Urban solid-refuse collection services

Transkript

Urban solid-refuse collection services
Urban solid-refuse collection services
Generell Informasjon
Versjon
2
Dato for offentliggjørelse
24.05.2013 04:13
Url
http://com.mercell.com/permalink/37538958.aspx
Endret dato
24.05.2013 04:13
Ekstern anbuds ID
168512-2013
Konkurranse type:
Tildeling
Dokument type
Kontraktstildeling
Prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Kontrakt
Service kontrakt
Reguleringer
European Communities
Tildelingskriterier
Laveste pris
Oppdragsgiver
Firma
Obec Tuchlovice00235041
Avdeling
Klastr Aquarius o.p.s.
Adresse
U Staré školy 83
Postnr/By
27301 Tuchlovice
CZECH REPUBLIC
Telefon
+420 73 72 62 68 4
Faks
+420 47 56 68 11 5
Versjonsendringer
Contract award
12.10.2016 22:45
Side 1 av 8
Beskrivelse
Original text:
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb pro obec Tuchlovice spočívající ve sběru a svozu komunálního odpadu v
kategoriích:
I. separovaný komunální odpad - papír, plast, sklo, bio-rozložitelný odpad;
II. nebezpečné složky komunálního odpadu - barvy, spotřební chemie, oleje, ....;
III. objemný komunální odpad;
IV. směsný (zbytkový) komunální odpad;
V. stavební a demoliční odpad.
Rozsah služeb je vymezen Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012 obce Tuchlovice: O stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tuchlovice,
definované místní částí Srby a místní části Tuchlovice
12.10.2016 22:45
Side 2 av 8
Tildeling
Section V: Award of contract
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken E-mail: Telephone: Internet address: Městský podnik služeb Kladno spol. s r.o. Smečenská 381, 27204 Kladno, CZECH REPUBLIC, [email protected] +420 312269244, http://www.mpskladno.cz/
Original text:
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb pro obec Tuchlovice spočívající ve sběru a svozu komunálního odpadu v
kategoriích:
I. Separovaný komunální odpad – papír, plast, sklo, bio-rozložitelný odpad;
II. Nebezpečné složky komunálního odpadu – barvy, spotřební chemie, oleje;...
III. Objemný komunální odpad;
IV. Směsný (zbytkový) komunální odpad;
V. Stavební a demoliční odpad.
Rozsah služeb je vymezen Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012 obce Tuchlovice.
Oddíl V: Zadání zakázky
Název: Obec Tuchlovice – sběr, svoz a nakládání s odpadem
V.1) Datum zadání zakázky: 2.5.2013
V.2) Informace o nabídkách Počet obdržených nabídek: 2
V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána E-mail: Tel.: Internetová adresa: Městský podnik služeb Kladno spol. s r.o. Smečenská 381, 27204 Kladno, ČESKÁ REPUBLIKA, [email protected] +420 312269244, http://www.mpskladno.cz/
Utvidet beskrivelse
12.10.2016 22:45
Side 3 av 8
Contract award notice
Services
2013/S 099-168512
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Contact point(s): For the attention of: Telephone: E-mail: Fax: Obec Tuchlovice00235041, U Staré školy 83, Klastr Aquarius
o.p.s. Ing. Alexandra Vrbová, 273 01 Tuchlovice, CZECH REPUBLIC +420 737262684, [email protected] +420 475668115
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.ou-tuchlovice.cz
Address of the buyer profile: http://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/72f3a774-1ff6-4b85-8ea5-2d18751a1639
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)
90511100, 90512000
Description
Urban solid-refuse collection services.
Refuse transport services.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 1 707 751 CZK
Excluding VAT
Section V: Award of contract
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
E-mail: Telephone: Internet address: Městský podnik služeb Kladno spol. s r.o. Smečenská 381, 27204 Kladno, CZECH REPUBLIC, [email protected] +420 312269244, http://www.mpskladno.cz/
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract: Value: 2 000 000 CZK
Excluding VAT
Total final value of the contract: Value: 1 707 751 CZK
If annual or monthly value: Number of months: 12
12.10.2016 22:45
Side 4 av 8
Original text:
Oznámení o zadání zakázky
Služby
2013/S 099-168512
Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel
I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa
Kontaktní místo: K rukám: Tel.: E-mail: Fax: Obec Tuchlovice00235041, U Staré školy 83, Klastr Aquarius o.p.s. Ing. Alexandra
Vrbová, 273 01 Tuchlovice, ČESKÁ REPUBLIKA +420 737262684, [email protected] +420 475668115
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.ou-tuchlovice.cz
Adresa profilu kupujícího: http://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/72f3a774-1ff6-4b85-8ea5-2d18751a1639
I.2) Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.3) Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4) Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky
II.1) Popis
II.1.1) Název přidělený zakázce
Obec Tuchlovice – sběr, svoz a nakládání s odpadem.
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 16: Služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu; sanitární a podobné služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Katastrální území obce Tuchlovice (NUTS CZ0203532983).
Kód NUTS CZ020
II.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb pro obec Tuchlovice spočívající ve sběru a svozu komunálního odpadu v
kategoriích:
12.10.2016 22:45
Side 5 av 8
I. Separovaný komunální odpad – papír, plast, sklo, bio-rozložitelný odpad;
II. Nebezpečné složky komunálního odpadu – barvy, spotřební chemie, oleje;...
III. Objemný komunální odpad;
IV. Směsný (zbytkový) komunální odpad;
V. Stavební a demoliční odpad.
Rozsah služeb je vymezen Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012 obce Tuchlovice.
II.1.5) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
90511100, 90512000
II.1.6) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.2) Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
II.2.1) Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
Hodnota: 1 707 751 CZK
Bez DPH
Oddíl IV: Řízení
IV.1) Druh řízení
IV.1.1) Druh řízení
Otevřené
IV.2) Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Byla použita elektronická dražba: ne
IV.3) Administrativní informace
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
Oznámení o zakázce
Číslo oznámení v Úř. věst: 2013/S 24-037338 ze dne 2.2.2013
Oddíl V: Zadání zakázky
Název: Obec Tuchlovice – sběr, svoz a nakládání s odpadem
V.1) Datum zadání zakázky:
2.5.2013
V.2) Informace o nabídkách
12.10.2016 22:45
Side 6 av 8
Počet obdržených nabídek: 2
V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
E-mail: Tel.: Internetová adresa: Městský podnik služeb Kladno spol. s r.o. Smečenská 381, 27204 Kladno, ČESKÁ REPUBLIKA, [email protected] +420 312269244, http://www.mpskladno.cz/
V.4) Údaje o hodnotě zakázky
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky: Hodnota: 2 000 000 CZK
Bez DPH
Celková konečná hodnota zakázky: Hodnota: 1 707 751 CZK
Pokud jde o roční či měsíční hodnotu: počet měsíců: 12
V.5) Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky: ne
Oddíl VI: Doplňující informace
VI.1) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2) Další informace:
VI.3) Odvolací řízení
VI.3.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
E-mail: Tel.: Internetová adresa: Fax: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, ČESKÁ
REPUBLIKA, [email protected] +420 542167811, http://www.compet.cz +420 542167115
Subjekt odpovědný za mediační řízení
02
VI.3.2) Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je
podání námitek k zadavateli, které je nutno doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který
napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i
zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o
námitkách nerozhodl.
VI.3.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.4) Datum odeslání tohoto oznámení:
20.5.2013
12.10.2016 22:45
Side 7 av 8
CPV koder
Kode
Beskrivelse
90511100
Innsamling av fast byavfall
90512000
Transport av avfall
12.10.2016 22:45
Side 8 av 8

Podobné dokumenty

Inflatable craft

Inflatable craft Oddíl VI: Doplňující informace VI.1) Informace o financování z prostředků Evropské unie Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano uveďte odkaz na ...

Více

Police uniforms

Police uniforms V.5) Informace o subdodávkách Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky: ne Oddíl VI: Doplňující informace VI.1) Informace o financování z prostředků Evropské unie Zakázka se vzta...

Více

Police uniforms

Police uniforms V.5) Informace o subdodávkách Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky: ne Oddíl VI: Doplňující informace VI.1) Informace o financování z prostředků Evropské unie Zakázka se vzta...

Více

Police uniforms

Police uniforms Oddíl VI: Doplňující informace VI.1) Informace o financování z prostředků Evropské unie Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne VI.2) Další infor...

Více

River regulation and flood control works

River regulation and flood control works Krucemburk a obce Libice nad Doubravou, Bezděkov, Dolní Sokolovec, Klokočov, Maleč, Nová ves u Chotěboře, Podmoklany, Jeřišno, Uhelná Příbram, Sloupno ve Svazku obcí Podoubraví. Součástí realizace ...

Více

Východní Evropa

Východní Evropa Obr. 1 – http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EasternEurope1.png Obr. 2 – http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Belarus.svg Obr. 3 – http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_arms_of_Belarus...

Více

Aircraft engines

Aircraft engines Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutno doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadava...

Více

Feasibility study, advisory service, analysis

Feasibility study, advisory service, analysis V.5) Informace o subdodávkách Oddíl VI: Doplňující informace VI.1) Informace o financování z prostředků Evropské unie Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evrop...

Více

Refrigerating equipment

Refrigerating equipment Generell Informasjon Versjon

Více