dražební vyhláška - JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor

Transkript

dražební vyhláška - JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 2
JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor
Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3
DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: [email protected], call centrum: 725 777 991-8
__________________________________________________________________________________________
č.j. 132 EX 26733/09-109/K u
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3,
pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaného Okresním soudem v Jihlavě dne
09.07.2003 č.j. 8 Nc 5012/2003-9, na základě pravomocného a vykonatelného platebního rozkazu Okresního
soudu v Jihlavě ze dne 13.03.2003 č.j. 5 Ro 971/2002-23
proti povinné(mu):
Pavel Večeřa
bytem Rudolec 26, Rudolec, PSČ: 592 14
na návrh oprávněné(ho):
PROCESINVEST,a.s.
se sídlem Jana Masaryka 6/252, Praha 2, PSČ: 120 00, IČ: 26201488
k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 800.000,- Kč a její příslušenství, tj.
úroky z prodlení ve výši 10% ročně z částky 800.000,- Kč ode dne 25.11.2000 do zaplacení , náklady nalézacího
řízení ve výši 77.500,- Kč a povinnosti povinného zaplatit náklady exekuce,
o zna mu je, že:
Dražební rok v nadepsané věci se koná dne 12. března 2013 od 8,15 hod. na adrese Přerov nad
I.
Labem č.p. 158, okr. Nymburk
II.
V dražbě budou prodány tyto movité věci:
Číslo
položky
1
Počet
kusů /
Popis věcí
Soubor
věcí (SV)
1
Notebook Dell Inspiron N 5110 nekompletní
Rozhodná cena
(Kč)
Nejnižší podání
(Kč)
4.800
1.600
2
1
Rotoped Olpran
1000
333
3
1
Monitor HP w2007v
1500
500
4
1
Tiskárna HP Color Laser Jet 2820
1800
600
5
1
Obraz motiv knihy a přesýpací hodiny
600
200
6
1
Obraz motiv krajina s řekou
600
200
7
1
700
8
1
Pánské náramkové hodinky Bentime BT 2100
1730
Svářečka Powermat S-MIG 160
3000
9
1
Čistič WAP GV Styl A27
1000
333
10
1
Sada nářadí Gola
1200
400
11
1
Box na nářadí Starline s vybavením
4500
1500
12
1
Autohever 1,5 Ton
600
200
1000
III. Zaplacení jistoty se nevyžaduje.
U p o z o r n ě n í : Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé domáhat
uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím
převodem práva, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši
pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami.
K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
P o u č e n í : Toto opatření není soudním rozhodnutím a opravný prostředek proti němu není přípustný. Oprávněnému a povinnému se
doručuje pouze v případě, že již o dražebním roku nebyli vyrozuměni v rámci protokolu o soupisu movitých věcí a ve vyrozumění o nabytí
právní moci. Seznam movitých věcí je zveřejněn na úřední desce exekutora.
V Praze dne 25.02.2013
JUDr. Jan Fendrych, v.r.
soudní exekutor
Za správnost:
otisk úředního razítka
Martin Vondra

Podobné dokumenty

usnesení - dražební vyhláška - JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor

usnesení - dražební vyhláška - JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor se sídlem Bělehradská 23/858, Praha-Vinohrady, PSČ: 120 00, IČ: 29132916; 2/ Real Bloom a.s. se sídlem Radniční 133/1, České Budějovice, PSČ: 370 01, IČ: 01527207; 3/ RG IMMO a.s. se sídlem Bělehra...

Více

PSG Consumer Collateral HP Desktop Bundle Design Philosophy_2

PSG Consumer Collateral HP Desktop Bundle Design Philosophy_2 být změněny i bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádnýc...

Více

Usnesení - elekronické dražební jednání

Usnesení - elekronické dražební jednání Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3, pověřený k provedení exekuce na základě pověření, vydaného Obvodním soudem pro Prahu 3 dne 30.01....

Více

Technick trendy a novinky

Technick trendy a novinky řezu zvládne pila až 1 255 řezů do hloubky 60 mm. Výrobce myslel i na pracovní podmínky. Odsávání prachu je podle něj o 75 procent účinnější než norma TRK (TRK = technická orientační koncentrace, k...

Více

RMP - Ceník materialů a zboží

RMP - Ceník materialů a zboží popis PowerMat PRO - silné uchycení (i pro povoskovaný povrch) 200 x 300 mm PowerMat PRO - silné uchycení (i pro povoskovaný povrch) 305 x 305 mm PowerMat PRO - silné uchycení (i pro povoskovaný po...

Více

RMP - kompletní ceník materiálů a zboží

RMP - kompletní ceník materiálů a zboží D kujeme za Vaší dosavadní p íze a t šíme se na naši další spolupráci. S p átelským pozdravem kolektiv RMP s.r.o.

Více

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška Soudní exekutor konstatuje, že zaplacení jistoty se v tomto exekučním řízení nevyžaduje. Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitel...

Více

platnost 28. 5. – 31. 8. 2015

platnost 28. 5. – 31. 8. 2015 přichází ten správný čas myslet na nadcházející krásné měsíce roku, které se ponesou v Teplicích v  duchu zábavy, prázdninové atmosféry, výletů s rodinou a setkávání s přáteli.

Více