Technická zpráva

Transkript

Technická zpráva
Hlavní projektant
Vedoucí projektu
Vypracoval
Ing. Barbora Eismanová Ing. Barbora Eismanová Ing.Barbora Eismanová
objekt:
investor:
obsah:
Kontroloval
Revitalizace parkové plochy v ulici
Palackého/Slunečná
Přeštice
Město Přeštice, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice
Technická zpráva
Ing. Barbora Eismanová
Kokořov 26
330 11 Třemošná
Ing. Ivan Marek
ZAHRADNÍ
ARCHITEKTURA
tel.fax. +420 326 905120
e-mail: [email protected]
www.zahrarch.cz
číslo zakázky
03/09/2015
stupeň dokumentace
DPS
datum
říjen/2015
měřítko
formát
datum revize:
výtisk číslo:
A4
2
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název akce:
Revitalizace parkové plochy v ulici Palackého/Slunečná
Přeštice
Investor:
Město Přeštice, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice
Projektant sadových úprav:
Zahradní architektura Ing. Barbora Eismanová
Kokořov 26
330 11 Třemošná
Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt- krajinářská
architektura, ČKA 03 696
Stupeň dokumentace:
DSP
Datum:
říjen/2015
Obsah dokumentace:
Textová část:
Technická zpráva
Výkaz výměr
Rozpočet
Grafická část:
Situace – Návrh řešení – VEGETAČNÍ ÚPRAVY 1:200
Situace – Návrh řešení – ABIOTICKÉ PRVKY 1:200
Zahradní architektura Ing.Barbora Eismanová
Kokořov 26, 330 11 Třemošná
e.mail [email protected]
Tel/fax +420.777320711
Revitalizace parkové plochy v ulici Palackého/Slunečná
Přeštice
Projekt řeší revitalizaci menší zelené plochy v severní části města, která vznikla na původní orné půdě během
výstavby řadových domů v ulici Slunečná.
Lokalita pravděpodobně sloužila jako zařízení staveniště, jak je patrné z ortofotomapy. Jedná se o plochu
pozemku p.č.208/228 o výměře 2245m2, která je v současné době zanedbaným ruderálním porostem s četnými
terénními depresemi a stavebními zbytky a nedostatkem zúrodnitelné ornice.
Vzhledem k lokalizaci místa, které sousedí s rodinnou zástavbou a zástavbou intenzivně osídlených bytových
domů, má však výrazný rekreační potenciál, zejména pro krátkodobou rekreaci rodin s dětmi i starších
spoluobčanů i jako významné potkávací místo.
ORTOFOTOMAPA ŘEŠENÉ LOKALITY
Snímek z období výsatvaby řadových domů – zařízení staveniště
Zahradní architektura Ing.Barbora Eismanová
Kokořov 26, 330 11 Třemošná
e.mail [email protected]
Tel/fax +420.777320711
ŘEŠENÉ POZEMKY
KATASTRÁLNÍ MAPA
Zahradní architektura Ing.Barbora Eismanová
Kokořov 26, 330 11 Třemošná
e.mail [email protected]
Tel/fax +420.777320711
STÁVAJÍCÍ STAV PLOCHY
Menší městská plocha zeleně v severní partii města, jež má přímou návaznost na výstavbu řadových domů v ulici
Slunečná. Na západě od řešené lokality obytný celek bytových domů. Budoucí možné propojení plochy s parkem
Na Chmelnici. Výrazné omezení plochy je západní průběh dopravně frekventované komunikace Palackého, jež
propojuje město Přeštice s obcí Dolní Lukavice. Plochou je trasováno podzemní vedení telekomunikací a
vodovodu – orientační průběh je zakreslen v situaci.
Vzhledem k lokalizaci plochy v těsné návaznosti na rodinnou zástavbu, nelze tuto zatížit velkým provozem
uživatelů, který by měl za následek diskomfort bydlení. Plocha je proto koncipována jako menší úprava, jež bude
sloužit zejména obyvatelům přilehlých domů s prioritou užití rodičů s dětmi.
V místě se pravděpodobně nacházelo zařízení staveniště, které plochu výrazně degradovalo – četné terénní
nerovnosti a deprese, problematicky udržovatelný ruderální porost. Zeleň se zde žádná nevyskytuje, pozitivní je
odclonění navazující soukromé parcely prostřednictvím tvarovaného živého plotu z habru na soukromém
pozemku. V průběhu prací lze očekávat přítomnost stavebních zbytků a nekvalitní zeminy, proto bude u výsadeb
provedena 100% výměna zeminy za kvalitní zahradnický substrát a další oppatření – viz níže.
Před započetím zahradnických prací je nutno provést terénní úpravy s doplněním kvalitní ornice a to jak
v místech depresí – viz situace, tak v místech zakládaných trávníků.
Plocha nebyla geodeticky zaměřena, podkladem pro projekční činnost byla katastrální mapa a jednoduché
zaměření souvisejících prvků v terénu!!
FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU PLOCHY
Celoplošný ruderální porost, terénní deprese, stavební zbytky
Zahradní architektura Ing.Barbora Eismanová
Kokořov 26, 330 11 Třemošná
e.mail [email protected]
Tel/fax +420.777320711
ORIENTAČNÍ TRASOVÁNÍ IS – zakresleno v situaci
Průběh trasování IS byl získán od zástupců města jako projekční podklad, před započetím prací je nutné
skutečné vytyčení sítí v terénu.
NÁVRH ŘEŠENÍ
Plocha bude komplexně revitalizována ve funkční veřejný prostor, jež bude doplněn o drobné herní prvky,
městský mobiliář, zpevněné plochy a zeleň. Veřejné osvětlení plochy nebude zajištěno, neboť večerní provoz
lokality je nežádoucí a pro orientační osvětlení slouží VO v přilehlých ulicích.
TERÉNNÍ ÚPRAVY
Před realizací zahradnických prací je nezbytné provedení terénních úprav, s odstraněním pozůstatků stavebních
zbytků. Plocha je v mírném spádu ve směru západ – východ, toto bude zachováno a terénní úpravy budou
zahrnovat zejména odstranění pomístných depresí – výraznější deprese v centrální části plochy, plynulou
návaznost plochy zeleně na obrubu chodníku v ulici Palackého, kde je nyní výrazná deprese znemožňující
nástup do plochy i údržbu, dále bude odstraněna navážka z výkopových prací podél p.č. 208/229.
K terénním úpravám lze použít zeminu z výkopů lože plánovaných cest a dopadových ploch herních prvků.
S ohledem na nízkou kvalitu stávající zeminy se však předpokládá, že po provedení plošných terénních úprav
bude nezbytné pro výsadbu rostlin realizovat 50-100% výměnu zeminy ve výsadbových jamkách a pro výsev
trávníku pomístné doplnění 10cm kvalitní ornice a vylehčení vegetačního profilu pískem a kompostem.
Plocha nebyla geodeticky zaměřena, provedena byla jednoduchá bilance množství zeminy a plánované množství
zeminy z výkopů pro cesty, dopadové plochy herních prvků atd. Z této bilance je patrné, že pro mírné plynulé
svahování pozemku je nutno doplnit minimálně cca 30m3 ornice pro terénní úpravy.
Zahradní architektura Ing.Barbora Eismanová
Kokořov 26, 330 11 Třemošná
e.mail [email protected]
Tel/fax +420.777320711
SADOVÉ ÚPRAVY
Plocha bude komplexně přetvořena v pobytový prostor s odpovídajícím množstvím stromové zeleně, která zajistí
intimitu místa a snížení hlučnosti a prašnosti z navazující frekventované komunikace. Sadové úpravy zahrnují
výsadbu alejových stromů podél ulice Palackého a Slunečná. V této partii bude použito středně vzrůstných
stromů Acer platanoides´Cleveland´ - méně vzrůstný kultivar javoru mléče. Stromy budou vysazovány cca 1m od
hrany tvarovaného živého plotu, tedy cca 1,8m od hrany chodníku. Spon výsadeb je mírně uzpůsoben trasování
podzemních IS, základní spon 9,5m – viz situace.
V centrální části úpravy bude nad pobytovou mlatovou plochou zřízen stromový rastr - bosket z kvetoucích
nižších stromů Prunus subhirtella´Fukubana´ ve sponu 6x5m. Tento zajistí příjemné stinné prostředí pro aktivní
hru a posezení. Jedná se o strukturově a habituelně jemné dřeviny.
Prostor nebude zatěžován plošnými keřovými výsadbami, neboť je snahou zachovat maximální množství snadno
udržovatelného trávníku pro hru dětí. V severní a jižní partii parku tak budou vysazeny pouze skupiny keřových
tvarů stromů zajímavých dřevin – Amelanchier leavis - muchovník a Cotinus coggygria´Royal Purple´ - ruj
vlasatá.
Západní část parku bude od navazující komunikace Palackého odcloněna výsadbou tvarovaného živého plotu
z Carpinus betulus – habr obecný.
Zbývající plochy budou celoplošně zatravněny pobytovou zátěžovou travní směsí – viz níže. Do trávníku bude v
několika pohledových partiích doplněna výsadba jarních cibulovin.
SORTIMENT POUŽITÝCH DŘEVIN:
Stromy listnaté soliterní a KTS
A
B
C
D
1
c1
Acer platanoides´Cleveland´ (javor mléč) VK, Zb
Amelanchier leavis (muchovník oválný) KTS, Kt
Cotinus coggygria´Royal Purple´ (ruj vlasatá) KTS, Kt
Prunus subhirtella´Fukubana´ (višeň chloupkatá)VK, Zb
Celkem
Keře pro tvarované živé ploty
Carpinus betulus (habr obecný) Zb
Celkem
Cibuloviny
Narcissus´Las Vegas´
Celkem
Zahradní architektura Ing.Barbora Eismanová
Kokořov 26, 330 11 Třemošná
doporučená
velikost
14/16
125/150
125/150
14/16
množství
7
3
3
14
ks
27
60/80
113
ks
113
ks
310
ks
310
e.mail [email protected]
Tel/fax +420.777320711
HABITUELNÍ ZOBRAZNEÍ POUŽITÝCH DŘEVIN:
Acer platanoides´Cleveland´
Amelanchier leavis
Cotinus coggygria´Royal Purple´
Prunus subhirtella´Fukubana´
Zahradní architektura Ing.Barbora Eismanová
Kokořov 26, 330 11 Třemošná
e.mail [email protected]
Tel/fax +420.777320711
TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ :
Výsadba stromů
Před zahájením výsadeb stromů je nutné vytýčit inženýrské sítě.
Podle tvaru a růstových charakteristik zde budou vysazovány listnaté stromy kmenného tvaru s víceletou
korunou s terminálním výhonem. Výška kmene bude u alejových stromů 220cm a obvod kmene je uveden v
tabulce VV. Listnaté stromy budou dodány pouze se zemními baly. Výška kmene se měří od kořenového krčku
ke koruně a obvod kmene se měří 100 cm nad kořenovým krčkem.
Rostliny musí odpovídat těmto požadavkům:
- kmenné tvary stromů
- kmen rovný, bez kazu, se zahojením po odstraněném obrostu
- koruna u druhu víceletá s jedním terminálním výhonem a nejméně se čtyřmi vedlejšími výhony
- zemní baly pevné a dobře prokořeněné úměrné velikosti rostliny
- musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, s kořeny zdravými
Ve výsadbových jamách bude provedena 100% výměna zeminy a bude aplikován půdní kondicionér. Při výsadbě
bude ke kořenovému balu aplikováno pomalurozpustné tabletové hnojivo. Ukotvení a vyvázání stromů bude
provedeno konstrukcí ze 3 dřevěných kůlů a kokosovým úvazkem. Ochrana kmene proti okusu zvěří, mrazu a
korní sluneční spále bude zajištěno rákosovou bandáží (alternativně bambusovou rohoží). Kořenová mísa bude
nastlána proti zaplevelení drcenou borkou. Po výsadbě bude proveden výchovný řez. Během výsadeb a
následně dle klimatických podmínek, zejména v prvních dvou vegetačních obdobích bude zajištěna vydatná
zálivka.
Výsadba keřů a KTS
Délka výhonu a kořenový systém musí odpovídat danému kultivaru a rostliny musí být nejméně jednou
přesazené.
Rostliny musí odpovídat těmto požadavkům:
- keře musí být nejméně jednou přesazené s pěti výhony a šířka musí být v souladu s výškou a typickým růstem
- zemní baly pevné a dobře prokořeněné úměrné velikosti rostliny
- musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, s kořeny zdravými.
Keře budou v terénu vysazovány do černého úhoru, plocha pro výsadbu bude chemicky a mechanicky
odplevelena a zkultivována, do vegetačního profilu záhonů bude zapraven zahradnický substrát nebo kompost.
Každá rostlina bude přihnojena 2-4 ks hnojivými tabletami, v záhonech bude aplikován půdní kondicionér.
Vysazovány budou pouze kvalitní vzrostlé rostliny kontejnerované nebo balové. Velikost sadebního materiálu viz. Výkaz výměr. Spon výsadby tvarovaného živého plotu z habru bude 0,5m.
Po výsadbě bude provedena důkladná zálivka a výchovný řez. Keřové výsadby budou namulčovány 10 cm
vrstvou hrubé borky pro zajištění vláhy a bezplevelného stavu.
Keřové tvary stromů budou kotveny jedním šikmým kůlem, viz řez.
Výsadba cibulovin
Výsadba cibulovin do trávníku bude provedena v podzimním období. Vzhledem k plošnému typu výsadeb bude
v těchto místech odstraněn případný travní drn a cibuloviny budou hnízdovitě sázeny do černého úhoru ve sponu
10x10 cm. Půda bude vylepšena o kvalitní zahradnický substrát. Hloubka výsadby se doporučuje ve velikosti 2,5
násobku velikosti cibule. Použity budou kvalitní a zdravé cibule od specializovaného dodavatele. Po výsadbě
bude provedeno lehké utužení povrchu a osetí plochy travním semenem. Plocha bude důkladně zavlažena.
Zahradní architektura Ing.Barbora Eismanová
Kokořov 26, 330 11 Třemošná
e.mail [email protected]
Tel/fax +420.777320711
Založení trávníku
Trávník bude zakládán v ploše 1094m2 prostřednictvím univerzální rekreační směsi, předpokládaný výsevek
0,025kg/m2.
Před založením trávníku bude provedena herbicidní a mechanická příprava, plošná úprava terénu +-20cm,
odstranění stavebních zbytků a odpadů, rozprostření zeminy zvýkopů lože cest a pomístné doplnění kvalitní
ornice v mocnosti do 10cm. Následně bude provedeno obdělání půdy frézováním, hrabáním a plošná úprava
terénu s celoplošným zapravením směsi písku a kompostu v množství 0,03m3/m2.
Trávník bude založen výsevem a zapravením se zaválcováním. Po založení bude provedeno ošetření
s dosevem, přihnojení plným trávníkovým hnojivem 0,05kg/m2 a následný pomístný selektivní herbicidní postřik
proti dvouděložným plevelům.
DOPORUČENÉ SLOŽENÍ TRAVNÍ SMĚSÍ :
Univerzální rekreační směs je vhodná pro zásev většiny trávníků rekreačního charakteru. Díky druhové pestrosti
je dostatečně plastická a nenáročná na stanovištní podmínky. Zvýšený podíl jílku vytrvalého ve směsi zajišťuje
dostatečně rychlý vývoj porostu po zásevu a dobrou regeneraci.
Složení:
Jílek vytrvalý
35% (´Vesuvius´ 10%, ´Sirtaky´ 15%, ´Filip´ 10%), Kostřava červená dlouze výběžkatá
´Barsylvia´ 15%, Kostřava červená krátce výběžkatá ´Musette´ 10%, Kostřava červená trsnatá ´Musica´ 10%,
Kostřava drsnolistá ´Hardtop´ 10%, Lipnice luční 20% (´Baronial´ 10%, ´Brooklawn´10%)
Následná – dokončovací a rozvojová pěstební péče:
Nezbytný předpoklad pro zdárný růst a vývoj založených zelených ploch je minimálně 2 letá dokončovací a
rozvojová pěstební péče, během které je především prováděn výchovný a opravný řez vysazených dřevin, opravy
kotvení stromů a soliterních keřů, hnojení, udržování kořenové mísy v bezplevelném stavu, odplevelování
keřových skupin, řez a pletí keřů, kosení, odplevelování a hnojení trávníků.
Tato péče není předmětem PD a bude realizována investorem.
Veškeré zahradnické práce budou realizovány dle platných norem, především :
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba
ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko biologické způsoby stabilizace
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin - Společná a základní ustanovení
ČSN DIN 464902-1, FLL z 05/2001 - Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti
SPPK A02 001 2013 Výsadba stromů
SPPK A02 004 2014 Výsadba a řez keřů a lián
SPPK A02 002 2013 Řez stromů
Zahradní architektura Ing.Barbora Eismanová
Kokořov 26, 330 11 Třemošná
e.mail [email protected]
Tel/fax +420.777320711
SCHEMA VÝSADBY STROMŮ
Zahradní architektura Ing.Barbora Eismanová
Kokořov 26, 330 11 Třemošná
e.mail [email protected]
Tel/fax +420.777320711
VÝSADBOVÉ SCHEMA SOLITERNÍCH KEŘŮ A KTS
Zahradní architektura Ing.Barbora Eismanová
Kokořov 26, 330 11 Třemošná
e.mail [email protected]
Tel/fax +420.777320711
POMOCNÁ TECHNICKÁ OPATŘENÍ
Ochrana báze kmene stromů, vysazovaných do travnatých ploch
Tubulárně tvarovaná, samosvorná, perforovaná chránička k ochraně paty kmene stromku před poškozením
strunovou sekačkou.
- podélně dělená pro snadné připevnění kolem kmenu stromku
- flexibilní – průměr chráničky se přizpůsobuje růstu kmenu
- samosvorná bez nutnosti použití dalších úvazků
- dlouhá životnost - UV stabilizovaný PE (100% recyklovartelná)
- snadná montáž i demontáž
- tloušťka materiálu - 2 mm
- výborná vzdušnost
- barva - zelená
Rozměry: - max. průměr kmínku 11 cm (možnost spojení více ks dohromady a tím použití i na větší průměry)
- výška 21 cm
Případná ochrana stávajících IS před poškozením kořenovým systémem stromů v případě nezbytných
výsadeb v ochranném pásmu IS
Protikořenová fólie firmy GREENMAX je způsob jak zamezit škodám, které způsobují kořeny stromů. Jedná se o
netkanou textilii ze 100 % polypropylenu se speciální povrchovou úpravou v černé barvě vyráběnou v šířkách 65,
100, 130 a 200 cm.
ROOTCONTROL® má několik mimořádných vlastností : nepropouští vodu, je pevný a pružný, je odolný proti
chemikáliím, bakteriím, kyselinám, alkáliím a jiným látkám, použití je snadné a rychlé. Je 100 % vhodný na
recyklaci, má dlouhou životnost a je omezeně odolný vůči UV-záření.
Použití : ROOTCONTROL® se používá na ochranu kořenů stromů, dlažby, kanalizace/odpadových trubek,
plynového a vodovodního potrubí, kabelů elektrické sítě, telefonních kabelů, sklepů, jezírek a bazénů.
ROOTCONTROL® je jednoduše použitelný, na instalaci není třeba žádné zvláštní nářadí.
Těmito mimořádnými vlastnostmi je ROOTCONTROL® vyjímečně vhodný pro zabránění škod, které mohou
kořeny způsobit. Jeho použitím se vytvoří hluboká, pevná a zdravá síť kořenů, stromy získají vysokou stabilitu a
vytvoří lepší životní klima jak pro strom tak i pro jeho okolí.
Barva: černá Hmotnost: 360 g/m2 Balení 1 m/50 bm.
Zahradní architektura Ing.Barbora Eismanová
Kokořov 26, 330 11 Třemošná
e.mail [email protected]
Tel/fax +420.777320711
Zahradní architektura Ing.Barbora Eismanová
Kokořov 26, 330 11 Třemošná
e.mail [email protected]
Tel/fax +420.777320711
NÁVRH ŘEŠENÍ ABIOTICKÝCH PRVKŮ:
Obnova a doplnění abiotických prvků povede ke zvýšení rekreačního potenciálu a užitnosti plochy a zahrnuje:
·
·
·
Zřízení mlatové parkové cesty a pobytové plochy
Doplnění složky mobiliáře
Doplnění herních prvků a jejich dopadových ploch
MLATOVÉ PLOCHY
Parková úprava bude ve směru západ- sever zpřístupněna prostřednictvím mlatové cesty, která se v centrální
části rozšiřuje do pobytové partie s mobiliářem a herními prvky. Šíře této cesty je tedy nejednotná a je zobrazena
v situaci Abiotických prvků. Celková plocha cesty 198m2. Totožného mlatového povrchu bude použito i pod herní
prvky – prolézačky mravenec a relaxační houpadlo. Tyto prvky nevyžadují s ohledem na max.výšku pádu 0,95m
specifickou dopadovou plochu, trávník pod prvky by však byl vyšlapáván a byl by problematicky udržován. Plocha
mlatů pod těmito prvky 36m2.
Celá skladba činí souvrství o mocnosti 25-30 cm. Konstrukce je tvořena dvěma hutněnými frakcemi drceného
kameniva a mlatovou obrusnou vrstvou z lomové výsivky okrové barvy – viz vzorové příčné řezy. Boční
stabilizace cesty bude realizována svislými ocelovými pásnicemi, stabilizovanými v terénu ocelovými trny. Tyto
pásnice 100/6 mm jsou citlivým nenápadným řešením, vhodným pro parkovou plochu, pohledově nejsou nijak
exponovány a nevyžadují ani kotvení do betonového lože. Budou stabilizovány ocelovými tyčemi – roxory,
zaraženými do stávajícího terénu. Boční stabilizace mlatových ploch pod herními prvky bude s ohledem na
bezpečnost realizována prostřednictvím akátové fošny šíře 5cm, výšky 10cm, horní okraj zároveň s terénem.
Stabilizace fošny v terénu prostřednictvím ocelových trnů.
Skladba – viz Detail, horní okraj ploch bude nad okolní vegetační prvky vyvýšen o cca 2 cm pro snadný odtok
povrchové vody. V případě navazujících dlážděných ploch budou tyto ve stejné výškové úrovni. Dilatační spáry a
propojování pásnic bude realizováno dle technologie dodavatele. Příčný spád bude jednostranný nebo
oboustranný se sklonem 1-2% s ohledem na možnost povrchového odvodnění v jednotlivých částech ploch.
Řezy mlatovým souvrstvím v samostatné situaci!!!
Mlatové plochy a cesty
Zahradní architektura Ing.Barbora Eismanová
Kokořov 26, 330 11 Třemošná
e.mail [email protected]
Tel/fax +420.777320711
DOPLNĚNÍ PRVKŮ MOBILIÁŘE
V současné době je plocha zcela bez mobiliáře. Doplněny budou parkové lavičky s opěradlem, odpadkový koš,
informační tabule. Jeden ze stromů je součástí zpevněné mlatové plochy, proto je nutno opatřit jeho kořenový
systém ochrannou mříží.
PARKOVÁ LAVIČKA
Stabilní parkové lavičky v množství tří kusů v kombinaci dřevo/kov. Konstrukce z hliníkové slitiny, sedák i
opěradlo z dřevěných desek, tropické dřevo nebo akát
Kotvení dle technologie dodavatele
ODPADKOVÝ KOŠ
V centrální části parkové úpravyv blízkosti laviček bude umístěn odpadkový koš. Ocelové tělo, opláštění
dřevěnými lamelami, tropické dřevo nebo akát 52l.
Zahradní architektura Ing.Barbora Eismanová
Kokořov 26, 330 11 Třemošná
e.mail [email protected]
Tel/fax +420.777320711
INFORMAČNÍ TABULE
Informační tabule kovová s potiskem v centrální části parku bude obsahovat návštěvní řád parku a provozní řád
herních prvků
hmotnost 3.8 kg
šířka (v mm) 500
výška (v mm) 700
FeZn sloupek určený k zabetonování.
Komplet obsahuje sloupek délky 2,5 m s otvory pro hřebínkovou ocel (roksor), hřebínkovou ocel a víčko.
STROMOVÁ MŘÍŽ
Jeden ze stromů v kvetoucím rastru bude součástí mlatové plochy, proto je nebytná jeho ochrana kořenového
systému prostřednictvím kruhové ochranné stromové mříže o průměru 1,6m.Ocelová, pozinkovaná konstrukce
Zahradní architektura Ing.Barbora Eismanová
Kokořov 26, 330 11 Třemošná
e.mail [email protected]
Tel/fax +420.777320711
DOPLNĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ A JEJICH DOPADOVÝCH PLOCH
Součástí plochy bude několik drobných herních prvků. Jedná se o přírodní dřevěné prvky a dále pak o kruhové
trampolíny, jež jsou součástí pobytové mlatové plochy.
V západní části budou umístěny dvě akátové prolézačky mravenec. Dopadová plocha mlat s boční stabilizací
z akátové fošny viz výše.
Zahradní architektura Ing.Barbora Eismanová
Kokořov 26, 330 11 Třemošná
e.mail [email protected]
Tel/fax +420.777320711
V SV části bude součástí travnaté partie relaxační houpadlo. Opět pro zamezení vyšlapávání trávníku bude pod
prvkem realizováno mlatové souvrství s boční stabilizací z akátové fošny.
Součástí travnaté plochy v západní části parku bude prvek Kličkování mezi kůly – individuální sloupy, ukotvené
do terénu přímo v travnaté ploše
Zahradní architektura Ing.Barbora Eismanová
Kokořov 26, 330 11 Třemošná
e.mail [email protected]
Tel/fax +420.777320711
V centrální mlatové ploše budou v úroovní terénu v rastru okolních stromů umístěny dvě zemní trampolíny
Dětská skákací trampolína pro malé i větší děti (věková kategorie od tří let) se zesílenou ochranou proti
vandalismu na hřišti.
Vhodná pro udržování kondice a trénování motorických schopností.
K pevnému zabudování do mlatové plochy centrální cesty.
Součástí dodávky je plastový rám pro zapuštění, vyztužený skelnými vlákny pro cenově výhodnou, jednoduchou
a rychlou montáž.
· plocha na skákání: Ø 1,30 m
· vnější prostor: Ø 1,90 m
· sériově včetně rámu k zapuštění
Vybavení:
· Skákací plocha: protiskluzová rohož chráněná proti vandalismu pro střední výšku skákání.
· Rám lze pro čištění kompletně vyjmout.
Zahradní architektura Ing.Barbora Eismanová
Kokořov 26, 330 11 Třemošná
e.mail [email protected]
Tel/fax +420.777320711

Podobné dokumenty

Sousedské vztahy

Sousedské vztahy Sledované dřeviny jsou cca 20-leté, vysazené ve vzdálenosti 120 cm od zdi obytného domu sousední nemovitosti čp. 31 a od hranic sousedního pozemku pak cca 100 cm. V současnosti po předchozích úprav...

Více

Příloha č. 2 ZD - Projektová dokumentace

Příloha č. 2 ZD - Projektová dokumentace minimálních nárocích na následnou údržbu výsadeb. Takto založené plochy by také měly získat na atraktivnosti a být hojněji využívány k běžné rekreaci místními obyvateli i návštěvníky obce. Jakékoli...

Více

Nové sídliště výsadba

Nové sídliště výsadba Quercus robur (dub letní) Sorbus thuringiaca (jeřáb thuringiakův) T ilia cordata (lípa srdčitá) T ilia cordata ´Greenspire´(lípa srdčitá) Celkem

Více

Technická zpráva - Městys Dolní Čermná

Technická zpráva - Městys Dolní Čermná Na základě vyjádření SIS a terénního průzkumu dochází k vlivu inženýrských sítí na návrh řešení vegetačních úprav. Veškeré limity, vyplývající z inženýrských sítí, jsou návrhem respektovány. Před s...

Více

Příloha výroční zprávy organizace za rok 2011 ke stažení zde

Příloha výroční zprávy organizace za rok 2011 ke stažení zde Mezi významnými projekty s finanční účastí Evropské unie byla stavební akce „Most ev.č. 192-03 přes Úhlavu za Úborskem s přeložkou komunikace“. Hlavním přínosem projektu je nový 499,68 m dlouhý úse...

Více

Newsletter FNUSA-ICRC - ZDE - Mezinárodní centrum klinického

Newsletter FNUSA-ICRC - ZDE - Mezinárodní centrum klinického právě tato? Mezi obyvateli většiny vyspělých států světa jsou právě tyto choroby nejčastější příčinou úmrtí nebo trvale snížené kvality života. Týkají se tak každého z nás. Hledáme nové metody, tec...

Více