africe
se Vojtek a jeho pán Peter s jednotkou přesunuli do Itálie. V roce 1944 byla 22. polská zásobovací jednotka součástí bitev u Monte
Cassina. Vojtek se jich samozřejmě účastnil
také, a to v roli spolujezdce v nákladním autě,
které pomáhal nakládat. Během jednoho
týdne doručila Vojtkova jednotka 17 320 ks
všech druhů munice, 1 200 tun pohonných
hmot a 1 116 tun potravin. Vojtek se díky
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Animals in war service
164
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
B
O
V dnešní době se k výcviku pro služební
účel používají také: krysa obrovská, včela
domácí, delfíni, prasata a v Indii stále v armádě slouží sloni, ale o těchto druzích zas příště.
A
T
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Summary
During wars, people always tended to use
animals. Pigeons, horses, dogs, mice, rats,
elephants, dolphins and bee colonies have
been a part of armies till present days. It was
not usual for bears, monkeys or parrots to
show up among troops. One very famous
animal, which was not a traditional buddy
of a soldier, was a bear named Wojtek. Each
war had its hero. The the World War had
a dog called Stuby, the World War II a dog
named Chips, which bit the general
Eisenhover and the Vietnamese had
a German Alsatian called Nemo. The most
often honored animals were pigeons, which
were the internet of both world wars.
Vietnam and all other wars had many dogs
around, but 2000 was a breaking point
in training of other animals. Giant rats and
pigs appeared as buddies of policemen, soldiers and rescue workers. Their paramount
asset is their perfect smell, which they use to
search mines and other explosives.
A
Válka ve Vietnamu a další války
Válka ve Vietnamu byla nesmírně náročná
jak pro psy, tak vojáky. Vietnamská mentalita
nedokázala pochopit psí mysl a spolupráci člověka se psem, a tak byli psi americké armády
velkým nepřítelem vietnamských vojáků, a to
z několika důvodů: vyhledávání tzv. krysích
děr, které si hloubil Vietkong pod celým
Vietnamem, stopování nepřátel v jejich domácím terénu, které by bez psů jistě nebylo tak
úspěšné, spolupráce ve vyhledávání zraněných
a samozřejmě neustálá psychická podpora amerických vojáků. Na hlavy psů a psovodů
byly vypisovány zvláštní odměny samotným
Vietkongem.
Vietnamci navíc věří, že černý pes nosí
smůlu stejně jako u nás černá kočka, a tak
na mušce byli psi černé barvy jako první.
Jednalo se většinou o labradory a německé
ovčáky, kteří sice nesnášeli vlhkost a neustálé
horko v džungli nejlépe, ale oproti jiným plemenům relativně dobře. Po skončení války zanechala armáda US ve Vietnamu 4 000 psů, domů
se jich vrátilo pouze kolem 200. Žádosti samotných psovodů o vrácení psů nebyly nikdy vyslyšeny, a to ani v případě, že si celý převoz psa
do USA chtěli vojáci hradit z vlastních peněz.
Psi byli využíváni také ve válce v Koreji
a v Iráku. V Afghánistánu jsou pak psi součástí
téměř každé jednotky, existují zde též celé jednotky psovodů.
Česká armáda cvičí psy velmi úspěšně, většinou ve výcvikovém centru Grabštejn, odkud
vychází psi se špičkovými výsledky, cenění
po celém světě.
O
kresbě karikaturisty dostal na oficiální místo
maskota 22. roty II. sboru 8. armády. Po bitvě
si medvěda oblíbili dokonce i italští farmáři,
kterým plenil majetek. Po válce, která na Vojtkově psychice nezanechala stopy, se medvěd
dostal do Zoologické zahrady v Edinburgu,
kde v roce 1963 zemřel. Vojtek byl během
války nepostradatelným společníkem, oporou
a přítelem nejednoho vojáka či civilisty.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
165
P O D Ě KOVÁ N Í
Závěrem děkujeme všem partnerům a přátelům zahrady za jejich dlouhodobou
pomoc a podporu při tvorbě nové tváře zahrady, jmenovitě pak:
• panu primátorovi města Plzně
Mgr. Martinu Baxovi
• členům Rady města Plzně
• Magistrátu města Plzně
• pracovníkům Úřadu služeb obyvatelstvu
MMP
• vedení a pracovníkům plzeňských ÚMO
• Fondu životního prostředí MMP
• Odboru propagace a tisku MMP
• Technickému úřadu MMP
• Ekonomickému úřadu MMP
• Nadaci 700 let města Plzně
• Ministerstvu životního prostředí ČR
Jmenovitě:
– RNDr. Magdaleně Boučkové, MŽP ČR
• Milanu Chovancovi,
hejtmanovi Plzeňského kraje
• Krajskému úřadu Plzeňského kraje
• Ing. Vladislavovi Vilímcovi, Kdyně,
poslanci PS PČR
• Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad – územnímu odboru
implementace programů Plzeň
• Plzeňské teplárenské a.s., generálnímu
partnerovi zoo
• ČEZ zákaznické služby, a.s.
• Západočeské plynárenské a.s. Plzeň
• Panu Dajbychovi a firmě DAJBYCH
• Bílému slonu a panu Ing. Radkovi
Křivánkovi
• firmě NAVATISK, spol. s r. o., Plzeň
• Sdružení přátel Zoologické a botanické
zahrady m. Plzně IRIS
• panu Milanu Ptákovi z Plzně
• Inzertspoji, spol. s r. o. Praha-Vinoř
a redakci měsíčníku Planeta zvířat
• Geodetické kanceláři GEO RAIL, Plzeň
• Správě veřejného statku m. Plzně – úseku
městských lesů
• firmě Prostrom Bohemia
a Ing. Zdeňku Kovaříkovi
• firmě APB Plzeň a p. P. Březinovi
• Státnímu fondu ŽP ČR,
panu Ing. Ivo Slováčkovi
• American Chance Casinos, Česká Kubice
• firmě STRABAG ČR, a.s. Plzeň
• agentuře WEST Media Plzeň
• Účinkujícím při víkendových akcích
v Zoologické a botanické zahradě města
Plzně
• Plzeňsku v Evropě, o. p. s.
• cestovní kanceláři BUS TOUR Foltýnová
• Letecké škole Tomáše Vrbského Plzeň
• MVDr. Humlovi z firmy Vedilab v Plzni
• Jiřímu Vlčkovi z referátu životního
prostředí, Krajský úřad Plzeň
• MVDr. Jiřímu Svítkovi, Krajská veterinární
správa
• panu Rudolfu Königovi z Blatnice
(půjčovna stavebního nářadí)
• Ing. Petrovi Vlčkovi z firmy Vlček v Plzni
• MUDr. Milanu Tomanovi
z Fakultní nemocnice v Plzni
• Západočeské komunální služby, a.s.
(pobočka Plzeň-Koterov)
• Českému rozhlasu Plzeň
• plzeňským a regionálním médiím
• Domu historie Přešticka
• Odborům školství obcí s rozšířenou působností Plzeňského a Karlovarského kraje
• Střediskovým knihovnám v Plzeňském
a Karlovarském kraji
• panu Františkovi Slivoněmu z Plzně-Skvrňan
• speciálním školám v Horšovském Týně
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Acknowledgement
166
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Z
O
O
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
•
B
•
A
•
Á
•
K
•
C
•
•
•
•
I
•
•
•
G
•
•
•
•
•
•
MVDr. Jaroslavu Bendovi
TRIO-D Plzeň
CHKO Šumava Kašperské Hory
SIT Plzeň
auditorům Ing. Josefu Nocarovi
a Ing. Věře Suchodolové
Sklenářství Miroslav Nágr z Třemošné
Zahradnictví Václav Bouzek a syn z Plzně
bezpečnostní agentuře HLS v.d. Plzeň
stálým dodavatelům krmiv pro zvířata
NESSY, spol. s r.o. – turnikety
dodavatelům zboží na prodejnu suvenýrů
„U LEMURA“
výboru pro zadávání veřejných zakázek
firmě Fontana Watercoolers
firmám provozujícím prodejní automaty
na studené a teplé nápoje
dodavatelským firmám stavebních zakázek
Plzeňským komunikacím
Plzeňské STK
Technickým službám Klatovy
a panu Peterovi Pošefkovi
žákům a učitelům ZŠ a MŠ Město Touškov
v čele s paní Marií Kilbergerovou
všem školám, ať už to jsou školy plzeňské,
nebo mimoplzeňské, které jakýmkoliv způsobem zahradě pomáhají (dary finanční,
sběry plodin a pečiva, brigády, účasti na
kampaních) a všem, jenž se připojili k
našim kampaním.
všem kmotrům a sponzorům zvířat
a rostlin
rodinám zaměstnanců ZOO a BZ
(za pochopení)
a firmě Městské knihy s.r.o. Žehušice
O
•
•
•
•
•
L
P
L
Z
• Městskému kulturnímu zařízení
Horšovský Týn
• firmě KERAMIKA SOUKUP
• firmám Elektro Nichstein Stanislav
a Elektro Tříska Miroslav
• HBH ateliéru v Plzni
• firmě Elektro Stříbrný v Plzni
• firmě Keramika Horní Bříza a.s.,
divizi HOB Kaolin
• panu Josefu Fantovi, Křimice
• paní Ing. Editě Filipové – fa. Kamír
• panu Václavovi Kepkovi – fa. REKOS
• firmě ZÁPADOKÁMEN a.s. Plzeň
• firmě INPOZA Plzeň
• panu Jaromíru Šnajdrovi, Volduchy
(výroba uzenářských výrobků)
• panu Karlovi Zalabákovi z Dýšiné
• panu Karlovi a Liborovi Hromádkovi z Chrástu
• p. Petru Vladařovi, kováři a podkováři
• firmě ESPROM
• SEG Plzeň
• stavebninám BRICK Plzeň
• panu Jaroslavu Krátkému z Plzně
• panu Josefu Warthovi z Chrástu
• firmě TOI TOI sanitární systémy
• hypermarketu GLOBUS
• hypermarketu OBI
• OC Olympia Plzeň
• panu Františku Aubrechtovi z Vitinky
• MVDr. Davidu Modrému a jeho kolektivu
z katedry parazitologie
• Doc. MUDr. Ondřeji Hesovi z Plzně
• preparátorovi Benjaminu Hlivkovi
• Davidovi Čechovi – fa. Zoomarket
• panu Janovi Snášelovi, elektro
• MVDr. Karlu Böhmovi
a kolektivu veterinářů
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
167
Ě
N
Z
L
P
A
T
S
Ě
M
A
D
A
R
H
A
Z
Á
K
C
I
N
A
T
O
B
A
Á
K
C
I
G
O
L
O
Mirikina bolivijská (Aotus azarae boliviensis)
Bolivian Night Monkey (Aotus azarae boliviensis)
Z
O
Tamarín sedlový (Saguinus fuscicollis lagonotus)
Red-mantle Saddle-back Tamarin (Saguinus
fuscicollis lagonotus)
168
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
Z
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
O
O
Počet zvířat (druhy/jedinci):
L
1 363/7 286 + x
Number of animals (species/specimens):
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
Savci – Mammalia – Mammals
T
A
251 taxonů/taxa
1 653 jedinců/specimens
N
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2011
0,1
3,2
–
0,1
1,0
2,2
2,1
–
–
2,0
–
0,1
1,3
–
3,3
0,2
–
4,4
1,2
–
–
–
–
1,2
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
1,1
–
–
1,1
1,1
1,1
–
0,0,1
–
–
1,1,1
1,0
0,1
–
–
–
1,1
1,0
–
–
–
–
1,0
3,2
–
1,2
2,0
1,1
1,3
2,1
–
0,1
–
–
2,2
K
Narozeno
Birth
C
Příchod
Arrival
I
Á
Z
Vačice – Didelphimorphia
Vačice krysí
Monodelphis domestica
Vačice čtyřoká
Philander opossum
1. 1.
2011
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Dvojitozubci – Diprotodontia
Vakoplšík létavý
Acrobates pygmaeus
Vakoveverka létavá
Petaurus breviceps
Vakoveverka páskovaná
Dactylopsila trivirgata
Kusu liščí
Trichesurus vulpecula
Kuskus pozemní
Strigocuscus gymnotis
Klokan parma
Macropus parma NT ESB
Klokan dama
Macropus eugenii
Klokan rudý
Macropus rufus ESB
Klokan rudokrký
Macropus rufogriseus rufogriseus
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
1
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
Klokan uru
Thylogale brunii VU
Klokánek králíkovitý
4,3
Bettongia penicillata ogilbyi CR EEP 6,4d
Chudozubí – Xenarthra
Pásovec štětinatý
Chaetophractus villosus
Pásovec kulovitý
Tolypeutes matacus NT
Hmyzožravci – Insectivora
Rejsek pižmový
Suncus murinus
Ježek ušatý
Hemiechinus auritus aegyptiacus
Příchod
Arrival
1,1
Narozeno
Birth
1,1
Úhyn
Death
1,0
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
1,2
1,1
1,0
1,1
0,1d
–
5,3
6,3d
1,1
1,0d
0,1
–
0,1,1
0,0,1
–
1,0
–
–
–
1,2
1,0d
1,1
1,1
1,1
1,1
0,1
–
3,2
–
1,0d
–
–
–
–
1,0d
5,6,1
0,0,2d
4,4,6
3,5
0,0,6
4,2,7
–
0,0,4
0,1,5
1,1d
–
3,8
1,1,2d
4,3,5
6,7,7
–
0,0,3
0,2
–
0,1,3
–
0,1
–
0,1d
–
6,4,10
0,1d
0,0,3
–
0,1,3
0,0,1
0,0,1
–
0,1,3
–
2,2d
17,12
–
–
–
–
–
3,1,1
5,2,1
–
2,2d
15,11
16,20
–
5,4,1
2,1,1
–
19,23
2,4
–
–
0,1
–
2,3
15,12
–
1,7
0,1
2,1
14,17
4,3
1,2
0,1
–
3,0
2,6
4,6
5,2d
–
0,6
2,0
–
0,5d
2,7
5,7d
Afrosoricida
Bodlín bezocasý
Tenrec ecaudatus
Bodlín ježkovitý
Setifer setosus
Bodlín Telfairův
Echinops telfairi
Bodlín páskovaný
Hemicentetes semispinosus
Bodlín černohlavý
Hemicentetes nigriceps
Letouni – Chiroptera
Kaloň indický
Pteropus giganteus
Kaloň zlatý
Pteropus rodricensis CR EEP
Kaloň plavý
Eidolon helvum NT
Kaloň Wahlbergův
Epomophorus wahlbergi
Kaloň egyptský
Rousettus aegyptiacus
Listonos světlý
Phyllostomus discolor
Tany – Scadentia
Tana severní
Tupaia belangeri
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2011
–
2
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2011
2,0
–
–
1,0
–
1,0
–
1,0d
–
1,0d
10,5
7,5d
2,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,2
–
1,0,1
1,0,1
–
1,0d
–
1,0d
1,0d
8,3
8,5d
2,2
1,2
4,4
–
0,1
–
5,5
1,1
–
–
–
–
1,1
0,2
2,0d
1,1
–
–
–
–
–
–
–
–
0,2
2,0d
1,1
0,3
–
–
–
–
0,3
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
–
1,0
–
–
–
1,0
4,1
–
1,0
1,0
2,0
2,1
0,2
0,2
–
0,1
–
0,3
1,1
–
–
1,0
–
0,1
7,1
2,1d
1,0
–
1,0
–
–
–
–
1,0
1,0d
–
6,1
3,1d
1,0
4,1
5,1d
–
1,1d
1,5,2
0,3d
–
–
–
–
1,1
0,0,2
0,0,1
–
–
1,1,2
1,0
1,0
2,2d
4,1
5,1d
1,1,1
1,1d
2,2,2
2,5d
L
Narozeno
Birth
O
Příchod
Arrival
O
1. 1.
2011
O
G
Bércouni – Macroscelidea
Bércoun jihoafrický
Macroscelides proboscideus
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Primáti – Primates
Lori ryšavý
Loris lydekkerianus nordicus VU EEP
Outloň malý
Nycticebus pygmaeus VU EEP
Maki myší
Microcebus murinus ESB
Maki Goodmanův
Microcebus lehilahytsara DD
Maki tlustoocasý
Cheirogaleus medius ESB
Lemur rákosový
Hapalemur alaotrensis CR EEP
Vari černobílý
Varecia variegata variegata CR EEP
Vari pásový
Varecia variegata subcincta CR EEP
Vari červený
Varecia rubra EN EEP
Lemur hnědý
Eulemur fulvus NT
Lemur rudočelý
Eulemur rufifrons NT ESB
Lemur běločelý
Eulemur albifrons VU
Lemur límcový
Eulemur collaris VU
Lemur tmavý
Eulemur macaco VU EEP
Lemur rudobřichý
Eulemur rubriventer VU ESB
Lemur kata
Lemur catta NT ESB
Komba senegalská
Galago senegalensis senegalensis
Komba Garnettova
Otolemur garnettii
Kosman zakrslý
Cebuella pygmaea pygmaea
Kosman bělovousý
Callithrix jacchus
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
3
Lvíček zlatohlavý
Leontopithecus chrysomelas EN EEP
Tamarín sedlový
Saguinus fuscicollis lagonotus
Tamarín bělohubý
Saguinus labiatus
Tamarín vousatý
Saguinus imperator subgrisescens EEP
Tamarín žlutoruký
Saguinus midas midas ESB
Tamarín pinčí
Saguinus oedipus CR EEP
Mirikina bolivijská
Aotus azarai boliviensis ESB
Malpa hnědá
Cebus apella
Gueréza angolská
Colobus angolensis palliatus
Makak lví
Macaca silenus EN EEP
Kočkodan Brazzův
Cercopithecus neglectus ESB
Gibon bělolící
Nomascus leucogenys CR EEP
Gibon lar
Hylobates lar EN ESB
Šimpanz učenlivý
Pan troglodytes EN EEP
Šimpanz učenlivý
Pan troglodytes troglodytes EN
1. 1.
2011
1,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
1,1
3,1
3,1d
–
–
–
–
–
3,2
–
–
–
3,1
3,1d
3,2
–
0,0,2
–
0,0,2
2,0
0,1d
–
–
1,0d
–
1,0
1,0
0,1
–
–
0,1d
–
0,1d
–
2,0d
–
–
–
–
0,0,1
–
1,0d
–
0,2
1,0d
–
–
–
–
–
–
–
0,0,1
2,0
–
–
–
1,1d
–
3,4,2
1,1d
1,1,4
6,2d
2,1
4,2d
1,3
1,1d
0,1d
3,1,1
3,1d
1,4
1,0d
1,1,1
1,2d
2,0
1,1
–
–
–
1,0
0,1
0,4
–
–
–
–
0,4
1,1
–
–
–
–
1,1
3,3
0,1d
0,3
–
–
–
–
–
–
–
–
3,3
0,1d
0,3
1,1
–
–
–
–
1,1
–
1,1d
1,1
2,0d
1,3
0,1d
2,1
4,4d
–
–
–
–
–
–
0,1d
–
–
–
–
–
1,1
–
–
–
1,0d
1,0d
1,1
2,0d
1,3
0,1d
2,2
5,4d
5,5
1,1d
1,2,2
6,1d
3,1
3,2d
1,2
1,1d
1,2
0,1d
2,1,1
3,1d
1,4
1,0d
2,2,2
0,1d
–
Šelmy – Carnivora
Liška kapská
Vulpes chama
Liška svižná
Vulpes velox velox
Pes ušatý
Otocyon megalotis virgatus
Pes ušatý
Otocyon megalotis
Šakal čabrakový
Canis mesomelas mesomelas
Vlk evropský
Canis lupus
Vlk hřívnatý
Chrysocyon brachyurus NT EEP
–
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
4
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
1,0
3,1
–
–
–
–
3,1
O
–
2,2d
1,6
7,2d
0,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,2d
–
2,2d
1,4
7,4d
0,1
2,1
–
–
–
–
2,1
2,1
–
–
1,0
–
1,1
1,2
–
–
0,1
–
1,1
–
1,0
–
–
–
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
0,1
–
–
–
–
0,1
1,0
0,1
–
–
–
1,1
1,1
–
2,2
–
–
3,3
–
1,2d
2,2
8,5d
2,3
2,1d
1,1
0,1d
–
2,1d
3,1
–
–
–
-
–
–
–
1,2d
–
–
–
–
1,0
–
–
1,0
–
–
–
–
–
1,0d
–
–
1,2
–
–
–
–
–
2,1d
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2,2
8,5d
1,3
2,1d
1,1
1,1d
2,1d
2,2
2,1d
0,1d
3,2d
2,0d
1,2d
O
Příchod
Arrival
–
O
L
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
–
0,1d
–
3,2d
–
2,0d
–
1,2d
A
Panda červená
Ailurus fulgens fulgens VU
Medvěd hnědý
Ursus arctos arctos ESB
Nosál červený
Nasua nasua
Nosál červený
Nasua nasua solitaria
Fretka domácí
Mustela furo
Tchořík skvrnitý
Vormela peregusna syriaca VU
Zorila malá
Poecilictis libyca
Vydra říční
Lutra lutra NT EEP
Fosa
Cryptoprocta ferox VU
Galidie proužkovaná
Galidia elegans
Galidie tenkopruhá
Mungotictis d. decemlineata VU
Ženetka savanová
Genetta thierryi
Mangusta tmavá
Crossarchus obscurus
Mangusta žíhaná
Mungos mungo
Mangusta trpasličí
Helogale parvula
Mangusta liščí
Cynictis penicillata
Promyka červená
Galerella sanguinea
Binturong malajský
Arctitis binturong binturong ESB
Ovíječ filipínský
Paradoxurus h. philippinensis
Kočka bažinná
Felis chaus
Kočka arabská
Felis silvestris gordoni ISB
Kočka krátkouchá
Prionailurus bengalensis euptilurus
Ocelot velký
Leopardus pardalis
1. 1.
2011
1,0
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
5
Rys kanadský
Lynx canadensis canadensis
Rys červený
Lynx rufus baileyi
Rys červený
Lynx rufus
Gepard súdánský
Acinonyx jubatus soemmeringii VU
Levhart sněžný
Uncia uncia EN EEP
Levhart čínský
Panthera pardus japonica NT EEP
Tygr ussurijský
Panthera tigris altaica EN EEP
Lev berberský
Panthera leo leo VU
1. 1.
2011
3,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
1,1
1,0d
–
–
–
0,1
Odchod
Depart.
–
2,0d
–
1,1
–
–
–
31. 12.
2011
1,1
2,0d
1,0
1,0d
1,1
2,0
–
–
–
–
2,0
1,2
2,1d
1,1
–
–
–
–
–
1,1
–
1,1
0,1d
1,1
0,1d
–
3,0
–
–
1,0d
1,0
–
–
–
–
1,2
2,1d
1,2
1,0d
3,1
0,1d
1,1
0,1d
1,1
2,1d
0,1
–
2,2
–
2,2
–
–
–
0,1
–
0,1d
2,2
–
–
–
–
–
–
–
–
0,1d
2,2
1,0
–
–
1,0
–
-
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,2
–
2,1
–
1,0
–
1,1
0,1
–
–
0,1
–
-
–
4,1d
0,1
–
–
–
–
–
–
–
–
4,1d
0,1
1,4
–
–
–
–
1,4
–
0,1d
1,2
1,1d
0,1
–
–
–
-
–
–
–
0,1d
1,0
–
–
–
–
–
0,2
1,1d
0,1
Hlodavci – Rodentia
Burunduk sibiřský
Eutamias sibiricus
Veverka skalní
Sciurotamias davidianus
Sysel skalní
Spermophilus variegatus
Sysel Richardsonův
Spermophilus richardsoni
Sysel páskovaný
Spermophilus tridecemlineatus
Psoun prérijový
Cynomys ludovicianus
Veverka kapská
Xerus inauris
Veverka rudohlavá – Ghana
Funisciurus pyrrhopus ssp.
Veverka rudonohá
Heliosciurus rufobrachium
Veverka jasnohlasá
Dremomys cf. pernyi
Veverka rudobřichá
Callosciurus erythraeus
Veverka Prévostova
Callosciurus prevosti bangkanus
Poletuška assapan
Glaucomys volans
Poletuška floridská
Glaucomys volans ssp.
1,1
2,1d
-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
6
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
-
0,2
–
–
0,1
–
0,1
1,0
–
–
–
–
1,0
1,0
–
–
–
–
1,0
5,16
–
X
X
2,4
7,17
0,1
–
–
0,1
–
-
1,1
–
1,1,1
0,0,1
–
2,2
4,3
–
0,1
1,3
–
3,1
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
0,1
–
–
–
1,2
5,2
1,3
–
0,1
4,2
2,2
6,7
10,3
X
X
16,18,2
10,6,7
2,1
–
0,0,17
0,0,5
1,2
5,7
9,14,8
–
0,0,50
0,0,26
7,8
8,15,17
5,7,7
–
–
4,7,7
–
1,0
2,3
–
–
2,2
–
0,1
10,11
–
X
X
1,2
6,8
3,2
–
2,2,12
0,0,12
2,2
3,2
1,1
–
0,0,3
0,1,3
–
1,0
1,1
0,2d
1,0
–
–
–
–
–
–
1,0
–
1,1
0,2d
-
3,6
–
0,0,9
0,0,11
1,1
3,2
3,2,5
0,1
1,5,3
0,0,10
2,2
2,4
O
Úhyn
Death
1,0
L
Narozeno
Birth
–
O
Příchod
Arrival
–
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Poletuška slovanská
Pteromys volans
Plch velký
Myoxus glis
Plch zahradní
Eliomys quercinus NT
Plch pustinný
Eliomys melanurus
Plch savanový
Graphiurus parvus
Plch africký
Graphiurus murinus
Plch lesní
Dryomys nitedula
Tarbíkomyš Merriamova
Dipodomys merriami
Frček
Allactaga cf. elater
Tarbík egyptský
Jaculus jaculus
Tarbík velký
Jaculus orientalis
Pestruška písečná
Lagurus lagurus
Hraboš syslí
Lasiopodomys brandtii
Hraboš levantský
Microtus guentheri
Hraboš rákosní
Microtus fortis
Hrabošík podzemní
Microtus subterraneus
Křečík turkmenský
Calomyscus mystax
Krysa dlouhoocasá
Beamys hindei
Krysa obrovská
Cricetomys gambianus
Krysa velká
Cricetomys emini
Pískomil Cheesmanův
Gerbillus cheesmani
Pískomil malý
Gerbillus nanus
Pískomil tmavý
Gerbillus dasyurus
1. 1.
2011
1,0
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
7
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
Pískomil egyptský
Gerbillus gerbillus gerbillus
Pískomil Andersonův
4,4
Gerbillus andersoni
Pískomil bledý
1,2
Gerbillus perpallidus
Pískomil Simonův
1,1
Gerbillus cf. simonii
Pískomil nejmenší
8,5
Gerbillus cf. pusillus – Tanzania
Pískomil arabský
2,3
Meriones arimalius
Pískomil rudoocasý
3,5
Meriones libycus syrius
Pískomil rudoocasý
0,4
Meriones libycus spp. Pakistan
Pískomil Shawův
3,4
Meriones shawi
Pískomil hedvábný
4,4,6
Meriones crassus perpallidus
Pískomil pouštní
2,1
Meriones hurrianae
Pískomil mongolský
6,5
Meriones unguiculatus
Pískomil perský
2,3
Meriones persicus rossicus
Pískomil Tristramův
4,2
Meriones tristrami
Pískomil veverkoocasý
2,1
Sekeetamys calurus calurus
Pískomil veverkoocasý
1,1
Sekeetamys calurus makramii
Pískomil tlustoocasý
0,1
Pachyuromys duprasi
Pískomil černonosý
7,5
Gerbilliscus sp. – Tanzania
Pískomil
1,0
Gerbilliscus cf. robustus – Tanzania
Pískomil tlustý
–
Psammomys obesus
Bodlinatka nilská tmavá
5,9
Acomys cahirinus cahirinus
Bodlinatka čadská
9,33,2
Acomys cahirinus seurati
Bodlinatka nilská
20,37
Acomys cahirinus cf. hunteri
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
1,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
2,2
–
–
3,2
–
1,2
–
–
0,2
–
1,0
–
–
–
–
1,1
–
0,0,12
0,0,8
4,1
7,5
–
1,1
2,3
1,1
-
–
–
1,1
–
2,4
–
–
0,1
–
0,3
–
0,0,8
0,0,4
4,3
1,3
–
0,0,7
0,0,12
4,3
1,1
–
–
2,1
–
-
3,1
0,0,15
0,0,6
2,7
8,7
–
5,1
2,1
4,1
1,2
–
0,0,11
0,0,9
1,1
4,2
2,2
0,0,7
0,0,8
2,0
2,2
2,2
–
1,1
–
2,2
–
–
–
0,1
-
–
0,0,3
0,0,6
1,1
3,4
–
–
–
–
1,0
1,1
–
1,1
–
-
–
X
X
–
8,17
–
X
X
8,12
3,13
–
X
X
5,8,5
17,23
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2011
3,3
8
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Narozeno
Birth
0,0,13
Úhyn
Death
0,0,2
Odchod
Depart.
2,6
31. 12.
2011
5,9
9,26
–
0,0,24
0,0,15
7,12,10
8,7
O
8,17
–
0,0,19
0,0,15
7,8
2,12
3,6
1,1
0,0,1
0,0,8
1,3
-
1,0
–
–
1,0
–
-
6,40,2
–
X
X
8,17
13,26
3,3
–
0,0,4
0,0,3
–
2,5
1,1
–
–
1,1
–
-
4,7
–
X
X
–
3,5
0,1
–
–
–
–
0,1
2,5
3,3
0,0,1
0,0,2
–
6,6
–
2,2
2,0
–
–
4,2
3,10
–
X
X
4,5
16,21,1
4,11
–
X
X
–
2,7
8,20
–
X
X
2,4
3,6
5,12,6
–
X
X
3,7
6,12
0,1
–
–
–
–
0,1
7,8,5
–
0,0,40
0,0,34
3,6
3,5,9
6,2
–
0,0,16
0,0,12
3,0
4,5
2,2
–
X
X
–
0,0,19
0,0,4
1,5
X
X
–
1,3
13,12
–
X
X
5,4
7,12
23,51,6
–
X
X
0,0,60
1,25
O
Příchod
Arrival
–
O
L
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Bodlinatka turecká
Acomys cilicicus CR
Bodlinatka ušatá – Jordánsko
Acomys dimidiatus dimidiatus
Bodlinatka krétská
Acomys minous DD
Bodlinatka zlatá
Acomys russatus russatus
Bodlinatka – Tanzánie, Arusha
Acomys sp.
Bodlinatka jihoafrická
Acomys spinosissimus
Bodlinatka keňská tmavá
Acomys spec. nov.
Myš čtyřpruhá
Rhabdomys pumilio
Myš pruhovaná
Rhabdomys dilectus – Tanzania
Myš jednopruhá
Lemniscomys cf. rosalia
Myš pruhovaná
Lemniscomys striatus ardens
Myš bobří
Hydromys chrysogaster
Myš nilská
Arvicanthis niloticus niloticus
Myš tanzánská
Arvicanthis neumanni
Myš – Tanzánie, Arusha
Arvicanthis cf. neumanni
Krysa akáciová
Thallomys cf. loringi
Krysa – Tanzánie, Arusha
Grammomys sp.
Krysa mnohobradavková
Mastomys cf. natalensis – Tanzania
Myšice malooká
Apodemus uralensis (= A. microps)
Myšice křovinná
Apodemus sylvaticus
Myška drobná
Micromys minutus
Myška Mattheova
Mus mattheyi
Myška africká hnědá
Mus cf. minutoides
1. 1.
2011
3,8
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
9
Myš západoevropská
Mus musculus domesticus
Krysa obláčková
Phloeomys pallidus
Krysa největší
Phloeomys cumingi VU
Krysa
Crateromys heaneyi EN
Krysa obecná
Rattus rattus
Křeček Grandidierův
Eliurus grandidieri
Křeček skákavý
Hypogeomys antimena EN ISB
Hlodoun menší
Cannomys badius
Křečík kaktusový
Peromyscus eremicus
Křeček bavlníkový
Sigmodon hispidus
Noháč východoafrický
Pedetes surdaster
Gundi saharský
Ctenodactylus gundi
Rypoš stříbřitý
Heliophobius argenteocinereus
Rypoš obří
Cryptomys mechowi
Osinák africký
Atherurus africanus
Dikobraz filipínský
Hystrix pumila VU
Dikobraz srstnatonosý
Hystrix indica hirsutirostris
Urson kanadský
Erethizon dorsatum
Kuandu
Coendou prehensilis
Morče argentinské
Cavia aperea pamparum
Morče bažinné
Cavia magna
Moko skalní
Kerodon rupestris
Morče bolivijské
Galea monastriensis
1. 1.
2011
2,2,5
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
0,0,11
Úhyn
Death
0,0,6
Odchod
Depart.
3,4,7
31. 12.
2011
-
1,1
1,1
–
–
–
2,2
2,1
–
1,0
–
3,5
–
0,2
–
–
2,0d
–
1,1
2,0d
3,7
6,11
–
X
X
0,13
7,22
5,4
–
1,1,6
0,1,6
–
6,4
2,0
1,0
–
1,0
–
2,0
2,0
–
–
2,0
–
-
8,10
–
1,0
7,6
–
2,4
7,20
–
X
X
0,0,3
9,19
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
0,1
–
1,0
0,1
–
–
–
–
0,1
1,1
–
–
0,1
–
1,0
1,1
1,0d
1,0
–
–
–
–
1,1
–
–
–
1,1
1,0d
2,1
1,2
–
–
0,1
–
1,1
0,1
1,1
–
1,0
–
0,2
–
2,0
–
–
–
2,0
0,1
–
–
–
0,1
-
2,4,1
–
0,0,19
0,0,3
3,5
4,7,4
3,6
–
0,0,13
0,0,8
3,3,5
–
0,0,19
0,0,5
1,1
2,3d
4,5
5,2
2,3d
4,12
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
10
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
–
–
–
2,1
Úhyn
Death
–
4,5,3d
–
0,1d
–
2,2
–
–
–
–
1,1d
–
1,1
2,0d
–
–
–
–
1,1
2,0d
1,2
–
X
X
–
1,2
1,1
–
X
X
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,0
–
–
1,0
–
-
1,2
–
X
X
–
1,2
0,1
–
–
0,1
–
-
–
1,1
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
–
1,1
–
–
–
1,1
1,1
2,1d
–
–
1,0
–
0,1
2,1d
0,1
0,2d
1,1
–
–
–
–
0,1
0,1
–
0,1d
–
0,3d
1,1
1,2
–
–
–
–
1,2
A
0,1
–
–
–
–
0,1
P
–
0,2d
–
–
–
–
0,2d
G
I
C
K
1,4
2,0d
3,2
1,1d
2,2
O
–
L
31. 12.
2011
-
O
Odchod
Depart.
–
O
Á
Mara stepní
Dolichotis patagonica NT
Kapybara
Hydrochoerus hydrochaeris
Aguti černohřbetý
Dasyprocta prymnolopha
Kururo
Spalacopus cyanus
Hutie stromová
Capromys pilorides
1. 1.
2011
–
4,5,3d
1,4
2,1d
2,2
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
Zajíci – Lagomorpha
Králík dom. – Český strakáč
Oryctolagus cuniculus f. dom.
Králík dom. – Plzeňský strakáč
Oryctolagus cuniculus f. dom.
Králík dom. – Český černopesíkatý
Oryctolagus cuniculus f. dom.
Králík dom. – Moravský bílý hnědooký
Oryctolagus cuniculus f. dom.
Králík dom. – Kuní
Oryctolagus cuniculus f. dom.
Králík dom. – Zakrslý beran
Oryctolagus cuniculus f. dom.
Králík dom. – Český albín
Oryctolagus cuniculus f. dom.
A
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Lichokopytníci – Perissodactyla
Osel domácí
Equus asinus
Kiang východní
Equus kiang holdereri ISB
Kulan
Equus hemionus kulan EN EEP
Kůň domácí – pony schetlandský
Equus caballus
Kůň domácí – hucul
Equus caballus
H
Damani – Hyracoidea
Daman stromový
Dendrohyrax arboreus
Daman stepní
Heterohyrax brucei
Daman kapský
Procavia capensis capensis ESB
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
11
Kůň domácí – hafling
Equus caballus
Zebra Chapmannova
Equus burchelli chapmanni
Nosorožec indický
Rhinoceros unicornis VU EEP
1. 1.
2011
0,2
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
1,4
1,0d
1,1
–
–
–
Odchod
Depart.
–
0,1d
0,1
1,0
–
–
1,0
31. 12.
2011
0,1
0,1d
1,3
1,0d
1,1
–
11,10
0,2
11,8
0,1
–
2,2
1,2
–
2,1
–
–
1,0
–
1,1
1,0
–
1,0
1,0
0,1
–
1,0
–
1,0
1,2
–
–
–
–
–
0,2
–
–
1,2d
1,4
–
–
–
–
3,0
1,0
–
–
–
1,0
0,1
–
–
–
1,1
–
2,2
–
0,1
2,1
0,1d
1,0
0,2
1,1d
–
2,4
1,1d
1,4
–
1,0
–
–
0,3
–
–
–
–
–
–
0,1d
–
0,3
–
0,2
–
2,2
5,3d
1,4
1,1d
5,4d
2,1
–
0,1
1,0
–
0,1
0,1d
1,1
–
1,0d
–
–
–
–
0,1d
–
1,2d
Sudokopytníci – Artiodactyla
Prase domácí – přeštické
0,1
Sus scrofa f. dom.
Prase savanové
1,1
Phacochoerus africanus africanus ESB
Pekari páskovaný
2,1
Tayassu tajacu
Hrošík liberijský
1,1
Choeropsis l. liberiensis EN EEP
Velbloud dvouhrbý
1,2
Camelus ferus bactrianus
Lama huanako
–
Lama guanicoe
1,2d
Lama vikuňa
1,2
Vicugna vicugna EEP
Žirafa Rothschildova
3,0
Giraffa c. rothschildi EN EEP
Kančil černý
–
Tragulus nigricans EN
Kabar pižmový
1,0
Moschus moschiferus VU
Muntžak malý
2,4,1
Muntiacus reevesi reevesi
2,3d
Sambar ostrovní
2,3
Cervus timorensis VU
Wapiti kalifornský
1,2
Cervus elaphus nannodes
5,3d
Buvolec běločelý
1,2
Damaliscus pygargus phillipsi ESB 1,0d
Přímorožec šavlorohý
–
Oryx dammah EW EEP
5,4d
Gazela džejran
2,0
Gazella s. subgutturosa VU
Antilopa jelení
2,2
Antilope cervicapra NT
4,1d
Kamzík bělák
0,3
Oreamnos americanus
0,1d
Goral tmavý
3,4
Nemorhaedus goral arnouxianus VU 0,1d
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
12
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
1,2
5,0d
0,2
0,1d
2,2
1,2d
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
0,1
1,2
–
–
–
–
1,2
2,2
1,1d
0,1
7,5d
1,1
–
–
–
–
–
1,1
1,1
–
1,1
2,2d
0,1
6,5d
1,1
I
–
1,0d
–
–
1,1d
1,0
A
O
O
L
O
G
–
–
–
–
–
1,0
–
–
2,3
3,0d
1,2
1,2d
2,1
1,4
–
–
1,1
–
0,3
3,1
–
0,1
–
–
3,2
1,1
–
–
1,0
–
0,1
0,2
–
–
0,1
–
0,1
–
1,1d
1,1
0,1d
3,4
2,5d
–
3,7d
0,3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,1d
–
0,1
0,1
2,2
–
–
–
1,0
–
–
–
1,1d
1,1
0,1d
2,3
1,4d
3,7d
1,3
1,1
0,2
1,1
–
–
2,4
–
2,1d
–
–
–
–
–
1,1
–
–
–
2,1d
1,1
–
1,2
–
–
T
2,2
O
–
B
2,0
Á
–
K
2,5
2,0d
1,2
1,2d
1,1
C
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
2,14
6,3d
3,16
6,3d
A
Koza domácí – bílá krátkosrstá
Capra hircus
Koza domácí – holandská zakrslá
Capra hircus
Koza domácí – girgentánská
Capra hircus
Koza domácí – kamerunská
Capra hircus
Ovce domácí – gotlandská
Ovis aries
Ovce domácí – kamerunská
Ovis aries
Ovce domácí – skudde
Ovis aries
Ovce domácí – vřesovištní
Ovis aries
Ovce domácí – zušlechtěná šumavka
Ovis aries
Ovce aljašská
Ovis dalli dalli
Pižmoň severní
Ovibos moschatus EEP
Tur domácí – český červenostrakatý skot
Bos taurus
Tur domácí – watusi
Bos taurus
Zubr evropský
Bison bonasus VU EEP
Nilgau pestrý
Boselaphus tragocamelus
Sitatunga západoafrická
Tragelaphus spekei gratus ESB
Kudu velký
Tragelaphus strepsiceros ESB
Nyala nížinná
Tragelaphus angasi ESB
Antilopa losí
Tragelaphus oryx
Bahnivec horský
Redunca fulvorufula
Voduška lečve
Kobus leche kafuensis VU ESB
1. 1.
2011
0,2
P
L
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
13
N
513 taxonů/taxa
2 174 jedinců/specimens
1. 1.
2011
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2011
Pštrosi – Struthioniformes
Pštros dvouprstý
Struthio camelus
2,1
–
–
–
1,0
1,1
Nanduové – Rheiformes
Nandu pampový
Rhea americana NT
1,2
–
–
–
–
1,2
Kasuáři – Casuariformes
Emu hnědý
Dromaius novaehollandiae
1,1
–
–
–
–
1,1
–
1,1d
–
–
–
1,0d
–
0,1d
16,20,2
5,4d
–
5,7,3
2,1,1
–
3,5d
16,21,4
8,9d
5,5
–
–
–
–
5,5
2,2
–
–
–
–
2,2
–
0,0,1
–
0,0,1
–
-
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
1,1,1
–
0,2
1,0
1,0,1
1,1
0,1
–
–
–
1,2
1,1
–
–
–
–
1,1
–
2,2
–
–
–
2,2
–
1,0
–
–
–
1,0
Tinamy – Tinamiformes
Tinama inambu
Rhynchotus rufescens
Tučňáci – Sphenisciformes
Tučňák Humboldtův
Spheniscus humboldti VU EEP
Veslonozí – Pelecaniformes
Pelikán bílý
Pelecanus onocrotalus
Pelikán rudohřbetý
Pelecanus rufescens
Pelikán kadeřavý
Pelecanus crispus VU EEP
Kormorán velký
Phalacrocorax carbo sinensis
Brodiví – Ciconiiformes
Bukáček malý
Ixobrychus minutus
Volavka popelavá
Ardea cinerea
Volavka obrovská
Ardea goliath ESB
Volavka červená
Ardea purpurea manilensis
Volavka nádherná
Ardeola speciosa
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Ptáci – Aves – Birds
Z
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
14
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Narozeno
Birth
1,1,6
Úhyn
Death
0,0,6
Odchod
Depart.
1,1
31. 12.
2011
3,4
–
–
–
–
0,1
O
–
2,0,1
1,0,1
1,0
1,2
3,2
–
0,1
–
3,1
1,2
–
0,1
–
1,1
Á
–
1,2,3
0,0,2
1,4,1
4,5
A
–
–
–
–
2,2
B
0,1
–
1,0
–
1,1
1,1
1,3
1,0
6,3
6,7
–
–
–
–
1,1
–
–
–
–
1,1
–
–
–
–
2,0
–
–
–
1,0d
2,0
–
–
–
–
1,1
–
–
–
–
0,1,1
–
–
0,1
–
3,1
0,1d
0,2
–
–
–
5,5
–
–
–
–
6,4
2,1
–
–
–
1,0
1,1
A
0,5
–
–
–
0,1
0,4
P
2,1
0,0,4
–
–
–
2,1,4
I
C
K
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Vrubozobí – Anseriformes
Husovec stračí
Anseranas semipalmata
Husička stromová
Dendrocygna arborea VU
Husička dvoubarvá
Dendrocygna bicolor
G
Plameňáci – Phoenicopteriformes
Plameňák růžový
5,3
Phoenicopterus ruber roseus
Plameňák chilský
6,4
Phoenicopterus chilensis NT
L
Volavka rusohlavá
Bubulcus ibis
Volavka pobřežní
0,1
Egretta schistacea
Volavka stříbřitá
1,2
Egretta garzetta
Kvakoš noční
–
Nycticorax nycticorax nycticorax
Kvakoš rezavý
–
Nycticorax caledonicus manillensis
Kolpík africký
4,7
Platalea alba
Ibis hnědý
2,2
Plegadis falcinellus
Ibis madagaskarský
2,0
Lophotibis cristata urschi NT
Ibis posvátný
11,6
Threskiornis aethiopicus
Kladivouš africký
1,1
Scopus umbretta umbretta ESB
Čáp bílý
1,1
Ciconia ciconia
Čáp černý
–
Ciconia nigra ESB
1,0d
Čáp bělokrký
–
Ciconia episcopus episcopus
Zejozob africký
1,1
Anastomus anastomus
Marabu africký
0,1,1
Leptoptilos crumeniferus ESB
Nesyt africký
3,2
Mycteria ibis ESB
0,1d
O
Příchod
Arrival
–
O
1. 1.
2011
3,4
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
15
Husička vdovka
Dendrocygna viduata
Husička podzimní
Dendrocygna autumnalis
Husička malá
Dendrocygna javanica
Pižmovka ostruhatá
Plectropterus g. gambensis
Pižmovka hřebenatá
Sarkidiornis melanotos melanotos
Husa velká
Anser anser
Husa domácí – česká
Anser anser f. dom.
Husa labutí
Anser cygnoides VU
Husa malá
Anser erythropus VU
Husa polní
Anser fabalis
Husa běločelá
Anser albifrons
Husa indická
Anser indicus
Berneška rudokrká
Branta ruficollis EN
Berneška havajská
Branta sandvicensis VU
Husa kuří
Cereopsis novaehollandiae
Husice liščí
Tadorna tadorna
Husice rezavá
Tadorna ferruginea
Husice šedohlavá
Tadorna cana
Husice královská
Tadorna radjah radjah
Husice australská
Tadorna tadornoides
Husice rajská
Tadorna variegata
Husice modrokřídlá
Cyanochen cyanoptera VU
Husice andská
Chloephaga melanoptera
1. 1.
2011
7,3,2
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
0,2
Úhyn
Death
0,0,1
Odchod
Depart.
0,2
31. 12.
2011
7,3,1
2,2
–
–
1,2
–
1,0
–
2,2
–
–
–
2,2
1,1
–
–
–
–
1,1
1,2
–
–
–
–
1,2
1,1
–
–
–
–
1,1
2,2
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
0,1
–
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
1,2
–
–
–
–
1,2
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
1,0
–
1,0
–
1,1
1,1
1,1d
0,2
1,1
–
–
–
–
–
0,1
0,1
2,2
1,1d
-
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
0,1
–
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
2,3
–
–
–
0,1
2,2
1,1
–
–
–
–
1,1
0,1
–
–
–
–
0,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
16
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
1,1
–
1,1d
1,1
–
–
–
–
O
–
2,3
–
1,1
1,1d
2,3
2,2
–
–
–
–
2,2
1,0
–
–
–
1,0
-
2,0
–
–
–
–
2,0
A
0,1
1,0
–
–
–
1,1
B
2,3
–
–
–
–
2,3
–
1,1d
2,2
–
–
–
–
–
–
1,0
–
1,1d
1,2
1,2
–
–
–
–
1,2
1,2
–
–
–
–
1,2
1,1
–
–
–
–
1,1
2,5
0,1d
2,4
–
0,1
–
0,3
2,0
–
–
–
2,3
0,4d
4,4
1,1
0,1
–
–
–
1,2
1,1
1,0
–
1,0
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
2,2
–
–
–
–
2,2
2,2
–
–
–
–
2,2
3,1
–
1,0,2
0,0,2
–
–
–
2,1
1,0d
1,1
A
1,1
1,0
1,0d
–
2,2
0,2
–
0,1
1,0
2,2
L
O
Příchod
Arrival
–
O
L
G
I
C
K
Á
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
P
Z
Husice magelánská
Chloephaga picta picta
Husice orinocká
Neochen jubatus NT
Husice nilská
Alopochen aegyptiacus
Husička hřívnatá
Chenonetta jubata
Husice vlnkovaná
Stictonetta naevosa
Labuť černá
Cygnus atratus
Labuť zpěvná
Cygnus cygnus
Kachna madagaskarská
Anas melleri EN EEP
Kachna proužkovaná
Anas superciliosa rogersii
Kachna skvrnozobá
Anas p. poecilorhyncha
Kachna čínská
Anas zonorhyncha
Kachna žlutozobá
Anas undulata
Kachna černá
Anas sparsa sparsa
Kachna filipínská
Anas luzonica VU
Kachna laysanská
Anas laysanensis CR
Kachna havajská
Anas wyvilliana EN
Kachna bronzokřídlá
Anas specularis NT
Kopřivka obecná
Anas strepera strepera
Čírka srpoperá
Anas falcata NT
Čírka obecná
Anas crecca crecca
Čírka modrá
Anas querquedula
Čírka sibiřská
Anas formosa VU
Čírka Bernierova
Anas bernieri EN ISB
1. 1.
2011
1,1
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
17
Čírka australasijská
Anas gibberifrons
Čírka popelavá
Anas capensis
Kachna kaštanová
Anas castanea
Čírka skořicová
Anas cyanoptera
Čírka žlutozobá
Anas flavirostris
Ostralka žlutozobá
Anas georgica spinicauda
Ostralka štíhlá
Anas acuta acuta
Ostralka bělolící
Anas bahamensis
Kachna puna
Anas versicolor puna
Kachna pestrá
Anas versicolor versicolor
Čírka rudozobá
Anas erythrorhyncha
Čírka tečkovaná
Anas punctata
Hvízdák euroasijský
Anas penelope
Hvízdák chilský
Anas sibilatrix
Lžičák pestrý
Anas clypeata
Lžičák novozélandský
Anas rhynchotis variegata
Lžičák tečkovaný
Anas platalea
Čírka úzkozobá
Marmaronetta angustirostris VU
Kachna vlasatá
Lophonetta s. specularioides
Polák velký
Aythya ferina
Polák kaholka
Aythya marila
Polák chocholačka
Aythya fuligula
Polák malý
Aythya nyroca NT
1. 1.
2011
1,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
1,1
1,1
–
6,3,1
0,0,1
1,1
–
–
–
–
1,1d
–
6,3
1,1d
1,1
2,1
–
–
–
1,0
–
–
–
1,1
–
–
–
–
1,0d
–
1,0d
–
1,1
1,0d
1,0d
1,1
4,2
–
–
0,1
–
4,1
–
0,1d
1,0
–
–
–
–
–
–
–
–
0,1d
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
2,1
0,1
–
2,1
–
0,1
1,1
–
0,0,2
0,0,2
–
1,1
2,1
–
–
–
1,0
1,1
2,4
–
1,0,1
0,1,1
6,3
–
–
1,1
1,1
–
–
0,1
–
0,1d
–
3,1d
–
3,2
0,1d
2,1
3,1d
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
0,1
–
1,0
1,1
1,2d
2,2
0,1
–
–
–
–
–
–
–
1,2
1,2d
2,2
–
2,2
–
1,0
0,1
1,1
1,1
1,0d
4,2
–
–
–
–
–
–
1,1
–
1,1
1,0d
3,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
18
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
1,0
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
–
–
1,0
–
0,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
4,0d
6,3
–
–
–
–
Á
–
–
–
1,2
–
–
0,1
1,1
1,0d
–
1,1
4,0d
4,2
1,0d
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
O
1,2
–
–
–
–
1,2
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
4,3
0,1
–
0,2
–
4,2
1,1
–
–
–
–
1,1
–
1,2
–
–
–
1,2
1,0,2
–
–
–
–
1,0,2
1,0
–
–
1,0
–
-
–
0,1d
3,0
–
–
–
–
–
–
–
–
0,1d
3,0
–
0,2d
–
1,0d
1,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,1
–
–
–
O
L
O
G
I
C
K
A
B
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
–
1,1
L
T
–
0,2d
1,0d
1,1
S
A
P
Z
Dravci – Falconiformes
Kondor havranovitý
Coragyps atratus
Kondor krocanovitý
Cathartes aura aura
Jestřáb lesní
Accipiter gentilis gentilis
Orel volavý
Aquila clanga VU
Orel křiklavý
Aquila pomarina pomarina
Orel stepní
Aquila nipalensis
Káně rudoocasá
Buteo jamaicensis borealis
Včelojed lesní
Pernis apivorus apivorus
Příchod
Arrival
–
O
Polák australský
Aythya australis
Polák novozélandský
Aythya novaeseelandiae
Polák dlouhozobý
Aythya valisineria
Polák Baerův
Aythya baeri CR
Zrzohlávka rudozobá
Netta rufina
Polák peposaka
Netta peposaca
Hohol severní
Bucephala clangula
Morčák bílý
Mergus albellus
Kajka mořská
Somateria molissima molissima
Pižmovka bělokřídlá
Cairina scutulata EN
Čírka rezavohřbetá
Calonetta leucophrys
Kachnička mandarinská
Aix galericulata
Kachnička karolinská
Aix sponsa
Kachnice africká
Oxyura maccoa
1. 1.
2011
1,0
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
19
Pilich šedý
Circus cyaneus cyaneus
Sup bělohlavý
Gyps fulvus fulvus ESB
Sup kapucín
Necrosyrtes monachus
Čimango falklandský
Phalcoboenus australis NT
Poštolka obecná
Falco tinnunculus
Poštolka vrabčí
Falco sparverius
Hrabaví – Galliformes
Tabon lesní
Alectura lathami
Guan modrohrdlý
Aburria pipile grayi
Hoko přilbový
Pauxi pauxi pauxi EN
Křepel šupinkatý
Callipepla squamata
Křepel kalifornský
Callipepla californica
Páv korunkatý
Pavo cristatus
Bažant paví
Polyplectron b. bicalcaratum
Bažant bronzoocasý
Polyplectron c. chalcurum
Bažant bronzoocasý
Polyplectron c. scutulatum
Bažant palawanský
Polyplectron napoleonis VU EEP
Bažant Edwardsův
Lophura edwardsi CR EEP
Bažant vietnamský
Lophura hatinhensis EN ISB
Bažant bělochocholatý
Lophura leucomelanos hamiltoni
Bažant Crawfurdův
Lophura leucomelanos crawfurdi
Bažant Lewisův
Lophura nycthemera lewisi
Bažant stříbrný
Lophura nycthemera nycthemera
1. 1.
2011
1,0
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
1,0
2,2
–
–
–
–
2,2
4,3
–
–
–
–
4,3
0,1
–
–
–
–
0,1
0,1
–
–
–
–
0,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,0
–
–
–
–
1,0
–
1,0d
1,2
–
–
–
–
–
–
–
–
1,0d
1,2
1,0
0,1
–
1,0
–
0,1
1,0
1,1d
1,1
0,0,2d
1,1
0,1d
1,1
–
–
1,0
–
1,0
–
1,0
–
1,0
–
1,0
–
0,1
–
0,2
–
1,1d
1,1
0,0,2d
1,1
0,1d
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
2,1
1,1d
3,3
0,1d
4,1
–
2,0
1,0
–
2,2,3
0,0,3
–
1,3,1
0,2,1
–
1,0d
–
2,2d
4,1
1,1
2,3d
3,3
2,3d
1,1
1,1
–
–
0,1
–
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
1,2
–
–
–
–
1,2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
20
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
0,1
31. 12.
2011
1,1
2,1
–
–
1,0
–
1,1
O
1,1
–
–
–
–
1,1
1,2
1,0d
1,1
0,1d
1,1
–
–
–
1,0
0,1d
–
1,1,11
1,0,3
–
1,2d
1,1,8
2,2d
1,2
–
0,1
–
1,0
A
1,1
–
–
0,1
–
1,0
B
–
1,1
–
–
–
1,1
–
1,0d
4,3
1,1
–
–
–
1,0
5,6,1
1,0,1
3,0
1,1
1,0d
6,9
2,2
–
3,3,1
1,2,1
–
4,3
3,3
–
7,1,7
0,0,7
1,0
9,4
1,1
–
0,1
0,1
–
1,1
3,3
–
4,2,2
2,1,2
5,3
–
0,0,2
1,0,2
1,0
1,1d
–
3,3
1,1d
4,3
2,3
1,0
–
1,0
–
2,3
2,2
2,4d
2,1
2,2d
7,3
1,2
–
1,0
–
–
0,3,7
1,0,7
–
–
0,3,1
1,0,1
4,0
2,4
2,4d
1,4
2,2d
2,6
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
1,0
–
–
2,1
2,1
–
3,6
1,0
3,5
1,0
–
–
–
–
1,0d
1,2
1,1d
1,0d
O
Příchod
Arrival
–
O
L
G
I
C
K
Á
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Bažant Berliozův
Lophura nycthemera berliozi
Bažant Jonesův
Lophura nycthemera jonesi
Bažant Salvadorův
Lophura inornata inornata VU
Bažant Wallichův
Catreus wallichii VU
Bažant Humeové
Syrmaticus humiae humiae NT
Bažant mikado
Syrmaticus mikado NT
Bažant Elliotův
Syrmaticus ellioti NT
Bažant královský
Syrmaticus reevesii
Bažant bělokřídlý
Phasianus colchicus chrysomelas
Bažant obojkový
Phasianus colchicus torquatus
Bažant amurský
Phasianus colchicus pallasi
Bažant korejský
Phasianus colchicus karpowi
Bažant tchajwanský
Phasianus colchicus formosanus
Bažant turkménský
Phasianus colchicus zarudnyi
Bažant zerafšanský
Phasianus c. zerafschanicus
Bažant perský
Phasianus colchicus persicus
Bažant sečuánský
Phasianus colchicus strauchi
Bažant kolchidský
Phasianus colchicus colchicus
Bažant kirgizský
Phasianus colchicus mongolicus
Bažant pestrý
Phasianus versicolor robustipes
Bažant pestrý
Phasianus versicolor versicolor
Bažant zlatý
Chrysolophus pictus
Satyr Temminckův
Tragopan temminckii
1. 1.
2011
1,2
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
21
Satyr Cabotův
Tragopan caboti
Argus okatý
Argusianus argus NT
Křepel korunkatý
Rollulus rouloul NT
Křepelka čínská
Coturnix chinensis
Křepelka černoprsá
Coturnix coromandelica
Křepelka harlekýn
Coturnix delegorguei
Křepelka křovinná
Perdicula asiatica
Křepelka madagaskarská
Margaroperdix madagarensis
Frankolín obecný
Francolinus francolinus
Frankolín žlutokrký
Francolinus leucoscepes
Frankolín rudohrdlý
Francolinus afer
Frankolín chocholatý
Francolinus sephaena
Koroptev fokienská
Arborophila gingica VU
Koroptev hnědoprsá
Arborophila brunneopectus
Koroptev sumaterská
Arborophila sumatrana
Koroptev polní
Perdix perdix perdix
Kur bambusový
Bambusicola thoracica thoracica
Orebice Philbyho
Alectoris philbyi
Orebice skalní
Alectoris barbara barbara
Kur cejlonský
Gallus lafayetti
Kur Sonneratův
Gallus sonneratii
Kur bankivský
Gallus gallus jabouillei
Kur domácí – sumatránka
Gallus gallus f. dom.
1. 1.
2011
–
Příchod
Arrival
2,1
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
1,0
31. 12.
2011
1,1
1,0
1,1
–
1,0
–
1,1
4,2
1,0d
7,6
–
4,6,6
3,0,6
3,2
2,6
–
2,3
1,2
6,5
1,0
–
–
–
1,1
1,1d
–
9,3
–
2,4,1
1,2,1
2,2
8,3
6,4
1,1d
1,2
3,5d
0,1
–
8,14,11
6,4,11
4,9
2,1
–
–
–
1.0
–
0,1
–
4,5
1,1d
3,3
3,5d
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
0,1
–
1,0
1,1
–
–
1,0
–
0,1
2,1
–
0,1,4
0,0,4
–
2,2
3,3
1,0,1
0,0,1
1,0,1
1,1,1
2,2
–
2,1
–
1,0
–
1,1
1,1
–
3,5,8
1,0,8
2,1
–
–
–
–
1,1d
2,1
2,5
1,1d
-
0,1
–
–
0,1
–
-
1,1
–
–
1,0
–
0,1
1,1
3,3d
–
0,1
–
–
1,2
–
0,1
1,1d
–
–
1,1
2,2d
1,2
1,1
0,2
–
0,1
–
1,2
0,1
1,4
–
–
–
1,5
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
22
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
1,0
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
31. 12.
2011
1,5
–
–
–
–
1,0
–
0,2,1
0,4,1
–
1,2
3,2
–
0,1
2,0
1,1
–
–
1,5
–
-
1,3
–
0,1
–
1,2
1,1,2
–
2,1
–
0,1,2
3,1
1,1
1,0d
1,1
–
–
–
–
1,0
–
–
–
1,1
1,0d
2,1
1,1
–
–
–
–
1,1
–
1,0
–
–
–
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
1,2
–
–
–
–
1,2
1,2
–
1,1,7
0,0,6
–
2,3,1
1,0
0,1,1
–
–
–
1,1,1
1,0
–
–
–
–
1,0
6,7
7,0d
–
5,4,7
2,3,6
0,1d
1,1
2,3d
6,4,1
9,2d
–
–
–
–
1,1
–
–
–
–
3,5
0,1
–
1,0
–
–
–
–
0,1d
–
0,2
0,2d
1,1
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Krátkokřídlí – Gruiformes
Seriema rudozobá
Cariama cristata
Jeřáb královský
Balearica regulorum gibbericeps EN
Jeřáb bělošíjí
Grus vipio VU EEP
Jeřáb Antigonin
Grus antigone antigone VU
Jeřáb mandžuský
Grus japonensis EN EEP
Jeřáb panenský
Anthropoides virgo
Chřástal polní
Crex crex
Chřástal žlutozobý
Limnocorax flavirostra
Slípka zelenonohá
Gallinula chloropus
Drop senegalský
Eupodotis senegalensis
Perepel černohrdlý
Turnix suscitator
I
Kur domácí – kočinka zakrslá
Gallus gallus f. dom.
Kur domácí – antwerpský vousáč černý 1,0
Gallus gallus f. dom.
Kur domácí – novoanglická bojovnice 1,4
Gallus gallus f. dom.
Kur domácí – welsumka zakrslá
–
Gallus gallus f. dom.
Kur domácí – hempšírka
1,5
Gallus gallus f. dom.
Kur domácí – brahmánka
–
Gallus gallus f. dom.
G
Odchod
Depart.
1,0
O
Úhyn
Death
–
L
Narozeno
Birth
–
O
Příchod
Arrival
–
O
1. 1.
2011
2,5
Ě
S
T
A
P
L
Z
Bahňáci – Charadriiformes
Pisila čáponohá
1,1
Himantopus himantopus himantopus
Tenkozobec opačný
3,5
Recurvirostra avosetta
Dytík kapský
1,2
Burhinus capensis
0,1d
Dytík úhorní
1,1
Burhinus oedicnemus
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
23
Čejka běločelá
Antibyx armatus
Čejka chocholatá
Vanellus vanellus
Čejka korunkatá
Vanellus coronatus
Čejka senegalská
Vanellus senegallus
Čejka laločnatá
Vanellus miles miles
Kulík písečný
Charadrius hiaticula
Kulík třípásý
Charadrius tricollaris
Kulík africký
Charadrius pecuarius
Vodouš rudonohý
Tringa totanus
Jespák bojovný
Philomachus pugnax
Racek šedohlavý
Larus cirrocephalus poliocephalus
Racek chechtavý
Larus ridibundus
1. 1.
2011
1,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,0
0,1
–
0,1
–
1,0
2,2
1,0
–
1,0
–
2,2
2,2
–
0,0,3
0,0,3
–
2,2
–
1,1
–
–
–
1,1
1,1,1
–
–
0,0,1
–
1,1
1,1
–
–
1,0
–
0,1
2,2
–
–
–
–
2,2
7,6
–
–
0,1
–
7,5
2,3
1,0
–
–
–
3,3
1,0
5,2
–
–
–
6,2
2,3
–
0,0,3
0,0,3
–
2,3
2,2
0,0,3d
–
1,0d
2,0
–
3,2,1
0,0,1
–
–
–
–
1,1d
–
–
–
–
–
4,3
1,1d
1,0d
2,0
2,2
–
10,5,4
0,0,4
4,2
8,5
1,1
–
–
0,1
–
1,0
–
1,1
–
–
–
1,1
–
1,2d
–
0,1
–
0,1
-
1,1
0,2,5
–
1,2d
0,0,5
–
1,3
Stepokuři – Pterocliformes
Stepokur hnědobřichý
Pterocles exustus erlangeri
Měkkozobí – Columbiformes
Holub doupňák
Columba oenas oenas
Holub hřivnáč
Columba p. palumbus
Holub bělolící
Columba vitiensis griseogularis
Holub růžový
Nesoenas meyeri EN EEP
Holub kukaččí
Macropygia unchall
Holub filipínský
Macropygia tenuirostris
Holoubek modroskvrnný
Turtur afer
Holoubek modrohlavý
Turtur brehmeri
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
24
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
1,0
1,0,1
–
2,3d
–
–
–
1,1d
–
3,5,1
1,1d
0,2
A
4,0,4
1,1,4
0,1
–
1,0
–
–
8,3
2,4,2d
3,1
O
–
0,2d
0,2
1,1,3
–
–
–
2,1,3
0,1d
1,0
0,1d
–
–
1,3d
–
–
–
–
–
1,3
4,0d
5,6
1,2d
0,1d
3,2
N
1,0,2
–
0,3
1,0
–
0,0,2
1,1,2
–
0,3,2
0,1,1
–
–
–
1,0
1,1,8
1,0,4
1,0
3,0,6
0,0,6
–
2,0
–
1,0
0,1,4d
–
1,0d
3,1,1
–
1,1,1
1,0,2
1,0
2,2
1,4,7d
4,2
1,1d
1,1
1,0,1d
2,3
0,1
–
–
–
1,1
–
–
–
–
1,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,1d
–
–
–
–
1,1d
0,2d
1,1d
1,1
T
A
I
C
3,3
B
0,2,12
Á
–
K
–
C
6,11
I
–
Odchod
Depart.
–
1,0d
8,7
G
Úhyn
Death
–
O
Narozeno
Birth
–
L
Příchod
Arrival
–
O
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
S
T
A
P
L
–
1,1d
–
Ě
Z
Hrdlička damarská
Streptopelia c. capicola
Hrdlička vínorudá
9,8
Streptopelia tranquebarica humilis 0,0,6d
Hrdlička čínská
7,2
Streptopelia chinensis chinensis
0,0,13d
Hrdlička cejlonská
4,3
Streptopelia chinensis suratensis
Hrdlička východní
2,4,1
Streptopelia o. orientalis
Hrdlička divoká
4,4
Streptopelia t. turtur
Hrdlička temná
0,2
Streptopelia lugens
Hrdlička madagaskarská
5,5
Streptopelia picturata picturata
2,4,2d
Hrdlička senegalská
2,1
Streptopelia s. senegalensis
Hrdlička bělokřídlá
2,1
Zenaida asiatica
4,3d
Hrdlička sokorská
4,4
Zenaidura graysoni EW EEP
Holoubek kapský
–
Oena capensis capensis
0,1d
Holub nikobarský
3,2
Caloenas nicobarica NT
Holub krvavý
2,2
Gallicolumba luzonica NT ESB
0,0,7d
Holub Bartlettův
1,2
Gallicolumba criniger VU ESB
0,1d
Holub zlatoprsý
2,2,1
Gallicolumba rufigula
1,0,1d
Holub celebeský
3,2,1
Gallicolumba tristigmata bimaculata
Korunáč chocholatý
1,0
Goura cristata VU
Holub zelenokřídlý
1,1
Chalcophaps indica indica
Holub chocholatý
–
Ocyphaps lophotes
1,1d
Holub bronzokřídlý
0,1
Phaps chalcoptera
0,1d
Holoubek diamantový
1,1
Geopelia cuneata
Holoubek pruhovaný
1,1
Geopelia striata
31. 12.
2011
1,0
1,0d
7,12
0,0,6d
4,4,9
1,0,14d
1,3
2,3d
1,3,1
O
1. 1.
2011
2,0
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
25
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
Holoubek timorský
Geopelia maugei
Holub břidlicový
–
Trugon terrestris
1,0d
Holub zlatočelý
1,1
Ptilinopus aurantiifrons
Holub černotemenný
2,2,1
Ptilinopus melanospila
0,2d
Holub malovaný
2,2
Ptilinopus pulchellus
1,0d
Holub královský
2,0
Ptilinopus regina flavicollis
Holub nádherný
1,1
Ptilinopus superbus
Holub vínokrký
–
Ptilinopus porphyrea
Holub papouščí
2,0
Treron vernans
Holub africký
1,1
Treron calva
Holub dvoubarvý
2,2
Ducula bicolor
1,0,1d
Holub kovový
–
Ducula aenea paulina
Holub domácí – anglický pávík
3,2
Columba livia f. dom.
Holub domácí – česká čejka
1,1
Columba livia f. dom.
Holub domácí – český stavák
1,3
Columba livia f. dom.
Holub domácí – rakovnický kotrlák žl. s. 1,1
Columba livia f. dom.
Holub domácí – norimberský skřivan 2,3
Columba livia f. dom.
Holub domácí – jeptiška černá
0,1
Columba livia f. dom.
Holub domácí – prácheňský káník
1,1,1
Columba livia f. dom.
Holub domácí – orientální racek
1,1
Columba livia f. dom.
Holub domácí – budapešťská straka
1,1
Columba livia f. dom.
Holub domácí – moravský pštros
0,0,10
Columba livia f. dom.
Příchod
Arrival
1,1
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
1,1
–
1,0d
–
–
–
1,0
-
–
–
–
1,1
1,0
0,1,3
1,0,3
0,1
–
0,1,2
0,0,1
–
0,1
0,0,1
0,0,1
1,0
2,3
0,2d
2,3,1
1,0d
1,1
1,1
1,1,1
0,0,1
1,1
–
–
–
1,1d
–
2,2
1,1d
1,1
0,2
–
–
–
2,2
–
–
–
–
1,1
1,1
2,0,1
0,0,1
–
1,1
–
–
–
5,3
1,0,1d
1,1
–
0,0,8
2,1,4
–
1,1,4
–
0,0,5
0,0,2
–
1,1,3
–
0,1,7
0,1,7
–
1,3
–
–
0,1
–
1,0
–
0,0,10
0,0,6
–
2,3,4
–
–
–
–
0,1
–
2,2,6
0,0,5
–
3,3,2
–
0,0,2
0,0,1
–
1,1,1
–
–
–
–
1,1
–
X
X
–
0,0,10
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2011
–
26
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2011
–
0,1d
–
0,2d
1,0
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
0,1d
0,2d
1,0
1,1
2,0d
–
2,2,2d
–
1,1d
–
1,1d
1,3
–
–
–
–
Á
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,1
–
1,1
2,0d
2,2,2d
1,1d
1,1d
1,2
3,3
–
–
–
–
3,3
N
0,1
1,1d
–
1,0d
–
3,3,1d
2,2
10,4d
–
2,0d
–
1,0d
3,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,2
1,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,1,4
1,0,4
1,0
0,1
1,1d
1,0d
3,3,1d
1,2
10,4d
2,0d
1,0d
2,3
3,1
–
–
2,1
–
1,0
2,1
–
–
–
–
2,1
–
2,0d
–
0,1d
–
–
–
1,0d
1,1d
0,1
–
0,2
–
1,2
1,1
0,0,3
0,0,1
–
1,1,2
O
1. 1.
2011
O
L
G
I
C
K
A
B
O
T
A
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
Papoušci – Psittaciformes
Amazoňan modročelý
Amazona aestiva xanthopteryx
Amazoňan oranžokřídlý
Amazona amazonica amazonica
Ara ararauna
Ara ararauna
Ara vojenský
Ara militaris mexicana VU ESB
Papoušek patagonský
Cyanoliseus patagonus
Pyrura skalní
Pyrrhura rupicola sandiae
Pyrura modročelý
Pyrrhura picta picta
Papoušek mniší
Myiopsitta monachus
Vaza malý
Coracopsis nigra
Vaza velký
Coracopsis vasa
Papoušek šedý
Psittacus erithacus VU
Papoušek hnědohlavý
Poicephalus cryptoxanthus tanganyikae
Papoušík šedohlavý
Agapornis cana
Papoušík oranžohlavý
Agapornis p. pullarius
Amazonek černotemenný
Pionites m. melanocephala
Latam vlaštovčí
Lathamus discolor EN
Kakariki žlutočelý
Cyanoramphus auriceps NT
Papoušek Bourkův
Neophema bourkii
Alexandr malý
Psittacula krameri krameri
A
P
L
Z
Kukačky – Cuculiformes
Kukačka koel
1,3
Eudynamys scolopacea mindanaoensis
Kukačka guira
–
Guira guira
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
27
Turako fialový
Musophaga violacea ESB
Turako červenokorunkatý
Tauraco erythrolophus ESB
Turako chocholatý
Tauraco persa buffoni
Turako bělolící
Tauraco leucotis
Myšáci – Coliiformes
Myšák hnědokřídlý
Colius striatus mombassicus
Myšák dlouhoocasý
Urocolius macrourus
Sovy – Strigiformes
Sova pálená
Tyto alba guttata
Kalous ušatý
Asio otus otus
Výr velký
Bubo bubo bubo
Výr africký
Bubo africanus
Sovka bubuk
Ninox boobook
Výreček malý
Otus scops
Výreček filipínský
Otus megalotis
Sýček obecný
Athene noctua
Sova králičí
Speotyto cunicularia
Puštík bradatý
Strix nebulosa lapponica
Puštík obecný
Strix aluco aluco
Lelkové – Caprimulgiformes
Lelkoun soví
Podargus strigoides
1. 1.
2011
1,1
Příchod
Arrival
0,1
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
0,2
1,0
–
–
0,1
1,1
1,1
1,0d
–
–
–
–
1,1
1,0d
3,1,8
–
0,0,6
1,1,3
–
2,0,11
3,2
–
–
0,1
–
3,1
3,2
2,0d
0,2
0,0,1
1,0
–
–
–
–
–
1,0d
–
3,2,1
3,0d
0,2
1,1
–
–
–
–
1,1
3,1
–
–
–
–
3,1
–
1,1
–
–
–
1,1
0,1,1
–
–
–
–
0,1,1
–
1,1
–
–
–
1,1
2,2
4,3d
1,1
1,1d
–
1,0d
2,0
1,1
–
1,1
–
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
–
–
1,0d
–
2,2
4,3d
1,0
1,1d
-
–
2,1
1,1
3,2d
–
–
0,1
–
1,0
3,2d
1,1
–
–
0,1
–
1,0
Srostloprstí – Coraciiformes
Zoborožec hvízdavý
Ceratogymna f. fistulator
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
28
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Příchod
Arrival
1,0
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
2,0
Odchod
Depart.
0,1
–
–
–
–
31. 12.
2011
0,1
1,2d
1,1
–
1,0
–
–
–
1,0
3,1
–
–
–
2,0
1,1
1,0
1,0
–
–
1,0
1,0
Á
0,0,20
–
–
0,0,2
–
0,0,18
A
3,2
4,0d
1,1
3,2d
–
–
–
–
–
–
–
–
3,2
4,0d
1,1
3,2d
0,1
–
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1d
–
0,1d
0,1
2,3
4,3d
0,0,1
–
1,0
–
0,1
–
–
–
–
3,2
4,3d
0,0,1
–
0,1d
0,0,1
–
–
–
–
–
–
–
–
0,1d
0,0,1
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
–
0,0,3
0,0,3
–
1,1
2,2
1,2
1,0
0,1
0,0,3
–
–
0,0,2
1,1
1,0d
–
2,2
1,0d
0,0,1
2,1
–
–
1,0
–
1,1
A
–
1,1
–
–
–
1,1
P
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
O
O
L
O
G
I
C
K
B
O
T
Toko rudozobý
Tockus erythrorhynchus
Zoborožec kaferský
Bucorvus leadbeateri VU ESB
Dudek chocholatý
Upupa epops
Dudkovec stromový
Phoeniculus purpureus
Mandelík dlouhoocasý
Coracias caudata
Vlha nubijská
Merops nubicus nubicus
Ledňáček zelenohlavý
Todiramphus chloris
Ledňák obrovský
Dacelo novaeguineae
1. 1.
2011
1,2
1,2d
1,1
A
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Pěvci – Passeriformes
Tyran bentevi
Pitangus sulphuratus
Jiřička obecná
Delichon urbica
Vlaštovka obecná
Hirundo rustica
Skřivan ouškatý středoasijský
Eremophila alpestris ssp. brandti
Konipas bílý
Motacilla alba
N
Šplhavci – Piciformes
Tukan rudozobý
Ramphastos tucanus tucanus
Arasari černohrdlý
Pteroglossus aracari atricollis
Vousák senegalský
Lybius dubius
Vousák modrolící
Megalaima asiatica davisoni
Vousák šedolící
Psilopogon pyrolophus
Krutihlav obecný
Jynx torquilla
Strakapoud velký
Dendrocopos major pinetorum
Žluna větší
Picus flavinucha mystacalis
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
29
Bulbul černohlavý
Pycnonotus atriceps
Bulbul oranžohrdlý
Pycnonotus dispar
Bulbul modrobřichý
Pycnonotus cyaniventris NT
Bulbul rudouchý
Pycnonotus jocosus jocosus
Bulbul čínský
Pycnonotus sinensis sinensis
Bulbul dvouskvrnný
Pycnonotus b. bimaculatus
Bulbul dvouskvrnný
Pycnonotus b. tenggerensis
Bulbul žlutořitný
Pycnonotus goiavier analis
Bulbul čárkovaný
Pycnonotus leucogrammicus
Bulbul zahradní
Pycnonotus barbatus inornatus
Bulbul zahradní
Pycnonotus barbatus layardi
Bulbul šupinkový
Pycnonotus cafer
Bulbul sundský
Pycnonotus squamatus NT
Bulbul arabský
Pycnonotus xanthopygos
Bulbul bělolící
Pycnonotus leucotis
Bulbulčík bělohlavý
Hypsipetes leucocephalus
Bulbulčík kaštanový
Hypsipetes castanotus canipennis
Bulbulec šedolící
Alophoixus bres
Brkoslav severní
Bombycilla garrulus
Sýkavka Hardwickova
Chloropsis hardwickii
Irena tyrkysová
Irena puella
Ťuhýk dlouhoocasý
Lanius cabanisi
Drozdec plavý
Mimus gilvus gilvus
1. 1.
2011
3,5
Příchod
Arrival
1,0
Narozeno
Birth
0,0,1
Úhyn
Death
2,0,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
2,5
1,2
2,1
–
0,1
–
3,2
1,0
–
–
1,0
–
-
2,3
–
0,0,1
1,1,1
1,0
–
–
–
–
1,1d
–
0,1
1,1d
1,0
2,0
–
–
1,0
–
1,0
1,0
–
–
–
–
1,0
0,1
–
–
–
–
0,1
2,2
–
–
–
–
2,2
3,3
–
1,0,2
0,0,1
0,0,1
4,3
2,2
0,0,16d
3,3
–
–
1,0
–
1,2
–
0,0,1
1,0
–
2,3,1
1,0
–
–
–
–
1,0
2,2
–
0,2,5
0,0,5
–
2,4
1,1
–
–
–
–
1,1
2,2
0,1
2,3
–
2,1
2,5
0,1
–
–
0,1
–
-
0,1
–
–
–
–
0,1
2,1
–
–
0,1
–
2,0
1,1
–
–
1,0
0,1
–
–
0,1
–
0,1d
–
0,1d
-
1,1
–
–
–
–
1,1
–
2,2d
–
–
–
–
2,2d
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
30
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
1,1
4,4
4,6,2d
1,3
–
1,3,4
0,0,4
1,0
–
1,0
0,1
3,3d
0,1
2,3
7,9,2d
1,2
–
1,2
–
–
–
1,2
K
–
0,3
–
0,1
–
0,2
Á
0,1
–
–
–
–
0,1
A
2,1
1,2d
2,2
–
–
0,1
–
0,1
0,1,4
0,1,3
0,1
2,0
1,2d
2,2,1
1,1
–
–
–
–
1,1
2,1
–
–
1,0
–
1,1
1,0
0,5
–
1,1
–
0,4
1,1
–
–
–
–
1,1
2,2
–
–
0,1
–
2,1
1,0
–
–
–
2,2
4,2,3d
0,1,1
–
0,0,2
0,1,2
–
1,0d
–
–
–
1,0,1
–
–
0,0,1
0,1d
–
–
0,1d
–
1,0d
2,1
4,2,3d
-
1,0
–
–
–
–
1,0
2,2
–
–
–
–
2,2
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
2,1
1,1d
1,1
0,1
–
–
–
–
–
–
–
2,2
1,1d
1,1
O
O
L
O
G
I
C
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
1,0,1
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Drozd stračí
Copsychus saularis
Drozd černoprsý
Turdus dissimilis
Drozd východní
Turdus hortulorum
Drozd zpěvný
Turdus philomelos philomelos
Drozd kvíčala
Turdus pilaris
Drozd Dohertyův
Zoothera dohertyi NT
Drozd sibiřský
Zoothera sibirica sibirica
Drozd oranžohlavý
Zoothera citrina melli
Drozdík běločapkový
Cossypha albicapilla
Skalník modrý
Monticola solitarius
Rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus
Rehek bělokřídlý
Phoenicurus erythrogaster
Pěnice černohlavá
Sylvia atricapilla atricapilla
Timálie dlouhoocasá
Heterophasia picaoides
Timálie černohlavá
Heterophasia d. desgodinsi
Timálie límečková
Yuhina castaniceps torqueola
Timálie čínská
Leiothrix lutea
Timálie stříbrouchá
Leiothrix argentauris
Timálie sečuánská
Liocichla omeiensis VU ESB
Timálie rudolící
Liocichla ripponi
Sojkovec rezavokřídlý
Dryonastes berthemyi
Sojkovec čínský
Dryonastes chinensis chinensis
Sojkovec modrotemenný
Dryonastes courtoisi
1. 1.
2011
1,1
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
31
Sojkovec zrcadlový
Rhinocichla mitrata mitrata
Sojkovec dvoubarvý
Garrulax bicolor VU ESB
Sojkovec chocholatý
Garrulax leucolophus diardi
Sojkovec popelavý
Garrulax cineraceus cinereiceps
Sojkovec rudolící
Garrulax castanotis
Sojkovec rezavočelý
Garrulax rufifrons NT
Sojkovec bělolící
Pterorhinus sannio
Sojkovec černobrvý
Trochalopteron affine
Sojkovec rudokřídlý
Trochalopteron milnei
Sojkovec nádherný
Trochalopteron formosus formosus
Sojkovec šupinkatý
Trochalopteron subunicolor
Lejsek Davidův
Niltava davidi
Sýkora modřinka
Parus caeruleus
Sýkora azurová
Parus cyanus
Sýkora babka
Parus palustris
Sýkořice vousatá
Panurus biarmicus
Sýkořice hnědá
Paradoxornis webbianus
Kruhoočko celebeské
Zosterops consobrinorum
Kruhoočko východoafrické
Zosterops poliogastrus eurycricotus
Kruhoočko jávské
Lophozosterops javanicus
Kystráček modrolící
Entomyzon cyanotis griseigularis
Strnad obecný
Emberiza citrinella
Strnad černohlavý
Emberiza melanocephala
1. 1.
2011
0,3
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
0,3
–
1,1d
1,1
3,2d
1,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,1,1
0,0,1
–
1,1d
1,1
3,2d
2,2
1,1
–
–
–
1,0
–
–
–
–
1,1d
–
1,1d
1,0
0,1
–
–
–
1,0
–
–
–
–
0,1d
–
0,1d
1,0
2,1
1,0d
3,1
0,1
0,1,2
1,0,2
0,1
–
1,1
–
1,1d
–
0,2
2,1d
2,1
–
1,0
–
–
–
1,0
1,0
–
–
1,0
–
-
–
0,0,1
–
0,0,1
–
-
1,0
–
–
–
–
1,0
0,0,1
0,0,1
–
–
–
0,0,2
1,2
–
3,0
1,0
–
3,2
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
2,2
–
–
0,1
–
2,1
4,4
–
–
1,0
–
3,4
0,1
–
–
0,1
–
-
4,4
2,6d
1,1
0,1
4,2,6
0,0,6
4,3
–
–
–
–
4,4
2,6d
1,1
–
1,0
–
–
–
1,0
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
32
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
-
–
–
1,0
–
1,1
–
–
–
–
1,0
–
0,0,2
0,0,1
–
–
–
0,0,2
1,1d
–
1,1,4d
0,1
–
–
1,0
–
1,1
A
–
–
–
–
0,1
B
–
–
–
–
–
–
–
–
1,0
0,1d
–
–
1,1d
–
–
0,0,1
0,0,1
–
1,0d
2,1
3,2d
1,1d
1,1
0,2
–
–
–
1,3
–
–
–
–
–
1,0
–
0,1d
–
0,1d
1,0
–
–
1,1
–
0,1
–
–
–
1,1
-
–
–
–
–
0,2
–
–
1,0
–
-
–
–
–
1,0
1,0
1,1
3,4,2
0,0,2
–
4,5
1,0
0,1,3
0,0,2
–
4,4,1
A
0,0,2
–
0,1
–
1,1,2
P
–
0,0,5
0,0,3
–
3,1,2
O
L
O
G
I
C
K
Á
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Strnad olivový
Emberiza spodocephala sordida
Strnad pruhovaný
2,1
Emberiza striolata sahari
Strnad obojkový
1,0
Emberiza aureola aureola VU
Šafránka velká
1,1,1
Sicalis flaveola
0,0,4d
Strnad ranní
0,1
Zonotrichia capensis
Kubánka malá
2,1
Tiaris canora
Kněžík hnědohrdlý
0,1
Sporophila telasco
Papežík zelenohřbetý
–
Passerina ciris NT
1,0d
Jakarini modročerný
4,2
Volatinia jacarina
2,2d
Kardinál červený
–
Cardinalis cardinalis
1,1d
Kardinálovec zelený
1,1
Gubernatrix cristata EN
Trupiál montserratský
1,1
Icterus oberi CR
Jíkavec severní
0,1
Fringilla montifringilla
Čečetka zimní
2,0
Acanthis flammea flammea
Konopka obecná
1,2
Acanthis cannabina cannabina
Zvonohlík žlutoprsý
1,1
Serinus citrinipectus
Zvonohlík mozambický
0,2
Serinus mozambicus caniceps
Zvonohlík bělobřichý
1,0
Serinus dorsostriatus dorsostriatus
Zvonohlík žlutohřbetý
2,0
Serinus atrogularis reichenowi
Kanár divoký
–
Serinus canaria
Čížek ohnivý
3,3
Carduelis cucullata EN
Zvonek čínský
1,2
Carduelis sinica
Zvonek zelený
3,1
Carduelis chloris chloris
Příchod
Arrival
–
O
1. 1.
2011
0,1
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
33
Zvonek černohlavý
Carduelis ambigua
Zvonek himalájský
Carduelis spinoides
Stehlík obecný
Carduelis carduelis carduelis
Stehlík velký
Carduelis carduelis major
Čížek lesní
Carduelis spinus
Hýl dlouhoocasý
Uragus sibiricus sibiricus
Hýl velký
Carpodacus rubicilla severtzovi
Hýl mexický
Carpodacus mexicanus
Hýl obecný
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula
Hýl pustinný
Rhodopechys obsoleta
Hýl pouštní
Bucanetes githagineus zedlitzi
Dlask černohlavý
Coccothraustes affinis
Dlask tlustozobý
Coccothraustes coccothraustes
Dlask východní
Eophona migratoria
Motýlek modrohlavý
Uraeginthus c. cyanocephalus
Astrild vlnkovaný
Estrilda astrild
Astrild vlnkovaný
Estrilda astrild muenzneri
Astrild oranžolící
Estrilda melpoda
Astrild šedý
Estrilda troglodytes
Modroušek rudoocasý
Estrilda caerulescens
Zlatoprska jihoafrická
Amandava subflava clarkei
Zlatoprska
Amandava subflava
Tygříček tečkovaný
Amandava amandava amandava
1. 1.
2011
1,0
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
1,0
31. 12.
2011
-
–
1,0
–
–
–
1,0
1,0
–
–
–
–
1,0
2,1
–
–
2,1
–
-
2,2
–
–
–
–
2,2
2,1
–
–
–
–
2,1
0,1
–
–
–
–
0,1
1,2
0,1d
–
–
–
–
1,1
–
1,0
–
1,2d
–
1,3d
0,1
–
1,1
–
–
–
1,1
–
3,2
–
–
–
3,2
1,0
–
–
–
–
1,0
0,1
1,0
–
–
–
1,1
1,1
1,0
–
1,0
–
1,1
1,0
–
–
–
–
1,0
–
0,0,6
–
0,0,1
–
0,0,5
0,0,2
–
–
0,0,2
–
-
0,0,2
–
–
0,0,2
–
-
2,1
–
–
2,1
–
-
1,1
–
–
0,0,1
–
0,0,1
1,0
–
–
–
–
1,0
1,0
–
–
–
–
1,0
–
5,5
–
2,2
–
3,3
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
34
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,0,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
-
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
1,1
1,1
0,0,1
0,1
–
2,1,1
3,2
1,0
4,2
0,1
1,1
7,2
0,2
2,0,8
0,0,17
0,0,10
–
3,3,13
Á
0,1,6
–
–
0,0,1
–
0,1,5
A
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
B
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1,4
–
–
0,0,1
–
1,1,3
2,1
–
–
0,1
–
2,0
1,0,6
–
–
–
–
1,0,6
1,1,7
–
0,0,5
0,0,2
–
1,1,10
1,1
0,1
–
–
–
1,2
2,2
–
–
–
–
2,2
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
–
1,0d
0,0,1
1,1
–
1,0
–
–
–
0,0,1
–
0,1
1,0d
-
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
1,0
–
–
1,0
–
-
1,0
–
–
–
–
1,0
1,0
–
–
–
–
1,0
A
0,0,1
–
–
0,0,1
–
-
P
1,1
–
–
0,1
–
1,0
O
O
L
O
G
I
C
K
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Stračka dvoubarvá
Spermestes bicolor bicolor
Stračka velká
Spermestes fringilloides fringilloides
Stračka zakrslá
Spermestes nana
Rýžovník hnědý
Padda fuscata NT
Rýžovník šedý
Padda oryzivora VU
Panenka bornejská
Lonchura fuscans
Panenka černohlavá
Lonchura atricapilla sinensis
Panenka hnědohlavá
Lonchura atricapilla brunneiceps
Panenka hnědoprsá
Lonchura castaneothorax
Panenka hnědoprsá
Lonchura castaneothorax sharpii
Panenka bělohlavá
Lonchura maja maja
Panenka molucká
Lonchura molucca molucca
Panenka bledá
Lonchura pallida
Panenka
Lonchura striata swinhoei
Panenka
Lonchura leucogastroides
Panenka temná
Lonchura stygia NT
Panenka muškátová
Lonchura punctulata punctulata
Panenka muškátová
Lonchura punctulata nisoria
Panenka běloprsá
Lonchura pectoralis
Amadina červenohlavá
Amadina erythrocephala
Amadina páskovaná
Amadina fasciata
Amadina diamantová
Emblema guttata NT
Amadina rudokrká
Emblema picta
1. 1.
2011
0,0,1
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
35
Pásovník škraboškový
Poephila personata personata
Pásovník žlutozobý
Poephila acuticauda acuticauda
Pásovník červenozobý
Poephila acuticauda hecki
Astrild bělolící
Poephila bichenovii bichenovii
Zebřička timorská
Taenopygia guttata guttata
Amada Gouldové
Chloebia gouldiae NT
Amada papouščí
Erythrura psittacea
Amada červenouchá
Erythrura coloria NT
Amada zelenomodrá
Erythrura tricolor
Amada tříbarvá
Erythrura trichroa sigillifera
Astrild rákosní
Bathilda ruficauda
Amarant malý
Lagonosticta senegala
Amarant tečkovaný
Lagonosticta rufopicta rufopicta
Vdovka dominikánská
Vidua macroura
Atlásek
Vidua purpurascens
Vrabec zlatý
Auripasser luteus
Vrabec Arnaudův
Pseudonigrita arnaudi arnaudi
Vrabec černohlavý
Pseudonigrita cabanisi
Tkalčík bělohlavý
Dinemellia dinemelli boehmi
Vrabec rudoocasý
Histurgops ruficauda
Snovač rudozobý
Quelea quelea quelea
Snovač červenohlavý
Quelea erythrops
Snovatec madagaskarský
Foudia madagascariensis
1. 1.
2011
2,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
0,0,2
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
2,1,2
3,2,5
0,1
–
0,0,1
3,3
0,0,2
–
1,2
0,0,2
0,0,2d
–
3,3
0,0,2d
2,1,2
2,0,1
–
–
–
–
2,0,1
14,20,9
3,4,5d
6,3,1
4,1,3d
0,1
–
6,9,6
1,4,8
–
2,4,8
2,0,1
6,4
5,5,7
4,4
–
–
0,1
–
8,16
3,4,22d
2,3,8
4,1,3d
-
2,1
1,0
–
2,0
1,0
0,1
2,1
0,2
–
0,1
–
2,2
–
1,1
–
–
–
1,1
1,2
–
–
0,1
–
1,1
2,0
–
–
2,0
–
-
0,1
–
–
0,1
–
-
0,1
–
–
0,1
–
-
1,0
–
–
–
–
1,0
7,4
–
–
2,0
1,1,6
–
0,0,1
0,0,2
–
2,0d
–
3,4
2,0d
1,1,5
1,0,5
–
–
1,0,1
0,0,2
0,0,2
4,5
4,1d
1,0
–
0,0,2
–
–
–
–
0,2
1,2d
–
3,3
5,3d
1,0
5,5
–
–
–
–
5,5
2,3
–
–
0,1
–
2,2
4,4
–
–
–
–
4,4
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
36
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
2,1
4,1
–
–
2,0
–
2,1
2,6
–
–
0,1
–
2,5
3,0
1,0,1
–
–
–
4,0,1
3,6
–
–
–
–
3,6
Á
8,3
–
–
2,0
–
6,3
A
3,4
–
0,0,4
0,0,1
–
3,4,3
B
1,3
–
–
1,1
–
0,2
4,3
–
–
1,0
–
3,3
3,0
–
–
–
–
3,0
3,3
2,4d
4,3
2,4d
–
–
0,0,1
2,2,1
–
2,2
–
1,0
0,1
1,1
–
0,1
–
1,1
2,4d
5,4
2,4d
1,0
1,0
0,1
–
–
–
1,1
2,2
–
0,2,2
0,0,2
0,1
2,3
1,0
–
–
–
–
1,0
1,0
1,2
1,3,1
0,0,1
0,1
3,4
2,2
–
–
–
–
2,2
2,1
1,2
–
–
–
3,3
1,1
1,1d
2,2
13,4,2
1,1
–
–
–
1,1
S
–
–
0,1
–
–
–
–
–
1,1d
2,1
13,4,2d
1,1
–
–
–
–
1,1d
1,3,1d
L
O
O
L
O
G
I
C
K
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
T
A
P
Z
1,1
0,2,1d
Ě
Snovač zlatý
Ploceus subaureus aureoflavus
Snovač škraboškový
Ploceus velatus
Snovač zahradní
Ploceus cucullatus paroptus
Snovač zahradní
Ploceus cucullatus cucullatus
Snovač ohnivý
Euplectes hordeaceus hordeaceus
Snovač oranžový
Euplectes f. franciscanus
Snovač Napoleonův
Euplectes afer afer
Snovač černobřichý
Euplectes nigriventris
Vida žlutoramenná
Euplectes macrourus macrourus
Vida límečková
Euplectes ardens tropicus
Špaček malý
Aplonis minor
Špaček rudooký
Aplonis panayensis
Špaček červenozobý
Sturnus sericeus
Špaček černokrký
Sturnus nigricollis
Špaček pagodový
Sturnus pagodarum
Špaček mongolský
Sturnus sturninus
Špaček čínský
Sturnus sinensis
Špaček černý
Sturnus unicolor
Špaček růžový
Pastor roseus
Špaček rudokřídlý
Onychognathus morio
Špaček laločnatý
Creatophora cinerea
Leskoptev bělobřichá
Cinnyricinclus leucogaster
Leskoptev tříbarvá
Lamprotornis superbus
1. 1.
2011
2,1
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
37
Leskoptev malá
Lamprotornis chloropterus elisabeth
Leskoptev purpurová
Lamprotornis purpureus
Leskoptev smaragdová
Coccycolius iris
Majna jávská
Acridotheres javanicus
Majna
Acridotheres cinereus
Majna pobřežní
Acridotheres ginginianus
Majna Rothschildova
Leucopsar rothschildi CR EEP
Majna zlatoprsá
Mino anais anais
Loskuták posvátný
Gracula religiosa religiosa
Špaček silnozobý
Scissirostrum dubium
Špaček bělokrký
Streptocitta albicollis albicollis
Žluva čínská
Oriolus chinensis diffusus
Flétnák australský
Gymnorhina tibicen hypoleuca
Ořešník kropenatý
Nucifraga caryocatactes
Sojka obecná
Garrulus glandarius glandarius
Sojka zelenavá
Cyanocorax yncas
Straka modrá
Cyanopica cooki
Strakule malajská
Dendrocitta occipitalis
Havran polní
Corvus frugilegus frugilegus
Krkavec bělokrký
Corvus albicollis
1. 1.
2011
0,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
0,1
3,1
–
0,0,1
0,0,1
–
3,1
1,4
2,0
–
0,0,1
0,1
2,2,1
1,0
–
–
–
–
1,0
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
2,4
1,0,1d
–
1,0d
1,1
–
3,5,1
0,0,1
–
–
–
2,0
0,2d
–
–
–
–
–
3,7
1,2,1d
1,0d
1,1
5,4
0,1d
1,0
–
–
2,0
–
–
–
–
–
3,4
0,1d
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
–
1,1
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
1,0
–
–
–
1,1
–
–
–
–
1,0d
–
1,0d
1,1
0,1
1,0
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
0,2d
–
1,0,3
0,0,3
1,0
1,1
0,2d
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
38
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
O
Plazi – Reptilia – Reptiles
O
249 taxonů/taxa
1 566 jedinců/specimens
L
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2011
0,1
–
–
–
0,1
-
1,0
–
–
–
–
1,0
Á
1,0
–
–
–
–
1,0
A
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
B
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
O
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
2,1
–
–
1,0
–
1,1
–
4,4,9d
1,1,2
–
–
–
–
–
–
0,0,6d
–
–
4,4,3d
1,1,2
X
–
–
–
1,0
–
–
–
–
0,0,1d
–
0,0,5
10,0,1d
1,0
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,2
–
–
–
–
0,2
1,0,7
–
–
–
–
1,0,7
1,0
–
–
–
–
1,0
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
A
0,0,9
–
–
–
–
0,0,9
P
1,2
–
–
–
–
1,2
O
1. 1.
2011
G
I
C
K
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Želvy – Chelonia
Karetka novoguinejská
Carettochelys insculpta VU
Klapavka běloústá
Kinosternon leucostomum
Klapavka
Kinosternon integrum
Klapavka štírovitá
Kinosternon cf. scorpioides
Klapavka kýlnatá
Sternotherus carinatus
Klapavka obecná
Sternotherus odoratus
Hlavec plochý
Platysternon megacephalum EN
Želva bahenní
Emys orbicularis LR/nt
Želva nádherná
Trachemys scripta scripta
Želva nádherná
Trachemys scripta elegans
Želva ozdobná
Chrysemys picta belli
Želva mississippská
Graptemys kohni
Želva Hamiltonova
Geoclemys hamiltonii VU
Želva vietnamská
Mauremys annamensis CR
Želva
Mauremys mutica EN
Želva
Cyclemys dentata LR/nt
Želva
Cyclemys oldhamii
Želva žlutočelá
Cuora galbinifrons CR
Želva velká
Heosemys grandis VU ESB
Želva ostnitá
Heosemys spinosa EN ESB
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
39
Želva tlustohrdlá
Siebenrockiella crassicollis VU ESB
Želva
Orlitia borneensis EN
Želva
Batagur affinis CR
Želva Spenglerova
Geomyda spengleri EN
Želva
Gopherus berlandieri
Želva
Testudo kleinmanni CR EEP
Želva zelenavá
Testudo hermanni NT
Želva žlutohnědá
Testudo graeca graeca VU
Želva žlutohnědá
Testudo graeca soussensis VU
Želva vroubená
Testudo marginata
Želva čtyřprstá
Testudo horsfieldii VU
Želva obrovská
Dipsochelys dussumieri VU
Želva ostruhatá
Centrochelys sulcata VU
Želva hvězdnatá
Geochelone elegans
Želva
Geochelone platynota CR
Želva pardálí
Geochelone pardalis pardalis
Želva pardálí
Geochelone pardalis babcocki
Želva paprsčitá
Astrochelys radiata CR ESB
Želva
Pyxis arachnoides arachnoides CR
Želva skalní
Malacochersus tornieri VU ESB
Želva
Indotestudo elongata EN
Želva
Indotestudo forstenii EN
Želva
Platemys platycephala
1. 1.
2011
2,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
2,1
–
0,0,2d
–
0,0,10d
1,3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0,2d
0,0,10d
1,3
–
0,0,5d
6,6,3
–
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
0,0,87
0,0,11d
1,0
2,1d
0,0,9
0,0,54
0,0,17
–
–
0,0,13
1,1d
–
0,0,18
0,0,2d
–
–
–
0,0,3
–
0,0,125
0,0,11d
1,0
2,1d
0,0,6
1,1,3
0,1
–
–
–
1,2,3
0,0,7
13,6d
0,0,16
–
0,0,1
0,0,1
–
–
0,0,1
1,0d
–
–
0,0,6
12,6d
0,0,16
–
0,0,50
1,0,5
–
0,0,3
–
0,0,35
0,0,6d
–
4,3,4
0,0,36d
2,4,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,0d
6,0d
1,2
5,3
0,0,30d
2,4,2
–
1,0d
–
6,0d
1,2
0,0,5d
6,6,3
0,3,33
0,0,1d
3,2,3
–
0,0,3
–
–
–
–
–
–
0,3,36
0,0,1d
3,2,3
1,2
1,1
–
–
–
2,3
3,3
–
–
–
–
3,3
1,3,3
–
0,0,2
0,0,4
–
1,3,1
1,2,1
–
–
–
–
1,2,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
40
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
31. 12.
2011
0,0,11
0,0,20d
3,1
–
–
–
3,2
I
–
–
–
–
2,2,1
2,2,2
–
–
–
–
2,2,2
Á
2,1
–
–
–
–
2,1
A
1,4
–
–
1,1
–
0,3
B
–
–
3,2
–
2,2,1
1,1,1
0,0,11d
–
0,0,1
–
–
1,1,2
0,0,11d
–
0,0,4
–
–
–
0,0,4
–
1,1,d
1,2
–
–
–
–
–
–
–
–
1,1d
1,2
2,1
–
–
–
–
2,1
–
0,0,1d
–
0,0,1d
1,1,3
0,0,11d
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0,2
0,0,12
0,0,1
0,0,5
0,0,1d
0,0,1d
1,1,11
0,0,9d
C
3,1
G
Úhyn
Death
–
O
Narozeno
Birth
–
L
Příchod
Arrival
–
O
–
Odchod
Depart.
–
0,0,20d
–
O
K
O
T
Tereka
Podocnemis unifilis VU
Tereka
Pelusios castaneus
Tereka
Pelusios castanoides
Tereka
Pelusios subniger
Tereka africká
Pelomedusa subrufa
Matamata třásnitá
Chelus fimbriatus
Želva
Emydura subglobosa
Dlouhokrčka Siebenrockova
Macrochelodina rugosa
1. 1.
2011
0,0,31
A
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
3,5
0,0,6d
3,3,2
–
–
1,1
–
–
0,0,14
0,1
0,0,19
2,4
0,0,6d
1,1
2,2,7
–
0,0,7
0,0,1
0,0,5
2,2,8
6,4,5
–
0,0,2
3,2,5
–
3,2,2
A
1,3
–
–
–
–
1,3
P
2,2,1
–
–
0,0,1
–
2,2
M
Ě
S
T
L
Z
Ještěři – Sauria
Gekon obrovský
Gekko gecko
Gekon
Gekko vittatus
Gekon
Gehyra vorax
Gekon
Blaesodactylus sakalava
Gekon
Blaesodactylus boivini
Gekon
Blaesodactylus antongilensis
N
Krokodýlové – Crocodylia
Aligátor americký
Alligator mississippiensis
Aligátor čínský
Alligator sinensis CR EEP
Kajmánek malý
Paleosuchus trigonatus
Krokodýl siamský
Crocodylus siamensis CR
Krokodýl bahenní
Crocodylus palustris VU
Krokodýl kubánský
Crocodylus rhombifer CR
Krokodýl čelnatý
Osteolaemus tetraspis VU ESB
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
41
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
Gekon
Rhacodactylus ciliatus
Gekon
–
Eurydactylodes agricolae
Gekon
1,0
Tarentola angustimentalis
Gekon
0,2
Tarentola b. boettgeri
Gekon
2,2,10
Teratoscincus scincus scincus
Gekon
1,1,5
Teratoscincus scincus rustamovi
Gekon
0,1
Haemodracon riebeckii
Gekon
1,1
Lygodactylus cf. arnoulti
Gekon
2,2
Lygodactylus cf. madagascariensis
Gekon
–
Lygodactylus miops
Gekon
–
Lygodactylus sp.
Felsuma
0,2
Phelsuma andamanensis
Felsuma
4,4,10
Phelsuma grandis
0,1d
Felsuma
1,1,1
Phelsuma kochi
Felsuma
1,1
Phelsuma madagascariensis boehmei
Felsuma
0,2
Phelsuma m. madagascariensis
Felsuma
2,1
Phelsuma m. cf. madagascariensis
Felsuma
3,2
Phelsuma laticauda
Felsuma
1,2
Phelsuma lineata lineata
Felsuma
1,1
Phelsuma lineata elanthana
Felsuma
1,0
Phelsuma guttata
Felsuma
2,5,2
Phelsuma quadriocellata
Felsuma
0,0,2
Phelsuma modesta isakae
Příchod
Arrival
1,0
Narozeno
Birth
0,0,3
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
3,3,7
0,0,2
–
–
–
0,0,2
–
–
1,0
–
-
–
–
–
–
0,2
–
0,0,1
–
–
2,2,11
–
0,0,1
0,0,3
–
1,1,3
2,1
–
0,1
–
2,1
–
–
1,0
–
0,1
–
0,0,6
0,0,6
–
2,2
0,0,2
–
0,0,2
–
-
0,0,2
–
0,0,2
–
-
–
–
–
–
0,2
–
0,0,3
0,0,1
0,1,4
–
0,0,8
0,1,5
–
4,3,8
0,1d
1,0,4
–
0,0,5
0,0,3
–
1,1,2
–
–
–
–
0,2
–
1,0,1
0,0,1
1,0
2,1
–
0,0,5
1,1
–
2,1,5
–
0,0,2
1,1,1
–
0,1,1
–
–
1,0
–
0,1
0,0,4
–
0,0,2
–
1,0,2
–
0,0,5
2,3,6
–
0,2,1
–
–
–
–
0,0,2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2011
2,3,4
42
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
0,1
–
0,0,1
1,0
–
0,1,1
O
–
–
0,1
–
-
–
–
0,1
–
1,2
–
0,0,2
1,0,1
–
1,4,1
Á
0,0,3
–
0,1,3
–
0,2
A
–
–
–
–
1,0
B
–
–
–
–
0,2
–
0,0,10
0,0,5
–
2,2,6
–
–
–
–
0,0,2
0,3
–
–
–
0,3
–
–
–
–
1,1,1
–
–
1,0
–
-
–
–
1,0
–
0,1
–
4,0
0,1
0,2
–
–
–
–
7,1
0,3d
1,0
–
–
0,2
–
1,1
–
–
0,1
–
3,1,5
–
–
2,0
–
-
–
–
–
–
4,1
–
–
0,2
–
2,0
A
–
–
–
1,0
-
P
2,0
–
1,0
–
2,1
O
L
G
I
C
K
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Felsuma
Phelsuma modesta leiogaster
Felsuma
1,1
Phelsuma v-nigra comoraegrandensis
Felsuma
0,1
Phelsuma v-nigra pasteuri
Felsuma
1,3
Phelsuma robertmertensi
Felsuma
2,4
Phelsuma nigristriata
Felsuma
0,3
Phelsuma klemmeri ESB
Felsuma
1,0
Phelsuma seippi
Felsuma
0,2
Phelsuma ornata
Felsuma
2,2,1
Phelsuma inexpectata
Felsuma
0,0,2
Phelsuma cepediana
Felsuma
–
Phelsuma borbonica borbonica
Felsuma
1,1,1
Phelsuma hielscheri
Felsuma
1,0
Phelsuma barbouri
Felsuma
1,1
Phelsuma serraticauda
Felsuma Standingova
3,2,2
Phelsuma standingi VU
0,3d
Gekon
1,0
Uroplatus lineatus
Gekon
1,3
Uroplatus henkeli VU
Gekon
3,2,5
Paroedura pictus
Gekon
2,0
Paroedura bastardi
Gekon
4,1
Paroedura aff. bastardi
Gekon
2,2
Paroedura ibityensis
Gekon
1,0
Paroedura gracilis
Gekon
1,1
Paroedura stumpffi
Příchod
Arrival
–
O
1. 1.
2011
0,1
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
43
Gekon
Paroedura vazimba
Gekon
Geckolepis cf. polylepis DD
Gekon
Geckolepis cf. petiti
Gekon
Geckolepis maculata DD
Gekon
Ebenavia inunguis
Gekončík tlustoocasý
Hemitheconyx caudicinctus
Gekončík
Eublepharis afghanicus
Gekon Bibronův
Pachydactylus bibroni
Gekon
Cyrtodactylus lousiadensis
Gekon
Chondrodactylus angulifer
Gekon
Hemidactylus platycephalus
Gekon
Hemidactylus mercatorius
Anolis žlutohrdlý
Anolis luteogularis
Anolis obrovský
Anolis equestris
Anolis
Anolis sagrei
Anolis
Anolis garmani
Anolis
Anolis barbatus
Leguán zelený
Iguana iguana
Čukvala zavalitá
Sauromalus obesus
Leguánek
Sceloporus magister
Leguánek
Sceloporus cyanogenes
Leguán
Petrosaurus thalassinus
Leguánek obojkový
Crotaphytus collaris
1. 1.
2011
1,2
Příchod
Arrival
1,4
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,2
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
2,4
1,1,1
–
–
1,1
–
0,0,1
1,1
–
–
1,0
–
0,1
1,0
–
–
1,0
–
-
1,0
0,1
–
1,1
–
-
2,4,8
–
0,0,1
0,1
–
2,3,9
0,2,4
–
–
–
–
0,2,4
2,1,3
–
–
–
–
2,1,3
1,0
–
–
–
–
1,0
1,0
–
–
–
–
1,0
–
1,1
–
–
–
1,1
1,1,3
–
1,0,3
0,1,3
–
2,1,3
1,0
–
–
1,0
–
-
1,3,3
–
–
–
–
1,3,3
–
3,0d
2,2,5
–
–
–
–
–
0,0,2
–
–
3,0d
2,2,7
2,3,7
–
0,0,3
1,0,1
1,1
–
–
–
0,0,1
0,0,1d
–
1,3,7
0,0,1d
1,1
1,0
0,0,1
–
–
–
1,0,1
3,2,5
–
0,0,10
2,1
–
1,1,15
1,0,6
–
0,0,5
–
–
2,4,6
2,2
1,1d
2,5
–
0,0,14
0,0,1
2,0
–
0,0,4
0,0,1
–
2,2,11
1,1d
2,5,3
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
44
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,0,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
0,1
1,1,7
–
0,0,5
0,0,4
1,2
1,1,5
2,1
–
–
–
–
2,1
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
1,1
–
–
–
–
1,1
Á
1,1
–
–
1,1
–
-
A
4,2
0,1
–
1,1
–
3,2
3,1,2
–
–
–
–
3,1,2
1,1
–
–
–
–
1,1
7,4
–
–
2,1
–
5,3
2,0
0,1
–
–
–
2,1
1,0
–
–
–
–
1,0
2,2
–
0,0,3
1,0
0,0,3
1,2
2,2
–
–
0,1
–
2,1
–
1,0d
2,3
–
–
–
–
–
0,0,24
0,0,10
1,2
–
–
–
–
2,2d
–
1,0d
2,3,1
02,2d
1,2
2,3
–
0,0,8
–
0,0,5
2,3,3
5,1,4
–
–
–
–
5,1,4
3,0,7
–
–
–
1,0
–
–
–
–
1,0d
–
2,0,7
1,0d
1,0
3,5
–
–
1,1
–
2,4
4,4
0,6
–
0,5
–
4,5
O
O
L
O
G
I
C
K
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Leguánek
Dicrodon guttulatum
Leguánek
Leiocephalus schreibersii
Leguánek
Diplolaemus bibronii
Ropušník
Phrynosoma asio
Gambélie
Gambelia wislizenii
Leguánek
Chalarodon madagascariensis
Leguán
Oplurus cuvieri cuvieri
Leguán
Oplurus cyclurus
Leguán
Oplurus fierinensis
Leguán
Oplurus quadrimaculatus
Leguán
Oplurus grandidieri
Leguán
Oplurus saxicola
Bazilišek páskovaný
Basiliscus vittatus
Bazilišek zelený
Basiliscus plumifrons
Bazilišek kohoutí
Basiliscus galeritus
Bazilišek dlouhonohý
Laemanctus longipes
Dracena
Dracaena guianensis
Teju
Tupinambix teguixin
Teju
Tupinambix rufescens
Trnorep skalní
Uromastyx acanthinurus NT
Agama
Hypsilurus dilophus
Agama
Pogona vitticeps
Agama osadní
Agama agama
1. 1.
2011
0,1,1
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
45
Agama turkestánská
Laudakia lehmanni
Agama vodní
Physignathus cocincinus
Agama
Lophognathus temporalis
Agama
Hydrosaurus amboinensis
Agama
Hydrosaurus pustulatus
Agama
Hydrosaurus weberi
Scink
Chalcides sexlineatus
Scink
Chalcides ocellatus tiligugu
Scink
Chalcides ocellatus ocellatus
Scink
Chalcides ocellatus
Scink
Dasia olivacea
Scink
Madagascincus cf. melanopleura
Scink
Amphiglossus macrocercus
Scink
Trachylepis gravenhorstii
Scink
Trachylepis margaritifera
Scink
Tribolonotus gracilis
Scink tanimbarský
Tiliqua scincoides chimaerea
Scink nádherný
Lygosoma fernandi
Ještěrka paví
Timon pater
Veleještěrka obrovská
Gallotia stehlini
Korovec jedovatý
Heloderma suspectum NT EEP
Varan
Varanus acanthurus
Varan
Varanus auffenbergi
1. 1.
2011
0,0,5
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
0,5
1,1
–
–
–
–
1,1
–
1,1
0,0,3
0,1
–
1,0,3
1,1
–
–
–
–
1,1
–
0,0,4
–
0,0,1
–
0,0,3
1,1
–
–
–
–
1,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
1,1
–
–
–
–
1,1
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
0,0,7
–
–
–
–
0,0,7
1,1
–
–
0,1
–
1,0
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
0,0,1
–
–
0,0,1
–
-
0,0,15
–
–
–
–
0,0,15
1,3,4
–
0,0,4
0,0,1
1,1,5
–
–
–
–
0,2d
–
2,3,4
0,2d
1,1,5
1,0
–
–
–
–
1,0
3,3,5
–
0,0,15
–
0,0,11
3,3,9
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
1,1
0,1
–
–
0,0,4
–
–
–
–
0,1d
–
1,1
0,1d
0,0,4
1,1
–
–
–
–
1,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
46
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,1
–
0,0,7
0,1
–
0,1d
–
–
–
0,1
–
–
0,0,3
–
–
–
1,0d
–
0,0,2
–
1,1
1,0d
–
1,0d
–
–
1,2,7
5,6d
0,0,4d
0,0,2
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,11
0,0,2
0,0,8
1,1,1
0,0,2
–
0,0,2
–
-
–
–
1,0
0,1
–
–
–
1,0d
–
1,0d
1,1
1,1
–
1,6,2
–
0,1
0,1
–
–
–
1,1
–
–
1,1
–
-
1,0
–
–
–
1,0
–
–
–
–
1,1
–
–
–
–
1,2
–
–
–
–
4,3
A
–
–
1,0,1
–
4,1
P
–
–
–
–
5,2
L
O
G
I
C
K
Á
A
31. 12.
2011
0,0,2
1,0d
0,5d
1,0
1,1d
2,4
0,1d
3,4,7
4,1d
1,1,2
O
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Varan komodský
Varanus komodoensis VU EEP
Varan nilský
Varanus niloticus
Varan
Varanus panoptes horni
Varan smaragdový
Varanus prasinus ESB
Varan
3,5
Varanus beccarii
4,1d
Varan
1,1,3
Varanus boehmei DD
Varan
2,3,5
Varanus macreai
5,6d
Varan
–
Varanus melinus
0,0,5d
Varan
–
Varanus mertensi
Varan
0,0,1
Varanus salvator
Chameleon jemenský
1,1
Chamaeleo calyptratus
Chameleon Mellerův
–
Chamaeleo melleri
Chameleon
2,0
Furcifer oustaleti
Chameleon
1,0
Furcifer verrucosus
Chameleon
0,6,2
Furcifer pardalis
Kruhochvost
1,0
Cordylus mossambicus
Kruhochvost
1,1
Cordylus tropidosternum jonesi
Kruhochvost štítnatý
–
Cordylus cataphractus
Ještěrkovec
1,1
Gerrhosaurus major
Ještěrkovec
1,2
Tracheloptychus madagascariensis
Ještěrkovec
4,3
Tracheloptychus petersi
Ještěrkovec
5,1,1
Zonosaurus laticaudatus
Ještěrkovec
5,2
Zonosaurus ornatus
Příchod
Arrival
–
O
1. 1.
2011
0,0,2
1,0d
–
0,5d
1,0
1,1d
2,6
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
47
Ještěrkovec
Zonosaurus madagascariensis
Ještěrkovec
Zonosaurus karsteni
Ještěrkovec
Zonosaurus maximus
Ještěrkovec
Zonosaurus trilineatus
Ještěrkovec
Zonosaurus quadrilineatus VU
Ještěrkovec
Zonosaurus haraldmeieri NT
Blavor
Ophisaurus apodus
1. 1.
2011
2,4
Příchod
Arrival
0,3,1
Narozeno
Birth
0,0,3
Úhyn
Death
1,4,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
1,3,3
2,1
–
–
–
–
2,1
2,2
–
–
–
–
2,2
1,1
–
–
0,1
–
1,0
3,8
–
–
–
–
3,8
2,2
–
–
–
–
2,2
1,1
–
–
–
–
1,1
–
–
–
–
–
–
0,0,2
0,0,3
0,0,2d
2,3,5
–
–
–
–
3,1
–
–
–
–
0,1
–
–
–
–
–
–
–
–
2,2
1,0d
2,2
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0,3d
0,1
–
0,0,7
0,0,2
0,0,5
1,2
–
–
–
–
0,1
0,1
–
–
–
0,1
–
–
1,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,1
0,0,3d
0,0,7
0,1d
1,0d
1,0d
Hadi – Serpentes
Anakonda velká
–
Eunectes murinus
0,0,2d
Psohlavec
2,3,10
Corallus hortulanus
Hroznýš psohlavý
3,1
Sanzinia m. madagascariensis VU ESB
Hroznýš psohlavý
0,1
Sanzinia madagascariensis volontany VU
Hroznýš Dumerilův
2,2
Acrantophis dumerili VU
1,0d
Hroznýš
2,2
Acrantophis madagascariensis
Hroznýš královský
–
Boa constrictor
0,0,3d
Hroznýšovec duhový
0,1
Epicrates cenchria maurus
Hroznýšovec
1,2
Epicrates cenchria cenchria
Hroznýšovec kubánský
0,1
Epicrates angulifer EEP
Krajta mřížkovaná
–
Broghammerus reticulatus
Krajta tygrovitá
2,1
Python molurus molurus LR/nt
0,0,3d
Krajta královská
0,0,7
Python regius
0,1d
Krajta písmenková
–
Python sebae
1,0d
Krajta
–
Liasis albertisii
1,0d
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
48
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
1,0,1
Odchod
Depart.
–
0,0,3d
–
31. 12.
2011
0,0,25
0,0,5d
2,2,2
–
–
–
–
0,0,3
0,1,1
–
1,0
0,0,4d
1,0,2
I
–
0,0,4
0,1
–
1,1,7
Á
–
–
–
–
2,1,5
A
1,0
–
–
–
–
–
1,0
–
1,2,1
0,0,2d
0,1,1
–
0,0,6
–
–
1,1,7
–
–
–
–
–
–
0,0,1
–
1,0d
4,0
0,0,1
–
1,0
0,0,2
0,1,2
–
0,0,12
0,0,1
0,0,15
1,1,6
–
–
–
–
0,1
–
–
–
–
0,0,3
–
0,0,5
0,1
–
–
–
–
0,0,2d
–
4,1,6
0,0,2d
3,3
–
–
2,0
–
3,1
–
–
–
–
2,0,3
–
–
–
–
0,0,4
–
–
–
–
0,0,3
A
–
–
–
–
1,0
P
0,0,3
–
–
0,0,8
0 ,1
–
1,1,15
0,0,6d
G
–
O
Úhyn
Death
0,0,4
L
Narozeno
Birth
–
O
C
K
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Krajta zelená
Morelia viridis
Užovka
Elaphe dione
Užovka červená
1,0
Elaphe guttata
0,0,4d
Užovka nádherná
1,1
Elaphe helena
Užovka žlutočervená
1,2,3
Elaphe flavirufa pardalina
Užovka japonská
2,1,5
Elaphe climacophora
Užovka kýlnatá
0,2,1
Elaphe carinata
0,0,2d
Užovka pardálí
1,1,1
Elaphe quatorlineata
Užovka
1,1,1
Elaphe persica
Užovka leopardí
–
Elaphe situla DD
1,0d
Užovka
2,0,3
Elaphe moellendorfi
Užovka
1,1,3
Elaphe taeniura taeniura
0,0,1d
Užovka
1,1,10
Elaphe taeniura friesei
Užovka
0,1
Elaphe bimaculata
Užovka
0,0,3
Natrix tesselata
Užovka
4,2,3
Leioheterodon m. madagascariensis
Užovka
3,3
Leioheterodon modestus
Užovka
5,1
Leioheterodon geayi
Užovka
2,0,3
Madagascarophis colubrinus pastoriensis
Užovka
0,0,4
Madagascarophis colubrinus occidentalis
Užovka
0,0,3
Madagascarophis cf. meridionalis
Had
1,0
Pseudoxyrhopus quadrilineatus
Užovka
1,2,7
Oligodon cyclurus smithi
0,0,6d
Příchod
Arrival
–
O
1. 1.
2011
0,0,32
0,0,2d
3,2
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
49
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
3,4,10
–
0,0,17
0,0,3
–
1,1,15
–
–
–
–
1,1,1
–
0,0,2
–
0,0,1
2,2,1
–
–
–
–
1,0
–
–
–
0,0,1
1,1,3
–
–
–
–
1,0
–
0,0,4
0,0,1
0,0,2
1,1,2
–
–
–
–
1,2
–
–
–
0,0,1
1,2,2
–
–
–
–
1,2,4
–
–
3,0
–
0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,2
–
–
–
2,2
–
–
–
–
1,0
–
–
–
–
1,1
0,0,5d
Užovka
Philodrias baroni
Užovka
1,1,1
Thamnodynastes chaquensis
Korálovka
1,1,1
Lampropeltis alterna
Korálovka
2,2
Lampropeltis getulus californiae
Korálovka
1,0
Lampropeltis mexicana greeri
Korálovka
1,1,4
Lampropeltis mexicana thayeri
Korálovka
1,0
Lampropeltis triangulum arcifera
Korálovka
1,1,1
Lampropeltis triangulum campbelli
Korálovka
1,2
Lampropeltis triangulum hondurensis
Korálovka
1,2,3
Lampropeltis triangulum sinaloae
Korálovka
1,2,4
Lampropeltis pyromelana knoblochi
Užovka
3,1
Thamnophis sirtalis tetrataenia ESB
Užovka
0,0,1
Thamnophis marcianus
Užovka
2,0
Heterodon nasicus
Chřestýš západní
1,0
Crotalus atrox
Zmije gabunská
1,1
Bitis gabonica
0,0,5d
Obojživelníci – Amphibia – Amphibians
54 taxonů/taxa
391 jedinců/specimens
K
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
B
Narozeno
Birth
0,0,10
A
Příchod
Arrival
–
Á
Z
N
1. 1.
2011
0,0,7
Mloci – Caudata
Axolotl tygrovaný
1,1
Ambystoma tigrinum tigrinum
Mlok skvrnitý
0,0,3
Salamandra salamandra salamandra
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2011
–
–
–
–
1,1
–
0,0,10
–
–
0,0,13
Z
O
O
L
O
G
I
C
1. 1.
2011
50
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
2,2
2,2
–
–
–
–
2,2
1,1
–
–
–
–
1,1
0,0,6
0,0,3
–
0,0,2
–
0,0,7
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
A
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
B
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
–
1,1
–
–
–
1,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,9
–
–
0,0,7
–
0,0,2
0,0,68
–
–
–
–
0,0,68
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,13
0,0,6d
0,0,16
0,0,94d
0,2,4
–
–
–
–
–
X
X
–
0,0,13
0,0,6d
X
–
–
0,1,4
–
0,1
2,1,3
0,0,11
–
0,0,9
–
0,0,8
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
A
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
P
0,0,3
–
–
0,0,2
–
0,0,1
O
L
O
G
I
C
K
Á
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Žáby – Anura
Ropucha obecná
Bufo bufo
Ropucha zelená
Bufo viridis
Ropucha zelenavá
Bufo debilis
Ropucha
Bufo cf. marinus
Ropucha
Bufo cognatus
Ropucha Stelznerova
Melanophryniscus stelzneri
Rosnička zelená
Hyla arborea
Rosnička
Litoria thesaurensis
Listovnice pestrá
Phyllomedusa hypochondrialis
Parosnička nádherná
Kaloula pulchra
Kasina
Kassina sp.
Rákosnička běloskvrnná
Heterixalus alboguttatus
Rákosnička
Heterixalus betsileo
Rákosnička
Heterixalus madagascariensis
Rákosnička
Hyperolius argus
Rákosnička
Hyperolius mitchellii
Afrička stříbropruhá
Afrixalus fornasinii
Rákosnička ulugurská
Leptopelis uluguruensis VU
Příchod
Arrival
–
O
Čolek horský
Triturus alpestris
Čolek obecný
Triturus vulgaris
Čolek velký
Triturus cristatus
Trnočolek šanjing
Tylototriton shanjing
1. 1.
2011
2,2
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
51
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
Rákosnička Christyova
Leptopelis christyi
Parosnička srdíčková
0,0,9
Dyscophus guineti
Parosnička
0,0,8
Scaphiophryne madagascariensis NT
Parosnička mramorová
0,0,45
Scaphiophryne marmorata VU
0,0,30d
Parosnička
–
Scaphiophryne calcarata
Parosnička
–
Scaphiophryne boribory
Fryna dvoupruhá
0,0,3
Phrynomerus bifasciatus
Malgaška velká
0,0,1
Platypelis grandis
Létavka
0,0,5
Boophis albilabris
Létavka
–
Boophis rappioides
Létavka
–
Boophis luteus
Drsnokožka kornatá
0,0,2
Theloderma corticale
Pralesnička batiková
0,0,2
Dendrobates auratus
Pralesnička batiková – modrá forma 0,0,2
Dendrobates auratus
Pralesnička barvířská
0,0,10
Dendrobates tinctorius
Pralesnička harlekýn
0,0,14
Dendrobates leucomelas
0,0,3d
Pralesnička strašlivá
0,0,25
Phyllobates terribilis EN
Pralesnička pruhovaná
0,0,11
Phyllobates vittatus EN
0,0,5d
Kuňka žlutobřichá
0,0,4
Bombina variegata
Mantela zlatá
0,0,1
Mantella aurantiaca CR
Mantela krásná
0,0,10
Mantella pulchra VU
Mantela madagaskarská
0,0,3
Mantella madagascariensis VU
Mantela
0,0,9
Mantella betsileo
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,0,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
0,0,4
0,0,10
–
0,0,10
–
0,0,9
–
–
0,0,5
–
0,0,3
–
–
–
–
0,0,6
–
0,0,6
–
0,0,45
0,0,30d
-
0,0,6
–
0,0,6
–
-
–
–
–
–
0,0,3
–
–
0,0,1
–
-
–
–
0,0,4
–
0,0,1
0,0,4
–
0,0,2
–
0,0,2
0,0,9
–
0,0,5
–
0,0,4
–
–
–
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
–
–
0,0,12
–
0,0,22
–
–
–
–
–
–
0,0,1
0,0,5
0,0,14
0,0,3d
0,0,19
–
–
0,0,7
–
–
–
–
–
0,0,4
0,0,5d
0,0,4
–
–
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
0,0,9
–
–
–
–
0,0,3
–
–
0,0,3
–
0,0,6
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2011
0,0,5
52
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
0,0,5
–
0,0,11
–
0,0,6
–
0,0,5
–
0,0,9
–
0,0,5
–
0,0,4
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
Á
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
A
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
B
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
O
1,2
–
–
0,1
–
1,1
0,0,10
1,1d
–
–
0,0,1
–
0,0,9
1,1d
1. 1.
2011
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2011
0,0,6
–
–
–
–
0,0,6
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
0,0,9
0,0,25
–
–
–
0,0,34
Ostnojazyční – Osteoglossiformes
Nožovec
0,0,5
Chitala chitala
–
–
–
–
0,0,5
Holobřiší – Angulliformes
Úhoř říční
Anguilla anguilla
–
–
–
–
0,0,3
O
L
O
G
I
C
K
T
A
N
I
Mantela
Mantella viridis EN
Mantila
Guibemantis pulcher
Mantila
Guibemantis cf. liber
Skokan štíhlý
Rana dalmatina
Skokan skřehotavý
Rana ridibunda
Skokan hnědý
Rana temporaria
Skokan
Rana sp. Indie
Skokan
Hylarana galamensis
Hrabatka drsná
Pyxicephalus adspersus
Drápatečka
Pseudohymenochirus merlini
O
1. 1.
2011
0,0,5
C
K
Ryby – Pisces – Fishes
Á
106 taxonů/taxa
1 066 + x jedinců/specimens
Z
H
R
A
D
A
M
Ě
S
Jeseteři – Acipenseriformes
Jeseter malý
Acipenser ruthenus VU
Jeseter sibiřský
Acipenser baerii VU
A
Mnohoploutví – Polypteriformes
Bichir senegalský
Polypterus senegalus
T
A
P
L
0,0,3
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
53
1. 1.
2011
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2011
0,0,8
–
–
0,0,2
–
0,0,6
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
0,0,1
–
–
0,0,1
–
-
0,0,1
–
–
0,0,1
–
-
0,0,8
–
–
–
–
0,0,8
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,38
–
–
–
–
0,0,38
0,0,45
–
–
–
–
0,0,45
–
0,0,15
–
–
–
0,0,15
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,15
–
–
–
–
0,0,15
–
0,0,20
–
–
–
0,0,20
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
0,0,10
–
–
–
–
0,0,10
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,31
–
–
–
–
0,0,31
Máloostní – Cypriniformes
Parmička žraločí
Balantiocheilus melanopterus EN
Parmička příčnopruhá
Barbus lateristriga
Parmička
Labeo bicolor EW
Parmička
Labeo frenatus
Parmoun
Crossocheilus siamensis
Danio malabarské
Danio aequipinnatus
Mřenka
Botia beauforti
Sekavka žlutoploutvá
Yasuhikotakia modesta
Přísavka thajská
Gyrinocheilus aymonieri
Mřenka mramorovaná
Noemacheilus barbatulus
Hrouzek obecný
Gobio gobio
Jelec jesen
Leuciscus idus
Jelec proudník
Leuciscus leuciscus
Jelec tloušť
Leuciscus cephalus
Podoustev říční
Vimba vimba
Slunka obecná
Leucaspius delineatus
Střevle potoční
Phoxinus phoxinus
Ouklej obecná
Alburnus alburnus
Perlín ostrobřichý
Scardinus erythrophthalmus
Plotice obecná
Rutilus rutilus
Parma říční
Barbus barbus
Kapr obecný
Cyprinus carpio
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
54
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
0,0,16
0,0,20
–
–
–
–
0,0,20
0,0,14
–
–
–
–
0,0,14
0,0,8
–
–
–
–
0,0,8
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
Á
0,0,15
–
–
–
–
0,0,15
A
–
0,0,20
–
–
–
0,0,20
–
0,0,200
–
–
–
0,0,200
0,0,9
0,0,2d
0,0,10
–
–
–
–
–
–
0,0,2
–
0,0,9
0,0,2d
0,0,8
0,0,10
–
–
–
–
0,0,10
0,0,13
–
–
–
–
0,0,13
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
0,0,35
–
–
–
–
0,0,35
0,0,15
–
–
–
–
0,0,15
–
0,0,3
–
–
–
0,0,3
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,6
–
–
–
–
0,0,6
A
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
P
O
O
L
O
G
I
C
K
Cejn velký
Abramis brama
Cejnek malý
Blicca bjoerkna
Lín obecný
Tinca tinca
Bolen dravý
Aspius aspius
Karas zlatý
Carassius auratus
Karas obecný
Carassius carassius
1. 1.
2011
0,0,16
B
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Sumci – Siluriformes
Pangas spodnooký
Pangasianodon hypophthalmus
Sumec velký
Silurus glanis
Peřovec kukaččí
Synodontis cf. multipunctata
Peřovec
Synodontis cf. zebrinus
Krunýřovec
Glyptoperichthys gibbiceps
O
Trnobřiší – Characiformes
Neónka červená
Paracheirodon axelrodi
Neónka obecná
Paracheirodon innesi
Piraňa
Piaractus brachypomus
Piraňa
Pygocentrus nattereri
Tetra červenohlavá
Petitella georgiae
Tetra koňžská
Phenacogrammus interruptus
Tetra pruhovaná
Astyanax fasciatus
Tetra jeskynní
Astyanax fasciatus mexicanus
Tetra ozdobná
Hyphessobrycon rosaceus
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
55
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2011
0,0,7
–
–
–
–
0,0,7
0,0,13
–
–
–
–
0,0,13
0,0,10
–
–
–
–
0,0,10
0,0,10
–
–
0,0,3
–
0,0,7
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
0,0,11
0,0,11d
0,0,20
–
X
X
–
0,0,5
–
X
X
–
0,0,5
0,0,34
–
X
X
–
0,0,30
0,0,4
–
–
0,0,2
–
0,0,2
0,0,30
–
X
X
–
0,0,50
0,0,20
–
X
X
–
0,0,40
–
0,0,5
–
0,0,2
–
0,0,3
Ropušnicotvární – Scorpaeniformes
Perutýn
0,0,1
Pterois volitans
–
–
–
–
0,0,1
Hrdloploutví – Gadiformes
Mník jednovousý
Lota lota
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
Ostnoploutví – Perciformes
Zobec obecný
Chelmon rostratus
0,0,1
0,0,1
–
0,0,2
–
-
Štikotvární – Esociformes
Štika obecná
Esox lucius
Lososotvární – Salmoniformes
Pstruh obecný
Salmo trutta
Lipan podhorní
Thymallus thymallus
Gavúni – Atheriniformes
Gavúnek madagaskarský
Bedotia geayi VU
Živorodka duhová (Dominic. rep.)
Poecilia reticulata
Mečovka
Xiphophorus clemenciae DD
Štikovec
Pachypanchax sakaramyi CR
Štikovec
Pachypanchax omalonotus VU
Ilyodon Whiteův
Ilyodon whitei CR
Gudea
Xenotoca variata
Gudea červenoocasá
Xenotoca eisenii – San Marcos
Gudea
Chapalichtys pardalis
B
Xenopoecilus sarasinorum
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
Jehlotvární – Beloniformes
A
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2011
56
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
0,0,3
–
–
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,10
–
–
–
–
0,0,1
0,0,6
X
–
–
X
–
–
–
–
0,0,5
A
–
–
–
–
0,0,6
B
–
–
0,0,9
–
-
–
–
0,0,10
–
-
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0,15d
4,2
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0,1d
0,0,1
0,0,2
–
0,0,2
–
-
–
–
–
–
1,2
–
–
–
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,1
0,0,8
–
–
–
0,0,11
–
–
–
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,11
–
–
0,0,1
–
0,0,13
A
–
–
–
–
0,0,6
P
–
–
–
–
0,0,1
O
L
O
G
I
C
K
Á
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Okounek sklovitý
Changa ranga
Vrubozubec paví
0,0,1
Astronotus ocellatus
Kančík příčnopruhý
0,0,10
Cichlasoma nigrofasciatum
Kančík zelenooký
0,0,1
Archocentrus sajica
Kančík citrónový
–
Amphilophus citrinellus
Cichlidka Ramirézova
0,0,5
Microgeophagus ramirezi
Pestřenec červený
0,0,6
Pelvicachromis pulcher
Tlamovec
0,0,9
Haplochromis sp. VH 44
Tlamovec
0,0,10
Haplochromis sp. ’Rock Kribensis’
Cichlida
–
Ptychochromis cf. oligacanthus
0,0,15d
Cichlida
4,2
Paratilapia polleni
Kanic
–
Chromileptis altivelis
0,0,1d
Pomec
0,0,1
Euxiphipops navarchus
Pyskoun rozpůlený
–
Labroides dimidiatus
Klaun
1,2
Amphiprion clarkii
Klaun uzdičkatý
0,0,2
Amphiprion frenatus
Klaun vyzdobený
0,0,1
Amphiprion percula
Klaun očkatý
0,0,3
Amphiprion ocellaris
Klaun
0,0,2
Amphiprion perideraion
Sapínek
0,0,11
Chrysiptera hemicyanea
Sapínek
0,0,14
Chrysiptera parasema
Sapín zelený
0,0,6
Chromis viridis
Komorník
0,0,1
Dascyllus aruanus
Příchod
Arrival
–
O
1. 1.
2011
0,0,3
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
57
Komorník černoocasý
Dascyllus melanurus
Pyskoun šestipásý
Pseudocheilinus hexataenia
Pruhoun bělopásý
Pholidichthys leucotaenia
Bodlok
Acanthurus sohal
Bodlok olivový
Acanthurus olivaceus
Bodlok žlutooký
Ctenochaetus strigosus
Bodlok tominský
Ctenochaetus tominiensis
Bodlok pestrý
Paracanthurus hepatus
Bodlok krátkorohý
Naso brevirostris
Bodlok bezrohý
Naso lituratus
Bodlok Desjardinův
Zebrasoma desjardinii
Bodlok plachtonoš
Zebrasoma veliferum
Bodlok hnědý
Zebrasoma scopas
Bodlok
Zebrasoma flavescens
Bodlok
Zebrasoma xanthurum
Králíčkovec liščí
Siganus vulpinus
Vranka obecná
Cottus gobio
Vřeténka
Synchiropus picturatus
Candát obecný
Sander lucioperca
Okoun říční
Perca fluviatilis
Ježdík obecný
Gymnocephalus cernuus
Rájovec cejlonský
Belontia signata
Sandélie kapská
Sandelia capensis
1. 1.
2011
0,0,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
0,0,1
0,0,1
–
–
–
0,0,2
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,3
0,0,1
–
–
–
0,0,4
0,0,2
0,0,1
–
–
–
0,0,3
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
0,0,2
–
–
–
0,0,4
0,0,25
–
–
–
–
0,0,25
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
0,0,20
–
–
–
–
0,0,20
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
–
0,0,10
–
0,0,5
–
0,0,5
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
58
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
0,0,4
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
–
0,0,1d
–
–
–
–
–
0,0,1d
O
Úhyn
Death
–
G
I
C
K
Á
PARYBY – CHONDRICHTYES
A
Rejnoci – Rajiformes
Trnucha Castexova
Potamotrygon castexi
L
Narozeno
Birth
–
O
Příchod
Arrival
0,0,4
O
Parmovec pyžamový
Sphaeramia nematoptera
Slizoun pruhovaný
Salarias fasciatus
Havýš žlutohnědý
Ostracion cubicus
1. 1.
2011
–
B
O
Bezobratlí – Evertebrata – Invertebrata
T
189 taxonů/taxa
435 + X jedinců/specimens
A
N
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2011
–
0,0,3
–
–
–
0,0,3
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
–
0,0,4
–
–
–
0,0,4
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,3
–
–
–
0,0,3
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
A
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
P
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Žahavci – Cnidaria
Korál rourkovitý
Clavularia viridis
Laločník
Sarcophyton sp.
Laločnice
Sinularia asterolobata
Laločnice členitá
Sinularia brassica
Laločnice
Sinularia dura
Laločnice
Sinularia macrodactyla
Laločnice
Lobophytum sp.
Laločník
Lemnalia sp.
Korál měkký
Litophyton arboreum
Korál měkký
Cladiella sp.
Korál
Favia sp.
C
LÁČKOVCI – COELENTRATA
I
1. 1.
2011
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
59
Korál
Galaxea fascicularis
Větevník
Acropora sp.
Korál
Caulastrea sp.
Korál
Euphyllia ancora
Korál
Euphyllia sp.
Korál
Fungia sp.
Korál
Montipora sp.
Korál
Hydnophora sp.
Korál
Pavona decussata
Korál
Pavona cactus
Turbinatka hřebínková
Physogyra lichtensteini
Korál
Seriatopora sp.
Pórovník
Pocillopora sp.
Dendrofyla
Turbinaria reniformis
Rifovník
Symphyllia sp.
Korál
Erythropodium caribaeorum
Korál pumpující
Xenia sp.
Sasanka diskovitá
Ricordea yuma
Sasanka diskovitá
Actinodiscus sp.
Korálovník
Discosoma cf. plumosa
Sasankovec
Zoanthus sp.
Sasankovec
Zoanthus sp. – Fiji
Sasankovec
Protopalythoa sp.
1. 1.
2011
0,0,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
0,0,1
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
X
–
–
–
–
X
X
–
–
–
–
X
0,0,6
–
–
–
–
0,0,6
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
0,0,1
–
–
0,0,1
–
-
0,0,1
–
–
0,0,1
–
-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
60
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
X
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
–
–
0,0,2
–
-
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
Á
X
–
–
–
–
X
A
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
0,0,3
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
–
0,0,2
–
0,0,2
–
-
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
–
0,0,2
–
0,0,2
–
-
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
A
–
0,0,4
–
–
–
0,0,4
P
O
L
O
G
I
C
K
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Měkkýši – Mollusca
Zéva
Tridacna squamosa
Škeble
Polymesoda sp.
Zavinutec
Cypraea sp.
Kotouč okénkový
Tectus fenestratus
Kotouč
Astraea tecta
Oblovka
Achatina iredalei
Oblovka
Achatina fulica
Oblovka
Achatina panthera
Oblovka – Madagascar
Achatina panthera
Oblovka
Achatina albopicta
Oblovka
Achatina achatina
Oblovka
Achatina reticulata
Oblovka
Achatina immaculata
Oblovka
Archachatina marginata suturalis
Oblovka
Archachatina marginata eduardi
Oblovka
Limicolaria flammea
Příchod
Arrival
–
O
Sasankovec
Palythoa sp.
1. 1.
2011
X
Ě
S
T
L
Ostnokožci – Echinodermata
Hadice
Ophiarachna incrassata
Ježovka
Diadema setosum
Ježovka
Mespilia globulus
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
61
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2011
2,2
–
–
2,1
–
0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,4
–
–
–
0,0,4
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
–
0,0,4
–
–
–
0,0,4
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
Mnohonožka hnědá – Madagaskar
1,1
–
–
1,1
–
-
Mnohonožka černá – Madagaskar
0,1
–
–
0,1
–
-
Stonožka
Scolopendra sp. – Madagascar
Stonožka
Scolopendra sp. – Madagascar
Stonožka
Scolopendra heros
Bičovec
Phrynus sp. – Costa Rica
Štír obrovský
Pandinus imperator
Štír – Keňa
Pandinus sp.
Štír
Heterometrus sp.
Štír
Hadrurus arizonensis
Štír-Venezuela
Broteochactas sp.
Štír – Costa Rica
Centruroides sp.
Štír
Centruroides bicolor
Štír – Costa Rica, Palo Verde
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,6
–
–
–
–
0,0,6
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,7
–
–
–
–
0,0,7
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
0,0,1
–
-
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,44
–
–
0,0,44
–
-
0,0,6
–
–
0,0,6
–
-
0,0,4
–
–
0,0,4
–
-
0,0,3
–
–
0,0,3
–
-
0,0,2
–
–
0,0,2
–
-
Členovci – Arthropoda
Krab
Metasesarma aubryi
Krab
Gecarcinus sp.
Krab
Madagapotamon humberti
Krevetka pruhovaná
Lysmata amboinensis
Krevetka šarlatová
Lysmata debelius
Mnohonožka – Tanzánie
Štír
Buthus occitanus
Štír
Androctonus sp. – Lybie
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2011
62
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
0,0,2
0,0,2
0,0,1
0,0,7
0,0,9
–
0,0,1
0,0,2
0,0,1
–
0,0,3
–
-
0,0,1
0,0,1
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,2
–
–
0,0,2
–
-
0,0,2
–
–
0,0,2
–
-
0,0,2
–
–
0,0,2
–
-
0,1
0,1
–
0,1
–
0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
0,0,1
–
-
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,1
–
–
–
–
0,1
–
0,1
–
–
–
0,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,1,4
–
–
–
–
0,1,4
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
A
0,2
–
–
–
–
0,2
P
0,1
–
–
–
–
0,1
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Štír
Opistacanthus sp. – Madagascar
Štír
Opistacanthus miloti
Štír
Opistacanthus madagascariensis
Štír
Grosphus grandidieri
Štír
Grosphus flavopiceus
Štír
Grosphus ankarana
Štír
Paleocheloctonus pauliani
Sklípkan
cf. Monocentropus lambertoni
Sklípkan
Acanthoscurria jurenicola
Sklípkan
Acanthoscurria musculosa
Sklípkan
Aphonopelma caniceps
Sklípkan
Aphonopelma chalcodes
Sklípkan
Aphonopelma lanceolatum
Sklípkan
Aphonopelma stoicum
Sklípkan
Brachypelma boehmei
Sklípkan
Brachypelma albopilosum
Sklípkan
Brachypelma emilia
Sklípkan
Brachypelma ruhnaui
Sklípkan
Brachypelma smithi
Sklípkan
Brachypelma vagans
Sklípkan
Chilobrachys guangxiensis
Sklípkan
Citharacanthus spinicrus
Sklípkan
Citharischius crawshayi
1. 1.
2011
0,0,2
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
63
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
Sklípkan
Cyriopagopus sp. – Malaysia (Blue)
Sklípkan
0,0,1
Cyrtopholis flavostriatus
Sklípkan
0,0,1
Eupalaestrus campestratus
Sklípkan
0,0,3
Eupalaestrus weijenbergi
Sklípkan
1,0
Grammostola alticeps
Sklípkan
0,0,1
Grammostola sp. – Chile, růžová
Sklípkan
0,0,1
Ischnocolus sp. – Turkey
Sklípkan
0,1,1
Lasiodora cristata
Sklípkan
0,1
Lasiodora parahybana
Sklípkan
0,1
Lasiodorides sp. – Equador
Sklípkan
0,1
Paraphysa sp. – Equador
Sklípkan
0,0,1
Phlogiellus sp. – Negros
Sklípkan
0,0,1
Phormictopus antillensis
Sklípkan
–
Psalmopoeus irminia
Sklípkan
0,0,2
Phormictopus cancerides
Sklípkan
0,1
Pterinochilus murinus
Sklípkan – Costa Rica,Tortugero
0,1
Sericopelma sp.
Sklípkan
0,1
Theraphosa blondi
Sklípkan
0,0,111
Theraphosidae – Costa Rica, Cacao
Sklípkan
0,0,79
Theraphosidae – Costa Rica, Guapiles
Sklípkan
0,0,69
Theraphosidae – Chile, žlutý
Sklípkan
0,0,3
Vitalius paranaensis
Sklípkan
0,1
Vitalius roseus
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,3
–
–
–
–
0,1
–
–
0,0,1
–
-
–
–
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,1,1
–
–
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
–
–
0,1
–
-
–
–
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,1
–
–
–
0,1
0,0,2
–
–
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
–
–
–
0,0,4
0,0,107
–
–
–
–
0,0,79
–
–
–
–
0,0,69
–
–
0,0,1
–
0,0,2
–
–
0,1
–
-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2011
0,1
64
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
0,0,1
0,0,20
–
X
X
–
X
0,0,20
–
X
X
–
X
0,0,5
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
–
X
X
X
–
X
–
X
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
O
Úhyn
Death
–
L
Narozeno
Birth
–
O
Příchod
Arrival
–
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Sklípkan
Vitalius vulpinus
Kudlanka
Sphodromantis sp. – Egypt
Kudlanka
Sphodromantis sp. – Morocco
Kudlanka
Rhombodera basalis
Šváb americký
Periplaneta americana
Šváb – Madagascar
Periplaneta australasiae
Šváb – Madagascar
Periplaneta sp.
Šváb
Archimandrita tesselata
Šváb
Aeluropoda insignis
Šváb
Blaberus atropos
Šváb
Blaberus discoidalis
Šváb
Blaberus giganteus
Šváb
Blaberus cranifer
Šváb
Blaberus boliviensis
Šváb
Elliptorhina chopardi
Šváb
Elliptorhina javanica
Šváb
Gromphadorrhina portentosa
Šváb
Gromphadorrhina cf. laevigata
Šváb
Gromphadorrhina grandidieri
Šváb
Gromphadorrhina oblongonota
Šváb
Princisia vanwaerebeki 1
Šváb
Princisia vanwaerebeki 2
Šváb
Macropanesthia rhinoceros
1. 1.
2011
0,0,1
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
65
Šváb
Eublaberus distanti
Šváb
Eublaberus posticus
Šváb
Lucihormetica sp. – Venezuela
Šváb
Rhyparobia maderae
Šváb
Pycnoscelus femapterus
Šváb
Pycnoscelus femorata
Šváb
Panchlora sp. – Costa Rica
Šváb
Ischnoptera sp. – Costa Rica
Šváb
Henschoutedenia flexivittata
Šváb
Phoetalia pallida
Šváb
Nauphoeta cinerea
Šváb
Ergaula capucina
Šváb
Byrsotria fumigata
Šváb
Byrsotria rothi
Šváb
Byrsotria sp. – Cuba
Šváb
Gyna capucina
Šváb
Blatta orientalis
Šváb
Deropeltes sp. – Kenya
Šváb
Therea petiveriana
Šváb
Therea olegrandjeani
Strašilka
Extatosoma tiaratum
Strašilka
Eurycantha calcarata
Strašilka
Epidares nolimetangere
1. 1.
2011
X
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
X
Úhyn
Death
X
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
–
X
–
-
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
2,2
X
X
–
X
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
66
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
X
Úhyn
Death
X
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
X
X
–
X
X
–
X
–
X
X
X
–
X
–
1,1
–
–
–
1,1
–
0,1
–
–
–
0,1
Á
–
0,2
X
X
–
X
A
–
1,1
X
X
–
X
–
X
–
–
–
X
–
X
–
X
–
X
–
X
–
X
–
X
–
1,1
–
–
–
1,1
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
-
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
O
O
L
O
G
I
C
K
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Strašilka
Heteropteryx dilatata
Strašilka
Sungaya inexpectata
Strašilka
Brasidas samarensis
Strašilka
Brasidas foveolatus
Strašilka
Orestes mouhotii
Strašilka
Pylaemenes guanxiensis
Strašilka
Trachyaretaon brueckneri
Strašilka
Trachyaretaon sp. (N Luzon)
Strašilka
Trachyaretaon sp. (Negros)
Strašilka
Onchestes rentzi
Strašilka
Dimorphodes canenulatus
Strašilka
Sceptrophasma hispidula
Lupenitka
Phyllium giganteum
Strašilka
Neohirasea maerens
Pakobylka
Baculum extradentatum
Pakobylka
Baculum artemis
Pakobylka
Sipyloidea sipylum
Strašilka
Parapachymorpha zomproi
Strašilka
Phaenopharos khaoyaiensis
Strašilka
Medaura jobrensis
Strašilka
Lamponius guerini
Pakobylka
Carausius morosus
Strašilka
Phobaeticus serratipes
1. 1.
2011
X
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
67
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2011
Strašilka
Peruphasma schultei
Strašilka
X
Neophasma subapterum
Strašilka
X
Lonchodes brevipes
Strašilka
X
Lonchodes cultratolobatus
Strašilka
X
Mnesilochus mindanaense
Strašilka
–
Mnesilochus imitator
Strašilka
–
Mnesilochus sp. (Mindanao, Nabunturan)
Strašilka
–
Lonchodiodes samarensis
Strašilka
–
Orxines xiphias
Strašilka
–
Mithrenes panayensis
Strašilka
X
Lopaphus perakensis
Strašilka
X
Chondrostethus woodfordi
Strašilka
0,0,4
Phenacephorus latifemur
Saranče
X
Zonocercus variegatus
Kobylka
X
cf. Proscopia sp.
Ploštice
X
Platymeris biguttatus
Ploštice – Mombo
X
Platymeris sp.
Nosorožík
X
Xylotrupes gideon sumatrensis
Zlatohlávek
X
Dicronorrhina derbyana conradsi
Zlatohlávek
X
Mecynorrhina ugandensis
Zlatohlávek
X
Mecynorrhina torquata
Zlatohlávek
X
Pachnoda marginata marginata
Zlatohlávek
X
Pachnoda marginata peregrina
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
X
Úhyn
Death
X
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
1,1
–
–
–
1,1
X
–
X
–
X
X
X
X
–
X
2,2
–
–
–
2,2
X
–
X
–
X
–
–
X
–
-
–
X
X
–
X
–
–
0,0,4
–
-
–
X
X
–
X
–
X
X
–
-
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
–
–
X
–
-
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2011
X
68
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2011 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2011
X
X
–
–
X
–
-
O
Úhyn
Death
X
L
Narozeno
Birth
X
O
Příchod
Arrival
–
O
G
Zlatohlávek
Eudicella aethiopica
Zlatohlávek
Eudicella colmanti
1. 1.
2011
X
I
C
Použité zkratky – Legend
K
Á
d zvířata v majetku ZOO a BZ deponovaná mimo – loan out
B
O
T
A
EEP European Endangered species Programme – Evropský záchranný program; ESB European
StudBook – Evropská plemenná kniha; ISB International StudBook – Mezinárodní plemenná kniha
A
Kategorie Mezinárodní červené knihy ohrožených druhů IUCN (RED DATA BOOK Categories)
EW extinct in the wild – vyhubený v přírodě; CR critically endangered – kriticky ohrožený;
EN endangered – ohrožený; VU vulnerable – zranitelný; LR/nt lower risk/near threatened – druh
blízko ohrožený; LR/cd lower risk/conservation dependent – druh blízko ohrožení, sledovaný
ochranářskými organizacemi; DD data deficient – druh, o kterém je málo informací
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Zlatohlávek (Mecynorrhina ugandensis)
Flower chafer (Mecynorrhina ugandensis)
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
69
Mgr. Martin Vobruba
I v roce 2011 adoptovali zvířata jednotlivci,
rodiny, kolektivy, školy, firmy; množí se sponzorování jako dar k narozeninám, tradičně k vánocům či svatbě. Obzvláštní poděkování patří těm,
kteří svou adopci prodlužují řadu let po sobě.
V následujícím přehledu uvádíme adopce platné
v roce 2011 – jednorázové – dobíhající z roku
2010, opakovaně prodloužené či nově uzavřené.
Počátkem roku 2011 jsme zaznamenali
1 000. adopci uzavřenou v zoo po změně politických poměrů v roce 1989, poslední číslo
v prosinci 2011 dosahuje 1 050.
Ě
č. ad. Adoptované zvíře
Kmotr
Poznámka
733
331
851
376
901
656
413
259
625
462
468
536
Žáci MŠ Klatovy, Karafiátová ul.
Děti z 46. MŠ Plzeň
O.s. Pionýr, Hrádek u Rokycan
Děti MŠ Nýřany II.
Děti 56. MŠ Plzeň-Litice
Žáci ZŠ Holýšov
Děti MŠ Nýřany I.
Žáci ZŠ Ledce – 1. stupeň
Žáci ZŠ Sušice, Lerchova ul.
Žáci ZŠ Hořovice
Studenti SOŠ profesora Švejcara, Plzeň
Žáci 31. ZŠ Plzeň
5
5
509
Agama bradatá
Ara ararauna
Emu hnědý
Hafling – kůň domácí
Kamzík bělák
Klokan rudokrký
Klokan rudý
Klokan rudý
Klokan rudý – Skipy
Klokan rudý, výr africký
Rys kanadský
Vlk hřivnatý,
kosman bělovousý,
pekari páskovaný
Krokodýl siamský
Labuť černá
Lama vikuňa
Lemur kata, puštík obecný,
sova králičí,
prase savanové Mayda
Pes ušatý – pár
342
517
93
11
Mangusta liščí
Medvědi Eliška a Honzík
Nosál červený Bobeš III.
Hutia, želva vroubená
Studenti kurzu „Vertebratologické exkurze“
Jihočeské univerzity, Č. Budějovice
Děti 90. MŠ Plzeň
Děti z Královské školičky, Plzeň
Děti 6. MŠ Plzeň
Děti MŠ Trnová
381
298
497
190
384
903
902
672
Orel křiklavý
Osinák africký, krajta královská
Plameňák chilský
Puštík obecný
Puštík obecný
Puštík obecný
Rosnička – 2 druhy
Sova pálená
Žáci 11. ZŠ Plzeň
Žáci ZŠ Řenče
Žáci ZŠ Bělčice
Děti MŠ Druztová
Eva Fialová, Plzeň
Žáci ZŠ Chlumčany
Plavecká škola Rosnička, Plzeň
Žáci ZŠ a MŠ Rosovice
896
531
769
810
5
5
5
5
5
5
5
Žáci 13. ZŠ Plzeň, Habrmannova ul.
Školní klub Sedmikráska 21. ZŠ Plzeň
Děti MŠ Školní ul. Příbram
Žáci ZŠ Zbiroh
5
5
5
5
5
5
Druhá nejstarší
adopce
5
5
5
5
5
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
1. Školy a zájmová sdružení
M
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
KMOTŘI V ROCE 2011
70
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Animal adoptions 2011
Á
A
B
O
T
A
N
I
K
Á
5, třetí nejstarší adopce
nejvyšší adopce ze
Z
A
Žáci ZŠ Podbořany
Žáci 4. B 2. ZŠ Kadaň
Děti MŠ a ZŠ Starý Smolivec
Žáci ZŠ Bezdružice
Pionýr, PS V. Kratochvíla, St.Plzenec
Žáci a učitelé ZŠ a MŠ Město Touškov
a obyvatelé M. Touškov
C
H
R
5
5
S
Žáci 22. ZŠ Plzeň
Děti MŠ Třemošná – ves
Žáci Základní škola Mýto, okr. Rokycany
Žáci 26. ZŠ Plzeň
Ě
5
5
M
Děti 33. MŠ Plzeň-Újezd
Žáci 15. ZŠ Plzeň
A
5
D
Žáci ZŠ Klatovy, Plánická ul.
A
T
Děti 23. MŠ Plzeň
5
Žáci ZŠ a MŠ Plánice
Studenti Střední živnostenské školy v Sokolově
Děti MŠ Šťáhlavy
5
Žáci ZŠ Čechova ul. Rokycany
5
Žáci 1. a 2. stupně ZŠ Komenského ul. Domažlice Nové zvíře
A
P
L
Z
404
794
675
335
501
802
K
81
357
664
440
Katka Kočvarová,
Michaela Halamová,
Klára Katolická,
Monika Vrchotová,
Katka & Hanka
Nedbálkovi, Andrea
Michalíková, Richard
Matoušek, Magda
Petrášová a Richard
Viduna
Nová adopce
5
5
C
168
134
I
600
Sbor dobrovolných hasičů Mrtník – mladí hasiči
Žáci ZŠ Březnice
Děti 1. MŠ Horní Bříza
G
840
909
720
818
12
581
Tereka
Tučňák Humboldtův
Tučňák Humboldtův,
páv korunkatý
Tučňák Humboldtův – Jaroušek
Tygr ussurijský
Vakoveverka létavá
Vlk hřívnatý, nandu pampový
Výr velký, 2×
Zebra, ararauna, ocelot,
užovka červená,
krajta královská,
antilopa jelení, klokan parma,
prase savanové Puclík
Lemur kata, krokodýl siamský,
pelikán bílý
Plameňák chilský
Želva ostruhatá,
komba senegalská
Želva ostruhatá
Želva ostruhatá
Želva ostruhatá
Želva ostruhatá,
Prase savanové Růženka
Želva paprsčitá
Želva paprsčitá, leguán zelený
Želva pardálí
Želva Spenglerova
Želvy paprsčité, mangusta liščí
Žirafa Rothschildova Bořek
O
881
363
487
L
Tamarín pinčí,
prase savanové Spalda
Tereka jednovousá, varan černý Žáci ZŠ a MŠ Chotíkov
Madagaskarská zvířata
skupina P.A.N., SMP Zoo Brno pod vedením
Mgr. R. Viduny
Poznámka
5
5
5
O
669
666
707
Kmotr
Žáci ZŠ pro sluchově postižené
Děti 57. MŠ Plzeň
Děti 22. MŠ Z. Wintera, MŠ nám. Míru
a MŠ Mánesova ul., Plzeň
Žáci ZŠ a MŠ Spálerné Poříčí
O
Adoptované zvíře
Sova králičí
Šimpanz učenlivý
Šimpanz učenlivý – Maryša
Z
č. ad.
562
344
189
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
71
2. Jednotlivci, rodiny, kolektivy, spolky
č. ad.
628
645
717
588
879
58
176
888
900
642
848
913
772
771
894
914
364
853
922
700
819
698
637
756
550
418
697
919
422
701
735
299
644
695
429
730
836
908
826
741
Adoptované zvíře
Antilopa jelení
Ara vojenský – samice Arja
Bazilišek zelený,
varan Gouldův, varan modrý
Bodlinatka, Sova králičí
Bodlinatka tmavá
Čáp bílý
Kmotr
Ing. Karel Dolejš, Plzeň
Alice a Dan Tihelkovi, Plzeň
Dr. Igor Ulč a Elizabeth Ulčová, Plzeň
Poznámka
5
5
Rodina Hurtova, Plzeň
Antonín Král, Beroun
Gynekol.-porodnická klinika, Plzeň
5
Daman kapský
Daman kapský
Daman kapský
Dar na zvířata, nandu pampový
Felsuma madagaskarská
Frankolín
Gekon Blaesodactylus boivini
Gekoni Uroplatus fimbriatus,
Teratoscincus scincus,
Gekko gecko
Gekon
Havran polní
Husy
Jeřáb královský,
ledňák obrovský
Kachnička mandarínská
Kalous ušatý, Rozárka
Kalous ušatý
Kalous ušatý
Káně rudoocasá Jasmína
Sklenářství Marta Kaiserová a syn, Plzeň
Pavel Horváth, Stříbro
Tomáš Janovec, Domažlice
Obec Slovákov v ČR, Stříbro
Karolínka Staňková, Plzeň
Petr Guth, Praha
Eva Trávníčková, Strakonice
Petr Lobaz a Jana Trávníčková, Plzeň
Káně rudoocasá
Kapybara
Klokan rudokrký
Klokan rudokrký „Benny“
Klokan rudý Josef
Kočka arabská, rysové
Rys červený
Kolpík africký – 3 ks
Korálovka
Korálovka
Korálovka
Koza kamerunská
Koza kamerunská
Koza kamerunská
Koza kamerunská
Krajta zelená
Krkavec bělokrký,
snovač zahradní
Mgr. Lenka Živná, Plzeň
Havrani Plzeň Airsoft team
p. Dbalý, Kaznějov
Blanka a Jan Hrabětovi, Plzeň
Jedna z nejstarších
adopcí
5
5
5
Klub přátel malého bejka, Plzeň
Eva Malinová, Kaznějov
Ing. Štěpánka Kalousová, Zašová
Jan Kalous, Plzeň
Michal a Magda Hercíkovi, Šárka Hurtová,
Klatovy & Plzeň
Alena a Pavel Oudovi, Plzeň
Rodina Mičulkova Všeruby
Ing. Radek Dobeš, Příbram
Marcela Zbránková, Příbram
Kristina Lavičková, Plzeň
Jitka a Pavel Irmannovi, Rokycany
MUDr. Helena Macháčková, Kaznějov
Ing. Jana Dobyášová, Plzeň
Alžbětka Traxmandlová, Plzeň
Radka Polláková, Cheb
David a Nikola Stankeovi, Plzeň
Adolf Irmann, Zbiroh
MUDr. Marie Skálová, Plzeň
Irena Novotná, Stříbro
Eliška Blažková, Plzeň
Helena Nováková, Kdyně
Daniela Šimandlová, Plzeň
5
5
5
5
5
5
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
KMOTŘI V ROCE 2011
72
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Animal adoptions 2011
L
O
G
I
5
K
Á
A
5
5
B
O
T
A
N
I
C
K
5
Á
Nejstarší platná adopce
5
Z
A
5
5
H
R
A
D
A
M
5
Ě
S
T
5
A
P
Podpora chovu
malých jelínků
L
Pavla Floriánová, Plzeň
Pavel Rout, Plzeň
Lucie Lachoutová, Bechyně
Filip a Dominik Polákovi, Litohlavy
V. a M. Chourovi, Pernarec
ČEZ Zákaznické služby – skupina B. Králové
Pavel Vančura a Libor Knížek, Hořovice
Ing. Petr Barták, Vejprnice
PaedDr. Naděžda Helmerová, Břasy
Ing. Václav Liška, Plzeň
Autoklub Plzeň V AČR
Marek a Markétka Makovcovi, Sokolov
Magdaléna Poláková, Klatovy
Aleš a Hedvika Smutní, Plzeň
Marcela Aneltová, Praha 5
Kateřina Putnová, Brno
Ortopedické oddělení Nemocnice Hořovice
Kolektiv pracovníků ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.;
Odbor Call centrum; Plzeň
MUDr. Jarmila Lišková, Plzeň
Manželé Žákovi, Plzeň
Karin Vinšová, Holoubkov
Ing. Dušan Skála, Plzeň
Pracovnice DO Knihovny MP, Plzeň
Miloslava Junková, Kladruby
Oto Berger, Plzeň
Rodina Basákova, Plzeň
o.s.3Kings tuning club
Veronika Šiřinová, Plzeň
Lukáš Sedláček, Plzeň
Brigita Nováková
Vratislava Husáková, St. Plzenec
Lucinka Janečková, Čemíny
Daniel Petráň, Kladruby
Honzík a Terezka Koenigsmarkovi, Stříbro
Rodina Skočilova, Rokycany
Manželé Vydrovi, Dobřany
Katka a Honza Švecovi, Plzeň
Kristýna Nováčková, Praha
Pěvecké Uskupení Dobřanských Učitelů
C
361
614
898
891
917
868
925
378
920
678
783
601
768
884
620
595
O
10
261
748
607
Kmotr
Poznámka
Simona Poláková, Plzeň
Nová adopce
Aleš Hájek, Kaznějov
5
Stanislava Svobodová, Plzeň
Jan Volfík, Díly – Domažlice
Novomanželé Kaisrovi, Králův Dvůr
Petra Levorová a David Matějovský, Starý Plzenec
Petr Jiroušek, Plzeň
O
729
382
832
915
918
892
350
886
559
660
906
895
899
784
858
883
912
546
Adoptované zvíře
Kachna kaštanová
Kachnička karolínská
Kaloň plavý
Kalous ušatý
Kiang
Klokánek králíkovitý
Komba senegalská,
turako bělolící
Kukačka kohoutí, turako
Křeček skákavý
Krkavec bělokrký
Krkavec bělokrký
Křečík kaktusový
Labuť černá
Ledňák obrovský
Ledňák obrovský
Leioheterodon, a žirafy
Liška chama
Liška svižná
Maki tlustoocasý – trio
Maki myší – samička Bindi
Mangusta liščí
Medvěd hnědý
Medvěd hnědý Miky
Noháč jihoafrický
Nosál červený „Kvído“,
klokan Kló, kapybara Cappy
Nosál červený
Nosál červený
Nyala nížinná – chov
Orel volavý
Osel domácí – Šárina
Osel domácí
Osel domácí
Papoušek mniší
Páv korunkatý
Páv korunkatý
Pes domácí – Ťapka
Pelikán bílý
Plameňák chilský
Plameňák chilský
Plch kamerunský – samice
Prase přeštické Amálka III.
Psoun prériový
Psoun prériový
Psoun prériový
Psoun prériový
Pudu jižní – Antifona
Z
č. ad.
871
144
813
921
897
877
679
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
73
904
905
773
638
692
410
726
38
59
867
60
699
355
676
742
876
591
592
705
873
882
1030
898
911
872
916
155
776
632
880
612
839
907
849
441
890
910
487
702
76
856
111
Puštík obecný
Puštík obecný
Seriema rudozobá
Seriema rudozobá
Seriema rudozobá
Psoun, papoušek
Sova králičí a pálená
Sova pálená
Sovy
Sovy, alexandr malý
Výr velký, orel volavý
Svišť bobak – Vendelín
Kmotr
Poznámka
Rodina Škůrkova, Mariánské Lázně
Rodina Švecova, Blatná
Ivana a Jan Kuhnovi, Plzeň
Martin Huja, Plzeň
Jana Černá, Volduchy
Rodina Švábenských, Praha
Mgr. Dagmar Bohdalová, Český Krumlov
Natálka a Matěj Škrdlovi, Jihlava
Miloslava Zůchová, Plzeň
Rodina Maříkova, Stod
Plicní klinika, Plzeň
Simona Balíčková, Jitka Hejlová,
Michaela Kraftová, Tereza Volfová, Zdemyslice
Marabu africký
Kolektiv pracovníků Oddělení speciální
diagnostiky ŠPAU
(Šiklův patologicko-anatomický Ústav)
FN Plzeň Lochotín
Šakal čabrakový – Arnie
Ing. Josef Kohout, Ph.D., Plzeň
Šimpanzice Gina
Odd. Geriatrie FN Plzeň
Tamarín žlutoruký
Pavla Kapounová, Plzeň
Tarbík velký – skupina
Renata Sikora a Tomáš Vokoun, Praha
Tarbík velký – Emanuel
Libor a Linda Hejlovi, Plzeň
Tarbík velký
MUDr. Jaroslava Tomanová, Blovice
Tarbík velký
Tomáš Myška, Praha
Tarbík velký
Vojtěch Berka, Klatovy
Tarbík velký
Jitka Hrabcová, DiS., Plzeň-Litice
Tarbík velký
Jaroslava Průchová, Plzeň
Tarbík velký
Zuzana Kosharisová a David Mertl, Plzeň
Teju žakruarů
Nora Duchková, Plzeň
Teju žakruarů
Vladimír Ajgl, Plzeň
Tučňáci
Jana, Jiří, Martin a manželé Rezkovi, Plzeň
Tučňák Humboldtův, Edudant Cytolaborantky z Haly
Tygr ussurijský
MUDr. Ivana Froňková, Přeštice
Varan Auffenbergův
Vítek Vondrovic, Plzeň
Varan Auffenbergův
Jana a Aleš Kocábkovi, Praha
Varan smaragdový
Vítek Skrejval, Praha
Varan ostnoocasý Garf
Eva a Miroslav Frayerovi, Praha
Veverka rudohlavá +3,
Ing. Radek Konečný, Praha
celkem 4 druhy veverek
Vlk evropský
Pavel Hanuška, Przemek & Margo Peron,
Svět česko-slovenského vlčáka, Praha
Vydra říční Pavel
Jakub Benko, Plzeň
Výr africký
Katka a Adélka Soukupovy, Plzeň
Výr velký
Patrik a Radek Sieberovi, Horní Bříza
Výr velký
Pavlína Procházková, Praha 5
Žáby
Jiřina Hepová, Kaznějov
Želva čtyřprstá
Alena Gírethová, Domažlice
Želva ostruhatá
Viktor Bobiš, Plzeň
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
R,5
5
5
5
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
M
č. ad. Adoptované zvíře
A
Ě
KMOTŘI V ROCE 2011
74
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Animal adoptions 2011
Poznámka
ČA,5
O
L
Kmotr
Milan Pták, Plzeň
Stanislava Kupková, Kožlany
novomanželé Kabelovi, Kozolupy
O
Adoptované zvíře
Želva ostruhatá
Želva ostruhatá
Želva ostruhatá
Z
č. ad.
610
824
874
Poznámka
R, 5
5
R, 5
patron chovu
C
K
Á
A
5
B
O
T
spolupráce
A
N
Gen. partner zoo, 5
C
K
5
5
5
Z
Á
Hlavní partner chovu,
5
A
H
4. Osobnosti
ČA
Mgr. Tomáš Drápela, Plzeň
Ing. Lumír Aschenbrenner, Plzeň
Helena Matoušová, Plzeň
Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., Plzeň
Ing. Jiří Šneberger, Plzeň
ČA
5
ČA
ČA
ČA
ČA
Zdeněk Prosek, Plzeň
ČA
Ing. Vladislav Vilímec, Kdyně
5
A
Roman Jurečko, Plzeň
D
Poznámka
ČA
ČA
A
Kmotr
Václav Chaloupek
Andrea Černá, Plzeň
R
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
č. ad. Adoptované zvíře
–
Kondor krocanovitý
–
Krajty zelené – Láďa, Karel,
Andrea a Maruška
–
Krokodýl čelnatý – Bak
Tygr ussurijský – Cicero
–
Krokodýl čelnatý – Pepa
336
Lemur hnědý
–
Lemur kata Vašek
439
Levhart čínský Nurika
–
Lev berberský Vilém
–
Lvíček zlatohlavý Willy
Bc. Robert Houdek, Plzeň
–
Makak lví Viki
712
Medvěd hnědý Honzík, Lvice
Blanka, Lemur černý Blaženka
I
Kmotr
Český rozhlas, Plzeň
ČEZ, zákaznické služby
Inzert, Motorinzert, Michael Boušík, Plzeň
Autocentrum TA, Plzeň
UCB Technometal s.r.o., Chrustenice
Kapela Corchen, Kladruby
ITCVUK Panenské Břežany
ZAK TV, Plzeň
Český výzkum, a.s.
DUAN spol. s.r.o.
Elektromedia s.r.o., Jan Vavřička; Tachov
Plzeňské služby a.s.
Fontana Watercoolers s.r.o. Plzeň
ELIS-PLAST spol. s r.o., Chrást
KINDER PINGUÍ
Plzeňská teplárenská, a.s
HLS, v.d. Plzeň
AMERICAN CHANCE CASINOS a.s.,
Česká Kubice
Vydra říční Lucie
VÚK Panenské Břežany
Výr velký, puštík obecný, sovy Knihkupectví Moudrá sova, Petr Basl, Plzeň
Výr velký
Obec Němčovice
Vlk evropský
RWE
I
854
225
609
359
Adoptované zvíře
Šimpanz učenlivý „Bask“
Lvi berberští, tygři ussurijští
Rys kanadský
Hafling
Kapybara
Krajta tygrovitá
Mangusta liščí
Medvěd hnědý Míša – Pišta
Pižmoň aljašský
Rys kanadský
Sova králičí
Tučňák Humboldtův
Tučňák Humboldtův
Tučňák Humboldtův
Tučňák Humboldtův
Tygři ussurijští
Tygři ussurijští, Žirafa
Velbloudi, tučňáci
G
č. ad.
117
419
113
808
792
841
855
624
847
846
694
X
752
753
815
420
942
662
O
3. Firmy, společnosti, instituce
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
75
č. ad. Adoptované zvíře
–
Nilgau – Marta
Jiřina Pospíšilová
–
Nosál červený „Chico“,
Želva ostruhatá Elfinka
–
Pásovec štětinatý,
tamarín žlutoruký,
vlk hřívnatý,
nosál červený Bonito
–
Zebra Melena
–
Tereka jednovousá
M
951
–
–
–
–
954
–
–
–
ČA
R
5
Tygr ussurijský – César,
Lvíček zlatohlavý Anička
Tučňák Humboldtův Martin,
tygr ussurijský Cyril,
pásovec kulovitý Vladimír,
varan komodský Josef
Varan komodský – Ende
Velbloudi dvouhrbí
Goldie a Mulisák
Želva obrovská – Ivanka
Želva obrovská – Susanka
Želva obrovská – Anička
Želva obrovská – Max
Želva obrovská, Stella,
nosál červený Bohouš
Želva obrovská, Julie
Kmotr
JUDr. Jiří Pospíšil
Poznámka
ČA
Mgr. Petra Kacovská, Plzeň
ČA
Jiří Uhlík, Plzeň
ČA
JUDr. Marcela Krejsová, Plzeň
ČA
Jiří Untermüller, Stáňa Topinková Fořtová
ČA
a Petr Dudás
Martin Zrzavecký, nám. primátora města Plzně ČA
Mgr. Martin Baxa, Primátor města Plzně
ČA
Bc. Eva Herinková, nám. primátora města Plzně
Ing. Petr Smutný. Plzeň
ČA
ČA
Mgr. Ivana Levá, Plzeň
Jan Látka, Domažlice
Ing. Karel Šidlo, Klatovy
Irena Rottová, Plzeň
Ing. Petr Rund, náměstek primátora města Plzně
ČA
ČA
ČA
ČA
Ing. Miloslav Šimák, nám. primátora města Plzně ČA
čestná adopce
reciproce
adopce platná 5 a více let – zvláštní poděkování
Adopce uzavřené v roce 2010
číslo adopce
Adoptované zvíře
927
Turako bělolící
996
Agama vousatá
973
Amadina Gouldové
952
Ara ararauna
979
Bažant zlatý
985
Bodlinatka
980
Čukvala zavalitá
938
Daman kapský
1011
Dar na zvířata
992
Dikobraz srstnatonosý
923
Frček
724
Hlodavci (sysel, bodlinatka)
946
Husa kuří
866
Husice liščí
Kmotr
Žáci 7. B ZŠ Msgre Staška Domažlice
Marcela a Josef Soukupovi, Plzeň
rodina Gronichova, Sydney
PS Bílá Cerkev Strašice
Tomáš a Štefan Kormaňákovi, Brno
Matěj, Vítek a Vojta Šilhánkovi, Dýšina
Klárka Pankivová, Nymburk
TAMANI (Geocashing), Praha
Ivana Ledvinová
Lucie Jírová, Tlučná
Sarah a Laura Gross, Aš
Adam a Míla Haunerovi, Plzeň
Rodina Jiříčkova, Dobřany
Martina Polidová, Příbram
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
–
A
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
KMOTŘI V ROCE 2011
76
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Animal adoptions 2011
Adoptované zvíře
Kmotr
984
943
981
930
967
936
Chameleon obrovský
Jeřáb královský
Kachna patagonská
Kachnička karolínská
Kachnička karolínská
Kaloň plavý
937
924
971
994
990
947
961
941
935
Kapybara
Kapybara
Kapybara
Kapybara
Kapybara
Kiang Vivien
Klokan rudokrký
Klokan rudý
Klokan rudý, zebra Chapmannova,
orel křiklavý
Komba senegalská
Korovec jedovatý
Korovec jedovatý
Králík domácí
Krkavec bělokrký
Krokodýl siamský Jeroným
Kulan
Kulan
Kulan
Liška šedohnědá
Mangusta liščí
Nosorožec indický
Ovce domácí
Páv korunkatý
Páv korunkatý
Puštík obecný
Rys kanadský
Snovač zahradní
Sova králičí
Sova pálená
Sova pálená
Sova pálená
Sova pálená
Sova pálená
Sova pálená
Sova
Šakal čabrakový Arnošt
Tarbík
Tarbík velký
Tarbík velký
Teju žakruarú – „Erasmosaurus plzeňský“
Michaela Miklíková, Plzeň
Licita a.s., Plzeň
Kateřina Máčková, Rokycany
Bruno Fischer, Karlovy Vary
Klára Dvořáková, Starý Plzenec
Obyvatelé Diakonie ČCE středisko Radost
v Merklíně denní stacionář Klatovy
Zdeňka Kolářová, Oldřich Schöppf, Plzeň
Rodina Lonských, Tlučná
Ing. Jiří Světlík, Plzeň
Eliška Tichá, Horní Kamenice
Adam a Marta Mišákovi, Plzeň
Eva Kratochvílová, Volduchy
Jana Kašpírková, Plzeň
BOPPE s.r.o., Praha
Tomáš, Terezka, Michalka Jánských, Klatovy
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Šárka a Tomáš Möserovi, Praha
Filip Forejt, Plzeň
Denisa Francová, Plzeň
Magdalenka Štruncová, Pavol Kormaňák
Ludmila Křehnáčková, Plzeň
CEAF – Středoevropská asociace přátel zoo, Plzeň
MUDr. Ctirad Kozderka, Kralovice
Jaroslava Pěnkavová, Rokycany
Adam Hauner, Plzeň
Infekční klinika FN Plzeň
Naďa Hromadová, Praha
Keramika Soukup a.s., Plzeň
Restaurace Lüftnerka, Plzeň
Hana a Jaroslav Stáňovi, Hrádek
Šárka Dvořáková, Starý Plzenec
David Dungan, Brod
Felicia klub
Rodina Macnerova, Plzeň
Anna Bejčková, Plzeň
Eva Beštová, Plzeň
Petra Součková, Plzeň
MŠ Kasejovice
Marek Brousil, Beroun
Lucie Bejčková, Plzeň
Adélka a Johanka Kabátovy, Plzeň
Žáci 5. B ZŠ Zbiroh
Žáci Benešovy ZŠ a MŠ, Plzeň
Petr Bláha, Plzeň
Vlasta Greifová, Stod
Hana Šlajerová, Klatovy
Studenti programu Erasmus, Plzeň
T
959
957
960
974
743
948
500
977
723
986
956
539
928
978
968
988
934
972
983
950
932
962
987
982
1008
940
933
997
995
991
955
Z
číslo adopce
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
77
číslo adopce
945
951
939
1012
163
949
989
931
958
Adoptované zvíře
Tereka jednovousá
Tučňák Humboldtův Martin
Tučňák Humboldtův
Tučňák Humboldtův
Tygr ussurijský
Urzon kanadský
Varan Gouldův
Vlk hřivnatý
Vlk evropský
970
964
953
976
966
Vlk evropský
Vydra říční
Výr velký
Výr velký
Zubr
965
1009
963
Želva čtyřprstá
Želva ostnitá – 3 kusy
Želva pardálí
998
929
1010
Želva pardálí a nádherná
Želva zelenavá
Zlatohlávek
Kmotr
Plzeňské želvy, Plzeň
Baruška Michálková, Plzeň
Alena Kuchařová, Plzeň
Milan Cingroš, Plzeň
Anna Röschová, Plzeň
Martina Sládková, Praha
Patrick Dungan, Brod
Anja Weisspfennig, Plettenberg, SRN
REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.,
Kralupy nad Vltavou
Daniela Grychníková, Plzeň
Tomáš Havlíček, Plzeň
Alena a Vojtěch Šmerdovi, Dolní Dobrouč
Miroslava Hořejší, Rožmitál pod Třemšínem
Oslavy s Bróňou, Tomáš a Sabina Růžkovi,
Zuzana Beránková, Plzeň
Adéla Kubovčiaková, Osek, Komárov
Michaela Ublová
Jindřich Červený, stavební a lešenářská
firma, Tachov
Bohumila Pivoňková, Starý Klíčov
Eva Gregořicová, Malesice
B. Šindelářová, Dobřany
Nové adopce uzavřené v roce 2011
číslo adopce
Adoptované zvíře
Kmotr
1028
1022
1003
1044
1033
1029
999
1027
1038
1016
1031
1032
1004
1026
1035
1049
1025
1005
1034
1013
1024
Jazyková škola Eufrat, Plzeň
žáci 5. A a 5. B ZŠ a MŠ Černice
Petr Suda
21. MŠ Plzeň
Pavel Hrdlička, Plzeň
Massimo Fersini
Pavel Dráždil, VDSTEEL, Všeruby
ZŠ a MŠ Letiny
Nakladatelství Fraus
ZŠ Třemošná
Martin Chlumský, Plzeň
6. tř. ZŠ Heřmanova Huť
Barbora Zemanová, Howald
Libor Kloud, Třemošná
Jiří Pekárek, Zdice
Arnošt Bystřický, Karlovy Vary
Žáci 4C ZŠ Jungmannova, Beroun
6. a 7. třída ZŠ a MŠ Králův Dvůr Počaply
Marie Janochová
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
CK China Tours, Praha
Ara ararauna
Agama – 2 kusy
Bodlín
Bodlinatka
Hrdlička vínorudá
Kaloň egyptský
Kalous ušatý
Kapybara
Kapybara – 3 jedinci
Klokan rudokrký
Klokan rudokrký
Klokan rudokrký
Komba senegalská
Koza domácí
Koza domácí – holandská
Koza domácí
Krokodýl siamský
Kulan turkmenský
Lvi a tygři
Nosál červený
Panda červená
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
KMOTŘI V ROCE 2011
78
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Animal adoptions 2011
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
Tarbík
Tarbík egyptský
Tarbík
Vakoplšík létavý
Varan modrý
Velbloud Brčo
Voduška červená – samec
Výr africký
Výr velký
Výr velký
Tučňák Humboldtův
Tučňák Humboldtův
Tučňák Humboldtův
Zebra Chapmannova
Žirafa Rothschildova – Jirka
Žirafy Bořek a Lex
Žirafa Rothschildova
I
1021
1048
1058
1018
1015
1036
1007
1050
1006
1045
1012
1017
1019
1040
1002
1037
1041
G
Sova pálená, klokan rudokrký
Sup bělohlavý
Sup kapucín „František“
O
1014
1020
1039
L
Plameňák růžový
Prase domácí – přeštické
Pštros dvouprstý
Rys kanadský
Sova pálená
Sova pálená
O
1046
1042
1023
1001
1008
1047
Kmotr
Radek a Kubík Jírovi, Tlučná
Tomáš Krejčí, Plzeň
(1 000. adopce v historii Zoo Plzeň)
Beneš a Michl, spol. s.r.o., Plzeň
Viliam Sečkár, Libiš
Novomanželé Mácovi
Lucie Sobotková a Daniel Schlaichert, Praha
Adélka a Johanka Kabátovy, Plzeň
Radek Votípka (Klatovy) a Markéta
Hraničková (Kolinec)
ZŠ J. A. Komenského, Blatná
Jitka Mešhlová, Plzeň
MUDr. Rudolf Macháček a MUDr. Tereza
Balcarová, Sokolov
Marie Nevečeřalová, Ohučov
Jana Klimešová, Plzeň
Tereza Holzmanová
Matěj Sochorec, Plzeň
Nikolka Šperlová, Žďár nad Sázavou
SUS Production (Majáles)
Ladislav Těťál, Plzeň
Jan Šnaidauf
Marcela Balková, Šťáhlavy
Naděžda Auzká, Plzeň
Milan Cingroš, Plzeň
Pavel Koželuh, Plzeň
Ing. Ladislav Křivanec, Vlčtejn
Jazyková škola JIPKA, Plzeň
Dominika a Tereza Fikarovy, Plzeň
Pragokoncert a.s. (Metalfest)
Lenka Bečková, Doksy
O
Adoptované zvíře
Pásovec kulovitý
Pislila čáponohá
Z
číslo adopce
1043
1000
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Tučňák Humboldtův (Spheniscus humboldti)
Humboldt Penguin (Spheniscus humboldti)
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 011
Ě
79
Ě
N
Z
L
P
A
T
S
Ě
M
A
D
A
R
H
Z
A
Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
Fire Salamander (Salamandra salamandra)
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Krkavec bělokrký (Corvus albicollis)
White-naped Raven (Corvus albicollis)
80
v ý r o č n í z p r á v a 2 011

Podobné dokumenty

IRIS 3 - ZOO Plzeň

IRIS 3 - ZOO Plzeň Samička tamarína pinčího bude muset nyní počkat až oba vrhy jejích mláďat odrostou a  odcestují. Jejich odchov bude o  to obtížnější, že u  těchto opiček mají vrozenou péči o  mladé otcové. Poté bu...

Více

HI-2011 - Česká herpetologická společnost

HI-2011 - Česká herpetologická společnost významné místo. Na XV. konferenci ČHS ve dnech 5.–8. května 2000 zde došlo k obnovení tradice pravidelného pořádání těchto konferencí (po určitém útlumu činnosti Společnosti po XIV. konferenci v Ma...

Více

Stáhnout časopis ve formátu PDF

Stáhnout časopis ve formátu PDF času. Zbytek jsme se rozhodli věnovat rostlinám severních oblastí a poznávat jejich rozmanitost v trochu širších souvislostech. Opravdový přehled o kaktusech USA má v Česku jen několik málo

Více

REGUA reptile list

REGUA reptile list Brazilian Fathead Anole

Více

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2010 the reptiles and other animal category; and also for the Czech River exhibit in the structure and exhibit category.

Více

čtvrtletní zprávu

čtvrtletní zprávu Název nadace "Talarak" je odvozen od místního názvu jednoho ze světově nejohroženějších druhů zoborožců, kriticky ohroženého zoborožce Waldenova, který je endemitem regionu západní Visayas a je nyn...

Více