kyberšikana

Komentáře

Transkript

kyberšikana
Společně proti kyberšikaně
Projekt zaměřený na eliminaci sociálně-patologických jevů vyskytujících se mezi dětmi
a mládeží v počítačové síti internet.
SEZNAM ZKRATEK
PolZ - zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
PřZ - zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
SocPrOchr - zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Spr - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
ŠkolZ - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
tr. ř. zákon - č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
TrZ zákon - č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb.
ZSM - zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně
některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů)
Metodický pokyn 2008 - Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy K prevenci a řešení šikanování mezi
žáky škol a školských zařízení, sp. zn. 24 246/2008-6
OSPOD - orgán sociálně - právní ochrany dětí
SVI - projekt Ministerstva vnitra – Systém včasné intervence
Společně proti kyberšikaně
Představení a cíl projektu
Kyberšikana
Sexting
Kybergrooming
Happy Slapping
Kyberstalking
Navrhovaná preventivní opatření
Legislativa
Odkazy a literatura
Cíl projektu
Informace a možné postupy ve spolupráci
školy, školského zařízení, popřípadě rodiny
s orgány státní správy a samosprávy v
oblasti eliminace negativních útoků mezi
dětmi a mládeží na internetových sociálních
sítí.
Autoři: text – Mgr. Lukáš Habich
grafika – Ing. Lucie Časarová
GARANT PROJEKTU:
Kraj Vysočina (Pracovní skupina pro elektronickou bezpečnost)
http://www.kr-vysocina.cz/eBezpecnost
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:
VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V JIHLAVĚ
http://www.vpsji.cz
Možné způsoby zneužití ICT technologií
A) publikace záznamu – videa, zvuku, fotografií, web stránky, blogy, internet.
hry, ankety atd..
B) online komunikace – pomlouvání a ponižování pomocí komunikačních
programů a sociální sítě (instant messenger) – LIDE.CZ, FCB, SKYPE, ICQ,
SPOLUZACI, TWITTER
C) krádež identity – nabourání do osobního účtu, mazání a zneužití účtu,
manipulace s profily, agresor se vydává za oběť (prostředník) atd.
D) vyloučení z virtuální komunity – heslo a blokace účtu
E) obtěžování (harassment), pronásledování – kyberstalking
F) zasílání nevyžádaných mailů a kódů – př. pornotématika (rodiče, vztahy),
viry
Výhody útoků promoci ICT technologií
pro útočníka
anonymita
velké množství
lidí ve
virtuálním
prostředí
neznalost
možných
negativních
dopadů
rychlý rozvoj
moderních
technologií a
nedostatečná
prevence
rozšíření
internetu
útočník už
nemusí mít
převahu nad
svou obětí
snadná
dostupnost
(fotoaparát a
internet v
mobilních
telefonech,...)
Dopady útoků
Uvedené útoky mohou přivodit velmi závažné fyzické, sociální i psychické
problémy. Jedná se o stres a vážné depresivní symptomy. Děti odmítají
chodit do školy, straní se kamarádů, neboť zažívají pocit trapnosti, studu a
hanby. Tyto depresivní pocity mohou v extrémních případech dovést oběť
až k sebevraždě.
http://www.cyberbullyingstories.info/cyber-bullying-should-be-taken-seriously/
PROTISPOLEČENSKÉ JEDNÁNÍ
ŠKÁDLENÍ
ŠIKANA
PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ
SPRÁVNÍ DELIKT
(př. přestupek)
TRESTNÝ ČIN
TRESTNÝ ČIN
- legrace pro mě,
ale i pro něj
- pokud to přeženu,
následuje omluva*
- legrace jen pro něj a
okolí
- neomlouvá se
- své jednání opakuje
a stupňuje
OBECNÉ
ZNAKY
OSOBA
STARŠÍ 15 LET
FYZICKÁ
OSOBA
PŘÍČETNÁ
TYPOVÉ ZNAKY
NAPLNĚNÉ ZNAKY
SKUTKOVÉ PODSTATY PŘ
UVEDENÉ VE ZVL. ČÁSTI
PŘ.Z.
OBECNÉ
ZNAKY
TYPOVÉ ZNAKY
OSOBA STARŠÍ
15 LET
FYZICKÁ
OSOBA
PŘÍČETNÁ
NAPLNĚNÉ ZNAKY
SKUTKOVÉ PODSTATY TČ
UVEDENÉ VE ZVL. ČÁSTI
TrZ
ČIN JINAK TRESTNÝ
OBECNÉ
ZNAKY
OSOBA MLADŠÍ
15 LET
FYZICKÁ
OSOBA
PŘÍČETNÁ
TYPOVÉ ZNAKY
NAPLŇENÉ ZNAKY
SKUTKOVÉ PODSTATY TČ
UVEDENÉ VE ZVL. ČÁSTI
TrZ
PROVINĚNÍ
OBECNÉ
ZNAKY
*Michal Kolář, specialista na dětskou šikanu
ZVYŠUJE SE ŠKODLIVÉ
JEDNÁNÍ
MLADISTVÍ
OD 15 DO 18
LET
FYZICKÁ OSOBA
PŘÍČETNÁ
TYPOVÉ ZNAKY
NAPLŇENÉ ZNAKY
SKUTKOVÉ PODSTATY
TČUVEDENÉ VE ZVL. ČÁSTI
TrZ
Kyberšikana
Definice a znaky
KYBERŠIKANY
Rozdíl mezi
šikanou a
kyberšikanou
Statistiky
Kazuistiky
Postupy školy v
případě zjištění
Postupy rodičů
v případě
zjištění
Právní
kvalifikace
skutku
Definice kyberšikany
ŠIKANA
• sociálně – patologický jev,
dlouhodobě opakující se
psychické či fyzické útoky na
jednotlivce či skupinu s cílem
mu ublížit
KYBERŠIKANA
• šikanování pomocí
elektrotechnických prostředků
(mobilní telefon, internet apod.)
Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou
Kyberšikana je forma šikany
ZNAKY
ŠIKANY
ZNAKY
KYBERŠIKANY
DLOUHODOBÝ ÚTOK
POSTAČÍ JEDNORÁZOVÝ ÚTOK
OPAKUJÍCÍ SE ÚTOK
POSTAČÍ JEDNORÁZOVÝ ÚTOK
FYZICKÝ A PSYCHICKÝ ÚTOK
POUZE PSYCHICKÝ ÚTOK
ÚMYSLNÝ CÍL UBLÍŽIT DRUHÉMU
ÚMYSLNÝ I NEDBALOSTNÍ CÍL
UBLÍŽIT DRUHÉMU
NENÍ ANONYMNÍ
ANONYMNÍ I NEANONYMNÍ
VÝSKYT VE SKUPINĚ
NEOMEZENÝ VÝSKYT
ROLE SE NEMĚNÍ
MOŽNÁ PROMĚNA ÚTOČNÍKA A
OBĚTI
URČENÝ ČASOVÝ VÝSKYT
NEOMEZENÝ ČASOVÝ VÝSKYT
Možné postupy školy v případě zjištění
1. Zjištění všech skutečností související s útoky – ! Vyhledat všechny agresory útoku !
2. Ochrana oběti – př. psycholog
3. Zjistit příčinu narušení klima třídy
4. Zajištění všech důkazů – obrázky (print screen), texty, maily, rozhovor mezi účastníky,
motiv... NIC NEZAMLČET!
5. Spolupráce a podpora pracovníků st. správy – PČR, OSPOD, SZ psycholog, spec.
pedagog, soud, probační a mediační služba, krajský úřad (městský) úřad
§ 61 z.č. 273/2008 Sb. „ Policie ČR je oprávněna požadovat potřebné vysvětlení od osoby,
která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu či
přestupku a jeho pachatele“. O podání vysvětlení sepíše policejní orgán úřední záznam.
Možné postupy školy v případě zjištění
6. Informace rodičům – vysvětlení situace, v prvotní fázi nevystavovat rodiče „face to
face“
7. Nahlášení závadovému materiálu správci sítě či využití služby tzv. „červeného tlačítka“
8. Komunikace dané problematiky s ostatními školami
9. Spravedlivý a rychlý trest
Spravedlivý a rychlý trest
9. Spravedlivý a rychlý trest
A) u méně závažné formy kyberšikany tzv. „alternativní školní tresty“ př.
přednáška
na téma kyberšikana, preventivní nástěnka, atd.
B) závaznější forma – výchovné opatření ( § 31 z.č. 561/2004 Sb. Školský zákon)
• Napomenutí
• Důtka třídního učitele
• Důtka ředitele
• Snížená známka z chování
• Převedení do jiné třídy
• Podmíněné vyloučení ze školy nebo školského zařízení a
• Vyloučení ze školy nebo ze školského zařízení
Ve vyjímečných případech může ředitel školy:
• doporučit rodičům umístění do pobytového oddělení SVP, případně do diagnostického
zařízení
• podat návrh na OSPOD zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení
předběžného opatření nebo ústavní výchovy
Možné postupy OČTŘ v případě zjištění
C) Nejzávaznější formy
Správní
orgán
Soud pro
mládež
Trestný čin, provinění, čin
jinak trestný
Přestupkové jednání –
§ 49, § 50 z.č. 200/1990 Sb.
Dítě mladší 15 let
- lze uložit opatření na návrh SZ
Dítě mladší 15 let
- není trestně odpovědné (ODLOŽENÍ VĚCI)
(nebylo – li řízení zahájeno na návrh SZ
může soud pro mládež zahájit i bez návrhu)
Druhy opatření:
a) Výchovná povinnost
b) Výchovné omezení
c) Napomenutí s výstrahou
d) Zařízení terapeutického, psychologického
nebo jiného vhodného výchovného programu
ve středisku výchovné péče
e) Dohled probačního úředníka
f) Ochranná výchova
Možné postupy OČTŘ v případě zjištění
C) Nejzávaznější formy
Správní
orgán
Soud pro
mládež
Trestný čin, provinění, čin
jinak trestný
Mladiství 15 - 18 let:
vyšetřování provádí proškolené osoby
s mládeží ve spolupráci s OSPOD a Probační
a mediační službou
Přestupkové jednání –
§ 49, § 50 z.č. 200/1990 Sb.
Mladiství 15 - 18 let:
dle § 11 odst. z.č. 200/ 1990 Sb.
Sankce – napomenutí, pokuta
zákaz činnosti, propadnutí věci
Druhy opatření:
a) Výchovná opatření – dohled probačního úředníka, probační program, výchovné povinnosti,
výchovné omezení, napomenutí s výstrahou
b) Ochranné opatření – ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci nebo jiné majetkové
hodnoty a ochranná výchova)
c) Trestní opatření – obecně prospěšné práce, peněžité opatření, peněžité opatření s podmíněným
odkladem výkonu, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, vyhoštění, domácí
vězení, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, odnětí svobody podmíněně
odložené na zkušební dobu („podmíněné odsouzení“), odnětí svobody podmíněně odložené na
zkušební dobu s dohledem, odnětí svobody nepodmíněně
Povinnosti školy v případě zjištění
Škola nebo školské zařízení jsou:
Povinní vyrozumět OSPOD v těchto případech:
A) Při podezření ze spáchání provinění či trestného činu, nebo děti které vedou zahálčivý
nebo nemravný život, zejména v tom, že zanedbávají povinnou školní docházku, nebo
opakovaně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití
B) Na dětech, na kterých byl spáchán trestný čin či provinění (i podezření) – ohrožující
život a zdraví, lidská důstojnost, mravní vývoj nebo jmění
C) Děti které jsou ohrožovány násilím mezi dalšími fyzickými osobami
PŘI NEOZNÁMENÍ – správní delikt pokuta 50.000,-Kč (FO,PO)
POZOR na trestný čin neoznámení trestného činu § 368 Sb. TZK („kdokoliv neoznámí“)
Právní kvalifikace kyberšikany
Skutkové podstaty trestných činů jsou zařazeny:
v hlavě II Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti,
soukromí a listovního tajemství v oddílu 1 Trestných činů proti svobodě,
jedná se zejména o trestný čin vydírání dle § 175 TrZ (např. pomocí
mobilního telefonu pošle sms, že pokud nebude vyhověno jeho
požadavkům bude použito násilí.
Další protiprávní jednání jsou zakomponovány v oddílu 2 Trestné činy
proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, jedná
se zejména o trestné činy dle § 180 TrZ Neoprávněné nakládání s osobními
údaji, trestný čin dle § 181 TrZ Poškození cizích práv, trestný čin dle § 182
TrZ Porušení tajemství dopravovaných zpráv, § 183 TrZ Porušování
tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí, § 184 TrZ
Pomluva.
Právní kvalifikace kyberšikany
Další možný útok ve formě skutkové podstaty trestného činu je uveden
v hlavě III Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti.
Jedná se zejména o trestné činy dle § 191 TrZ Šíření pornografie, trestného
činu dle § 192 TrZ Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií a
trestného činu dle § 193 TrZ Zneužití dítěte k výrobě pornografie. Všechny
tři tyto trestné činy mají společný objekt a to zájem společnosti na
ochranu mravního vývoje dětí a ochraně před jejich sexuálním
zneužíváním.
Povahu kybernetických trestných činů mezi dětmi mohou mít i trestné činy
uvedené v hlavě X Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Jedná
se zejména o trestné činy uvedené v hlavě V Trestné činy narušující soužití
lidí, trestný čin dle § 352 Trz Násilí proti skupině obyvatelů a proti
jednotlivci, dle § 356 TrZ Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo
k omezování jejich práv a svobod.
Právní kvalifikace kyberšikany
Přestupkové jednání
§ 49
Přestupku se dopustí ten, kdo:
Přestupky proti
a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch,
občanskému soužití
b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví,
c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným
ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo
jiným hrubým jednáním,
d) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv
příslušníků národnostních menšin, nebo
e) působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro
jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci,
jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství
nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových
organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod,
zdravotní stav anebo pro jeho stav manželský nebo rodinný´.
Statistiky kyberšikany
Nebezpečí elektronické komunikace 2
S možností zapojit se do výzkumného šetření
bylo osloveno přes 4 000 škol (ZŠ a SŠ) z
celého území ČR. Výzkumné šetření bylo
provedeno anonymním dotazníkem.
Maximální vzorek tvořili 12 533 respondenti.
Největší zastoupení měli žáci z Olomouckého
kraje (15,04 %), následováni žáky ze
Středočeského (12,84 %) a
Moravskoslezského (12,02 %) kraje. Naopak
nejméně respondentů bylo z Prahy a
Plzeňského kraje (shodně 1,19 %) – viz Graf.
Staženo dne 14.1.2012 z http://www.ebezpeci.cz/index.php/component/docman/cat_view/27-vyzkumne-zpravy
Statistiky kyberšikany
Vzorek byl tvořen ze 49,17 % chlapci a
50,83 % dívkami. Věkově byl vzorek
rozdělen do 2 věkových kategorií, které
odpovídají 2. a 3. stupni škol. Nejvíce
respondentů tvořili žáci ve věku 11-14 let
(62,49 %) – viz graf.
Staženo dne 14.1.2012 z http://www.ebezpeci.cz/index.php/component/docman/cat_view/27-vyzkumne-zpravy
Statistiky kyberšikany
Z výzkumného šetření vyplynulo, že více než
polovina dětí (59,38 %) se setkala s
kyberšikanou v pozici oběti. Sledované
projevy se však mohou lišit svou intenzitou a
délkou.
V dotazníku nebylo zohledněno, zda byly
útoky na oběť jednorázové nebo se
opakovaly. Nebylo také sledováno, zda byla
oběť podrobena několika útokům (z pohledu
různých spolu nesouvisejících
útočníků) ani to zda byly útoky na oběť
kombinací různých projevů kyberšikany.
Staženo dne 14.1.2012 z
http://www.e-bezpeci.cz/index.php/component/docman/cat_view/27vyzkumne-zpravy
Statistiky kyberšikany
Kyberšikana učitelů
Více než polovina dotázaných dětí již
slyšela o případu kyberšikany
učitele.
• 6 % dětí uvedlo, že se případ
kyberšikany učitele odehrál u
nich na škole
• 7 % dětí zná případ z jiné školy
• 32 % dětí zná nějaký případ
z médií
Vnímavost k případům kyberšikany
učitelů roste s věkem dětí.
Staženo dne 21.4.2012 z
http://www.minimalizacesikany.cz/chci-se-dozvedet/269
Kazuistiky kyberšikany
PŘÍPADY KYBERŠIKANY
Ghyslain Raza (14 let, Canada)
Patrick Ryan Halligan (13 let, USA)
http://www.defamer.com.au/2010/06/
stars-wars-kid-is-all-grown-up-and-becoming-a-lawyer/
en.wikipedia.org/wiki/Suicide_of_Ryan_Halligan
http://www.hollywoodcelebgossips.com/2009/03/06/
jessie-logan-is-sexting-suicidal-girl-sad-story/
Jessica Renee Logan (18 let, USA)
Postupy rodičů v případě zjištění
1. Podpora bezpečí - potřeby dítěte a vzájemná komunikace o problémech
2. Zodpovězení na otázky – co se stalo, kdo to spáchal, jak to začalo, atd..
3. Nezakazujte dítěti přístup na sociální sítě a komunikační programy „ všechno zakázané
nejlépe chutná“ – hrozí vyloučení z komunity!
4. Kontaktujte rodiče agresora, popřípadě učitele ve škole – cílem je najít společné řešení
5. Kontaktujte Horkou linku, Linku bezpečí, poskytovatele internetové služby – odstranění
nevhodného materiálu - www.horkalinka.cz, www.linkabezpeci.cz
6. V závažných případech kontaktujte Policii ČR – podezření ze spáchání protiprávního
jednání (trestný čin, přestupek)
7. Hovořte o dané problematice s dětmi a postupujte rychlým trestem
8. Účast na pravidelných školních schůzkách a seminářích ve škole
KYBERGROOMING
Definice a
znaky
kybergroomingu
Statistiky
Kazuistiky
Právní
kvalifikace
skutku
Definice kybergroomingu
Jedná se o zmanipulování osoby (nejčastěji dítěte) pomocí
elektronického komunikačního prostředku (internet, mobilní
telefon) s cílem sjednat si osobní schůzku.
Pokud se zmanipulování nedaří, přechází nejčastěji jednání
agresora v kyberšikanu nebo kyberstalking.
Více na www.seznamsebezpecne.cz
Typický příklad kybergroomingu
1. Vzbuzení důvěryhodnosti u osoby – např. čtyřicetiletý
agresor se přihlásí na sociální síť pod přezdívkou Jan 15 (za
jménem je jeho falešný věk) a snaží se navázat kontakt s dětmi.
2. Získání kontaktu dítěte pomocí dárků a budování důvěry –
agresor se vydává za přítele a umí rozpoznat potřeby dítěte (př.
dobití telefonní karty, čímž dostává kontakt na oběť, zaslání
plyšové hračky na adresu oběti apod.), za pár dní dovede
získat co nejvíce informací o oběti a udržovat s ní maximální
kontakt. Zdánlivě agresor působí jako nejlepší přítel. Dítě se
mu svěřuje a čím dál více mu důvěřuje.
Typický příklad kybergroomingu
3. Získání nebezpečných materiálů k možnému vydírání –
agresor se snaží získat pornografické fotky nebo chce, aby
se mu dítě svěřilo se závažným problémem. Získanými
materiály pak dítě vydírá při snaze odmítnout jeho pokyny
směřující k osobnímu setkání. Nastává tzv. emocionální
závislost na agresorovi.
4. Osobní setkání – poslední stádium kybergroomingu, kde
často dochází k pohlavnímu zneužití, fyzickému napadení,
vydírání apod.
Statistky kybergroomingu
V rámci výzkumu bylo zjištěno, že výše komunikaci s
neznámou osobou vyhledává
• 57,60 % dotazovaných dětí
• 31,15 % respondentů je ochotno přidávat si na
vyžádání neznámé osoby mezi své kontakty /
kamarády apod.
0,3115
1
2
0,576
www. e-bezpeci.cz
Kazuistiky kybergroomingu
Pavel Hovorka
•
•
•
•
Česká republika
2005 – 2007
pachatel kybergroomingu
znásilňování a zneužívání 20
chlapců
Kazuistiky kybergroomingu
• Pavel Hovorka, vrátný v pražských tiskárnách, byl v roce 2008
odsouzen za pohlavní zneužívání, vydírání, svádění k
pohlavnímu styku a ohrožování mravní výchovy mládeže.
• Trestné činy se týkaly 20 nezletilých chlapců, 8 z nich muž
opravdu k sexuálnímu styku donutil. Byl odsouzen na 6,5 roku
odnětí svobody (původní trest 8 let mu byl zmírněn u
odvolacího soudu).
• Soud Hovorku uznal vinným, že od roku 2005 do svého zatčení
v roce 2007 zneužil dvě desítky nezletilých chlapců, které si
vybíral z řad dětí z dětských domovů anebo je kontaktoval přes
internetové seznamky (zejména na serveru Lide.cz), s
některými také chatoval.
• Oběti lákal na fiktivní soutěž „Dítě VIP“, v rámci které vítězům
sliboval, že stráví dva týdny v Praze a získají zajímavé soutěžní
ceny.
Kazuistiky kybergroomingu
A toto jsou pouze
některé případy, kterým se dostalo mediální pozornosti.
Mnohem více jich je však neoznámeno…
• PETER CHAPMAN
•
DOUGLAS LINDS
(UK, 2009, tvrdil 19 let, kybergr., přes fcb znás + vražd.) (UK, 2003, kybergr., sex. obětžování fcb. tvrdil 15 let)
Právní kvalifikace skutku
v hlavě II Trestné činy proti svobodě a právům na
ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství
v oddílu 1 Trestných činů proti svobodě, jedná se
zejména o trestný čin Obchodování s lidmi dle § 168
TrZ, trestný čin Omezování osobní svobody dle § 171,
trestný čin Vydírání dle § 175 (např. pomocí mobilního
telefonu pošle sms, že pokud nebude vyhověno jeho
požadavkům bude použito násilí), v hlavě III Trestné
činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, se jedná
o podezření trestného činu Znásilnění § 185, Sexuální
nátlak § 186, Pohlavního zneužití § 187, Šíření
pornografie § 191, Výroba a jiné nakládání s dětskou
pornografií § 192, Zneužití dítěte k výrobě pornografie §
193 TrZ.
Právní kvalifikace skutku
Přestupkové jednání
§ 49
Přestupku se dopustí ten, kdo:
Přestupky proti
a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch,
občanskému soužití
b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví,
c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným
ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo
jiným hrubým jednáním,
d) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv
příslušníků národnostních menšin, nebo
e) působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro
jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci,
jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství
nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových
organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod,
zdravotní stav anebo pro jeho stav manželský nebo rodinný´.
KYBERSTALKING
Definice a
znaky
kyberstalkingu
Statistiky
Kazuistiky
Právní
kvalifikace
skutku
KYBERSTALKING
Kyberstalking se odvozuje od pojmu stalking (česky „stopování“,
„lovení“). Volně se toto slovo vykládá jako pronásledování,
opakované a stupňující obtěžování osob prostřednictvím e-mailů,
dopisů, mobilních telefonů atd. formou výhružek, které mohou
přejít k agresi a ničení majetku.
Téměř 10 % občanů se s kyberstalkingem setkalo. 2 % útoků končí
smrtí. Při zkoumání 141 případů žen, jež byly usmrceny svými
bývalými partnery, se zjistilo, že v 76 % případů se pachatel
projevoval jako stalker.
Charakteristika stalkerů
Typologie stalkera
Cíl stalkera
Popis jednání
Uctívač
touha po vztahu,
touha být přijat
Neobratný nápadník
touha po vztahu,
pokus se o
fyzický kontakt
Ublížený pronásledovatel
msta po
neúspěšném
vztahu,
zpravidla slovně
útočí
Sexuální útočník
fyzický nebo
sexuální motiv,
útočné a sexuální sadismus, voyerismus,
chování
atp.
Poblouzněný milovník
touha po vztahu,
iluzorní jednání
sms, dopisy
souhrn všech cílů,
využívá
informačních
technologií
internet, telefon
Kyberstolker
dopisy, sms
snaha o políbení
druhého, chycení za
rukáv
násilné vnikání do bytu,
ubližování zvířatům
Právní kvalifikace skutku
§ 354 zákona č. 40/2009 Sb. – trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Nebezpečné pronásledování – Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že:
a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,
b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,
c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak
kontaktuje,
d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo
e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, a toto
jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a
zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem
činnosti.
Právní kvalifikace skutku
Přestupkové jednání
§ 49
Přestupku se dopustí ten, kdo:
Přestupky proti
a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch,
občanskému soužití
b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví,
c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným
ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo
jiným hrubým jednáním,
d) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv
příslušníků národnostních menšin, nebo
e) působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro
jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci,
jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství
nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových
organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod,
zdravotní stav anebo pro jeho stav manželský nebo rodinný´.
Statistiky kyberstalkingu
Téměř 10 % občanů se s kyberstalkingem setkalo a 2 % útoků končí smrtí. Při
zkoumání 141 případů žen, jež byly usmrceny svými bývalými partnery, se
zjistilo, že v 76 % případů se pachatel projevoval jako stalker.
Výskyt kyberstalkingu
10% se setkalo s
kyberstalkingem
90%
www.e-nebezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/category/4-materialy-pro-studium…
Kazuistiky kyberstalkingu
Nejznámějším případem kyberstalkingu je kauza, kdy stalker P. H. více než
dva roky pronásledoval svou kolegyni ze zaměstnání. Tři měsíce před
vraždou pro útoky směřující vůči poškozené (tj. kolegyně) mu příslušný
soud uložil nepodmíněný trest odnětí svobody. Násilník požádal o odložení
nástupu trestu pro špatný psychický stav. P. H. po následných útocích
kolegyni zavraždil. V květnu 2010 odvolací soud za tento hrůzný čin poslal
vraha na 15 let do vězení.
http://m.tyden.cz/rubriky/domaci/za-brutalni-vrazdu-kolegyne-stravi-15-let-ve-vezeni_60667.html
SEXTING
Definice a
znaky
SEXTINGU
Statistiky
Kazuistiky
Právní
kvalifikace
skutku
Definice a znaky sextingu
(„SEX plus TEXTOVÁNÍ“) rozesílání foto, mailů s erotickým
podtextem.
Tyto obrazové materiály často vznikají v rámci partnerských či
kamarádských vztahů a mnohdy mohou představovat riziko
spočívající v tom, že jeden z partnerů pro nejrůznější pohnutky
zveřejní fotografie či videa svého partnera pomocí ICT
technologií na síti internet.
Právní kvalifikace skutku
V sextingu lze spatřovat skutkové podstaty uvedené v hlavě III
Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Jedná se
zejména o trestné činy dle § 191 TrZ Šíření pornografie, trestného
činu dle § 192 TrZ Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií a
trestného činu dle § 193 TrZ Zneužití dítěte k výrobě pornografie.
POZOR – dítě je podle § 26 TrZ myšleno do 18 let věku!
Statistiky sextingu
Z výzkumů e-bezpečí vyplývá, že
1. 10,44 % českých dětí odeslalo sexuálně laděné foto či video,
2. 9,15 % dětí má uvedený obrazový materiál volně na internetu,
3. 71,18 % považuje jednání za rizikové.
100
80
71,18%
60
40
20
10,44%
9,15%
0
1
2
3
http://sexting.cz
Kazuistiky sextingu
V září roku 2009 spáchala v USA sebevraždu 13 náctiletá žákyně
základní školy, která zaslala svou nahou fotografii přes síť internet
svému příteli.
Důvod:
 zveřejnění fotografie na sociální síti
 následná šikana ve třídě ze strany spolužáků
 vyloučení ze školy
Happy Slapping
Definice a
znaky Happy
Slappingu
Statistiky
Kazuistiky
Právní
kvalifikace
skutku
Definice a znaky Happy Slapingu
Nejrozšířenějším
druhem
kriminality
spojené
s
násilím
prostřednictvím elektronických prostředků je tzv. Happy slapping
(veselé fackování). Tento druh protispolečenské zábavy byl zahájen
v jižním Londýně, v londýnské čtvrti Lewisham známé jako
"JACKASS", kde se násilí na lidech natáčelo na video a v přímém
přenosu tento pořad sledovalo desítky lidí jako televizní show.
Právní kvalifikace skutku
Trestní zákoník České republiky tento pojem trestné činnosti nezahrnuje
jako skutkovou podstatu trestného činu jako je tomu např. V Dánsku,
Francii a Velké Británii.
Tento druh kriminality je v České republice posuzován jako trestný činy
uvedené v hlavě I. Trestné činy proti životu a zdraví. Typickým příkladem
je trestný čin dle § 146 TrZ Ublížení na zdraví, § 145 TrZ Těžké ublížení
na zdraví, ale výjimku také netvoří trestný čin dle § 140 TrZ Vražda, dále
se může jednat o trestnou činnost uvedenou v hlavě X TrZ, zejména
v díle 6 Jiná rušení veřejného pořádku. Pokud je tato trestná činnost
páchána veřejně, nebo na místě veřejně přístupném, může se jednat o
trestný čin výtržnictví dle § 358 TrZ.
Statistiky Happy slapingu
statistika není zatím nikde zveřejněna
Kazuistiky Happy Slappingu
• Anglie, 9. červen 2005. Dva dospívající mladíci napadli sedmnáctiletou studentku Kerry
Sevillovou. Jeden z nich ji střelil do nohy vzduchovkou, zatímco druhý celý čin nahrával na svůj
mobil. Video bylo následně umístěno na internet.
• Anglie, 18. červen 2005. Policie zatkla tři čtrnáctileté chlapce, kteří byli podezřelí ze znásilnění
jedenáctileté dívky. Vedení školy bylo na tento čin upozorněno poté, co jeden ze školních
zaměstnanců našel záznam tohoto činu na mobilu jednoho ze studentů.
• Anglie, prosinec 2005. Byl zavražděn David Morley. Patnáctiletá
dívka Chelsea O’Mahoneyová a spoluobžalovaní Reece Saergant (21
let), Darren Case (18 let) a David Blenman (17 let) byli shledáni
vinnými z neúmyslného zabití Davida Morleyho. Dle hlášení
O‘Mahoneyová udělala dokument o tom, jak parta jejích kamarádů
ukopala Davida k smrti.
• Austrálie, 23. říjen 2006. Policie zahájila vyšetřování ve věci DVD,
které mimo jiné obsahovalo záznam, kdy pár dospívajících mladíků
pohlavně zneužilo jednu dívku a poté jí zapálilo vlasy. Kopie
nahrávky byly údajně prodány.
• Anglie, červenec 2007. Anthony Anderson (27 let) močil na umírající ženu, zatímco jeho
kamarád vše natáčel na mobilní telefon. Celou dobu přitom řval: „Toto je materiál pro
YouTube!“
• Anglie, březen 2008. Dospívající dívka skočila ze svého podkrovního okna, zatímco se
snažila utéct před dívčím gangem, který na ni chtěl použít happy slapping.
Staženo z http://www.nebudobet.cz/?page=happyslapping
Legislativa v oblasti dětského kybernetického
prostředí
ŠKOLSKÝ ZÁKON
ZÁKON NA OCHRANU OSOBNÍCH
ÚDAJŮ
ZÁKON O ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍCH
OCHRANA OSOBNOSTI (OBČANSKÝ
ZÁKONÍK)
Školský zákon – zákon č. 561/2004
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních
§29 odst. 1 Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a
při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí,
žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně
patologických jevů.
§29 odst. 2 Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů
při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a
poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
Školský zákon – met. pokyn
č. 24 246/2008-6
Podle čl. 1 odst. 1 metodického pokynu ministra školství, mládeža tělovýchovy K prevenci a
řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, sp. zn. 24 246/2008-6 (dále ve zkratce
„Metodický pokyn 2008“), je šikanováním jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit
nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických
a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí
nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití,
vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv,
vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se
může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta
zahrnuje útoky pomocí e-mailů, krátkých textových zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na
internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní
přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost
působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních
následcích na duševní a tělesné zdraví oběti.
Školský zákon - met. pokyn
č. 24 246/2008-6
Podle čl. 5 odst. 1 Metodického pokynu 2008 by měla každá škola vytvořit vlastní Program
proti šikanování Tento program se stane součástí Minimálního preventivního programu.
Minimální preventivní program je podle čl. 2 odst. 6 metodického pokynu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 16. 10. 2007, čj. 20 006/2007-51, k primární
prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských
zařízeních, konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému
životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně
komunikativních dovedností. Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní
aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru
školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Minimální preventivní program je
zpracováván na jeden školní rok školním metodikem prevence, podléhá kontrole České školní
inspekce, je průběžně vyhodnocován a písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace
za školní rok je součástí výroční zprávy o činnosti školy.
Školský zákon – krizový plán
Hlavní součástí Programu proti šikanování je tzv. krizový plán. Měly by z něj jednoznačně
vyplývat kompetence jednotlivých (konkrétně označených) osob, a specifický postup a způsob
řešení šikany. Je nutné rozpracovat dva typy scénářů:
1. První, zahrnuje situace, které škola či školské zařízení zvládne řešit vlastními silami. Do této
skupiny patří postupy pro počáteční stádia šikanování a rámcový třídní program pro řešení
zárodečného stádia šikanování.
2.
Druhý, zahrnuje situace, kdy škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se
specializovanými institucemi a Policií České republiky. Sem patří řešení případů pokročilé a
nestandardní šikany, např. výbuchu skupinového násilí vůči oběti.
Školský zákon
NÁVRH PRACOVNÍ SKUPINY EBEZPEČNOST KrÚ Kraje Vysočina
SPOLUPRÁCE S OSPOD
Vyrozumět OSPOD :
A) Při podezření ze spáchání provinění či trestného činu, nebo děti které vedou
zahálčivý nebo nemravný život, zejména v tom, že zanedbávají povinnou školní
docházku, nebo opakovaně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské
soužití
B) Na dětech na kterých byl spáchán trestný čin či provinění (i podezření) –
ohrožující život a zdraví, lidská důstojnost, mravní vývoj nebo jmění
C) Děti které jsou ohrožovány násilím mezi dalšími fyzickými osobami
PŘI NEOZNÁMENÍ – správní delikt pokuta 50.000,-Kč (F.O.,P.O.)
POZOR na trestný čin neoznámení trestného činu § 368 Sb. TZK („kdokoliv
neoznámí“)
Systém včasné intervence SVI
Jedná projekt Ministerstva vnitra, který je vytvářen a realizován v úzké
spolupráci s Probační a mediační službou ČR a Ministerstvem práce a
sociálních věcí. Jeho pilotní ověření bylo provedeno ve městě Ostrava a
současné době je do projektu zapojeno více než 12 měst různých velikostí.
Cílem projektu s názvem Systému včasné intervence (dále jen SVI) je způsob
práce, který vede ke zkvalitnění a koordinaci přístupu k delikventnímu dítěti,
jeho rodině a komunitě. Smyslem je odklonit dítě od kriminální kariéry a
realizovat preventivní aktivity, které budou předcházet trestné činnosti dětí
v dané lokalitě. Výsledkem je „náprava stavu“ pomocí rychlé, adekvátní a
účinné reakce policie, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, soudu, probační a
mediační služby, státního zastupitelství a pomáhajících institucí na protiprávní
jednání dítěte nebo jednání dítě ohrožující.
Staženo z aplikace.mvcr.cz/archiv2008/ministerstvo/opk/.../raditsch.ppt
Systém včasné intervence SVI
SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR
Policie České republiky (dále ve zkratce „Policie ČR“) je jednotný ozbrojený
bezpečnostní sbor. Policie ČR slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost
osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle
trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony,
přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami,
které jsou součástí právního řádu.
Postavení a činnost Policie ČR upravuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
Policie ČR je podřízena Ministerstvu České republiky. Toto ministerstvo vytváří podmínky pro
plnění úkolů Policie ČR. Je to policejní prezident, kdo odpovídá za činnost Policie ČR ministrovi.
Policii ČR tvoří útvary, jimiž jsou:
a) Policejní prezidium České republiky v čele s policejním prezidentem,
b) útvary Policie ČR s celostátní působností,
c) krajská ředitelství Policie ČR,
d) útvary zřízené v rámci krajského ředitelství (např. obvodní oddělení, policejní stanice atp.).
Zákon č. 127/2005 Sb . - zákon o
elektronických komunikacích
Zákon o elektronických komunikacích zajišťuje
elektronickou informační bezpečnost. V případě porušení
hrozí sankce.
§ 119 - Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) uskutečňuje zlomyslná volání,
e) uskutečňuje zlomyslná volání na číslo tísňového volání,
h) v rozporu s § 93 použije adresu elektronické pošty pro odeslání zprávy
nebo zpráv třetím osobám bez souhlasu držitele adresy elektronické pošty,
§ 93
Zneužití elektronické adresy odesílatele
Použít adresu elektronické pošty pro odeslání zprávy nebo zpráv třetím osobám bez souhlasu držitele této adresy elektronické pošty je zakázáno.
Kyberšikana a ochrana osobnosti
Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo
upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na
ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky
těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené
zadostiučinění.
Písemnosti osobní povahy, podoby, obrazové snímky a
obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby
nebo jejich projevů osobní povahy, smějí být pořízeny
nebo použity jen s jejím svolením.
66
Kyberšikana a zákon o ochraně
osobních údajů
ZÁKON 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
§ 3 Působnost zákona
(3) Tento zákon se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí
fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu. (4) na nahodilé shromažďování
osobních údajů, pokud tyto údaje nejsou dále zpracovávány.
§ 4 Vymezení pojmů
a) osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu
údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů
přímo či nepřímo identifikovat ...
b)
zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soustava operací, které
správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, ...
(zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava pozměňování,
vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování,
blokování a likvidace)
PSYCHOLOGICKO – SOCIÁLNÍ
PORADNY
Jméno
Poradna
Tel.
E-mail
Adresa
Mgr. Kejnovská Renata
PPP Jihlava
567572411 [email protected]
Legionářů 6, Jihlava 586 01
PaedDr. Matějková Jana
PPP Třebíč
568843461 [email protected]
Vltavínská 1289, Třebíč 674
01
Mgr. Žáková Marcela
PPP Žďár n. S.
566622387 [email protected]
PaedDr. Martínek Zdeněk
PPP Pelhřimov
565323621 [email protected]
Pražská 127, Pelhřimov 393
01
Mgr. Eva Stloukalová
PPP Havl. Brod
569422171 [email protected]
Nad Tratí 335, Havlíčkův
Brod 580 01
Veselská 35, Žďár nad
Sázavou 591 01
SPOLUPRÁCE S VYSOČINA
EDUCATION – i-Bezpečná škola
Partner projektu: Národní centrum bezpečnějšího internetu Saferinternet.cz
Další spolupracující instituce: Kraj Vysočina, Policie ČR, Společenství proti
šikaně, vybrané ZŠ a SŠ
Realizace 03/2012 – 07/2014
Hlavní cíl projektu:
• zvýšení kvality a modernizace počátečního vzdělávání v oblasti
bezpečného užívání moderních ICT ve výuce a prevence sociálně
patologických jevů spojených s online technologiemi na ZŠ a SŠ.
Výstupy projektu:
• Realizace seminářů pro školní týmy na vybraná témata el. bezpečnosti
• Vytvoření metodických materiálů
• Výměna zkušeností mezi školami
Prevence ICT útoků
PREVENCE ICT ÚTOKŮ
Navrhovaná preventivní opatření
ŠKOLENÍ ŽÁKŮ, UČITELŮ, RODIČŮ, OČTŘ
• ŽÁCI – UČITELE, PIS PČR, SEMINÁŘE, OSPOD, VYTVOŘENÍ ŠKOLNÍ
TÝMOVÉ PRÁCE – SPOLUŽÁCI PROTI KYBERŠIKANĚ
• UČITELE – SEMINÁŘE, PREVENTIVNÍ PROGRAMY, KRIZOVÝ PLÁN – VIZ.
předchozí
• RODIČE – problém – NÁVRH : ZŘÍDIT CHAT POMOCÍ KVALIFIKOVANÉHO
PRACOVNÍKA NA KÚ NEBO LINKA BEZPEČÍ , UČITELE ROD. SDRUŽENÍ,
• POLICIE ČR
1. METODICKÝ POKYN PRO POLICII ČR
2. VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO POLICII ČR
3. POLICIE VE ŠKOLE
ŘEŠENÍ PREVENCE
Co může dělat škola?
A) VYTVÁŘET PODVĚDOMÍ – ŽÁCI, RODIČE, UČITELE STANOVIT JASNOU DEFINICI
B) PRAVIDLA CHOVÁNÍ A RESPEKT – ŠKOLA VYTVOŘIT PRAVIDLA A
VŠICHNI JE RESPEKTOVAT (PŘ. ZÁKAZ MOBIL.TEL. A SOC. SÍTÍ VE ŠKOLE –
prevence blokace stránek)
POKYN MŠMT VE VĚSTNÍKŮ 1/2009 – VIZ. – VYTVOŘENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A
KRIZOVÉHO PLÁNU
C) URČIT ODPOVĚDNOU OSOBU ZA KYBERŠIKANU
D) POMOC OD OSTATNÍCH ST. ORGÁNŮ – POLICIE, PSYCHOLOGOVÉ,
OSPOD, SPECIÁLNÍ PEDAGOG ATD.
E) NOVÉ METODY VÝUKY S CÍLEM E-BEZPEČNOSTI A KOMUNIKACE (INTEGRACE DO VÝUKY)
F) VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Navrhované krizové opatření
Možná konkrétní preventivní opatření ze
strany školy
Jaká je situace u vás na škole, mají žáci a pedagogové povědomí, co to je kyberšikana a
jak s ní bojovat?
• K orientačnímu zmapování kyberšikany na škole můžete použít depistážní dotazník nebo
orientační rozhovor se studenty. (představení diagnostiky)
2.
Na základě vámi zjištěných informací proveďte konkrétní opatření:
• vzdělávejte studenty a zaměstnance v problematice online bezpečí
• vymezte jasná pravidla používání Internetu, počítačů. Sepište je formou plakátu a vyvěste je
na viditelná místa do počítačových učeben, tříd a na chodby.
• zahrňte pojem „kyberšikana“ do školního řádu a minimálního preventivního programu: přesně
vymezte, podle čeho se kyberšikana identifikuje, jak se bude řešit a co může při jejím odhalení
nastat (kázeňské postihy apod.).
• nechte nainstalovat do počítačů ve škole software, který bude blokovat vámi zadané webové
stránky.
• vypracujte krizový scénář postupu při odhalení kyberšikany, vytvořte si plán, na koho se
obrátit, s kým se můžete poradit.
• realizujte na škole vrstevnický program - využijte vrstevníků, starších spolužáků k vedení
programů o kyberšikaně.
• podporujte pozitivní klima školy – především vytvořte pro žáky takové podmínky, které jsou
transparentní, jasné a srozumitelné, podporujte prosociální chování žáků.
• uspořádejte besedu pro rodiče o kyberšikaně a upozorněte je na její nebezpečí.
• určete, kdo ve škole bude specialista na kyberšikanu, který se bude problematikou
kyberšikany zabývat a poradí, jak postupovat v případě problému.
• učte studenty tomu, že všechny formy šikanování jsou nepřijatelné, a že kyberšikana může
být předmětem disciplinárního řízení uvnitř školy. Informujte také studenty, že ačkoli se jejich
jednání zdánlivě nesouvisí se školou, může být stejně na půdě školy řešeno, a to v případě, že
by narušovalo „zdravé klima“ školy.
1.
PREVENCE PŘED ÚTOKY
NEBUĎTE OBĚŤ! DODRŽUJTE PRAVIDLA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NIKDY NEVÍŠ KDO JE NA
DRUHÉ STRANĚ !
v kyberprostoru nevěřte osobě, kterou osobně neznáte,
nikdy nepoužívejte jako přezdívku (nick) své skutečné jméno,
nikdy neuvádějte své osobní údaje (adresa, telefon, věk...),
nikdy neuvádějte osobní údaje přátel, známých, rodičů (adresa, telefon,
věk...),
Vaše heslo je v kyberprostoru Vaše já, chraňte ho jako vlastní život, nikdy
heslo nikomu nesdělujte,
mějte více hesel,
nevolejte zpět na neznámá telefonní volání ze zahraničí,
nikdy nevystavujte fotografie (v plavkách, ve spodním prádle, fotografie
z dětství, školy, domu apod.)
http://www.bezpecny-net.estranky.cz/clanky/nebezpecnekomunikacni-praktiky/kyberstalking.html
Závěr
Motto:
„Svět není nebezpečný kvůli
zlým lidem, ale kvůli těm, kteří
s tím nic nedělají“.
Albert Einstein
www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost
Na těchto internetových stránkách získáte
důležité informace:
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
www.prvok.upol.cz
Projekt E-Bezpečí www.e-bezpeci.cz
Projekt E-SYNERGIE www.esynegie.cz
Poradna E-Bezpečí www.napisnam.cz
Saferinternet www.saferinternet.cz
E-Nebezpečí pro učitele www.enebezpeci.cz/nebezpeci.cz
Kybergrooming www.kybergrooming.cz
Seznam se bezpečně www.seznamsebezpecne.cz
Minimalizace šikany www.minimalizacesikany.cz
Soutěž – VÍŠ, CO TI HROZÍ NA NETU
Videa ze soutěže naleznete zde
Literatura
LITERATURA:
1. ČERVENÝ, Zdeněk, ŠLAUF, Václav. Přestupkové právo. Praha: Linde. 2001.
2. ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Nebezpečné pronásledování - nový trestný čin. In: Sborník Bezpečnostní teorie a
praxe. Praha: Policejní akademie ČR, 2009. 7 – 17 s. ISSN 1801-8211.
3. ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. Praha: Grada Publishing, 2008,
ISBN 978-80-247-2207-8
4. CHROMÝ, J. Kriminalita páchaná na mládeži, Praha: Linde a.s. 2010. ISBN 978-80-7201825-3.
5. HARVÁNEK, Jaromír a kol. Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380104-5.
6. HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. Beck. 2009. ISBN 978-807400-049-2.
HABICH, Lukáš. Spolupráce orgánů státní správy a samosprávy v eliminaci kyberšikany. Řízení školy.
2011, č. 10, s. 21-23. ISSN 1214-8679.
HABICH, Lukáš. Útoky na lidskou důstojnost pomocí elektronických prostředků. In: Sborník příspěvků ze
semináře Aktuální trendy policejní praxe. Jihlava: RVS MO VPŠ A SPSŠ MV v Holešově, 2011, s. 22-32.
ISBN 9 78-80-254-9922-1
HABICH, Lukáš. Spolupráce státní správy a samosprávy v eliminaci dětské kybernetické kriminality. In:
Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dětská kybernetická kriminalita a sociální sítě. Jihlava:
RVS MO VPŠ A SPSŠ MV v Holešově, 2011, s. 21-38. ISBN 978-80-260-0723-4
10. HABICH, Lukáš a Miroslav PETRÁK. Školní šikana a spolupráce školy s Policií ČR, orgánem sociálně právní ochrany dětí, státním zastupitelstvím, popř. soudy. Kladno: AISIS o.s., 2010.
11. CHMELÍK, Jan a kol. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. Praha: Linde Praha, a. s., 2010. ISBN 978-807201-820-8.
10. NOVOTNÝ, František a kol. Trestní zákoník 2010. Praha: Eurounion Praha s.r.o., 2010. ISBN 978-807317-084-4.
LITERATURA
12. GŘIVNA, Tomáš a Radim POLČÁK. Kyberkriminalita a právo. Praha: Auditorium s.r.o., 2008. ISBN 97880-9033786-7-4.
13. POŽÁR, Josef. Informační bezpečnost. Plzeň, Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005. ISBN 80-86898-385.
14. LIDICKÁ, Jana. Kyberšikana. Psychologie pro praxi. 2009. č. 3. ISSN 1803-8670.
15. MATOUŠEK, Oldřich a Andrea MATOUŠKOVÁ. Mládež a delikvence, Praha: Portál s.r.o., 2011. ISBN
978-80-7367-825-8.
16. MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada Publishing, a.s.,2009. ISBN
978-80-247-2310-5.
17. KOPECKÝ, Kamil. Stalking a kyberstalking. Projekt - nebezpečné komunikační jevy pro učitele se
zaměřením na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming a další sociálně-patologické jevy. ISBN 97880-254-7737-3.
18. KOPECKÝ, Kamil. Kybergrooming. Projekt - nebezpečné komunikační jevy pro učitele se zaměřením
na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming a další sociálně-patologické jevy. In: NEBEZPECI
[online ]. Olomouc: 2010. ISBN 978-80-254-7573-7.
19. KOLÁŘ, Michal Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál s.r.o. 2011. ISBN 978-80-7367-871-5.
20. KRATOCHVÍL, Vladimír a kol. Kurs trestního práva: Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-042-3.
21. RAK, Roman. Kybernetická kriminalita a kriminalita kyberneticky související. In: Bezpečnostní teorie a
praxe. Praha: Policejní akademie ČR, 2004. ISBN 80-7252-169-6.
22. VOLEVECKÝ, Petr. Kybernetické trestné činy v trestním zákoníku. Trestní právo, 2010, č. 7-8, s. 42.
ISSN 1211-2860.
23. Preventing e-Crime For Dummies. Chichester (England): Wiley John and Sons, Ltd, 2009, 83 s. ISBN
978-0-470-74934-0
LITERATURA
Elektronická publikace:
24. SAFERINTERNET. Rady a tipy. [online]. c2009 [cit. 2011-01-29].
Dostupný z http://www.saferinternet.cz/rady-a-tipy
25. JANDA, Martin. Nová studie: Závislost na internetu dláždí cestu k depresím. [online]. c2010 [cit.
2011-01-20]. Dostupný z http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2010111944
26. BYSTROŇ, Marcel. Kyberšikana zabijí! [online]. c2009 [cit. 2011-01-28].
Dostupný z http://bystron.blog.idnes.cz/c/64160/Kybersikana-zabiji.html
27. WIKIPEDIA . Sexting. [online]. C2011 [cit. 2011-01-21].
Dostupný z http://cs.wikipedia.org/wiki/Sexting
28. LINKA BEZPECI. Linka bezpečí jako asistenční linka pomoci projektu [online]. C2010 [cit. 2011-0102].
Dostupný z http://konference.e-bezpeci.cz/?akce=prezentace
29. E-BEZPECI. Sexting. [online]. c2009 [cit. 2012-01-04].
Dostupný z http://sexting.cz
30. RADITSCH, Ferdinand. Systém včasné intervence. [online]. c2012 [cit. 2012-03-28].
Dostupný z http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/ministerstvo/opk/.../raditsch.ppt
31. BARNFIELD, Graham. Don't ban' slap attack TV shows. [online]. c2012. [cit. 2012-03- 15].
Dostupný z http:// news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/4539861.stm
32. THE PHRASE FINDER. Happy slapping. [online]. c2012. [cit. 2012-03- 15]. Dostupný z http://
www.phrases.org.uk/meanings/170890.html
33. SHAW, Michael. Bullies film fights by phone. [online]. c2012. [cit. 2012-03- 15]. Dostupný z http://
www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=2067164

Podobné dokumenty

Prezentace L. Habich, Policie ČR

Prezentace L. Habich, Policie ČR 1. Zjištění všech skutečností související s útoky - ! Vyhledat všechny agresory útoku !

Více