U s n e s e n í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Transkript

U s n e s e n í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
049 EX 00198/10-063
Usnesení
JUDr. Jana Fojtová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Pelhřimov, Pelhřimov, Pražská 1156, PSČ 393 01,
pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Pelhřimově ze dne 2.7.2010, č.j. 5 Exe
714/2010-12, kterým byla nařízena exekuce pravomocného a vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu
v Pelhřimově ze dne 12.11.2009, č.j. 12 C 667/2009-7
ve věci
oprávněné:
Hany Pechové, IČ 60861444, bytem Myslotín 53, 393 01 Pelhřimov
proti
povinným:
1) Petru Sepekářovi, nar. 6.8.1975, trvale bytem Podhradí 5, 394 68 Žirovnice,
2) Milanu Sepekářovi, nar. 26.2.1954, trvale bytem Popelínská 300, 394 68 Žirovnice
rozhodl o provedení exekuce prodejem nemovitostí
takto:
Soudní exekutor vydává k provedení dražby tuto
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
I.
Touto vyhláškou se stanovuje dražební jednání. Dražba se koná dne 26. října 2011 v 15.45 hod. v sídle
Exekutorského úřadu Pelhřimov, Pelhřimov, Pražská 1156, PSČ 393 01. Prezence účastníků dražby bude prováděna
od 15.30 hod..
II.
Předmětem dražby jsou:
1.
1.
budova č.p. 5 nacházející se na pozemku parcelní číslo 95 označeném jako stavební parcela, rod. dům,
pozemek parcelní číslo 95 označený jako stavební parcela, zastavěná plocha a nádvoří,
se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitostí a které
tvoří zejména: podlahy z PVC, keramické dlažby, vytápění ústřední s kotlem na uhlí, dvojitá dřevěná špaletová okna,
vana, kombi WC, bojler, …, zapsané pro obec Žirovnice, část obce Žirovnice, katastrální území Žirovnice, na listu
vlastnictví č. 1631 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, u Katastrálního pracoviště v Pelhřimově,
ve výlučném vlastnictví povinného Petra Sepekáře, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.
Ve smyslu § 8 odst. 1 písm. b) z.č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, bude příslušnému finančnímu
úřadu hradit daň z převodu nemovitostí nabyvatel, tedy vydražitel nemovitosti.
III.
Výsledná cena dražené nemovitosti je dána usnesením soudního exekutora ze dne 12.7.2011, č.j. 049 Ex
00198/10-060, částkou 900.000,- Kč.
IV.
Výše nejnižšího podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny částkou ve výši 600.000,- Kč.
V.
Výše jistoty se stanovuje na částku ve výši 50.000,- Kč.
Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora
číslo 35-7448940297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 0019810, nebo v hotovosti do
pokladny soudního exekutora do zahájení dražebního jednání. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout
jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na tento účet také došla.
1
VI.
Práva a závady spojené s nemovitostí nebyly zjištěny.
VII.
Na nemovitostech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou.
Závady, které prodejem v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytů a
další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále (§ 336a
odst. 2 o.s.ř.).
VIII.
Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu. O převzetí
vydražené nemovitosti je vydražitel povinen vyrozumět soudního exekutora (§ 336l odst. 1 o.s.ř.).
Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší
podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu (§ 336l odst. 2 o.s.ř.). Lhůta k zaplacení nejvyššího podání bude
stanovena při dražbě v usnesení o příklepu.
IX.
Věřitel, který má proti povinnému pohledávku přiznanou rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v §
274 o.s.ř. anebo pohledávku zajištěnou zástavním právem, může ji do řízení přihlásit nejpozději do zahájení
dražebního jednání. Oprávněný může své pohledávky přihlásit, jen jestliže mu byly přiznány rozhodnutím, smírem
nebo jiným titulem uvedeným v § 274 o.s.ř. po právní moci usnesení o nařízení exekuce (§ 336f odst. 1 o.s.ř.).
V přihlášce musí být uvedena výše pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož uspokojení se věřitel povinného
domáhá, jinak se k přihlášce nepřihlíží. K přihlášce musí být připojeny listiny prokazující, že jde o vymahatelnou
pohledávku nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem (§ 336f odst. 2 o.s.ř.).
X.
Soudní exekutor vyzývá oprávněného a věřitele povinného, kteří požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu
podstaty, aby soudnímu exekutorovi sdělili, zda žádají zaplacení svých pohledávek v hotovosti a upozorňují se,
že nepožádají-li o zaplacení svých pohledávek před zahájením dražebního jednání, může vydražitel dluh
povinného vůči nim převzít. Převzetím dluhu by nastoupil vydražitel jako dlužník na místo povinného, k čemuž by
se nevyžadoval souhlas věřitele. V případě, že by pohledávka, do níž nastoupil vydražitel místo povinného jako
dlužník, byla zajištěna zástavním právem k vydraženým nemovitostem, působilo by pak zástavní právo vůči
vydražiteli.
XI.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští prodej výše uvedených nemovitostí v této dražbě,
aby je uplatnil u soudu žalobou podle § 267 o.s.ř. a aby takové uplatnění práva (podání žaloby na vyloučení
prodávaných nemovitostí z exekuce) prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání soudnímu exekutorovi,
a upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.
XII.
Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k dražené nemovitosti předkupní právo, že je mohou uplatnit jen
v dražbě jako dražitelé, a že udělením příklepu předkupní právo zaniká. Ten, kdo hodlá uplatnit při dražbě své
předkupní právo, musí jej soudnímu exekutorovi prokázat nejpozději před zahájením dražebního jednání. Soudní
exekutor ještě před zahájením vlastní dražby rozhodne, zda je předkupní právo prokázáno; proti tomuto usnesení není
odvolání přípustné.
P o u č e n í:
Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání jen oprávněný, povinný, osoby, které mají k nemovitosti
předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo, a to pouze proti III., IV. a V. výroku tohoto
usnesení, a to do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto usnesení ke Krajskému soudu v Českých
Budějovicích – pobočka v Táboře, prostřednictvím soudního exekutora.
Proti zbývajícím výrokům není odvolání přípustné.
V Pelhřimově dne 1.9.2011.
JUDr. Jana Fojtová
soudní exekutor
Exekutorského úřadu Pelhřimov
2
.
3

Podobné dokumenty

Žirovničan 3/2012

Žirovničan 3/2012 Filmové projekce doplní také debaty a řada doprovodných akcí. V prostorách kulturního centra budou umístěny dvě fotografické výstavy. První na téma rodiny ve světě a druhá pod titulem Etiopie - Kam...

Více

OOP opravený - Město Pelhřimov

OOP opravený - Město Pelhřimov pořizovatelem a vložení dat do evidence územně plánovací činnosti ………………………………..

Více

Dražební vyhláška - exekuce prodejem nemovitostí

Dražební vyhláška - exekuce prodejem nemovitostí Výši jistoty stanoví soudní exekutor ve výši 300.000,- Kč (slovy třistatisíc korun českých). Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit nejpozději do dne konání dražebního jednání ...

Více

JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Usnesení Usnesení o

JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Usnesení Usnesení o hodnot patřících k dražebnímu celku činí částku ve výši 800.000,- Kč (slovyosmsettisíc korun českých) a byla určena usnesením soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno-venkov, ...

Více

Dražební vyhláška - soudní exekuce ostrava

Dražební vyhláška - soudní exekuce ostrava úřad Ostrava, č.j. 043 EX 381/08 – 74 ze dne 17.02.2011 na základě posudku znalce Jaromíra Kleina ze dne 28.11.2009, pod č.j. 12263-553/09, jehož předmětem bylo ocenění nemovitostí a jejich přísluš...

Více

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška o tom je vydražitel povinen vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o udělení příklepu právní moci a zaplatil-li nej...

Více

usnesen í

usnesen í nemovitostí) s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení soudního exekutora o udělení příklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vy...

Více

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška ostatní věřitele povinného, kteří požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty, aby soudnímu exekutorovi sdělili, zda žádají zaplacení svých pohledávek, a upozorňuje, že nepožádají-li ...

Více

JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Usnesení

JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Usnesení koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu buď v hotovosti v kanceláři soudního exekutora v sídle Exekutorského úřadu Brno-venkov, nejpozději do zahájení dražebního jednání nebo bezh...

Více

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í pokud usnesení o příklepu nabylo právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání. Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek by...

Více