Výroční zpráva za fiskální rok 2006

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva za fiskální rok 2006
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Výroční zpráva 2006
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
V˘roãní zpráva 2006
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
V˘roãní zpráva 2006
Obsah
Úvod
6
O Spoleãnosti
8
Vznik Spoleãnosti a její historie
8
Produkty a sluÏby
10
Wholesale
18
Strategie pro hospodáfisk˘ rok 2007
19
Zpráva nezávisl˘ch auditorÛ a úãetní závûrka
20
Rozvaha
24
V˘kaz zisku a ztráty
25
Pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu
26
Pfiehled o penûÏních tocích
27
V‰eobecné informace
29
Úãetní postupy
30
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
34
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
35
Pohledávky
37
Vlastní kapitál
38
Rezervy
39
Závazky
40
Bankovní úvûry
41
Finanãní deriváty
41
DaÀ z pfiíjmÛ
42
âasové rozli‰ení
43
âlenûní v˘nosÛ podle odvûtví
44
Anal˘za zamûstnancÛ
45
Transakce se spfiíznûn˘mi stranami
46
V˘znamné investiãní pfiísliby a jiné budoucí závazky
47
Pfiehled o penûÏních tocích
48
Zpráva o vztazích mezi propojen˘mi osobami
49
V˘roãní zpráva 2006
5
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Hospodáfisk˘ rok 2006
Úvod
VáÏené dámy, váÏení pánové, váÏení pfiátelé,
je mi opûtovnû ctí, Ïe mám tu moÏnost se s Vámi podûlit o informace t˘kající se na‰í spoleãnosti. Jsem poctûn o to víc, Ïe
máme za sebou v mnoha ohledech jeden z nejúspû‰nûj‰ích rokÛ v na‰í krátké, 6-tileté historii.
Fiskální, nebo chcete-li hospodáfisk˘ rok 2006 zaãal úzkou obchodní spoluprací s distributorem vozÛ Toyota a Lexus
v âeské republice – Toyotou Motor Czech. V jejím rámci jsme spoleãnû zrealizovali nûkolik velmi úspû‰n˘ch kampaní.
Abychom neusnuli na vavfiínech, zaãali jsme v souladu s na‰imi plány v létû 2005 pfiipravovat dal‰í úvûrov˘ produkt, za
jehoÏ cíl jsme si vytkli jeho absolutní variabilitu a transparentnost. V srpnu 2005 jsme tak v Ïivot uvedli Toyota Genio.
S tímto produktem mne pojí velmi dobr˘ pocit z dobfie vykonané práce, neboÈ kromû sofistikovaného pfiístupu
k zákazníkovi v rámci tohoto produktu, kdy má zákazník moÏnost pfiedãasnû splatit úvûrovou smlouvu kaÏd˘ch
12 mûsícÛ, pfii jasnû definované ãástce, známé (a zobrazené) jiÏ pfii uzavfiení smlouvy, se nám podafiilo nabídnout nûco
hmatatelnû jiného neÏ konkurence na na‰em trhu dosud nabízela.
Variabilitu ToyotaGenio jsme si hned vyzkou‰eli v prosinci 2005, kdy stávajícím zákazníkÛm fiady Toyota Yaris jsme pod
názvem „Toyota Genio 50/50“ nabídli moÏnost pofiízení vozu pfii uzavfiení úvûrové smlouvy na jeden rok, platbû pouze
splátek pojistného a vyplacení vozu po 12 mûsících (smlouva byla ale jinak uzavfiena ve standardním reÏimu platném pro
Toyota Genio). Tato akce bûÏela jen jeden mûsíc, v˘sledek byl ale ohromující. Do dne‰ní doby je tato kampaÀ kopírována
nûkter˘mi captive leasingov˘mi spoleãnostmi v na‰í ãásti evropského prostoru s ohromn˘m úspûchem.
Ale abych jen nemluvil o produktech pro koncové zákazníky. V fiíjnu 2005 jsme po dohodû a vyjasnûní pfiedstav s na‰ím
partnerem - Toyotou Motor Czech spustili opût plánované upravené schéma dealerské podpory. Úpravy spoãívaly
v novém pohledu na schéma financování pfiedvádûcích vozÛ, zmûnili jsme úvûrové limity, implementovali nové prvky
zaji‰tûní. Na schématu byl udûlán obrovsk˘ kus práce – nemûnilo se jen systémové nastavení, mûnila se i celá právní
dokumentace.
Jak jiÏ jsem uvedl v úvodu v˘roãní zprávy t˘kající se fiskálního roku minulého, hospodáfisk˘ rok 2006 mûl b˘t pro nás
rokem zákazníka. A tak se nám, kromû v˘‰e zmínûného (ano, i prodejce aut je pro nás zákazníkem) podafiilo spustit
v samém závûru roku nové webové stránky, které v sobû, i kdyÏ zatím offline obsahují urãitou zákaznickou podporu a to
na bázi rady a komunikaãních formuláfiÛ (t˘ká se jak koncov˘ch zákazníkÛ, tak i autorizovan˘ch dealerÛ Toyota
a Lexus). ProtoÏe v internetu spatfiujeme budoucnost, pokraãujeme i nadále ve strategii pfiijaté v minulém období
a rozvíjíme na‰e webové stránky tak, abychom zákazníkÛm a na‰im partnerÛm mohli nabídnout dal‰í nástroj pro
v˘mûnu informací. Tentokrát jiÏ nepÛjde o offline verzi, ale o verzi online. JelikoÏ se jedná o pomûrnû robustní nástroj,
bude práce na nûm pfiesahovat období více neÏ jednoho fiskálního roku. V˘sledek, ale pevnû vûfiím, bude stát za to.
Kromû tohoto zásadního projektu jsme se vypofiádali se zji‰Èováním zákaznické spokojenosti a implementovali k tomu
vhodné nástroje. Potû‰ením nám je, kdyÏ zji‰Èujeme, Ïe ze ‰kály 1 aÏ 5 (jako ve ‰kole) nás zákazníci hodnotí známkou
1,3. Není to ale ãistá jedniãka, proto v na‰em úsilí smûrem k zv˘‰ení zákaznické spokojenosti rozhodnû musíme
pokraãovat.
RovnûÏ jsme spustili program na podporu „návratnosti“ zákazníkÛ. Zatím toto schéma stále testujeme u uÏivatelÛ
modelové fiady Yaris. Po vyhodnocení jeho úspû‰nosti bude samozfiejmû tento nástroj upraven tak, aby na‰im
zákazníkÛm co nejvíce vyhovoval.
Minul˘ rok jsem pfii psaní úvodu v˘roãní zprávy zmínil expanzi skupiny Toyota Financial Services do zahraniãí a to pod
na‰í supervizí. Zmínil jsem i to, Ïe nám Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. jako sv˘m supervizorÛm dûlá od poãátku
radost. To jsem ale nevûdûl, jak fiskální rok 2006 pro nás, jak v âechách, tak i na Slovensku obchodnû dopadne! Je mi
neskuteãn˘m potû‰ením se s Vámi podûlit o fakt, Ïe tato spoleãnost po prvním roce své existence získala nejvy‰‰í trÏní
podíl v rámci Toyota Financial Services, tedy první místo v rámci regionu Evropa-Afrika, kam jsme organizaãnû zafiazeni!
Velmi potû‰ující je i tfietí místo pro TOYOTA Financial Services Czech. Tím jsme my v âechách získali za pût let existence
v‰echny posty (virtuálnû): zlat˘ (v roce 2004), stfiíbrn˘ (2003) a bronzov˘ (2005 a 2006). Sloven‰tí kolegové hned
v prvním roce existence zlat˘. Co je asi ãeká dál? Na tuto odpovûì si spoleãnû musíme rok poãkat.
6
V˘roãní zpráva 2006
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Hospodáfisk˘ rok 2006
Úvod
Fiskální rok 2006 byl ale pro nás úspû‰n˘ i jinak. Dosáhli jsme nejvy‰‰ího zisku v historii a dlouhodobû plánovaná
hodnota ROMA (Return of Managed Assets, návratnost fiízen˘ch aktiv, podle mezinárodních úãetních standardÛ) byla
poprvé dosaÏena.
Tohoto úspûchu jsme docílili jednak dobr˘m obchodním vyjednáváním s na‰imi partnery, ale i dobfie nastaven˘mi
pravidly t˘kající se rizikovosti. Na celkov˘ v˘sledek má nesporn˘ vliv i peãlivá práce s provozními náklady a neustál˘
monitoring v˘nosnosti smluv.
I na Slovensku jsme byli v oblasti hospodáfiského v˘sledku úspû‰nûj‰í neÏ jak nám velel plán. Pozitivnûj‰ího v˘sledku jsme
dosáhli velmi podobnou cestou jako v âechách.
V‰echny na‰e úspûchy by jiÏ tradiãnû nebyly dosaÏitelné bez na‰ich partnerÛ.
Minul˘ rok nám svou podporou velmi pomohli oba distributofii vozÛ Toyota a Lexus – spoleãnost Toyota Motor Czech
spol. s r.o. v âechách a Toyota Motor Slovakia s.r.o. na Slovensku a distributor vysokozdviÏn˘ch vozíkÛ Toyota v âechách
– TOYOTA MATERIAL HANDLING âESKÁ REPUBLIKA a.s. Vedením v‰ech tfií spoleãností a jejich zamûstnancÛm tímto
upfiímnû dûkuji.
K na‰im stûÏejním partnerÛm rovnûÏ patfií poji‰Èovny. V âeské republice tak dûkuji vedením a zamûstnancÛm spoleãností
Kooperativa poji‰Èovna, a.s., Allianz poji‰Èovna, a.s., Modul Servis s.r.o. a na Slovensku spoleãnosti Allianz – Slovenská
poisÈovÀa a.s.
Na‰i zamûstnanci. Klíãov˘ prvek na‰eho konání. Ti bez nichÏ by na‰e firma nemohla existovat. V‰em patfií velk˘ dík
a uznání za jejich bezprecedentní a dlouhodobou podporu. VÏdy si o to víc uvûdomuji, jak zásadní je jejich vliv u takto
mal˘ch spoleãností s takto rozsáhlou nabídkou jako jsme my.
Závûr mého úvodu k v˘roãní zprávû opût vûnuji na‰im plánÛm pro pfií‰tí období. Pfií‰tí rok bychom se chtûli zamûfiit na
zautomatizování nûkter˘ch procesÛ. RovnûÏ provedeme nezbytné kroky k postupnému naplÀování na‰í dlouhodobé
strategie v oblasti poji‰tûní. Dále budeme pracovat na druhé fázi systému v˘mûny klientsk˘ch informací (online).
V oblasti produktÛ se pokusíme obnovit ideu opûtovné koupû nového vozu zákazníkem po profinancování vozu
pÛvodního (tzv. Trade Cycle Management) a to aÈ jiÏ s vyuÏitím Toyota Vario, ãi úpravou produktu Toyota Rent.
Dlouhodob˘m úkolem pak pro nás je pokraãující stabilizace v‰ech vnitropodnikov˘ch procesÛ s ohledem na minimalizaci
transakãních chyb (zadávání informací do systému, v˘mûny informací uvnitfi firmy atd.), optimalizaci procesÛ (pracovní
postupy) a standardizaci procedur. Zásadní zmûny pak probûhnou napfiíã celou, zejména retailovou dokumentací. Bude
provedena její kompletní revize.
V˘voj na‰í spoleãnosti je velmi dynamick˘. Stále se snaÏíme reagovat na poÏadavky na‰ich zákazníkÛ a vûnujeme se
v‰em aktivitám, které nás odli‰ují od na‰í konkurence. To na nás klade velké nároky, velké nároky jsou kladeny i na
systémy a reÏijní dodavatele.
Pfiesto vûfiím, Ïe i pfies nároãné období, které nás pfií‰tí rok a roky následující ãeká, pfiinesou v‰echny zmûny, které musíme
udûlat, TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. dlouhodobou prosperitu a nemalou konkurenãní v˘hodu.
S úctou
Ing. Ale‰ Kamar˘t
¤editel spoleãnosti
V Praze, 15. srpna 2006
V˘roãní zpráva 2006
7
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
V˘roãní zpráva za hospodáfiské období
konãící 31. bfiezna 2006
SPOLEâNOST
Základní údaje:
Název
IâO
Sídlo
Datum vzniku
Právní forma
Majetková úãast
Základní kapitál
Statutární orgán
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
65413261
Rubín Office Center, Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8
30. dubna 1996
spoleãnost s ruãením omezen˘m
Toyota Financial Services (UK) plc 100%
44 000 000 Kã, splaceno
Ing. Ale‰ Kamar˘t – jednatel
Spoleãnost TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. je ãlenem âeské leasingové a finanãní asociace.
Vznik spoleãnosti a její historie
Spoleãnost TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. vznikla roku 2000 jako nástupce pÛvodní BB-Leasing s.r.o.
(zaloÏena v roce 1996) a to na základû pfievzetí 100% obchodního podílu pÛvodní spoleãnosti BB-Leasing s.r.o.
nov˘m vlastníkem – spoleãností Toyota Financial Services (UK) plc z Velké Británie.
Kvûten 2000
– vznik TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
(„TFSCZ“) pfievzetím 100 % obchodního podílu
BB-Leasing s.r.o., nov˘ vlastník – Toyota Financial
Services (UK) plc z Velké Británie
2001
âerven 2000
– uzavfiena první leasingová smlouva pod hlaviãkou
TFSCZ (produkt Toyota Leasing)
Bfiezen 2001
– uzavfiena dohoda o spolupráci mezi TFSCZ
a dovozcem vozÛ Toyota – spoleãností Toyota
Motor Czech, spol. s r.o. („TMCZ“)
Bfiezen 2001
– první setkání se v‰emi autorizovan˘mi dealery
Toyota z âeské republiky, oficiální uvedení
produktu Toyota Vario na trh, uvedení nového
kalkulaãního programu
Duben – ãerven 2001
– první spoleãná kampaÀ („Jarní kampaÀ“) ve
spolupráci s TMCZ, urãená na podporu prodeje
modelÛ Yaris, Corolla a Avensis, bûhem této
kampanû byl dosaÏen první prodejní rekord
8
V˘roãní zpráva 2006
Záfií 2001
– zahájeny práce na implementaci a uzpÛsobení
systému STEP_SQL (kmenov˘ software slouÏící pro
správu smluv a jejich úãetní vedení)
¤íjen 2001
– zahájena spolupráce se spoleãností TOYOTA
MATERIAL HANDLING âESKÁ REPUBLIKA a.s (dfiíve
Kromexim, a.s. KromûfiíÏ) – dovozcem manipulaãní
techniky Toyota do âeské republiky, uveden na trh
leasingov˘ produkt Toyota Forklift Leasing
Bfiezen 2002
– prezentace prvního produktu na úvûrové bázi
(Toyota Kredit) síti autorizovan˘ch prodejcÛ Toyota
a jeho následné uvedení na trh
Duben 2002
– zahájeny práce na novém schématu dealerské
podpory
âerven 2002
– dosaÏen historick˘ prodejní rekord (na bázi trÏního
podílu, dosud nepfiekonán)
Srpen 2002
– sídlo spoleãnosti zasaÏeno povodnûmi, kanceláfie
TFSCZ pfiestûhovány do náhradních prostor
poskytnut˘ch TMCZ
2002
2000
Od roku 1996 do dubna 2000
– BB-Leasing, s.r.o., univerzální leasingová spoleãnost
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Vznik spoleãnosti a její historie
Únor 2003
– zahájena testovací fáze nového schématu dealerské
podpory s pilotními partnery
Leden 2005
– finalizace projektu a zaloÏení Toyota Financial
Services Slovakia s.r.o.
Duben 2003
– uveden na trh první produkt na bázi operativního
leasingu (Toyota Rent)
Srpen 2005
– uveden na trh variabilní úvûr Toyota Genio
2003
Kvûten 2003
– zbytek autorizovan˘ch prodejcÛ Toyota zahrnut do
schématu nové dealerské podpory
Srpen 2003
– vyhlá‰ena zcela nová motivaãní soutûÏ pro prodejce
Toyota
Záfií 2003
– systém STEP_SQL uveden do ostrého provozu
2005
Únor 2003
– spoleãnost ocenûna za 2. nejlep‰í v˘sledek mezi
spoleãnostmi ze skupiny Toyota Financial Services
v Evropû a Africe
Záfií 2004
– uveden na trh první produkt z fiady Toyota Direct
(poji‰tûní po fiádném ukonãení leasingové, resp.
úvûrové smlouvy)
Prosinec 2004
– historick˘ prodejní rekord v poãtu smluv uzavfien˘ch
za jeden mûsíc
¤íjen 2002
– úspû‰n˘ návrat do sídla spoleãnosti
¤íjen 2005
– uvedení kompletnû pfiepracované nabídky dealerské
podpory (wholesale)
Únor 2006
– zahájeno testování schématu návratnosti zákazníkÛ
Bfiezen 2006
– nové webové stránky se zákaznickou sekcí (I. fáze
projektu s interním oznaãením „front-end fie‰ení“)
2004
Prosinec 2003
– on-line kalkulátor pro autorizované prodejce uveden
do provozu
Únor 2004
– roz‰ífiena spolupráce s TOYOTA MATERIAL
HANDLING âESKÁ REPUBLIKA a.s. (dfiíve Kromexim,
a.s. KromûfiíÏ) o nabídku produktu na bázi
operativního leasingu (Toyota Forklift Rent)
Únor 2004
– TFSCZ hostitelem 6. TFS Marketingové konference,
souãasnû obdrÏela cenu za 1. místo (nejvy‰‰í trÏní
podíl) mezi spoleãnostmi ze skupiny Toyota
Financial Services v rámci regionu Evropa-Afrika
Kvûten 2004
– zmûna zákona o DPH a následn˘ dramatick˘ pokles
objemu novû uzavíran˘ch leasingov˘ch smluv
Srpen 2004
– zaãátek prací na projektu zaloÏení sesterské
spoleãnosti Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
V˘roãní zpráva 2006
9
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Produkty a sluÏby
Produkty a sluÏby
Obchodní ãinnost spoleãnosti TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. je realizována v souãasnosti ve tfiech
základních produktov˘ch rovinách.
První z oblastí je poskytování finanãních sluÏeb koncov˘m zákazníkÛm, ktefií mají zámûr pofiídit si (tj. profinancovat)
vozy Toyota, Lexus, nebo vysokozdviÏné vozíky Toyota. Tato oblast sluÏeb je naz˘vána pojmem „retail“.
Druhá ãást produktového portfolia TFSCZ, která je bûÏnû naz˘vána „wholesale“, je urãena na podporu sítû
autorizovan˘ch prodejcÛ Toyota.
Nad obûmi tûmito základními ãástmi produktového portfolia, které slouÏí zejména k pofiízení aktiv (majetku) je pak
oblast tfietí, poji‰tûní. Poji‰tûní je v tuto chvíli tvofieno nabídkou poji‰tûní majetkového, vázaného na automobily
(resp. manipulaãní techniku).
Retail
Portfolio finanãních sluÏeb, které bylo na pfielomu hospodáfiského roku 2004 a 2005 zásadnû modifikováno díky
zmûnám zákona o DPH, je v souãasné dobû schopné uspokojit ‰irokou ‰kálu zákaznick˘ch potfieb a oãekávání.
Jsou v nûm zastoupeny jak leasingové tak i úvûrové produkty v následujícím ãlenûní:
Toyota Leasing
Produktov˘ pilífi TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
nabízen˘ jiÏ od poãátku pÛsobení na trhu v âeské republice
je zaloÏen na finanãním leasingu s plnou amortizací, neboli
finanãním pronájmu s následnou koupí najaté vûci.
Nájemcem mÛÏe b˘t podnikatel i nepodnikatel. Konkrétní
podmínky leasingové smlouvy jsou sestaveny na základû
kombinace následujících standardních parametrÛ:
• mimofiádná splátka 10 % - 60 % z pofiizovací ceny
vozidla,
• délka smlouvy 36, 42, 48 nebo 60 mûsícÛ,
• fixní poji‰tûní odpovûdnosti (limit 50 mil. Kã/50 mil. Kã,
nebo 70 mil. Kã/70 mil. Kã) je po celou dobu leasingu
souãástí pravideln˘ch splátek,
• havarijní poji‰tûní se spoluúãastí 5 % (min. 5 000,- Kã)
nebo 10 % (min. 10 000,- Kã) je fixní po celou dobu leasingu a je souãástí pravideln˘ch splátek,
• lze uzavfiít na jak˘koliv model znaãky Toyota ãi Lexus, vozidla nová i ojetá,
• smlouva je ukonãena zaplacením odkupní ceny v symbolické v˘‰i 1 190,- Kã vã. DPH.
Toyota Kredit
Pro zákazníky, ktefií chtûjí vozidlo okamÏitû vlastnit, ale
nechtûjí ãi nemohou pouÏít k jeho koupi své vlastní
finanãní zdroje, je urãen nበprodukt, nabízen˘ od roku
2002, kter˘ je zaloÏen na principu úvûrového financování.
Toyota Kredit je vhodn˘ nejen pro podnikatele ãi
nepodnikatele, ale i pro pfiíspûvkové organizace územních
samosprávn˘ch celkÛ, mûst (vãetnû Hlavního mûsta
Prahy), obcí i krajÛ. Nastavení smlouvy je velmi flexibilní:
• standardní financovaná ãástka se pohybuje v rozmezí
40 % - 75 % z pofiizovací ceny (tzn., Ïe minimální v˘‰e
vlastních prostfiedkÛ ke krytí koupû je 25 %),
• délka úvûrové smlouvy je 12, 24, 36, 48 mûsícÛ,
• fixní poji‰tûní odpovûdnosti (limit 50 mil. Kã/50 mil. Kã,
nebo nebo 70 mil. Kã/70 mil. Kã) je souãástí
pravideln˘ch splátek po celou dobu úvûrové smlouvy,
10
V˘roãní zpráva 2006
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Produkty a sluÏby
•
•
•
havarijní poji‰tûní se spoluúãastí 5 % (min. 5 000,- Kã) nebo 10 % (min. 10 000,- Kã) je fixní po celou dobu
úvûrové smlouvy a je souãástí pravideln˘ch splátek,
produkt lze standardnû pouÏít na financování nov˘ch i ojet˘ch vozidel znaãky Toyota a Lexus,
smlouva zaniká splacením celé jistiny (úvûru); úvûrovou smlouvu lze po dohodû s na‰í spoleãností prodlouÏit
nebo naopak zkrátit, nebo ji i pfiedãasnû splatit.
Toyota Vario
Principem modifikovaného úvûrového produktu, kter˘ je
na‰í spoleãností nabízen jiÏ od roku 2001 (do 30. 4. 2004
byl tento produkt nabízen na bázi finanãního leasingu
s ãásteãnou amortizací – zÛstatkovou hodnotou), je volba
zv˘‰ené poslední splátky (do 30. 4. 2004 - zÛstatkové
hodnoty). To umoÏÀuje dluÏníkovi dosáhnout velmi
pfiíznivé v˘‰e pravidelné mûsíãní splátky. Produkt je urãen
zejména pro nepodnikatele. Pro produkt Toyota Vario
platí:
• v˘‰e vlastních prostfiedkÛ 20 % - 60 % z pofiizovací
ceny vozidla,
• délka smlouvy 36 nebo 48 mûsícÛ,
• fixní poji‰tûní odpovûdnosti (limit 50 mil. Kã/50 mil. Kã, nebo 70 mil. Kã/70 mil. Kã) je po celou dobu úvûrové
smlouvy souãástí pravideln˘ch splátek,
• havarijní poji‰tûní se spoluúãastí 5 % (min. 5 000,- Kã) nebo 10 % (min. 10 000,- Kã) je fixní po celou dobu
úvûrové smlouvy a je souãástí pravideln˘ch splátek,
• poslední zv˘‰ená splátka úvûru lze volit v rozsahu od 10 % do 30 %, respektive 25 % z celkové hodnoty vozidla,
a to v závislosti na délce smlouvy a modelu financovaného vozidla,
• smlouvu lze uzavfiít na modely Aygo, Yaris, Corolla, Avensis a RAV4,
• na konci smluvního období je nutné zvolit jednu z následujících variant:
- splacení poslední zv˘‰ené splátky,
- pokraãování ve financování poslední zv˘‰ené splátky (prodlouÏení úvûrové smlouvy do koneãného splacení),
- odkup vozidla v trÏní hodnotû (minimálnû v hodnotû poslední zv˘‰ené splátky) dealerem a vyuÏití nabídky na
velmi v˘hodnou koupi vozidla nového, vãetnû neménû v˘hodn˘ch podmínek financování.
Toyota Genio
Novinka mezi produkty pro koncové zákazníky postavená
na modelu úvûru (spotfiebitelského i pro podnikatele,
zákaznické skupiny jsou stejné jako pro TOYOTA Kredit)
s moÏností pfiedãasného splacení jistiny kaÏd˘ch 12
mûsícÛ bezúroãnû. Pro na‰e zákazníky je tento produkt
zajímav˘ niωí poÏadovanou platbou pfiedem (od 10 %
vlastních prostfiedkÛ), neporovnatelnû niωí úvûrovou
splátkou (zpÛsobenou vût‰í délkou smlouvy) a velmi
pfiijatelnou hodnotou pojistného ve splátce. Zákazník je
informován o v˘‰i hodnoty pro pfiedãasné splacení jiÏ
v samotné úvûrové smlouvû. Toyota Genio je specifické
tímto:
• v˘‰e vlastních prostfiedkÛ 10 % - 60 % z pofiizovací
ceny vozidla,
• délka smlouvy 72 mûsícÛ,
• fixní poji‰tûní odpovûdnosti (limit 50 mil. Kã/50 mil. Kã) po celou dobu úvûrové smlouvy je souãástí
pravideln˘ch splátek,
• havarijní poji‰tûní se spoluúãastí 5 % (min. 5 000,- Kã) nebo 10 % (min. 10 000,- Kã) je fixní po celou dobu
úvûrové smlouvy a je souãástí pravideln˘ch splátek,
• moÏnost pfiedãasného splacení kaÏd˘ch 12 mûsícÛ trvání smlouvy
• smlouvu lze v dne‰ní dobû uzavfiít na modely z fiad Aygo, Yaris a Corolla.
V˘roãní zpráva 2006
11
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Produkty a sluÏby
Toyota Rent
Novinka v portfoliu od poãátku hospodáfiského roku
2004, urãená pfiedev‰ím pro firemní klientelu. Jedná
o operativní leasing (pronájem), kter˘ je zaloÏen na
ãásteãné amortizaci vozidla dle stanoveného jízdního
reÏimu (délka pouÏívání a celkov˘ poãet ujet˘ch km).
Zákazníci u tohoto produktu ocení zejména velmi
pfiíznivou splátku, pozitivnû ovlivÀující finanãní v˘daje,
a téÏ velmi nízkou administrativu spojenou s provozem
vozidla. Celkové nájemné vychází z následujících
parametrÛ:
• financování 100 % pofiizovací ceny vozidla,
• délka smlouvy 12 – 48 mûsícÛ,
• maximální poãet ujet˘ch km v rámci leasingové
smlouvy je 160 000,
• fixní poji‰tûní odpovûdnosti (limit 50 mil. Kã/50 mil. Kã)
po celou dobu leasingu je vÏdy souãástí pravideln˘ch splátek,
• havarijní poji‰tûní se spoluúãastí 5 % (min. 5 000,- Kã) nebo 10 % (min. 10 000,- Kã) je fixní po celou dobu
leasingu a je vÏdy souãástí pravideln˘ch splátek,
• v cenû nájmu je dále registrace vozidla, platba silniãní danû a koncesionáfiského poplatku za rozhlasov˘ pfiijímaã,
• po ukonãení smlouvy se vozidlo vrací zpût na‰í spoleãnosti, odpovídá-li opotfiebení vozidla smluvním
podmínkám, nejsou klientovi vyúãtovány Ïádné
dodateãné náklady.
Toyota Direct
Toyota Direct je nové oznaãení produktové fiady, která je
zamûfiená na jakéhokoliv uÏivatele vozidla Toyota a Lexus,
aktuálnû zejména pak na ty zákazníky, ktefií fiádnû
ukonãují úvûrovou nebo leasingovou smlouvu s TOYOTA
Financial Services Czech s.r.o. na vozidlo, které jim dále
zÛstává, nebo na vlastníky vozidla znaãky Toyota a Lexus,
ktefií v minulosti nerealizovali koupi prostfiednictvím
znaãkov˘ch finanãních sluÏeb, nebo o nich ani neuvaÏují.
JelikoÏ je Toyota Direct tvofien na základû zákaznick˘ch
oãekávání, pfiedpokládáme i prÛbûÏnou promûnu
a roz‰ifiování tohoto produktu, u nûhoÏ lze v souãasné
dobû sjednat:
• kompletní havarijní poji‰tûní ve spolupráci s Allianz poji‰Èovnou a.s., spoleãnû s doplÀkov˘m poji‰tûním
(poji‰tûní ãelního skla, náhradního vozidla, poji‰tûní zavazadel, úrazové poji‰tûní pasaÏérÛ) – garantujeme
poskytnutí nejlep‰ích sazeb na trhu,
• poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem motorového vozidla ve spolupráci s Allianz poji‰Èovnou a.s.
12
V˘roãní zpráva 2006
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Produkty a sluÏby
Toyota Forklift Leasing
Komplexní finanãní podpora znaãky Toyota se odráÏí
i v oblasti prodeje manipulaãní techniky
a vysokozdviÏn˘ch vozíkÛ Toyota, jejichÏ v˘hradní
distribuci na ãeském trhu zaji‰Èuje TOYOTA MATERIAL
HANDLING âESKÁ REPUBLIKA a.s. (dfiíve Kromexim a.s.
KromûfiíÏ). Ve spolupráci se zmínûn˘m distributorem je
moÏné uzavfiít finanãní leasing s plnou amortizací
a dal‰ími následujícími standardními parametry:
• mimofiádná splátka ve v˘‰i 10 % - 60 % z pofiizovací
ceny vozíku,
• délka splácení 36 nebo 48 mûsícÛ,
• zÛstatková hodnota 0 % (eventuálnû 10 %)
z pofiizovací ceny vozíku,
• odkupní hodnota v symbolické v˘‰i 1000,- Kã bez
DPH,
• strojní poji‰tûní je fixní a je souãástí splátek po celou
dobu leasingové smlouvy s maximální spoluúãastí
10 000,- Kã,
• poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kody (limit 50 mil. Kã/
50 mil. Kã) je souãástí pravideln˘ch splátek po celou
dobu leasingové smlouvy,
• smlouva je ukonãena zaplacením odkupní ceny
v symbolické v˘‰i 1 190,- Kã vã. DPH.
Toyota Forklift Rent
Spoleãnû s v˘hradním distributorem vysokozdviÏn˘ch
vozíkÛ a manipulaãní techniky znaãky Toyota, spoleãností
TOYOTA MATERIAL HANDLING âESKÁ REPUBLIKA a.s.,
pfiiná‰íme od února roku 2004 zákazníkÛm unikátní
produkt, v rámci kterého je komplexnû postaráno
o provoz a péãi vozíkÛ. Toyota Forklift Rent je operativní
leasing (nájem) s pln˘m servisem. Podmínky nájemní
smlouvy, která je uzavírána s distributorem, jsou dány
kombinací následujících parametrÛ:
• délka smlouvy 12 – 84 mûsícÛ,
• financování 100 % pofiizovací ceny vozíku,
• strojní poji‰tûní je fixní a je souãástí nájemní splátky
po celou dobu leasingu, maximální spoluúãast je
10 000,- Kã,
• poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kody (limit 50 mil. Kã/
50 mil. Kã) je fixní a je souãástí pravidelné nájemní
splátky,
• v cenû nájmu jsou bûÏné servisní úkony spojené
s provozem vozíkÛ a úmûrné probûhu motohodin,
• nad rámec bûÏn˘ch servisních úkonÛ je moÏné
sjednat i v˘mûnu pneumatik a vidlice vozíku.
V˘roãní zpráva 2006
13
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Produkty a sluÏby
Z tabulky ã. 1 je patrné zastoupení jednotliv˘ch produktÛ (vztaÏeno na pfiedané smlouvy v daném fiskálním roce).
„Financovaná hodnota“ reprezentuje de facto mnoÏství penûÏních prostfiedkÛ pÛjãen˘ch zákazníkÛm. „Poãet
smluv“ udává poãet jednotek (financovan˘ch objektÛ), které byly v rámci fiskálního roku financovány (lze jednodu‰e i rozklíãovat financované komodity, neboÈ produkty obsahující ve svém názvu slovo „forklift“ zastupují vysokozdviÏné vozíky, ostatní produkty potom osobní a uÏitkové automobily). Sloupec „Pofiizovací ceny (bez DPH)“ vyjadfiuje souãet hodnoty jednotliv˘ch objektÛ v ãase jejich pofiízení a to opût v ãlenûní za jednotlivé produkty.
Tabulka ã. 1 Smlouvy pfiedané v hospodáfiském roce 2006 (v Kã)
Produkt
Financovaná
hodnota
Toyota Leasing
272 874 506,50
37,56 %
795
41,21 %
456 794,40
0,06 %
1
0,05 %
Toyota Kredit
142 137 719,55
19,57 %
416
21,57 %
Toyota Vario
10 851 008,80
1,49 %
43
2,23 %
Toyota Genio
73 976 426,85
10,18 %
319
16,54 %
Toyota Rent
72 265 873,90
9,95 %
119
6,17 %
72 265 873,90
7,11 %
Toyota Forklift Leasing
11 871 813,40
1,63 %
20
1,04 %
12 557 517,60
1,24 %
Toyota Forklift Rent
141 992 342,70
19,55 %
216
11,20 %
Celkem
726 426 486,10
100,00% 1 929 100,00% 1 015 724 869,10 100,00%
Toyota Equipment Leasing
Podíl
Poãet
smluv
Podíl
Pofiizovací ceny
(bez DPH)
Podíl
428 708 300,90 42,21 %
507 549,00
0,05 %
235 506 196,00 23,19 %
17 133 481,00
1,69 %
107 053 608,00 10,54 %
141 992 342,70 13,98 %
Co tato tabulka indikuje? Pfiedev‰ím stále pokraãující tendenci v rÛstu produktÛ na bázi úvûru. Ty reprezentovaly ve
fiskálním roce 2006 40 % (z pohledu poãtu smluv) a 35 % (z pohledu objemu, pofiizovacích cen). V meziroãním
porovnání tak do‰lo k nárÛstu o takfika 34 % (poãet smluv), resp. 10 % z pohledu objemu (pofiizovacích cen).
Vezmeme-li v potaz nástup produktu Toyota Genio (poãátek nabídky od 8/2005) a jeho omezení (pouze nûkteré
modelové fiady) je tento trend pomûrnû ohromující a vypovídá o tom, Ïe i trh leasingov˘ch spoleãností v âeské
republice nastupuje cestu smûrem k trendu známém v západní Evropû jiÏ fiadu let.
Podíváme-li se zpût do hospodáfiského roku 2006, zjistíme nûkteré zajímavé skuteãnosti:
- Klasik na‰í nabídky Toyota Leasing (finanãní leasing s plnou amortizací) si i pfies nárÛst úvûrov˘ch produktÛ,
udrÏel svou pozici, ba i trochu „narostl“ (srovnání 2006/2005: 37,56 %/33,71 % podle financované ãástky
(viz. graf 2), resp. 42,21 %/38,40 % z pohledu pofiizovacích cen, ale 41,21 %/42,20 % z pohledu poãtu smluv).
Stále jsou tímto produktem financovány spí‰e draωí vozy (dáno i nabídkou, resp. nûkter˘mi produktov˘mi
omezeními na‰í spoleãností).
- Toyota Kredit, nበhistoricky první úvûrov˘ produkt zaznamenal meziroãnû pokles. Ten je ale dán pfiesunem
urãit˘ch zákazníkÛ smûrem k novému Toyota Genio.
- Toyota Genio je jasn˘m premiantem minulého roku – za pouh˘ch 8 mûsícÛ získal tento produkt více jak 10 %
z na‰eho portfolia novû uzavfien˘ch smluv a to jak z pohledu financovan˘ch hodnot, tak i pofiizovacích cen.
Z pohledu poãtu uzavfien˘ch smluv dosáhl podíl více neÏ 16,5 % (viz. graf 1), coÏ potvrzuje pfiedchozí popis
v˘voje produktu Toyota Kredit – do‰lo zde k pfiesunu zákazníkÛ.
- Prost˘ operativní leasing pfiedstavovan˘ Toyota Rent dosáhl takfika stejného podílu jako v roce minulém a tento
stav hovofií o urãité stagnaci produktu dané jeho omezenou nabídkou (bez sluÏeb). Zmûny zde nastanou buì
jeho masovûj‰ím nasazením (pfies dealerskou síÈ Toyota a Lexus), ãi právû implementací dal‰ích sluÏeb smûrem
k full-service leasingu (dlouhodobá strategie Toyota Financial Services Czech s.r.o.).
- Zklamání panuje u produktu Toyota Vario. Jeho stále klesající podíl v portfoliu na‰í nabídky je dán
nepochopením této fiady ze strany na‰ich obchodních partnerÛ a je nutno se na jeho „renesanci“ v budoucnu
zamûfiit. Tento produkt patfií spolu s Toyota Rent a Toyota Genio k tomu, co nás odli‰uje a mÛÏe nám
v budoucnosti pfiinést nemalou konkurenãní v˘hodu.
14
V˘roãní zpráva 2006
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Produkty a sluÏby
-
Souãástí statistiky je i fiada Toyota Equipment Leasing, která zastupuje na‰í nabídku pro spoleãnosti ze skupiny
Toyota Group na území âeské republiky a není aktivnû nabízena. Proto i její podíl je takfika zanedbateln˘.
Produkty urãené pro financování manipulaãní techniky vykázaly pokles na meziroãní bázi, nedo‰lo ov‰em
k poklesu na‰eho trÏního podílu. Finanãní sluÏby poskytované zákazníkÛm TOYOTA MATERIAL HANDLING
âESKÁ REPUBLIKA a.s. jsou i nadále stabilizaãním prvkem na‰eho portfolia smluv.
Graf 1 – Zastoupení produktÛ dle poãtu smluv
Toyota Forklift
Leasing
1%
Graf 2 – Zastoupení produktÛ podle financované hodnoty
Toyota Forklift
Rent
11 %
Toyota Forklift
Rent
20 %
Toyota Leasing
41 %
Toyota Rent
6%
Toyota Leasing
37 %
Toyota Forklift
Leasing
2%
Toyota Genio
17 %
Toyota Equipment
0%
Toyota Rent
10 %
Toyota Kredit
22 %
Toyota Equipment
0%
Toyota Vario
1%
Toyota Genio
10 %
Toyota Vario
2%
Toyota Kredit
20 %
Celkovû jsme pak zaznamenali meziroãní rÛst obchodu a to na bázi financované hodnoty o 83 mil. Kã (o necel˘ch
13 %), o pouh˘ch 178 smluv (o 10 %) a v pofiizovacích cenách bez DPH jsme obrat zv˘‰ili o necel˘ch 108 mil. Kã
(takfika 12 %). Z toho lze dovodit, Ïe obchodní v˘sledek nebyl zase tak dramaticky se vyvíjející, jak by se zdálo.
Detailní pohled pak, jak jiÏ jsem uvedl, hovofií o urãitém pfieskupování zákazníkÛ v rámci produktÛ a je ovlivnûn
skuteãnostmi uveden˘mi dále.
I pfies vcelku lineární rÛst (ne tedy skokov˘, jako v minul˘ch letech) obchodu jsme dosáhli pomûrnû dobrého
úspûchu ve v˘voji trÏního podílu. Jak lze spatfiit v tabulce ã. 2, na‰e spoleãnost svÛj trÏní podíl oproti minulému
roku, kter˘ byl poznamenán stagnací z dÛvodu v˘voje daÀové legislativy a zmûnou dealerské sítû Toyota a Lexus na
území státu, dále zv˘‰ila.
NárÛst podílu byl na druhou stranu negativnû ovlivnûn poklesem prodeje vozÛ Toyota a Lexus na území státu a tak
i pfies nespornû pozitivní v˘sledek v dosahované penetraci (podíl financovan˘ch aut na poãtu prodan˘ch) celkov˘
v˘voj v poãtech financovan˘ch vozÛ na meziroãní bázi nebyl tak v˘razn˘.
Tabulka ã. 2 Podíl spoleãnosti na trhu prodan˘ch nov˘ch vozÛ Toyota a Lexus
Parametr/hospodáfisk˘ rok
2000
2002
2003
2004
2005
2006
Prodej vozÛ v âR (ks)
77 907
184 339
161 449
171 116
158 308
166 278
2 010
4 617
3 747
4 418
4 749
4 717
2,58 %
2,50 %
2,32 %
2,58 %
3,00 %
2,84 %
221
1 079
1 166
1 455
1 336
1 571
11,00 %
23,37 %
31,12 %
32,93 %
28,13 %
33,31 %
Prodej znaãek Toyota a Lexus (ks)
Podíl Toyota na ãeském trhu
Poãet vozÛ financovan˘ch TFSCZ (ks)
DosaÏená penetrace TFSCZ
Námi dosaÏená penetrace sice hovofií o vy‰‰ím jak 50 % podílu na trhu (jestliÏe víme, Ïe 60 % vozÛ ze 100 % je
nûjak˘m zpÛsobem financovan˘ch), hovofií v‰ak rovnûÏ o tom, Ïe toto je hranice, kterou lze bez speciálních
prodejních kampaní, dal‰ím uzpÛsobování stávajících retailov˘ch produktÛ ãi zcela nov˘m pojetím sluÏeb tûÏko
dlouhodobû pfiekraãovat.
V˘roãní zpráva 2006
15
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Produkty a sluÏby
Graf 3 – V˘voj poãtu financovan˘ch vozidel (novû kontrahované obchodní pfiípady) a dosaÏené penetrace
35,00 %
1 800
1 600
30,00 %
1 400
25,00 %
1 200
20,00 %
1 000
800
15,00 %
600
10,00 %
400
5,00 %
200
0
0,00 %
2000
2002
2003
2004
Poãet financovan˘ch (nov˘ch) vozÛ
2005
2006
DosaÏená penetrace
K 31. bfieznu 2006 na‰e spoleãnost spravovala 5 090 aktivních smluv, z toho 72 % ãinily smlouvy na bázi
operativního a finanãního leasingu, 28 % smlouvy úvûrové. Meziroãní nárÛst smluv celkem byl 11,72 %, pfiiãemÏ
nejmarkantnûj‰í zv˘‰ení bylo opût v rámci operativního leasingu TOYOTA Forklift Rent (nárÛst o takfika 69 %)
a úvûrov˘ch Toyota Vario (+ 39,58 %) a Toyota Kredit (+34,28 %).
Klasick˘ Toyota Leasing vykázal pokles z dÛvodu men‰ího pfiírÛstku smluv oproti fiádnému ukonãení na tomto
základû postaven˘ch smluv. Produkt patfiil k historicky nejúspûsnûj‰ím a nárÛst takového rozsahu, kter˘ by
kompenzoval pokles zpÛsoben˘ fiádn˘m splácením smluv, tak jako v letech minul˘ch, jiÏ nelze oãekávat. Nástup
úvûrov˘ch produktÛ je razantní. Bliωí detaily lze vyãíst z tabulky ã. 3.
Tabulka ã. 3 – Poãet aktivních smluv za produkt
Produkty / k datu
Toyota Leasing
31.3.2004
31.3.2005 31.3.2006
2 849
2 820
2 651
-5,99 %
Toyota Vario (leasing)
486
381
237
-37,80 %
Toyota Kredit
322
738
991
34,28 %
Toyota Vario (úvûr)
0
96
134
39,58 %
Toyota Genio
0
0
313
Toyota Forklift Leasing
46
39
50
28,21 %
Toyota Forklift Rent
19
313
528
68,69 %
Toyota Rent
60
140
155
10,71 %
0
1
2
100,00 %
Jiné (Non Toyota Leasing, Kredit a Rent)*
16
27
29
7,41 %
Pfievzaté portfolio BB-Leasing s.r.o.
13
9
0
-100,00 %
3 811
4 564
5 090
11,52 %
Toyota Equipment Leasing
Celkem
*) jedná se o pfiípady financování jin˘ch vozidel neÏ Toyota ãi Lexus a to formou Toyota Leasing, nebo Toyota Kredit
16
Meziroãní
zmûna
V˘roãní zpráva 2006
•
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Produkty a sluÏby
Celková hodnota zÛstatkov˘ch cen hmotného dlouhodobého majetku financovaného formou finanãního
a operativního leasingu (po proveden˘ch odpisech) pfiedstavovala k datu 31. bfiezna 2006 ãástku ve v˘‰i více neÏ
1 mld. Kã (nárÛst o takfika 9 % oproti pfiedchozímu roku).
Celková hodnota zÛstatku financovan˘ch hodnot leasingu pfiedstavuje k témuÏ datu ãástku ve v˘‰i 761 mil. Kã
(nárÛst o necel˘ch 19 %). ZÛstatek pohledávek z titulu poskytnut˘ch spotfiebitelsk˘ch úvûrÛ (jistiny a nezaplacené
úroky) ãinil ãástku 325 mil. Kã (nárÛst o 36 %). Celkov˘ financovan˘ objem pak dosáhl takfika v˘‰e 1,1 mld. Kã
a meziroãnû tak vzrostl o 23 % - viz. tabulka ã. 4
Tabulka ã. 4 Objemy financování (hodnoty vyjádfieny v Kã)
Objemy zÛstatkÛ / k datu
31.3.2004
31.3.2005
31.3.2006
Meziroãní
zmûna
ZÛstatkové hodnoty pfiedmûtÛ leasingu
862 051 107
929 172 481
1 012 454 676
8,96 %
ZÛstatky financovan˘ch hodnot leasingu
499 414 946
641 649 896
760 879 220
18,58 %
ZÛstatek jistiny úvûrÛ
118 166 691
234 877 106
318 816 000
35,74 %
Celkov˘ financovan˘ objem *
619 790 000
881 094 582
1 086 530 540
23,32 %
*) celkov˘ financovan˘ objem je vyjádfien jako souãet zÛstatkÛ financovan˘ch hodnot leasingu a zÛstatek jistiny úvûrÛ
V˘roãní zpráva 2006
17
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Wholesale
Na‰e spoleãnost jiÏ od roku 2000, kdy zahájila svou ãinnost na ãeském trhu, podporuje prodej vozÛ znaãky Toyota
a Lexus také poskytováním finanãní pomoci autorizovan˘m prodejcÛm tûchto znaãek pfii pofiízení skladov˘ch zásob
nov˘ch i ojet˘ch vozÛ, pfiedvádûcích vozidel a poskytováním úãelov˘ch finanãních úvûrÛ.
V únoru 2003 jsme nabídli dealerÛm v reakci na jejich potfieby nové schéma podpory, které pfiineslo roz‰ífiené
moÏnosti a pro na‰i spoleãnost také efektivnûj‰í zaji‰tûní a sledování portfolia produktÛ podpory.
Schéma bylo následnû upraveno v fiíjnu 2005, kdy byly do schématu implementovány nové prvky zaji‰tûní, do‰lo
k restrukturalizaci limitÛ a zásadní úpravû schématu pro financování pfiedvádûcích vozÛ.
Námi nabízené produkty obdrÏeli pro snaz‰í komunikaci i svá jména: Toyota New SF – financování skladÛ nov˘ch
vozidel, Toyota Used SF – financování skladÛ ojet˘ch vozidel, Toyota Demo – financování skladÛ pfiedvádûcích
vozidel, Toyota Financing I/C – financování formou investiãních úvûrÛ, Toyota Financing W/C – financování
provozního kapitálu. Navíc nabízíme i financování v rámci finanãního, ãi operativního leasingu, kdy parametry
tûchto produktÛ jsou velmi podobné produktÛm retailov˘m (Toyota Leasing a Toyota Rent), li‰í se pouze nûkter˘mi
detaily.
Souãástí schématu dealerské podpory je i zámûr spolupodílení se na reklamních aktivitách jednotliv˘ch prodejcÛ
a provizní schéma. Pro v‰echny v˘‰e uvedené produkty jsou pak nastavovány produktové limity, které se li‰í podle
bonity jednotliv˘ch partnerÛ, jejich poÏadavkÛ a dal‰ích parametrÛ je ovlivÀujících.
Zájem dealerÛ o finanãní podporu poskytovanou na‰í spoleãností meziroãnû stoupá. Zatímco
v rámci hospodáfiského roku 2000 jsme profinancovali 22,5 mil. Kã, v hospodáfiském roce 2002 jiÏ tato ãástka
odpovídala hodnotû 366 mil. Kã (nárÛst o 1 526 %!). Tento trend i nadále pokraãoval, a tak v hospodáfiském roce
2004 jsme poskytli prostfiedky v hodnotû neskuteãn˘ch 1 002,5 mil. Kã (nárÛst o 84,8 %). Aãkoliv by se mohlo
zdát, Ïe rÛstov˘ trend se v hospodáfiském roce 2005 zastavil a ustálil na hodnotû 1 095 mil. Kã (rÛst 9 %), je nutné
tento trend interpretovat v kontextu konsolidace dealerské sítû, kdy 11 dealerstvím, která ztratila poãátkem kvûtna
2004 autorizaci pro prodej znaãky, bylo okamÏitû pozastaveno financování.
Úpravou schématu v fiíjnu 2005 pak dosáhla hodnota poskytnut˘ch prostfiedkÛ v˘‰e 1,37 mld. Kã, coÏ je 25%
nárÛst oproti minulému roku.
Graf 4 – V˘voj hodnot poskytnut˘ch prostfiedkÛ v rámci dealerské podpory
1 400 000 000
1 200 000 000
1 000 000 000
800 000 000
600 000 000
400 000 000
200 000 000
0
2000
2002
2003
2004
2005
2006
Fiskální rok
Na v˘‰e uveden˘ch ãíslech se zcela markantním zpÛsobem podílelo zejména financování v rámci produktu Toyota
New SF (financování skladÛ nov˘ch vozidel), díky kterému jsme i nepfiímo urychlovali dodávku vozidel pro koncové
zákazníky mezi sklady distributora vozidel Toyota v âeské republice – spoleãností Toyota Motor Czech spol. s r.o.
a jednotliv˘mi dealery.
Na vût‰ím v˘znamu rovnûÏ nabylo financování pfiedvádûcích vozÛ (Toyota Demo), kdy poÏadavky dealerÛ v rámci
jejich potfieb na pfiedvádûcí vozy se snaÏíme pokr˘t ze 100 %.
18
V˘roãní zpráva 2006
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Strategie pro hospodáfisk˘ rok 2007
Jak jiÏ bylo uvedeno, v rámci plnûní sv˘ch dlouhodob˘ch cílÛ a s tím souvisejících strategií bude na‰e úsilí opût
zamûfieno na pokraãující zkvalitnûní sluÏeb pro stávající zákazníky (autorizované dealery Toyota a Lexus a koncové
zákazníky, vyuÏívající sluÏeb spoleãnosti k pofiízení, resp. pronájmu vozidel Toyota a Lexus).
Zamûfiíme se i na zlep‰ení jednotliv˘ch procesÛ uvnitfi firmy .
Na‰e strategie pro fiskální rok 2007 se proto skládá z tûchto ãástí:
1.
Cíl:
Implementace systému pro hodnocení (rating, score card) retailov˘ch smluv:
a) systémové nastavení a implementace (STEP_SQL),
b) ãlenství v registru NRKI.
zpruÏnûní schvalovacích schémat, lep‰í práce s rizikem (transparentní tvorba opravn˘ch poloÏek),
pfiíprava na front-end fie‰ení (II. fáze).
2.
Cíl:
Úprava fiady Toyota Vario, pfiíp. uzpÛsobení Toyota Rent (na pilotní modelové fiadû)
zv˘‰ení dal‰í dostupnosti vozidel Toyota pro zákazníky cestou sníÏení mûsíãnû provádûn˘ch plateb,
Trade Cycle Management – fiízená obmûna vozidel.
3.
Cíl:
Revize retailové dokumentace
aktualizace retailové dokumentace v souladu s aktuálnû platn˘mi zákony a pfiedpisy, provûfiení
úãelnosti dokumentace v rámci aktuálnû nastaven˘ch work-flow, implementace pfiístupu na základû
nového Corporate Identity Designu.
4.
Usnadnûní v˘mûny informací mezi spoleãností, autorizovan˘mi dealery a koncov˘mi zákazníky –
front-end fie‰ení (II. fáze).
zv˘‰ení komfortu pfii získávání a dostupnosti informací od TFSCZ.
Cíl:
V˘roãní zpráva 2006
19
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Zpráva nezávisl˘ch auditorÛ
a úãetní závûrka
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Katefiinská 40
120 00 Praha 2
âeská republika
Telefon +420 251 151 111
Fax +420 251 156 111
ZPRÁVA NEZÁVISL¯CH AUDITORÒ
SPOLEâNÍKOVI SPOLEâNOSTI TOYOTA FINANCIAL SERVICES CZECH S.R.O.
Provedli jsme audit pfiiloÏené rozvahy spoleãnosti TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. (dále
„Spoleãnost“) k 31. bfieznu 2006, souvisejícího v˘kazu zisku a ztráty, pfiehledu o zmûnách vlastního
kapitálu, pfiehledu o penûÏních tocích a pfiílohy za rok konãící 31. bfiezna 2006 uveden˘ch ve
v˘roãní zprávû na stranách 24 - 48 (dále „úãetní závûrka“). Za sestavení úãetní závûrky, která
zahrnuje popis podnikatelsk˘ch ãinností Spoleãnosti
a za vedení úãetnictví odpovídá jednatel Spoleãnosti. Na‰í úlohou je vydat na základû auditu
v˘rok k této úãetní závûrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními standardy auditu
a souvisejícími aplikaãními doloÏkami Komory auditorÛ âeské republiky. Tyto normy poÏadují,
aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal pfiimûfienou jistotu, Ïe úãetní závûrka
neobsahuje v˘znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje v˘bûrov˘m zpÛsobem provedená ovûfiení
prÛkaznosti ãástek a informací uveden˘ch v úãetní závûrce. Audit rovnûÏ zahrnuje posouzení
pouÏit˘ch úãetních postupÛ a v˘znamn˘ch odhadÛ uãinûn˘ch vedením Spoleãnosti a zhodnocení
celkové prezentace úãetní závûrky. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe proveden˘ audit poskytuje pfiimûfien˘
podklad pro vydání v˘roku.
Podle na‰eho názoru pfiiloÏená úãetní závûrka podává ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech vûrn˘
a poctiv˘ obraz aktiv, závazkÛ a vlastního kapitálu Spoleãnosti k 31. bfieznu 2006, v˘sledku jejího
hospodafiení a jejích penûÏních tokÛ za rok konãící 31. bfiezna 2006 v souladu se zákonem
o úãetnictví a ostatními pfiíslu‰n˘mi pfiedpisy âeské republiky.
Ovûfiili jsme soulad úãetních informací, uveden˘ch na stranách 6 - 19 této v˘roãní zprávy, které
nejsou souãástí úãetní závûrky k 31. bfieznu 2006, s ovûfiovanou úãetní závûrkou Spoleãnosti.
Podle na‰eho názoru jsou tyto informace ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech v souladu s touto úãetní
závûrkou.
Dále jsme provedli provûrku pfiiloÏené zprávy o vztazích mezi Spoleãností a její ovládající osobou
TOYOTA Financial Services (UK) PLC, a mezi Spoleãností a ostatními spoleãnostmi ovládan˘mi
TOYOTA Financial Services (UK) PLC („Zpráva“), uvedené
na stranách 49 a 50 této v˘roãní zprávy. Za úplnost a správnost Zprávy odpovídá jednatel
Spoleãnosti. Na‰í úlohou je ovûfiit správnost údajÛ uveden˘ch ve Zprávû.
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Katefiinská 40/466, 120 00 Praha 2, IâO: 40765521, zapsaná v obchodním rejstfiíku
vedeném Mûstsk˘m soudem v Praze, oddíl C, vloÏka 3637, a v seznamu auditorsk˘ch spoleãností Komory auditorÛ âeské republiky pod
osvûdãením ã. 021.
20
V˘roãní zpráva 2006
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Zpráva nezávisl˘ch auditorÛ
a úãetní závûrka
ZPRÁVA NEZÁVISL¯CH AUDITORÒ
SPOLEâNÍKOVI SPOLEâNOSTI TOYOTA FINANCIAL SERVICES CZECH S.R.O.
Na‰i provûrku jsme provedli v souladu s auditorsk˘mi smûrnicemi Komory auditorÛ âeské republiky, vztahujícími se k provûrkám zpráv o vztazích mezi propojen˘mi osobami. Tyto smûrnice
poÏadují, aby byla provûrka naplánována a provedena tak, abychom získali stfiední úroveÀ jistoty, Ïe Zpráva neobsahuje v˘znamné nesprávnosti. Pfii provûrce jsme nezaznamenali Ïádné skuteãnosti, které by nás vedly k domnûnce, Ïe pfiiloÏená Zpráva nebyla ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech fiádnû pfiipravena.
25. fiíjna 2006
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
zastoupená
Paul Inman
fieditel
Martin Manãík
auditor, osvûdãení ã. 1964
V˘roãní zpráva 2006
21
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Úãetní závûrka
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Hospodáfisk˘ rok 2006
Rozvaha
Poznámka
pfiílohy
Brutto
tis. Kã
31. bfiezna
2006
Korekce
tis. Kã
31. bfiezna
2005
Netto
tis. Kã
1 832 243
- 814 679
1 017 564
933 733
3
2 896
- 2 805
91
658
4
1 829 347
- 811 874
1 017 473
933 075
580 801
- 6 430
574 371
394 104
Netto
tis. Kã
AKTIVA
B.
Dlouhodob˘ majetek
B. I.
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
B. II. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
C.
ObûÏná aktiva
C. II. Dlouhodobé pohledávky
5
247 828
- 363
247 465
171 746
C. III. Krátkodobé pohledávky
5
300 349
- 6 067
294 282
217 200
19
32 624
0
32 624
5 158
1 418
0
1 418
1 782
2 414 462
- 821 109
C. IV. Krátkodob˘ finanãní majetek
D. I. âasové rozli‰ení
Aktiva celkem
1 593 353 1 329 619
PASIVA
A.
Vlastní kapitál
6
88 877
63 271
A. I. Základní kapitál
44 000
44 000
A. II. Kapitálové fondy
98 985
98 985
2 160
865
- 81 874
- 106 491
25 606
25 912
A. III. Zákonn˘ rezervní fond
A. IV. V˘sledek hospodafiení minul˘ch let
A. V. V˘sledek hospodafiení bûÏného
úãetního období
B.
Cizí zdroje
B. I.
Rezervy
7
25 384
20 275
B. II. Dlouhodobé závazky
8
308 469
216 787
B. III. Krátkodobé závazky
8
118 060
361 659
B. IV. Bankovní úvûry a v˘pomoci
9
855 170
565 688
12
197 393
101 939
C. I. âasové rozli‰ení
Pasiva celkem
24
1 307 083 1 164 409
V˘roãní zpráva 2006
1 593 353 1 329 619
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Hospodáfisk˘ rok 2006
V˘kaz zisku a ztráty
Rok konãící 31. bfiezna
V¯KAZ ZISKU A ZTRÁTY
I.
A.
TrÏby za prodej zboÏí
Poznámka
pfiílohy
13
924
1 885
924
0
0
676 437
620 996
V˘konová spotfieba
37 428
38 487
Pfiidaná hodnota
639 009
582 509
14 085
13 499
600
425
518 703
476 880
55 193
35 722
+
Obchodní marÏe
II.
V˘kony
+
13
C.
Osobní náklady
D.
Danû a poplatky
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3, 4
III.
2005
tis. Kã
1 885
Náklady vynaloÏené na prodané zboÏí
B.
2006
tis. Kã
TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku
14
13
F.
ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
51 867
34 471
G.
Zmûna stavu rezerv a opravn˘ch poloÏek v provozní oblasti 4, 5, 7
- 2 238
7 925
Ostatní provozní v˘nosy
25 507
28 704
82 846
75 421
53 846
38 314
6 497
2 154
IV.
H.
13
Ostatní provozní náklady
*
Provozní v˘sledek hospodafiení
IX.
V˘nosy z pfiecenûní derivátÛ
10, 13, 2(n)
Náklady z pfiecenûní derivátÛ
10
736
6 061
V˘nosové úroky
13
5 176
4 382
33 163
27 243
6 304
6 610
2 743
2 253
- 18 665
- 22 411
9 575
- 13 858
25 606
29 761
0
3 849
0
- 3 849
*** V˘sledek hospodafiení za úãetní období
25 606
25 912
*** V˘sledek hospodafiení pfied zdanûním
35 181
12 054
L.
X.
N.
Nákladové úroky
XI.
O.
Ostatní finanãní v˘nosy
13
Ostatní finanãní náklady
*
Q.
Finanãní v˘sledek hospodafiení
DaÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost - odloÏená
**
R.
V˘sledek hospodafiení za bûÏnou ãinnost
Mimofiádné náklady
*
11
Mimofiádn˘ v˘sledek hospodafiení
10, 2(n)
V˘roãní zpráva 2006
25
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Hospodáfisk˘ rok 2006
Pfiehled o zmûnách vlastního kapitálu
P¤EHLED O ZMùNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU
Poznámka
pfiílohy
ZÛstatek k 1. dubnu 2004
44 000
98 985
0
- 3 849
- 105 626
33 510
0
0
0
0
25 912
25 912
OceÀovací rozdíly
z pfiecenûní finanãních
10, 2(n)
derivátÛ na reálnou hodnotu
0
0
0
3 849
0
3 849
Pfiídûl do rezervního fondu
za bûÏné období
0
0
865
0
- 865
0
44 000
98 985
865
0
- 80 579
63 271
0
0
0
0
25 606
25 606
0
0
1 295
0
- 1 295
0
44 000
98 985
2 160
0
56 268
88 877
Hospodáfisk˘ v˘sledek
za bûÏné období
6
6
ZÛstatek k 31. bfieznu 2005
V˘sledek hospodafiení
za bûÏné období
Pfiídûl do rezervního fondu
ZÛstatek k 31. bfieznu 2006
26
Základní Kapitálové Zákonn˘ OceÀovací Neuhrazená
kapitál
fondy
rezer. fond rozdíly
ztráta
Celkem
z pfiecenûní
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
V˘roãní zpráva 2006
6
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Hospodáfisk˘ rok 2006
Pfiehled o penûÏních tocích
P¤EHLED O PENùÎNÍCH TOCÍCH
2006
tis. Kã
2005
tis. Kã
PenûÏní toky z provozní ãinnosti
ÚâETNÍ ZISK Z BùÎNÉ âINNOSTI P¤ED ZDANùNÍM
35 181
12 054
518 703
476 880
A.1.2 Zmûna stavu opravn˘ch poloÏek a rezerv
- 2 238
7 925
A.1.3 Zisk z prodeje stál˘ch aktiv
- 3 316
- 1 243
A.1.5 Vyúãtované nákladové a v˘nosové úroky
27 987
22 862
576 317
518 478
A.2.1 Zmûna stavu pohledávek a pfiechodn˘ch úãtÛ aktiv
- 162 012
- 157 683
A.2.2 Zmûna stavu krátkodob˘ch závazkÛ a pfiechodn˘ch úãtÛ pasiv
- 148 145
67 551
A.** âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti
pfied zdanûním
266 160
428 346
- 33 163
- 27 243
5 176
4 382
238 173
405 485
A.1
Úpravy o nepenûÏní operace
A.1.1 Odpisy stál˘ch aktiv
A.*
A.2
âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním
a zmûnami pracovního kapitálu
Zmûny stavu nepenûÏních sloÏek pracovního kapitálu
A.3
Úroky vyplacené
A.4
Úroky pfiijaté
A *** âist˘ penûÏní tok z provozní ãinnosti
V˘roãní zpráva 2006
27
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Hospodáfisk˘ rok 2006
Pfiehled o penûÏních tocích
2006
tis. Kã
2005
tis. Kã
- 647 054
- 572 505
55 183
35 713
- 591 871
- 536 792
381 164
136 348
381 164
136 348
27 466
5 041
Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních
ekvivalentÛ na poãátku roku
5 158
117
Stav penûÏních prostfiedkÛ a penûÏních
ekvivalentÛ na konci roku
32 624
5 158
P¤EHLED O PENùÎNÍCH TOCÍCH (pokraãování)
PenûÏní toky z investiãní ãinnosti
B.1
V˘daje spojené s nabytím stál˘ch aktiv
B.2
Pfiíjmy z prodeje stál˘ch aktiv
B*** âist˘ penûÏní tok z investiãní ãinnosti
PenûÏní toky z finanãní ãinnosti
C.1
Zmûna stavu dlouhodob˘ch a krátkodob˘ch závazkÛ
C*** âisté penûÏní toky z finanãní ãinnosti
âisté zv˘‰ení penûÏních prostfiedkÛ
a penûÏních ekvivalentÛ
28
V˘roãní zpráva 2006
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Pfiíloha úãetní závûrky
V‰eobecné informace
1
V‰eobecné informace
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. (dále „Spoleãnost“) byla zapsána do obchodního rejstfiíku dne
30. dubna 1996. Spoleãnost sídlí v budovû Rubín Office Center, ulice Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 –
Karlín.
Pfiedmûtem podnikání Spoleãnosti jsou:
- leasing;
- koupû zboÏí za úãelem jeho dal‰ího prodeje a prodej;
- pronájem prÛmyslového zboÏí;
- poradenská ãinnost v oblasti obchodu a sluÏeb;
- zprostfiedkovatelská ãinnost v oblasti obchodu a sluÏeb;
- poskytování pÛjãek.
Jedin˘m spoleãníkem ve Spoleãnosti je:
Toyota Financial Services (UK) plc
Yew Tree Bottom Road, Great Burgh, Burgh Heath
Epsom, Surrey KT18 5UZ
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Vklad v celkové v˘‰i 44 000 tis. Kã (100 % základního kapitálu) byl splacen v plné v˘‰i.
Jednatelem spoleãnosti je Ing. Ale‰ Kamar˘t.
Hospodáfisk˘ rok Spoleãnosti zaãíná vÏdy 1. dubna a konãí 31. bfiezna následujícího kalendáfiního roku.
Tato úãetní závûrka k 31. bfieznu 2006 tedy zahrnuje období dvanácti mûsícÛ, tj. od 1. dubna 2005
do 31. bfiezna 2006 („2005/06“).
V˘roãní zpráva 2006
29
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Pfiíloha úãetní závûrky
Úãetní postupy
2
Úãetní postupy
(a)
Základní zásady zpracování úãetní závûrky
Úãetní závûrka je sestavena v souladu s úãetními pfiedpisy platn˘mi v âeské republice a âesk˘mi úãetními
standardy. Úãetní závûrka je sestavena v historick˘ch cenách. Deriváty jsou vykázány v reálné hodnotû.
âástky v úãetní závûrce a v pfiíloze jsou zaokrouhleny na tisíce ãesk˘ch korun, není-li uvedeno jinak.
(b)
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Nakoupen˘ nehmotn˘ majetek je vykázán v pofiizovacích cenách.
Spoleãnost uplatÀuje tyto roãní odpisové sazby:
v prvním roce
odepisování
v následujících
letech
pro zv˘‰enou vstupní
cenu
14,2 %
28,6 %
25 %
Software
Nehmotn˘ majetek, jehoÏ pofiizovací cena nepfievy‰uje 60 tis. Kã za poloÏku, je úãtován do nákladÛ pfii
pofiízení.
Pokud zÛstatková hodnota aktiva pfiesahuje jeho odhadovanou zpûtnû získatelnou ãástkou, je zÛstatková
hodnota aktiva sníÏena o opravnou poloÏku na tuto zpûtnû získatelnou ãástku.
(c)
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Nakoupen˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek je vykázán v pofiizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou
byl majetek pofiízen, a náklady s jeho pofiízením související.
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek je odpisován metodou rovnomûrn˘ch odpisÛ na základû jeho pfiedpokládané
Ïivotnosti.
Spoleãnost pfiehodnotila v roce 2005/06 Ïivotnosti majetku pouÏívaného pro vlastní potfiebu a od tohoto
roku uplatÀuje tyto roãní odpisové sazby:
v prvním roce
odepisování
v následujících
letech
Inventáfi
11 %
22,25 %
20 %
Pfiístroje a zafiízení
20 %
40 %
33,3 %
14,2 %
28,6 %
25 %
Osobní vozidla
pro zv˘‰enou vstupní
cenu
Sazby byly aplikovány i na majetek, kter˘ byl pofiízen v pfiedchozích letech a byl evidován k 1. dubnu 2005.
30
V˘roãní zpráva 2006
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Pfiíloha úãetní závûrky
Úãetní postupy
2
Úãetní postupy (pokraãování)
(c)
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek (pokraãování)
V roce 2004/05 Spoleãnost uplatÀovala tyto roãní odpisové sazby:
Inventáfi
Osobní vozidla,
pfiístroje a zafiízení
v prvním roce
odepisování
v následujících
letech
pro zv˘‰enou vstupní
cenu
8,5 %
18,3 %
16,7 %
14,2 %
28,6 %
25 %
Náklady na opravy a údrÏbu dlouhodobého hmotného majetku se úãtují pfiímo do nákladÛ. Technické
zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku pfiesahující 40 000 Kã za rok za poloÏku je aktivováno.
Hmotn˘ majetek, jehoÏ pofiizovací cena nepfievy‰uje 40 000 Kã za poloÏku, je povaÏován za zásoby
a úãtován do nákladÛ pfii spotfiebû.
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek pronajíman˘ formou finanãního leasingu pofiízen˘ po 31. bfieznu 2005
odepisuje úãetní jednotka s pfiesností na dny poãínaje dnem, v nûmÏ byly splnûny podmínky pro
odepisování, tzn. majetek byl zaevidován v majetku úãetní jednotky a pronajatá vûc byla pfiedána nájemci
v souladu se smlouvou o finanãním pronájmu s následnou koupí najaté vûci nebo ve stavu zpÛsobilém
smluvenému nebo obvyklému uÏívání.
Dlouhodob˘ majetek pronajíman˘ formou finanãního leasingu, pofiízen˘ do 31. bfiezna 2005 odepisuje
úãetní jednotka s pfiesností na celé mûsíce, poãínaje následujícím mûsícem po dni, v nûmÏ byly splnûny
podmínky pro odepisování.
Úãetní odpisy dlouhodobého majetku pronajímaného formou operativního leasingu se stanoví rovnomûrnû
podle doby trvání smlouvy o operativním leasingu s pfiesností na celé mûsíce. Poãátek odepisování pfiipadá
na mûsíc, v nûmÏ byly splnûny podmínky pro odepisování, tzn. majetek byl zaevidován v majetku úãetní
jednotky a pronajatá vûc byla pfiedána nájemci v souladu se smlouvou o operativním leasingu ve stavu
zpÛsobilém smluvenému nebo obvyklému uÏívání.
Pokud zÛstatková hodnota aktiva pfiesahuje jeho odhadovanou zpûtnû získatelnou ãástku, je zÛstatková
hodnota aktiva sníÏena o opravnou poloÏku na tuto zpûtnû získatelnou ãástku.
(d)
Pohledávky
Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotû sníÏené o opravnou poloÏku k pochybn˘m pohledávkám.
Nedobytné pohledávky se obvykle odepisují aÏ po skonãení konkurzního fiízení dluÏníka nebo správního ãi
soudního fiízení. Tvorbu opravn˘ch poloÏek a jejich v˘‰i Spoleãnost stanoví na základû anal˘zy splatnosti,
platební schopnosti odbûratelÛ, dobytnosti pohledávek a v˘sledkÛ právního vymáhání.
V˘roãní zpráva 2006
31
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Pfiíloha úãetní závûrky
Úãetní postupy
2
Úãetní postupy (pokraãování)
(e)
Pfiepoãet cizích mûn
Pro pfiepoãet cizích mûn na ãeskou mûnu pouÏívá úãetní jednotka pevn˘ roãní kurz stanoven˘ na základû
devizového kurzu vyhlá‰eného âeskou národní bankou první pracovní den úãetního období.
V‰echna penûÏní aktiva a pasiva vedená v cizích mûnách byla pfiepoãtena devizov˘m kursem zvefiejnûn˘m
âeskou národní bankou k datu úãetní závûrky. V‰echny kurzové zisky a ztráty z pfiepoãtu pohledávek
a závazkÛ jsou úãtovány do v˘kazu zisku a ztráty.
(f)
Finanãní deriváty
Derivátové finanãní nástroje, zahrnující úrokové swapy, jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pofiizovací
cenû a následnû jsou pfieceÀovány na reálnou hodnotu. Spoleãnost pofiizuje tyto deriváty za úãelem krytí
svého úrokového rizika. ProtoÏe tyto deriváty nesplÀují podmínky pro zaji‰Èovací úãetnictví jsou
povaÏovány za deriváty k obchodování. Reálné hodnoty jsou odvozeny z trÏních cen a z modelÛ
diskontovan˘ch penûÏních tokÛ.
V‰echny deriváty jsou vykazovány v poloÏce Ostatní pohledávky, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo
v poloÏce Ostatní závazky, je-li jejich reálná hodnota pro Spoleãnost negativní. Zmûny reálné hodnoty
jsou úãtovány jako v˘nos nebo náklad z pfiecenûní derivátÛ.
(g)
V˘nosy
TrÏby jsou zaúãtovány k datu uskuteãnûní sluÏeb a jsou vykázány vãetnû slev a bez danû z pfiidané
hodnoty. Leasingové splátky z finanãního a operativního leasingu jsou zúãtovány do v˘nosÛ rovnomûrnû
po celou dobu trvání pfiíslu‰n˘ch leasingov˘ch kontraktÛ. V˘nosové úroky ze spotfiebitelsk˘ch úvûrÛ jsou
vykazovány na akruálním principu.
(h)
Spotfiebitelské úvûry
Pohledávky ze spotfiebitelsk˘ch úvûrÛ jsou vykázány v nominální hodnotû sníÏené o opravnou poloÏku
k pochybn˘m úvûrÛm.
(i)
Rezervy
Spoleãnost tvofií rezervy, pokud má souãasn˘ závazek, je pravdûpodobné, Ïe bude na vypofiádání tohoto
závazku tfieba vynaloÏit vlastní zdroje, a existuje spolehliv˘ odhad v˘‰e závazku.
(j)
Penzijní pfiipoji‰tûní
Spoleãnost v souãasné dobû neposkytuje sv˘m zamûstnancÛm Ïádná penzijní pfiipoji‰tûní. K financování
státního dÛchodového poji‰tûní hradí Spoleãnost pravidelné odvody do státního rozpoãtu.
(k)
Úrokové náklady
Úrokové náklady vypl˘vající z úvûrÛ na pofiízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou
aktivovány bûhem doby kompletace majetku a jeho pfiípravy k pouÏívání. Ostatní náklady spojené s úvûry
jsou úãtovány do nákladÛ.
32
V˘roãní zpráva 2006
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Pfiíloha úãetní závûrky
Úãetní postupy
2
Úãetní postupy (pokraãování)
(l)
OdloÏená daÀ
OdloÏená daÀ se vykazuje u v‰ech doãasn˘ch rozdílÛ mezi zÛstatkovou hodnotou aktiva nebo pasiva
v rozvaze a jejich daÀovou hodnotou. OdloÏená daÀová pohledávka je zaúãtována, pokud je
pravdûpodobné, Ïe ji bude moÏné daÀovû uplatnit v následujících úãetních obdobích.
(m)
Spfiíznûné strany
Spfiíznûn˘mi stranami Spoleãnosti se rozumí:
- spoleãnosti ve skupinû,
- jedin˘ spoleãník a spoleãnosti, kde tento spoleãník má podstatn˘ nebo rozhodující vliv,
- ãlenové statutárních a fiídících orgánÛ a osoby blízké tûmto osobám, vãetnû podnikÛ, kde tito ãlenové
a osoby mají podstatn˘ nebo rozhodující vliv,
- spoleãnosti, které mají spoleãného ãlena vedení se Spoleãností.
V˘znamné transakce a zÛstatky transakcí se spfiíznûn˘mi stranami jsou uvedeny v poznámce 15.
(n)
Zmûny úãetních postupÛ
V návaznosti na novelu zákona o úãetnictví Spoleãnost od 1. dubna 2004 úãtuje o zmûnû reálné hodnoty
derivátÛ urãen˘ch k obchodování jako o v˘nosu nebo nákladu z pfiecenûní derivátÛ.
Do 31. bfiezna 2004 byly zmûny reáln˘ch hodnot tûchto derivátÛ vykazovány ve vlastním kapitálu. Dopad
této zmûny ve v˘‰i 3 849 tis. Kã byl v úãetním období 2004/05 zaúãtován jako zmûna metody v
mimofiádném v˘sledku hospodafiení.
Od roku 2005/06 Spoleãnost uplatÀuje ve vazbû na zmûnu zákona o daních z pfiíjmÛ retroaktivnû nové
odpisové sazby pro dlouhodob˘ hmotn˘ majetek uÏívan˘ Spoleãností. UplatÀované odpisové sazby jsou
popsány v poznámce 2(c).
V roce 2005/06 zmûnila Spoleãnost s cílem co nejvûrnûji zobrazit náklady a v˘nosy z nájemních vztahÛ
zpÛsob odepisování dlouhodobého hmotného majetku pronajímaného formou finanãního leasingu.
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek pofiízen˘ po 31. bfieznu 2005 za úãelem jeho pronájmu formou finanãního
leasingu odepisuje Spoleãnost s pfiesností na dny poãínaje dnem, v nûmÏ byly splnûny podmínky pro
odepisování, tzn. majetek byl zaevidován v majetku úãetní jednotky a pronajatá vûc byla pfiedána nájemci v
souladu se smlouvou o finanãním pronájmu s následnou koupí najaté vûci nebo ve stavu zpÛsobilém
smluvenému nebo obvyklému uÏívání.
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek pofiízen˘ do 31. bfiezna 2005 Spoleãnost nadále odepisuje s pfiesností na celé
mûsíce poãínaje následujícím mûsícem po dni, v nûmÏ byly splnûny podmínky pro odepisování.
(o)
Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahov˘m dnem a dnem sestavení úãetní závûrky je zachycen v
úãetních v˘kazech v pfiípadû, Ïe tyto události poskytly doplÀující informace o skuteãnostech, které
existovaly k rozvahovému dni.
V pfiípadû, Ïe mezi rozvahov˘m dnem a dnem sestavení úãetní závûrky do‰lo k v˘znamn˘m událostem
zohledÀujícím skuteãnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou dÛsledky tûchto událostí popsány v pfiíloze
úãetní závûrky, ale nejsou zaúãtovány v úãetních v˘kazech.
V˘roãní zpráva 2006
33
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Pfiíloha úãetní závûrky
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
3
Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Pofiizovací cena
Software
Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Celkem
1. dubna 2005
PfiírÛstky
31. bfiezna 2006
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
2 647
228
2 875
21
0
21
2 668
228
2 896
1. dubna 2005
PfiírÛstky
31. bfiezna 2006
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
1 989
795
2 784
21
0
21
2 010
795
2 805
Oprávky
Software
Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Celkem
ZÛstatková hodnota
658
91
Pofiizovací cena
1. dubna 2004
PfiírÛstky
31. bfiezna 2005
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
2 575
72
2 647
21
0
21
2 596
72
2 668
1. dubna 2004
PfiírÛstky
31. bfiezna 2005
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
1 394
595
1 989
21
0
21
Celkem
1 415
595
2 010
ZÛstatková hodnota
1 181
Software
Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
Celkem
Oprávky
Software
Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
34
V˘roãní zpráva 2006
658
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Pfiíloha úãetní závûrky
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
4
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
Pofiizovací cena
1. dubna 2005
PfiírÛstky
Vyfiazení
31. bfiezna 2006
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
Pfiístroje a zafiízení
2 832
195
0
3 027
Osobní automobily
3 425
4 595
3 425
4 595
Inventáfi
2 300
0
11
2 289
1 411 804
429 216
473 792
1 367 228
Finanãní leasing – stroje
37 741
12 738
18 075
32 404
Operativní leasing – auta
73 374
72 255
43 270
102 359
Operativní leasing – stroje
173 406
144 156
117
317 445
0
301
301
0
1 704 882
663 456
538 991
1 829 347
1. dubna 2005
PfiírÛstky
Vyfiazení
31. bfiezna 2006
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
Pfiístroje a zafiízení
1 801
726
0
2 527
Osobní automobily
1 471
2 607
3 425
653
Inventáfi
1 233
443
11
1 665
Finanãní leasing – auta
715 824
472 045
473 791
714 078
Finanãní leasing – stroje
21 895
10 088
18 075
13 908
Operativní leasing – auta
13 964
52 749
43 270
23 443
Operativní leasing – stroje
15 469
40 199
117
55 551
150
49
150
49
Celkem
771 807
578 906
538 839
811 874
ZÛstatková hodnota
933 075
Finanãní leasing – auta
Zálohy na pofiízení dlouhodobého majetku
Celkem
Oprávky a opravné poloÏky
Opravné poloÏky k majetku
1 017 473
PfiírÛstky oprávek zahrnují i zÛstatkovou hodnotu prodaného majetku ve v˘‰i 51 867 tis. Kã
(2004/05: 34 471 tis. Kã) z titulu ukonãen˘ch leasingov˘ch smluv.
V˘roãní zpráva 2006
35
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Hospodáfisk˘ rok 2006
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
4
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek (pokraãování)
Pofiizovací cena
1. dubna 2004
PfiírÛstky/
Vyfiazení
31. bfiezna 2005
tis. Kã
pfieúãtování tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
Pfiístroje a zafiízení
2 602
1 283
1 053
2 832
Osobní automobily
3 425
0
0
3 425
Inventáfi
2 190
110
0
2 300
1 451 752
355 723
395 671
1 411 804
Finanãní leasing – stroje
45 799
6 251
14 309
37 741
Operativní leasing – auta
33 052
57 504
17 182
73 374
Operativní leasing – stroje
10 238
163 168
0
173 406
3 394
1 813
5 207
0
1 552 452
585 852
433 422
1 704 882
1. dubna 2004
PfiírÛstky
Vyfiazení
31. bfiezna 2005
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
tis. Kã
1 258
1 596
1 053
1 801
Osobní automobily
491
980
0
1 471
Inventáfi
866
367
0
1 233
Finanãní leasing – auta
650 154
461 341
395 671
715 824
Finanãní leasing – stroje
24 471
11 733
14 309
21 895
Operativní leasing – auta
3 961
27 185
17 182
13 964
Operativní leasing – stroje
204
15 265
0
15 469
Opravné poloÏky k majetku
767
150
767
150
Celkem
682 172
518 617
428 982
771 807
ZÛstatková hodnota
870 280
Finanãní leasing – auta
Zálohy na pofiízení dlouhodobého majetku
Celkem
Oprávky a opravené poloÏky
Pfiístroje a zafiízení
933 075
Spoleãnost pofiídila v hospodáfiském roce 2005/06 drobn˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek úãtovan˘ pfiímo do nákladÛ v ãástce 67 tis. Kã (2004/05: 55 tis. Kã) a drobn˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek úãtovan˘ stejn˘m zpÛsobem ve
v˘‰i 311 tis. Kã (2004/05: 86 tis. Kã).
36
V˘roãní zpráva 2006
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Pfiíloha úãetní závûrky
Pohledávky
5
Pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Jiné pohledávky
31. bfiezna 2006
tis. Kã
31. bfiezna 2005
tis. Kã
- do splatnosti
135 276
111 218
- po splatnosti
7 138
6 242
142 414
117 460
- do splatnosti
157 631
108 701
- po splatnosti
0
1 612
157 631
110 313
304
672
Krátkodobé poskytnuté zálohy
300 349
228 445
- 6 067
- 11 245
âistá hodnota krátkodob˘ch pohledávek
294 282
217 200
Dlouhodobé pohledávky z obchodního styku
196 684
136 439
Jiné dlouhodobé pohledávky
46 861
23 882
4 283
13 858
247 828
174 179
- 363
- 2 433
âistá hodnota dlouhodob˘ch pohledávek
247 465
171 746
âistá hodnota celkov˘ch pohledávek
541 747
388 946
Opravné poloÏky na pochybné krátkodobé pohledávky
OdloÏená daÀová pohledávka (viz poznámka 11)
Opravné poloÏky na pochybné dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobé a krátkodobé pohledávky z obchodního styku jsou tvofieny pfiedev‰ím pohledávkami ze smluv
o spotfiebitelském úvûru. Pro tyto smlouvy uzavírá Spoleãnost se zákazníky dohodu o zaji‰Èovacím pfievodu
vlastnického práva. V˘‰e tûchto pohledávek ãinila k 31. bfieznu 2006: 318 816 tis. Kã (k 31. bfieznu 2005:
234 877 tis. Kã).
V˘roãní zpráva 2006
37
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Pfiíloha úãetní závûrky
Pohledávky
Vlastní kapitál
5
Pohledávky (pokraãování)
Jiné krátkodobé a dlouhodobé pohledávky pfiedstavují pohledávky z financování dealerské sítû.
Pro zaji‰tûní pohledávek ze smluv o investiãním úvûru poskytnutém dealerÛm znaãky Toyota vyuÏívá
Spoleãnost zástavního práva na nemovitosti vlastnûné tûmito dealery. V˘‰e tûchto pohledávek ãinila
k 31. bfieznu 2006: 49 900 tis. Kã (k 31. bfieznu 2005: 23 121 tis. Kã).
Opravné poloÏky
Zmûny opravné poloÏky k pochybn˘m pohledávkám lze analyzovat takto:
31. bfiezna 2006
tis. Kã
Poãáteãní zÛstatek
31. bfiezna 2005
tis. Kã
13 678
10 329
Tvorba opravné poloÏky
1 884
6 476
Zru‰ení opravné poloÏky
- 9 132
- 3 127
6 430
13 678
Koneãn˘ zÛstatek
V roce 2005/06 Spoleãnost odepsala nedobytné pohledávky ve v˘‰i 1 502 tis. Kã (2004/2005: 0 Kã)
a rozpustila opravné poloÏky ve v˘‰i 1 446 tis. Kã.
6
Vlastní kapitál
Zákonn˘ rezervní fond nelze rozdûlit mezi akcionáfie, ale lze jej pouÏít v˘hradnû k úhradû ztrát. V roce
2005/06 Spoleãnost v souladu s pfiíslu‰n˘mi ustanoveními obchodního zákoníku doplnila zákonn˘ rezervní
fond o hodnotu 5 % ãistého zisku dosaÏeného v roce 2004/05, a to ve v˘‰i 1 295 tis. Kã. Poprvé Spoleãnost
dosáhla ãistého zisku v roce 2003/04 a vytváfiela zákonn˘ rezervní fond ve v˘‰i 10 % z tohoto zisku v roce
2004/05.
Zisk po zdanûní ve v˘‰i 25 912 tis. Kã za rok 2004/05 byl schválen a rozdûlen valnou hromadou
dne 30. záfií 2005.
38
V˘roãní zpráva 2006
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Pfiíloha úãetní závûrky
Rezervy
7
Rezervy
Spoleãnost tvofií rezervy na oãekávané ztráty, resp. náklady spojené s nedobytností pohledávek ze
stávajícího portfolia. Spoleãnost dále tvofií rezervy na pokrytí závazkÛ, o kter˘ch ví, Ïe nastanou
v následujícím hospodáfiském roce.
Rezervy na hodnotu
nového portfolia
tis. Kã
Ostatní rezervy
tis. Kã
Celkem
tis. Kã
12 818
2 263
15 081
Tvorba rezerv
6 286
1 866
8 152
PouÏití rezerv
- 696
- 2 262
- 2 958
18 408
1 867
20 275
Tvorba rezerv
4 629
2 464
7 093
PouÏití rezerv
- 117
- 1 867
- 1 984
22 920
2 464
25 384
Poãáteãní zÛstatek k 1. dubnu 2004
Koneãn˘ zÛstatek k 31. bfieznu 2005
Koneãn˘ zÛstatek k 31. bfieznu 2006
V˘roãní zpráva 2006
39
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Pfiíloha úãetní závûrky
Závazky
8
Závazky
31. bfiezna 2006
tis. Kã
31. bfiezna 2005
tis. Kã
Krátkodobé závazky z obchodního styku
44 953
67 443
Krátkodobé pfiijaté zálohy
56 047
123 019
0
150 000
1 995
7 756
102 995
348 218
15 065
13 441
118 060
361 659
8 469
66 787
300 000
150 000
Dlouhodobé závazky celkem
308 469
216 787
Krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem
426 529
578 446
Krátkodobá ãást dlouhodobého úvûru (viz poznámka 15)
Záporná reálná hodnota derivátÛ (viz poznámka 10)
Jiné krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky celkem
Dlouhodobé pfiijaté zálohy
Dlouhodob˘ úvûr (viz poznámka 15)
Pfiijaté zálohy na nájemné finanãního leasingu jsou nájemci v prÛbûhu trvání smlouvy rovnomûrnû
zúãtovány v jednotliv˘ch splátkách podle individuálního splátkového kalendáfie.
Závazky z obchodního styku a jiné závazky nebyly zaji‰tûny Ïádn˘m majetkem Spoleãnosti. Celková v˘‰e
závazkÛ po splatnosti ãinila k 31. bfieznu 2006: 4 208 tis. Kã (k 31. bfieznu 2005: 7 098 tis. Kã).
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. poskytla Spoleãnosti dlouhodob˘ úvûr ve v˘‰i 300 mil. Kã, jehoÏ
dvû 150 milionové tranÏe jsou splatné k 12. srpnu 2007, resp. 12. srpnu 2008. âást ve v˘‰i 150 mil. Kã
splatná dne 12. srpna 2005 byla opûtovnû naãerpána ke stejnému datu. V˘‰e úrokÛ z úvûru je stanovena na
základû variabilní úrokové sazby.
40
V˘roãní zpráva 2006
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Pfiíloha úãetní závûrky
Bankovní úvûry
Finanãní deriváty
9
Bankovní úvûry
31. bfiezna 2006
tis. Kã
31. bfiezna 2005
tis. Kã
750 000
510 000
Dlouhodobé úvûry – ãást splatná do 1 roku
13 374
7 782
Dlouhodobé úvûry se splatností 1 – 5 let
77 171
35 024
Dlouhodobé úvûry se splatností více neÏ 5 let
14 625
12 882
Úvûry a kontokorenty celkem
855 170
565 688
Krátkodobé bankovní úvûry celkem
763 374
517 782
Dlouhodobé bankovní úvûry celkem
91 796
47 906
Úvûry splatné do jednoho roku
Krátkodobé úvûry byly poskytnuty tuzemsk˘mi bankami a je na nû vystaveno patronátní prohlá‰ení
matefiské spoleãnosti Toyota Financial Services (UK) plc.
HSBC Bank poskytla v roce 2004/05 dlouhodob˘ úvûr ve v˘‰i 1 923 tis. EUR, kter˘ je splatn˘ v pravideln˘ch
mûsíãních splátkách podle splátkového kalendáfie do 30. ãervna 2011. Úrok z úvûru je pevn˘ po celou dobu
splácení 4,65 % p.a. V roce 2005/06 poskytla HSBC Bank dlouhodob˘ úvûr ve v˘‰i 2 115 tis. EUR, kter˘ je
splatn˘ v pravideln˘ch mûsíãních splátkách podle splátkového kalendáfie do 30. bfiezna 2012 ve dvou
tran‰ích ve v˘‰i 1 050 tis. EUR a 1 065 tis. EUR. V prÛbûhu ãerpání je úrok z úvûru variabilní. Po úplném
ãerpání je úrok z úvûru pevn˘ po celou dobu trvání, a to pro 1. tran‰i 4,00 % p.a. a pro 2. tran‰i 3,95 % p.a.
Spoleãnost uzavfiela dohody o úrokov˘ch swapech (poznámka 10), aby zafixovala úrokové náklady úvûrÛ
úroãen˘ch variabilní sazbou.
10
Finanãní deriváty
Spoleãnost úãtuje o finanãních derivátech jako o derivátech k obchodování.
Reálná hodnota finanãních derivátÛ je vykázána v poloÏce „Ostatní pohledávky“, pokud je pro Spoleãnost
kladná, nebo v poloÏce „Ostatní závazky“ (poznámka 8), pokud je záporná. Deriváty mohou b˘t rozãlenûny
následovnû:
Finanãní derivát k obchodování
(úrokov˘ swap)
Fixovaná
úroková sazba
%
Reálná
hodnota
tis. Kã
Nominální
hodnota
tis. Kã
K 31. bfieznu 2006
2,38 – 3,98
- 1 995
840 000
K 31. bfieznu 2005
2,59 – 3,98
- 7 756
700 000
V roce 2005/06 byla meziroãní zmûna reálné hodnoty v˘‰e uveden˘ch derivátÛ ve v˘‰i 5 761 tis. Kã
zaúãtována jako náklad z pfiecenûní derivátÛ ve v˘‰i 736 tis. Kã a v˘nos z pfiecenûní derivátÛ ve v˘‰i
6 497 tis. Kã. (V roce 2004/05: meziroãní zmûna reálné hodnoty v˘‰e uveden˘ch derivátÛ ve v˘‰i
3 907 tis. Kã byla zaúãtována jako náklad z pfiecenûní derivátÛ ve v˘‰i 6 061 tis. Kã a v˘nos z pfiecenûní
derivátÛ ve v˘‰i 2 154 tis. Kã.)
V˘roãní zpráva 2006
41
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Pfiíloha úãetní závûrky
DaÀ z pfiíjmÛ
11
DaÀ z pfiíjmÛ
DaÀov˘ náklad zahrnuje:
2005 / 06
tis. Kã
2004 / 05
tis. Kã
9 575
- 13 858
35 181
12 054
V˘nosy nepodléhající zdanûní
-276
- 9 196
DaÀovû neuznatelné náklady
137
24 229
Rozdíl mezi daÀov˘mi a úãetními odpisy dlouhodobého majetku
- 21 276
- 2 312
DaÀov˘ základ
13 766
24 775
- 13 766
- 24 775
11 930
27 667
0
0
Zmûna odloÏené daÀové pohledávky
Splatná daÀ byla vypoãítána následovnû:
Zisk pfied zdanûním
Úprava na daÀov˘ základ:
Zápoãet daÀov˘ch ztrát minul˘ch let
NeuvyuÏité daÀové ztráty
DaÀ z pfiíjmÛ právnick˘ch osob ve v˘‰i 24 % (2004/05: 26 %)
Spoleãnost mûla k 31. bfieznu 2006 kumulované daÀové ztráty pfiedchozích období ve v˘‰i 11 930 tis. Kã, které
budou promlãeny dle následujícího rozpisu:
Rok vzniku
Rok promlãení
DaÀová ztráta
tis.Kã
2001
2008/09
3 630
2002
2009/10
8 300
Celkem
Rok promlãení je vypoãten na základû legislativy platné k 31. bfieznu 2006.
42
V˘roãní zpráva 2006
11 930
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Pfiíloha úãetní závûrky
DaÀ z pfiíjmÛ
âasové rozli‰ení
11
DaÀ z pfiíjmÛ (pokraãování)
OdloÏená daÀová pohledávka je vypoãtena ve v˘‰i 24 % (daÀová sazba v období oãekávané realizace
odloÏené danû) ze základu a lze ji analyzovat následovnû:
31. bfiezna 2006
tis. Kã
31. bfiezna 2005
tis. Kã
- 4 381
357
5 867
6 915
- 66
- 54
DaÀové ztráty minul˘ch let
2 863
6 640
âistá odloÏená daÀová pohledávka (viz poznámka 5)
4 283
13 858
OdloÏená daÀová pohledávka z titulu:
Rozdíl mezi úãetními a daÀov˘mi odpisy
Ostatní rezervy a opravné poloÏky
Ostatní doãasné rozdíly
Pfiecenûní odloÏené daÀové pohledávky ve v˘‰i 9 575 tis. Kã bylo k 31. bfieznu 2006 zaúãtováno ve
prospûch pohledávek. OdloÏená daÀová pohledávka byla poprvé zúãtována k 31. bfieznu 2005 ve v˘‰i
13 858 tis. Kã na vrub pohledávek.
12
âasové rozli‰ení
31. bfiezna 2006
tis. Kã
31. bfiezna 2005
tis. Kã
V˘daje pfií‰tích období
2 146
1 919
âasové rozli‰ení v˘nosÛ ze subvencí od spfiíznûn˘ch stran
(viz poznámka 15)
7 041
519
235
157
187 971
99 344
197 393
101 939
âasové rozli‰ení v˘nosÛ z ostatních subvencí
âasové rozli‰ení mimofiádn˘ch leasingov˘ch splátek
âasové rozli‰ení celkem
V návaznosti na legislativní úpravy v oblasti danû z pfiidané hodnoty po 1. kvûtnu 2004 a související zmûnu
smluvních podmínek se akontace hrazené leasingov˘mi nájemci na poãátku leasingového kontraktu
povaÏují za mimofiádnou splátku a vykazují se proto v rámci ãasového rozli‰ení.
U smluv uzavfien˘ch pfied tímto datem jsou akontace vykazovány v rámci pfiijat˘ch záloh (poznámka 8).
V˘roãní zpráva 2006
43
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Pfiíloha úãetní závûrky
âlenûní v˘nosÛ podle odvûtví
Anal˘za zamûstnancÛ
13
âlenûní v˘nosÛ podle odvûtví
V˘nosy z bûÏné ãinnosti byly tvofieny následujícím zpÛsobem:
2005 / 06
tis. Kã
2004 / 05
tis. Kã
566 298
558 645
TrÏby z poskytování sluÏeb (operativní leasing)
79 006
41 053
Pfiijaté úroky ze spotfiebitelsk˘ch úvûrÛ poskytnut˘ch zákazníkÛm
30 816
21 233
5 442
4 340
V˘nosy z prodeje investiãního majetku
55 183
35 713
Jiné v˘nosy
40 597
39 487
777 342
700 471
TrÏby z poskytování sluÏeb (finanãní leasing)
Pfiijaté úroky z úvûrÛ poskytnut˘ch dealerÛm
V˘nosy z bûÏné ãinnosti celkem
Jiné v˘nosy jsou v rámci v˘kazu zisku a ztráty vykázány pfiedev‰ím mezi ostatními provozními a ostatními
finanãními v˘nosy. Zahrnují téÏ v˘nosy z pfiecenûní úrokov˘ch swapÛ ve v˘‰i 6 497 tis. Kã (v roce 2004/05:
2 154 tis. Kã) (viz poznámka 10).
V‰echny v˘nosy byly realizovány v tuzemsku.
14
Anal˘za zamûstnancÛ
Poãet zamûstnancÛ
31. bfiezna 2006 31. bfiezna 2005
PrÛmûrn˘ poãet ãlenÛ vedení
4
4
PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ
12
12
Celkem
16
16
Vedení Spoleãnosti tvofií jednatel Spoleãnosti (v pracovním pomûru jako fieditel Spoleãnosti) a zamûstnanci
na manaÏersk˘ch pozicích, ktefií jsou mu pfiímo podfiízeni.
V hospodáfiském roce 2005/06 mûli vedoucí pracovníci k dispozici podnikové vozy v celkové pofiizovací
cenû 4 595 tis. Kã. (v roce 2004/05: 2 478 tis. Kã).
44
V˘roãní zpráva 2006
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Pfiíloha úãetní závûrky
Anal˘za zamûstnancÛ (pokraãování
14
Anal˘za zamûstnancÛ (pokraãování)
Jednateli Spoleãnosti nebyla v hospodáfiském roce 2005/06 v rámci ãinnosti statutárního orgánu vyplacena
Ïádná odmûna.
Vedoucím pracovníkÛm nebyly poskytnuty Ïádné úvûry.
Vedení
tis. Kã
Ostatní
tis. Kã
Celkem
tis. Kã
4 988
4 043
9 031
586
489
1 075
1 951
1 584
3 535
170
274
444
7 695
6 390
14 085
4 731
4 010
8 741
687
328
1 015
1 896
1 528
3 424
73
246
319
7 387
6 112
13 499
31. bfiezna 2006
Mzdové náklady
Odmûny
Náklady na sociální zabezpeãení
Ostatní sociální náklady
Osobní náklady celkem
31. bfiezna 2005
Mzdové náklady
Odmûny
Náklady na sociální zabezpeãení
Ostatní sociální náklady
Osobní náklady celkem
V˘roãní zpráva 2006
45
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Pfiíloha úãetní závûrky
Transakce se spfiíznûn˘mi stranami
15
Transakce se spfiíznûn˘mi stranami
Spoleãnost se podílela na tûchto transakcích se spfiíznûn˘mi stranami:
31. bfiezna 2006
tis. Kã
31. bfiezna 2005
tis. Kã
240
301
0
326
0
2
69
86
874
557
300 000
300 000
7 041
519
873
924
308 857
302 088
2 785
1 609
0
224
Toyota Financial Services (UK) plc
507
755
Toyota Financial Services Slovakia
15
3 310
557
211
3 537
1 114
0
13
Toyota Financial Services Corporation
20
0
Toyota Motor Czech
60
0
Toyota Financial Services Slovakia
86
2
6 593
7 677
10 853
9 017
Krátkodobé pohledávky z obch. vztahÛ
Toyota Motor Czech
Toyota Financial Services Slovakia
Krátkodobé závazky z obch. vztahÛ
Toyota Financial Services Slovakia
Dohadné úãty pasivní
Toyota Kreditbank GmbH
Toyota Financial Services (UK) plc
Jiné závazky
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. (viz poznámka 8)
âasové rozli‰ení v˘nosÛ ze subvencí
Toyota Motor Czech (viz poznámka 12)
V˘daje pfií‰tích období
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.
V˘nosy ze subvencí
Toyota Motor Czech
Ostatní provozní v˘nosy
Toyota Kreditbank GmbH
Nákup sluÏeb
Toyota Kreditbank GmbH
Toyota Financial Services (UK) plc
Toyota Leasing (Thailand)
Nákladové úroky
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.
46
V˘roãní zpráva 2006
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Pfiíloha úãetní závûrky
Transakce se spfiíznûn˘mi stranami (pokraãování)
15
Transakce se spfiíznûn˘mi stranami (pokraãování)
V‰echny tyto transakce byly uzavfieny za bûÏn˘ch trÏních podmínek.
Úvûry pfiijaté jsou úroãeny trÏními úrokov˘mi sazbami. Pohledávky a závazky z obchodního styku vznikly za
podmínek obvykl˘ch v bûÏném obchodním styku. Spoleãnost nevytváfií opravnou poloÏku k pohledávkám
za spfiíznûn˘mi stranami.
V prÛbûhu roku 2005/06 a 2004/05 nebylo poskytnuto spoleãníkÛm, ãlenÛm statutárních a dozorãích orgánÛ a fiídícím pracovníkÛm Ïádné dal‰í plnûní jak v penûÏní tak v naturální formû.
16
V˘znamné investiãní pfiísliby a jiné budoucí závazky
Spoleãnost nemûla k 31. bfieznu 2006 Ïádné v˘znamné investiãní pfiísliby ani budoucí závazky.
17
Potencionální závazky
Spoleãnosti byla bankou ABN AMRO bank N.V. poskytnuta bankovní záruka ve v˘‰i 485 tis. Kã na zaplacení
nájemného za pronájem kanceláfisk˘ch prostor.
Vedení Spoleãnosti si není vûdomo Ïádn˘ch dal‰ích potenciálních závazkÛ Spoleãnosti k 31. bfieznu 2006.
18
Následné události
Po rozvahovém dni nedo‰lo k Ïádn˘m událostem, které by mûly v˘znamn˘ dopad na úãetní závûrku
k 31. bfieznu 2006.
V˘roãní zpráva 2006
47
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Hospodáfisk˘ rok 2006
Pfiehled o penûÏních tocích
19
Pfiehled o penûÏních tocích
Spoleãnost sestavila pfiehled o penûÏních tocích s vyuÏitím nepfiímé metody. PenûÏní ekvivalenty
pfiedstavují krátkodob˘ likvidní majetek, kter˘ lze snadno a pohotovû pfievést na pfiedem známou ãástku v
hotovosti. Hotovost a penûÏní ekvivalenty uvedené v pfiehledu o penûÏních tocích jsou analyzovány takto:
Pokladní hotovost a peníze na cestû
Úãty v bankách
Hotovost a penûÏní ekvivalenty
31. bfiezna 2006
tis. Kã
31. bfiezna 2005
tis. Kã
166
140
32 458
5 018
32 624
5 158
Schválení úãetní závûrky
Tato úãetní závûrka byla jednatelem schválena k pfiedloÏení jedinému spoleãníku Spoleãnosti.
V Praze 30. ãervna 2006
Ing. Ale‰ Kamar˘t
jednatel
48
V˘roãní zpráva 2006
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Hospodáfisk˘ rok 2006
Zpráva o vztazích mezi propojen˘mi osobami
Zpráva
o vztazích mezi propojen˘mi osobami
podle ustanovení § 66a) zákona ã. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, (dále jen "ObZ")
jednatele spoleãnosti
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
1. Ovládaná osoba
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Rubín Office Center
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín
Iâ: 65413261
Vedená u rejstfiíkového soudu v Praze, oddíl C, vloÏka 44764
(dále jen Spoleãnost)
2. Rozhodné období
Tato zpráva popisuje vztahy mezi propojen˘mi osobami ve smyslu § 66a zákona ã. 513/1991 za poslední úãetní
období, tj. za období od 1.dubna 2005 do 31.bfiezna 2006.
(dále jen Rozhodné období)
3. Struktura skupiny
Ovládající osoba:
Toyota Financial Services (UK) plc
Great Burgh, Burgh Heath, Epsom, Surrey KT18 5UZ
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Spoleãnost Toyota Financial Services (UK) plc je ovládána spoleãností Toyota Financial Services Corporation, která je
pfiímo ovládána spoleãností Toyota Motor Corporation.
Propojené osoby, se kter˘mi má TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. smluvní vztahy:
Toyota Financial Services Corporation
Mitsui Sumitomo Bank Nagoya Bld. 10 F 18-19
Nishiki 2-Chome, Naka-ku, Nagoya
Japonsko
Toyota Financial Services (UK) plc
Great Burgh, Burgh Heath, Epsom, Surrey KT18 5UZ
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Toyota Kreditbank GmbH
Toyota-Allee 5, Köln-Marsdorf
Spolková republika Nûmecko
Toyota Kreditbank GmbH International Division
Great Burgh, Burgh Heath, Epsom, Surrey KT18 5UZ
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.
DeBoelelaan 7, 1083HJ, Amsterdam
Holandsko
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Gagarinova 7/B, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Toyota Motor Czech spol. s. r.o.
·afránkova 1238, 150 00 Praha 5
âeská republika
V˘roãní zpráva 2006
49
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Hospodáfisk˘ rok 2006
Zpráva o vztazích mezi propojen˘mi osobami
4. Vztahy mezi propojen˘mi osobami
Smlouvy uzavfiené v Rozhodném období:
Spoleãnost v prÛbûhu Rozhodného období uzavfiela za standardních podmínek smlouvu o úvûru se spoleãností
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. Z této smlouvy nevznikla Spoleãnosti Ïádná újma.
5. Závûr
Jednatel Spoleãnosti konstatuje, Ïe vynaloÏil péãi fiádného hospodáfie ke zji‰tûní okruhu propojen˘ch osob pro
úãely této zprávy, a to zejména tím, Ïe dotázal osoby ovládající na okruh osob, které jsou touto osobou ovládány.
Jednatel Spoleãnosti prohla‰uje, Ïe penûÏitá plnûní, resp. protiplnûní, která byla poskytnuta na základû v˘‰e
popsan˘ch vztahÛ mezi propojen˘mi osobami, byla v obvyklé v˘‰i.
V Praze dne 30. ãervna 2006
Ing. Ale‰ Kamar˘t
jednatel
50
V˘roãní zpráva 2006
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Poznámky
V˘roãní zpráva 2006
51
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
Rubín Office Center
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8-Karlín
Tel.: 296 579 500, 296 579 506-7
Fax: 296 579 524
[email protected]
www.toyotafinance.cz

Podobné dokumenty

na cestě

na cestě dovoz automobilÛ znaãky Hyundai do âeské a Slovenské republiky. Bûhem této doby nበfiremní t˘m uãinil mnoho pro zaji‰tûní pozitivní zmûny ve vnímání této znaãky na na‰ich trzích tak, aby její pozi...

Více

Jde mi o modernější produkty a jejich úspěch

Jde mi o modernější produkty a jejich úspěch prÛzkumÛ se ãtenost Hospodársk˘ch novin na Slovensku zv˘‰ila ze 63 tisíc na 125 tisíc ãtenáfiÛ. To je fantastick˘ v˘sledek. V˘born˘ pocit mám napfiíklad i z fungování HN klubu v Bratislavû, kter˘ pfie...

Více

V˘roăní zpráva - Philip Morris

V˘roăní zpráva - Philip Morris Our donations and activities have spanned culture, charity and the environment.

Více

Penzijní fond âeské poji‰Čovny, a.s.

Penzijní fond âeské poji‰Čovny, a.s. pfierozdûlili klientÛm a pfiipsali jim nadprÛmûrné zhodnocení jejich úspor ve v˘‰i 3,5 % p.a. Mezi hlavní cíle spoleãnosti bude nadále patfiit roz‰ifiování a vylep‰ování sluÏeb klientÛm, zvy‰ování hodn...

Více

Thonauer illustriert 29

Thonauer illustriert 29 na‰í spoleãnosti v Maìarsku paní Gabriella Zele-Pálfi váÏnû onemocnûla a krátce pfied koncem roku zemfiela. Byla po 40 rokÛ neoddûlitelnû spojena s rodinou firmy THONAUER a jednou z podmínek pro to, ...

Více

Výroční zpráva 2000 - Institut oceňování majetku

Výroční zpráva 2000 - Institut oceňování majetku pfiedstavenstva o rozdûlení dosaÏeného zisku. Na návrh pfiedstavenstva rozhodla dozorãí rada o pfiedloÏení úãetní závûrky roku 2000 akcionáfii Volkswagen AG ke schválení.

Více