UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Transkript

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
UNICORN COLLEGE
Katedra informačních technologií
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Efektivní proces instalace pracovních stanic
Autor BP: Martin Balák
Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva
2013 Praha
Čestné prohlášení
Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma Efektivní proces instalace pracovních
stanic vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím
výhradně odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a
jsou také uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů.
Jako autor této bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s jejím vytvořením
jsem neporušil autorská práva třetích osob a jsem si plně vědom následků porušení
ustanovení
§ 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb.
V……………………. dne ………..
…….……………………………
(Martin Balák)
Poděkování
Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Petru Bůvovi za účinnou metodickou,
pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce.
Efektivní proces instalace pracovních stanic
The process of installing computers in an effective way
5
Abstrakt
Tato bakalářská práce má za cíl navrhnout nový proces efektivního nasazení pracovních
stanic v učebnách Unicorn College s. r. o. V současné době probíhá proces tak, že jednou
za půl roku se vytvoří vzorový image počítače a ten je potom pomocí aplikace Symantec
Ghost postupně nahráván na pracovní stanice. Vzhledem k časové náročnosti na každé
jedno přehrání disku a vzhledem k počtu pracovních stanic, je tento proces velice
neefektivní. Navržením nového procesu a zapojením dostupných technologií by se dala
velmi významná část tohoto procesu automatizovat. Pro vybrání vhodného produktu budou
otestovány vhodné produkty dostupné na trhu.
Klíčová slova: deployment, image, pracovní stanice, automatizace, komprese
Abstract
This bachelor thesis aims to make a process of workstation deployment at Unicorn College
s. r. o. easier. Nowadays every half year a new clean image with Symantec Ghost
application is made and it is depolyed on each workstation. This process is very
ineffective, because of the number of the machines and time to deploy all the computers.
Designing the new process would save major time needed for deployment. Most common
products available on the market will be tested in order to select the right program.
Keywords: deployment, image, workstation, compression, automatization
6
Obsah
1
Úvod............................................................................................................................. 10
2
Terminologie užívaná v této bakalářské práci ............................................................. 12
3
Problematika diskového imagingu............................................................................... 14
4
3.1
Diskový imaging obecně ..................................................................................... 14
3.2
Porovnávání jednotlivých produktů ..................................................................... 16
Produkty bez podpory síťového deploymentu ............................................................. 18
4.1
Úvod do produktů ................................................................................................ 18
4.2
Macrium Reflect .................................................................................................. 18
4.2.1
O produktu Macrium Reflect ........................................................................... 18
4.2.2
Instalace ........................................................................................................... 19
4.2.3
Uživatelské prostředí – používání produktu .................................................... 19
4.2.4
Použití programu.............................................................................................. 20
4.2.5
Zhodnocení produktu Macrium Reflect ........................................................... 20
4.3
5
SmartDeploy Enterprise ....................................................................................... 22
4.3.1
O produktu SmartDeploy Enterprise ............................................................... 22
4.3.2
Instalace ........................................................................................................... 23
4.3.3
Uživatelské prostředí – používání produktu .................................................... 23
4.3.4
Použití programu.............................................................................................. 25
4.3.5
Zhodnocení produktu SmartDeploy................................................................. 26
Produkty s podporou síťového deploymentu ............................................................... 28
5.1
Úvod do produktů ................................................................................................ 28
5.2
Paragon Deployment Manager 10 ....................................................................... 28
5.2.1
O programu Paragon Deployment Manager 10 ............................................... 28
5.2.2
Instalace ........................................................................................................... 29
5.2.3
Uživatelské prostředí – používání produktu .................................................... 29
5.2.4
Použití programu.............................................................................................. 30
5.2.5
Zhodnocení produktu Paragon Deployment Manager ..................................... 31
5.3
Clonezilla SE ....................................................................................................... 32
5.3.1
O Produktu Clonezilla SE ................................................................................ 32
5.3.2
Instalace ........................................................................................................... 33
7
5.3.3
Uživatelské prostředí – používání produktu .................................................... 33
5.3.4
Použití programu.............................................................................................. 34
5.3.5
Zhodnocení produktu Clonezilla SE ................................................................ 35
5.4
Acronis Snap Deploy 4 ........................................................................................ 36
5.4.1
O produktu Acronis Snap Deploy 4 ................................................................. 36
5.4.2
Instalace ........................................................................................................... 36
5.4.3
Uživatelské prostředí – používání produktu .................................................... 37
5.4.4
Použití produktu ............................................................................................... 38
5.4.5
Zhodnocení produktu Acronis Snap Depoloy 4 .............................................. 39
5.5
6
7
Symantec Ghost Solution Suite 2.5 ..................................................................... 40
5.5.1
O produktu Symantec Ghost Solution Suite 2.5 .............................................. 40
5.5.2
Instalace ........................................................................................................... 41
5.5.3
Uživatelské prostředí – používání produktu .................................................... 42
5.5.4
Použití produktu ............................................................................................... 43
5.5.5
Zhodnocení produktu Symantec Ghost Solution 2.5 ....................................... 45
Porovnání produktů...................................................................................................... 47
6.1
Porovnání cen ...................................................................................................... 47
6.2
Porovnání efektivity ............................................................................................. 47
6.3
Vybrání vhodného produktu ................................................................................ 47
Technická část - Proces pro Unicorn College s. r. o. ................................................... 50
7.1
Popis infrastruktury.............................................................................................. 50
7.2
Současný stav ....................................................................................................... 50
7.3
Požadovaný stav .................................................................................................. 52
Dokonfigurace pracovních stanic .................................................................... 52
7.3.1
7.4
Instalace produktu na server ................................................................................ 53
7.5
Nastavení PXE Serveru ....................................................................................... 53
7.6
Vytvoření vzorového image................................................................................. 54
7.7
Příprava cílových stanic pro deployment ............................................................. 56
7.8
Nastavení pracovních stanic v záložce Machines ................................................ 56
7.9
Šablony pro deployment ...................................................................................... 58
7.9.1
Vytvoření šablony pro manuální spuštění deploymentu.................................. 58
7.9.2
Vytvoření šablony pro automatický deployment ............................................. 60
8
7.10
Deployment .......................................................................................................... 60
7.10.1
Předpoklady ................................................................................................. 61
7.11
Diagram procesu manuálního deploymentu ........................................................ 61
7.12
Možné úspory pro Unicorn College s. r. o. .......................................................... 62
8
Závěr ............................................................................................................................ 64
9
Conclusion ................................................................................................................... 66
10 Seznam použité literatury ............................................................................................ 68
11 Seznam obrázků ........................................................................................................... 72
12 Seznam tabulek ............................................................................................................ 73
13 Přílohy.......................................................................................................................... 74
13.1
Příloha 1 – Cenová nabídka společnosti Acronis ................................................ 74
13.2
Příloha 2 – Kód skriptu Set_PXE_to_Agent.exe ................................................. 75
13.3
Příloha 3 – Kód skriptu Set_PXE_to_start_OS.exe............................................. 76
9
1 Úvod
Hlavním cílem této práce je navrhnout efektivní proces instalace pracovních stanic pro
Unicorn College s. r. o. Tento proces je v dnešní době prováděn ve velkém množství
společností. Velké společnosti mají obvykle stovky až tisíce pracovních stanic, popřípadě
notebooků. Problém nastává v okamžiku, kdy je potřeba počítače aktualizovat, nahrát jim
znovu čistou verzi aktuálního systému, nebo je přeinstalovat na nový systém.
To může být požadováno například při předání počítače novému majiteli, nebo
v případě
jeho
nestandardního
chování,
v důsledku
nesprávných
a
nechtěných
uživatelských změn nastavení. V malých společnostech se tento problém dá řešit ručními
reinstalacemi. S rostoucím množstvím pracovních stanic, je však téměř nemožné, aby
běžné IT oddělení reinstalovalo každý počítač ručně. Tato práce rozebírá právě možnosti
efektivní instalace pracovních stanic. Časová náročnost ruční instalace je u běžné pracovní
stanice několik hodin. S efektivním procesem a správně připravenými zdroji je možné
tento proces zvládnout během několika desítek minut a to i na několika stanicích současně.
Vyšší efektivita tohoto procesu může společnostem ušetřit nejen velké množství času,
který by museli administrátoři věnovat ruční reinstalaci pracovních stanic, ale také velké
množství finančních prostředků.
Dílčím cílem je provést analýzu vybraných produktů, aby bylo možné navrhnout
vhodné řešení pro společnost Unicorn College s. r. o. na základě jejich otestování.
V současné době se školní počítačové učebny uvádí do „čistého“ stavu poloautomatizovaným procesem. Vzhledem k velkému množství hardwarově stejných
pracovních stanic by měl efektivní proces ušetřit až 80% času. Zároveň by bylo možné
obnovovat pracovní stanice častěji. To by bylo žádoucí především proto, že pracovní
stanice v učebnách by nově měly být každý měsíc aktualizovány.
Problémem v tomto procesu je také to, že většina pracovních stanic je používána
každý den a musí se vybrat ideální čas pro jejich reinstalaci, který ovšem nebývá příliš
dlouhý a tak je vhodné použít proces, který nevyžaduje od administrátora velké množství
interakce a může probíhat například o víkendu. V teoretické části bakalářské práce budou
srovnány hlavní produkty na trhu, které efektivní instalaci pracovních stanic umožňují.
Následně bude vybraný produkt v praktické části bakalářské práce nasazen a otestován v
počítačové učebně Unicorn College s. r. o. Na základě této práce by se pak měl navržený
proces zavést do používání společnosti Unicorn College s. r. o.
10
Proces samotný spočívá zjednodušeně ve vytvoření zálohy pevného disku, tato
záloha je následně nahrána na disky cílových stanic. Po obnovení ze zálohy je tak na
cílových stanicích dostupný veškerý obsah zdrojového disku, včetně operačního systému,
uživatelského nastavení, všech aplikací a také potřebných ovladačů. Produkty budou
porovnávané především na základě jejich efektivity, použitelnosti, ale také ceny.
11
2 Terminologie užívaná v této bakalářské práci
BIOS – Zajišťuje kompatibilitu pro základní vstupně-výstupní operace počítače. V zásadě
představuje firmware pro osobní počítače. Zajišťuje tedy komunikaci mezi hardware a
operačním systémem počítače. Je umístěn v základní desce počítače a jeho funkce je
inicializace hardwaru, zavedení OS do paměti počítače a jejich propojení. [1]
Bootování – „je procedura, která se provede pokaždé, když se počítač zapne, nebo když
operační systém skončí svou práci, nebo když je stisknuto tlačítko reset. Jednoduše řečeno,
bootování je zavádění (spouštění) operačního systému.“ [2]
Broadcast – „Druh sítě, do které může uživatel vyslat datovou jednotku (packet), která
může být převzata jakýmkoli jiným počítačem v síti.“ [3, s. 57]
Deployment – Deployment je samotný proces přehrání obsahu pevného disku pracovní
stanice z připravené image.
GNU GPL – svobodná licence pro software.
Image – komprimovaný obraz disku vytvořený některým z programů. Každý program
používá svůj formát výstupního souboru.
IP adresa - „Adresa počítače v síti používající protokol IP. Sestává ze čtyř osmibitových
čísel oddělených tečkami.“ [3, s. 211]
LAN – Local Area Network – lokální počítačová síť. Nejrozšířenější typ sítě. Geograficky
omezená. [3, s. 229]
MAC adresa – Fyzická adresa síťové karty – unikátní identifikátor síťového zařízení
v místní síti
Multicast- „Způsob poslání zprávy z jedné stanice vybrané skupině stanic v počítačové
síti.“ [3, s. 271]
Partition – jinak také diskový oddíl. Jde o logickou část pevného disku, která pracuje jako
samostatná jednotka. [3, s. 304]
Pracovní stanice – Počítač
PXE - Preboot Execution Environment, slouží ke startování počítačů pomocí místní sítě.
Screenshot – snímek obrazovky počítače.
12
Server – počítač, ze kterého je deployment spouštěn. Obvykle je na něm také uchovaná
vzorový image pro deployment. Má kontrolu nad všemi potřebnými pracovními stanicemi
a jsou ve stejné síti.
Trial licence – Demo verze programu, která je omezená funkčně či časově. Uživatel, který
chce software používat se všemi jeho funkcemi, případně po uplynutí trial licence si musí
produkt zakoupit. Omezení demoverze může být i více, jmenované jsou použity u
programů rozebíraných v této práci.
Unicast – Typ datového přenosu který je opakem broadcastu. Pakety jsou vysílané jen
jedinému příjemci.
Windows PE – Neúplný operační systém, který není určený k běžnému používání
počítače. Je určen k nastartování počítače bez funkčního operačního systému a dokončení
jeho instalace. [4]
13
3 Problematika diskového imagingu
3.1
Diskový imaging obecně
Technologie diskového imagingu má hlavní myšlenku ve vytváření obraz pevného disku,
který následně nasadíme na jiný disk. Různé nástroje se však liší v mnoha ohledech. Různá
je míra komprese, neboli velikost výsledného obrazu, ale také rychlost vytváření a nasazení
obrazu. Některé nástroje mají minimální možnost dokonfigurace pro deployment, zatímco
jiné nástroje se souborem umí během distribuce pracovat a měnit nastavení cílových stanic.
Obvykle je možné měnit nastavení jako názvy a IP adresy cílových stanic, ale také třeba to,
jaké soubory budou po nasazení přidány na disk pracovní stanice.
Aplikace můžeme kromě rychlosti a míry komprese také rozdělit podle způsobu
jejich využití. První skupinou jsou aplikace, které umožňují pouze jednu úlohu nasazení
v danou chvíli, tedy přehrání jedné stanice. Do druhé skupiny je možné zařadit software,
který umožňuje hromadnou distribuci image.
Obrázek 1: Obecný pohled na problém
Obecný pohled na problém
Aktuální stav
PC 1
PC 2
PC ..n
PC ve správném
stavu
Požadovaný stav
PC 1
PC 2
PC ..n
Zdroj: Vlastní tvorba
Aplikace, které jsou zaměřeny na deployment jedné stanice jsou vhodné především
v případě, kdy potřebujeme stanici naklonovat jen na jeden či dva počítače. V takovém
případě můžou být rychlejší než aplikace, u kterých probíhá distribuce image přes síť a to
14
především díky složitější konfiguraci síťových aplikací. Aplikace fungují obvykle stejným
způsobem, tedy z připraveného média spustíte stanici, zvolíte úložiště pro obraz disku a
vytvoříte image. Na cílové stanici pak opět spustíte stanici z média, zvolíte obnovu disku
a tím nasadíte připravený na disk. Vzhledem k tomu, že není předpokládáno nasazování na
větší počet stanic, image obvykle nemají příliš možností na konfiguraci.
Aplikace určené pro nasazení po síti jsou naopak vhodné, pokud potřebujeme
upravit větší počet pracovních stanic najednou. Aplikaci pak typicky instalujeme na server.
Vytvoření obrazu probíhá podobným způsobem, jako u nesíťových aplikací. Obraz po
vytvoření přeneseme na server. Stanice pak spustíme pomocí připraveného média do stavu
pro deployment. Stanice se v tomto, takzvaně klientském módu připojí k serveru, který po
nastavení konfigurace deploymentu nahraje na všechny přihlášené stanice zvolený obraz.
Obraz může být nasazován několika způsoby síťového přenosu a to broadcastem,
multicastem a unicastem. Některé produkty navíc nabízejí možnosti spouštět pracovní
stanice pomocí PXE serveru. V tomto případě nemusíme k počítači připojit žádné médium
ale postačí v BIOS zvolit bootování pomocí síťové karty. Systém je pak spuštěn přímo
z dat uložených na serveru.
Proces s efektivním využitím místní sítě se tedy zjednodušeně skládá ze třech
kroků. V prvním kroku je z předpřipravené pracovní stanice vytvořen image, který je
přenesena na úložiště serveru. Stanice si po zapnutí a pokusu nabootovat ze sítě požádají
PXE Server o poskytnutí zaváděcího média vytvořeného serverem. Následně se spustí do
klientského módu a připojí se k serveru. Třetí krok spočívá v samotné distribuci image ze
serveru na připojené pracovní stanice.
15
Obrázek 2: Efektivní nasazení pracovních stanic po síti
Krok 1 - vytvoření zdrojového image
Zdrojová stanice
Image
Image Server
Krok 2 - Nabootování stanic z PXE Serveru
Cílová stanice
#1
Cílová stanice
#2
Cílová stanice
#...X
PXE Server
Krok 3 – Deployment z Image serveru
Cílová stanice
#1
Cílová stanice
#2
Cílová stanice
#...X
Image Server
Zdroj: Vlastní tvorba
3.2 Porovnávání jednotlivých produktů
Veškeré produkty, které budou v této práci rozebrány, budou kromě obecných informací
obsahovat také hodnocení. Hodnoceny budou podle těchto kritérií:
-
Výkon (čas tvorby a obnovy image), váha: 0.15
-
Efektivita (míra komprese), váha: 0.1
-
Použitelnost (obtížnost nastavení programu pro správnou funkčnost), váha: 0,2
-
Funkčnosti aplikace (rozšíření funkčnosti aplikace), váha: 0.1
-
Uživatelské prostředí (provedení GUI), váha 0.15
-
Cena, váha: 0,3
Tato kritéria budou hodnoceny na stupnici od 1 do 5, kde 5 znamená nejlepší výsledek. Na
základě hodnocení a váhy kritéria bude určeno hodnocení produktu v procentech. Všechny
hodnocené produkty byly reálně vyzkoušeny a hodnocení výkonu, efektivity, použitelnosti
a uživatelského prostředí vychází převážně těchto testů a poznatků. Měřené časy a
velikosti souborů jsou také výsledky reálných výsledků testování. Pro každý program byly
provedeny 3 měření, aby se eliminovalo případné vytížení sítě, či jiné negativní efekty na
16
úlohu. Použit byl nejlepší dosažený výsledek. Práce se zaměří především na porovnání
produktů, které podporují distribuci po síti. Produkty, které toto kritérium nesplňují,
nebudou hodnoceny stejným způsobem a nebudou zařazeny do výběru pro praktické
použití v učebnách Unicorn College s. r. o. Důvodem pro toto rozhodnutí je specifičnost
hromadného deploymentu učeben, ve kterých je potřeba udržovat velké množství
pracovních stanic v konzistentním stavu. Vzhledem k velkému počtu pracovních stanic by
bylo použití jiné než síťové distribuce neefektivní.
Ceny, které budou u produktů uvedeny, se mohou mírně lišit oproti skutečnosti dle
aktuálního měnového kurzu. Ceny v práci jsou přepočítávány do domácí měny na základě
kurzovního lístku ČNB ze dne 18. Března 2013. [5] Efektivita bude odvozena od rychlosti
vytvoření image a jeho obnovení na pracovní stanici. Výkon je určen dle velikosti výsledné
image. Z tohoto důvodu jsou image tvořeny a následně také nasazovány na stanice
s identickým hardware. Všechny stanice, na kterých budou programy testovány, jsou
osazeny procesorem AMD Athlon 64-bit X2 Dual Core Processor 5000+ o frekvenci 2.6
GHz, mají 4 GB operační paměti a dva pevné disky. Systémový disk má kapacitu 80GB,
přičemž vzorový počítač má na tomto disku obsazeno 32,15 GB. Disk je rozdělený na dvě
partition. První partition má velikost 100 MB a je rezervovaná systémem. Druhá partition
zabírá zbylé místo na disku. Z tohoto systémového disku je tvořen image. Druhý disk v
pracovní stanici má kapacitu 500 GB a sloužil pouze jako úložiště při porovnání rychlosti
tvorby image, aby bylo možné stejným způsobem porovnat i programy, které neumožňují
vytvářet image na síťové úložiště. Všechny programy budou testovány na vytváření obrazů
a následné nasazení nejrozšířenějšího operačního systému Windows 7. [6]
17
4 Produkty bez podpory síťového deploymentu
4.1 Úvod do produktů
Produkty, které nepodporují síťovou distribuci image, mají velmi specifické užití. Byla by
však chyba se o nich nezmínit. Efektivní nasazení image řeší také, i když v jiném rozsahu a
k jinému určení, než produkty s podporou síťového deploymentu. Tyto produkty jsou
vhodné k instalaci jednotlivých kusů pracovních stanic. V této části bakalářské práce
budou rozebrány dva produkty. Jedním z nich je Macrium Reflect, druhým programem je
SmartDeploy. Ten je specifický tím, že image tvoří z virtuálního stroje. Výsledný obraz je
hardwarově nezávislý a jeden image tak můžeme po dodání potřebných ovladačů
nainstalovat na počítače s různým hardwarem. [7] Tato funkce je vhodná především pro
prostředí, kde se vyskytují rozmanité typy pracovních stanic a notebooků. V takovém
prostředí by bylo složité, časově náročné a neefektivní pro každý notebook vytvářet vlastní
image.
4.2 Macrium Reflect
4.2.1 O produktu Macrium Reflect
Společnost Paramount Software UK LTD. se zabývá vývojem softwaru pro diskový
imaging, zálohu a klonování disků. Jejich aktuální produkt se jmenuje Macrium Reflect v5
a je k dostání ve verzích Standard, Professional a Server. Standardní verze produktu nabízí
možnost zálohy PC do jednoho komprimovaného souboru, případně zálohu složek a
souborů a jejich následnou obnovu. Verze Professional rozšiřuje verzi Standard o podporu
dynamických disků a podporu obnovení image na počítač s jiným hardware. Tato funkce je
v programu pojmenována jako Macrium ReDeploy. Serverová verze je určena pouze pro
práci se serverovými operačními systémy. [8] [9] K vyzkoušení produktu je dostupná trial
verze na třicet dní. Pro získání instalačního balíčku programu je třeba z webových stránek
programu Macrium Reflect stáhnout downloader. V jednoduchém downloaderu jsou ke
stažení všechny aktuální verze aplikace. V této práci byla testována 64-bitová verze
Professional.
18
4.2.2 Instalace
Instalace verze Professional je přehledná, v jednom z kroků zvolíme, zdali si přejeme
aktivovat třiceti denní trial licenci, ke které je nám vygenerován licenční klíč. Pokud si
trialovou licenci zaregistrujeme, máme v době trvání trialové licence nárok na technickou
podporu.
4.2.3 Uživatelské prostředí – používání produktu
Aplikaci je možné po nainstalování spustit bez instalace dalších aplikací. Uživatelské
prostředí je v jednoduchém stylu, designově blízko prostředí Windows XP. Prostředí
programu je tvořenou především hlavním oknem, které je zobrazením jedné ze tří záložek.
Záložky, pro zobrazení jsou Backup, Restore a Log.
V záložce Backup můžeme zálohovat veškeré připojené pevné disky, partition
soubory a složky, nebo vytvořit plán automatických záloh. Na rozdíl od většiny ostatních
programů je schopen zálohovat i disk, na kterém je nainstalován právě spuštěný operační
systém. Kromě zálohy je také možné vybrat přímé klonování disků. Záložka Restore slouží
nejen k obnovení disku z vytvořeného image, ale také k ověření vytvořeného obrazu nebo
k jeho prohlížení, či inkrementální záloze. V záložce Log je možné prohlížet všechny
minulé události programu.
Obrázek 3: Prostředí aplikace Macrium Reflect v5
Zdroj: Vlastní screenshot aplikace
19
4.2.4 Použití programu
Program Macrium Reflect v5 je možné použít několika způsoby. Jedním z nich je záloha
disků na stanici, ze které je program spuštěn. Program dokáže zálohovat jeden, nebo více
místních disků, jejich vybrané partition, případně vybrané soubory a složky. Jako cíl může
být zvolen lokální pevný disk (ten nesmí být zahrnut mezi výběrem pro zálohu), externí
disk, nebo síťové úložiště. Disk může být také přímo klonován na jiný disk, který je
připojen k počítači. Díky této volbě se dá vynechat mezikrok s vytvářením a následným
obnovením image. Během vytváření image jsou k dispozici aktuální informace o stavu
procesu. Po dokončení je uživatel informován o celkovém času tvorby image. Obnovení
disku probíhá velmi podobným způsobem. Na záložce Restore je vybrána možnost Restore
Image, následně je vybrán obraz pro obnovu a poté cílový disk. Obnovit disk, ze kterého je
spuštěn OS, však možné není.
Vytvořený image můžeme kromě obnovy také ověřit, procházet jeho obsah, nebo
ho převést do formátu VHD. Formát VHD je virtuální disk se kterým umí pracovat
například Windows 7. [10] Pokud chceme procházet obsah vytvořeného image, program
jej připojí jako nový virtuální disk k počítači.
Dále je z programu možné vytvořit bootovací médium, pomocí kterého můžeme
stejné činnosti provádět i na pracovních stanicích, kde není program Macrium Reflect
nainstalován. V takovém prostředí však není dostupný převod image do VHD formátu. Pro
vytvoření zaváděcího média je možné vybrat prostředí Linux nebo WindowsPE
4.2.5 Zhodnocení produktu Macrium Reflect
Produkt je vhodný pro obnovu malého množství pracovních stanic, případně jejich zálohu.
Vytvoření image disku, který byl zaplněn 31,15 GB dat, trvalo 23 minut 45 vteřin. Jeho
výsledná velikost byla 17,3 GB. Obnovení tohoto disku na další pracovní stanici trvalo 18
minut 58 vteřin. Ověření tohoto image trvalo 6 minut 12 vteřin. Výsledný image je
uchováván v jediném souboru formátu mrimg, jehož velikost dosahovala 55,5 % místa
zaplněného na zdrojovém disku.
Tabulka 1: Efektivita a výkon programu
Čas na vytvoření Čas na obnovení
Celkový čas Velikost image Zaplnění
Míra komprese
image
image
zdrojového disku
23:45
18:53
42:38
17,3 GB
31,15 GB
44,5%
Zdroj: Vlastní tvorba
20
Cena jedné licence na program Macrium Reflect v5 je 1168,- Kč. Tato licence
slouží pro opakovanou obnovu jedné pracovní stanice. Pro každou stanici je tedy nutná
samostatná licence. [9] Druhá možnost je nakoupit licence, které uživatele opravňují
k určitému počtu úloh nasazení. Při koupil licence pro 50 úloh deploymentu je cena na
jednu úlohu 297,- Kč. Cena se snižuje s množstvím nakoupených licencí. [11] K této volbě
je třeba mít také jednu klasickou licenci pro serverovou stanici. Detail cen je vidět
v následující tabulce.
Tabulka 2: Ceník programu Macrium Reflect
Licence na stanici
1-9 stanic
10-99 stanici
Licence na jednorázový
deployment
10-50 úloh
60-140 úloh
150-240 úloh
Cena za 1 licenci
1 168 Kč
1 051 Kč
Cena za 1 úlohu
297 Kč
218 Kč
149 Kč
Zdroj: [9] [11]
Uživatelské prostředí je přehledné, nicméně dle mého názoru by šlo výrazně
zjednodušit skrytím rozšířených možností například v rozevíracích seznamech. Usnadnění
by také přinesla lepší interaktivní nápověda, která by stručně popsala, co daná možnost po
vybrání způsobí a k čemu je vhodná. Samotná nápověda programu je pak přehledně
strukturovaná a obsahuje velké množství náhledů obrazovek.
Tabulka 3: Hodnocení programu Macrium Reflect
Macrium reflect v5
Výkon
Efektivita
Použitelnost
Funkčnosti aplikace
Uživatelské prostředí
Cena
Celkem
Hodnocení
Váha
2
2
4
3
3
2
16
Zdroj: Vlastní tvorba
21
0,15
0,1
0,2
0,1
0,15
0,3
Výsledek
6%
4%
16%
6%
9%
12%
53%
4.3 SmartDeploy Enterprise
4.3.1 O produktu SmartDeploy Enterprise
Společnost SmartDeploy byla založena roku 2003 [12] a v současné době nabízí produkt
SmartDeploy Enterprise, který řeší deployment operačního systému Windows způsobem
odlišným od ostatních programů. Podstatou programu je vytvořit takový image, který by se
následně dal nasadit na stanice s různým hardware. [7]
Tvorba samotného image neprobíhá z fyzické pracovní stanice, ale pomocí
vizualizačního nástroje, jako je například VMware Workstation. Vytvořený virtuální stroj
je po nainstalování všech potřebných aplikací a provedení potřebného nastavení uložen
aplikací SmartDeploy do hardwarově nezávislého image. K tomuto image je následně
vybrán balíček ovladačů, takzvaný Platform pack. Obraz s platformovým balíčkem jsou
následně spojeny do instalačního média pro nové pracovní stanice. Platformové balíčky
ovladačů pro různé počítače jsou k dispozici ke stažení ze stránek výrobce. Aplikace
obsahuje také funkčnost pro vytvoření vlastního platformového balíčku z příslušných
ovladačů. Ten může pokrývat veškeré typy počítačů používaných v dané společnosti. Díky
tomuto řešení stačí jeden image a jeden platformový balíček pro deployment jakéhokoliv,
ve firmě používaného, počítače. [7]
Obrázek 4: Princip fungování programu SmartDeploy
SmartDeploy
Ovladače pro PC typu A, B a
NB typu A, B
Hardwarově nezávislý image
Virtuální stroj
WIM image
Platform pack
ISO Image
Jeden image pro
všechny používané
typy počítačů
PC typ A
PC typ B
NB typ A
Zdroj: Vlastní tvorba
22
NB typ B
Produkt ukládá image do formátu wim, který je používán také společností
Microsoft. Výhoda tohoto řešení je, že s obrazem dovedou pracovat i další nástroje. Díky
tomuto formátu je také možné využívat program efektivněji s nástroji od Microsoftu, jako
je například Windows Deployment Service. Pokud má uživatel serverovou verzi
operačního systému Windows, lze pomocí Windows Deployment Service provádět síťový
deployment. To je zajištěno právě použitím wim formátu pro image. Uživatel také může
vytvořit xml soubor, s jehož použitím bude možné provádět deployment bez přítomnosti
uživatele u pracovních stanic, takzvanou unattended instllation. [7] Vzhledem k tomu, že
tato funkce není přímo součástí SmartDeploy Enterprise a je podmíněna serverovým
operačním systémem, nebyl tento produkt zahrnut mezi produkty s podporou síťového
deploymentu. Pro vyzkoušení produktu je k dispozici trial verze na 15 dní.
4.3.2 Instalace
Pro instalaci produktu SmartDeploy Enterprise je třeba nejprve nainstalovat aplikace
Microsoft .NET Framework 4, Silverlight 4.0 a Windows Automated Installation Kit 2.0.
Pokud tyto aplikace ještě nejsou na stanici nainstalovány, instalační program je za
předpokladu připojení k internetu stáhne a nainstaluje. Instalace produktu je jednoduchá a
nevyžaduje žádnou složitější konfiguraci, všechny komponenty jsou nainstalovány
automaticky. Komponenty programu SmartDeploy jsou následující:
-
Build Wizard
-
Capture Wizard
-
Media Wizard
-
Platform Manager
-
License Wizard
[13]
Komponenty nemají společný grafický interface, ale vzhledem k jejich specifickému účelu
to není na škodu a zjednodušuje to použití produktu.
4.3.3 Uživatelské prostředí – používání produktu
Všechny komponenty mají velmi příjemné grafické prostředí a fungují jako průvodce.
Vždy je tedy k dispozici stručné okno s výběrem možností. Volby na většině obrazovek
jsou jednoduché a program je díky tomu vhodný i pro méně zkušené uživatele. Oddělení
jednotlivých kroků zajišťuje vybrání všech možností nastavení, nicméně nejsou uživateli
23
předloženy najednou. Každá volba na obrazovce je navíc obvykle výstižně popsána, tak,
aby uživatel věděl, co jejím zaškrtnutím či zvolením získá a jaký je rozdíl oproti jiné volbě.
Z uživatelského hlediska je program velmi přehledný a snadný k použití.
Společnost SmartDeploy se aktivně snaží, aby uživatelé věděli, jak aplikaci použít.
Kromě klasických návodů pravidelně pořádá videokonference, kde je aplikace předvedena
a je možné se obrátit přímo na zástupce společnosti s dotazy k produktu. Subjektivně
musím uznat, že pro uživatele je tato možnost velmi zajímavá a účast na videoprezentaci
produktu mi ušetřila mnoho času při jeho použití. Po stažení produktu jsem byl
kontaktován podporou, zdali nepotřebuji poradit, či nějaké doplňující informace
k produktu. K aplikaci je k dispozici také interaktivní návod, jak s aplikací správně
pracovat. [14]
Jediná komponenta, která není dělaná jako průvodce, je Platform Manager. Pomocí
něj je vytvářen Platform pack - balík s ovladači na různé počítače. Několik balíků ovladačů
pro jednotlivé počítače je možné sloučit do jednoho většího. Tyto předpřipravené balíky
jsou k dispozici na webových stránkách produktu. Z uživatelského hlediska by bylo
jednodušší, pokud by šly balíky stahovat přímo přes Platform Manager. Pokud není
k dispozici vhodný balík pro nějaký typ počítače, SmartDeploy nabízí možnost jeho
doplnění na požádání. Balíky si uživatel může tvořit i sám, tato činnost ovšem vyžaduje
pokročilé znalosti programu a musí být dodržena struktura balíčku.
24
Obrázek 5: Náhled na komponentu Media Wizard
Zdroj: Vlastní screenshot aplikace
4.3.4 Použití programu
Použití programu se skládá z postupného využití všech jeho dostupných částí. Jako první je
použita komponenta Build Wizard. Pomocí této je vytvořen nový virtuální stroj
s vybraným operačním systémem. Pro jeho vytvoření je potřeba mít na disku uložené
instalační médium daného systému. Pro tvorbu virtuálního počítače je možné využít
následující aplikace: Oracle VM VirtualBox, VMware Player, VMware Workstation nebo
Windows Virtual PC. [7] Po vybrání instalačního média je virtuální stanice rovnou
spuštěna. Po nainstalování vybrané verze operačního systému Windows, aplikací a celkové
konfiguraci zdrojového virtuálního stroje následuje použití Capture Wizard.
Capture Wizard slouží ke konverzi image z virtuálního počítače do souboru wim.
Vytvořený image je hardwarově nezávislý. Při vytváření image může uživatel vybrat,
bude-li image použitelný s Windows Deployment Service. Dále může být vložen licenční
klíč a vytvořeno heslo pro lokálního administrátora. Vytvoření image může mít dvě formy.
Standardní image, který vytvoří wim soubor celého systému, nebo rozdílový image, který
vytvoří dwm soubor, ve kterém jsou zaneseny jen rozdíly proti některé, již vytvořené
image. Po vytvoření image je potřeba vytvořit balíček ovladačů – platform pack.
Platform Manager slouží ke správě balíčků s ovladači různých počítačů. Uživatel si
zde vytvoří nový platformový balíček, do kterého importuje jednotlivé balíčky ovladačů
25
stažené z webových stránek společnosti SmartDeploy. Pokročilý uživatel si může balíčky
ovladačů pro nové počítače vytvářet sám. Po vytvoření platformového balíčku je možné
vytvořit zaváděcí médium pomocí Media Wizardu.
Komponenta Media Wizard slouží k vytvoření zaváděcího média zkombinováním
platformového balíčku a image vytvořené Capture Wizardem. Tento výsledný soubor je ve
standardizovaném formátu iso. Tento image je následně možné použít s jakýmkoliv
počítačem, pro jehož hardware jsou zahrnuty v platformovém balíčku ovladače.
4.3.5 Zhodnocení produktu SmartDeploy
Produkt nabízí velmi zajímavou variantu proti klasický způsobům nasazení pracovních
stanic. Vytváření jednotného image z virtuálního stroje, který může být nasazena na velké
množství hardwarové odlišných stanic je velmi efektivní pro velké firmy, kde se udržuje
více typů počítačů. SmartDeploy navíc využívá dostupné komponenty od společnosti
Microsoft pro zlepšení své efektivity a případně umožnění síťového deploymentu za
pomoci Windows Deployment Services.
Z uživatelského hlediska se jednalo o jeden z nejsnadněji používaných produktů,
pokud neuvažujeme tvorbu vlastních platformových balíčků, což obvykle není nutné.
Kroky, kterými proces prochází, jsou logické a vždy dobře popsány přímo v aktivním
okně. Uživatel díky tomu snadno pozná, která volba je pro jeho záměr nejvhodnější.
Efektivita programu se v porovnání s ostatními programy těžko poměřuje.
Vzhledem k tomu, že se obraz netvořil ze stejného počítače jako u ostatních programů, ale
z virtuálního stroje, není možné časy a efektivitu přímo srovnávat. Vytvořený virtuální
počítač, s nainstalovanými základními aplikacemi měl velikost 6,3 GB. Image byl
v jednom souboru formátu wim a jeho velikost byla 2,8 GB. Jeho vytvoření trvalo 7 minut
40 vteřin a obnova 15 minut 12 vteřin.
Tabulka 4: Efektivita a výkon programu
Čas na vytvoření Čas na obnovení
Celkový čas Velikost image Zaplnění
Míra komprese
image
image
zdrojového disku
7:40
15:12
22:52
2,8 GB
6,3 GB
55,6%
Zdroj: Vlastní tvorba
26
Cena programu SmartDeploy je 546,- Kč za licenci pro jedenu stanici, včetně
základní podpory na jeden rok. Ceny se liší dle počtu nakoupených licencí. [15] Podrobný
přehled cen uvádí následující tabulka. Ceny jsou včetně podpory.
Tabulka 5: Ceník programu SmartDeploy
Počet stanic
100 - 249
250 - 499
500 - 999
1 000 - 2 499
2 500 - 4 999
5 000 - 9 999
Cena za 1 licenci
546 Kč
455 Kč
364 Kč
319 Kč
273 Kč
228 Kč
Zdroj: [15]
Tabulka 6: Celkové hodnocení produktu
SmartDeploy Enterprise
Výkon
Efektivita
Použitelnost
Funkčnosti aplikace
Uživatelské prostředí
Cena
Celkem
Hodnocení
Váha
5
5
4
3
5
3
25
Zdroj: Vlastní tvorba
27
Výsledek
0,15
15%
0,1
10%
0,2
16%
0,1
6%
0,15
15%
0,3
18%
80%
5 Produkty s podporou síťového deploymentu
5.1 Úvod do produktů
Produkty s podporou síťového deploymentu jsou hlavním cílem této práce. Obvykle je
možné tyty aplikace použít stejným způsobem, jako produkty bez podpory síťové
distribuce, tedy na imaging jedné či dvou stanic. Výhoda těchto produktů nicméně spočívá
právě v možnosti nasazení po síti. Při tomto procesu se cílové stanice spustí z připraveného
média, případně z PXE serveru do módu klienta či konzole a přihlásí se k Image serveru.
Ten následně rozezná připojené pracovní stanice, na které je možné nasadit předem
vytvořený image. Vzhledem k tomu, že tyto programy jsou dělané pro nasazení více
pracovních stanic a počítají s jejich rozdílným nastavením, je u nich obvykle možné
provést určitou dokonfiguraci cílových stanic.
V této části bude porovnáno několik komerčních řešení, ale také jedno volně
dostupné řešení, kterým je Clonezilla SE. Programy Microsoft Deployment Toolkit a
SmartDeploy nejsou do této sekce zařazeny, jelikož je možné u nich síťový deployment
používat pouze za pomoci Windows Deployment Services. Tuto službu je možné
provozovat jen na serverovém operačním systému. [16] [7] [17] Vzhledem k tomu, že
cílové prostředí Unicorn College s. r. o. má jako operační systém na serveru Windows 7,
nebyly zahrnuty do výběru.
5.2 Paragon Deployment Manager 10
5.2.1 O programu Paragon Deployment Manager 10
Program Paragon byl vyvinut společností Paragon Software Group. Konkrétní verze
programu, vhodná k deploymentu učeben, se jmenuje Paragon Deployment Manager 10
for SMB & Enterprise. Program kromě možnosti zálohy jednoho počítače umožňuje také
hromadný deployment, který může být spuštěn ručně, nebo může být naplánován a
spouštěn automaticky. Pro spuštění klienta na pracovních stanicích má program svůj PXE,
případně i DHCP server. Bootovat je možné také z jiného média, jako je CD nebo flash
disk. Pro získání programu je na stránkách Paragon Software k dispozici trial verze na
třicet dní. Pro její získání je nutné vyplnit některé osobní informace a informace o
společnosti, ve které bude program zkoušen. Program nemá v trial verzi žádná funkční
28
omezení, navíc obsahuje další produkt společnosti Paragon Software Group – Hard Disk
Manager. [18]
5.2.2 Instalace
Instalace Paragon Deployment Manager je jednoduchá, v jednom z prvních kroků je
možné vybrat, které komponenty budou nainstalovány. Na výběr je z těchto komponent:
-
Hard Disk Manager
-
PXE Server
-
Infrastructure Server
-
Deployment Console
-
Boot Media Builder
[18]
V případě, že je pro chod programu používán jen jeden server a ne například zvláštní
server pro PXE a druhý pro distribuci, nainstalujeme všechny zvedené komponenty. Pokud
je vybrán k instalaci i PXE Server, instalace se dotáže, je-li v síti funkční DHCP server,
nebo zdali má být nainstalován. Dále se pak zeptá na úložiště pro tvorbu virtuálních image
a tím je instalace dokončena.
5.2.3 Uživatelské prostředí – používání produktu
Jednotlivé části programu je možné spouštět přímo, nebo je možné otevřít rozcestník Quick
Start, ze kterého můžeme vybrat ostatní komponenty programu. Vzhledem k tomu, že
každá část aplikace má své vlastní grafické prostředí, může být pro uživatele o něco
náročnější na používání. Efektivnější by bylo mít jeden interface pro všechny komponenty
programu a přepínat se například pomocí záložek.
Samotné použití Deployment Console a Hard Disk Manageru je jednoduché a pro
uživatele lehce pochopitelné. Komponentu Boot Media Builder je pro uživatele snadné
používat, vzhledem k rozmanitým možnostem nastavení, až po přečtení krátké kapitoly
v manuálu dostupného z webových stránek společnost. Nastavení PXE Serveru má
zbytečně mnoho možností a jeho zprovoznění během testu trvalo několik hodin. Jak ho
správně a jednoduše nastavit nebylo možné ani za pomoci manuálu. Po nastavení podle
manuálu pracovní stanice neustále hlásily chybu ohledně nenalezení potřebného image.
29
Obrázek 6: Prostředí programu Paragon Deployment Manager
Zdroj: Vlastní screenshot aplikace
5.2.4 Použití programu
Použití samotného programu Paragon Deployment Manager je po nastavení PXE serveru
velmi snadné. Prvním krokem je vytvoření zdrojového image. Zdrojovou pracovní stanici
je možné spustit pomocí média (USB flash disk, CD, DVD) nebo pomocí místní sítě. Po
nabootování je zobrazeno linuxové nebo WindowsPE prostředí. Vzhledem k snazší
použitelnosti bude další popis předpokládat spuštěné prostředí WindowsPE. V tom je
pomocí nabídky start vybrána komponenta Hard Disk Manager. Pomocí ní je spuštěn
Backup Wizard, ve kterém je vybrán disk, případně jednotlivé partition pro backup, neboli
vytvoření image.
Tu je možné vytvořit na CD/DVD, místní disk, síťové úložiště nebo externí disk.
Po vybrání úložiště a názvu image je Backup Wizard uzavřen. Pro spuštění samotné tvorby
image je třeba potvrdit změny stiskem tlačítka Apply. Tento krok je poněkud netradiční a
pro uživatele, který s programem dříve nepracoval, vypadá spíše jako neplánovaná
nečinnost programu. Během tvorby obrazu je uživateli zobrazována odhadovaná zbývající
doba úlohy, nicméně odhad je velmi nepřesný a ustálí se až ke konci tvorby image.
Výsledný obraz je rozdělen do více souborů. Kromě souborů sloužících samotnému
30
programu, jsou zde další, které nesou data zdrojového disku. Tyto jsou rozděleny po 1,95
GB a jejich počet závisí na velikosti obsazeného místa zdrojového disku.
Po získání vzorového obrazu je možné začít s nasazením pracovních stanic. Image
vytvořený na referenčním počítači je vhodné přesunout přímo na server. Pomocí Boot
Media Builderu je možné image pro distribuci vybrat již při tvorbě zaváděcího média.
Pokud ovšem tuto možnost nevyužijeme, je možné ji vybrat při tvoření nové úlohy
deploymentu. V tomto procesu můžeme zvolit pracovní stanice, kam bude image nasazen.
Paragon Deployment Manager mimo klasických možností, tedy nasazení na připojené
stanice a seznam stanic dle MAC adresy, nabízí ještě další možnosti zvolení cílových
stanic pro nasazení. Jednou z těchto možností je vybrání Session ID, které můžeme
nastavit do zaváděcího média pro cílové stanice, a na základě tohoto ID dojde
k identifikaci počítačů určených k nasazení. Další možnost je pak vytvořit session, ke které
se může připojit libovolná stanice, na kterou po připojení začne nasazování image. Tento
proces začne bez ohledu na stav ostatních probíhajících úloh deploymentu. Během
vytváření úlohy deploymentu můžeme také vybrat, jestli a jak často se má deployment
provádět automaticky.
Cílové stanice je možné spouštět ve dvou módech. Prvním je Server-driving mode,
ve kterém se počítač připojí k serveru a na základě nastavení serveru je proveden imaging.
Naproti tomu Client-driving mode umožňuje specifikovat zdrojový server, i session, ke
které se má klient připojit. Je také možné vybrat samotný obraz pro deployment. Který
z těchto módů se má po nabootování spustit je možné specifikovat již při tvorbě
zaváděcího média. [18] Pro potřeby deploymentu ze serveru je vhodné zvolit možnost
řízení deploymentu serverem.
5.2.5 Zhodnocení produktu Paragon Deployment Manager
Program Paragon Deployment Manager 10 nabízí poměrně široké možnosti nastavení.
Jeho výhodou je vlastní PXE server pro bootování pracovních stanic. Pokud se vhodně
nastaví zaváděcí médium PXE serveru, je celý proces možné zvládnout plně automaticky,
bez fyzické přítomnosti uživatele. Použití programu by usnadnilo spojení všech komponent
do jednoho prostředí, nicméně i organizace Paragon Deployment Manageru má své
opodstatnění. Boot Media Builder je používán jen při konfiguraci nového zaváděcího
média a pokud je dobře nakonfigurovaný PXE server, není důvod znovu otevírat nastavení
Builderu. Jediná pravidelně používaná komponenta tak bude Deployment Console pro
správu úloh distribuce image. Díky absenci ostatních komponent je prostředí samotné
31
Deployment Console velmi jednoduché a intuitivní pro použití. Cena Paragon Deployment
Manageru za jednu licenci je 671,- Kč. Licence jsou prodávány v balících po pěti, deseti,
padesáti a stech licencí. [19]
Tabulka 7: Ceník programu
Počet stanic
Cena za 1 licenci
1 - 49
671 Kč
Poznámka: Ceny pro větší počet stanic jsou dostupné až na
základě konkrétní cenové nabídky společnosti a nejsou volně
dostupné.
Zdroj: [19]
Image vytvořený programem Paragon Deployment Manager je rozdělený do více
souborů. Jejich souhrnná velikost vytvořeného image představovala 15,1 GB, image byl
tvořen z pracovní stanice, která měla na disku 31,15 GB obsazeného místa. Výsledný
image tak zabíral 48,5 % původní velikosti disku. Doba vytvoření image na lokální disk
byla 16 minut 14 vteřin, při tvorbě image na síťové úložiště trvala záloha 54 minut 18
vteřin. Doba obnovení image na počítač byla 12 minut 23 vteřin.
Tabulka 8: Efektivita a výkon programu
Čas na vytvoření Čas na obnovení
Celkový čas Velikost image Zaplnění
Míra komprese
image
image
zdrojového disku
16:14
12:23
28:37
15,1 GB
31,15 GB
51,5%
Zdroj: Vlastní tvorba
Tabulka 9: Zhodnocení Paragon Deployment Manageru
Paragon Deployment Manager
Výkon
Efektivita
Použitelnost
Funkčnosti aplikace
Uživatelské prostředí
Cena
Celkem
Hodnocení
Váha
4
5
3
3
4
2
21
0,15
0,1
0,2
0,1
0,15
0,3
Výsledek
12%
10%
12%
6%
12%
12%
64%
Zdroj: Vlastní tvorba
5.3 Clonezilla SE
5.3.1 O Produktu Clonezilla SE
Produkt je dostupný pod licencí GNU GPL a díky tomu je možné jej užívat zdarma.
Program je dostupný ve verzi Clonezilla live a Clonezilla SE (Server Edition). Vzhledem
k tomu, že Clonezilla SE zahrnuje i klasickou verzi Clonezilla live, bude dále rozebírána
32
jen verze Clonezilla SE. Tato verze je využívána právě k síťovému deploymentu, zatímco
pomocí klasické verze můžeme provádět zálohu pracovní stanice a jednotlivé obnovy.
Clonezilla je produkt založený na systému Linux. Klasická i serverová verze Clonezilly je
dostupná na live CD, je tedy možné ji spustit bez instalace či nasazení na server. [20] [21]
Usnadní to její použití, nicméně toto řešení má i nevýhodu. Fakt, že neběží jako aplikace
na systému Windows, ale musí se do ní nabootovat server, je jistě překážka pro mnoho
uživatelů. Řešením by byl zvláštní Image server pro úlohy nasazení, který by měl Linux
jako základní operační systém. Pro použití produktu je vhodné mít s Linuxem alespoň
základní zkušenosti, nicméně podmínkou to není.
5.3.2 Instalace
Clonezilla SE je k dispozici na stránkách projektu DRBL. Nejsnadnější je stažení live ISO
verze, což je Linuxová distribuce, která se nemusí instalovat, ale je možné ji spustit
namísto operačního systému serveru. Tato distribuce v sobě obsahuje Clonezilla live,
Clonezilla SE a také potřebný PXE server. Při spuštění proběhne dotázání na jazyk,
mapování kláves a rozlišení obrazovky. Poté je spuštěno linuxové prostředí DRBL.
5.3.3 Uživatelské prostředí – používání produktu
Uživatelské prostředí samotné distribuce má Linuxové grafické rozhraní. Na ploše jsou
ikony pro spuštění Clonezilla live, či Clonezilla SE. Samotné aplikace však jsou bez
grafické úpravy a více tak připomínají řádkové DOS prostředí. Pohybovat se v něm můžete
pouze pomocí klávesnice. Pro uživatele se v programu skrývá několik úskalí, například
nutnost opakovat celý proces v případě špatné volby, jelikož aplikace postrádá tlačítko,
které by ji vrátilo o krok zpět. Ze všech srovnávaných aplikací má Clonezilla nejméně
propracované uživatelské prostředí. Nicméně i přesto zůstává pro uživatele použitelná
především díky tomu, že její nastavení probíhá v jednotlivých krocích, kdy je vždy možné
vybrat právě jednu volbu a nestane se tak, že by uživatel na nějaké nastavení zapomněl.
33
Obrázek 7: Uživatelské prostředí Clonezilla SE
Zdroj: Vlastní screenshot aplikace
5.3.4 Použití programu
Použití produktu Clonezilla je rozděleno na dvě části. Obě tyto úlohy je možné spustit
pomocí live CD DRBL. První úloha spočívá ve vytvoření vzorového image. Je tedy nutné
spustit Clonezilla live. V aplikaci je možné se pohybovat jen kupředu a nelze se přepínat
mezi jednotlivými kroky. Po spuštění Clonezilla live je na výběr mezi imagováním diskdisk nebo disk-image. Po vybrání disk-image je uživatel dotázán na úložiště image. Poté je
uživatel vyzván k vybrání základního, či pokročilého módu. V pokročilém módu je možno
provádět více nastavení, například vybrat míru komprese dat. V základním módu tyto
možnosti nejsou a uživatel je dotázán pouze na výběr zdroje image a má-li být image po
vytvoření zkontrolován. Vytvořený image není uložena v jednom souboru, ale skládá se z
několika souborů umístěných do nově vytvořené složky v místě vybraném pro uložení
image.
Druhá úloha spočívá v samotné distribuci obrazu. Pro tuto činnost je potřeba
spustit Celonezilla server. Uživatel musí vybrat, bude-li nasazení image probíhat na
všechny připojené stanice, či jen na vybrané, jejichž výběr je definovaný IP nebo MAC
adresou. Aplikace se dotáže uživatele na úložiště, které má pro svůj běh připojit. Mimo
lokálního či externího disku to může být také nfs, ssh nebo samba server. Po vybrání
34
umístění image je spuštěn PXE server. I v server edici je na možnost výběr mezi základní a
expertní verzí, s tím, že v expertní verzi je dostupných více nastavení. Po vybrání obnovy
disku a zvolení akce po dokončení deploymentu je možné připojit koncové stanice a začít
úlohu nasazení.
5.3.5 Zhodnocení produktu Clonezilla SE
Clonezilla je velmi zajímavý produkt především díky tomu, že je poskytován pod licencí
GNU GPL a je tedy zdarma. Nevýhodou pro servery s operačním systémem Windows je,
že jako linuxová distribuce není možná jeho instalace na server v podobě aplikace.
Prostředí pro ovládání je velmi omezené, nicméně vcelku jednoduché na použití.
Subjektivně jsem jako největší překážku viděl nemožnost vracet se o krok zpět a v případě
vybrání špatné volby opakovat celý proces znovu. To může práci výrazně zpomalit.
Celkové hodnocení uživatelského prostředí je vhodné rozdělit na dvě části. Pro uživatele,
kteří jsou zvyklí na práci s Linuxem, bude prostředí dostačující a jistě ocení množství
zobrazovaných informací o právě probíhajících operacích. Pro uživatele, který je zvyklý
spíše na práci se systémem Windows bude Clonezilla z počátku poměrně těžká na
ovládání, nicméně díky jednoduchosti a jasnosti kroků ji pravděpodobně dokáže použít i
uživatel, který se s linuxovými distribucemi běžně nesetkává.
Vytvoření image pomocí programu Clonezilla trvalo 17 minut a 12 vteřin.
Výsledný image je rozdělen do několika souborů. Jejich souhrnná velikost byla 15,2 GB,
disk, ze kterého byl image tvořen, měl na disku zaplněno 31,15 GB. Velikost výsledného
image byla 48,8 % obsazených dat na zdrojovém disku. Obnova image trvala 20 minut a
13 vteřin.
Tabulka 10: Efektivita a výkon programu
Čas na vytvoření Čas na obnovení
Celkový čas Velikost image Zaplnění
Míra komprese
image
image
zdrojového disku
17:12
20:13
37:25
15,2 GB
31,15 GB
51,2%
Zdroj: Vlastní tvorba
35
Tabulka 11: Zhodnocení Clonezilla SE
Clonezilla SE
Výkon
Efektivita
Použitelnost
Funkčnosti aplikace
Uživatelské prostředí
Cena
Celkem
Hodnocení
Váha
3
5
3
2
2
5
20
0,15
0,1
0,2
0,1
0,15
0,3
Výsledek
9%
10%
12%
4%
6%
30%
71%
Zdroj: Vlastní tvorba
5.4 Acronis Snap Deploy 4
5.4.1 O produktu Acronis Snap Deploy 4
Společnost Acronis se zabývá softwarovými produkty pro zálohu a obnovu dat. Produkt,
který řeší hromadný deployment pracovních stanic, se nazývá Acronis Snap Deploy 4.
Tento produkt je dostupný ve verzích „for PC“ a „for Server“. Jak je z názvu patrné, verze
„for PC“ slouží k nasazování obrazů na pracovní stanice, zatímco serverová verze řeší
deployment serverových systémů. Jako rozšíření nabízí společnost produkt Acronis
Universal Deploy. Pomocí tohoto placeného rozšíření je možné jeden vytvořený image
distribuovat na stanice s odlišným hardware. [22, s. 26] Acronis Snap Deploy 4 for PC je
placený software, pro jehož vyzkoušení je k dispozici trial verze na patnáct dní. Tato trial
verze nemá zásadní funkční omezení. Pro její získání je potřeba vyplnit na webových
stránkách společnosti formulář, kde zadáte své základní údaje, jako je jméno, příjmení,
email a společnost, pro kterou pracujete. Zakoupené licence jsou vázány na počítač,
respektive na jeho síťovou kartu. Licence je nepřenosná. [22, s. 80] V případě výměny
síťové karty ve spravované stanici je potřeba pro ni také dokoupit další licenci.
5.4.2 Instalace
K instalaci této aplikace slouží instalační balíček, který obsahuje veškeré potřebné
komponenty pro deployment. Instalace na server je přehledná a můžete v ní zvolit ze dvou
typů. První typ je typická instalace, ve které se nainstalují následující komponenty:
-
Acronis Snap Deploy 4 OS Deploy server
-
Acronis Snap Deploy 4 Management Console
-
Acronis Snap Deploy 4 License Server
-
Acronis PXE Server
36
Druhý typ instalace nabízí rozšířené volby, kdy můžete sami vybrat, které komponenty
budou nainstalovány. Na výběr jsou tyto komponenty:
-
Acronis Snap Deploy 4 OS Deploy server
-
Acronis Snap Deploy 4 Management Console
-
Acronis PXE Server
-
Acronis Snap Deploy 4 Management Agent (dále jen Management Agent)
-
Acronis Wake-on-LAN Proxy
-
Acronis Snap Deploy 4 License Server
Pro dokončení instalace je nutné vložit licenční klíč, například klíč pro trial licenci.
5.4.3 Uživatelské prostředí – používání produktu
Po dokončení instalace je možné aplikaci spustit, žádné pomocné aplikace nejsou
vyžadovány. Po spuštění aplikace na serveru je uživateli dostupné grafické rozhraní. V
něm je možné si v menu na levé straně obrazovky vybrat ze základních možností
-
Welcome Screen - rychlá navigace k vytvoření nového nebo nasazení stávajícího
image
-
Machines – Správa počítačů připojených přes Management Agenta
-
Deployment tasks – Plánování a konfigurace deploymentu
-
PXE Server – Nastavení komponent dostupných stanicím na PXE Serveru
-
Licenses - Správa licencí jednotlivých stanic
Na serverovém počítači tak můžeme jednoduše spravovat nastavení PXE serveru,
přidělovat jednotlivým počítačům volné licence a především plánovat úlohu nasazení. Přes
záložku Tools na horní liště je také možné vytvořit zaváděcí médium, pokud není z
nějakého důvodu možné bootovat stanice z PXE serveru.
37
Obrázek 8: Uživatelské prostředí aplikace Acronis Snap Deploy 4
Zdroj: Vlastní screenshot aplikace
5.4.4 Použití produktu
Pro pracovní stanici slouží dvě komponenty - Management Agent a Acronis Snap Deploy
4 Master Image Creator (dále jen Master Image Creator). Pomocí komponenty
Management Agent je stanice připravena pro nasazení image. Komponenta Master Image
Creator slouží k vytvoření obrazu disku z počítače. Tyto komponenty se dají na pracovní
stanici spustit několika způsoby. Jeden ze způsobů je nabootovat z flash disku vytvořeného
aplikací na serveru (místo flash disku je možné využít také jiné vyměnitelné médium).
Nejsnadnější možností je ovšem bootování z PXE serveru. Ze serveru je počítači se
zaváděcími údaji také poskytnuta adresa serveru, ke kterému se stanice po spuštění
Management Agenta připojí a čeká na deployment.
Pro vytvoření obrazu disku vybereme po spuštění možnost Master Image Creator.
Vybrat si můžeme z několika možných úložišť pro image. Image může být ukládán přímo
do sdílené složky některého z počítačů připojených do sítě, nebo na externí či interní
úložiště. Poslední zmiňovaná možnost je určená pouze pro stanice s více pevnými disky za
předpokladu, že disk, na který chceme image uložit, není vybrán k záloze.
Po vytvoření obrazu disku je možné provést úlohu nasazení ze serveru. Pro spuštění
úlohy je nutné všechny cílové stanice spustit do módu Management Agenta. Ten se připojí
na server, kde je zobrazen jako aktivní počítač připravený pro deployment. Pro samotnou
38
úlohu je možné vybrat velké množství dokonfigurace pracovních stanic. Pro cílové stanice
je možné vybrat nastavení sítě, nastavení jména stanice, nastavení uživatelských účtů, akci
k provedení po dokončení, nebo přidání souborů, případně aplikací ke spuštění po
dokončení úlohy nasazení. Zajímavá je možnost nastavit tyto volby pro pracovní stanice
zvlášť. Při distribuci image pak může být upřednostněno individuální nastavení pracovní
stanice. Aplikace má funkčnost Wake-on-LAN pro zajištění funkčnosti úlohy
automatického nasazení na vypnuté pracovní stanice.
5.4.5 Zhodnocení produktu Acronis Snap Depoloy 4
Acronis Snap Deploy je velmi snadný na použití. Jeho nastavení i používání je jednoduché
a vše je velmi dobře popsáno. Výhodou oproti ostatním aplikacím je například snadné
pojmenování všech cílových stanic, pomocí jednoduchých patternů, či nastavení jména pro
konkrétní stanici. Mezi další výhodu se řadí vlastní PXE Server, který je velmi snadný na
konfiguraci. Mezi slabou stránku se řadí možnost vytvořit vzorový image ze vzdáleného
počítače připojeného pomocí klientské konzole. I ve stavu, kdy byl počítač vidět
v seznamu připojených pracovních stanic, v nabídce pro vytvoření image ze vzdáleného
počítače nebyl zobrazen.
Cena za licenci programu Acronis Snap Deploy 4 for PC s podporou na 12 měsíců
je 478,- Kč. Podpora na každých dalších 12 měsíců stojí 73,- Kč na jednu licenci. [23]
Tabulka 12: Cena programu Acronis Snap Deploy 4 for PC
Základní cena programu Cena 12 měsíců podpory
478
73 Kč
Poznámka: Prvních 12 měsíců podpory je zahrnuto v ceně
Zdroj: [23]
Program Acronis Snap Deploy 4 vytváří image v jediném souboru, který je ve
formátu tib. Velikost vytvořeného image byla 15,4 GB z disku, který byl zaplněn 31.15 GB
dat. Výsledná velikost image byla 49,4 % obsazeného místa na disku. Vytvoření image
trvalo 9 minut a 15 vteřin. Obnovení image trvalo 8 minut a 56 vteřin.
Tabulka 13: Výkon a efektivita programu
Čas na vytvoření Čas na obnovení
Celkový čas Velikost image Zaplnění
Míra komprese
image
image
zdrojového disku
9:15
8:56
18:11
15,4 GB
31,15 GB
50,6%
Zdroj: Vlastní tvorba
39
Tabulka 14: Zhodnocení Acronis Snap Deploy
Acronis Snap Deploy
Výkon
Efektivita
Použitelnost
Funkčnosti aplikace
Uživatelské prostředí
Cena
Celkem
Hodnocení
Váha
5
4
5
4
5
4
27
0,15
0,1
0,2
0,1
0,15
0,3
Výsledek
15%
8%
20%
8%
15%
24%
90%
Zdroj: Vlastní tvorba
5.5 Symantec Ghost Solution Suite 2.5
5.5.1 O produktu Symantec Ghost Solution Suite 2.5
Společnost Symantec je ze všech uvedených firem jednoznačně největší výrobce software.
Byla založena roku 1982 a v současné době má více než patnáct tisíc zaměstnanců. [24]
Většina jeho produktů se zabývá bezpečností pracovních stanic a ochranou dat. Portfolio
společnosti Symantec obsahuje několik desítek produktů. [25] Symantec má své produkty
rozděleny do skupin. Skupina Altiris se zabývá managementem koncových stanic. Součástí
této skupiny je i Ghost Solution Suite, který řeší deployment. [26] V roce 2003 byl oddělen
Ghost pro osobní a firemní užití. Aplikace pro korporátní sféru dostala podobu Ghost
Solution Suite. [27]
Dnes je to robustní, propracované řešení, které má mnoho komponent a je jedním
z nejrozšířenějších nástrojů pro deployment. Je stavěn i na velmi velké úlohy distribuce
image, které usnadňuje díky dobré organizaci pracovních stanic. Pracovní stanice je možné
ukládat do skupin a podskupin a pro úlohu nasazení pak stačí vybrat pouze skupinu, pro
kterou se úloha provede. Jedna pracovní stanice může být zahrnuta ve více skupinách.
Díky svým možnostem může být pro méně zkušené uživatele těžké začít program používat
a nalézt ideální nastavení všech komponent. K vyzkoušení programu je dostupná trial
verze, která je ovšem funkčně omezená a dle informací při instalaci není dostupná
například podpora deploymentu více pracovních stanic po síti. Vzhledem k tomu, že jsem
program potřeboval otestovat pro porovnání s ostatními programy, kontaktoval jsem
společnost Symantec a byla mi poskytnuta časově omezená licence, která zajišťovala běh
všech součástí programu. [28]
Program nemá vlastní PXE server, což výrazně stěžuje jeho použití pro síťové
nasazení. Společnost pro funkčnost PXE serveru využívá a na instalačním médiu dodává,
40
3com boot services. Komponenta 3com boot service je relativně zastaralá a konfigurace
PXE serveru je oproti jiným aplikacím velmi složitá. Vzhledem k množství komponent,
které Ghost Solution Suite integruje, by bylo uživatelsky mnohem příznivější, kdyby byl
PXE server zahrnut přímo do řešení Ghost Solution Suite.
5.5.2 Instalace
Instalační balík zkušební i plné verze je možné stáhnout z webových stránek společnosti.
Instalační balík plné verze je k dispozici jako ISO soubor. Nabídka instalátoru nabízí
instalaci Symantec Ghost Console and Ghost Standard Tools, instalaci Ghost Console
Client a instalaci Ghost Standard Tools a Ghost Configuration Client. Pro server je určena
první volba, tedy Symantec Ghost Console and Ghost Standard Tools. Samotná instalace
pak již po uživateli nepožaduje žádné zvláštní nastavení. Jediný krok, ve kterém uživatel
může změnit nastavení instalace je výběr komponent, které budou nainstalovány. Na výběr
jsou následující komponenty:
-
Ghost (32 a 64-bitová verze)
-
GDisk (32 a 63-bitová verze)
-
Ghost Walker
-
Ghost Explorer
-
Ghost Boot Wizard
-
Ghost Cast Server
-
GhConfig
-
GhRegEdit
-
Omnifs
-
Ghost Image File API
-
User Migration Package Explorer
-
User Migration Contend IDE
-
AI Builder
Uživatel může pro správnou funkčnost aplikace nechat všechny automaticky vybrané
komponenty a nemusí nastavení měnit. Mezi komponentami chybí výběr 3com boot
services, ten musí být následně z instalačního CD doinstalován ručně, nicméně instalace
této komponenty je velmi jednoduchá a nevyžaduje žádné složité nastavování.
41
5.5.3 Uživatelské prostředí – používání produktu
Po instalaci produktu Symantec Ghost Solution Suite jsou dostupné následující samostatně
spustitelné komponenty:
-
AI Builder
-
Ghost Boot Wizard
-
Ghost Console
-
Ghost Explorer
-
GhostCast server
-
User Migration Package Explorer
[29, s. 38-42]
Všechny zmíněné komponenty se však snadno dají spustit také z Ghost Console, která je
hlavní částí celého programu. Použití produktu pro síťové nasazení vyžaduje nastavení
PXE serveru, které je poměrně složité. Z uživatelského hlediska je tento krok největším
problémem při používání aplikace Symantec Ghost Solution Suite. Samotná komponenta
Ghost Console je přehledná a je v ní možné dělat všechny potřebné operace, přes spuštění
dalších komponent, přes správu připojených stanic, až po vytváření vzorových
konfiguračních souborů a plánování úloh. Vytváření image je možné i ze serverové stanice.
Pro využití této funkcionality stačí, aby byla připojená pracovní stanice, na které je spuštěn
Ghost Client a server pak dokáže vzdáleně spustit úlohu vytvoření obrazu disku.
Uživatelské prostředí na pracovních stanicích je DOS, i v případě, že zaváděcí médium je
vytvořeno na WindowsPE. Stanice v tom případě nastartuje do WindowsPE a v něm se
spustí DOS aplikace Ghost.
42
Obrázek 9: Symantec Ghost Console
Zdroj: Vlastní screenshot aplikace
5.5.4 Použití produktu
Pro použití programu pro síťový deployment je nejprve nutné spustit Ghost Client na
pracovní stanici. Pro vytvoření zaváděcího média slouží komponenta Ghost Boot Wizard.
K výběru je prostředí DOS, Linux a WindowsPE. V dalším kroku je třeba vybrat, jaký typ
zaváděcího média chce uživatel vytvořit, pro spuštění klienta z PXE serveru je nevhodnější
vybrat TCP/IP Network Ghost Client Boot Image. Ghost Boot Wizard také umožňuje zadat
jméno a heslo uživatelského účtu pro možnost připojení Ghost Clienta na server. Další
možností je vybrání jednotky, na kterou se namapuje síťová sdílená složka. Dále je vybrán
root adresář TFTP serveru a název zaváděcího média. Po vytvoření zaváděcího média je
nutné nastavit 3com boot services. To je nejobtížnější část konfigurace.
Pomocí komponenty Boot Image Editor uživatel vytvoří nové PXE menu, ve
kterém vybere vytvořený image zaváděcího média. Po vytvoření boot menu je nutné
editovat soubor BOOTPTAB, pomocí textového editoru nebo komponenty BOOTPTAB
Editor. Pokud si uživatel vybere možnost editace v textovém editoru, je mu v samotném
souboru k dispozici nápověda pro správnou konfiguraci. Uživatel musí specifikovat jako
43
bootfile soubor pxeboot.n12, který je ve složce \boot. Jako template nastaví uživatel
default a jako fyzickou adresu nastaví „????????????“. Stejný výstupní soubor lze nastavit
také pomocí komponenty BOOTPTAB Editor, kde vytvoříte nového hosta s vybraným
nastavením. Po nastavení tohoto souboru je již možné spustit komponentu PXE Server a
následně TFTP Server. Pokud se spuštění nepovede, je ještě potřeba vypnout několik
služeb Windows. Po spuštění těchto komponent je možné nabootovat pracovní stanice ze
sítě.
Po spuštění Ghost Client na pracovní stanici se stanice detekuje v komponentě
Ghost Console. Detekované pracovní stanice jsou uloženy pod záložkou network, kde jsou
uchovávány podle podsítě, do které patří. Tyto počítače je následně možné přidávat do
skupin. Je možné dělat ve skupinách počítačů hierarchii, a pokud je pro deployment
vybrána skupina, která obsahuje dvě podskupiny, deployment proběhne na obě tyto
podskupiny. Vytvoření vzorového image probíhá pomocí vytvoření úlohy Create Image
Task. Při vytváření úlohy je možné vybrat pracovní stanici, ze které má být image vytvořen
a ze kterého disku. Je možné vytvářet více image najednou. Je také možné před
zaznamenáním image provést vzdáleně sysprep systému. Úlohu je možné uložit pro
budoucí spuštění, nebo rovnou spustit. O průběhu úlohy nemá na serveru uživatel přehled,
vidí pouze v jakém je stavu, tedy že úloha běží, selhala nebo byla úspěšně dokončena.
Pomocí nové úlohy je pak možné vytvořený image nasadit na ostatní pracovní stanice.
Aplikace má kromě základní funkce Clone – tedy přepsání cílového disku podle
vytvořeného image, také další možnost. Touto možností je funkce Deploy Anywhere, která
po specifikaci ovladačů umožní nasadit image na hardwarově odlišný počítač. Pro
deployment je také možné použít konfigurační soubor, ve kterém můžeme například určit
pojmenování pracovních stanic, včetně možnosti ponechání jména, ale také rozsah
přidělovaných IP adres, v případě, že není k dispozici DHCP server. Tento konfigurační
soubor je tvořen přímo v aplikaci Ghost Console. Je také možné migrovat uživatelská data,
nebo přenášet samotný software pomocí automatizovaných instalací. Po vybrání skupiny
stanic, na které má být deployment proveden je možné v záložce síť vybrat, jakým
způsobem bude síť využita. Na výběr je Multicast, Directed broadcast či Unicast, uživatel
také může nastavit limit datového toku, aby nebyla nadměrně zatížená síť. Aplikace
obsahuje funkčnost Wake-On-Lan.
44
5.5.5 Zhodnocení produktu Symantec Ghost Solution 2.5
Aplikace Symantec Ghost Solution 2.5 je velmi robustní produkt, což jej dělá
pravděpodobně nejlepším produktem pro velké korporace. Nabízí mnoho funkcí i mimo
deployment. Samotnou správu deploymentu pak usnadňuje především tím, že umožňuje
přehledně členit spravované stanice, ale také image a nejrůznější šablony nastavení pro
distribuci image. Z uživatelského hlediska je aplikace poměrně složitá na použití, nicméně
pro administrace velkého počtu stanic a po správném nastavení by pravděpodobně šla
využívat bez větších komplikací. Velkou nevýhodou produktu je absence vlastního PXE
Serveru. Řešení tohoto problému přes externí zastaralou komponentu není nejvhodnější.
Samotný Symantec neposkytuje podrobný návod na jeho nastavení a samotné nastavení
3com PXE Serveru je pro uživatele velmi složité a časově náročné. Dle mého názoru by si
takto robustní produkt zasloužil vlastní komponentu, která by tuto problematiku řešila.
Image vytvořený programem Symantec Ghost Solution Suite měl 16.9 GB.
Velikost image je tak 54,3 % původní velikosti obsazeného místa na disku, jež bylo 31.15
GB. Vytvoření image trvalo 22 minut a 42 vteřin, obnovení image na pracovní stanici
trvalo 22 minut a 9 vteřin.
Tabulka 15: Výkon a efektivita programu
Čas na vytvoření Čas na obnovení
Celkový čas Velikost image Zaplnění
Míra komprese
image
image
zdrojového disku
22:42
22:09
44:51
16.9 GB
31,15 GB
45,7%
Zdroj: Vlastní tvorba
Cena jedné licence produktu Symantec Ghost Solution Suite 2.5 je 1 040,- Kč
včetně podpory na 12 měsíců. [30]
Tabulka 16: Cena za program Symantec Ghost Solution Suite 2.5
Základní cena programu Cena 1 rok podpory
881,4 Kč
158,7 Kč
Poznámka: Rok podpory je povinný
Zdroj: [30]
45
Tabulka 17: Zhodnocení Symantec Ghost Solution Suite
Symantec Ghost Solution Suite
Výkon
Efektivita
Použitelnost
Funkčnosti aplikace
Uživatelské prostředí
Cena
Celkem
Hodnocení
Váha
2
3
4
5
4
1
19
Zdroj: Vlastní tvorba
46
0,15
0,1
0,2
0,1
0,15
0,3
Výsledek
6%
6%
16%
10%
12%
6%
56%
6 Porovnání produktů
6.1 Porovnání cen
Přiložená tabulka zobrazuje ceny za jednotlivé produkty vhodné pro deployment po síti.
Počet licencí je odvozen od počtu pracovních stanic v učebnách Unicorn College s. r. o. a
jednoho serveru. Program Paragon Deployment Manager má licencí více, jelikož je lze
kupovat jen v minimálním počtu 5 licencí. Uvedené ceny jsou bez DPH.
Tabulka 18: Porovnání cen
Produkt
Počet licencí
Cena za licenci
Celková cena licence
671 Kč
Paragon Deployment Manager 10
35
23 485 Kč
31
zdarma
478 Kč
31
14 818 Kč
1 040 Kč
31
32 240 Kč
Clonezilla SE
zdarma
Acronis Snap Deploy 4 for PC
Symantec Ghost Solution Suite 2.5
Zdroj: Vlastní tvorba
6.2 Porovnání efektivity
Následující tabulka shrnuje nejlepší časy, za které byly jednotlivé programy schopny
vytvořit a obnovit vybraný disk a jaká byla velikost a komprese výsledných image. Na
zdrojovém disku o kapacitě 80 GB bylo využito 31,15 GB místa.
Tabulka 19: Porovnání efektivity
Produkt
Čas na vytvoření image Čas na obnovení image
Celkový čas
Velikost image
Velikost oproti disku
Paragon Deployment Manager 10
16:14
12:23
28:37
15,1 GB
48,5%
Clonezilla SE
17:12
20:13
37:25
15,2 GB
48,8%
9:15
8:56
18:11
15,4 GB
49,4%
22:42
22:09
44:51
16.9 GB
54,3%
Acronis Snap Deploy 4 for PC
Symantec Ghost Solution Suite 2.5
Zdroj: Vlastní tvorba
6.3 Vybrání vhodného produktu
Vybrání vhodného produktu záleží na několika kritériích, která byla u vybraných programů
uvedena. Následně proběhlo porovnání všech produktů a v tabulce níže je ke každému
kritériu přiřazen vítězný produkt.
47
Tabulka 20: Vyhodnocení produktů podle kritérií
Kritérium
Vítezný program
Výkon
Acronis Snap Deploy
Efektivita
Paragon Deployment manager,
Clonezilla SE
Použitelnost
Acronis Snap Deploy
Funkčnosti aplikace
Symantec Ghost Solution Suite
Uživatelské prostředí
Acronis Snap Deploy
Cena
Colnezilla SE
Zdroj: Vlastní tvorba
Z tabulky je patrné, že každý program má svou silnou stránku. Z hlediska výkonu
byl nejlepší program Acronis Snap Deploy, jelikož dokázal vytvořit image ze vzorového
počítače za 9 minut 15 vteřin. To je v porovnání s časy ostatních aplikací velmi výrazný
náskok. Z hlediska Efektivity mají pak společné umístění programy Paragon Deployment
Manager a Clonezilla SE, které byly schopny nejlepší komprese, která dosahovala více než
51 %. Všechny programy vykazovaly podobně dobré míry komprese, která se od nejlepší
hodnoty pohybovala maximálně o šest procentních bodů. Z hlediska použitelnosti vyhrál
program Acronis Snap Deploy, jelikož bylo nejsnazší ho připravit pro správnou funkčnost.
Má všechny potřebné komponenty pro efektivní nasazení, nicméně jejich obsluha je velmi
snadná. V rozšířených možnostech je na druhou stranu možné nastavit vcelku podrobné
nastavení pro jednotlivé pracovní stanice. Program měl jednoznačně nejlépe vyřešenou
funkčnost PXE Serveru.
Funkčnosti aplikace jsou nejrozšířenější u aplikace Symantec Ghost Solution Suite,
která kromě deploymentu umožňuje například migrování a zálohy uživatelských účtů.
Uživatelské prostředí má nejpřehlednější Acronis Snap Deploy a to jak z hlediska vzhledu,
tak také z hlediska organizace. Veškeré komponenty jsou viditelně umístěné a jejich
funkčnost dobře popsána. Otázka ceny, která měla relativně vysokou váhu, byla zřejmá již
od začátku. Vítěz byl jasný díky tomu, že jediným volně dostupným produktem je
Clonezilla SE. Na druhém místě se umístil Acronis Snap Deploy, který byl se svou
cenovou nabídkou výrazně levnější než zbývající produkty.
server. Výsledné hodnocení produktů vyšli nejlépe pro produkt Acronis Snap Deploy.
Konkrétní ohodnocení produktů je uvedeno v následující tabulce.
48
Tabulka 21: Výsledek hodnocení produktů
Pořadí
1
2
3
4
Program
Acronis Snap Deploy
Clonezilla SE
Paragon Deployment Manager
Symantec Ghost Solution Suite
Celkové hodnocení
90%
71%
64%
56%
Zdroj: Vlastní tvorba
49
7 Technická část - Proces pro Unicorn College s. r. o.
7.1 Popis infrastruktury
V současné době má Unicorn College s.r.o. (dále jen UCL) dvě počítačové učebny. Jsou
umístěny v budově Classic 7, ve druhém patře. Označení učeben je 2.1 a 2.3. Všechny
pracovní stanice jsou ve stejné síti, ve které je navíc ještě server na jejich správu. Místnost
2.1 obsahuje 12 pracovních stanic a jednu určenou pro lektora. Místnost 2.3 obsahuje 16
studentských pracovních stanic a jednu lektorskou. Všechny pracovní stanice jsou stejné
HW konfigurace. Jsou osazeny procesorem AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor
5000+ o frekvenci 2,6 GHz, mají 4 GB operační paměti, grafickou kartu ATI Radeon
Xpress 1250 a dva pevné disky. Ten, na kterém je nahrán operační systém, má kapacitu 80
GB. Druhý, sloužící k ukládání virtuálních image pro výuku má kapacitu 500 GB.
Server představuje pracovní stanice umístěná v serverovně. Procesor i grafickou
kartu má server stejné jako pracovní stanice v učebnách. Server má 6 GB operační paměti
a má k dispozici více úložného prostoru. Kromě kapacitně stejných disků, jako mají
pracovní stanice v učebnách, je k serveru pro ukládání virtuálních strojů a obrazů disků
připojen externí disk s kapacitou 500 GB.
7.2 Současný stav
Na pracovních stanicích jsou pro výuku používány převážně virtuální image, některé lekce
jsou ovšem vedeny přímo na operačním systému pracovní stanice. Díky tomu, že se u
stanic střídá velké množství uživatelů, je třeba pravidelně navracet operační systém
pracovních stanic do funkčního stavu. Někteří uživatelé provádějí na stanicích změny
v nastavení a mohou mazat důležité soubory, což veda k narušení správné funkčnosti
počítačů. Deployment pracovních stanic slouží k nápravě těchto nežádaných zásahů do
systému. V tomto procesu je na vybranou pracovní stanici znovu nahrán operační systém,
nainstalovány potřebné aplikace a upraveno požadované nastavení. Z této „čisté“ pracovní
stanice je následně vytvořen image pevného disku. Tímto imagem jsou potom přehrány
pevné disky ostatních pracovních stanic a díky tomu jsou opět ve funkčním stavu.
V současné době je přehrávání stanic prováděno pomocí externího disku. Na tento
disk je image uložen a postupně je z něj každá pracovní stanice přehrána. K tomuto
procesu je v současnosti používána aplikace Norton Ghost. Přehrání pracovní stanice trvá
zhruba 1,5 - 2 hodiny. Vzhledem k počtu pracovních stanic trvá v současné době proces
50
jejich obnovy zhruba 45 - 60 hodin. Tato doba se může ještě prodloužit, pokud se vyskytne
nějaký problém při přehrávání disku a musí se úloha spustit znovu. Přehráním pracovních
stanic je hotová nejdůležitější část procesu. Poté je však potřeba ještě všechny počítače
nakonfigurovat pro práci v síti. Na základě tabulek níže jim musí být podle MAC adresy
přidělena správná IP adresa a název počítače. Toto je důležité nejen pro identifikaci
pracovních stanic v sítí, ale také pro správné fungování aplikace Networker. Ta slouží
k distribuci virtuálních image pro výuku. Správná identifikace pracovních stanic v síti je
pro funkčnost této aplikace klíčová.
Tabulka 22: Názvy, IP adresy a MAC adresy stanic v učebně 2.1
Zdroj: [31]
51
Tabulka 23: Názvy, IP adresy a MAC adresy stanic v učebně 2.3
Zdroj: [31]
7.3 Požadovaný stav
Vzhledem k neefektivitě současného procesu chce UCL proces vylepšit. Navrhované
řešení popisuje vytvoření nového procesu, se zahrnutím aplikace Acronis Snap Deploy 4
for PC. Díky časové náročnosti nasazení v současném stavu se provádí deployment zhruba
jednou za půl roku, případně za rok. Tento stav není žádoucí především z toho důvodu, že
případné změny na pracovních stanicích se musejí opravovat ručně administrátorem. UCL
by ráda učebny aktualizovala alespoň jednou měsíčně. Díky novému procesu by mělo být
možné snadno nasazovat aktualizované image každý měsíc a každý týden provádět
deployment, pro uvedení stanic do „čistého“ stavu.
7.3.1 Dokonfigurace pracovních stanic
Pracovní stanice se po dokončení mají lišit v názvu počítače a IP adrese. Ostatní parametry
systému mají zůstat na všech stanicích stejné. Řešení počítá s nastavením IP adresy a
změnou jména pracovní stanice díky vhodnému nastavení šablony deploymentu. Původním
možným řešením byla tvorba skriptu, který by na základě MAC adresy změnil jméno
52
počítače v registrech a nastavením DHCP serveru, který by stanicím přiřazoval správné IP
adresy. Vzhledem k tomu, že Acronis Snap Deploy 4 for PC má tuto funkci integrovanou a
je pomocí vhodné šablony možné všechny pracovní stanice přejmenovat již během
deploymentu, bylo by tvoření takového skriptu zbytečné a neefektivní.
7.4 Instalace produktu na server
Pro instalace je vhodné zvolit typickou instalaci, která na server nainstaluje následující
komponenty:
-
Acronis Snap Deploy 4 OS Deploy Server
-
Acronis Snap Deploy Management Console
-
Acronis PXE Server
-
Acronis Snap Deploy Licence Server
Všechny tyto komponenty jsou potřebné pro použití na UCL. V následujících kapitolách se
předpokládá, že každá stanice má zakoupenou a přidělenou licenci.
7.5 Nastavení PXE Serveru
Prvním krokem po nainstalování programu je nastavení PXE Serveru. Program se spouští
pomocí Acronis Snap Deploy Management Console. V programu je třeba se přepnout na
záložku PXE server a vybrat možnost Upload components to PXE. Dále je potřeba vybrat
komponenty, které budou z PXE Serveru dostupné. Na UCL bude na serveru dostupný
pouze Acronis Snap Deploy 4 Agent (dále jen Agent). Druhou možností je na server
nahrát také komponentu Acronis Snap Deploy 4 Master Image Creator (dále jen Master
Image Creator). To je ovšem nežádoucí, protože by image mohl vytvářet jakýkoliv uživatel
pracovní stanice.
Další volbou PXE Serveru je možnost Autostart. Tato volba nabízí možnost
automatického spuštění zvolené komponenty či operačního systému po uplynutí časového
intervalu. Pokud v tomto intervalu uživatel nevybere další akci, je automaticky spuštěna
vybraná komponenta. Nastavení PXE Serveru se bude pravidelně měnit. Během
pracovních dnů, ve kterých probíhá výuka, se bude automaticky spouštět OS a spuštění
Agenta se zvolí jen v případě ručního spuštění úlohy nasazení a na víkend, kdy bude
naplánována automatická úloha deploymentu, se volba na PXE Serveru změní na
automatické spuštění Agenta. Tato činnost bude prováděna automaticky, pomocí aplikací
vytvořených v programu AutoIt. Kódy skriptů před zkompilováním jsou u práce uvedeny
jako příloha 2 a 3. Windows Task Scheduler bude naplánován na spuštění aplikace
53
Set_PXE_to_Agent.exe hodinu před začátkem deploymentu a 10 hodin poté se spustí
Set_PXE_to_start_OS.exe. V případě automatického spuštění úlohy nasazení v sobotu ve
23:00 se nastavení PXE serveru změní v sobotu ve 22:00. Změna nastavení zpět na start
operačního systému počítače proběhne v neděli v 8:00.
Obrázek 10: Nastavení PXE pro automatické spuštění Agenta
Zdroj: Vlastní screenshot aplikace
Dále je nutné nastavit adresu serveru, na který se má Agent po spuštění připojit.
V případě učeben UCL se tento server nachází na adrese 192.168.197.5. Samotné spuštění
Agenta je také možné chránit heslem, aby se zabránilo neautorizovanému spuštění. Tato
možnost nebude používána, jelikož by znemožnila spouštění deploymentu zcela nezávisle
na fyzické přítomnosti administrátora. PXE Server je tímto nastaven, dále je možné ho
v této záložce zapínat a vypínat stisknutím jednoho tlačítka. Pro stanice je nutné nastavit
PXE server jako primární zdroj bootování. Pro případ nedostupnosti sítě je vhodné nastavit
jako sekundární spuštění OS z lokálního pevného disku. Pokud se tedy nepovede spustit
stanici pomocí síťové karty, bude spuštěn operační systém.
7.6 Vytvoření vzorového image
Vzorová pracovní stanice musí být v požadovaném stavu, to znamená, že musí být
provedena všechna požadovaná systémová nastavení a také musí být nainstalovány
54
všechny potřebné aplikace. Před sejmutím obrazu je doporučeno důkladně otestovat
funkčnost vzorového počítače. V případě nutnosti dodatečných změn po provedení
deploymentu se snižuje efektivita tohoto procesu. V praxi se obvykle na vybranou
pracovní stanici nahraje starý image, následně se stanice aktualizuje a uvede do
požadovaného stavu.
Po připravení vzorové pracovní stanice, je třeba spustit komponentu Master Image
Creator. Jak jsem již zmiňoval v kapitole 5.4.4, je možné pro její nabootování použít různá
média. Na UCL jsem vybral spouštění z PXE Serveru, jelikož jeho použití nevyžaduje
pořízení speciálního média pro tyto účely. Po spuštění Master Image Creatoru je nutné
vybrat disk, ze kterého má být vytvořen image. V učebnách UCL je označen jako „Disk 1“.
Je nutné vybrat obě partition na tomto disku.
Obrázek 11: Výběr disku pro tvorbu image
Zdroj: Vlastní screenshot aplikace
Jako úložiště je nejvhodnější vybrat druhý pevný disk v počítači, který je nazván
NewVolume a v Master Image Creatoru je mu přiřazeno písmeno E. Pojmenování disku
může být libovolné, doporučuje se však pro snadné třídění zahrnout datum - například
„20130322_lab10.tib“. V dalším kroku je vhodné vybrat možnost pro ověření hotového
55
image, aby kvůli nevalidnímu obrazu neselhala pravidelná úloha nasazení. Následuje
samotná tvorba image, která trvá na běžně zaplněném disku v učebně zhruba 10 minut. Po
jeho vytvoření je potřeba pracovní stanici zapnout a spustit operační systém. Nově
vytvořený image je třeba přesunout ze sekundárního disku na deployment server, tedy
stanici LAB00. Zde je na disku „H“ vyhrazena složka „AcronisImages“, ve které jsou
potřebné image uchovány. Soubor je možné také stáhnout z disku pracovní stanice přímo
ze serveru.
7.7
Příprava cílových stanic pro deployment
Cílové stanice musí splňovat určité podmínky, aby bylo možné na ně deployment pomocí
aplikace Acronis Snap Deploy 4 provést. První podmínkou je povolení bootování pomocí
síťové karty. Toto nastavení se provádí v BIOS počítače. Druhá podmínka pro
automatizovaný deployment nastavení bootování ze síťové karty jako primární pro start
počítače. To znamená, že počítač se nejprve pokusí nabootovat ze sítě a pouze v případě,
že se mu to nepovede, nabootuje z pevného disku. Jako poslední nastavení v BIOS je nutné
povolit funkci Wake-On-LAN. Tato funkce je na pracovních stanicích v učebnách již
povolena, jelikož je využívána aplikací Networker. Po provedení těchto nastavení je cílová
stanice připravena pro deployment. Díky této konfiguraci je možné počítač vzdáleně
zapnout pomocí Wake-On-LAN a pomocí PXE Serveru určit, do jakého stavu se má
spustit, zdali do komponenty Agent nebo spustit operační systém z pevného disku.
7.8 Nastavení pracovních stanic v záložce Machines
Aby program Acronis Snap Deploy získal přehled o stanicích, připravených na
deployment, je nutné na nich spustit komponentu Agent. Poté, co se komponenta připojí na
server, je pracovní stanice zařazena do listu zařízení v záložce Machines. Doporučuji
napřed spustit jednu učebnu a vytvořit pro ni na záložce Machines zvláštní složku, kam
budou přesunuty. Následně to samé udělat pro druhou učebnu. Uživatel má pak přehled o
tom, které počítače jsou v jaké učebně a může je snadno vybrat pro deployment. Pracovní
stanice jsou detekovány a pojmenovány podle MAC adresy. Toto doporučuji změnit, pro
lepší orientaci ve stanicích. Na základě tabulky č. 23 by tedy měla být identifikace
pracovních stanic změněna, aby odpovídala náhledu na obrázku č. 12. Analogicky také pro
učebnu 2.1
56
Obrázek 12: Správa pracovních stanic
Zdroj: Vlastní screenshot aplikace
Následně je vhodné pro každý tento zaevidovaný počítač nakonfigurovat specifické
nastavení. Na každou stanici v seznamu je možné kliknout pravým tlačítkem a vybrat
volbu Individual settings. Zde je k dispozici individuální nastavení pro každou pracovní
stanici, které pak bude použito při deploymentu místo obecného nastavení. Zabrání se tak
například špatnému zadání patternu na jména stanic při tvoření úlohy deploymentu. U
každé volby, kde se mění nastavení je potřeba zaškrtnout položku „Enable this setting to
override the common deployment setting“.
V záložce Machine name and membership je potřeba vybrat správné Machine name
(například „lab14“) a Workgroup nastavit na „UCL“. V záložce TCP/IP Properties je třeba
nastavit správnou IP adresu, dle tabulky č. 22 a 23, masku podsítě 255.255.255.0, primární
DNS server 192.168.197.1 a výchozí bránu 192.168.197.1. Díky těmto nastavením
zajistíme, že všechny pracovní stanice budou mít po nasazení správné nastavení sítě a také
správné jméno. Je tím tedy kompletně vyřešena dokonfigurace pracovních stanic.
57
Obrázek 13: Nastavení sítě pro pracovní stanici lab18
Zdroj: Vlastní screenshot aplikace
7.9 Šablony pro deployment
7.9.1 Vytvoření šablony pro manuální spuštění deploymentu
Vytvořená šablona pro jednorázový deployment v této práci je určena pro učebnu 2.3,
analogicky se pak bude postupovat u další učebny. Vzhledem k rozdílnému využívání
učeben je žádoucí mít pro každou skupinu stanic zvláštní šablonu. Ta se vytvoří v Snap
Deploy 4 Management Console na záložce Deployment tasks vybráním možnosti Create.
Předpokladem pro tvorbu šablony je existence záznamu počítačů v záložce Machines. Ten
je podmíněn jedním spuštěním pracovních stanic do stavu Agenta.
V prvním kroku je potřeba vybrat volbu „The machines listed below“ a dále
skupinu, ve které jsou počítače z požadované učebny. Pokud by byla vybrána možnost
„Any machines ready for deployment“, neproběhne spuštění pracovních stanic pomocí
funkce Wake-on-LAN. Po výběru pracovních stanic uživatel zvolí použití PXE serveru
pro nabootování do Agenta.
58
Obrázek 14: Výběr stanic pro deployment
Zdroj: Vlastní screenshot aplikace
V dalším kroku je třeba vytvořit novou úlohu. V té uživatel zvolí vhodný image ze
složky AcronisImages na disku H: a pro deployment označí obě jeho partition. Vzhledem
k tomu, že pro každou stanici bylo předem provedeno individuální nastavení, nemusí již
jména stanic ani nastavení sítě zadávat. V záložce Network Utilization je třeba vybrat
způsob distribuce Unicast. V záložce Licensing je třeba u možnosti „During deployment“
vybrat volbu „Use machine licenses“. Toto nastavení vynucuje použití licence konkrétního
počítače. Každý počítač v učebně UCL má svou licenci přidělenou na MAC adresu
počítače. Po potvrzení zvoleného nastavení je uživatel dotázán na použití Acronis
Universal Deploy. Vzhledem k tomu, že pracovní stanice jsou hardwarově identické a tato
komponenta není součástí doporučené licence, nebude tato možnost zvolena. Tímto je
dokončena tvorba úlohy. V dalším kroku je třeba definovat časy spouštění celé úlohy a její
opakování. Vzhledem k tomu, že tento návod slouží k vytvoření šablony pro manuálně
spouštěný deployment, je třeba vybrat volbu „Manually“ a zadat administrátorské heslo
k serverové stanici. Dále je možné vybrat, jak dlouho se má čekat na přihlášení stanic přes
59
Agenta. Doporučená doba je 30minut, aby v případě selhání spuštění některé stanice bylo
možné problém odstranit před začátkem deploymentu. Pokud některá vybraná stanice
nebude připravena ani po 30 minutách, je možné provést deployment na připravené
pracovní stanice, nebo celou úlohu zastavit.
7.9.2 Vytvoření šablony pro automatický deployment
Šablona pro automatický deployment se významně neliší od šablony pro manuální
deployment, mimo jednoho z posledních kroků, kde je nastavení času spuštění. Zde
uživatel nevybere možnost „Manually“ ale požadovaný čas. Pro udržení pracovních stanic
v čistém stavu bude tato úloha probíhat každý víkend. Spuštění úlohy bude naplánováno na
sobotu 23:00 (Weekly, Saturday 11:00 PM), aby bylo možné v případě naúspěchu problém
odstranit před zahájením výuky v novém týdnu. Další krok je již opět stejný jako při
vytváření šablony pro manuální spuštění deploymentu.
7.10 Deployment
Spuštění deploymentu je provedeno manuálně uživatelem, nebo událostí reagující na
datum a čas. Pro spuštění distribuce image je důležité, mít správně nastaven PXE Server.
Doporučené nastavení pro úlohu nasazení má několik bodů. Na PXE Serveru by měla být
standardně přítomna jen komponenta Agent. Dále je vhodné nastavit autostart do Agenta
po jedné vteřině a timeout na automatické připojení k serveru také na jednu vteřinu.
Pracovní stanice se pak automaticky spustí přímo do komponenty Agent a připojí na
server. Jejich připojení k serveru je možné v aplikaci indikovat v záložce Machines, kde
jsou aktivní počítače zobrazeny s modrou ikonou. Pro manuální deployment se pak stačí
přepnout do záložky Deployment tasks, vybrat správnou šablonu a stisknout Run. V jeho
průběhu pak můžeme sledovat stav deploymentu v procentech.
Po dokončení distribuce image je zobrazen výsledek úlohy, tedy jestli byla
úspěšná, zastavena nebo neúspěšná. V této záložce je dostupný také Log, který je
zobrazován dle data a času, a lze v něm vyhledat detailní informace o konkrétní úloze
deploymentu. Díky možnosti měnit vzdáleně nastavení PXE Serveru, v kombinaci se
zapnutou funkcí Wake-on-LAN a nastavením síťové karty jako primárního bootovacího
zařízení, je možné provádět deployment zcela bez fyzické přítomnosti administrátora
pomocí připojení k serveru přes vzdálenou plochu. Scénář manuálního spuštění
deploymentu by probíhal dle diagramu na obrázku č. 15 v kapitole 7.11.
60
7.10.1 Předpoklady
Předpoklady pro spuštění deploymentu na pracovní stanici jsou následující:
-
Pracovní stanice je připojena k síti (a je v jedné podsíti se serverem).
-
Pracovní stanice má povoleno bootování ze síťové karty.
-
Pracovní stanice má povolenu funkci Wake-on-LAN.
-
Pracovní stanice má nastavenu síťovou kartu jako primární zařízení pro bootování.
7.11 Diagram procesu manuálního deploymentu
Obrázek 15: Diagram procesu
Zdroj: Vlastní tvorba
61
7.12 Možné úspory pro Unicorn College s. r. o.
Hlavním důvodem, proč se UCL rozhodla pro změnu stávajícího procesu, byla jeho
neefektivita a s tím spojené vysoké náklady. Vzhledem k tomu, že v blízké budoucnosti je
plánováno nasazování pracovních stanic výrazně častěji než doposud, byla by tato činnost
finančně i pracovně velmi náročná. Minimální požadované nasazení pracovních stanic je
jednou měsíčně, s předpokladem že by byl nasazován aktualizovaný image. Doposud se
pracovní stanice nasazovaly před začátkem semestru. Tedy obvykle dvakrát ročně.
Aktualizace software uvnitř pracovních stanic probíhala ručně, na každé pracovní stanici
zvlášť. Tento proces se dá odbourat pomocí pravidelných nasazování pracovních stanic.
Pracovní stanice mohou být nasazovány například každý týden a jednou za měsíc bude
image aktualizován. Pokud by se tato činnost prováděla starým procesem, měsíčně by to
mohlo znamenat až 60 hodin strávených touto činností. Pokud by byla uvažována mzda
pro administrátora o víkendu 200 Kč/h, náklady na tuto činnost by mohly být až 12.000,Kč. Administrátor v případě stávajícího procesu musí být po celou dobu přítomen
v učebně.
V případě využití aplikace Acronis Snap Deploy 4 for PC se doba této činnosti dá
zkrátit na jednu hodinu. Pokud uvažujeme, že by deployment probíhal každý týden, čas by
se zvětšil zhruba na dvě hodiny. Po započtení pořizovacích nákladů a uvažování doby
provozu aplikace 3 roky to znamená úsporu až 10.900,- Kč měsíčně. Pokud budeme počítat
měsíce, ve kterých probíhá výuka, tedy 8 měsíců v roce, roční úspora by mohla dosahovat
až 87.200,- Kč. Je nutné říci, že tato úspora je pouze teoretická. Vzhledem k tomu, že UCL
si je vědoma, jak náročná by tato činnost byla, rozhodně by ji nevykonávala pomocí
starého procesu. Právě z tohoto důvodu bylo žádoucí navrhnout proces nový, který by
finanční zátěž pravidelného deploymentu snížil na minimum.
Cenová nabídka od společnosti Acronis, poskytnutá Alešem Hokem, jako zástupcem
společnosti, je součástí práce jako příloha. V poptávce bylo požadováno 34 licencí. Více
licencí je žádoucí pro případ, že bude vyměněna některá pracovní stanice. V tomto případě
bude stačit pracovní stanici přiřadit volnou licenci ze serveru a ihned ji zařadit do
deploymentu. Celková cena za 34 licencí programu Acronis Snap Deploy 4 for PC
s podporou na 12 měsíců je 16.252,- Kč, tedy 478,- Kč za licenci. Produkt je nicméně
možné využívat po libovolně dlouhou dobu, podpora pro další období není povinná.
62
Tabulka 24: Porovnání časové náročnosti procesů
Současný stav
Použití Acronis Snap Deploy 4 for PC
Připravení a vytvoření image
2h
40 min
Deployment jedné pracovní stanice Deployment 30 pracovních stanic
1,5h
45-60h
15 min
15 min
Zdroj: Vlastní tvorba
63
8 Závěr
Záměrem práce bylo navrhnout vhodné řešení efektivního procesu instalace pracovních
stanic pro společnost Unicorn College s. r. o. Její současný proces je neefektivní a
nákladný. Vzhledem k budoucímu plánu, podle kterého by měl být proces prováděn
častěji, bylo stávající řešení vyhodnoceno jako nevhodné.
Cílem tedy bylo udělat analýzu nejpoužívanějších produktů na trhu a jejich
porovnání. Na základě porovnání a reálného ozkoušení měl být vybrán produkt, který je
vhodný pro použití v novém procesu instalace pracovních stanic na Unicorn College s. r. o.
Dále bylo nutné zajistit jejich dokonfiguraci, tedy aby každá z nich měla správné nastavění
sítě a také správný název.
Z testovaných produktů určených pro síťový deployment vyšel jednoznačně nejlépe
Acronis Snap Deploy 4. Jedním z hlavních hodnocených aspektů byla cena. Tu měl nižší
pouze produkt Clonezilla SE, který ovšem ztrácel v podstatě ve všech ostatních kritériích
hodnocení. Ostatní produkty měly velmi podobný výkon a efektivitu, nicméně cena byla
podstatně vyšší, a použitelnost produktu koncovým uživatelem nebyla srovnatelná
s vítězným produktem.
Z osobního hlediska mne mimo Acronis Snap Deploy 4 zaujala aplikace
SmartDeploy. Bohužel je pro úlohu síťové distribuce image nepoužitelný bez serverového
operačního systému. Jeho způsob fungování nicméně přináší do problematiky nasazování
image nový, zajímavý směr. Virtuální stroj, ze kterého se image tvoří, se obvykle velmi
lehce udržuje aktuální, a díky možnosti přidávat platformové balíčky pro nové počítače
nezávisle na image, je velmi efektivní. Tento program by se mohl využít na další úlohy
prováděné na Unicorn College s. r. o. a to především pro nasazování image na různé typy
osobních počítačů. Tento proces v současné době probíhá pro každý typ notebooku
individuálně, a dal by se tímto značně usnadnit.
Možnost dokonfigurace pracovních stanic, která měla podle mé úvodní studie
probíhat pomocí skriptu, je řešena přímo vybranou aplikací. V této aplikaci se pro tento
účel dají zvolit konfigurace sítě, včetně rozsahu IP adres, ale také názvy počítačů dle
jednoduchého patternu. Je ovšem také možné zadat každé stanici v databázi programu
pevné nastavení, a vyhnout se tak riziku špatně zadaného patternu. Další riziko by nastalo
v případě nedostupnosti některé ze stanic pro úlohu deploymentu. Jméno by se dle patternu
posunulo o jednu stanici, což není žádoucí. V procesu pro Unicorn College s. r. o. je tedy
64
zavedeno nastavení konkrétních parametrů pro všechny stanice. Jakákoliv další
dokonfigurace není nutná.
Díky možnosti snadno přenastavovat PXE Server přes vzdálenou plochu je možné
docílit deploymentu zcela bez fyzické přítomnosti administrátora v budově. Tato možnost,
která nebyla v původním plánu, pomůže ušetřit další množství času. Deployment je tak
možné spustit v podstatě odkudkoliv, kde má administrátor připojení k internetu. Díky
novému procesu je tak možné ušetřit majoritní část nákladů, i času. Je díky tomu také
možné přijmout plán na pravidelné aktualizování pracovních stanic, a jejich pravidelné,
automatické uvedení do požadovaného stavu.
65
9 Conclusion
The main goal of the thesis was to design a process to install computer in an effective way.
The solution should be designed for the company Unicorn College s. r. o. The company is
currently having a problem with an ineffective process with computer classroom
deployment. The company would like to update computers more frequently but the current
process was unsuitable because of the time it took to deploy all the machines. It was
necessary to develop a new solution.
It was necessary to analyze the most common products on the market, and to
compare them. The right solution for the company´s new process was selected basing on
the real test of the products. After deployment, it is important to have these machines
configured. All the machines have to have the right network and name settings.
The best product of all the tested programs was Acronis Snap Deploy 4. One of the
main reasons was the price. Only one product has a better price which was Clonezilla SE.
This product was losing in all other criteria. Other products had similar efficiency and
performance however the price of these products was much higher. Even the usability for
end user was not as good as with the Acronis Snap Deploy 4.
In my point of view, there was one more application besides Acronis Snap Deploy
4 which attracted me.
Product SmartDeploy unfortunately does not offer network
deployment without server operation system. It captures the image from virtual machine,
not from physical one. Thanks to this solution we can get hardware independent image
which is easy to keep up to date. For all common types of the machines SmartDeploy
offers platform packs. With using hardware independent image and platform packs
separately, you can deploy almost any computer in the company. When a new type of
computer is bought in the company, all you have to do is to download a new platform pack
for its hardware. This program could be also useful for Unicorn College s. r. o. especially
to deploy various types of notebook for its employees.
To have the right machines configuration after the deployment is very important for
other application on the server like application Networker for distributing virtual machines
Since the Acronis Snap Deploy 4 is able to do this configuration automatically, using the
script would be useless. In the application it is possible to set a range of IP addresses
assigned to the computer and names by a pattern. This solution would cause problems, if
any of the machines is temporary not working. It would cause shifted machines names and
66
IP addresses. For each machine in the machine list it is possible to configure its own IP
address and a computer name. To ensure properly working deployment task this
configuration will be done for each machine manually in the machine list. This has to be
done only once, at the beginning and the machines will always be automatically
configurated right after the deployment.
Thanks to the easy to use PXE server it is possible to deploy the machines without
a physical attendance of the administrator in the building. This possibility will save more
time needed for deployment. Administrator can easily connect to the server via Remote
Desktop and change the PXE server setting to start Acronis Agent automatically. Then just
launch deployment task and all the computers will be powered on and the deployment will
start. After the deployment all the machines are ready to use. Only the PXE server has to
be disabled or switched to boot primary disk instead of Acronis Agent.
Thanks to new process is it possible to save major time and money expanses on
deployment. It is also possible to accept new plan for one month period actualization of the
machines and also to deploy clean image to the machines every weekend.
67
10 Seznam použité literatury
1.
KROČEK, T. a M. BERÁNEK. CAR Základní Deska [online]. 8. říjen. 2011 [cit.
2012-listopad-28]. Dostupné z: https://uu.unicornuniverse.eu/ues/
sesm?SessFree=ues:UCL-BT:CAR12W.CZ/LEC02/GL
2.
MK SOLUTIONS S.R.O. ; FOX COMPUTERS S.R.O. Acronis | Bootování spouštění systému [online]. [cit. 2012-říjen-18]. Dostupné z: http://www.acronis.cz/kb/
bootovani
3.
HLAVNEKA, J. A. K. Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací. Praha:
Computer Press, 1997. ISBN 80-7226-023-5.
4.
Microsoft TechNet. What is Windows PE? [online]. [cit. 2013-duben-10]. Dostupné z:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc766093%28v=ws.10%29.aspx
5.
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Kurzy devizového trhu [online]. [cit. 2013-březen-18].
Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/
kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.txt?date=18.03.2013
6.
Netmarketshare. Operating system market share [online]. [cit. 2013-březen-28].
Dostupné z: http://www.netmarketshare.com/operating-system-marketshare.aspx?qprid=10&qpcustomd=0
7.
PARK, PHILIP. SmartDeploy Enterprise product demo [videokonference]. San
Francisco: 10. duben 2013.
8.
Macrium Software. Personal [online]. [cit. 2013-únor-15]. Dostupné z: http://
www.macrium.com/personal.aspx
9.
PARAMOUNT SOFTWARE UK LIMITED. Business [online]. [cit. 2013-únor-15].
Dostupné z: http://www.macrium.com/business.aspx
10. TechNet Magazine. Create and Use a Virtual Hard Disk on Windows 7 [online]. [cit.
2013-leden-19]. Dostupné z: http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/
ee872416.aspx
68
11. Macrium Software. Deployment License - Purchase [online]. [cit. 2013-březen-15].
Dostupné z: http://www.macrium.com/deployment.asp?rs=cb
12. SMARTDEPLOY. SmartDeploy Partner Program [online]. [cit. 2012-prosinec-08].
Dostupné z: http://www.smartdeploy.com/docs/download/
SmartDeployPartnerProgram.pdf
13. SMARTDEPLOY. SmartDeploy Enterprise User Guide [online]. [cit. 2012-prosinec08]. Dostupné z: http://www.smartdeploy.com/docs/download/
smartdeployusersguide.pdf
14. Videos - Smart Deploy [online]. [cit. 2013-březen-10]. Dostupné z: http://
download.smartdeploy.com/SmartDeployClickDemo.exe
15. SmartDeploy. Purchasing - Technology [online]. [cit. 2012-prosinec-12]. Dostupné z:
http://www.smartdeploy.com/technology/purchasing
16. Microsoft TechNet. Choose the Right Microsoft Deployment Tool [online]. [cit. 2012prosinec-12]. Dostupné z: http://technet.microsoft.com/en-us/windows/hh147630.aspx
17. Microsoft TechNet. Windows Deployment Services [online]. 2009 [cit. 2013-únor-23].
Dostupné z: http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/
cc772106%28v=ws.10%29.aspx
18. PARAGON TECHNOLOGIE GMBH. Paragon Deployment Manager User Manual
[online]. [cit. 2013-březen-29]. Dostupné z: https://www.paragon-software.com/docs/
DM10_User_Manual.pdf
19. PARAGON Software Group. Paragon Deployment Manager for SMB & Enterprise Purchasing [online]. [cit. 2013-únor-16]. Dostupné z: http://www.paragonsoftware.com/medium-large-business/dm-smb/
eshop.html?__utma=1.1640170418.1364484578.1366888805.1366901051.8&__utmb
=1.12.10.1366901051&__utmc=1&__utmx=&__utmz=1.1364484578.1.1.utmcsr=google|utmccn=%28organic%29|utmcmd=organ
ic|utmctr=%28
69
20. Clonezilla. Clonezilla - About [online]. [cit. 2012-říjen-19]. Dostupné z: http://
clonezilla.org/
21. Clonezilla. Clonezilla - Server Edition [online]. [cit. 2012-říjen-19]. Dostupné z: http:/
/clonezilla.org/clonezilla-SE/
22. ACRONIS INTERNATIONAL GMBH. Acronis. Acronis Snap Deploy 4 User Guide
[online]. [cit. 2012-listopad-20]. Dostupné z: http://dl.acronis.com/u/pdf/
ASD4_userguide_en-EU.pdf
23. HOK, A. Acronis - nezávazná poptávka. [online]. 2013. Emailová komunikace.
24. Symantec UK. About Symantec Corporation [online]. [cit. 2013-únor-29]. Dostupné
z: http://www.symantec.com/en/uk/about/profile/
25. Symantec Corporation. Products A-Z [online]. [cit. 2012-říjen -20]. Dostupné z: http://
www.symantec.com/en/uk/products-solutions/products/
26. Symantec Corporation. Endpoint Management powered by Altiris [online]. [cit. 2012říjen-20]. Dostupné z: http://www.symantec.com/en/uk/configuration-management
27. Symantec Corporation. Brief overview of Symantec Ghost and Norton Ghost versions
[online]. [cit. 2013-duben-10]. Dostupné z: http://www.symantec.com/connect/
forums/brief-overview-symantec-ghost-and-norton-ghost-versions
28. MEDUNA, M. Trial GSS. [online]. 2013. Emailová komunikace.
29. SYMANTEC CORPORATION. Symantec Ghost Implementation Guide [online].
verze Documentation Version 11 [cit. 2012-listopad-15]. Dostupné z: ftp://
ftp.symantec.com/public/english_us_canada/products/symantec_ghost_solution_suite/
2.0/manuals/Ghost_imp_guide.pdf
30. JELÍNEK, L. Symantec Ghost Solution Suite 2.5. [online]. 2013. Emailová
komunikace.
70
31. BALÁK, M. Seznam MAC a IP adres [online]. 26. listopad. 2012 [cit. 2013-duben02]. Dostupné z: https://uu.unicornuniverse.eu/ues/sesm?SessFree=ues:UCLBT:UCL.DTA/GL/IP
32. BITTO, O. Příkazový řádek Windows 7. Brno: Computer Press, a. s. , 2011. ISBN
978-80-251-3506-8.
33. HOK, A. kouzla s pevným diskem v programech True Image a Disk Director. Brno:
Computer Press, a.s. 2006. ISBN 80-251-1040-0.
34. HORÁK, J. BIOS a Setup Průvodce - základním nastavením počítače. Brno :
Computer Press, a.s. 2010. ISBN 978-80-251-3035-3.
35. KÁLLAY, F. a P. PENIAK. Počítačové sítěa jejich aplikace LAN/MAN/WAN. Praha:
Grada Publishing, a.s. 2003. ISBN 80-247-0545-1.
.
71
11 Seznam obrázků
Obrázek 1: Obecný pohled na problém ............................................................................... 14
Obrázek 2: Efektivní nasazení pracovních stanic po síti ..................................................... 16
Obrázek 3: Prostředí aplikace Macrium Reflect v5 ............................................................. 19
Obrázek 4: Princip fungování programu SmartDeploy ....................................................... 22
Obrázek 5: Náhled na komponentu Media Wizard ............................................................. 25
Obrázek 6: Prostředí programu Paragon Deployment Manager .......................................... 30
Obrázek 7: Uživatelské prostředí Clonezilla SE.................................................................. 34
Obrázek 8: Uživatelské prostředí aplikace Acronis Snap Deploy 4 .................................... 38
Obrázek 9: Symantec Ghost Console .................................................................................. 43
Obrázek 10: Nastavení PXE pro automatické spuštění Agenta ........................................... 54
Obrázek 11: Výběr disku pro tvorbu image......................................................................... 55
Obrázek 12: Správa pracovních stanic................................................................................. 57
Obrázek 13: Nastavení sítě pro pracovní stanici lab18........................................................ 58
Obrázek 14: Výběr stanic pro deployment .......................................................................... 59
Obrázek 15: Diagram procesu ............................................................................................. 61
72
12 Seznam tabulek
Tabulka 1: Efektivita a výkon programu ............................................................................. 20
Tabulka 2: Ceník programu Macrium Reflect ..................................................................... 21
Tabulka 3: Hodnocení programu Macrium Reflect ............................................................. 21
Tabulka 4: Efektivita a výkon programu ............................................................................. 26
Tabulka 5: Ceník programu SmartDeploy ........................................................................... 27
Tabulka 6: Celkové hodnocení produktu ............................................................................. 27
Tabulka 7: Ceník programu ................................................................................................. 32
Tabulka 8: Efektivita a výkon programu ............................................................................. 32
Tabulka 9: Zhodnocení Paragon Deployment Manageru .................................................... 32
Tabulka 10: Efektivita a výkon programu ........................................................................... 35
Tabulka 11: Zhodnocení Clonezilla SE ............................................................................... 36
Tabulka 12: Cena programu Acronis Snap Deploy 4 for PC .............................................. 39
Tabulka 13: Výkon a efektivita programu ........................................................................... 39
Tabulka 14: Zhodnocení Acronis Snap Deploy ................................................................... 40
Tabulka 15: Výkon a efektivita programu ........................................................................... 45
Tabulka 16: Cena za program Symantec Ghost Solution Suite 2.5 ..................................... 45
Tabulka 17: Zhodnocení Symantec Ghost Solution Suite ................................................... 46
Tabulka 18: Porovnání cen .................................................................................................. 47
Tabulka 19: Porovnání efektivity ........................................................................................ 47
Tabulka 20: Vyhodnocení produktů podle kritérií .............................................................. 48
Tabulka 21: Výsledek hodnocení produktů ......................................................................... 49
Tabulka 22: Názvy, IP adresy a MAC adresy stanic v učebně 2.1 ...................................... 51
Tabulka 23: Názvy, IP adresy a MAC adresy stanic v učebně 2.3 ...................................... 52
Tabulka 24: Porovnání časové náročnosti procesů .............................................................. 63
73
13 Přílohy
Příloha 1: Cenová nabídka společnosti Acronis .................................................................. 74
Příloha 2: Kód skriptu Set_PXE_to_Agent.exe ................................................................... 75
Příloha 3: Kód skriptu Set_PXE_to_start_OS.exe .............................................................. 76
13.1 Příloha 1 – Cenová nabídka společnosti Acronis
Příloha 1: Cenová nabídka společnosti Acronis
74
13.2 Příloha 2 – Kód skriptu Set_PXE_to_Agent.exe
Příloha 2: Kód skriptu Set_PXE_to_Agent.exe
75
13.3 Příloha 3 – Kód skriptu Set_PXE_to_start_OS.exe
Příloha 3: Kód skriptu Set_PXE_to_start_OS.exe
76

Podobné dokumenty

DODATEČNÉ INFORMACE č.2 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

DODATEČNÉ INFORMACE č.2 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Dle doporučení ÚOHS by se měla výše významných dodávek realizovaných dodavatelem pohybovat v rozmezí 50-80% (u stavebních prací dokonce 50%) předpokládané ceny zakázky. Ve vašem případě požadujete ...

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Datové modelování

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Datové modelování Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma datové modelování vypracoval samostatně, pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím výhradně odborné literatury a dalších informačních zd...

Více

Prezentace - ASPNET.CZ

Prezentace - ASPNET.CZ – Hostováno výhradně v IIS (s nepodstatnými výjimkami) – .NET Extensibility – privilegované postavení v rámci IIS – Principiálně chápáno jako rozšíření web serveru – Aplikace běží ve W3WP.EXE (souč...

Více

PDF článku ke stažení… - Data a výzkum

PDF článku ke stažení… - Data a výzkum tematické skupiny, celé elektoráty nebo regionální uskupení uvnitř států; a ekonomové studují individuální spotřebu, chování firem nebo mezinárodní obchodní toky. Dění na individuální úrovni zcela ...

Více

Prokaryotické organismy

Prokaryotické organismy Dýchací cesty: streptokoky a neisserie; patogenní streptokoky, stafylokoky a jinými bakteriemi Dutina ústní: jiná mikroflóra v bezzubých ústech (anaerobní) a v ústech se zuby (aerobní), převažují s...

Více

zde - Moba

zde - Moba KdyÏ Brad vyrábí svého nejnovûj‰ího méìu pro místní pfiehlídku ply‰ov˘ch medvídkÛ, jeho Ïena Ash – nyní pracující na ãásteãn˘ úvazek jako zástupkynû ‰erifa – najde místního farmáfie se ‰ípem v srdci....

Více