6_Výzva_-_kůrovec.

Komentáře

Transkript

6_Výzva_-_kůrovec.
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
K číslu
jednacímu:
ŽP/12190/2016/ 600/2016-TUNKR
Dne:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:
18.03.2016
Ing. Jaroslav Tunkr
566 781 088
[email protected]
gvebwhm
Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa
Odbor životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
lesů, se na Vás všechny v obvodu působnosti ORP Velké Meziříčí obrací s následující výzvou:
Z důvodu loňských mimořádně nepříznivých klimatických podmínek - především účinků dlouhého období
sucha a extrémních teplot v lesních porostech došlo k očekávané následné gradaci kůrovců. Proto vás
opětovně upozorňujeme na zákonnou povinnost vlastníka lesa předcházet a bránit vývoji, šíření a
přemnožení kůrovců v lesích, vyskytujících se především na smrku (lýkožrouta smrkového, severského,
lesklého, atd.).
Je proto nezbytně nutné provádět v souladu s lesním zákonem včas a důsledně zejména tato opatření:
1. Asanovat dřevní hmotu již kůrovci napadenou (tzn. stromy již uschlé v průběhu pozdního podzimu, zimy a
předjaří a stromy usychající) odvozem z lesa, chemicky, mechanicky sloupáním kůry v termínu:
do 31. března 2016.
2. Zpracovat a asanovat kůrovcové stromy napadené v období měsíců dubna a května 2016 v termínu:
do 30. května 2016.
3. Zpracovat a asanovat veškerou nahodilou těžbu tj. vývraty a zlomy ze zimního období v termínu:
do 30. května 2016.
4. Prověřovat aktivně v týdenních intervalech stav svých lesů (veškeré stromy suché, usychající, zrezivělé,
smolící, s opadávající kůrou či jehličím, které jsou podezřelé) a provést jejich neprodlenou asanaci pokácením a
odvozem z lesa.
5. Zajistit a realizovat neprodleně nahodilou těžbu po 30.5.2016, tzn. provést likvidaci kůrovcem napadeného
dříví odvezením napadené hmoty z lesa, popř. ručním odkorněním nebo chemickou asanací před ukončením
vývoje brouků a dočišťovat ohniska žíru pomocí lapáků, otrávených lapáků, nebo feromonových lapačů.
6. Kontaktovat svého odborného lesního hospodáře, který upřesní rozsah nahodilé těžby včetně termínů
asanace a zpracování .
Tímto žádáme starosty obcí o informování vlastníků lesa způsobem v místě obvyklým (opakovaně
vyhlášením rozhlasem v průběhu měsíce března, případně vyvěšením výzvy na úřední desku včetně
informačního letáku po dobu nejméně 3 měsíců) o povinnosti asanovat v lesích dříví napadené kůrovci
(neboť je třeba zabránit dalšímu šíření kalamitních škůdců, kteří jinak způsobí další významné škody na lesích,
přičemž nesplněním zákonných povinností v ochraně lesa, daných právě ust. § 32 lesního zákona, se vlastník
lesa vystavuje nebezpečí správního řízení a postihu). Děkujeme za spolupráci.
otisk úředního razítka
Ing. Jaroslav Tunkr, v.r.
úředník odboru životního prostředí
Přílohy:
- kontakty na OLH pro vlastníky do 50 ha lesa
- leták „Kůrovec ohrožuje vaše lesy“
Rozdělovník:
- vlastníci lesních pozemků v působnosti ORP Velké Meziříčí
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: [email protected],
internet: www.velkemezirici.cz, Identifikátor datové schránky: gvebwhm,
IČ: 00295671, bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č. účtu: 19-1427751/0100
Digitálně podepsal Ing Jaroslav Tunkr
Datum: 23.03.2016 16:54:53 +01:00