Naziv studija: Česki jezik i književnost Ime nastavnika: Daniela

Transkript

Naziv studija: Česki jezik i književnost Ime nastavnika: Daniela
Naziv studija: Česki jezik i književnost
Ime nastavnika: Daniela Pelčáková
Naziv kolegija: ČEŠKE JEZIČNE VJEŽBE VI
Status kolegija: obvezatni
Oblik nastave: vježbe (6 sati tjedno)
Jezik: češki
Broj ECTS bodova: 5
Uvjet: položen ispit iz Čeških jezičnih vježbi V
Ciljevi kolegija: stjecanje jezičnih komunikacijskih kompetencija na češkome na razini B2/C1 prema
Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe
Sadržaj kolegija: aktiviranje i proširivanje gramatike pomoći morfoloških, leksičkih i sintaktičkih
vježbi, usmenu i pisanu komunikaciju i izražavanje, razvijanje slušanja
i sposobnosti raspravlanja, razvijanje vokabulara, analiza autentičnih tekstova
Studentske obveze: redovito pohađanje nastave, provjere znanja tijekom nastave, redovito
obavljanje zadataka (gramatičke vježbe, poznavanje vokabulara, lektire,
diskusije) i pisanje domaćih zadataka
Ispit: Ispit na kraju semestra podrazumijeva provjeru stečenog znanja tijekom semestra. Sastoji se od
pismenog (razumijevanje govornog teksta i pisanog teksta, provjera gramatike i vokabulara,
pisanje eseja na zadanu temu) i usmenog dijela (provjera usvojenosti komunikacijskich
vještina).
Raspored rada po tjednima:
Týden
Tematický celek
(konverzační okruh)
Gramatika
(gramatická cvičení)
- opakování a rozšiřování slovní zásoby,
procvičování nového lexika
- články k tématu – porozumění textu,
úkoly k obsahu, lexikální a gramatická
cvičení
- konverzace
- napsání textu na zadané téma
1.
Potraviny
Přídavná jména přivlastňovací
2.
Národní kuchyně, vaření, recepty
Duálové tvary
3.
Národní kuchyně, vaření, recepty
Skloňování podstatných jmen cizího původu –
opakování a prohlubování učiva
4.
Zdravý životní styl
Zájmena osobní a přivlastňovací – opakování
Slovesné vazby
5.
Zdravý životní styl
Zájmena ukazovací, zájmeno týž/tentýž
Slovesné vazby
6.
Zdraví, nemoci, zdravotnictví
Zájmena vztažná – jenž
Slovesné vazby
7.
Zdraví, nemoci, zdravotnictví
Zájmeno všechen, zájmena neurčitá a záporná
8.
Zdraví, nemoci, zdravotnictví
Základní a řadové číslovky – opakování,
obtížnější jevy
Slovesné vazby
9.
Móda
Číslovky a počítaný předmět
10.
Móda (nejen v odívání)
Číslovky druhové (souborové) a násobné
Zlomky, desetinná čísla
Slovesné vazby
11.
Reklama
Předložka + podstatné jméno – vyjádření času,
vyjádření místa – opakování a prohlubování
učiva, větné transformace
12.
Nakupování
Předložka + podstatné jméno – vyjádření
způsobu, účelu, příčiny – opakování
a prohlubování učiva, větné transformace
13.
Vzdělávání, výchova
Tvoření přídavných jmen ze sloves, adjektivní
konstrukce
14.
Vzdělávání, výchova
Spojky a spojovací výrazy
15.
Opakování
Opakování
Průběžně: procvičování pravopisu, poslechová cvičení
Literatura:
Obvezatna:
pracovní listy připravené lektorkou
Pravidla českého pravopisu (Školní vydání včetně Dodatku), Praha 1993
kol.: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2001
Sesar, D.: Češko-hrvatski rječnik/Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb 2002
práce s Internetovou jazykovou příručkou
Izborna:
Bischofová, J. a kol.: Čeština pro středně a více pokročilé, Praha 1999, Praha 2004
Bischofová, J. a kol.: Pracovní sešit k učebnici «Čeština pro středně a více pokročilé», Praha 1999
Nekovářová, A.: Čeština pro život 2, Praha
kol.: Příruční mluvnice češtiny, Praha 2000
Pala, K. – Všianský, J.: Slovník českých synonym, Praha 1994
Svozilová, N. – Prouzová, H. – Jirsová, A.: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb
a spojení, Praha 2005