čtyřleté 2006 - Gymnázium Kroměříž

Transkript

čtyřleté 2006 - Gymnázium Kroměříž
Gymnázium Kroměříž
Přijímací zkoušky 2006
Přijímací zkouška z českého jazyka
I. Diktát
Ztracené město v džungli
Město na vršku postavil kdysi dávno cizí král. Dnes už vypadá tajemně,
ale tamější lidé si ho brzy oblíbili. Dosud můžeme spatřit kamenné silnice
vedoucí k sesutým branám, kde z rozviklaných, zrezivělých veřejí trčely zbylé
kusy dřeva. Stromy prorostly hradbami a vyrostly nad ně. Bašty se sesuly
a zchátraly, z věžních okenních otvorů na hradbách splývaly v hustých chomáčích vodopády břečtanů.
Dláždění na dvoře, kde bývali ubytováni královi sloni, zbortily traviny
a mladé keře. Na náměstí, kde se protínaly čtyři cesty, stál beztvarý balvan,
bývalá modla. Na nárožích zůstaly díry a trhliny, dříve se tam nacházely
studny. Z rozervaných chrámových kopulí vyrážely plané fíky.
Opice stále říkaly sutinám město a nad obyvateli džungle, kteří žili v neprostupných lesích, ohrnovaly nos. Posedávaly dokola v králově poradní komnatě, hledaly si blechy a hrály si na lidi.
II. Mluvnický, pravopisný, literární a stylistický test
Práce s textem – rozhovor s Petrem Šabachem
Když jde někdo s vámi na pivo, musí být připraven, že lovíte příběhy,
hlášky. Vlastně spolubesedníky nepřetržitě vysáváte?
Tak úplný upír zase nejsem. Snad trochu. Většinu příběhů, které v hospodě i jinde zaslechnu, si musím domyslet. Jsou bez pointy. Stejně jako život
žádnou pointu nemá. Proto lidé malují, píší hudbu a knížky, aby to všechno
mělo alespoň nějakou pointu. Ale potěší mne, když si nějakou příhodu nebo
hlášku úplně vymyslím a někdo se pak nechá slyšet: Hele, to je typický hospodský vejšplecht. Ale také mám několik historek, o kterých vím, že je nikdy
nebudu schopen použít v knize.
1.
a) Ke kterému slohovému stylu patří uvedený útvar?
b) Uveď cizí synonymní výraz pro daný útvar.
2. Vyjmenuj tři další útvary daného slohového stylu.
3. Uveď, zda poslední odstavec textu potvrzuje, či vyvrací radost autora
z vymýšlení vlastních témat.
4. Vymysli a zapiš výstižný titulek pro spisovatelovu odpověď na položenou otázku.
5. Vypiš z textu elipsu (výpustku).
6. Vypiš z textu slovo složené.
čtyřleté studium
strana 1
Gymnázium Kroměříž
Přijímací zkoušky 2006
7. Urči u slova z šestého úkolu všechny mluvnické kategorie.
8. Uveď synonymum ke slovu pointa.
9. Zdůvodni opakování výrazu z osmého úkolu v textu.
10. Vypiš nespisovný výraz.
11. Zdůvodni, proč ve druhém odstavci není před nebo čárka.
12. Napiš větu jednoduchou, kdy před nebo čárka být musí.
13. Zapiš jako ve slovníku výslovnost výrazu knížky a dané pravidlo pojmenuj.
14. Uveď antonymum ke slovu nikdy.
15. Urči z mluvnického hlediska výraz schopen.
16.
a) Urči slovní druh výrazu je z poslední věty.
b) Vymysli větu, kde stejný výraz bude jiným slovním druhem.
17. Užij ve větách výrazy:
a) typ –
b) tip –
18. Uveď nadřazené slovo k těmto výrazům: příběh, povídka, román,
pohádka, drama, báseň –
19. Napiš, kolik je souvětí v prvním odstavci textu.
20. V prvním odstavci textu urči podle pořadí druhy vedlejších vět.
21. Vypiš dva příklady několikanásobného větného členu a urči jeho druh.
22. Vypiš z textu přívlastek postupně rozvíjející.
23. Uveď název jedné knihy Petra Šabacha anebo filmu, který vznikl podle
jeho předlohy.
24. Doplň správně poškozené nápisy v knihovně:
a) Jaroslav . . . . . . . . .
b) Bohumil . . . . . . . . .
c) Karel . . . . . . . . . . . .
d) Karel . . . . . . . . . . . .
–
–
–
–
Stínadla . . . . . . . . .
. . . . . . . . . sněženek
. . . . . . . . . pět
Vinn. . . . . .
25. Seřaď chronologicky jména autorů (k číslicím přiřaď písmena):
a) M. Viewegh
b) J. Neruda
c) J. A. Komenský
d) J. Hašek
1 ...
2 ...
3 ...
4 ...
26. Uveď čtyři balady z Erbenovy Kytice.
čtyřleté studium
strana 2
Gymnázium Kroměříž
Přijímací zkoušky 2006
Přijímací zkouška z matematiky
1. Najděte všechna čísla, která jsou násobky čísla a, větší než b a menší
než c, je-li a = 123, b = 1205, c = 1417.
√
2. Vyjádřete pomocí rozkladu na prvočinitele číslo 99 225 .
3. Přední kolo traktoru má obvod 330 cm, zadní má obvod 5,7 m. Jakou nejmenší vzdálenost musí traktor ujet, aby měl kola ve stejném
postavení jako na začátku?
4. Vypočtěte:
h
i
(2,5 − 2,4 : 6) · 0,1 + (5,4 + 0,4 · 2) + 0, 1 =
a)
h
i h
59 − (48 + 95) · 61 − 19 : 268 + (48 − 78 · 6) · 11
b)
i
: 61 + 7 =
c) −69 − −34 + 11 − 35 =
d)
19
15
e) −3 27
r
f)
5
− − 2 13
18 · −1 7 =
2
√
3· √25
5· 9
=
=
5. Převeďte na požadované jednotky:
a) 3 ha = . . . . . . . . . m2
b) 0,8 min = . . . . . . . . . h
c) 340
m
s
= .........
km
h
6. Upravte:
a) (3p2 − 0,1)2 =
b) 5u2 + 2u · 4u4 : 2u3 − 3u + 2u · 8u3 − 2u2 · 4u + u =
c)
x 2x + y
+
y
x
!
·
x
=
(x + y)2
7. Řešte rovnici:
z+1
5
=
z2 − 4
4 · (z − 2)
čtyřleté studium
strana 3
Gymnázium Kroměříž
Přijímací zkoušky 2006
8. Ze vzorce pro výpočet objemu válce o poloměru podstavy r a výšce v
vyjádřete výšku.
9. Při stavbě stožáru je třeba do betonového základu zapustit část, která
má délku 17 délky té části stožáru, která je nad zemí. Jak vysoko nad
zemí je vrchol stožáru, jestliže celková délka stožáru je 20 m?
10. Určete
a) kolik % je
b)
4
19 %
z
11
25
ze základu
1
100 .
11. Na účet složíme 30 000 Kč a za rok vám bude vyplaceno 34 800 Kč.
Kolik % uložené částky činí úrok?
12. Jaká vzdálenost ve skutečnosti odpovídá délce 11,2 cm na mapě s měřítkem 1 : 25 000 ?
13. Vypočtěte obsah rovnoběžníku ABCD, jestliže obsah trojúhelníku
ABC je 15 cm2 .
14. Vypočtěte obsah kruhové výseče příslušné středovému úhlu 270 ◦ z kruhu
o poloměru 6 cm.
15. Jsou dány body A, B, C. Sestrojte množinu všech bodů, které mají od
bodů A, B stejnou vzdálenost a od bodu C vzdálenost 5 cm.
16. Rovnostranný trojúhelník ABC
má základnu AB. Vypočtěte délku
√
strany a, jestliže výška v = 12 cm.
Přijímací zkouška – všeobecný test
1. Které jméno mezi ostatní nepatří?
a) Bořivoj I
b) Boleslav II c) Václav III
d) Karel IV e) Jindřich V
2. Doplň letopočty:
a) příchod Konstantina a Metoděje . . . . . .
b) vymření Přemyslovců
......
c) nástup Habsburků na český trůn . . . . . .
čtyřleté studium
d) vznik ČSR . . . . . .
e) vznik ČR . . . . . .
strana 4
Gymnázium Kroměříž
Přijímací zkoušky 2006
3. Utvoř správné dvojice:
a) parní stroj
b) polarografie
c) žárovka
d) parní lokomotiva
e) dynamit
1)
2)
3)
4)
5)
Nobel
Edison
Stephenson
Watt
Heyrovský
1
2
3
4
5
...
...
...
...
...
4. Doplň nejvyšší horu:
a) Krušné hory
b) Hostýnské vrchy
c) Krkonoše
d) Jeseníky
.....................
.....................
.....................
.....................
5. Země EU, které jsou monarchie, označ M, republiky označ R:
a) Francie
b) Dánsko
c) Švédsko
...
...
...
d) Portugalsko
e) Španělsko
f) Polsko
6. Nejdelší řeka Evropy je:
a) Dunaj
b) Volha
c) Ural
...
...
...
d) Labe
7. Slinné žlázy člověka produkují enzym, štěpící škrob na jednodušší sacharidy. Nazývá se:
a) pepsin
b) ptyalin
c) fibrinogen
d) trypsin
8. Mezi metamorfované (přeměněné) horniny patří:
a) svor
b) gabro
c) žula
d) pískovec
9. Původcem nebezpečné choroby malárie je prvok:
a) trypanozóma b) zimnička
c) lamblie
d) toxoplazma
10. Které dva prvky jsou za běžných podmínek plynné látky?
a) dusík, uhlík
b) kyslík, chlor
11. Kyselý roztok má hodnotu:
a) pH < 7
b) pH > 7
c) sodík, vodík
d) síra, fluor
c) pH = 0
d) pH > 14
12. Napiš vzorce následujících látek:
a) oxid siřičitý
.........
b) hydroxid amonný . . . . . . . . .
c) ethanol
.........
čtyřleté studium
d) ethan
e) chlorid železitý
.........
.........
strana 5
Gymnázium Kroměříž
Přijímací zkoušky 2006
13. Jakou hmotnost má 500 cm3 látky, jejíž hustota je 8 000
a) 4 kg
b) 400 kg
c) 16 kg
kg
m3 ?
d) 4 000 000 kg
14. Jakou periodu má střídavý proud o kmitočtu 50 Hz?
a) 0,002 s
b) 220 V
c) 50 s
d) 0,02 s
15. Při napětí 20 V prochází žárovkou proud 10 mA. Urči její odpor.
a) 2000 Ω
b) 0,5 Ω
c) 2,0 Ω
d) 200 Ω
16. Vyjádři v hodinách a minutách: 145 min = . . . . . . h . . . . . . min
Správné odpovědi – český jazyk (test)
1. a) publicistický (novinářský), b) interview 2. úvodník, fejeton, reportáž, komentář 3. potvrzuje 4. např.: Šabachovy náměty k příběhům 5.
Snad trochu 6. spolubesedníky 7. 4.p., mn. č., muž. r., vz. pán, životný
8. vtipný, překvapivý závěr vyprávění 9. zdůraznění 10. vejšplecht 11.
poměr slučovací 12. např.: Zítra pojedu buď do Prahy, nebo do Brna. 13.
a) [kníški], b) spodoba znělosti, asimilace 14. vždy, pokaždé 15. jmenný
tvar přídavného jména 16. a) zájmeno, b) např.: Petr je silný. 17. a) Nový
typ auta je drahý. b) To je můj tip na vítěze. 18. literatura 19. jedno 20.
časová, předmětná 21. a) hudba a knížky – předmět ve 4. p.; b) příhodu
nebo hlášku – předmět ve 4. p.(v hospodě i jinde – přísl. urč. místa) 22. typický hospodský 23. např.: Šakalí léta, Babičky, Hovno hoří (Pelíšky) 24.
a) Foglar – se bouří b) Hrabal – Slavnosti c) Poláček – Bylo nás d) May
– Vinnetou 25. 1c; 2b; 3d; 4a 26. např.: Vodník, Polednice, Holoubek,
Zlatý kolovrat
Výsledky úloh – matematika
1. 1230; 1353 2. 315 3. n(33, 57) = 627 dm 4. a) 66,65 b) 8 c) −127
529
1
4
2
d) − 17
5 e) 49 f) 1 5. a) 30 000 b) 75 c) 0,34 6. a) 9 p − 0,6 p + 0,01
b) 9 u2 − 2 u c) y1 7. nemá řešení 8. v = πVr2 9. 17,5 m 10. a) 44 %
1
b) 47500
11. 16 % 12. 2,8 km 13. 30 cm2 14. 27 π 15. 2 řeš.: průsečíky
osy úsečky AB a kružnice se středem C a poloměrem 5 cm 16. a = 4 cm
Výsledky – všeobecný test
1. e) 2. a) 863, b) 1306, c) 1526, d) 1918, e) 1993 3. 1e, 2c, 3a, 4a,
5b 4. a) Klínovec, b) Kelčský Javorník, c) Sněžka, d) Praděd 5. Francie –
R, Dánsko – M, Švédsko – M, Portugalsko – R, Španělsko – M, Polsko – R
6. b) 7. b) 8. a) 9. b) 10. b) 11. a) 12. oxid siřičitý: SO2 , hydroxid
amonný: NH4 OH, ethanol: C2 H5 OH, ethan: C2 H6 , chlorid železitý: FeCl3
13. a) 4 kg 14. d) 0,02 s 15. a) 2000 Ω 16. 2 h 25 min.
A
Sazba v L TEX 2ε
čtyřleté studium
strana 6