Jarní zpravodaj 1/2016

Komentáře

Transkript

Jarní zpravodaj 1/2016
JARNÍ ZPRAVODAJ
OÚ Kontakty
Starosta, místostarosta
518 619 479
Matrika, evidence obyvatel,
podatelna
518 619 541
Kabelová televize, hlášení
518 619 047
Poplatky, hřbitov, účetní,
majetek obce
518 619 642
Správce hřbitova
724 798 012
Škola
518 619 490
Kultura
724 760 296
Minigolf
702 013 810
Lezecká stěna
724 798 015
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.milotice.cz
1
Pozvánka na Dny obce
Vážení spoluobčané, redakční rada zpravodaje vám představuje nové číslo obecního čtvrtletníku. Složky a zájmová sdružení
v něm jako vždy informují o novinkách, které chystají. Právem
se chlubí tím, co vykonali, a zvou na další zajímavé kulturní počiny.
Také na obci se připravujeme na několik takových akcí. Především jsou to květnové Dny obce, do kterých bude nutné zmíněné spolky a složky obce zapojit. Úmyslně začínám zapojením
všech ochotných lidí, protože bez jejich přičinění by se podobné akce neuskutečnily v požadované kvalitě. Tímto článkem
rovněž vyzývám ke spolupráci i ta zájmová sdružení, která na
výzvu nereagovala, ale přesto mohou pomoci a přijít s novým,
neotřelým nápadem.
Dny obce jsme, jak už jsem v minulém čísle informoval, pojali
„mezinárodně“. Naši obec navštíví zástupci spřátelených měst
ze Slovenska a Maďarska. V programu naleznete vše podstatné,
některá místa konání a časy se ještě mohou měnit. Přijměte tento článek jako pozvánku pro všechny, kteří se chtějí o víkendu
13.-15. května potkat. Zavolejme svým kamarádům, známým
i rodákům obce, pozvěme je k návštěvě a dokažme, že se umíme
bavit a prožít společně víkend, na který budeme rádi a v dobrém
vzpomínat.
Součástí dnů je i plánovaná publikace o obci. Její přípravy vrcholí, nemáme však dosud k dispozici materiály od všech složek, které se na dění obce podílely. Byla by škoda nezaznamenat
všechny podstatné události. Knížka by byla o tyto zajímavosti
chudší, proto žádáme všechny, kteří mají co nabídnout, najděte
si čas a přineste na obec svůj příspěvek.
Přeji krásné předjarní dny, příjemně prožité Velikonoce a již teď
se těším na další společně prožité kulturní počiny.
Josef Levek, starosta obce
Obec Milotice ve spolupráci s místními spolky vás srdečně zvou na
Dny obce Milotice
Pátek 13. května 2016
17.00 hodin
Přijetí delegace z Bánovců nad Bebravou a Ostřihomi na obecním úřadě
Sobota 14. května 2016
10.00 hodin
Dětský den u myslivců (areál MS Horky)
14.00 hodin
Trh místních produktů, prezentace vinařů (zámecká zahrada)
14.00 hodin
Divadelní představení dětí z dramatického kroužku ZŠ Milotice a Orelského loutkového divadélka
(zámecká zahrada)
16.00 hodin
Družební odpoledne – přehlídka folklorních souborů z Milotic, Bánovců nad Bebravou a Ostřihomi (zámecká zahrada)
19.00 hodin
Koncert místních rockových kapel Separator,
Anomie, SART (parkoviště za kulturním domem)
20.00 hodin
Zámecká letní noc – hraje DH z Milotic a CM
Kapric (zámecká zahrada)
21.00 hodin
Noční prohlídky zámku (začátek prohlídek ve
21.30, 22.00, 22.30 a 23.00 hodin)
Doprovodné akce:
10.00-17.00 hodin Prohlídka základní školy (základní škola)
10.00-17.00 hodin Výstava „Ze života obce“ (Penzion u zámku)
10.00-17.00 hodin Výstava krojových součástí (zámecká oranžérie)
10.00-17.00 hodin Výstava liturgických a sakrálních předmětů (fara)
10.00-17.00 hodin Prohlídka hrobky pod kostelem (kostel Všech svatých)
10.00-17.00 hodin Výstava fotografií z obce (obřadní síň obecního
úřadu)
10.00-17.00 hodin Ukázky řemesel (zámecká konírna)
Neděle 15. května 2016
9.45 hodin
Mše svatá (kostel Všech svatých)
15.00 hodin
Zpívání mužských sborů (zámecká zahrada)
Doprovodné akce:
10.00-17.00 hodin Výstava „Ze života obce“ (Penzion u zámku)
10.00-17.00 hodin Výstava krojových součástí (zámecká oranžérie)
10.00-17.00 hodin Výstava fotografií z obce (obřadní síň obecního
úřadu)
10.00-17.00 hodin Ukázka řemesel (zámecká konírna)
S výjimkou nočních prohlídek jsou vstupy na všechny programy zdarma. Vernisáž výstavy „Ze života obce“ proběhne v pátek 29. dubna v 17.00
hodin. V případě nepříznivého počasí se program přesunuje do kulturního domu.
Milotice
2
Bánovce nad Bebravou
Ostřihom
Jarní zpravodaj
Matrika
Plánované kulturní akce
Duben:
1. 4.
3. 4.
9. 4.
10. 4.
8.-10. 4.
17. 4.
23. 4.
29. 4.
30. 4.
Vernisáž výstavy Dr. Jiřího Dunděry
Velikonoční koncert chrámového sboru Milotice
Slavnostní otevření konírny
Autorské čtení M. Stavariče a M. Škultéty
Dětská burza
Odpoledne pro seniory
Vítání jara, o. s. Zahrada
Vernisáž výstavy dětí ze ZŠ Milotice
Pálení čarodějnic
Květen:
1. 5.
8. 5.
13.-15. 5.
15. 5.
Hrátky s čertem, divadelní představení
Den matek
Dny obce
Zpívání mužských sborů
Červen:
3. 6. Vernisáž výstavy Petra Bulavy
18. 6. Pohádkový les
19. 6. Zbořilovy Milotice, přehlídka dechových hudeb
Poděkování za pořádání plesu
Děkujeme všem sponzorům za ceny do tomboly, partnerům ze základní a mateřské školy, žákům tančícím polonézu, kolegům zastupitelům, pracovníkům obce
i všem návštěvníkům za vzornou spolupráci a reprezentaci na Společenském plese obce Milotice a základní školy.
vedení obce
www.milotice.cz
3
Divadelní představení
Po zdařilém představení hry Evžena Bočka Poslední aristokratka,
jsme čekali na zprávu z Prahy, zda se uskuteční reprizování dvou
představení na zámku v Miloticích. Důležitým faktorem byly především finanční, ale i technické požadavky představení. Probíhala
složitá jednání, např. termín není do této chvíle ještě znám, konzultovali jsme omezené technické možnosti obce s požadavky profesionálního divadla.
Výsledek jednání není pro občany Milotic nijak radostný. Po vzájemné dohodě s vedením divadla a správou zámku jsme dospěli
k faktu, že odehrát divadelní představení tohoto typu je pro jinak
krásný prostor zámku nemožné. Technik divadla zcela oprávněně
trvá na požadavcích, které jsou pro toto představení nutné.
Divadlo na Jezerce pořádá sice zájezdová představení, ale inscenaci tohoto typu nelze hrát improvizovaně ve venkovních prostorách. Mají své neměnné požadavky na rozměry pódia se všemi
bočními stěnami, stropem, velmi rozsáhlé osvětlení, kinetickou
projekci apod. Vytvoření takového zázemí je pro obec technicky
i finančně nedosažitelné. Je to pro mě určitým zklamáním, vždyť
jsme naše občany na zámek zvali a představení dlouhodobě plánovali.
Řešení se nabízelo v sousedním Kyjově, které má rovněž příslib
pražských divadelníků na odehrání minimálně dvou inscenací
v místním Domě kultury, místo v původně plánovaném zámku.
Přiznám se, že největší obavy jsem měl z reakcí autora hry, přál
bych mu, aby se „jeho“ Aristokratka hrála na zámeckém nádvoří.
Pan Boček vyslechl požadavky a s úsměvem sdělil, že není podstatné, kde se představení odehraje. Sám se svěřil s obavami, které by
tato inscenace přinesla.
Jsou to obavy, které sdílejí snad všichni pořadatelé. Problémem je
nedostatek místa, pohodlí návštěvníků. Uvidí všichni, i ti, co sedí
vzadu? Jaká bude akustika, uslyší všichni? Návštěvníci dají určitou
sumu peněz za vstupenku, takže právem očekávají přiměřené pohodlí. Dalším důležitým argumentem je počasí. To bývá nevyzpytatelné, a pokud by zapršelo, milotický kulturní dům ani náhodou
nemůže požadavky techniků splnit a požadovaný počet diváků
pojmout.
Mrzí mě to, ale racionálně a s chladnou hlavou vidím inscenování
představení v Kyjově jako nejlepší možnou variantu. Proběhla jednání s vedením domu kultury a máme příslib, že dvě představení
si můžeme v Kyjově zablokovat. Takže o zážitek nepřijdeme, pouze
budeme za kulturou cestovat pár kilometrů. Je to zatím předčasné,
ale přemýšlíme, že pokud bude zájem ze strany občanů, lze objednat autobus, který by část návštěvníků do Kyjova a zpět odvezl.
Aby ani zámek nepřišel zkrátka, jednáme s vedením divadla
o možnosti uspořádat besedu s herci a následnou autogramiádu.
O termínu a doprovodném programu budete ještě informováni,
jakmile dorazí z Prahy objednávka, budeme nabízet lístky k prodeji. Věřím, že tuto situaci pochopíte a za představením do Kyjova
rádi přijedete.
Josef Levek, starosta obce
Obec
ZO dne 18. 2. 2016
Schvaluje:
• Účetní závěrku za rok 2015 ZŠ a MŠ a rozdělení hospodářského výsledku do fondu rezervního a do fondu odměn
• Vyplacení dotací zájmovým spolkům a sdružením
• Poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ ve výši
2 500 000 Kč, TJ Agro Milotice ve výši 250 000 Kč a farnímu
úřadu ve výši 100 000 Kč
• Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s TJ
Agro Milotice a s farním úřadem
• Prodej pozemku parc. č. 6015
• Pronájem části budovy čp. 188 za cenu 2500 Kč/měsíc
• Podání žádosti o dotaci na veřejné osvětlení na MPO ČR ve
výši 3 mil. Kč
• Změnu přílohy ke Strategii obce
• Podání žádosti o dotaci na JMK na vybavení hasičů ve výši
100 000 Kč
Z jednání zastupitelstva
ZO dne 28. 1. 2016
Schvaluje:
• Rozpočtové opatření č. 1/2016
• Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 2280/33
o výměře 477 m2 a pozemku parc. č. st. 863/2 o výměře 552 m2
• Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností E.ON
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností E.ON
• Podání žádosti o dotaci na MŠMT technické vybavení hřiště
ve výši 230 000 Kč
• Podání žádosti o dotaci na JMK na Národopisný festival ve
výši 150 000 Kč
• Podání žádosti o dotaci na JMK na rekonstrukci střechy KD
ve výši 200 000 Kč
• Podání žádosti o dotaci na JMK na rekonstrukci WC v bývalé
MŠ ve výši 200 000 Kč
• Variantu navrženou odborem Územního plánování MěÚ Kyjov jako nejvhodnější řešení ÚPO Milotice
Souhlasí:
• S podáním žádosti TJ Agro Milotice o dotaci na rekonstrukci
tribuny na hřišti ve výši 2 252 294 Kč na MŠMT a schvaluje
financování dotace ve výši 20 % a souhlasí s provedením rekonstrukce stavby na pozemku obce Milotice
4
Revokuje:
• Usnesení č. 1/2016-11 ze dne 28. 1. 2016 a schvaluje podání
žádosti na JMK na rekonstrukci WC v budově bývalé MŠ ve
výši 200 000 Kč jednotou Orel Milotice a schvaluje spolufinancování dotace
ZO dne 16. 3. 2016
Schvaluje:
• Rozpočtové opatření č. 2/2016
• Spolufinancování minimální sítě sociálních služeb ve výši
92 269 Kč
Jarní zpravodaj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 2710/1
a 176/2
Smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 7604
a 7590
Smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 2710/1
a 176/2
Smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 5067
Smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 2736/8
a 2736/9
Souhlas s převodem pozemku parc. č. 2280/125
Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení s RWE
Odkup pozemků parc. č. 2280/121, 2280/122, 2280/123,
2280/124, 2280/151
Vyvěšení záměru na pronájem pozemku parc. č. 6712
Obecně závaznou vyhlášku o třídění odpadů
Zvýšení pracovníků na Veřejně prospěšné práce na počet 15
Informace o dotacích
Často býváme dotazováni na to, zda a v jaké míře využíváme nabízených dotačních příležitostí. Podání dotací podléhá schválení
zastupitelstvem, takže čtenáři zpravodaje jsou pravidelně informováni, nicméně uznávám, že si tato záležitost zaslouží samostatný článek.
Rád vás informuji o přijatých, podaných, ale i plánovaných žádostech. Není třeba zdůrazňovat, že každá investice získaná nad
rámec rozpočtu, je pro obec velkým přínosem. Může si dovolit
investovat i ty akce, které by z běžného rozpočtu nebylo možné
uskutečnit.
V letošním roce máme zatím akceptovanou dotaci na vegetační
úpravy obce ve výši 265 tisíc korun. Už byli osloveni uchazeči
a koncem měsíce března proběhne výběrové řízení. Dotace je určena na výsadbu stromů v různých částech obce, především na
fotbalovém hřišti.
K žádostem, které jsme podávali v letošním roce na Jihomoravský
kraj, patří oprava střechy kulturního domu, rekonstrukce sociálního zařízení v budově bývalé školky, národopisný festival a pořízení
hasičské techniky. Ministerstvo školství od nás obdrželo žádost na
opravu tribuny a na zakoupení stroje na údržbu zeleně.
Další žádost směřovala na Ministerstvo průmyslu a obchodu
ČR, kde jsme podali žádost na rekonstrukci veřejného osvětlení.
Dnešní trend je založen na úsporných svítidlech, která ušetří obci
nemalé finanční částky. Další výhodou je garantovaná, několikaletá bezúdržbovost. Právě výjezd plošiny na opravu osvětlení stojí
obec obrovské náklady.
Z plánovaných žádostí uvedu vybudování nájemních bytů v prostorách části bývalé mateřské školy, zateplení pláště a výměnu
oken hasičské zbrojnice či rekonstrukci vozovky na ulici Rafanda. U těchto staveb je zhotovena projektová dokumentace a z větší části získáno i stavební povolení. Ve spolupráci s Povodím Moravy byly započaty práce na projektové dokumentaci na vyčištění
vodní nádrže Kanál. Akce je financována správcem toku. Obec
má zažádáno o odprodej nádrže, čeká se na rozhodnutí provozovatele a poté na následné vyjádření zastupitelstva obce.
Zastupitelé jsou si vědomi skutečnosti, že získání dotací má omezenou platnost, a tudíž je nutné žádosti na různé fondy podávat
smysluplně. Do budoucna plánujeme využít prostor pod sed-
www.milotice.cz
lovou střechou základní školy, kde by byly zbudovány odborné
učebny. Vzhledem k možnosti získat dotaci ve výši 90 % budeme
tuto záležitost brát jako prioritní.
Plánujeme rovněž vybudování tzv. retenčních nádrží umístěných
u školy a u kulturního domu. Jde o podzemní zásobníky dešťové
vody, které by v případě sucha sloužily k závlahám. Lze je také
využít k opětovnému využití jako průmyslovou vodu určenou
ke splachování apod. Touto metodou se šetří především užitková voda, nezanedbatelnou část tvoří i úspora za čištění vody, tzv.
stočné.
Zatím jsme ve fázi projednávání a konzultací s projektanty. Jde
o poměrně novou záležitost, která není zcela běžně v praxi využívána, i když se o ní léta hovoří. Tyto programy jsou velmi doporučovány a financovány v některých případech až ve výši 100 %.
U této dotace berte informaci jako orientační, uvádím ji proto, že
vybudování nádrží máme zakotveno ve strategii obce.
Ze zkušenosti víme, že ne všechny dotace budou přijaté, obec
musí být na každou eventualitu připravena a pokusit se využít
dalších možnosti, které se jí nabízejí. O následných krocích budu
rád informovat v dalších číslech zpravodaje.
Josef Levek, starosta obce
Práce v obci
Milí spoluobčané, ani jsme se nenadáli a už je tu zase jaro a další
pracovní sezóna před námi.
V zimním období jsme se – co se týká našeho pracovního nasazení – soustředili samozřejmě na práce spojené s údržbou komunikací a technický chod obce. Letošní zima nám přála, a tak
jsme se zaměřili na práce v areálu u Šidlen, na který byla v minulosti vypracována projektová dokumentace. Práce provádějí naši
zaměstnanci, jelikož na danou akci není, po úporném zjišťování
všech možností, vypsána dotační výzva. Ani v nejbližší době nebude žádná možnost čerpání peněz na daný projekt z dotačních
finančních prostředků.
Proto jsme se pustili do oprav provozní budovy, pódia, veřejného osvětlení, hlavního přívodu elektřiny a jiných prací spojených
s provozem areálu sami. Letošní práce musí být hotovy do folklórního festivalu.
V lednu jsme po vyčištění přítoku do nádrže Kanál začali s přípravou tréninkové travnaté plochy u fotbalového hřiště. Snad
nám bude přát počasí a jen co přestanou mrazíky, budeme sít
trávu. Plocha pak bude sloužit pro pohybové aktivity našich dětí
a mládeže.
Čištění přítoku do nádrže Kanál.
5
Po zdlouhavých tahanicích se společností Brace, s. r. o., (firma
na dodávku svítidel), se nám konečně podařilo rozsvítit veřejné
osvětlení našeho hřbitova. Veškeré odborné elektroinstalační
práce včetně revizí prováděla firma Elektroinstal NL. Snad nebude mít zpoždění zaviněné dodacími lhůtami společností Brace,
s. r. o., vliv na zlepšení komfortu na našem hřbitově.
V letošním roce ve spolupráci s odbornou firmou Likol, spol.
s. r. o., která vyhrála výběrové řízení na drcení sutí, se nám podařilo tuto akci uskutečnit. Podmínkou bylo dosažení tří druhů
frakcí a rozdělení na pálenou a betonovou. Získaný recyklát již
má své využití. Jedná se o plochy, na které v nejbližší době nejdou
čerpat finance z dotačních titulů a jsou v havarijním stavu.
Po dokončení střechy na garáži hasičské zbrojnice jsme provedli
elektroinstalaci. Práce provedla společnost Elektrostředisko Vracov, spol. s. r. o., která podala nejnižší nabídku. Na zbylé práce,
jako jsou např. okna, topení, fasáda atd., je vypracovaná projektová dokumentace a na jaře budeme podávat žádost přes Operační
program Životního prostředí. Snad se podaří zbrojnici zrekonstruovat, budova už by si to opravdu zasloužila.
Ještě bych chtěl touto formou moc poděkovat za vynikající spolupráci s našimi seniory. Jsou velmi aktivní a o to více člověka
potěší jakákoliv spolupráce s nimi. Velkou měrou pomáhali nejen při chystání rekvizit na silvestrovský pochod za prasátkem do
Vacenovic, ale také při hlídání výstav v galerii penzionu. A že se
v dnešní uspěchané době umějí hezky a s humorem bavit např.
při svých schůzkách nebo slavení MDŽ, můžu rád dosvědčit.
Pavel Polášek
Oprava podia u Šidlen.
Jak plnit pytle
Milí třídící přátelé,
jsme moc rádi, že se zajímáte o třídění odpadů, že se ptáte a píšete
nám. Je spousta zajímavých dotazů, které bychom rádi probrali.
Protože však není dostatek prostoru, podíváme se jen na ty nejčastější dotazy.
„Proč je stanovena minimální hmotnost pytle?“ Důvodem
jsou zas jen a jen peníze. Aby bylo co vracet, musí příjmy pokrýt
náklady. Průměrný náklad na pytel je stanoven na 12 Kč. Průměrná odměna za 1 kg plastů je pět korun. Pokud občan nešlape
PET lahve a dává poloprázdné pytle, váží pytel cca 1,5 kg, tj. příjmy za tento pytel činí 7,5 Kč a náklady 12 Kč. Za tento pytel obec
ještě doplácí 4,5 Kč, tudíž není z čeho udílet odměnu. Jakmile
pytel váží alespoň 2,5 kg, začíná se generovat úspora, kterou je
možné vrátit občanům. U papíru a u plechovek je dolní hranice
hmotnosti stanovena na dvojnásobek, viz tabulka.
Druh odpadu
Ú
Údržba
strojů.
O
bbudovy
d
dl
Oprava
u ŠŠidlen.
6
Hmotnostní rozmezí
plast
2,5 kg až 4,5 kg
papír
5 kg až 10 kg
plechovky
5 kg až 10 kg
drobná elektrozařízení
nákupní taška (hmotnost libovolná)
jedlý olej a tuk
min. dva litry
„Proč je stanovena maximální hmotnost pytle?“ Hlavním důvodem je výdrž pytle. Většina pytlů, které překročí horní hranici
hmotnosti, praskne a přichází vniveč. Na vině bývá většinou odpad, který do pytle nepatří. V pytli s plastem, který je těžší než
4,5 kg, většinou najdete PVC, linoleum, gumu, PET lahev s vodou nebo jinou surovinu, která do pytle nepatří. Překročit horní
hranici 4,5 kg s plasty běžně vznikajícími v kuchyni, aniž by pytel
neprasknul, je vážně umění.
„To aby si člověk koupil váhu na vážení odpadů?!“ Kdo se naučí
správně a efektivně třídit odpad, nemusí pytle vážit. Dá se to tzv.
dostat do ruky. Názornou ukázku můžete shlédnout prostřednictvím odkazu www.mojeodpadky.cz/plnenipytle.
„Chybělo jen sto gramů a za vytříděný odpad nic nemám, byť
jsem vytřídil celý pytel plastů!“ Cílem systému není nikoho
„prudit“. Pokud se na nás někdo obrátí (www.mojeodpadky.cz
Jarní zpravodaj
nebo osobně na obecním úřadě u paní Grufíkové), že měl pytel
těsně pod nebo nad hranicí hmotnostního rozmezí, bude na pytli
mírně přidáno nebo ubráno. Ze sta gramů se nestřílí.
Bohužel hranice někde musí být stanovena, jinak není možné
dosáhnout úspor. Pokud někdo třídí, aby šetřil životní prostředí,
a nedívá se na peníze, nemusí nějaká hmotnostní rozmezí vůbec
řešit. Pokud však někdo chce kromě ochrany životního prostředí
ještě i ušetřit, musí třídit efektivně.
Aby bylo zřejmé, co je efektivní třídění odpadů, jsou stanovena
hmotnostní rozmezí. Je to vlastně doporučení, jak třídit odpad,
aby bylo možné získat slevu na poplatku.
Nový systém dává lidem možnost ušetřit, je dobrovolný a nikoho
nepenalizuje. Kdo se zapojí, může jen a jen získat, ale je třeba pro
to něco udělat. Kdo se nechce zapojit, nemusí. Je to služba pro vás
pro občany, tak proč ji nevyužít…
Radek Staňka
Státní zámek Milotice
Kromě tradičního předsezónního úklidu probíhaly od začátku
ledna souběžně dvě velké inventury: kulturního mobiliáře a zámecké knihovny. Jedná se o akce časově i personálně velmi náročné, protože zámecký mobiliář obsahuje téměř čtyři a půl tisíce
předmětů a knihovna čítá šestnáct tisíc svazků. Každou položku
je přitom nutné vizuálně zkontrolovat a knihy alespoň prolistovat, jestli nechytají plíseň.
Z pochopitelných důvodů se nemohou inventury provádět za návštěvnického provozu, takže je nutné dělat je v zimních měsících,
kdy se teploty v zámku pohybují kolem nuly.
Současně probíhal i úklid, letos poprvé rozšířený o další tři místnosti, které zařazujeme do návštěvnické trasy. Tímto krokem tak
zpřístupňujeme veřejnosti kompletní první patro zámku a doufáme, že se na novou instalaci přijdete podívat.
Otvíráme na Velký pátek v 9.00 hodin a otevřeno bude po celé
Velikonoce (pátek, sobota, neděle i pondělí). V provozu už samozřejmě bude i půjčovna kostýmů, do níž zásluhou našich švadlen
přibyly další historické šaty.
Od loňského podzimu připravujeme generální rekonstrukci zámeckého zahradnictví, která bude spočívat v odstranění starých
skleníků a jejich nahrazení novými, vybudování nových dílen
a haly na garážování zahradní techniky. V současné době máme
zpracovanou studii a v letošním roce bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace.
Evžen Boček
www.milotice.cz
Zámecká zahrada
V letošním roce díky brzkým Velikonocím otevřeme výstavu čarověníků, keřů a trvalek již na Velký pátek 25. března. Z květin
budou k vidění hlavně jarní skalničky. Prodej ve sklenících započne až 18. dubna. Představíme sortiment balkónových rostlin
okrasných listem a květem, bylinky do kuchyně i na léčení.
Program v zámecké zahradě:
- 24. 3.- 30. 10. Zahradnická výstava – po celou sezonu budou
k vidění a koupi čarověníky, okrasné rostliny, trvalky a bylinky
z domácí produkce. Pořádá Zámecká zahrada, zahradnictví.
- 23. 4. Vítání jara – vystoupení dětského souboru Půpavěnka
ze Žádovic. Pořádá Zámecká zahrada.
- 18. 6. Pohádkový les – pomalu již tradiční setkávaní s pohádkami v krásném prostředí Zámeckých zahrad. Pořádá Zámecká zahrada s dobrovolníky z celého kraje.
- 23. 7. Prodejní výstava domova horizont – můžete si zakoupit
(nebo se jen podívat) výrobky z keramiky, dřeva, tkané koberečky a obrazy, které vyrábějí klienti. Výnos z prodeje slouží k další
tvořivé činnosti v jejich dílničkách. Pořádá Zámecká zahrada.
- 28. 8. Divadlo hrozen – Dovolená za všechny peníze. Pořádá
Zámecká zahrada.
Těšíme se na vás u nás v zahradnictví nebo na kterékoliv kulturní
akci v Zámecké zahradě v Miloticích.
Roman Krejča
Spolek dobrovolných hasičů
Hasiči ani v zimě nespí. Již několik let jim začíná nový rok plesem. Ani letos tomu nebylo jinak. Příprava plesu začíná daleko
před plánovaným termínem výběrem kapely, návrhem pozvánek
a zajišťováním cen do tomboly. Každý rok se snažíme o nějaké
vylepšení a je jen na vašem uvážení, jak se nám daří. Na lednovém plese nám zahrála DH Svatobořáci.
V únoru jsme uspořádali košt drkotin, který jsme organizovali
poprvé. Po vyhodnocení akce se ukáže, zda budeme pokračovat
i v dalších letech.
7
I na zbytek roku máme hodně plánů. Po velikonocích proběhne
sběr železného šrotu, koncem dubna budeme opět pálit čarodějnice za kopcem u Kanálu. Celoročně sbíráme papír do bedny
u hasičské zbrojnice.
Přes zimní měsíce je práce hasičů schovaná za zdmi hasičské
zbrojnice. Provádí se pravidelná údržba techniky, drobné opravy
a různá vylepšení pro práci hasičů během roku.
Nezahálí ani práce s mládeží. Každou sobotu po obědě probíhá
v místní tělocvičně školy trénink. Probíhá zde nácvik štafet na
halovou soutěž, děti se učí a zdokonalují ve vázání hasičských
uzlů. První soutěž proběhla 19. března ve Velké nad Veličkou, na
kterou jsme jeli již novým automobilem Ford, který jsme pořídili na přepravu dětí na soutěže hry Plamen, jelikož nám stařičká
Avie Bus už brzy doslouží.
A nakonec varování! V jarním období dochází k mnoha požárům. Vyhrabává se suchá tráva a pak se pálí. Při suchém a větrném počasí dochází často k rozšíření požárů do okolí. Suchou
trávu dejte raději do kompostérů nebo odvezte na sběrný dvůr.
Ušetříte si tak starosti s případným požárem.
Krásné jaro přejí hasiči.
Jan Řihák
ZO ČZS Milotice
Začátek letošního roku byl pro členy Zahrádkářů poněkud netypický, až sváteční – po čtyřech letech jsme opět nachystali košt
archivních vín. V sobotu 16. ledna se veřejně ochutnávala vína
ročníku 2013 a starší a hrála k tomu CM Varmuži.
Týden před tím se vína hodnotila na odborné degustaci, takže
velice děkujeme zúčastněným degustátorům a hlavně vinařům,
kteří sáhli hluboko do koutů svých sklepů, aby se pochlubili památečními víny. Stejně tak děkujeme dárcům, degustátorům i vinařům za pomoc na tradičním velikonočním nedělním koště!
Pořádání velkých výstav vín je hodně organizačně náročné, ale
o to větší je potom radost z vykonaného díla. Komornější atmosféru mívají šidlenské minidegustace jednotlivých odrůd vín.
I zde bychom rádi poděkovali těm, kdo se o jejich průběh starají. Jsou to mezi jinými pánové Karel Novotný mladší a Vladislav
Macek. Výsledky všech degustací, těch velkých i těch mini-, najdete na www.šidleny.cz.
Z proběhlých událostí ještě zmíním členskou schůzi, na níž jsme
kromě běžné agendy vyslechli i praktickou přednášku ing. Kumšty.
8
A co chystáme?
Někdy v měsíci květnu opět proběhne sobotní brigáda u Šidlen.
Kdo máte návrhy, co starého by se mělo opravit či nového vybudovat, směle je směřujte na kteréhokoliv člena výboru Zahrádkářů.
A jako už každý rok je tu nabídka pro vinaře, kteří se chtějí zúčastnit víkendových služeb otevřeného sklepa. Mají tak jedinečnou možnost dobře prodat něco vína, nechat si zaplatit svůj čas
strávený s většinou příjemnými turisty nebo získat nové kontakty
pro lepší odbyt. Koncem května se krátce sejdeme a rozdělíme si
termíny od června až do Burčákového pochodu.
Ještě připomínám, že na obecním úřadě jsou stále k vyzvednutí
cedulky s orientačními sklepními čísly.
Jaroslav Grufík
Z činnosti MS Horky
V neděli 28. února 2016 se sešli milotičtí nimrodi, aby zhodnotili končící myslivecký rok a naplánovali svoji činnost v nadcházejícím roce, který začíná vždy prvním dubnem. Konstatovali
přetrvávající úbytek drobné zvěře, v jehož důsledku byly uskutečněny pouze dva hony. Hlavní hon v sobotu 12. prosince byl
situován do vinohradů v okolí Šidlen v zájmu omezení škod zaječí zvěří v případě příchodu tuhé zimy. Další hon se uskutečnil
v okolí Písečného rybníka.
Oba hony potvrdily kritickou situaci s drobnou zvěří, neboť
bylo celkem uloveno jen 25 zajíců a 14 bažantů. Pro porovnání: ještě v devadesátých letech minulého století bylo běžné, že
celkové počty úlovků u obou druhů drobné zvěře přesahovaly
Jarní zpravodaj
stovku kusů. Dalším druhem lovné zvěře, jež je v naší polní honitbě předmětem plánovitého chovu, je zvěř srnčí, které bylo
uloveno celkem 21 kusů, přičemž počty i kondice srnčí zvěře
se setrvale drží na dobré úrovni. Pozitivní roli zde hraje mírný
průběh zimních období v posledních letech.
V uplynulém roce narostl počet úlovků divokých prasat
(13 kusů), což koresponduje s nárůstem rozlohy pro černou
zvěř atraktivní kukuřice. Posledním druhem užitkové zvěře,
který je v naší honitbě loven, jsou divoké kachny, jichž bylo uloveno 15 kusů, což lze hodnotit jako stagnaci jejich výskytu. Zde
patrně hraje roli zhoršování kvality vody (saprobita) jako důsledek zabahnění rybníka (riziko vzniku botulismu).
Z druhů zvěře myslivosti škodící byla v uplynulém roce lovena
liška (11 kusů), kuna (dva kusy) a straka (dva kusy). V souvislosti s výskytem drobné zvěře je nutno bohužel konstatovat, že
z naší honitby patrně již vymizela koroptev. Naposledy byla pozorována před rokem či dvěma v Zášidlení. Shodou okolností
tamtéž byl zaznamenán poslední výskyt divokého králíka v polovině devadesátých let, než jeho populace definitivně zanikla
šířením králičího moru.
Nebylo by ovšem lovu zvěře bez péče o ni. Vždyť myslivost
uskutečňovaná v kulturní krajině se od pouhého lovectví v divočině liší promyšleným chovem. Změnou klimatu se mění i
důraz na pomoc zvěři při překonávání obtíží během ročních
období. Kdysi tradiční důraz na přikrmování zvěře v období
zimního strádání je nutno přehodnotit – poslední vskutku tuhá
zima se vyskytla před deseti lety.
Zdá se, že naléhavější bude pomoc zvěři při překonávání letního období (vedro, sucho, nedostatek vody, posklizňový náhlý
nedostatek krytu a potravy). Uplynulé léto bylo v tomto směru typickým. Zvěř strádala zejména nedostatkem vody, o čemž
svědčila hojná návštěvnost umělých napajedel. Z důvodu zmírnění letního strádání zaječí zvěře, která většinu vody přijímá
z potravy, byla již v měsíci srpnu plošně rozhozena řepa, která
je významná také pro srnčí zvěř v zimním období jako zdroj
minerálních živin a v předjaří při přechodu na zelenou pastvu
(změna žaludeční mikroflóry).
Pro přikrmování zvěře bylo k dispozici dostatek krmiva, celkem
20 tun řepy a 60 metrických centů kukuřice. V důsledku opětně velmi mírného průběhu zimního období tato zásoba krmiva
vlastně ani nebyla spotřebována.
Z plánu činnosti na další rok je zřejmé, že veřejností oblíbený
Dětský den se na myslivně uskuteční v dřívějším termínu (patrně již 14. května), což souvisí s koordinací s oslavami výročí
založení obce. V letošním roce se neuskuteční tradiční soutěž
ohařů – Memoriál Miroslava Schüllera, protože bylo rozhodnuto o střídání s jinými mysliveckými organizacemi v rámci OMS
Hodonín.
Počínaje loňským rokem došlo k několika formálním změnám
v organizaci. Namísto dřívějšího sdružení jsou nyní myslivci
organizováni ve spolku, byla zrušena funkce jednatele. Tyto
změny ovšem nebrání ve fungování naší organizace. Daleko
naléhavější je situace v terénu, jde třeba o obnovu zaniklých
polních cest, které by zpřístupnily myslivecká zařízení v honitbě (Hrubá lúka, Díly aj.), a usnadnily by tak nejen výkon
práva myslivosti, ale i poznávání krás milotického katastru
pro širokou veřejnost.
Veřejnost se ostatně může o činnosti myslivců přesvědčit na výstavě trofejí v KD Hodonín, konané dne 16. dubna 2016.
Jiří Wenzl
www.milotice.cz
Orel jednota Milotice
Připravované akce:
• 8. května 2016 - Svátek matek – uskuteční se od 15 hodin
v sále kulturního domu.
• 8.-12. srpna 2016 - „Příměstský“ letní tábor – proběhne
v prostorách bývalé mateřské školy v ulici Rafanda a je určen
dětem od 5 do 12 let.
Přihlásit své děti je možné do konce měsíce května (31. 5. 2016)
přímo u Pavlíny Náplavové (tel. 731 457 143) nebo v bývalé
mateřské škole každé úterý v 16.30 (boční vchod u garáží). Po
uzavření přihlášek se pak v měsíci červnu uskuteční informační
schůzka s rodiči přihlášených dětí.
Pavlína Náplavová
Místní knihovna
Krátce uvedu zhodnocení roku 2015. V tomto roce zůstal stejný
počet čtenářů jako předloni, tedy 117, i když mírně ubylo dospělých a přibyly děti do 15 let. Za celý rok se celkem vypůjčilo
4043 knih, z toho 1124 naučných. Internet v knihovně je využíván průměrně.
Onlinový katalog na webových stránkách knihovny už funguje bez problémů, takže si můžete vyhledávat informace, zda
knihovna titul vlastní, jestli je kniha půjčená, popř. si ji zamluvit.
Také můžete nahlížet do svého čtenářského konta či prohlížet
nové knihy.
V loňském roce obec nakoupila 193 knih a to převážně těch nejžádanějších a nejčtenějších autorů. Přes výměnný fond jsme měli
na ½ roku zapůjčeno dalších asi 400 knih. Také se hojně rozjela
meziknihovní výpůjční služba, kdy na požádání určitou knihu
zamluvím a přivezu z jiné knihovny.
Co se týče akcí, pořádala jsem jich devět. Kromě burzy a Noci
s Andersenem byly všechny pro školáky. Pro velmi malou návštěvnost, časovou náročnost a vyšší náklady zatím nepořádám
besedy se spisovateli. Ovšem pokud by byl zájem o určitého autora či téma, na kterého by přišlo minimálně 20 občanů s opravdovým zájmem o dané téma či osobu, neváhejte a přijďte si o tom
promluvit. Jsem připravena vše zařídit.
V únoru navštívily knihovnu všechny děti z místní mateřské školy, celkem 42 dětí. S dětmi jsme probrali v rychlosti, co jsou knihy,
jak vznikají, co s nimi nedělat (och, těch nápadů!), pohádky, které
znají a jak se vyznat v knihovně. V krátkém kvízu hádaly podle
úryvků pohádky a nakonec jsem jim jednu přečetla. Při odchodu
všechny dostaly po cukrlátku za vzornou spolupráci.
Uvidíme, kolik z nich si do budoucna vypěstuje lásku ke knihám
a čtení a stanou se z nich naši čtenáři.
Ve dnech 18.-20. března 2016 proběhla již 4. burza knih. K prodeji přineslo sedm prodejců celkem 653 knih, z nichž se prodalo
186 kusů.
krásné jarní dny přeje Jitka Úradníková
9
Setkávání maminek
s kojenci a batolaty
Uplynulý rok byl z hlediska počtu nově narozených dětí velmi
úspěšný. Zcela přirozeně z toho vyplynula snaha nás – novopečených maminek – poznat se a vídat častěji. Výměna zkušeností,
podněty pro zábavu a výchovu dětí a inspirace jsou hlavní náplní
našeho pravidelného setkávání.
V blízké budoucnosti bychom je chtěly rozšířit o hry, zpívání,
tančení, cvičení a tvoření podporující zdravý psychomotorický
vývoj našich nejmenších. Plánujeme také hudební setkání, víkendový táborák pro celé rodiny nebo předvánoční jarmark s tvořivými dílnami.
Rády uvítáme všechny maminky s dětmi do tří let – vždy ve čtvrtek v 10 hod. v budově bývalé mateřské školy na Rafandě. Aktuální informace na tel. 739 400 816 nebo Facebooku.
-KP-
Milotický chrámový sbor
Sborový zpěv v Miloticích má velmi bohatou tradici, která je doložena od 1. poloviny 18. století, kdy jej začali podporovat členové šlechtického rodu Serenyi, sídlící na milotickém zámku.
Chrámový sbor vždy působil při kostele Všech Svatých v Miloticích a jeho sbormistrem a současně regenschorim bývali většinou
nadučitelé zdejší školy.
V 19. století zaznamenal chrámový sbor velký rozkvět, zejména
pod vedením nadučitele Antonína Drdáckého. Ten vytvořil téměř profesionální sbor, který vystupoval jak při liturgii, tak na
koncertech v zámku, a vedl také početný orchestr. Sbor i orchestr
vystupovaly při velkých slavnostech a svátcích a na jejich produkci se sjížděli aristokratické rodiny z celého okolí. Chrámový
sbor i orchestr byly podporovány místním hrabětem Františkem
Karlem Seilernem, který financoval aktivity sboru včetně koupě
hudebních nástrojů a notového materiálu.
Další významnou osobností na postu sbormistra byl poštmistr
Vilém Vitásek, a to ve 40. letech 20. století. Díky jeho vedení se
podařilo udržet vysokou úroveň chrámového sboru včetně těžkého repertoáru, který Vitásek obohatil i o své vlastní skladby.
Důležitou součástí dobře fungujícího sboru byl vždy varhaník,
tuto funkci většinou zastávali sbormistři. Po Vitáskovi se této role
ujala Anežka Synková, která výrazně přispěla k vynikající interpretaci sborových skladeb. Anežka Synková spolupracovala také
s dalším sbormistrem Josefem Kristem a i v tvrdé éře komunistického režimu se jim povedlo udržet vysokou kvalitu sborového
zpěvu v Miloticích.
V současné době je sbormistrem Petr Šrahulek, vnuk Josefa Krista, který je také primášem Cimbálové muziky z Milotic. Na varhany sbor doprovází Mgr. et Bc. Alžběta Bočková, absolventka
Konzervatoře Brno v oboru hra na varhany. Přestože by se mohlo zdát, že 21. století není nakloněno chrámovému sborovému
zpěvu, který není určen pro efektní vystupování na koncertech
a není ani finančně ohodnocen, silná tradice sborového zpěvu
v Miloticích a velká muzikálnost místních občanů dokázala tyto
potenciální bariéry překonat.
Chrámový sbor má nyní 28 členů všech věkových kategorií, přičemž se řadí k věkově ,,nejmladším“ sborům regionu. Nejstaršímu členovi je 63 let, nejmladšímu 15 let, mimo jednu členku
10
jsou všichni sboristé občany Milotic. Chrámový sbor doprovází liturgii na velké slavnosti a svátky, o Vánocích již několik let
kromě varhan zpívá sbor také s orchestrem, složeným výhradně
z domácích muzikantů, hrajících bez nároku na honorář.
Repertoár sboru je velmi pestrý, z velké části se jedná o klasická díla domácích i zahraničních autorů (J. S. Bach, G. F. Händel, A. Michna), ale pro příležitostná benefiční vystoupení jsou
v programu zařazena také modernější díla (John Leavitt, Howard
Goodall...).
Chrámový sbor reprezentuje nejen farní společenství, ale také
obec, např. při tradičním Trhu místních produktů nebo vystoupení na každoročním Milotickém festivale. V letošním roce sbor
vystoupí na Velikonočním koncertě v neděli 3. dubna 2016 ve
14.00 hodin v kostele Všech svatých v Miloticích a spolu s kyjovským sborem Carmina Vocum na absolventském koncertě Alžběty Bočkové. Ten proběhne 3. května 2016 v 19.00 hodin v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, působišti významných
českých osobností, jako byl Leoš Janáček a Miroslav Příhoda, kteří
zde vedli téměř stočlenné profesionální chrámové sbory.
Přestože mnoho členů milotického sboru nemá hudební vzdělání
a sborovému zpěvu se věnuje ve svém volném čase, díky pracovitosti, zápalu, ochotě a především muzikálnosti jednotlivých členů
se beze strachu může k těmto sborům zařadit.
Alžběta Bočková
Škola
Žáci naší školy opět bodují…
Dne 19. ledna 2016 se v hodonínské Základní škole U Červených domků konalo okresní kolo matematické olympiády pro
5. a 9. ročník. Ondřej Krist, který se této soutěže zúčastnil poprvé,
byl z 38 účastníků, z nichž bylo pouze sedm úspěšných, na 4. místě.
V kategorii devátých tříd byl z 18 účastníků, z nichž bylo osm
úspěšných: Robin Zajac na 1. místě, Jiří Kratochvíl na 5. místě
a Radim Zajac na 7. místě. Robin a Jiří budou naši školu a okres
reprezentovat v krajském kole.
V olympiádě anglického jazyka, která se konala na Gymnáziu
v Hodoníně, se Robin Zajac v silné konkurenci dvaceti škol umístil na pěkném 6. místě.
Mária Išková
Zápis do 1.třídy
Den 10. únor 2016 nebyl na naší škole pouze obyčejným dnem.
Byl výjimečný pro naše předškoláky, kteří přišli v doprovodu
Jarní zpravodaj
svých rodičů k zápisu do první třídy. Ve třídách čekalo na děti
množství úkolů, které měly prověřit jejich připravenost na školní
docházku.
Na úvod se děti a paní učitelky navzájem představily a budoucí
prvňáčci předvedli, co všechno znají. Na děti čekala pohádka Tři
prasátka, kterou podle obrázků samy převyprávěly.
Součástí zápisu byla i zkouška sluchové analýzy a syntézy, kdy
děti určovaly, jakou počáteční hláskou začínají slova z obrázků,
v matematické části rozeznávaly geometrické tvary, přiřazovaly
čísla ke správnému počtu puntíků, určovaly barvy a napodobovaly různé tvary a písmena. Některé ještě zazpívaly písničku nebo
pěkně zarecitovaly básničku.
Za svůj výkon byly děti odměněny drobnými dárečky, které jim
budou připomínat jejich velký den.
Věra Bajová
Karneval ZŠ a MŠ Milotice
I letošní školní rok jsme se rozhodli uspořádat pro děti dětský
karneval. Uskutečnil se ve středu 24. února 2016 v tělocvičně školy. Dorazila velká spousta masek, což nás příjemně překvapilo.
Během celého karnevalu jsme hráli spoustu her a soutěží. Masky
se nám nejprve představily a byly opravdu velmi krásné. Mohli
jsme vidět piráty, vojáky, čarodějnice, indiána a indiánku, princezny nebo anděla či baletku. Pak následovalo tancování, soutěže
a hry.
Soutěže a hry se setkaly s velkým úspěchem, dětem se soutěžení moc líbilo. Zahrály si i své oblíbené hry jako Tancující sochy,
Rybičky a pohybovou hru s názvem: Domeček, stromeček, hříbeček. Na závěr karnevalu proběhla tombola. Cen bylo opravdu
spousta a každé dítě nějakou vyhrálo.
Tím bychom chtěli poděkovat všem rodičům i rodinným příslušníkům za sponzorské dary, které nám přinesli do tomboly. Samozřejmě děkujeme i panu Presovi, který nám naladil příjemnou
atmosféru s dětskými písněmi.
Poděkování patří všem, kteří se na karnevalu podíleli a zúčastnili. Na závěr můžeme dodat, že se karneval vydařil, stejně jako
v minulých letech.
Kateřina Neduchalová
www.milotice.cz
Neznámí rodáci
– Václav Šamánek
O dalším významném milotickém rodákovi, který je u nás
v obci takřka neznámým a od jehož úmrtí letos uplyne přesně
100 let, bylo už nemálo napsáno. Je jím lékař, politik a velký
podporovatel českého kulturního života v severních Čechách,
Václav Šamánek (1846-1916).
Václav Šamánek se narodil 22. října 1846 (nikoliv 23. října,
jak se většinou uvádí – ten den byl pokřtěn) v rodině místního panského kočího Valentina Šamánka (?1802-1871) a jeho
manželky Rozíny. Otec Valentin pocházel z Troubek a matka
Rozína byla Miločanka, dcera místního pastýře ovcí. Václav
spolu s rodiči a dalšími šesti sourozenci vyrůstal v domě č. 100
u dnešního statku.
Po vychození triviální školy v Miloticích začal r. 1854 navštěvovat piaristickou německou hlavní školu v Kyjově, po jejímž
absolvování nastoupil na gymnázium do Vídeňského Nového
Města. Bylo to zřejmě právě toto dolnorakouské město, které
jej poprvé přivedlo k armádě, jež bude spoluutvářet další životní směřování mladého Šamánka – sídlila zde od roku 1751
Tereziánská vojenská akademie.
Syn panského kočího se po krátkém studiu na lékařské fakultě
Vídeňské univerzity v letech 1866-67 zapsal na vídeňskou vojenskou lékařskou akademii Josephinum. Zde byl roku 1872
promován na doktora, a zahájil tak kariéru vojenského lékaře.
Uvádí se, že při pobytu ve Vídni trpěl finančním nedostatkem,
ze kterého mu pomáhal český vlastenec Petr Bílek. A tak mladý Václav Šamánek přišel ve Vídni do kontaktu i s českým národním životem, což se mu stalo osudným.
Jako vojenský lékař nastoupil nejdříve do Prahy, odkud však
byl již v roce 1873 přeložen do Liberce. V tomto severočeském
městě pak zůstal až do své smrti. V roce 1875 se zde oženil
s Hanou Neradtovou, dcerou poněmčeného Čecha, obchodníka a městského radního. Měli spolu celkem devět dětí. V Liberci se Václav Šamánek neproslavil jako vojenský doktor –
z armády odešel r. 1884 (podle některých zdrojů již r. 1880),
ale otevřel si vlastní praxi. Jeho velikost a věhlas spočíval ani
ne tak v oblasti medicíny, třebaže platil za váženého a uznávaného lékaře, jako v jeho vlastenecké činnosti.
Liberec, tehdy s 30 000 obyvateli druhé největší město v Čechách, bylo z drtivé většiny německé (93 % obyvatel se hlásilo
k německé obcovací řeči) a český národní život se zde rozvíjel
pod velkým tlakem. Šamánkovi a jemu podobným leželo na
srdci především místní školství, poněvadž se tady nenacházely žádné české školy. Přijal předsednictví v České besedě,
přičemž se jako předseda r. 1904 významně přičinil o vybudování nového sídla organizace – Národního domu. Předsedou
se stal i v místním odboru Ústřední matice školské, která byla
jakýmsi „obranným“ spolkem v oblasti školství.
Právě se Šamánkovou značnou pomocí, především v pořádání
finančních sbírek, byla postavena matiční škola. Tento liberecký lékař prosadil rovněž zřízení veřejné obecné školy v letech
1883-1885. O dva roky později se zasloužil o zajištění pokračovací živnostenské školy a stejně tak r. 1897 o pokračovací
školu pro dívky. S jeho nemalým podílem vznikla roku 1913
pokračovací škola pro krejčí.
Zde je nutno také uvést, že Šamánek v Liberci usiloval i o vznik
českého reálného gymnázia, ovšem vláda k tomu až do zániku
11
Rakouska-Uherska nesvolila. A to i přesto, že byly shromáždějako politik, a to jak na zemské, tak na říšské úrovni. V roce
ny dostatečné finanční prostředky. Nepomáhal však zakládat
1893 byl zvolen do říšské rady, kde setrval až do konce voškoly pouze přímo v severočeské metropoli. S jeho pomocí
lebního období r. 1897. Do českého zemského sněmu jej zvovznikaly české školy i v okolních vesnicích. Jako příklad molili roku 1895. Na půdě sněmovny upozorňoval zejména na
hou posloužit Petrašovice, Rašovka, Popelnice, Frýdštejn či
nedostatečnou znalost češtiny ze strany státních úředníků
Horní Růžodol.
a kritizoval zvyšování daňové zátěže pro drobné živnostníky.
Mezi další Šamánkovy počiny náleží založení libereckého SoV zemském sněmu působil až do roku 1907. Václav Šamánek
kola r. 1886, předsednictví v místním odboru Národní jednoty
si svými vlasteneckými aktivitami vydobyl věhlas a respekt
severočeské (regionálního „obranného“ nacionálního spolku),
české kulturní veřejnosti.
zřízení České záložny v roce 1891, v níž byl spolupodílníkem,
Mohli bychom konstatovat, že Šamánek se nápadně podobal
a založení čtenářských spolků (Růžodol, Hrádek). Václav Šasvému staršímu souputníkovi, který v podobném duchu půmánek byl také vášnivým turistou a podílel se tak na založení
sobil na Kyjovsku a jenž je nám více znám: P. Františku Webelibereckého Klubu českých turistů. Mezi jeho záliby patřil kurovi (1826-1908). Tento dlouholetý milotický farář však celou
lečník, který hrával o peníze, avšak výhry věnoval na zakousvou politickou i osvětovou činnost podnikal, řekněme, cestou
pení školních knih.
tzv. Sušilova katolického národního hnutí, jehož zásadou bylo
Po roce 1880, kdy vstoupila v platnost tzv. Stremayrova jazyková
obnovit vlast skrze (katolickou) církev. Touto cestou však Vácnařízení zrovnoprávňující češtinu s němčinou pro komunikaci
lav Šamánek nešel. Celou dobu kandidoval za Národní stranu
se státními úřady, stal se Václav Šamánek horlivým prosazosvobodomyslnou (tzv. mladočechy), která naopak usilovala
vatelem české řeči v intencích tohoto zákona. V roce 1883 kuo snížení vlivu římskokatolické církve v monarchii. Milotický
příkladu začal jako lékař vystavovat chorobopisy a úmrtní listy
rodák patřil dokonce k mladočeskému radikálnímu křídlu.
v češtině, za což byl svými německými kolegy vyloučen z léPrvní světová válka přinesla Šamánkovi, jenž byl tou dobou
kařského spolku. Národní listy
již vdovec, finanční problémy.
také dokládají, že nákup domu
Vypjatá situace jistě přispěČeské besedy nechal Šamánek
la k Šamánkovu úmrtí: dne
zapsat v češtině, což byl první
9. května 1916 jej na cestě od
český zápis do libereckých popacienta postihl infarkt, na
zemkových knih po 260 letech.
který ještě téhož dne zemřel.
Podle Milana Turka však tento
Jeho ostatky byly zpopelněny
milotický rodák nikdy nevystua uloženy v Liberci, přičemž
poval protiněmecky – neodmítl
Šamánkův pohřeb se stal výtřeba hned den poté, co mu něznamnou společenskou udámečtí výrostci vytloukli okna,
lostí. V pozůstalé rodině záhy
navštívit německého pacienta.
následovala jedna tragická
Jeho postoj vyjadřovala i říkanudálost za druhou. Manželka, která o něm tehdy kolovala:
ka jednoho ze Šamánkových
„V Liberci máme doktora, Němsynů, který byl tou dobou
ci mu říkají potvora, i páni na
v ruském zajetí, spáchala seradnici. Však když je Němcům
bevraždu, když jejich dítě zanejhůře, Šamánek jim pomůže.“
bila v Karlsruhe francouzská
Stojí také za uvedení, že Šamánletecká puma. Na konci roku
kova manželka Hana, třebaže
1916 spáchal v Liberci sebebyla Němka, podporovala jeho
vraždu rovněž Václav Šamásnahy o rozvoj českého kulturnek mladší, a to údajně kvůli
ního života. A to přes ústrky
strachu z ohluchnutí.
svých německých příbuzných.
Po milotickém rodákovi VácJako předsedkyně vedla kupřílavu Šamánkovi byla v Liberci
kladu ženský spolek Karolína
pojmenována ulice, do níž byla
Světlá, jenž podporoval žáky
po válce umístěna bronzová
české menšinové školy.
busta sochaře Karla Kolaczka.
MUDr. Václav Šamánek (1846-1916).
Doktor Šamánek působil také
Václav Lunga
Autor J. Vilímek, 1884, kresba.
Mikroregion Nový Dvůr srdečně zve
v sobotu 9. dubna 2016 v 15.00 hod. na zahájení
další sezóny v konírně na zámku v Miloticích. Začínáme výstavou slovácké keramiky,
budou dílničky pro malé i velké. Využijte i letos zvýhodněnou vstupenku do konírny
pro občany obcí mikroregionu – k dostání na obecním úřadě.
Těšíme se na vaši návštěvu!
12
Jarní zpravodaj
Karneval s Jirkou Hadašem
www.milotice.cz
13
Ohlédnutí za zimou 2015
Sice nám už na dveře klepou Velikonoce, přesto bych se chtěla spolu s vámi ve fotografiích vrátit k událostem, které se udály a souvisely s jinými svátky, a to s Vánoci a koncem roku. Byla by škoda si je nepřipomenout, účastnili se jich nebo se na nich aktivně podíleli naši občané.
Tímto všem děkuji a doufám, že na konci tohoto roku se zase všichni sejdeme.
Lenka Knotková
Živý Betlém dětí ze základní školy.
Zpívání u vánočního stromu.
Silvestrovský pochod za prasátkem.
14
Jarní zpravodaj
Jaká byla plesová sezona?
I přes letošní brzký začátek postní doby se v naší obci stihlo uskutečnit poměrně dost plesů. Jak se vydařily, nebo ne, to vědí nejlépe sami
pořadatelé. Každopádně určitě bylo z čeho vybírat. A my vybíráme alespoň něco málo pro přiblížení atmosféry z jednotlivých plesů.
Lenka Knotková
Seniorské odpoledne.
Farní ples.
Dětský krojový.
Fašaňková zábava.
Hasičský ples.
Sportovní ples.
www.milotice.cz
15
Milotice - zpravodaj - čtvrtletník, XVIII. ročník, 1. číslo. Vychází 22. 3. 2016. Vydává Obec Milotice v nákladu 650 výtisků.
Reg. OkÚ Hodonín pod reg. Číslem 370600399. Redakční rada: L. Knotková, V. Lunga, J. Levek (-jl-), I. O. Straka (-ios).
Uzávěrka příštího čísla: 1. 6. 2016. Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby příspěvky krátit a upravovat.
Názor redakce se nemusí shodovat s názory přispěvovatele. Grafická úprava a tisk: Tiskárna Brázda Hodonín.
16
Jarní zpravodaj

Podobné dokumenty