Výroční zpráva Chrudimská nemocnice, a.s. 2013

Transkript

Výroční zpráva Chrudimská nemocnice, a.s. 2013
Chrudimská nemocnice, a.s.
Václavská 570, 537 27 Chrudim
IČO: 275 20 561
Obsah výroční zprávy pro rok 2013
Úvod (slovo ředitele) …………………………………………………………………… 3
1. Přehled oddělení ………………………………………………………………………... 6
2. Všeobecné informace …………………………………………………………………. 7
3. Personální politika ……………………………………………………………………… 8
4. Hospodaření …………………………………………………………………………….. 9
5. Činnost medicínských pracovišť ………………………………………………………. 14
6. Ošetřovatelská péče ……………………………………………………………………. 19
7. Hodnocení spokojenosti pacientů ……………………………………………………… 20
8.
Stížnosti a poděkování ………………………………………………………………… 24
9. Systém řízení kvality ……..…………………………………………………………….. 24
10 . Provozně-technická činnost …………………………………………………………… 24
11. Realizované investice ………………………………………………………………….. 26
12. Výzkum, výuka, semináře ……………………………………………………………... 26
13. Kontroly ……………………………………………………………………………….. 29
14. Sponzoři a dárci ……………………………………………………………………….. 30
15. Závěr …………………………………………………………………………………… 32
2
Dámy a pánové,
dovolte mi, abych zde provedl krátké zhodnocení uplynulého roku 2013.
Po ekonomické stránce Chrudimská nemocnice, a.s. zlepšila plánovaný hospodářský výsledek o
6.82%, tj. o 1 170 000 ,- Kč, celkové hospodaření nemocnice v roce 2013 skončilo ztrátou ve výši
15 998 674,- Kč. Plán hospodářského výsledku na rok 2013 byl
splněn.V nelehké situaci
pokračující hospodářské recese a dopadu restriktivní úhradové vyhlášky a zvýšené sazby DPH se
jednalo o velmi slušný výsledek hospodaření. Podstatným externím faktorem bylo navíc splácení
srážky za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu za r. 2011 ve výši 1mil. Kč měsíčně.
Významnou událostí roku 2013 bylo úspěšné absolvování akreditace kvality dle SAK, úspěšné
absolvování kontrolního certifikačního auditu dle norem ISO a získání auditu NASKL II pro
všechny laboratorní provozy.
V oblasti zásobování nemocnice zdravotnickým materiálem byla ukončena spolupráce s firmou
Hartmann Rico. Na základě uzavřené rámcové dohody o spolupráci s Pardubickou krajskou
nemocnicí byl zahájen společný nákup materiálu.
V personální oblasti byl rok 2013 ve znamení příchodu nových mladých lékařů a sester. Díky
tomu postupně došlo ke stabilizaci lékařského i středního zdravotnického personálu včetně
oddělení LDN, kde se stal novým primářem MUDr. Tomáš Vondráček.
V roce 2014 bude pokračovat propad v příjmech od zdravotních pojišťoven v souvislosti s
platnou úhradovou vyhláškou pro rok 2014. Dalším významným negativním externím faktorem
je výpadek
v oblasti regulačních poplatků. Na základě těchto legislativních dopadů je pro rok
2014 plánována ztráta ve výši – 32,8 mil.Kč.
V roce 2014 se Chrudimská nemocnice, a.s. zapojí do financování prostřednictvím Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod svým projektem Modernizace lůžkového a
přístrojového vybavení Chrudimské nemocnice. Pokud bude žádost o dotaci na projekt schválena,
bude to znamenat obnovení zdravotní technologie ve výši 28,9 mil.Kč. Pro pacienty naší
nemocnice to bezesporu přispěje k dalšímu zvýšení konfortu již poskytované zdravotní péče.
3
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
OD 1.1.2013 DO 31.12.2013
vyhotovená podle ustanovení § 21 Zákona o účetnictví, v platném znění, která je předmětem
ověření auditora.
Základní informace
Chrudimská nemocnice, a.s., IČO 275 20 561, byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2626, dne 25.7.2007.
Sídlo společnosti:
Václavská 570, 537 27 Chrudim.
Charakter společnosti:
Provozování nestátního zdravotnického zařízení
Jediný akcionář:
Pardubický kraj Pardubice, Komenského nám. 125, 532 11, IČO 708 92 822
Akcie:
659 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 42 000,- Kč omezeně
převoditelné.
Základní kapitál:
27 678 000,- Kč, splaceno 100%
Hlavní předmět podnikání:
Poskytování komplexní a nedělitelné ambulantní a lůžkové, základní a specializované
diagnostické a léčebné péče
5
1. Přehled oddělení
Nemocnice poskytuje komplexní zdravotní péči pro spádovou oblast 100 tis. pacientů. Je
zřízena jako akciová společnost a jejím jedinýn akcionářem je její zakladatel Pardubický kraj.
Hlavním předmětem činnosti nemocnice je poskytování komplexní a nedělitelné ambulantní a
lůžkové, základní a specializované diagnostické a léčebné péče. Tuto péči nemocnice v r. 2013
poskytovala s počtem 367 lůžek, z toho 239 lůžek akutních, 79 lůžek LDN, 29 lůžek intenzivní
péče, 10 lůžek následné intenzivní péče, 10 lůžek dlouhodobě intenzivní ošetřovatelské péče
v těchto oborech:
Lůžkové oddělení
Oddělení ARO
Chirurgické oddělení
Interní oddělení
Porodnicko-gynekologické oddělení
Dětské a novorozenecké oddělení
Oddělení LDN
Neurologické oddělení
Komplement, ambulance
Oddělení klinické biochemie
Mikrobiologie
Patologicko anatomická laboratoř
Hematologie a krevní transfůze
Rehabilitace
Lékárna
Ambulance: urologická amb., mamologická amb.
plastická amb., cévní amb., oční amb., plicní amb.
Nezbytnou součástí nemocnice jsou oddělení hospodářsko-technické správy, která zajišťují
komplexní servis pro všechna oddělení, která poskytují zdravotní péči včetně laboratoří.
Ředitelství nemocnice
Ekonomický odbor
Odbor práce a mezd
Technický odbor
Odbor léčebné výživy
Odbor informatiky
Provozní odbor
Administrativní, provozní a technická část
6
2. Všeobecné informace
V roce 2013 nemocnice vykázala 340 milionů bodů a téměř 15 tisíc hospitalizací na
průměrném počtu 366 lůžek s 75% obložností. Provedla 129 tisíc ambulantních vyšetření a okolo
5 tisíc operací.
Základní informace
2011
2012
2013
Průměrný počet lůžek
369,74
367,4
366,29
Body
363 983 593
378 468 191
340 058 298
Počet hospitalizací
14 366
14 835
14 682
Počet ambulantních
ošetření
Počet operací
122 959
127 068
128 727
4 938
4 810
4 855
Obložnost v %
74,06
76,76
74,79
Průměrný počet lůžek
400,00
369,74
367,40
366,29
2011
2012
2013
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
7
Obložnost v %
90,00
80,00
74,06
76,76
74,79
2012
2013
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2011
Počet hospitalizací
16 000
14 366
14 835
14 682
2011
2012
2013
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
3. Personální politika
Průměrná mzda
VS a
Lékaři Farmaceuti PA
42 452
31 212
23 478
laboranti
21 109
VŠ a
rehabilitační ZA,NZ,PZ ŠŠ
24 368
14 997
16 591
THP
23 736
Dělníci
11 289
CELKEM
22 624
VŠ a
rehabilitační ZA,NZ,PZ ŠŠ
23,41
87,68
0,08
THP
49,55
Dělníci
116,63
CELKEM
702,22
Průměrný počet zaměstnanců
Lékaři
83,84
VS a
Farmaceuti PA
3,84
300,06
laboranti
37,11
8
Počet pracovníků – fyzické osoby k 31.12.2013
Lékaři
105
VS a
Farmaceuti PA
4
332
laboranti
38
VŠ a
rehabilitační ZA,NZ,PZ ŠŠ
27
91
THP
48
Dělníci
123
CELKEM
768
Z celkového počtu lékařů je 69 lékařů se specializovanou způsobilostí,14 lékařů má základní
kmen v příslušném oboru. V roce 2013 získali 2 lékaři specializovanou způsobilost,9 lékařů
získalo certifikát o absolvování základního kmene v příslušném oboru.
U nelékařských povolání (sestry,laboranti,rehabilitační) je 92 zaměstnanců se specializovanou
způsobilostí. V roce 2013 získali 4 zaměstnanci specializovanou způsobilost.
Bez odborného dohledu pracuje 225 zaměstnanců.
4. Hospodaření
Chrudimská nemocnice, a.s je od 1.10.2007 registrovaná dle § 33 zákona č. 337/92 Sb.o
správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů k dani z příjmu právnických osob, k dani
z přidané hodnoty, k dani ze závislé činnosti a k dani silniční. U dani z přidané hodnoty je
měsíčním plátcem a to v souvislosti s prodejem zboží a léčiv z veřejné části lékárny a
v souvislosti s poskytováním služeb nehrazených ze zdravotního pojištění.
V roce 2013 byl Chrudimské nemocnici, a.s. usnesením Rady Pardubického kraje RA/36/2013
ze dne 27.6. 2013 schválen návrh na vypořádání hospodářského výsledku za r.2012 ve výši ztráty
14.592.767,29 Kč takto:
a) zvýšit rezervní fond z účtu nerozděleného zisku z minulých let………. 5.790.630,24 Kč
b) uhradit částečně z rezervního fondu ztrátu za r. 2012 ………………… 8.659.308,06 Kč
c) převod zbývající ztráty za r. 2012 na účet neuhrazené ztráty …………. 5.933.459,33 Kč.
K 31.12.2013 byl základní kapitál ve výši 27.678.000 Kč. K 31.12.201 byl poměr základního
kapitálu, nerozděleného zisku, kapitálových fondů, rezervního fondu a kumulativní ztráty ve výši
44,69 %.
9
Hospodaření Chrudimské nemocnice, a.s, za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 skončilo ztrátou
ve výši 15.999 tis. Kč. Skutečné plnění schválené plánované ztráty k 31.12.2013 je proti rozpočtu
zlepšen o 6,82%, tj. o 1.170 tis. Kč. Plán hospodářského výsledku k 31.12.2013 byl splněn.
Celkové náklady jsou ve výši plnění 99,79%. Celkové náklady jsou proti rozpočtu nižší o 0,21%
tj. o 1.076 tis.Kč. V nákladech není žádná položka, která by výrazně překročila rozpočet
k 31.12.2013.. Mírně je překročena položka celkové spotřeby materiálu vlivem zvýšené sazby
DPH, mírně je překročena položka energií také vlivem zvýšené sazby DPH a delší topné sezony.
Dále je mírně překročena položka služby z důvodu ukončení daně z přijmu (daňový poradce),
zvýšeného nájmu Enesa a úspěšného ukončení akreditace.
Celkové výnosy jsou ve výši plnění 100,02%. Celkové výnosy jsou proti rozpočtu vyšší o 0,02%,
tj. o 96 tis a žádná položka výnosů není významně pod plnění 100% rozpočtu. Na základě
úhradové vyhlášky pro r. 2013, byl do výnosů r.2013 od VZP plánován propad 21 mil.Kč, což se
ve skutečnosti také naplnilo. Dopad úhradové vyhlášky je podstatný a měl zásadní vliv na
dosažený hospodářský výsledek za rok 2013.
Vlivem hospodářského výsledku k 31.12.2013 je poměr základního kapitálu a kumulativní ztráty
ve výši 44,69%.
Externím faktorem, který výrazně ovlivnil hospodářský výsledek k 31.12.2013 byla úhradová
vyhláška pro r. 2013, která znamenala ztrátu výnosů ve výši 1,8 mil.Kč měsíčně. Dalším
externím faktorem bylo splácení srážky za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou za r. 2011 ve výši
1 mil.Kč měsíčně.
Interními faktory, které ovlivnily hospodářský výsledek roku 2013 bylo důsledné sledování
jednotlivých položek hospodaření na jednotlivých odděleních, důsledné sledování plnění
produkce dle DRG tj. splnění casemixu a stanoveného koridoru poskytnuté zdravotní péče
stanoveného úhradovou vyhláškou pro rok 2013. V oblasti zdravotního materiálu byly vyjednány
bonusy některých dodavatelských firem.
Byl ukončen nákup
zdravotního materiálu
prostřednictvím firmy Hartmann-Rico a.s. V rámci spolupráce byl v prosinci 2013 zahájen
společný nákup zdravotního materiálu s Pardubickou krajskou nemocnicí, a.s. v systému Neos.
Byly uplatněny pozitivní listy jak v oblasti zdravotního materiálu, tak v oblasti léků.
Dalším významným interním faktorem je neustálé vyjednávání se zdravotními pojišťovnami, tak
aby za provedené zdravotní výkony byla poskytnuta maximální úhrada.
10
Tržby r.2013 podle jednotlivých ZP
VZP
VOZP
ČPZP
OZP
ZP Škoda
ZP MV
ZP Revírní bratrská
Poměrové ukazatele
Vývoj celkové zadluženosti v letech 2009 - 2013
Závazky = běžné provozní závazky vůči dodavatelům, bance, leasing.společnostem
Celková aktiva = majetek, zásoby, pohledávky, finanční prostředky. Čím je ukazatel
vyšší, tím víc je firma zadlužena a může mít problém se získáváním dalších zdrojů.
Ukazatel by se měl pohybovat ve výši 50%.
Celková zadluženost 2009-2013
Období
Závazky
2009
2010
2011
2012
2013
Průměr
68 706 651
87 179 911
81 907 910
90 145 552
89 032 535
83 394 512
Celková
aktiva
127 998 769
140 304 862
159 862 288
148 094 091
133 082 086
141 868 419
Celková
zadluženost
53,68%
62,14%
51,24%
60,87%
66,90%
58,96%
11
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2009
2010
2011
2012
2013
Vývoj běžné likvidity v letech 2009-2013
Krátkodobé závazky = běžné provozní závazky vůči dodavatelům
Oběžná aktiva = finanční prostředky, zásoby, pohledávky. Ukazatel je měřítkem
solventnosti firmy a je postačující pro hodnotu vyšší než 1,5. Solventnost je připravenost
firmy hradit své dluhy, když nastala jejich splatnost a je jednou ze základních podmínek
existence firmy.
Běžná likvidita 2009-2013
Období
2009
2010
2011
2012
2013
Průměr
Krátkodobé
závazky
68 706 651
87 179 911
81 907 910
90 145 552
89 032 535
83 394 512
Oběžná aktiva
51 298 661
57 118 512
73 101 954
71 032 203
67 820 399
64 074 346
Běžná
likvidita
0,75
0,66
0,89
0,79
0,76
0,77
12
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
2009
2010
2011
2012
2013
Chrudimská nemocnice, a.s. vykázala v r. 2013 tyto ekonomické ukazatele:
Ukazatel
Hospodářský výsledek
Náklady celkem
Z toho
Výnosy celkem
Z toho
Majetek
Z toho
Oběžná aktiva
Zdroje krytí majetku k
31.12.2012
spotřebované nákupy
služby
osobní náklady
ostatní náklady
odpisy
finanční náklady
tržby za služby
z toho tržby od ZP
tržby za zboží
aktivace
ostatní výnosy
výnosy z prodeje materiálu
dlouhodobý majetek v zůstatkové
ceně
nedokončený majetek
vlastní kapitál
cizí zdroje
Pohledávky a závazky z obchodních vztahů
Pohledávky
Závazky
v tis.Kč
- 15 999
508 213
133 580
44 177
306 379
9 756
13 990
331
492 215
411 508
383 975
35 638
3 628
4 265
64 909
64 254
655
67 820
15 308
117 514
42 945
89 033
13
5. Činnost medicínských pracovišť
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
V rámci lůžkové stanice ARO je poskytována intenzívní a resuscitační péči pacientům se
selhávajícími orgánovými funkcemi, zejména srdečně - oběhovým, dechovým a ledvinným
selháním po náročných operačních zákrocích či v důsledku akutního zhoršení závažných
onemocnění. Dále je poskytována péče pacientům ve vážném zdravotním stavu - s poruchami
vědomí různého původu, při vážných neurologických onemocněních, pacientům s akutně
zhoršeným základním interním onemocněním, intoxikovaným pacientům a pacientům s
mnohočetnými poraněními.
Na 10 lůžkách stanice Následné intenzivní péče je poskytována péče pacientům, u kterých již
došlo k určité stabilizaci celkového stavu po prodělaném kritickém onemocnění, avšak doposud
se plně neobnovila některá ze životních funkcí. Tato stanice je svým charakterem a zaměřením
jediná v Pardubickém kraji a slouží tak pacientům celého regionu.
Souhrnně bylo na lůžkových stanicích ARO v roce 2013 hospitalizováno 262 pacientů, z nichž
bylo 100% s nutností přístrojové ventilační podpory při přijetí. Průměrné APACHE II skóre při
přijetí bylo u těchto pacientů 28.6.
Anesteziologický úsek ARO zajišťuje poskytování celkové a místní anestézie pro potřebu všech
operačních oborů v nemocnici. Součástí anesteziologického úseku je Dospávající jednotka, která
slouží k zotavení pacientů po operačních výkonech s nutností anestézie. V roce 2013 bylo
anesteziology zavedeno 4364 anestézií k umožnění chirurgických operačních výkonů či výkonů
diagnostické povahy. Bylo též podáno 304 epidurálních porodních analgezií rodičkám
hospitalizovaným na porodnickém pracovišti. Tato péče je v Chrudimské nemocnici, a.s.
poskytována rodičkám bezplatně.
Chirurgie
V roce 2013 v oboru všeobecná chirurgie byly prováděny veškeré plánované i akutní výkony v
oblasti břišní chirurgie, včetně operací slinivky břišní, žaludku a výkonů na střevním systému,
výkony mamologické v těsné návaznosti na mamologickou poradnu, operace štítné žlázy. Byly
prováděny výkony v oblasti cévní chirurgie v celém spektru- operace žilních městků, tepenné
rekonstrukce včetně výkonů na aortě a krkavicích, AV píštěle k zajištění dialyzační léčby.
14
V roce 2013 se na chirurgii v Chrudimi prováděly prakticky v celém spektru laparoskopické
operace. Na chirurgickém oddělení byly prováděny laparoskopickou metodou operace kýl v
oblasti třísla, většina
plánované cholecystektomie, antirefluxní operace, laparoskopicky je
prováděno asi 10% výkonů na tlustém střevu.a většina apendektomií.
V oblasti traumatologie byla zajišťována komplexní péči o poraněné, tzn. diagnostiku, léčbu
konzervativní a operační a následnou rehabilitaci ve spolupráci s dalšími odděleními (RTG +
rehabilitace).
Narůstají počty provedených artroskopických zákroků včetně složitých
rekonstrukcí poraněného aparátu vazů.
Interna
V roce 2013 byla u hospitalizovaných nemocných prováděna komplexní diagnostická a léčebná
činnost v rámci oboru vnitřní lékařství. Na interním oddělení byly prováděny specializované
diagnostické a léčebné zákroky: echokardiografie včetně transezofageální a zátěžové, zátěžové
EKG, zátěžová scintigrafie myokardu, endoskopie horního i dolního
zažívacího traktu
(diagnostická i léčebná), ERCP (diagnostická i léčebná), zavedení PEG a NJS .
Na pracovišti neinvazivní kardiologie byly v r.2013 poskytována echokardiografie včetně
transezofageální a zátěžové echokardiografie, zátěžové EKG, ambulantní monitorování krevního
tlaku, ambulantní monitorování ekg (holter). Pracoviště je součástí národní sítě pro diagnostiku a
terapii plicní hypertenze napojené na II. interní kliniku VFN Praha.
Na pracovišti gastroenterologie byl zahájen program preventivních a screeningových koloskopií
v rámci národního programu prevence kolorektálního karcinomu.
V rámci ambulantní péče nadále zajišťujeme provoz všeobecné interní ambulance, specializované
diabetické, lipidové a nutriční ambulance.
15
Pediatrie a novorozenci
V roce 2013 byly byla dále poskytována komplexní pediatrická péče jak na běžném lůžkovém
oddělení, tak i řešení akutních stavů na oddělení intermediární péče, kde byly léčeny akutní stavy
interní, chirurgické, urologické i neurologické stavy - respirační infekty s dušností - záněty
hrtanu, průdušek, astmatické záchvaty, zápaly plic, alergické stavy, zánětlivá onemocnění septické stavy, záněty ledvin - pyelonefritidy, léčba febrilních křečí, febrilních stavů,
epileptických stavů,
stavy porušeného vědomí - diabetická ketoacidóza, hypoglykémie,
metabolické poruchy, intoxikace léky. Nově od začátku roku ve spolupráci a dětským chirurgem
rozšířena péče v chirurgické oblasti s nárůstem operačních výkonů chorob dětského věku - řešení
břišních a urologických diagnóz, zlomenin končetin. V souvislosti s tím se
též rozšířila
ambulantní chirurgické péče.
V ambulantní části oddělení byla poskytována péče ve stejném rozsahu, jako v předchozím roce a
to v rámci jednotlivých poraden alergologické, nefrologické, gastroenterologické, diabetologické
a endokrinologické.
Při dětském oddělení dále pracuje mateřská školka a škola, která za pomoci kolektivu
erudovaných učitelek přispívá k vyplnění volného času dětí během pobytu na odd. V roce 2013
byla tato činnost zhoršena úbytkem pracovníků a změnou zřizovatele, kdy bylo naše zařízení
přeřazeno k Speciální (dříve „zvláštní“) škole. Přesto se zbylý kolektiv snaží děti připravovat na
prováděná vyšetření a lékařské zákroky formou tzv. herní terapie s pomocí plyšové panenky
Petrušky, na níž je možno předvést jednotlivá vyšetření, léčebný postup event. i operační zákrok.
Takto poučené děti nemají strach a většinu vyšetření zvládají velmi dobře.
K lůžkové části patří také novorozenecké oddělení, které se od roku 1998 pyšní titulem Baby
friendly. Ten je udělovaný oddělením, která jsou přátelská k dětem a splňují deset základních
požadavků plně kojeného novorozence. Novorozenecké oddělení je schopno mimo běžné péče o
fyziologické novorozence řešit i počínající septické stavy, přechodné dechové obtíže u lehce
nezralých novorozenců či novorozenecké žloutenky vyžadující fototerapii. Díky kvalitní péči byl
16
rok 2013 již 6. rokem v řadě, kdy počet narozených dětí oproti ostatním porodnicím neklesal a
drží se nad 1000 dětmi za rok (letos 1008).
Gynekologicko – porodnické odd.
V roce 2013 na porodnici proběhlo 1 002 porodů, z toho 25% bylo císařským řezem. Počet
porodů proti minulému roku nepoklesl, stále se nám daří udržet oblíbenost naší porodnice a tím
spokojenost rodiček. Perinatální úmrtnost byla rekordně nízká -1 promile , což je pod celostátním
průměrem (kolem 4 promile).
Na gynekologickém oddělení bylo provedeno celkem 1 294 operací – z toho velkých operací 788
(včetně hysterectomií s pánevní lymfadenectomií). Většinu hysterectomií (odstranění dělohy)
bylo prováděno vaginální cestou nebo s asistencí laparoskopickou - což kopíruje současný trend
v gynekologické operativně.
Zároveň bylo provedeno 153 laparoskopií, což jsou minimálně invazivní operace a jsou velmi
žádané pacientkami.
Spokojenost pacientek jak na porodnickém tak i gynekologickém oddělení (hodnoceno podle
anonymních dotazníků) byla velmi vysoká, což nás těší a je dobrou vizitkou naší práce.
Neurologie
V roce 2013 oddělení zajišťovalo neurologickou péči pro všechny pacienty chrudimského okresu.
Základní diagnostická vyšetření (RTG, CT, CT angiografie, UZ) zajišťujeme v nemocnici.
Vzhledem k přítomnosti oddělení nukleární medicíny zde provádíme i scintigrafická vyšetření
včetně vyšetření mozkové cirkulace a vyšetření k diagnostice Parkinsonovy choroby (DaT scan).
Ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Pardubice, a.s. a Fakultní nemocnicí v Hradci Králové je
plně pokryta další neurologická diagnostika (MR, MR angiografie, DSA). Podrobné
likvorologické vyšetření zajišťujeme v likvorologické laboratoři v Praze. Při indikacích
operační léčby úzce spolupracujeme s Neurochirurgickou klinikou v Hradci Králové a
neurochirugickým oddělením v Pardubicích.
17
Léčebna dlouhodobě nemocných
V roce 2013 LDN zajišťovala kompletní ošetřovatelskou péči o dlouhodobě nemocné pacienty po
léčení akutního onemocnění nebo při zhoršení chronických obtíží. Na standardním oddělení a
stanici DIOP (dlouhodobá intenzívní ošetřovatelská péče)
jsme poskytovali léčebnou a
ošetřovatelskou rehabilitační péči. Vyškolili jsme specialistku v oboru hojení chronických ran a
defektů s cílem otevřít ambulanci hojení těchto ran . Vzhledem k orientaci na zdravotní péči a
zhodnocením možnosti zajištění sociální péče jinými zařízeními jsme ukončili provozování
sociálních lůžkových služeb k 31.12.2013. Nadále však poskytujeme zdravotní pomoc při řešení
postupného zhoršení zdravotního stavu u ambulantních pacientů ve spolupráci s jejich
praktickými lékaři.
Dominantními prvky v léčbě na oddělení LDN jsou rehabilitace, péče o psychické poruchy u
pacientů, léčba dlouhotrvajících poruch kůže a podkoží.
Rehabilitace
V roce 2013 rehabilitační oddělení Chrudimské nemocnice, a.s. zajišťovalo poskytování
ambulantní léčebné rehabilitace v prostorách svého oddělení. Prováděli jsme LTV ve skupině i
individuálně podle nejmodernějších zásad, mobilizace, manipulace, masáže, ergoterapii.
Rehabilitace poskytovala komplexní léčbu lymfatických otoků ve svém nově zřízeném centru pro
lymfodrenáže.
Laboratoře
V roce 2013 byly na OKB prováděny jak základní, tak i speciální analýzy, včetně hormonů,
tumorových markerů, markerů kostního metabolismu, léků, serologie a markerů hepatitid. Byla
prováděna také požadovaná vyšetření pro veterinární lékaře. Široké veřejnosti jsou nabízena
vyšetření z laboratorního spektra oddělení, také v r.2013 byl realizován vstřícný přístup
k samoplátcům a zájemcům o vyšetření protilátek HIV ohledně času a termínu analýzy, výsledky
samoplátcům jsou poskytovány týž den do 1h. Lékařům nemocnice byly poskytovány výsledky
vyšetření statimových požadavků do 1h, rutinní analýzy z 90% do 2h s výjimkou méně
frekventních vyšetření. Začátkem roku jsme pro ně zajistili přednášku prof. Engliše ohledně
interpretace výsledků vyšetření nového citlivějšího Troponinu a aktivně jsme se podíleli na
proškolení sester, odebírajících krevní vzorky. Byla zavedena přesnější, kvantitativní analýza pro
18
screening kolorektálního karcinomu, dále stanovení Kalprotektinu a nádorového markeru pro
stanovení indexu ROMA.
V březnu 2013 jsme absolvovali NASKL II.a získali potřebné osvědčení. OKB se každoročně
podílí na vedení praktické výuky studentů pardubické university, v r. 2013 zde absolvovalo praxi
celkem 8 studentů. OKB má statut akreditovaného pracoviště I.typu pro vzdělávání lékaře
v oboru klinická biochemie, připravuje1 lékařku k atestaci. V r. 2013 byla dle plánu ukončena její
příprava v rámci základního interního kmene.
Mikrobiologie
Laboratoř provádí základní a specializovaná vyšetření biologických materiálů humánního původu
v odbornostech: bakteriologie, parazitologie, diagnostiky tbc, serologie. Laboratoř je vedena
v Registru klinických laboratoří a splňuje základní technické a personální požadavky tohoto
registru. Laboratoř je držitelem Certifikátu kvality ISO 9001:2001, ISO 9001:2009 a ISO/IEC
27001:2006.V roce.2013 proběhl v laboratoři audit I NASKL a laboratoř získala Osvědčení o
splnění podmínek Auditu I. V roce 2013 laboratoř získala Osvědčení o splnění podmínek
NASKL Auditu II.
Lékárna
V roce 2013
lékárna v části ústavní zajišťovala dodávky léků pro jednotlivá oddělení
nemocnice na základě jejich požadavků.V části určené pro veřejnost se prováděla expedice léků
na předložené recepty, objednávky soukromých subjektů a volný prodej širokého sortimentu
potravinových doplňků a zdravotnického materiálu. Tržby veřejné části za rok 2013 činily
celkem 34.348.902 Kč, z toho tržby za recepty byly ve výši 28.269.790 Kč, tržby v hotovosti
byly ve výši 5.979.112 Kč.
6. Ošetřovatelská péče
V oblasti ošetřovatelské péče jsme v červnu 2013 obdrželi nejvyšší ocenění ve zvyšování
kvality poskytované péče a bezpečí pacientů - udělení akreditace od Spojené akreditační komise
(SAK). Od podzimu 2012, kdy nás navštívila předakreditační komise, jsme odstraňovali zjištěné
nedostatky. Pomocí auditů jsme zjišťovali připravenost jednotlivých oddělení. Prováděli jsme
poslední úpravy směrnic a standardů tak, aby odpovídaly požadavkům jednotlivých standardů
SAK.
19
Stále se zabýváme zkvalitněním a zefektivněním informací pracovníků nelékařských oborů
(sester a fyzioterapeutů, nutričních terapeutů nebo zdravotně-sociálního pracovníka) směrem k
pacientovi. Vytvořenou dokumentaci se snažíme propojit tak, aby péče byla kontinuální a
přehledná pro nelékařské pracovníky, ale i lékaře od přijetí až po propuštění pacienta.
Kvalitu poskytované péče (anonymní dotazníky spokojenosti pacientů v lůžkové i ambulantní
péči) sledujeme a porovnáváme v rámci všech pěti nemocnic v kraji. Konečná data pro nás
zpracovává Pardubická univerzita 2 x ročně. Statistické údaje do nemocnic dostáváme v tištěné i
elektronické podobě.
Nežádoucí události nahlašujeme na celorepublikový portál – Národní systém hlášení nežádoucích
událostí (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - UZIS). Výsledky benchmarkingu
dostáváme elektronicky 4 x ročně v republikovém porovnání s ostatními nemocnicemi.
Další indikátory, které monitorujeme a hodnotíme jsou dekubity a spokojenost zaměstnanců.
Získané výsledky pravidelně hodnotíme na poradách vedení, primářů i vrchních sester.
Z negativních odpovědí se snažíme poučit.
Pokračujeme ve školících plánech pro všechny zaměstnance. Pro nelékařské obory jsme
připravily dvě certifikované konference „Správné odběry biologického materiálu“ a „Péče o
pacienta se stomií“.
7. Hodnocení spokojenosti pacientů
Projekt Studentské grantové soutěže: (Srovnání dat za sběrné období jaro/podzim 2013)
Chrudimská nemocnice, a.s., ambulance, hospitalizace, porodnice
Hlavní řešitel: Ing. Jana Holá, Ph.D
Zpracovaly:
Bc. Lucie Chrudimská
Bc. Kateřina Gabrielová
Bc. Štěpánka Musilová
Bc. Lucie Posavádová
Mgr. Petra Pavlová
20
Hodnocení spokojenosti ambulantních pacientů: Srovnání jarního (3/2013) a podzimního
(11/2013) šetření Chrudimská nemocnice, a.s.
Jaká byla délka Vašeho čekání na vstup do ordinace v ambulanci?
Jaro
%
Podzim
%
Do 15 minut
75,76%
57,14%
Do 1 hodiny
18,18%
25,40%
Déle
3,03%
6,35%
Do 2 hodin
3,03%
11,11%
Odpověď
Pokud jste čekal/a déle než 1 hodinu, bylo Vám čekání zdůvodněno?
Jaro
%
Podzim
%
Ne
33,33%
20,63%
Nepamatuji se
11,11%
1,59%
Ano
55,56%
28,57%
Bez odpovědi
0,00%
46,03%
Nedokončeno nebo nezobrazeno
0,00%
3,17%
Odpověď
Byl/a jste lékařem dostatečně a srozumitelně poučen/a o Vašem zdravotním stavu a
seznámen/a se způsobem léčby?
Jaro
%
Podzim
%
Ano, informace byly zcela vyčerpávající
81,25%
61,90%
Informacím jsem většinou rozuměl(a)
15,63%
26,98%
Informacím jsem vůbec nerozuměl(a)
3,13%
3,17%
Informacím jsem spíše nerozuměl(a)
0,00%
7,94%
Odpověď
Vnímáte, že s Vámi bylo zacházeno s úctou a respektem?
Jaro
%
Podzim
%
Určitě ano
78,79%
66,67%
Spíše ano
12,12%
12,70%
Určitě ne
3,03%
1,59%
Spíše ne
6,06%
17,46%
Bez odpovědi
0,00%
1,59%
Odpověď
21
Hodnocení spokojenosti hospitalizovaných pacientů: Srovnání jarní (3/2013) a podzimní šetření
(11/2013) Chrudimská nemocnice
Představili se Vám lékaři při prvním setkání s Vámi?
Jaro
Celkem 254
%
Podzim
Celkem 103
%
Ano, vždy
64,57 %
63,11 %
Téměř vždy
21,26 %
22,33 %
Téměř nikdy
6,69 %
2,91 %
Nikdy
3,94 %
6,80 %
Bez odpovědi
3,54 %
4,85 %
Odpověď
Představily se Vám sestry při prvním setkání s Vámi?
Jaro
Celkem 254
%
Podzim
Celkem 103
%
Ano, vždy
50,39 %
42,72 %
Téměř vždy
27,56 %
26,21 %
Téměř nikdy
11,02 %
14,56 %
Nikdy
7,09 %
12,62 %
Bez odpovědi
3,94 %
3,88 %
Odpověď
Byl(a) jste spokojen(a) s ochranou Vaší intimity a studu během hospitalizace a prodělaných
vyšetření?
Jaro
Celkem 254
%
Podzim
Celkem 103
%
Ano, spokojena
90,55 %
84,47 %
Spíše spokojena
5,51 %
12,62 %
Spíše nespokojena
0,39 %
0,97 %
Nespokojena
0,00 %
0,97 %
Bez odpovědi
3,54 %
0,97 %
Odpověď
22
Otázka č. 11 Byl(a) jste spokojen(a) s dosažitelností ošetřujícího personálu, když jste
potřeboval(a) pomoci?
Jaro
Celkem 254
%
Podzim
Celkem 103
%
Ano, spokojena
93,31 %
89,32 %
Spíše spokojena
3,54 %
7,77 %
Spíše nespokojena
0,39 %
1,94 %
Nespokojena
0,39 %
0,00 %
Bez odpovědi
2,36 %
0,97 %
Odpověď
Hodnocení spokojenosti na porodnickém oddělení: Srovnání jarní (3/2013) a podzimní šetření
(11/2013) Chrudimská nemocnice, a. s.
Jak na Vás při příjmu působil první kontakt s personálem v nemocnici?
Jaro
Celkem 55
Podzim
Celkem 128
Všichni se mně plně věnovali
98,18 %
88,28 %
Mám jen drobné výhrady
1,82 %
10,16 %
Příjem byl chaotický a necítila jsem se být
středem zájmu
0,00 %
0,78 %
Bez odpovědi
0,00 %
0,78 %
Odpověď
Byl Vám nabídnut porod s tišením bolesti (v epidurální analgézii)?
Jaro
Celkem 55
Podzim
Celkem 128
Ano
63,64 %
74,22 %
Ne
32,73 %
22,66 %
Bez odpovědi
3,64 %
3,12 %
Odpověď
Byla jste spokojena s péčí lékařů na porodním sále v průběhu porodu?
Jaro
Celkem 55
Podzim
Celkem 128
Ano, spokojena
92,73 %
93,75 %
Spíše spokojena
7,27 %
5,47 %
Spíše nespokojena
0,00 %
0,00 %
Nespokojena
0,00 %
0,00 %
Bez odpovědi
0,00 %
0,78 %
Odpověď
23
Byla jste spokojena s péčí personálu na oddělení šestinedělí?
Jaro
Celkem 55
Podzim
Celkem 128
Ano, spokojena
96,36 %
92,19 %
Spíše spokojena
1,82 %
7,03 %
Spíše nespokojena
1,82 %
0,00 %
Nespokojena
0,00 %
0,00 %
Bez odpovědi
0,00 %
0,78 %
Odpověď
8. Stížnosti a poděkování
V roce 2013 bylo v Chrudimské nemocnici, a. s. evidováno celkem 9 stížností. Jedna z nich,
podaná v květnu 2013, byla vyhodnocena jako oprávněná, zbývajících 8 stížností bylo
neoprávněných
9. Systém řízení kvality
V září 2009 získala Chrudimská nemocnice, a.s. pro od certifikačního orgánu CQS certifikáty
systému managementu kvality podle normy ISO 9001:2009 a systému řízení informací ISO
27001:2006 a v roce 2012 úspěšně proběhla recertifikace. V roce 2013 nemocnice podstoupila
kontrolní certifikační audit na ISO normy, který úspěšně zvládla.
.
Dne 14. 6. 2013 nemocnice úspěšně získala certifikát o udělení akreditace kvality Spojenou
akreditační komisí ČR a stala se tak teprve 2.nemocnicí v Pardubickém kraji, které se akreditaci
dle SAK podařilo získat.
10. Provozně-technická činnost
Hlavním cílem pro Provozně-technickou správu nemocnice v roce 2013 bylo zajištění aktivní
součinnosti při realizaci akreditačního šetření.Tento cíl byl splněn udělením akreditace SAK
Chrudimské nemocnici, a.s. jako teprve druhé nemocnici v Pardubickém kraji.
Dále se
24
Provozně-technická správa rovněž aktivně podílela na zvládnutí recertifikace standardů QMS a
ISMS, které nemocnice vlastní od r. 2009.
Mimo tuto hlavní aktivitu byla poskytována podpora pro všechna oddělení nemocnice.
Informatika:
•
Byla zajištěna dostupnost služby připojení k Internetu prostřednictvím WiFi sítě v dalších
veřejných prostorech a prostorech lůžkových oddělení interny.
•
Přes poskytnutou součinnost k napojování nemocnice na optický ring v Chrudimi, nebylo
toto realizováno. Bude řešeno centrálně projektem PaK.
•
Byl proveden upgrade infrastruktury sítě včetně aktivních a pasivních prvků s důrazem na
zajištění provozu všech důležitých informačních systémů nemocnice. Řešení přispělo ke
zvýšení dostupnosti interních systémů.
•
Bylo realizováno rozšíření vazeb systémů NIS Medicalc, WMLabs, QI, SWLab a tím
jsme získali další potřebné funkcionality.
•
Pokračovali jsme ve využívání služby datových schránek a zajistili tak řízený tok
dokumentů doručených/ zpracovávaných prostřednictvím veřejné služby datových
schránek.
•
Byl úspěšně realizován projekt zpracování webové prezentace „Virtuální prohlídka
nemocnice“.
Stravovací provoz:
•
Na základě uzavření smlouvy s Centrem pro poskytování sociálních služeb Chrudim byla
od ledna 2013 poskytnuta strava pro klienty tohoto centra v celkovém objemu
46 725 porcí za rok 2013 v celkové ceně 2 557 240,- Kč.
•
V návaznosti na zvýšený počet připravovaných jídel denně o 150 porcí, bylo nutné
personálně posílit stav zaměstnanců kuchyně. Proto bylo již v prosinci 2012 zahájeno
jednání s vedením Střední odborné školy a SOU obchodu a služeb Chrudim o možnosti
poskytnutí praktického vyučování pro obor kuchař. Od ledna 2013 provozují žáci této
školy odbornou praxi ve stravovacím provozu nemocnice. Tím bylo vyřešeno doplnění
počtu zaměstnanců kuchyně, nutné k výrobě zvýšeného počtu jídel.
•
V listopadu 2013 došlo k rozhodnutí zlepšit možnosti výběru poskytované stravy pro
zaměstnance a cizí strávníky. Jedná se o sestavení vlastního menu dle poskytnuté nabídky
dne. Plánovaný termín – březen 2014.
25
Technický a provozní provoz:
•
Velká pozornost je věnována nákupu služeb a materiálu prostřednictvím veřejných
zakázek a to jak realizovaných ve vlastní režii, tak v rámci Pardubického kraje . V roce
2013 se podařilo právě díky veřejným zakázkám snížit náklady na nákup dezinfekcí,
poskytování služby likvidace nebezpečných odpadů, nákup energií a poskytování
mobilních telefonních služeb.
•
Na konci roku 2012 došlo k ukončení spolupráce s firmou Hartmann Rico, a.s. při
zabezpečování zásobování SZM a na základě smlouvy o spolupráci byl zahájen projekt
společného nákupu s Pardubickou krajskou nemocnicí, a.s.
•
Provozní a technické úseky se významně podílely na přípravě a získání akreditace SAK a
úspěšném průběhu auditu ISO 90001 a ISO 27 001.
11. Realizované investice
Realizovanou investicí, která byla součástí plánu 2012 bylo datové pole ve výši 2.325 tis.Kč.
Tuto investici financovala Chrudimská nemocnice, a.s. ze svých prostředků pravidelnými
měsíčními splátkami a investice byla zcela uhrazena v září 2013.
Z plánovaných investic byl v roce 2013 realizován objem ve výši 1,6 mil.Kč. Jde o prostou
obnovu zdravotní technologie, na které jsou poskytování stávající zdravotní výkony.
Město Hlinsko darovalo v r. 2013 věcný dar ve výši 0,5 mil.Kč – videoduodenoskop. Pan
Hofmann daroval v r. 2013 věcný dar ve výši 0,07 mil.Kč – lymfoven.
Externím faktorem ovlivňujícím plnění investičního plánu je výše uhrazených výkonů od
zdravotních pojišťoven. Interním faktorem plnění investičního plánu je dodržení plánovaného
výsledku hospodaření za r. 2013.
12. Výzkum, výuka, semináře
Chirurgie: Centrum laparoskopické chirurgie: od roku 2004 zajišťuje chirurgické oddělení
Chrudimské nemocnice, a.s. s garancí Sekce pro endoskopickou a miniinvazívní chirurgii při
ČCHS, workshopy laparoskopické chirurgie. Školicí akce jsou zaměřeny na laparoskopické
korekce kýl v oblasti třísla, na laparoskopické antirefluxní operace a dále na resekční výkony na
tlustém střevu. Akce jsou pořádány několikrát v průběhu roku. Každý workshop má v úvodu
vždy teoretickou část, poté sledují účastníci operační výkony na operačním sále a na závěr
26
diskutují k tématu worshopu a k operačním výkonům, které v rámci akce proběhly. Akcí se
účastní většinou 2-3 chirurgové. Kurzy jsou zapsány do Centrálního registru akcí celoživotního
vzdělávání ČLK.
Odborným garantem a lektorem školicích akcí je přednosta chirurgického oddělení Chrudimské
nemocnice, a.s. prim. MUDr.Vladimír Ninger, PhD.
Laparoskopické operace jsou v současné době jednoznačným trendem v chirurgii. Jedná se o tzv.
mininvazívní výkony, jejichž cílem je, co nejmenší operační zátěž pro nemocného.
Vědecká činnost – přehled a jmenovitě
•
-
prim. MUDr.Vladimír Ninger, PhD.- odborný asistent 1. LF UK Praha
publikační
a
přednášková
činnost
(monografie,
publikace
s
IF,
publikace
v
zahraničí/tuzemské);
Přehled publikací za rok 2013:
1. Možnosti léčby parastomální kýly – naše zkušenosti, Majernik J., Bis D., Hanousek P.,
Ninger V., XV. Setkání českých a Slovenských chirurgů na Moravě, Nové město na
Moravě 4/2013
2. Břišní aktinomykóza – 3 kazuistiky a přehled literatury, Majernik J., Bis D., Hanousek P.,
Ninger. V., Rozhl Chir 2013, 92: 260-263
3. Břišní aktinomykóza – série kazuistik, Majernik J., Bis D., Hanousek P., Ninger. V., XIII.
dni mladých chirurgov, Senec, Slovensko, 6/2013
4. Břišní aktinomykóza – 3 kazuistiky a přehled literatury, Majernik J., Bis D., Hanousek P.,
Ninger. V., 40 česko-slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí, Plzeň, 9/2013
5. Abdominal actinomycosis –case report, literatur owerview, Majernik J., Bis D. Hanousek
P., Korcova A., Šimša J., Ninger V., European colorectal congress – poster section, St.
Galen, Switzerland, 12/2013
Přednosta chirurgického oddělení prim. MUDr.Vladimír Ninger, PhD. je členem Výboru
České chirurgické společnosti JEP
27
Interna: Interní oddělení Chrudimské nemocnice a.s. se aktivně podílí na postgraduálním i
pregraduálním vzdělávání.
Pravidelně přijímá na stáže studenty lékařských fakult v průběhu jejich studia. V rámci těchto
stáží seznamuje studenty s praktickými aspekty interního lékařství a doplňuje teoretické znalosti
nabyté při studiu.
Na interním oddělení též probíhá postgraduální vzdělávání lékařů z příbuzných oborů, kteří mají
povinnou praxi na interním oddělení.
Aktuálně probíhají stáže lékařů z oborů praktického
lékařství a rehabilitace.
Interní oddělení pravidelně pořádá vnitřní semináře a přednášky s cílem kontinuálního vzdělávání
lékařů a seznamování se s novinkami v medicíně. Lékaři interního oddělení též přednáší na
lokálních vzdělávacích akcích pro kolegy z ostatních oborů, nebo na akcích České internistické
společnosti .
Centrum neinvazivní kardiologie: Centrum neinvazivní kardiologie je součástí interního
oddělení Chrudimské nemocnice, a.s. Vedoucím lékařem pracoviště neinvazivní kardiologie je
MUDr. Michal Wysocki. Pracoviště neinvazivní kardiologie Chrudimské nemocnice, a.s. je
součástí národní sítě pro diagnostiku a terapii plicní hypertenze napojené na II. interní kliniku
VFN Praha. Lékaři pracující v centru neinvazivní kardiologie provádějí diagnostiku
kardiovaskulárních onemocnění, sledují nemocné se závažnými kardiovaskulárními chorobami,
plánují jejich další.
Nutriční ambulance : Činnost této vysoce specializované ambulance pokrývá svou působností
potřebu celého okresu Chrudim. Ambulance se zabývá poruchami výživy, především ve smyslu
podvýživy jako důsledku
jiných onemocnění,
a možnostmi
intervence s cílem zlepšení
nutričního stavu.
Anesteziologicko-resuscitační oddělení: V souladu s Vzdělávacím programem oboru
AIM byli v roce 2013 v rámci svého postgraduálního vzdělávání školeni lékaři
ARO. Na
lůžkových stanicích dále probíhala kontinuální výuka nelékařských zdravotnických pracovníků,
byly umožněny stáže studentům bakalářského a magisterského studia Univerzity Pardubice.
Lékařský a nelékařský personál se účastnil pravidelných vzdělávacích seminářů odd. s tématy
vztahujícími se k oboru AIM.
28
ARO Chrudimské nemocnice, a.s. je držitelem akreditace udělované Ministerstvem zdravotnictví
České republiky ke specializačnímu vzdělávání lékařů pro obor Anesteziologie a resuscitace a
obor Intenzivní medicína.
Léčebna dlouhodobě nemocných: Publikace r. 2013 - sestra Vávrová, specialistka na
hojení chronických ran-článek Revamil na chronické ráně - kasuistika, Lékařské listy 3/2013.
Gynekologicko – porodnické odd.: Další vzdělávání lékařů probíhá při účasti na
seminářích a kongresech – v dubnu účast na Perinatologickém kongresu v Jeseníku, v červnu
účast 3 lékařů oddělení na kongrese České gynekologické společnosti v Praze. Následně na
podzim kongres zabývající se laparoskopickou operativou - na Moravě v Hustopečích. Současně
probíhá kontinuálně účast na doškolovacích akcích pořádaných gyn . por. klinikou v H.K. a
společností Levret..
Rehabilitace: Absolvování kurzu ve Fakultní nemocnici Motol – rehabilitační oddělení,
školitel prof. Pavel Kolář. Přínosem kurzu je diagnostika poruchy a provedení DNS terapie u dětí nad 1
rok věku.
13. Kontroly
Leden – duben: audit hospodaření za r. 2012
Červen - úspěšná akreditace SAK
Září – zahájen průběžného auditu za r. 2013
Listopad – prosinec: průběžný audit za r. 2013
Prosinec – kontrolní audit certifikace
29
14. Sponzoři a dárci
Finanční dary za r. 2013
Částka
300 000,00
10 000,00
50 000,00
13 000,00
2 000,00
1 000,00
10 000,00
10 000,00
23 000,00
10 000,00
20 000,00
500,00
500,00
5 000,00
120 000,00
20 000,00
1 000,00
9 200,00
600,00
5 000,00
Dárce
Elektrárny Opatovice
Česká spořitelna
NIKA
Prádelny Fišer
Svobodová
Kubelková
Nepivodová
Nejmenovaný dárce
DIMED
Vodárenská společnost
NOVO s.r.o.
Honek Jiří
Kmeť
Palečková
Automaty Servis
IVECO
Jelínek Ladislav
Macháček Lukáš
Nejmenovaný dárce
Trávníček
Věcné dary za r. 2013
Dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Fráňa Petr dar.smlouva
Fráňa Petr dar.smlouva
Fráňa Petr dar.smlouva
Název
schůdky kovové
rádio Telefunken
rádio A.L.C.
rádio GoldStar
topinkovač Hyunday
televize OTAVA
fotoaparát Olympus VG 170
fotoaparát Olympus VG 170
schůdek jednost.
regál policový dřevo
regál policový kov
štafle dřevěné
židle laboratorní
židle laboratorní
židle laboratorní
židle laboratorní
držák elektroniky BM02H
držák elektroniky BM02H
držák elektroniky BM02H
Částka
166,00
200,00
200,00
200,00
502,00
1 000,00
1 899,00
1 899,00
100,00
500,00
500,00
500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
180,00
180,00
180,00
30
Fráňa Petr dar.smlouva
Fráňa Petr dar.smlouva
Fráňa Petr dar.smlouva
Fráňa Petr dar.smlouva
Fráňa Petr dar.smlouva
Fráňa Petr dar.smlouva
Fráňa Petr dar.smlouva
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Hofmann Ivan Dar. smlouva
Město Hlinsko Dar.
smlouva
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Pavel Malý dar. smlouva
Pavel Malý dar. smlouva
Pavel Malý dar. smlouva
Pavel Malý dar. smlouva
Pavel Malý dar. smlouva
Pavel Malý dar. smlouva
Pavel Malý dar. smlouva
Pavel Malý dar. smlouva
Pavel Malý dar. smlouva
Pavel Malý dar. smlouva
Pavel Malý dar. smlouva
Pavel Malý dar. smlouva
Pavel Malý dar. smlouva
Pavel Malý dar. smlouva
Pavel Malý dar. smlouva
Pavel Malý dar. smlouva
Pavel Malý dar. smlouva
Pavel Malý dar. smlouva
Pavel Malý dar. smlouva
Pavel Malý dar. smlouva
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Pavel Malý dar. smlouva
Pavel Malý dar. smlouva
držák elektroniky BM02H
držák elektroniky BM02H
monitor dechu Nanny
monitor dechu Nanny
monitor dechu Nanny
monitor dechu Nanny
monitor dechu Nanny
radiomagnetofon Philips
radiomagnetofon Expended
pipeta Secored
pipeta Secored
přístroj Lymfoven 14K
videoduodenoskop TJF 145
chladnička BEKO 1262
chladnička IBERNA
křeslo
trouba mikrovl. Sencor
chladnička BEKO
sendvičovač SM
topinkovač STS
stěna věšáková chodba
skříň prosklená
stůl psací
židle otoč. černá
skříňka s dřezem
linka kuch.
konvice var. Bravo
trouba mikrov. Daewoo
stěna věšáková
válenda
křeslo
skříň prosklená
stůl psací
skříňka s dřezem
židle otočná
linka kuch.
trouba mikrov. Daewoo
konvice varná Tefal
stěna věšáková malá
válenda
odsávačka mateř. mléka Swing
trouba mikrov. Sencor
trouba mikrov. Sencor
křeslo
chladnička Beko 1262
tonometr
váha novorozenecká
180,00
180,00
2 495,00
2 495,00
2 495,00
2 495,00
2 495,00
200,00
100,00
1 000,00
1 000,00
71 990,00
499 972,00
3 900,00
3 300,00
3 500,00
1 200,00
3 900,00
649,00
499,00
500,00
1 500,00
500,00
1 000,00
500,00
1 200,00
200,00
500,00
500,00
500,00
2 000,00
1 500,00
500,00
500,00
1 000,00
1 200,00
500,00
200,00
500,00
500,00
3 980,00
1 200,00
1 200,00
3 500,00
3 900,00
500,00
500,00
31
Pavel Malý dar. smlouva
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Švadlenka Jiří Chrudim
II/576
Švadlenka Jiří Chrudim
II/577
Švadlenka Jiří Chrudim
II/578
Švadlenka Jiří Chrudim
II/579
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
MUDr. Kasal David prim.
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Pfizer s.r.o.
Pfizer s.r.o.
Pfizer s.r.o.
Pfizer s.r.o.
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
Nejmenovaný dárce
tonometr
tonometr digit.
televize Sencor
radio BESTAR RR 5200
překapávač Elektrolux
Lampička Brilium
500,00
200,00
1 000,00
500,00
1 000,00
100,00
stolek Porto
499,00
stolek Porto
499,00
židle Termoli
500,00
židle Termoli
sendvičovač Fine Line
topinkovač Solac
ventil-průtokoměr ME 103
radio Roadstar-3 Band
radio Samsung
překapávač NOKM
trouba mikrovl. DEAWO
glukometr
tonometr rtuťový modrý
tonometr rtuťový
vozík vizit. bílý
vozík vizit. oranžový
vozík vizit. bříza
vozík vizit. buk
matrace molit. ant. s omyv. potahem
zelená
křeslo odběr. PLAZMA
lůžko poloh. CLASSIC
lůžko poloh. CLASSIC
500,00
700,00
800,00
900,00
500,00
500,00
500,00
1 699,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
11 361,90
11 361,90
11 361,90
11 361,90
1 000,00
24 000,00
33 708,00
33 708,00
15. Závěr
Skutečnosti, které nastaly až po skončení rozvahového dne a jsou významné:
V období mezi rozvahovým dnem 31.12.2012 a datem zpracování výroční zprávy byla na jednání
Zastupitelstva Pardubického kraje dne 27.2.2014 odsouhlasena fúze pěti nemocnic Pardubického
kraje k rozhodnému dni 1.7.2014.
32
Předpokládaný budoucí vývoj:
Základní koncepcí podnikatelské činnosti Chrudimské nemocnice, a.s. v letech 2014-2017 bude
zachování rozsahu a kvality poskytované zdravotní péče při dosažení
schváleného výsledku
hospodaření.
Základní koncepce je předkládaná v souladu s rozpracovanými úkoly, které plynou ze
schváleného
plánu stabilizace čtyř nemocnic akutní péče a je v souladu se Střednědobou
koncepcí Pardubického kraje pro zdravotnictví.
Kvalitním procesním řízením a s maximální péčí o uspokojování potřeb klientů nemocnice nadále
budeme upevňovat velmi dobré jméno společnosti, a to vše v souladu s důrazem na efektivitu
zdravotních a nezdravotních činností. Nadále hledáme ty oblasti zdravotní péče, kde jsme schopni
poskytovat komplexní a vysoce profesionální služby.
Budeme i nadále užívat a rozvíjet ty informační systémy, které na bázi výnosové a nákladové
analýzy zajistí optimalizovat strukturu poskytované zdravotní péče.
Veškerý důraz bude nadále kladen na budování profesionálních lékařských týmů na všech
zdravotnických odděleních,na systematickou přípravu ostatních zdravotnických pracovníků na
proces akreditace nemocnice dle SAK. Hlavním cílem udržení akreditace
bude zajistit
kompetentnost a zvýšení kvality práce zaměstnanců.
Navážeme na příznivé vnímání Chrudimské nemocnice, a.s. z pohledu pacientů, zejména pro
maximální zájem personálu o problémy spojené se zdravotní péčí, včetně bezpečnosti
podávaných informací , opět rozšíříme služby klientům, které nesouvisejí přímo s jejich léčbou,
tak aby bylo vytvořeno v nemocnici klidné a k léčbě příznivé prostředí.
Nadále budeme tradičně zvyšovat úroveň zdravotní péče v oblastech břišní chirurgie zejména
zaměřené na chirurgii miniinvazivní, v oblasti cévní chirurgie,traumatologie, neinvazivní
kardiologie, gastroenterologie, porodní a novorozenecké péče .
V návaznosti na rozšíření chirurgických oborů byl sestaven plán investic na r. 2013, který
předpokládá především obnovu stávajících technologií.
Management využije všech nástrojů k optimalizaci administrativně správních nákladů, ke
zvyšování výkonnosti s důrazem na zvýšení úhrad od zdravotních pojišťoven.
33
Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu za období roku 2013
podle Zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a §39 vyhlášky 500/2002 Sb.
Chrudimská nemocnice, a.s.
Václavská 570, 537 27 Chrudim
IČO: 27520561
DIČ: CZ27520561
1
I.
Obecné údaje
1.1
Základní údaje:
Název účetní jednotky: Chrudimská nemocnice, a.s.
IČO: 27520561
DIČ: CZ27520561
Sídlo: Václavská 570, 537 27 Chrudim
Právní forma: akciová společnost
Rozhodující předmět činnosti: Komplexní ambulantní a lůžková léčebná péče
Datum vzniku: 25.7.2007 – zápis v OR, 1.10.2007 – zahájení činnosti
Rozvahový den: 31.12.2013
Okamžik sestavení účetní závěrky: 28.2.2014
1.2
Předmět podnikání:
Provozování nestátního zdravotnického zařízení, zapsáno dne 24.9.2007
Velkoobchod, zapsáno dne 25.7.2007
Hostinská činnost, zapsáno dne 25.7.2007
Ubytovací služby, zapsáno dne 25.7.2007
Inženýrská činnost v investiční výstavbě, zapsáno dne 13.11.2007
Správa a údržba nemovitostí, zapsáno dne 13.11.2007
Reklamní činnost a marketing, zapsáno dne 24.9.2007
Výroba chemických látek a chemických přípravků, zapsáno dne 24.9.2007
1.3
Údaje o fyzických a právnických osobách, které se podílejí 20 a více procenty na
základním kapitálu účetní jednotky:
Jméno, název podílníka
Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice,
IČ: 70892822
2012
2013
100%
100%
1.4
Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:
• Nebyly změny.
2
1.5
Popis organizační struktury účetní jednotky a její zásadní změny během uplynulého
účetního období:
Statutární orgán – představenstvo – pětičlenné
Pětičlenné představenstvo bylo zapsáno v obchodním rejstříku dne 11.7.2013 dnem vzniku
členství v představenstvu je datováno k 1.3.2013 a 1.4.2013
Způsob jednání za společnost:
Činnost společnosti řídí a jejím jménem jedná představenstvo. Za představenstvo jedná
navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za
společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj
podpis předseda představenstva nebo člen představenstva.
Dozorčí je rada devítičlenná, v OR zapsána změna, den vzniku členství 11.7.2013.
1.6
Jména a příjmení členů statutárních orgánu k rozvahovému dni:
Popis organizační struktury účetní jednotky k rozvahovému dni:
Představenstvo pětičlenné:
MUDr. Pavel Havíř, předseda představenstva, bytem Nad Rybníkem 902/12, Lány, 568 02
Svitavy, vznik členství 1.3.2013
Ing. Jiří Benedikt, místopředseda představenstva, bytem Jivina 158, 294 14 Jivina,, vznik
členství 1.3.2013
Ing. Josef Pejchl, člen představenstva, bytem Řečice 61, 592 33 Řečice, vznik členství
10.2.2012
Mgr. Eva Havlíková, člen představenstva, bytem Pohledec 134, 592 31 Nové město na
Moravě, vznik členství 1.3.2013
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D., člen představenstva, bytem Spojilská 1777, Bílé Předměstí,
530 03 Pardubice, vznik členství 1.4.2013
Dozorčí rada devítičlenná:
Ing. Roman Línek, MBA, vznik členství 1.3.2013
JUDr. Martin Netolický, vznik členství 10.2.2012
Ing. Ivan Pilip, vznik členství 9.2.2012
Ing. Josef Diesel, vznik členství 29.3.2012
Světluše Konečná, vznik členství 29.3.20121
JUDr. Rudolf Skoupý, vznik členství 10.2.2012
MUDr. Jaroslav Půlpán, vznik členství 19.5.2011
MUDr.Bronislav Pavelka, vznik členství 25.7.2008
MUDr.Dalibor Kašík, vznik členství 25.7.2008
Změny během uplynulého účetního období:
Dne 1.3.2013 došlo ke změně v osobě předsedy představenstva, kterým se stal MUDr. Pavel
Havíř, bytem Nad Rybníkem 902/12, Lány, 568 02 Svitavy.
Dne 1.3.2013 došlo ke změně v osobě místopředsedy představenstva, kterým se stal Ing. Jiří
Benedikt, bytem Jivina 158, 294 14 Jivina.
Dne 1.3.2013 došlo ke změně v osobě člena představenstva, kterým se stala Mgr. Eva
Havlíková, bytem Pohledec 134, 592 31 Nové město na Moravě.
Dne 1.3.2013 došlo ke změně v osobě předsedy dozorčí rady, kterým se stal Ing. Roman
Línek, MBA, bytem Brozanská 82, Cihelna, 530 09 Pardubice.
3
Došlo ke změně v osobě místopředsedy dozorčí rady, kterým se stal JUDr. Martin Netolický,
bytem Trávník 1996, PSČ 560 02 Česká Třebová.
Členství v dozorčí radě ukončil Ing. Pavel Šotola.
1.7
Obchodní firma a sídlo účetních jednotek, v nichž má účetní jednotka větší než 20%
podíl na jejich základním kapitálu:
Název a sídlo
Nevyskytuje se
Podíl na ZK
2013
Vlastní kapitál
2013
Účetní HV
1.7.1
Výše podílu na základním kapitálu těchto obchodních společností nebo družstev:
Nevyskytuje se.
1.7.2
Dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na
základním kapitálu u těchto obchodních společností nebo družstev:
Nevyskytuje se.
1.7.3
Výše vlastního kapitálu a výše účetního výsledku hospodaření za poslední účetní období
těchto obchodních společností nebo družstev s ohledem na spolehlivost, srovnatelnost,
srozumitelnost a významnost (§ 19 odst.6 zákona o účetnictví):
Nevyskytuje se.
1.8
Byly uzavřeny ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku? Jaké povinnosti
z nich vyplývají?
Rozhodnutím jediného akcionáře č. 13/2013, usnesením Rady Pardubického kraje č.
RA/36/13 ze dne 27.6.2013, schválil jediný akcionář společnosti návrh na vypořádání
hospodářského výsledku za r. 2012 takto:
a) převést z účtu nerozdělený zisk z minulých let na účet rezervního fondu...5.790.630,24 Kč
b) část ztráty za r. 2012 uhradit ze zvýšeného rezervního fondu …………….8.659.308,06 Kč
c) zbývající část ztráty za r.2012 převést na účet neuhrazené ztráty ……..…5.933.459,33 Kč
1.9
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období z toho počet členů
řídících orgánů:
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
- z toho počet členů řídících orgánů
2012
698
1
2013
702
1
4
1.10
Osobní náklady, které byly vynaloženy na zaměstnance z toho na členy řídících orgánů
v tis.Kč:
Výše osobních nákladů na zaměstnance
- z toho na členy řídících orgánů
2012
300 975
1 699
2013
306 379
204
1.11
Osobní náklady, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních a dozorčích
orgánů, jakož i výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů
vyjmenovaných orgánů (úhrnné údaje) v tis.Kč:
Kategorie osob
Představenstvo
2012
456
2013
1 755
1.12
Výše půjček, úvěrů, s uvedením úrokové sazby a hlavní podmínek, poskytnutá zajištění
a ostatní plnění (např. bezplatná předání k užívání osobních automobilů nebo jiných
movitých a nemovitých věcí, využití služeb poskytovaných účetní jednotkou a platby
důchodového připojištění), jak peněžní, tak v nepeněžní formě osobám, které jsou
statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů
včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů v úhrnné výši odděleně za jednotlivé
kategorie osob:
Statutárnímu orgánu společnosti byla k základu daně z příjmu ze závislé činnosti během
účetního období připočtena za bezplatné předání osobního automobilu do užívání finanční
částka ve výši 62 tis. Kč.
5
II.
Účetní metody
2.1
Aplikace obecných účetních zásad:
Účetní zásady uplatňované v Chrudimské nemocnici, a.s. jsou v souladu s platnou
legislativou.
2.2
Použité účetní metody:
Společnost neuplatňuje žádné metody, které by se lišily od zákonem stanovených účetních
metod. Zastupitelstvem Pardubického kraje byla dne 27.2.2014 odsouhlasena fúze 5-ti
nemocnic Pardubického kraje k rozhodnému dni 1.7.2014. Nástupnická organizace převezme
veškerý majetek a závazky včetně dohadných položek. Na základě toho by účetní metody
nemusely být měněny.
2.3
Způsoby oceňování a odepisování:
Druhy aktiv
Materiál
Nedokončená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Zvířata
Zboží
DHM vytvořený vlastní činností
DNM vytvořený vlastní činností
Cenné papíry
Majetkové účasti
Příchovky a přírůstky zvířat
Ocenění
Pořizovací cena
Nevyskytuje se
Nevyskytuje se
Nevyskytuje se
Nevyskytuje se
Pořizovací cena
Vlastní náklady dle kalkulace
Nevyskytuje se
Nevyskytuje se
Nevyskytuje se
Nevyskytuje se
Oceňování probíhá v souladu s účetními předpisy a platnou legislativou, především § 24 a
§ 25 zákona o účetnictví.
Postupy stanovení účetních odpisů dlouhodobého majetku vycházejí z plánu účetních odpisů.
Účetní jednotka má stanoven lineární způsob odepisování. Daňové odpisy uplatňuje účetní
jednotka v souladu se zákonem o dani z příjmu.
2.4
Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona, jejich vliv na majetek a
závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky:
Společnost účtuje o předběžných úhradách smluvených se zdravotními pojišťovnami jako o
výnosech účetními zápisy MD 311 odběratelé / Dal 602 tržby z prodeje služeb, nikoli jako o
závazcích MD 221 bankovní účty / Dal 324 přijaté zálohy.
6
Vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za příslušný kalendářní rok je prováděno v souladu
s příslušnými právními předpisy. Pro rok 2013 se jedná o vyhlášku Ministerstva zdravotnictví
č.475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotní
pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče pro rok 2013. Výsledná
paušální úhrada náleží zdravotnickému zařízení při splnění příslušných podmínek.Chrudimská
nemocnice, a.s. vykazuje výkony zdravotním pojišťovnám průběžně dle poskytované péče, o
těchto předběžných platbách účtuje až ve chvíli, kdy zdravotní pojišťovna tyto vykázané body
(tj. počet hospitalizací, počet bodů, DRG) uzná a to v návaznosti na výše citovanou
úhradovou vyhlášku.
V těchto položkách jsou uvedeny zároveň dodatečně uznané výkony, vykázané zdravotním
pojišťovnám, které nebyly pojišťovnami v první fázi uznány.
2.5
Způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku. Zdroje informací pro
stanovení výše opravných položek a oprávek:
Opravné položky k pohledávkám jsou stanoveny v souladu s platnou legislativou. Společnost
stanovila způsob opravných položek k pohledávkám směrnicí č. SM-0018, tj.
- na pohledávky se splatností před rokem 1995 do výše 100% jejich nominální hodnoty,
- na pohledávky od roku 1995 bude uplatňována kombinace zákonných a účetních opravných
položek, pokud od jejich splatnosti uplynulo: 6 měsíců 20% účetních položek
12 měsíců 33% účetních položek
18 měsíců 85 % účetních položek
36 měsíců 100 % účetních položek
Opravné položky k majetku ani k zásobám nebyly prozatím stanoveny, nebyl důvod pro jejich
tvorbu.
2.6
Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:
V účetní jednotce se nevyskytují účetní případy, kdy by byly používány cizí měny. Výjimkou
jsou zahraniční pracovní cesty, kde pro účely přepočtu cizích měn používá účetní jednotka
denní kurzy ČNB.
2.7
Způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků:
Nevyskytuje se.
2.7.1
Použitý oceňovací model při ocenění cenných papírů a derivátů reálnou hodnotou:
Nevyskytuje se.
2.7.2
Změny reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů
finančního majetku a způsob jejich zaúčtování:
Nevyskytuje se.
2.7.3
Pokud nebyl cenný papír, podíl a derivát oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, uvede
účetní jednotka důvody a případnou výši opravné položky:
Nevyskytuje se.
7
III.
Významné položky (skupiny položek) z rozvahy a výkazu zisku a ztráty
Uvedeny jsou položky, jejich uvedení je podstatné pro analýzu a pro hodnocení finanční a
majetkové situace účetní jednotky a pro hodnocení výsledku hospodaření, pokud tyto
informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahu nebo výkazu zisku a ztráty.
3.1
Významné údaje, které nejsou v účetních výkazech samostatně vykázány zejména:
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013
A.II.3 skupina účtů 62 aktivace ve výši 3.628 tis.Kč. Největší podíl na těchto výnosech má
aktivace sterilizace ve výši 3.170 tis.Kč.
B.2. z toho účet 518 ostatní služby ve výši 39.305 Kč. Největší podíl na těchto službách má
nájem nemovitého majetku vůči Pardubickému kraji ve výši 15.203 tis.Kč a praní prádla
dodavatelsky ve výši 3.147 tis.Kč, náklady na agregované výkony ve výši 2.461 tis.Kč –
požadavky na jinou organizaci k provedení výkonů nemocnicí např. rentgen, ultrazvuk, CT,
likvidace odpadu ve výši 1.120 tis.Kč, ostatní služby – zdravotní prohlídky ve výši 2.766
tis.Kč, ostatní služby – poradenství, konzultace ve výši 2.725 tis. Kč, náklady centrální
sterilizace ve výši 3.158 tis.Kč.
B.2 z toho účet 511 opravy a udržování ve výši 4.672 tis.Kč.
G.IV z toho účet 648 ostatní výnosy ve výši 37.163 tis.Kč. Největší podíl na těchto výnosech
má bezúplatné nabytí krve od dárců ve výši 1.319 tis.Kč, vyrovnávací platba od Pardubického
kraje ve výši 35.357 tis.Kč.
G.IV z toho účet 642 tržby z prodeje materiálu – krev ve výši 4.265 tis.Kč
H. z toho účet 548 ostatní náklady ve výši 8.319 tis.Kč. Největší podíl na těchto nákladech
mají náklady po odpočtu DPH ve výši 6.017 tis.Kč – společnost má podle zákona o DPH
nárok na odpočet DPH pouze ve výši stanoveného koeficientem.
Rozvaha k 31.12.2013
Aktiva
C.II.5 z toho účet 314 – poskytnuté zálohy – z toho dlouhodobá záloha na jistinu pohonných
hmot ve výši 144 tis.Kč
C.III.8 z toho účet 388 – dohadné účty nárok vůči ZP – z toho smírčí jednání s VZP ve výši
3.480 tis.Kč
D.I.1 z toho účet 381 – náklady příštích období – odpis drobného majetku ve výši 353 tis.Kč
Pasiva
A.II.2 z toho účet 413 – kapitálové fondy – přijaté dary ve výši 9.562 tis.Kč
B.III z toho závazky z obchodních vztahů účet 321 ve výši 88.393 tis.Kč, účet 325 ve výši
251 tis.Kč závazek vůči VZP, poslední splátka srážky z vyúčtování akutní péče za r. 2011,
dále z toho dohadné účty pasivní účet 389 – vyúčtování zdravotních pojišťoven ve výši 2.366
tis.Kč za r. 2012
C.I.2 z toho účet 384 – výnosy příštích období - nájem zaplacený dopředu ve výši 260 tis.Kč
8
Podrozvahová evidence
Účetní jednotka eviduje na podrozvahových účtech:
• Pronajatý majetek
• Vypůjčený majetek
• Drobný majetek od 500,-- Kč do 20.000,-- Kč v pořizovací ceně, drobný majetek
darovaný v reprodukční ceně
významné skutečnosti, které nelze z účetních výkazů vyčíst, protože v nich nejsou
zahrnuty podle odst. 6 a 7 § 39 vyhl.:
obrat kompenzace pohledávek a závazků a
jejich rozpis
Zápočty byly z dodavatelsko – dběratelských
vztahů
zatížení majetku zástavním právem nebo
břemenem
převedené nebo poskytnuté zajištění
penzijní závazky
probíhající soudní spory
není
výdaje na výzkum a vývoj účetního období
není
nejsou
K 31.12.2013 probíhal 1 soudní spor o
náhradu škody na zdraví a 1 spor pracovně
právní. V případě přiznání odškodnění bude
částka uhrazena z pojištění
nejsou
rozpis krátkodobých bankovních úvěrů včetně Kontokorentní úvěr od ČSOB ve výši 22
úrokových sazeb a zajištění
mil.Kč. Úročen je pohyblivou úrokovou
sazbou s přechodnou fixací, která se skládá ze
sazby PRIBOR 7-denní a marže v pevné výši
1,50% p.a. Úroková sazba stanovená tímto
sjednaným způsobem je v dané výši platná
vždy pro příslušné období fixace.
Zajištění: - zástavní právo na základě smlouvy
o zřízení zástavního práva k pohledávkám č.
0043/08/5021, - biankosměnka dle dohody o
vyplňovacím
právu
směnečném
č.
0044/08/5021
rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů
není
včetně úrokových sazeb a zajištění
3.2
Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období:
Důvod doměrku
Nevykytuje se
Zdaňovací období
Výše doměrku
9
3.3
Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky:
Odložená daň byla vypočítaná s pomocí následujících položek:
• Rozdíl mezi daňovými a účetními zůstatkovými cenami odpisovaného dlouhodobého
majetku
• Dosažená daňová ztráta za r.2012, vykázaná v daňovém přiznání k dani z příjmů
právnických osob
Vzhledem k tomu, že jako výsledek vychází odložená daňová pohledávka, nebylo o odložené
dani účtováno s ohledem na princip opatrnosti, protože není jisté, zda bude možné
v budoucích letech tuto odloženou daňovou pohledávku uplatnit proti dosažitelnému základu
daně.
3.4
Rozpis rezerv:
Nebyly tvořeny – nebyl důvod pro jejich tvorbu.
3.5
Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a popisu zajištění
úvěru:
Účetní jednotka nemá k 31.12.2013 v evidenci žádný dlouhodobý úvěr nebo půjčku.
3.6
Přijaté dotace na investiční a provozní účely:
V roce 2013 obdržela účetní jednotka následující dotace:
• Dotace na provoz od Pardubického kraje ve výši 35.357 tis. Kč. Dotaci obdržela
společnost v souvislosti se smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách
poskytování vyrovnávací platby.
3.7
Rozpis majetku a závazků:
Nemovitosti ve vlastnictví organizace:
• Rekreační středisko Seč včetně pozemků
• Ubytovna pro zaměstnance včetně pozemků
3.8.
Přírůstky a úbytky významných položek aktiv:
Pořízení majetku - údaje jsou v tisících Kč
Název aktiva
Dlouh.nehmotný majetek
Pozemky
Budovy, haly, stavby
Stroje, přístroje, zařízení
Dopravní prostředky
Výpočetní technika
Inventář
Drobný majetek
Vložený movitý majetek
Nedokončený majetek
PS k 1.1.2013
Přírůstek
Úbytek
KS k 31.12.2013
4 904
0
0
4 904
1 700
0
0
1 700
11 311
2 149
0
13 460
89 852
3 183
972
92 063
925
0
0
925
5 298
118
79
5 338
1 918
220
0
2 138
7 008
0
0
7 008
7 633
0
0
7 633
2 962
2 700
5 006
656
10
Oprávky majetku - údaje jsou v tisících Kč
Název aktiva
Dlouh.nehmotný majetek
Budovy, haly, stavby
Stroje, přístroje, zařízení
Dopravní prostředky
Výpočetní technika
Inventář
Drobný majetek
Vložený majetek
PS k 1.1.2013
Přírůstek
Úbytek
KS k 31.12.2013
3 509
418
0
3 927
323
140
0
463
42 017
10 691
972
51 736
662
54
0
716
2 411
706
78
3 039
733
191
0
924
6 173
835
0
7 008
2 147
954
0
3 101
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví jiné než uvedené nemovitosti v bodě 3.7.
Mimo uvedené nemovitosti v bodě 3.7 jsou všechny nemovitosti ve vlastnictví Pardubického
kraje a organizaci jsou pronajaty na základě nájemní smlouvy mezi Pardubickým kraje a
Chrudimskou nemocnicí, a.s..
3.9
Vysvětlení částky vykázané v položce B.I.1 Zřizovací výdaje:
Žádné nejsou vykázány.
3.10
Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti:
Pohledávky po lhůtě splatnosti – údaje jsou v tisících Kč
Do 30 dnů
Nad 30 dnů do 90 dnů
Nad 90 dnů
2012
3 996
909
1 300
2013
41 029
622
1 029
Zvýšení pohledávek není způsobeno zhoršením platební morálky zdravotních pojišťoven, ale
k datu 31.12.2013 jsou evidovány pohledávky od zdravotních pojišťoven, které byly uhrazeny
v 1. týdnu r. 2014 a dále na konci ledna 2014.
Závazky po lhůtě splatnosti – údaje jsou v tisících Kč
Do 30 dnů
Nad 30 dnů do 90 dnů
Nad 90 dnů
2012
11 473
20 912
6 402
2013
44 741
18 517
25 483
Zvýšení závazků je způsobeno dopadem zákonným předpisem tj. úhradové vyhlášky
č.475/2012 Sb. platné pro r. 2013, kdy úhrady za provedené zdravotní výkony byly měsíčně
nižší o 1,8 mil.Kč proti r.2012.
3.11
Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let:
Nevyskytuje se.
3.12
Zatížení majetku zástavním právem nebo věcným břemenem:
Nevyskytuje se.
11
3.13
Převedené nebo poskytnuté zajištění:
Nevyskytuje se.
3.14
Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze:
Účetní jednotka eviduje drobný hmotný a nehmotný majetek na podrozvahových účtech viz
bod 3.1 této přílohy v pořizovací ceně 26.242 Kč. Opotřebení je cca 75 %
3.15
Cizí majetek uvedený v rozvaze, např. majetek v rámci najatého podniku, nebo jeho
části:
Nevyskytuje se.
3.16
Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze:
Nevyskytují se.
3.17
Penzijní závazky, závazky vůči účetním jednotkách v konsolidačním celku:
Nevyskytují se.
3.18
Emisní poukázky dle § 6:
Nevyskytují se.
IV.
Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní
závěrky podle § 19 odst. 5 zákona o účetnictví
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nastaly tyto významné
události:
Zastupitelstvem Pardubického kraje byla dne 27.2.2014 odsouhlasena fúze 5-ti nemocnic
Pardubického kraje k rozhodnému dni 1.7.2014.
V.
Náklady a výnosy provozního výsledku hospodaření v druhovém členění
Nevyskytují se.
12
VI.
Změny vlastního kapitálu v roce 2013
6.1
Ocenění podle § 25 zákona o účetnictví
Základní kapitál společnosti je rozdělen na 659 kusů kmenových akcií znějících na jméno,
z nichž každá má jmenovitou hodnotu 42.tis. Kč, rovnající se podílu výše základního kapitálu
dělené sto tisíci. Zakladatel upisuje celý počet akcií. Emisní kurz akcie při upisování se rovná
jmenovité hodnotě akcie.
6.2
Změny podílů během účetního období:
Nevyskytuje se.
6.3
Vyměnitelné dluhopisy nebo podobné cenné papíry nebo práva s vyznačením jejich
počtu a rozsahu práv, která zakládají:
Nevyskytuje se.
6.4
Významné položky zvýšení nebo snížení u jednotlivých složek vlastního kapitálu:
V roce 2013 nebyly změny.
6.5
Struktura vlastního kapitálu po přeměně:
Nevyskytuje se.
VII.
Rozvrh tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb
Účetní jednotka rozlišuje dle umístění na tuzemské a zahraniční odběratele. Dle druhů členění
na tržby za služby za zdravotní péči, tržby za ostatní nezdravotnické služby, tržby za prodej
zboží.
7.1
Podle druhů činnosti:
Údaje jsou v tisících Kč
Druh činnosti
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb:
z toho tržby za zdravotní výkony
z toho tržby za ost.služby
Tržby z prodeje zboží
Aktivace materiálu a zboží
Jiné ostatní výnosy
Finanční výnosy
Účet
601
602
604
62
64
66
Kč
0
411 508
383 972
27 536
35 638
3 628
41 434
7
Podrobnější členění sk. 62 a 64 je uvedeno v bodě 3.1 této přílohy.
13
7.2
Podle zeměpisného umístění trhů:
Dle zeměpisného umístění trhů rozlišuje účetní jednotka tržby tuzemské a zahraniční.
Zahraniční odběratelé tvoří pouze minoritní podíl na tržbách, jedná se zejména o výnosy za
zdravotní péči cizích státních příslušníků.
VIII.
Doplňující informace
8.1
Rozpis položek rozvahy a položky výkazu zisku a ztráty, označených arabskou číslicí,
které byly sloučeny (§ 4, odst. 3b vyhlášky 500/2002 Sb.):
Ke slučování nedošlo.
8.2
Položky zahrnované do peněžních prostředků a ekvivalentů nebo uplatňovaná zásada
přijatá pro určování obsahu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Změna
uplatňované zásady včetně změny v modelu, konstrukci a obsahové náplni ukazatelů
oproti předchozímu účetnímu období včetně pravděpodobných účinků (§ 40 odst. 4
vyhlášky 500/2002 Sb.):
Za peněžní prostředky považuje účetní jednotka položky vyjmenované v § 40 vyhlášky
500/2002 Sb..
8.3
Rozpis případných kompenzovaných položek v přehledu o peněžních tocích (§ 41 odst. 1
vyhlášky 500/2002 Sb.):
Účetní jednotka žádné peněžní toky v roce 2012 nekompenzovala.
8.4
Popis zvolené alternativy vykazování peněžních toků souvisejících s přijatými úroky a
přijatými dividendami nebo podíly na zisku a peněžními toku souvisejícími
s vyplacenými úroku, s výjimkou kapitalizovaných. Popis zvolené alternativy
vykazování peněžních toků souvisejících s vyplacenými kapitalizovanými úroky (§43
odst. 4 vyhlášky 500/2002 Sb.):
Účetní jednotka nemá žádné výše popsané úroky, dividendy a podíly na zisku.
Jsou vykázány přijaté dary za rok 2013, které jsou evidovány na účtu 413 ostatní kapitálové
fondy.
8.5
Podmíněné nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí při převodu
vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí (§ 56 odst. 7
vyhlášky 500/2002 Sb):
Účetní jednotka má k 31.12.2013 v majetkové evidenci nemovitosti ve výši 13.460 tis.Kč
Účetní jednotka má k 31.12.2013 nemovitosti vedeny v podrozvahové evidenci jako pronajatý
majetek od Pardubického kraje na základě nájemní smlouvy ve výši 647.429 tis.Kč.
14

Podobné dokumenty

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014 Výsledek hospodaření roku 2014 - zisk ve výši 108 tis. Kč složený z výsledku hospodaření v hlavní činností, který činil ztrátu 17,51 tis. Kč a z doplňkové činnosti, který byl zisk 125,30 tis. Kč. V...

Více

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2012 Nemocnice Břeclav si připomenula 20. výročí otevření I.etapy nemocnice – interní obory a společné vyšetřovací složky. Pro širokou veřejnost, představitele zřizovatele a města jsme připravili „Den o...

Více

Univerzita J

Univerzita J grafickém provedení. Zároveň firma Atari zavedla první označení herního žánru arcade, kvůli umístění terminálů s touto hrou v různých pasážích a galeriích12. Pro účely této práce bude podstatný dal...

Více

Výroční zpráva 2012 - IV. interní klinika

Výroční zpráva 2012 - IV. interní klinika podpory, JNP) přijímají na svá lůžka indikované pacienty s nekardiologickými diagnózami, s potřebou monitorování vitálních funkcí; JNP poskytuje převážně nutriční a metabolickou podporu nemocným s ...

Více

zásady řízení zdravotnictví v libereckém kraji v oblasti lůžkové péče

zásady řízení zdravotnictví v libereckém kraji v oblasti lůžkové péče byť v mnohých krajích nejsou zřizovateli všech zdravotnických zařízení na svém území. Základní problémy, které se kraje snaží řešit, se týkají především ekonomických problémů zdravotnických zařízen...

Více

Výroční zpráva 2011 - Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Výroční zpráva 2011 - Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Obsah výroční zprávy roku 2011 Informace o nemocnici ...............................................................................................................3 Organizace MMN Jilemnice ........

Více