tl tl-tl tl tl tl tl tl

Transkript

tl tl-tl tl tl tl tl tl
číslo
ústřední
evidence:
025081900112FR
Kód
stáda:
il
tl
tl
-tl
tl
tl
tl
203a4
Dat.um narození:
10.03.10
Počet ve vrhu:
jedináček
Plemeno:
100? CLUN FOREST
Zapsán do plemenné knihy:
cF 2 010
MajiLel
:
rvana pokorná,
Modletice
a4, 378 g1 Sf avonj-ce
Cho vat.el
: , 99O 2I
Nákupní trh:
Kl;rsÍf ik ace:
Přírůstek:
:
Dovoz
Fr a n c i e
PO DOVOZU
Původ Vl . užít.
4208
0.000
V]na
il
čís.:
I q
k9
MA TKA
Kó d Stá d a:
282803390003FR
9902A
pK * LUč/PUč/oopr.
50003/
Zápis
do PK: Nezapsán
Chovatel:
Dovoz Franci-e
nez) ištěno
ploclnost:
Oa/ O0loO
1OO? CLUN FOREST
Výsledná
třída:
st
MATKA
MATKY
S tádo:
PK/Luč
PKlPuč:
99O 2L
O O )'4. 7
pl o dnost.:
VT:
tl
tl
0. 0Okg
VT
tl
EA
il
tl
-ll
ll
ll
o o 2 5 o 3 4 1 o O2 4 F R
Linie:
O0OO
Kód St'áda:
99021- SR:
PK * LUč/PUč/oopl.
6OO24/
Zápis
do PK: Nezapsán
ChovaLel:
Dovoz Francie
nezj 1štěno
1OO? CLUN FOREST
Výsledná
gT
Lřída:
Liníe:
St-ádo : 99O2I
PK/Luč: 3040O
r,n/ Puc:
oo / o a / o o
BT
00000
-oD}JoST: počeL bahnění / I } a r o z e n o
-racowáno programem SCHoK V C R
Brrrě dne:
4 Dat.um: o2.L2 .10 Váha:
osva1ení
Exteríér
Body celkem
?n
25
84
Krevní test:
o r EC
OTEC MATKY
BT
ll
!
j e h ňat'
tl
MATKA OTCE
282803390109FR
Stádo:
99O2I
PKlLuč: 109
pK/puč:
nezj íštěno
plodnost:
o0/00/00
OTEC OTCE
282803390300FR
Linie:
Stádo:
99a2L
pK/Luč: 0300
PK/Puč:
nezj ištěno
M M O:
M OO:
BT
/ odchováno
9902].
jehňat
20 . 01. 11
)tvrzení
o původu vystavil:
,az chovatelů
ovcí a koz v čR
.lackého 1 - 3, 612 42 Brno
,l- 541 243 481
Podpi s
BT
9902L
il
tl
tl
tl
il
il
-tl
tl
tl
tl
tl
il
tl
tl
il
tl
tl
il
il
tl
tl
lt
tl
tl
CERTIFICAT D'ORIGINEET DE
QUALIFICATIOU N
L'EXPORTATION
Nom de |'acquéreur:
Pays de |.acquéreur:
Mme P)K)RNA |VANA
REPUBLtQUE TCHEQUE
25081I 00112
NO:
Sexe: FEMELLE
R ace : CL U N FO R E ST
Quatification
Naisseur:MR SIMON JOEL
Famille:
R
Note Phénotipique:
REFERENCES ÁNIMÁL
D. N. : 10tO3t2O1O
M. N. :
Gain '10-30:
Gain 30-70:
1
M . E:
1
No te 10- 30:
M.A.: 0
pAT 30 : 178
Note 30-70 :
PAT 70 :
PERE
250341
NPh:
CD .
CD :
CD :
a. rt_- IndexSynthese:
38
N' : 28280339040300 Rl
l . P . r .: -0 , 1 j
CD : 31
l V. L . :
C D.
l . C . r .: -0 4
C D: 8 7
Serie SCt / CE :
N Ph , C E :
Note Orig.CE :
d5
uont. :
Note Synthese CE :
N' : 28280339 030109
I P R -0 , 0 3 c D . 2 9
l . V. L . : + 0 0 C D : 2 6
MERE
28280339
o5ooo3
N ph.
Fa m i l l e
a-:/---
MB Nat. :
4
MBO . | :
O
Nb Agn. ;
5
Nb A g n . :
O
LP. R. : -0, 16
CD
IVL. :
C D . 19
Productivité
-
N' : 28280339O304OO
IPR . -0,09
CD : 41
l V. L : + 1 4
CD 41
lCr: +05
C D . g4
I.ZJ
MA
arÍl-NPh
Rl
arrt-_N ph .
Fam.
6MM
N. : 28280339
oooí47 R
IPR: -0,21 CD : 39
l.V.L.; -11
CD : 37
22
tíi' "
CLUNFqyr
.ARR/AHQ
NPh :
I' avenue de Čhauvigny 8P 7o1O4
8ó 5oo nioNT/|toBILLON
- ,,.'- 1\
DATEDEDfrloN: 24/09/2010 V
R
ďM
R
NPh
+ 07
a r r !-_
GIAP
Crois. :
ut
N
ďP
60024
R
F ami l l e :
l P r. -0,07
LV.L. :
LC. r. : + 07
MR.:
N" exportarion
: 264
Tél: 05 49 91 10 78 FaX: 05 49
84 08 23
E-morl
[email protected]
com

Podobné dokumenty