Důležité informace pro turisty cestující do Francie

Komentáře

Transkript

Důležité informace pro turisty cestující do Francie
Důležité informace pro turisty cestující do Francie
CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY
Od celních poplatků je osvobozen neobchodní dovoz.
Podle nařízení č. 1889/2005 Evropského parlamentu a Rady, platného od 15. června 2007, se
snížil na 10 000 EUR limit hotovosti převážené přes hranice Evropské unie bez povinnosti
ohlásit tuto skutečnost celním orgánům. Hotovostí se rozumí jakákoli měna, šeky, cestovní
šeky, peněžní poukázky směnitelné za hotové peníze, cenné papíry na doručitele a jiné
snadno směnitelné hodnoty, ale také vysoce hodnotné komodity jako drahé kovy nebo
drahé kameny.
Povinnosti ohlásit hotovost nad 10 000 EUR celním orgánům podléhají všechny osoby
překračující francouzské hranice (včetně občanů EU), a to bez ohledu na to, zda jde o vnitřní
či vnější hranice EU.
Uvedený limit je stanoven na osobu pouze pro případ, že projíždí samostatně. Projíždí-li
skupina lidí v příbuzenském vztahu nebo se společným ekonomickým zájmem, platí limit pro
celou skupinu dohromady. Ohlášení je nutno provést osobně na celnici při vstupu do země či
při výstupu z ní nebo písemně, a to nejpozději 15 dnů před překročením hranic.
DOKUMENTY
Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních
omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.
Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v
něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho
občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.
Při cestě autem je nutný řidičský průkaz, technický průkaz (carte grise) a pojištění (carte
verte).
VÍZA – REŽIM VSTUPU
V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP má každý státní příslušník ČR
právo pobývat v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl. 18.
Smlouvy o založení ES, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat
a pobývat na území členských států".
Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem,
veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Občan ČR nemá v rámci turistického pobytu
přihlašovací povinnost. Při kontrole nezletilé osoby do 18 let cestující bez doprovodu dospělé
osoby mohou vyžadovat francouzské úřady písemný souhlas rodičů s cestou do zahraničí.
ZDRAVOTNICTVÍ – DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
Český občan má nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě ohrožení života
nebo zdraví. Před odjezdem z ČR je třeba si vyzvednout u pobočky zdravotní pojišťovny
Evropskou kartu zdravotního pojištění.
Ve Francii se lékařské ošetření platí přímo lékaři, který vystaví potvrzení o ošetření tzv.
„Feuille de Soins„. Pro úhradu nákladů je třeba se obrátit s tímto potvrzením na místní
zdravotní pojišťovnu (Caisse Primaire d´Assurance Maladie) nebo na příslušnou zdravotní
pojišťovnu v ČR.
V případě nemocničního ošetření hradí pacient pouze předepsanou spoluúčast:
- lékařské ošetření 30% - 70% nákladů
- laboratorní testy 40% nákladů
- léky 15 - 65% nákladů
- nemocniční péče 20% nákladů a současně 18 EUR denně za stravu. Např. při pobytu
na chirurgii stojí pobyt na den více než 800 EUR.
V případě lékařského ošetření hradí pacient pouze předepsanou spoluúčast ve výši:
- lékařské ošetření 30 - 40% nákladů
- laboratorní testy 40% nákladů
- léky 30 – 65 % nákladů
Repatriace na území ČR a v případě úmrtí převoz tělesných pozůstatků se nepovažuje za
neodkladnou zdravotní péči. Z tohoto důvodu doporučujeme před cestou do Francie nechat
se připojistit.
Důležitá telefonní čísla:
15 první pomoc
17 policie - pohotovostní služba
18 požárníci
112 evropské číslo pohotovostní služby 1
Údaje o osobách, na něž se lze během zájezdu obrátit v nesnázích s žádosti o pomoc:
Průvodce: Mgr. Arina Hašková, tel. + 420 604 234 932
Velvyslanectví České republiky v Paříži:
Adresa: Ambassade de la République Tchèque, 15 Avenue Charles Floquet, 75007 Paris
Telefon: +331/40651300, sekretariát vv.-40651301,
sekretariát dipl.-40651303, OEÚ-40651315
Nouzová linka +33/607764394
E-mail: [email protected]
Vedoucí úřadu: JUDr. Marie Chatardová
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 09.00 - 13.00, 13.30 - 17.30
1
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky [online]. Francie – Cestování. [cit. 20.1.2015]. Dostupné z:
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/francie/cestovani/index.html

Podobné dokumenty

Zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích - Top

Zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích - Top ● lékařsky nezbytná zdravotní péče – péče, jejíž poskytnutí je nezbytné z lékařského hlediska. Péče musí být poskytována tak, aby se pacient nemusel vracet do země pojištění dříve, než zamýšlel. Ne...

Více

Podrobný program 1. běhu exkurze Singapur

Podrobný program 1. běhu exkurze Singapur Přejezd monorailem KL Monorail (Hitachi+Scomi Rail, 2003) ze stanice Raja Chutan do stanice Imbi

Více

Nedělní stránka do 29.5.2016

Nedělní stránka do 29.5.2016 ⨳ V pondělí 23.5. a v úterý 24.5. 2016 se v kanceláři na faře neúřaduje. ⨳ Ve čtvrtek 26.5. 2016 bude v Čejkovicích od 16:00 hod. Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní. V kostele vzadu na stolku je s...

Více

CESTOVÁNÍ RODINA SPOLEČNOST

CESTOVÁNÍ RODINA SPOLEČNOST Arrival / departure time to journey, passport, customs, customs officer, declare, baggage, one-way ticket, a round trip, také off/land, check-in, ticket, station, train, platform, ferry (boat), bus...

Více

Informace pro chovatele

Informace pro chovatele Marina, Švýcarska a Vatikánu dováženo více než 5 zvířat v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře,že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinick...

Více