přednáška

Komentáře

Transkript

přednáška
SILNIČNÍ STAVBY
Vybavení pozemních
komunikací
Do vybavení PK patří:
1.
2.
3.
4.
Dopravní značky
Světelné, doprovodné akustické signály
Dopravní zařízení
Další zařízení
1. Dopravní značky
a. Svislé dopravní značky
- stálé (pevně zabudované do terénu)
- přenosné (umístěné na červenobílých pruhovaných
sloupcích nebo stojanech)
- proměnné (zobrazené na panelech)
- podpěrné konstrukce
b. Vodorovné dopravní značky
- stálé
- přechodné
Svislá dopravní značka stálá
Svislá dopravní značka přenosná
Svislá dopravní značka proměnná
Svislá dopravní značka na podpěrné
konstrukci
Vodorovné dopravní značení stálé
Vodorovné dopravní značení přechodné
2. Světelné, doprovodné akustické signály
a výstražná světla
a. Světelná signalizační zařízení
- tříbarevná soustava s plnými signály
- tříbarevná soustava se směrovými signály
- kombinovaná
- signál pro opuštění křižovatky
b. Akustické signály pro nevidomé
•
Fáze zelené je návěštěna akustickým signálem o kmitočtu 8 Hz
(přibližně 10 tepů za sekundu).
•
Fáze červené je návěštěna akustickým signálem o kmitočtu 1,5 Hz
(přibližně 2,5 tepů za sekundu).
•
Z toho vyplývá, že signál "volno" je signalizován přibližně
čtyřnásobnou rychlostí oproti signálu "stůj".
3. Dopravní zařízení
a. Vodící zařízení
•
•
Stálá (směrové sloupky, vodící tabule, ukazatele směru, dopravní
majáčky)
Přenosná (dopravní kužely, vodící prahy…)
b. Uzávěrová zařízení
•
Pojízdné uzavírkové tabule
c. Záchytná bezpečnostní zařízení
•
•
•
Svodidla (ocelová, betonová, lanová, dřevoocelová), zábradelní
svodidla
Tlumiče nárazu
Zábradlí (mostní, silniční)
d. Ostatní
•
zpomalovací prahy, odrazová zrcadla…
Směrové sloupky
Rozdělení podle
funkce a použití :
• pro vymezení volné
šířky pozemní
komunikace
• pro upozornění na
možnost častého
výskytu náledí
• pro upozornění na
zaústění účelové
komunikace
• pro oddělení jízdních
pruhů
Vodící tabule
Použití:
• u změny směru komunikace
• v rozštěpech křižovatek
• před čerpací stanicí
• u kruhových křižovatek
• při rozdělování dopravy do více
jízdních pruhů
Ukazatele směru
Dopravní majáčky
Jsou určeny pro
umisťování na dopravní
ostrůvky, na dělící
ostrůvky na přechodech
pro pěší a na místech pro
přecházení.
Není vhodné umisťovat
majáček těsně před
pevnou překážku (např.
před sloup veřejného
osvětlení).
Majáček musí být pevně
připevněn k základu.
Dopravní kužely
slouží jako
upozornění pro řidiče
a chodce o překážce
na silnici či
probíhajících
pozemních prací
Vodící prahy
slouží jako ideální
regulační prvek
dopravy. Vodicí prahy
mají otvory pro
osazení výstražných
terčů pro zvýšení
bezpečnosti.
Pojízdné uzavírkové tabule
Slouží k označování
pracovního místa na
pozemních
komunikacích.
Označuje překážky
provozu, uzavření
jízdního pruhu nebo
práce na pozemní
komunikaci
svodidla
Účelem je usměrnit
vozidlo, nad nímž řidič
ztratí kontrolu, tak, aby
nespadlo
mimo vozovku.
Umisťuje se například
tam, kde je vedle silnice
sráz nebo překážka, na
mostech a estakádách,
na vnější straně
zatáček, k ochraně
chodců na chodníku
atd., na silnicích
vyšších tříd často i v
delších souvislých
úsecích.
Osazení svodidel:
- na násypech *
- podél příkopů hlubších než 1,5 m
- podél vodních toků a nádrží
- souběhu pozemních komunikací nebo s železniční
tratí
- podél pevných překážek mimo ploty,
hlásky,obrubníky, sloupky dopravních značek, keře
- na mostech a opěrných zdech v podjezdech
- ve středním dělícím pásu D, R, S (> 5 000 voz/24 h)
Tlumiče nárazů
Umísťují před pevnou
překážku, před kterou
nelze z prostorových
důvodů umístit svodidlo
v dostatečné délce, nebo
před kterou nelze provoz
chránit jiným vhodným
způsobem.
• Tlumiče bývají ocelové
nebo plastové.
• Bývají konstruované s
velkou deformační
zónou.
• Jejich konstrukce se liší
podle návrhové
rychlosti.
zábradlí
Použití:
Na mostech, lávkách,
opěrných zdech,
propustcích aj.
Při usměrňování
chodců (k přechodu aj.)
Min. výška 1,1 m, pro
cyklisty se doporučuje
1,3 m
Zpomalovací prahy - retardéry
Přejezdová rychlost
max. 20km/hod.
Zpomalovací prahy
nelze použít na
dálnicích, silnicích a
místních
komunikacích
rychlostních) a
sběrných.
Rozdělení:
- krátké prahy
- dlouhé prahy
- polštáře
Odrazová zrcadla
Slouží ke zlepšení
rozhledových poměrů na
nepřehledných místech
pozemních komunikací.
Použití:
• na křižovatkách úzkých
ulic obcí
• ve směrových obloucích
o malém poloměru
• u vjezdů na
komunikaci, kde platí
povinnost dát přednost v
jízdě
• při křížení zejména
méně frekventovaných
komunikací
4. Další vybavení
a.
b.
c.
d.
e.
Osvětlení ( svítidla, stožáry, kabelové rozvody)
Protihlukové stěny
Únikové zóny
Clony proti oslnění
Parkovací zařízení (regulační sloupky, závory,
hodiny a automaty)
f. Ploty a odrazky proti zvěři
g. Údržba PK (sněhové tyče, mezníky, měřičské
body)
SILNIČNÍ STAVBY
Křižovatky
Definice:
Křižovatka je místo, v němž se pozemní
komunikace protínají nebo spojují.
Za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní
cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou
pozemní komunikaci.
KŘIŽOVATKOU NENÍ úrovňové připojení účelové
komunikace, která není veřejně přístupná, sousední
nemovitosti, zastávky osobní linkové dopravy, čerpací
stanice pohonných hmot, motelu, motorestu, parkoviště,
odpočívadla apod.
Rozdělení
Křižovatky (křížení komunikací)
• Úrovňové
• Mimoúrovňové
Křižovatky (silnice – železnice)
• Přejezd - PK se úrovňově kříži se železnicí
• Přechod – pěší-jiná komunikace
• Mimoúrovňové křížení
Názvosloví
větev křižovatky: jízdní pruh nebo pás, který
propojuje pozemní komunikace v oblasti
křižovatky
paprsek křižovatky: úsek silniční komunikace v
oblasti křižovatky
ostrůvek: vodí bezpečnostní zařízení tvořené
plochou ohraničenou na všech stranách fyzicky
nebo opticky vůči přilehlým dopravním
proudům
průpletový úsek: úsek silniční komunikace na
němž dochází k průpletu jízdních proudů ve
stejném dopravním směru
Křižovatky úrovňové
Základní typy:
a. Bez určení přednosti v jízdě
b. S určením přednosti v jízdě
c. Se světelnou signalizací
Vzory úrovňových křižovatek
a. Průsečná (je tvořena průběžnými
komunikacemi)
b. Styková (jedna komunikace je průběžná a
druhá v místě křižovatky končí)
c. Vidlicová (komunikace se rozděluje do dvou
dopravních směrů)
d. Odsazená (vzniká seskupením stykových
křižovatek)
e. Hvězdicová (s 5 a více paprsky)
f. Okružní
Průsečná křižovatka
Schematická značka:
Styková křižovatka
Schematická značka:
Vidlicová křižovatka
Schematická značka:
V případě
novostavby se
nenavrhuje!!!
Hvězdicová křižovatka
Schematická značka:
Okružní křižovatka – pojížděný střed
Okružní křižovatka s jedním jízdním pruhem na okruhu
Okružní křižovatka se dvěma jízdními pruhy na okruhu
Řešení okružní křižovatky (5 v jedné) ve Swindonu v Anglii
Křižovatky mimoúrovňové
• Jednotlivé proudy se vykříží v různých úrovních
• Umožňují bezkolizní odbočovací manévry
• Zvyšuje se bezpečnost levého odbočení
Nevýhody:
• vysoké náklady na výstavbu a údržbu
• velký zábor půdy
Křižovatky mimoúrovňové – rozdělení:
a. s křižnými body (deltovitá, osmičková, kosodélná)
b. s průpletovými úseky (srdcovitá, čtyřlístková,
trojlístková, dvojlístková)
c. bez průpletových úseků (trubkovitá)
d. útvarové (rozštěpová, spirálová, turbínová,
hvězdicová)
Tvary křižovatek podle země 
Japonsko – turbínové (sdružené
trubkovité tvary)
Evropa – čtyřlístek
Amerika – hvězdicový tvar
• Česko – „kulaťák“
Nejsložitější křižovatky světa
Spaghetti Junction (Špagetová křižovatka)
• denně po ní projede okolo
300 000 dopravních
prostředků.
• má 14 mostů
• nejdelší stoupání měří 27 432
metrů
• křižovatka spojuje hlavní
dálnici Interstate 58 a
Interstate 285 spolu s několika
dalšími cestami mezi Atlantou
a DeKalb County v Georgii.
Nejsložitější křižovatky světa
Pavouk v Caracasu ve Venezuele
Nejsložitější křižovatky světa
Most Nanpu v Šanghaji
Nejsložitější křižovatky světa
New Orleans

Podobné dokumenty

Denní světla/světla pro denní svícení:

Denní světla/světla pro denní svícení: - denní světla musí svítit ve dne (vod toho sou denní, ne?) nebo-li za nesnížené viditelnosti - pokud svítí denní světla, nesmí svítit žádná jiná ( obrysovky, hlavní, mlhovky ) Provedení a umístění...

Více

Dräger X-am 7000 - ENVItech Bohemia

Dräger X-am 7000 - ENVItech Bohemia Nová ohebná sonda zjednodušuje vyhledávání netěsností na přírubách ventilech apod. V režimu vyhledávání úniků vydává přístroj signály se zvyšující se nebo snižující frekvencí „tikání“ v závislosti ...

Více

Návrh řešení - Geoportál Jihočeského kraje

Návrh řešení - Geoportál Jihočeského kraje k tomu, že se plocha vymezená pro VLC rozkládá spíše na jižní straně železnice, je VLC lépe napojitelné z jižní strany. VLC tak bude jednoduše vymezeno v ploše mezi Severní tangentou a železnicí. „...

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SDZ na sloupky nebo stojky se provede podle dokumentace a technologického předpisu zhotovitele (předpisu/návodu k použití výrobce). SDZ se osazují tak, aby činná plocha byla svislá a kolmá na osu k...

Více

A – PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A – PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Bývalá komunikace R10, v Libereckém kraji je nově zařazena do kategorie D v úseku km 66 – 71. Ostatní řešené komunikace, tj. R35, I/35 a I/14H, jsou zařazeny do kategorie silnic pro motorová vozidl...

Více

Volkswagen Car-Net® Vyhledávání Point-of

Volkswagen Car-Net® Vyhledávání Point-of Discover Pro a instalovanou službou, stejně jako přípravou pro mobilní telefon PREMIUM.

Více

ZAJÍMAVOSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY NA JIHU USA

ZAJÍMAVOSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY NA JIHU USA nákladních vlaků v jedné stanici. V členitém terénu nákladní vlaky mají zpravidla více než sto vozů. Vzhledem na zátěž, jsou někdy vedeny vpředu pěti a současně vzadu tlačeny dvěma lokomotivami.

Více

Sestava 1 - SUDOP PRAHA as

Sestava 1 - SUDOP PRAHA as často žádáni tyto termíny ještě zkrátit. Důvod byl všem jasný. Jednalo se o přípravu dokumentací, které se mají stát podkladem pro zadání realizace staveb čerpaných z evropských operačních programů...

Více