Typy a vlastnosti akustických panelů

Transkript

Typy a vlastnosti akustických panelů
Nehořlavé a protipožární desky Grenamat®
možnosti a projektování
Obklady únikových cest
Shromažďovací prostory
Akustika a design v interiéru
nehořlavé a protipožární desky
Únikové cesty a shromažďovací prostory
Priorita ochrany lidského zdraví a života
Jedním ze základních požadavků požárních předpisů je vytvoření podmínek zajišťujících bezpečnou evakuaci osob z hořícího objektu. K tomuto
účelu jsou navrhovány únikové cesty, při jejichž projektování jsou zohledněny požadavky norem požární ochrany a dalších platných předpisů
upravující požadavky požární bezpečnosti staveb. Úniková cesta je definována jako „komunikace, která umožňuje bezpečnou evakuaci osob ze
stavby nebo její části ohrožené požárem na volné prostranství, popřípadě přístup požárních jednotek“.
Rozlišují se 3 typy únikových cest:
- nechráněné
- částečně chráněné
- chráněné
Nechráněná úniková cesta
je každá trvale volně přístupná komunikace v posuzovaném požárním úseku s
požárním rizikem, kde se lze bez překážek
pohybovat směrem k východu na volné
prostranství nebo do chráněné, popř.
částečně chráněné únikové cesty. Nemusí
být od ostatních prostorů posuzovaného
požárního úseku oddělena stavebními
konstrukcemi.
Částečně chráněná
úniková cesta
je trvale volná komunikace, kde se lze bez
překážek pohybovat směrem k východu na
volné prostranství nebo do chráněné
únikové cesty.
Chráněné únikové cesty
musí být nejméně ve III.stupni požární odolnosti při
h ≤ 30 m a ve IV.stupni při h ≤ 60 m.
Typy chráněných únikových cest:
Podle doby, po kterou se při požáru mohou osoby
v únikové cestě bezpečně zdržovat, se chráněné
únikové cesty dělí na:
Chráněné únikové cesty typu A
Chráněné únikové cesty typu B
Chráněné únikové cesty typu C
Chráněné únikové cesty musí mít nouzové osvětlení
funkční i za požáru po dobu: u typu A 15 min., typu
B 30 min. a C 45 min.
Při navrhování únikových cest se nepočítá s tím, že na chodbách, schodištích (únikových cestách) je nějaký hořlavý materiál. Pokud by v těchto
místech došlo ke vzniku požáru, pak jsou osoby unikající před požárem ohrožovány zplodinami hoření, nedostatkem kyslíku, případně plamenem
a teplem. Proto je nutné do těchto prostor instalovat jen materiál či zařizovací předměty, které jsou nehořlavé, případně nesnadno hořlavé.
Je nutné si uvědomit, že únikové cesty mají zajistit bezpečnou evakuaci osob ohrožených požárem a rychlé a účinné záchranné práce zasahujících
jednotek požární ochrany. A je pozdě se po vzniklém neštěstí ptát, zda bylo vše v pořádku, zda se něčemu nedalo předejít.
Zároveň nelze očekávat, že únikové cesty budou stroze sloužit jen svému účelu, tedy evakuaci osob a nebudou využity i jako část interiéru. Proto
je třeba volit vhodné materiály, které splňují nejen hledisko bezpečnosti - nehořlavé materiály, tak i hledisko estetiky. Jedním z těchto materiálů
jsou výrobky společnosti Grena, nehořlavé a protipožární desky Grenamat, které slouží pro interiérové obklady únikových cest, případně pro
výrobu nábytku, revizních uzávěrů v únikových prostorech apod. Desky jsou nehořlavé, dle reakce na oheň v třídě A1 (Grenamat AL) případně ve
třídě reakce na oheň B (Grenamat B). Oba typy desek je možné upravovat různými dekorativními povrchy při splnění požárně technických
požadavků.
Shromažďovací prostory
Shromažďovací prostory musí svým provedením vytvářet příznivé podmínky k zajištění bezpečné evakuace. Použité materiály se navrhují tak, aby
v době požáru nevznikaly toxické plyny nebo kouř a tím byla zajištěna bezpečná evakuace osob. Pro tyto prostory jsou pak především určeny
materiály s reakcí na oheň A1,A2 případně B-s1,d0 s indexem šíření plamene is=0 mm/min v závislosti na dalších požadavcích. Zároveň nesmí být
použito hmot, které při požáru odkapávají nebo opadávají, aby nebyly ohroženy osoby ve shromažďovacím prostoru. Tyto požadavky jsou splněny
použitím desek Grenamat AL případně B včetně jejich povrchové úpravy. V případě zájmu nás prosím požádejte o více informací.
Čs . a r m á d y 54 0 , 3 91 8 1 Ve se lí nad L užnicí, C ze ch re publ ic.
Zápis v OR u KS v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 484.
Tel.: 00420 381 549 113
Fax: 00420 381 581 071
[email protected]
www.grena.cz
Doporučené materiály společnosti Grena
pro obklady únikových cest
a akustické obklady
nehořlavé desky
AL
Deska vyrobená z expandovaného vermikulitu a
anorganického pojiva. Neobsahuje žádná minerální
či skleněná vlákna nebo azbest. Je ekologicky
nezávadná a odolává vysokým teplotám až do 1200
C. Desky vykazují velmi dobré zvukově a tepelně
izolační vlastnosti.
Použití:
Nehořlavá deska Grenamat AL se používá k ochraně
stavebních konstrukcí před požárem - protipožární
příčky, předsazené stěny, ochrana ocelových
konstrukcí, protipožární vzduchotechnické potrubí,
potrubí pro odvod kouře a tepla, obklady stěn v
únikových prostorách, požární obklady výtahových a
instalačních šachet, zvyšování požárních odolností
stávajících konstrukcí, výplně ocelových požárních
uzávěrů, výplně stěn trezorů a trezorových skříní,
akustické panely...
Deska Grenamat AL je zároveň odzkoušena spolu s
povrchovými úpravami fólií CPL a přírodní dýhou.
Reakce na oheň Grenamat AL s povrchem CPL
nebo dýhou dle ČSN EN 13 501-1,
třída A2 - s1,d0
protipožární desky
B
Deska vyrobená z expandovaného
vermikulitu, dřevní hmoty a organických
pojiv.
Použití:
Deska se používá k ochraně některých
typů
stavebních
konstrukcí
před
požárem, na stavbu protipožárních a
předsazených stěn, výplně či pláště
protipožárních dveří, akustické panely,
nábytek, podlahové a akustické panely,
jako obklady chodeb (CHÚC) vstupních
a shromažďovacích prostorů,
pro výrobu nábytku, recepcí do těchto
prostorů, školky a školy, nemocnice,
banky, administrativní budovy, obytné
komplexy,
sály,
divadla,
kina,
sportoviště, atd.
protipožární desky
C
Deska vyrobená z expandovaného vermikulitu,
dřevní hmoty a organických pojiv. Tato deska se
mechanickými
vlastnostmi
blíží
desce
dřevotřískové. I při vyšším obsahu dřevní hmoty
si zachovává vysokou požární odolnost.
Použití:
Grenamat C se používá především na protipožární
dveře dřevěné EI 30 a 45, zárubně protipožárních
dveří, repliky a konstrukce historických dveřních
křídel s požadavkem požární odolnosti a velmi
dobré akustické izolace.
Reakce na oheň dle ČSN EN 13 501-1,
třída - C s2, d0,
Klasifikace pro podlahy Cfl - s1.
Reakce na oheň
dle ČSN EN 13 501-1,
třída B - s1, d0,
Klasifikace pro podlahy Bfl - s1.
Reakce na oheň samotné desky
bez povrchové úpravy dle ČSN EN 13 501-1,
třída A1
Základní formát desek 1.220 x 2.440 mm, možnost prodloužení až na 3.100 mm nebo spec. formátů
Tloušťka 10 - 40 mm
Objemová hmotnost 500 - 800 kg/m3
Další informace vám rádi předložíme na vyžádání.
3
HPL
Povrchové úpravy
HPL - High pressure laminate
Vysokotlaký laminát, dodáván v deskách v daných rozměrech, povrchová úprava v doporučené
tloušťce do 0,8 mm a výhřevnosti 15 MJ. Tato podmínka zaručuje použití desek Grenamat i v
chráněných únikových cestách. HPL je možné nabídnout v nepřeberné škále dekorů:
dřevo-dekory, uni-barvy, speciality jako fotografie apod. Nutno povrchově upravovat oboustranně
(protitah). Velmi odolný a tvrdý povrch, snadná údržba. Použití v v exponovaných prostorách. HPL
se používá také na plovoucí podlahy a kuchyňské desky.
CPL- Continuously pressed laminate
Laminát vyráběný v rolích, výhodou je nižší cena a možnost povrchově upravovat různé délky a
šířky desek, povrchová úprava do 0,2 mm a výhřevnosti 4 MJ v nepřeberné škále dekorů,
dřevo-dekory, uni-barvy, speciality jako fotografie apod. Nutno povrchově upravovat oboustranně
(protitah). Odolný a tvrdý povrch, snadná údržba. Použití v v exponovaných prostorách. V kombinaci s deskou Grenamat AL je třída reakce na oheň A2-s1,d0.
Přírodní dýha
Použití v prostorách s důrazem na kvalitu a přírodní materiál, povrchově upravené desky
oboustranně, jako protitah možno použít papír či kvalitu dýhy C. Velmi náročný ale exklusivní
povrch, po formátování nutno brousit a lakovat. Přesto v kombinaci s deskou grenamat AL je třída
reakce na oheň A2-s1,d0.
Přírodní dýha s transparentním melaminem
Použití v prostorách s důrazem na vysokou kvalitu a přírodní materiál, povrchově upravené desky
oboustranně, jako protitah možno použít HPL. Po nanesení povrchu není nutno dalších
dodatečných úprav, povrch je již v konečné úpravě. Odolný a tvrdý povrch, snadná údržba. Použití
v exponovaných prostorách.
CPL
Přírodní dýha
Přírodní dýha
s transparentním
melaminem
Papír
Papír
Použití spíše pro zpevnění základní desky Grenamat AL nebo jako podklad pro další povrchovou
úpravu pod barvu. Tato povrchová úprava spolu s nehořlavou deskou Grenamat AL je v třídě
reakce na oheň A2-s1,d0. Pro zachování této třídy hořlavosti je nutno použít barev vodou
ředitelných.
Barva
Na desky Grenamat je možné nanášet dekorativní barvy, vzhledem k požárním požadavkům
doporučujeme vodou ředitelné - akrylátové. Na desku Grenamat AL je možné nanášet barvu
přímo i bez penetrace. U desky Grenamat B doporučujeme použít pod barvu podkladový papír pro
zvýšení kvality povrchu. Poté je možno použít i vápenno-akrylové barvy.
Omítka
Tenkostěnnou omítku je možno nanášet přímo na desky Grenamat stěrkováním či válečkováním
v závislosti na typu omítky. Pro zlepšení kvality spár doporučujeme pod omítku nastřílet perlinku,
přetáhnout nosnou základní omítkou či lepidlem a poté aplikovat tenkostěnnou omítku. Na závěr
je možné aplikovat i barvu. Toto řešení je vhodné na stěny s požadavkem designu omítkových
stěn či stropů.
Pro více detailů nás prosíme kontaktujte.
Čs . a r m á d y 5 40, 39 1 81 Ve s e lí nad L užnicí, C ze ch re public.
Zápis v OR u KS v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 484.
Tel.: 00420 381 549 113
Fax: 00420 381 581 071
[email protected]
www.grena.cz
Barva
Omítka
Práce s deskami Grenamat
Formátování, vrtání, frézování, spojování
Desky Grenamat lze jednoduše opracovávat běžnými dřevoobráběcími
nástroji. Doporučujeme použít nástroje z tvrdokovu nebo s plátky ze
slinutých karbidů. Při práci doporučujeme použít odsávací zařízení. Prach
z řezání neobsahuje žádné škodlivé látky a je nehořlavý.
Hrany a zakončení
Desky Grenamat je možno opatřit hranou (HPL, ABS, masiv), upravit
jako postforming apod. Způsob provedení je obdobný jako u běžné
dřevotřískové desky.
Speciální úpravy - ohýbání
Ohýbání desek Grenamat do oblouků je možné jen několika způsoby.
Desku je možné po nalepení jedné strany povrchové vrstvy (CPL,HPL,
dýha, papír) navlhčit a poté ohnout dle šablony a stáhnout do tvarované
formy. Tento způsob je náročný, proto doporučujeme desku po nanesení
jedné vrstvy drážkovat (prořezat) pilou tl. cca 4 mm v rozteči cca 10 mm
a poté ohnout do požadovaného rádiusu dle šablony. Poté nalepit
protitahovou vrstvu či stejně profrézovanou desku řezy k sobě, stáhnout
a lepidlo nechat zaschnout.
Hrany a zakončení
Balení a skladování
Desky grenamat jsou baleny do strečové fólie na paletě, přikryty
ochranou dřevotřískovou deskou, rohy chráněny tvrdým kartonem,
spáskovány proti pohybu a označeny. Toto balení zajišťuje dostatečnou
ochranu před poškozením a vlhkostí prostředí. Pro delší transporty je
možno desky balit do pevných dřevěných boxů, které odolají i hrubšímu
zacházení. Desky musí být skladovány v suchém a krytém prostoru s
max. vlhkostí vzduchu 80%.
Manipulace
S deskami Grenamat umístěnými na paletě doporučujeme manipulovat
v horizontální poloze. Desky musí být zajištěny proti pohybu a
dostatečně podloženy, aby nedocházelo k prohýbání desek. Přenášení
desek doporučujeme ve svislé poloze, kdy nehrozí nebezpečí rozlomení
desky.
Údržba a ošetření
Desky Grenamat je možno ošetřit běžnými čistícími prostředky, lehce
navlhčit. Není možné používat k očištění vodu. Desky jsou snadno
nasákavé. Pokud jsou desky Grenamat opatřeny povrchovou úpravou,
pak je možné je ošetřovat dle doporučení dodavatele povrchových úprav
(HPL, CPL, dýha, papír).
Ohýbání
Opracování běžnými dřevoobráběcími nástroji:
Drážkování
Vrtání
Sponkování
Šroubování
Frézování
Frézování tvarů
Řezání
5
Spojování desek a montážní způsoby
H Profily
Typ H
Typ H
Typ H s překrytím
Otevřená styčná spára
Otevřená spára (6 mm)
Překrytá spára
Klipsy
Typ CRP 16
Typ CROR
Typ CROD
Typ CROS
Typ CRP 716
Vyrovnávací spára 3 mm
Vyrovnávací spára max. 20 mm
Vyrovnávací spára max. 3,4 mm
Okrajový profil
Okrajový profil krycí
Čs . a r m á d y 54 0 , 3 91 8 1 Ve se lí nad L užnicí, C ze ch re publ ic.
Zápis v OR u KS v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 484.
Tel.: 00420 381 549 113
Fax: 00420 381 581 071
[email protected]
www.grena.cz
Z - profil
Šroubové spoje
Speciální klipy či profily - stěny, stropy
Hranoly
Použití vrutů
Šroubování přes povrchovou vrstvu.
Nutné zachovat vůli pro dřík šroubu.
V případě použití šroubu se zápustnou hlavou použít podložku,
aby nedošlo k roztržení povrchové fólie.
Připevnění na dřevěnou konstrukci
Lepení desek na stavitelné kovové podkladní profily
Uchycení desek na dřevěném nosném rámu s možností vložení
izolace. Snadné vyrovnání podkladového roštu pomocí spec.
podložek a vyrovnání panelů ve všech osách.
Desky Grenamat je možné na tyto kovové profily upevnit pomocí
vrutů nebo je odzkoušen způsob lepení desek na profily. Tím je
zajištěno „neviditelné“ připevnění ke konstrukci.
Další způsoby upevnění na hliníkovou konstrukci
Upevnění pomocí nerez úchytů
Čs . a r m á d y 5 40, 39 1 81 Ve s e lí nad L užnicí, C ze ch re public.
Zápis v OR u KS v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 484.
Tel.: 00420 381 549 113
Fax: 00420 381 581 071
[email protected]
www.grena.cz
Upevnění lepením
Upevnění pomocí vrutů
Upevnění pomocí vrutů
Další způsoby upevnění desek Grenamat jsou stále ve vývoji.
Požádejte nás o případné další možnosti.
9
Napojování obkladových panelů z desek Grenamat
Napojování desek - kovové pero v drážce
Napojování desek - omega profil s krycí PVC lištou
Napojování desek - omega profil s krycí PVC lištou a HPL páskem
Zvýšení pevnosti spojů
Čs . a r m á d y 54 0 , 3 91 8 1 Ve se lí nad L užnicí, C ze ch re publ ic.
Zápis v OR u KS v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 484.
Tel.: 00420 381 549 113
Fax: 00420 381 581 071
[email protected]
www.grena.cz
Akustické obklady stěn a stropů
Akustické obklady zvuk účinně pohlcují, odrážejí nebo rozptylují. S jejich pomocí dosahujeme v uzavřeném prostoru požadované akustické kvality,
zejména snížení doby dozvuku a zlepšení poslechových podmínek. Jsou kombinovány z jednotlivých akustických prvků a materiálů, které v
navržených sestavách tvoří vlastní interiérové obložení místnosti. Barevnost, typ perforace, druh materiálu obkladu lze vybrat z velkého množství
nabízených povrchů.
Ideální odraz zvuku:
koeficient zvukové absorpce α (alfa) = 1
Ideální pohlcení zvuku:
koeficient zvukové absorpce α (alfa) = 0
Částečné pohlcení zvuku:
koeficient zvukové absorpce α (alfa) mezi 0 a 1
Společnost Grena a.s. se zabývá dodávkami a montáží materiálů pro různá řešení koncertních sálů, studií, divadel a kin. Materiály, které
vyrábíme, mají velmi dobré akustické vlastnosti, nepřeberné množství povrchových úprav a tvarů.
Materiály je možné dodat v třídě reakce na oheň A1, A2 či B nebo C.
Typické složení akustických panelů s deskami Grenamat
Povrchová úprava
Jádro - deska Grenamat
Akustické rouno
Pro více informací se prosím obraťte na naše obchodní zástupce, kteří vám doporučí vhodný typ akustického panelu,
případně zajistí ve spolupráci se specializovanou firmou projekt ozvučení a následnou realizaci.
Akustické návrhy a měření zajišťujeme ve spolupráci s firmou AVA JH s.r.o.
11
Typy a vlastnosti akustických panelů
Typ:
AK 01
Provedení akustického panelu:
- Grenamat AL, nehořlavý A1, případně A2 - s1,d0
- Grenamat B, třída B-s1,d0
- Povrchová úprava - HPL, CPL, dýha
- Perforace 15,34 %
- Velikost panelu 600 x 600; 1200 x 600 mm
- Tloušťka jádra 10, 12 nebo 16 mm, dle typu
- Polepeno akustickým rounem
- Provedení hran dle požadavku
Horní plocha
43
2
12
2 14
8
2 14
Ø8
Akustické rouno tl. 1mm
lepeno na rubovou stranu
V grafech jsou uvedeny naměřené veličiny činitele pohltivosti α (alfa) bezrozměrné v závislosti na 1/3 okt. frekvenčních pásmech Hz.
1
0,8
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0
0
0
Výška svěšení 255 mm
Výška svěšení 155 mm
Č s. a rm á d y 540 , 3 9 1 8 1 Ve s e lí nad L užnicí, C ze ch re public .
Zápis v OR u KS v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 484.
Tel.: 00420 381 549 113
Fax: 00420 381 581 071
[email protected]
www.grena.cz
10
0
12
5
16
0
20
0
25
0
31
5
40
0
50
0
63
0
80
10 0
0
12 0
5
16 0
0
20 0
0
25 0
0
31 0
5
40 0
0
50 0
00
1,2
1
10
0
12
5
16
0
20
0
25
0
31
5
40
0
50
0
63
0
80
10 0
0
12 0
5
16 0
0
20 0
0
25 0
0
31 0
5
40 0
0
50 0
00
1,2
1
10
0
12
5
16
0
20
0
25
0
31
5
40
0
50
0
63
0
80
10 0
0
12 0
5
16 0
0
20 0
0
25 0
0
31 0
5
40 0
0
50 0
00
1,2
Výška svěšení 50 mm
Typy a vlastnosti akustických panelů
Typ:
AK 02
Provedení akustického panelu:
- Grenamat AL, nehořlavý A1, případně A2 - s1,d0
- Grenamat B, třída B-s1,d0
- Povrchová úprava - HPL, CPL, dýha
- Perforace 15,34 %
- Velikost panelu 600 x 600; 1200 x 600 mm
- Tloušťka jádra 10, 12 nebo 16 mm, dle typu
- Polepeno akustickým rounem
- Provedení hran dle požadavku
50 20
520
70
65
40
65
520
20
R3
Z
Detail Z
6
50
20
40
600
20
V grafech jsou uvedeny naměřené veličiny činitele pohltivosti α (alfa) bezrozměrné v závislosti na 1/3 okt. frekvenčních pásmech Hz.
1,2
1
1
0,8
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0
0
0
Výška svěšení 255 mm
Výška svěšení 155 mm
10
0
12
5
16
0
20
0
25
0
31
5
40
0
50
0
63
0
80
10 0
0
12 0
5
16 0
0
20 0
0
25 0
0
31 0
5
40 0
0
50 0
00
1,2
1
10
0
12
5
16
0
20
0
25
0
31
5
40
0
50
0
63
0
80
10 0
0
12 0
5
16 0
0
20 0
0
25 0
0
31 0
5
40 0
0
50 0
00
1,2
10
0
12
5
16
0
20
0
25
0
31
5
40
0
50
0
63
0
80
10 0
0
12 0
5
16 0
0
20 0
0
25 0
0
31 0
5
40 0
0
50 0
00
600
Akustické rouno tl. 1mm
lepeno na rubovou stranu
Výška svěšení 50 mm
13
Typy a vlastnosti akustických panelů
Typ:
AK 03
Provedení akustického panelu:
- Grenamat AL, nehořlavý A1, případně A2 - s1,d0
- Povrchová úprava - HPL, CPL, dýha
- Perforace 5,44 %
- Velikost panelu 600 x 600; 1200 x 600 mm
- Tloušťka jádra 10 nebo 12 mm
- Polepeno akustickým rounem
- Provedení hran dle požadavku
35
530
35
10
530
Otvory 10 x 10mm průchozí
40
Akustické rouno tl. 1mm
lepeno na rubovou stranu
35
40
600
V grafech jsou uvedeny naměřené veličiny činitele pohltivosti α (alfa) bezrozměrné v závislosti na 1/3 okt. frekvenčních pásmech Hz.
1,2
1
1
0,8
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0
0
0
Výška svěšení 255 mm
Výška svěšení 155 mm
Čs . a r m á d y 54 0 , 3 91 8 1 Ve se lí nad L užnicí, C ze ch re publ ic.
Zápis v OR u KS v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 484.
Tel.: 00420 381 549 113
Fax: 00420 381 581 071
[email protected]
www.grena.cz
10
0
12
5
16
0
20
0
25
0
31
5
40
0
50
0
63
0
80
10 0
0
12 0
5
16 0
0
20 0
0
25 0
0
31 0
5
40 0
0
50 0
00
1,2
1
10
0
12
5
16
0
20
0
25
0
31
5
40
0
50
0
63
0
80
10 0
0
12 0
5
16 0
0
20 0
0
25 0
0
31 0
5
40 0
0
50 0
00
1,2
10
0
12
5
16
0
20
0
25
0
31
5
40
0
50
0
63
0
80
10 0
0
12 0
5
16 0
0
20 0
0
25 0
0
31 0
5
40 0
0
50 0
00
600
35
10
Výška svěšení 50 mm
Typy a vlastnosti akustických panelů
Typ:
AK 04
Provedení akustického panelu:
- Grenamat AL, nehořlavý A1, případně A2 - s1,d0
- Grenamat B, třída B-s1,d0
- Povrchová úprava - HPL, CPL, dýha
- Perforace 8,38 %
- Velikost panelu 600 x 600; 1200 x 600 mm
- Tloušťka jádra 10, 12 nebo 16 mm, dle typu
- Polepeno akustickým rounem
- Provedení hran dle požadavku
600
600
Ø4
20
44
10,67
Akustické rouno tl. 1mm
lepeno na rubovou stranu
44
20
V grafech jsou uvedeny naměřené veličiny činitele pohltivosti α (alfa) bezrozměrné v závislosti na 1/3 okt. frekvenčních pásmech Hz.
1
0,8
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0
0
0
Výška svěšení 255 mm
Výška svěšení 155 mm
10
0
12
5
16
0
20
0
25
0
31
5
40
0
50
0
63
0
80
10 0
0
12 0
5
16 0
0
20 0
0
25 0
0
31 0
5
40 0
0
50 0
00
1,2
1
10
0
12
5
16
0
20
0
25
0
31
5
40
0
50
0
63
0
80
10 0
0
12 0
5
16 0
0
20 0
0
25 0
0
31 0
5
40 0
0
50 0
00
1,2
1
10
0
12
5
16
0
20
0
25
0
31
5
40
0
50
0
63
0
80
10 0
0
12 0
5
16 0
0
20 0
0
25 0
0
31 0
5
40 0
0
50 0
00
1,2
Výška svěšení 50 mm
15
Typy a vlastnosti akustických panelů
Typ:
AK 05
Provedení akustického panelu:
- Grenamat AL, nehořlavý A1, případně A2 - s1,d0
- Grenamat B, třída B-s1,d0
- Povrchová úprava - HPL, CPL, dýha
- Perforace 14,83 %
- Velikost panelu 600 x 600; 1200 x 600 mm
- Tloušťka jádra 10, 12 nebo 16 mm
- Polepeno akustickým rounem
- Provedení hran dle požadavku
240
40
240
40
600
8
38
53
40
20
20
Akustické rouno tl. 1mm
lepeno na rubovou stranu
600
V grafech jsou uvedeny naměřené veličiny činitele pohltivosti α (alfa) bezrozměrné v závislosti na 1/3 okt. frekvenčních pásmech Hz.
1
0,8
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0
0
0
Výška svěšení 255 mm
Výška svěšení 155 mm
Č s. a rm á d y 540 , 3 9 1 8 1 Ve s e lí nad L užnicí, C ze ch re public .
Zápis v OR u KS v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 484.
Tel.: 00420 381 549 113
Fax: 00420 381 581 071
[email protected]
www.grena.cz
10
0
12
5
16
0
20
0
25
0
31
5
40
0
50
0
63
0
80
10 0
0
12 0
5
16 0
0
20 0
0
25 0
0
31 0
5
40 0
0
50 0
00
1,2
1
10
0
12
5
16
0
20
0
25
0
31
5
40
0
50
0
63
0
80
10 0
0
12 0
5
16 0
0
20 0
0
25 0
0
31 0
5
40 0
0
50 0
00
1,2
1
10
0
12
5
16
0
20
0
25
0
31
5
40
0
50
0
63
0
80
10 0
0
12 0
5
16 0
0
20 0
0
25 0
0
31 0
5
40 0
0
50 0
00
1,2
Výška svěšení 50 mm
Typy a vlastnosti akustických panelů
Typ:
AK 06
Provedení akustického panelu:
- Grenamat AL, nehořlavý A1, případně A2 - s1,d0
- Grenamat B, třída B-s1,d0
- Povrchová úprava - HPL, CPL, dýha
- Perforace 15,20 %
- Velikost panelu 600 x 600; 1200 x 600 mm
- Tloušťka jádra 10, 12 nebo 16 mm, dle typu
- Polepeno akustickým rounem
- Provedení hran dle požadavku
600
600
Ø8
20
44
16
Akustické rouno tl. 1mm
lepeno na rubovou stranu
44
20
V grafech jsou uvedeny naměřené veličiny činitele pohltivosti α (alfa) bezrozměrné v závislosti na 1/3 okt. frekvenčních pásmech Hz.
1
0,8
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0
0
0
Výška svěšení 255 mm
Výška svěšení 155 mm
10
0
12
5
16
0
20
0
25
0
31
5
40
0
50
0
63
0
80
10 0
0
12 0
5
16 0
0
20 0
0
25 0
0
31 0
5
40 0
0
50 0
00
1,2
1
10
0
12
5
16
0
20
0
25
0
31
5
40
0
50
0
63
0
80
10 0
0
12 0
5
16 0
0
20 0
0
25 0
0
31 0
5
40 0
0
50 0
00
1,2
1
10
0
12
5
16
0
20
0
25
0
31
5
40
0
50
0
63
0
80
10 0
0
12 0
5
16 0
0
20 0
0
25 0
0
31 0
5
40 0
0
50 0
00
1,2
Výška svěšení 50 mm
17
Typy a vlastnosti akustických panelů
Typ:
AK 07
Provedení akustického panelu:
- Grenamat AL, nehořlavý A1, případně A2 - s1,d0
- Grenamat B, třída B-s1,d0
- Povrchová úprava - HPL, CPL, dýha
- Perforace 17,33 %
- Velikost panelu 600 x 600; 1200 x 600 mm
- Tloušťka 16 mm
- Polepeno akustickým rounem
- Provedení hran dle požadavku
600
40
600
Akustické rouno tl. 1mm
lepeno na rubovou stranu
10
10
16
16
40
V grafech jsou uvedeny naměřené veličiny činitele pohltivosti α (alfa) bezrozměrné v závislosti na 1/3 okt. frekvenčních pásmech Hz.
1
0,8
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0
0
0
Výška svěšení 255 mm
Výška svěšení 155 mm
Čs . a r m á d y 54 0 , 3 91 8 1 Ve se lí nad L užnicí, C ze ch re publ ic.
Zápis v OR u KS v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 484.
Tel.: 00420 381 549 113
Fax: 00420 381 581 071
[email protected]
www.grena.cz
10
0
12
5
16
0
20
0
25
0
31
5
40
0
50
0
63
0
80
10 0
0
12 0
5
16 0
0
20 0
0
25 0
0
31 0
5
40 0
0
50 0
00
1,2
1
10
0
12
5
16
0
20
0
25
0
31
5
40
0
50
0
63
0
80
10 0
0
12 0
5
16 0
0
20 0
0
25 0
0
31 0
5
40 0
0
50 0
00
1,2
1
10
0
12
5
16
0
20
0
25
0
31
5
40
0
50
0
63
0
80
10 0
0
12 0
5
16 0
0
20 0
0
25 0
0
31 0
5
40 0
0
50 0
00
1,2
Výška svěšení 50 mm
Typy a vlastnosti akustických panelů
Typ:
AK 08
Provedení akustického panelu:
- Grenamat AL, nehořlavý A1, případně A2 - s1,d0
- Grenamat B, třída B-s1,d0
- Povrchová úprava - HPL, CPL, dýha
- Perforace 30 %
- Velikost panelu 600 x 600; 1200 x 600 mm
- Tloušťka 150 mm
- Polepeno akustickým rounem
- Provedení hran dle požadavku
600
600
100
18
33 30
33
110
40
150
150
Akustické rouno tl. 1mm
lepeno na rubovou stranu
V grafech jsou uvedeny naměřené veličiny činitele pohltivosti α (alfa) bezrozměrné v závislosti na 1/3 okt. frekvenčních pásmech Hz.
1
0,8
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0
0
0
Výška svěšení 255 mm
Výška svěšení 155 mm
10
0
12
5
16
0
20
0
25
0
31
5
40
0
50
0
63
0
80
10 0
0
12 0
5
16 0
0
20 0
0
25 0
0
31 0
5
40 0
0
50 0
00
1,2
1
10
0
12
5
16
0
20
0
25
0
31
5
40
0
50
0
63
0
80
10 0
0
12 0
5
16 0
0
20 0
0
25 0
0
31 0
5
40 0
0
50 0
00
1,2
1
10
0
12
5
16
0
20
0
25
0
31
5
40
0
50
0
63
0
80
10 0
0
12 0
5
16 0
0
20 0
0
25 0
0
31 0
5
40 0
0
50 0
00
1,2
Výška svěšení 50 mm
19
Grenamat®
Obecné informace
Grenaboard®
Zavěšené podhledy
s požární odolností
30 - 180 minut
Grenamat®AL
Vzduchotechnické potrubí
pro odvod kouře a tepla
Č s. a rm á d y 540 , 3 9 1 8 1 Ve s e lí nad L užnicí, C ze ch re public .
Zápis v OR u KS v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 484.
Tel.: 00420 381 549 113
Fax: 00420 381 581 071
[email protected]
www.grena.cz
Grenamat®AL
Protipožární ochrana
stavebních ocelových konstrukcí
Grenamat®AL
Protipožární ochrana plechového
vzduchotechnického potrubí
a samonosné vzduchotechnické
potrubí
Připravil: Petr Řezníček. Graf. design: Ing. Aleš Obkráčil. Schválil: Ing. Petr Novotný.
Požární aplikace s deskami Grenamat®:

Podobné dokumenty

MOUNTING INSTRUCTIONS Grenamat boards wall

MOUNTING INSTRUCTIONS Grenamat boards wall MOUNTING INSTRUCTIONS Construction of grooved Grenamat boards Fire-resistant materials

Více

MOUNTING INSTRUCTIONS Grenamat boards wall

MOUNTING INSTRUCTIONS Grenamat boards wall MOUNTING INSTRUCTIONS Construction of grooved Grenamat boards Fire-resistant materials

Více

montážní návod

montážní návod MONTÁŽNÍ NÁVOD Skladba desek Grenamat bez drážky Protipožární materiály

Více

izolační desky Grenaisol

izolační desky Grenaisol Deska Grenaisol je konstrukčně řešena pro krbové obestavby s následnou aplikací povrchových úprav. Její jedna strana je vroubkována, čímž se zvětšuje její plocha pro vyšší přilnavost malt, omítek č...

Více

co je to slovo laminát? - Parket

co je to slovo laminát? - Parket Co je to, kdy se ekne laminátová podlaha?

Více

PDF - CZ - Grena a.s.

PDF - CZ - Grena a.s. Lisované vzory na povrchu desek velikost 800x600 mm, nebo 1000x610 mm

Více

katalog - Hobby Centrum

katalog - Hobby Centrum Mimo výše uvedené novinky skladových (katalogových) výrobků nabízíme a doporučujeme využít i naši nabídku na zakázkovou výrobu. Nové možnosti jsou především v obalování lišt - nabízíme obalování li...

Více